η |- A. 0- i- 8 ‘tl Us a (SHMEIQMATA Tu Onata tot xoZéwov OTI τὰ µόνα ἀποτέλεσματα τῶν πολέμων εἶναι 4 xata- στροφή, ὃ ὄλεθρος, ἤ φρίκη καὶ ὁ θάνατος εἶναι ἀναμφισθήτητον. Τὰ ἐρείπια τὰ ὁποῖα ὁ τελευταῖος παγκόσμιος πόλεμος ἑσκόρτι- σε εἰς τὴν Εὐρώπη», κυρίως, ἀλλὰ καὶ τὴν ᾿Ασίαν καὶ ᾿Αφρικήν, καὶ οἳ εἷς ὅλον τὸν κόσμον κατὰ ἑκατομμύρια ἐγκατεσπαρμένοι τάφοι μαρτυροῦσι περὶ τούτου τρανῶς. Βεθαίως αἱ ὑλικαὶ ζηµίαι ἀποκαθίστανται: αἳ ἀνθρώπιναι ὅμως ὑπάρξεις αἳ δποῖαι ἐξηςφανί- σθησαν ᾿Εσχάτως ἐδημοσιεύθη ἀπολογισμὸς τῶν εἰς ἀνθρώπους ἀπωλειῶν τῶν δύο μεγάλων παγκοσμίων πολέμων. Συμφώνως πρὸς τὸν ἀπολογισμὸν τοῦτον ὁ ἀριθμὸς τῶν φονευθέντων κατὰ τὸν πρῶτον παγκόσµιον πόλεμον (1914-- 18) ἀνῆλθεν εἰς 9.766. 897. Kara 8 cov δεύτερον παγκόσµιον πόλεμον (1989- - 1946), τοῦ ὁποίου, πάλιν, οὐδόλως ἡμεῖς οἳ ἓν Κύπρῳ ἕδοκι- µάσαµε τὴν φρίἰκήν, τὸ σύνολον τῶν φονευθέντων ἀνῆλθεν εἰς 54.800.000. Τὸ σύνολον, Λοιπόν, τῶν ἐκ τῶν δύο τούτων πο- λέμων νεκρῶν ὑπερέαίνει τὰ 64.000.000. Καὶ οὗτοι εἶναι οἳ συμφώνως πρὸς τὰς στατιστικάς, κατὰ προσέγγισιν, ἀποθανόντες µόνον. Οἳ πόλεμοι ὅμως οὗτοι, ὡς καὶ πᾶς πόλεμος, δὲν καταλεί- πουσι µόνον ἐρείπια ὅλικὰ ἢ τάφους ἀναριθμήτους. Καταλείπου- σι καὶ ἑκατομμύρια πολλὰ ἀναπήρων, ἀνθρώπων πολλάκις μὴ ὃυ- ναµένων οὗὖδ' ἔπ) ἐλάχιστον νὰ θοηθήσουν ἑαντούς, πολὺ δ' ὃλι- γώτερον ἀνικάνους νὰ ἐξυπηρετήσουν τὸ κοινωνικὸν σύνολον. Δὲν εἶναι ὅμως µόνον αὐτὰ τὰ θύματα τοῦ πολέμου. Μυριάδες οἰπμογενειῶν ἑστερήθησαν τῶν προστατῶν των μὲ ἀποτέλεσμα εἰς πλείστας περιπτώσεις νὰ ὁδηγηθῶσιν sis chy καταστροφή», τὴν οἰκονομικὴν ἀλλὰ καί, ἔτι χεῖρον, εἰς τὴν ἠθικὴν καταστρο- φήν. ΠἩνυριάδες προσέτι εἶναι οἳ ἄνθρωποι οἳ bx τῆς φρίκης τοῦ πολέμου πάσχοντες ψυχικῶς. Αἱ ψυχικαὶ ἀνωμαλίαι αἳ ὁποῖαι εἰς τὴν ἐποχήν µας ἐπληθύνθησαν ἁποδίδονται ἓν πολλοῖς ὑπὸ πολλῶν διασήµων Ψψυχιάτρων εἰς τὸν πόλεμον. Καὶ ὅμως oi ἄνθρωποι δὲν ἐσυνετίσθησαν. Ζητοῦν τὴν εἰρήνην ες τὴν θίαν, εἰς τὴν thingy ἰσχύν. Εὶς ἐκεῖνα δηλαδὴ τὰ énoia ὠὡδήγησαν εἰς τοὺς πολέμους, τὰ énoia ἑσκόρπισαν παντοῦ τὸν ὄλεθρον τὸν ὑλικὸν καὶ τὸν πνευµατικόν. Καὶ τοῦτο διότι οἳ ἄνθρωποι κατ- έλωιον τὴν ὃὁδὸν τῆς δικαιοσύνης τοῦ Κυρίου καὶ ἐπορεύθησαν ἔν τοῖς θελήµασι τῶν καρδιῶν αὐτῶν. ἸΜόνον ὅμως ἡ ἐπιστροφὴ εἰς τὴν Αἰώνιον Εἰρήνην, τὸν Χριστόν, εἶναι ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον θὰ ἐμποδίσῃ νὰ θρηνήσωµεν καὶ νέα, πολὺ περισσότερα τὴν φορὰν αὐτήν», θύματα ἑνὸς τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Ἀυναίσθησις εὐθύνης ΚΑΘ’ ΕΚΑΣΤΗΝ καὶ γέα ἀναγγέλλονται ὅδικὰ δυστυχή- Hata ta ὁποῖα ὀσημέραι πληθύνονται. Ἐκ τούτων δὲ τὰ πλεῖστα εἶναι θανατηφόρα. Ανθρωσοι φιλήσυχοι καὶ εἰρηνικοὶ εὑρίσκουν τὸν θάνατον καθ’ ἑκάστην ἐκ τῶν συγκρούσεων H ἀνατροπῶν αὖ- τορινήτων πυρίως ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων μεταφορικῶν µέσων. Φυ- σικὸν δὲ εἶναι ἡ τοιαύτη αὔξησις τῶν ὅδικῶν δυστυχηµάτων νὰ προκαΛῇ εἰς πάντας ἀνησυχίαν ἀλλὰ καὶ τὴν ἀνάγκη»ν ἆἄνερεν- νήσεως τῶν αἴτιῶν τῶν δυστυχηµάτων τούτων καὶ τῆς θεραπείας αὐτῶν. Τὸ πρώτιστον, καὶ ὑπὲρ πᾶν ἄλλο, αἴτιον εἶναι ἀναμφιθό- λως ἡ ἔλλειψις συναισθήσεως εὐθύνης. Εὐθύνης διὰ τὴν ζωὴν αὐτοῦ τούτου τοῦ ὁδηγοῦ ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ζωὴν τῶν ἄλλων, τῶν ἐπιθαινόντων τοῦ ὀχήματος τὸ ὁποῖον οὗτος ὁδηγεῖ, ἀλλὰ καὶ τῶν πεξῶν τοὺς ὁποίους συναντᾷ ἐν ταῖς ὁδοῖς, “Ἡ συναίσθησις ὅμως τῆς εὐθύνης ἔναντι τῆς ἰδίας ξωῆς καὶ ἔναντι τῆς ἑωῆς τῶν ἄλ- λων ἐξέλιιε. Καὶ τοῦτο διότι ἐξέλιπε ἡ ἀγάπη, ἡ ὁποία «τῷ πλη- σίον κακὸν οὐκ ἐργάζεται» (Ῥωμ. 18, 10). Τὸ ἓν λοιπόν, οὗτινὸς ἐστι χρεία εἶναι ἡ ἀγάπη, ἢ ὁποία ἑλλείπει ἀπὸ τὰς φυχὰς πολλῶν ὁδηγῶν ὀχημάτων, ἡ ὁποία θὰ φέρῃ τὴν συναίσθήσιν τῆς εὐθύνης. NM / -υκοφαντια ΠΟΑΥΣ ἐγένετο ἐσχάτως Λόγος ὑπὸ τῆς ᾿Αγγλικῆς Κυ- θερνήσεως μαΐ τινων ἀγγλικῶν ἐφημερίδων περὶ δῇθεν παταπιέ- σεως καὶ τρομοκρατίας τοῦ Aaod ὑπὸ τῆς ᾿Εκκλησίας µας, ἀπειλού- σης διὰ τῆς ποινῆς τοῦ ἀφορισμοῦ πάντα μὴ προσηλούμενον εἰς τὴν ὑπὸ τῆς ᾿Εθναρχίας ἐπὶ τοῦ Κυπριακοῦ ξητήµατος χαραχθεῖσαν γθαμμήν. ἈΒεθαίως of ἔχοντες ἁμυδρὰν ἕστω γγῶσιν τῆς ἓν ΕΚύπρῳ καταστάσεως, πολλῷ δὲ μᾶλλον οἳ εἰδότες ὰ τῆς ᾿Ορθοδόξου ᾿Εκκλησίας ἀπέκρουσαν ἁμέσως τὴν κατηγορίαν ταύτην. Διότι οὗ µόνον οὐδεμία περίπτωσις τοιούτου ἐκθιασμοῦ δύναται νὰ ἀποδειχθῇ, ἀλλὰ καὶ διότι ὃ ἀφορισμός, ἢ θαρυτάτη τῶν ποινῶν, ἐπιθάλλεται ὑπὸ τῆς Εκκλησίας µας µόνον εἰς ἀμετανοήτους πταίσαντας περὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν ἠθικήν, ἀποκο: πτούσης ὡς µέλη σεσηπότα καὶ στερούσης τούτους πάσης ἐλπίδος σωτηρίας οὗ µόνον ἐν τῷ παρόντι αἰῶνι ἀλλὰ καὶ ἓν τῷ μέλλοντι. )Αλλ’ ἓν προκειμένῳ οὐδεμιᾶς τοιαύτης περιιτώσεως, ἐπελήφθη, εἴτε ἡ “Ἱερὰ Σύνοδος. εἴτε ὃ ΙΜακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, εἴτε οἳ Σεθασμιώτατοι ἹΜητροπολῖται τῆς ᾿Εκκλησίας μας. Συνεπῶς ἤ κατηγορία αὕτη ὥς συκοφαντία µόνον δύναται νὰ χαρακτη- θισθῇ.