ΕΠΙΔΗΜΙ Α ΤΤΦΟ ΕΙΔΟΥΣ Καζα τα ς τελευται ας ταυια _ς εβδομ αδας αθ ρ οα ηαρουσι αοθ ηοαν χρον - ο μαια τυφοειδοις πυρετο υ ανα την ημβ ιεραν ηολιν εις _πολλην εμβοΧο νια χ αραχη ν _ιιανχ ας ιους ημετε ρους _ουμπολ _ιχ ος . Καθ * ' _εχ αα ιον θε ρ ος α / _τ α ετω ν πολλοι * συμβ ηινοναι χρον * σμαια _τυφοειδους κατα μι _ν ρας _, ουτως _ειπει ν , επιδ ημ ιας . ΠοΧΧα χ ις , συνβ _πεια τουτου , _εθιξαμε ν το ζη τ ημα της υδρ ευσεως της πολεως . Ουδεις _αγτ οει την χ αχ ιοτ ην χ αχ ασιασιν , _εις ην ευρισκεται τδ νδραγωγειον μας _, _ωςουδεις αγνοει , δτι ει ς ιδ . ποοιμο ν νδ _< ορ Λρδ παντος οφειλονται χ α , πΧ ε ισ τα των κρουσματων του _ιυφοειδους , ως καΙ πλειστα αλλα νοσηματα , εν _οις και η ( νδ ημικ η _ουοενιερια _, ητ ι ωοαυ τως ααοχ ι _ζ ει τους χ αχ οικου _ς . Η πολις απδ πολλου ωφειλε να _οΗΓ ψ & ιΙ αοβαρ _ως επι χ ου ζητ ηματος τουτου . Δεν _αγνοονμεν , οτι και η Κυβερ νησι ς _αλΧοχ Γ _ει ηργηο _εν ινα τα της υδρευσεως της πολεως χ εθωαιν _επι χ αλητε ρω ν υπδ υγιεινην _εΗ οψιν βασεω ν , αΧΧα ηρ _οαχρουαααα _εΙς α · πλους τ υπους χ αρ η ι ηθη . ' ΚαΙ εν τουτ οις νομ _ιζομεν , δη δεν _ωφειλε να . υποχ ωρηοη _, αλΧΛ να Χυυη ορι - στικως το ζ η τ ημα . Η λυαι ( υα _εαεΧ _^ ' ιι δταν η _διαχ ει ριοις τον υδρα - γωγειου _περιελ _^ υ ειτε εις ιΗ Δημαρχ _ειον μας , β Ιι β ιις ειδιχ η ν επιτροπεια * της π ολεως . Το τοιουτον υη _οθεχ _ομβ ν _, δη _αννφ - δει _τχ ιηρως προς την θελ ηοιν _, χ ον δωρη χ ου διαΗχ ου _Μπεχ ηρ _τια αα , εις β ν οφειλεται η χ αχ αοχ _ευη του Φδρ α ' _γωγβ ιον . ' Ο _αοιδιμος _εδιρ _γιτ ης της Π ολεως ιν τι } διαθηκ η , χ _ου λεγει , δ η τοσον _ελυπ ψ η τους χαιοι χ ονς χ ης Αορνα _ηος _, τΗι _ρ αχ _ηρ η οας δη ηοαν ηναγχ ααμ _ενοι να χ ομιζωσι μ ακροθεν ιδ ανα γχ αιουν _αυτιις υδωρ _, ωοχ Γ α-• πεφασιοΓ να χ αχ ασχ _ευαα _^ ιξ Ιδιων ιδ _υδρ αγω _γειον χ α ι διοχετευσ η τδ ΛΛη % _ρ ¦ _μιχρ ι χ _ι _/ ς ηολεω _ . Αν δ ' αβ ιμνηοτος ευεργετη ς ουνεπα _& ηοΓ χ ους Ααρ _ 'α · χ ? ις δια χ ους _χ οβους _^ _*^ _°$ ς _^ η 6 ' βαλλο ντα να λαμβ ανωαι ιδ _$ _δωρ των απδ μ αχ ρυ νην _αΛιιοχ ασι ν , _τχ οΙο λ »» _ζισο _ατβ _οον θα μα _ι ηδα _ηΧιγχνιζ _^ ο _^ , β υββ _( φς > . αν μ & ς · _ιβιΜ * Λκακ _{ ο · με νους , νηο ιων _νδοημ _αχ ων _) _χ α ιοδ · Φαναχ ου _ιχ του _υδατος . ιον ,. _' ΠΜο » αΤρα η ουμφ & νως _ηρδ ς 'φ , _, . α _γα _^ _ιρν προαι _ρβ οιν θα _ιηρα χχ ον οι « ι »/ _ρ υνομοι χ ου ' _, ' ' αν , ειχ _εχρβΛο ν , ' αφ ' οδ οι Χδιοι δεν δυ . νανχ αι να Ι ηρ ' _ρΗ _εαηον β / ς _ιιι ς · _υ ' η ' _μερ _ιΑ ς αΜΟ . ιφιΙι . ιη ς ν · _Ι Μνβ _ς , ( να & Χη _μΓοφνηοα , υι 1 x 8 $ τουτου , χωρις , εννοειται , _αιτδ τουτου να μειωθ ωσιν αι προοοδο _ι των . 'ΑΙΧ ' _& ν εχιι _»· _οι δεν _ονγκαιανενωαιν , _εις τουιο , οι ποΧιια ι πριπ _ςι να _επιβ α-Χωοι την _υελ ησιν των , οηβς β _εβαιοι , δτι οντβ τη ν μ νημην του δωρηχ ου προοβαΙΧου σιν , _ουιε αλλον τινα α ' - διχ ου 'ην . ΕΙ ν ' _ιχ α να γχ _ες , ινα ιδ νδωρ _διοχβιβυ _^ απο της πηγης του μεχρ ις εδω δια σιδ ηρων σωληνων . ΕΙν ' _αιαγκαιον ι να εξω ιης _ποΧβ ως ιδρυυωαι δι υλιοτιχ αι _δεξαμεναι , αφ 'ων ειτα να χ αι _ανε μιμαι τδ νδωρεις ιου σωλην ας της πολεως . Μονο ν κα τα τδν τροπον _τουχ ον τδ _υδωρ τ ? α διαχ ηρ ηιαι « αυηρ _ιι ν . ΟΙ κλ ηρονο μοι δεον ν * αοφα λι _οχ _Ιωοι προσ _ηκοντως δια τος απδ του υδ αιος χ αυαρας προοο _ισνς των , ως καΙ δια ( ην απδ του υοραμη _λ αυ επιση ς προοοδον των , διοιι απαραιτ η τως δ υδρομυλος _^ πρι ' _πβι να χ _λειση ινα τδ υδωρ λαμβ α _νηχ αι α « δ των ηη · _νω ν . Αν τουιο γενηται « οι το νοαι ρ σ * _ο ι * νοι _Ι « 8 ) Ον μεχρι τι *·< 3 _? ' χωι ' εξω τη ς ποΧεως λοφω ν ξ χ β _π τωοιν Ιχ _ανην , οΙ _»» _ατ αι πι _θανω ς να χρη _οιμευοβ ουιη ως κιν η τηρ ιος δυνομις δια παρ α _γνγην ηλεκτρ ικ ου φωιδς , οποθε ν η ποΧις υα _εχ ι _) αΧλας υιχ _ονομιις απε νανιι των δαπανω ν , εις ας υα υποβλ η υ η δια τας ονια ) _υποιειχ νυομενας _βελιιωο ιις . ΑλΧα χ ο , _Χ τουιο αν δεν ειναι χ ατ _ορ _υωτδν _, τδ ζ η ιημα κα _ μο νον χ η ς _νγιεια ς ειναι , υπ ουιιομ εν , _ιχ α νδν να _πει _σβ την ποΧιν Βια νποβΧηΟ η εις _τινας προο · υειους δνσιας . Εν μ ονον _ιυ χ ομε & α _, τδ ια μ η βοη _υωμεν χ _αι παλιν ει ς ωια μη αχ _ονονιων . ΝΟΘΕΙ Α _ΑΛΕΥΡΩΝ ΒΙ συνα δελ φος « Α λη θεια » αναγρα φει , 3 _τ ι κατ οπιν αιτ ησεω ς του Διοικ η τοΟ κ . λι _ιτσελ , γενομ ενης αναλο οεως εν τ ψ Κυ _^ _ερ νητικ φ Χ η · μει φ δια'ρ ορω _/ ξενων αλευ _ρων πωλουμενων εν Λ εμεσψ , ευρεθη νοθεια μεχρι