ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΓΑΣΙΛΕΩΣ ΚΟΔΡΟΥ ΜΕΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΛΙΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ Του δικηγορου κ . Π . ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Οπως πιθανως θα διηγη-ΟοΟμε αλλοτε , κατα Οειαν ευιιοκιαν και συγκαταβαση · , διοτι _, ο αρχαιος βασιλευς των Αθηνων Κοδρος ενσυνειδητως και κατ' αγαυην ποοαιρεσιν •' _^ _-χ Οη να θυσιασ _) την ζωην - _[ _ον δια την σωτηρια ν του λαου τ 01 ι , το πνευμα αυτου , ευθυς _ικ απεστη του σωματος του , _αιιιΟη ελευθερον και αθανατον επι της γης , η γη _^ _βασι- ει ( ιν αυτου εγενετο και υ _Οοου _„ του εις Αθηνας _διετηρηθη ¦ /( , ιηι να επιτραπη αλλος επ ' αυτοι βασιλευς να καθιση . Προσφατως το ελευθερον Πνευμα του βασιλειο ς Κοδρου _ιπεακεφθη την Ελλ _^ νικην _νηπον Ταλαινα . Δεν ητο το ονομα της νησου Ταλαινα , αλλα υφιστατο τοσα _, τολλα δεινα η νησος , ωστε το _ιλενΟερον Πνευμα του βασιλε-„ ι Κοδρου ανεκραξεν , ευθυς _, _, ε ' _φθασεν , « η Ταλαινα _Νη-( _ιο _ _-. διοτι απο τα δεινα της την ανεγνωρισεν . Μετα την αφιξιν του εις την νηοΟν επεσκεφθη τον Αρνοντα αυτης εις τον _αρχοντιζον του και ευρε να φερη _στολην και διακριτικα _Μεγα-) οι _< Ιερεως του _'Τ-ψιστου και τηο του σχηματος αυτου υπεζληΟη το Πνευμα . ευλαβουμενην / αι δοξαξων τον Θεον . Ακολουθως το ελευθερον Πνευμα , του βασιλεως Κοδρου ηρχισεν εκ του πλησιον να . διερευνα τον Αρχοντα της νησου Ταλαινης και ευρε το . -νευμα αυτου να τελη εν συγχυσει . Τοτε ανατενισεν προς π ιν Λαον της νησου και ευρεν ιιι'τιιν να διατελη εν συγχυσει . Ολοι . ( ισοι ανεγνωοιζαν τα συμβολα της εξουσιας του Λρ χοντος τα ηρμηνευον κατα δια ([ οοην τροπον και _εστενοχιοοηΟη το Πνευμα του βασιλεως Κοδρου και αφου _ανεβαθυνε _ιις τα αιτια της συγχυσειος , _ιαειι'ασισεν να παρεμβη πλησιον του Αρχοντος . Τοτε ο Αρχων της νησοι * ιαλαινης εκοιμηθη επι του θρονου αυτου και καθ' υπνον ενεφανισθη εις αυτον το _Πνευιιιι . του _βασιλεοις Κοδρου με την μορφην του πατρος . Πατερα , ειπεν ο Αρχων , ο Δυναστης της νησου Ταλαινης , ιιτε με εξωρισεν μελετων κακα κατα της νησου και του Λαου της , δεν με απεστειλεν εις νησον κατεργον δια να υ . τοφιρω _, αλλα εις νησον επ νη παραδεισον . Εζηλευσα τον παραδεισον αυτον και εν ο / . _εφΟην , δτι . η νησος μας ητο ! δυνατον να γινη παραδεισος . Τεκνον μου , ειπεν , το φερον την μορφην του πατρος του Αρχοντος ελευθερον Πνευμα του βασιλεως Κοδρου , θα _πρειει να 'εχης σκεφθη , δτι ο Δυναστης σκοπιμως ωρισεν νησον επι γης παραδεισον ως το-• _τον της εξοριας σου , δια να εση εις πειρασμον εν ο ' ψει ' « ιι της ιδιοτητος σου ως μεγαλου _Ιερειος με τον σκοπον να σου χαλαση το φρονημα , πι ιδια αυτου πονηρα σχεδια νιι πραγματοποιηση και οργανον του να σε καταστηση εν * > Ι __ αδικια . Μηποις τα ιδια ο διαβολος δεν επραξε · και εις πι ν Τιον του Θεου εις την ε ' - _οηιιον δταν του εταξεν τον Κοσιιον , δπου θα ηδυνατο να ([ αρμοση δσα αυτος ως Θε : ε . _τιστευεν _, και του τον _επεδεικνυε 'Λφυπνισθη ο Αρχιον της νησου Ταλαινης και κατηρασυη τον Λιιναστην , ενωπιον _( = > εου , και η καταρα αυτου ητο καταρα , μεγαλου Ιερεως . Ευθυς μετα ταυτα _ηλθον οι φρουροι του Αρχοντος και ενωπιον αυτου εσυραν υυυ νεους φεροντας βαρειας αλυσους . Αυτοι , Αρχοντα μας , _ειπον οι φρουροι , ειναι συνιομοται , διοτι ορκιζονται εις το ονομα του θεου του ζωντος να διατηρησουν την πιστιν των εις τον θεον και τα ιερα του Βενους και να αγωνιζονται δια την ενοτητα αυτου . Ειναι επισης εχθροι σου και της εξουσιας σου επισης , διοτι δλα αυτα το . πραττουν χωρις να σε ερωτουν . ΩργαΟη ο Αρχιον και διεταξε . Ρηψατε τους εις τας φυλακας και δεσατε τους με αλυσους και τους ομοιους των φυλακισατε . Τοτε το ελευθερον Πνευμα του βασιλεως Κοδρου ειδε την σφραγιδα της δωρεας , ην ειχον οι νεοι εις το μετωπον των λαμπρα και απεριττον , ηκουσεν τον Λαον να διαμοιραζεται και να φιλονικη και αντεληφθη τον Δυναστην και τον Ουτην της Νησου και του Λαου αυτης να καραδοκουν κακα μελετωντας και παρενεβ η εκ νεου εις την διανοιαν του Αρχοντος . Ο Αρχων ευθυς ως _απηλθον οι φρουροι με τους νεους εκοιμηθη επι του θρονου αυτου και καθ' υπνον ειδεν δτι ειχεν την μορφην και την στολην Ριομαιου στρατιωτου και εφανταζετο δτι υπηκουεν εις τας διαταγαο του εκατονταρχου Κορνηλιου εκ Σπειοης της καλουμενης Ιταλικης και δτι εκ της Καισαρειας ενθα υπηρετει , υπο τας διαταγας του εκατονταρχου ειχεν αφιχθη εις την Ιοππην δια να συναντηση τον απυστολον και μαθητην του Τιου του θεου Πετρον εις την οικιαν του _Κιμωνος υυρσεο ) ς 'ενθα εςενιζετο . Τοτε το ελευθερον Πνευμα του βασιλεως Κοδρου με την μορφην του αποστολου και μαθητου του Τιου του θεου του ζωντος Πετρου ενεφανισθη εις αυτον ισταμενον εις την θυραν της οικιας του Σιμιονος _βυρσεοος και ειπε εις αυτον . « Μεχρι τουδε επιστειιον , δτι η δωρεα του Αγιου Πνευματος ητο δια τους εκ . της περιτομης πιστους και διεκρινα παντα τα τετραποδα και ερπετα της γης και πετεινε » _, του Ουρανου εις καθαρα και κοινα ακαθαρτα . Πλην δμως εν οραματι δ θεος μοι υπεδειξεν , δτι ειχον λανθασμενην αντιληψιν και δτι ο προορισμος μου ειναι να ιωμαι και ευεργετω παντας τους καταδυναστευομενους υπο του διαβολου , δι' δ και ερχομαι μαζι σου εις την Καισαρειαν δια να μεταδωσω εις τον διοικητην σου , τον ευσεβη και φιλοσεον εκατονταρχον Κορνηλιον και τους μετ' αυτου την δωρεα του Αγιου Πνευματος . Ο Αρχων ευθυς ως ηκουσεν αυτα ηρχισεν να σκεπτεται το πραγματικον γεγονος , και αυτος ο αποστολος Πετρος ειχεν εσφαλμενας αντιληψεις , καιτοι ειχε μεθ' εαυτου το Πνευμα το Αγιον , και ενω ουτω εσκεπτετο και διελογιξετο με την μορφην του Ρωμαιου στρατιωτου ευρεθη πρυ της θυρας του εκατονταρχου Κορνηλιου μετα του Αποστολου Πετρου . Τοτε ενω εκτυπα την Ουραν του εκατονταρχου το ελευθερον Πνευμα του _βασιλεας Κοδρου μετεμορφωθη εις εκατονταρχον και εσταθη προς της θυρας του εκατονταρχου . Ο Αρχιον της Ταλαινης ευθυς ως _ειδεν τον εκατονταρχον εχαιρετισε και παρουσιασε τον Απυστολον Πετρον . Πλην δμως αντεληφθη δτι δεν ητο παρων και επεστρεψεν την κεφαλην προς τον εκατονταρχον δια να δικαιολογηθη , οποτε , διοτι εκ νεου το ελευθερον Πνευμα του βασιλεως Κοδρου κλαιιεν νεαν μορφην , _ειδεν αντι του εκατονταρχου τον στρατηγυν Αγαθομνημωνα . Ευθυς αμεσως αντεληφθη δτι ητο ο Αρχιον και διοτι ο στρατηγος Αγαθομνημων , και τοι ειχε τεθη εκτος υπηρεσιας απο πολλου χρονου , εν τουτοις ιστατο πρυ αυτου φερων τα διακριτικα της εξουσιας , τα οποια του ειχεν _εμπιστευθη πριν εξορισθη υπο του Δυναστου , τον ηρωτησεν επιτιμων αυτον . Πως στρατηγε _Αγαθομνημοη-, φερεις τα διακριτικα της εξουσιας , ην δεν ε ' χεις πλεον Φερω τα διακριτικα αυτα , Αρχοντα , ειπεν ο στρατηγος , δια να _ενθυμηθης την πιστιν σου πριν _εξορισθης υπο του Δυναστου και δια να φυλασσω τας τοτε εις εμε δοθεισας εντολας σου , δια να δυναμαι δταν θα συνελθης να εμφανισθω ενωπιον σου και αναφερω πως εξετελεσα το καθηκον μου . Εις το σημειον αυτο το Ελευθερον Πνευμα του βασιλεως Κοδρου απεστη της διανοιας του Αρχοντος . | | | Α π 6 την Λεμεσου αγοραστε το κασμηρι σας γιο κοστουμι . ΕΣΕΑ _^^ _αΙηηηβΗΗ ΗΙ 1 ΓΓΙΜΓΙ 1 ™ ιΙιΗιΙΓΜΓΗ _αΗΜηΗΗΗΗΓι . Ι _$ _β 8 γ Ιν & ε ' -ι . ' - ' _- ' ¦ _/¦' ¦ ' ¦ ¦ ¦ . ' ¦ ¦ ¦ ¦ ' μ Λ _^ ΜΓΓΓ _παυβΜιιι _^ _β _& οΓΕιΓΓκι _^ _ΠΓΓΓπιΓκΓ _^^^^^ Α Γ ¦ Γ Ε _» Β— _» ΓΓ Β _^ 1 _^ α ™ Α _'νΓ _^ . τ _^ ι ηΓ _^^ _Χ _^*^^^ _^ νΓΓΗΗΓΓΓΓΓκββηΓΓηΗΗΓΗι ΗΓΗ « _ΜΗΓΓΓΜΓΗυΙΙ _^ 7 _^^^ _--ι- , ι ----= _^ _^ _κ _^^ ιΜ . _'Β _^ Μ _^ κ _^ _ιν _^* ι > ιι _^ _*· τ _^* _~~~*/ - _^~~__ _βιιι _^&^^& _ηΓηηΗΓΓΜιΗΜΗ Η _|^ _ΜΜΗ _^^^^ _ΜΜΓιιι | ΓΓΓ _|^ Η _^ _ιΜν ι _^^?^^ ιι _^· ι _^ _^~ _ι ' : ι _!^^^^ _ΙτιΙιι ΙΝ _^ _βΓΓΙιΙιΙ ¦¦ ΓΓν _^ _ΓΓνΧΜΓ _^ _ΗηΕΓΓΗΚτ _ιΖΖ _^^ _Τ _^^ _ΓΙ Γ _^* Μ— ΜΓ _ΓΟ _^^ Γι _^ _αΤ *] Κ * Ι _* Π _^ _ΙΙΙ _» Α _^> _ΜΓμΓΓμμΓμΓΓΓμμΗμμΗ Ι ι Εφθασαν τα φημισμενα Ελληνικα τρικα « ΠΙ » εις διαφορα μοντελλα , σε μια μεγαλη ποικιλια μοντερνων χρωματισμ ων . ] 1 _^*· θα τα βρητε στα Καταστηματα ΓΟΥΡΚΑ στην Λεμεσον και την Αμμ οχωστον . _, Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ] Ι ΣΕΚΙΟΥΡΚΟΡ ( ΚΥΠΡΟΣ ) ΛΤΔ / ΚΑι 1 Ι ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΣ ΣΕΡΓΙΣΕΣ ΛΤΔ . Ι Ι Η _δβΟυηοοΒ ( _Ογρπιβ ) Ι _, _ια ., ητις εχει εν- Ι σωματωθει μετα της 80 _ουπι _35 _δβΒνιοβδ Ι , ια ., ανακοινοι την μεταφοραν των γραφειων της , Ι λογω επεκτασεως των εργασιων της , _εις την Ι Ι Λεωφορον Δημοσθενη Σεβε ρη αρ . 20 , Λευκω- Ο νεος αριθμος τηλεφωνου Ι ειναι 4 5 4 5 1 Λευκωσια . Ι Β ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Ι Μας απεσταλη προς δημοσι-Π , σιν η κατο _^ θι ανοικτη επι-Ιοτολη απευθυνομενη προς τον | : )| ααι ) χον Αμμοχωστου κ . _^ Ποεγιουρον : | _ι _ΚΙ'ι'Ιιι , , , : 1 'Λρχας Μαιου , 1 ι ) 7 ! ι ει , ητη-! σατε δια του τυπου αιτησεις _Ιιιια την πληρο _> σιν 1 θεσεως _ιΠ _' ηαφεως ιις το Τμημα του ιι Λημυτικου Μηχανικοι . _^ ? Λοαττυμενος της ευκαιριας _| ταυτης και κατεχων τα εις ¦ 'ιτην _γνωστοποιησαν σας αναιρει ] ., ομενα προσοντα , _^ ενδιεφερ-[ Ιοιι ' ν και υπεβαλον αιτησιν . ι ? Την 20 . 8 . 72 , ητοι 4 περιπου Ιιιηνας μετα την ημεραν κατα »| την _οποιαν ειδεν το φως της _ιι _ιυμιοοιοτητος η σχετικη γνω-Ιι ατη . τοιησις , εκληΟην , _εγγραι | , Μ , ι :, εις συνεντευξιν μετα του _^ Λιιιιοτικου Συμβουλιου . $ ΙΒαρευρεΟην εις την εν λο-Ρ γι _. _ι συνεντευξιν δπου μετα απο [ ι _| ιιι « ν σειραν _ερωτησεοτν , μου |] _ι-οηλοισατε δτι θα με εκαλουσατε να παρακαθησο ) εις εξε-Β . ! τι ' _κιΠι . Η ΘΕΙΙΙ ΒΡΑΦΕΠΣ ΕΙΙ ΤΟΝ ΑΙΝΟΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ _ι | Επεοασαν απο τοτε αλλοι ι _| 2 _περιπου μηνες και εδεησε να Ι _κληΟιο , και παλιν εγγραφως , Ι _ι'ι . τος παρακαθησω εις εξετα-Ιππς την ιιην Νοεμβριου , 1972 . Ολοι ο ' μως παραδοξως δυο Ρ ημεο » _. ς _πι ) ° των εξετασεων με ! ι ειδοποιησατε και παλιν εγγρα-:, ' ([ μ ιιτι αι εξετασεις , λογιο Ι _οοδαοου κωλυματος , _ανεθαλ-$ ¦ λοντο επ' αοριστον . ι Απο τοτε και μεχρι σημε-? . ι ρον εχουν περασει- αλλαι Ιο ? περιπου ημεραι χοιοις να εχω £ οιανδηποτε αλλην επιστολην [ ι πας . | _{ Λεν _γνιοριζω τους λογους ΕΙ οι οποιοι σας ηναγκασαν να ? ! _καΟυστερητε επι τοσον μεγα-/ . ην χηονικον διαστημα την Ι _.-αηρωσιν της εν λογοι θεσεως Ι _ιιι'τρ και τους _λονους οι οποιοι Ι επει ' χι . λον την επ' αοριστον α-I ναΙΙολην των εξετασεων . Οιοιδηποτε ομως και αν ειναι οι λογοι αυτοι νομιζω οτι τοσον εγω οσον κα ' ι αλλοι · αιτηται εμπαιζυ μευα κατα τον πλεον αδικον τροπον . _Κιιι ο εμπαιγμος αυτος ομου μετα της καθυστερησεως ι ] οποια παρετηρηυη και η οποια ειναι πολυ _^ τι θανον να παρατηρηΟη και εις το μελλον και επ' αοριστον , με εμβαλλει εις σοβαρος υποψιας οτι ειτε δεν σκοπευετε να πληρωσετε την εν /¦ α γω Οεσιν ειτε σκοπευετε να την πληρωσετε εκ των υμετερων . Αιυτι δια της τακτικης αυτης ειναι πολι' πιθανον ( ορισμενοι εκ των αιτητων να παψουν να _ενοιαιι _ευωνται κιιι ωρισμενοι αλλοι να εξευρουν αλλην _εργασιαν —εφ' οσον κατεχουν τα προσοντα— κα ' ι να παραμεινη ω διεκδικητη της θεσεως « . υτος , τον οποιον ισως σας υπεδειχθη να διορισετε . Εν παση ομιος περιπτωσει παρα τον εμπαιγμον κιιι _τι ] ν ταλαιπωριαν την οποιαν υπεστην επιθυμω να σας γνωρισ ( ο οτι εξακολουθω και σημερον να ενδιαφερομαι δια την εν λογιο Οεσιν και παρακαλω , ως εκ τουτου , οπως με πληροφορησετε , δια του τυπου εφ ' οσον δεν ειχατε την καλωσυνην να με πληροφορησετε δια των επιστολων τας οποιας μου _εστειλατε , κατα ποσον η Οεσις αυτη Οα πληρωθη και ποτε ακριβως Οα λαβουν χωραν αι εξετασεις , δια να δυνηΟωιιεν τοσον εγω οσον και αλλοι αιτηται , ν' αποφασισωμεν τι 0 ο . πρεπει να _πρι ' ιξωμεν και δια να _δοθη ενα τελος εις τον εμπαιγμον και τον ταλαιπωριαν . τυν οποιαν διαρκω : υφισταμεθα . Μετα τιιιυς ΑΒΠΙΤΗΣ στον κ . Επαρχιακον προς _προιοθησιν των υπου επρεπε . Ολοι οι λειτουργοι εζητουν αμεσο ν οικονομικην ( ιοηθειαν προς τον Κεντρον . Αυτην την φοραν απεφασιοαμεν και ως επιτροπη να _συναντηθουμεν με τον κυριον Επαρχιακο ν προς συζητησιν των δυσκολιων κα ' ι τροπου ιιπερπηδησεω ς των . Ιι συναντησις εγινε και μαλιστα- ο ιδιος πηγε να δειξη καποιον ενδιαφερον _κια υπεσχεθη οτι Οα μας ε ? ησ <| αλιζε μερικα χρηματα απο _ιδιωτικους οργανισμους προωθωντας συναμα και τις εκθεσεις στους ανωτερους του . Περιμεναμε μερα με την _ιμι · ρα και ο μηνας εκΛειε και επρεπε να πληρωσωμεν ενοικιυν , αλλα καμια τελικη απαντησις , καμια θετικη βοηθεια . Ωρισμεναι δυσκολιαι αρχισαν να υπερπηδουνται με γενναιες εισφορε ς των μελων μας αλλα διερωτωμεΟα κατα ποσον πρεπει να υπαρχη Κεντρον _Νευτητος η πρεπει αυτυ να _διαλυθη και να παραμεινη ηΑ . Ε . Ε . Ν . Το θεμα Οα _τεθη σε γενικη συνελευσιν των μελων προς αποφασιν . Η _αγανακτησις τοσον της επιτροπης του Κεντρου οσον κα ' ι των νεων μελων αυτου μας διδει το δικαιωμα να προεξοφλησω ·· μεν την διαλυσιν του . Το ποιος Οα ειναι ο αιτιος της καταστροφης αυτης της ωραιας ιδεας που καρποφυρησεν εδω κιιι αρκετα χρονια , αυτο το _αφηνοιμεν στην κρισιν σας . Ειμαστε βεβαιοι οτι θα μας _δεχθητε κιιι οτι δεν Οα χρειασθουν τοσες προσπαθειες οσες χρειασθηκαν να δουμεν τον ::. Επαρχιακον . Ειμεθα προθυμοι να _καθησωμεν σε στρογγυλην _τραπεζαν δια να σας _εκθεσωμεν _ενιοπιον _ιιλων των _κοινιοτικων λειτουργων που περασαν απο το Κεντρον μας , το αληθες των ισχυρισμων μας . Οντες βεβαιοι οτι Οα μας δεχθητε στο εγγυς μελλον , Ευχαριστουμεν Βμας εκ των προτερων . Μετα τιμης ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΤΝΙΤΒΟΣ Προεδρος ΑΕΕΝ Ι Ας . Κυριε , Παρακαλω οπως δημοσιευσιμε την πιο κατω ανοικτην επιστολην απευθυνομενην στυν _Ιιντιμον 'Τπουργον _Εργασι-Εντιμε κ . 'Τπουργε , Πριν οκτω χρονια ειχεν ιδουυΒ ] Εθνικον _Σιοματειον στην ακριτικην περιοχην μας ονομασΟεν Αθλητικη Εθνικη Ενοσις Νεοιν Γορειου Πολου , Μετα παροδον δυο ετων α-• τ ' ι της _ιδρυσειος μας , μας ετλησιο _, σε ο τοτε υπευθυνος του Β ραφειου Ευημεριας κ . Σταυ-<> ος Ρουσουνιδης και εζητηπεν απο την τοτε επιτροπην _«· _τ _« ς ιδρυθη Κεντρον Νεοτητ ° ς υπο την αιγιδα του Βραφειου Ευημεριας , χο οποιον Οα _^ _'στεγαζετο με την Α . Ε . Ε . Ν . Μαλιστα τοτε ενεκα των διαφωνιων που υπηρχαν ηπειλη ι ! _-ιεν οτι . Θγλ ιδρυετο απεναν- ι ( « ας Κεντρον _διι / . να μας • _ταοη την Νεολαιαν μας . Φυπκο . κ ( _ιτοπιν _διαπραγματευσεων και . ωρισμενων _υποχιορηπειον εκ μερους και των δυο · τ ' . ενρων απεφασισθη τελικα η Ι _' _^ _'ι'σις του Κεντρου απο την , 0 _'αν ηιιεοαν . Η Κυβε ρνησις μας απε-? τ « λεν τοτε ποσον £ « 2 = δι ' _Ε-τιχορηγηαεις ενοικιου διοτι η _Μγκασυημεν να αλλαξωμεν ι !| ] μ ( ι ουτως _ιοστε να αντα _^• οινεται . προς τις απαιτησεις _^ ν νεων με αποτελεσμα να _^/ . ηο ( , ' ) νο ) ιιεν περισσοτερα _λε-| ι' « . Ε χουν παρελθει αρκετα _Ζυονια και το Κεντρον _κατο-^ ιν ιδικων του δραστηριοτητων _^ _' / ινεν οικονομικως ανεξαρτη-Τ | ) ν αποκτησαν δε και πλου-? ιν _επιπλιοσιν . Αι δραστηριυ 7 'ιται των νεων μας εστεφον' _!