EM Th ENAP=EI TON “AATHNHTIMONSXOKEIQ Τοῦ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘ. ΠΕΤΣΑ, θεολόγου. Τὸ μέσον διὰ τοῦ ὁποίου δι- εδόθη ἀνὰ τὸν κόσμον ἡ Χρι- στιανικἡἠ θρησκεία εἶναι τὸ κή- ρυγµα καὶ ἡ κατήχησις. Πρᾶ- τος κῆρυξ καὶ κατηχητὴς ῥ- πΏρξε ὁ Κύριος ἡμῶν ᾿Ιησοῦς Χριστός, ὅστις, ἀκούραστος κατὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν, περιήρχετο τὰς πόλεις καὶ τὰ χωρία κηρύσσων παντοῦ εἰς τὸν Μαόν, εἰς τὰς συναγωγάς, εἰς τὰς οἰκίας καὶ τὴν ὕπαι- θρον τὴν ζωογόνον καὶ θείαν διδασκαλίαν του, νουθετῶν καὶ ἐλέγχων καὶ ἐπιχέων τὸ θάλ- σαµον τῆς παρηγορίας εἰς τὰς πονεµένας ψυχὰς τῶν av- θρώπων καὶ καλῶν αὐτοὺς εἰς τὴν ὁδόν, τὴν ἄγουσαν εἰς τὴν θᾳασιλείαν τῶν οὐρανῶν, εἰς τὴν οὐράνιον πόλιν «ἃς τεχνί- της καὶ δημιουργὸς ὁ Θεός» (Ἑδρ. ια΄ 10). «Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ ᾿Γησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύττων τὸ Εὐαγ- γέλιον τῆς θασιλείας» (Ματθ. ὃ 23) καὶ «Διώδευε κατὰ πό: Aw καὶ κώµην κηρύττων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν θασιλεί- αν τοῦ Θεοῦ». Συνεχισταὶ τοῦ ἔργου τοῦ Κυρίου ὑπῆρξαν οἱ ᾿Απόστο- λοι, οἱ ὁποῖοι μὲ θαθεῖαν πί- στιν καὶ ἐνθουσιασμὸν ἐκήρυτ- τον τὸ Εὐαγγέλιον καθ’ ἑκά- στην «πᾶσαν τε ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ κατ᾽ οἶκον οὐκ ἐπαύ- οντο διδάσκοντες καὶ εὐαγγε- [λιζόμενοι ᾿|ησοῦν τὸν Χριστὸν» [(Πραξ. Ε΄ 42), καὶ ἀργότερον |. [ὅλοι γενικῶς οἱ ἐργάται τοῦ | εὐαγγελίου καὶ ἀφανεῖς Howe τῆς πίστεως διά τοῦ κηρύγμα- τος διεθέρµαινον τὸ ϐρησκευ- | Ιτικὸν συναίσθηµα τῶν πιστῶν καὶ ἐνίσχυον τὴν θρησκευτικό- Ἱτητά Ιστιανικῆς ἐποχῆς ἀπαραίτητον Ιἐθεώρει νὰ κατηχῇ μετὰ πολ- 'λῆς προσοχῆς πρῶτον τοὺς ἐ- Γπιθυμοῦντας νὰ γίνωσι µέλη | αὐτῆς, νὰ τοὺς διδάξῃ τὰς δο- |. ἱγματικὰς καὶ ἠθικὰς ἀληθεί- |. [ας, δηλαδὴ τὶ πρέπει νὰ πι- στεύουν καὶ τὶ πρέπει νὰ πράτ- ἵτουν καὶ κατόπιν νὰ τοὺς δε- χθῆ εἰς τοὺς κόλπους της. To Ιἔργον δὲ αὐτὸ ἡ ἐκκλησία δὲν τὸ περιώρισε µόνον εἰς τοὺς [μέλλοντας ἰἀλλὰ τὸ ἐπεξέτεινε καὶ εἰς ἱτοὺς ἤδη πιστεύοντας διὰ νά ἴδητος, λογικὴ καὶ δύναμις ἵ- σχυρὰ καὶ καρποφόρος εἰς ὅ- λην τὴν ζωήν των, διὸ καὶ ἵ- ὄρυσε Κατηχητικάς Σχολὰς σπουδαιότεραι τῶν ὁποίων ῥὃ- (πῆρξαν ἡ περιώνυμος κατηχη- ἱτικὴ Σχολὴ τῆς ᾿Αλεξανδρεί- ας ἥτις ἐξειλίχθη εἰς σπουδαίἰ- αν Θεολογικὴν Σχολήν, τῆς [᾿Αντιοχείας, Καρχηδόνος, '{ε- ρα ο ey καὶ τῆς Κώνσταν- τινουπόλεως, εἰς τὰς ὁποίας (Συνέχεια εἰς τὴν Υ΄ σελίδα) των, Πρὸς τοῦτο δὲ ἡ ἐκ- |, Ἰκλησία ἀπὸ τῆς πρώτης Χρι-| νὰ θαπτισθῶσιν, |. καταστῇ ἡ πίστις των εὐσυνεί- |. Ἴληλα καὶ ἅπα ᾿]νὰ µορφωθῇ νειρά της, τὴν ἐπιπολαι | TOTO in OF | &ve ᾿Ιστολὴν ὑψηλήν, θείαν' νὰ προ- Ἴμοιος κατὰ '1όν, a Π TH ENAP=E1 TOM KATHXHTIKON ZXOAEION (Συνέχεια ἀπὸ τὴν α’ σελίδα) Ιἐφοίτησαν καὶ ἐδίδαξαν οἱ µε- γαλύτεροι τῶν ἐκκλησιαστι- κῶν συγγραφέων καὶ Πατέρων τῆς ἐκκλησίας, ὡς ὁ ᾿Ωριγέ- νης, ὁ Κύριλλος “Ἱεροσολύ- µων, Γρηγόριος ὃ θεολόγος κ. ἄ. Ἡ ἀξία τῶν κατηχητικῶν ἐξετιμήθη δεόντως πάντοτε μέν, GA’ ἰδιαιτέρως κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη καὶ ἐδόθη ἡ δέ- ουσα προσοχἡ ἐκ µέρους τῆς ἐκκλησίας εἷς αὐτὰ καὶ σήμε- Ρον λειτουργοῦν παντοῦ τοι: αΌτα εἰς τὰς πόλεις καὶ τὰ χωρία, εἰς τὰ ὁποῖα διδάσκουν ἐμπνευσμένοι κατηχηταὶ μὲ ζῆλον διαπλάσσοοντες χαρα- κτῆρας ἀκεραίους, χειραγω- Ὑοῦντες τοὺς νέους εἰς τὴν σύνεσιν καὶ σωφροσύνην καὶ καταρτίζοντες οὕτω τελείους ἀνθρώπους, τῶν ὁποίων ἔχει ἀνάγκην ἡ κοινωνία σήμερον περισσότερον, διὰ νὰ πραγµα- ἡ ἰδεώδης κοινωνία τὴν ὁποίαν ζητεῖ καὶ θέλει ὁ οὐράνιος Θεὸς καὶ τῆς ὁποίας χαρακτηριστικὀν γνώρισμα νὰ είναι ἡ ἀγάπη εἰς τὰς ὑψηλὰς σκέψεις, ἀξίας καὶ σωστικὰς Sac. ‘O ἄνθρωπος -ἄτομον καὶ ὁ ὤπος- κοινωνία ἔχει ἆπο- αχθῇ νὰ ἐξυγιανθῇ, νὰ γίνῃ ὅ- χάριν πρὸς τὸν Θε- ἀγαθὸς καὶ τέλειος, Νὰ ζήσῃ ἐν εὐτυχίᾳ καὶ μακαριό- THT AAA διὰ νὰ ἐπιτευχθῇ τοῦτο ὀφείλει παιδιόθεν νά ἔ- Χπ τὴν κατάλληλον ἀγωγὴν περὶ τὴν θρησκείαν καὶ τὴν ἡ- θικήν, νὰ ἀποκτήσῃ τὰ κατάλ- αίτητα ἐφόδια, ν «παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Ἱυρίου». Διότι, ἀλ. λοίµονον, ἐὰν ἡ νεότης ἀφεθῇ ἐλευθέρα εἰς τὰς φλογερὰς ἑ- πιθυµίας καὶ εἲς τὰ ἀνόητα - τητα, τὴν ἁλαζονείαν καὶ εἷς τὰς Ψυχοφθόρους προπαγάνδας, αἱ ὁποῖαι διαστρέφουν τὰς ἐμφύ- τους περὶ Θεοῦ, καταγωγῆς και προορισμοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδέας. Τί ἔχει νὰ περιµένῃ ἀπὸ Ίµίαν τοιαύτην νεολαίαν ἡ ὁση- µέραι θαΐνουσα καὶ ἐγγύτερον πρὸς τὴν παντελῆ καταστρο- φὴν κοινωνία Τίποτε Ὁ πό- γος καὶ ἡ δυστυχία θὰ εἶναι ὁ παντοτεινὸς σύντροφός της, ὁ ὁποῖος θὰ ἀπομυζήσῃ καὶ τὴν τελευταίαν ἐναπομείνασαν εἰς αὐτὴν ἱκμάδα, τὸ αἷμα της, καὶ θὰ ἐπιφέρῃ τὴν τελείαν ἐξάρθρωσίν της. Διότι µήτι συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλὴν ἢ ἀπὸ τριδθόλων οὗ. και» (Ματθ, σ’ 16). ᾽Απὸ ἆ. σθενικοὺς καὶ ἀδυνάτους χα- :Ιρακτῆρας καὶ σωματικῶς καὶ Ωφυχικῶς ἀναπήρους -1πους τίποτε τὸ καλόν, ἀνθρώ- τὸ ὀψη- λὸν καὶ εὐγεγὲς δὲν προέρχε- ται. Τὸ κατηχητικὀν, λοιπὀν, μὲ τὴν δοήθειαν τοῦ σπιτιοῦ, τοῦ σχολείου, τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς κοινωνίας ἔρχεται εἰς τὴν κρίσιµον αὐτὴν ἐποχὴν τῆς γενικῆς ἀνασυγκροτήσεως τοῦ κόσμου νὰ διασκεδάσῃ τὴν ᾱ- πειλἠν αὐτὴν καὶ νὰ ἀνατρέ- (Yn tov κίνδυνον αὐτὸν μὲ τὰ ᾿Ιὐπέροχα καὶ ἀπαραίτητα ἐφό- 'Ίδια ποὺ θά χαρίσῃ 'Ἰµαθητάς του. Διότι 'Ιδὲν παρέχονται ξηραὶ γνώσεις Τείς τοὺς κατηχητόπαιδας διὰ εἰς τοὺς εἰς αὐτὸ γὰ τοὺς ἱκανοποιήσῃ τὸ «εἰδέ- γαι» καὶ διὰ νὰ τοὺς πλουτίσ( τὸν ἐγκέφαλον μὲ πολλὰς καὶ ποικίλας γνώσεις, Τὸ κατηχη- ᾿χἠν οἱ διάφορες τικὸ σχολεῖο δημιουργεὶ ζωὴ θρησκευτική, µορφώνει άδα- µάντινους χαρακτῆρας καὶ ἡ- θικἁς προσωπικότητας. Μὲ τὰς ἁπλᾶς ἱστορικὰς διηγήσεις ἐκ τῆς ἱερᾶς ᾿Απο- καλύψεως