TA ANOKAAYITHPIA TOY ANAPIANTOD Χιλιάδες Luo ES Ging ths τεινὴν φυσιογνωμίαν Σου, διὰ Κόπμου συγέφφευσων χθὲς εἲς Κι- vd εἶναι εἰς εὐ δωμνεκὲς ὁ ἄει- οήγειαν διὰ νὰ παρακολουθήσουν ᾿φεγγής φάρος ποὺ θὰ καθωδη: τὰ ἀποκιώνατήρις τοῦ. ἀνδιάν. γῇ τὰς γενεὰς εἲς τὴν ὁδὸν τοῦ τας τοῦ ἀοιδίμου ᾿Αωχιεπιακύπων' [πεεετάτον µαθήκµοντος ὑπὲρ τῶν Ἀιτικοῦ. Μεγάρου π]ατεῖαν Mane | viov tot B’, | Te ‘Apytepatinoy τουργον. ην πυωῖαν τῆς Ἁυριακῆς σθη εἰς τὺν doq vata τε Ξρόασμιώτωτοι Μητροπολίτα Κι Ὁ Σεὸ, Μητροπολίτης Κυρηνείας inlaw κ. Άνθηως καὶ Κνοηνείας ἵψ, Κνπριανὺς κά 6 Oroyritoru: | Hos Χωρεπίσκυπος Σαλαμίνος i ἸΠεννάδιος, συμπαωαστατούμενα | Hind τῶν ὀφφικιούχων, ἁληνικῶν τῆς ᾿Άρχιε i Ἱτοοπόλεων, Μονῶν καὶ Juni. Μετὰ τὸ πέρας τῆς λειτονργίας τὰ πλήθη μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τοὺς ΓΑοχιεσεῖς, τὸν κλήρου ἐνπρωπά- ποὺς τῶν Δήμων καὶ ὀργανώσεων [ἐθάδισων ποὺς τὴν πρὸ τῆς Μη- τροπόλεως πλατεῖαν Maxaytow τοῦ Ἡ΄ ἔνθα εἶχε orn ἡ ἀνδοιὰς τοῦ. ἀοιδίμοι, Ῥθνάθχου, ισκαπῆς γαὶ τῶν Μη: | τῶν ἡγουμένων τῶν πλείστων ἄλλων η: Τὰ ἀποναλυπτήρια. Ἡ τελετή τῶν ἀποκαλιπτησίων ἤρχισε διὰ κατανηκτικῆς ἐπιμνη- μοσύναν ὀρήσεως ἧς moos Siu tye ὁ Σεύασμιώτατος Ἀζήτρυπα- λίτης Κιτίου κ. Άγθιμος. Μετά τὸν ὕμγον τῆς Κύπρου τὸν ὁποῖον ἐπωιάνισε ἡ φιλαρµονική, & δε ὀασμιώτατος Μητροπολίτης Ἐν. Ῥηνείας κ. Κνπριανὸς ἐξεφώνησε ῥμπνενσμένον λόγον. τὸν ὁποῖον δημοσιεύοµεν κατωτέρω, ἐξάρας τὴν ζωήν καὶ τὴν δρἆσιν τοῦ Ἐ, θνομάρτυρος Μακαρίου Η΄ τοῦ ἀπὸ Κυρηνείας. ᾿Ἠπηκολούθησαν μετὰ ταῦτα προσφωνήσεις ὑπὸ τῶν κ.κ. Ἐ. Πούλα δημαρχείο τος Δευκωσίας, Χ. Σπυριδάκι, ποσέδρον τῆς Ο.Ε.Λ.Μ.Ε.Κ.. 1. { Ἰσκωδίδου, δημάρχου Πάφου, Χ. Κατζηχάρον, προέδρου τῆς ΠΕΚ Μ. Τοιτοφτίδου, προέδρων. τι «᾿Ἠθνικολαϊκῶν» «Δεμεσοῦ, Τ. Φαί- δωγος, πολιτευτοῦ Λάρνακας, [1.1 Ἠαπαδοπούλου, προέδροι τοῦ Γ.