η Κυδε ρνη σι ς δεν . ε φρ οντισε , _ουτ τυνως _, μ ε χρι _ιη α _ερον να πλ ηρ ωση . Εινε αλ η θες οτι εις τ η- » περ ιστααι ν ταυτην απεσ ταλ η π αρ α τη Κυ _δι ρ νη σεως ' ειοι χ ος ι ατρ ος , αλλ ου _ιω οε ν _Οεο απ _ευ _τ ' _ι αι αι πολλαι και ττ _οιχ ιλ βι ανα γκ α : ολοκλη _οου οια μι ρ ισ _μιτο _ς . Ο δι ορισμος τα χτικου ιχ τ ραυ αποβαινει απ _χ ραι _τ η τ _ςς . ιλπιζ οα _, εν ο ' οτι η _Κ υδι ρνη σις Οα _ορ οντισ η πε ρι τουτου ε γ και ρως , ε _* τ η σνν _ιισ θ η σει στ οι _χ ειωδεστατης υπο χρ εωσεω ς π ρος τον _φβρολ ογ ου μενον . Τη ν ισπε ραν τ η ς τ ρ ι τ η ιοο ' _ι η ιν τ » θεα ταω « η Μελισσα » η υπ _εο του * ι » Ι Ι § Κ _οσοι & αειου Λα ρν ακ _α ς π ρ οα γγ ε / _δ ει _αα μουσικ η συναυΛ _-. α . Η εσπ _ε ρις οιεξη _ν θ η χατατο πλει στον επιτυ χ ως , χ α · τε _θ ελζβν _οε του π _ροσελΟον _τ α _χ οιτου τ ιτ ραχ _οιδου ηο _ει ς τ _ε _ρετ ιααοι κτ ' ι του χ λειδ ο _' _-ομ δαλ βΜ οι οεπ αλοι η / οι χα ' ι ασματα ψ χ / εντ α αετα τ εχνη ς _ον _^ ' _ι κοι νη ς . Ε _» ολι γ οις , οι _ευ γε ν . _ο ς _λαδοντ ι ς _αειο ι ι ς -η . εν λογ ο _ο ' . * /· α « - _οοντ ι ς _μερο πς τ ην ιι _Λογτ ο _ο-. Λ αν θρω πι χην ετπι ρ _ιο α χατ _ι _διλο _/ παντα ζηλ ον _, δ _, _~ _Λι ς _ροσοω σωτιν ι _ι ς αυτ η ν καλλιτε χνικο · - » ο ον _ε-ι σ γ ι χ _α ρακτ η - ρα . Κ αι το κ _, οινον οεν υστε ρησεν ιν τ η πι ρι στααε _· . τ αυτ η , π ρο σηλθε ο'αΟ ρ οον , δι ατρα ν ωσα ν κα ι παλιν τα ευ γενη χα ' ι φι λανΟ ρωπα του _αΙ 7 ιι η α * τα . ΕπΙ τουτοι ς , € εω ρουμεν επι _δ αλλο μενον οημοσιογρ _αιι χ ο » καθ η κον ν ' απ ονει _- μω με * Ειται ν ον ιις παντα δ _ι α ' . συν ·· τελεσαν ει ευ _3 δ ωτ _η ν του ι _ε οο _υ σ « ο _· , _ . - . Δυστυ χ ως ο μ ως τ η ν λα μπρ οτητα : τη ς ετττε ριδο η μαυ ρωσαν τινα εκ-. τ ροπα ,, χ α ρ ιν δ' ιπιδ _ει _ςε ω πν _ιυμ ατος—ω φαινεται—ε γ ι . οντο τινε ς πρ οξενο ι σκ η νων ου _σα οεστω ν _, _οιτινες ι νιποι η σα ν εις παντας τ η ν _^/ _ε- ρ ιστ η ν _ι _ντ υπ _ω σιν . 'λχολβ υθ _ου μεν ιν πολλ οις το σοφο ν απο φθεγμ α « τα ( ν οΒ < ω μη ιν δημ ω » , θα η το ο μ ω μεγ αλ η ιν τ η περιστασει τ αυτ η ελλ ειΙ / ι να συγ καλυψ _αμε ι και να αη καυτη _ο ιασωαεν τα ιν π ' λη _οε ι θ _εατ ρω ατεπως λαδοντα χ ω ραν , τ α _οτ _οια _, βυο _^ μ ως πα ραο _β _- _ξον , η _ονν _ςντο να * χ ωσ _ι και μ αλλ ον λυπ ηρ _ι ς « υν ιπ _ι ιας . Μετα τ η ν _ικτελ * σι ν των εν _ι ω α' ιιε _οιι του π _οα · γρ αμματο ς αν _αγ _εγρ α _μμινε ο ν _τ ε μα - χ _ιων , ιη π ρατασιι τον Ιιλλ ην _ς ς Π ρα · ξε νου κ . Β . Ι . Φιλη _μονος _, ην π ροθ _υμω ς τ ο χοινο ·/ απιδι χ _Ο η , _ενηλθΙ ν ιπ ' ι τη ς σκηνη ς ο κ . Λ ' . Δ . Ψ ραγ _χουι η ς οπ ως _ατ _τα γγ _ειλ η _£ _< των ποι ηυ . ατο > ν τ · υ . ν * χ . Φραγ κουδ ης ε < ο _μι _σεν ιπι - και ρο ν , προ τη απα γγ ελια ς τοΟ ποιημα τ ος , να ομιλησ η τινα πι ρι πο _ιη · _σεως , αλλα μολις ηρ _ς ατο χ _ατ επισεν _βποχομω χ αι προ στι γμη ν η αν λαια - Ει νε _ι κ _χ ο ς α μφισ _β η τη σεως , 5 _τ ι το π ρΛγμα οε ν ω ρ ιιλ _ιτ ο ει ς αμελιι αν - _ττοΟ ιπι τη ς αυλα ια ς ιντεταλ · μινου , το Οτ © _δΙ χατιστ η _κιταδ η λον _ιξ οσω ν ιττ η κολουθ ησ αν _μιεα ταΟ _τ α . • Ο χ . _Φ _ραγ 4 θυοη ι ν τ η , γνωστ η α . οιλι _ιει του , εν _, κν ) . 9 νΙ η βι - _} η ν _ομιλι _β ν του , η τι ο ημ ιιωτι ον δεν δι -ηρ χ εσ « τι _Μον « το υ _οκτ αλιπ _τ ου , ι & ρ ισ χετο _δι η δη πιρ _ι , το τ ελο ς , οτι ι ( ς τ ων _8 ιορ · νανω _τ ω ν _% _9 _Ιο-τπ ρΙτ η ε νιλθω ν ΙκΙ τη σ * η νη , α _^ ιριι τον _λιι γο ν « _ττο τοΟ χ . _Φ ραγ χ ουδ η _Λ * _αη _ιυη υνομ ινο ς προς το χοινον _ζητ ει ις ονο μ ατος του , _ου-χι δε _ιεδαι ως χα _ι κατ ιντο _- λη ν του , ν * αναδαλ η την απι _γγτ - λια ν του ποι ημ ατος _ιις αυ ριον » ! Το χ οινον . ως η το _επομε νον . δια μα ρτυρετ αι και ιν α γ αν αχτ η σει ι _* ζη · Ι την απαγ γ _ελια ν τοδ ποι ηματο ς , _αλλ η _αεν _αυλο _ζια κατα πιπτει χαι παλιν πα ρα τα ςσφ οορας οε οια μα ρτυ ρ ιας και τη ν χ ορυ φωθεΒσαν αγ ανακτησιν , οι δι ευθυν _ιντε τα τη εσπε ρ ιδ ας _ι Οι ντο £ _ι ς ενε ργ εια ν τ ην εκτελεσιν του δ ' _μερβυ ς του προγρα μματος , προτ ει ν _ον - τε ς α γ αν γ εννα ιο β ρονως ν * απχγγ ιλθ η το π ? ι η μα κατα το τελος . Ο π ρος τους ξεν · υ _οφε ιλο _μιν ο ς σεβ ασμος καΙ η πρ ος τας λ α _βουι ας μερβς εις την _εσπε ρ ιδ α ευ γ ενει ς Κυρ ιας χα ' ι οεσπ οινιοα ς ιπι _^ αλλ _ο αενη αδρ οτ η ς , ως χαι προς απαντα τ _ιν γυναι _χ ειο ν χοσμον > ε . τεφι ρον ανα γ - ναιω τ η ν υπο _- _^ ω ρησι _* προ τ η ς _τ _ο-« αυ τ η _ς θρασυτη τ _ς . Η θεσι ς , ην ο χ . Φ ρ αγ χουδ _ης . χβτιλοτιε τη ποιται _ιι τ ου χ . υ ροζιυου χ αι χκτοπιν τη πλη ρου του κ βιν οι επιδ βκι μασι ας . η το ανα μφ ισ _β η τη τως πλιον η _σεοαστ η , βε ' ει > £ οι , πιστ _ευ · ομεν _, ανα γχη να _ειπ ωμ _εν _, δτι η ο β ρ _ιτ τι _κη συμπερι φ ο ρ α , η τις ¦ επιδε _^ θ η κατα τ _« _υ π ροσωπου · του κ . Φραγ κ _ουζ η απη υ ? υν - ετο πρ ο ς πα ντα αν ιξ _βι · _ρετ ω . Εινι αχ ρ ι ·» λυπ ηρ _ον , οτ ι πι ριη λ Οο · αε ν εις τη ν ανα _γιαην να ικ _ι εσω με ν γεγ ονοτα , ουδα μ ως βεβαιως ιυνα ρι < στα , α πο βαινει ου _, ως ενα γ χ αΒο ν , ο πως τ _οια _υ ται πρα ςιις υπο « _εινται _ιι τον ιν τ η δ ημ βσιοτητι ελεγχ _αν , διο _^ ι αν η εσπε ρ α τ η ς τ ρ ιτη ς ισημ ειωσε μ ια ν κατα του χ _ς ινου _υδ ριν _, αυ ριον θα υποιτ ω ρε ·» . Βιω _, οικ α τ οιαυτας . _Κυ-/ ομιθα οπ ως ιν τω μ ελλ ον τι συναι _- σθανθ η εκ αστο χ αλλιο ν τ η ν 0 ε ο ι ν του , τουτ _ο δε και μ ον ον Οα ε ι · . · ε η _ασφ αλεστερα εγγ υ η σις . ο : ι δεν Οα πα · ρασ τωαιν και παλι ν _ποο Βι _ιοο α _ο ι _ου λυπηοου 9 εααατο . Με _τ ' αισθ ημ ατ _α οικαιας υπ _ι ρη . ρ ανιας Οα Β δωσι α _^ _τ ' ου π _ολυ οι η _^ _ε ' - τε ροι συ μπολ ιται ιχτ _υπ _ιυ μιν α ιν _ι δι · α ιτι ρω τευ χει Οπο το ν τιτ λον « ΣΤΟ-. _Νι ) _1 · τα ωραιο _τι ρα π _ριι οντα ι η ς Μουσ η του α γ απτ _, το _υ _» ιλου χ . Α ημ θ . Αι η ι _ρτ η . Ο , _τι τ ρυφερ ωτι ρο ν χ αι πι ριπαθ _εστι ρο ν πα ρηγ αγ εν η φαντα - σι α του ε μπνευ _σμ _ι ν _ου ημ ων ποιητο _!