ΤΗΛΕΒ _ΡΛΦΙΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ | ' ' -- _¦^ ¦ ( Πρακτορειου Ρεουχ ερ ' ) _^ Ιαν _ιυαρ ηυ ιι . — _β-ι τη αιτησε ! του Λ-¦ ·' _ιι , ' ερ !/ . _*/ υ : Ναυα ρ- _/} £ ι αι '' ¦ _Γρι-ιωνικαι '' * Α ρ ·/ . 1 • • ιι _^ ιρ ε _ψι ν _' _- 'Α _& _^ _βι _ιΛν _^ _ο ·/ αυτω ·/ ε _ιςΚΙνστ ι ι ιιΤ . _ου ' 0 _*^ 5 _ι _·^· _οι _5 _^ ? _Λιιι νι * : _* Β > 5 _^ _Χι _^ . ' « _1 _ινιΙ-^ _νιων , _^ ' _^ _ρων . ν '· . . » . _· . - ¦ ¦¦ . · ¦ - _· · . , · ¦ ¦< : ¦ . _' . _·>! — _'Ο . Γ . _ιιλ _ωι . _τοερμ _. ρ . _αονιτ _, _βι ε _ι _^ νν ) _σι δ * · _[ _ΑοκοχιΜ ν _λογ » . κατα , τ _«^ ευμα Λ · , τΟ . _^ ρπ . οι _^ ν Οω / . εν η Α-οιν . ιαν . η Π _ολιτι / , _η- Ε - _^ _ρο _^ _ιι _^ , £ _Ικ ων , 7 ρ · ι _αζοβραιπς των _Βιρ _^ νω / , υιτι ρ δ _' . ε - _ινι ' υς _χρονικη ς . Δ _>( μ 5 / . 3 α ' τι ας _^ ιι _ι _^ . Λ . _λιι τ * 9 _γοητρ _ι ν ' _τη ς ' _αυ : · λ ? _Κ 39 !/ . _ι | ς ει ρηνη ς , _κ αιι του γερμ'αν ! _χ : υ λα _ 0 . .. Β • · _52 _ι ' _~ . Ο _Σι _ιλ _ο ' ς των Ηνων : . Ι _ι _ολιΜ ! - ων α / . Λχωρει 'ικ Κιν _υτι ν , · · | νε '/ . 3 Β _ιπι _πανιτι _-Α-ιΙι · _ιι ! _Μ 79 _/ ' νι ς _« δ • . Ι _υ { _ιι ρνητ 5 Μ , _απΛ ιτ _οΟν _^ _ς - « ν αι _^ _πλι ' , _ιν , διοτι ει ναι ι / . αν _ιι , ? 5 _> ω _$ _ι π αρκεσα _* - Οιν _βις τας αναγκα _« υ _' λαοΟ , _ιιιιτρι ζ ' ι , ντ _ος _$ ε ' _μονιν ιι ς ' _αιτ : > . 5 ν _ : ' 'ο λα 3 αι - τη » « _π _' ι ' ιι _δυαιν , πρ _9 πρ 9 ι _? 7 _Λι ι _^ νντ 95 πρ 5 _$ 5 νη ον . ¦ · . · _/· : · . · . — 'Ο · Α μιρ .,: ν _^ _βρν _, 'ι _^ 3 ηλω _? £ ν , .-ρ τι τα _ιιλοια , _ΟΛ α » 5 τλ _? _ησ . ωτιΥ _«{ Αισ ?<> ,..- 3 _ιοτ : ? ο , _ιιτως _« _φαλλι ι . η _αι ! . _^ — Αι _τιλιιιιιιω' « Μ , σιις περι _Κννβτωι ειν » ι , _δτι 7 υ' 0 : νε ' νιρ 5 _ι < ιτα _? ησαν , ' _υκερ _, τ _* υς ' ' ' _νιλιρυ ' ς νι * κ & ι ' - _«^ μ _^ _σιν _'δ _^ χ » _^ 3 θ 60 ' ειν _* ' • - κΛ _^ ιν _βρ < ξ _ωι'ΙΙυΟ _^ _δαριως . _Ι' _^ ' , _ι _^ _Β _'Ο Κ _^ _ι ρνητ _^ ' _^^^/^ ι _^ _ιγραιη . - οιΒ 4 _^ ζητ < 3 ν _ ινα η _^ ιο _^^^ ι _!^^^ τας _[/«^«^«^«¦« ι _^^ _νβιβρχδνιΔ _βδι ς _δια _% _&)«* **< ·«»/?» ' _^ ι * _β _« Ι **» _*» · ' ¦ , ' : . — βη { 3 ημως αν _»? ι _? , ιι « ι , οτι β | ν Ηνω _* . II _3-λιΤιιΥ _Κν , ιιδονσι- ιΒ _^ _βοχην _, _» την _.-κρκςιν ' , ν ? θ _' τ _^ , 9 _^ _διγχιμ : 2 ι _^' . ι _^ Ρ _* _ _*^ . * _$ : _*»? ω _* _^ ιμ ικην ν _, αι _·* - _/ ω , _απιρριουιαν _ικ ' τιις Μ / . _-Γριτανιας , '' ' ' , ' ' ' ' '' ' Λ ' , Ι ' ' | ν _θ _^ _αλτΑν _^ ' ι _^ ιΥ _ρα _^ _Λν β | 'ι ' # _^ ν ' Ρ 95 *? . _§ ιλ _^ τ )) ν . ) 6 * 0 _ιιαν . Λυγνω _^^ νιο _^^ 5 _ι-. · 5 _^ γ ? _ν * _ναΙ ? _ιιιι χ' / Λ 5 _^ _τββ ΝΜα _ρχβ _» Δαβις ι * χρι _» ιΙ _μιυτα _τηι _στιγμη . ! / . ¦ ¦ ' ' ' · ' ' ' '' ¦ ' ' Ι 23 . — _ΒβνιΛΟς _.,. ? . υ ? . ? ς 0 * ω _?» ι _λιιξβν τ & _Αγγλο- _'Α μιριΛινι _^ ν _ιπιιοββιον . . . { , | — Ιι _ινΑλο- _'Ιοπιν _^ η _^ 'Λρ _^ _'οΛιχυρβι _Λδρι »· ον « κ . _Βαγγερης . _&^· Α _& _' 4 _Μλ _^ _ιΝρ < ι * Λ » ! —Το _Δηιλιρ / _, _εΚιν ' _τβυ'Λδνιι ν _»» ' · Φ _^< η Α _^ 25 , 000 _^ ' $ » αΙ Λ / . _^^ ι _# _» ΛΛτη _| λιγ _^ _ικ _& ι >» _Ις Ι * μ _«^ _Αν · _·> ·· : _ι . ·»' _^· > · · . ι ' ' 24 , — Δι ιι' α « ιι ' μι / . αΙ 'ΙΛ » _η « ις ε γ _ινβντ !» < ι _» _Κιν στ ' _ιν ' _φ' 22 αν '| στΛμτν 8 _51 ιι / 9 ? 9 _Τ _^ ν Τ * ν _τι _{< 1 ι _·<) ι : _:- _ι « _λλ « _, _·» _τιρ <* _τ χ « τ _<* ιν « ν _χω }) _ιι ν « _αβολιιΟη , « νΟρ _«« ινη _ιικοιρξις '' . _εκικροιτΛ μιγαλη ανηαυχια _, .. ... . . . . . . : ... ν .. , . . _. · ' | — Τυ 'Λγγ )» _ιΑ 3 ν _κ » _τα 5 ρομιΛ ! 3 ν · ΤΙρι > , λ (« νι ? χ _αι το Β _^ λλι , κον _καταδζρμιΛδν _Χαι _' σιβν _^ _Οα · σ «» _β' Λιβν « ι · 6 βη 0 _ι _«(^ Η ΕΝΩΣΙΣ Τα » _υλΡΙΣια Ν Ω . _ΟΜ _Ου _Ε & _& ΑΕ . Ι 3 ¦ ΛΣΦ ΑΛ ' _ιΣ Τ _Ι ΚΠ _ΚΜΜΧ -Κ Α ΤΑ Τ 0 _Τη _^ ι _^^ ¦ ¦ • Ι _Λ ΡΤΘΕ 18 Α ΕΝ Π'λ _™» ν · . « ¦ · ΔΙΑ _ΙΙΛΕΙΛ 1 ΚΟ 1 , 'ΔΒΑ · _'Βι _? _ΜΑι _ι'ι'ιι _§ · , _. .: :. . · .:-. ¦ . ¦ κα ι α το _ιδ _^ 8 . _«·¦*> ¦ _. . · _, ¦ ··¦ ΙΒ _ρρβαρωτε ρα : , ' μεγαλητε ' ρα ' « αΙ σπουδαιοτε ρα _'Ασφαλιστικη _^ Εταιρεια τοΟ κοσμου . · ¦ · ' ¦ _' ·' ' * Κε ' φαλ αιον ¦ · τμηματος _τιιιρκαΒδις φρ , χρ . 122 , 000 , 000 , ' _'· Ζωης _' φρ χρ , 100 , 000 , 000 < _'Λτι'ι _'της- ! ιδρυσαως της μεχρι _βημερον ¦ _ιττληρ ' _ωατβ ' ( _διλ γενο _^ ιενας ζημιας · ενεκα _πορκαιων φρ . νρ · 300 , 000 , 000 . _- _- • 'Ησφαλισβ μεχρι _τοΟδβ εν _Κοη _$ φ _* ΟτιβρΛ τα φρ χρ , · ' _^ , ΓΟΟ , ΟΟΟ _, ' ητοι _ττλβιοτυρον _ττ , αοηι αλλης · _Ασφαλιστικες . Εται ριυχς , : ¦ · __ ' _ιξνχ δς · ' > εν Κυηρ ' _ιρ > _ΙΒρακΧ _^ , · Ο _Κος Β , Π , Λ , Μ ' ΑΥΡΟ _* Α ~ ΙΙ _$ ' · · :- ' _'·· ¦ ' . · ' Εν _Λαρ _ναΗΗ , ~ _Τοιβις . « ΦΙΛΟΚΛΛΙΛ _Ιχι ΧΡ ΗΙ _ΑΤ Ο ΚΙΓδ ΙΙΑ ,. . · . · , _'· Ολως νεωτατου συστηματος , ηγγυ , ημεν . α , κατα του πυρος . Α Β 3 ΒΤΛ 1 ΑΙ ! · _^ Δοναμεναι να αντλησωσιν απο ' τρ _βαΟυτερον - φρεαρ , ' και να- υδροδοτησωσι το _υψηλοτερον κτι ριον . ' ' - _ιν Μ _^ _ψψ _^ ραψι ' μ · Κουταλια ' _φαγφ _& _Υ'ΙΜΧ _^ _φ'υιΗηρουνια < _ρροι _5-τον / _ΚοΜαλ _< Μι _®' υ γλνχ ον , _ατιαντςι ταΟτα · _ιτεξο _^ ' _'ΜΙιΧουμινι ου , _'αμΚλλ'ω ' _με }· να % ρ $ ςμη % εξ _» Αργυρου _κ ' _« 1 _ν ) ιυμ · ψοτατα . _ ·(¦ · .. ' . ! : · - . : -: : '* ι 1 <> ι χ ) υ _/ • Σ _ΙΡΓΙΤΜΑ _^ ι ! _: ι ' Ιι _} η _ τ [ ιρ _'ελα ' νης , ' οφ ( στη ? _^ ο ζ _° Τ 71 τητ ρς- . , ' κομψοτατα , ' . ' __ . _/ , . . ' · ' ! Δι' _ατιαν-των των ι ανω _τι _( ρων ' ' _ειδων ! _επλουτισΟησαν _'ισχ Β _ατω ' ς * τα γνωστ _λ • . 1 < . ατ * στημ _* τα' _εν'Αα _ρνακ'ι ' _και _Αευ-. κ ωσι _^ 'τοΟ · Κυριου . . · , ν ·· _.- · . _^ : ' ι Μ . » ΚΥΙΙΡΙΑΝ 0 Υ , _^ ' , _¦ ' * ' ¦ ¦¦¦ ... _' . , . ' . Τ _. _— . ' ' _. ' _-ΜιΙιΙΙΕΜΡι » _1—» · ' ' . ν . · - . 7 . ' ¦ _·· ¦ . . _„> , > .. : · ν , Η _^ ι _ι ν · »¦ ¦ · ¦ _' - : ' _'' ' _^ _Κ αιΑ _τηψ κληρωσιν . τηβιιδης · Ιβνβ «· ' : ¦ _τιιριηι _^ τιυν _( _ιβιοχυν _τ _^ ς _' . _^ τα 1 Β αι _« ς . _εκδισβ _ _ι' _^ _νι _^ Αριθμος ' _»& 0 , _β _διι _% κ _^»?) σ 8 50 * , _Α'θ 5 _^ _% _^ : ' _.: ι : ' , : ' , ' ' · ¦ > _- > ¦ , Λ ' ' _- ] : , _^ Ιι _^ Οι .. ν ? _Μ ' μβνοι - _^ 'Λ _ριθΙ _Μ _0 _ψΦ 1 , 000 _φς _ν _^( _ιιιτο _^ _ν · : _^ : ' ' _Χ ... . , ! . ι · 1 _* ι . 8 Β _ 31 _· 2 . _- ? _ι ν ιβ _^ 4 _^ ν _, 5 3 _| _$ 2 φ _ . _( • · _66- ι θ 03 - _·«> ' « 2 _^ 2 . _^ ν 8 _^ _Κ _ _* ¦ , 139 _^ 78 . . _^· 13 &/ 982 _^ 1 δδ _^ 9 1 . : ι ' ' _ι :- _- _$ 5 . , _Βιδ 8 _Ι . 1 _^ 0 «& _Α _>* 9 _» ,. 1 _$ _φ _' _ > ! _ιι _^ 3 ' 81 _^ : * : _-2 3 Ι ! σ 80 ι' _^^ 242 : _^ 4 _^ , · _ι ·· ' 248 _, 303 _ι _^^ δ * ιιδ € _^ : : 287 _ν 8 _^ 3 . : · _^ 333 , 52 » _^ 3 _# ι 43 ι _)? _^ 34 (} _08 _^ _- __ _Λ : ι _374 _ι 1 27 _^· _·^ 3 _^ _^ 1 ι _75- _^ Τ _^ _ι _· Τ 4 _· . : ' · ' -399 _ι 432 . _ν >¦ · ' : _¦> · . _α > ¦ ¦ _-ι _·>'· ν _^ - · : . . ¦ Της _δε-νεας ' _εκδυσεως _> δ _£ 8 _$ /& 59 ε- _| ' κερδησε ' _^ Ο , ΟΟΟ _^ · _> '· _υ > _? ' _- ι : Οι δ' _επο _^ οι _^ _ν ' _- _' δ _^ θμ οι 1 _Βκερδη ¦ _-σανιι ΟθΟ φρ · _λασιος · : _' '' _- _' !>< , 1 ' _' · . ' ¦· 40 ι , δ 48 ν ν :- ' 4 δρ _^ φ _^ _Α 2 . 7 : _ι 3 Τ 7 · : ' < κ _# _27 , 393 _^^ 4 . 16 _^ 23 _^ 4 &!) _^& 94 _ ι , 1 _^ 46 _Φ . β 02 : ι - ' _δι _^ _νωδι · _'υ' 52 { _ια : 9 _ι · 'δ _· 6 δΥ 08 _* . * - '· 570 ιυβ · 8 · _^ 536 ' ιΟ 5 . · 513 . 034 . % _^ : &) 2 . _05 ] _, _512 , _» ι ' } κ ?· 2 . 8 _^ βι : · ·· : ν-749 , 551 . _^ 58 ν « . 4 ! _% > 1 1 _^ 4 , 2 ( 56 . - . 791 , 0 , 75 _Η _νΒιχοι «> _καΛ _5 ! _,, _- _, < . ι ! Ο _-ΧΜ _' _Εχιρν _βιαδης Αντωνιαδης ασφαλιζει · _τας-μειοχας ' _χης-ΟΒεαι _& _Β-Εοη ' _* : _01 ΘΒ Ε _ζΥρΙι β η τι ς μεν _^ αλαιας _^ εκδοσεως _ · εκκυβευ 9 ησομενης ιην 1 ι | ν · Μαρτιου 1907 , εις _^ το 1 « ρχιον , προς 14 γρ . εκασχ ' ην , της ¦ δε _νεαο εχ . _δοσεως' πρης 6 _'γρ . ΟΙ _εΛιθομοδνχες νασφαλισωοι ' τας μειο / ας των αποχ « θηιωσαν προς τον ιδιον . · _' · . ' ' ¦ - ' ¦ · ' ¦ !' ¦ ' ' 7 ι _^^ ΜΜ χ _^^ _^^^ _ιμ _^ την αναγκην _ναπευΘυ . νωμεν _. μεγαλας προ · τροπας . . πρ ος - το δημοσιον , οπως _^ Ητρ _^ φ ερη ! την _^ _ι κ _^ μιν _^ _'οιτοστηριξιν ¦ _^ του _ προ ' ς _^ τον : · ( ρ _' ιλ οτιμο _^^ Υ _^ _φεα , : , _^ _' ι 8 _σηιις > ως _ . _· ' : _' μον _^ ν - ν _* ει 5 _^^^ _ιλ _^ οξιαν εχει το τιν ι τροπω να ' ' _^ νη ' _ εις · την _^' κο _^ ων _^ _Των _^ ' _^ ' _^ λ _^' ε ι _ωΜιδσεω _^ χαι _μιστων καλ-¦ λους πνευματικων προιοντων _' τοΙ > . '' ν · ' ' . . ·· ' .. _~ ' . _· , ¦ .. · ¦ ' . ννννΛΛννν . . Ι η παρελυουσ . _/) Κυρ _ιακη _^ συνεΛ-. - : _ιΟοντες ο'Β Διδασκαλοι ,. τ _^ ς _^ Επαρχιας . Ααρνακος' εν : τη αιΟουιτ | τ'ης ν ' Δημο-. _ ¦ • ¦ τ _ικηςι'Σχρλ _^ ς _,, 'Α γι ου Λ αζαρου , προ' _% ε 6 ησαν _^ εις ' Λ ιδρυσι ' ν ' ' Διδασκαλικου _ιδΛ _^ _νψ _ι _νο _· : .. _^· .. [ _= ¦ _-. . · . _ . . · , ' · :.. _·^ _ν _·^ ., ·· . _^• _ΛνΑΛογρυ , _,. σκοπουντος την Γελτιω· ¦ ¦ - _ι _^ Λ _^ ν _·» _¦¦ _- < : ' , · . -,. · _' ' - · ¦ · ¦ ¦ . ¦ . _¦¦ _.- ¦ _'Μ-ι , Β · - Βαιν , : , τ _^ _ν _^ θεσεως . το _ 0 . Διδασκαλου , _Ο . _Βατα _δ ' ε Λ , · εξελεξα . ν ' _Επιτροπειαν α · - · ποχε Λουμενην : εκ . των _, κ . κ . Κ . Β . - : Αυσιωτη , ' Προεδρου * Χ ρ . Ιακω _ι βιδου , 0 Αντιπροεδρου , . _-. } . Χριστο _^ δουλιδου , ι . Βραμματεως-: Χαρ . . _'ιε _^ , ρ _^ υμ ιδου , _^ _Τ αμιου ' και Κωνστ ν -Χ . _ατζηκακου ,, _ΤΑ γαπιου Χατζη * Αν ο ρεου , Αουκα Παποιδακη , 'Δνικη ' 'τ ουΤ . ' 'Αοιζου ) _-και . Δημ . Μ . Δη , μητριαοου , Συμοουλων . . . __ . · . / , Μετατιθενται , , , , εν _, αλλαξ , οι ' Βπα > -στυνομοι . Κυρηνειας . και Παφου κ . κ _· . : ' : Ι _^ _ουτχαουζοκαν ι ¦ ? ' _Λι ) : · * - _ . : ι ν ? . _ο : _ι : • _· , _^ . λ 1- _* 5 _^ ν - : ' -- _^ . _,, _^ γ Ι _^ Οτ _^ ν _4 ' _πρ ο _^ _% _^ . κ _^ νομενης „_ _4 ν _^^^·^^ Α _^ _3 _ιςχ Επιτροπη .. των ' _)/^ _υμπι » κ _% ν _ ' _?^ _% ων _$ _* _^ - ... . _< _'( υ ' πΟ , _^ π _^ ρ _^ ν _^ ς _^^ _ν _^ Μ 4 _ιινως _'? κ α _|^'^ _ιλο _« ε _^ _ωξ _^ ρομενη _, Β _πα-^' ' ρεχωρησε , ' . _χιριν _,,, τ _^ ν Κ υπριων , τον _' _· _<^ _Γγον _^ Κινημα _^ ο _ γρ _^}^ ν δια του _^ ο _^ ι _4 υ ' φι _^ σ _ιχωτα _^^ ' _, _^^ _αι _/^ 'Β α _^ ου _^ _^ Ολυ _^ _ακω _^ _^ Αγ _ _^ γ ωνας ν του :: 1906 · . εικονε _^ φοι ν η - ε-. _λευσις , ' των , . Ι 3 ασ , ιλεων 6 · Αγγλιας . _και ' . ν 'Ελλα < 5 ο ' ς λι .. εν : · τφ Παναε _^ ναικω Στα-, , _^ ι ω ,. . δλ « τ 4 , ι : ελεσ _9 εντ . ι !{ ' _^ ιγων . { σματα , η παρελασις των νικητων ., ·· αι κατα , ι , την , _τελβυτα ιαν των _.-Αγωνων ημει .. ραν . _^ γυμναστικαι αακψ _& ς χιλιαδο ) ν : _ελληνων . · : μαθητ ων -κα , Ι . _χ τοσα . αλλ α _, · % αματα ν ατινα .. περυσιν . * , ιι χον προσ _ ελκυση , εις την . _κλεινηνχΜεγα'λην ιι _,, ημων Πατριδα _' εν . διεΟνει πανηγυρει . . _χιλιαδας- κοσμου εξ _ιλων ' των μερων . _· . τ · ης _'Ε _φηλιου . · . ¦ - · . - • ν οιν · _ν _· - '¦ · ' , , _ι _/^ _Τη _^ ιπ _οφελΟουιη Τριτ ·/}· απεσταλη - . _Τιρβ _^' το ) _^ Ααρνακ ι . _-Ελλ _'/ _ιν ικον 11 _ροτ ξενε , Βρ _^ _δ _^ λεγραφημα , δι '' -οι 5 · 'ανηγγ ελλετο ,. δ ' _τι ο Διευθυνων μηχανικος του | ιη 0 _ινττ > _3 , _ι ·|[ _ιινηματογρα φ'ο 6 ανεχ _ωρητ _^ σεν . ηδη εξ _-ΑΟ _^ _ιΚν 4 _κομιξωυ - αυτον V 4 _# _·* _$ υκρ # > , ' _βιιΡιΙ ' ¦ _^^ _ιαγ ] ιε _^ _^^ _ιν ας : _^ μερα _^ _Λ · · ¦' ¦ ' * , Λ > _<^· ¦ ' ¦ '·· ! ! ¦ ¦ ι : · : ' . ν > ' _Αυ : _^ _οΦ ' 1 _^^ ατ 0 _^ ρ Ιι _^ ου ' ' τουτου ΒΛ () α _^ οΟωσιν '·' εΙς' _Ολας τ _^' πολ'ιι _^ _της _Μησοι > _ι δυο ' · ' ' τ _« αραστ , α : οτ 6 ιςν , ' ·' _ _« 4 _ττ '( ι '' _^ ας ,, _δποιας'δδν _< _κρ _ικεν να _'^ _'λειψη' ° _«^ ι · _¦·' . . _· : _ν . _' _. '' · ' _^ Ι .. · . ν , , , ' . ι . _!¦·' . < ' · _. _υλ '< _η ι ' · _' ' > ' ' ¦ ' ' _ΝιΛιιΕιιΜιι ΑΒΗΡΙ ΟΝ - Ι . -ΚνΡιΧΤ _^ _Οιν και Σια . Ι ... . · ,. . : Β _! _:. _ι ν , ι Λ ' /<») Τ > _ιχι · ) _3 Π ' _. · . - _¦¦' . ¦ _·'¦ _· ¦· | , ι ' • _¦^ - ¦ •¦ _| _· ΕΓι ) _^® 1 « Γ [ Ε : Σ ! ωιν ' _ι · _ . ·· . · _- . ¦ > , ¦ . . . · -. ,. . _ _-ν _^ - _^ ν _ _, . . . · · . . .. . . . . > .. · . ) :- - . · . . ΚαταπληκτικαΙ . διατην Ν _/^ σον _~ _η-> μων ,. ειναι αι , ταχεΒαι ¦ προοδοι του εν _^ . Αεμεσφ _αιηχ _ανουργειου και . _Χυ-, τηριου ' τρυ . του , εν _<|) κατασκευαζοντ _, α _ μηχανηματα και εργαλεια εκτακτου στερεοτητας και επιμελεστατης επεξεργασ £ ας αντι τιμων ανεπιδε' κτων σοναγ ωνισμου . Κατασκευαζονται εν αυτφ μηχα ¦ νικα σιδηρα αλακατια , , ελαιοπιεστη- ρια , σ . _ταφ'υλοπιεστηρια , κωδων ες , ' 3 1 ) φμαστρζι ,. κηροσταται ( μανουαλι . α ) , ' : δλμοι ' ( μα ' σκουλα ) , κιγκλιδω ματα _^• τ _/ _λΒ κ _^ τΛ _·^ _« ¦ ¦ · ¦¦ - · _· , · _- ·' _' · _ _' > Υ · Τ'ο ¦ αυ'το ' εργοστασιο . ν _'αναλαμβα » _'Ηι (·'! την _επ-ιιτκευην και ' επιδιο _^ Ο'ωσιν _ιντων ' 1 διαφο ρων * εργαλειων _και ' μηχαι .. νδ > νυαΜα . ν .., εκτελει πασαν μη _^ 'αν'ιι ' Ην . . ( _φγ / χσ (« ν , · . . . ν ' ¦¦¦ _^· ' ' ¦' : _, _οηοΒιαια _)·! _«? τησις · η παραγγελια 'δε : ον- ν 1 : _ωιιβοΟυνηται ' προ'ς : τον Δι ευ ,. 0 αν την . 7 τοδ , ( . νιηχανουργε { ου , κ : _ν _ιΣτυλ _^ Ιω αν ν . ι . δηνι :, Β . ' _εις Λεμεσο ν .. · ¦ ·'¦· . , Τηλεγραφικη διευΟυ . νσις : - « Χυτηι ριρν » Λεμεσογ . . . _ . , . . . . _,- · .. , · , · , _^^ Αδ Α 33 _υΚΑΝ _0 Ε _Οβ Ιι _, ια _: » ι _05 _^ _ν _ _^ Λ . _Λ ? 1 | ΙοΙι _ιβ _ιποορροΒβιβα | _^ . Τ | Ι _^^ Α _^ Η £ 5 ΤΕΚ . ¦ _Ρ _ : · _δ _^ ι _^ _Ε ' ο _&} ρ · _ια _^ Ε ' ν : _^ . _^ _Η _^ _^ 26 _( 000 , 000 . _' _:- _^ ' . _> ' ? . : -Λ' ν ¦ _ ' » ''γΑ 'Λ ' -. _ι'ι _» _. ·— - _-Τ- _^— ' ' _« '' . ι < : _¦·* ¦ ' . . V ν ' _ιιιιδΚδ ,. .. . _., _^ ' _^^^ _Ρ _^ : ' _.- ¦ ¦ _ειμΙ ¦ _ι _&^ ριβ _^ _ι _^^^^» ΡΚΟΜΡΙ ' _ιχ ) λλγ _& 5 _^ : _^ Γ 3 ατιΕ » ιΕ ιιτ _Κατε _« _ι _^ μΓΚ _^) ' - οΒ · _^ . .... .. Α : Γ ? Ρι * Α _. _ΚιιΙΖΙ _§ _ΓΗΡΤΗΕι _^ _,,. · ΙιΙΜΑ _δΓΟΙ _,. ' ¦¦¦ ¦> < _ιι . »¦ ι ,. · - -ιν- ¦ ν _ιΩ _ιχ-Π _Ζ—ττ _' _^—τ - _£ _—ττ _—ι ? ι . ¦ ' ¦ ' ¦ να · Χ Ε ' ν ΙιΑι _^ _^ βιΑΗΕΙΣΤΗΡ _ΙΟΚ . -ι .. - ¦ _• ¦ _ι' ν .. ' . _· . » . Ι'ΒΒ . · ' ¦ τ . . . , . . ¦ , . ι . . · _Αιιμβανυθ ' · _Τ _^ ν _ιτ _^ μην ¦ _γνωρισ ω Ι _^ ιο * : _« _ι βαατ'ον κοινον Λαρνακες- , δτιι _ι ' _δκυχ _υςμς : Φ , μβτα , τ « 0 ·« .. Μ - Ζβ · ι _» . ν _|^^ 0 _Β υνιτχιρι 9 μ ( Ιν , 'μον . ' , _ηνοιξα νεο 1 / _^ Κ . Λτ _^ ημ * χρυσοχοια υιτ ρ * ιην ,.. _ι « _^ . _4 ν _$ ι _^^^ _ον ' _τφ , ι εως _Τραφειφ τοΟ κ , Ε . Αντω _· νιοιδον , _(^ της _^ _δοΟ ' _ΟΟολσβλ _^ . ¦ _ΑναλαμιΤανω , δε . πασαν εργασιαν αφο ' ρωσαν την _χρυσοχοιαν , _εκτελουμενην μετ * αθηναικης τε χνης και κομψο νητος . Περιπλεον δε καθιστω γνωστον , δ ' τι ., επλουτι σΟ η . το . Καταστημα μας με πλειστα αδαμαντινα , χρυσα και ωργ _' υρδ κοσμηματα και ' . σκευ _^ _, , οιον Δακτυλιδια , ενω , τια _, βραχιολια , _καρφιτσες , . ωρολογι α _,,, με , τω , α , λυσ . ιδ <« _ιν , καπνιστηρια , _μερρεχας , _, _κουταλακ'α , περονακ _^ α . , , _τειαδοχας , δισκους ,-ποτηρια _4 ια _| ? ρεφη και απαντ 4 τα · , · επιτρ _απεζια σκευ η , αργυρα . ,, . _* Πε ποιΟα , δτι το · σεβαστονν κοινον Λαρνακος , 0 α με _., περι _εαλη ,... και ,. . παλιν δια της Α . υτ _^ ς _^ κτιμ _·^ _ιος ' _!> , > ιαΙ _εμπιστοσυνης : · - ' ..., ,. _^^ _^ . _^ Εν Λαρνακι τυ . ] . 1 ) 24 , _$ Υ κΕμ _Α Ι _^ _ξιρβ , ΓΑΣΙΛΕΙΟΣ- _ΡΟΙ · Αθ _^ _κθΙ- > ν 2 } ι « . ' — : . . . ' ¦ ¦ .. _. _' , _· , Β » , ¦ _.. ¦¦¦' ¦ ¦ .. ¦ ' _ΑιΛιΛδΟ _ΡΡΩ _, _^ _δω & Ε _'· ': · · _8 Τ 0 π &· υ 6 ιΙΒ : « ΓιΤΤ £ Ι 1 _·· ΙΙΙ & : ν : ¦ . . . _· ¦ . ¦ ,. — γ ¦ _. Β _· _- _.. ) . _ : _· > . , . , . . _^^ ι | · Καθιστω •¦ . γνωστον Ρ _^ Ρ *| εις την αξιοτιμον πελα-. _Ι' _^ _'Ι τ ειαν μου . _-δτι : ι _4 ( ρ _0 « σε _. Ι _^ _Μ _ι < _3 _& βΒ και 8 _ιοιιΙ · μπυρ-§ 11111 _Ρ α ' _^ ως _νωτεη · ¦ χ αι . Ι _^ _ΚΙ εκτακτοα · ποιοτητος , _^^^^^ πωλειται . · δε ,,. λια _, νικως _^^^^^^^ και χονδρικως · εις τιμας Μιι ' _ιι _^^ _ασυναγωνιστουι , _, ιχ αρα _^^ Γ _^^^^ τοις · , κ . . _κι Μ . Τσολ . _ακι-, _Κ _^^ _Ρ _^ _Ρ _^ ΙΙ Χ 1 Σια εν Λαρνακ ι , . μ _^^^^^ _Ρ _' 4 · _χ _1 _· _υλλιδΥι . εν .. Λευκω- _|^ _δΟ , _^^ σια . ' _και _-εν · 'Α μμοχω-. % _*» _Λ ' : _α _^ _ρ _στω : υφ ' . δ > λων των _-πιαν-Ιι _^ _·^ _β _* _οπωλωνν · ν · '' ν > '' ' _'·' · ¦ _{ _% _Μ _^ ρηΓ _^ νι _·' 1 _^ π ' αΟζ _··' ' _καυιστω _ΗΚο _^ _ΓιΙ _^ Η'γνωστο _^' _, οτι _φΟανει- 'κατ ' _ΗΓρι _^ _Γαυτας μεγαλ η ποσοτης . _^ Ρ 2-5 _^ · _ΜιηβΒα 1 _^ _αιθ _» _ωςτΒαρακαταθηκηι- καθως > _ΟΗ & ηα _^ _Ειθ _ΟναθΒ _^ _-Γ _&^ βΙ' κ . λ . Β π- ως · καΒ _· θΛνν · 80 ιι · ε _' ν _^ _'Γι _ο _^ · -οιευ 3 _^(>«· , ανωτερα 'δ _^ ν ' Λ _δοα , ι ε | ση ' χ Οησαν εν Κυπρ _^' _' μ εχ ' ρι ' σ ' _ημερον , Οαπωλ ωνται ' 'δε _^ Ει ς . τιμα _ασυναγ ω _νι _^ το . υς ' και ' μι _προΟεσμιαν και ' Οα _ _διδονται εις ' _τους _τι ' _ελατβι ρεκλα μιζ ι μεγαλης αξιας _δωριαν _^ δστις δε θελει να _δοκιμαση το εκτακτον ν _^ Ιη _^ Κ Υ _, δυναται να , ζηι _^ _στ _, δειγματα εν τοις _γραφειοις , Λαρναχος και Αμμοχωστου ' _χου μονου εν _., _'Κοπρψ αντιπροσωπου κ . ., Α . Β . _Α-οιζου . Καθιστω ! , γνωστον προς παντας _, Οτι _αναλαμβανω την εκτελωνισιν παντος _εμπορευ ματος εν . ' _Χαρ _^ ακι κ αι ' Λμμοχωστω αντι μικρα ' _ςΛπρομηΟεΙαο / : · Λ » Β . _ΑΟ'Β'ΖΟ , Β . δπως _χλεισωμεν κατοπιν πλεον χ ψ ' πραγμαιειαν ημων χ αυτην , δια _, μιας γε _' νιχ ης χ * εν συμπεραοματι αναοχ ο ' πησεως _, ως προς ' χ ε την ησρουσαν κα · χ αστασιι ' , _τι > 7 αυαν 6 ν μελλον χ αι την α · : πδ _ελληηχης εν _γενει αποψεως οημα _* • χ _ιιας της _σνμπαυους Μεγαλονηα ' ον . Η αγγλιχ η Κοβερνησις , εν _ανιε . · _¦& εσε _ι : προς τψ ουχ ι _αμεμπτον δια-¦ γωγψ τ ης ως 3 ι ' ρδς τα ε & _νιαα των ' ιχ ατο & ων ζητημαια , επεδειξε χ _ουναντιον , _ζηΧεντδν , δνν ) ιμε _& α να ειπωμεν _, ¦ _οεβαομον προς ζα _υρ 7 ρχ _ευτιχ α των _Νησωτων αιο _& _ηματα , ηθη χ αι _ε-Φιμα . Διν γνωριζομε _* η εν μονον δνσ'ορ ' εστον' επεισοδιο _^ , ιδιωτικης _δλως κ 9 _^ εα )? 4 » _£ Π _^ * δ Αγγ λος τις εχ λευ ασε πρδ ετων εν Αεμεσω την λιτανει < α _$ τ _# ο _* ι · Επιταφιου , χ αι εχ του _οσφιουχ εΛα & ι ] η ευκαιρια εις τους Κν-7 _ιριΟυζ' ~ _ι _&~ επιδε [ 4 ( υοιν αφ Λ ενδς μεν δλον _' -Χ & ν _& ερμον ιων ζηλον προς την _υρησκειαν των πατερων των , την ανδροπρεπη δ' εξ α ) . λου αςιωσιν τον απολυτου _^ οεβασμον τωι > _υρησχ ευτι-¦ χ ων αυτων _πεποιθησεων χ αι ε & ιμων _£ κ μερους των κρατουντων , παρ 1 ων . _ονιως τοις _εδουη- πληρης ιχ ανοποι-Λ } σις . _: ¦ ¦ - _Αι-ν αγνοουμεν χ αι τα επανειλημμενα διαβηματα Αγγλων χληριχ ωρ _< τιαρα τοις Κνπριοις ηγεταις της * Εχ - _χ _ληοΙας υπερ _ποοοεγ _^ ισεας ταντης προς ιψ' αγγλιαανιχ ηνραλλ' · ουυε _»· ~ Β 0 δεδσμενον ν _& _αρχειακι διχ αιολο ' - : γ _(] υπονοιας ημων , οΥ _^ _ψνεγεταν , _εΙ _^ • _ταικα και η Κνβ ερνη & ις . ' Μ ξ · _3 _μλ-. / . ου . τα διαβηματα , τα _^& . δεν _εγειαντο μεμονωμενως διαιιβ _ηι _^ νπρια % ην . 'Ε } _χχ Ι η < _ιιαν , αλλ _'υπηρξ _^ _κοινα _^ _& _Ο '' , _ιομοιαιν . - _νετομε ' νων ι _« _ι _^^^ , _Γ _^ : £ | _ι ) ι-• πας 'Κ ) Χψ 'ιχ ας Ορ _^ Μ ου _^^ χ χ _λησιας _^ _ωστε _χ α _ιιανΤνποτεν _^^ δτμ • χρνπιεται δπια & _εν τουτων χ αι . _< _πολι-^ _τιχ ο ς , _. δαχ τυλος , το . , _-χοιονιο-. αφορ ο , ηλε [ ον _την δλην _'^ _Ελλιγνιχ _^ ν . Εχχλ η-. σια »· . ΙΙ οτομιχ ι _] . ημων _^ . γνωμη επι ' _^ του _Χρηματ ος , _εΤναι , δτι _^ Αγγλικη ' μ ' ολιτιχ η πι _& ανωχ ατα μεν εννοει _., τα τοιαυ α _διαβηματα , αλ / . ' δτι δεν λαμ β ανα χ αι _ενεργο *» , μερος . ΑΙ προτασεις _αλλ _^ ς ανιαι γινονται ψανερα . _Λαβ ' αξιοπρεπως και ουδεις δυναται να , χ αχ ισ ]] η επιχρ ιν _] τους _τιροιειναν τα ς ει μ { _^ ως _επιζητουνιας τ ' αδυνατα . - - Δεν αγνοουμεν επισης , δτι χ αι παρενοχ λησεις _προυξενηυηααν νπδ των προπαγα νδιστων Ευαγγελικων εις τδ _Ορυοδο _^ ον της Νησου _πληρωμα . ' ΑΧ ' κ . _Χ χ αι εις τοντο πιατενομεν ξι-, νη ν τ 1 ] ν Κυβερνηοιν .. Αν δε συνεφη _ο-χ ν χ υ , ι τινες , _ελαγιοτον ενιυχ ως , πρ ' _νβ _ηλνζισιιοι ] τουιο σημαινει , δα ουδααο &* % ελλειπουσιν οι εχ φνλοι $ αιιοψΜ . _παι ανισορροποι , ως ειναι ' σννηγωςι _, ρ ι εις χ δ ς πλεχζ ανα ς των προπαγανδων περιπιπτοντες . Του λογου δ _^ γ _^ ομ ενου εις τονιο , δεν δο ' _τ ναμεΗ _$ ' να οιχ τειρωμεν ζας _ευαγτ _. γελιχ α _προπαγα νδας , εργομενας να . . διδαξωσι ιδ Ευαγ _^ ελχ ον αχ $ ιβως εις εκεινους , παρ ' ο 5 _χ οι _Βοιοε το εδιδαγ & ηοαν χ αι τδ οιοααχ ονι * ειι , _πατ ρατη _ηυνιες _προσιιι , δη % δ ουιως ανοηζ ( υς _δαπανωμενον αφ _& ονον χρη - , μα ειχ ε πολλους _, τροπους να φανβ _Ιταιγματιχ ως _χρηα _αμον , προς τον πλη-. αιον των , δσιις κατατρυχ εται νπΙ > χ _οαων ανα γχ ων , Ι > : Αηο 7 _ιΜ < Η & ησ < Γα > ς λοιχ δν _φρονον-| ιεν , _διι δνιως η . Α γγλικη _Κυβεριι'ι / Λι _^ μ ελως , προαεχει να μη _υιζη ιο _παρ απα ν υ _Ρρησχ ευακα ιων Κυπριων αισ & ημ _& ια' ειναι αλλως _αρ-%% . ' _* _$ _ψ _9 ηκ _^ _ζ [ Αγγλικης _ιιοιλχ _ι-*' _ιη να ' . _οεβη % αι _ι && _ρησχ _ΓυιιΗλ αιο & η · } ια ια . τ & ν > _υιιηκαω _^ ηρ _^ ι χΙ > ιδιον τον : _ι ζ _^ ατονς _, _συμφερον _^ _οειυιΑ , 2 ν ανιον < _Χε σεβΧ _^ _ΚιιΜεψν η _τιολιιαιη : 'Αρχ _η εν τψ . _Ουιδ _& ο ' _-χ η } . <} - • Λεναντι τον αν _^ οχ εη _^ λουχ α _^ ντονομου τη _^ _'Εκκι _ηοιαΒ της Κυπρου , χ αιιοι , ως & α _ιδαμεν _, _Γυχ _ηρ ξαιν _περισιασιι „· , - χ α _& ¦ * _Ιαο _^ _^ _ι νβ ερ _νηυις επχ λα & ειο εαυτης . Του λογου δ _^ ε γενομενου πβρ ι _ψιβρχ _λιμιας της Κυ _· _πρδυ , ' εταβ αλλειψ _^ ισζευομ _ι · νΙ ~ η ' μιν δπως δια _βραχοτα _^ ων _Μξιαιαριμβ _ιυρεν τα χ _αι' _αυτιιΥι φ _^ πρδ _^ _ι ηδη α _& _ιυνο % ονι _> υιι _αυτοχ εφα ) . _θα ταυτης , δαερ αΙ _?^^ _εΚειν 3 αοχετο _?· . προς δ Λ τιμ £ Χλομε _^ ν _&& _3 £ ωμ £ ν . { > ' ~ ' *' _ _· _ _· ' - _-.: _3 _γ : / . . σταρ _** ιι δ . το του _Λ » _-ι _? ικοΧ . _ κΧ . _Αανιτου εισηγι _^ οεισα _επ _ _ισ / ατων _ρ · ωμη , οπως _στηδι ) _^ ν _- _^ _-γαβι _^ π _^ _σζρ && α ? ανα ) τ ] - _ματιχχ ) ατ % _] ? Λ ] _εις-μνημην του ενδοξου Αθηναιοι » στραηπου - · - ¦ - _Κ-ιμανιος _^^& νωνι _σθεΛ'ιος χαι · _τελε « Βησο : νΒ 6 ς _βς * _τδς _ν : _δκτας χχχ υτας νπερ ' της _χιστριακης _ελευθεριας , _ετυχεν ~ 05 το Λ πολλων _ενιαΒι _^ α ε _^^ _ιτων πολιτων θερμης _επιχροτησεωςι Ι _^ πιζομεν __ δ' ο _ ι ουδεις των ' _σνμχ ολμυζ / μας θε ? . ει ' « _ρνηθη 5 ? α σνμ _{ _$ α _> . ι ) ., ε 1 ς __ . την πραγματωσιν της . _/ ,, * , ' . _ ' _.- - -.