και πλεον του ημ _ισεος , αφου αυ τη _ανη λθε ν _εις Μ ο ) ο καΙ υ _ι ο ) ο . Το γεγονος π ροκαλει αλη Ο _^ κατα _ιτλ ηξιν . Ο ιε _ττ ρο τινος αν _βχινηθ η το ζητημ _χ τη ς _εισαγωγ _^ ς νοθευ με _» νων αλευ _ρο ) ν _, αιτεφ υγ _ομεν ν ι γρα - ψωμεν , το μεν , διοτι τα εν τη * ττο · λει μας καταναλισκο μενα η ααν κατα το πλει στον εκλεκτ η ς τ _τ αιατητος , το δε διατι δεν ειχομεν υπ ' οψιν ημων τ α πορισματα επισημου η αλλης τινος αναλυσεως , ε « ρ' ων να στηρ ιξω _μεν τα _γυβι » » Λ * ν _± μας . _Εημερον _ιι μω ς · δια φ ερει - το ττ _ρδγμα ουσιωδως , δΙΙ 6 * λεπο μεν δ !» _ιιατ _ι το _αυ , το ( Αετ ρον να μη εφαρμοσΟ _^ , απαντα χ ου , τη ς Νησου συστη μαπκως χαι _μεθ' 5 λη ς τ _^ ς _ειι ι 6 * 65 λημ ' ενης αυστ ηρ οτη τας , ως προνο ει δ τ _? _ερΙ • νοθ _ειχς νο μος . · 'Π ρο 6 _* αινο μβν > _μαλιιτα να _ειση ' γη θω μεν , δπω _^ _εις ' το μελλον . λη _^ προνοια , _ηατβ ν & μη ε-ιτ ρ ιττ ητο _ζι η βισ , _αγ ωγ η _Α _^ _ρωνι _βι μη αφ _ου ' _αττ οδ _ειχθ _^ κατοπιν ' ανχ · λυσεως , δτι ταυτα ' ιΕναι * _αττηλ λαγμενα ξενων ουσιων επιδ λα _ιΤων βις την δημοσιαν _ΟγΙ _ειαν , ., _,. . ΙΙ . Κυιτ _οος · . . ειναι ηναγ _κι ισμενη να ιι _αα γη · αλβυρα εις ειη _^ οιτοδ ' _ιι * . _* _& χ ' $ _1 . τοΟ _οιχ ου ηρ _οημ _φ , _*& _$ _Η ν _} ρ » , -διοτι _βυ ριακι ι τα Οτα / _ευΟηνοτ _βρ' » ., Τουτο δεν · 0 α ητο αδικαιολ < 3 γη _· τον · , εαν τα _αλβυρα ηο *» ν αιιλοι _^ , _ιαο τουλα χιστον , αι _θριπτι χ αι · κ «| _υγιιινα Ιδιοτητι ς τ _ρυ σιτου · _διν ' _ιξου . · δβτι ροΟντο · μεχρ ι τοσουτου , ωιτι _' _ιι δημοσιον να _τ _ρεφητ αι δια σιτου μο · νσν χατα το ημ ισυ , ως εξηχ _ριβωσε το Κυ _βερνητι χον ΧημεΒον . ιιδ η ομως δεν κατα ληγει τι ς _εις το συμπε ρασμα , δτι πολυ συμφορ _ωτ ερον &! ναι οι _μετ ερχο μενοι το ειοαγω γ ικο ν τ ουτο εμπο ριον να _ιτ ροτι μωσι το ν _σιτ ον αντ _ι των αλευ ρων Θα ειναι καΙ ουτοι _απ ηλλα γμευ οι · ε _«/ οχλησεως εκ _τ _^ ς εφαρ μογης _τ _συ περ ι νοθεια ς νομου , η δε χω ρα θα πλ ηρω νη μεν αδ ροτερο ν , αλλα Οα _τρι _^ ηται τουλα χ _' _στ ον δια σιτου . Ε ν παση πε ριπ τω σει ανα μενομεν _πτ ζρα τω ν αρμοδιω ν τη ν ληψ ιν αυστηρων μετρων , ι α _δοθ η απ ζξ δια πα ντ ος τε ρμα _ει _ς τ ην τοσ ω ασυστολω ς ασκουμ ενην εςαπ _ατ η σιυ του δη _αοσιου . ΠΕΡΙ ' ΒΙΗ _ΚΑΣ ΤΚΓΣ ΥΠΟ _ΤΟΤ Β _ΤΜΝ ΑΣΤΟΥ Κου ΑΡ . · ΠΑΡΙ _2 Η α . Λεγοντ ες _γΜυ . ν _33 τ : » . τ _, ν 2 Ι _ον να _ιννιωμ _εν ουχι ττ _, _·» υ _^ Ο _ττ _, ν _πιριωριαμι » ην _ςτ , μχ α ' ιχ ν σ _^ _3 / . ι * τ / _γομνβι : ( Λτ ι » % χ τας ολιγας αα _< Β , - _σβ' . ς , ας βλι _^ _ι μιν εν « ις _Βνμνιτστ _η _ιιιι ς . ΙΙ Ι μνασ ! _χη _ι' / , 11 _ _^ _« _ρυτι ραν _ιννοον , χ αΟ ' δ _τζιρι α · λΙιν _η 73 _Λ _» _λλα αλλ β «? _αγματ _* _οντι ο π . γ . βνα _γιντιι ε »! ς την γνμν _* - α-ι _Λην η _ικπ _αβια , η _χωκη λαιια , η _« _Χυμβτ _, _ιικ , η , η _αρματοι _ρομ-ια _, η ζζ _αβ _ζ ι _ιχ , αι ¦ Λ τΖ , _ι-κ _ιρ ' ιχ ι , τ , Ο _^ ρι , ο * / . : ? 3 ς , α ! _ιτ _ρατιωτι-Χ 2 _Ι _αι κησι _ι ς , η υγ ! ε : » η γυμ »« τ _αη , η 0 _ιρι ι _βυτι / . η γυ μνΛι _( _κι , ι } σχιλι _χη _γυμνα-. _βτι _Λη _χ . τ . λ . , _αχ ιιχ _ουι εν αλλο ι ! να _: η & . Τ 55 : _^ ι 3 ! ς _Τι _{ ς υ , ιγιττ _ν _, _ς το υτης _εττ ιατημη ς _ιυι τε χνης τ _< ις _ονομαζομενης _ΒομναιιιΑι _Ι · Ειναι 2 ε _τφ δντι η * Β _« μναο · _τι * η η μεγιστη _βχε & Ον των _ιπιοττ _μιυ _» βαν τις · λαι _^ _οπ ' δ ·|»! ι _κοι τον ' ευγενη αΙτ _η ς _σχοπον ν . _υι τ _' ο κ *· _ι μιγιι : ον πεΜον της _ιραιε ως της . _Σωμτ _χ _· 3 ζι α _ _ατ ριτ _ιωτ _ικ _, τι ασχ _, _ηδεις » ι γιν ? μιν « ιν _τι _^ _στ _ρχιφ ιεν ειν « η εν _μορ · . 5 ν _τ-ης Βνμ » ιΤ _ι ! _χτ _| ς Κ 3 Ι η « μ το 2 νομι Βνμνα _οτιχ , η οηαερον _εννοουμινη τε * / νη , ου _ιιν αλλο _ι | να _( η μοριον τ / , ς _οκΟ τη » εΟρ _^ _τι _ριν _ιημαοιιν χιλονμ _ινης Βυμν β 3 τ _» χι | ι . · Π ρωτοι οι _αργ , ιι οι Ελλην ες _ιΟεβαν . τ _χς _ραιιις τι | ς _επι ι 7 ημονι / . _ν | ι _γνμναοτι χ , ης . · ι » υ-911 _ιε ο α » 0 _ρωιος _αρισχε _» ι εις την χ _, Ινηοιν , _επομενως _χ . οι εις την Β _'υ _^ ν « _ταην , ητις ιυ-3 _ιν αλ ?» _ο ειναι ? , _χινη _ιι _ιν 2 ρμον « ος τμ 5 _νν μελων , Την ιμ ? _ντον τ _αοιν προς χινη _βιν _ρυΟμΙ _ζουοτα ' _επιοτημονι / _, _ιας } Βυμνα _ατι χη _Γβρι' / _ιχ κλη _/ τη ς τε ρψεως κβ ' ω _^ _ιλ _ειας _, _ΤιΟτ ο _λοιιτ _^» _ιη _, _Αιι _- ει γ _^ _μναοτ _ιλη , _εττ ιττημ _ονι χη _ρυ-0 μι ? _«? των κινησεων τοΟ αω · Λατος' ημων 0 X 3-ιτο Οτ β την ε Μ _?