} θιλει πε ριλ ηφΟη _ι ! ς τους « _^ ΤΟΝυ _ι _'Σ » του , οι _ιι νις χα λο γω ι μπνευσιω και λο γω ιξα ρσε ωςθελουτ η κ _, _ατ αλαο η αξιοσ ημ ιιω _το ν θισ ιν εν τ η νιω _τ ι ρα ελλ η νικ η ποιησει . α Α φικ _ετ _ο απο τινο ιν Κυπ _ρω 5 % , Χ ρη στο _δα σιλ η _ς , α γ νο πατ ρ ιωτ η ς χαι ει των δο χ ι μωτι ρων συνε ργ ατων τη ς « ' Αχ ροπολεω _ς _» , Ο κ , Χρησ _τ _οδ ασ ιλη ς πιριι γραψ βν _εις _μακ ρας α * τα «© χ ρ ισιι προ τ η ν αθ η να ι κη ν συ / αδελ _φον τε τοΟ ταξιιδιου τοΟ Βε ρμανοΟ Ανι _ιο χ ραρο ιις Παλαιστινη / . — δ - ιια ρι ιτι _-δημιι ιντα _υ Οα 6 ι ν _Λε · μη σσω _αξιολογο Ιατρ ι κ , Ιωαν νη Πι _εριδ η . . _' . , .. * ,. . _· -8- _- · Τη ν παριλ θου _σαν κυ ρια _κην ετ ελεσΟ η σαν _βι γ α μ οι του χ . Βιωρ γ ιου Θ ωμα μετα της κολλι μ _ορα _β υ δεσποι - νιδος Γικτω ρ ιας Αττισλιδ « υ . Αυθ ημερ ον ' ε ιελεσΙ ησα ν οι γ αμοι του χ . ΙΙε τ ρου Ν ικο λαου μετα τ η ς δεσπ οινι δο ς Ελενη Δ . Χ _ρινΤ-οδουλι δ _ου . Ετελ _ι _σι η αα * _ιπισ η ς > ιν ΙΙ υργα , _» ι νααοι τ βυ κ . Βιω ? γ ι · υ Σο _βοχλεους μεζ α τ η ς δεσ ποι νιδος Μα ρ ι ας _Δη μητ ρ ιου . Τοις νιονυ _μροις _ευνο _μει ' » απο κα ρδια ς τον συζυγ ικ _ων διον _μεχ ρ ον και πλη ρη ευδ αι _μονια ς . ΣΟΦΟΚ ΛΗΣ ΝΙΚ ΟΛΑ _' Ι ΔΗΣ . Ι ην εσπι ριν τη ς πε μπτης ετ _ε / . ευτη βε ν εν ηλι χια 74 ι _τ ων ο α νηρ _Λ υασα _^ επω φελως υπεο τη ς γε νετι ι ρα ς τ < ν πιλεως χ α ' ι λα βων πολλα κις _ενι ργ ον μ ε ρο ς εις ε Ον _οι ο _ελ _ιις 0 . πο _δ ισεις . Η χηο _ει α του ι γ ινετο τ η ν _Ιπιουσαν / ν τω -α _€ _> Α γ ιου Ααζα _οου , κατ αυτ η ν _ο _« πα ρ ισ τα το * α ' ι ο ΙΙ ρ _οξενος τ η -Ελλαδος χ . Β . Ι . Φι _λ ημ ων _, οστις ι τ ηρ _ε τα αρε τα ς χ α ' ι τα π ατ ριωτικα αΗΟ ημα τ _* του μ αχ α ρ ιτου . _υιεοανοι χ ατε _τ ιθ ησ αν _ε _« μ ερους το υ Δ ημ _οη _ν ου -υα & ουλιου Αα ρνα χ ος _, ς · 3 δ ιε _τ ελ _ιι μ ελο ς , δια του χ , θ . Ι _ι . Κω νσ _τ αντιν _ιδου , τ η ς επιτ ροπης 'Α γ ιου Λαζα ρου , ης δ ιετ ε ) _ετ συ μ βουλος , δια τοΟ χ . ιΝ ' . 1 . Δ ημη τ ρ ιου , χα ' ι τ η Δ ημοτι χη _ςΣ χολη ς Α γ ιου Λαζα ρου , οια τ ου διευ _δυντου αυτης χ . Κ . Β . Λυοιωτ η . Απευ _^ α νοιτες ' . α συλ λυπ η τ ηρ ια ημ ων πρ ος του συγγ _εν εις του μετασταντ ος , Ιπι φ ων _ου μεν _αυτ ω · , Βσιαν _ενοι ιλα _^ _ι αν . /» ι ι Β £ _ΑΓΤΤΛ 1 _Α 1 ΓΙΑΗΣΕ 1 £ Βη ν π α ρελ _θ ου _ι ον -ριτ ην π ρου χ ειτο ν ' αν αχοινωθ η ει τον πρ ι γνη πα Βεω ργ ιον ο διο ρισ μ ος του υπι των ιν Αθ η ν αις π ρ _ι οοιυτων των τεσσα ρων Δυ να μεων , _·() τιτλος τον οποι ον ιπ του π _ι ρ οντος θα _φι ρη κ ατε ρχ ομενο : εις Κ ρη τ η ν εινε τοΟ α _- ωτερο _ι ι _{ ντολ _οδο χο υ των Δυναμι & >· _,. Ι { , _· ζ _, η ν Κ ρη . τ η ν θα ' _-εατ ιλθ η _Ι πιδαιν ω ν ξενου π ο · λε μι κου σκ α φου ς , δε ν θα διο ρισΟ η δε , ω ι γρα φη _, συ μ βουλος τ ου ο κ . Ι Ου μα Δ ρ οζ , 13 ραδυ · ιε ρον μετα τ η ν ιχπονη σιν ναι _ι φορμογη ν του π ολιτευματο ς της αυτονο μ ια ς δα διο ρ ισθ η η γεμ ων , « αι Οπο τον τιτλ ον τ _οΟ το ν 6 α κυ βερνη _ση τ ην _Νη αον , οποτε Οα κα · τ βρτισ _θη _χ ο κ ττ ολιτι χ ον χαι στρα · τ ιωτι χ ον γρ _αοιι ον του . Ο χ . 2 ρ * _χιαν α χη ς εινι γιγ _ο-νος , € τι θα _* αταλα β _·^ πλ ησιον του ιζι χ , ουσαν Οισ _ιν , — 01 _βιη δε τη Κ ρητης ην βιξ * ν συν εισφορ ας δια τη ν δα _ιτ _ανην ττ ρος υιτο δοχη ν το υ πρ ι γ » ηττο Βε ω ργιου , συνι _λ ε χ θησαν δι ηδ η Εξ χιλιαδε ς δραχ μων . —Κα _τ ' ιιδηιιι _ιπ Χα νιων , ικ τα χτ _» *« _1 πανη γ υ ρι κη _υιτ οδ _οχη _ιι οι μα ζιται ιι ς τον ΙΙ ρι γ _^ η ττα - Νυ )» θ ημιρ _ον δλοι οι Χ ρι ανοΙ ε τοιμ αζ ονται και _ι ργ αζον · ται , οπω _προο-Γωσ _ωιι ν ι / ς την _ιτολιν η ρ ω _τ ο φ _βνη οψιν _. — Κατα τη λεγρ α φημ α εκ Αονδιν , υ προ ς τας αι γυπτια χ α ς συναδελ φου ς , αι _ιε . ααα _ρ _ιζ Δυτα μει ς , α _ι τινες π _ροσφ ε · ρουσ ιν δσου ουπω ιις τ _εν πρι γ κηπα Βεω ργ ιου τον διο ρισ μ ο ν ανωτατου επι τ ροπου εν Κ ρη τ η . Οα πα ρασχωσι ν εκ αστ η 40 , 000 λ ι ροΙ ν δια τας δαπα - να ς τ η ς διο ικ η σεως . —Ο _Δζεδ ατ π _α _σσα ς συνεληφ θ η ιν _ω αμασκω ενεχ α του χ ρη τι χ ου ζητηαα το ς . ι _Ι Α Ν λ Μ Ν Η Σ Ι Σ τ ο τ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ _Σ ΤΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΑΦΓΡΙΜ ΟλΙ ΙΙΛΜ ( Ε κ τη ς Εστιας ) _Κβ _, _τ κ -ιου _παΛβ . ι · τ _ι _β · υ ν _ ιον « υ ττ , μ _» βι η τ _ριιΛο χ _ρχιι α ι : ε ο -χ _αβ ι _τι υ Η _ικ κλι _ιιν ν _^ _ελε _νι _δωιτν _· _, · : _!) _οικι ι _ον _ιι τον _αχλλ βν ιν » ν _ _εν τ ων _ιουι / . ων , τ _ςν _ιυλλ _ηφ _^ ιν τα ι _^ ' » _υτο _οωιω _£ _-Ι οιω & 7 . _^ ο _: £ χχ κ _ι _υιντ _, ακτι _, _ιτΛ ' _αιι λλιν ω _ιυτοσ _^ _ιοι ον ανα _εχβπην _μιν _ιςβ _αλ-Μον τιν _ι _ιιι _τ . τν οι χ ανια , βι βντα ι _πι _βιι χτ ! - 3 < υ _χιΙ ω τι -λ _ον _τ ι μτ _, ς τ _β ονιαι Α « _ι :: α ομτ _τ _χοΥ _, . Και ο αν _αχς _- . _τη ς _ιατα _μιχη ον ι _· η κνη _ρχ ι ι _ο μ _« _τιι Ον « ανα α— _βοει ξει πιιι -. η αΟω _ετν _, το 7 * 5 _χκ _κου ργου _κχ ι τη ς ιν · _χτ ( ς ιου βυα ιι -ο ω _«· » ο _ταο _ςι χαγ _/ _αζων _Εια ιι ι _« - _β υιι _ι _^ ιν _» _ι α τ βυ _α-εεταλ _μικου _τ ιυ ι _« _ανι-^« α βζν _ιν αι > τω οιβ μν . _? ιο την * _9 _« _ιν : Α _βι - _ρι α Οα η _αιι ! £ ι _ι ·!! _αεΟι _ι _μη νιυιαιν _^ ν : _Ενγ _^ αιχ αν _ιν ! Οι _Χιι _βτι _κν · ι ων Υ _, το ιο _^ _οο ητρ _ιν _, β : _ι-» α ? . _» ν αι > Βον χατ ' 15 : αν Σιρκ . ειραπη » . _Αλ-^ βι _ιχινον οαω χκι τρια « Λλ _» _ιιΛ · νον _ιι _ιχιΒ _νιν 3 » χι _οι ν _ιπ ρο _βη χ ωνε _ι ο χατ _α τη ν οι _α »«« ιν _τβι > 3 ιν τ βν _ιν αι η _τι ζιν ιιισιδε _ατως Χι ! διν _ιιν • πιο _ιιι ωνιι οιι _ιου τιτλον τβυ _ςοαιολιζ _βντ ο _-ιαι χο » κ _χκτ ιι -χων Λρι _οτιανων χαχ · _υργ ι βι -νεο . Κ _β ' ι 5 _* ε ο γ ι _ρων Μυ : ο 6 λ _ηιοι , μιτ _βνι _ινων _μιτα υ _, ιΒΤ _, _μιιι αν τ · 3 Π χ _εχ * ιι τον ν » » ν _ιου αγ . Μ ηνα , _οττ ου πι ' λιι · _: » η _οιυτι _ι α 'Λ - νασ : α βι : , _« ι _ι ιν κι _ι νη _ π _« αντου τον _ατ : ιι « ρ απην , ' /| τ βαν 6 η _μι ν ιΒ γο _^ »? ι « _, αλλ ' 0--π ιχ ιι _δ η α _π _αι ι _ι χν χ ιι αλ / . χ χ : ιιιυ _ι υνσιν _ιιιηλιιν ι : π _α ρχ _κπ αιντ _, ν _οι ον . Μο / . _ις _1 αω _ι _^ ου _χ _ωρηνι βη _αχτι _τ ιν χ η _χουοι να τω χ « _α - ζωσι : « — Αι α _βιν _ττ _, ! _τ _» υ λι _γιυ « ου μιλω . . . Ε _ιτι α _βν , χχι ινρ _ιιτ , πει του _ςτ _τ ιΟ _ιαν _ιο _Ετ ρχ δχ _ρ _ατ ι Β ,. — Κ _ιν _ιι : μ ι υ _μια _/_ χ : ι — Αν τ _τ ι ρν χ ατ _το _« ' / _[ > :. μου , Ι οι ... — ... ρ _ι μ ομπ _χ » η ! _ιι νι _Β λη : ω _ι ι βχ : χ _αιτ ιχ ω • υ τ · ς . ¦ «— ν Α 5 _ιι _' ιμ 5 απαι 7 η , _ιπ » νε } . _χοιν Ι Μν _ρ . δλτ , · τ » :. — Η _χχ » ι _ηο _3 _σου ζτ _, τω _ιι _» _«'« _αιγ · α ) . η . Εινι κχ ' ι μιγχλο μι _· 7 _τ ο . 