- _Γ _^ _βι _3 _(^ _υς _, _, καΙ'Ιαν . ¦ _τριι'ι'μαα ο νεκρος • ιον ΚιμωνΟς _ειαφη _εΗ ' τη _^ _ολει τ « _υτη , τ & _'αο / _βιω _Κιιιω _, δεν _εΒνχχ ευκολαν _νανευρεθΗ , ο _^ ταφ ος _του _^^ ως · _αγροασθι ) και _ _ντεριφραχ θυ ο χωρας , > ως _^ _ροιε _^ νει δ κ . ΛΛνιτη . _^ _ε _^ . οημιρον εν , ιρ _^ και . τεριξ _α > υ ι _^ ιιιρυ ουδεμια . _Ιπιτ _« . φ « θ _5 · . _ειιι- γραφι _) , _ουδεν _επιτυμβιος , _ση _, μ _^· . α , « ε » ρε- ' θτ _} _δευενυον , _που-. _οταφο _ _οιΒθ § κειτα _& ιεαν δε οι _Α _^ ρνακεις _ΕΛε , ειρουν ττ ( ¥ * ' β _^^ β _δ _^ _Λι- _ ψιν τ _^ ον ,,- _^ α _|^ ε ? . _αμ _^ α _^^ ρ _ΙργουΤιοσου- ν τω δι » σ 7 . Φθνς , ωατε _ουδειοτε Τσοκ' _^ _-Οο _[ _κανωρθ _οδχο ν λ _εκδη _^ ω _^ ι _οδιοβς £ ρ _& 6 α- - _κτως η _οςρειΧομειη _εεγνωμοσυ ' ν ι _^ _- _| ρας , _: _τον _Ιλει / θερωιην χ ς _ΚιιΛριΒο _ηι'ω δρι _^ - ζει δ κ- _Λανιτης _, στηθη- το σν μ _^ Οιον -γ _χουτο τιιςφ ' . οτηχος του αρ _^ αισυ ] κα _νεοτερου _κυπριακου κοσμοι » . _^ Ηδ _υνοτο _^ ' _δι-, μως-να _^ εκ _) _'Ργι | . π _$ 6 ς τοθΒθ Λερι _, _ιλεπτον ι μρρος , ενχος των _δρι « η · της- ηδιεω , και ιχ ει 'να στηθ _^ η ατ υ _^ _ιιετα _κβχαλ-, ληλου επιγραφης η , _χα _^ _ιβν _, η . _ιιφοκομη _-χοι 5 ε >· δ > οξου στρατηγοι , . αΛεναντι _&' _-αδτης η ταυ : , Ζηνωνος . . . _-. _· _.:- ' _?¦ = α > 1 : · _-: · ' _· ' Αφαυ _^ δ * _αψοξ εχενετρ _^ λογος πεσ % _αναθημοτικων στηλων _ιη _ _προτομων εις _«^ _ο-ιονς αγδ ρ _5 _^^ γειι _^^ γΛας- _^ κ ? χι . _σανχας χην . Κ _& _φ _^ β _φνβυ _^^ _υη Μ _^ Κ ι _« _2 ? _ι ν- _^ ι _^^ _Ηω _^ _υ _^ _ων , ' . των _ΓΧ _^ _ι ιβ _^ ι ( ' _^ ν _, _^^ Λ _^ _βαρΛ ' _σιοιιΛρατ-« % ι > . ν 3 ' _τΛι _αυιο ν δι _& ' τσν .. Γ € α · ν _^ ιιν _^ ων _^ _δσιις ετν _/ . ε κα 3 των _ιερμοριοτιρωκ _Ιγκωμιαι _^ ιου _. _μεγαΧητεροχι _^ _αθ * α _« αν _^ 7 _|« _^ το _^ ς . _^ αιωνης δ _& αοχφ . _<> υ ν _ιη _ςς _^ η το ' ρικι _| ςνιοΟ _αδαναχου _Ισοκιαχους , οι οε Λευκωσιαχαι , _οι _'_ ' · _Λεμιι ' β σ . _ιοι Ι _και οι .. _| 1 αφιονδια , τινα ταιν _Γων _^ ων _^ . τ ) . _^ ρ _% ωων των _,, _χι ) ς * ε ) _% _γικης δυναστειας , _Β 1 . / _....: ] _, , Αι _εΙκονες . _χου _Κιμωνας , κο ( _Ιζ . _ιρ 5 _Ζηνωνος _ει-ναι _γνωστοι , και . _ειναι _ιυ _» _οΙ » ν να _γλυφωσι-ν αΙ . _Λροι _» _μαι _^ ων εν τινι _τω > ν εν Αθηναις , Ιο _^ Μαιχ _^ _Ιιυψι < ¦ ' & _% _χρδς δε : τ & ν _Ευαχαοαν , _# _ιωτυ _/^ ς ρ _ι _^ _αψ _^( ψ _^ ακω * _ζου _, ΙυΧ * υπσοχ < ιυ _* ιιι « ' _^ υμ _^ ο ' λβ τοο επι των διαβα > 8 εντ ωγ Λ'ο _^ _ισμιιΜον _^ _ιδι ' ου » , τα οΛοΙα σα ητο κοΛδν _νονχΒγΧιιφω _^ _£ _* ε , 5 ιΙ Λλακδ μετα τοδ _ονοματος του ' Ι _& _' νο μισμα ' τοΟ _Γυανορσν φιρα 'ιΛι' ) ιι _^ , ιι _$ _{ _κορια _ ο » ψ « ος _« Ικ < 5 να _τοΟ ' _- _^ _αηιψζ , ΙχΧ δ _« τβ ? _ΛΛισΡβν λινα _^ ον Γ _Ιιινχυ , - . ' Ι _^ ννινν . · , ¦ . . . _ _$ : ¦ : _¦ :, Η _^· β _? ο · ηπις Β , _^ χαξεν _^ δ « ως διε-. ι _«/ _, _υωιην εν _τιμι _Λιεμερ ισματι _Λεμεσου—Ιιιιιιροια _ιατιιπλη _^ _ωιι . _υτικαΙ . _εκλογαι _« _ρος . _^ _ληρωΛιχ _τηςνιδρσς _,: ητις- · 1 κενωθη δια _ΛΒ _]? _ι _^ _υαιπΙ _οεως το _υ Αγιου , _Κιτιον , _Ατ _? η _£ 0 > 5 <> ς _. _^( ιι , | ν :. _ιφ . _Διαμεοισμοτι _^ ενκμ _^ _οιρς—ΚΟ'ριινειρς _. _Υντο _^ η _^ _ιοΒ θα _ηρΓχιιιΙ _^ ο τεως _^ Ι 5 ι ) ιν . > νιι ) ζ κ . ι Χρ 2 ω-, ζος , · . θε _^ _ριιταιιδ . ε _,-ιεβαιον _^^ _ωςιγυαφιι η « _Σαλπιγξ » , δχι δεν 'Οα _πρβτα'θβ ' . _-ανθυ- η _οψη _^ ς _, _χαι _^ ουιω ) τδ _^ _Λ _^ _ιιερισμα _εκεινο θα ε )( Τ _) και καπ _* _ιχην προσεχη . _πιρι-Υ _, · _νδον ω _^ ον , _^ _προσωπςν _^ _τοη ) _πολιτιυτην δεδοκιμ «? σμενης , _& ανοττ ) τος χ ι { 1 φιλο _^ _ιατριο _5 ? - _| ργασθενιαι εκ _«^ υμως . _, νπερ της Β _| _ατριδο _^ του · _ : και . · : . κατα - _την : _ληξαβαν _^ _ον _^ ε . _υτιιιφ' _περιοδι )>' . - καΙ- _^ _ιζστΚι _ιην' εν Λ ( _ιΤ _^ # ιιρ _ορφατοτν _ _διατρ , ι _^^ _νβ _^ φ . _Φ | £ _^ ιου / 3 _^ εδο _^ . _^ ου κ «) . τρι « _κδυ _τυ - πον _& _μφ & _χριχ Ρ 3 χ . _οξ _^ ο _$ ψυχ οτα _χην « ριν _)] σι _!? . χ ψ- _Κν _βιρν / _ιιοεως , οπως _παραγωρησχ _} εις _Κνπριακην Ε . _ωι . ρειαν ' χδ δι-. _« αιωμα | ιης ¦ _οτοωσεως . : > _σιδηροδρομικης ι _^ ρσμμη _^ , _ιιεχαξυ Ααρνακος και _ΛευΗω-, β _ιαςιδ _^ . , 'Ιδα ) Λου , μοντ _| _'η ? _ενταυθα : « _ΒΕ - . < φημερις ' ' χ ομ γ Λαου . » - ευρισχει . _^ _ελαφρτν · : τικος περιπτωσεις Ιν χτ _) - διαγωγτ ) _χ « υτ _^ . _ , 1 _Γεβαιως , η συναδελφος , , θα · _, η 2 υ-- ναχθ _ να . _διιιαιολογησ )] χας σκεψεις -τ _,-ης , _>^ α ν _, : η {{ υ _^ ε ' _ρνησις _εφαινεχο ετοιμος , . να εχ τε ) £ _στ ι Ιδια το απο τοσων _. _ευων _^ εχξ _^ _χομμεκΛν . -εργον _^ _^ μελλον , _ναποχρεψτ _) _δειιξφ ' , κιχ _^ υνον , ι _5 >< αια ο _τηςι-Ιμποριχης _υπαρξεως _^« _ς _^ ολε < ος . μας . · : ιΑλλ « _δ-υστν _Χ _% . » _- ι _ι-9 _$ Η _Ε _^^ _- . _ . _ιτρ <) , _πιιρασκε ») αι γινονχαι , _ουρε _^ καν . ι _^ νος ευμενων δια-Β δεσεων χης Κυβερνησεως _δυναχαι , τις να _^ σν . ν _ο Τ | _ισπ _* . _^ φου ν . αι _χελευχχιια . ρ _^ κθεσει . , τον , Μ _.. 'Αρμοστου _^ _χηρεξται • _, _απρλριο . σιγη . επι -του- -ζηιι '] _μαχος . * _'τ « ι 5-του , χυγχανοντος _πολλφ _σρτουδαισι _^ οις _^ _σημασισ _^ * αΙ _^ _μεσοιτιρδυ _αναγκης ' εχ : τοσων α ? _Α _6 σ * _, _' τα _διιδια _πραγματευετα » η : _^ _υχου 5 Εξ _«^ χης . · _Χ · ' : ν : ' ν _- · . _ _* Οτιδε ι η ' ενεργιισΒ' τωνζητησαντ ων τδ _ν _δικαιω 1 μα Ν ' της ~ εκμετα _?^ ευσεως του ' εργο'υ ειναι « προωρος , . η . ακαιρος καΙ _επιζτ _^ μιος » ,, . _«> ς Ισχυριζεται , η συναδελφος , διοτι _δηθεγ « _εκιοπιζει το , -ζητημα απο : της- -κα > . ης _~ του θεσεως » μονον _προδε'νις _' _- προς _'δ ' ιαφωνιαν δυναται να _δικαιοι _^ _ΡΙ } _ιοιβυτας . παρατηρησεις . Ο , δελο ) ν να . _κρινη _^ _μεοοληπτως . _-την § _νερνειαν - _τουτην δεν _δυναται η να _Οεωοησυ « _υιην -ως _^ θαυμοισιως ¦ εξυπη ' ρετουοταν τδ · _σιδηθυδι )(» μ _« δν ζητημα ' της πολεως μας , _^ _καΟοχτον προβαλλεται δι _' _^ αυζης . _^ , . _νην . ' _^ υ | ερ . _νησιν το _^ ' ( διλημμα / η να & _Μ € η _^ _%$$ Μ > _& Ι ™ < ιστα ' χ _ο εργον η , _- _^ _ιιι π _, _νχοεψιι _:. την _Ιπιχειρηοιν , _εΖς . Λαρνω _»^^ # _'Ην _» ι . ς · _- ' » 'α . . διαιη _^ - σωσ _^ _τηνυ _. _εμιΛοιρικην _^ μην της _αιολ « ος τω _νι- χαΙ : να-- - μη Κωσιν · αυτη ν * υχ _^ _ιΕφυ ι σαν _·^ _ντηνα τα _^ νν _^ σημ _(/ υ · _Λ 6 _^^ Β : : ' . * ψι Μ ° _& ο ) _ιειαν να _^ _οαιρν ' εν _' τ _^ _Ις _¦ σΧ _^ _λως : της ι συναδελφον . . και _^ ιξ' _^ υ , _ξηιηματος τουτου ' _ο _5 ντ . ιληψιν ' _χη ' 5 _αυρης _φδσεως ' , _ουαν εδειξε και Η αΜων με-. γαλητεραι _, ση μασια _^ _ζηιηματων . _, . ' * „ . ¦ ¦ _:- ' : - = ν ι } *_ !· _* . ' _· : ~ _> ' _< _-ν . '»· _> . · . · γ ,. · ¦¦ _¦ ' _< > . .. ι ΠΡΟΣ ΚΛΗν _5 Ι · . Σ . .. .,, ν · ' _-,: ' · > _, · - ·¦· ¦ - _·¦ _¦¦> _, _· ..., ·¦ V - _1 -ι . ββ «? Λλβ 0 ντΑι οι Διδασκαλοι τ _·^ ς _' Γτραρχιας _> Λ _^ _φνΑΙι 6 ς , · _$ νιυς Ι _αννιΚ ' Θ _^| Μ _'^^ Ρ _*« Χ _^ _^ ακην 21 _φχ ?» χ Οι > _« φ _.-ημι Οην τι . μ , Β ωρ « _ν Κ % _??^ ¦ _' _** _* ¦ . _^ . _^^ ι : _?*^ ι _«» _ιις . _ανα-ν _' νωσιν ' καν 10 _ψριν _τ © 0 « αταστ _«{>{ 0 & _^^ : . · Σνω _^ _4 _^ . _, _ικβλβ , τ _? 15 * Β _^ νδι _» α > ιου _1907 > , ' .. ν ... ,. ) () _Ρρβ _^ μν _Λι « 0 Αι 8 , · 2 Λνιγ _« ' ' _ 'Ι . Δ . . ΧΡ _12 Τ 0 Δ 0 _ΥΛΙΔΗ 2 Τ _'ι _^^^ _Χ _® _0 _ιι 1 Γ _^&· _ι : _^ _3 • :: : ν : _>? _ΡΑ . μ ! Β _£ : . ' : · ' ' - _^ _ν _^ ' ι _^ · _- _^ . · _Ρ _^^ ν _^ ο _&^^ _ρμ _^· _^ _νιΑ _^ _Χ ιου _^ & ρ-¦ ¦ ¦ . :. · _.