Back

Οικονομικοί πόροι και διαχείρισή τους

Οικονομικοί πόροι κα Δεν γνωρίζω πόσοι από τους φίλους των σπορ γνωρίζουν πώς οἱ διάφορο! παράγοντες των σωματείων µας µαζεύ- ουν, ή καλύτερα συγκεντρώνουν λεφτά, για τις ανάγκες των οµάδων που σύντη- ρούν. Πέραν του ποδοσφαιρικού τµήµα- τος, έχουµε σωματεία που καλλιεργούν καλαθόσφαιρα, πετόσφαιρα, χάντμπολ και άλλα αθλήματα. Η συντήρηση αυτών των τμημάτων. αποτελεί άθλο και γίνεται πολύ σκληρή δουλειά, για να κρατούνται στη ζωή οι οµάδες µας. Πίσω από µια ομάδα καλαθόσφαιρας ή µια ομάδα πετόσφαιρας -παρά τις ανε- ξαρτπτοποιήσεις των τµηµάτων- Βρίσκε- ται ένα ολόκληρο επιπελείο ανθρώπων, που πάνω σε καθημερινή Βάση τρέχουν για να συγκεντρώσουν τα αναγκαία χρή- µατα που απαιτεί 0 προὔπολογισμός. Kai auth n διεργασία είναι μόνιμη και eninovn. Πατί, συνήθως, οι ίδιο! παρά- γοντες καταφεύγουν στον ίδιο κύκλο φίλων και οπαδών της ομάδας. Και δεν το κάνουν και µε ευχαρίστηση, γιατί να ζητά κανείς από τον οποιοδήποτε φίλο’ της ομάδας να βάζει το Χέρι στην τσέ- nn kav’ επανάληψιν, δεν είναι και ευχά- ριστη αποστολή. Μι όµως, αυτό είναι που συμβαίνει στην ουσία. Μια μικρή ομάδα οπαδών φίλων επωµίζονται συνή- θως την πτυχή του οικονομικού Βάρους. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτή η διαδικα- σία, κανείς δεν ξέρει. Πατί όµως αναφερθήκαµε στα πιο πάνω Απλά για να καταδείξουµε το πόσο µεγάλη προσπάθεια καταβάλλουν. κάποιοι παράγοντες των οµάδων µας, για να μπορέσουν µέσα από χίλιες δυσκολίες να εξεύρουν τους αναγκαί- ους οικονομικούς πόρους. Με τα πιο πάνω δεδοµένα, γίνεται κατανοητό πως η διαχείριση των ΟΠΟΙ- ωνδήποτε κονδυλίων του προὔπολογ!- σμού πρέπει να τυγχάνει και TOU ανάλο- γου σεβασμού, των ανθρώπων εκείνων που τρέχουν καθημερινά να συγκεντρώ- σουν τα λεφτά. Συνήθως τις µεγάλες «γκάφες» τις κάνουν τα σωματεία µας στις µεταγρα: φές. Δεν συζητάμε το θέµα αν ορθά ή όχι καταλήξαµε στο να δεχόμαστε ξένους και κοινοτικούς αθλητές, στο βαθμό που γίνεται τώρα. Αυτή είναι µια άλλη ιστορία. Εκείνο που αποτελεί ουσία στην προκειμένη περίπτωση, είναι το γεγονός ότι οἱ μεταγραφές που γίνονται πρέπει να είναι ανάλογες των οποιωνδήποτε οικονοµικών δυνατοτή- των ενός σωματείου. Σε καμιά περίπτω- ι διαχείρισή τους ση δεν πρέπει να ξεφεύγει κανείς απ’ αυτόν τον κανόνα, γιατί σε µια τέτοια περίπτωση θα οδηγπθεί ένα σωματείο σε περιπέτειες. Και παραδείγματα έχουµε δυστυχώς πολλά. Το δεύτερο και εξίσου σηµαντικό θέµα είναι αυτό της επιλογής των ξένων ή κοινοτικών αθλητών. Θα πρέπει να γίνεται η καλύτερη δυνατή επιλογή, αφού το «μισθολόγιο» δεν είναι παίξε - γέλασε. Δεν µπορεί ένα σωματείο µας - δεν έχει την οικονομική δυνατότητα- να φέρει έναν ξένο ή έναν κοινοτικό αθλη- τή και να µην µπορεί να προσφέρει αυτά που λογικά θα περιμένει ένας προπονητής. Ἐίναι κατανοπτό βεβαίως πως οἱ μεγάλοι αθλητές δεν είναι για το δικό µας βαλάντιο. Πλην όµως κι αυτοί που. φέρνουμε θα πρέπει να είναι σαφώς toy AOYKH TEPEZONOYAOY καλύτεροι από τους δικούς µας αθλη- τές και να κάνουν τη διαφορά που λέμε. λυστυχώς και σ’ αυτόν τον τοµέα πολλές φορές την πατούµε και φθάνου- µε στο σηµείο να Βλέπουμε τους δικούς µας παίκτες να παίζουν ή να αγωνίζονται πολύ καλύτερα από τους ξένους. Κι ας αμείβονται µε πολύ πιο χαμηλούς μισθούς. Σαν κατακλείδα στο σημείωμα αυτό, υποστηρίζουµε πως οἱ οικονομικοί πόροι ενός σωματείου, που µε καθηµε- ρινό µόχθο κάποιων παραγόντων συγκε- ντρώνονται, πρέπει να τυγχάνουν µιας Ιδιαίτερα προσεκτικής διαχείρισης.