3 _ι ρ ιι « γ ω _τσ' _α _, γχ _^ ω _τ » η Χ _? ιστ « « ν » 5 ι κχ ' ι αν Β _βν _ι _βχβ _τι σοτ , κχ _α · «¦ μη ιιν « - / ιιτ _' ι ι ' ιν _ι , _υρχ _σα ντο _λ ο . Βι νιι χι του ) . « _νιν βον Ο Μ _υι 6 δ / . γ , το ανυον _, ο τ _β 3 Σ : _ιχ 6 α : _ι πγ , ! β χ ι γ ιλι _ι 'ι « Ιν ν _, β _& χνι _τ ο _ριγο ιπ ' ι τη _ραχι ω κιι χοτι _τ « μ « νχ _τχ _νινατ _α _τ · _ν ~ _Μ χ _« _ιτ τ _ο _οιν τΟ διαζομαι . Τω ρα ξι ρικ τι _η βιλ _χ ι _ηχολου · η « _ε . Αλη *« χ _Λι δι « _»«· _ζβυνι τ β ι υιγγ _ιλιο του ρκικοι σημι _^ α - 'Αλη »« ι « . _—Νχ λ _«« ον τ » 0 ι _) . ω . Μη _μου τ ' · βρν _ηΙτ , Τ , π _« σι _» γ , χι _ιωιτι υων την λαδη ν τη ς στταιη : του , _ιτσι _νι 3 _τ _, _ζ χχ λη 'Α . νχστ βσι . Ε γ ω Κ ' μκορω να παω αχιμη ' ι « ν αγι ·» _Μηνι . γικ _τ Ι _ιιμαι αν *» τι » τ » · μα ·» ωχο _> _τα ξι μ _» νχ π 3 νι _ιχια τα ρ · _υ · /> μου , ** _ι ν' _αχβυσιον ιο ινχγγ ι / . ι · . _Τκ « ι τουλ _ιγ » υ _σβκ Ο Μυ _ριδλη το _ιστ χτο « ιωπω ν χχι « . γνοων _τ | ν' απ _ιχ _ρι _βι · © ρ ·« _6 « _» μω _« 1 · ρω «< αν _|· Ορω _βχον ιη ! τον μ « τωπ _βυ « υ . Ο Στρ _αβχ _^ απη κν χ αινων _απ _αντ Β , σι ν ΙΟω η ιυι τη ν σπ *· ιην τ ον , ' τιρο _σηλ _ου τον _ο υν β ? 0 ιλ μ » ν ιττι _τιβ ιυ μ «« κ * _1 _ι «»« λλω » _^«{ ψ _« ν $ « ι _μτ ιβιβμ * τχ «« - / . ιχ χι ιλ _η τ ·« , _ιπ _ιι ι _ι χ _νοι _τ · ιι λιυ κβι _» ς τ ·« _οξιντα _» — Ελ α τω : * υπ _ιλ * 6 ι · τ « υλ < γοο ·«» μι λυττ _ι σχι « δς ' ιν τ * ττι ρν , ι βα _πορειν ω _γιο · _μνο-, χχ ! βχ χ _ου · λιν _^ · ω . Κ _αλΟ _ τ : οΟ _ιισκ ... _ρευρ-Οωσιν απα _ντε ς εις τη ν _πλ . ατε _ι αν του σιδ _ηροορομιχσυ σταθ μου , οπου Ο . * απ & δ _ιοασ _& ι ) _εξερχ ομεν ος ο πρ ιγ κη ψ . 'Γδ _λθι υμ · : ·< αι _δυο _οημα _ιαι η ελ ' _ι η · νιι _, η * α _' ι η _κ ρη τικη 6 α _χαι _ρετισωαι π _ρωτ αι ι τον πρ ιγχ η πα Βεω ργι _ον απ ' _,-^ _ιδαιζοαενον _, ν : _ι £ _>· ιιυμ ιζουοτ « _ι αυ : ω η π ωτη τη ν _νενε τ ει _3 σν _-ζ α _' _^ ' . _οα του χ αι η _οευ _'ι ρα τ α νεα χα _^ ηχ _ο / _τ α _χοι τα ς _νι ' ας δι - τας υπο χρ εωσει ς τι ς οποια · αναλα μ δανει . () ι γερ οντοτε ρ οι των _οπ λα ρχηγω ν Λ αΙ τ . _βοκριτω * Κ ρη των μ . ι τα γρ α-© χχ α τη ς πατ ρ _ιου ς των στ _ολας _, θα Βστ βντ αι εις την πρ ωτ η -ν γρ αμμην , ποωτ _τ . ι ΕΙ ου τοι θα _ν _*^ * τισωσ · . δια ζω ηρ _ων ζη τω _χ _ρδυγ ων τον Π ρ ι γχ η πα απο _ιι _δαζο μ 5 ν 3 ν _, _οι δοντες _β' 3 τ · υ το _συν-6 η α « εις το πολυ πλη θος των πα ρευ _- ρεδ η _ιι _ μ ενω ν χατα την υπο _δ ο _/ η ν . _ΙΙχΛ _εντ _α υθ α ι > 0 _οι » 3 ιωδεις _εσετα _ι η _οε ' , _ιων . ς τη ς Α .. V . το Ο πρι γ χ ηπο Βεωρ γ ιου . . Απ αντες οι * ν _Αθην αις _προσρυγι Κ ρητε ς μετα _-, _ου Αθ ηνα ικου λαου θα συγ χ _εντ ρ ω _θυσιν εις τον σιδ _τη _Ρ οι 35 ιιε χ 5 ν στα _θυ-ον της Οα _ονιιας _Υυ ' ι θα οπ _οβεχ _ι ωσ ' . το · / π ι _ι γ » ηπ _α οια ζωηρ οτα των ζη τωκ ραυγω ν , _εκ δ η λ _ουν _- τε ς τοιου _τ ω τ ροπω την αμετ ρ ον _^ αρ αν _: ων _ι _πτ τη αιτια _αο-ζει ~ υ ηγε · μ ονος τ ων . Ε < ~ ου _ατσ _ιι μο υ της ι _Ομονοια ς , παντ οτε εν μεσω ενθουσιω _δ ων επε _^ _βημι ων , θα συν _οοευ-ιωσι παντες τον πρι γ χη πα μι _/ _ρι τ ω ·* αναζτι _ρων . Τη * ρααι _λ . ιχη ν θαλα _μηγ ο » ι _Αμο ιτ οιτη ν » 0 α ττ ροΟπαντ η σω 3 _ι πα ρ α τον Ισ _Ομν * τη - Κο _ρινθ ου _ζ _« _« α φη τη ς τορ π ιλλι χη _ς μιι _ρις . Α ! αν » αγ _* α : αι επι . τουτα » δια _τ αγ αΙ ιδ _οθ _ηοα-ν χ ' π ς £ κ του υπ _ιυ ργιιου τ ων Να υτικα ) ··» προς το ν > διευθυ ντ η * τ η ς υπ _οοριτ χιου αμυνη ς αντιπλ _οι α ρχ ον κ . Μαυ ρομιχ αλ ην . — Ανεχ ω ρηην εχ Ιιε _τ ρο υπολ _εω : μετα _βαινων _βι ςΚδητη ν _ι ο τ _ι _ατ η γ :. || 3- Γλ « _ν σ / . η , χ _ομι _' , ω ·/ αυτ _: γρ αφ : ν επ _ι - στ _βλην το υ Τσα ρου , οπ _<» ς _< γχ _ε < _? ιση _υυ ' . ην ει ς τον πρι γ / _, ηπ * Βεω ργι ον αμα > _? Μ > $ η ει Χανια . ΙΙ · . ? : ευε · ται Ειι η επιστολη αυτ η _τι ι ρι _ιχεβ τα συγχ α ρητ ηρ ια * α ' ι τας νιιγ _ας τον αυτοκ ρατο ρικου τ η ς ι _' _ωσι ια ζευγ ους . —Ο τρ οπο ς * _αΗ ' εν ?* αντι π _ροσω · _πιντ _, τ αι ιν Κ ρητ η η ' 7 . _λλας . 3 ε » 1 · χ α _νβνισθ η ι ' . ι Το ζη τ ημ α τ _ουτ β _, δυο ιπι * ? _κτ ου _· 5 ν δια _οοου · γνωυ . σ · _, _6 α Β · · · · ' _λυΛγ , μετα τη ν καιι οδ βν τη ς Α . Υ . του Π ριγχηπ ος ει ς Κ ρη * . 7 | ν . Εν τουτοις πι 1 « νω * ιρ ? υ Ηοι ρ _ε ιτοι , δτι τ ην αντι · ωπε Κλλαο ' πρ _ιδ _ι αν τ η ς ' >« ς θ α . _αοιχ θη η Α . Υ . ο ΒΙ ρ ιγ / _,-ηψ Βι _ω _ργιο μ . η _π ολπο μιν _ο ς πρ _' . ς τοντ ? , α θ ? 0 θα 5 ι « τ η · _ρη « η τ η ν ελλ η ν _ικ η ν _ιι αγ _ενειαν , —Κατ ειδ η σει ς χ θεσινα ι χ Χανιων ο _εφ _οπλι _α μΛ ς των Χ ριπιανων _1 < τ _β · μ ατη σι τ _εα ραδ _ι Ο _ιντω ν ολι γ ων μ ονον δτιλων ιν _Χανι _οι χα ' ι ΡιΟυ _μ-ντ ) , ΟΙ Χ _ρι _βτιαν _αι ανα μ _ι ναυ _ο » _« ην λυσιν τοΟ ζηι _ημοι ο ιη ς του ρ *» _» η σημ αιας , μετα τ * . 0 » ο δι π ροΟυ μω θα πα ραδω · ' σ ' ουνι τα 6 _« λ _β των _ιι ς τ η ν βχη ιιατι _- • _' _βι _^ _μινη ν βυτο » ομον Κι _, 6 ι ρ % η σιν , Φ < _ββΟν : αι _, αλλως , μτ ( _ιιω _< ν ι _ω μι . τα _ζν π ροκλ η _ιιτ ) _αι _φνι δι _ι _·» βυ γ _χρουοτ ι ¦ _: ι _< _ικ μ ε ρ _ιυ των _Μ ο _ πο _σια ι ρβς _ιυ ρωιι _βιιης . Ο πρω υς _σταΙ μ ος υ · πηρξ ι το Μυλοποτα _μον , Κ _α θ ' ολον τ ο μηκος τ η ς · 6 & 0 του οδοιτιε ρους _? 0 λιδι λιαν τα Ο _ι α μα τη ς χατιστ ροφ _/) των μω _ομι _θα ν _ι χ ων · τιιρι _οοοιων , Αλλα τ η ν σφοδ ρ ο τ ητ α τ & 0 μ _ιι ου χατ _ενο η _σεν ι Ι _τ _αλις _, δτι ε-Τιι ιιι ι _φ Οη την μβ νην τοΙ ) Α _ρκαΓΙ βι _κα _ _ηκοι / σι τη ν « _ρηγη _ιτ ιν _^ οΟ 5 > βχ » υΒω · μ * χρ ς τ & 0 1866 . - Ε χ ει ι γι / ω ρισι . τον επισ χ _βπον Ρι · θυμνη ς _υι _ο ' _υ σιον , . « αλ η _^ η τυπ ον πατ ρια ρχου , ω ρα _ι ον _αι * _ρ α _^ _αιλ ητικο ν το _ιιω μτ _, μαχ ρ _ι ν _φι ρον τα _ττ ω γω ν β , _ινοντ α _μαυ ρους τους _ο · 6 χλ μου · χ α ' ι οζυ το βλ ι μμα , ποιμ ενα ψ υχ _ων , ιν · _ι _ββιη και δι βχαη πατριωτη ν , α γωνιζο μεν _ων /* 6 υ μως τον ιερ ον τ'η ς _< λευ-6 ιριας α γ ω- _« α » . ' Οι επ ισκοποι της Κ ρη τη ς ω οο _· _θως πα ρατ ηρε ι ο Ο ρσιν η ς . _< ε _! νι οι ελ η _θεις αποσ τολοι του χ ιν ημ βτος . _Σ υνδεοντε ς την επλ _επ _ατ ρι αν πρ ος τη ν ιυτ _ι οειαν , απεκτ η σαν επι τω ν πλ _ηθυσ μων επι 5 ρ · η ν _, ητις χαΟιστα _αυ · τοι _ι αλ ηθει ς α ρχηγ ους των επα ρχ ιων τω _> _, η δ εξουσι α τω ν κειται υπε ρ ανω * πασ η ς αλλ η ς » . ιιι ς τ ον _'Ασωμ ατον η λ _βεν εις υπα - / τ η σι ν των ζεν ων ο ο « _λορ / ηγ ' . ς τ η ς επ _βι χ ι ' ας . ' _£ * : πρ ω τ η ς οψ εως , α · γρ _εω ιιος , _βαθ υπω γ ων _, μελα γ _/ ρ β υς , πα νοπλ ος , ο Μυ ρ _ος εν _ετ το _ι η _€ £ ν εντυ · πω σιν