> _-ταντοτε υπο πληρους _επιτυ' · ια ? γι' α _, υτο και ο αριθμος Τ ( , ) ν _ _ηυι , ανετο συνεχως . _Κ « ι ενω τα χρονια περνου-Γι _» ν κανενα ενδιαφεοον εκμερους των αρμοδιων δια το ινεντρυν ουτε « ν αυτο αντιμετωπιζε δυσκολιας η οχι . Κ ( α _φθανομεν στο 1 _!) 72 , οποτε μια μεγαλη οικονομικη κρισις απειλει το Κεντρον με διαλυσιν αυτου . Φυσικα _προσπαθειαι _κατεθαλλοντο πρυς αντιμετωπισιν τιον αλλα δυστυχως ματαιαι . 'Τπηρχε ιρυσικα κα ' ι το Βραφειον Ευημεριας το οποιον Οελησαμεν να ενοχλησιομεν _αιρου εξαντλησα μεν ολα τα μεσα . Προς το * σκοπον αυτον εκαλεσαμεν τον _υπευθυνον της περιοχης μας κ . Ανδρεαν Σωφρονιου ο οποιος διεπι ' στωσε ιδιοις υμμασι την αμεσον επιχορηγησα · του Κεντρου δια να μπορεση να _ορθοποδηση . Το Κεντρον αρχισε πλεον να ζη με εισφορες των μελων του περιμενοντας την οικονομικην βοηθειαν _^ _της Κυβερνησεως . Ματαια ομως _περιμεναμεν παρα τας σταλει σας εκ μερους του κ . Σωφρο νιου εκθεσεις προς τον κ . επαρχιακον , διοτι ο _τελπ'ταιο- - εκρινε σκοπιμον να μη __ _εμπιστευθη τις εκθεσεις αυτες κα να τις πεταξη στον _καλαθον των αχρηστων . Εν τφ _μεταςυ μια νεα κοι _νιονικη λειτουργος ανελαβε τη περιοχη μας η κ . _Παπαντιονιο η οποια και αυτη αφου δ : επι στωσεν οτι το Κεντρον _^ κι _εχοηιεν αμεσου βοηθειας ετοι μασε τις εκθεσεις κα ' ι τις εσ στειλε στυν κ . Επαρχιακον , ο πως φυσικα ισχυρ ιζονται ο ιδιοι . Ως _φαινετιιι ομως κα αυτες ειχαν το ι'διο τελος ω αι _πβοηγουμενιιι _^ Το Κεντρο αντιμετωπιζε ολοεν και πιο δι σκολες μερες ωσπου μια μερ < μας επισκεπτεται μια νεα κο · _νοηικη λειτουργος η _^ κ . _ Π ο παδοπουλου η οποια _ζητιι _^ μαθη για το Κεντρον μας . >' τσι αφου κι' αυτη με τη ' ( αι ' ραν της ετοιμασε τις εκθεσει της τκ εστειλε προς _μελετηλ Αι επιχειρησεις « ΑΜΑΖΩΝ » παρουσιαζουν ιας νεας σειρας _τοιΓ'ΕΟΛΓΟ 1973 Αι επιχειρησεις ΑΜΛΖ _12 Ν Λτδ ., επεδειξαν προχθες προς τους αντιπροσωπους του Τυπου τις νεες σειρες ΓΟΛΓΟ 1 ι ) _73 , παρισταμενων των κ . κ . Ντιμη Δημητριου κιιι Ανδρεα Χαχολιαδη . Προκειται για 2 νεες σειρες ΓΟΛΓΟ που οι κριτικοι σ ' ολοκληρη την Ευρωπη τις χαρακτηρισαν σαν νεα ΓΟΛΓΟ ' 7 . ' 1 Την σειρα Μ 2 ) ι ι-1 . και την σειρα ]( Μ με _μοντελλα Ντε Λουξ και Βκραντ Λουξ . Δυο νεες σειρες _ΤΚε 1 ) 651 _50116 Β 5 οι _ιΗο _νΟινΟ _ρτοβΒαιηηιο ιιπ ( ι ) ς εχουν χαοακτηρισθη , πανιο στ ! ς οποιες ειναι συγκεντρωμενη μ' ( Ιπλοχερκ ' ι η πολυτιμη μακροχρονιος πειρα των κατασκευαστων τους . Πραγματικα το ΓΟΛΡ . Ο ' 7 : ι ειναι ενα αυτοκινητο χωρις το παραμικρο ψεγαρι , πληρες απο οποια πλευρα κι' αν _εξετασθη . Κατ αρχην το ΓΟΛΓΟ ' 7 . ' _) ειναι ενα συνηθισμενο αυτοκινητο . Φυσικα για την εποχη μεσα στην οποιαν _κατεσκευασθη και . ανηκει οργανικα Ωρισμενες ομως προσθετες ασυνηθεις λεπτομερειες που επεβαλαν οι συγχρονες αναγκες για πιο ανετη , πιο ασφαλη οδηγηση αγνωστες στα σηιιεοινα αυτοκινητα προσδιδουν στο ΓΟΛΓΟ ' 7 υ περισσυτερη δυναμη , ασφαλεια , ανεση και οικονομια . _Λεπτομεοειες που κανουν το νεο ΓΟΛΓΟ _ιΑ τοσο ασυνηθιστο ωστε ολα τα αλλα αυτοκινητα Οα ηθελαν να του μοιασουν . Ενα αυτοκινητο χωρις πολλες απαιτησεις βενζινης η συντηρησεως . Οι ηλεκτρονικα ηλεγμενες μηχανες Γ 20 Β—90 Ηρ 5 ΕΕ μηχανες Γ 20 Ρ—90 _Ηρ 3 ΑΕ και Γ 20 Γ 118 Κρ 5 ΑΕ της σειρας 142 ) 1-1-1 και Γ 30 Ρ—141 _ιρ 3 ΑΕ της σειρας 104 δεν ειναι μονο ανθεκτικες και _ευστροιρες αλλα _προσιρερουν παραλληλα ασφαλη και γρηγορη επιταχυνση ειτε σε χαμηλες η σε υψηλες ταχυτητες . Ασφαλες κρατημα στο δρομο που προσιρερουν αφ' ενος η πληρης ανεξαρτητος _αναρτησις με αυτοελεγχομενους βραχιονες και αφ' ετερου το τριπλο συστημα , φρενων — το ασφαλεστερο συστημα φρενων στον κοσμο που ως γνωστον μονο τα αυτοκινητα ΓΟΛΓΟ διαθετουν . Ενα τριπλουν κυκλωμα φρενων που εγγυαται αμεσο σταματημα απο οποιεσδηποτε συνθηκες , επιτυγχανοντας μονο με το ενα κυκλωμα τα 8 ( 1 % της ολικης ικανοτητος φρεναρισματος των φρενων του . 'Αλλα εκεινο που χαρακτηριζει τα νεα ΓΟΛΓΟ ' 73 ειναι η συγχρονη γραμμη των κα ' ι η πληθωρικη πολυτελεια εσωτεηικα και εξωτερικα . Το 1 χ > αγ ΓΟΛΓΟ ' 73 για παραδειγμα ειναι σχεδιασμενο με τετοιο τροπο ωστε εξωτερικα να ειναι ενα φρουριο ασφαλειας , εσωτερικα δε ενα μοντερνο — , συγχρονο σαλονακι καθισμενο πανω στους 4 τροχους . Καθε βιαια πρυσκρουσις ειτε εμπρος , η πισω , η στα πλευρα η και απο πανιο εξουδετερωνεται κατα μεγιστον _βαθμον ? ιυγω μερικων προσΟετιυν ασυνηθων λεπτομερειων ασφαλειας . Νεα πολυτελεστερη γριλια απο ειδικην υ ' λην ( Νοη - _€ ογ _Βοεινβ ) _, ισχυροτερα μεγα ? Λ > τερα φωτα και επενδεδυμενος απο καουτσιουκ προφυλακτηρας για λιγωτερη ζημια σε πιθανη συγκρουση . Μεγαλυτερα και ισχυροτερα οπισθια φωτα σε 4 διαφορετικους χρωματισμους — _φιωτα οδηγησειος , τραφιικειτορς , φρενιον και οπισθιας ταχυτητας — και ε- πενοεουμενος προφυλακτηρας για περισσοτερη προστασια . Οι πλευρες του νεου ΓΟΛΓΟ ' 73 ειναι _ανθεκτικωτερες , κατασκευασμενες με τετοιο τροπο , ωστε να περιοριζουν στο ελαχιστο τις ζημιες , υλικες η σιοματικες σε περιπτωση συγκρουσεως . Η οροφη του δε ισχυροτατη ιυστε να αντεχη το βα ρος αλλων 7 ΓΟΛΓΟ . Χω . ρις υπερβολη βλεποντας το καποιος εξωτερικα και συγκρινοντας το με το αυτοκινητο ασφαλως 0 α το ζηλευε . Βιατι το νεο ΓΟΛΓΟ 'ΤΑ ειναι το αυτοκινητο που η συγχρονη γραμμη του προκαλει ανενδοιαστα τον Οαυμασμον . Εσωτερικα το ΓΟΛΓΟ ' 7 . 'ι χαριζει τοση πληθωρικη πολυτελεια που _εντυπιοσιαζει . Τα παντα στο ταμπλω ειναι ευδιακριτα και ευκολοχειριστα . Ταχυμετρα , μετρητες θερμοκρασιας , λαδιου , θερμομετρο φρενων , τα « κουμπια » για τα φωτα , καθαριστηρες , _ρυθμιστου θερμαστρας και εξαερισμου και ειδικη κονσολα με _ηλεκτροθερμαστρα οπισθιου _ανεμοθωρακα , ρεοστατου , ζωνες ασφαλειας , Οεσις για ραδιοφωνο και τασακι . Τα παντα με τετοιο τροπο τοποθετημενα ωστε χωρις να αποσπαται η προσοχη του οδηγου ευκολα και γρηγορα να τα χειριζεται . Νεο συστημα σπαστου τιμονιου για περισσοτερη ασφαλεια του οδηγου με μικροτεραν πιο πρακτικη στεφανη επενοεδυμενη στο κεντρον με ειδικην μαλακη υλη ωστε σε περιπτωση ατυχηματος η ζημια στον οδηγο να περιορισθη στο ελαχιστον . Ατομικα - ανετα καθισματα που χαριζουν στον οδηγο και στους αλλους επιβατες του ΓΟΛΓΟ ' 73 την σωστη θεση κατα την οδηγησιν με ζωνες ασφαλειας ετσι που το ταξειδι να γινεται πραγματικη απολαυση . Πραγματικα το νεο ΓΟΛΓΟ ' 73 ειναι ενα αυτοκινητο « με τα ολα του » . Κομψη , συγχρονη γραμμη , πληθωρικα ανετο , ασφαλες , πολυτελες , γρηγορο οικονομικο , υσο ποτε αλλοτε . Τα ΓΟΛΓΟ στην Κυπρο αντιπροσωπευονται απο τας Επιχειρησει Αμαζων , με υποκαταστηματα εις ο'λας τας πολεις . ΓΓΓ _& ΗΗ & ν « _ΓΓΓ _^^ _ΜΑΗηιι « ΓΗ _^^ α _^ _ΙΓΡ'ι _νΑΙΙ _ΙλΙΛ . ν 1 Ι _^ _ΓΓ 1 Η Παγκυπριος Οργανωσις Ελληνων Διδασκαλων ( ΠΟΕΔ ) Αμμοχωστου τελει το καθιερωμενον Ετησιον Εθνικον Μνημοσυνον | του _τ ρωος Διδασκαλου ι ΦΩΤΗ ΠΙΤΤΑ σημερον Κυριακην 26 ην Νοεμβριου 1972 , εν : τω Ιερω Ναω Αρχαγγελου Μιχαηλ Φρενα- ρου , ευθυς μετα την θειαν Λειτουργιαν κα ! καλουνται παντες οι τιμωντες την μνημην του υτιερ πιστεως και πατριδος πεσοντος διδασκαλου δπως παραστωσι . Του μνημοσυνου θα προστη ο Παν . _Αρχι-| μανδριτης κ . Ευσταθιος Παπανεωργιου , τον ! δε επιμνημοσυνον λογον θα ειπτ ] ο Προεδρος της ΠΟΕΔ κ . Αλεξανδρος Κιαγιας . ΝΤΕΡΜΠΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΕΚ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ 1 ο Πανελληνιο πρωταθλημα συνεχιζεται σημερα το απογευμα με εννεα συναντησεις . Το ντερπυ της ημερας () α διεξαχθη στη Νεα Φιλαδελφεια μεταξυ της ΑΕΚ -και του ' Ολυμπιακου Πειραιως . Στη Νεα Φιλαδελφεια , η ΑΕΚ φιλοδοξει την λαοφιλη ομαδα του Ολυμπιακου Πειραιως . Και οι δυο ομαδες ευρισκονται σε θαυμασιαν φορμαν και θα αγωνισθουν με πεισμα δια την τελικην νικην . * ** Στο γηπεδο Χαριλαου ο Αρης συναντα τον Πανσερραιν . ο . Ο αγων ειναι ευκολος δια τον Αρη . Η δμας του Πανσερραικου δεν μπορει να φερη μεγαλην αντιστασιν εμπρος στην _ανιοτεροττηα του Αρη . Ο πριοτοπορος ΒΙΑΟΚ αγωνιζεται στην 'Αθηνα με τον Ατρομητο . Ο ΠΑΟΚ λογω ανωτεροτητας θεωρειται σιγουρος νικητης . ** Ο πρωταθλητης _Παναθηναικος π / αιζει στον Πειραια με τον Εθνικο . Αναμενεται δτι ο Παναθηναικος θα νικηση _εστιο και δυσκολα . * ** Ο Ηρακλης στο Κανταντζογλειο σταδιο θα συναντηθη με το Αιγαλεω . Το _Αιγαλειο στα εκτος ε'δρας παιγνιδια ειναι αδυνατο ε ' τσι ο Ηρακλης φιλοδοξει να νικηση . * ** Στον Γολο ο τοπικος Ολυμπιακος συναντα την ισοδυναμη ν του Καλαματα . Σ' αυτο το παιγνιδι σπουδαιο ρολο θα παιξη υ παραγουν εδρα . * ** Η λαοφιλης ομας της Ομονοιας συναντα σημερον το απογευμα στο σταδιο του Β . Σ . II . την ομαδα της Κα 6 αλλας . Η Ομονοια φιλοδοξει να επιτυχη την πρωτην της εφετεινη νικη . Η _Καδαλλα ομως πιστευει δτι θα φυγη χιορις απωλειες . * * * ΤΙ ομας της Παναχαικης απειλει στα Τρικαλα την ομωνυμον ομαδα των Τρικαλων . Και οι δυο ομαδες φιλοδοξουν να νικησουν . * Ο Φωστηλ και ο Πανιωνιος θα συναντηθουν στον Ταυ ρο δια να διεκδικησουν _£ π | _[' σοις οροις την νικην . Η β ΕΡΗ «« πη * -, . . „ Η η β _^^ _ΟΒ _~ η _ΓΒ _βτν _ΓΒΤ 21 « Γ ΓΒ ® Εκ η « Ρ _* ιιι ΓΓ ΓΗ ΓΙ Μ · Κι Η ΜΛ ΓΛ ¦& ΜΛ 9 Λ Μα _ΜΓ % _1 Ρα Γη ΚΟ _ιβι Η _νι _* Το παγκυπριο πρωταθλημα Α' κατηγοριας συνεχιζεται με πεντε ενδιαφερουσες συναντησεις . Το ενδιαφερον ολων των φιλαθλων στρεφεται στο ΒΣΖ Λαρνακος οπου θα διεξαχθη και ο σπουδαιοτερος αγωνας της 7 ης αγωνιστικης ημερας , μεταξυ της ΕΠΑ και του ΛΠΟΕΛ . Η δυναμικη ΕΠΑ φιλοξενει στο γηπεδο της την Ορυλικην ομαδα του ΑΠΟΕΛ . Η ΕΠΑ διαθετει ενα αρκετα καλα ωργανωμενο συγκροτημα που πιστευει μονο στη νικην . Το ΑΠΟΕΛ ομως ευρισκεται σε εκπληκτικην φορμα και φιλοδοξει να σημειωση την Την εφετεινη νικη του επι της ΕΠΑ . Ο αγων _προβλεπεται πολυ δυναμικος . Στην Αμμοχωστο η _Ανυηθοιση συναντα την ομαδα του ΑΣΙΛ . Η _ΑνοοΟο > ση αναμενεται να επιυληθη ευκολα της αντιπαλου ομαδος . Ο ΑΣΙΛ θα αγοινισθη καπως επιφυλακτικα δια να επιτυχη ενα τιμητικο αποτελεσμα . Στο ΒΣΟ ο ΑΡΗΣ θα αγωνιστη με την δυναμικην ομαδα του Πεζοπορικου Λαο νακος . _^ Ο Αρης _εδειξι- , ΙΙ | στην εδρα του δεν _εινιιι Ζ „ . θολου ευκολος αντιπαλο . Βι ' αυτο και ο Β _10 Λ θα πρεπει _νι ' ι παιξη πολυ δυναμικα δια νιι _στεφθη νικητης του _ιο / Λνο , Ο αγων προβλεπεται λππηπ ' . τωδης . Στην μακρυνην Παφο 0 « συναντηθουν οι _ομαδκ τ , η -, τοπικου Ευαγορα και του Αιγενη Μορφου . Ο Εικιγοη _» που στην εδρα του _Οεοηριτιιι δυσκολος αντιπαλος _(| _ιλοδοξει να επιτυχη ακομη μιαν νικην . Ο Διγενης _δμιο ( ΙηηΧι τον παλαιον καλον εαυτο την , και υποσχεται στου ιμ } £ θλους του μιαν εκτο ιοηα νικη . Στο Παραλιμνι θα δ [ Ρ α . χθη και ο τελευταιο ι ' _ιγιονα της ημερας . Θα συναντηΟοιν αι ομαδες της Ε . Ν . _ΠιιηιΒ / . ιμνιου και της Νεα . > - ( ι / . ( ι . _μι . νος . Και οι δυο _ομαδι- _πνι _» ισοδυναμε και θα αγωνισΟηιν επι ισοις οροις . Σπουδαιο ηο . λο θα παιξη και ο . τα _^ _αγον εδρα . Ο αγων _προιιλι . _τετιιι αμφιροπος . β _^ βγ _^ ι / % γ 881 » ι χχ _^ ΙΠ Α % / βΙΟ _Ι _^ _ΙΙ ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ο Ισοζυγισμος των ιππων δια την 8 ην Ιπποδρμιακη / Συναντησιν ητις θα _λαδη χωραν την ΚΥΡ 1 ΑΚΗΝ 26 ην Νοεμ βριου , 1972 , εχει ως ακολουθως : 1 η Ιπποδρομια . Ωρα : 1 . 15 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης εκτροφης 2 ετων κηλωνες _, _εκτομιαι κα ' ι φορδαδες Μειτεν . Γαρη : κηλωνες και εκτομιαι 121 λιπρας , _φορβαδες 118 λιπρας — 5 φερλογκς . ( 1000 μετρα ) . ΣΟΥΕΠΣ 121 ΠΟΛΕΜΩ Μ ΑΣ 121 ΑΝΕΜΟΣ 121 ΕΡΩΣ 121 _ΜΑ-Ι- ΤΖΟΥΛΗ 118 ΛΙΖΕΛ 118 ΣΥΛΓΗ ΓΑΡΤΑΝ 118 Σ 1 ΝΙΟΡΙΝΕΤΤΑ 118 2 ' α Ιπποδ ρομ ια , Ωρα 1 . 50 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης εκτροφης 3 ετων Μειτεν — Γαρη : κηλωνες . και εκτομιαι 121 λιπρας , φορδαδες 118 λιπρας . 1 Μιλιον ( 1600 μετρα ) . ΛΙΜΝΙΩΤΗΣ 121 ΒΟΥΣΤΑΥΟΣ 121 ΚΑΝΟΝΕΡΟ + 118 _ΡΙΓΕΛΙΝΟ + Π 8 ΠΑΛΕΤ + 118 ΙΝΛ _1 ΑΝΑ 118 ΑΝΤΖΕΛΑ 118 ΠΟΥΜΑ + 115 ΜΑΡΣΙΕ ΝΑΟΥΡ + 113 + Τα δαρη _υπεβιδασθησαν , συμφωνως τω Κανονισμω 5 / 7 του Κωδικος Ιπποδρομιων . 3 η Ιπποδρομια . Ωρα : 2 . 25 μ . μ . Ιπποι Καθαροαιμοι κηλωνες , εκτομιαι και φορδαδες , 2 ετων Μειτεν -- Γαρη : κηλωνες και εκτομιαι 121 λιπρας φορδαδες 118 λιπρας — 5 φερ λογκς . ( 1000 μετρα ) . ΔΡ . ΣΚΙΝΝΕΡ 121 ΓΙΕΤΝΑΜ ΒΟΥΩΡΘ 121 ΚΡΕΩΝ 121 ΟΛΥΜΠΙΑΣ 118 ΚΡΑΦΤΥ 118 ΑΣ _1 ΜΙΝΑ 118 ΘΕΑΝΩ Π 8 ΓΑΛΤΙΜΟΡΗ 118 ΟΙ ιπποι Κρεων , Ολυμπιας Λ Κραφτυ τρεχουν ως ομοσταδλοι . 4 η Ιπποδρομ ια . Ωρα : 3 . 00 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης εκτροφης 3 ετων νικηται μιας ιπποδρομιας — Γαρη : Κηλωνες και εκτομιαι 121 λιπρας , φορδαδες 118 λιπρας — 6 φερλογκς . ( 1200 μετρα ) . ΝΤΟΝΝΕΡ 121 ΤΣΕ ΚΟΥΕΓΑΡΑ 121 ΘΕΟΔΩΡΟΣ 121 ΛΟΥΘΕΡ ΚΙΒΚ 121 ΜΟΝΤΕ ΧΡΗΣΤΟ 121 ΛΕ ΡΟΥΑ 121 Δ 1 ΚΩΜ _1 ΤΗΣ + 118 ΔΩΡΕΤΤΑ 118 ΤΖΟΓΑΝΑ 118 ΜΑΤ ΛΟΡΝΤ + 116 ΚΑΡΙΝΑ + 112 + Τα βα ρη υπεβιδασθησαν , συμφωνως τω Κανο ' ισμω 5 / 7 του Κωδικος Ιπποδρομιων . 5 η Ιπποδρομια . Ωρα : 3 . 35 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης εκτροφης 1 ης ταξεως — Ισοζυγισμος — 1 Μιλιον 3 . 1 / 4 φερλογκς ( 2260 μετρα ) ΥΠΟΔ 1 ΑΙΡΕΣΙΣ « Α » . ΓΑΛΕΝΤΙΝΟΣ 142 ΑΒΒΕΛΟΣ 140 ΛΕΓΕΝΤΗΣ 131 ΝΤΟΥΡΑΒΚΟ + 128 ΔΟΥΛΟΥ 125 ΤΣΙΒΒΑΝΟΣ 125 ΠΡΟΔΟΤΗΣ 108 ΜΠΑΚΑΡΑΤ 110 ΤΖΑΚΥ 108 ΑΥΡΑ 108 ΟΙ ιπποι Τσιγγανος & Προδοτης τρεχουν ως ομοσταδλοι . + Καθαροαιμοι . 6 η Ιπποδ ρομια . Ωρα : 4 . 10 μ . μ . Ιπποι Κυπριακης εκτροφης 1 ης ταξεως — Ι σοζυγισμος — 1 Μιλιον 3 . 1 / 4 φερλογκς ( 2260 μετρα ) . _ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΙΣ « Γ » . ΚΑΡΟΛΟΣ II 126 ΑΡΑΜΠΕΛΛΑ 122 ΜΟΨΥ 122 _ΠΑΝΘΗΡ 120 ΝΟΤΙΑΣ Π 9 ΓΑΤΚΑΝΤΟ 118 ΑΘΩΣ 111 _ΜΑ-ΒΟΣ 109 ΚΟΡΝΕΡ 108 . | Ι ΣΗΜΕΡΟΝ 0 § Ι (( ΦΑΚΟΣ » ι Ι 56 ΣΕΛΙΔΕΣ 1 1 Φ Μια μοναδικη εκδοσις στα Κυπριακα 1 % δημοσιογραφικα χρονικα . 1 1 Φ Πανηγυρικη εκδοσις του « ΦΑΚΟΥ » επ' β α ευκαιρια της συμπληρωσεως ενος 1 1 ετους απο της εκδοσεως του . 1 Ι Φ Ρεπορταζ , κινηματογραφος , Ι 1 τηλεορασις θεατρο κλπ . κλπ . β δ 5 ι ΣΕΛΙΔΕΣ Ι « ΦΑΚΟ Σ » Ι Ι _1 ΗΒ Η μεγαλυτερη Κυριακατικη εφημεριδα της Κυπρου * 9 Ε ! 1 Με υφος στρατηγου κερδισαντος _κοσμοιστορικων μαχην , η δνις Τξανετ Μποννεμα , μηχανικος δημοσιων εργων το επαγγελμα , εικονιζεται _ανιοτεριο , ενω εισερχεται εις την μεγαλην σηραγγα , ητις διανοιγεται μεσο ) τμηματος των Γραχιοδων Ορεων , εις το Κολοραδο τυν Η . Π . Α ., προς εξυπηρετησιν της τροχαιας κυκλοφοριας . Ας σημειωθη , οτι η εισοδος της μιςς Μποννιεμα εντος της σηραγγος , ειχεν ως τροχαιας κυκλοφοριας . Ας σημειονθη , δτι η εισοδος της μιςς Μποννεφα εντος της σηραγγος , ειχεν ο Β ) ς επακολουθον ττιν ... παραιτησιν · εξηκοντα ανδρων ( μηχανικων , _εργολαδιον και εργατων ) εκ της εκτελεσεως του γιγαντιαιου εργου ! Πραγματι , μεχρι τουδε , η εισοδος και η εργασια γυναικων εντυς τοιουτων εργων , απηγορευετο αυστηρως , εις την πολιτειαν ταυτην ηδη , ο ' μως , δυναμει νεου πολιτειακου νομου , κατηργηΟη και η εν λογω α' παγορευσις , και η μιςς Μποννεμα , ως εκπροσωπος του ... νικηφορου ασθενους φυλου , εκαμε την εισοδυν της εντος της σηραγγος , προς αναληψιν εποπτικης εργασιας ... Ι ι ! ' ι » ι ( Ιστοριες του Λαχειου μας ) Β 1 01 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ι Ι ΜΕ ΧΑΛΑΣΜΕΝΟΝ _ΑΠΟΠΝΗΤΟΝ ? Ι _% Ι Ενας αυτοκινητοδηγος περνουσε απο _^ Ι την _Συντεχνια Δημοσιων Υπαλληλων το α- _* Ι πογευμα καποιας Δευτερας . Πηγαινε βιαστι- ?