Σ,Β. ᾽Αμμοχώστοι, Α. Εὔστα- Ἰθιάδου ἐκπροσώπου τῆς ΣΕΧ, Φ. {[Παρασκεναϊδου, δημάρχου Λαπῆ- ‘Gov, TE Ἰωκωδίδου, πολιτευτοῦ Μόρφον καὶ Χ. Δημητοιάδου ὃη- 'µάφχου Κυρηγείας, ἓ Απολούθως ὁ Σεθησμιώτατος [Μητροπολίτης Κιτίου. ἁπεκάλοφς τὸν ἀνδριάντα τοῦ ᾿Ἐθνομάστυῳ: Μπκαρίον Β΄ κατόπιν τῆς ἔξη Γώφαίας ποοσφωνήσεως (0 Ἠλληνικὸ Ἀνπριακὸς λαός, µνήµων εὐλαξὴς τῶν ὑπὲρ αὐτοῦ ἀγώνων καὶ θυσιῶν σου. ]άθρόος συνῇ]θε σήμερον, ρω: κὲ ἹἹεράρχα, εἰς τὸν χῶρον τοῦ. τον, ὃν ἡγίασεν ἡ φωτεινὴ na- Ἰφουσέα σου, διὰ νὰ προσφέρῃ γο- Ῥνκλινής, ἐνώπιον τῆς σεπεῆς (αοβφῆς σου, τὸν ὀφειλόμενον πρὸς Σὲ φόρον τιῆς καὶ εὖ- 2γωμοσύνης. ᾿Ως ποιµενάρχης τῆς 1ζηερο- [πάβεαις στεφάνον ὑπὸ ἀγτιαροσω νλλεί- Ιπείας τῆς μαθητικῆς νεολαίας τῇ Μαναρίου Β΄ τοῦ ἀπὸ Κνωηνείας. |ώραιοτέρων καὶ εὐγενεστέρων Ὁ ἀνδοιὰς ὃ ὑποῖυς Χωτεσχειά- |ἰδεωδῶν τῆς ζωῆς. σθη διὰ Παωγκυποίον ἐράνου ἄν] Αἰωλία ἃς εἶναι ἡ μνήμη ηγέφθη εἰς τὴν ποὺ τοῦ Μητουπο- | 2ου. Ἐν συνεχείᾳ ἐπηκολούθησε κα: Μητροπολιτικῆς περιφεωείας Ke οηνείας τὴν ἐπιολητικὴν, τελετὴν ἐπέ- ση iggy wuby Αθχά στεμεν ὁ ἐθνικὸς Ύμνος, lyuh. ᾿Αρχιερωτικὴν avihelrovgs Πθὸ τῆς DaSems ths tehery vov tic to dsoiny µετέσχον κ ἀνεγγώσθη τὸ ἑξῆς γωφετιστής φιον. Ὀλεγοάφαμς τοῦ. pepe ὁμιλῶν κατα τὰ ἀποκαλυπτήρια, Ἡ, ἄποστυ- Maxaguetétou Maxagioy zai Θ, τῆς Κύπρον ἐπὶ ἐθν κ. εὐφισκαμένων ᾿Αυχιεπισχύπου κ. τοῦ Δημάφχυν Δενκώσίας Ἀέθδη ελοεφῶς παριστάμενοι τι beth ἀποκαλιπτηρίων ἀνδριάν- Ίπος ἀεινήστον ἐθνομάωτυθης ἸΑοχιεπισχύπου. Μακαρίου, ἀποτί: μεν. εἰλαθῶς hoor Tube vai εὐγνωμοσύνης ἀνθ ὧν ὑπὲο α- στεως καὶ πατρίδος ἔπραδεν. Ἔ- γώπιον ἀπομαληπτομένης σήμερον µαρμαοίνης μουφῆς Tov dada λοῦμεν πίστιν εἰς ὑποθήμας τον καὶ ἐμιρυγούμενοι ἀπὸ ὑφηλὸν αἱ οἀδειγμα ἐπείνου ἀπιωεοῦμεν ie κον σηνεχίσεως γθνος μέχι te ὅπου φιλτάτη πατοὶς Κύπρος ἆ- ποκατασταθῇι εἷς μητοικὰς ἁγκή- ia—KTIPOT ΜΑΚΑΡΙΟΣ. GEMISTOKAUS ABPBILY. TOY EGNOMAPTYFO2 MAKAPIOY B }οδειῶν, πυπνώσεως τοῦ. θείου κηρύγματος διὰ πωοσλήψεως τα κτυκῶν ἱεροκηρύκων καὶ μορφώ σεως ἑερέων, ἵδρυσε καὶ ἐνίσχν- σεν Ανωτέρας 'Ἑλληνικὰς Σχο- λάς εἰς ὅλα τὰ διαμερίσματα τῆς τὰ εὐδοκίμως λες ἐπαρχίας --- Γυμνάσια πουργοῦντα σήμερον καὶ λύκεια ----. ἐπάταξε τὸ χαρ- τοπαίγνιον καὶ ἤνοιξεν ἂναγνω- στήρια καὶ συλλόγους, συνέπηξε φιλοπεώχους ἀδελφότητας, ἵδρυ- σε νυκτερινὰς σχολάς, ἐπροστά- τευσε τὴν δενδροκαλλιέργειαν. μαθιέρωσε γεωργικά