λ ηττο ρνου , _Γραουτε ρ _ον _οαως ε φ ανη ανηρ α γ αθο ς , ι _ι λι χ ρ ινη ς _, _βιλ 0 _^) 3 ω ' . Η το τοις πασι γ . ω _ιτ _ χα ' ι παντα / _ο Ο ε γ ι _^ ετο δε κτος _εο ρτ ασι μως Δ · . · ηγη θ η οτ ι η επα ρχ ια , η ανε χηρ υ χ _Ο η πρ οσ ω ρινος α ρχηγ ος , ητ ο τοσ _ι ν πλου · σια _5 ωτ ιε πα ρηγι τεσσ _α ρι εκατο _μμυρια ο < αθων _ι λαιο ·» _κατ ' _εΤτος , ιν αυ » ιι ) οε ολι γ α ει χ ον _ι λαιο δε ν 5 _ρα ) χ αιτοι πολ λα « νη _χον _ει α . ωα « . ε · Οανους . _ς _0 _Ο ρσινη ς ει καζει _διι η π _βραι γω · γ η το Ο χ ρη τι χ & υ _ιλαιο _^ δυ-α τ αι ν' _βυ · ζη _αη , εαν τα ελ αιο _οε- δ ρ α τυ _/ ωσιν οιας Ιν Τ » _σχανη » α · Λινο _^ ρ εας _νοη - μ _πνος καλ ? _» ιε ργ ιιιις . _ιιαν _τ ονου οι ξιναι , οδ ηγ ου μενοι Οπο του Μυ ρου , ετυ γχ αν αν αοελ _3 ι χη φ ιλο ξενιας . Αι γ _^ ναι χ ε ς _5 εν ιχ αθ ηντ ο αιν α * τε των α νο ρ ων ει την τ ρ 3 πι _» , αν , υπ ηρ _ι τ ουν δαως τους δαπυ μ α νι ς μετα προθυ μου _υ-Ε 3 ιαν ης Αι οι χ ιαι _μαινον τ αι πενιχρ αι , αλΧ οι Κ ρη τε ς ζωσιν ευ χ α βιστ η υενοι εκ ιων π ροιο ντων της γη ς τ ων , Ιι _χαστ η νι _χογ ι νιια πα ρ αγει τον βιτο ν τη ς χ αι τι ιλαιον τη ς > ε ν ει το πιι μ νιον της . διδ _ιν χ ρ ιας , γ αλα , ερι βν . Η γη κ αλλιε ργ ειται ολι γ ον , ουνι διοτι δεν α ποδι δει πολ λ απλασι ου /• Ν # τ > ν εμπε η ιστευ μενο ν αυτ η σπο ρον _, αλλε διοτι αι _εσοδειαι _Ιιι τ _ι Οιντοι συχνα εις οη ωσιι ς χ α ' ι κτταστ _ρο βα . Οι « ν . Ορω η οι ι ιθισθ ηι _-ι ν ουτω να β ρχ ωνται ι ις το απολυτω ς ανα _^ _και * _, να ' ργ _αζωνται δλι γ ον κβ _' ι νε ζωσιν εν _παι ρια ρχ ιχ . η σχεδον απλοτ ητ ι . Βη ν -νυ χ τα βι ξενοι _ριαανιζο μι _νοι υη ο των εντο μων , κατε νο ησα ν μετα φρικη των τι _εσημ αινι ν η τιλιυταια 3 ι ρ οποπ ς « α πιοΟ _μι το ψΑ | ατικο _!» Ε _χθ βμ _δο ττι ριγ · α · ιι · Ο _ρσινη ς το εζαιοτι βν _πα-ν ορβμ _· : , _ιττ _ι ρ η νοι χ θ _·^ ι ενωπιιν του _ιΙ _τ Ι τω ν χορι _/ _οων τη _< Ιδη . Κ _ατωτε ρω ττσ _ροβαλλιι τη ν ιυ « ι ριιαν ν α ιδ _ρορον πεδιαδα τ η ς Μιοα ρια , η » _1 > ατ _ο ικ βι _Ι τι _Ο ασο _τε υ _Οη « ο *» , η ο . λλο δ ' ηλ _λ αξαν _κλ ) η ιστ _ιν _, η ρ _ος τα Σ φ α χ ια ! · _0 ι _2 _φαν _ιανο _( _λιγ _ι ι ) νεκλι _ιατμι νοι _μι τα _ξυ των _ατ τ β _* κρημ νω ν _φαρ _α γγ ω ν των « ρ εων των , _Ι τη ρη _σβν _« μιΒω _τ ον τη ν αρχαια ν αλ . κη ν . _' 2 υ νδ ( βντ « ι μον » ν προ ς _αλληλονι -οι ' _επι γ αμιω » χ α ' ι _απτο : ιλ · _Ι σι _στ _ι-^ ε _3 ν ο μ _αθ 3 ο ριιν · ο ·' , π _ε ρ _^ επ _οντων ζη . ) . οτυω τας πα ραδοσ _εις των , εποιρομ εν ων _επι τ η αν εξα ρ : ησια των , ( 3 ιουντ ων υπο α ρχηγ ους , »? τινες δεν πρ επει να ιι νε μ ονον Ιι ρητι ς _, αλλε χ « ι - · 4 Αιανοι . * Η τ ου ρχι-χ η χυδε ρ _^ ηπ ς ουδεττ ο _: ε χ ατωοθωσε να τ βυς υ- π οτα _ςι ) . Ει ς Εν των χ ω _οι ων τον _ζενουζ υ · π οε χ 9 η επι _Οχητι _ι ος γ ι ρτ _-ν . _ιυλ ςγ ων αυτ _» υ ω ς < λ _8 ο · ' τας να ε / _ε υΟε ρ ωσωσι τη ν πατ ρ ιδ α του εξ « _ττ _ιχυους ζογ ιυ . Διηγη θ η ο ι π αιδιο & εν ε μα _χετ ο χ α · τα τ ων Του ρ κων , ε πι τ η ελπιοι δτι δα ευ ι _σχ ι _, τ & ιι λα _^ ισ τον , το ν θανατον , α _λλ . ι γηρ ασε χιο ρ ' ις α Βοη ) πλ ηρου μεν _ον το πα τριω τικ _ι ν δνε _^ ο ι του . Ο μιλ ων ι _ξηρ ε & ιζετο , { χει ρ _ο-. ομει , χατ ηοατο τ _ευ τυ _33 νν _ους , _εο _^ ι _- ε τ _ο β / _ε'ι ον π α _ρσορων . « Ο μΟ _. ων τις αετα των _ανΕι ρωπων εκεινω _ν ε νν & _ει π : « τα αουσωκ η τα μ ιση τω · ., πρ _ι _ολ αμ . 5 αν · υσι τον νοια χτ _-ηρ α κ βτ _εσι _ρεπτι χη ς _μα _*' ια - κατα π _αντο ς _£ _, τ ι του ρχικο ν . · _^ _• 'α παν _βηα _ο ο _Οι _^ ι « η ιπ _ιδ ετο ττε ρι του αιυνα _τ ου της ιπ ανο _^ _ι υ _- της Κ ρη τ η Οπ : την π ο : < ρ α ¦ · ς βυ * ι _α · . · . _Γχ ουσε τ ους π ρι »> του ργ _^ υ τ η ς _σοαγη ς της -ιτιας 2 ιηγ = υ μ ε / : υς τ ην * - π οτ ρ οπΛι ον εχιιν η ν σ _* η ντ ν , ω ς ιαν επειελ εσ _αν απλ _βυ _στ _οζτον πιτ ριω _τ ικον χ α _θ η χ ον . ΧΡΟΝΙ ΚΑ Ια π ε ρ ισσοτε ρ α των ατυ . βπλοιων οσα _κατ επλευσαν τ η ν _εβδ ςμ α & ι τ αυτη ν εν Λα ρνα χ ι , ω ς το γα λλ _ι _εαν _, το ιλλ η νι χ ον _, το αυσι ριακον , α- _^ ε _^ _ωρησαν _ιπ _ραχτα _, ω ε κ τη { πι _βριτουση ς τ ρ ικ υμ ι ας . Και ττ ρα γμ ιτι η μετ α τ η ς Ι ηζα συγ _κ οινωνια δεν ει ε χατ _ορθωτ η ει μη εν πλ _ιηρει χ αλ βχαι ρ ια _, α φου μετα ειχ οσοεττ ) α γγ λ _ιχη ν χατ _οχην _ουοενο ς η _ςιω _ι ημ τν λι _μινι _νου εργου . Ι _Ι ροικαν _οΟ νρ _ον _ου ε γ ε νετο , ως ε νΠυ μ · , υ > τ αι « ι αν αγν _ιι _, σται αα , _πο-7 _* υς περι λι με νι _κων εργ ων λο γος κα ' _ι ου « ολι γαι _επι σημ ιι Οπο _αχ εαει ι . δβ · Ο ησ _αν . υλπ ·· ζ · αε / . _ο : ι 6 * _κ α ? τ £ νο η _θ η καλω ς οι _το _σαν α · . αγ _**? .. ει . ι αι υ · _ποσχ _ιι ε _ι αυται να ειπλ _τ _, ρω _Ο ωσι . Βου _τ ο 4 Ιν £ πι ναλ ) . ο . ντ · . μιναν τα εν ω ρ * χ ει μω να _συχνοτατ α πα _ραδ λαπτο μιν * συμ . οεΙθ ' Τα _τ ο _ον _τ-ου _ι μπο · ριχ οΟ _χοι μβυ _, _δαο ν κ «· των _ατ _μοπλο · Ικων εται ρειων , αλλα χαι αυτ α τη ς Κυδ _ι ρνη σιω ς τα στ _μφι : · . ντ « $ η τι ς χ ανει ' . Οτιο τα λι μενικ α ι ελ η . Τα _υτα δι , _χυ ρ ' ις να ιζετασω μεν τ η ν η _ι ι χη » υπ βν _ρ ιωιι ν _, η ν η _Κν _^ ε ρνη _^ ι- ανιλοδ _ιν _ αη _ιν _βντ ι τοΟ τατ υυ _^ ι * των γ _ι-ιομ _ινων υποσν ιο _ε ω ν , -5-Την Κκ ρπασιαν λυ _μα ινονται εττ · τι νοζ δια φοροι νοσοι , π ρ _^ ' . _ευι . υ _ναν _δλ _θιαιν νατι _λαδ ον η _ιλαρ α ναι η διφ 9 ιρι χ » _» _Μι χρ ι της πα _ριλΟ _ουιΤ _] δ ( ν τ _ε . ρα ατ τ _εθαν ον ιν μδνγ ) τη ] _ΑΙ γ ια » λουιι ι ιδδο μη κοντα χ αι ιν _* _ιη ηβ ι · οια , ε ν Ριζ _Ι * ορη αν-ι ι ) δε νττ _ερ τα _Ι · νινη _βονια , Του ατυ _χες Χβ > η α _# ι * -τβ _« ρια γι { _ιι _ _δι οκολο ν ιι » ιν η _Ιλλιι ψ ι ς ' μο νι μου Ι βτ _^ σ _, ' τ 9 | ν ' _Μο Η ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΤ Λ ΑΟΥ Βα πε _ιτο λιτισ μ εν * χ ρ ατ η απασνο · λει απ ο _~& λλου πυ ρετω δω ς το ζη τ ημα τ η ς πλ η ρεστε ρα μορφ ωσεως του λαου , α . ευ τη ς οπ # · α _ς , χ ατε _» οη · θη επα ρκ ω ς _, _εινε αδ _υνατ ον _ α ε ~ ι · τιυ γ _ση η αλ-η βη ς _^ _θνκη _« υ η _^ ι _βι ο , εκεινα _βε ακρι β ως τα ιδνη ι ςη σβαλι . σαν τη ν μ αλλο ν εςΕ _^ _ουσ _^ ν εν τα > κοσ μιο _9 ι σι ν οσα εττ ε τελεσ _αν μιι ζον ας εν το _υ γ _^ _τ τ ρο _αο _βυς . _* 5037 . τι χ ωτατο ν π _αρ αοει γμ α _πορ ε _χει πρ ωτη η Αγγ λια , : Η πα _ι οιυσι ς του λαου χ ατεο _τ η α πο ετων { χ των _χυ ριωτι ρων μελ ημ ατων του κρ α τους _, _« _ι ς το υτ βυ βε τ _^ ν υ _·]/ ηλιν σκοπ- _ι ν π _ροση λθε π ρβ . Ουαο ς συνεπι χου ρος απασο _χ η _£ υνα - μις τιυ ι 0 < ους . « Οι χ α ρ _ποι , —ανογ ινωσ κο _α _εν εν ελλ ην ικη _σννα & ελ _ςχ ρ , — ους απ _εοιοχι . Η · 5 / . Ρ ι _ττ _, _ς ωρα ς , η συνεργ _β αια αυτ η ] ειν ε βαψ ιλ _ε ?