καὶ τῆς ἐκκλησια- στικῆς ἱστορίας, μὲ τοὺς θρη- σκευτικοὺς ὄμνους μὲ τὰ ἆ- σµατα καὶ ποιήµατα θὰ φέρῃ τὸ παιδὶ κοντὰ εἰς τὸν Χρὶ- στόν, θὰ τοῦ ἐμπνεύσῃ τὴν &- γάπην, θὰ τοῦ λύση κάθε ᾱ- πορίαν καὶ ἁπαλλάξῃ ἀπὸ τὰς ἀμφιθολίας τὰς ὁποίας ἔχει, διότι θά τοῦ διδάξῃ τὴν ἁλή- θειαν «γνώσεσθε τὴν ἀλήθει- αν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώ- σει ὑμᾶς» (]ώάν. 8, 32) kal θὰ διαγείρῃ εἰς τὴν εὐαίσθη- τον καὶ εὔπλαστον ψυχήν του ἐνθουσιασμοὺς θρησκευτικοὺς καὶ συγκινήσεις ἱεράς. Θὰ τὸ καµῃ ἰδεολόγον, στυλοθάτην ἀληθινόν, ζηλωτὴν καὶ δηµι- ουργὸν πραγματικοῦ, πνευµα- τικοῦ πολιτισμοῦ. Θὰ τὸ προ- φυλάξῃ ἀπὸ τὸ δηλητήριον ποὺ ξητοῦν νὰ Χύσουν εἰς τὴν ψυ- ψευδοδιδα- σκαλίες. Θὰ δηµιουργήσῃ νεο- λαίαν παλλομένην μὲ τὰ ie: Ρώτερα καὶ εὐγενέστερα ἴδα- νικἁ τῆς πίστεως καὶ τῆς πα- Τρίδος, Θὰ τὸ στερεώσῃ εἰς τὴν θρησκείαν καὶ θὰ τὸ κά- μῃ νὰ αἰσθανθῇ τὴν ὑπεροχὴν καὶ τὸ ἀνυπέρόλητον μεγαλεῖ- ον καὶ τὴν ἄφθαστον τελειότη- τα τῆς Χριστιανικῆς θρησκεί- ας, ὥστε νὰ εἶναι ἔτοιμο παν- τοῦ καὶ πάντοτε νὰ µεταλαμ- παδεύσῃ καὶ ἐκεῖνο τὴν ἄρρη- τον γλυκύτητα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν χριστιανικῶν ἀληθειῶν καὶ εἰς τοὺς ἄλλους ade. ἱφοὺς καὶ συνανθρώπους του καὶ οὔ- τω πυκνωθῇ ἡ φάλαγξ τῶν ἐκλεκτῶν τῶν ὁποίων ἔχει ἆ- νάγκην ἡ σηµερινἡ κοινωνία περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην φορὰν διανύουσα τὴν κρίσι- μον καµπήν της, Γονεῖς, ὅσοι ἀγαπᾶτε τὰ παιδιά σας καὶ θέλετε τὴν εὐ- τυχίαν των, προφυλάξατε αὐ- τὰ ἀπὸ τὸ δηλητήριον τῶν ὁλι- στικῶν θεωριῶν. Ὀδηγήσατε αὐτὰ εἰς τὸ ΓΚατηχητικὸ σχο- λεῖον. Βοηθήσατε΄ τὸν Katn- χητὴν εἰς τὸ θεάρεστον ἔργον ποὺ ἔχει ἐπωμισθῆ διὰ νὰ δη- µιουργήσωμεν νεολαίαν ἐμ- πνευσµένην καὶ ἐμψυχωμένην μὲ τὰ ἀθάνατα ἰδανικά τῆς πί- στεώς µας, διότι τότε κα μό- νον ἡ κοινωνία Oc θαδίσῃ εἰς νέας λεωφόρους προόδου, εὖ. τυχίας καὶ ἠθικῶν µεγαλείων,