- AMOPIAI Agtotine x, Atevlvyta tod 'Ex- πλησιαστικοῦ Βήματος. Παρακολουθῶ μετὰ ζωηροῦ νδιαφέρονεος τὸ ᾿Εκκλησιασει- Ἰὸν Βῆμα καὶ ἰδιαιτέρως τὴν Γστήλην τῶν ἀποριῶν τῶν ἔφη: ἱμερίων. Καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ Φνσικὸν ἀφοῦ καὶ ἐγὼ εἶμαι ἕ- ερεὺς καὶ πολλὰ ἔχω νὰ ὤφελη- |θῶ εἴτε ἀπὸ τὰς ἀπαντήσεις, τὰς ὁποίας δίδεται εἲς τὰς ἄπο- ρίας ἄλλων ἱερέων εἴτε λύων καὶ τὰς ἰδικάς µου ἀπορίας. 4ι- ότι καὶ ἐγὼ ὅπως καὶ of περισ- Γσότεροι ἐφημέριοι ἐδῶ εἰς τὴν ΓΚ ύπρον, κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἱερατωῶν µαθηκόντων µας συναντῶμεν πολλὰς δυακολίας, ai δποῖαι μᾶς δημιουργοῦν πολ- dag dnogias negi τοῦ πρακτέου. Διὰ τοῦτο εἶναι ἀξία συγχαρήτη- ρίων τόσον ἤ διεύθυνοις τοῦ ᾿Εκλησιαστικοῦ Βήματος διὰ τὴν καθιέρωσιν τῆς στήλης «᾿4Α- παρίαι ᾿Εφημερίων», ὅσον καὶ 7 2υντακτικὴ ᾿Επιτροπὴ τῆς ἐ- φημερίδος σας ἡ ὅποία φροντί- ξει νὰ δίδῃ τὴν συμφώνως πρὸς τοὺς ἱεροὺς κανόνας καὶ γενι- κῶς τὴν συμφώνως πρὸς τὴν ᾿Εκκλησιασεικἠν 1αράδοοσιν dg- θὴν Λλύσιν. ᾽Ακριξῶς δὲ κ. Δι- ευθυντὰ παρακαλῶ ὅπως µερί- νήσητε καὶ δοθῇ ἡ ὀρθὴ ἀπιάν- τησις καὶ εἰς τὰς ἑξῆς δύο ᾱ- πορίας µου, αἳ ὁπαῖαι φαντάζο- μαι θὰ εἶναι ἀπορίαι καὶ ἄλλων ἐφημερίων. 1) ᾿Επιτρέπεται νὰ µεταλαμ: θάνουσι οἳ πρὸ τοῦ γάμου των σαρκικῶς ἁμαρτήσαντες µμελλό- γυμφοι 3) Ποῦ πρέπει νὰ ἵστανται of µελλόνυμφοι κατὰ τὴν τέλε- ow tod μυστηρίου τοῦ Γάμου ἓν τῷ vad Εὐχαριστῶν ὑμᾶς θυντα, διατελῶ E a. Atev- Πετὰ τιμῆς Ἐφημέριος Ἐν Βαρωσίοις τῇ 16 ἸΟμτω- δρίου 1954 Απάντησις 1) Δυστοχῶς κατὰ τὰ τε- λευταῖα ἔτη τὸ παράπτωμα τοῦτο τῶν μεμνηστευμένων ἔγι- νε συχνὸν καὶ εἰς μερικὰ µέ- Ρη κανών. “Οτι ὅμως τοῦτο εἷ- ναι θαρότατον ἁμάρτημα οὐ- δεµία δὲον νὰ ὑπάρχῃη ἀμφιόο- λία. Διότι πᾶσα ἐκτὸς τοῦ γά- μου συνάφεια ἀνδρὸς καὶ γυ- ναικὸς εἶναι πορνεία. ᾿Αν δὲ οἱ ἱεροὶ κανόνες χαρακτηρί- ζουν ὥς πορνείαν τὸν ἄνευ τῆς ἀδείας τῶν κρατούντων ἢ yo- γέων γάμον (κανόνες 38, 40 καὶ 42 τοῦ Μ. Βασιλείου), πολλῷ μᾶλλον ὡς πορνείαν χαρακτηρίζουσι τὴν τοιαύτην, πρὸ τοῦ γάµου τῶν μνηστευµέ- νων σαρκικἠν σχἑσιν, «.. .