* , ιξε χ ουσαν οε Ο ε * ιν _μετ _βι ξυ αυτων _χατ εχιι η χ ι _« η σις , η ιις εγ ενετο , _δπω ς τα πα . νεπιστ ημι α . χ ατασ τωσι προσιτε ει ς τον πολυ » κ _οι μον χ αι εχλαι _ιευ _'ιη ου τω ς η ιο _αν _Ο ρωπινον πνευμ _α μ ° ? _φουσα επισ τ ημη . « Κα $ ο * _χοο ·* ον > το Κ ρατου ς οιω ρ . γ _ανου τα οημ _ιτ _ι κα σχολεια χ αριν τ ων τε χ νων του εργ ατου χ » 1 του χ ω ριχ ου τα _πχνει Β ! β · ι ημ « α συνιστων σει ρ ας ομιλων δια του ς γ β > νιις ει ς τας πλει . _στ ας πο _ιιι ζ η Αγγ λι ας χα ! _Χχ ω - τιος , π _ρκτ χ _οαιζο ντα τα ευε ργ ετηα _βτα της ανωτα της παιδειας _ιις τας τ _απεινοτ _ερ _βς χ οινω νι χ _, ας ταςιις και εις τ β ααλλο ν απι _χ εντρα μ ερη τ η ς χωρα ς . Η πιο τη αρχη _ι γ ενιτ ο χατα το 1869 , δ τ * ιΒ ς _τι νας μιγ α / ας Β . ιλε _ις εγχ ω ρια σωματεια _ι σχ ον τ ην ευτυ _χη Ιοε αν ν « οργ _ανωσωσι σι 'ρ ας λαι χων • ι αλ _ιξ ιων και / ζητηταν ατχο ιων πανεπιστ ημιω ν _τ _βυς κατα λλ η λου ς ομιλητας . Εκ τω * νε _οτ ερων καθ ηγητ ων εδι χ _βι ) σαν τενι ς τη ν _« ροσχλ η βιν χ αι ' -η · επ ιτυ χ ια υπη ρξε πλη ρη ς . Κατ * 1 % 1171 α ι ορ / . αι τ _οΟ παν επιστημ ιου τη Καντα _δ ριγ ι _βς τ _ρ ττ ροτα _σει τοΟ καθ ηγη του Στ · υ _βοτ _προσι βω _καν εις το _ιργβ ν επιοη μον χαρακτ _η ρα , _βιορισασαι ιπι _ι ρ _οΕ ην _προς ακυ _Ο υνσ _ιν _αυ · • τον , _καΙ τοιο υτοτ ρ _οπω ς ( _βν ολω ι * _Ι δο ς διδασΛαλι _βς _^ δ η _μιοοργη Ο η . Η _ιηβ _^ _Λιτ ι α _& τη _ι _) _τ _ Ανι « _ιιτ τη · μιΓ _-ι ης σι * _γ κ > , η ι βυ τη _ζ Καν _τ α _δ ρι γ _ιβς δ » ι ) _Αι _) ι ν <( ν β ρ 7 , _?) ολω ς _« ηβ _ρβτ ηρη το ς , _< 1 λλε 1 _^ « _ημιρο * _« 1 _ν υΒ _' « ΡΧ _^ ' ? _^· μιρι ς εν Αγγ λιι » μη _ανομο > ογ · 0 αα « φ ιι _ιγ < _ιλη ν ι _υ % ι * , _Λ _ Λ ην ι _ξηικ η _ι βν _^ ιη ς καθολου _μ-υρ _^ _ωιιω ς τοΟ λαοΟ ο πανεπιστη μιακο _« υ _' . ο νεω χε ρισ μ _ι ς , α ~ οστολοι δε και κηρ υκες του εργ _3 υ χα τ _ι στησ ζν πανιες οι ιπι βι _ςνι ι ανδρες χα ' ι εν τ η _{ κιττ ημη χα ' ι εν τ « ις γρ _ιμμασι χ & ' ι εν τ η _π ολιτι χη . * _ΕΙ ε : η κατοπιν , η τοι απο του 1 Η 77 _, τε γηρ αι ον χ α ' ι αριστο χ ρα _τιχΙ ν πανε _^ ι _ιτ ημι ον τη Ο _ς _ρ ορ _ι ης _ιαιμηι η το π _αρ αοειγ _^ α τοΟ π _βνεπι · - _τ ημ ιου τη ς Κανταδ ριγ _ι ας · χ _οι μετ ' _ολι γ _ιν η < ολ ου _8 η σαν τα ιταν _εκιττ ημια τιυ ινο _-οιν _ου χα ' ι τον Εδι μοουργ ου . ' Β βυτο _χι ον _ιος _επιτ ροπ _^ Ι _ιι _^ ηαατισΟ ησαν εις _ττα _^ αν π _βλι ·/ προς συλ · /« _ογην των ανα γ καιου _σων κε φ αλαιων ει ς _« _ιτι - _ευξ _' . ν τ ου _πα ν _ει _χ ι / Β _ι ημιακοδ εγχ ειρημα τ ' ος . Εν τη Ι _νιυ _^ ι _, _ι α ταυτ η τα μελ η τω ν τ _τ αν _ι πυτηα _ι ων ουδολως α · * α μιγ νυο · _η αι · * ι χατ * τοπο υ _ι τιι · τ ροπ _αΙ οργα ν _οΟσι σειρ ας ο μιλιων χ α ' ι συν _ε _·* ν _βου μ £ ναι ιιετα των παν εη ιστ η μια χ ων αρχων _ν αλουαι τους χ _ατ α , λ · ληλ βυς χ α 6 ηγ η τας , αμει _οουσ * ι αυ _ι _ους χατ ' αν αλογ ι αν . Τα π λειστα των ανα γ χαιουντων χρημ ατων _κ ατα βαλλ _ουσ _ι αι παντο · ειδι _ι ς _εργ ατικα _' ι ε * Βοσει ς , ιι _ι μ τι _ι ρ ι κ _ιι βυ ιδε _ιμ οι , ςι _φιλολ βγ κοι _ι υ > λλο γ οι αι _ιπ ιστημο νι χ _α ' ι ι : αι ρεια _· .. Εκ τ _^ ν αχρ _οατω ν _ιλα χ ι _ιτον τι μημα εισοδου , μ αλλ ον χ α ριν τη τα _ζ » ως , _εισπ ρ ατιετα ι _, ως _ικ τουτο υ οε η σορροη ιινε _πα ντο τ _ι μιγ α'λ η . Ε ργ αται χ α ' ι παν · τοειδιι ς τ εχνι _τ αι εμπο ρουπ αλλ ηλοι χα ' ι οιδασ χ αλο » _, νεαν . _ο ε αχ οαη της _μεβη ς νοινωνι χη ς ταςιως ιπι _θυ μοΟσαι _να _συ _μπ λ _^ ρ ωσω _βι τη ν π _» ιδ « υ ?· . ν αυτων , παντις οπευ _δονισιν ο ' ηω ς μη γ α · σωσι την ευ < αι ρ ικ ν ( οι ' η « ντ ' ι £ * λ α · •/ ισιου τι μηματος πορ _ι χιται ιι ς α υτ ους _οιοατ _κ βλια αν ωτατ η ς π εριωπ η ς . Λ » α ιη ς « _ι π _εχτασεω το _δ Πα νεπι _- σ τ ημ ι _ο'ι ι _( _υη ιν βΒ 5 Ηγ ΕχΙο ηβ _ι οη ) _ιη ιδιωκιτ _αι η αν _βπληρωαις τ η _ς _ιλλε _ιψ ιω ν μονι μων τ οιου _τ ων _εκπαιδευ - τι κω ν Ιδ ρυματων ει π λιι _στας ισας πολε » του _'Ηνω μ ινου Γα σιλε ιου . - _^· νικω _ς α ομιλι _αι των μιτα χαλ _ιυ _με . νων _χαΟ ην ι | των μ _« 6 ' δλον τε στοι χ ει · ωδι ς _τη ς διδασ _κ αλια ς χ * ιο συντο μον _τ ιΟ χ ρ ονου , _υχ _ουιι χ β ρ _βκτηρ α ι 1 · _π _ισιημ _ονι-χον _, αποτιλ _ι δντα _ι δ' _ιχ « υ · _στ η _ματ ικ _τ η ς _σιιρ _δ μαθη _μ ατω ν πινιε η Ιξ συνη _θως _ιπι ωρ · σμι νοι » ι _/ | Αατ βς , πιρ ι χβ Ο δπο _ιου τ χ α ρ ι χ _ι τ _β ι πληρη ς γν ωσι ιι ς *» _ους « κ _ροατ α . Τα θεματα _τ α _Ο τα _ιιν _ι ποικιλω χ ατα · _οτι μ εν _φιλολο γ ι κα , 6 τ _» δ ε ττι - _« _ιιημ _οΜ χβ _ε η Ισ _τορι κα . ΟΙ κα _υ ηγητ α ομιλο _Γβιν οσον δυ νανται « πλουοτι ρον _, αλλ _ουνι ανευ _ιξορβιω ς . Ο αγορη · της π ρ _« γ μ . ατ _ευ Μ αι _Ιν _ι _οτ _ι πι ρι Χιη το * ται ων . χ α ! _ικ ικαι ρ ω ν ζη _τ ηματων . Ε < πι π αρ « διι _γμ * τι . . ι . Τ « _« αΟ ηγ η χη ς Τ ης Κα _ντ α 6 · υ 7 ( β _< ωαιλησ _ι _πιτ β η ι ρ ι των συγχρ ονων _μυβιιτ το ριογρ αοων τ η ς Αγγλι ας . Ιι ν γ ινει αι διαλε _γ εις ιιν _ε λια ν ιν _οι α _^ ι ρουσαι χαι _χαλω _ς πα _ρεσχευ οσμε · ναι ' _ι νιοτε ανα γ _ινω βχ ονται απο / ει ρο γρ _αοου χ __ ωρ ις τουτ ο να _ινοχ λη τ _βυς α · . χ ρ _δ ατας , χ α _θ οσον _ιν _'Α γγ λι * και α » τοι η ! « ροχηρ υχι * υ χ ' ι _σεανι ως χηρ υττου _σιν απο ν _^ _ο & Υ & α _οου . . 0 ! -χ αΟ ηγη τα ' . της ι Επ _εχτα _ιεω _» _δι ωοο υσι τα λ _αι χ α ταυτα υ . & Ο τ _, αα . τα - - . 