aw ον | | Te O XIAIAZMOZX Τοῦ ἱερολογ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Β’ Ἐκ τῶν λεχθέντων θλέπομεν ὅτι ὁ χιλιασμὸς ἐμφανίζεται εἰς µίαν σκιώδη προχριστιανι- κὴν ἐποχήν. ᾿Επωφελεῖται µε- τὰ ταῦτα τῆς Χαώδους τῶν τριῶν πρώτων αἰώνων κατα- στάσεως κατὰ τὴν ὁποίαν ἐ- ξοντωτικὸς ἁγὼν ἠγέρθη κατὰ τοῦ νεοφανέντος χριστιανισμοῦ καὶ ἐμφανίζεται ὡς τὸ δῆθεν ἀληθινὸν φῶς τὸ ὁποῖον θὰ -|ὡδηγοῦσε τοὺς καταπιεζοµέ- «Ίνους Χριστιανοὺς εἰς χρόνους εἰρήνης καὶ εὐτυχίας. Όταν ὅμως ἡ ᾿Εκκλησία ἐθριάμθευ- σε κατὰ τῶν διωκτῶν της, ὁ χιλιασμὸς ὑπεχώρησεν ἀθορύ- θως καὶ ἐπανεμφανίζεται κατὰ -|τὸν µεσαίωνα ὁπότε ἡ δου- «]λεία, ἡ πεῖνα καὶ ἡ ἀμάθεια ἀπενέκρωσαν τοὺς χριστια- γούς. Κατὰ τὸν µεσαίώνα ὁ χι- λιασμὸς δρᾷ ἐν τῇ Δύσει ἔνθα ὁ δεσποτισμὸς τοῦ Πάπα καὶ ἡ µεγάλη αὐστηρότης καὶ κα- ταπίεσις τῶν συνειδήσεων τῶν πιστῶν ἔγινεν αἰτία, ὥστε κα- τὰ τὸν νόµον τῆς ἐναντιοδρο- µίας νὰ ἀντιδράσουν οἱ λαοὶ κατὰ τοῦ Παπισμοῦ καὶ νὰ στραφοῦν πρὸς τὸν χιλιασμὸν ὡς ἄγκυραν σωτηρίας. Πρῶτοι οἱ ἀναθαπτισταί, οἱ ὁποῖοι ὦ- ᾿Ινομάσθησαν οὕτω διότι ἀπέρ- ριπτον τὸ θάπτισµα τῶν νηπί- των καὶ ἀνεθάπτιζον τοὺς ὁπα- 'Ιδούς των, μὲ ἀρχηγοὺς τὸν ᾿.Θωμᾶν Μύτζερον καὶ Νικόλα- ον Στόρχ ἐκήρυττον ἀνὰ τὰς πόλεις τῆς Γερμανίας τὸν χιλι- ασμόν. ᾿Εδέχθησαν ἐπίσης τὸν χιλιασμὸν οἱ εὐσεθισταί, οἱ Μορμόνοι, οἱ μεθοδισταὶ καὶ ἄλλοι. Τὸ νέον αὐτὸ ρεῦμα τοῦ χιλιασμοῦ ἐπολέμησαν ὁ γερ- μανὸς Θεολόγος Μελάγχθων, ')ἡ Παπικἡ ᾿Εκκλησία καὶ ἡ Πο- λιτεία. Κατωρθώθη οὕτω νά ἀναχαιτισθῇ ὁ χιλιασμός, ὁ ὁ- ᾿Ιποῖος ἀναδιοργανοῦται καὶ ἐμ- φανίζεται ἀπειλητικώτερος κα- τοὺς δύο τελευταίους αἰῶνας. Κατὰ τὴν ἐποχὴν αὐτὴν κέν- τρον ἔχει τὴν ᾽Αμερικήν. ‘A- ' πλώνει τοὺς πλοκάμους του εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Μία τοιαύτη ὀργάνωσις μὲ τὰς χιλιάδας τῶν μισθωτῶν ὀργάνων της προὔποθέτει τεράστια χρηµα- τικὰ κεφάλαια δεδομένου µά- λιστα, ὅτι τὰ περιέχοντα τὰς θιθλία κατὰ ἑκατομμύρια δια- νέµονται σχεδὸν δωρεὰν µετα- Φρασµένα εἰς ὅλας τὰς γλώσ- σας τοῦ κόσμου. Οἱ ὀργανω- ταὶ καὶ οἰκονομικοὶ ἐνισχυταὶ τῆς αἱρέσεως ταύτης εἶναι κυ- ' ρίως δύο. 