-: · Μ / ιιινι * ννι . . : _· . . : . ,, . - . . _Ανεσταλη , η _' _ειστιραξις _του ,. ν ακριδικοι ) : φορο _> και . δι _&' . το ' . προσεχες οικονομοΛογιχον ,,, ετος · . < : ¦ . ¦ : · . _>?· .. · . Β 4 Β νΒ _^ ' 1 · . _^ Λ _ιΤΤ · _. · _λι _^ ν . ' < ν · ν .. ! Β _- 1 ι Λ : ,. · , νν νννννν , _ , * _' ' : ' . ¦ . Ο καιρος την εοοομαοα ταυτην ητο βρ οχερος , χ α ) εις _^ . αχρο ν . _^ Ιοχρ ος . 'Η 'ο _μιρη σ ι _^ ' εν Λαρνακι . αν _^ Θε _μεχρι . τουοε εις , οεκα , _ιεσ _^ αρα _^ _. _οακτυλον ς · .. ' __ _: _^ ' ,: _' . . ' -. . . ο . ' . . ___ : _ _ . _,- ' ιι ν % ν _· ' _'Εν _Μορφου επεσαν τοσαι , β ροχ αι , δ ' σας _^ δεν . ενθυμουνται 'οι ' _κατοικοι των μερων _εκειν ων * ' · ' προυξενησαν δε _βλαβας εΙς ' την ' σιδ ηρ οδρομικην . _Υραμμηνι . _., ' _*' -λ : _^ · '' , · 'Λ : . _^ _- ' _-- ' ¦ _, . ΧΘες _οΒε _]' της Σαλαμινος , αφικ ετο ο Στρατηγος ~ Γ . ιδδωλ _}{) μετα του δευτεροτοκου 1 » _ιου του ' και' της 'Ο ' υγατρος του . ' : ' : ,. . · ' . __ _., _?¦ ¦ ·· ' ν- · ' _' _ .. ν / ν > ινν »·( ιΛ _ν _ ., ' > _ι . ν _νκ . _·> · _ι'Π _ι _»>* « - . -. φν · Λ ο _ . _^ :, · : _^ 5 _^'· _ι Ο Διοικητης _Κυρηνειας . κ . Τσαμ-, _^ : ι- _^ ω < _οβι ? _^ _ι- - _^ ν . _Λ _^ - ' _- · .: _^ ¦ _- . περλαιν _ελαοε : παρατασιν ' της αδειας , του μ ιχρ'ι _^& ιυου . Επειδη δε • _'οι _^ _δηι νεκτ _^ _οΤν _υ χ ' ρεη Διοικητο _υ Κυ-? ρψι Ιω ι _κιΦ _^^ θα _^& ν _α _^ α _^^ τα _^ α _^ _6 _ηκοντανω _> ι _4 ' ¦ ¦ ω _^^ αμ _^ ατε _<^ : · . τοΟ . ' _4 ΝΒ 6 _μοθΛ _^ _μβουλιου _^!^^? -Τ _^ _μ-^ αιερλαιν _* _θανατεΧηροι : μ _^ _Ι- _^ _% - • στρ ο _^' τχιυ _^ ιυαΜν _^ : _^ ' '· ' : ¦ ¦¦ ¦ . . : · _ν-νι _] ιΤ . ( ΙΛ _^^ νυν _^ νν _^ ν _^ _^— ι ' _: _^^ ον χΟ τ _^^ δς _^ _ιΓαλη _^^ Σμυρ _^ ς _Β _καΙν · . πρφη _^ _κΜ _^ Γε _^ _^ Ιιαχ _^ _ι _^ νετ _^ σ . _εν- _? ει _^^ _υσ ( _ιιενειαν ' ? επαυΟη · κ _^ 3 _κκτεφυγεν εις _^ το ' εν Σμυρ-: λ »· π : · ' _Αγ _^ νιον : Προξενειονι ¦ Ο 'Σουλ-. ' Λταυος : ε ' σ-πει » _σεν . ν α β _$ ρ , & ι & σψτον _Κια-^ < μηλΤ .. δτ _6 ν 8 υνΛ τα _ι ι _·^ ' _ιμβτα' _^' ' α ( ρο _5 ως εις Κων ) πολιν . ' 0 Κιαμηλ κατ' 4 ρχας ¦ ε _ψαχ _τ _/ : _διατεθειμενος- > . / να _υπακουση _» αλλο ' . ' - 1 κατοπιν _^ ωριμωτερων σκεψεων _^ εξεδηλωσε , _' _κτην _ετςι 6 υμ £ αν να _ΙλΟηιει ς _^ την : , . Ιδιαιτεραν : 1 ΛαυτοΟ • Πα , τριδαν ( _ιΚυπρον . · , _:- > . ·' _' _^ ' Λ _* „ .. _^ _Ρι . ς _^ τ _. η _^ . _θεσιν . 'Α γροτ _^ _κοΟ _^^ εν _Κοιλανιφ , αντι τοδ . _^> . Νν ' _Βιιχν - . · ν . ε _?· _ι _^ 9 ι 5 _( λο _^ , - _ιιμετατε _^ εν % < _ιρο 7 Β βι _^/ ΙΚαρ - . _Τιασιαν Ι _ΖιιυρΜτι _^'^ ΤΙ _^ _ψ _'ιατρδς Κ , _^ Αν _^ φνιος ! _^^^ ντων _^(^ ν 3 _ , ¦ · • .. . ια ·· . ·('' . · : _^ . _^ ν ·* _Λν » . ο . _νιΤΟ ' _, ΟΤ . _ι _. ' Λ , Τπο φ . _τΙπΙ ο _^^' Ε _^ η _^^ Μ _^ _$ _0 ε _?^ $ _^ _Αλ & τα _^ λ < 5 γ ( _ο > ν Β _^ λβτ , ων 5 _^ _καΙ _( _αρθρων ,. Ορη - _σκεοτικων _και _εΟνικων _^^/ ΒοΟ εν · -τψ Β _^ μνασ , ιω _, _^ α ρνακρς _Κα _^ γητοΟ των , _ν'ρησκ _^ τικ _^^ ,. κ ,, _^/^^ σ _^^ ν _^ Λ _' _ιτιε _ων--σταντ _ιωοο , . ' $ _^ _40 β ηνωαΙιι _. _φΜ ~ τον κρατυνωσ _ι το 'θρησκευτ _ικιν « αι · ' _'ΙΛ' · _^ 1 *'*'» ·' ' '! _^ ι ! ιι . , ! ι > _ι' ' 1 , _^ , · _% _> Τνι , _ινιν _' , _^' _ν _^ ' ' , . ' _· , , Ι . · _, _''' ' ' λ' ' ¦ . ' _ ην , 'Φ _^&^ ο _^ _ν _^ γ _^ _ωιτ _^^^ α _ _ιαινυ _^ : _πατριδος ¦ 0 ρ _^ _β ι _^^^^ _ι _^ _ζ Ι * _£ _ΜΙΜΜφιιη ! Μα > * _ν _»* ι _*™ _¦¦«!¦ . _¦' . : τ -τ— - · Ι > ν _. Κ _ι ' , _ιι ι _'*) , '¦ . _ΜιVιΒ _& _I _'^ _''' _> _''' _' _''' _ι _- _'' _ι _^ _^ _^ , _ιψημφιψιΖ _ - % μ _^ _^ _μτριβαι ι ' _•* _ιν _^ ' _*/ > ., * —ν ι _^ Α * • _*^^/ _^»* 5 ι < ι _^ _^ _ι _^^ _Τ {? ι % _ιμΩι τ < _? - ν _^ _. _ι-Λι . » _¦*>/ - _**/ _ν _^ ιΗ « Μ »» ι — « χ »¦¦¦¦¦¦ . „ ¦¦ ¦ ι . —¦ ¦ _«— ., _^ τ _Υφψ Ρ / ρ Ο _& ζ ΟΥΑΙΤ ? _) 1 * ΑΟΒΟΙ ΤΗΣ & _ΙΛ _ΙΡΓΣΜΙ 01 _ΠΙΜΟΥΜΙ Πιι ' _& ιΑιιΜιοΙ Μ _« _ι ' ' > . ιο ' _ . ' _- _^ -Λ-, / -. ι . _< -γ _ _ν « _ν 'ιην ' /( ' η _|<*> . ι _ ν · : _^ } > ' _, ' .-, ' , _^ ,, '/' . α _> . _«· ¦ λ _# η 0 α 0 < ¦ · ο _* . ' ¦ νι <· ν « ο ο « . κα / η 7 ι - Ρι >'> _(/^ , ' α _^' _ιιν _Οκιχιια * _? ι ' ,. ' Οιαν ο' ( η 1 , : _¦//} _§ _αΑιβ ο ) . το ' Ο'ι _^ _, τ _^ Ι' _^ _, _Αι-ν ' . ' . _ιρ ' , _)' . > , _»! ' // την _χρηστην ι . _γυι / , % , ' / : ' , ο ? _μ 0 ' ·> _5 _ονζηγοΟμιν , _^ _'¦? _, _^'/ _' _/'/'< • _ ' - _'/ 'ιιι '» 'ι _* ν , '/ ιν 0 · α < 5 _ι-^ α / . , ¦ α > ν . ' /> ' .. < , , ι' _/ _^ - _£ ' 6 [// ινη τοΟ _^ . ·> _ι />· ν ' >/ ¦ ' /' , . {¦ * (' : , _ι } α >) _ι }/ £ _> ο υ / _1 Ο , το _'ιπ / , - ·// _' _> / / . / -ι ι , αχ * ι _/^ _ιν * ' / _Ην , _λρν _* _ζκζν , ' _Λρνο ' _^ ντ ' , _ΙΖΜΠ _ι ' ( / ' . // _{* ) 'ι , _υι , ' , ¦' , ' . > . ' _/ _>' _,- ) _« λ α ' / / , 'υ ' , / Κ ν / _λΙ ' _>'< . _/ : · . ι -λ τ / _ρ _οιοι' / > / ι , ' _ρ _^ / _φ / _ιπι , // _-λ : , ι _ν _, _ι , ν * να _ττα' // . Π , ' _/? ριι , ' _^ _ι , _ι _,-Λ >( ( ' , ' . ' . . ' / ο , _μι () , ! - _*' . ·// , _'/^^ ν ' , ' />¦ _* ' /' , _^ _- _/^/ . ι νο / _ν ' / . _Οι _< Ι , ι ν ' _// ? , χ ' . · η _//^/ ' _.-, Ο '/ _£ λ · , λ ' / _υιη / _' / Ο - / _ι . ν /' _Λ-ν / _. Κ _^ ν /> . _ι-ι-ν ' _ . // , ν Διλτ , _Λ 7 Β · 'α _^ ν , _^^ ι _^ _'Λ-ι _'/ ι ' - ' _/ , Ι ' ' ) _λ · . 'Λρ _το _<> _υπ ' ' / _4 _? _'Λ γ / ι 'μ _- ι _· : _^ , . · , * , · . - _- _> _Χιον * ι ·> >> _Λ _{ _λ _Ζ ' / _μν , να _^ , _ιν , } ι < ΙΥ / , '' ψιιν . » _1 ' , _7 / _νι _ιλ' . ι . ¦' . ' / ) ' )> ' )¦ ' / / _> ι ν . κιΙου _ιο . ς _ι 'Ψ / ι ι -Μ , ) ·' Μ ' _.- ( ι _» , ΙοΑΜ / _α υς μαριδας , _'ΙΙ ' , ο Κ ' 7 _θ ·/) _/ 7 ·/ _Ι ι < _. ι ιρ πεμπτη η ' _^ ιΙ _»^· μ < ι / _ιινν _, _6 · . _' > . _^ α' )· : _ν του _τ : _α-$ , ' // ¦ ' _*) _'ΛιΑΙνι .: ι _' _ιρ ' _/ . _κ , _μιαν τ & Ο _« _Νι _ον Ι · Χι _·^ υι _»· , / Λ _^ : ' . > Μπ < ηε Ιψι ( ' / . εν ιο _η'υ' _/ ι _ιι . · ς αντιΟ ιτου _τ . Ι / . ' Χλ _^ ς μ _ψ / Λ , _ι . ι . ι > ι , χ ους ψ / ικις _ιωιψ _* _,, ( ι _τ / . ' > _'//( _ιοσ ( φ αυτων 6 Ι '/ , _λ κ' / ν / κι _/ _ινο . ν-ι - τν _πολιτικα _^ (// αι τ ο // , _/// τ _^ νν _ι / , ' / _Λ' / _ντις ' / υτ & υ _ς ν , ' / Ι ' _, τ , ι υ , _ιΧ κα Ο _ο' / , _α - />? £ : τα : _ττο-ΛιΤ ' , _// ς _αντων _ιφαιιι , ων ενεκα , _4-νι «> _ι' ου _^< ν / ι ι _'^ ' _^(<) _π : ·/ , οΟ ' / . ο' ( ον , Ιη : { Α Υ Ι { ιν > ν , ' _/ , Ι ' / υχ _ι , _, _^ _ιν _τη ε / .-ιυ , _νιρ 6 ) _Οι ι _ιοΟ _υι _ιιΜνιηρΛ _'μηΟ η | ι . _β > ν Κ ' / _Μ , ' / , _νπ _'ι , , υ υ παντα υττ & 0 ε · τον _ια _τ' > . _εναντια η _μ ,-η _ιχοντα _την μν _^ _ι _^ ν _αρκουν τω Ιο / υραν , _, _βυναμιΟα να 7 φ _/>/ 7 ι < γαγω |/ , εν _ιλ _4 / . λ 7 , (/ θν _'ιην _Οδι _^/ _, _ν _των γΑιι _»·) τοΟ « _, _^ ιου * _13 ( _Μν |» _4 _» _τι' ι « Ι & _νιιεως _γων λογων , _νιτινι ι ' _^ . _« τι ' , _οκλη , _^ ν ' ανα _γκην ρ _ι' _^ _ΜΦι _, _ι ' _φ χ ωραν υλ , Μ _ψιουρ-· _ν . _ι ν _ι _& _Μυη % η _^ ν _ιι-( _,-Β ' / ν τ _& ν 7 ιρ '/ γ | λα τ _«/ ι > ν _ιιηαΜ ' / _' _^ / ' λ Η *{< _Λ _τι _$ 'ψ . _ιιιρ' / ζ <· , _νζψ'ιρ ? Μζ , _α /> ' _< ν τ - _^ ? ι _λον _^ _ιι τι _^ _τ-ιιι ν _^ _Ονται _ιο _& _Μψ _ο'λ _'ι _& ς _ιιο'ψ ιο πο / , ιν / _κον ζ' / _ρ ' / ιμ ' / _., _οοψ ν / _α _ιι Ι / . '/ ζ _& _ρλς _υργ _^ _ικιοκοπι ' _λιν _, ι _^ _η-κι _^ ι _// α { ΧεΟα _4-ογρλουμ _Μ 'Λ Η ' % υ % _&) ν & % ' // _Λιια ) _- ρ _,-, _ν ν / _ι > ι _ι / _Αι '/ Χ _' ιΙρ _ιι . ν εν αντ _^ _τ _^ ¦ _οι-4 ι _^ . _τ _6 δ _Ψι _μιΛος ) / ι _ς . Και ηρ _& _χ ον _, _ιξινΑζν / ης _τον λι · 7 _^ ' > _τ _/^ ( _ηημνιω _? _$ 3 _κο _^ _ρια / . _ιΟ _λαοΟ _ιι _^ _βοο _πυλιιικα _μεριδα · . <} - < _μιΜμιν βυιι ι _» αμ . Ιοο ) Υα , νχ _ιχρο _υ- _^^ _ισ-αρο' / Ο ' _^ οι τ / ι _ηο / αχμ ο 1 ) _αΟτων _τζ $ ογβι μ ~ _ι _// Λ _0 % χ ι ρ ανακ _^/ / ι 5 τ / , ι _ΚυΒτρ '/ ν ζψψΛτος _ε' * ¦ _τω Νομ ., Σ _νμΖνΑιψ , οπως γ _// Χ ¦ δια της _ιπιοι _^ . ο ' ) τουτης _οοοι φονων , μι-/(/' . _Λονδ ινου αι _^ 0 _νικα / _ι ' _, _ιαυτ ' _) ι «'' ν ' · _4- 1 _τ . { ιωσεις , οι _προ _πενταετια _, _αποδοκι .