διό- τι µία ἐστὶν ἡ νόµιµος συζυγία, καὶ γυναικὸς πρὸς ἄνδρα καὶ ἀνδρὸς πρὸς γυναῖκα, Πᾶν οὖν τὸ μὴ νόμιμον παράνοµον...» ᾿ (Γρηγορίου Νύσσης κανὼν 4, ἐκ τῆς πρὸς Λητόϊον ἐπίσκοπον Μελιτηνῆς ἐπιστολῆς). Καὶ συ- > DH MEPIQN νεπῶς οἱ τοιαῦτα πράττοντ: θεωροῦνται πόρνοι καὶ ὡς τοι οὗτοι δὲν ἐπ.τρέπεται νὰ κοι- νωνήωουν τῶν ἀχράντων µυ- Γστηρίων. Μόνον ἑὰν µετανοή- σωσι εἰλικρινῶς καὶ ἐξομολο- γηθῶσι, ὅτε ὁ πνευματικὸς θὰ καθορίσῃ εἰς αὐτοὺς συμφώ- νως καὶ πρὸς τοὺς ἱεροὺς κα- γόνας καὶ τὴν εἰλικρίνειαν τῆς µετανοίας των ἐπιτίμιον, θὰ ἐ- πιτραπῇ ἡ προσέλευσις αὐτῶν εἰς τὴν θείαν κοινωνίαν. ἸΑλ- λὰ καὶ τότε ἀκόμη, µμό- νον, ὅταν εἰλικρινῶς µετα- νοῄσαντες καὶ ἐξομολογηθέν- τες ἐξετέλεσαν ὅσα ὁ ἐνώπιον τοῦ ὁποίου ἐξωμολογήθησαν πνευματικὸς συνεθούλευσε καὶ ἐπέδαλεν αὐτοῖς. Διὰ νὰ ἐκλείπωσι δὲ τοιαῦτα ἁμαρτήματα δέον νὰ φροντί- Γσωσι οἱ ἑκασταχοῦ ἐφημέριοι νὰ διαφωτίσωσι τοὺς ἐνορίτας των ὅτι τὸ τοιοῦτον παράπτω- μα εἶναι πορνεία καὶ συνεπῶς οἱ τοῦτο διαπράττοντες ὑπό- κεινται εἰς τὰ περὶ πόρνων ἐἑ- πιτίµια τὰ ὑπὸ τῶν ἱερῶν κα- νόνων τῶν ἁγίων Συνόδων καὶ τῶν ἁγίων Πατέρων ὁρισθέντα. 2) Ὡς πρὸς τὴν ἀκριθῆ θέ- σιν τῶν νεονύµφων ἐν τῷ Μαῷ κατὰ τὴν τέλεσιν τῆς ἵεροτελε- στίας τοῦ γάµου δὲν ὑπάρχει πλήρης ὁμοφωνία τῶν παλαιο- τέρών κωδίκων. Ἐν τούτοις ὁ- πὸ τῶν περισσοτέρων τούτων καθὼς καὶ ὑπὸ τοῦ ἐντύπου Μ. Εὐχολογίου ἡ θέσις τοῦ τε νυμφίου καὶ τῆς νύμφης καθο- ῥρίζεται ὡς ἡ πρὸ τῶν ἁγίων θυρῶν τοῦ θυσιαστηρίου. Βε- θαίως ὑπάρχουν καὶ κώδικες οἱ ὁποῖοι καθορίζουν τὴν θέσιν τῶν μελλονύμφων εἰς τὸ µέσον τοῦ Ναοῦ. Καὶ ὅσον μὲ ἀφορᾶᾷ εἰς τὴν πρὸ τῆς ὡραίας Πύλης θέσιν τῶν μελλονύμφων, τοῦτο ἐξηγεῖται ἐκ τοῦ ὅτι παλαιότε- ρον ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀρραθῶ- νος