* Ι κος γιατι αργησε , οταν ξαφνικα το λαστιγο _^ Ι του αυτοκινητου εκανε εκρηξη . Αναγκαστικα * Ι κατεβη , και με την _δοηθειαν καποιου περα- _* Ι στικου εβαλε τον εφεδρικον τρο _^/ ον . Βια να « Ι _ευχαριστηση τον καλον Σαμαρειτη του επρο- _^ § τεινε ενα καφε στο μπουφε της ΠΑΣΥΔΥ . _^ Ι Οταν μπηκαν στην _Συντεγνιαν , ειδαν _^ Ι κοσμο μαζεμενον γιατι σε λιγο θα γινοταν η * Ι κληρωσις . Πηγαν να πιουν τον καφε τους δ- _£ Ι ταν ο αυτοκινητοδηγος ειδε ενα γνωστο του « Ι λαγειοπωλη . Ως ηταν φυσικο , του ζητησε « Ι λα γεια κι' επειδη ο λαγειοπωλη ς δεν ειχε δι- $ Ι αθεσιμα του εδωσε το ενα απο τα δυο μονα- _^ Ι δικα λαχεια που κρατησε για τον εαυτο του . _^ ι _^ Μολις οι κοπελλες πηραν τις μπαλες α- _? Ι πο τΙς κληρωτιδες της πρωτης κληρωσεως ο _^ Ι _λανειοπωλης φωναξε . « Ζητω , εκερδισσ τον _^ Ι πρωτον αριθμον » . Βνωριζε πολυ καλα τους _^ Ι αριθμους των δυο λαχειων που κρατουσε _? Ι γιατι τους ιδιους αριθμους του επαιρνε _ανο _* Ι _νρονιια . Αδικα δμως γιατι το τυχερο λαχειο * Ι το ειχε πουλησει στον αυτοκινητοδηνο που _)* Ι επινε ακομη τον καφε του , κι' ετσι περιορι- _^ Ι στηκε στο « ρεγαλο » που γενναιοδωρα του _^ προσφερε ο τυχερος σωφερ . Ω ι ΑΝΑΚΟΙΝ _ΩΙΙΙ ι Ι Αι αδελφαι Εταιρεια ι _? } ΣΕΚΙΟΥΡΙΚΟΡ ( ΚΥΠΡΟΣ ) ΛΤΔ ., και _'ι Ι ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΑΣ ΣΕΡΓΙΣΕΣ ΛΤΔ ., ξ Ι1 ι _ανακοινουν Γ Ι δτι ουδεμιαν σχεσιν εχουν με οιανδηποτε αλ · 5 Ι λην εταιρειαν εν Κυπρω παρεχουσαν _υπη- _^ Ι ρεσιας συναφεις προς τας υπ' αυτων παρε- Ι Ι χαμενων . Γ — ΒΝΩΜΗ Η δικη μοδ— ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ Ν' ΑΗΕΥΟΥΝ 0 Η Η εφημερις της συνοδοιποριας « Απογευματινη » εις αρθρον της , το οποιον μονον ως ευθυμογραφημα δυναται να χαρακτηρισθη , σπευδη υποκριτικως να εκφραση « εντονον ανησυχιαν » περι των διαμειφθεντων κατα την συναντησιν της πολιτικης επιτροπης της ΕΣΕΑ με τον _ΒΙρεσΟυν της Μητρος Πατριδος . Καλει η « Απογευματινη » την ΕΣΕΑ να ενημερωση τον Κυπριακον λαον επι του τι διημειφθη κατα την συναντησιν , δεδομενου , ως λεγει , οτι το εθνικον θεμα ουδενος ειναι ιδιωτικη υποθεσις και οτι ο λαος ενδιαφερεται να πληροφορηται « τι συμβαινει εις τα παρασκηνια » . Προς τον αυθεντην της Μακαριον επρεπεν ομως να απευθυνη τα _ανοοτερω η καλη εφημερις . Ας μη ξεχνα οτι α ' ι _ενδοκυπριακαι συνομιλιαι αφορουν το εθνικον θεμα και συζητειται κατ' αυτας παρασκηνιακο ) ς και ερημην του Κυπριακου λαου ? . υσις . Διατι η « Απογευματινη » δεν ζητει να ενημερωθη ο λαος επι των συνομιλιων , αλλα κοπτεται μονον περι της _συναντησειος του κ . Λαγακου με την επιτροπην τυ > ΕΣΕΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΕ ΤΗΣ ΕΣΕΑ Σαφης και χωρις υπεκφυγας η προσφατος διακηρυξις της ΕΣΕΑ δεν πρεπει να αφηνη _αμφιδολιας περι της αποφασειος της Ενωτικης _Παραταξεοις να αντιδραση εις νεον εθνικον ξεπουλημα της Κυπρου . Συνεπως ας μη τρεφουν αυταπατας οι επιδοξοι εθνικοι μειο'δοται οτι θα δυνηθουν ανευ αντιδρασεως να υπογραψουν αντεθνικην συμφωνιαν επι του Κυπριακου , ως επραξαν εις την περιπτωσιν της Ζυριχης . Τωρα τα πραγματα ειναι πολυ διαφορετικα . Χιλιαδες αγωνιστων , εκπαιδευτικων και αλλων πνευματικων ανθρωπων ειναι ετοιμοι να προλαβουν οιονδηποτε ηθελεν απεμποληση δια παντος τας εθνικας επιδιωξεις της Ελληνικης Κυπρου , θα _αγοινισθουν δια να εμποδισουν την _εθνικην συμφοραν και . ν , α οδηγησουν την Κυπρον εις τας μητρικας αγκαλας . Οιονδηποτε και εαν ειναι το τιμημα . ΤΟ ΝΑΥΑΠΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΟΚΥΠΡΙΑΚΩΝ Το οτι αι ενδοκυπριακαι συνομιλιαι δεν προκειται να καταληξουν εις _συμφιονιαν , ουτε αυτην την οποιαν θελουν οι κυβερνωντες , δεον να θεωρηται τωρα βεβαιον . Αι πληροφοριαι , αι οποιαι δεν διαψευδονται , αναφερουν ηδη οτι οι Τουρκοι προβαλλουν εντελως απαραδεκτους δρους των οποιων η αποδοχη θα εσημαινεν ουσιαστικως αμεσον διχοτομησιν . , 'Εν τοιαυτη περιπτωσει , _διεροοτομεθα διατι να _συνεχιζιονται εισετι αι συνομιλιαι . Ποιον σκοπον δυναται επιτελους να εξυπηρετηση η συνεχισις των Μηπως την περαιτερω περιπλοκην του κυπριακου προβληματος , ουτο ) ς ωστε οι Τουρκοι να προβαλλουν οσημεραι πλεον απαραδεκτους ορους Ειναι καιρος πιστευομεν , να γινουν _σοδαραι σκεψεις περι αναθεωρησεως της ολης πολιτικης μας . Τουτο δεν ειναι μονον διαπιστο ) σις ιδικη μας , αλλα και αλλων εφημεριδων , μη θεωρουμενων ως προσκειμενων _προι την Αντιπολιτευσιν . Η ΣΥΒΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Χαιρετιζομεν την αποφα _* σιν των τριων _Μητροπολιτων δια την συγκλησιν νεας συν νεδριας της Ιερας Συνοδοι την 8 ην Δεκεμβριου προ _^ συζητησιν του θεματος τηςι παραιτησεως του _Αρχιεπμ σκοπου απο το προεδρικον αξιωμα . Οι τρεις Συνοδικοι , πιστευομεν , δεν εχουν μονον δικαιο ) μα να επιβαλουν εις τον Αρχιεπισκοπον δπο ) ς αποσυρθη της κοσμικης εξουσιας . Ειναι και καθηκον των , επιβαλλομενον εκ των Ιερων Κανονο : > ν , να προχωρησουν προς αυτην την κατευθυνσιν . Η ιστορια θα καταταξι ' , εις τας καλυτερας της σελιδας το εργον των τριων Ιεραρχων της Κυπρου , οταν ουτοι επιβαλουν την ταξιν εις την εκκλησιαν της Κυπρου . Και η Ελληνικη Κυπρος θα τους ευγνωμονη δια την προσφοραν των εις _τοι εθνικον αγωνα . ΝΑ ΚΙΝΗΘΗ 0 ΝΟΜΟΣ Συνεχιζουσα τα _λιβελλογραφηματα της κατα ' του Μητροπολιτου Παφου κ . Βενναδιου , η εφημερις του συνοδοιποριακου κομματος της ΕΔΚΚ εφθασεν εις τυ _σημειον να παρουσιαση τον Αγιον Παφου ως εκδιδοντα ... αμφιβολου ισχυος πιστοποιητικα εκ μερους της Μητροπολεως και κατηγορει την Ελληνικην _ΠρεσΟειαν οτι τα αποδεχεται ως γνησια . 'Αλλα τι ηθελεν η εν λογω εφημερις Να αποδεχεται η Ελληνικη Πρεσβεια πιστοποιητικα εκδιδομενα υπο των παρανομως κατεχοντων την Μητροπολιν Παφου και να απορριπτη τα υπο του Μητροπολιτου πιστοποιητικα 'Αλλα πιστευομεν οτι ειναι καιρος πλεον να κινηθη ο νομος και κατα της εφημεριδος αυτης . Δια να πραξη , ο , τι επραξαν αλλα συνοδοιποριακα εντυπα , τα οποια αφου επι μηνας ' εσυκοφαντουν και διεβαλλον τον Αγιον Παφου , ηναγκασθησαν προ της απειλης του νομου να γλυψουν εκει που επτυσαν και να ομολογησουν δημοσιως οτι ανανωριζουν ως μονον κανονικον Μητροπολιτην Παφου τον Βενναδιον . ΛΥΣΕΑΡΙΔΗΣ ΚΑΙ « ΛΑΟΣ » Δεν γνο _^ ριζομεν τι εννοει ο αρχηγος του κομματος των μερικων δεκαδων οπαδων , δταν λεγη οτι ο Μακαριος εκβιαζεται 'δια να μη θεση _υποψηφιοτητα δια τας προεδρικας εκλογας του Φεβρουαριου , αλλ' εαν αναφερεται εις το εκκλησιαστικον θεμα και τας προσπαθειας των τριων Συνοδικων να επιβαλουν την ταξιν εις την εκκλησιαν , διαπραττει τουλαχιστον _ασεβειαν εναντι της χριστιανικης θρησκειας . Διοτι πρεπει να γνωοιζη ο Δρ Λυσσαριδης οτι οι Μητροπολιται δεν προβαινουν εις οιονδηποτε εκβιασμον . Παραμενοντες πιστοι εις την ιεραοχικην των αποστολην αγωνιζονται δια το καλον της Εκκλησιας και της Κυπρου . 'Αλλα ειπε και πολλα αλλα ακατανοητα ο αρχηγος της ΕΔΕΚ . Ο κοπτομενος δηθεν δια τας δημοκρατικος αρχας και ... εατακεραυνωνων την « παρανομιαν , εισηγηθη δπως τολοκληρος ο λαος καταστη εφεδρικη στρατιωτικη δυναμις προς προστασιαν του Μακαριου » . Αδυνατουμεν να _συλλαβοιμεν το νοημα της δηλωσεως αυτης . Το μονον που δυναμεθα να φερωμεν εις την μνημην μας ειναι τας οοδας των Κινεζων εουθοοφρουοων του Μαο . Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΒΩΝ 'Αξιολογον εργασιαν επετελεσεν η ομας των Θεολογο ) ν , οι οποιοι ανελαβον και εξεδωσαν μελετην υπο τον τιτλον « το ασυμβιβαστον της συνυπαρξεως της αρχιερατικης και της κοσμικη : εξουσιας » . Η μελετη αυτη , πληρως εμπεριστατωμενη , αποδεικνυει περαν πασης αμφιβολιας οτι οι τρεις Συνοδικοι ' εχουν απολυτον δικαιον δταν ζητουν απο τον Μακαριον να απομακρυνθη της προεδριας και να περιορισθη εις τα εκκλησιαστικα του καθηκοντα . ΕΙσηγουμεθα προς τους συντακτας της μελετης να την _προιοθησουν δχι μονον επι παγκυπριου κλιμακος αλλα και εις τα διαφορα Πατριαρχεια ως και τας Ορθοδοξους Εκκλησιας . Τα γεγονοτα και τα στοιχεια , τα οποια αναφερονται εις την μελετην ειναι ικανα να πεισουν και τους πλεον δυσπιστους περι της ορθοτητος των _αποψειον _δσιον υποστηριζουν οτι δ Μακαριος καταπατει _καταφωρους τους Ιερους κανονας . ΑΝΟΙΚΤΗ ιΙΡΟΙΚΑΗΙΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΗΒΟΝ ΒΕΩΡΠΟΝ ΒΡΙΓΑ ΔΙΒΕΝΗ Αρχηγε , Το Διοικητικον συμβουλων του ΕθνικοΟ Συλλογου « Πανικος Συμεου » της ενοριας Ομονοιας Λεμεσου λαμβανει την τιμην δπως προσκαλεση υμας εις το ετησιον μνημοσυνο ν του ηρωος της ΕΟΚΑ ΠΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΕΟΥ τελουμενον σημερον 26 Νοεμβριου 1972 εν τω ι . ναω Αγιου Σπυριδωνος _Λεμεσου . Δραττομενοι της ευκαιριας διακηρυττομεν απαξ ετι οτι , « τοις κεινων ρημασι πειθομενοι » παραμενομεν πιστοι υμων στρατιωται . ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΒΟΣ ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΥΜΕΟΥ ΟΜΟΝΟΙ ΑΣ - ΛΕΜΕ Σ ΟΥ . ΚΙΝΔΥΝΟΣ _ΠΑΠΑΕΥΣΕΑΣ ΙΟΥ ΛΑΟΙ απο _πη σκοπια μου ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ η στηλη αυτη ασχοληθηκε με το θεμα της δημοκρατιας και των εκλογων στην Κυπρο . Το ωριμο συμπε ρασμα η . ταν παντα οτι δεν υπαρχει δημοκρατια στον τοπο μας . Η εντυπωση _£ . λευθεριας και δημοκρατιας που επικρατει σε μερικους ειναι _αποτελεσμα σκοπιμης απατης εκ μερους του καθεστωτος . Στην πραγματικοτητα μας κυβερνα μια δικτατορια , μονιμη και προσωποπαγης , υπο τον Αρχιεπισκοπο , και η οποια στηριζει τη δυναμη της στην _πλουτοκρατικη ταξη που δημιουργηθηκε κυριως μετα το 1960 . Οι πλουτοκρατες αυτοι δχι μονο υποστηριζουν τον Μακαριο , χαρη στον οποιο πλουτισαν , αλλα οι πλειστοι υποστηριζουν και μονιμο καθεστως ανεξοφτη . σιας γιατι ετσι , νομιζουν , εξυπηρετουνται καλυτερα τα οικονομικα τους συμφεροντα . Δευτερο σκελος στηριξεως του Μακαριου ειναι το ΑΚΕΛ . Μεγαλη , πραγματι , _ειροη'ια . Η πλουτοκρατια και ο κομμουνισμος συναδελφω'θηκαν στην υποστηριξη του Αρχιεπισκοπου ! Απο το γεγονος αυτο και μονο , φαινεται ποσο σαθρο ειναι το βαθρο που κρατα την κυπριακη δικτατορια . Βιατι και οι δυο κυριοι υποστηρικτες της , πολυ προθυμα θα την εγκαταλειψουν σε μια δεδομενη στιγμη , δινοντας προτεραιοτητα οχι στον Μακαριο , αλλα στα ιδιαιτερα τους συμφεροντα : Το ΑΚΕΛ στον _γνυοστο σκοπο του , οι δε πλουσιοι στο χρημα τους . Απο το συμπερασμα της ελλειψεως δημοκρατιας , εκπηγαζει και η αποψη που επανειλημμενα εξεφρασα απο τη στηλη αυτη οτι καμμια σημασια δεν εχουν οι εκλογες που διεξηχθησαν στο παρελθον η που θα διεξαχθουν στο μελλον , εν δσορ γινονται απο ενα δικτατορικο καθεστως , που δεν δινει ισα δικαιωματα στους διαφωνουντες . Ειναι γι' αυτον ακριβως τον λογο που η ενωτικη παραταξη ανησυχει μηπως η δικτατορια δωση « δημοκρατικη » νομιμοποιηση στην ετοιμαζομενη λυση του Κυπριακου , με ενα δημοψηφισμα η με την διεξαγωγη προεδρικων εκλογων . Διοτι , δπως εχουν σημερα τα πραγματα , το καθεστως ειναι σε θεση να κοψη και να ραψη την ετυμηγορια του λαου στα μετρα που θελει . Πολυ εγκαιρα _επομενοος ηλθε η Διακηρυξη της ΕΣΕΑ προς τον κυπριακο λαο ( 21 ην Νοεμβριου ) , η οποια προειδοποιει οτι « θα αντιταχθωμεν δι 3 δλων των δυναμεων μας εις πασαν προσπαθειαν να φερουν τον λαον ( ο Προεδρος της Δημοκρατιας και η Κυβερνησις του ) προ τετελεσμενων γεγονοτων η να υφαρπασουν την εγκρισιν του » . Και πραγματι , με τις συνθηκες που περιγραψαμε , ειναι ευκολη η υφαρπαγη της ψηφου του λαου . Ειναι ευκολο να ξεγε _?^ ασθη ο λαος να ψηφιση μια απλη « συνταγματικη » συμφοηαα , η οποια δμο ) ς θα ε ' χη τη σημασια αποκηρυξεως του δικαιωματος της αυτοδιαθεσεως . Και τοτε θα δημιουργηθη ενα τερατωδες προηγουμενο : Θα αρνηθη ο κυπριακος λαος την Ενωση και η αποφαση του αυτη θα ειναι επισημη και θα φερη το διεθνες νομικο δικαιο εναντιον καθε μελλοντικης αποπειρας υπερ της Ενωσεως . Θα ερωτηθη : Μα πως βγαζης αυτο το συμπερασμα , απο μια απλη ψηφοφορια για το συνταγματικο ζητημα Και απαντω . Κι' αν ακομα δεν τεθη ζητημα 'διεθνων συνθηκων , αυτων δηλαδη που « εγγυουνται » την « ανεξαρτησια » της Κυπρου , το ζητημα της Ενωσεως και ο αποκλεισμος του , περιεχεται η δ η στο κυπριακο Συνταγμα , σαν ενα απο τα θεμελιωδη αρθρα , εκεινα δηλαδη που δεν μπορουν να τροποποιηθουν , δυναμει Ζυριχης , στο διηνεκες , ( αρθρον 185 6 ) . Το Συνταγμα της Ζυριχης , και επομενως και το αρθρο αυτο , ουδεποτε ενεκριθη απο τον κυπριακο λαο . Το υπεγραψε ο Αρχιεπισκοπος ( σκετος τοτε Αρχιεπισκοπος ) Μακαριος στο Λονδινο . Δεν ετεθη εΒ νωπιον του λαου για να το ψηφιση . Αν τωρα οι ενδοκυπριακες καταληξουν σε μια τροποποιηση του συνταγματος , _εστιο και ικανοποιητικη , που να αφορα τα θεματα νομοθετικης , εκτελεστικης και δικαστικης ε ξουσιας , την τοπικη διοικηση κ . ο . κ . και οι τροποποιησεις αυτες τυχουν _εγκρισεω α ™ τον κυπριακο ? _. αο , τοτε αυτοματως και μ ' ιπ πρωτη φορα δινεται και λαικη ε ' γκοιση _οιο αρθρο 18 ο ! Ειναι , λοιπον , πολυ σοβαρα τα ποαγματα , γιατι δεν προκειται μονο για _(> συνταγμα , δπως λεν , και τα εσωτερικα ζητηματα . Διοτι αυτο τουτο το συνταγμα -αποκλειει την _Ενιοση . Η προειδοποιησις της Ε ΣΕΛ , ποι > αναφερα πιο πανο 3 , λεει επισης : « η υπο το [ , λαου καθ' οιονδηποτε τροπον εγκηισι τη εξευρεθησομενης λυσεως θα ε ' χη τεραστια συνεπειας δια το εθνικον μελλον τη Κι' - πρου , διοτι δια της αποφασεως του υ / αο-ΘΑ ΑΤΤΟΔΕΣΜΕΤΣΗ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΤ » . Προχωρει η Διακηρυξη και μιλα , πολυ σωστα , περι παγιδευσεως του λαου , _πιο ' ι υφαρπαγης της ψηφου του και περι πιθανης ακουσιας απαρνησεως του οναφακ / του δικαιωματος αυτο'διαθεσεως τον . Ας μη νομιζουμε οτι δλα αυτα ειναι αβασιμοι φοβοι . Ο λαος , σε ενα πιθανο _δημοψηφισμα η εκλογες , θα ακουση απο το ραδιοφωνο και την τηλεοραση μονο τι αποψεις του Αρχιεπισκοπου . Το μεγαλυτερο μερος του λαου , αν του _δο'θη η ευκαιρια ν' ακουση και τις αντιθετες αποψεις , Οα ειναι σε θεση να κρινη σο _> στα . _'Τπαρχει δμως και ο λαος των γριων χατζιηνων και των αφελων που θα ψηφιση δ , τι του πη εκεινος που φορει το αρχιεπισκοπικο ρασο . 'Τπαρχει επισης και ο λαος του ΑΚΕΛ καθως και η πλουτοκρατια , για του οποιους μιλησα στην αρχη . Βι' αυτο η αντιπολιτευση ζητα την δ _:-εξαγοογη εκλογων υπο αλλην κυβερνηση . Βια να εξασφαλισθη η ελευθερη ψηφο ο _' - λο : > ν , υστερα απο πληρη και δημοκρατικη διαφωτιση . Η ΕΣΕΑ ηδη προειδοποιησε δτι Οα ιπαρξη αντιδραση των ενοηικων με _ιιλε τους τις δυναμεις , αν γινη προσπαθεια να παγιδευθη ο λαος σε εγκριση _ανθενωτικη : _λυσεοις . _Προχιορησε δμως και προβαλε και _εην δικη της θεση , εισηγηθεισα _δημοψηφισμα με την εκλογη αφ' ενος της « προσ « τιι . , θησομενης ανεξαρτησιας » και αφ' ετερον της Ενωσεως , « αφου πρωτον μεν ενημεραιθη πληρως ο λαος υφ' δλων των _παοαταιεων επι της σημασιας της ετυμηγορια τον δευτερον δε εξασφαλισθη δια διεθνων εγγυησεων η γνησια και ανεπηρεαστο _εκφηασις της θελησεως του » . Κανεις , νομιζω , δεν δικαιουται να πη δτι η ενωτικη παραταξις ζητα πολλα , προκειμενου για ενα θεμα τοσο μεγαλη σημασιας για το μελλον- του τοπου και για την τυχη των κατοπινων γενεων . Ας δωση προσοχη ο Αρχιεπισκοπο στις θεσεις των ενωτικων . Πρωτον γιατι του επιτρεπουν να αποφυγη ενα τεραστιο σφαλμα που η ιστορια θα καταγραψη < ιτο παθητικο του μαζι με ολα τα αλλα . Δευτερον διοτι καθοριζουν την ορθη εθνικη θεση και δινουν · στον κυπριακο λαο την προοπτικη να διεκδικηση και να επιτυχη _} ι ρ ' _- ' · ον ηκω _ τον στοχο του . Ι Ι _« ν — ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΒΡΑΦΕΟΝ _ΛΑΡΝΑΚΩ Η 'Αρχη Τηλεπικοινωνιων Κυπρου ανα- α κοινοι δτι κατοπιν συμπληρωσεως της επε- κτασεως και βελτιωσεως των κατα την οδον β Γυρωνος εις Λαρνακα Βραφειων αυτης , ταυ- τα επαναλειτουργουν απο της σημερον 26 ης Νοεμβριου , 1972 . Ι Ι 1 1 ι Ι Ι ΣΥΒΚΕΝΤΡΩΣΕ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΚ ΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΑ Την παρελθουσαν Παρ « - σκευην επεσκεφθησαν __ τ' 1 ν Λαρνακα οι κ . κ . Β . _Καια-ρ , Α . Ευτυχιου και Β . Λιβερας , μελη της Διοικουσης Επιτροπης του ΔΕΚ και παρεστησαν εις συγκεντροοσιν στελεχων τη νεολαιας του ΔΕΚ Λαρνακος . Προς την συγκεντρωσιν ωμιλησεν ο κ . Β . Καιζερ , υπευθυνος της νεολαιας του ΔΕΚ , δ οποιος ανεπτυξε τας Υ ' - ) αιι , ' μας επι των _οποιιον απεφ _« _οισθη η αναδιοργανωσις και καλυτερα _δραστηριοποιησις τ' 1 ? νεολαιας του κομματος . σημερον ΩΡΑ Ι : 3030 , 7 . 30 & 9 . 30 ΤΗΛ 4582 ? Τ * _β * _ΙΤΑΡΤυΙ · _% _<& μονο _^ δ _ιιςο © Το ταο 6 υ % _κτ _ονι < 2 , τ . _^^ € Γ > Τ ΝΤνΓΜ _» Ν 1 ΟΝ £ ΤΡΑ 0 Υ ΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΩΡΑ 1 . 30 μ . μ . ΔΥΟ ΕΡΒΑ 1 ) ΟΙ ΦΙΛΟΙ 2 ) ΤΖΟ ΚΙΝΤ _„ Λ _ΜΙΛν -ΒΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ Σ 250 _ΜΙΑΣβιηιΜΑιηιι _ΙιμΗΝΑΙΙΙΝ _ΗυιΗιηιυιι _^ _ΜβΚ 1 _^^ , - Γ ικο Γ _^ _2 | : | ΚΥΠΡΙΑΚΑΙ ΑΕΡΟΒΡΑΜΜΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΩΝ Αι Κυπριακα ! Αερογραμμαι _δεχονται αιτησεις δια την πληρωσιν κενων θεσεων αεροσυνοδων αμφοτερων των φυλων . Απαιτουμενα προσοντα : — Αποφοιτοι Σχολης Μεσης Εκπαιδευ σεως . Καλη εμφανισις . Ηλικια μεταξυ 19 και 24 ετων . Καλη γνωσις της Αγγλικης και Ελ ληνικης γλωσσης . Βνωσις αλλων γλωσ σων , Ιδιαιτερως της Βερμανικης θα θε ωρηθη επιπροσθετον προσον . Οι αρρενες αιτηται δεον δπως εχουν τα κτοποιησει τας στρατιωτικας των υποχρεω σεις . Τυποι αιτησεων δυνανται να ληφθουν α πο τα Κεντρικα Βραφεια των Κυπριακων Α ερογραμμων , Αθανασιου Διακου , 21 , Λευκω σια . Οσοι υπεβαλαν προσφατως αιτησεις δεν ειναι αναγκη να υποβαλουν παλιν διοτι θα ληφθουν υπ' δψιν . Αι αιτησεις δεον να απευθυνωνται προς τον Βενικον Διευθυντην και συνοδευονται υπο μιας φωτογραφιας πληρους μεγεθους . Αυται πρεπει να ληφθουν εις τα Βραφεια της Εται- ρειας ουχι βραδυτερον της 1 ης Ιανουαριου 1973 . ι α ) - | β ) ι γ ) ι 1 δ ) - - - - - - ] - _< - ] ι ' ] , ι ι ] ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Συνεληφθη προχθες και ετεθη υπο κρατησιν _, δυναμει δικαστικου ενταλματος , ο εκ Παφου Μαρκος _Παναγιωτου Κεζελης , ετων 36 , προς διευκολυνσιν των ανακρισεων εν _σχεσει με υποθεσιν ο ' ικειοποιησεως χρηματων της Σχολικης Εφοριας Παφου . Ιωαννης _ΙωαννΙΙικ Οι ΑΒΩΝΙΣΤΑΙ ΠΟΥ ΦΕΥΒΟΥΝ —— ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ Δ . Α . ΧΡΙΣΤ 0 ΦΙΔΗ Ο Ιωαννης Ιωαννιδης , ο Κυπριος αγωνιστης που χασαμε πριν λιγες μερες , αποτελει υποδειγμα εθνικης συνεπειας και προσηλωσεως στα εθνικα ιδανικα . Και δαοι ιον γνωρισαν και ειχαν την τυχη να συνεργαστουν μαζυ του , στον ενωτικο αγωνα , δεν θα ξεχασουν ποτε την ακαταβλητη αγωνιστικοτητα και την αδιαλλακτη εμμονη του στην Ενωση και μονον την Ενωση . Αδελφος του αξεχαστου αγωνιστου Βεωργιου Χατζηπαυλου , ακολουθησε πιστα τις αγωνιστικες παραδοσεις της οικογενειας του . Ποτε δεν προδωσε τα ιδανικα του και βρεθηκε παντα στις επαλξεις , γ «· α την Ελλαδα και την Ενωση . Δεν θ' αναφερθω στη , γνωστη αλλωστε , δραστηριοτητα που α- νεπτυξεν ο 'ιωαννιδης την περιοδο του αγωνος της ΕΟΚΑ , ουτε στην θετικη ενισχυση που προσεφερε στον Διγενη για την προετοιμασια του αγωνος , την εκγυμναση των αγωνιστων και την προωθηση τους στην Κυπρο , ουτε στην συμβολην του στην Πανελληνιον Εταιρειαν Αυτοδιαθεσεως Κυπρου , οσον μετειχεν ενεργως , τα τελευταια χρονια , θ' αναφερθω σε μια οχι τοσο γνωστη πτυχη της εθνικης του δραστηριοτητος , στη περιοδο μετα την απελευθερωση , στα δυσκολα χρονια του 1946 — 48 , που η υποθεση της Κυπρου κινδυνευε , και τοτε , να τορ . πιλλισθη απο τους « _ανεξαρτησιακους » , σε συνεργασια με τους κομμουνιστης , που ανοικτα πολε * _μουσαν τοτε προς καταλυση της εθνικης ανεξαρτησιας . Την εποχη εκεινη στην 'Αθηνα υπηρχαν 3—4 σωματεια Κυπριων , δλα με μελη κατα την μεγιστη πλειοψηφια τους εθνικοφρονες ενωτικους . Επικεφαλης των σωματειων αυτων ησαν προσωπα απολυτου εθνικης ακεραιοτητας οπως οι αειμνηστοι Νικ . Κλ . Λανιτης και θεοφ . Τσαγγαριδης , οι κ . κ . _θεοδ . Κολοκασιδης , Χρ . _Μυριαν-Οης κ . α . Υπηρχον δμως στα συμβουλια τους και μερικοι κομμουνισται η αριστεριζοντες , φυσικα δε ανθενωτικοι και ανεξαρτησιακοι . _Ποωτοστατουσαν ε'νας γνωστος Κυπριος δικηγορος , κομμουνιστης , με πλουσια δραση στο ΕΑΛΙ , _κτενας τοτε φοιτητης της Ιατρικης , και πδη γιατρος στην Κυπρο , βου λευτη ς και με Ισχυρη επιρροη πανω στην Κυπριακη ηγεσια . Επειοη ομως οι λεγαμενοι και μερικοι ολιγαριθμοι οπαδοι τους , δεν μπορουσαν να παρουν στα χερια τους τα σωματεια , σκαρφιστηκαν ενα ρ Α Υ Μ λ 2 _? υες - _^ εδιο ' εμπνευσεως _£ ΑΜ . Εισηγηθηκαν και κατωρθωσαν να συστησουν μια « Συντονιστικη Επιτροπη » των κυπριακων σωματειων , δπου καταφεραν να στειλουν 3 ομοιδεατες τους , ωστε να συγκεντρωνουν την πλειοψηφια ! ! Ο μακαριτης ο Λανιτης , προεδρος της επιτροπης αυτης , και οι αλλοι εθνικοφρονες , ματαια αγωνιζονταν να πετυχουν , στην « Συντονιστικη επιτροπη » , ενα ψηφισμα , μια εκδηλωση που να ειναι αμιγως ενωτικη . Παντα επενεβαιναν οι αριστεροι με τα γνωστα τερτιπια τους και πετυχαιναν να κανουν δ , τι τους υπαγορευε το ΕΑΜ και το ΑΚΕΛ ! Το εθνικο μας ζητημα πηγαινε , ετσι , απο σκοπιας Αθηνων , απο το κακο στο χειροτερο . Τοτε , μια ομαδα εθνικοφρονων ενωτικων Κυπριων αντεδρασε ζωηρα . Επειδη δε μπορουσε να διαλυση την « Συντονιστικη » , ουτε να παρη την πλειοψηφια στα σωματεια , απεσχισθηκαν απο τα σωματεια τα μελη της και συνεστησαν νεο σωματειο , την « Εθνικην Κυπριακην Ενωσιν » , με εμπνευστην και προεδρον τον πολυκλαυστον Ι - ωαννιδη . Κινηθηκε με σπανια δραστηριοτητα και εθνικο σθετος , κινητοποιησε παραγοντες , τυπον , τους παντες . Το εθνικον κεντρον επρεπε να διαφωνισθη και η Κυπριακη παροικια να βρεθη και παλι στον ορθο δρομο . Μαζυ του , ησαν τοτε μερικα απο τα ηγγυημενα στελεχη του αγωνος , ο αλησμονητος δικηγορος και φιλος Νικος Αντωνιαδης , ο κ . Σωκρατης Λοιζιδης , ο κ . Βλαυκος Κασουλιδης κ . α ., που δεν τους εχω προχειρους στην μνημη μου . Κινηθηκαμε , με επικεφαλης τον Ι ωαννιδη και , πιστευω , καταφεραμε να δημιουργησουμε ενα πυρηνα που εβλεπε σωστα και σκοπευε τον στοχο της Ενωσεως , χωρις δολιχοδρομιες και συμβιβασμους ... Ηταν κι' αυτη μια απο τις λιγωτερο γνωστες υπηρεσιες που προσφερε στην Κυπρο και τον ενωτικο της αγωνα ο αξεχαστος φιλος , που κηδεψαμε ποιν λιγες ιιερες στην 'Αθηνα . Κι' ας ειναι οι λιγες αυτες γραμμες , ενα ευλαβικο μνημοσυνο ... Δ . Α . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ # Π 0 Ι 0 ΤΗΣ 1 Ι « ΒΟΥΣΤΟ Ι Ι ® ΕΦΑΡΜΟΒΗ 1 Ι / % χ .. ι _3 _αει 8 Ι ΕΤΟΙΜΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 1 ΣΕΓΑΣΤΙΔΗΣ Ι 7—8 Στοα Νικοκλεους . Ι Ι Οδος Νικοκλεους Ι Ι Τηλ . 62749 Λευκωσια . » ...... ™ _^ _ρΤιβΗΡΝΚ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ _$ _ΜΜμΜ « ΑΣΥΡΜΑΤΟ » ! _^ _, _^ _τΗΙ _^ _ΗΗβΡ- Αποκλειστικη — Ρεαλιστικη συνεντευξη και φωτορεπορταζ του [ _|^| ΓΓι _|@ υΗ _^' _' ΑΒΒΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ , συνταγματαρχου ΔΙΑΒΟΡΑ ΓΑΡΤΑ- Ι Ι _^ _βΗΓηΚ _^ Ι _^ _^ ΝΗ , του σηριαλ « ΑΒΝΩΣΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ » , προς τον εις Αθηνας « | β _^ _ΚΡ _^ - _> ΠΡΟΛΑΓΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΑΣΥ ΡΜΑΤΟ » Εθνικη _Βιι ωσσα ΜΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟ ΜΕΒΑ ΧΑΣΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΟΑΡΕΥΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΛΩΣΣΗΣ Γ ' 4 , Ποια η Βλωσσα ' του Λαου Οι δημοπκιοται _τιλλουν τας τρ ιχας της κεφαλης των κοπτομεν 0 ι Οπερ του λαου και της γλωσσης ι ° υ : « Μα π ως αλλη γλωσσα Οα μαθαινη το παιδι α , τυ τη μαννα του κι' αλλη στο σκολειο » Περ ι ποιου παιδιου χαι περι _Μ _1 σς μ αννας δμως _ομιλουν _Ε-4 ν εννοουν το παιδι και την _μαν-« ι του Αθηναικου λαου η του λσοΟ ωρισμενων ' & λλων μεγαλων αστικων κεντρων , τοτε εν μερει εχουν δικαιον _υποστηριζοντες δτι μ ε την εισαγωγην της δημοτικης Ε ' ις το _σχολειον το παιδι θα μαθαιν [) την Ιδια γλωσσα εις το _σχοχειον και εις το σπιτι . ( Λεγομεν εν μ ερει διοτι _καμμια μαννα δεν λεγει , φερ' ειπειν , « της κυβερνησης » . Εαν δεν πη χης κυδερνησεως , θα _χρησιμοποιηοη καποιον περιφρασιν , π . χ . αν δεν πη : « τ α μετρα α υ-Τ α της κυβερνησεως δεν ειναι καλα » , θα πη : « α υ τ α π ο υ κανει η ικυδερνηο ι ( ς ) δεν ε ι ν α ι καλα » . Το παιδι δμως του λαου της υπαιθρου οπωσδηποτε θα _οποχρεωθη να μαθη εις το σχολειον γλεοσοαν διαφορετικην απο εκεινην _ιην οποιαν μαθαινει _, απο την μαννα του , ειτε σχολικη γλωσσα ειναι η δημοτικη ειτε η καθαρευουσα . Η μαννα του λαου της Ρουμελης , της Θεσσαλιας , της Δυτικης Μακεδονιας , π . χ ., μαθαινει το παιδι _ιης να λεγη : « ψοφσι του μσκαρ , του σκλι πηδοι του φραχτ κι δακουσ ' του γοουν τσθειας τσλιενς , θα ντου που τπατερα σ' να οι δειο , ηρθ' η μπαρμπαγιανς χι _ιτουφιρ τσικουλατις » κλπ . Εις αλλας περιοχας της υπαιθρου , τα παιδια του λαου μαθαινουν απο την μαννα των αλλην γλωσσα π . χ . « χυΟηκεν το λαδιν τση θειας τση Λενης , εν ηξερω , εφαγαμι , φαγαμεν , τσαθρωπ , τογιατροι , να 6 γουτε ουλοι ιιξρ ) , δε κατες το , ηκαμα ο , _τι μπορουνα σημερο , ηπεσα και ( ιαηηκα , ετσα παυ πορπατας _ιντα θελες να παθη »» κλπ . Μηπως ο λαος αυτος ειναι δευτερας ποιοτητος και επομενως δεν _πειραζει εαν το σχολειον « κ _αιαστρεφη » την μητρικην γλωσσαν του Ειναι αληθες δτι με την επεκτασιν των μεσων προφορικης ενημερωσεως ( ραδιοφωνον , τηλεορασις ) και των μεσων επικοινωνιας με τα μεγαλα αστικα κεντρα , αι διαφορα ! αυται τεινουν να περιορισθουν . Τουτο δμως σημαινει δυο τραγματα : α . Π ρωτον , δτι ο λαος ετιθυμει να ι ε λ τ ιω σ η την μητρικην του γλωσσαν και προθυ μως υιοθετει , δσον του ειναι δυνατον , την γλωσσαν την 07 Β 0 ια ακουει απο το ραδιοφωνον , _'ην τηλεο ρασιν , και απο τους κατοικους των αστικων κεντρων . 8 . Και δευτερον , δτι _υιοθετησις ενος ανωτερου γλωσσικου ιδιωματος ( επι θυσιο του μητρικου ) οχι μονον δεν εχει ως αποτελεσμα την πνευματικην καθυστερησιν και τον « σκοταδισμον » , αλλ' απεναντιας την πνευματικην ανοδον . 5 . Τι θελει ο Λαος Σχετικως με τα ανωτερω αξιζει ν' αναφερθη το ακολουθον περιστατικον . Το 1964 η 65 , καποιος δουλευτης ειχε _μεταδη εις 'Καποιο χωριον της περιφερειας του . Εις την πλατειαν του χωριου συνεκεντρωθησαν οι κατοικοι και εζητουν απο τον _δουλευτην να φροντηση δια την υδρευοιν του _χ 6 > ριου και την κατασκευην του δρομου . Ο δουλευτης υπεσχεθη δτι θα _φροντισω αλλ' ειπεν δτι δια το τρεχον ετος θα ειναι δυσκολον διοτι αι πιστωσεις ηδη εχουν κατανεμηθη εις τα εγκεκριμενα προγραμματα κλπ . « Καταλαβες μπαρμπα Κωστα ειπεν αποτεινομενος προς καποιον , ο οποιος απηντησε : « Ιγω κυρ Λ ... δεν καταλα-( ιαινου γιατ' ειμι αγραμματους . Κεινου π' ξερου , εινι οτ' _Οελουμ να μας _φερς νιρο κι του δηοιιου » . Ο δουλευτης εθεωρησεν δτι του διδεται η ευκαιρια να κολακευση τον λαον : « Ακουσε μπαρμπα Κωστα _, και σεις οι αλλοι . Με συγχωρειτε που προηγουμενος μιλησα την αλλη γλωσσα . Τιαρα η κυοερνησις απεφασισε να καθιερωση τη γλωσσα τη δικη σας , αυτη που μιλαει ο λαος , για να μας καταλαβαινετε ολοι » . Ο μπαρμπα Κωστας δεν εφανη καθολου ενθουσιασμενος κα ' ι απηντησε : « Κυρ Α ... μας κουρουιδευς Μεις οταν ημασταν πι δια ηταν αλλις οι πιριστασεις και δεν μπορισαμ να μαΟουμ γραμματα . Τα πιδια μας ιι . μους ταστλαμ στου σκουλειο να μαΟνι . Τιαρα αν μας λιες οτ' σα γυριστι πισου και θα μλειτι τγλωσσα π' μπλαμι _μεις οι αγραμματ » . Κοκκαλο ο δουλευτης . 6 . Η Εξελιξις της Βλωσσης . ι _& ΕΙς αλλος δρος ο οποιος απαιτει διευκρ _ινησιν ειναι η « ε ξ ελ ι ξ ι ς » της γλωσσης . Ακουομεν ενιοτε να λεγεται δτι η γλωσσα ειναι « ζ ω ν οργανισμος » , κα ' ι ως τοιουτος υποκειται εις εξελιξιν οπως δλοι οι ζω . πες οργανισμοι . _Γεδαιως τα περι « ζωντος οργανισμου » ειναι αστεια και δεν λεγονται σημερον απο σοδαρους ανθρωπους . Κα ' ι η ενδυμασια του ανθρωπου « εξελισσεται » αλλα δεν ειπε κανεις δτι ειναι ζων οργανισμος . Με την παροδον του χρονου η γλωοσα μεταβαλλεται . Αι _μεταδολαι αυται _αφορουν κ υ ρ ι ω ς εις : α . Το Λεξιλογιον Νεαι λεξεις συνεχως προστιθενται προς αποδοσιν νεων εννοιων των συνεχως εξελισσομενων επιστημων κα ' ι τεχνων , ενω αλλαι λεξεις , μη ανταποκρινομενοι πλεον εις τας συγχρονους συνθηκας , περιερχονται εις αχρηστιαν . 6 . Την Σημασ ' ιαν των Λεξεων Πολλων λεξεων η σημασια ευρυνεται ( π . χ ., η λεξις υ λ η , αρχικως εσημαινε το ξ ο λ ο ν ) , αλλων περιοριζεται ( π . χ . η λεξις κτηνος , αρχικως εσημαινε το κτημα εν γενει ) και αλλων μεταδαλλεται τελειως ωστε ουδεμιαν σχεσιν εχει πλεον με την κυριολεξιαν ( π . χ . αι λεξεις : συκοφαντης = ο ψευδως και _< _κακοδουλως κατηγορων , λ α δ ι κ ο = γραια , ουδεμιαν σχεσιν εχουν εννοιολογικως με τον φανερωνοντα τα συκα η με το δοχειον του λαδιου ) . Εαν ριψη κανεις εν δλεμμα εις το λεξικον θα ιδη δτι εις τας περισσοτερος λεξεις υπαρχει μια κυρια αρχικη σημασια και εν συνεχεια αλλαι τας οποιας απεκτα , συν τη παροδω του χρονου , η λεξις . γ . Την Β ρ α μ μ α τ ι κ η ν _καιτηνΣυνταξιν Βενικως η γραμματικη και το συντακτικον τεινουν , συν τω χρονιο προς την απλοποιησιν και την εξομαλυνσιν . ο . Την Α λ λ ο ι ω σ ι ν ( Παραφθορα ν ) των Λεξεων . Η αλλοιωσις των λεξεων επερχεται κατα την προφορικην μεταδοσιν τουτων απο γενεας εις γενεων . Απο τους ανωτερω τομεις εξελιξεως της γλωσσης , μας ενδιαφερει ο τεταρτος ( της αλλοιωσεως των λεξεων ) , διοτι εδω κυριως εγκειται η διαφορα μεταξυ καθαρευουσης καιλα' _( κ η ς . Εις τους αλλους τομεις , αι μεταδολαι ειναι απαραιτητοι κα ' ι αναποφευκτοι , διοτι , ως επ ' ι το πλειστον ανταποκρινονται εις αναγκας της ζωης , η οφειλονται εις λογους Ιστορικους . Επειτα αι μεταδολαι αυται δεν ακολουθουν « νομους » , ενω δια την παραφθοραν των λεξεων οι δημοτικισται ισχυριζονται δτι αυτη τελειται συμφωνως προς σταθερους νομους , κσ ' ι ως εκ τουτου ειναι ματαιον να θελωμεν ν' αντιταχθωμεν προς τους φυσικους νομους . 