/ _ι λ ( 3 Ν της δγ « 1 « λ _ _, _^ _,-ξι » ς _^ « β _δω ματος κχ · _ι- * _« _ηΛβ . _Λβ , ην ανατιτν ς _« ** _§ αρετη ς της _ψοχη ς χ « την ιυαρ · υ _, _Μτιι ν των _αελων _. 1 Ι α « τες τελος ε ·/ ιρ _ιν . τη : _ι 33 ν την _ΒυμνβστιΑτιν ως το επω _οιλεσ ταιτ _ιν των _μαθηματων , _ιοτ ι _ι _^ ω υ λοιπα μχΟημ _χτι αναι _ιτ _υυ - ι _οοο ιν ιν μονον μερος του β / Ορ ωτ _βν , η γομνα _οι ιλη α ' , τ _τ _ιτα ! _ολολλη ρ _^ ν Τι _· 3 α / _Ο ρω , τ _ιι _) , διοτι χ « το βω μ _» γυμναζ _η _* αι της _ψνχη ς ασ / . ιΤ κα _αα ς τα δυνα μεις , ιι _ι ως Υι το _δρος , τη ν α / _βριι _αν , τ ? _αρρεν ω _κ _& ν , Οθεν _χιτ _βι ι ν _ι στα _τ ιν το α _/ _ιγΛο _ιΤον της _ι _' _νμ / α _ιτμης ' πλην του το _ι _αμως ' ι 3 _ιχιττ ρ * ι π ερι _βτι _ιιις , τ : 0 _Ε _Οοκ η _^ ων '· ε « ι 6 _& > , _ν (! ι 9 ι ν ιι ημ « την χαλλιε ργε : « . χη ' _γ- _ μνα _< Β _5 _ιχη ς _ ' Χο εθνο ς ο >( ι ? . χ ιΙ την _^ λη / ι _ε · Β β _«)· τιλι ) 9 ι » μ > _3 > ι ο ) « # 3 ρ _ες , « λλα _>» Β βι _γ »» Λ « _ι τι » _μενι _-ιτ _ον δι _» γ _» οι * ν δι * _ιι _1 ) _*' . ' ,, _ι . % υ « ν ΙΙλατ _ωνΛ ιι / _αι _αζ οι _«/ ι . _ιι λ _* 1 , « _γν / χ ι /« ? ν « γΙ / < υ » τ « ω δ , 3 _^ _τ _3 ι > „ ' |? λ 7 ης . ατ * 1 »?* ν _, _ιι _χΟ _, ινητ _ιν τη γνναι * _' βς νγ _» ιΙ » ς , _ι 3 ρυ χ » ι η _γονιμο της . · χαι _^ _δγιιι _β των τι / . νων _αιιτης , ητοι _« _4 η ι , _ι _^ _υς _χσι η « ιρωοτ _ια _ο'λοο το Ο · _. _ΕΟν _β _^ _ςΙ _ΕΒμιΟι _ιΟνβς μι ν _, ρον ' ( ν , ομ « ν _λοιτι _& ν αναγκ ην _ονι _^ τ »· ' _ειω ς _ιιει _οτ ιχη ς _, _^ _οΟ _πο _» οτι ιιΟς & ιτι { ιο 3 μ _ι / , 'Η _κοιιτ ΥΚ αντ (/ . 49 ι < ττο , 1 την _«« _οοτν , τ _β , ν _4 _ μος _τζς Φιλο _ιοφιας _τΥις Ιστο ρια ς * Ιυ _, _υυυ Μαραθωνομα χοι εν _μι 5 _τ , _μιοα σ _^ _νετ α / Ο ησαν , η λΟ _ον βις Μαραθωνα , _ειτ _ολε _, _μηβαν χ _, υ _ενιχηταν _^] υυ , 000 1 _ι ι ρ _« ς . Εκ της Παγκοσμιου Ιστορ ιας ομοιως μανΟανομ _εν , δτι _βχεινα τα ιΟνη 5 _τ ρ : ω _ου 7 αν ιν τι ) _εςελι _ςβι τοι χ _ολιτιι _-μοδ , _ατ ινα _ηβ-αοΟηο-αν την γυμναιΠ _κην ' τω _/ β 3- / αιων , χαι _βλε ινα παντοτε ενικων κατα τ _» ς συρραξεις των λαων : Μα _ραΟωναμαχοε ' , Μεγας Αλεξανδ ρος , Ρωμα ιοι , 'Λ _ρμα : ωλ _& ι χαι Κλε ? _τ « , η Αγγ λια Ααι Ιαπ ωνια _οημιρςν . ΙΙαν _τ α 7 , _οιιΟν τα _Οτ α μας τι _βι-Οοιπι ·/ , ' αζ ι Ο ανθρω _πος 1 · / ζ ι ανα γκην ευες ιας χαι _ανδ ρωοους _« _ρρονημ _ατος , α « ρ _ατ οχτων _τ _αι μονον _δια τη ς _γυμναστι Αν _} , αρα η , γυμνασ η - χη ειναι αναγκαιο τατη , _ττρο παντων _δι' ημδς τ ους Ελλ ηνας . Ο Λ _, ογγιν _ος , ιρωτων _ι _ιχτι _διν _οττ _αρχ _^ ν οε _ση-ιερον _μεγαλοτ _-υι _αι _εκι τη ς γης , μετα 81 α- _φοροος βτρο _^ ας _χατ α / _. ηγ _ιι εις _οτ ι , _ση μερον τ _ιν 0 ω _« _5-ης ρεπε : εις το ι * , δ _πλουτο ς _αναζωτν ροΟι ! χαι _οιατνιροδαιν « υ : α εν λα μπρο _τητε , « _λλα το _χυοι _οιτ _ι ρον εξ αυτων _τοι ν τριων α / δ _ροιδων _αρι : £ 3 ν , _χας οποι ας οφ = Ιλουσι να £ χ ( ι > 3 _ι τ » ιθνη λα » _^ α ανθρω _πος < _ιττως _πρ _^ _οδευοτ _, ιιναι _^ _ιοαιως '(] αρετη , τ η » οποιαν _απε _ργαζιτα _ι , ω _β ! _-ον . ι _/ ανωτερω , μονον η _γομναιτι χη , ιρα η _γυμναιτ _ιιι η ειναι αναγν _, αιτα _τη χαι _απ αραιτ ητος _τ _ρο ς _ττ _ροοδον των Ι _ιΟι ων . ΙΙ _Βυιλν _/^ χ ι _χ _, η α · , 2 ? χ ιΒ , αφ' ο ου _εγεννη-()· η ν . αι Ο « νΟ _ρωπος , διοτι η χινη _σις ει / αι _ονμ _^ _τ ος ει ανΟρω _πον _ιμεΛετ _η Οη χ « _εσυατημ _ατοτι Ο _' . ηΟη το _-ρωτον υ _» ο των αρχαιων Ελλην ων , ιΒ _τ ιν _ες ιλα _τ ρεν _ον νην _γυμναστικη / , και _οιιτω _βλεπ ομε · του ς μεγαλους τω ν Ελληνων _νομοΟετας , _τον _, _ΛυχοΟ ργον _ενΣπα ρ · _ττ _,, τιν _-Σολωνα ε ·> 'ΛΟη _ιαις _χλττ . εις « ρο > - την ' _μιιραν βνα _Λτυςιως χαι _τοδ _« ολιτι _ομου θετοντας _καντο · : _» την γο _μναατι χη Β ομοιως χαι υ _Κ ρ _^ τις η _·/ απη « αν χαι _εη αλλι / ρ γη _ιαν ανεκαθεν την γυμ » αατ !/ . ην τ ρεχοντες εις _τοκς δψη λας ΛΟ _^ _υς _/ ας των ορεω ν των , _ιιτ _ιτ _ιαοντ _βς κλ π . Παντες τελος ω _, Αολο γησαν , δτι ανευ γυ μνιιτι χις ειναι αδυνατ ον πολι τισ _μος ν * υ » _ιταρςτ _ χαι το « Ονος να ανδ ρωΟ ο κ * ι χατισ _χοση εν τη στοιιο _δρομια του . ΙΙαν _τ α τα ιΟνη , οιτ _ινα . ηγ α _^ ησαν χαι _εκαλλι _εργη _ιαν τη ' ' / _υμναβτ ιχην , _ι _μεγαλου _ργησα ν και ε 3 ο 7 . ι 0 ησαν καε _ττ αντ _α ομοιως τα εγ / . αταλΓι ' _^ _ινΒι την γυ μνα · στι χην _κατ ιστρα _οητ αν χαιι _ε _^ ιμη _ι ενισΟ _ηιαν . 4 • _ΙΛ _^ . _α _« , ι _-,,. Υ , « ι π _^ ι— ,.