-| ΑΑσ 0 _ε _ντ £ ς _ποΙΑιζνυη . _εΟιωρουν τοδ-, το _ττεριττον η ματαιον η _εττιβλαβες , · ω _διεττιατω _^ ανΙ ευ _, _πρα _^ _τοιΗκ _^ ' } Ι > _λν _, ν την _ικια _' _ημαν _« 6 των δρα _« _7 ιν κ » ι _εκεβ _ιβΑωσα ν ιχ ι _( λαλλον | λετα _· _· η _« δτα _οια _της καταν , ρ : σεω _κχι τ ? 0 νλε α- _αομου τ _/^ _κατοπιν , . αν . _τιπ _^ _οσοι πιας , . ε- ιι _ι _τφ _οτι την διερμηνευ _σαν . _.., των ..- _, ε ·· . 0 νικ ων , _ποθουν του . _λαρΟ ε γ αξεν ω εν των ιι | _ρωτωνν χ . _^ Ον _)^ ντ _$ ον και με ·· λημαφν της - _'Η ' κατακ | ιισις ' _και 6 χλ ευασμο ι οδτος _εγενετοιτο'Ιιτρωτου ) μετα τινος _επιφυλακτικοτατος ' _^ _υπο τιν 6 ) ν _τωυ _ιημοσι ογρχ _' φικ' 1 ωιΛι _οργανων _το > ν , ειτκ μετα ' : θρασυτητα ς , και υ , _πι _των _ιργα-νων τουτο > ν _και _υπο αλλων ! _πρακτο ρων των , εν τε ? ν _6 | _ιε _. υ _^ ' αυ _Τ _τω ν των , [ διων κ _' » τα . _' την . _νιοτορικ-ον _Λιαδηλωσιν τ ? _, ς _'Λευκω _' _ιτΙοιςν ' _ν . _ΛιιΟ · _ην ο μεν κ . Κ 6 ) νσταν τινιδν ) ς _, εδηλωσεν , _δτι Οα _εμμεινω _! _^» ' , _τ _^ . πολιηχ _§ _τ . ον , _ιιαρ εΧυονιος , ο δε , κ , ' _Λιασιδης , _δτι _< 5 εν Οα ¦ _-ακολοιιΟη _σν _την _πολιτικων _ιωι' _« βι'ω _^ λο _^ 'ωι ' . 'Κ _^ ν α ν _ισχυριοΟη τις , δτι . δενι ευθυνοντ αι οι εν Λογψ ποΛιτευταΒ _ιια τ'α . γραφομενα _? _υι _^ _ι _^ Ρ _^ ι _ι _^ νι * _ΡΥ _^ # _ι τω » _δι ' ν _ουναι « _ι · ομως να - _εΕττ- _^ _τ _< 3 αυτο Μ ως _πρδ _τας _Ιιιας '' α ' _υτι ) ν ν : 'α φρα-Οιις ι _· _- _^·· ¦ ' ¦ ¦' · ' _¦¦ _¦' · - ' : ¦ : ¦ ¦ . ( : · , ι _*' : _(· . _¦¦¦ : ) ' _ : > _¦'¦ ¦ ¦ ¦ _^ ΔΙν Ο _^ _υιληαωμεν _^ α ' _σΟνκχρτταιτοο - μεν ' -τ < Ι . ν _/ _λναγνωστην 0 · : _^ _α ' _^ τετο _^ _ευ' μιν'ων · _ωυουωααφΜν _, λ _^ γων ' υπερ _της . ιδιας :.. τ _^ ς , ανακ _ινησεων . , τοΟ ' _-0 ν [ · _κ 00 'ζ ν ) _τηιματοι > _λ ' _τφ , _^ _μοινιομΒ _ΡΛιγ _, _ΜΜιη ιΑ _& η'ψ / _μ _* ' >> < < * '' « ι ' αν , _ιφοζ _νΛχ ο _, _αλ / . ' ψ _^ φ ' * _ Λ _& Φ σ _^ ψψ _^ _Ι _^ , * ΑΙ _ιν _ηιιφ _& ιι _ι ' _& _υψ'Η _ηοΜ-ιΜιυ ψ Ιιι 4 ζ ι 1 # . Ηυπρ < Α > , _^ ιρ σ ' ηψψ Ι _κοΙως _ΟΜφνυΜ !/ χ > υ < _ρ , _Ι'ην / ( ι τ φ 'λ'Ββ _^ 'Φ _ΚοΜΟ _& _μ'ψψ _, ' _Λ _> Ην _υχ αρ ' / β ι & _Κυαρ φ _γινφ _ηο _~ 4 _}»{ πφξ _υνωαιν _μιτα ιηζ € β ) Μ _οος _, να _Μβ _& _ττοχ Ην οιχ οι _αχ ο χ % ζ ' υΜ $ ' /? . υ , ' / $ '~' / θ } χζυυ < *· _ιΥ 4 ς _> _χ _ιως · αν « _- _Κρ _'& ο > ιιθ _( , υΜ _ν-ιψιψΜ χ _υιυΟ-οι _, ' ο-V , ιΗ ιμμανιησιν Ιν ι § _ηολεΖιχ η ιου ' _Μ ( _ι _# ιυοηυ _3 _οΜε _υακοκον _& _ηαωσι _ζηναολι , ιικην ιων κενω ν _Λογαν . _Ενζι Ζι ν ) _ου / υ , εν λ _διαφορα ' _τοιαυτη φυσεως , _ωττζ να _'αξιζη ' τον ' _λον , _ο 1 ) να Ι . ζ _~&·? ι . ον . γωριι & νσι _τουζ . μεν _4 ιτ < _1 τω _3 _/ _, _δε , _ττ-οΛιτικαΙ αργοι Λλλ _* _^ _, _ιγβ _^ ι _ τγ _^ _ββ _ψι _^^ Μ _^ ο _ΑατιοΥρονος _τΙς < ( _'Χ 7 . _'ηβει < ις » 0 α- _πανπτ ( _σγι ν ) μ- / . ν _κοιτιΖ'ρατικω , οιοτι υπε ρ πο _/» ΛοΟ _» . ¦ αλ _λρυς ι _αισιιαν 3 ται'τ _© _5--¦ το _ζωηροτερων , αοον εκ , των ι _* ρωτω _« εν _I _^ _67 _Β _ι _'/ _ω δ * _*) μοσιογρ _? φοο . νι _ων ι _ετο---νισο' _^ α . 7 Β _^ _ετων , δ ~ ι , ε' > _^ % τ ( Μ _^ αβ : _ο 13 _ουλ /} δεον ν-α ηχη < 7 ?) πλε & ν η _^ ι _· - . κ _5 ) ' _9 < ι > νη τοΟ Ιαον ως 'εν Επτ ανησφ _^ δια . _τοΟ . _οχ ομζ ' / . τος ... νεων Λομβα ρδων _καΙ _^ Ιομφερατων , _την . _αναγκην δε . . _ταητ _^ ν θα : _ηοΟανΟτ _/ , -.. ως , _και ημεις , επ _ιτακτικωτε _^ αυ _μετεπειτα , οτε _ 6 ] 3 _ου >> ευτης · τ . ( ς Γιρμιγχα μ .- /) ς · _, - ¦ · ως ' _ΙΙιονργος των Αποικιων , εσυζοφαν _, τ ει -. _εττικινουνως . _απεναντι 'ολοκληρου _-χ _/) ς ' _- 'Τ φ __ η . ) . ιοι > και ιδια του _ _· _αγγλι ' _κσυ λαοΟ , τα _εθνι-κα των Κυπρ ιων αΙσΟηματα . Ενφ . δε , το ιαυτη ν ( το η- αντιλ _·/) - ψις ' , · ' _των ' _αττοδοκιμα-σΟεντων : _αντιπροιτωπων , ως προς την επισημον _ανακι νησιν -του _εθνικου · ζη τηματος , και ωπο αλλ _« ς' εποψει ς _υπολιτευΟησαν -πολλακι ς 1 επι ηΟ . ικη χα ι υλικ _·^ βλα _^ 'ο τ /] ς ΙΙκτριδος _' των , τος ' _περι-Β στα _ιτεις δε , . ταυτας ' ειδεν ' ο ( ρ ιλος Δελπογραφος , εν τφ . Οπο τον .. τιτλον _ΧΣ _ι _ιχ υσις ' _Ευ & _ννφν * _αρΟρψ μας , ωστε δεν ειναι αναγκ _*/) _χαι αυθις να _? ννΜυιυιιεν . '' ¦ _· . ' . ' _' ' ¦ ¦' · Β £ να ς δε _εκτριπους πολιτικας _πριζει ς , ' . τινα .. ολισθηματα παρομοιας φυσε ως ' των _α ) φ' ημων καταγγ ελ 0 εν 4 των δυναται να να φερ- _^ ' εις ' _| α ρ . ος ' , ' τ 7 ( ς αντι ? τροσωκι »? τ _/ , ς τ « λευται « ς · _-6 ου · Ι Τ _? _ι . ν > ανεξισω » ' ( ι . _τα . υ , την · προς _του · , εν , ·· πτ _^ _ους _^ π _^ _ιευιαι ¦ Ι _& ταις . ατη > 1 « ιιι ς _^ _1 _^§| ε _^ ς ·) _Β πο _^ _^ 1 _^^ ι κατε- τους τε _^« τ _« Ιβυς 7 ' ( Α _>^« _ςι · _κκτι 7 _?«^| _Μν _^^^ _ι ο _^ • ξβ _^' _ιγιν _βιΤο _·^ : _πτι _^ _δλ _^^ _υ ' . _ιτ _^ _&' _ρθ : ρ ' ο _4 . _γραιας της _ουνκδιλ _^' ο _^ υν _βψιξβτα ! _^^ αοριστ _^^ _. μο _>^ _Λ : _^ _τευτ « 3 ( ς _ 1 δ 6 ιν _[ _ψ _$$ 0 _( _$ χ _ω : _% « % _&> ξ _& 7 _Λ ? % χ & 9 _βραχ ει . ας _ξ ψ _, ψηε ρ _& _οαημ _& 4 _&' _ι _Τ $ Γ & _ι Μ ' _-αΑΙΛνς , _% /{( £ _» _* ¦ _*& -. '¦ - ' · _ε _« ι 3 _φ 5 _^! _ιδ & 5 ι _^ _Οιαυτην _ν _& Β / _Ι _&' _& _Φ ' 2 _$ _· ' _^ Ι & υυα .. _«& _τ >} £ Ιναι _τιιφζν / Α _ι ' , _& _3 _&& τξΓ _& ς . _««· 5 Λογου-( Λ . $ ν ? - _<^* .. ι _^ £ _^ -Β 3 Κ _· - _-35 α : _νς © 5 _ιτιοιχειον _ιΛ _£ _» : ι _^ ο ·} ι _©^! ι > _Αοιτ : _--αντρων , ¦ - & _> ¦ οιτο _ιοι _$£ ιτ _^·^ _| _ι _ι ? _ηι 7 £ _^ : _κα 1 . _5 : ι _^! 3 κ _^ . βαργο _ . _ς ¦ _ιι 7 _ι £ _^^ _α _^ ν _^ ε _^ . τψ _^ α £ _τιΛν- ζ . < ζι ια , _ιβικδι και -τα- ¥ _ιΑ _^' · _^ _ρ _φρο ν _+ _* ι . ¦ - _· . _τ 7 Λ * _ιιατ _^ _ιδδς . ιγ _©^^^*»^^ . · _. _? _ετονισ- ν ¦¦ _τ _^ _ι _^ ε _^ _ιχβ _^ _-ι _^ _ι _^^' - _^ _βδ _οιις _^ _αντι-^ 'αξα _^ _ε εξ . « ε _|» 7 Β ? ι , Ιον _# α _^ _ι | _ιαιπ · ην _καρι £ _^ ια- - ν _ειτ - « _ο _^» ας > 5 _» Βιι _^ αιειι _5 . ' . _^ ν ' ' / . ο _γνυζιας και _^ οο / _ιας . , _ΙΑλλ _* . _ω _Δελτιογρα _^ ρ ος . •¦ τ _^ ς _- ! «* _Α--Αηδει ς 3 » . ιιι _^ _ββκει- . χαι ::- __ * ι'ο _030 ι 9 ς _,-υστεροννχαξ : _αιιιναικιι ι'ι . τ _^ _ι _αντιιρΛατικ _3 ς και .. ρ « ζθ _5 ιιιι ! 5 ιιζ _^ ς ν . πολιτε ιας τ _^ ς _σιτ _ α _§ £ 7 . ι _> _οΛ Επ _ιν . το ? 5 _οτςμειιι _ . _τουτο ! ι . δ = ν . θα , εΙ _^ _ωμεν _^ _, _., 5 τι _οΙ ,. υ » π | ρ . ων _^ . _συνΩν _ρουαεν . _αντιττριιο-ωιιο _^ _υστερε-7 . ' , ι 'ι *·*' τ « ' . ' V :.. ! Λ * . _ν-ιΒ -5- *» <'¦ - _^ - ¦ * ¦ - _¦'¦ _' '' τ * .. β αλο » _ττ . ν _σοιε & εΧοον ] _$ . α _^ συς . συ _, ν-:. . _ν : Β _,-ι ' . _^ { . . _^· _Μ . - _ι _>^ _ν - _« _υ _ ! ν _. Η _-. _ - _,-εργαΒιτ-ς- _^ τη _^ ι' _^ _εΥ _^ _ρονε _^ τ-ομως · : . _^ _, 6 _αγαπητος Δε _^ τιογρ _^ κιο . ς , * οτι . οι περι την « _'Α _/^ ηδειαν » _^ . _ωραθ _^ σβν . _ _καταπλτικτικως _αιΒοιι-ακρυνομενρι των _αρν ωΜ των , ο-τε _εοαινοντο . ανεχομε-• Β / ι _' · ' . | , ' _ν' ' . _. _' _ι . '·'' '· ' . ι * _, ' ιΒΛι ...