0 APIGMOD TON OPOOAO=ON XPL2TIANON Κατὰ στατιστικὴν δημοσιευθεῖ- σαν εἲς τὸ Γαλλικὸν περιοδικὀν L’ Actualite Religieuse dans le Monde” 6 ἀριθμὸς τῶν καθ᾽ ὕλην τὴν γῆν ᾿Ορθοδόξων ἀγέρ- χεταν εἰς 1966.945.100, Τὸ πλήρω- μα τῶν ἐπὶ µέρους ὀοθοδόξων Ἐγκλησιῶν ἔχει ὡς ἑξῆς: 1α- τριαρχεῖον Κωνσταντινουπόλεως 225.000. ’ExxAnota Κύπρου 400. 000, ὙἘκμλησία Ἑλλάδος καὶ Koytns 7.350.000, ‘EAAnvixn ’Ex- κλησία ᾽Αμερικῆς 300.000, ITa- τριαρχεῖον ᾿Αντιοχείας 250.000, Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων 4δ. 000, Πατοιαρχεῖον ᾽Αλεξανδρείας 150.000, Λ᾿Αρχιεπισκοπὴ Όρους δινα 100, Πατοιαρχεῖον Μόσχας 190,.000.000, Ῥωσσικαὶ ᾿Βκκλησί- at διασπορᾶς δ.000.000, Πατοιαο- χεῖον Σερθίας 7.500.000, ExxAn- aia Βουλγαρίας ϐ.000.000, Ἓκ- Ἀλησία Πολωνίας 350.000, Ἓκ- Χλησία Τσεχοσλοθακίας 150.000, Πατοιαρχεῖον Ῥουμανίας 19.000. 00, Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία Τε- ὠργίας 2.000.000, Ἐκκλησία ἸΑλ- θανίας 160.000, ᾿Αρχιεπισκοπὴ Φιλλανδίας 10.000, Ἐκκλησία *E- σθογίας 220.000 zal ’ExxAnoiu Aettoviag 175.000. Οἱ ἀριθμοὶ τοὺς ὁποίους ἡ στα- τιστικὴ τοῦ περιοδικοῦ τούτου πα- ρέχει δὲν εἶναι κατὰ πάντα ἆχρι- bets καὶ εἴς τινας περιπτώσεις b- πολείπονται κατὰ πολὺ τῆς πρα- γματικότητος. Totto συμθαίνει 1ὗσον ἀφοφᾷ τὴν Ἑλληνικὴν Ἐκ- Γκλησίαν τῆς ᾽Αμερικῆς, ᾽Αλλά καὶ 6 ἀριθμὸς τῶν πέραν τοῦ. σιδη- oot παραπετάσµατος ὀρθοδόξων χοιστιάανῶν µόνον κατὰ προσέγγι- σιν παρέχεται, διότι ἕνεκα τῶν ἐκεῖ ἐπικρατουσῶν συνθηκῶν εἶναι ἀδύνατος ὁ καταρτισμὸὀς ὀρθῆς στατιστιγῆς. ο --- TO KAIMMIPITZ KATA TOY AIAXOPIEMOY THY EKKAHDIAY NO TOY ΙΙ Κατά τὴν διάρκειάν συνεδριά- σεως τῆς Ενώσεως τῶν Ἰαθηγη- τῶν τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Ἱαί- μπριτζ ἀπερορίφθη πρύότασις διὰ τῆς ὁποίας ὑπεστηρίζετο ὅτι ὁ διαχωρισμὸς τῆς Εκκλησίας ἀπὺ τὸ κράτος ἀποτελεῖ οὐσιώδη πα- ράγοντά διὰ τὸ μέλλον τῆς χρι-. στιανοσύγης. ‘H xodtaci ὕπε- λήθη ἐκ µέρους τοῦ µπάστοφος. Νυμέλλερ τῆς Δουθηρανικῆς Ἐγμλησίας τῆς Γερμανίας. ee AIPO2 ENANENQDIN THE EKKAHDIAD BOPELQN AION META THD ATTAIKANIKHD Δημοσιογραφικαὶ πληροφορίαι