Back

Δώσε-πάρε στον Ακάμα Κυβέρνησης - ιδιοκτητών

Λώσε-πήρε σον Ακίια Κυβέργησηε - ιὐιοκιηϊών Τι προνοεί πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου Σημαντική έκταση γης, αξίας εκατομμυρίων θα περιέλθει στα χέρια του κράτους. ΤΟΥ ΠΑΜΠΟΥ ΒΑΣΙΛΑ ε ριζοσπαστικά µέτρα, τα οποία M αναμένεται να προκαλέσουν ποικί- λες αντιδράσεις από τοὺς επηρεα- ζόµενους, η Κυβέρνηση επιχειρεί επαναχάρα- ξη πολιτικής για την ανάπτυξη στην περιοχή Ακάµα. Σύμφωνα µε κυβερνητικό έγγραφο, «το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού πρώτα έτυχε λεπτομερούς ενημέρωσης για τις εισηγήσεις που αφορούν τη διαχείριση της χερσονήσου του Ακάµα, αποφάσισε όπως υποβληθεί νέα πρόταση στο Συμβούλιο και αφού, πρώτα, ληφθούν υπόψη, σειρά κατευθύνσεων πολιτι- ο νε LS μωεκσο» μΗΕΗ κής που έδωσε το Συμβούλιο». ο Ee ΒΙ Παρθένα θα παραμείνει η παραλιακή ζώνη της χερσονήσου του Ακάµα, αφού δεν θα επι- 6Α ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ τραπεί η οικιστική ανάπτυξη. Η υφιστάμενη απαγόρευση της ανάπτυξης σπην παραλιακή ζώνη δν Περιοχές που ανταλλάσσονται Το συνολικό υπολογιζόµενο Κόστος των εισηγήσεὠν πολιτικής του Υπουργικού Συµ- βουλίου ανέρχεται σε 16 και πλέον εκατοµ- μύρια λίρες, το οποίο θα καταβληθεί από την περίοδο 2096, µέχρι το 2014. Ανάμεσα στα µέτρα πολεοδομικής πολιτι- κής, που περιέχονται στις νέες εισηγήσεις πολιτικής του Υπουργικού Συµβουλίου, είναι και τα ακόλουθα: - Τροποποίηση των ζωνών ανάπτυξης στους οικισμούς και αφού οι τελικές προτά- σεις του Τµήµατος Πολεοδομίας και Οικήσε- ὡς για αναδιαµόρφωσή τους, διαμορφωθούν µε χωριστές επαφές µε κάθε κοινότητα, και χωρίς ν᾿ αναμένεται ολοκληρωμένη λύση για όλες, πριν απὀ την προώθησή τους. Σ Ἡ υφιστάμενη απαγόρευση της ανάπτυ- ξης στην παραλιακή ζώνη της χερσονήσου του Ακάµα θα συνεχιστεί. Σημειώνεται ότι, το θέµα εξετάστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Ιουλί- ου και στη συνέχεια, η αρμόδια Υπουργική Ἐπιτροπή συνεδρίασε έξι φορές, πριν δια- μορφωθούν οι τελικές -νέες- κυβερνητικές εισηγήσεις για την ανάπτυξη στην περιοχή του Ακάµα. Σύμφωνα µετο κυβερνητικό έγγραφο, στις περιοχές Δάρα - Τοξεύτρα (σ’ αυτήν εμπίπτει η περιοχή που είναι καθορισμένη ὡς ακτή και περιοχή προστασίας της φύσης - ζώνες ΠΦ καὶ Δα1, µε βάση την ισχύουσα δήλωση πολι- τικής) Και «Φοντάνα Αμορόζα», θα συνεχιστεί η υφιστάμενη πολιτική, να µην επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάπτυξη. Οι µεγάλες ιδιοκτη- σίες τουλάχιστον, θα πρέπει να περιέλθουν, σταδιακά, στην ιδιοκτησία του κράτους. Δόγω της µεγάλης δαπάνης, (90 - 100 εκα- τομμύρια λίρες), που συνεπάγεται η αποζη- µίωση για την απόκτηση αυτής της έκτασης γης, η πολιτική θα είναι ν᾿ ανταλλαγούν µε κρατική ιδιοκτησία σε άλλες περιοχές. Στο έγγραφο του Υπουργικού Συμβουλίου γίνεται ειδική αναφορά στους ιδιοκτήτες γης στην περιοχή του Ακάµα: Μητρόπολη Πάφου και εταιρεία «Φοντάνα Αµορόσα». Το μέτρο της ανταλλαγής των Ιδιοκτη- σιών θ᾽ αρχίσει να προωθείται και θα αφορά χαλίτικη και δασική γη όχι μεγάλης περιβαλ- λοντικής αξίας, σε διάφορα µέρη της Κύπρου. Σαν τέτοια αναφέρονται: Το Νέο Χωριό της Πάφου, το δάσος Ορείτων και Ῥαντί, η Γεροσκήπου, το Πεντάκωμο, το Μοναγρούλι, το Δάλι, η Αγία Βαρβάρα, ο Κόρνος, η Σωτήρα Αμμοχώστου, το Παραλί- µνι, η Αγία Νάπα και άλλες περιοχές, που όµως δεν αναφέρονται στο έγγραφο. Στις προαναφερθείσες περιοχές, η χαλίτι- κη και δασική γη θα ενταχθεί σε ζώνες ανά- πτυξης µέσω των διαδικασιών τροποποίησης της δήλωσης πολιτικής, εκεί όπου αυτό κρί- νεται πολεοδομικά αποδεκτό, πριν την ανταλλαγή της µετις ιδιωτικές ιδιοκτησίες στον Ακάµα. Από το ίδιο μέτρο θα καλυ- Φθούν και οι µικροϊδιοκτήτες και τα τεµά- χια που είναι περίκλειστα στο κρατικό δάσος, η δαπάνη για την απόκτηση των οποίων θεωρείται επίσης ὡς πολύ µεγάλη, γύρω στα 20 - 30 εκατομμύρια λίρες. To ποσό για αποζημιώσεις που θα παρα- μείνει, θα καταβληθεί σε χρονική περίοδο τεσσάρων ετών, αρχίζοντας από το 2007. Πριν από την περίοδο αυτή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που µπορεί να κριθεί κοινωνι- κά απαραίτητο, δυνατόν να εξετάζεται θέµα απόκτησης μικρών ιδιοκτησιών µε καταβολή αποζημίωσης στους ιδιοκτήτες.