amit nner ga. - Ἱς Π ΜΗ. - ΙΝΝΝΗΙ ΠΠ ΓΙ ΤΠ ΠΗΙ ΜΙ ΗΡΙ. - ENDIKIA ΜΥΡΙΑΒΗΘΟΠΟΥΛΟΥ σκοπὴ εἶχεν ἐν τῇ ὑπτ ιρεσίᾳ αὐτῆς καὶ διέτρεφε 55 πρόσω- :——ETOXON AL ADTKON TAMAR, - SAMA | _ a Τοῦ κ. ΚΩΝ. |, οἱ At Snteiat διηνεργοῦντο ὅ- πὸ εἰδικοῦ ὑπαλλήλου κληρι- } κοῦ τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. Συν-| πα. εισέφερον δὲ πρὸς τοῦτο αἱ ἐκκλησίαι καὶ οἱ χριστιανοὶ ἀναλόγως τῆς παραγώγῆς ἕἑ- κάστου τόπου καὶ τῆς προαι- Γρέσεως τοῦ λαοῦ. | Ota ἐκ τῶν πεδινῶν πε- Ρριοχῶν τῆς Μεσαορίας τόσα [κιλὰ σίτου ἢ κριθῆς ἐκ δὲ τῶν ᾿αμεταξὺ τῶν πεδιάόδωών καὶ τῶν :ὀρέων τὰ «Μεσορίννια: τόσας λίχρας ἐλαίου πρὸς 21. ὀκά- ἴδας ἑκάστη. Ἐκ δὲ τῶν ὀρει- νῶν χωρίων τόσα γομάρια κοι- νοῦ οἴνου καὶ ἔκ τινων ἐκλε- κτῆς κοµανδαρίας, ἸἘ- πειδὴ δὲ ἡ ᾽Αρχιεπισκοπὴ ἑ- χρησίμευε καὶ ὡς ξενοδοχεῖον καὶ δὴ ἐπισήμων ξένων. ἐν συνεννοήσει μετὰ τῆς Τουρκι ° κῆς Κυθερνήσεως ἵνα μὴ ἐπ- έρχηται σύγχυαις εἰς τὴν εἴσ- πραξιν τοῦ Φόρου, συνεφωνή- θη ὅπως ἡ ᾿Αρχιεπισκοπὴ λαμ δάνη ἐτησίως 2.000 ὀκάδων «1οἴνου πρὸς χρῆσιν αὐτῆς ἀφο- . ρολόγητον ἤρκει αὕτη νὰ ἔδι- δε ἀπόδειξιν παραλαξῆς τοῦ οἵνου. Διὰ τὴν κοµανδαρίαν ὑπῆρ- «χεν ἐξαίρεσις διότι καὶ τούρ: κισσα: ἐμαρτύρησαν ὅτι ἐλάμ. ὀανον ἐκ τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς τοιαύτην ῥωρεὰν ὡς ἰατρικόν. Διὰ τὴν µεταφοράν τοῦ σί- του, κριθῆς, ἀχύρου, ἀνθρά- κὠν καὶ ξύλωών ἡ ᾿Αρχι επισκο- πὴ δ. ετήρει περὶ τὰ δύο «κατ | TH plo ἤτοι σειρᾶς ἀλλεπαλ- | Raw καµήλων ἀνὰ ἑπτὰ ἑ- :κάστη. Συνεισφοραὶ θρόνων καὶ Mo- | vay, 1Τὸ φιλότιμα τῶν ἱερέων Διὰ τὴν ἀξιοπρεπῆ τήρησιν τῆς συνεισέφερον ἐτησίως ἐν σµι- κρῷ ὡς δῶρον καὶ οἱ λοιποὶ ἰ | Beever Πάφου, Κιτίου, καὶ Κυ- ρηνείας πᾶν ὅτι ἔκτακτον πα- Γρῆγον αἱ ἐπαρχίαι αὐτῶν. -, Ιδιαίτατα δὲ αἱ τρεῖς Σ΄ ταυρο- πηγιακαὶ Μοναί, αἴτινες ὑπά- γονται εἰς τὴν ᾿Αρχιεπισκο- | rh, ἤτοι ἡ Movi Κύκκου τυ- ἱροὺς καὶ ἀπόκτια. ᾿Εκτὸς ἱπούτου ἡ Μονὴ Κύκκου εἰς ἑ- κάστην ἐκλογὴν ᾿Αρχιεπισκό- που ἐδωρεῖτο αὐτῷ ἐκλεκτὴν ἡμίονον μετὰ τῆς ἀλλαγῆς αὖ- τῆς ἤτοι σκευῆς τῆς ἱππασίας [Σακκίον, ταγάριον καὶ δι- | orkk Ktov. | “H Movi ‘Ayiov Neoputou | EyKAelotpac ἔστελλεν ἐξαίρε- ἵτα χειρινὰ παντὸς εἴδους, πρὸς [δὲ σχοινία καὶ κάνναδιν, ἡ δὲ Μονὴ Μαχαιρᾶ τυροὺς καὶ καθεξῆς, Οἱ δὲ ἱερεῖς τὰ «Φιλότιμα τῶν “ Γερέώων» ἰδίᾳ κατὰ τὸ Πά- σχα ὁπότε ἔφερον ἁρνία, αὐ- γὰ καὶ τορούς. Άλλα πάγια εἰσοδήματα τῆς ᾿Αρχιεπισκο- πῆς καὶ δὴ εἰς χρῆμα, ἦσαν τὰ ἐνοίκια τῶν Μετοχίων αὖ- τῆς καὶ ἄλλων διαφόρων κτη- µάτων καὶ ἀκινήτων ἐν Λευ- κωσίᾳ. ᾿Επίσης καὶ τὰ λεγόμενα γενικῶς δρονικά ἢ λειτουργι- | κά-ἐκ τῶν ἐκκλησιῶν- καὶ τὰ κανονικά ταῦτα συνεπτύχθη- σαν σήμερον εἰς μόνα τὰ κα γονικἁ ἤτοι ποσοστόὀν τι ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν ἐκ τῆς ἀἁκαθαρί- στου περιουσίας τῶν ἐκκλησι- ὢν τῶν πόλεων καὶ τῶν χω- ῥίων. 'Γστέον ὅτι τὰ τῆς διοι- κήσεώς τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ἵ- σχυον ἀναλόγως καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν θρόνων. σων- ἱ Δαπάναι τῆς ᾽Αρχιεπιοκοπῆς Αὔται ἦσαν ἀνάλογοι πρὸς τὰ εἰσοδήματα ἢ πολλάκις καὶ πλείονες, ἰδίᾳ πρὸς διατροφήν. Οὕτω κατὰ τὸ 1865 ἔτος ἐ- κλογῆς τοῦ Σωφρονίου ὡς ᾿Αρχιεπισκόπου -“κατὰ σωζό- µενον σημείωμα, ἡ ᾿Αρχιεπι- ᾿Αρχιεπισκοπῆς ' Καθ᾽ ἑκάστην δ᾽ ἑσπέραν διένειµεν εἰς «πόρους ἄρτους εἰς τοὺς αὐτοὺς καὶ ἄλλους διένειµε «κατὰ τὰ Ἀριστούγεν- να καὶ τὸ Πάσχα κρέας, αὐγά, τυροὺς καὶ χρῆμα. Επίσης πρὸς καταπολέμήσιν τῆς, ἀκρί- δος διέτρεφε πολλοὺς τῶν ἐρ- γατῶν. med δὲ τότε ἐν Λευκω- σίᾳ δὲν ὑπῆρχον ξενοδοχεῖα ἀλλ᾽ ἁπλῶς χάνια, ἡ Ἂρχιε πισκοπὴ ἐχρησίμευεν καὶ ὡς ξενών, οὐ µόνον τῶν ἐπισή- μῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδιωτῶν, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἔλειπον, Καὶ οὐ µόνον ἐπὶ Τουρκο- κρατίας ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ᾽Αγγλο- κρατίας. Οὕτω κατὰ τὴν οσὐ- τασιν τοῦ Βομοθετικοῦ ἐν Κύπρῳ fro τῆς Βουλῆς, (1883) ἡ ᾿Αρχιεπισκοπὴ ἐξέ- νισεν ἐπὶ μῆνας τοὺς ἐκ τῶν ἐπαρχιῶν Ἔλληνας Βουλευ- τάς, ἕως οὗ ἐμίσθωσαν ἐπὶ τούτῳ οἴκημα ἐγγὺς τῆς ἐκ- κλησίας Τρυπιώτου ἐπὶ τῆς [γωνίας τῶν ὁδῶν ᾿Αριστοτέ- λυος καὶ Σόλωνος, Ἡ ᾿Αρχιεπισκοπὴ ἐξένιζε. καὶ δενίζει καὶ τοὺς Μητροπο-. λίτας ἐρχομένους εἰς Λευκω- σίαν διὰ Συνοδικὰς ἐρ γασίας. καὶ διά