- _^ . λ ·' . . _^ ¦ .. >¦ . · _ν ' > -ι ' - · ' - νοι _ττ ν εκ νεοιι . _ραρονσιαν . , εν τω α · νωτα-ω _αντι _^ _ρσωπει _^ _ικω ημων _σωματι _ανδρων εχοντων · ως αρθρον _πιστεωςτ την _κατασιγαοιν τον _<^ νικο _ ζητηματος εκ . ει . ε _' νθα ω _^ ε ιλον -να _παριστανται ο ! _Κυιτριοι : _Μομοερατοι και _ιΛομε'α _ρδοι _^ _νυ _ _ : ' _^' · _- - .: ·¦ ' _Ποιονι δε Ιν . των δυο εκθετει μαλλον , ¦ . ' _ζην _ι _^ . τιμανι _· τλς _' - _Κυπρου , περι ης . · _δεκαιως · μεριμνφ _' η _συναδελ φος , πο ινα υπρχωρη _« 7 } αυτ _· η π ' ρο , του ν _πιεισματο _^ , ν της _ισχυρογνωμοσυ-. γ . η $ ννκα ι _του : : _δυσκαμπτοι * _ολιγων _Ισνιιριν η το ν « _^ _τιιμει'νΥ ' , _ειςτην ζωηροτεραν και εΟνικωτεραν ' / _αδτ _^ ς- ' _ιπο-· : · Λ !· _ΤιΛη | ν ¦ μ εχρις _ου-πρασελΟωσΕν _1 _οι ο- _, _^ ι γο _^^ τους _-πολλοις « η & ν-δεν σ ' _υγκαταν-ευωσι . . ν , α · . ν κρατ ? ι 0 δ » _σιν ' ν , ' ε 1 ς ! _δι-:, αρκ /) . _, _^ _ολιτικην . ιαδραν & _ιαν _,- ' * _προς-- -σρι _^ τικ . ην .. _αποτροπην ι _ ποΟ _^ κινδυνου , δτι , 0 α , τι . αρα , στωμεν /«« ι αδΟι _, ς ν θλιβεροι _μαρτυρες _^ ων ( τΒρο . _ . _τςεν · Βαετιας δυσαρεστων _καΒ _πραγματι . ! _εξεΟτελιστικωυ _^ δι ( α . γ _^ ηνι . _]^ υ _^ ρον _^ σκ , ηνων Διοτι / ειναι , _εζεντε _^ _ιριτικον . _^ δι < α _» _* την χω _^ ρδ _^ . ςΛτ _& ν _^ κ « ιωματα _ιτω _^ εΙ τον ' _^ ρμοστην , _ι _πραττονταιν _^^ τα την Ιδιοι ν _ΙκφρΛσιν των _, ' ως _Οελει η σιν _υκιρ : δημα _( ι _] ιυν .. _δργ . &) ν καΙ _δια , τ _* ν _τν ρ οσΟ « τον λο _γον _:, _ . _^ τι δ _ιασκεδ α νν υτα ν _κρατβΕν , _ηβυτους ! _( _ιΛ _^ γ _·» ¦ _Ι _^ _Ργ μ _^ , , ας- _πριγματα ' . _εΙ _ την , _χωραν , _^ Ι _^ υν _^ εζ _^ _-τεκτονικα ζητηματα , : _^ _ιΗ _|^^>| ι _Ραρχην , · _^ ε ργαζομε _^ . _^ ι ρ _& μ _^^ ατρ £ 7 ' # _? $ _^ Η _^ _Τε _^ ι _^ ντ . ες ¦ ενστασεις :- ει ς _, _ψ _|^ 0 ν _^ ς _ρ _^ ας _^ σαριστου _, ς : · Τα , _^^ _Μι _^^ _^^^^ ' _δια-τα . _οποιαΛευ _^ υινονταν μονον οι _ηγεται-της μειονοτητος θα σημειωσωσι Οαττον • _ηοοραδιον τρ :: Βτερμα' των _ιΛ-χαι _- 1 Οα _προοαλη _^ και : παλιν η αιθρια , εις τον _κυπριακον οριζοντα , ! ευφ -πραξεις νεν τη Γουλ _^ , οιαι'αι'ανωτε ρω , διακυ' φυουσιν _Μι 3 την' _^ _τηννπολιτικην τυχη ν και αυτο . ιτονεθνικ ( 5 ν 'μελλρν της Κυπρθυ . _· : ν . ν _· ι _ιν _ι : · _·^ _/ _¦>' _: ν · ~ ν | Λυ ι . ι ' ::. : : _Ταυταζ'φς 3 _προςντην επισημον _δροςσιν των . αντιπροσωπων των δυο > τε · 7 ευτ _<* ιων _^ βσυλε υτ ικων · π ε _ριοδ ων . ¦ Ω ς προς > _ι-δε . -το . ιαρχιεπισκοπι _κον _ζ'φψ μα , _ν _εινα _^ _ιυεξηγητο _^ _= η εμμονη τοΟ _λαου / περ ι . ιτρν _, ' εκλεκτον του · _, αφου εκ τ )) ς εν τουτω ¦ κατισχ _υσεων ,. της _$ ε ? _λησεως-. το . υ εξα ' _ρΙτα _^ και την πληρη _: ε _7 _νικρ ατησινΛ [ των _* . · . ιδε . ων του ως προς τα ' εν _^ εν _4 ι _ι _^ πρλιτικα και 2 κοιν . ωνικα _πραγματα τηςχ _Ηατριδος _/· του .- Η υποχ ωρησες δ' αυτου απεναντι της προβαλλομενη _' ς' _/ αξι 'ωσεως . · των ολι--γων _^ 6 α προεδιδενι αξιοθρηνητον α--νακολουΟ _^ α _^ ως _^ πρ ος _-. την _ι _^ _χαραχΟει-I _ισαν _^ _ιαντιδραστιΚ'ωτεραν · _ _ιπολιτικην ' ιΒ _αυν _^ ν _^ τεδ ' _ρασν-καταν ' τη _^ υπρψηφι- _οιητοςντουΒ _^ γ _ιο _! υ _6 Κυρη _^ ειας _^ ουχ ι _^ μ _ονονιιως _|^ υστερρυ > τοςΑ . _τοΟβ _^ Αγ ιου _-ιΚ ιτιδυ _^ γφ _δωικ η _^^ - ! α _$ το _$ ουλΙας _^ ο' _α · ως 3 ν _* αμετω πιζ _^ : τους κλυδωνας , - τους ' οπρ _£ ους _< ειν · αι _. 'φυσικον να _συναν' _^ χ ψ , _^ ε _^ - ¦ δ € _ονΜΙατε _^ ουμ ' εν Οπο _ξενην ι _, Κοβερνησ _^ Νο' _σκαφος . τ ?) ς ' Αυτο' _^ ιφα _^ δυΒ'ημων Εκκλησιας · , αλλα και • νονοτι _^ δν '' . 'Α ' υτ'ου _(^ α 1 Β _% _ισχυοντο τα ¦ ¦ _'οπισΟεν . Α'ωτσυ _·^ π _$ οσ . ω ' πα , ¦ ντα · οποια _^ ια _^ τους _^ ανωτερω _^ εκτεΟεντας λογους _^ φει ' ε · _^ απομακ _]? υν _^ _Τ ? τ · ης πολιτικης σ κη _> η _ςΛι ' Οτε · _δε- ? υπ _νι αυτων τουτων • ? τ ' ων _Προσωπων % ερ ' ιιπλακεν . : _το' : _^ η · ' -τημα _^ ηχ _^ Οη _ενωπιον των ΠατριαρΒ _¦^ ει ων _^ _'ο λαος εσεοα ' σθη τας αποφα · ' _-σει _^ των _^ εφ , χ _Οσον ια'δται' εστηρ ιζοντ ο επι τοΟ δικαιου , _ποταμιους δ' - _αιμα _^ των _^ υπερ ' τοΟ _^ Αυτοκεφαλου της ιικκλησιας _, μας , επεκαλεσ Οησαν εν τ ?) _περιστασει' ταυτη ν · μονον οι εν ' _ΑΙευκ ' ω ' σι _9 ' Β ηγετ « Β ' της ' μειονοτητας * • γ _^ ' _^ Ιλ _^^* » _^ λ _' - ' _ΠΒυυ . ' ν , _ν · : _* ••· ' · ν . ' _ ν : Λ _· ρ ! οε , λαος ηπειΟησεν εις τα _, κελευτ ρματα . _τβΟ . Οικουμενικου Ιιατριαρτ _ι-. ν ' ου ' ι _δτε _ . _^ ται 3 τα , αυθαιρετως κο . μ ¦ _¦>' ν ' : . _ Λτ _>) _ι νι ιΛΛ ι _Κ ¦} _νολτ _ι Τ , νν · ' · ' ' * '¦ , . ,. ι οανομενα ν κατοπ ιν _παοεοι η ψ _{ - , γησεως , τ _^ ς εν _) Κων ) πολ _ει ΛγγΛικ /) ς ι Ι _^ _^ ιδΙ _^ _1 ' _^ υ : ' Κ « 1 _ιν : _τοιτφ ' _^ Ρτι _^ _χ-ιδραιιι ι _κατ _' ν _* - _^ Ι » _ια 4 _* , _ω · : _ΠΛρ « ρχ _?« , 'ιι *( Γ » ιι _^ ι _* ν ? _ιΛ : « ¥ ω ¥ I V _«· _'γι-^ β _^ _Μ _$ 0 _ινΜιαφω _καΙ Χ Οβω- _ι Ι _Ι _Ι Ι β _ιΙι _^ _- 'ι Ι : : ¦· . ¦ ¦ ροΟσιν : ιτι _συμφερουσαν-ειςιτην _ΩΠατριδαιτωντην _^ υκοχ ωρησιν επι ξητη- - _ματοςτο ιαυτηςφυσεως / και'δη * υπο ' το . ι- _ αυτας . _ _περεστασεις ? 'ΑποροΟμεν _^ πως ατομα των ακρων ριζοσπαστικων . αρ ' - χων _αξιου ' σιν , η ανε χονται να _πληγι _} ι _κατα _κεφαλ / ι ς η μαλλον προς _^ τον ρι- ζοσπαστισμον . κλινουσ . α _-πολιτικη , με- ρις της' Κυπρου . _( Α πορουμεν δε · πε- ριπλεον δια την . οτημερινην συγκατα- _βασιν της ... « _'ΑληΟε / ας » προς . την . θελησιν . και τας αξιωσεις της ρα _^ 2 αδιχ ης πολιτικ /] ς · , καΟ' : ης . τοσουτους ' αλ λοτε εςηκοντισαν . μυδρους , αυτη τε και , _οι συνεργαται της . _., - ' , ¦ Ενταυ ζια Οα προβλ ηΟη ημιν ισως το ερωτημα , πως τοτε θελει ΧυΟ η το _αρχιεπισκοπικον · ημων ζητη μα . Απαντωμεν , δια της ενισχυσεως των εν τω _δικαιιω ευρισκομενων . Κα Ι δσοι * πραγματικως αισθανονται _οιβασμον προς το ' δικαιον , ας προσφιρωσι την αρωγην των . Δεν Οα _υποστηριχΟωσι προσο _^ πα , ουδε Οα εξυπηρεχη Οωσι _, προσωπικαι φιλοδοξιαι , ως εσυνηθισαν να διακηρ υττωσιν οι επιτηδειοι , αλλα Οα δειχΟη ο στοιχει ωδης σεβασμος προς την Οελησιν και το δικαιον ολοκληρου λαου . ΤοΟ λαου _τουτοο _,. τον οποιον εκαλεσαν νχποφανθ η περι του μελλοντος Πρωθιερ _αρχου , και ΕΟν αρχου του και δ ' - μως , αφοΟ επρα ξε _τουτο , _κρατουσιν _επι _εξαετιαν ακεφαλον . ΤοΟ λαου τουτου , τον οποιον αφ' ενος Οελομεν να 'εξοικειωσ ωμεν εις μαλλον _ανεξαρτητον πολιτικον και κοινωνικον _β ιον και ομως εξ αλλου παροτρυνομεν , να , κλινη το γονο προ δυο , η τριων τυραννισκων _, της Νησου , αρυρμενων . . την . ισχ υν των μονον εκ τ _^ ς _κυβερνητικες _ευνοιας . . ¦ Δια _τας ενισχ υσεως των λαικων , δικαιων , και τ _^ ς _υποστηρ ιξεως τ ?( ς _λαικες θελησεως Οα _επιτευχ Οη η καλλιστη λυσις , και υπερ τοιαυτη ς λυσεω ς , η συνειδ ησις μας υπαγορευει _ημιν να συνηγορησωμεν παση δυναμει , αποτρ επουσα εις την επικρ _οτησα ' οτε μεν _ταυτας , ' οτι . _^ ' _εκεινης _Τ _/) ς προτασεως , ητις _ηΟελεν ειναι απορροια της . επιΟυ μιας ' η των υπολογισμων ατο μων , Διοτι _τοιαδτα 0 ε >· ληματ αο μολογουμεν _, _οτι δεν εσυνη _^' _Οισ αμεννα _Οεραπευωμεν , ουδε αισΟα ·· νομεΟα , Οτι εχομεν το απαιτουμενον θαρρος να υποβαλωμεν προς το κυπρ ι _^ ακον δημοσιον προτασεις , τας : οποιας ουτε ενδομυχως ε π ι δ ρ _ κ ιμ , αζΟ μεν , , ουτε Οεωρουμεν . _συμφερουσας εις την _καθολου κυπριακην , υποΟε σιν , , ι Ταυτα · ω . ς · προς το ουσιωδες μεη ρος τοΟ αρχιεπισκοπ ικου ζητηματος , 5 ως προς 'δε τους αιτιους της _παρελ-ι κυσεω ' ς του , εινα'Β ουτοι εκ των πραγ · ματων τοσρυτφ καταδηλοι , 'ωστε _παι σα βπι πλεον- _συζητηση _η « ρελΚ 6 Ι , _^ ρμ [ ζ 6 μεν , _δδ _^ _οτι . _ηιαπο τ ?) ς . . Συνο _· δου _, απρχωρησ . ις , τοΟ _^ _? Αγ ιου .. Κιτιρυ . κα ι η _:. 