Back

Ποιοι κόλλησαν και νεκροφιλούν το σχέδιο Ανάν

| | i | | i Peewee καν» . ΠΡΕΠΕΙ να οµολογπθεί ότι π καθαρότερπ κομματική και πολιτική φωνή στη συγκυβέρνηση είναι εκείνη της ΕΔΕΚ. Διά του προέδρου τῃς Γ. Ομήρου και του επιτί- μου προέδρου της Βάσου Λυσσαρίδη, συνεπής στις µέχρι σήµερα θέσεις της, ῃ ΕΔΕΚ αρθρώνει μεστό λόγο στο Κυπριακό. Όπως έκανε πάντοτε, άλλωστε, άσχετο αν, κατά την πικρή αλλά οδυνπρά σωστή διαπί- στωσῃ του Γιατρού, «μας ερωτεύο- νται, αλλά δεν µας παντρεύονται». Μιλώντας στο Προγραμματικό Συνέδριο του κόμματος, την περ. Κυριακή, ο κ. Οµήρου αναφέρθηκε στο σχέδιο Ανάν. «Η απόρριψη του Σχεδίου Ανάν από την ε/κ κοινότη- τα», είπε, «δεν έγινε για λεπτοµέ- ρειες και επιµέρους πρόνοιες, αλλά ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ για κεντρικά χαρακτηριστικά και για IAKOBIAH θεμελιώδεις διατάξεις και δεν µπο- ρούµε να κατανοήσουμε θέσεις ὑπεράσπισηςτης φιλοσοφίας του Σχεδίου». Ο κ. Οµήρου υποστήριξε ότι είναι αδιανόπτο και εθνικά-επικίνδυνο να συντηρούν κάποιοι στο εσωτε- ρικό τη λογική της προσκόλλησης σε ένα σχέδιο λύσπς, το οποίο ο λαός απέρριψε µε µια συντριπτική πλειοψηφία. Σημείωσε ότι Π φιλοσοφία του Σχεδίου Ανάν είναιπ εσαεί κηδεµονευτική παρουσία τῃς ee {| ANTIZTAZEIZ Κίας, Π απαλλοτρίωση βασικών ανθρωπίνων δικαιω- µάτων όπως το δικαίωµα περιουσίας, π υπαγωγή της αρμοδιότητας πολιτικών αποφάσεων σε Δικαστικό Σώμα µε κυρίαρχη τη θέση των τριών ξένων δικα- στών και ο μόνιμος διαχωρισμός της οικονομίας. Φιλοσοφία του Σχεδίου είναι π ρατσιστική εξίσωση πλειοψηφίας και µειοψπφίας µε την ανάθεση άσκη- σης όλων των διοικητικών αρμοδιοτήτων σε όργανα, στα οποία θα ισχύει ὡς απόλυτος κανόνας το βέτο. «Ἠλθε π ώρα να ξεκαθαρίσουµε προς εαυτούς και αλλήλους ποιοι είναι οι στόχοι µας», σημείωσε. Προτείνοντας ξανά τῃ διαµόρφωση ενός περι- γράμματος λύσης και την κατάθεσή του ενώπιον της διεθνούς και της ευρωπαϊκής κοινότπτας, ο κ. Οµή- ρου σημείωσε ότι σε ένα τέτοιο περίγραμμα είναι απαραίτητο να περιληφθούν κεφαλαιώδη ζητήματα, που αφορούν τον τερματισμό της τουρκικής στρατιω- τικής παρουσίας καιτων επεµβατικών εγγυητικών δικαιωμάτων τρίτων χωρών καιτον εποικισμό, περι λαμβανοµένης της ύπαρξης αξιόπιστου μπχανισμού τόσο απομάκρυνσης όσο και ανακοπής της συνεχούς ροής εποίκων. Σημείωσε ότι πλύση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή Kat n Κύπρος, ως μέλος ισότιμο της Ε.Ε., δεν µπορεί να καταστεί μέσα από τῃ λύση ευρωπαϊκή χώρα δεύτερης κατηγορίας. «Δεν μπορεί να θεωρεί- ται δήθεν μαξιμαλισµός Π επιδίωξῃ λύσης που θα έχει Ποιοι κόλλησαν και νεκροφιλούν το σχέδιο Ανάν τα χαρακτηριστικά καιτις διασφαλίσεις που υπάρχουν σεόλεςτις ευρωπαϊκές χώρες», σημείωσε. Ποιος διαφωνεί µε όλες αυτές τις ορθές και εθνι- κά αποδεκτές θέσεις (που αντανακλούν καιτις θέσεις των οκτώ ξένων εμπειρογνωμόνων για το σχέδιο Ανάν): Ο κ. Οµήρου, για λόγους κομματικής συνεργα: σίας και πολιτικής αβρότητας, απέφυγε να katovopa- Get ekelvouc που κόλλησαν στο σχέδιο Ανάν και επιµέ- νουν να νεκροφιλούν ἑνα πτώμα. Εμείς θα τους Κατο- νοµάσουμε ξανά: Είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρα- τίας, ο οποίος φέρει την ανεξιλέωτπ ευθύνῃ της μη κεφαλαιοποίπσῃς και της µῃ αξιοποίπσης του πανί- σχυρου 7636 του ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν. 0 Δ. Χριστό- φιας, που ψήφισε «όχυ για να τσιµεντώσει, τάχα, το «ναι». Ο Γλ. Κληρίδης, ο Αλ. Μαρκίδης, ο Βασιλείου, ο Αναστασιάδης (που φόρεσε καινούργιες φουστα- νέλες), ο Παπαπέτρου, ο Αβ. Νεοφύτου, 0 2. Χάσι- Κος, π παλλόµενῃ για τους εποίκους Καίτη Κληρίδη, ο Χρ. Στυλιανίδης, ο Κ. Θεμιστοκλέους. Αυτοί όλοι, από διαφορετικές αντιλήψεις και νομικίστικες εξυ- πνάδες εκκινούντες, Κόλλησαν σε ένα δύσοσμο πτώμα, ασεβούντες βάναυσα προς τη δημοκρατική απόφασπῃ του λαού να το ενταφιάσει. Να µῃ νοµί- ζουν ότιο λαός θα ξεχάσει τα ονόµατάτους. Ηλ. διεύθυνση: 5.ἰβεονίάρςΘςἱπιθη]πί.εοπι