ΓΚάοτιγ» ἑτοιμάζεται ἡ ἔκδοσις ὕ- Q 2EB. APXIEMZKONO) AMEPIKHD EMATIMO2 AIAAKTOP THD BECAOMIAY TOY ANENITHMIOY THEHA Τὸ Πανεπιστήμιον Γιέηλ, avext- evge tov δεθασμιώτατον ᾿ΑΘχι- επίσκοπον ᾽Αμερικῆς , Μιχα]λ ἐπίτιμον Διδάκτορα τῆς Θεολο- γίας, Ἡ ἐπίσημος ἐπίδοσις τοῦ δι- πλώματος ἐγένετο τὴν Τρίτην 98 Σεπτεμθρίου ἐν. ἰδιαιτέρα σεμνῇῃ ἑορτῇ ἓν τῷ Πανεπιστημίῳ Γιέηλ, εἲς τὴν ὑποίαν συμμετέσχον͵ πνευ- ματιναὶ μαρφαὶ ὅλαυ τοῦ κόσμου. lp Q MOYEOYAMANIKO? KINGYNOS EN AOPIKH Δημοσιογραφικαὶ πλήηοοφορίαι ἀναφέρουν ὅτι καθ’ ἃ ἑδήλωσεν ᾽Αγγλικανὸς Ἠπίσκοπος τῆς Πραιτωρίας ij Μουσουλμανικὴ θρησκρία ἐξαπλοῦταν ραγδαίως, ἰ- διαιτέρως κατὰ μῆνος τῆς Δυτι- ays ᾽Αμτῆς. Ἡ ἑξάπλωσις τῆς Μωαμεθανικῆς θρησκείας καὶ ἡ πίεσις τὴν ὁποίαν αὕτη ἀσχεῖ εἷ- ναι συνδεδεµέναι μὲ τὴν ἀφύπνι- σιν τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως µετα- Εὺ τῶν ἀποινιακῶν λαῶν. ο ΙΝΙΜΦΘΗ ΝΙΝΡΙΙΡΙΔΙ 1 EX2AIQN El? THN EPHMON TOY 10YAA Δημοσιογραφικαὶ πληθοφο- ot ἐκ Παοισίων ἀναφέροιν ὅτι ὑπὸ τῶν. μελῶν τῆς Βιθλικῆς Σγολῆς τῆς Ἱερουσαλὴμ Sinveo- γήθησαν ἀνασκαφαὶ εἲς τὴν ἔρη- μον. τοῦ ᾽Ἱούδα πλησίον τῶν σπη- λαΐίων παρὰ τὴν Νεκρᾶν Θάλασ- σαν ἔνθα ἐντὸς πίθων εἶχον ἄνευ- οεθῇ ποοηγουµένως θιθλικὰ χει ρύγραφα ὁμιλοῦντα καὶ περί τῆς διδασκαλέας τῶν Ἐσσαίων. Κα τὰ τὰς ἀνασκαφὰς αὐτὰς ἀνευρέ- θη. ἐνδιαφέρον µοναστήοιον τῶν Ἐσσαίων (Ἰονδαίων ἀσκητᾶν) ἀποτελούμενον κυρίως ἐν μιᾶς τεραστίας αἰθούσης (ἑστιατορίου ἢ αἰθούσης συγκεντρώσεως) μαὶ ἐν μιᾶς δεξαμενῆς, Ηδη ὁ διευ- θυντῆς τῆς Ειθλικῆς Σχολῆς τῆς Ἱερουσαλὴμ Πὲρ ντὲ Be ἔτοιμά- ζει ἀνακοίνωσιν τὴν ὁποίαν θὰ κά- {μῃ εἷς τὴν ᾽Αναδημίαν Ἔπιγρα- φῶν καὶ Γυωμμάτως τῶν Ηαρισί- ὤν. Εὶς ταύτην θὰ καθορίζῃ τοὺς ὀεσμοὺς οἱ ὑὁποῖοι αυνέδεσαν ἕνα περίπου π.