- « ι ι _.. ι . _ι _ Οιεν χαι _ημβις ο ! _βλλην βς , ο _α-ογονοι ε · _χει νων _, ιΒ _ιτνες _υ-ι ρ _καναλλο ηγαι _τησαν _τη-ι γ υμνα βτι χην , _οψβιλομβν μπα ζηλου εις την γυμν _αιτ _ικην ν _· 7 . ' 4 π . . δ 5 θ ωμ _« ν , δια να εςχβ < _οα · _^' . _'ω μιν χαι την _ογιειαν το 3 οω ματο ς ημων χ αι δια να χατα _στη σωμεν παλιν την _ιιατ ρ _ιδ * • _ιι υ _, ων _αεν « λ « ν . ΕΚ _ΓΑΡΛΣ ΙΩΝ _Ουιβ ιη ν ζωηροτ ητα , αιλ ' ουιβ την χ ατα τα προηγουμ ενα ξχη παρα ,-χ _ηρουμιν ψ · _αΟροα ν ονγχ _εντρ ο _ιταν ιοΟ κοσμου _οΙ χ Γν ι φετος _β _ντζ υ'υα η εν τ _$ ωρ αια , _χ αι ποι η _' _·^ φαλη ' ρι α · _«/} αχ _η } _τβ _ιονμι νη πανηγυρι ς χ ου Καχ α χΧ _^ μου ' . Τουτο , βεβαι _ας , ' ηρ _ε * 3 ιει να αποδω _οωμβ ν η / ς ιην _επ ιχ _ρ ο _- χ ου _οαχ αχ _ρ ημαιιαν _£ ν χ _ε τ _^ _ποΧει χ αι 1 % επαρχ ια , αΧΧα καΙ , ο / ς χ δ _, · υτι ουδεμια _ιιαρ ' _υυοβ _νδς _-ιληφ υ η μ _ιριμ _νμ _τιφς λαμ _πυοι _υρον _ηαχ ηγυριαμδν χ η ς εορτης δια _Ι ης διοργανωσ εως Χ _ιμ β οδρομ ' ιων καΙ _ειβ τι χ ων ' εοριων _και διο χ _ου κα ' ταρχ ισμοΟ _μονυιχ ω _ν } δι * ων δ ' _κ οοΜος αυρ _οος Ονγχ Γν χ ρ _ο υ » μενος · ' Ιις ! _ _$ }> ' _! . _τι αν _ηρ _ρ ιν . ' υα 'ηυυ γα * χ ο να _9 Λ _^ οι 3 _υι ' , α . _ιι » _0 _ο . 0 £ ' ψυχ ικ ης _ιυαοοουνν ' ς ' κ ' _αι ' ι _> ιι _# ιν « _:. · Την _ηαβ ελνουσαν εβδ ομα δα δ ξν χ φ ος δ ο _ Η η % ) _^ ' χ η ς _'ιτ χ α ' _ρχιαι μας χ _< κων . ΕΧ _ε _χ _υ η _' ,. _δχ ι δ νιος Γασιλευς χ ης 'Αγγ _Χι ας επιθυμει λνσιν του χ ρητι χ ου ζ ητ ηματος μη _Λαχινον νευουααν _, αλλα μαΧλον _Ισχυροποιουσαν την _υααι ν της εΧΧ ηνιχ ης δυναστειας . Αλλ ' οι Τουρκοι σιρ _ι ιι η - γο χ αι πολιτικοι εχ ουν ηδ η να λογαρι αουωοι μετα λαικου αισυηματος , τδ οποιον οΧι γη ν οημαοιαν διδει βις τας Αυλας . Ουτοι ωθουμενοι καΙ μαλιστα απειλουμενοι _εχ των χ αιω δφειλουσι να _ει ι αι Ισχ υροι . Δια του τ ον τδν λογον η Κρητη ειναι μονον δι * εκεινους , οιιυ _ες δυνανται _% α την λαβο υν δια του ξι φονς . ... Δια χ ι η 'Ελλας δεν ειναι Ιοχ νρα χ αι διατι εχ ει περισσοτερ ους ρητορα ς παρ α ατρατιω ιας Η Κρηι η δεν συ-! _'ατ « ι νο χ _ερ δ ηθη δια ποΧι τιχ ης επαιτει ας . * 0 μ η δυναμενος να τη ν χ αχ αχ ιηα η δεν θα τη ν απ οχ ι ηα η . * κας ιε τοιουτων ενεπιγρ αφων λιθων _, ευ ρισκομ ενη υπο την κατοχην του , εδ ωρηΟ ηι ε . τ' εσχατω ν _εις το Κυπριακ _ων Μουσειο ν . Την _τοποθεσιαν ταυτην δ κ . Πιεριδ _ης- υπεδειξε προ τινο πρ 3 τον _Βιρμινον αρχαιολογο / _λιχ χ ορ χ ΚοριττΑ _ψ . δσπς ε . _τεσκεψατσ αυτην μετα του Δοκτορος Ριχ τερ , αμφο τερο ι δ _« _απεφ ανυησαν , δτι προκειται περι του αρχαιοτατου _βοψου της Α φροδιτη , τ ης _ι μηρικης _εαοχι , ς , ισως δε και τ ? _, ς μυ κ ην _^ Ιχ / ι _ , εν παση . ιμως περιπτωσει μεχρι _του _Ι υΟΟ ιτ . Χ . Την _γνω μην ταυτην _επε _βεβαιωσε χαι δ Καθηγη της Δαι _ρπριλτ _χης εν ΑΟη - ναις _Βερμανικ ης Αρχαιολογικης ν ν ») _·^ Ο δοκτωρ _ΚορΙτσκης υαε βαλε ' ν ηδη προς την Κ _υδιρνησιν . _αιτησαν δι ' οινασκα φα , δηλωσ ας δτι εκι σημον _αιτησιν _θαπευυυνη δσον _ου · πω η Βερμανικ η ' _^ ρχ _^ _ιολογιχη Εταιρεια , '' / .. .. . _^ . / ΔΙΑΦΟΡΑ ι _^ _Λορελοουοη _Αβυι _^ _ρα · _ετελε _αθησοΛ εν Γ _^ _οιοιοις οι _γαυοι _, _ΧθΟ _βιολογο ι νεου κ , Σωκρατους Β , _Σολομιδου _, μετο τη _σεμν οπρε _^ _οΡς χοι ευ ?| γμ _^ νης δεσποι νιδος Ο _ρΟοδοξιας Παιιοια . . _ΠιΛ ς το ε & ι / _ρμοοτη _»· . _ζ ? Βιγ « ς _υιηβ φΗ · _ζομεν τα _φιλ _» χ 4 μας _ουνχαρητηρια , _ερχομε νοι αδιφ απδ χαρ _^ ξ ας πασαν ' ευ ιι _· χι αν εν τψ σ ι < ζ » γ . χψ _( _% ' . —? π η αρελΑουοη Πεμπτη , ιν _ευρει κυ · χλψ ουγνενων χπ ' ι _φιλεον , ειε λεσ {) )] σ » γ _$ ν _ιφ ν « φ αγ · _Λαζαρου οι _γιιμοι τοδ καλλι οτουν ευυ κ . Λουκιανου Ε 'Χ _ριοτου μετα της συμπαθους καΙ ¦ σεμνοπρεπους δεσποι νιδος ΕΙ ρηνης Α . Ι . _Αντωηαιου , Τοις νεονυμφοις _εχφ _^ _αζομεν τας Ιγ χ _^ _Μοτνς ευ _/ α ' ς μας , _ιπαις διελΟ _^ αι τον _σνξυγικδν ( ιιον μρσιον παντυς αγαθου , —Α _ 6 χ _ιρησαν εις Ευρωπην οι παο' η · _μιν _Κμηοροι χ . χ . Δ ημ . · Ν , Δ ημητριου χα Ιωο ηφ ΜονραΙ , —Αν β / ωρηιτβν _ι ς 'λ _γγΧΙ ην 6 Γουλευ _τι ) _$ Λιιρνακος ·— * Λ | ιιι > _' » χ'δοτου χ . (? , _$ ατ _£ ηιωιιν γου , ' _—Αφιχετο εξ _Αλεξανδοριας δ αγαπητος συμπολιτης χ . _Κωνστ _, _ιιιτζη , —Εν ιω χαη _φβνειφ του χ . Ι ι _ρ . Σον γ λ _(|^ ου _^ _Μχολ _ουΟ _^ νλ _τεοηη τοτ ) ς υα _> μων < _ις του δ προ τινος _αφιχ θει ς βοημι * _χος μοτιοιχδς θιασος , ικιβλων εκλεχτος αυνΟενβις μβια πολλης , * Λ . ιτυ _* ( ας . _τυ'Ειι _^ βχεφΟη τ Ι ) ν _ηιΧι , ν ' _μιι ο « _Συνδ β · αμος ' _Ελληνων _Η _θο _^ _Οι _*· , « Vφ # θ «> 1 » _γιυν _ΜιιΤ η διακοινι _ς _Καιιη Σφηκ α , _διιαιν ΛαρασταΟβις Ιν εο ) _θβοιτριρ _τοβ κ . Τ , _ΚαφαρΝωιη , _ ¦ _' _¦ .. · Ο θιασος οδιος _ηλην , ιης _οικογβνιτιας 2 _φη Η « καΙ . τοΟ _παλαιμιιχΛυ _θιασυρχου χ , 3 . . Η ιαιου _, _ΠΕριλιιμΡιΙνΓι χ Η ζβΟγος 8 _αΜα , _τι > ν κ _!? . Λι [ Ι ι 6 θΙΙ _( ον χαι _Μλοιις , Την δσπεραν τοι ) _Ε αββα χ ου · _εοιδοξβ _ιην < 3 Μιροπην > του _απμνησχου _Γιρνσο · . διιχη και την Ιπιον σαν τδν « ΠαΠ . ον Μελαν » , αμφοτερα μει' επιτυχια . · —Ο κ . Ρουππεν . Χεκχιμιαν _, ιξ _Αδαιων , φπρμα < ο . τοιος . _εγκρατη τη · δθω * μανιχης και γαλλικης _γλωσοης , δου χαι Ινιαυ _θιι τας _νενομισμενας εξειασει _κβι τυχων της _αδιιας του _μετερχεσθαι το επαγγελμα του , ζητει Οεσιν Ιν οιφ _δηποτ ε _Φαρμαχριψ και οπουδηποτε τη ' , Κυπρου . ΕΞΩιΕΡΙΚΑ Ι ΕΙΔΗΣΕ _ΙΣ Εν _τη'Γιυλ _^ τδν _Κενοτητων Ο _β £ ? ' _13-33 _να _23 ς _1 * χ = _ι £ ι , « _χαντων εις _τβς _ιγιριυ ' σ _ : ς _διι _^ _ορων _ρηιιρων , _ιδηλωσιν _3 « η ινιργ * : α των _Δννα μιων ιν _ιω Κ _ρτ _, _τιχφ _ζτ ) - _ζηιΑα τι _αχ 3- £ _λιι εχ _ιγγυιν 3 _ια την Τον _, 5 « αν οτι ιι' % ? _ιχ ν . χ ι -χ _ιυ _προΜιτηιιως . τ _^ ς Κρητης _ει τη < Ελλαια . ΙΙ _οριστατ _, _τβΟ ζτ . τημ 2 : 3 _, _διαΑλνινισι , _κρισεΟη / . εν , « ναι αιυν « 3 ς α / ευ τι | _ουαμετ _3 χτ | ς της _Τοιιρχ . _Ι 7 ς . Το _ι / _Κρητς _χιΟειτω 3 ι » _κρικ κ _νι τ 33-ο _^ 3 ιηθΛ Οπ ' _ο των Κρη : ων _ουτως _'ω _·}· _τε η _νι _ιρ : 3 _ιλτ , 0 / _ι η νβ _ζημιιοΟξ η 'Β 5 Χ »? - υζ _ως Δυ / _ιμι _χυρι _^ _ρχος . Η αςιωα _· . _τι _, ς _Κρητιχης Ευι _ισυνελ _ευιεως δχως μη _διν / Ιγ τους _Μι _ννι υλ _μΧ' / _ι _^ ς _κ λη : ες : νβ ( 3 υς · *? ' . $ ? ιν _ιιν _β _ρχιι _Οωιιν ε » τω ονο ματι του _βχσιλιως Βεωργιου , ει _< αι _ταυυττ , ς _φυσεως , _ωιτι -8 _ι * _βλυ διυιι τ _' _ο χα _Οιοτωι · _, ΒΟ _ολιγωτιρ _3 ν _,.. = τ _3 _ς-ιιον _δυνχτιι τις να _ατταιτηιη · _ηχ ρ 2 _,. των Κ ρητων , ειναι οχ ι _κριν ει να _εγ _/ οσιν _υη ' , _ς _^(( _οτι ο _$ ε : Λ _3 ! ιι { μη _' εμιαν ν < _ξ _^ ι _^ _ι ' _ρωβι . κρος _ζ _ημιαν _τι [ ς Τ 3 _^?* _ιχς _« _λλιιωιιν ε _| ς τβ χ _^ · Θιιτως ' . ' · ' . ' · ¦ _· . · · _··»¦ . ν ·» · , Ο _βι ρ Ε _ιβοαρ _^ _βς Βχ _, ριι } , « _ςιχολ _^ _βων Τ » _ιηλωι ε _^ _ς Ιν ττι _Γιαλξ των Κ ( . ( ν _& _τητων _βιττιν : αλι _5333 _τατι 3 ις ανναμιι _'ι ζη _· ς 3 _αχ _χα ? _ι _* 3 * κ ? _^ να _^ - 5 ιμιιν ωβιν Β € | ς Τ · * , ν _παρα 6 ια 3 ( ν Τ 6 _· 3 _χαΟεστωτις . Οι Κρι [ τις 3 « ν _πριτ ι { α _« _υτευωβιν _οτι _δοναντ _βΒ νβ εςωΟηαωσι την ιχ _, _ιηλωοιν των υπερ . _· τη _* ς « _ινωαεωςΓ _οιιΟηματων ' _αυτοιν μι ·/ ρι —ιβδ σημειου , ω 3 τι ν » _ιιαταραςωοι την _ειρηνην < ις τα _μιρη ι « Βνα . Εαν οι Κρητες _ιιιμιινωσ _ιν « _ις την ο « _ι ( ν αοτων , ιυνατ ' _ον αι Δκναμι _» , _σν μ _^ _λινβμιναι την _Τονρχια _/ , · _. _» α _ιτεριιλθωσιν _ιις την ανα γχ _, ην να _ευρωβι λυσιν _ελιγωτιριν · υν » Τχην ε * _εινης , την ι _^ _ι _^ ν 0 * ηιυναν _το η ? α )?( η 9 ιν _ως ι * τω _< οΙβΟτ ,-ματων 5 υ _5 ν _Κρη-ςων οπερ τι _» ς ενω _^ ι . 'Αλλ' εαν _« _ρΙΑιιται οριστικως να μεταολ _ηΟη τΟ εν Κ ρητη _χαΟιιτως , θα _γιινη _αναγκι ] > ο ζητηΟξ χα ' ι η γνωμη τ _/ , ς Βερμανιας ' χι _( τη _^ _ΛυστροουγγαρΙ _α _^ ο , Ο _ι ? _'ΕΙι _ουαριι ς _Βχριιι 3 : ιψ _«« εν μο- ' λου _^· ως α ? _αξ _ιτι _τβς _φημας _ττιρι μιτι _» τ ? ο ·' ? _η « τι _| ς _απλιΛης πολ ( τι _* ι · ς εν _τφ _Κρητικη ζητηματι . Εαν , _ιικι , 8 _εηιη να _ευρεΟζ κατα την κχρ _οΟσαν στιγμην _λυιες _οοιστικη , ' . ο ' _χν 0 α ειναι η _με ια τη _ ς Ελλ _^ 3 , < _< νωιι ς . Η . _«* ·? . _« _Τδ-5 ' _6 ' · _Μι 3 ι Α »* τας _κρ ' _ιβοατονς _ταρι _^ _ι ς _υκηρ _^ ιν εντελως _αψνμς , Εαν _« _ρςι ω _^ _εν <» ς τα Αναγ _καια 3 υιη . Αατα 6 _τι » ρ ιι · ς _ιιατηρηιιως _τιΟ _χαΟιιτωτος ' κο εαν η Ε λλα εμυ _, _τιν _^ ε _!^ _τ'ιν _παιητικην της _σταβιν _ιιν _ιχαρχιι _λογβς να _^ _οιωμιΟ * τη _^ _ιιβτα _ραξιν τι { ς ειρηνης _ι _^ ις _^ _, κρη . της . Ο φ ' _^ _ι ρ _^ _Ι κ _ιρχη _ν _εκι οι _- _ο _^ _ιλκιι _α _8 « « Ι · £ ··· _* ,. β 4 _«« _, ι _, _^ υκ τα ς σ _« _μΡονλβς τυν * ρο < Βι « τ ( βων · Δι > ναμιΝν , _Λιτι νβ μη _Ιξαναγιιαιωσι _« _οτας να _ιτροοβΟ _γιοοιν ι _!