A EM TH 28 OKTOBPIOY AC=OACTiAI Ἐπὶ τῇ 4} ἐπετείῳ. tot’ an t vixot ἔποις ἐτελέσθησαν καθ) ἅ- | πάσαν τὴν πῆσόν μας τὴν παρελ- θοῦσαν [ΠΙέμπτην δοξολογίαι μὲ ἀθρύαν συμμετοχὴν τοῦ λαοῦ. Ἐν Λευχωσίᾳ, πλήθη λαοῦ καὶ τὰ σχολεῖα Μέσης Παιδείας μετὰ τῶν λαθάρων των προοσῆλθον eis τὸν Ἱ. δαὸν Φανερωμένης ἔνθα ἐτελέσθη ἡ δοξολογία, ὥρα 13 µ. χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλε- στάτου Χωοθεπισκόπου Σαλαμῖνος κ. Γενναδίου, συμπαραστατουμέ- you ixd τοῦ ἱεροῦ κλήσου τῆς πὀ- ews. Tov Havynyvemov ἐξεφ ώνη- σε ὁ «Θεοφιλέστατος Χωφεπίσχο- πος Σαν αμῖνος ἂν Γεννάδιος. Εὶς τὴν δοξολογίαν παρέστη καὶ ὃ Γενινὸς Ποόξενος τῆς λλά- ὃος χ. Α. Πωππᾶς μετὰ τοῦ γοάµ- µατέως τοῦ Προξενείου κ. ᾽Αντω- γιάδου. Παρέστησαν ἐπίσης ὁ ἸΑν- τιδήµαοχος Λευκωσίας κ. Ωούλιως μετὰ τοῦ Δημοτικοῦ Συµμθουλίου, ὁ Γυμνασιάρχης τοῦ Παγκυπορίου Γυμνασίου ». Κ. Σπυριδάχις, οἱ Διευθυνταὶ τῶν ἄλλων Σχολείων Μέσης Πωιδείας, καθηγητωί, dv- τιπροσωπεῖαι τῶν Σωματείων τῆς πύλεως μετὰ τῶν λαθάρων των καὶ πλῆθος λαοῦ. Ποὸ τῆς ἀπολύ- σεως ἀνεγνώσθη τηλεγοάφηµα τοῦ Μ. ᾿᾽Αοχιεπισκόπου, τὸ ὁποῖον δημοσιεύοµεν κατωτέρω. 'Ὑπὸ τῆς Ἱ. Μητφοπόλεως Πά- Φου ἐτελέσθη εἰς τὸν Καθεδοικὸν Καὸν Αγ. Θεοδώροι. Κτήµατος πανηγορικὴ δοξολογία ἐπὶ τῇῃ ἐ- θνικῇ ἐπετείῳ τῆς 28ης ᾿Όντω- ὑρίου χοροστατοῦντος τοῦ Σεθα- σμιωτάτου Μητροπολίτου Πάφου | χ. Φωτίου. Tov πανηγνυρικὸς ἐξεφώνησε ὁ 1ανοσιολ. ᾽Αρχιμανδοίτης κ. Μά- Έιμος. Κουρσουμπᾶς. Ἐν Λάρνακι ἐτελέσθη ἐπίσης τὴν αὐτὴν ἡμέραν ὑπὸ τῆς “Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κιτίου πανηγνορικῆ οξολογία ἐν τῷ I. Naw 'Αγί- ov Aatdoou oq 12.15 μ.μ. χο- ρυστατοῦντος τοῦ 5 εὐασμιωτάτοι Μητροπολίτοι Κιτίοι κ, ᾿Ανθίμοι συμπαοαστατουμµένου ὑπὸ τοῦ ἵε- οοῦ κλήρου τῆς πόλεως. Τὸν πανηγυοικὸν ἐξεφώνησε ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κι- τίου χ. Άνθιμος. Παφόμοιοι ἑορτασμοὶ ἐτελέσθη- σαν καὶ εἰς τὰς ἄλλας πόλεις, χῶ- µοπόλεις καὶ χωρία τῆς Νήσου. Ἡ Ἱεοὰ Μητοόπολις Κυρηνεί- ας ἐπὶ τῇ ἐνδόξῳ ἐπετείῳ τῆς 28ης Ὁμτωθρίου ἐτέλεσε Πανηγυρικην AoSo)oviuy ty TH i. ναῷ ἸΑοχαγ- γέλου. Κυρηνείας τὴν παρε]θοῦ- σαν Ἱ]έμπτην, 8 ‘Oxtmboiou, &- og 11 π.