Εραξεῖα, ὑπερημύνθη τοῦ ἐργάτου, ἐνδεε: φέρῦη διὰ πάντας. «Αὐτεπαγγελ τως ἐπελαμξάνετο καὶ ἕλυε δια: φοθὰς τοῦ ποιμνίου. ἀποτρέπων οὕτω ὁαπανηροὺς δικαστικοὺς ἀγῶνας καὶ δὲν ἐφείδετο κόπων δι εἰρήνευσιν tod dood. Thy a νάπαυσιν οὐδέποτε ἐγνώρισεν ὁ Μακάριος, ἐκτελῶν πάντοτε τὸ Έργαν τοῦ ἀληθινοῦ ποιµένος. {40 αὐστηρᾶς καὶ λελογισμέ- νης διαχειρίσεως ἀνύψωσε τὴν οἰκονομικὴν θέαιν τῆς Μητροπό- Ίεως καὶ τῶν Ναῶν τῆς περιφ. Ερείας αὐτῆς, ἐν τούτου δὲ κατέ- στη δυνατή καὶ ἡ προοφορὰ ἀπὸ Ἰμέρους τῶν ἱδρυμάτων τούτων τῶν γενναιοτέθων πάντοτε συν- δρομῶν εἰς τοὺς ἑκάστοτε ἐθνι- ποὺς ἐράνους, τοὺς ἐμπαιδευτι- κοὺς καὶ ἄλλους ποίνωφελεις σκοποὺς καὶ ἢ ἐφαρμογὴ καὶ διατήρησις ἱκανοποιητικῆς σχε- τικῶς µισθοθοτικῆς κλίµακος διὰ τὸν ἐνοριακὸν κ]ῆρον τῆς ἐ- παρχίας. Adrens τῆς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ δωρηθείσης εἲς τὸν ἄνθρωπον ἐ- λευθερίας, διὰ τὴν ὁποίαν µετέ- σχεν ἐθελοντιιῶς τῶν ἀπελευθε- θωτοιῶν πολέμων τοῦ 1012--- 1918, ἐπεδίωξε ταύτην καὶ διὰ τὴν ὑπόδουλον Ἀύπρον πάσῃ ὀννάμει, οὐδὲν παραλείψας νὰ ἐνεργήσῃ καὶ διὰ τὴν κραταίω- σιν τοῦ ἐβνικοῦ φρονήµατος τοῦ λαοῦ καὶ ἓν οὐδεμιᾶ περιπτώσει πτοηθεὶς νὰ ἐλέγξῃ οἰανδήποτε παρ οἰουδήποτε παρέκκλισιν ἐν τῆς ἑνωεικῆς γραμμῆς. Δεῖ- | pHa cob πόσον ἐνεθουσίαξε τὸ ἐ- Γθνικὸν κήρυγμά του. πρόκειται wai ὁ μοναδικὸς ἓν τῇ νήσῳ ἆ- θλος. ἡ νιθὸ εἰκοσσιενταετίας δι’ ἐράνου τῆς ἐπαρχίας του. ἐκ £2,800 ἀἆγορὰ τοῦ ἀεροπλάνον [«Κυρήνεια» διὰ τὴν Βασιλικὴν | Ελληνικὴν ᾿Δερακορίαν. Ὡς [ααραχτηριατικὸν δὲ τῆς ἐξυψώ- σεως του εἰς τὴν ἐθνικὴν συνεί- ὅησεν τοῦ παγκυπρίου δύναται νὰ μνημονευθῇ καὶ τὸ ὅτι ὁ Maxd- Πλῆθος λαοῦ παρακολουθῶν τὴν τελετὴν τῶν ἀποκαλυπτηρίων Ἡ ᾽Ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μήτρο- πολίτου ἨΗυρηνείας κ. Ko- πριανοῦ. ᾽Αγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ᾿ Αδελφοί, Εθλαξὲς 'Τερατεῖον, Πατοιωτικὲ Ααὲ τῆς Ἀύπρου, “Ὅσοι ἐγνώρισαν ἐκ τοῦ σύ γεγγυς τὸν ἀπὸ Σζυρηνείας Ίτρω- θιεράρχην καὶ ᾿Εθνάρχην τῆς Kingou Μακάριον τὸν Β’, ἆ σφαλῶς πεγιχρὰ θὰ θεωρήσωσι» ὅσα θὰ λεχθῶσιν ἐπὶ τῇ προκει- αένῃ τελετῇ. Διότι ὁ Μακάριος