ΘΕΑΤΡΙΚΟ NTEMMOYTO TIA ΤΗΝ EAIZAMITEO ΤΑΙΎΥΛΟΡ Μὲ τροιακονταετὴ θητεία στὸν κιγηιατογράφο ἡ Ἑ λίζαμπεθ Ταὔλορ -- trav τρεµένη σήµερα γιὰ Έκτη φορά μὸ τὸν ᾽Αμερικανὸ Υέ Mixpoi θεατρόφιλοι ἔξω and τὸ Δπιμοτικὸ Θέα Ἐπιμέλεια: HBH ZAMOYHA σει τὴν σκηνικἡ παρουσία τῆς Διζ --- καὶ ἡ ἴδια ἡ Τάῦλορ εἶπε ὅτι δὲν εἶχε καξόλου todx γιὰ τὸ θέα τρικὸ της Υτεμποῦτο. «Παίζω ἀπὸ ἐνιὰ oo νῶν παιδὶ» ἐπεξηγεῖ ἡ διά- τρο, γιὰ τὴν Παιδικὴ Σκηνή. ρουσιασιὴ Τζών Γουῦρνερ — γτεµποντάρει στὸ θέα τρο μὲ τὶς «Μικρὲς ἸΑλε- ποῦδες» τῆς Λίλιαν Χέ)- μαν, ποὺ πρωτοανέδηκαν ποὶν ἀπὸ σαράντα περίπου χρόνια στὸ «Μπρόν- τγωο(ῦν. «Πάντο ἤθελα νὰ παίξω σ᾿ ἕνα θεατρικὸ ἔργο» εἶπε τελευτάίως ἡ Ταῶλορ «iA λὰ δὲν δόθηκε ποτὲ ἡ εὐ- καιρα. Σήµερα εἶναι ἡ κατάλληλη στιγµή...». Όλοι οἱ θεατρικοὶ αντε λεστὲς τῶν «Μικρῶν “Art πούδων» ἀνησυχοῦσαν μή πως ἡ πενηντάγρονη πρω- ταγωνίστρια τῆς ὀθόνης δὲν ἀποδίδει ἐξισου καλὰ και στὴν σκηνἠὴ, μιὰ THe γιὰ, πρώτη φορίς τώρα ἀνς δαωνει. Οἱ ἀνηπυχίες τελικὰ. φαί γεται ὅτι ἦταν ἁδάσιμες -- μολονότι ἡ κριτικἠὴ δὲν ἔχει γιὰ τὴν ὥρα καταξιώ σιµη ἠθοποιὸς. «Γιὰ μένα τὸ παίξιμο εἶναι πάντα παὶ ξμιο, Φυσικά πρέπει πάν- τα νὰ προσαρµόζεσαι ava /όγως τοῦ ἀκροατορίου Gov, τὸν καινγματογράφο τὰ πάντα εἶνω λιγότερο Ey tovu, Κι ἐκεῖνο ποὺ ἔχει πιὸ πολλὴ σημασία εἶναι ἡ ἔκφραση τῶν ματιῶν καὶ περιορίζεται στὸ ἐλκάχιστο ἡ κίνηση τοῦ σώματος καὶ δὲν χρησιμοποιεῖς ὅσο πρέ πει τὴ φωνή σου», Τὸν ἴδιο ρόλο ποὺ κρι το σήµερα ἡ Τιζῦλορ γιά τς. θεατρικὲς «Μικρὲς Α Ααποῦδες» τῆς Ρε γίνας, κράτησε ἡ Μπάνκχετ ὅταν Υά ποώτη φερὰ ἀνεδόστι κ... στὸ ᾽Αιπροϊχαγικὸ θέα τοο τὸ έργο, ἐνῶ ἡ Μπέι τω Νπταίηδις ὑπῆρξε ἡ ει γηαατεγραφικὴ Pryyiva, «a τὰ τὴν μεταφορὰ τοῦ Es γου στὴν ὀθόνη, ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ ᾿Επίσημη ἀνάκοίνωσγ ἀναφέρει ὅτι ἡ Μορφωτικὴ Ὑπηρεσία τοῦ 'Ὑπουργείου 1]αϊδείας, σὲ συνεργασία μὲ τὸν Δῆμο Λεμεσοῖῦ, δι οργανώνει συναυλία τοῦ Ἐθνικοῦ Ωδείου Ἀύπρου αὔριο Τετάρτη 27 Μαΐου στὶς 9.30 μ.μ. στὴν Αἴθου σα Θεάτρου τῆς Τεχνικῆς Σχολῆς Λεμεσοῦ. Στὴ αυναυλία --- ἡ εἶσα beg στὴν ὁιτοία εἶναι ἑλεύ θερη -- παίρνουν µέρος ἡ Ορχήστρα θωώματίου, ὁ Μελοθραματικὸς Όμιλος καὶ ἡ Μεγάλη Χορωδία τοῦ ἸΕθνικοῖ Ὠδείου Νύ- πρου. Τὸ πρόγραµµα περι λαµθδάνει ἔργα Μπὰχ, Mod τσαρτ, Μπελλίνι, Ροσσίνι, Βέρντι γαὶ τραγούδια Νο δέλλο καὶ Γιάγκου Μιχαη- Μίδη. Διενθύγει ὁ κ. Νάταρ. ) Τὸ Σάδδατυ στὶς 30 Μαΐου ατὶς 8 μ.μ. ποαγµμα τοποιεῖται στὸ ὑπαίθοιο dau φιθέατρο τοῦ ΓΠαγκυπρίευ Αώκείου Λάρνακας (λύκεια κοῦ -- μνασιακοῦ kU κλου) Μουσικἡὴ Βραδιά, ποὺ διοργανώνουν οἱ χαθηγητι- κοὶ σύλλογοι καὶ ὁ Σύνδε σµος Γονέων καὶ Κηδεμό γων τοῦ. προαγαφερθέντος Λυκείου! @ Thy In Ιουνίου, πρα γματοποιεῖται. στὸ Aro τικὸ Θέατρο Λευκωσίας, στὶς 8.30 µ.ι, ἡ µουσικἡ ἐκδήλωση «Παλμοὶ τῆς Κύ πρου». ποὺ ὀογινώγνει τὸ Πα:δαγωγικὸ ᾿Ινστιτοϊίῃ πύπρου, Τὸ πρόγραµµα περιλαμ- δάνει τὴ «Λαϊκὴ Καντζονέτ τα σὲ φὰ» γιὰ χορωδία yu ναικῶν, φωνἠ σόλο, ὀρχή στρα ἐγχώρδων, «φλάουτο καὶ πιάνο. @ Méoa ort πλαίσια τοῦ ποογρόµµατος πολιτιστι- μῆς συνεργασίας μεταξὺ Ἀύποου καὶ Βουλγαρίας εἶναι ποὺ ἔσχεται στὴν Ku ποο γιὰ σωναυ]λία στη Λευ κωσία, ἡ Σννακεία ᾿Ορχή στοα Δωματίου Σόφιας. Ἡ εἰκοσαμελὴς ᾿Ορχή- στρα θὰ κάνει τὴ συναυ λίά της στὴν Αἴθοισα τί- λετῶν τῆς Σχολῆς Τυφλῶν tay Πέμπτη 4 ]ουνίου,α.