ἐκ Λονδίνου ἀναφέρουσι ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἰνδιῶν Σεθασμµ. Arabinda Nath Mukerjee διωρ- γάνωσε δημοσιογραφικὴν συνδιά- σκεψιν εἰς τὴν ὁποίαν ὠμίλησε περὶ ἐπανενώσεως τῆς ἐκκλησίας Ῥορείων Ἰνδιῶν μετὰ τῆς ἸΑγ- γλικαγικῆς. Ὁ Μητροπολίτης εἶπε ὅτι ἡ Ἑ- taoia tot ‘Ay. Ιωάννου τοῦ Εὐ- ayyedtotot (the Cowely Fathe- rs) καὶ ἡ ᾿Οξφόρδειος teouno- στολή εἰς Καλκούταν κατέστησαν σαφὲς ὅτι δὲν θὰ ἐδέχοντο ἐπικοι- γωγίαν μὲ τὴν προτεινομένην ἕ- γωσιν Ἐκκλησίας Βορείων ἸἼνδι- ὤν ἐκτὸς ἐὰν αὕτη ἐγίνετο ἐν χοι- γωγία μετὰ τοῦ θρόνου τῆς Καν- τερθουρίας. ‘O ἐγγύτερος χρό- γος κατά τὸν ὁποῖον τὸ σχέδιον θὰ ἤγειρε ζήτημα εἶναι τὸ 19509. Καὶ τότε ἀκόμη µόνον ἑθδομην- ἱταπέντε ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν τῶν ἐπι- ᾿σχκοπῶν θὰ ἀπεδέχοντο ἢ τούλά- χιστον θὰ συνεζήτουν τοῦτο, ‘H καθυστέρησις θὰ εἶχε τὸ πλεονέ- κτημα τῆς ἀναθολῆς τῆς μελέτης τοῦ σχεδίου µέχοι τῆς προσεχοῖς Γ. Συνελεύσεως τοῦ Λάμπεθ. ᾿Αντι- θέτως πρὸς τὴν ἘἙκκλησίαν τῶν Βορείων Ἰνδιῶν ἡ Ἐκχλησία τῶν Νοτίων ᾿Ινδιῶν θεωρεῖ ὅτι ἡ ἑ- γοποίησις τοῦ ἱερατείου θὰ πρέπῃ νὰ, ἐξετασθῃ ἐντελῶς ἐξ ἀρχῆς. Εὶς εἰδικὸς τύπος εἶχεν ὑποθληθεῖ διὰ τοῦ ὁποίου οἱ Μεθοδισταὶ θά ἐγίνοντο δεκτοὶ ἐν τῇ Εκκλησία ὡς ἐπίσκοποι κατόπιν κεἰδικῆς τελετῆς. ο —_—_— EBAOMA? EKKAHZIATINOY TYNOY Ed ATTAIAN Ἡ petaki 10-17 'Oxtobotov ἑθδομάς εἶχε ὁοισθῆ ὡς ἑθδομὰς τοῦ θρησκευτικοῦ τύπου ἐν ᾽Αγ- γλίᾳ. Αὕτη ἐσχεδιάσθη καὶ ὠργα- νώθη ἀποκλειστικῶς ὑπὸ τοῦ ὁμί- Lov τῶν ἑθδομαδιαίων θρησκευτι- κῶν ἐφημερίδων. Ent ti εὐχαιοίᾳ ταύτῃ ὁ ᾿Α0- χιεπίσκοπος Καντερθουρίας ἀπέ- στειλε πρὸς τοὺς διοργανωτὰς τὸ ἑξῆς μήνυμα «Χαίρω ἰδιαιτέρως διὰ τὴν ἔμπνευσίν σας νὰ ὀργα» γώσητε ἑθδομάδα τοῦ θρησκευτι- κοῦ τύπου μεταξὺ 10---1τ ’Oxtw- θρίοι. τρ. ἔτους καὶ εὔχομαι πᾶ- σαν ἐπιτυχίαν. Θὰ χοησιμεύσῃ πο- λὺ εἰς τὴν ἐνθάρρυνσιν μελῶν τῶν Ἐκκλησιῶν νά πληροςφοροῦν- ται καλῶς τὰν δράσιν τῶν Ex- κλησιῶν καὶ τὰς κινήσεις τῆς χοι- στιανικῆς σκέψεως, ἐγεργείας, καὶ μαρτυρίας εἰς τὰς κρισίµους αὖ- τὰς ἡμέρας.» Παρόμοιον μήνυμα (ἀπέστειλε καὶ ὁ ᾿Αρχιεπίσνοπος τῆς ‘Yooxns.