ἀνεδείχθη marie καὶ ποιμήν παγματικὸς καὶ ἐξεδαπανήθη καθὶ ὁλοκληρίαν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. ‘i ὥ ία. ἀσθενεστάτη πολιτοκῆς ρο- ὥστε σκιαγραφία a πρῶτον, καὶ ὡς Ἱαρο ος θείας [ν) ἀποδαΐνη ἐξισιόρησις τῶν wah . σ θχιεπίσκοσας weak’ aed. Ἐθνάρχης τῆς Αὐτοκεφα. Κυπριακής Ἐκκλησίας ἕ- πειτα, ἐξεριλήρωσας πιστῶς τὸν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων δο. θέντα ἑερὸν ὕρκον Σου. ᾽Αλύγιστος dow , συνεχιστὴς τῶν ᾿Εκκλησιασεικῶν καὶ ἐθνικῶν ἡμῶν παραδόσεων, ἀκρίμητος Φρουρὸς τοῦ ποιμνίου Sov, ¢. (διάλλακτος ὑπερασπιστὴς τῶν ἐθνικῶν δµεαίον τοῦ σκλαξωµέ- ἼἨσυ λαοῦ Σου. ἐμόχθησας ὀπέῳ αὐτοῦ καὶ ἐπάλαισας καὶ ἡγωνί- Ίσθης μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ἠφρωϊκῆς φυχῆς Σω. Όταν ὁ Γείμιος καὶ ἱερὸς ἡμῶν ἀγὼν Ἰφθάσῃ μὲ τὴν Αοῄθειαν τοῦ Θε- (οῦ εἰς χὸ αἴσιον τέρμα του, Γοὺς σκοπειμοὺς ὀρίξονιας τῆς Ἰδονλείας µας φωείσῃ ὁ ζωωγο- ος ἥλως τῆς ᾿Εβνικῆς να. Ἰσεάσεως, τὸ ὄνομά Σου dopa [λῶς τὴν πρώτην θὰ καταλάέη Ἰθέσιν εἰς τὴν Ἱστορίαν εοῦ ἕνω- [τωκοῦ ΕΚ υπριακοῦ ay aves, Δὲν ἔξησας, ὀπέρμαχε τῆς λευθερίας ἀγωνιστά, διὰ νὰ έρης εἰς οιέρας τὸν τίµιον καὶ Περὸν ἁγῶνα τοῦ σκλαθωμένου ἰλαρῦ Σου. Όμως, κατὰ τὴν i 119ὰν ταύτην στιγμήν, καν Spy! ἑεὐλαθεῖς προσκυνῃταέ, ἐστάμεθα | ἱπρὸ τῆς σεπτῆς Μορφῆς Σου, Ίδρκον δίδοµεν ἱερόν, ὅτι τὸν ἕ | Γδιά]λακτον ἑνωτικὸν ἀγῶνα θὰ, eat I le μὲ | (συνεχίσωμεν ἡμεῖς, ὑπό τὴν ρω. | ἱτεινὴν καθοδήγησιν τοῦ ἄντα- ξίου διαδύχου Σον Ἠακαρίου τοῦ Γ΄, ἐπὶ τῶν γραμμῶν τὰς Γδποίας Σὺ πρῶτος ἐχάραξας. |_, Fai viv, oeigovtes τὸν πέ πλον, ἀποκαλύπτωμεν τὴν φω- Τνώμων καὶ κανὼν τῆς ὅλης ζωῆς τοῦ Μακαρίου ὑπῆρξεν ἡ ἔμπρακτος ἄακήσις τῆς ὑπὸ τοῦ Ἐυρίου διδασκοµένης ἁγάπης 'Ὑπὸ τῆς ἁγάπης ταύτης κινού- ενος δὲν ἐφείσθη θναιῶν, ἐπι- διώκων τὴν ἀπὸ πάσης πλευρᾶς Βελτίωσιν τῆς καταστάσεως τοῦ λαοῦ, οὕτω δὲ πολιτευόµεγος ᾱ- »ήγαγεν εἰς περιωπἠν τὴν ἐπαρ- : yiav ταυ ἀπό τε θρήσκευτι- κῆς, ἐκπαιδευτικῆς καὶ ἐθνικῆς Ἀπόψεως, Δὲν ἀπέμεινε τοµεύς, ὅσεις δὲν ἠσθάνθη τὴν ἀναμαινε- στικὴν καὶ δημιουργικὴν πνοὴν τοῦ Μακαρίου. ᾿Ασκητικός καὶ λαοδίαιτος. ἀφιλοχρήματος