1 » ως συνε χ ειαν τη απο τ η π _ι νετ _τ ι . στηαια χη _εορ _» βιοα ρχ ο : 7 _» ! ας _, οπως _^ _ατ αστ η σι » ι σι « ε ταυτα μα λλο _» χ ο ρ · _ποοορα _, Β . _ρ-σε' 6 η χ αν τον σ υ λ λ β - β ο ν χα τ η ν τ α ξ ι ν . : 0 . ο υ λ λ α δ ο ς _, εινε εντυ τι _ος _περιλ ηψ ι των μαθ ημ ατω ν , δι ανε μεται χατ _α την ενα _ρςιντη ς σει ρα ι _· , ς τ _ου αχ ροατα ς . Εινε χ _ατ α ιο 5 υν _κ τ « ν πληρη ς , π ι ριι _/ ων τ ας χυρ _ι ωτα τ « ς ιδιας , υποδεικνυων τα { - / οντα ανα γ _κη ν δ _' . ε υ χ ρ ιν _ι σεως σημεια χα ' ι _ανα βι ρων τα καταλλ ηλα _δοη _δ η τι χ α υ 6 λι « . * Η ταξις _επι _ι αι τω μαΟη ματι * εινε οε ειοο ς ορρ οντ ισ : ηρ _ιαυ , χ αΟ ' δ ο καθηγητη ς _δι διι ι _ξη γη _σεις _επ ' ι _πατη ς απο ρ ια ς των α _/ _ρο-ατων χ αι απαντ α ιι τα απευΟ _ _νιμ ε « α ς ι ρ ω _τ η _ζεις . Πλ ην τουτων ισιι { λ των α ' _-ρα ατων _ιπιΟυαο Ο _ιι . _« οατο _υ σι γ _ιι _βπτας 1 / 1 1 . ~ πε ριλη ψ ε ις των πο ραοοσιων _, τσ οπ οιας πα ραδι β _ουσ _ι πρ _ις δ ιβρ θωσιν π ' ς τον καθ ηγ η -. ην κ α _€ ' εβ « _3 α . αδα . _'ιι πρ ο την _μιΟοδον λοιπον ουδολως σχεδον δια · ι ρουσι ν αι σπρα _ α _δ ται των υ . ι 0 ημα ' τιον α ~ ο τ _ι πανι - πιστ η μι βυα ς ττα ρα _& _ο σεις . Οπ ως χα · _ι _αστ η δ » η ομοι _οτ η πλ ηρεστε ρι , σνν . εστησαν χ αι ειδικος { ς _ιταα ει ς / ναΤας χ αι διπλω ματα χ αι β ραδεια αχ ομη απονε μονται εις τους ευδο χ ιμοΟ ντ ας . • 1 : 1 Ο _^ _φ ο ρ δ η οε πραι β η ετ ι _, μαλλον , ανοι γ _ουσα τας π _ολας τοΟ γηρ αιου 7 _? α-Μπισ τημ ι & υ τη _ι εις τ » υς πανι _οδαπ βυ _ς τ ουτους αχ ρο _αι ας _χατα τας θε ριναο _ι α χ οπας _, τταρε _/ ουσκ την προς τον λα _εν διδασκ α / ια ν των αρι στ ων καθ ηγη τ ων ιν _αυτ αι τα ι ς π * νιπι στηα _ι - χ _αι ς αΙΟου σαι ς , και _ιππ ρ _ιπουσα την χ ρησι ν τ ων πλουσι _οτατων _βι βλιοθ ηκων του Ιδρ υματο ς . Τη ν ι _' οχον επι _τ υχ ια ν τ η ς πιι νη _ιιιτη μι αχη ς τ αυτη ς _νυινο _τ ομ ια ς Π ρβσετιι ιχοι ρτυ ροΟσι ν οι αριΟ _μιι , Ει ς μονη ν την Α γγ λια ν λι _ιτο _^ ργ _δ & _σι ν ιιδι ' α ι _ιπι τροτ _ιαι εις τ ? λ _ι ( ο _* ας τ ων 350 πο > _ε · ον , οι Ιι α * ροατα των τι _ιο υ _τ ω ν μαθ ημ ατων οπι _ρδσΙ νουοΙ τ β ς 80 χιλιαδα · • Π _ωφ ιλιι α , η τι ς η ρ > σι γ _ινιτο ι * της Ι _κ _* φη ς ταυτ η τ η ς ιπι βτη _μονι _^ ης σοριας μιια τη ζ ν ' βΤ _« η ς αντιλ η ψ ε ως ( Ι _νε _μι γ _ι στη , αλλα και _αμοιδαια , των διδαο _-κο μ _ενοι ν αλλα και των δι _δασχ _ιντων . Δ ιοτι οι σοφοι επιστ ημ _ονες αναγ καζοντα ι ου τω κατερ χ ομεν οι αΒ . _ι τη ς _βεωρητα η οιοασ χαλια ς να _ιγ χυπτωσιν εις την π ρακτι χ ιοτε ραν αΒ . λ _ιτ η _ν παντο ιων χ _οινωνι χ ων ζητ ημ α να ) _ν α μισως ενδια φ _ι ρ οντων τον λα _ον _^ πιυ - Ουνο αενοι οε α _φ ' ετε ρου προς _αχ _ροετ ας _πι ριω ρισ μ _ινη ς αντιλη ψ εως _ιςαα χ ει τον τ ροπον της οιο εσκαλιας χα ' ι χ αΟιστανται ζωτ _. οιτ _εοοι χ α · οαθ _εστε : οι . Ε ν γ ιν ει οε η ιδ ρυσι ς τη ς πν ιυμ _βτι χη ς ταυτ η γεφ υρας , δι ης _ενο υτ _π ι χα _ε _ιπι χ οιν _-ωνει η αμα _δ εστατη με : * * του εθνους μετα της σοφω τ χ ιης , εκ ρ ιθη ω γ ενναια τασ ι ς προς τ η » ·» ε _ι _- ρευτην ιαοτ ηττ του μ ελλοντος , την χ _αλ ω _ς ενν _οουμενην χαι λ _^ _λογισμενην _, _« οι ν αλλο οε π _ροτιΟε μενην η την ανα ρ . χ _ι αν και τ η ν ανατ ροπ η ν . _Δια τουτο τ ην Αγγ λι αν εμι μηιτ · αα _« και αλλα χ ρ α τ η _, π ρ » ι χ _ οντι μ ενεις την δημ οτι χη ν εχ παιδιυσ ιν 5 αλ ' λ ' υσ _τε _ρουντα _εις τ ην εχλα _ι χ ευσιν των _επ ιστ ημ ονικων διδα γμ ατ ων ως η Ελβετια . Απο τινο ς δε χα ' ι £ ν Βαλλια παρα _ι _^ ι ρεΤται ισ _)· υ , · α ενε ργεια _* α _ι πρω τοι αποπει ρ αι εγ εν οντο εν _Γορ ζω . Αλλ α και το πανεπιστη μιον τη Μοσχα χ αι τη Πετρουπολεω ενεν : _ε- :-νισ _αν τη ν « Επε χτασιν » οια τη ς συστασεω ς σει ρ ων μαθ ηματων , π α ρι χ _δ - μ _ινων ε ( ς τ ου εργ ατ ας εις ιας μαλλ ον απο χ εντ ρους συν _οι / _, ι _* των 3 _^ 9 οωσσι χ ω ν _μεγ αλ βπολ εων . » ΙΙ αΙ 1 £ ! Ι _2 ΙΕ ΜΜ _^ Ι ' Λ _^ η ναι _, τ η 6 _ΙΝ ' οιυ . _5 _ρι ιυ . • Η Λ . Υ . ο πρ ι γχ ηψ Βε ω ργιο μ ολις αφιχ θει _πρ οχ θες πε ρι ω ρ α ν εοδ ι μην χ αι ηα _ι βειαν _εις Γρινδ η σιον _ιπ _ε δ ι _δ ασ * _Ι η τ η _Γασιλ ιχη _ς θα λαμηγ ου « Αα - οιτ ριτη ςι χαι α _χ _εχ ωρησε ν αμεσω ς . Χθεσι νο · · δι τ η λεγρ α φημ α του λι με · να ρν ου Κ _ι ρ _κυ ρα ς προς το Ο _~ ου ργι _ιιν τ ω ν _Νι υτι χ ων ανηγ γ _ει ) εν , δτι η θαλα μ _, ηγ ες διηλ _βιν εκειθ _ιν « ιριω ραν _δ ην π . ιε . _« ατ _ευ _Ο υνοιΑινη ιι ς Πε ι ραια * , 6-τιου ιι _ιτ _ολογ ιζεται δτι Οα χ αταπλευσι ] ση ' μ , ιρ ον _περΙ τα _ιξημιρ ω ματ _β , _, _ι κτο ς Ιον α νο _δ αλη τ ον οιαπλουν τη ς διω _ρυγα ς οια τη ν π ρωιαν , _ξη τιλ _εον θα < τ _ι ι δραδ υνδ _Ρ ) ε (( { Πει ρ αι α χαταπλους μ / _, ν ρι τη 9 ωρα ς η , μ . Παν τε ς αΠν ΙΙει ραι _ιΙ παρ α μ ε ναν τι ς _πρεοφυγι ς Κ ρηη ς δ ρασι ηρ _ιιυ _^ χ ρ & _δ αι νουοιν _ει ς π ροετο ι μασιας δι _α τη ν Οι _ιοδοχη ν τοδ πριγ _^ _ηπ ο _Βε ω _ρ « γ ι βυ . Κοι νη _σιι _' . ιν νο _ηι ι ι ς _ιη _η λΟι μιται _φ _τ ιαντω _^ των _πρβοφυγων > απε _φασισ θ η δι _ικ ως απο βημ _ιρο ν _την π ρωιαν _τι β · ΤΙΜΗ _ενΜΑ _Ρ ΟΜΗ _Ε ΠΡβη ΛΗ _Β _ΟΤΓΑ Ετηοι _* ιν Κυ πβω Σ _βλινια $ . Εν τω ι ο > τι ριχω » { Ο , _Πααα κΒτ _ν _, νι _βεβν νο _γινητα _, ι προ ' _τον _ικ οοτην _, ω' χαι τ > Λβχ _απιδι _ιςι _: _πλ ηρωμη _Γεον ν * . _β £ ρΤ | τ ην _υπ ιγρα _φην βοτβδ _Λιευδυντη αα _ι _εχοο-η ΚΛΕΟ _Γ . Ν . ΜΕ _20 Α 0 ΒΒΙΤΗΕ . ΧΙΔΟΠΟΠ _ΤΧΕΙΕ ΚΑΙ ΑΙΑΤ η ιΑΙ . Κ ι . τκ χωρ _ιζ · ντα ι χαι * κπο χοπτ , ν . Α _, ρ β _^ χ _« υμ _^ ωνα τω πρ _βν- ραμμκ τι τ _$ « Νιου Ε 3 βνο οςι χατ _« χωρ ιζ » _ντ αι δω _βιιν 'ΙΙ « υντ _-ς ςι _οιν ιο _βυνιτκι Σι _ι τ »< γνο ιι _*< _τιον αντα η _βχριτων τη ς . . ! _Τλ _χβι ρογρι _^ α _ιιν ιπ ιστρ ιοοντ _π . ΒΡΑΦΕ ΙΟΝ _ΟΔΟΒ ΠΑΣΚ ΟΒΙΝΗ , νΟι . 8 ΕΙ . ΕΤ ια _βιν με _μιλλιι ιαι νχ . Γαζω _ιγ » τχ δικα *· ον . Γλ . » ., β γ ανε νχ 6 γ ανω . . Ο Μυ : ο € λ η « χνιπ ν ευσεν . 'Γννο ηπν » τι _ο _^ ρ οχ ιιι * _τ : ι ? 5 . _τιη ινου _μχς ' ια χχ ι ου χ ι _πιοι _•^ η ζωτ _, του . Αλλα . και παλι ν η β « ν £ _ι _2 η _<· ι _ τ * υ _£ ητ _«^ _^ _* · Κ' * _Ι * η «·*'· _** < ν < Η * 11 _Οο 5 ι Α * » ν τ _, _ο _* 3 ω _< ν , χπ _ι α _βιν _εν ομω « πι τι ν β _ΒΒΤ ιγμχι «·?«' . _-ροτοοχων _τνχχικ _ν-κνχ _οβη _ιιι χν , 'Βτ / ωι _ττ _-ν π _» 3 « ν _, _αι ·· 3 ο _οαβμβεητ · _« ηα _» Χ 2 « _. _ιωκτ η ς _τ « υ ο Στ 3 χοι ? ι ~ η . _Ουτ _« _£ αω _μχτ ' ασ · : _ » χ _^ ιαια _τ _ανυτη _τ ο ιι χ _^ ν _ιχι _^ ιι ) η _οτ _) τ » _ιτ : ιλ 6 βν εχ · νι : α · ετη «» . _Τι ατιω ι _ικι · · _τι υ ζ : μτ : ονι αι τχ ισγιν · οα » η . _τι-. ρτ οιχ . ι _ςε τυλ _ιςε τη _' ι & Χω _οη _ομβιβχοωμον ζω / _ην κιι _ετιι _νιν _αυτχ π = ος « ν Μυ _βεβλητ _βν » &? τ _» _εχιτ . _ιομινος να _ευβν » τ _ιιπ ον _αττοο υ _^ _^ ηγ _ε τι _ι : _χ χο 3 _εχχχ ιυλι _τ _ιο . _^ — Β · . χ _ττ _χιαδε αη μου μ ιληι _|· _, . Σ · υ » Χ _τ : ω τ _&/ ω τα ξιμο . Ε / α ι ' εν εχιι _γροσα η _σχ κχονκχ « υ _αιητι τ ηνι μινα τι ζιπ _ιν : σου . Στην _τιι _κη το » οιχβ _ο μβυ , τ = βιι Ια 6 χ _* ηι τω _ρχ , Ει ηλω νχ μ _,-η ς _εχβ _ι- ' _κη _β . . Κι ' _κνω ο . τι ι / ω , _ττιιι ι _βτ _, χ ι χ _& _ουων το _Γωιυν Γηλχχτ ·* _• _ου γι Λ _ι χι _ιι τιυ , _μι α 6 χ _τχοηιω . . . Ο _Μυριολ ητ _οι . ε » £ : 3 » η , οτι ιτ _τοι _χειτι _~« ι : τ : 7 . ηυ · . » : _Ατ _, _ι τιια . Εστρεψε του _οιι χλ _μουι 2 ' . χ τ _ελ ιυτ χ _-χν _οβρχν _, πχ 3 ετηρη « ν _* πο ιτιανυ » Ξυ χχ _τν ο τ _ι _, ν ω _ χ _ ι * ν ιν . _ουαασ : . χν _ι η 11 ~»' β _* ν _*« • . * * * _τετ ,. · . τ _3 ιι _« : / _ε πρωΤ 53 » _ρε « :. _Κβ : / α . · - ' : _ι λ * : ν _νκ τ . β _^ _ζ _ιι _γ , _ν _, ιν _^ ι _βιν κ ~ · _~ _ιη _εκι _^ _ι μινι βν αι _? η οιω . — ' _Ξχχ ' -το τζχα : μχ _ιτχ τ _ι ιυι _ιι χ _οιν . πχ _ινι υν ε μι _εχ .. ? £ χ ισα ο · _βιΒτ ε Ελα . . ' £ αλι τι ο : Κ 7 . μ _, _ιυ ν ' _χχςυ ? _« νν χι βυ _τχ ιυ-:: 'Τ _/ : λιι . Ελα · χ Ι > : ζ _χχ : τ * οι _? χ μχ . Τ » ο :-~ _ο μον _εινε αικρ _οτ _ε : · , μχ κα / . Αιτιρ · _* νχ μη 5 ι _Ο- _^ ριν ·/) τι !