0 // ι αυτοΟ _^ κΟεσις _^ ¥ : συνγ 1 ] , _^ ισμινης _^« . Κα _« ' ο _«» ιμ « τιΗ : _31 _ς _· χβιτ _^ _^ θ το . 0 Λ _^ ν . _τιδρ _4 σεωςΒ _τωννλοιιρων . συνο δικων ι ' . _μελΛν . · , _· · _οΟτι _, τ _& ς _. « _ακοηΟε _^ : ψευ _^ νσιασ 8 _ιι : ιΚα . Ι : · ! . την . · πολλφ- 'κ « κ ρ _ηΟεστφαν _απειλην ζου « χοαχ ινα _υματος > -δυναται ννα ? δικαιολογηση ] ουτε την ¦ . _κακοβ ' ουλον _>¦ α , _νακινησιν _1 τοΟ _^ _ιΛτΜ _^ 6 Ο _^ ζ _^ η ( ι _«^ _ι _» _^( ι 6 _Λβιβν . _^· ρεσκευασθη πολυ προτερον , · τη συνδρομη _ντοα χρηματος _^ και · των φωιω ν _ιδυο ' των _/' συνοδιν . ων ' μελων . · ' ' _^ ιπε , ςεταΟημεν . περα . του οτι ημε-Οα _διατ & Οιιμεν οι _επι των ζητηματων _τουτιην _,, • - ¦ οπως , _^ πομχησωμεν . ε £ ς _,, τον _, φιλον _Δελτιογραφονιντ _^ ς « Αληθειας » _> γεγονοτα , _' . · τα . οποια , ως ενοησαμεν _^ ' ¦ διελαθον' * ι : ι την · μνηι μην ν τΟυ _| 5 ελπιζομεν Ν 'δε ν οτι ' δεν _ησχσληΟηαεν' επ ' αυτων επι ματαιω , , αλλα _, θαποσπασωμεν _, την ειλικριν η · και αμεροληπτον , _ομολογιαν του , _- οτι . δεν εμμενομεν η εις αγωνα _τοσφ δικαιον , οσ , φ , χ α . 1 .. υπο .. των αλη-Οων του τοπου συμφεροντων _επιβεολημενρν . · -. Η ΜΕΒΙΣΤΗ , ΧΗΜΑΧΙΑ ΤΗΣ υβΓΟΛΗΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ ! ΤΟι ΕΘΙΚ : ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ -ΤΟΝ _ΚΤΗΡΙΩΝ _ΥιΤΟ ΤΗΣ ΕΑΥΤΟ Ν ΚΥΓΕΡΝΗ _ΣΕΩΣ Ο · Α 6 ΗΝΑ . Ι _-Κ 02 _ΤνιιΟΣ ΠΕΒΡΒ ' ΚΤΠΡΟ _Β μ ..,: . . . . _] _θ ' . _^ .: : ι Ειδομεν πως η αγγλικη πολιτικη ' σκοπιμως χ αι νποχριτικως αρνειται την νπαρξιν ε & νιχ ου κυπριακου ζη-: τημαιος . ' · · · Σημειωτεον δ ' διι οι Κυπριοι ουχι απαξ , ουδε δις , σαφωςκαι κατηγορηματικως οιειυπωοαν τας _ευνικας των οξιωοεις , αφον μαλιστα και αυτδς δ αειμνηστος Βλαδατων _, Πρω _θυπουργος ων , ι'δωχ εν επισημον απανιηοιν . εις τους την ενωοινΛ ευλαβ ως ιη- ' ι ~ σαντας Κυπριους , δτι «¦ ητο , _αδυνανατος _, , _διβ τι . η ., * Α γγλια , εδεομευετο υ / ιο _, των Σν _ι 'υψ . ων . ·» Και εαν μας ητο δυνατον . να παραυεαωμεν παντα ια επισημα . λαικα εγγραφα , τα εις οιανδηποτε δημοοιαν _νπου-εαιν αναφερομενα , & α εβλεπεν δ α _, ναγνωσιης , δτι παντων τουτων η προμετωπις « αι χ _αιακλεις _στερεοιυπως εμπνεειαι υπδ του ευνιχ ου : ' ζητηματος , Και ομως ιις ηαηα τα οαψ εοτατα _τανια 'η τοπικη χ αι κεντρικη , Κυβερνησις απδ _σχ οπο υ δεν υελουαι να βλεπωσιν η _χ α εργα .. της φανταστικης χ αι _ανυτταρκχουΠανελληνιστικ _, ης π ροπαγαν - δας . , . . , , . _'· . ,, ' , , . , _,, < , > . . _.,, . _, ¦ _- ' . ' * ΑΙλ * εκιδς της ανω διαστροφης του ευνιχ ου των - Κυπριων ζητηματος , μηαχε ιριζηται _'επΙ ' ηλεον η χ οπικη Κυβερνησιςι και ' εν Λλλο τεχνα - σμα , υπως . δια τουτον > _προδιαυει _^ δυσμενως « _ατ . _ιΙιΤων : Νηριωτων τα πνευματα εν ( ι ' 4 _γγΧια . Λιρ _^ ς . τουιο παριοτφ ,, παν πολιιιχ δν κινημα εν Κυπρ ( υ ν , ως _ανταγγλικον , καιτοι ααφ εοχ α } α παντοτειοι Κυπριοι δ _ηλ _ουσιν , δα εις χ ας σκεψεις χ αι πραξεις των δεν Ιλαυνονται ' εξ , εχ υρας _ιιατα της 'Αγγλι ας , ' _^ ' ην _συμμεριζονται τα φ ιλικα ' _αισυηματα και τ , ου λοιπου Ελληνισμου , _αλλ '' ' απλως '' ' αγονται αηδ , ιης _ν δξκαΙ _$# _[ ε _# _ι _& νμΙας' _· ιων δια την ' ¦ ' ββλζιωαιν ' της _' _τυχη ς ' των _χχ _ι την αηοχ τηαιν _^! εν- ιρλει , της _ιλευυ _· ερ £ ας ( των . ΙΙιοχ ευομΓν _}> διι _γινομενα « _αιαλητττοι _,, υπο , τω ν αναγνωοτων μας _Φιι _ηφι _+ _φ _ιΜπωνι αλλα χ αι οημ < _ινφχ φταιον , _^ _ς φ ® , _δβ _ιλουμξνης δια · χ αΙ , Η _^ αζα , ρ τ _^ ν . ' , _^ _ιον χ αι _% α _τα ι < ην _αλΧην ' περιηζωσι ) 1 , οι _, Νψιωχαι ηινουαιν Μ _ι _μειωοιν της , _Γουτανιχ ης _αυιοχβ αι _ουιζις πατα τψ εαντων . Νη ' 1 · '' » ¦ ' -,, _υ & νι ' Β _- _'ν _* · ! ι '' ' { _» Η , ( ι ! ¦ ¦¦ » ' _( < _: _! ·) Λ . - ι ' ¦ ι ' ι · , ' ' σον / Μλ , α _δμφιρβ ι _πολν }· , „ ως προς ιην _^ ιι _' ι _^^^ ? _^«^ _ι σ _« _Γ _^ _^ _Βευ-^ φ » ν ι : το _}^ _ι _* _ιΛιΛβικ « _χ ου ' το δια διαβυλων , κακολογιων καΙ επιδειξεως _εχθρικου πνευμαιος ' ¦ χ αια του Αγγλικου _Εθνους , απο τον να εξαρτωαιν απλως ιην _πληρωοιν των Ιδιων βλεψεων ωιο της ευ μ ενειας και γενναιοφροσυνης τον φιλοδικαιου _και _φιλελευθερου αυτου του Αγγλικου Λαου . Ειναι προδηλον , δτι κατα μεν την _δευτεραν περιπτωσιν , αν τδ ατομικδν ονμφερον αναγχ _αζη την Αγγλιαν να _κλειοβ τα ωια της , εφ' _δσον δυναται μαχ _ροτερο _ι δεν _διατιθεται δμυ ) ς και _δυαμενως καια των την _ελενυΕ _^ _ιαν των , χ αριν της _ελευθεριας αυτης , ζητουντων Κυπριων , εν φ κατα _την . ' πρωτη ν περιπτωσιν δχι μονον _δυσμει-ειαν , αλλα και _εξαγριωοιν της κοινης γνωμης εχει να περιμ _ενω τις κα τα των ονιωσι _διαβαλλομενων Νησιω _^ των . Αυσιυχως η τοπικη _, Κυβερνη . - οις , ιδιφ επι . του πρφην Αρμοσιου , δχι μονον . τουιο συστημαιικ ως $ πραττεν _, ως εξ Ιδιας αντιληψεως δυναμεθα να _διαπιστωσωμεν , αλλα , χ αι αλλα μη πολιτικα , αθφα δ * εντελως ζητηματα , ως τδ οιχ ονομικδν , πανουργω ουνεχε _ε _μεια του _ευνιαου , δπως . τελειως _ιιολωση τα πραγματα και υποθαλ _ψω την δυαμ ενειαν των εν Αγγλια δια παντα , ζυυ τοπου τα ζητηματα . _ _., Εκ . παντων τουτων εννοει πας τις ποιους αγωνιωδεις χ αι διαρκεις καταβαλλονοιν οι Κυπριοι αγωνα ς , δπως υψωσωαι και μονιμοποιηαωοι τδ ε & νικδν αυτων ζητημα , τουτο μεν απαιτουνιες την αναγνωρισιν του παρ α τη τοπικ [] Κυβερνησει , τουτο δε πειρωμενοι να δ ημιονργησωσι . τοιουτο εν _'Αγν λ ' _'^ . Και υπι τοπου μεν κατω _^ οωααν οντως να επιβολωαι ν αντο _, ευτ / _υχησαντες επανειλημμενως _μαλισια να τδ οιατυπωαωσι και εν _τγι απαντησει του _Νομοθετικου Σ υμ βουλιου . _Ειυ χεν . ημιν δ ' ηδη ν Α _νποδειξοψεν τδ _αημαινον του εηισημον τουτον εγγραφου , δπως _νοηθβ και η υφισιη σημασια του γεγονοτος , δπερ υα ιαιαται παντοτε ετοιαον να _φιμωοη τδ σιομα του οιουδηποτε _Ουαιη _1 ) 6 _Βιαιη . του μελλοντος , δστις υα ειολμα να ιαχ υριοθ _^ _, _ο ' τι οι Κυπριοι ουδεποτε εζητησα ν την _ανεξαρτησιαν των . ' Ως πρδς την δημιουργιαν δμως εθνικου κυπριακου ζητηματος εν Αγγλια , ουιε μεχρι τουδβ αποχρωντως _κατωρθωθ η ' · « κ «| δια τδ μελλον _δυοκολωταχ ον ειναι αν μη _ρ υντρεζωαι πολλοΧ ευτυχει ς περιστασεις χ α ανγκυριαι . ΕΙ ς _' τα πολιτικα δμως ζητηματα ουδεις υπολογισμος , ουδεμια ηρορρηαις _αιθρωπινη _ωναι _ααφιιλης ' « ' εκει _βν & α σημερον τα πρ αγματα φαινονται δν ' ακολωιατα _, ( ιυριον δυνανται ν ' _αποβωαιν _ευκολωχ _ατα _, δπερ χ αι ενχ _ομευα _δλοψυχ ως . ' ΙνΛΛΛΛΙΛΛΒ σεβ ασμος _τουθμιςκευ τικου αισθηματοσ _, των και 01 κωνυπο τησ κυβερνησεωσ ΙΙαγοληθ ημΓν δια μακρων οπωσ-• _δηποιε εν τοις ανω εις τα χ νριο )~ ' _δεσιερ α χ _αριωτηριατιχ α _, τα τε αγα-¦ υα χ αι τα μη , της & _Κυηςφ _αγ-^ _γλιχ ης διοιχ _ηαψς _, υπεδε 1 ξαμ _* ν τα _δυαιωδεοτερνι σημεια ,, £ φ' ων , _Ααδς και Κυβερνησις # ρχ οη εΙς ουγχρου · οιν ψ α _προοχρ ψην , _ανελυσαμεν δ * ¦ _υ & _ιποιε αυταΙ _'Μ _καιααιξωμαν _υ · _* > ~ βιρ _ιΙνος [ η _ιο _%# δικαιον _εχ ααχρχ _ν τ ) 1 ( _^ δι _πρδς _™ _λιχ _ην _ανμψ _^ ιυριν χ ου _' χ ψαλαιον _Υουχ _συ ! _θεωρ ουμεν επα > αγ _'ψζιΜ _ραιηα _ιιερ _β ν _'^ _Χεψια _ψα _> Μ ι ΨρηαΗεν ηχου _δηΧονιιη ζψηφκοςΛ

Τίτλος Θέμα Σελίδα