ΜΙΜΙΙΗΙ Ὁ. Σεθασμιώτατος Μητροπο- µίτης Πάφου χ. Φώτιος τὴν Κι- οιακὴν τ. το. μηγνὸς Ἀοεμόρίοι ἐ- (λειτούργησε καὶ ἐκήρυξεν ἓν τῷ Ἱ. Γναῷ. “Αγίου. Κασσιανοῦ Αεικῶ- [σίας. Χθὲς Κυριακὴν 14 το. µη- γὸς Ἀοεμθρίου ἐτέλεσε τὴν θείαν λειτουοργίαν καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον λόγον ἐν τῷ καθεδοινῷ vam tAy. Οεοδώρον. Κτήµατος, 'Ὁ. Σεθασμιώτατος Μητροπολί- της Κιτίου κ. Ανθιμος τὴν Κυ- ριαμὴν τ Ἀοεμθρίου ἐτέλεσε τὴν θείαν λειτουογίαν καὶ ἐκήουξε τὸν [θεῖον λόγον ἐν τῷ ἵ. vam τοῦ Xmotov Konuns Λεμεσοῖ, Soveyifoy τὴν ποιμαντουινὴν Περιοδείαν του ὁ Πανιερώτατος ΑΤητροοπολίτης Κυρηνείας κ.κ. Νι- πωιανὸς ἑτέλεσε τὴν Οείαν Δει- τουρηίαν καὶ ἐκήωιξε τὸν Θεῖον λόγον τὴν Krotuzyy 7 Norubofou ev τῷ i. vad Ανω Ζώδιας, τὴν Αευτέραν κ. Ἀοεμθοίος, ἑορτὴν τῶν Αργιστο. ΜιχαΠλ καὶ Pabor- WA ev TH ἵν vad Ἁγίου Γευογίοι Nokéuc, tH Totty εἰς Κάλὸν Xeotov Aetwus, THY Tethotyy etc Αγιον. Οεόδώρον Nokeuc, τὺ Σἀθόατον 19 Νοεμθσίουνς ἑορτὴν ton Ανι Ἰωάννου τοῦ Νονσοστό- μου, ὁ τῷ it. vam Τεμύοιᾶς, τὴν Βιυαχήν, 1 Νοεμθοίον, ἓν τῷ i? ΜΗ ΡΠΙ ΑΜΠΠΙ {ων ναφ Φλάσους, τὴν Λευτέραν εἲς Δινοῦν, τὴν δὲ αὔριον Τοίτην. 16. Δοεμθρίου. θά τελέσῃ τὴν θείαν Leitovoylay καὶ θὰ κηρύξη τὸν Οεῖον Λόγον εἲς Ναλλάνα (Σο- λέας). “ο. Θεοφιλέστατος Κωφρεπίσκο- πος δαλαμῖνος κ. Γεννάδιος ἑτέ- λεσε τὴν θείαν λειτουογίαν καὶ ἐκήρυξε τὴν Κυριακὴν τ Νοεμ- θρίου ἓν τῷ ἱ,. ναῷ τοῦ χωρίου Ἐπισκοπειόν, τὴν Λευτέραν ἃ Χο εµθρίου ἐν τῷ πανηγυοίζοντι ἵ, vad ᾽Αρχαγγέλου Μιχαὴλ εἲς 1ε- ριστερωνοπηγήν, τὴν Παρασκευὴν 12 το. μηνὸς ἐχοροστάτησε κατά τὴν ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τοῦ 'Αγ. Ἰωάν- vou τοῦ ᾿Ἠ)λεήμονος τελεσθεῖσαν ἓν τῷ καθεδοικῷ ναῷ Αγ. Ἰωάν- γοι Αενκωσίας, λειτουργίαν, χθὲς δὲ Κυριακὴν 14 Νοεμθρίοι τὴν μὲν πρωϊΐαν ἐτέλεσε τὴν θείαν det τουθγίαν καὶ ἐκήριξε τὸν θεῖον λόγον ἓν τῷ ἵ, vad τοῦ Κωρίου Μιὰ-Μηλιᾶς τὸ δὲ ἑσπέρας ἐχο- ροστάτησε γατὸ τὸν ἑσπεοινὸν ἓν τῷ πανηγυρίζοντι ἵ. ναῷ SAY. 'Ὁμολογητῶν. ~