ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΡΟΜΕΕΙΤΗ AYO ONNO@OPO! NYPOBONHZAN ONADO TOY OHM. ΟΠΑΔΟΣ τοῦ Δημοκρατικοῦ Συναγερμοῦ ἀπὸ τὸν ᾽Αστρομερίη, ἔπεσε τὸ περασμένο Σάθθατο θύμα δολοφονικῆς ἀπόπειρας. Πρό- κειται γιὰ τὸν ᾽Ανδρέα Λευκαριτη, ὁ ὁποῖος κα: τάγγειλε στὴν ἐφημερίδα µας ὅτι, ἕνω ὁδηγ οὔῦ- σε τὸ αὐτοκίνητο TOU UT ἀριθμὸ ἐγγραφῆς ΟΒ 320 μεταφέροντας ἀφίσες τοῦ Δημοκρατι- κοῦ Συναγερμοῦ, δέχτηκε καταιγιστικἁ πυρα ἀπὸ δύο ὁπλοφόρους. οἱ ὁποιοι τον καταδίωκαν ὁδηγώντας ἄλλο αὐτοκαητο,. COTO TOV Aotpo- µερίτη µέχρι την Κοκκαοτριµιθιά. - Οἱ σφαῖρες τῶν ἐπίδούων δολοφονων επ/.η ἔαν τὸ αὐτοκίνητο τοῦ Λευκαριτη καταστρέφηλ τας τὰ λάστιχα καὶ τή μηχανη του. Ο ἴδιος δὲὶ ἔπαθε τίποτε. ΟΠΩΣ uae avepeps, KATY VEAL TO VEYA νὸς στὸν ἀστυνομικο atau Κοκκινοτριμιθιᾶς, LYNATEPMOY οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ ὁποίου τὸν ἔστειλαν στὴν Πε- ριστερώνα γιὰ νὰ δώσει κατάθεση στὸν ἐκεῖ ἆ- στυνομικὸ σταθµό. ᾽Απὸ τὴν Περιστερώνα ἡ ᾱ- στυνοµία τὸν ἀπέστειλε στὸν ἀστυνομικὸ στα- Bud ᾿Αστρομερίτη, χωρὶς νὰ τοῦ πάρουν κατά- θεση. ἘΕκεῖ, τὸν κράτησαν γιὰ 2--3 ὧρες ava κρίνοντας τον συνεχῶς. Ο ΛΕΥΚΑΡΙΤΗΣ κατάγγειλε στὴν ἐφημε- ρίδα µας ὅτι ἐνῶ ὑπόδειξε στοὺς ἀστυνομικοὺς δύο συγκεκριµένα πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἀναγνώ ρισε σὰν τοὺς ἐπίδοξους δολοφόνους του, ἡ ᾱ- στωνοµία ὄχι µόνο δὲν τοὺς κάλεσε νὰ δώσουν κατάθεση, ἀλλὰ συνέχισε νὰ τὸν ἀνακρίνει! Ἡ ἀστυνομία κρατεῖ τὸ διάτρητο ἀπὸ τὶς σφαῖρες αὐτοκίνητο τοῦ Λευκαρίτη στὸν ἁστυ- νοµικὸ σταθμὸ Κοκκινοτρἰμιθιᾶς.