TE’ AIEBNE? 2YNEAPION θρίου τὸ ὄον διεθγὲς συνέδριον τῆς ΧἈοιστιανικῆς ᾿Αοχαιολογίας. Τὸ α΄ τῶν συνεδρίων τούτων. τῶν ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Βατικα- .νοῦ τελούντων, συνῆλθεν εἰς Mate ΓΙλᾶτον τῆς Γιουγκοσλαυίως τὸ 804. Έκτοτε συνήρχοντο τακτικῶς (καθ) ὠρισμένην περίοδον μὲ δια- |κοπὴν δέκα Ἐξ ἐτῶν ἕνεκα τοῦ [τελευταίου Dia eduiny Πολέμου, i Auk νὰ ἐνημερωθῶσιν ob σύνεδροι ιπερὶ τῶν χατὰ τὴν τελευταίαν Γδεκαεξαετίαν εὑρημάτων καὶ τῶν [σχετικῶν πεοὶ τούτων δηµοσιευ- µάτων, Ἡ ὀογανωτικὴ ἐπιτοοπὴ ἆ- γέθεσε εἲς ἕνα ἐπιστήμονα ἐξ &- κάστης τῶν μετεχουσῶν LOO γὰ χαταοτίσῃ ὑπόμνημα μὲ σχέ- δια καὶ θιθλιογοαφίαν, σχετικὀν πρὸς τὰ εὑρήματα τῆς χώρας του. Τὸ σχετικὸν διὰ τὴν Ἑλλά- δᾳ ὑπόμνημα ἀνέλαθε καὶ παροι- σίασε ὁ καθηγητὴς καὶ ᾿Αναδη- μαϊχὺς x. ᾿Αναστάσιος ᾿Ορλάν- δος. Τὰ ὑπομνήηματα ταῦτα ἐγχαί- οως πολυγραφηθέντα διενεμήθη- σαν εἰς τοὺς συνέδρους τὴν ποο- ἱτεραίαν τοῦ συνεδρίου. Τοιουτο- τρόπως ἕκαστος τῶν συνέδρων ἔ- λαθε πλήοη γνῶσιν τῶν μεταξὺ τοῦ 4ου καὶ τοῦ ὅου σινεδρίου γενοµένγων εὑρημάτων γαὶ τῆς σχετικῆς θιθλιογραφίας, Αἱ ἑργασίαι τοῦ συνεδρίοι, εἷς τὸ ὁποῖον µετέσχον περὶ τοὺς 1150 ἐπιστήμονες εἰδικοὶ περὶ τὴν Χοιστιανικὴν ἀοχαιολογίαν Εὐρώπης, ᾿Ασίας καὶ ᾽Αμερινῆς, διεξήχθησαν εἲς τὰ νέα κτίρια τοῦ Πανεπιστηµίου τοῦ Αίπ, Οἱ πλεῖστοι τῶν συνέδρων σαν Γάλ- λοι καὶ Ιταλοί. Τὴν ἐπιστημονι- κὴν διεύθυνσιν τοῦ συνεδρίου εἷ- χε ὃ γνωστὸς Γάλλος Βιζαντινο- λόγος Andre Grabar καάθηγη- tms tot College de France. Ὡς κύρια θέµατα εἶχον ὁοισθῆ ἐκ τῶν προτέρων τὰ: 1) παλ(ιοχοιστιανικῶν θωπτιστηοί- ων χα 9) πεοὶ παλαωοχοιστιανι- νῶν μετ ἀναγλύφων παραστάσε- ov σαρκοφάγων. Καὶ τοῦτο διό- tt i Tloobnyzia (Aix, Marseille , Riez, Frejus) dq@ovet εἷς δυνῆλθεν εἰς Αὶκ τῆς Π1ρο-: θηγχίας ἀπὸ 15--Ι9 π. Σεπτεµ- πω. ἐξ περὶ | ΜΗΝ) ΙΡΠΝ θαπτιστήοια καὶ εἲς σαρκοφάγοιυς /μετὰ ἀναγλύφων συμθολικῶν σχη- νγῶν τοῦ 80v, fou vai Sou uw. Χ. αἰῶνος. 1Τεοὶ τῶν πα)λαιοχοιστι- ανγικῶν σαρνοφάγων τῆς ᾿Αρεᾗ. της καὶ τῆς Μασσαλίας ἐξεδόθη πολύτιμον Λεύκωμα μετὰ σγετι- κοῦ ὑπομνήματος ὑπὸ τοῦ ἐφόρου ἈΧφιστιανωῶν ᾿Αοχαιοτήτων No- τίου Γαλλίας κ. Εντ. Βοποίής. Ἠναοχτηρίους λόγους ἐξεςώ- (νησαν ὁ γοσµήτωορ τῆς Φιλοσοφι- “ic δΣχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου top Aix z. J. R. Palanque, 6 avtitobedoos tot awedolaw Gza- dnuaizos κ. J. Zeiller zai 6 ΗἩούτανις τοῦ Παπικοῦ Ἰνστιτού- του. Χοιστιανικῆς ᾿Αρχαιολογίας Σεθασμιώτατος De Bruyne. Κατὰ τὴν ἐναρντήριον συγεδρία- σιν ὁ καθηγητὴς Andre Grabar ὠμίλησε περὶ τῶν ποοθληµάτων τὰ. ὁποῖα παρουσιάχει ἡ µελέτη τῶν παλαιοχοιστιανικῶν θαπτι- στηρίων. “ο ἀντιπρόσωπος τῆς Ἑλλάδος καθηγητής κ. ᾿Οολάν- ὃος. ὁ ὁποῖος καὶ προήδρευσε τῆς μετὰ τὴν ἐναρκτῆοιον συνεδρίας, ἀνεχοίνωσε περὶ τῶν παλαιοχοι- στιαγικῶν θαπτιστηοίων τῆς Δω- δεκανήσοιυ. Alt ἀνακοινώσεις τὰς ὁποίας ἕκαστος τῶν συνέδρων ἕ- zane διεφώτισαν καὶ ἠρμήνευσαν πλήρως µέχρι καὶ τῆς τελευταί- ας τεχνικῆς καὶ τεχνοκοιτικῆς λε- πτοµερείας τὰ περὶ παλαιοχριστι- αγικῶν θαπτιστηρίων zal σαργο- φάγωγ, Μεθ) ἑκάστην ἀναχοίνωσιν ἑ- πηκολούθη σιυζήτησις μετὰ δὲ τὸ τέλος τοῦ συνεδρίου ἐγένοντο ἓχ- | δοομαὶ sic Arles, Brignoles Gayol, St. Maximien, St. Blai- ‘se, Riez, Marseille, Frejus καὶ τὴν vijoov Lerins, απρὺς ἐ- πίσχεψιν παλαιοχοιστιανικῶν µνη- µείων. τὰ ὁποῖα προθύµως ἀνέ- habov va ἑρμηνεύσουν οἱ ἔφοροι ἀρχαιοτήτων Βεποίέ καὶ Ἐο]]απά. Κατά τὴν διάρχειαν τοῦ συν- εδρίου. ἐδεξιώθησαν τοὺς συνέ- dove κατὰ τὰς ἑσπέρας, At 'εύθυνσις τῶν Ἑορτῶν τοῦ ΑΣ, 6 Tobtavc. τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Αἰχ ναὶ τὸ Ἐμποριχὸν Ἐπι- ᾽μελητήριον τῆς Μασσαλίας.