Back

Τιτλοποιήσεις

| EAEYOEPO BHMA | Τιτλοποιήσεις TO 1997 n tote κυβέρνηση Κληρίδη εξέδωσε και διένειµε σε δικαιούχους πρόσφυγες 5501 τίλους Ιδιοκτησίας, κυρίως σε συνοικισμούς αυτοστεγά- σεων, καισε ελάχιστες περιπτώσεις σε κυβερνητι- κούς οικισμούς. Η περαιτέρω παραχώρηση τίτ- λων ιδιοκτησίας προς τους πρόσφυγες ετερµατί- σθη µε νόµοτπς Κυπριακής Βουλής, ο οποίος υπε- ρειπφίσθη από τα κόµµατα ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και ΕΔΕΚ. Ὡς αιτιολογία τότε προεβλήθῃ από τατρία αυτά κόµµατα το καθεστώς των τουρκοκυπριακών πε- ριουσιών καιτο γεγονός ότι εδημιουργείτο ανισό- τητα μεταξύ του προσφυγικού κόσμου. Η πραγµα- τική, όµως, αιτία, όπως προέκυπτε από τις διάφο- Ρες τοποθετήσεις των αξιωματούχων αυτών των κομμάτων, ήταν η avaxaition της επανεκλογής του Γλαύκου Κλπρίδη στην προεδρία της Δημοκρατίας στις τότε επερχόµενες προεδρικές εκλογές του 1998. Από την άλλη πλευρά, π κυβέρνηση Κληρίδη, αδικαιολόγπτα και ύποπτα, ενώ στην αρχή προσέ- Φυγε µε αναφοράτης στο Ανώτατο Δικαστήριο για να κριθεί σχεδόν σίγουρπ αντι- συνταγµατικότπτατου Νόμου, εξέλιξη Π οποία θα εσήµαινε την περαιτέρω διανοµή τίτλων. στους πρόσφυγες, στις 22/5 του 1998 απέσυρε την αναφο- ρά. Η κυβέρνησῃ Κλπρίδη φαί- ΧΡΙΣΤΟ- γεται ότι είχε ήδη ικανοποιπθεί ΔΟΥΛΟΥ µετο εκλογικό κέρδος τής ήδη ΤΑΡΑΜΟΥΝΤΑ” µγενόµενης dtavounc twv 5501 —_____ titAwv tdtoxtnaiacg Kat tou έντονου αρνητικού κλίµατος που είχε δηµιουργῃ- θείστιςτάξειςτων προσφύγων εναντίον των τριών κομμάτων -ΑΚΕΛ, ΕΔΕΚ, ΔΗΚΟ- που είχαν «απαγορεύσει»τις περαιτέρω τιτλοποιήσεις. Έκτο- τε, µέχρι σήµερα, π κατάσταση γιατους πρόσφυ- γες παραμένει π ίδια. Άλλοι πήραν τίτλους ιδιοκτη- σίας και άλλοι παρέμειναν αναμένοντας την αλλα- γήτης στάσῃς των τριών κομμάτων που υπερψή- φισαν τον «απαγορευτικό» νόµο. Ηθέσπ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ είναι, and της ἱδρυσήςτου, ξεκάθαρα υπέρτηῃς συνέχισπςτης πολιτικής των τιτλοποιήσεων, αν και υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν. Εκεί όπου τα σπίτια των προσφύγων είναι κτισμένα πάνω σε ελληνοκυπριακή γΠ δεν υπάρχει κανένα νοµικό ή πραγµατικό πρόβλημα έκδοσης τίτλων στο όνοµα των προσφύγων-κατόχων. Στην περίπτωση που το σπίτι είναι κτισμένο πάνω σε τουρκοκυπριακή γη, θα πρέπει ασφαλώς, πρώτα, να επιλυθείτο νοµικό πρόβλημα των απαλλοτριώσεων και, όπου αυτό επιλύεται, το κράτος να προχωρεί στην τιτλοποίπ- σπτων σπιτιών αυτών στους πρόσφυγες. Το Σύ- νταγµα της Δημοκρατίας εππρέπει την απαλλο- τρίωσπ τουρκοκυπριακής γης για σκοπούς ὅπμό- σιας ὠφέλειας. Είµαιτης γνώµπς ότι π θέση του προέδρου Παπαδόπουλου (Ιούνιος του 2003) «για απαλλοτρίωσπ της τουρκοκυπριακής Ὑπς, πάνω στην οποία έχουν ανεγερθεί συνοικισμοί προσφύ- γων- πρέπειτο γρηγορότερο να υλοποιπθεί. Στην περίπτωσῃ των σπιτιών των Τουρκοκυπρίων, τα οποία κατέχονται από Ελληνοκύπριους πρόσφυγες (περίπου 3οοο, εκτων οποίων τα περισσότερα ετοιµόρροπα), πλύση είναι να δοθεί ανάλογη Χρη- µατική αποζημίωση. Το θέµα, λοιπόν, της τιτλοποίπσης µπορεί να αντιμετωπισθεί καινα επιλυθεί στα νομικά πλαίσια, εφ’ όσον βεβαίως παρθούν πρώτα οι αναγκαίες πο- λπικές αποφάσεις. Το ΔΗΚΟ, το ΑΚΕΛ καιπ ΕΔΕΚ- που τα τελευταία χρόνια είναι οι πραγματικοί αίτιοι της αποστέρησης των τίτλων από τους πρόσφυγες- φαίνεται, έστω και αργά, ότι άλλαξαν πολιτική. Πο- λιτική, Π οποία πηγάζει από τα αδιέξοδα στα οποία έχουν περιέλθει, γεγονός που τους αναγκάζει να ψάχνουν διέξοδο γί’ αποκόµιση ψήφων στις επόµε- vec βουλευτικές εκλογές. Αναλογιζόµενος, όµως, την υβριστική και απαξιωτική στάση των βουλευ- τών αυτών των κομμάτων, έναντιτων βουλευτών που διαχρονικά και σταθερά είµεθα υπέρ των τιτλο- ποιήσεων, οριακά συγκρατούµαι για να µην αναφῶ- νήσω όσα έρχονται στην άκρη των χειλιών µου... Βουλευτής Κερύνειας, ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΜΜΑ