ΕΠΛΗΝΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΗ ΔΘΗΝΑΙ, 94 'Ο1δ. Ὑπι). - Τὸ Ὑπουργεῖο Ἔ- θνικἠῆς Αμύνης τῆς Ἑλλάδας «ἀνακοίνωσε ὅτι δυὸ τουρκικὰ ἀεροτιλάνα τύπου ὁ 104 πέτα- ἔαν χθὲς σὲ χαμπλὸ ὄψος πάνω ἁπὸ δυὸ Ἕλλη- VIKA ἀντιτορπιλλικὰ στὴ περιοχὴ τῆς Σάμου, πα ραθιάζοντας τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Ἑλλάδος. Τὰ δυὸ Ἑλληνικὰ σκάφη ἔπλεαν στὰ ὅρια τῶν Ἕλλη- γικῶν χωρικῶν ὑδάτων πρὸς τὰ διεθνῆ ὕδατα γιὰ νὰ πα- ραχολουθοῦν τὶς κινήσεις Τουρκικῶν πολεμικῶν ποὺ συμμετεῖχαν σὲ Τουρκικὴ de- ρονωτικὴἡ ἄσχηση. Συνέχι- σαν τήν παρακολούθηση καὶ μετὰ τὴν ἐμφάνιση τῶν Τουρ κικῶν ἀεροπλάνων. Τὸ “Ὑπουργεῖο Ἐξωτερι- κῶν τῆς Ἑλλάδας, ὑπέδαλε σχετικὴἡ διαμαρτυρία στὴν Τουρκία,