τὸ ἐθναρχικὸν Συμ-. Δούλιον. ᾿Εχορήγει ἐπίσης εἰς τὰ Σχολεῖα Δημοτικά τε καὶ ᾿Ανωτέραν Ἑλληνικὴν Σχολὴν εἲς τὴν ὁποίαν τότε οἱ μαθη-. ταὶ δὲν κατέθαλλον εἰσιτήρια, ᾽ὩΩσαύτως μετὰ τῶν ἐκκλη- | υσιῶν συνετήρει καὶ συντηρεῖ Γτὰ ὀρφανοτροφεῖον ἢ ἐκθε- τοτροφεῖον, τοῦ ὁποίου ὁ ἀριθ-. μὸς ἐπηυξήθη' διὸ καὶ βοηθεῖ- ται καὶ διὰ γενναίων dopey | φιλανθρώπων. | EK τῶν ἄνω εἰρημένων gue! Γφαίνεται ὅτι τὸ ἔργον τῶν ‘Ap- Γχιερέων ἐν Κύπρῳ ἤτο καὶ εἷ- | vert λίαν ἐπίπονον' διότι ἐκτὸς Γπῶν καθαρῶς πνευματικῶν αὐ- Ιτῶν καθηκόντων -- Συνοδικαὶ ἐργασίαι -- ποιμαντορικαὶ πε- ριοδεῖαι, λειτουργίαι καὶ κη- | PUY Late, ἐκκλησιαστικὸν Δι] καστήριον, ἐμερίμνων καὶ µε- ριμνῶσι καὶ περὶ ἄλλων πολ- λῶν. ὡς τῆς παιδείας, τῆς φι- λανθρωπίας, κοινωνικἡ πρό-: νοια, Σωμµατεῖα, Ὄρφανοτρο., φεῖον, Κατηχητικὰ 2 χολεῖα | κλπ. Αλλά καὶ διὰ τὴν &! νάπτυξιν τῆς “ἱερᾶς κτημοσύ- νης καὶ τῆς ᾿Αστικῆς περιου- : σίας πρὸς συντήρησιν ἑαυτῆς καὶ τῶν κοινωνικῶν καὶ ἔθνι κῶν ὑποχρεώσεων, διὰ συν- ΄ δρομῶν καὶ ἐράνων καὶ καθε- ξῃῆς, Τὸ σπουδαιότατον δὲ ἐπὶ ᾿᾽Αγγλοκρατίας ἰδίᾳ εἶναι καὶ: τὸ πολιτικὸν ζήτημα ἤτοι ἡ ἐ-ι θνικὴ τῆς νήσου ἀποκατάστα- σις. Τῆς κινήσεως ταύτης πρω- | τοστατεῖ ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ὥς | ᾿Εθνάρχης προεδρεύων τοῦ Ἐ.- | θναρχικοῦ Συµβουλίου καὶ ἐκ- δίδων καὶ σχετικὸν περιοδικὸν | ἡ «Ἑλληνικὴ Κύπρος». | Πρὸς τούτοις ἡ ἔκδοσις zy-| κυκλίων διά πᾶσαν περίστασιν | ἡ ἔκδοσις ἐκκλησιαστικῶν πε- | Γριοδικῶν ὡς τοῦ «᾿Αποστόλουι Βαρνάόα» καὶ τοῦ «κκλη- | σιαστικοῦ Βήματος». καὶ ταῦ- | τα πάντα ἐπιτελεῖ ἡ ἐκκλησία ͵ τῆς Κύπρου διὰ τεσσάρων µό- νον ᾿Αρχιερέων καὶ EVOG Bon: | θοῦ τῆς Α. ΑΛ. τοῦ ‘Apyiett- | σκόπου, ἤτοι τοῦ Χωρεπισκό- | που Σαλαμίνος. Fig παλαιάἀν ἐποχὴν ἐπὶ 100 | χιλ. Ἑλλήνων ὀρθοδόξων ὁ- πῆρχον 4 ᾿Αρχιερεῖς. Σ ήμερον ἐπὶ 420.000 πάλιν τόσοι, λίαν | Γ ἀνεπαρκεῖς' διὸ καὶ πρέπει νὰ [ἐπαυξηθῶσι ἀναλόγως τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τῶν ἐθνικῶν περιστάσεων, τροποποιουµένου καὶ τοῦ Καταστατικοῦ Χάρ- του τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύ- πρου ὅπου ἐνδείκνυται,