·! _δχ - _τ ι _δχ . 7 _ι ας ' ς τη / _ιβα υ . _ιιικρΒ . _οι ι Ολα τ _αλ / . α _ςχ _με _, Τι _αιι χ » ν * μη μπο _ονμ . _ε ν' χλλχ _ςι ιι μι χ αι τ _β _αατ ι χ να 'ι η _^ χι το _οιχ ο μου _εκ κλ η _πα . . . ιι χ ! αι τον » ρ _« χωιι τον _κυτ · ν _χιιιι * ιι _» ν , _3 _? τ _ι ι _·^ : ιγω ? ι _· ν _αυ τι / _ρη _μα τ *·/ Μ _υοοδΑη τον _, 1 _ΙιΙ _τι Χ & αι χ πη _ς ι _ςιο ρχνη εις γιλω _τατ _, τ : α » _χτη · ζ , !) ·/ τ η ντ _τι _λιονη ν ο _·!/ _-. ν χβι την ελε _εινη ν _χκτα - _^ _τxτι _ν του ε ' ι θι χχν ( α αιτ « μ _* _ιιΒ <« νι # _χι _^ _ _γ _> _ο _^^ γ ι _ι _οντι . Κ χ _ι τω _ιιτ _τ ι νωπιυων ν _ λιυιι _θ « ικω την / , _ιυχη ν το _^ γ · ινι : 2 ο χ . ·—· _'Λβιρ _ι μ Ο μπι _ι-η ! _1 _ΩΔΝΝΗΙ Μ . ΔΑΜ _ΟΕΡΒΗ _Β ΠΟΙΚΙΛ Α Ο ΔΒ Ο Ν ΤΗΣ ΖΩΗΣ Εν Αγ γλια χ _ατ ' ι « / . ην ιιι _ςχγ ιται _ζωηρω ο αγων υτΛ : τη υπχρςιω _ς . Εν _ονχνω - νισμ ω Υιν οαινα _» π : _ο _? _9 χτω εν Λ _ον _οι _νν Σι χ μ : χ -ν 6 ιπν ιι τα γ : _αβιΒα τω ν κυριων ιν τ ?) _β- . _ι υ ιυνπι τι _ι ν τ _α ' _^ ν _ορομιιω ν _, πρ _βιν _, λ ' ι ' . ν ινχ Ε χ · · ω · .: _ο !( _ι σ ( ν υΜττ χ _μεν _Μ _βυσι η _ι _χν Σ _ιχ-. _μχσι αν 1 Βι 3 _0 _υΒι ιψ ·/ _»!» : χαι οαω η _ιιιι ς βντη ι / ι » : τησ : ' , ν μι » 0 ' : ν ι > 5 λιιυν _τ τ _ι ρ λιν _ω ν _, 7 , · τοι _12 > ο : χγ κων χχι απ _χ ιτ _ι Τ υπ η _ριι _ι χν μι · / : _· . · ' / υ πιν _τ Υ , χ _οιτ ι _ι ι ιτ 5 ν τη ηλι χι χ _τιρι πχ _οοχην _χς ια ) · ,. ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΕΝ _ΘΛΑΤΡ _Ω * Η α _ιγιλ η νανα χ _ρ-ι χ « υ Σ _χντ ιε γι υ _ανχ · τι _χβαγι τ χι _ν , δη ιν Ι _τ π · ο · _ομιω . ον τ » ιυρ υτατ _ον χ 5 Ιλ ( υμα ιπλ η · ω βν , υι _χτ ων _λ _* _Ι τιιραγιι πα ? α τω _λαω τη _Νι » 'Τ _οβχτ , ς _^ « νι _τιο κ πατ : ιωτι _χου _ανβουκι χααου . Αι Α μιρι χχνι _χαι _ιιι τ _, μι _ιιο _» αναγγ _ιλλον _οιν _ιτ ι · _« πι _νοητη _ςτ _οδ μιγχλοπιιπο . _δ ι τ _ιυτ _βο Ι _ιι μιιτ _ο _ _βιν _ε ο Ιι * τ βωνηι ι _μρ Κι _? χ ) . _φτ , , τουΟΓι _ι _3 ι ) ηαπ ιικ _< νι ιι τηεΓι _νιτια _« ιν _Λινοινω _μςγιστην _πχρηγαγι ν _ιπιτυνι _χν π : ο τιν ων ετων . Το ιν λβγω _ιππν » 30 μιιν _ικτ _ισβη ι ν τω χηπιο Με βισ _σ · ν , 5 _γτι _μιτ ιδλη · 0 Υ | » ι λια * ην απι ραντον . Κκ τ _χχλιΙ _τ · υ _Ιεαματο _ιινι η ανιπ « _ασταοι τη Μιριμκ χ τη ς κατ _αττ _βντιιΓι ιση Οπο χχλαζχν 4 δι « ων υπ · τ βυ υποπλοια ρχου _Χ _·| ων χ » ι των συντι _ι-• ω ν του . ΤΟ _^ _χιιμαπωτ _ιοον _ιινι οτι ιιν { μ _? ανιζ » νται , # τ λ · ια ιχ _χβρτιυ _, α , Χλα πο · λι μιχχ πλ οια _αλ- _^ βη ιχ μη _αλλιυ ανχπι _- ρ _αγβν τα « _ιστω «« πρωτ _οτυιι χ . Ο μη / . _χνι _βμο _λι _ιτ βνργ _ιΒ ( ι » « 0 ηλ _εκτ ρ «*· μοΟ *« _1 ιυν « » _τ αι τι να 3 ιι « 1 ν γ ) την κινη _τ ιν των ελικων , να παρα _χολιιινι , _σγι _8 Ε του _ιλιγμοιι ι τ ου αν _ταποΑρινκμενου « χβιδυ _γοο τ α πι ριγρα _οχς _τΛν _ιπι _υημων π _βλχμιχων _ιχΙε _σεων . 01 ΠΝΙ 2 Υ . _« ΑΤΙ 3 Τλ 1 ΠΕΡΙ ΔΡΕΥ _-Φ 0 Υ 2 Τα απχ' / _τχ _^ _ου _σωμοιτιΒ _χ τω ν πνι _υμ ατιστων , _ιυως _^ _βι _, _τα ι ν 'Λμι ριν _^ _ιισ / # · λκΟντα · ζωη δ _ς Λζ « _νιοματι χα _αττ _βχχΑυψιιι ι _?» 1 . _τηι νικη ς _Λ ιιΟ φ _' . _υ κ * 1 _πλιι οτ * ττ _ερι _ιω ν « τιιραμ χτων _αιιιω ν _ν' / ι _μοο-ιιΟ _ινβιν _, ιΙ _ι τα ττ _αρι ττνι « μ » τ ι » ροδ κιριο _ι ικ _α . Αλλ ' _« , τι -π ·» ιι * αλ _«»* ν ικ _ηλ _^ ςι ν γ ινικην ιινι τ · _εςη Ιαυ _μκτο _υινημχ . Μ » * χζων _ιν χχτ _ββτκσιι νπνωτ _ισμου απ ( ι χ · ν _(** ν αχ ρ ιδω ς ιι χ ζωγρχβημκ _τ βι την νη _»» ν τ · υ Διχδ » _λοι » κχ ι τ _οι _ι _ς ιν κ * _τι ) κλω δ · ιι οπου ο « _αιτ _ατχ ι · _Δειυ · ο » ς . _Νιαιζει τι ·* α η κπιι χ · νι * ι « ε · . ν « πι 5 _»» ν βωι · γ _οχ φημ « , ια βηα οβιιυ _σΥ | · ταυτη * εν ιχ των _ειχονογοβ _^ ημ _ε-νων ττειι _βιι χων _τ < 3 ν Ιι _χ _ιι _ι ια _ι ν . Οι _ 5 τι · β · _τ 9 ι απ «· 1 ι · υ * ι τ · _ι > τ · ει _ψι : _»» α _ι »· ν τη λικκ _ι εια , '/ ο * ι ζ _^ ιοχιω ν « _ι νν _οω « _-ι χ * . * ! κ ·!· τ · _ι τι ι « τι τη λ ετ _ι _ανι ιλ . Η ΑΒΒΛΙΚΗ _ΓΤβ ΒΜΙΔ Τβ α- _^ νλιχ ' ον πνευμα « _νευ _ιισχιι βιτια : ι «*«· μ · υ χι _τ ι _-. ο τητ » ω το γο λλι χ _βν . Π _ο _»« _ιτως χαβηγτ _, τη - « 5 Π βν ιπι _ι · : ημι » ι » « 5 Ει _ιμο'ν . ·· γου « οημο _βιιο _σιν _ι _^ ' _ι τ βν πιν _χχ _· τη α ι * βν · β-η τη · ιδ β » ι _ειΑιας τ _· υ την « ης ανγελ ' ! χν . _» Ο χχ _ι _ηγν , τη Ουιλ _βων εινε _ιιτνχη : γνω _ριζων ε : τ » ι > _μαβ _ητ _ας τ » _ο την _υψη λην τιμη ν , _ητ ι _? τω χπινιμηι η . Ω _ριβοη ιοι _χιτ ιρβ _ιχτρ · ς τη Ανκ _κη ς » . _Δυβ ωββ _μβτ χ τ χυτ χ _ευ ρ _ι _^ η _σχν _νατω _ιεν τη χνχ _·^ γ « λιας α ! χπΑ » ι αυ ται λι _ςι ι . · Ο Θμ νχ τ : _ιι _» τ χτ « υ γ , την ι · _χ * ιλ · . « ιχν ! ι Αιτινες χηβ τελ · ν _« ι τ _βν π · ωτ » ν _€ τι · /* ν του _^ αι _· . Αι χ · 5 'Τ μν βυ . ΑΛΗ _βΕΙ _Ι _ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ Σ Εν των μεγ αλων _ι _ργ _βιτ χ _βΙων τη : Φιλιιιλ _βιι β : _ηονηι η ν * χατ _χσχιυ _βοη τηλ _ιδολ * χαι , οτ _ζλχ · ιχ την Κυ βιι ·< η β · . ν τ ων Ηνωαινων Π λ : τ «» £ ν . Οι Ιοι _βχτητοιι _« υτιυ ιι _«» Κ _βυα χι _* _οοι χα ! ω γνω _ι τ ' ον _^ η χι _ριεκ α · 3 τη _ιι ν ε _κβ . Β _β λ · χ / . η · : χν _Ιχ _' ·* τ » 3 ττ » λιμ βυ . _Αβωπωμ ι _' »! _ι ις τχ . ιο _γα _κτ χ των οι Ιν _ υχχιρ _οι ουτ _ιι β · . ομη / ανο : ηιν -η ιη _^ χν _νι _χχτ _χ βχ _ευ _αι ω _ιιν οτ : λ χ « ιχ νκ _βονευνω _υι τ _^ νι · μοιου τ ων . _ειδοποιησεις ΤΜΗΗ _4 ΖΑΧ ΑΡ 0 Ι _Ι ΑΑΣΤΙΚΗ 2 ΚΝ ΤΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ _ΑΕΙΧΗ Εν τω χαταστη μ ατι το υτω δυνασθε να εδ ρητε εξ αι ρετ α γ λυ < _ι σματα , χχτεσ χ ευ ααμινα με αγνον _βουτυ ρον Χαλεπι _ου και με αυ _στ ηρ αν _οι _χ ι ακ η ν επιδλε ψ ιν _, τα οποι α , ω ς εκ των καθ ημεριν ων πα ραγγ ελιω ν τ ων χσλ ητιρων οι κογ ενειων τ η ς πολ εω ς , χ ατεστη _σχν π _ι ρις η τ η τ α . Ε ν τω ιδ ιω χ ατα _οτ ημ ατι _χομιζι νται τα _χτι χως _ιξ Ευ ρ ωπη ς δι α _βο ρα Κ . ο μ ο ε τ τ α , πλυ _*» η ς Βοη Ιιι η , με γ ουστο _« Ι _' ω . _' . α . ι μ _τ ιιρου π _ερ ' ι την _ικλ ογη ν αυτω · , Π α σ τ ι λ λ ι α ι _Υι _οΙ δΙΙ _ε , κ αταλλ ηλοι 8 ια του ς πασχ οντ ας απο λαι _μοπονο _, Ββς 1 ι 5 $ β οια _? _η χ _« . Μ _βη ΙΗ β Αη _βιδιδι δ , _α-αψ υ κτι _- χαι , _Οι _ι _οουιαι ιι _Οιιοαο _, ρευστα χλπ , Βι νον _τ Αι δι βια ' ι π α ρογγ ιλιαι διο χορου ς , γ ιυ μ ατ _β _, διιπ να , αρρα βωνας , γ αμου , ρ απ -ι _σ ει ς κλ π . κ λπ . ικτιλ _ου _- μι να _ι γχ αι ρω χ α _μιτα πολλη ιπι _- _μιλει _ας . • 01 · _ι πιΟυ μιυντ _ες α ς _απεν _ουν _Ο ωσ ι _ττρ ο τ _ιν κ , ¦ _ΩΚΑΝ Δ . ΚΑΡΕΜΦ _ΤΛΔΚΙ ΙΝ ΗΛΙΑ . Ι . _01 Κ 0 Ν 0 Μ 0 Π 0 ΒΛ 0 Υ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΑΑΙΙ _ΧΟΤΟΤΡ _ΚΙΚΟν ΙΙΟ , ΙΓΗΟΥ ΕττΙ τ ? _) βασει τη ιττισημου _ιπ _θι · αιω ς τοΟ γαλλι _χοΟ ιπιτιλι _ι ου , τη γινικη Μιοιως τοΟ Διαδο χου κα ι τη ς _ιχ Ο _ι σιω τοΟ Β » ολ π _οσσδ επο τη ς _ινα _ρζιω τη * ρητ ι » η _« ιι _αναστα βι · ωι τα Ο 1806-97 μι _χρι τοΟ πι ρατ β _< « Ο _π ολι μ αυ κα τη τι _λ ι χη ικ _χ ι · _νωοτ ιω της 0 ιασ « Χ (« κα τα τ ο Ι _Γθ _ρ , μι τα 100 ιι _κ ονων . Π _ωλιιτο _ι πα ρα τ φ ' _μιΚιΠ _ηφ _, ι ν Λιυ χ οι _-ι _β , αντι δυο μο νβν ΧιΧλ . » ν νιω ν . Οι _Ι χτ _δ ς τη ς Λευκωσια ς « _ττ _οστε λλον _τ ε ς το α _* ω πο σον εις χυπ ρ ι βχα γρ _αμματοσημ α λαμ _δα νβυσι τ η ν Ιστορ ι α ν ταυτην ασφαλως . ΚΙΝΗΤ Α ΒΡΑΜΜΑΤΑ Πωλ ουνται ζαρα τω χ . 11 0 . _Ι Νι _χολαιδ η κινητα γρ αμματα , ιπι νο _^ ορ _'^ υ χ α ρτονιου πρ ς ν ρησιν τω ν δ ημ _οτ ι _ιω * Σ χ ολ ειω ν αντ ' ι 14 _σελλινιω _ν £ * αστ ον σω μα . συγχει μεν ον απ _- / £ ς _αλβαδ ητ α μετα τ ων α , ναγ - χαιων δι _φ θογγ ων _, ση μει ων τη ς στιζ εως χα ' ι λοι πων . II αρ α του ιδιου δε ν ονται χαι βιδλ _ια λι αν οιλο χ αλως . ΚΑΠΝΑ ΚΑΠΝ Α θελε τε Καπνα Μ 1 ΡΩΔΑΤΑ _, _Ει ΒΕΥΣΤΑ Π ΡΩΤΗ 2 ΙΙΟΙΟΤΗΤΟΣ χ « ι Α ΓΛΑΓΗ ει ς τη ν υ γει α ν _Σ ΙΒΑΡΕΤ _- ΒΑ , πρω της πο ι οτητο ς _φιλο χα ) ως χ ατεσ χ ε υασα _ενα αε σιΥ _Λυ ονα _οτ _ον καλλισ τη ς ποιοτητος χα ' ι αδλ αδες εις τη ν ι / γει αν : ΖΗ ΤΗΣΑΤ Ε Κ ΑΠ _ΝΙ _Σ Τ ΑΙ απ ' εχεινα του Καπνε ργ οστασιου η « Κ Β-11 Ρ 0 _Σ _» ΙΝ Ι . Δ ημητριου , ι νΑα ρνκ χ ι . Ιιστε _βεβαιοι , οτι ιν αυτο _ις 6 α _εΟρτητ ε τας ιοιοτ η _ι ας τ αυτα ς . Ι 1 ΩΛΟ ΥΒ Μ ττ _αρ - απασι τ οις χαπ νοτιωλαις χ αι ιν τω Καπ * εργοστασιω η _ιΚ ΥΠΡΟΣ _* Ν . Ι . Δ ημητριου , οδο ς 'Α γγ λ ο-αι γ υπτια χ η ς α ρ 28 ενΑα _ρναχι . ΧΡΗΜΑΤ ΟΚΙΓΩΤΙΑ Εν τ ω ινταυθα γ νωατω Κατα - στημ ατι του Ιι ου Μι χ αηλ Κυπβ _ιανου ε _^ ι ασαν εσχ _^ ατ ως τα _τ τε _ρι _μεν οαε · να ι ς Α γγ λι ας γ * ωστα ΧΡ ΗΑΙΑ ΤΟ · Κ _Ι ΙιΩΒΙΑ , δ _' Τα κο μψη ς χ αι στ εοι _α ' _κ α » α _σ * _ευη ς , π _αρεχον-. α οε παααν α · _σφ αλε _ι αν « βτα τ _ 0 τ , νρ οζ . Οι Οελο ντε ς τοιαυτα ας σΒ . ευ οωσι ν « Β . ρομη 0 ιν 6 ωσιν . δυΝ _ΙΝδυΚΑΝΟΕ _ΟΒΡΙΟΕ ΙΟ _ΜΓ ΟΝ Ε _8 ΤΑΓΙΙ 5 ΗΕ _Ο 1710 . ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ ΚΗ ΚλΤΑ ΤΟ _Τ ΠΤΡΟΣ _ΕΤΑΙΡΙΑ 0 ΗΛΙΟΣ Ασραλιζε ι ιν Κυπ ρω _σχ εδον παν ειδ ος _-ι διο χτ η σιας εις τας _τ ρε ·/ _ου « βς τι μ ας τ ων ασ φ αλιστ ρων . _'Ο'λ οιον . ποσον ασ _οαλ ι οοι ν κατα τ · _ι το 1896—£ 425 , 000 . 000 . — ' Οι κα τα τοπο υς _Ιι ρ ακτα ρ ι ς δι _ευθ _ετουσι τα απαι _τ η σει ς των _ασοαλι ζ »· μ ενω ν μετα προθυμ ια ς κο _: ελευδ _εριι - τ η _τ ο ς . Η δι καιοδοσια των Ε _γν « ο ρ ιω ν Δι χ _» στηρ ιων ανα γνω ριζεται . · Κ . Σ . ΚΡΑΜΓΗΣ ΠΡ ΑΚΤΩΡ ΕΝ ΚΤΠΡ _Ω ΕΜΙΙ _υΡΙΚΟ _^ ΔΕΑΠΟ _Ν ΑλΡΝΑΒνΟΣ . Σιτο , προ γρ , 34 — 35 % « κ » ιλ · ν . Κ ρι βη , _πρσ γρ . 17 § 3 * — 48 Ο ρ » 6 ο ς , ιντοπιο _ς _, 28— -39 Γ ρ ω μη , 10 παρ . την _οκιν , _Γχμβχχοιπι ρο 40 πχρ . την οχχ , Γ _κ μ δ α χ ι α , πρ _' ο γι . Κ την λιτραν οχ . Ι ι ) 2 ) . Γλ * ι ο ν _ιντο πιον , _προ γρ . 18—ιΟ _τ ην _λι · τρκν κ * τα την _ποιοτητ _* . Ζ κ κ ρ ι ς , προ γρ , 275 τον _σακχιν . Κ α φ ο ι ς , προ γρ , 10—11 . την οχιιν ν , ·» . ιριχω χχ τχ την ποιοτ ητα . _Στ χ οΙ _ _τ , ρχ ττρο γρ . 1 . 16 τη ν _ιχιιν . _ι τ αβΙ _ _βραστη προ γρ . Ι & την · χιν . _'Ο ρ _υζι ο ν αγγλ . προ γρ , 195 τον _^ _εx _· χ # ν . 33 κ π ω ν , προ γρ , 7 1 ) 5 την βχιν . Πιτ ρΙλκιο ν Καυκασου προς γρ . 41 Χ α ρ · υ π ι αΙ _50 γρ . το χχντερι , Μαλλι · Λι υχα _14-Μ _») _ι την _λιτρ _κν ι Κοκ χιν _* 11-12 ΜΙ λιρα ν _αγγλικην _γροσια 182 . Ο ( _ιαμ _βαι , ο ραα _ζχχοσπορο κχι _η β _«·· 1 _« _ληρ ωνουτι _'ην _διχντ ην χ « τ * την « ι « . γ « Υ _^ ' ¦ _¦ ' · _- _> . ' . . _, ,.. . - „ . , Τυποι Φ 1 ΛΟΚ Α ΑΙΑ Χ . -: . ' ι ' , Τη _ιυνι ) νοςν . , ' _> , ' _- < ' _* ι ' _ΚΑ _1 ΙΑΝΘΗΧ Κ _, ' _ΜΓΧΟΑΟΒ Ρ ΙΤΗ * Α ντ _ιδι _^ _Οι ριτικ ος _6 _·« ρος _, η ρωτισ τη _ι ηβ ι 6 τ _ν _> τ ο «» _ι κβμ ισΟ η ( «/ χατ ως υ 'λγ _· γλι _α χαι πωλ ειται ιι ς το Φα _ρμαχι _^ ν _-ιη ς Κυ ρ ια ς Α » Τβιτ _ιη _, Ε ο ν ι α χ Καμ πα χ αΙ ΙιΛ ψ ι ρ _** αλλ _« _ον ιλ > ην ι _* ων ε ργ οστασιων π «*· _λουν _τ αι εν τ ω _κατ _αστ _η _μα _^^ _του μα · χαρ ιτο υ ΙΝ . Π . Τ _οιχ _ινη . Π ωλειται _ι ' -πιση ς παλοια κ ο μ α ν δ α ρ ι α τη ς Κυπρ ου , κ συγ _-. ατα _βατι _ιο ς τι μ ας . Οι _ιπε _ι υμ '/ υν _ιε ς ας απο -α _ι ω _σι _προς το * χ . Δ-ημ . Σ . Δη μητ _ρι αδ ην . ΕΝΟΙΚΙΑ _, ΖΕΤΑ ι ηπ ωλιιται η _5-τιαυλι ς Πανω Γλα _χ ος Πλ ηρ _οιρορεαι _ττορ _α τ _φκ , Ο , 1 , Ια β ον ( δ ][) και ιν _τ φ γρα _ιριιω τοΟ _ιΝιου Εθνου ς * . * Ε νο ι « ια ζιται η χβ τα ' τ η ν ι > δον _Γαλσα μ _αχη πα ραλιος _οιχι α τοΟ μα . _χβριτου Δ » Δημητ ρ ιου , Ιν η _χατοι _κ ιΤ _λ χ , Γου * μι τζ ιαν . _^—^^^^ - _^—— _. _^ . _. - _ . _ Ο χ Α _ε ω ν ιδα ς Κ _αλλιγ ερη ς _, αριστο ς φωτ ογρ αφος , αι ριχ δΥις ιν Αα _| ι · ν αχ ι , η _ιξ ατο ιξ ασ _κ ων το ιπα γγ ιλ μα του ιν τω Ε ινοδο χιιω τ η ς Ινας ' ΑΟ η · να Κ . Α ιοντ _α ρ _ιδου . Εκτ _ιλ ιι φωτο · _Ιρ αο ' ιο ζ λιαν χαλλι _τε χνι _χας _« ι _^ χ . μο ανβ πι βι χτου αντ αγ ωνισαοΟ . ΣΦΡΑΠΔΑΣ ι < καουτσουκ προμη 6 ευει ει ς συγχ ατα _ιιατικα τι μας ο κ . Δημ . Δηι χητ ριαδ ης . Ο χ . Δημ . Σ _. Δ ημ ι | τ ριαδ ης αγορ αζει παντο ς _ειοους κυπ ριακα γρ ι μμ ατ _ι ση - αα , ' τι δε ελλ ηνικα , _αι γυπ τια _χι _, το υρ' χιχα χα ' ι γρ αμμ ατοση _μα τω ν ιν Του ρκια _ινμυ _τιαι χ & ν τα χ υ _Ο ρι μιιων . Οι _ναδ _υση _ρουντ ις -ας συνδ ρομ ας των πα ρ ακαλουνται να τα «' μ _δασ ωαιν .

Τίτλος Θέμα Σελίδα