καὶ οἰκονόμος, ἀνεπίδεικτος καὶ τα- πεινάφρων, φιλάνθρωπος καὶ ἐ- λεήµων, εἰλικρινὴς καὶ εὐστα- θᾷς, εὐθαρσὴς καὶ τῆς ἀληθείας φίλος ἀχώριστος. τῶν θρησχευ- τοῶν καὶ ἐθνωκῶν θεσµίω». καὶ ππραδόσεων ὁπαδὸς καὶ αὐστη οὺς εἠφητής τοῦ παθήκοντως ὗ- πηθέτητ πρόθυμος καὶ ἔκτελε στὴς ἀπιόητος, ἓν ἑνὶ όγῳ nor πεγάρχης καὶ ἐθνωὸς ἡγέτης κατὰ πάντα τῆς κλήσεως ἄξιος, ἀπέεῃ τοῦ λαρῦ μέγας εὐεοχέ της. Διεποίμανε θεοσεβῶς τὴν θεύ- σωατον ἐπαρχίαν τῆς ἹἹερᾶς Μη εροπόλεως Κυρηνείας ἀπὸ τοῦ Μαρτίον 1917 µέχρι τέλους τοῦ 1947, ἐπὶ τριάκοντα δήλονότι καὶ ἓν ἔτη,, ἐξ ὧν τὰ δεκαπέντε ἀπὸ τῆς πιερᾶς ἐξορίας. ΠΜ ὲ κὶ- νήτρον τὴν ἀνεξάντλητον πρὸς τὸ ποίµνιον ἀγάπην ἐμερίμνησε καὶ ἐνόχθησε περὶ τῆς ποδηγετή- τω τούτο. ἂν ἀνελλιπῶν περι- θιος ἐκλήθη τὸ 19165 ὑπὸ τοῦ τότε ἐθνάρχου Ἀζυρίλλου τοῦ 1 τοῦ ἀπὸ Κυρηνείας, ἵνα διαφ: τίσῃ τὸν Λαὸν ἓν τῇ περιπτώσει δυσχεροῦς µαταστάσεως, τὴν ὁ- _ molar ἐδημιούργει φιλοκυθερνη- [τὴ ἐν τῇ ἔπαρχίᾳ ᾿Αρχιεπι- Γσκοπῆς Βουλεντικὴ inowngid- lens, dvapardér ὑποστηριζομένη | | ὑπὸ ὀργάνων τῆς ξενοκρατίας. πολέμησε τὸν ἀρξάμενον νὰ ded τότε εἰς ὡριαμένας πόλεις κομμουνισμὸν τονίζων καὶ ὅτι Ἱ- ὄρυσις κόμματος τοιαύτης ideo- λογίας εἰς τόπον ὑπόδουλον, μή γον τὸν ξένον κυρίαρχο» θά ἐξυ- πηφέτει, διότι θὰ ἐπέφερε διχα- σμὸν τοῦ λαοῦ. Πύσον ὀρθῶς Ἀροέθλεψε καὶ ἐν τούτῳ µαρτυ- get i παροῦσα κατάστασις. τοῦ 1931 ὠδήγησε τὸν Μωκά- θιον εἰς τὴν ἐξορίαν. Τὰς πρωϊ »ὰς ὥρας τῆς Άθης ᾿Οκεωξρίου τοῦ ἔτους ἐκείνου ἄγγλοι σερα- τιῶται εἰσώρμησαν εἲς τὴν My- ερύπολιν, ἀνῆλθον καὶ παρηβία- ἴσαν δι) ὑποκοπάνου τὸν κοιτῶνά ἔχου. ἥρπασαν αὐτὸν ὡς κακοῦρ- yor, σεηρίξοντες δὲ περίστροφον εἰς τὸν κρόταφόν του. ἔσυρον εοῦτον Βιαίως διὰ τῆς κλίµακος. καὶ λακτέζοντες πρὸς τὴν αὐλὴν διὰ τῶν Everts προπυλαίων τὸ πεσὸν ἐκ τῆς κεφαλῆς του κα. λυμαύχιον, ἔρρήμαν τοῦτον μετὰ φορᾶς καὶ ἐκ τῶν ἄνω εἰς αλκιοτὸν ἐν τῶν πλευρῶν αὗτο. κένητον καὶ χλενάζοντες ᾠὠδήνη- σαν εἰς τὰς φυλακὰς καὶ ἐκεῖΏεν εἰς τὴν ἐξορίαν. ᾿Η ἐξορία τοῦ ἐβνομάρτυρυς ααρέοχε τὴν εὐκαιρίαν νὰ Stans σεωθῇ πόσον ἐντατικῶς ἐκαλ- λιέργησε τὸν ἐθγικὸν ἀγρὸν ὃ Μακάριος. ἹΤερὶ τὴν Ἠζητρόπιολίν του περισσότερον συνεσπειρώθη σαν τότε συνεργάται, ἐκτμηταὶ καὶ σύμπαν τὸ ποίἰμψιόν του. μετ) εὐλαξείας περιέπονιες τὰς ὕπο- θήκας ἐκείνου. Κατὰ τὸ dexa- πενταετὲς διάστηµα τῆς ἐξορίας του ἡ ἐπαρχία τον ἐνεφανίαθη εἰς σιάσας τὰς ἐκφάνσεις τοῦ ἕ- θνικοῦ ἀγῶνος κατὰ τοιοῦτον τρόπον, ὥστε νὰ θεωρηθῇ ὡς τὸ κπατευθυντήριον έντρον τῆς πο λαωιῆς ζωῆς Ἐαἱ ταῦτα μὲν γινώσκουσιν οἱ πολλοί. Ἔκεῖνο, ὅμως, τὸ ὅ ποῖον ὀλίγοι γνωρίξονσιν. εἶνε robre: Ὁ ἹΜακάριος ὑπῆρξε τοῦ τόπον. Ls ἀπελευθερωτωκὸν πίνηµα. καθ ὅλον τὸ μακρὸν διάστηµα τῆς ἑξορίας του ὁ μόνιμος ἐν τῷ ἐξωτεριιῷ απρέσέυς τῆς δούλη Κύπρου καὶ καβοδηγητης ᾽Αγῶνος της. ᾿Ἡ στάσις, τὴν ὁ ποίαν ἐτήρει ἡ ᾿Εθναρχία, διαρ: Τπούσης τῆς πολυετοῦς χηρείας (τοῦ. ᾿Αρχιεπιακοπωιοῦ Ὀρόνου, Γμµαθωρίξετο κυρίως ὑπὸ τῶν δύο Γαυνεξορίστων ἠήητροπολιτῶν δζι- |riov Νωιοδήμου καὶ Ἐνρηνείας Γ Μακαρίου, μετὰ δὲ τὸν θάνατον [τοῦ πρώτου ὑπὸ μόνου τοῦ δευτέ- ρου. Εάν ἡ ἀγγλικὴ ἀπάπειρα Ἰπρὸς καθυπόταξιν τῆς ᾿Έθναρ- Ἰχούσης Ἐκκλησίας τοῦ An. Η αρνάθα, διὰ τῆς ὑπὸ τοῦ βρετ- εανωκοῦ ἐμπεριαλισμοῦ Geant σεως τῶν τριῶν ἐκείνων ἂνεεν- κλησιαστικῶν νόκων τοῦ 1937 ἀπέευχε τελωεῶς, τοῦτο ὀφείλε- ται τὰ μέγιστα εἷς τὴν ἀκαμψίαν | rob Μακαρίου. Όταν ἄλλοι, πα Ἰγιδευθέντες Ὀπὸ τῆς ἀγγλικῆς προπαγάνδας ἢ λιποφυχήσαντες. προσεχώρου» εἰς τὴν ἄποψιν ἱπερὶ ππροκηρύξεως ᾿Αρχιεπισκο- πικῆς ἐνλογῆς, παραγνωριζοµέ- Ένων τῶν ἐξορίσεων συνοδικῶν, ὃ Μακάριος, διαξλέπων σαφῶς «ἁποία συμφορὰ θὰ ἐνέσκησπτεν ἐκ τούτου, ἀντετάχθη σπεισµόνως. συγμρουσθεὶς καὶ μετὰ τῶν ἐν Ἑλλάδι ἐπισήμων. Εὶς τὴν ἀξί- ἕωσιν τούτων, καθ’ ἤν ὡς ἕλλην ὑπήκοος ὤφειλε νὰ πειθαρχήσῃ εἰς τὰς ἁδηγίας αὐτῶν, ἀπήντη- σεν εὐθαρσῶς, δει ὡς 'Ἐθνάρχης Αποδούλου τότου, ngds τὴν ἐθνι εὴν συνείδησίν του καὶ advyy τῶφειλεν ὑπακοήν. ᾿Ανένδοτο παρέμεινε µέχρι τέλους, ἀφηφρή σας καὶ ἀπειλὴν περὶ ἑξορίας του εἰς τὸ Άγιον Ὄρος. Καὶ τελικῶς ἐνίνησεν. Καἱ ἄνωμολο νήθη ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων ἡ ὄρθό- της τῆς στάσεώς τον. Κ αἱ ἄπε- νεμήθη πρὸς αὐτὸν τιμητικὸν ὃ- πὸ τῆς Πατρίδας παράσηµον. Ηὐδόκησεν, ὅμως ὃ Θεὸς καὶ ἐτερματίσθη τοῦ ἐθναμάρευρος. ἡ ἐξορία. Τὴν Έδην Δεκεμερίον 1946 ἀπεξιβάσθη «φίλην εἰς πατρίδα γαΐαν». Παρὰ τὸ babe γῆρας καὶ τὴν κάκωσιν ἓκ τῶν ἀπεριγράπτων µαρτυρίων τῆς περιόδου τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς Γκαὶ τῆς σκληρᾶς τοῦ Γένους δο- [καμασίας, δὲν παρέλειψε νὰ ἔπι- σκεφθῇ ἀπ᾿ ἄκρου εἰς ἄκρον τὴν προαφιλ]ῆ του ἐπαρχίαν, ἕνι- [σχύων καὶ ἐνθαρρύνων τὸ ποῖ- | wordy του εὔαγγελιζόμενος μετὰ Ιποῦ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους-καὶ τὸ Ἔνωσιν καὶ µόνον Ένωσιν». το Ἡ ἓν νέου ἓν Κύπρῳ παρου- σἷα τοῦ Μακαρίου ἀνεπτέρωσε τὸ ἐθνικὸν φρόνημα ὁλομλήρου τοῦ λα»ῦ τῆς νήσου, ἑπτόησε δὲ τοὺς. πολεµίους τῆς θρησκείας καὶ τῆς πατρίδος κομµουνιστάς, οἵτινες πλοναίαν ἓν τῷ μεταξὺ εἶχον ἕ- πιτύχει συγκοιιδήν. Δεινοπαθή-! σας καὶ ταλασιωρηθεὶς ὁ lade ἐκ τῆς καπηλεύσεως τῶν ἱερῶν μαὶ ὁσίων του ἀπὸ µέρους τοῦ ξενοκινήτου πομμουνισμοῦ, πρὸς. τὸν ἸΜακάριον, σύμθολόν του ἕ- θνωκόν, ἔστράφη ὡς τὸν µόνον ἐνδεδειγμένον καὶ Γκανὸν νὰ ἕκ- καθαρίσῃ τὴν κατάστασιν καὶ ᾱ- ορθώσῃ τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ ἐθνωκά πράγματα ἓν τῇ νήσῳ. Καὶ πανηγυρικῶς ἔείμησε καὶ] ἀνεβίθασεν αὐτὸν εἰς τὸν Θρόνον τοῦ ᾿ Αποστόλου ἈΒαρνάξα. ᾽Απὸ τῆς στιγμῆς veo πνεῦμα διέπει τὴν ζωήν τοῦ τόπου. “Ἡ 'Εκκλησία ἄποκαθί- σταται συντόμως διὰ τῆς πιλη- θώσεως τῶν ἐπισκοπικῶν Θρά- vow. ‘OO ἂγὼν διὰ τὴν ἅπε- λευθέρωσιν συντονίζεται καὶ κεο- θυφοῦται. Ὁ Μακάριος αὗρει ὄπισθέν του ὁλόκληρον τὸν λαόν. 'Ἡ προκήρνξις τοῦ Δημοψηφί: ἵόματος ἠλεκερίξει τὰ πλήθη καὶ Γἐν σώματι οἳ “Έλληνες τῆς νή- [σου διαδηλοῦσι τὴν ἀξίωσίν των Τι ἕνωσιν μὲ τὴν Ἑλλάδα. ᾿Α- xO τῆς ὥρας αὐτῆς ὁ Μακάριος. ῇ ἐλεύθερος. Τὰς δέλτους τοῦ «Δημοψηφίσματος, τὰς ὁποίας μὲ εόσην εὐλάξειαν καὶ θέρων σφίγγει εἰς τὸ πατριωτικύν τον ἐστῆθος, κατὰ τὴν εὔστοχον σύλ- Ἱληψιν τοῦ φιλοτεχνήσαντος τὸν µτροκείµενον ἀνδριάντα του καλ- λιτέχνον, η. Σώχου προτάσσει εἰς τὸν ξένον κυρίαρχο» καὶ τοὺς λεγομένους ἰσχυροὺς τῆς γῆς ὡς ὅπλον ἀκαταμάχητον, ᾿Ακραδὰ. γεως πιστεύει, ὅτι πανηγυρικῶς. διὰ τοῦ ἀθιαβλήτου Annoyed | yagi suaros τῆς Ίδης 'Γανουαρίου 