μ., χοφοστατοῦντος τοῦ Πωανιερωτάτου Μητοοσπολίτου Κυ- οηνείας κ.κ. Κυποιανοῦ, συµπαρι- στατουµένου ὑπὸ τοῦ ἱεροῦ κλήθοχι τῆς πύλεως. Κατ᾽ αὐτὴν ἐξεφώνησε τὸν πα- νηγνοικὸν ὁ ἐλλόγιμος Γυµνασιάῳ- χης κ. Κλεάνθης Γεωφγιάδης. Μετὰ τὴν δοξολογίαν ἐγένετο παρέλασις τῶν μαθητῶν καὶ τοῦ λωοῦ, ἥτις κατέληξε εἰς τὴν πλα- τεῖαν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἀπὸ τοῦ ἐξώστου τῆς ὁποίας ἡ Α. ΠΠ. 6 Μητροπολίτης χ.2. Κυπριανὸς ᾱ- πηύθνυνε γαιρετισμὸν ποὸς τὸν λα- bv, Ὁ. Πωανιεφώτατος Μητφοπολί- της Κυρηγείας 2.x. Κυποιανὸς πα- ρέστη ἐπίσης εἲς τὸν Πανηγυοι- κὺν ἑορτασμὸν τῶν Ἐθνικοφοόύ- νων. Σωματείων καὶ ᾿Οργανώσε- ων. Δαπήθου τὴν ἑσπέραν τῆς Ῥτης ᾿Οκτωθοίου καὶ ἀπηύθυνε Χαιρετισμὸν ποὸς τὸν λαὸν τῆς Λαπήθου, Την ἑσπέραν τῆς 28y¢ ὌὉατο- ὁρίοι. ὃ αγιος Κυρηνείας παρέ- στη εἰς τὸν πανηγυρικὸν ἕορτα- σμὸν τῶν Συλλόγων καὶ Ὄθργα- γώσεων Μόρφου, εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν τοῦ Θ.Ο0.1. Αγιος Μά- μας, καὶ ἀπηύθυνε Χαιρετισμὸν πρὸς τὸν λαὸν τῆς Μητροπόλεως ολ σι 10 THAETPROHMA TOY MANAPIOTATOY APXIEMIZKONOY Ἐνρισχόμενοι μακοᾶὰν φιλτάτης Πατρίδος ἐπὶ ἐθνιμῇ ἀποστολῇ ἀπευθύνομεν κατὰ ἐπίσημον ταύτην ἡμέραν Ἴστο- οικῆς Ἐπετείου 28n¢ : , Oxtoboiov πρὸς σύµπαντα Ἑλληνικὸν Κυπριακὸν λαὀν, λοῦμεν καὶ πατρικῶς προτρεπόµεθα, ἐγκάρδιον χαιρετισμὸν τὸν ὁποῖον κα- ὅπως μὲ τὸ σύνθημα «Οχι» ἀπαντήσῃ ὑμοφώνως εἰς τὴν κατ᾽ αὐτὰς τεκταινοµέ- γην ἐν Λονδίνῳ νέαν συνταγματικὴν ἐπίθεσιν καὶ ἀποκρούων πᾶσαν νόθον λύσιν ἐθνικοῦ ἡμῶν ζητήματος ἐμμείνῃ σταθε- ρῶς ἐπὶ ἐπάλξεων συνεχίζων ἀγῶγνα µέχοι ἀποκαταστάσεως ἁγκάλας μητρὸς Πατοίδος. ΚΥΠΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