« μετρα , τα _ιλοΙλ χατ' ανα γκην _βαλη « _ιΟωβιν , εαν αι Δνια μιις _Οελωιι να _ιχΛλη _' ρω _^ ωσι τα _ιι . τ _^ ριωσ _» των . ' >' Κ Ι Δ Ο Π Ο Ι 1 ι Σ Ι Σ 'υ εν Α Ιγυ _τιτ φ Κυπρ ιακη 'λδελ' _φο ' της _φερερ εις γνωσιν των Κυπρ ιων ε ' _χεινων , _οιτινες μετα 6 αινουαι _εις Αιγ υπτον , ειτε δι' ατομιχας τ _&» ν υποθεσε ις , _ιιτε ανευ ωρισμ ινη ' ς εργασιας με την ¦ _προθεσιν , _κατοπι προσκ αιρου _ι _> _-ταυ _^ α διαμονης , ν » α' ε · _παναχαμψωοιυ εις τα ιδια , δαπαναις τ · ης Α δελ _φοτητο ς , δτι ουδεμ ιον αττολυ . _τως δυνατα ι να _παρααχο _αυτοις _χρηματικην αντιλ ηψιν , η εξοδα νοσηλ ειας , η δωρεαν _εισηηρ ιου δια _Κυπρον _. _ΙΙρ & ι 5 αινει δε εις το μετρον τουτο κατοπιν εντονων παραστασεων των ενταυθα Α ρχων _ττρος τδ Προεδριιον _τ ) ς . Αδελφ οτητος , ως υποβοηθουν την χαθοδον πληθωρας επαιτων _οιτινες , συν γυναιξι χαι ιικνοις , _καθ' ωρισμενην _οιραν τοΟ ετους κατε ρχονται εις _Αιγυπτον δπως _αιχησωσι _ουατ _ηματικως το επαγγελμα τουτο πορενο _χλουντες την ενταυθα χοινωνιαν καΙ κινουντε την χλευην των ξενων παροικιων , πρ ος ζημιαν της αξιοπρεπειας καΙ του γοητρου της ημετερας Πατριδος . Εν _ΑΧεξανδρε _ια τη 30 ) 12 ) 8 ) 910 ( 'Εη ιου Βραφειου της Κυπρ ιακης Α 08 λ < ρ 6 _ιψος . ) ΠΟΔΗ ΛΑΤΑ α ι _ορ ιαα δ _^ _υς νιου ονομαν , πρωιυ φανη δια ι ην Κνπρον . · Ανα ' μινε ' ι ' _τιιαντα ιντ _ις-6 _λ ' ιγ * _υ ο χ . Α , Β . Λ-. ι _' , _ιυ 30 το _ολιν , _διαφιρων _ει : ων _, 'ω _Νιοιι βι · ριαι _βα , _αΙΙαΒηιαι _αιη , _ραβινου χ _, αι _μανροο _χρωμστςς , _οταυρωτ * _χαι -με τη ·/ « _Λ · _-οιν ιντ ' _ος θη _^ η * , ως χαι τιοδηλαια 3 ι _' βγ _^ ν ' _-ι . _% αιι _ιχα , ν · 3 ια _χορασιδας '· χαι' _γυναΤλβς . ¦ : 'Τα _'Ιν 'λογφ _τ : _ο 3 ηλατα ειναι ιλα _?? α , στερια , _ευχενητα , χα' 3 _ε ιλ _αατιλα των _βιΙΠ . Ιορ πρωτης _ιιοιοτητος ηγγυημενα . Τα ' _-υττο τοδ ' χ . _Λς _^ _ο » εισαγομενα _χοιηλατα _απιχτησαν _τοιαυτην _^ ημην , _ωιτε μι 6 λις Χ 5 μιο _0 ωα : ν εις _Κυπ ? 3 ν γινονται ανα _ρπαστα . 'ΛιΒ _τοΟ 1908 μιχρι του Μαινι » του 1010 _ειοηγαγεν α _< ω των 80 _ποδηλατων , χ _οΤς _μετρητιις χαι _μεμηνιαιις _ιιβιις , χ ατα 3 _« τον παρελθοντα μηνα επωλησιν ' εντΟ ς 15 ημερων 27 _τιιιηλατα . Αι τιμα ) ειναι ασυναγωνι στοι , γινονται 84 _μεγαλη ιυχολιαι * ατα την _« _ληρωμην χαι _ιιιοντ _βι 5 _σελλινια _ιτιι _εχαστοο ποδηλατου ει Τ 5 υς _προμηθευοντας _πελατας . Ω _ιιχχ _ριτιχΟν φιρουσε παντοτε τ _' ο 3 / ομζ _Τι 3 _ειοαγωγιως . 'Ρ 10 ΗΙΟΗ 3 _- _Μ 1 Τ _10 Α ΟΧ _υτει ' υ _^ νΒΑ . ΙΝ ΤΗιΕδ ΤΕ __ . ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΕΤΑΙΡΙΚΑ Κορ . 8 , 000 , 000 ΚΑΤΛΙ 3 ΛΗΘΕΝ _Τ Α -3 , 200 , 000 ΑΠΟΘ _Ε ΜΑΤΙΚΑ 89 . 003 , 035 ΚΛΑΔΟΣ _ΟΛΛΑΙΙιΩΗ & ΙΦ _ΑΛΕ Ι ΩΗ ΑΠ 02 Ε ΙΔΙΙΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΘ 12 ΙΣΛΙ ! 2 Ν Κ _ΤΙΙΡΟ ΙιΝ ΤΟΣ ΔΙΕΤ _ΙΑ'Σ . - 100 , 000 ΦΡΑ ΒΚΩΝ ΧΡ . Β £ _« 1 Κ 0 Ν ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ _Σ ΚΥΠΡΟΥ Β οαφεΙον Ν . Ι . Δ ΗΜΗΤΡ ΙΟ Υ , ν Λαρναχι Κ ατα το χθεσινον τηλεγρ αφημ α , τα _πνευματα εν Τουρχια ειναι _ηρβ ' _μωτ ερα . α 'υ Λονδινει ος Χρονος » προτρ επει τας ιι _ροστατιδα ' ς να υκοστ _/) _ριξωσιν _οιχονσμιχως τους Κ ρ . _η ' τ _^ ς προς _ενισχυιιν του _ενωτιχου _χαθιστωτος . Η _ΕΝΩΣΙΣΜΠ _ΙΡΙΣ _Ιδ ΗΙχ' _υΝΙΟΝ _ΓΕ ΡΑΚ _Ι 3 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ι _ι ΤΛΙΡιΛ ' ΚΑΤΑ ' ΤυΒ : Π _Ι-ΡΟΣ ' ΙΔΡΒ 8 Ε 1 _ΣΑ ΕΝ ΙΙΑΡ 1 _ΣΙ _012 ΔΙΑ _ΓΛΣΙΑ 1 ΚΟΒ ΛΙΑΤΑΒΜλΤΟ _Σ _ ΚΑΤ Α _ιυ 1828 , ΙΙ _σοβαριοτιοα , _μεγαλητ ερα καΙ απου οαιοτερα- Ασφαλιστικη Εταιτου ρεια χ οσμον , Κεφ _αλαιον τμηματος _ττορχαιας φρ . . χρ . 122 , 000 , 000 . ' . ' , ν 'Ζω ης _φρ _, χρ . : _Ι _ββ _^ ρ οΟΟ . • Α _^ _^ ' _15 Ιδ ρυσεως τη ς μεχρι σημερον _επληρωσε δια γενομενας ζημ ιας Ενεκα πυρχαιων φρ . χρ . 360 , 000 , 000 . · . . .. . Ησ _φαλιρτε μεχρι τουδε εν Κυπρφ υπε ρ τα φρ . χρ . 6 , υ 00 , 000 , ητοι πλειοτερο ' ν πασης αλλης Ασφαλιστικης Εταιρειας . Β _βι 'ικος εν Κυηρω Πρακτωρ : Ο Κος Ι . Π _. Λ . ΜΑ ΥΡΟ Ι * ΔΗΣ . 9 Εν Λαρναχι . ΑΤΙ-Α 5 _νδδ υΚΑΝ _Ο Ε _Οο _ιια _* _« _ΙιΙβΒ » 1 · _ΙηοοΒροΒβΙβιΙ ΤΗΕ Μ _ΑΝΟΗΕδΤ Ε Ι _^ ΚΧΗ _Ε 03 Ρ · _ΕΒΙυΕ _01 ΑΙΜ 3 ΡλΙΟ ΕΧ _ΟΙ ΕΟ _« 26 , 000 , 000 . ΗΙ 8 Κ 3 ν ι _«^ _3 · · _* _η _< _1 _βοοβριβα ιιι ' _^ _ΗΡ _ΒΙΙυλ 1 ΡΤ ΗΑΤΕ 3 . ¦ _^| υκ 2 Β ) ι ε 1 « 1 Α _^ _οπΙε Κιηζι 3 _Γλοτπεε 9 , _υΕΝΕΓΑΒ χ _ΑδδυΗΑΝ _ΟΕ _υΟΗ ΡΟΓΑΤΙΟΝ Ι • Ε 8 Τ 18 8 5 , Κεντρικο ν Βραφειον : · _ΟβαβΒοΙ _ΓαιΜΙ η _βΡ _, Πε ρθ—Σ χ ωτια ς • - ' Β _ραφειον εν Λονδ _ινφ · . 9-10 ΚΙ η _β διΒ _ββΙ , _αι _ιβαρΓιΛβ . ΚΕΦΑ ΛΑ _10 Ν £ 1 , 000 , 000 . 'ΑαφαΚΙζΗ δια πυρκαι αν , ζωην , _δυροχηματα , νυ _κτοκλοπην , ασθεν _βιον ν - _^ μπιστοσυυην , εγγυησιν , _ατιοζημιωσιν , αμαξηλατην , ευθυνην προ · ιοχαμινων , _σιδηροδρομικα _χαι τρο · _χιοιρομιχα δυστυχηματα δια _βι & υ _, _ακοζη _μιωσιν αυτο _κινητ _ων κα εργο »» _, Αν ' . _ισφαλβιαι _νινοντ α _ , _υκι ' >( α _ ι _ετι _ωρβλβΒς δρου ς , · . · Μ *· τα _δυοτυχηι _ι , ιχτ α ν κα ' _ιλαι βΙ . . _· ιβ _» _ιν _| ι « » . 