'Ὁ Οὐϊλλιαμ Μίλλερ καὶ ὁ Κάρολος Τάζε Ρῶσσελ. Ὁ πρῶτος. μᾶλλον αἴτιος ἐξ- απλώσεως τῶν κακοδοξιῶν τοῦ χιλιασμοῦ, ἐγεννήθη εἰς Μασσαχουσέτην τῆς ᾽Αμερι- κῆς, ἔγινεν ἀρχηγὸς τῆς αἱρέ- σεως τῶν Παρουσιαστῶν ἢ ᾽Αδόεντιστῶν (Adventus). Ἐ- δίδασκεν ὅτι ὁ Κύριος θά ἐμ- Φανισθῇ ἐπὶ τῆς γῆς τὸ 1844 καὶ θὰ ἱδρύσῃ τὴν χιλιετῆ 6α- σιλείαν τοῦ Μεσσίου. Αἱ προ- φητεῖαι του δέθαια διεψεύσθη- σαν, ἀλλ᾽ οἱ ὁπαδοί του καὶ μετὰ τὸν θάνατόν του ἐξηκο- 1 foe the ‘Aylac Tpagfis, δοξασίας της φυλλάδια καὶ | λούθουν νὰ πιστεύουν εἰς τὰς πλάνας του μέχρις ὅτου ἕνεφα- νίσθη ὁ πλούσιος Ρῶσσελ, ἕ- θραῖος τὴν καταγωγήν. Οὗτος ὡς ὁ ἴδιος γράφει εἰς τὰς «Γραφικάς του Μελέτας», é- γεννήθη τὴν Ί5ην Φεθρουαρίου 1622 εἰς Φιλαδέλφειαν τῆς ΙΜασσαχουσέτης, ἀνῆκε δὲ gic τὴν ἐκκλησίαν τῶν Πρεσδυτε- ριανῶν. Ἡ µόρφωσίς του ἦτο περιωρισµένη. Ὁ ἴδιος Ato γεννημένος δι᾽ ἐμπορικὰς ἐπι- Κειρήρεις. Εἰς νεαρωτάτην ἡ- ικίαν διεχειρίζετο ἐπιδεξίως τὰς ἐμπορικὰς συναλλαγὰς καὶ ἐπιχειρήσεις τοῦ πατρός του. ᾿Ἔφηόος ὢν Ἠπεριέπεσεν εἰς ἀπιστίαν τὴν ὁποίαν ὅμως διέλυσαν αἱ χιλιαστικαὶ πλά- ναι. Τόσον ἐνεθουσιάσθη ἐκ τῆς διδασκαλίας ὅτι «ὁ Κύριος ἐγγός ἐστι», ὥστε ἐγκατέλει- Ψε τὸ ἐμπόριον, καὶ ἀνεκήρυ- ξεν ἑαυτὸν ὡς τὸν πεφωτισµέ- νον ὑπὸ τοῦ Θεοῦ προφήτην, ὁ ὁποῖος θὰ προητοίµαζε τὸν κόσμον διὰ νὰ δεχθῃ τὸν Χρι- στόν. Πρὸς τοῦτο ἔθεσεν εἰς ἐνέργειαν τὸν πλοῦτον του. Αἴ πλάναι τοῦ χιλιασμοῦ εἷ- γαι τόσον καταφανεῖς, ὥστε παντοῦ καὶ πάντοτε νὰ συναν- τῷᾷ ἀντιδράσεις διὸ καὶ ἀἆναγ- κάζεται νὰ ἐμφανίζεται ὑπὸ διάφορα ψευδώνυμα διὰ va ἐξαπατᾷ τοὺς ἀφελεῖς, Οὕτω ἐκ τοῦ Ρῶσσελ ὠνομάσθησαν Ρωὠσσελισταί. Τὸ 1834 «σπου- δασταὶ τῶν Γραφῶν», ἔπειτα Χιλιασταί, κατόπιν «Λαὸς τῆς χαραυγῆς τῆς κχιλιετηρίδος» καὶ τελευταίως Μάρτυρες τοῦ ᾿Τεχωθᾷ. Πλὴν ὅμως εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστοὶ διὰ τὴν ἱκανότη- τα καὶ τὴν προφητικήν των ἔμπνευσιν εἰς τὸ νὰ ὠρίζουν ἀκριθεῖς ἡμερομηνίας κατὰ τὰς ὁποίας ὁ Χριστὸς μέλλει γὰ ἐμφανισθῇ ἐπὶ τῆς γῆς, Οὔ- τω μετὰ πεποιθήσεως ἀνέμε- γον ὅτι ὁ Χριστὸς θὰ ἤρχετο to 1914, 1918 1921 καὶ τὸ 1925. Αἱ ἐλπίδαι των διεψεύ- θησαν ἀλλ᾽ αὐτοὶ συνεχίζουν νὰ διαδίδουν τὰς πλάνας των μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι τελικῶς θὰ ἐπικρατήσουν. Διὰ τοῦτο θὰ ἐξετάσωμεν τὰς κακοδοξίας τῆς παγκοσµἰ- ου αὐτῆς αἱρέσεως καὶ θά ἆ- ναιρέσωµεν αὐτάς ἐπὶ τῇ 6ά: καὶ τῆς “Ἱερᾶς Παραδόσεως. Κανοδοξίαι τῶν Χχιλιαστῶν καὶ ἀναίρεσις αὐτῶν. Τὸ ὅλον δογματικὀν οἰκοδό- µηµα τῶν χιλιαστῶν εἶναι ᾱ- κρως ἀντίθετον τοῦ χριστιανι- κοῦ τοιούτου. Ὅλαι αἱ δογµα- τικαὶ διδασκαλίαι των ἀντιτί- θενται πρὸς τὰς τῆς Γραφῆς μαρτυρίας καὶ πρὸς τὴν ἐπὶ τῆς Γραφῆς στηριχθεῖσαν, ἆνα- πτυχθεῖσαν καὶ διατυπωθεῖσαν ὑπὸ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνό- Sov δογµατικἠὴν µπίστιν τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ ἐρχόμεθα νὰ ἐξετάσωμεν τὸ περὶ τῆς τρια- δικότητος τοῦ Θεοῦ δόγμα. Ἡ ᾿Ορθόδοξος ᾿ΓΕκκλησία πιστεύει ὅτι ὁ εἷς τὴν Οὐσίαν Θεὸς εἶναι τριοδικὸς τὰς ὑπο- στάσεις, Πατήρ, Υἱὸς καὶ “Α- γιον Πνεῦμα. Τὰ τρία ταῦτα | (Συνέχεια εἰς τὴν 6’ σελίδα) O XIAI (δυνέχεια ἀπὸ τὴν α΄ σελίδα) πρόσωπα ἀποτελοῦσι τὴν µία 'θεότητα ἀσυγχύτως, ἀτρέπτως, ᾿ἀναλλοιώτως καὶ ἀἁδιαιρέτως. Διακρίνονται δὲ ἀλλήλων καθ- όσον ὁ μὲν Πατὴρ εἶναι ἀγέν- νητος, ὁ δὲ Υἱὸς γεννητὸς αἵ- δίως ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ Πατρὸς εκαὶ τὸ Άγιον Πνεῦμα ἔκπο- ρευτὸν ἀῑδίως ἐκ τοῦ Πατρός. : Τὰ πρόσωπα τῆς ᾽Αγίας Τριά-: δος διακρίνονται μὲν καὶ πε-. ριχωροῦσιν ἄλληλα, ἐν σχέσει δὲ πρὸς τὸν κόσμον, ὁ Πατὴρ συλλαμθάνει τὸ σχέδιον τῆς ἀπολυτρώσεως τὴν ὁποίαν τε- λεῖ ὁ Υἱὸς ἐνανθρωπίσας καὶ : ᾿τελειοῖ τὸ Άγιον Πνεῦμα. Οἱ χιλιασταὶ ὅλως ἀδικαιο- ! λογήτως ἀρνοῦνται τὴν τριαδι- ' κότητα τοῦ Θεοῦ. Διδάσκουν ἰὅτι τὸ περὶ τριαδικότητος χρι- Γστιανικὸν δόγµα εἶναι ἐφεύρε- | ἴσις κληρικῶν τῆς µεταποστο- λικῆς ἐποχῆς οἱ ὁποῖοι ὑπῆρ χον ὑπὸ τὴν ἐπήρειαν τοῦ Δια- ᾿θόλου καὶ ὅτι ἡ διδασκαλία Ιαὕτη καταπολεμεῖται ὑπὸ τῶν Γραφῶν, ἀπὸ τῆς Γενέσεως μέχρι τῆς ᾿Αποκαλύψεως, (Πρ6λ. τὰ θιόλία των Καταλ- λαγἡ σελ. 63, 106. 112. 'Απ- ελευθέρωσις σελ. 213, 216). VAAN ἡ Ορθόδοξος Ἐκκλη-' ola ἀνέπτυξε καὶ διετύπωσε τὸ περὶ τῆς ἐν τριάδι Θεότητος δόγµα στηριζοµένη ἐπὶ τῆς “Α- γίας Γραφῆς. Ἐν τῇ Ι.Δ. 6ε- θαίως σκιωδῶς καὶ αἰνιγμα- τωδῶς μαρτυρεῖται τὸ τρισ- υπόστατον τοῦ Θεοῦ. Π.χ. ἐν τῇ Γενέσει α΄ 26 λέγει -ποιή- ἴσωμεν ἄνθρωπον κατ’ εἰκόνα Γἡμετέραν,. 4, 22 ᾿Ιδοὺ ἸΑ- ΑΣΜΟΣ on γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν», y [te 7 «δεῦτε καὶ καταθάντες συγχέωμµεν ᾽γλῶσσαν», ἔνθα ὁ πληθωντικὸς ὑποδηλοῖ τὴν θεότητα. Παιρε- Ἱτέρω δὲ τὸ τρισυπόστατον τοῦ ΙΘεοῦ ὑπεμφαίνεται ἐν Γενεσ. 1--2 ἔνθα ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται τῷ ᾿Αόραὰμ ἓἔν τρισὶ προσώ- ποις παρὰ τὴν δρῦν Μαμόθρῆη, ἀλλὰ καὶ ἐκ τοῦ ἐν τῷ “Ho. στ, 3 τρισαγίου ὕμνου -ἅγιος ἅγιος, ἅγιος ἸΠΚύριος Σαὔθα- Ἰῴθ.. ἸΑλλ᾽ αἱ ἐνδείξεις τῆς Π. ΙΔ. θεθαιοῦνται πλήρως ὑπὸ [τῶν ἀποδείξξων τῆς Κ.Δ. Πλεῖ- στα δὲ εἶναι τὰ χωρία τὰ µαρ- ἱτυροῦντα τὸ δόγµα τοῦ τρια- εδικοῦ Θεοῦ. ᾿Αναφέρω δὲ τὰ εἰς τὸ τριαδικὸν τῶν προσώ- Ὕπων ἀναφερόμενα. 'Ὁ Κύριος (λέγει εἰς τοὺς µαθητάς του Πορευθέντες μαθητεύσατε :πάντα τὰ ἔθνη. θαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ [Πα ἱτρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ‘A- γίου Πνεύματος (Ματθ. κη, 119). Eic Hv 8 Κορινθ. iy, 13 1ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος γράφει ι.ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿[η- 'σοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπι τοῦ θεοῦ καὶ Πατρὸς καὶ ἡ κοινω- εγία τοῦ Αγίου ΙΙνεύµατος µε- τὰ πάντων ὑμῶν.. Ὁ ᾽Απόστο- λος Πέτρος γράφει “κατὰ πρό- Ἠνωσιν Θεοῦ Πατρὸς ἐν ἁγια- σμῷ Πνεύματος εἰς ὑπακοὴν καὶ ραντισμὸν αἵματος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ (Α Πετρ. α, 2). Καὶ ἀποστολικοί τινες πα τέρες μαρτυροῦσι περὶ τῆς τρι- αδικότητος τοῦ Θεοῦ. ΄Ο ΚΝλή- µης ὁ Ρώμης γράφει πρὸς τοὺς Ἰορινθίους -ζη γὰρ ὁ αὐτῶν ἐκεῖ τὴν! Θεὸς καὶ ζῇ ὁ Κύριος ᾿Τησοῦς ΓΧριστὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ “α. 'γιον». Ὁ Ιγνάτιος γράφει [πρὸς τοὺς Μαγνησίους «ὑπο- τάγητε τῷ ἐπισκόπῳ.... ὡς καὶ οἱ ἀπόστολοι τῷ Χριστῷ καὶ ιτῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνεύματι-. i(Moyv. XII, 2). Ὁ Πολύκαρ- πος Σμύρνης, µαθητὴς τοῦ 'Εὐαγγελιστοῦ ᾿Ιωάννου, μαρ- τυρήσας εἰς ἡλικίαν 82 ἐτῶν, ᾿λέγει «Διά τοῦτο καὶ περὶ πάν. των σὲ αἰνῶ, σὲ εὐλογῶ, σὲ ᾽δοξάζω διὰ τοῦ αἰωνίου καὶ ἐπουρανίου ᾿Αρχιερέως 'Ιησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοῦ σου nav δός, δι οὗ σοι σὺν αὐτῷ καὶ πνεύµατι ἁγίῳ δόξα καὶ νῶν καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.. (Μαρτ. Παλυκάρπου ΧΙΝ:, 3). “Ey τῇ Διδαχῇ ὡς καὶ παρ ᾿Ιουστὶ- vo τὸ θάπτισμα μαρτυρεῖται παρεχόµενον ἐπὶ τῇ ἐπικλήσει της Αγ. Τριάδος. ᾽Αλλὰ καὶ πλεῖστοι μεταγενέστεροι πατέ- ρες τῆς Ἐκκλησία μαρτυροῦσι σαφως περὶ τῶν τριῶν προ εσωπων τῆς μιᾶς Θεότητος. (Cl. Δαμασκηνοῦ Ἔκδοσις | Ὀρθοδόξου Πίστεως |, 8). _ Uap’ ὅλας ὅμως τὰς ἔκ τε τῆς Γραφῆς καὶ τῶν πατέρων τῆς ᾿Εκκλησίας μαρτυρίας οἱ Χιλιασταὶ μένουν ἀνένδοτοι εἰς ἱτὰς πλάνας των. Kexnpoyué- vo. ὄντες ἀντιτριαδικοί ἀμφι- σθητοῦν καὶ τὴν Θεότητα τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ τὴν ὁποίαν ἁἀμέσως θά ἐξετά. σωμεν. Chevevice tery