19δ0 ἐκδηλωθεῖσα θέλησις τοῦι Γλαρῦ δι ἀνάκτησιν τῆς ἐλευθε- ping του μόνον τὴν τυπικὴν ᾱ- αγνώρισίν της ἀναμένει, ε Καὶ ἤδη εὁ ΠΤαγελλήνιον διὰ jrod ἐνδάξου στρατάρχου Mand- γου καλεῖ τὰ µέλη τοῦ Ο. Ἡ. EB. «0 ἀναγνωρίσωσι τὸ αἴτημα τῆς ἐλευθερίας τοῦ Κπριακοῦ λαοῦ f τοῦ ἐκείνης { | ‘'Q5 aro Enduevor ἢ Eevoxparia exdurodcevos ndv μέσον πρὸς { ἀντέδρασιν κατὰ τῆς προοφυγῆς ταύτης εἲς Ἑλλάδος, συσκότισιν τῆς ἀληθείας καὶ πρόκλησιν συγχύσεως. Ες τὸ σημεῖον τοῦ- ‘ro τοῦ | i ς ἀγῶνος ὅ,τι ἐπιεάλλεται » ἀντιτάξωμεν εἶναι ἡ ἀνλόνη- τος σιαθερύτης, ἡ ἀναμφία, ἡ εἰψυχία καὶ ᾗ ἀσάλευτος ἔμμο- μὴ εἰς τὸ Ἰδανικὸν τῆς ὁ Ἰλευθερίας. Ὁ ξένος κυρίαρ. χος ἀρέσκεται νὰ διαλαλῇ αὗτα. πατώµενος, ὅτι τάχα εἶναι ἔνδε- χόμενον νὰ καμφθῶμεν ἢ ὕτιαγα. Γχωρήσωμεν ἐκ εῆς ἀδιαλλάντου πο, πλανᾶται, acy τοῖδε δείας µας. Ας μὴ Καὶ ἃς μὴ ἀνειρεύε- ται. Καὶ ἂς μὴ λησμονῇ, ὅτι ἕλ- ληνωιὸν εἶναι τὸ ΟΧΙ. Ἐϊς τὰς συνταγµατικἁς παγίδας του υὐ δέποτε βὰ λμσιλακῶμεν. Τὴν an Hbyny vfs Ssaxveorijocs next τῆς ἡμέρας---τῆς ἐπιφωσκοί σης ἤδη ἡμέρας--- τῆς ἀπελινθι- θώσεώς µας ϐ' ἀφήσωμεν νὰ φὲ ϱἨ µύνος. Ἑν οὐδεμιᾷ πεθιπτώ σει καὶ κατ οὐδένα ἀπολύτως τρόπον θὰ συνεργασθῶμεν µετά τῆς ξενοκρατίας διὰ τὴν λειτουρ: γίαν συντάγματος οἰασδήποτε μορφῆς. Τὸ πνεῦμα τοῦ ἐθνομάρτνρος. Μαµαρίου, τοῦ ὁποίου εὐλαξὲς τελοῦμεν σήμερον» μνημόαυνον, δὲν ἔπαυσε καὶ οὔτε Δὰ παέσῃ νὰ ἐμπνέῃ καὶ καθοδηγῆ τὰ δή: ατα καὶ τὰς ἐνεργείας µας. ξἰς µας θὰ εἶναι πάντοτε ᾗ ἀθά- Hy i varos tnofjxy cov: «Miay 208s :σύμπαντα τὸν εὐσεξῆ καὶ φιὶό πατριν κυπριακὸν Aady ἀφήνω ὑποθήκην, τὴν ὁποίαν ἐξορκίζω πάντας νὰ τηρήσητε: Νὰ παρα- μεΐνητε πιστοί εἰς τὸν Θεὸν καὶ τὴν Ελλάδα καὶ νὰ συνεχίσητε ἀγωνιζόμενοι ὃλη ψυχῆ καὶ ὄν- νάµει διὰ τὴν ἐλευθερίαν, μὲ µο- »αδικὸν καὶ ἀναλλοίωτον αύνθη- μα Τὴν Ένωσιν καὶ μύνον τὴν Ενωσιν.. Καὶ ὅρκος κας ὁ ὅρ: ἐκείνου: «Εάν ἐπιλάθωμαί σου. Ἓλλάς, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά µου. κολληθείη ἡ γλῶασα µου τῷ Ad θυγγί µου, ἐὰν µή σου μνησθῶ. ἐὰν μὴ προανατάξωµαι τὴν “δ- λωσιν ὡς ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύ- νης µαυ.