Χ. αἰῶνα τὸ ἀνασκαφὲν µοναστήριον μὲ τὰ σπήλαια τὰ ὅ- ποῖα περιεῖχον τοὺς πίθους μὲ τὰ πολύτιμα εὑρήματα. Θὰ ἐξετάσῃ ἐπίσης, τὴν προέλευσιν τῶν ἐγ- γράφων αὐτῶν, καὶ τὴν χρονολό- γησίν τῶν, τὴν κριτικἣν ἐξέτασιν τοῦ περιεχοµένου των, τὴν σύγκρι- σιν μεταξὶὺ διδασκαλίας τῶν Ἔσ- σαΐων περὶ τῆς ὁποίας ὁμιλαῦν καὶ τῆς ἠθικῆς διδασκαλίας τοῦ Χοιστοῦ, πραθλήµατα τὰ dota ἆᾱ- πετέλεσαν τὸ ἀντικείμενον πολ- λῶν συζητήσεων, Ηρὸς χαλυτέραν µελέτην τῶν ἠνευρεθέντων χειρογράφων τὸ Ἰοθνικὸν Κέντρον ᾿Ἐπιστημονικῆς Ἐρεύνης ἀπέσπασεν εἷς τὴν Be Ολνὴν Ἀχολῆν τῆς Ἱερουσα)λὴμ τὸν ἀθθᾷ Ζὰν ταρνὴ καὶ τὸν ἀθθᾶ Μιλλὶν οἱ ὁποῖοι ἐπεδόθη- σαν ἤδή εἲς τὴν μεθοδικὴν ἀπο- χρυπτογράφησιν τῶν χειθογρά- σων τῆς Νεχρᾶς Θαλάσσης τὰ 6- ποῖα εὐρίσκονται συγνεντοωµένα εἰς τὸ 1Τωλαιστινιωιὸν Μουσεῖον τῆς Ἱερουσαλήμ. Ὡς γγωστὸν τὰ χειοόγράφα εἶναι γοάμμένα εἲς τὴν ἑθραϊκὴν καὶ ἀραμαϊκήν, ‘Tro tot διευθυντοῦ τῆς διθλι- μῆς ΣῬχολῆς τῆς Ἰεροισαλὴμ Πὲρ ντὲ Βὸ κα τοῦ διευθυντοῦ ᾽Αρχωοτήτων τῆς Ἰορδανίας Lov αὐτῶν τῶν κειμένων. Ηδη ἔχει περατωθῆ ὁ πυῶτυς τόµος. Ἡ ἔνδυσις τοῦ ὁποίου ἐπίκειται. { μπω μπορω | ed H ANTIGPH2KEVTIKH TIPONATANAA EY THN ΠΡΙΝ Δημοσιογραφικά πληροφοοίαι ἐν Μόσχας ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ῥω- σικἡ Κυθέρνησις ἐκπαιδεύει ἀθεῖ- στὰς κήρυκας. Όπως περιέλθουν τὴν χώραν καὶ διδάξουν τὴν ᾱ- θεῖαν. Ἐπέργετα οὕτω ἀναθίωσις τοῦ παλαιοτέρφου ἀντιθρησχευτιχοῦ ἀγῶνος. Eic Τάλλιν τῆς Ἐσθο- γνίας. χατὰ τὸ πρωκτορεῖον Τάς, λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ “ΎΥ- πονυργείοιυ Παιδείας σχολἡ μὲ 100 µαθητάς, οἱ ὁποῖοι διδάσκονται διάφορα. ἀντιθφησκεντικά Οιθλία τῶν ΜὰάρΕξ καὶ Λένιν καὶ τὴν κομ- μουνιστινὴν θεωρίαν τῆς ἐξελί- Έεως καὶ παρακολουθοῦν σχετι- χὰς σινηματογοαφιχὰς προθολάς, fig H HMEPA TON IEPATOZTOAQN Thy Κυριωὴν 94 παρελθόντος ΟὈκτωθρίου. ἑωοτάσθη καθ ἅ- παντα τὸν Ῥωμαιοκαθολικὸν κὀ- σµον ἡ ἡμέοα τῶν ἱεραποστολῶν, Ἐτελέσθησαν λειτονογίω, ἀγεπέμ- («θήσαν δεήσεις πρὸς εὐύδωσιν tov Foyou τῶν καθ ἅπαντα τὺν πλανήτην µας διεσπαρµένων ἵε- (Συνέχεια εἰς τὴν 6’ σελίδα)