καὶ τοῦ στεφανώµατος Fito στενώτατα συνδεδεμένη μετὰ τῆς θείας λειτουργία καὶ τὰ στέφανα καὶ οἱ δακτύλιοι ὡς καὶ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου ἐτο- ποθετοῦντο ἐπὶ τῆς ἁγίας Τρα- πέζης. ᾿Αργότερον ὅμως ὅταν ἀπεχωρίσθη τῆς Θ. Λειτουργί- ας ἡ ἀκολουθία τοῦ γάμου, δὲν ἐτίθεντο πλέον ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης τὰ στέφανα. οἳ δα: κτώλιοι καὶ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου, ἀλλ᾽ ἐπὶ ἄλλης κινητῆς τραπέζης καὶ συνεπῶς άπεμα- Κρύνοντο τῆς πρὸ τῆς ὡραίας Πύλης θέσεως οἱ μελλόνυωμφοι. Ἐκ τούτου ἐξηγεῖται καὶ ἡ δι- αφωνία τῶν κωδίκων, τῶν μέν, ὣς φαίνεται, παλαιοτέρων ὃρι- ζόντων τὸν πρὸ τῆς ὡραίας ΓΠύ- λης χῶρον, τῶν ἄλλων δὲ τὸν εἰς τὸ µέσον τοῦ Ναοῦ. Εἰς τὰς ᾿Αθήνας οἱ μελλόνυμφοι ἵσταν- ται ἐνώπιον τῆς ἓν τῇ σολέᾳ τοῦ. ναοῦ προηυπρεπισµένῆς τραπέζης. Παρ’ ἡμῖν, ἐν Ke- πρῳ, εἴθισται νὰ ἵστανται ἐν τῷ µέσῳ τοῦ ναοῦ πρὸ τῆς ἐνταῦθα τοποθετουµένης τραπέζης, ἐφ᾽ ἃς ὡς καὶ ἐν ᾿Αθήναις καὶ ἐπὶ τῆς ᾽Ἁγίας Τραπέζης τὸ ἄρ- αἴον, ἀποτίθενται τὸ ἱερὸν Εὐ- αγγέλιον, οἱ δακτύλιοι, οἱ στὲ- φανοι καὶ τὸ κοινὸν ποτήριον. Πάντοτε δὲ ἐστραμμένοι πρὸς ᾽Ανατολάς' ὁ μὲν al δε ιά, ἡ δὲ γυνὴ ἀριστερά. Βεθαίως οὐδεμίαν σηµασίαν ἔχει ἂν οἱ μελλόνυμφοι ἵστανται εἴτε ἔμ- προσθεν τῆς ὡραίας Πύλης εἴτε ὀλίγον ὄπισθεν ἐν τῷ μέ- σῳ τοῦ Μαοῦ. Πρέπον ὅμως el ναι νὰ ὑπάρχῃ ὁμοιομορφία. Πρὸς τοῦτο δὲ συνιστῶμεν νι τηρηθῇ τὸ παρ᾽ ἡμῖν Kpatovv ἔθιμον, ἀφοῦ καὶ εἰδικοί λό- γοι, ὡς π.χ. τὸ πλῆθος τῶν πα- ρανύμφων. ἐπιδάλλουσι τὴν τοιαύτην ἐν τῷ Ἠαῷ θέσιν τῶν μελλονύμφων. ᾿Εκεῖνο ὅμως :]τὸ ὁποῖον περισσότερον παντὸς ἄλλου δέον οἱ ἱερεῖς νὰ προσέ: ὡσι εἶναι ἡ εὐταξία ἡ ὁποία πολλάκις ἀπουσιάζει κατὰ τὴν τέλεσιν τοῦ μυστηρίου τούτου. Δέον νὰ τονίζωσι καὶ τοῦ Ναοῦ τὴν ἱερότητα καὶ τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου τὴν σο θαρότητα. μμ te