7 . Πως Επηλθεν η Αλλοιωσις των Λεξεων εις την Λαικη ν Βλωσσαν . Οι γλωσσολογοι μελετωντες την ιστοριαν των γλωσσων ανευρον δτι εις ω ρ ι σ μ ε ν α ς περιπτωσεις , ω ρ ι- ' _σμενοι φθογγοι α λ-Λ ο ι ο υ ν τ α ι συμφωνως προς ωρισμενους κανονας . Ειναι τα γνωστα φθογγικα παθη τα οποια διδασκομεθα εις την γραμματικην . _Πολλαι εκ των μεταβολων τουτων επεβληθησαν δια λογους ευφωνιας , αλλαι λογω εγκαταλειψεως ωρισμενων φθογγων ( ως το διδαγμα και το γιωτ ) _« λπ ., δλαι δε εχουν τας εξαιρεσεις των . Αι φθογγικοι αυται μεταδολαι επηλθον , ως επι το πλειστον , εις τα πρωτα σταδια της γλωσσης και κυριως κατα την εποχην του αναλφαδητισμου . Αφ' ης επενοηθη η γραφη και εγινετο κτημα ολονεν μεγαλυτερου τμηματος του λαου , αι λεξεις ελαβον οριστικην μορφην και εσταματησαν αι αλλοιωσεις η αΟται ειναι ελαχισται και επερχονται βραδυτατα . Αι αλλοιωσεις των λεξεων συμβαινουν κυριως δταν ο λαος ειναι αναλφαβητος και δεν υπαρχει κρατος η δημοσια εκπαιδευσις , οποτε αι λεξεις μεταβιβαζονται προφορικως απο γενεας εις γενεαν κα ' ι παραποιουνται . Η αλλοιωσις των λεξεων εις την λαικην γλωσσαν ειναι τυχαια και δεν ακολουθει κανονας . Προηλθεν απο αναλογικους μεταπλασμους απο συνεκφορας η συμφυρμους με αλλας λεξεις , απο παρετυμολογιας , απο ξενικας επιδρασεις , απο συγχυσιν κλπ . Ολαι δε αυται αι αιτιαι ειναι αποτελεσμα του αναλφαβητισμου και δχι εκδηλωσεις νομων . Κανεις κανων της γλωσσολογιας και καμμια αναγκη δεν επεβαλλε να _γιντι : ο απολιολος = _παλαυος , ο μοιρολογας _= μουρλος , το τινασσω = τσινω , το κινω = κουναω , το ( _Ιυθιζοι = (') ουτα ( ' ) , τα ονοματα = οι νο ματοι , το ακοντιζω = σκουνταω , το ευθειαξω — φκιανω , η φκιαχνω , το εγκολπιον = γκυρφι , η _εμιιολη = αμπολη , το οζω = ζεχνω η ξενιο , το υπαγω = παω , παγαινω και πηγαινω , το ηγαπωντο = αγαπιονταν , η αγαπιοντανε , η αγαπιουνταν , η αγαπιουντανε , η αγαπιενταν , η αγαπιοντουσαν , η αγαπιοσαντε , ι ' ι _αγαπιουσαντε κλπ . Η προθεσις δια εις το συνθετο , αλλου εγινε « τ σ α » ( διαλακκω = τσαλακωνω , αλ λου « ζ α » ( διαδολια = ζαβολια ) , αλλου « δρα » ( διασκελιζω = δρασκελαω ) κα ' ι αλλου ε ' μεινεν αμεταβλητος ( διαβαζω ) . Το συμφωνικον συμπλεγμα π τ ., αλλου εγινε φ τ ( φ τ ερο _, πεφτω , αστραφτω ) , αλλου β ( αναβω , κλεβω , νιβω ) αλλου χ ν ( ριχνω ) κα ' ι αλλου φ ( βαφω ) . Το ψαυω εγινε ψαχνω , αλλα το παυω δεν εγινε παχνω . Το ακανθιον εγινε αγκαθι , αλλα ο ακανθοχοιρος και τα _ακαθοδραχα , αντι _αγκαθοχοιρος και αγκαθοβραχα , εγιναν α κ ατζοχοιρος και κ ατ σ α β ρ α χ α . Το αγετε εγινε α ι ν τ ε , αλλα το φαγετε δεν εγινε φαιντε . Το αγωμεν εγινε αμε , αλλα συγχρονως μετεβαλε και αριθμον κα ' ι προσωπον ( απο πρωτον πληθυντικον εγινε δευτερον ενικον ) . Το λυω εγινε λυνω , αλλα τα απολυω και εξαπολυω εγιναν α π ο λ α ω και ξ α π ο λ ν ω . Το πτυω εγινε φτυνω αλλα το εκπτυω εγινε ξ ε φ τ 1 ζ ω' και ξεφτω η ξεφταω . Το διυλιζω εγινε ζουλαω αλλα το εφυλιζω δεν εγινε ξεφουλαω . Το σχολαζω εγινε σ κ ο λ ν ω , αλλα το κολαζω δεν εγινε κολνω . Το θεωρω εγινε θωρω και θαρρω και το ( πραγματικον ) θαρρω , εγινε θ α ρ ρ ε υ ω κ . ο . κ . Ειναι εξελιξις αυτη η απιθανος παραφθορα , και ακολουθει νομους ( Συνεχιζεται ) | | ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΙΣΧΡΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΕΙΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΓΙΚΑΣ ΧΩΡΑΣ « ΕΦΟΔΟΣ » ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΣΕΞΟΜΑΒΑΖΑ ΠΟΛΕΜΟΣ εναντιον της πορνογραφιας εκηρυχθη για πρωτη φορα επειτα απο πολλα χρονια στην πρωτευουσα της Δανιας . Τα « σεξομαγαζα » εκκαθαριζονται η κλεινουν το ενα μετα το αλλο , οε μια πρωτοφανη εκστρατεια της αστυνομιας εις εφαρμογην μιας δημοτικης διαταξεως . Η διαταξις υπηρχε απο πολλων ετων , αλλα α αστυνομικος διευθυντης της Κοπεγχαγης απεφασισε αιφνιδιως να ερμηνευση με « πρωτοτυπο » τροπο την παραγραφο που αναφερεται στην « εν γενει ταξι και κοσμιοτητα των ανδρων » . Το αποτελεσμα της νεας ερμηνειας ηταν αφ' ενος να υποχρεωθουν ωρισμενα καταστηματα να σεμνυνουν τις προθηκες τους και να περιορισουν τις αφισσες που τοιχοκολλουσαν στην εισοδο και αφ' ετερου να απαγορευθη απολυτως η παρουσιασις ζωντανων η κινηματογραφικων σεξουαλικων επιδοσεων . Ετσι , την περασμενη Κυριακη εμειναν κλειοτες οι περισσοτερες αιθουσες δπου προβαλλονται συνησως κρυγαλεα ερωτικα φιλμ και γινεται « ζωντανη » αναπαραστασις σκηνων _κρεβδατοκαμαρας . Ο γενικος επιθεωρητης της αστυνομιας της Κοπεγχαγης Μπρου νο _Ρασμουσσεν εδηλωσε χθες : « Δεν ειμαστε σεμνοτιχροι , αλλα αποφασισαμε λ'α εξοστρακισουμε απο την πολι αυτη δλα τα αισχρα θεαματα , που εκαναν τους ξενους να χαμογελουν δταν ακουγαν τη λεξι Κοπεγχαγη . Δεν μας ενδιαφερει αυτου του ειδους ο τουρισμος ... « Τωρα , προσεθεσε ο Ρασμουσσεν , δλα τα κοριτσια , που επαιρναν μερος σε παραστασεις σεξουαλικων οργιων σπευδουν να β γαλουν εισιτηρια για να συνεχισουν την « εργασια » τους στη Σουηδια , δπου επιτρεπονται αυτες οι εκδηλωσεις » . Και στη Σουηδια Φαινεται δμως δτι η _καταστασις αλλαζει αρδην και στη Στοκχολμη . Η αστυνομια αρχισε και εκει να διωκη την πορνογραφια , τουλαχιστον την εκδηλη στους δρομους . Η μαχη διδεται επι πολλων μετωπων . Εν πρωτοις η εφορια κυνηγα ανηλεεστατα τους εμπορους πορνογραφικου υλικου : Δυο μεγαλες δικες εγιναν προσφατα για φοροδιαφυγη επιχειρηματιων που διατηρουσαν « σεξομαγαζα » . Και , απο την αλλη πλευρα , σαν συνεννοημενοι με τους Δανους , οι Σουηδοι εφαρμοζουν κα ' ι αυτοι τωρα με μεγαλυτερη αυστηροτητα ενα νομο που υπηρχε απο εξαετιας και που απαγορευει την εκθεσι δημοσια σε κεντρικες οδους και προθηκες του « υπερδολικα ασεμνου εντυπου και αλλου υλικου » . ΒΕΥΣΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ! ... Ο γνωστος οδηγος αυτοκινητοδρομιων , Γρεττανος ασσος του « 6 ολαν » Βραχαμ Χιλλ , ελαβε μερος εις το « ραλλυ » 251 ) αυτοκινητων των αρχων του αιωνος , το οποιον διεξηχθη εις την περιοχην της Γρεταννικης πρωτευουσης . Ανιοτερω , ο Βκραχαμ Χιλλ οδηγει το αυτοκινητον του , ( μαρκας « Βουλσλευ » του 1903 ) εγγυς του Κοινοβουλιου , φαινεται δε να διασκεδαξτ ) ιδιαιτερως , απο αυτον τον _αυτοκινητικον αναχρονισμον . ' ... Πλουσια συλλογη υφασματων γυναικειων στην Λεμεσου Ι ] < Ε ΣΕΛ ι , . ' 1 ΤΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Ι ι Ι ΚΑΤΙ ΠΟΥ Η ΠΑΦΟΣ ΕΣΤΕΡΕΙΤΟ Ι Ι ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟ ΑΒΑΠΟΥΣΕ 0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ Ι ΑΛΛΑ ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΥΡΙΣΚΕ Ι Ι ΤΩΡΑ αυτδ ιτου ελειπε θα το βρη στα καταστηματα Αδελ- _* 1 πΙπΑΝΙΚΟΛΑ ( αντιπρ οσωποι τω _ Μεγαλων « _νΓο-λειων _^ ΖΗ . 5 ΝΩΝ ΑΛΕΥΡΑΣ ) , οδος Θερμοπυλων 45 , Τηλ . ο _* . _^ ΟΛΑ τα ανθοκομικα ειδη _δολδους _^^^^ ες Καθως . και σπορους λαχανικων και ανθεων για ολες τις εποχες . ΤΟ _ΓΙΓΛΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΗΛ : « Ηρωα λιλιπουτειοι λογοι » θεατρικος μονολογος , σελ . 69 , Αθηνα 1972 . Ο Βρηγορης Αυξε . _ιιου ειναι ισως ο _ταο τιολυτραγουδη μενος ηρωας του Κυπριακου αγωνα . Δεκαδες _διδλια εχουν αφιερωθει σ' αυτον , πεζα η ποιητικα , επωνυμα η ανωνυμα . Δικαιολογημενα εχει γι . ( ει πηγη εμπνευσεως για τη λογοτεχνια την ελληνικη κι ' εχει το καθε 6 ι 6 _λιο και ο καθε συγγραφεας αντιμετωπισει τη ζωη και τον ηρωικο του θανατο — που ελευθερα και συνειδητα διαλεξε — μ' ενα διαφορετικο τροπο κι' απο μια διαφορετικη οπτικη γωνια . Οσο τα χρονια περ . ουν και η αποσταση απο τα γεγονοτα μεγαλωνει τα _διδλια που _Ζχουν σαν θεμα τους τον Κυπριακο αγωνα πληθαινουν . Ειναι οι μεγαλες στιγμες της αποδειξης της καταφυγης και της ιστοριας μας , _ει . _'αι αυτο που _ζηηηιια . κι' αυτο που ποναμε , ειναι εκει που δειξαμε ενα αναστημα ετσι που καλα καλα να μην αναγνωριζαμε -ιον εαυτο μας . Ο Βρηγορης Αυξεντιου προσωποποιηση της θυσιας και της λεβεντιας αντιπροσωπευει ισως καλυτερα απο καθε αλλον την θυσια και τους αγωνες της Κυπρου την συνειδηση θα λεγαμε καλυτερα , των αγωνων αυτων « αι επομενως δικαιολογημενα εμπνεει παντα . Στον Βρηγορη Αυξεντιου ειναι αφιερωμενο και το βιβλιο του Κυπριου συγγραφεα Ανδρεα Ιωηλ « Ηρωα λιλιπουτειοι λογοιχ που κυκλοφορησε πριν λιγο καιρο . Πριν μπουμε σε λεπτομερειες θα πρεπει να πουμε πως με το & _ι & λιο αυτο κανουμε μια πρωτη γνωριμια με τον Ανδρεα Ιωηλ και πως μδς αποκαλυπτεται ενας ταλαντουχος ποιητης με πολλα προσοντα . Δεν εχομε υποψιας δτι προυπηρξε συγγραφικη επιδοση ουτε καν την ηλικια του συγγραφεα δμως για πρωτο βιβλιο συγγραφεα ξενιζει , Σε πολλο πραγματα διαφωνουμε και σε πολλα εχουμε τις επιφυλαξεις μας , αλλα η ουσια ειναι πως εχουμε να κανουμε μ' ενα ταλαντουχο ποιητη , με εμφυτο τον ρυθμο , με πλατεια αντιληψη , με ευαισθησια , με δυναμη , κι αυτο ειναι νομιζουμε το σημαντικο . Δεν συμφωνουμε πως ο μονολογος « ειναι το ισχυροτερο μεσον εκφρασεως στο θεατρο » γιατι τοτε θαπρεπε απο χρονια να _« αταργηθη ο διαλογος . Το θεατρο δεν _δογματιζει , δεν διδασκει απο καθεδρας ουτε κανει κηρυγματα τοσο φανερα . Αν αυτη η γνωμη του κ . Ιωηλ ηταν περα για περα αληθινη θαπρεπε να αποκηρηξωμε τη λογικη του « παραλογου θεατρου » « αι την θεατρικη πλοκη γενικωτερα . Το μυνημα β γαινει απο μονο του στο θεατρικο ηθος κι' αφηνεται να β γει αβιαστα , μεσα απο τον διαλογο και την πλοκη . Γγαινει δε τοσο καλα και γινεται τοσο συνειδηση στο τελος , που δεν χρειαζεται να γινουν οι επεξηγησεις ουτε τα σχολια που περιλαμβανει στο τελος το βιβλιο που εχουμε στα χερια μας . Αν παλι το δουμε σαν ποιητικο βιβλιο — κι' απ * αυτη την σκοπια το αντιμετωπιζουμε — πιστευουμε πως η ποιηση δεν χρειαζεται αυτη καθ' εαυτη επεξηγησεις γιατι οι επεξηγησεις σκοτωνουν την ποιηση παρα μας βοηθουν να την καταλαβουμε . Η ποιηση μιλδ απο μονη της . Και παλι λοιπον _δλες οι επεξηγησεις — εκτος απο τα βιογραφικα του ηρωα Βρηγορη Αυξεντιου — στο τελος του βιβλιου περιττευουν . Οπωσδηποτε δλα αυτα _αποτελουν μια παρενθεση , μια που αλλοιως θα δουμε το βιβλιο . Δεν ειμαστε κριτικοι θεατρου τ' ομολογουμε γιατι καποιες' αλλες προυποθεσεις , αλλες εμπειριες αλλη προπαιδεια και θητεια απαιτει η ιδιοτης αυτη . Ο Ιωηλ λοιπον — για να ξαναγυρισουμε στο βιβλιο — -βλε πει τον Βρηγορη Αυξεντιου απο την ανθρωπινη του περισσοτερο πλευρα . Οι ηρωες δεν ειναι υπερανθρωποι , ειναι κυριως ανθρωποι — κι' αυτο ομιζουμε τους προσθετει — 'εχουν τους δισταγμους και τις αδυναμιες τους , Ιδιαιτερα δταν προκειται να διαλεξουν αναμεσα στην ζωη και τον θανατο . Κι' αφου προκειται για ολοκληρωμενους ανθρωπους ειναι γεματοι ευαισθησια , συναισθημα , αγαπη για την ομορφια κι δνειρα που θελουν να πραγματοποιησουν . Οι στιγμες του Βρηγορη Αυξεντιου , που τις αποχρωσεις _, τους περιγραφει ο Ανδρεας Ιωηλ ει . αι οι στιγμες της εξοδου απο τον αυστηρα προσωπικο του κυκλο και το πηδημα του στο καθολικο και το αιωνιο . Ειναι οι στιγμες της αναμετρησης των ονειρων του , τω δικων του κρυφων ποθων , της ζωης ( προσωπικο ) με το ενα μεγαλο ονειρο για το οποιο αγωνιζεται ( καθολικο ) . Ειναι το πηδημα στην θυσια απο τη μια , και ο θα . 'ατος κι' η εξαφανιση του εγω απο την αλλη . Ενας ανθρωπος που αγωνιζεται για μια καλυτερη αυριο για μια ευτυχισμενη ζωη απαραιτητη προυποσεση της οποιας ειναι η λευτερια δεν μπορει παρα ν' αγαπα με παθος την ιδια την ζωη . Δικαιολογημενη λοιπον η μεγεθυνση των τελευταιων στιγμων του Βρηγορη Αυξεντιου αναμεσα στη ζωη και τον θανατο τΙς οποιες πραγματευεται το βιβλιο του Α . Ιωηλ . Το θεμα δεν _ει . οα καινουργιο , _ι . ας αλλος , μεγαλος , ποιητης ο Βιαννης Ριτσος καταπιαστηκε στον « Αποχαιρετισμο » του με την πλευρα αυτη μ' ενα πραγματικα εξαιρετικο κι' ανεπαναληπτο τροπο . Ο Ιωηλ εχη παλι την δικη του αποψη « αι το . / δικο του Τροπο να μιλησει . Ο λογος _ΤΟι θα εχει μεν την πυκνοτητα Που θα χρειαζοταν για να αποτελεση αληθινη και καθαρη -Ι 0 ι Β | 0 ι — _αφου προκειται για θεατρικο μονολογο — χωρις ωατοοο να παυει να ειναι ποι ηση . Συνδυαζει — παρα το μαλωμα του .... -φ . ευαισθησια , το νευραδικο νραψιμο ' , μια γλωσσα πλουσια , _οτοχα . σμο , αγαπη για τα πραγματα , -, _ιαΙ σεβασμο κα ' ι πιστη για τις _αιω ' . ιες αξιες τις Ελληνικες κα ' ι _τ ' ιΒ ανθρωπινες , προυποθεσεις -που θα τον οδηγησουν μια μερα σε α- ποτελεσματα αξιολογα και σημαντικα αν εξακολουθηση να εργαζεται το ιδιο συστηματικα και υπευθυνα . Ο Ιωηλ εχει τ , ολλα να δωσει και πρεπει να τα δωσει αν β ρει τον δρομο του κυριως ως προς την μορφη του λογου στην οποια θα επιδοθη και θα καλλιεργηση . Βιατι παρα την _-ιστη που φανερωνει στις σημειωσεις του στο βιβλιο πιστευουμεμας αφηνει το περιεχομενο του βιβλιου να μαντεψουμε — ττως στεκεται διβουλος ακομα αφηνοντας την πλημμυρα των συναισθηματων , και των στοχασμων του σ ' ενα ειδος που δεν του δινει την καλυτερη ευκαιρια να αξιοποιησει τις δυνατοτητες του που ειναι σημαντικες . Σημειωνουμε πιο πανω πως χουμε να κανουμε μ' ενα ταλσ > τουχο συγγραφεα και το ξαναλεμε . Εχει τον ρυθμο στο αιμα του ο Ιωηλ , ε ' χει εφοδια , αγαπη για τον τοπο του , πιστη στις αξιες , 'δυναμη περιγραφης και ξερει να κατεχει προσοντα δχι ευκαταφρονητα προκειμενου να αποτελεσουν προυποθεσεις για ενα εργο σημαντικο . Αλλωστε απο ανθρωπους με προσοντα εχει κανεις — και δικαιολογημενα — περισσοτερες απαιτησεις . Σαν πρωτο βιβλιο το « Ηρωα λιλιπουτειοι λογοι » του Ανδρεα Ιωηλ μας ικανοποιησε κα ' ι μας ξαφνιασε . Δικαιολογημενα λοιπον περιμενουμε μ' αισιοδοξια μελλοντικη του εργασια . Εκλεκτες Σελιδες ΒΙΑΝΝΗ ΜΑΒΚΛΗ : « Ο αρχοντας » μυθιστορη μα , σελ . 463 . Εκδοσεις « Δωρικοι » Αθηνα 1972 . Ο Παν . ης Μαγκλης , μια αδρη συγγραφικη προσωπικοτητα του καιρου μας , 'ενας απο τους καλυτερους πεζογραφους- που εχουν τα ελληνικα γραμματα , μας δινει ενα ακομα θαυμασιο βιβλιο του τον « Αρχοντα » που αυτη τη φορα ειναι ενα πολυσελιδο μυθιστορημα . Τουτη τη φορα ο Βιαννης _Μαγχης δεν κανει λογοτεχνια την ζωη των σφουγγαραδων που ειναι ο μο . αδικος ' συγγραφεας που _αξιοποιησε' στην λογοτεχνια μας . Κανει λογοτεχνια την νησιωτικη ζωη που τοσο αμεσα υπαρχει στο εργο του . Λαμπρος συγγραφεας , οπαδος του κλασσικου ειδους γραφης ανηκει στους μεγαλους της πεζογραφιας μας και μας ξαναδινει με το καινουργιο του μυθιστορημα την ευκαιρια να σταθουμε με θαυμασμο μπρος στην δυναμικοτητα του σπανιου ταλεντου του και τη επιδεξιοτητα της γραφης του . Ενα ακομα μυθιστορημα — ποταμο μας χαριζει , γεματο ρεαλισμο , ανθρωπια , τρυφεροτητα . ιΑεσα απο ενα λογο ρωμαλεο και δυνατο , σφραγισμενο απο το αδρο προσωπικο' του υφος , χωρις' ωστοσο ποτε να χανει την απλοτητα και την αμεσοτητα του , εικονογραφει την ζωη , πλαθει ηρωες αυτονομους και ζωντανους που κινουνται ανετα μεσα στο σκηνικο — ζωη που εστησε γι' αυτους και που δεν αφηνουν ποτε την ευκαιρια να αμφιβαλλει κανεις για την υπαρξι τους . Ενα τεραστιο μωσαικο υψωνει και με το καινουργιο βιδλιο του ο Βιαννης Μαγκλης που προικισμενος δσο ελαχιστοι ξερει να κρατα διαρκως ε εγρηγορση του αναγνωστη προσφεροντας του ενα κοσμο που του γινεται μερος ζωης η που ο ιδιος ( ο αναγνωστης ) εισδυει φυσικα και αδιαστα σ ' αυτον και γινεται ενα μαζι του . Ανθρωπι . ος και ρεαλιστης αλλα και παραμυθας μαζι αγγιζη δαθεια το ελληνα αναγνωστη , τον κανει δικο του γιατι στα εργα του β ρισκει κανεις την ιδια την ζωη , τους καημους -και τις χαρες και τις πικρες της . Βνωστης βαθυς των πραγματων με χερι σταθερο και σιγουρο . κινει τα νηματα του . κατεχοντας το μυστικο να κρατα την ανασα μας . « Ο Αρχοντας » υφαινεται με μια σπανια επιδεξιοτητα και αποτελει μπορουμε να πουμε το χρονικο μιας αρχοντικης οικογενειας . Βυρω απ' αυτη την οικογενεια ψυχογραφουνται πληθος χαρακτηρες και περιγραφο . ται αδρα , περιστατικα και γεγονοτα μ * εκεινο το ολοτελα προσωπικο υφος και τροπο του Βιαννη Μαγκλη . Και μαζι πλεκονται και δενονται μ' ενα αβιαστο τροπο τα ηθη , τα εθιμα , οι χαρακτηρες και η ιστορια , η Ελληνικη , μιας εποχης . Ετσι αξεχωριστα δλα μαζι φτιαχνουν μια ατμοσφαιρα αυθεντικη με ηρωες ζωντανους με αγαπη για τους ανθρωπους και τα πραγματα με πονο -και παθος για την ελλη . ικη γη που μοσχοβολα πατριδα . Ενα μυθιστορημα απο τα καλυτερα που διαβασαμε τα τελευ ταια χρονια και μια ανυπολογιστη προσφορα στην πεζογραφια μας-: _, Μαζι κι' ενα ευχαριστω στον εξαιρετο πεζογραφο μας που με τοση καλωσυνη κι' ευγενεια μας θυμηθηκε για να μας στειλη το βιβλιο του . ΠΚΕνΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ _ΚΑΛΛΙΤΕΧΗΙΚΗ ΕΚΗΜΕΡ _2 ΙΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΚΤΗΡΙΟ ΖΩΒΡΑΦΟ . Προκειται για τον γνωστο μας Σολωμο Φραγκουλιδη που του δοθηκε το αργυρουν μεταλλιο στην Α' Διεθνη Μπιενναλε Θρησκευτικης Ζωγραφικης που οργανωθηκε στην Φοτζια της Ιταλιας . Την διακριση ο συμπατριωτης μας ζωγραφος πηρε για το εργο του « Εν τουτω γνο ') σονται παντες ... » . 'Τπενθυμι ' _ζομε πως ο Φραγκουλιδης ειχε πολυ προσφατα εκθεσει εργα του στο Λονδινο με επιτυχια απο οτι δε μας πληροφορουν σχεδιαζει να εκθεσει εργασια του — υστερα απο σχετικες προσκλησεις στην Ρωμη , το Παρισσι , και την Γιεννη . Συγχαρητηρια στον _βογραφο μας . ** Ο ΖΩΒΡΑΦΟΣ ΒΙΩΡΒΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ που χαρηκαμε την πραγματικα ωραια δουλεια του σε προσφατες εκθεσεις του παρουσιαζει τωρα την εργασια του στο Αθηναικο κοινο σε μια ατομικη εκθεση που ανοιγει την 1 η Δεκεμβριου στη γκαλλερι « Διαμαρτυρια » στην Αθηνα . Τον καταλογο της εκθεσεως του Κατσωνη ο οποιος παρουσιαζη την τελευταια εργασια του σ' αυτη την εκθεση , προλογιζει ο γνωστος ζωγραφος Αλεκος Κοντοπουλος ο οποιος αναμεσα σ' αλλα σημειωνει : « Στο ε ' ργο που παρουσιαζει ο Β . Κοτσωνης με τΙς 35 τεμπερες και ακρυλικα , υπαρχει μια εκδηλη ποιητικη προθεση να διηγηθη τη μοιρα του σημερινου ανθρωπου - οιουδηποτε ανωνυμου ατομου μεσα στο συγκεντρωτικο πληθος — αποπεπλανημενου και εκμηδενισμενου , ειδος ανθρωπου που και ο καθενας μας αντικρυσαμε μεσα στον εαυτο μας . Το σχεδιο του ειναι τοσο απλοικο , δσο χρειαζεται να ειναι καταλληλο μονο για τον κοσμο της φαντασιας , και ετσι εχει απδκτησει μιαν ιδιορρυθμια , που μονο εκεινος μπορει να χαραξη , που αισθανεται ξανα την πρωτεικη αθωοτητα του κοσμου , καθως επισης και την ταπεινοφρονα θυμηδια της _αγιονιας μας . Τα προσωπα καθως διαγραφονται αποτελουν ενα ευρημα γεματο παθος , φτανει να δουμε πως συνηθεστερα δλα αρχιζουν με μια απλη οριζοντια γραμμη , που τεμνει το τοπιο , η απλως το 6 αθος , υστερα κανουν την εμφανιση τους προσιοπα γεματα καταπληξη και κενοτητα » . * ** ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΠΝΕΤΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΝΕΡΒΑΣΙΙΑΣ στην Αθηνα ανοιξε εκθεση _εργιον δεκα καλλιτεχνων . Στην εκθεση παρουσιαζουν εργα τους : Β . _Μπουζιανης , Δημος Μπραεσσος , Αντωνης Θεοδωριδης , Μιχ . Κιουσης , Κωστας Κουναδης , Απ . Κοριτσης , Μικης Ματσακης 'Αντ . Νικου , Β . _^ υριςος και η γλυπτρια Αννα Αουκα . ** Ο ΟΔΤΣΣΕΑΣ ΕΛΤΤΗΣ προλογιζει τον καταλογο της εκθεσεως του _γνωστοδ ζωγραφου . Νικου Νικολαου που παρουσιαζει υστερα απο 7 χρονια εργασια του στην γκαλλερι Ζουμπουλακη στην 'Αθηνα σε μια πρωτοτυπη εκθεση με ζωγραφιστες πετρες . Κι' αυτες τις πετρες που ο ζωγραφος ονομαζει « Θεαινες » ο Οδυσσεας Ελυτης σημειωνει : « Στην Αιγινα , ενα καλοκαιρινο προιινο που ο Νικος Νικολαου δεν ειχε υπνο , κατεβηκε να κανη μερικα οηματα πλαι στην θαλασσα . 'Εκει παιζοντας στην αρχη βαλθηκε να παρατηρη την ιδιαιτερη _φυσιογνιομια που ειχαν φτασει ν' αποκτησουν μερικες πετρες , εργασμενες αιωνες τωρα απο το χερι της Τυχης . Ενα χερι που αλλοτε γινεται κυμα η αερας , αλλοτε ηλιος η σκουρια . Λοιπον ναι , αυτες οι πετρες , ' αυτα τα δειγματα μιας αψυχης υλης που γεννηθηκε σαν θουοος ογκολιθος πριν ισως απο τα χρονια του Ομηρου , λιγο ηθελαν πια για να μιλησουν . Αυτο το λιγο ειναι το ιδιο μ ' εκεινο το τεραστιο που προσθετει ο ποιητης στην τρεχουσα συνταξη του λογου για να την μετατρεψη σε ρηση μαγικη . Καποτε μια πινελια μονο , γαιωδης , να τονισθη ενα φονοι , να δεση ενα σαγονι : Αλλοτε λιγο κεραμιδι η _σκοιοο λαδι , ενα χερι στο πτηΟο :, μια κλιση του κορμου προ τ ' αριστερα . Και ο χωρος ανοιγεται μπροστα στο _καινοφανες ετουτο αγαλμα _γλαι _'/ _ι » και απεραντος » . *· ΜΟΤΣΕΙΟΝ _ΑΡΑΙιΛΧΤΙΝΟΤ προς τιμην του αξεχαστου σκηνογραφου _εγκαινιαστηκε την βδομαδα που περασε στη δυτικη πτερυγα τοι Δημοτικου Θεατρου Πειρ « ιι _>?· Βια την καλλιτεχνικη προα- _ φορα του Παν . Αραυαντινον μιλησαν στα εγκαινια οι Β . Κουρνουτος , Κωστης Μπαντιας και Βιαννης Σιδερης . Λ ΕΡΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ < _γρτο :. Ετσι αναμεσα σ' αλλα τ Εθνικο Θεατρο Οα παρουσιασει τα εργα « Ο Χριστος στην Ρωμη » του Αγγελου _Στυλιανου και το « Οι _Μουοταπ · _ραιοι στο Σ _τεπαντσικοΒιο ? του Παντελη Πρεβελακη . Τιιν ιδια περιοδο η « Νεα Σκηνητου 'Εθνικου Θεατρου 0 » _παρουσιασει , επισης εργα Ελληνων δραματουργων . _^ ' ' , | Β _^ Β , κριμμενα θα ανεβαστουν ' : _' <> φαντασμα του κυοιου Ρ «» ν _Ναδαρο » του Παυλου Ματεσι και « Οι ακροβατες » της _Μ ° _ νας Μητοοπουλου . ΓΙΓΛΙΑ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΒΕΩΡΒΙΑΣ ΔΕΛΗΒΙΑΝΝΗ — ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ : « Φλογισμενη πολιτεια » ποιηματα , σελ . 44 . Εκδοσεις « Το Ελληνικο Γιβλιο » 'Αθηνα . ΒΙΑΝΝΗ ΒΑΛΑΝΟΤ : « Κιτρινα σταχυα » ποιηματα , σελ . 54 , 'Αθηνα 1970 . ΤΟΤ ΙΔΙΟΤ : « Βαλαξιας » , ποιηματα , σελ . 73 'Αθηνα 1969 . · Β . Ι . ΚΑΡΑΠΑΝΟΤ : « Φυλλο πορειας » ποιηματα , σελ . 79 'Αθηνα 1971 . ·<> _ν _^ _3 _χ / _·* _' Τηι ' ΜΑ _^ ΑΒΒΛΙΑΣ ¦ ΔΩΡΟ . _^^^ : · ¦ ΜΜΙΜΗΙι _^^ _Μ Β μια κατσαρολα Παιρεξ με σκεπασμα Β _^^ _—*^ __ για καθε σετ τριων _^ _Β _^^^~ που αγοραζετε ' ... _βιι— -- _^* 3 _& | Τα _Παιρες _Αγγλιας _^ - < ~ , _- _^ | % σας προσφερουν μια νεα σειρα | % . στρογγυλες κατσαρολες , ειδικως α 3 κατασκευασμενες για να χρησιμοποιουνται ι * πανω στην φωτια ! ι _ιΒ _{^(^ _ιΗ _^(^^^^^^ _Β _( _Β _(^^ _Β _(^ _α _*^^^ _ι _^<^^^^^^^^ • _ΕπωφεληβτΥτε · Αγοραστε κα ) οεις σημερα απο τον παντοπωλη σας την νεα σειρα Παιρεξ και _ζητιΙσατ * το Δωρο σας . _Μαιιεδ _ σουν ακομη περισσοτερο την ευτυχια των _συζυγοιν , ως συζυγονν και οχι ως γονεων , εφ' υσον οι συζυγοι εχουν ηδη αφησει τις συζυγικες σχεσεις την να φθινουν και ν' _αργοπεθαινουν Δεκα συμβουλες για . το πως μπορει να διατηρηθη η συζυγικη ευτυχια , παρα την υπαρξι των παιδιων . Καρρω κλασικη- ζακεττα και μονοχρωμο παντελονι . Ενα νεανικο ταγιερ κοντη ζακεττα και φουστα με πιεττες και ενα -κλασσικο ταγιερ με εξωτερικες τσεπες στη μακρια εφαρμοστη ζακεττα . Ι . 1 . Τποτιθεται οτι παντρευτηκατε επειδη αγαπουσατε ο ενας τον αλλον και επειδη θελατε να ενωσετε δια βιου τις τυχες σας . Μην αφηνετε ποτε αυτα τα αισθηματα να _χαθουν μονο και μονο επειδη γινατε γονεις . Αν εξακολουθησετε τις δραστηριοτητες σας , _δποος να πατε σε κανενα χορο , σε θεατρα , σε εκδρομες και περιπατους , θα αποφυγετε την ασχημη εξελιξι , ο μεν συζυγος να παη τα απογευματα στο καφανειο για να περαση την ωρα του και η συζυγος να καταλαμβανεται απο υπνηλια τις πρωτες βραδυνες ωρες , ακριβως επειδη δεν εχουν τιποτε καλυτερο να κανουν . 2 . Ποτε μην αποκαλειτε ο ενας τον αλλο « Μαμα » και « Μπαμπα » . Χρησιμοποιειτε παντα τα μικρα ονοματα και μαλιστα τα χαιδευτικα , δπως πριν γινετε γονεις . Αν αρχισετε να αποκαλητε ο ενας τον αλλον μαμα και μπαμπα , __ το παθος σας αρχιζει να μειωνεται _χιορις να το καταλαβαινετε . Και το παθος και μονο ειναι εκεινο που διατηρει ασβηστη και _ζιοηρη τη φλογα του ναμου . 3 . Μην επιτρεπετε στα παιδια να γινωνται κατοχοι ολου του σπιτιου . Δωστε τους το δικο τους δωματιο και μαθετε τα να σεβωνται τον ιδιαιτερο δικο σας χωρο . Αν τ' αφησετε ελευθερα το σπιτι σας θα γινη χαος και τα παιδια θα προχωρησουν σε νεες κατακτησεις αναστατωνοντας τη ζωη σας . 4 . Συζητηστε τον τροπο με τον οποιο θελετε να ανατραφουν τα παιδια σας καταληξετε σε κατι το συγκεκριμενο και θετικο , και μεινετε προσκολλημενοι σ' αυτο . Αν συμβη καμμια φορα να διαφωνητε σε κατι , που εχει σχεσι με τα παιδια , ιδιαιτερα , μην το δειχνετε μπροστα τους . 5 . Δωστε στα παιδια σας να το καταλαβουν καλα οτι το « οχι » σας , η το « ναι » σας σε καποιο θεμα τους ειναι τελεσιδικο . Εξηγηστε , βεβαια , τους λυγους , αλλα αποφυγετε εκεινες τις σκηνες πειθους και θυμων , γιατι ειναι επιζημιες συναισθηματικα . ο ' . Στελνετε τα παιδια σας σε τακτη ωρα το βραδυ στα κρεβατια τους . Μην τα συνηθιζετε να κοιμουνται την ωρα ακριβως που θελετε να κοιμηθητε κι' εσεις . Οι συζυγοι πρεπει τα _βραδυα να εχουν συνηθως μια — δυο ωρες ελευθερες , δικες τους , εστο 5 κι' αν δεν προκειται να πανε πουθενα _, η να κανουν το ιδιαιτερο . 7 . Προσπαθηστε να βρισκεσθε καπου - καπου μονοι μακρυα απο τα παιδια , ε ' στο > και για ενα Σαββατοκυοιακο . 8 . Μην _επικςινετε ο ενα τον αλλο μπροστα στα παιδια Ειναι ταπεινωτικο για τον επι κρινομενο και οδηγει στην α γανακτησι και στο μαραζχομα των συζυγικων σχεσεων . 0 . Να λετε στα παιδια σα οτι το αγαπατε — και συχνα , μαλιστα . Δειχνετε τους την αγαπη σας με καποιο χαδι , αλλα συντομο . Διδετε τους . την ευκαιρια να εργαζωνται συχνα μαζι σας . Τα παιδια νοιωθουν ασφαλη με την αγαπη των γονιων τους και δεν καταλαμ _Οανονται απο αισθηματα ανα _σφαλη ' ας ουτε προκαλουν τε τοια αισθηματα σε σας . 10 . Τα παιδια αποτελουν προσθηκη στον γαμο και δεν αποτελουν τον μοναδικο λογο για . να παντρευεται κανεις . ι : _< Το κυριο στοιχειο στον γαμο πρεπει να ειναι και να παραμενη ο παρτεναιρ μας , το ταιρι μας , ο πιστος αγαπημενος κι' _αφοσιιομενος συντροφος της ζωης μας , κι' οχι τα παιδια . Οι γονεις που γινονται μαρτυρες των παιδιων τους οδηγουνται στη δυστυχια . Ειναι εκεινοι που αποφασιζουν να τερματισουν καθε δικη τους χαρα , εν ονοματι των παιδιων χωρις ομως να τα κανουν κι ' αυτε / , τελικα ευτυχισμενα . Γραδυνο φορεμα πρασινο σατεν σε ιδια γραμμη . Συνοδευεται απο ζακεττα κεντημενη με παγετες και χονδρες ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΝΙΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΕ ΠΟΛΛΕΣ ΣΥΛΛΟΒΕΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΝΙΟΝ ΕΠΙ ΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑ Σ Εκθεσεις Διγ . Ακριτα αρ . 30 κα ! εναντι ΣΟΠΑΖ Τηλ . 32555 ΤΑ ΚΑΛΑ ΤΟΥ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ εχει σημερα μια εξαιρετικη θεσι τοσο στο διαιτολογιο μας οσο και στην συνθεσι των καλλυντικων και ετσι προσφερει πολλαπλες υπηρεσιες στην μοντερνα γυναικα . © Μεσα στο νερο οπου δραξει το ρυζι το κανει πιο ασπρο και παρεμποδιζει το κολλημα . © Η φλουδα του , ξεραμενει κανει ενα δροσερο αφεψημα . © Μεσα στην σαλτσα μπεσαμελ , για ενα φαγητο _μπλανκετ , δινει μια πιο εντονη γευσι στην σαλτσα και στο μοσχαρι . 9 Βενικα , κανει τις σαλατες πιο ευπεπτες και προσφερει στον οργανισμο την βιταμινη Β που προστατευει απο την σωματικη κουρασι . ΟΜΟΡΦΙΑ : Βια το προσωπο , μια μασκα στυπτικη , μ' ενα κροκο αυγου και τον χυμο ενος λεμονιου . β Βια ασπρα χερια και μαλακα , λιγες σταγονες απο ενα μιγμα 1 ) 3 χυμο λεμονιου , 1 ) 3 νερο λεβαντας και 1 ) 3 γλυκερινη . 9 Βια τονωτικο στο συκο ) τι , επι Ιο ημερες πινετε νηστικη τον χυμο ενος λεμονιου χλιαρο , το πρωι . • Βια μαλλια _γυαλιστει και φουσκωτα . Τον χυμο ενολεμονιου στο τελευταιο _ξεπλυμα των μαλλιων , μετα . το σαμ πουαν . 9 Εξαφανιζει του λεκεδες απο μελανι πανω ατα ση · θετικα υφασματα . © Χυμος λεμονιου σ' ενα ποτηρι με αλατι καθαριζει τι / μαρμαρα . Λευκο και μπλε κοστουμι γιο σπορ εμφανισεις απο τον οικο Βιουλη . ΜΙΚΡΑ—Μ ΚΡΑ — Βια να διατηρησουμε επι δυο ημερες ενα κροκο αυγου , τον σκεπαζουμε με νερο . — Ενα υπολοιπο μαρμελαδας θα χρησιμευση στο γεμισμα μιας ομελεττας , στην οποια μπορουμε να προσθεσουμε και δυο κουταλιες αλευρι , για να αυξησουμε τον ογκο της . — 'Τπολοιπα ψωμιου γινονται καλες πουτιγκες , βρεγμενα με γαλα ζαχαρωμενο και αρωματισμενο με βανιλλια , ανακατεμενα με αυγα κτυπητα , με σταφιδες και λιγο ρουμι . — Προσοχη στα καλλυντικα , προειδοποιει ο Βαλλικος Συνδεσμος για την προστασια του _καταναλιοτου . Οχι διοτι ειναι επικινδυνα αλλα επειδη στις περισσοτερες περιπτωσεις η συσκευασια στοιχιζει πολυ περισσοτερο απο το πεοι · εχομενο . ΜΑΚΙΠΑΡΙΣΜΑ ΤιΙΝ ΜΑΤΙ- ΧΟΒΚ ΚΟΒΚ , Νοεμβριος . — Το επισημο πρακτορειο ειδησεων της Κινας , που τωρα τελευταια εχει αποκτησει νεο διευθυντη , φαινεται οτι προ-ΠΟΛΛΕΣ γυναικες διατυπωνουν , μερικες φορες , ανησυχιες , σχετικα με την χρηοα μοποιησι των καλλυντικων παρασκευασματων , που προοριζονται για τα ματια . Μηπως , ειναι επιβλαβη Η συγχρονη βιομηχανια καλλυντικων φροντιζει να μη χρησιμοποιη , παρα μονο προιοντα που ειναι τελειως αβλαβη και , πολλες φορες , ακομη και « θεραπευτικα » . Πραγμα που σημαινει οτι προσπαθει να προσφερη οχι μονο μακιγιαρισμα αλλα και φροντιδες υγειας . Παλαιοτερα , μερικα χρωστικα προιοντα δεν θα' μπορουσαν , ισως , να χαρακτηρισθουν απολυτως αβλαβη . 'Αλλα σημερα και ο ' σο πιο νεωτερας ανακαλυψεως και « εκδοσεως » ειναι τα προιοντα , τοσο περισσοτερο αβλαβη ειναι . 'Τπαρχουν , λογου χαριν , ωρισμενα καλλυντικα παρασκευασματα για τις βλεφαριδες που δχι μονο τις _μακιγιαρουν αλλα και τις τονωνουν . 'Τπαρχουν . επισης , πουδρες που ειναι αδ _υνατον να γινουν αισθητες στην αφη , επειδη ειναι εξαιρετικα λεπτες . Τπαρχουν λοσιον για _ ντεμακιγιαζ των ματιων , των οποιων η συνθεσις πλησιαζει οσο το δυνατον _περισσοτερο την συνθεσι των δακρυων . Δεν υπαρχει , λοιπον , λογος γι « καενα φοβο εκτος απο την εχδηλωσι μιας προσωπικης αλλεργικης αντιδρασεως . Παντως , καθε βραδυ , τα ματια πρεπει να υποβαλλονται σε καθαρισμο με _ντεμα / . ιγιαν _γαλακτιομα μετα απο το οποιο θα ακολουθηση μια λοσιον ανθεων , προτιμοτερα απο τα τονωτικα που υπαρχει κινδυνος να περιεχουν οινοπνευμα . _& πισης , θα χρησιμοποι _, ηθη _*« ι μια ειδικη λοσιον για τα _λεφαρα και τις βλεφαριδες Υι _° να απομακρυνθη η μασ' / α ° α · Μονο αφου απαλλαγη τ . _° ματι απο το μακιγιαζ μπυοειη ενδιαφερομενη να φροντιση για την περιποιησι _τωνμ « τιων και της γυρω απο τα μ ατια περιοχης τοσο για την _εξουδετερωσι των μικρων ρυτιδων οαο και για την τονωσι των βλεφαριδων , που θα τυχη να μην ειναι τοσο ανθεκτικες . η σ _& Αιοα . ΤΗ 2 ΒΥΝΑΙΚΑ ! Διωκονται οι εθνικοφρονες διδασκαλοι Προσπαθειαι να συκοφανυηθουν _μευαυεθεισαι διδαακαλισσαι Δυο διδαακαλισσαι , αι οποιαι μετετεθησαν αιφνιδιως υπο _του Υπουργειου Παιδειας απο το Δημοτικον Σχολειον Ακροπολεως , υπεστησαν την « τιμωριαν » αυτην , διοτι ειχον εκφρασει την αποψιν οτι οι διδασκαλοι οφειλουν να ειναι εθνικοι πυρηνες , _διαπαιδαγωγουντες καταλληλως τους μαθητας των . Ως γνωστον , αι δυο _διιιασκαλισσαι μετετεθησαν δια γραπτης εντολης του _Τποι'ογειου Παιδειας προ τριων περιπου ευδομαδων , πραγμα που προεκαλεσε την αντιδρασιν της ηγεσιας της 110 ΕΔ , η οποια , ως _πληροφορουμεθα μελετα την ληψιν δυναμικων _μετρων προς αυτην την κατευθυνσιν . _^ υμψωνως προς εγκυρους πληροφοριας μας , το υ / . ον θεμα περι την μεταθεσιν των δυο διδασκαλισσων _υχει ως εξης : Προ μηνος περιπου ο Μακαριος επροκειτο να _επισκεψυη το προαστιον Ακροπολεως , εζητηθη δε απο τον ΔιευΟυντην του Δημοτικου _Σχολειου και Προεδρον της · ΠυΕΔ κ . Καγιαν δπως τον προσφωνηση . Ο κ . Καγιας , ενθερμος υποστηρικτης της Ενωσεως , ανεθεσε την αγγαρειαν _αυτι ' ιν εις τον Προεδρον της Εκκλησιαστικης Επιτροπης του προαστιου , πραγμα που προεκαλεσεν αντιδρασεις και ψιθυρους εκ μερους διαφυρων . Μετα την επισκεψιν Μακαριου εις την Ακροπολιν , δυο διδαακαλισσαι , συζητουσαι το ολον θεμα με αλλας συναδελφους των , εξεφρασαν την αποψιν οτι οι διδασκαλοι πρεπει να ειναι εθνικοι πυρηνες εις τα σχολεια και τας κοινοτητας δπου υπηρετουν δια να διατηρηται το φρονημα του λαου . Μια εκ των δυο διδασκαλισσων επροχιορησε να ειπη ( 'ιτι δικαιολογημενως ο κοσμος δεν μεταβαινει εις τας εκκλησιας οπου λειτουργει ο Μακαριος , ανησυχων δια τα δρακοντεια μετρα , τα οποια λαμβανονται κατα τας μετακινησεις του Αρχιεπισκοπου . Εντυς τριημερου , αι δυο διδασκαλισσα ! , αι οποιαι διεπραξαν το « σφαλμα » να ειπουν τας αποψεις των , ελα-(> ον επιστολην του 'Τπουργου Παιδειας , ο οποιος διετασσε την αμεσον μεταθεσιν των , χωρις καν να προβαλλη οιονδηποτε λογον . Ως πληροφορουμεθα , η ηγεσια της ΠΟΕΔ ε ' ιΒ προσφατον συνεδριαν της εμελετησε το ολον θεμα και απεφασισε να _προΟη εις εντονους παραστασεις προς την Κυβρρνησιν . Κατα τας πληροφοριας μας , ομως , διαφοροι παραγοντες πιεζουν γονεις μαθητων του σχολειου Ακροπολεως οπως υποχρεωσουν τα τεκνα των να ειπουν εαν ερωτηθουν οτι « αι διδασκαλισσα ! _εποοπαγανδιζον « ατα του _Μακαοιου » . 0 κ . ΚΑΠΑΣ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ Ο Προεδρος της Π . Ο . Ε . Δ . κ . Α . Κ αγιας ανεχωρησε χθες εις Ελλαδα προκειμενου να παραστη εις _ιορτην προς τιμην των Ενοπλων Δυναμεων την οποιαν οργανωνει η Διδασκαλικη Ομοσπονδια Ελλαδος . Κατα την _« ις Αθηνας παραμονην του ο κ . Κ αγιας θα συναντη-9 η με εκπροσωπους του Υπουργειου Παιδειας και της Δ . Ο . Ε . φος συζητησιν διαφορων εκπαιδευτικων και συνδικαλιστικων θεματων . ΑΡΧΙΖΕ ! Η ΚΑΤΑΤΑΞΙ 2 ΙΤΗΝ πΟΑΙΤΙΚΗΝ ΑΜΥΝΑΝ Ο Υπουργος Εσωτερικων , _ενασκων τας δια της παραγραφου ( 3 ) του Κανονισμου 14 των περ ' ι Πολιτικης Αμυνης Βενικων Κανονισμων του 1966 και 1970 , χορηγουμενος _αδτω εξουσιας , _διαταπει ως ακολουθως : Βα προσωπα ατινα δια της υπ ' αυτου εκδοθεισης Βνωστοποιησεως τηζ δημοσιευθεισης υπ' αρ . 760 - ν τω Μερει 11 του Τριτου Παραρτηματος της επισημου εφημεριδος _Υης Δημοκρατιας της 3 ης Νοεμβ ριου , εκληθησαν δι' αμεσον _ιηρεσιαν δυναμει της _Αποφασεις του Υπουργικου Συμβουλιου Π' αρ . 11 . 345 της _δημοσιευθεισ _ις εν τω Τεταρτω Παραρτηματι _^ ς επισημου εφημεριδος της _Δημοκρατιας της 26 ης Μαιου , 1972 , _^ ν δπω ς προσελθωσι προς _καταταξιν εις τα κατωθι αναφερομενα κεντρα καταταξεως μεταξυ της 27 γ Κ Νοεμβ ριου , 1972 , και της 2 _ος Δεκεμβ ριου , 1972 , _και _μεταζυ των ωρων 08 . 00 και 18 . 00 . ( ο ) Εν τη Επαρχια Λευκωσιβ _ι εις τον « Αοτυνομικον Σταθμον Λαρνακος » , οδος Σαντα Ροζα , εις Λευκωσιαν . ( 6 ) Εν τη 'Επαρχια Λεμεσου εις τον « Κεντρικον Αστυνομικον Σταθμον Λεμεσου » , εις Λεμεσον . ( γ ) Εν τη Επαρχια Αμμοχωστου εις τον « Κεντρικον Αστυνομικον Σταθμον Αμμοχωστου » , εις Αμμοχωοτον . ( δ ) Εν τη Επαρχια Λαρνακος εις τον « Κεντρικον Αοτυνομικον Σταθμον Λαρνακος » , εις Λαρνακα . ( ε ) Εν τη Επαρχια Παφου εις τον « Κεντρικον Αστυνομικον Σταθμον Παφου » , εις Παφον . ( στ ) Εν τη Επαρχια Κυρηνειας εις τον « Κεντρικον Αστυνομικον Σταθμον Κυρηνειας » , εις Κυρηνειαν . ( ζ ) Εν τη Επαρχια Μορφου εις τον « Κεντρικον Αστυνομικον Σταθμον Μορφου » , εις Μορφου . Τα προσερχ ομενα προς καταταξιν -προσωπα δεον δπως _προσαγωσιν εις το κεντρον καταταξεως πιστοποιητικον γεννησεως και δελτιον ταυτοτητοζ · ΕΒΚΡΙΣΙΣ ΝΕΩΝ ΣΦΑΒΕΙΩΝ Το _Υπουργειον Βεωργιας κα Φυσικων Πορων ανεκοινωσεν δτ η Κτηνιατρικη Υπηρεσια εχε _προβη εις την εγκρισιν νεων σφαγειων και τοπων σφαγης , τα ο ποια πληρουν τους δρους προς σφαγη ν των ζωων κατα τοιουτον τροπον , ωστε να αποφευγεται η μολυνσις του εχινοκοκκου . Τα εγκριθεντα σφαγεια κατα Επαρχιαν εχουν ως ακολουθως : Επαρχια Αμμοχωστου : Εις _Στρογγυλον , Τρυπημενην και Βα στρια . Επαρχια Παφου : Εις Πωμον και Αργακαν . ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΑ Λεχθεντα την ληξασαν εβδομαδα υπο των πρωθυπουργων της Τουρκιας _και της Ελλαδος , καιτοι παντελως ασχετα μεταξυ των , καταδεικνυουν ποιαν πορειαν οφειλει ν' οκολουθησπ το Κυπριακον , εαν προκειται να φθαση _εις αισιον τερμα . Ακολουθων την παγιαν πολιτικην της Τουρκιας να προβαλλη εις πασαν επισημον επαφη ν της με αρχηγους ξενων κρατων και κυβερνησεων ως « εθνικον θεμα » δι' αυτην το Κυπριακον , ο κ . Μελεν επανελαβε το προκλητικον τουτο δια τον Ελληνισμον και την π . Δευτεραν , 20 _χ ν Νοεμβριου 1972 , κατα την διαρκειαν δειπνου προς τιμην του επισκεφθεντος την Αγκυραν νεου πρωθυπουργου της Βιουγκοσλαβιας κ . Μπιγεντιτς . Περαιτερω ωμιλησε περι « ζωτικων συμφεροντων της Τουρκιας επι του Κυπριακου , εδραζομενων εις τους πολιτιστικους και Ιστορικους δεσμους μεταξυ Τουρκιας και Κυπρου » , _αφου δε ειπεν , οτι « τα συμφεροντα της Τουρκιας εις Κυπρον περιεγραφησαν και εις _διεθνεις συμφωνιας » , προσεθεσεν , οτι « η μονη οδος δια την εγκαθιδρυσιν ανεξαρτητου Κυπριακου κρατους με σταθεραν συγκροτησιν και επιλυσιν του Κυπριακου εινε η διατηρησις του καθεστωτος του ισου συνεταιρισμου των δυο εθνικων κοινοτητων , εις την ανεξαρτησιαν , κυριαρχιαν και εδαφικην ακεραιοτητα της Κυπρου , ως προυνοει το δια των συμφωνιων Ζυριχης—Λονδινου εγκαθιδρυθεν το 1960 καθεστως » . „ , , , Εν ολιγοις , σταθερως βαινων , ως και παντες οι προκατοχοι του , επι της σαφως διαγεγρα _^ - μενης επι του Κυπριακου πολιτικης της _Τουρκιας αλλα και καταφανως ενθαρρυνομενος εις τουτο εκ των συνεχως διακηρυσσομενων υπο των ανθρωπων της Λευκωσιας , οτι η αυτοδιαθεσις — Ενωσις εινε « ανεφικτος » , διοτι αντιτιθεται η Τουρκια , ο κ . Μελεν _διεδηλωσε την αξιωσιν της _νωοας του να εινε ρυθμιστης του πολιτικου μελλοντος της Ελληνικης Κυπρου το 18 % των παρεισακτων ομοφυλων του , υποχρεουμενης της συν-Πολυκαρπαυ Σ . Ιωαννιδη τριπτικης πλειονοτητας των 82 % των γηγενων ελληνων να ζη υπο καθεστως δουλοπαροικιας , δια να συντηρη με τον Ιδρωτα και τον μοχθον της την δια των συμφωνιων του Λαγκαστερ Χαουζ προνομιουχον καταστασαν μειονοτητα . Μεχρι τοιουτου σημειου ενισχυσεν η εξ ιδιοτελων . υπολογισμων δουλοφρων και εθνικως υποτονικη στασις των δημιουργων του ζυριχικου καθεστωτος την θεσιν των Τουρκων , ωστε να φερωνται εν παντι με τον « αερα του αφεντικου » , θεωρουντες ταπεινους ραγιαδες τους Ελληνας . Οταν ληφθη υπ' οψει , οτι προ δυο εβδομαδων ο Προεδρος της Τουρκιας στρατηγος Σουναι εις μηνυμα του προς τους εν τη νησω ομοφυλους του , επι τη επετειω του θανατου του Κεμαλ Ατατουρκ , εχαρακτηρισε την Κυπρον ως « θυγατερα χωραν » της Τουρκιας , κατανοειται ποσην ανεσιν εξησφαλισεν ει _ς την Αγκυραν η καταστασις εις την νησον , ως αυτη διεμορφωθη δια της πολιτικης των εδω κυβερνωντων . Περαιτερω δε καθισταται φανερον ποια λυσις του Κυπριακου θα προελθη εκ των ατερμονων ενδοκυπριακων συνομιλιων , αιτινες ουδολως εμποδιζουν τους Τουρκους να διακηρυττουν διαρκως ακλονητον εμμονην εις τας προνοιας των συμφωνιων Ζυριχης— Λονδινου και ν' αξιουν προσθετους εγγυησεις προς κατοχυρωσιν του δι' αυτων εγκαθιδρυθεντος καταθλιπτικου δια τους Ελληνας καθεστωτος . Ενω , ομως , κατ' αυτον τον αγερωχον η και αυθαδως προκλητικον τροπον φερονται οι Τουρκοι , απο πλευρας Αθηνων — αφηνομεν τους εδω Τουρκοπροσκυνημενους — τηρειται στασις , ητις δεν εινε ευκολον να λεχθη , οτι συμβαλλει εις εμψυγωσιν και ενισχυσιν των « με τα δοντια » αγωνοζομενων εις την νησον να κρατησουν ορθιαν _εις την ψυχην του λαου της την _ιδεαν της Ελλαδος , την τοσον _δαναυσως πληττομενην υπο των θιασωτων του εναγους ζυριχικου καθεστωτος . ΣΤΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 12 ην ΣΕΛΙΔΑ 0 ΑΛΝΤΙΚΑΤΣΤΗ ΕΙΣ ΑΒΚΥΡΑΝ Ο Τουρκος συνταγματολογος κ . Αλντικατστη ανεχωρησε χθες αεροπορικως δια την Αγκυραν δπου θα παραμεινη επι δεκαημερον περιπου δι' ιδιωτικους λογους . Ο κ . Αλντικατστη θα επανελθη εις Κυπρον την 4 ην Δεκεμβριου , δια να παρισταται εις την συναντησιν των ενδοκυπριακων συνομιλιων την 6 ην Δεκεμβριου . Η ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΣ ΑΔΙΚΕΙ ΠΑΛΙΝ ΤΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ Π . Α . ΕΛΛΑΔΟΣ Οι πτυχιουχοι των Παιδαγωγικων Ακαδημιων Ελλαδος εις χθεσινην των συσκεψιν εμελετησαν το θεμα των εξετασεων δια την εισαγωγην των εις την Παιδαγωγικην Ακαδημιαν Κυπρου και εξεφρασαν _αγανακτησιν δια την δοθεισαν εξρταστεαν υλην , η οποια , ως αναφερει σχετικη ανακοινωσις των δεν ανταποκρινεται προς την υποσχεθεισαν υπο των αρμοδιων . ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ Κ 0 ΥΤΣΙ 0 ΥΚ - ΜΠΟΠΑΤ Ο ευρισκομενος εις Κυπρον υπευθυνος του Σταιηντ Ντηπαρτμεντ δια τας Κυπριακος υποθεσεις κ . Μπογιατ συνηντηθη προχθες με τον Τουρκοκυπριον ηγετην Δρα Κουτσιουκ , με τον οποιον συνεζητησε το Κυπριακον προβλημα . Ως γνωστον , προχθες ο κ . Μπογιατ συνηντηθη και με τον Προεδρον Μακαριον . Η « Βνωμη » _ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ _^ Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ μας , διανυουσα εις ρυθμον εβδομαδιαιας εκδοσεως , το 5 ον ετος της δημοσιογραφικης προσφορας και εξυπηρετησεως της προς το Εθνος μας , εγκαινιαζει τας καθημερινας εκδοσεις της εντος του μηνος Δεκεμβ ριου . Η « ΒΝΩΜΗ » θα κυκλοφορη καθημερινως οκτασελιδος και εις μεγαλον σχημα . Η ΑΚΡΙΓΗΣ ημερομηνια εναρξεως της καθημερινης εκδοσεως θα ανακοινωθη συντομως . 0 ι Τουρκοι ψηφιζουν « νομον » περι εκλογων κοινοτικων ουμβουλιων Και οι Τουρκοκυπριοι _εψηορισαν « νομον » περι εκλογης κοινοτικων αρχοντων . Η « Γ ου λη » των συνηλθε προχθες και απεφασισε την ψηφισιν του « νομου » , ο οποιος αντικαθιστα το υφισταμενον συστημα με « λλο , « το οποιον συναδει προς τας δημοκρατικας αρχας εις τας αυτονομους διοικησεις » . Ως αναφερουν αι Τουρκοκυπριακοι εφημεριδες , « ο νεος νομος αποσκοπει εις το να εξουδετερωση την αντιτουρκικην στασιν της Ελληνοκυπριακης πλευρας εις το θεμα των κοινοτικων εκλογων και να επιτρεψη εις την Τουρκικην κοινοτητα να _διεξαγαγη εκλογας οταν χρειασθη » . Η « Τουρκοκυπριακη Γουλη » ενεκρινεν επισης την αποφασιν του « Εκτελεστικου Συμβουλιου » δια την ενοικιασιν του κτιριου , δπου εστεγαζετο το Ανωτατον Δικαστηριον , εις την Τραπεζαν « Λομπαρτ » . Το κτιριον ανηκει εις το ΕΦ Κ ΑΦ . Επισης εψηφισε « νομον » δια του οποιου οριζεται οπως το κατωτατον ιιριον ηλικιας των δικαιουμενων να εκλεξουν ειναι το 21 ον . ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΚΗΝ _ΤΡΑΒΩΔΙΑΝ Υπο του Εθνικου Σωματειου « ΔΟΞΑ » _Στροδολου , απεσταλη προς τον _πρεσβυν της Ελλαδος κ . Λαγακον , το ακολουθον τηλεγραφημα : « Το Δ . Σ . καν τα μελη του Σωματειου διαβιβαζουν προς υμας συλλυπητηρια δια την απωλειαν των Ελληνων ναυτικων , οι οποιοι εχαθησαν εις τον Σαρωνικον κατα την συγκρουσιν του δεξαμενοπλοιου « Παγκοσμιος Ηρως » με το οπλιταγωγον « Μερλιν » . Παρακαλουμεν υμας δπως δια-6 ιβασητε _ιαυτα και προς την κυβερνησα / της μητρος Πατριδος » . ΚΥΡΙΑΚΗ 26 ΝΟΕΜΓΡΙΟΥ 197 2 ΕΓΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ δον ΑΡ . ΦΙΛΛΟΙ 250 ΤΙΜΗ ΦΙΛΛΟΙ 25 ΜΙΛΣ ετησιαι συνδρομαι : εσωτερικου £ 1 . 500 ελλαδος ( αεροπορικως ) £ 4 . οοο Τηλ .: ΒΡΑΦΕΙΟΥ 41276 — ΤΥΠΟΒΡ . 44940 Τ . Κ . 2137 - Τηλεγραφηματα : _ΟΝΟΜΙ - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Η ανεξαρτησια των νεων Κοινωνικα Προβληματα 9 Δεν πρεπει να υποτασσομεθα παντοτε εις τας θελησεις των γονεων μας , αλλ' δχι να υπερβαινωμεν και τα δρια . Η τασις για προωρη ανεξαρτησια των σημερινων νεων ειναι ενα απο τα μεγαλα προβληματα που απασχολουν τους γονεις και γενικωτερα την παγκοσμια κοινωνια . Και ειναι πολλοι οι γονεις εκεινοι που διαπιστωνουν με λυπη ποσο ελαχιστα αποτελεσματικες ειναι οι συμβουλες του και ποσο ανωφελες οι διαταγες τους . Πρεπει ν' αναγνωρισουμε δτι η σημερινη νεολαια εχει πολυ πρωιμα τις δικες της αποψεις για τα διαφορα θεματα της ζωης . Δυσκολα , συνεπως μπορουμε να την οδηγησουμε , σε οποιοδηποτε τομεα . Μηπως _δμιος αυτο σημαινει δτι ο νεος , δταν θελη να κανη κατι μονος τουκ το κανει για να προβαλλη ετσι την _προσιοπικοτητα του Ασφαλως ναι ! Βι' αυτο δεν πρεπει να σκονταφτη διαρκως στο αδιαπεραστο τειχος του κυρους των γονεων τους και να υποτασσεται αδιαμαρτυρητα στις θελησεις τους . Πραγματι , ωρισμενα « φαρμακα » ειναι χειροτερα απο την « αρρωστια » που καλουνται να θεραπευσουν . Και τετοιο ειναι το αδιακοπο « δχι » των _γονειον , σε καθε προσπαθεια η επιθυμια του παιδιου . Ειναι γεγονος δτι αργα η γρηγορα , ο νεος πρεπει να γινη ανεςαρτητος και για να γινη πρεπει να παοετοιμασθη . Αν , λοιπον , καθε αποπειρα ανεξαρτητοποιησεως εμποδιζεται συστηματικα απο τους γονεις , το παιδι σιγα — σιγα θα παραιτηθη και θα _μισηση την προσπα θεια , αφου ετσι κι' αλλοιως ειναι ματαιη . Και , την ημερα που θα κληθη ν' αντιμετωπιση μονο του την ζωη και τα προβληματα της , η απαθεια , η τεμπελια , και ο φοβος θα παραλυουν τνη θεληση του , αν εχει θεληση . Βιατι , ειναι δυσκολο να φαντασθουμε , δτι μπορει να εχη θεληση ενας εφηβος η ενας νεος ανδρας , μια εφηβη η μια νεα γυναικα , δταν στην παιδικη ηλικια δεν ειχε ποτε δικε του η δι κες της πρωτοβουλιες . Και ειναι βεβαιο δτι δεν θα μαθαιναμε ποτε να μιλουμε η να περπατουμε , αν , στα παιδικα χρονια μας , γονεις μας μας απαγορευαν συστηματικα , να μιλησουμε η να περπατησουμε . Η δραστηριοτητα ειναι το ελατηριο που κανει την νοημοσυνη να λειτουργη . Χαρις σ' αυτην , μπορει ο νεος να αναπτυσση τις δυνατοτητες με τις οποιες τον προικισε η φυση . Ειναι συνεπως ' , αυτονοητο δτι καμμια φυσικη ικανοτητα δεν μπορει να αναπτυχθη και να αξιοποιηθη , αν δεν χρησιμοποιηται ποτε απο τον φοβο της αποτυχιας . ( Οχι , λοιπον , στις συστηματικες απαγορευσεις των γονεων . Οχι στο « οχι » η στο « μη _* που ανακοπτει καθε _πριοτοβουλια του παιδιου . Οι γονεις πρεπει να μαθουν να χρησιμοποιουν , εκει που επιβαλλεται , αυτες τις μικρες λεξουλες , απο τις οποιες εξαρτωνται , η προσωπικοτητα και το μελλον των παιδιων τους . 'Τπαρχουν , βεβαια , περιπτωσεις που το « δχι » ειναι απαραιτητο . 'Αλλα περισσοτερον απαραιτητο ειναι το « ναι » , αυτο το « πρασινο » φως που ενθαρρυνει το παιδι να περαση τις πολλαπλες διαβασεις , για να μπη αποφασιστικα στη μεγαλη _λειοφορο _τυΒ ζωης . Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΓΙΚΩΝ ΙΔΕΟΛΟΒΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο μπολσεβικισμος εχει αυτοπεριβληθη με την αιγλην της ανατροπης του τσαρικου καθεστωτος , το οποιον ητο 'διεφθαρμενον , απολυταρχικον και απανθρωπον . Ο ισχυρισμος του , δμως αυτος αποτελει υπερμεγεθες ιστορικον ψευδος . Η _μπολσεβικικη επαναστασις του Οκτωβριου , 1917 , δεν ανετρεψε τον τσαρισμον , διοτι ουτος ειχεν ηδη ανατραπη απο οκταμηνου , δια της επαναστασεως του Φεβρουαριου , 1917 , η οποια υπηρξε μια τεραστια και αιφνιδια λαικη εξεγερσις . Η _μπολσεβικικη Επαναστασις α- νετρεψε _πραξικοπηματικους την εγκαθιδρυμενην ηδη εν Ρωσια δημοκρατιαν . Το καθεστως , το οποιον ειχεν επιβαλει η Φεβρουαριανη Επαναστασις του 1917 , υπο τον Κερενσκυ , ητο τοσον δημοκρατικον και τοσον συμφωνον προς τους ποθους του Ρο ) - σικου λαου , ωστε , τον Απριλιον του 1917 , ο ηγετης του Μπολσεβικισμου , ο Λενιν , ηναγκασθη να ομολογηση δτι η Ρωσια ητο « η πλεον ελευθερα χωρα του -κοσμου » . Πραγματι δε η Φεβρουαριανη Επαναστασις ειχεν καταργηση δλας τας εθνυκας _, θρησκευτικας και ταξικας διακρισεις , ειχε καθιερωσει δια νομου το _αξαομα οτι « ουδεις στερειται του φυσικου αυτου δικαστου » ειχαν εξασφαλισει εγγυησεις περι της αμεροληψιας των _δικαστηριιον , ειχε παρασχη ισοτητα _δικαιιοματων εις τας γυναικας , ειχε διακηρυξει την απολυτον ελευθεριαν του τυπου , ειχεν αποκαταστησει δλας τας ατομικας ελευθεριας και ειχε καταργηση τα καταπιεστικα μετρα εναντιον των _χιορικων . Εναντιον του καθεστωτος αυτου , της ελευθεριας και της δημοκρατιας και δχι του τσαρικου , που δεν υπηρχε πλεον , ηγειρε τα δπλα το Μπολσεβικικον Κομμα , το οποιον αντιπροσωπευε μιαν μηδαμινην μειοψηφιαν και κατωρθωσε να το ανατρεψη δια πυρος και σιδηρου και να επιβαλη μιαν δικτατοοιαν που κατελυσε και το ελαχιστον ιχνος ελευθεριας . Η Οκτωβριανη Επαναστασις των Μπολσεβικων , την επετειον της οποιας με τυμπανοκρουσιας εωρτασεν _προσφατιος το ΑΚΕΛ , ητο εν καθαρον πραξικοπημα υποκλοπης της δημοκρατιας απο τας χειρας του ατυχους Ρωσικου λαου . Η συσταθεισα μετα την _Φεδρουαριανην επαναστασιν προσωρινη _κυβερνησις του Κερενσκυ , ειχε προκηρυξει και εκλογας δια καθολικης μυστικης ψηφοφοριας , την αναγκην δε διεξαγωγης εκλογων ειχεν _αναγνιορισει και το Μπολσεβικικον Κομμα , με την ελπιδα δτι θα κατωρθωνε να παρασυρει τον λαον με το μερος του . Η ελπις αυτη εγινεν μεγαλυτερα μετα την _πραξικοπηματικων καταληψιν _τιις εξουσιας . Δι' αυτο και δεν παρημποδισε την διεξαγο ) γην των εκλογων . Το αποτελεσμα , _δμοις της λαικης ετυμηγοριας υπηρξεν συντριπτικον δια τους Μπολσεβικους . Ενω κατειχαν την εξουσιαν , δταν διεξηχθησαν αι εκλογαι και ησκουν συγνην τρομοκρατιαν και ασυγκρατητον οημοκοπιαν , μολις κατωρθωσαν να συγκεντρωσουν το εν τεταρ τον των 36 εκατομμυριων ψηφιο ν , εναντι 62 % των σοσιαλ δημοκρατων και 13 % των υ _πολοιποιν φιλελευθερων κα δημοκρατικων ομαδων . Εξησφαλισαν δε μονον 140 ε'δρας εναντι 246 των σοσιαλδημοκρατων . Η Πανρωσσικη Συντακτικη Συνελευσις , η οποια ανεδειχθη εκ των εκλογων τουτων , ητο αντικομμουνιστικη , επροκειτο δε να συνελθη την 18 ην Ιανουαριου , 1918 . Οι μπολσεβικοι , οι οποιοι προτου καταλαβουν την εξουσιαν ειχον ως κεντρικον των συνθημα την διεξαγωγην εκλογων και κατηγορουν την δημοκρατικην _κυβερνησιν Κερενσκυ δτι δηθεν επεδιωκε να τας τορπιλλιση , ευρεθησαν εις δυσκολον θεσιν . Ν' ακυρωσουν τας εκλογας δεν ηδυναντο διοτι τας ειχον διεξαγαγει οι ιδιοι . Να κυβερνησουν με την νομιμως εκλεγεισαν Συντακτικην Συνελευσιν επισης δεν ημπορουσαν , διοτι η συνθεσις της ητο δημοκρατικη . Επετρεψαν λοιπον την συγκλησιν της Συνελευσεως εις Πετρουπολη 1 και αφου αυτη δια παμψηφιαν ελαβεν την αποφασιν περι δημοκρατικης μορφης διακυβερνησεως , απηγορευσαν δια της βιας νεαν συγκλησιν της . Η δημοκρατικη Γουλη της Ρ ωσιας ειχε ζ υ σ ε μιαν η μ ε ο α ν ! ... ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΒΑΜΟΥ Ο κ . Νικος Μιχαηλ Σταυρη και η δ . Δεσποινα Ι . Αασιωτου _αμφοτβροι εκ . Τυμπου εδωσαν _αμοιδαιαν _υποσχεσι γαμου . Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Εντος των ημερων αναμενεται η αποφαση για τον τροπο συμπληρωσεως των 3249 κενων θεσεο _> ν στις ανωτατες και ανωτερες σχολες . Επικρατει η αποψη δτι τις κενες θεσεις θα καταλαβουν δσοι απο τους διαγωνισθεντες υποψηφιους υπερβουν την καθοριζομενη ( για τον κυκλο Σχολων που διαγωνιστηκαν ) βαθμολογικη βαση με την πριμοδοτηση του _βαθμου του απολυτηριου Βυμνασιου . Με τον τροπο αυτο εισηχθησαν περυσι 3351 υποψηφιοι , που ουσιαστικα , ειχαν αποτυχει στους _εισητηριους δια .-γιονισμους του ακαδημα'ικου ετους 1971—72 . ΛΕΝ ( II ΜΑΣ _ΚΑΜΦΟΥΝ Αισθηματα αγ _« νακτησεως και δικαιολο-Υημενης οργης προκαλουν εις καθε τιμιον δη . μοκρατικον ανθρωπον αι _συγκλονιστικοι πληροφοριαι που εδημοσιευθησαν την παρελ θουσαν εβδομαδα σχετικως με την πρωτοφανη _κακομεταχειρισιν ενωτικων νεων απο αστυνομικων οργανων κατα την διαρκειαν των ανακρισεων των . Η βαναυσοτης με την οποιαν εφερθησαν ωρισμενα οργανα τιις αστυνομιας προς νεαρους μαθητας προδιδει , εκτος των αλλων τον βαθμον μεχρι του οποιου εχουν πανικοβληθη οι κυβερνωντες απο την θαρραλεαν εθνικην στασιν των νεων μας . Βνωριζομεν βεβαιως που αποσκοπουν τα νεα « σκληρα » μετρα εναντιον της νεολαιας μας . Απατωνται ομως οικτρως οι εχθροι της Ενωσεως εαν νομιζουν δτι δια του τροπου αυτου θα δυνηθουν να καμψουν το εθνικον φρονημα των νεων μας και να καταπνιξουν τα εθνικα των αισθηματα . Αντιθετως , πρεπει να γνωριζουν δτι αι πιεσεις , οι διωγμοι και αι απειλαι τονωνουν το αγωνιστικον μας φρονημα και την διαθεσιν μας δια την διεξαγωγην του εθνικου αγωνος . Ματαιοπονουν , λοιπον , οι επιδοξοι νεοι « Βκεσταπιται » . Η αποφασις εχει ηδη ληφθη . Οι νεοι μας εχουν δωσει τον Ιερον δρκον των . θα αγωνισθουν και θα θυσιασθουν εν αναγκη , ακολουθουντες το παραδειγμα του Αυξεντιου , του Ματση , του Καραολη , του Βιωργαλλα και των αλλων νεκρων μας , αλλα δεν θα επιτρεψουν να αφανισθη ο Ελληνισμος της Κυπρου και να σφαγιασθουν οι εθνικοι του ποθοι . Ας το καταλαβουν αυτο επιτελους , εκεινοι οι οποιοι προσπαθουν με _χιτλερικας μεθοδους να μας καμψουν . Ας κατανοησουν δτι ουδεμια δυναμις ειναι πλεον ικανη να ανακοψη την πορειαν μας . Οι νεοι ειναι μαζι μας , αποτελουν την _εμπροσθοφυλακων του αγωνος δια την Ενωσιν . Δι' αυτο θα νικησωμεν Η μεγαλυτερα συλλογη ταπεττων στην Λεμεσου ι ] [ ι ΕΠΑ Ι Ι . ] _Νοοι-Κοα | ιο _5-Βογονοια 0 « ΣΝΟΥΠΥ » ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ Λ 0 ΝΔΙΝ 0 Ν ! Ο « Σνουπυ » , παγκοσμιου φημης ... ασσος της αεροπορια του Α' Παγκοσμιου Πολεμου και τετραπερατος σκυλος των Αμερικανικων εικονογραφημενων οειρων ( κομικς ) , αφικετο εξ Αμερικης εις Γρεταννιαν , δια την πρωτην αυτοπροσιοπον επισκεψιν του εις την χωραν ταυτην , τον συνωδευσε δε , κατα τον πρωτον περιπατον του εις το Χαυδ Παρκ του Λονδινου , δπου και εληφθη η ανωτερω φωτογραφια των , ο _γνιοστος Γρεταννος δημοσιογραφος και μεγας κυνοφιλος , Κλεμεντ Φρουδ . Η επισκεψις του « Σνουπυ » εχει ωφελιμον σκοπον δια τον συνοδον του : Την _προβολην του βιβλιου _^ του Φρουδ υπο . τον τιτλον « Τ Ητο μια σκοτεινη και θυελλωδης νυκτα » , το οποιον μολις εκυκλοφορησεν . Ε Α Ν Α Κ 01 Ν Ω ΣΙΣ Ι 1 ΕιδοποιοΟμεν δλα τα ανθοπωλεια της Κυπρου , δτι απο σημερον διαθετομεν « β προς πωλησιν δλα τα συναφη προς την ανθοκομια ειδη ( χονδρικαι πωλησεις ) . % 1 Επισης σας καθιστουμε γνωστον δτι διαθετομεν και δλα τα ειδη ανθοκο- % Ι μιας εις λειανικας πωλησεις : σπορους ανθεων και λαχανικων ( εκατονταδες ποι- 1 β κιλιων ) βολβους ( δλης της εποχης ) φυτα ( τριανταφυλιες , γαρουφαλιες ) ως και Ι 1 καλλοπιστικα φυτα . Ι Ι ΜΕΒΑΔΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ Ι ΖΗΝΩΝ ΑΛΕΥΡΑΣ 1 Ι Χ ΛΟΤΖΗ Ι 2- 14 Ι Ι ( εναντι Δημοτικου Μεγαρου , Τμημα Χαρτων ) Ι Ι ΤΗΛ . 22 1 9 ΛΕΜΕΣΟΣ Ι Η ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΒΟΥ θεμαυα _προβλημαυιαμου ΙΜεσα στον απροσο _^ πο μας αμο κινδυνευει ο ανθρωπος χαθη . Βινεται μερος του _, _χανισμου , μεσα στον οποιον γαξεται . Ο καθενας παιζει ι τον αλλον ενα ωρισμενο λο : ειναι ο _εφημεριδοπωι _, ο γαλατας , ο οδηγος λερορειου . Ο ενας ειναι ο α-, ραστης , δ αλλος ο πο ) 'ληι . Ο προισταμενος διατασσει _^ και ο υφισταμενος υπακουει . Το ημερησιο προγραμμα μας ειναι ενα διαρκες παιγνιδι ρολων και συγχρονως η ζωη μας ενα δραμα με κατανεμημενους ρολους . Μονο με τη διαφορα , δτι ο φουνκτιοναλι σμος μεσα στην κοινωνια εχει προχωρησει τοσο , ωστε σχεδον δεν συνανταμε εναν αληθινον ανθρωπο αλλα μονο Ι ΥΠΟ Ν 0 ΡΒΚ _4 ΝΙ ΜΙΧΑΗΛ 1 & ΘΥ « Λειτουργους » , φορεις δηλ . λειτουργιων . Και ως μεσα επικοινωνιας μας αρκουν κενες φρασεις . Και κουφια λογια . Εξωτερικες μορφες ευγενειας σκεπαζουν την φοβερη κενοτητα του εκφυλισμενου διαλογου . Πρεπει να σκεφθουμε την αδυναμια μας να κανωμε διαλογο . Η αδυναμια του ενος ειναι συγχρονως και αδυναμια του αλλου . Κανονικα σκεφτεται κανεις , πως ο αλλος δεν ειναι σε θεση να καμη διαλογο . Ομως ο λογος ταχα βρισκεται στην αδυναμια μας να ακουομε και στην ελλειψη μιας κοινης γλωσσας Μηπιος μας λειπει η βαθυτερη αναγκη να ανακοινωσωμε τον εαυτο μας στον αλλον η να λαβωμε μερος στα βιωματα του Μεσα στον λαβυρινθο της μεγαλουπολης μεταπιπτει ο ανθρωπος δσο παει και περισσοτερο σε μια , μονολογικη κατασταση . Εχει συνηθισει στην τεχνικη πληροφοριων των ανωνυμων μεσων . Η « ευτυχισμενη » οικογενεια , περνα τα ( ιραδυα της σιωπωντας μπροστα στην τηλεοραση . Πρεπει να φαντασθουμε ταχα την ευτυχισμενη οικογενεια του μελλοντος ετσι , ωστε καθε ενα μελος της οικογενειας να παρακολουθη με τη δικη του συσκευη το δικο του προγραμμα Αυτο το παραδειγμα θελει να πη δτι υπαρχουν περιστασεις κατω απο τις οποιες ειναι δυνατο να ξεμαθη κανεις να μιλα , δηλ . το να απευθυνεται κανεις προς καποιον και να απαντα σ' αυτον , αυτο , που ονομαζομε ομιλια . Ο διαλογος απαιτει την εσωτερικην επαφη , την _^ _-οοσωπικη συνδιαλεξη . Πως δμως μπορουμε να _πραγματοποιησουμε ενα διαλογο Ειναι η δικη μας αναγκη να ανακοινωσωμε η να δοκιμασωμε μιαν εμπειρια , να επιδρασωμε πανω σε ενα η να ερθωμε σε επαφη μαζυ του . Το ενδιαφερον μας αυτυ μπορει να εκφρασθη σ' ενα γνησιο διαλογο , δπου καθε μετοχος στρεφεται πρυς τον αλλον , ωστε να αναπτυχθη μια ζωντανη αμοιβαιοτης μεταξυ τους . Διπλα σ' αυτη τη μορφη του γνησιου διαλογου ο Μαρτιν Μπουμπερ διακρινει ακομα δυο μορφες : τον τεχνικο διαλογο , που καθοριζεται απο την αναγκη της αντικειμενικης συνεννοησεως , _δποις ταιριαζει σημερα στη « μοντερνα μας υπαρξη » . Και τον διαλογικα μεταμφιεσμενο μονολογο . Το τριτο αυτο ειδος ειναι μια συνομιλια , που δεν ξεκινα απο την αναγκη να _ερθωμε σε επαφη με καποιον , ειναι μια κουβεντα μεσα στην οποια τοσο ο ενας συνομιλητης δσο και ο αλλος απολαυουν τη δι * κη του ο καθενας ψυχη και τον τοσο ακριβο προιον της και βλεπουν να επιβεβαιο ' ννεται δια της αναγνωρισεως της εντυπωσεως , που κανουν , το δικο του ο καθενας _αυτοσυναισθημα . Αντιθετα σ' ενα γνησιο διαλογο υπαρχει μια συναντηση και μια ανταλλαγη δυο αποψεων και εικονων του κοσμου . ΟΙ εμπειριες του αλλου αποτελουν για μενα ενα μυστικο , εφ' δσον δεν μου τις ανακοινωνει . Ετσι ε ' νας διαλογος σημαινει τις αντιρρησεις η τη συγκαταθεση του αλλου . Την κατανοηση η την παρανοηση ] του . Συγχρονως δοκιμαζουμε την μοναδικοτητα και την κοινοτητα μας . Η φιλια ειναι παραδειγμα αυτου του ειδους της κοινοτητος μεσα στην οποια ο καθενας μενει ο ιδιος , γιατι κι' οι δυο _ανακαλυπτοιτν τον εαυτο τους μεσα στον αλλο . Στη ζωη μας απαντουμε κι' αλλες μορφες του διαλογου , δπως π . χ ., τον διδακτικο διαλογο . Προσκοπταμε εδω επανω σε μια δυσκολια , που φαινομικα βρισκεται μεσα στη δομη της νεωτερης επιστημης , στη διαμορφωση των θεωριων . Ο δασκαλος μεσιτευοντας την επιστημη περιοριζεται κατα το πλειστον σ' ενα πολυωρο διδακτικο μονολογο του ακαδημαικου ειδους . Η συζητηση στην _περιπτιοση αυτη ειναι δυσκολη γιατι δεν μπορει να συντελεσθη αναμεσα σε πολλους . Αλλη μορφη ειναι ο θεραπευτικος διαλογος , ιδιαιτερα κατα την ψυχαναλυτικη πραξη . Η ανικανοτητα για διαλογο ειναι εδω σχεδον παντα η αφετηρια . Η φυσικη επικοινωνια με τον γυρο ) κοσμο διακοπτεται εκ μερους του ασθενους . Αυτη η αποσχιση απο τη διαλογικη κοινοτητα τον οδηγει στον γιατρο . Ο ψυχαναλυτης δμως δεν ειναι μονον μετοχος στον διαλογο αλλα και γνωστης . Μ' δλα ταυτα το ιδιαζον στον ψυχαναλυτικο διαλογο ειναι δτι ο ψυχαναλυτης επιχειρει , να θεραπευση την ανικανοτητα για διαλογο , που ειναι η κατ 5 εξοχην ασθενεια της περιπτωσεως , δχι με κανενα αλλο τροπο , παρα με τον ιδιο τον διαλογο . Ο Μαρτιν Μπουμπερ εχει υποδειξει , δτι δλοι οι μεγαλοι πολιτισμοι εως ενα βαθμο υπηρξαν πολιτισμοι του διαλογου . Μετα τον πρωτον παγκοσμιο πολεμο η ικανοτητα του γνησιου διαλογου αναμεσα σε ανθρωπους διαφορετικου ειδους και φρονηματος δλο και περισσοτερο χανεται . Μολον τουτο εξαρταται το μελλον της ανθρωποτητας απο μιαν αναγεννηση του διαλογου . Ν . ΜΒΧΑΗΛΙΔΟΤ _Γιλαστικα 100 ° / 0 παιγνιοχαρτα γ 1 _ΝΙΝΤΕΝΟΟ Α _χιΝΙΙΝΟΟ Γ * Α | * Παντοτε καθαρα μ' δνα απλα / _η _!|! _1 Ι πλυσιμο _^^ _Ρ | * Ανταλλαγη των _φβειρομενων Ι _? Β *| * ™ Η ΕΞΑ 1 ΡΕΤΚΑ ΧΑΜΗΛΗ Αντιπροσωποι - Διανομεις : ——Α 3 _Μ 8 Λ 90 Σ Ν . & _ΔΜΙΝΟΣ - _ΡηγαΙντκ 36 — Τηλ . 64977 - Λευκωσια ΑΝΑΚ _0 ΙΗΩΣ 1 Σ Ι Ανακοινουται δτι το αυτοματον πλυντη- η ριον αυτοκινητων εις τον σταθμον » ΣΙΕΛΛ δ επι της οδου Βλαδστωνος , Λεμεσου , θα παρα- 5 μενη ανοικτον καθε Κυριακην απο 8 π . μ ., με- % χρι Ι μ · _μ · Γ ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ Γ υης _επιτυχιας ε ? _ΟΒ εε ? _ωο . ο ? _ου καταστηματος που να εξυπηρετη εργοστασιων του κοσμου ως των _ΟΙΜΙ . _ΟΓΟΥΥΝ . _ΒποκλΙ _^ α τους φ _ι λους υψηλου επιπεδου μουσ , κης , υΗΕΡ κλπ ., φιλοδοξει να κρατηση τηνπρωτην θεσ . ν . αποκλειστικα τους φιΛυυ _* _, Ψ ι Μαγνητοφωνα , πικ-απ _, ενισχυτες μουσικης , ραδιοφωνα , εγινε πραγματικοτης καταστημα στο τηλεορασεις , κλπ . δλα υψηλης αποδοσεως και ΙιΖ : ° _Κ β ΖΖ _£ _Β _6 _κνζ ™ Η ημ Νο . 3 . _πιστο _^ ος ε , κονας και ηχου . _τοποθετημενα οτ , ς στ _^ _πΛατΙια _Μεστης Λευκωσιας _, το _στοΛΙο , του βιτρινες περιμενουν εσας . οικου μας . το καταστημα στερεοφωνικων συσκευων 5 ΤΕΡΕΟ ΗΟ _05 _Ε οας περιμενει να σας εξυπηρετηση . 8 _^^ _ΙΜΗΣ Ν . _ΒΕιΙΒΠΑΔΗΣ ΛΤΔ . _ιιεΤ _* Ι _* _2 Α οδος Ευαγορου _, 3 Α Ακινητα Μιτση Νο . 3 . Πλατεια Μεταξα . Λευκωσια _^^

Τίτλος Θέμα Σελίδα