4 ν _ 0 ιατρικ _Λς _' . εξιτασ _β-Βι νιχος . αντιιτρι _$ οωπος εν Κυιιρ ω · . ' . · . · · .. Α , Β . ΛΟ ' _ΡΖΟ _Τ _» · • Π _οι _^ ψχ φ _^ τφ κ . _^ _Οτοχιψ Κω νσταντινιδ η δια φορα , ωραΒα κβι πολυ ευθηνα μυθιστο _ρηματ 4 , Σπ ιυα _β τι να _ανοοΛ _*»*· ' * , _, « _ν β ι β . Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒιΠΡΒΙοι Ι . ΡΗΒΑ ( _ΒΡΛ Η ΒΑ ) • » » * _/• _Οιδς _ΑμιΓι , ηΧ _ηοΙον _Μχ οΧη Α / _αιροτ / _ιο _^ ι _, _αμαξ ιιρ _^ χαι _« σ ββ · _ηιι _υρ ως χαν _ιου _αιαπου ) , Π _Ρ Κ ΙΠ » 111 011 Η ΒΙ _Ι Ι ι _ιυμφωναιι πους τας _πςοηγονμενας _δημοσιβιιοβις μου , _αηο _ΟΒιμΜυν 0 . » · λω τα % Αδη _νοΙ ) _^^^ _, _^ _'Β . ... _κατωτε ρω . χ ιμας , ) , _Χςνδ _ςικως , Ι _^ τοι _ινω _χ _, ων δεχα τεμαχιων , σανιδια _'Οδ ησσου η βενετικα μια _ιν-ιζας προς 44 ) 40 , σανιδια 3 ) 4 προς 34 ) 40 χαι τα _σχουρεττα προς 24 ) 40 την _ιντζαν , Λιανιχως δε κατα 10 παρα - δες ιο τεμαχιο ν _περισσοτερον . Ως εχ _ιτις μεγαλης ποικιλιας των _ιιδων χαι ποιοτητων της ξυλειας Καρα · μανιας , οιον τσαππων , νεροσανιδων χλπ . , δεν ειναι _ευκολον να δημοσιευσω τας τιμ ας , αλ ? , α πωλω χαι αυτην _ευθηνοτερον παντος · αλλου , και δ _επιθυμων ας _δοκιμαοπ · - · * Α ? . λα το Ιν γενει _ευδ ηνδν του _πρανματος μου φαινεται εκ των _οΥω _δημουιευομειω ν τι μων της ξυλειας _Οδησυου . ν Η | ποιι ) της των _ειδων του Καταστηματος · μου ειναι _γναιστη εις δλην ιην Κυ . _ιρον . . Β «« _9 Ι _< β · _ΜλΟΚ * Λιλ 8 ? , ΔΙΚΗΒΟΡΙΚΟΝ _ΒΟΑΦΕΙΟΝ ΓΙΑΤ . ! ι · _ΟΓΟΜΟΓΙΑΟΥ * Εν _Λιιρναχι απεναντι των Δικαστηριων Αναλαμβανει την διεξαγωγην πασης _υποθεσεως μετ ' επιμελειας , τα _< χυτητο ς χαι τιμιδτητος . Παρεχονται ΧΡΗΜΑΤ 1 ΚΑΙ ΕΒΚ ' ΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΠΕΛΑΤΑΣ ΤΟΒ ΒΡΛΦΕ 10 Β . Α _πευθυντεον προς τον Κον ΜΒΛΤ . Κ . _ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΝ . ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ Ν _ΖΗΤΗ Η & Η Κ ρητη κεχληται , φαι νεται , να παρ εχη τρο φη ν επι πολυν ια χρονον _εις την ευρωπα Χκην διπ λωματιαν . Π ρο 1 ολι γω ν ετι ημε ρων αι ειδησ _ιι ς η σαν , δτι το κρητικο ν ζητημα εφε ρετο προ ς τη ν δριστι χην λυσιν του καΙ _Ηου αμεσω ς τους _Ισχυρου ς ημων προστ ατας _μεταστρεφ _ομ ενου ς _ειτ ι την πα λαιαν αυτων τακτικ ην ινα εκ νεου βυθισωσι την Κρητην εις τ' ατε ρμονα πελαγη τη ς αοριστιας και του αγνωστου μελλοντο ς . Γεβαιως να διατυπ ωσωμεν παρ απο να > : _ατα της ευρωπαικη ς διπλω ματιας δεν _δικαιο υ _μεθα με οσα και αν ολεπωμεν , με οσα και αν αντιλαμ βανω μεθα , δ ιοτι η διπλωματια αυτη επι τελους ειναι εκεινη , ητι ς . απεσπασε την Κρητην του τουρ · κιΧου ζυγου , η διπλ ωματια _αυτη ειναι _εκειν η , η τις αναχαι _τ . ιζει σημερον τη ν τουρκι κην ' επι _θεσ ιν . ΚαΙ πα ντα ταυτα διοτι ημιι ς ειμεθα μικροι καΙ ανισχυροι , μη δυναμενοι μονοι ¦· · _να— διεκδικ η σ . ωμεν - τΑ < -- 'διχαια μας , να κ ανονισωμε ν δια τ _^ σπαθ ης μας τους λογ ) σμους μας * - μετα τ η ς Τουρκια ς , ως απαιτει η . λογικη των π ραγμ ατων . Μεμ ψ _ιμοι _ρουμεν πα ντοτε · κατα τω * αλλω ν και ψε γομ _εν ' αειποτε εαυτου _δι _ατ ι εκεΒνοι μεν δεν μας χαριζουν πασα ς _τ ας υποδουλους ελληνικε ς χωρα ς , οι ιδι _οι δ ' ευρισκο μεθα αιω νιω ς απα ρ ασκευοι , μη λαμβανο ντες _υπ ' οψει , δτι οι ξενοι δεν εχουσιν η το εαυτων συμφερο ν να υπηρε _τ ωσι πρωτιστω ς , ημεις 'δε , μη δι αθετοντε ς η τα ς δυνα μει ς ' μι κρο - σκοπικο υ _κ _^ ατου , αδυνατον να _ε _ πι · _βληθωμεν δια τη ς _δυναμεω ς των οπλω ν καΙ μονον . Δια τουτο δε , ' βσω _ασθενεστε ροι κατ' αναγκην ειμεθα , _ιδσψ σννετωτεροι δφειλομεν να _δεικ νυ μεθα , μη παρα _φιρομενο ι _εις _παρακ _αι ρους _^ χα - ρα ς , δικ ην μικρων πα ιδ _ιων , αλλα χαι _. μη λιποψυχοΟντ _ες _ι ς την πρωτην δυσ με νη _περιστ ασιν δι χην ' γρα { διωγ . Ο μολογοΟμ Ιεν , δτι πολυ _κοικην _^ ντοπωσ _ιν ενεποιησαν _ημιν τα ειλ η ν _ι * κα φυλλα των τελε υταιων ημερ ων δια τους αλαλα γμου ς τω ν <« _ι ανν παρκτ ω διπλωμα τικ η νικ η καΙ _μα · λιστα δια την καταναλωσι ν πολλοι ) πνιυμα _το : ιι ς _βιρων _βιας κατ α _τ /) ς τ _ρυγικη διπλωμ ατια ς . ΤοκΟ _τ αι τιαρ _ι _φιρ αΙ , τ οιαυτη _σττουδη τρ . _οδιδουσιν . επιπ ολαιοτητα ττο _λλφ μβ ( - _ξονβ τη _ς ' _σοβαροτη το _ς , _η ς _απαρα _ι φ _^ ω Ιχομιν αν αγκη ν , < να 8 _^ > εσου των _μβγ αλων τουτων σκοπ ελων 1 δι _βυευνωμ _β ·/ κ « 1 ημ 3 ? ι · _*<* _μικρ < 5 ν μας 4- , _$ νι _χ 3 ν σκα φος εν : _τ ω . ιτολ υκυυαν τ ω πελαγει τη ς παγκο σμι ου ζω 7 _ ς . θα επεθυ μ ουμεν να εβλεπο μεν εν τ ω _ελλ ηνικω χυπφ μειζονα συγκ ρ ατησιν εαυτου απο του τοσω ευκ ολω ς εκχυνεσ _θαι _εις πα ρακαι ρους χαρας και διασα λπιζειν διπλω ματικος _νικας καΙ π ρομηνυειν επικειμενας διπλ ω ματικας επιτυ χια ς , διοτι α απο τη ς δια ψευσεω ς των ελπιδ ων τουτω ν απογο ητευσει ς 'α μ _βλυ νουσι καΙ χαλαροΟσ _Ι το μεγα δημοσιο ν του Ελλ ηνικο υ φρονημα , εμο * αλλ ουσι τη ν δυσπιστιαν χαι αμφι _βσλια ν δι ' ευδο _κι μησιν εν ταις εθνι καις ημων υποθεσεσι ν _ει ς τας ψυχα ς _χ αι των Ισχ υροτε ρων οργανισ μων _χαι _ενθσυσιωδεστεοω ν ατοαων . Λ ς εθισθω μεν δ επι τελου ς να βλεπω μεν τα πραγ ματα ακο της αλη θου ς αυτων οψεω ς . Εν _τ ψ _χρητικω ζητημ ατι φαινεται δ ? ι επανειλημμε νως εκινδυνευσα μεν εκ του υπερ βολικου ημω ν εν τοις λογοι ς ενθουσιασ μου . Η Κ ρη τη απο τοΟ 1898 ειναι ουσιωδως _εΙ _ευΠ ρ _α χαι το υτο ειναι μ εγα _τ Ι καλον . Γεβαιω . η υπ ' _-εαο-Τ _^ ορΒι 31 ν ~* 2 λιυ 0 ε ρ ια τη ς Κρητης δε ν Ικανοπ οιει ουτ ε τον τη ς Ιδ ιας διακα _η πο _Οον _, ουτε τας εθνικ α 6 'λων ημω ν βλεψε ι ς . Γεβαιως λογι χον , ορθο ν καΙ επι _βεβλ ημι νον · ιιναι ινα επιδ ιωκ ηται η οριστικ η της Κ ρητη ς ενωσι _ς . Αλλ' εαν η ε _* νωσ ις ττροσκοπτ _τ _ ση υε ρον , Οα _ητ ο αρα _γε _συνετ ον να επι μεινωμ _εν ζητ _οΟντ ες _αμεσοι τ _λν ενωσιν αε τον χινδυνον τοΟ να απολ _εση η νησος κα ι οσα η τινα των δσω ν απεκτ ησε πλεονεκτ ημ ατω ν ελευθερ ια ς ΚαΙ εαν συναντ ωμεν _εις τη ν Ινωσιν κωλυ ματα ειναι τι το _Οτσ _, Οπερ δε ν π ροσεδο χατσ ΚαΙ τ ( η-Οελομε ν να πραξη η Τουρκια εν τη περιπτωσει ταυτη Ο . δτ β η Τουρκια ηδυνατο να μη αντιταξ η αντι · στασιν _, ουτε και η Ευρωπη ηδυ νατο να παρι _δ η καΙ τα ς του _ρχιχας αξιωσει ς . Φ ρονιμον δ _' . εξ ημων Οα ει ναι ινα _χ αι αυθι ς συνιτω ςυτιο χω ρησωμ _εν , σωζο ντες μεν τα χβχτημενα , _« αρα _^ δοχοΟ _ντες δε την περ ιστασιν ινα χωρη _σωμεν ασφαλως πρ ος τα προσω . ΑΙ _πεοιστασ _βις ουδεποτε θα λι _ι- ψωσι και _μιλι _^ τ α προκειμ ενου περι Τουρκ ιας . ΑντΙ δε να εξαντ _^ _ωμεν τα ς _ψυχικας ημ ων δυναμει ς εις πα ? _ρακαιροι ενθουσιασμου ς _χαρ _* ς χαι μικροψυ χο υς απο ι _ _φημερυ ! ι . / _^« ο _^ _νχιω ν απογο ητευσει ς , _ανδριιιω θα ετιραττομΓν Αν _μιτ α ψυχραιμιας δσφ κυ _στ _αθεροτητ ος δια ρκω ς παρε _^ _χευ-4 ζομ _» ν εαυτους ινα βις ττ ρωτη ν _πβριατα βιν διεκδικησω μβν τα δ _^ αια μας , καΙ θα Ιλθ η παντως εποχη , κ » _5 ' ην καΙ των ασθενων η δυναμ _ι ς θε ιιναι _τι _ι . οι 3 πνθ ι · θα λα | 3 _ωσιν α · ναγ κην οι _Ισνοροι , _ΑΕΛΤΙ _ΟΝ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟΝ . Κα _τ α τ ηλεγρ αφικας . _ε _* ξ « Αλεξανδρειας ειδ ησει ς τη ς πα ρελθουσ η ς _Τετα ρτη ς , η Εκτελεσ τικ η Επυροπη Κ ρη της απ εφασισ ε να συμμορφωθ _ω προς τα ς . ευχα ς των Π ροστατι δων Δυνα μεων . εν τφ ζητηματι · της δρ- · χωαοσια ς των Οθωμ ανων . » · Ουδεις Ελλην δυναται ναποχρυψ _τ ) τ ην πι _χ ριαν , τη ν οποι αν δοκ ι μαζει , διοτι _επι τοσ φ λεπτου ζη- . τηματος , οιο _ν το τη ς ορκωμοσι ας _επι βαλλε ται εις τους ατυχεις Κρητας -παραλο γισμο ς απαραοει _γματιστ ο εν τη Ιστορ ια πασης Πολιτεια ς , εξ αλλου δμω ς δεν δυνα ται _χαι ν * μη εχτιμη ση την πολιτικ ην συνεσιν _. το υ απα ραμι _λλου εκει νου λαου , ητι ς ως το αριστον συμπληρωμα τη ς φιλοπατ ρ ιας κα ι των αλλων _^ αρετων / το υ αποτε λει την ., ασ . φαλ _, εστ . ατη ν _^ εγγυη σιν τη ς _θαττον η ' β ραδισ ν / αισιας λυσεως της εθνικης ντ ου .. υπδ-« _ιι _οιω _^ . · _·« - _*· .- ι » ι · .- ι *· » 01 Κ ρητε ς ορθω ς διεγνωσαν , οτι - 7 _.-31 αντ _ισ _τ ασις _εις την _εκπε φρα _- σμενη ν θελ ησι ν των . . Π ροστατιδων Δυνα μεω ν καΙ _εις-, εαυτ ους θα ητο ασυμφο ρος καΙ _εις τον καθ * δλου Ελλ _ηνι σμον . Η οριστικ η λυσι ς τοΟ χρητ _ικσ Ο ζητηματος , συμφ ωνως πρ : ' ς του ς πανελλ ηνι ους ποθους , δε ν επαυσε να εξαρτατα ι ως το πολυ απο τ η ς ευμενειας των Δυνα μεω ν , ων πασα αξιωσις , μη θιγουσα μαλιστα ουσιω δω ς τα επι τη ς Κρητ η ς εθνικα η αων δικαια , σημερον υττερ ποτε διον να ειναι σεβαστη . Ετ ιρωθε ν δε δ αχαλινωτος φανατισμι ς το Ο οθω μανικου βχ λου κατα του ελλ ηνι κου * εμπο ριου καΙ των _ιι τ _( ι Οθω μανικ _η Επικ ρατεια Ελλη νων υπηκοω ν , ω ς χα _' ι η _εχτ ρα χυνσις τω ελλ ηνοτου ρκικων σχ εσεων _ει ς βαθ μον , ωστε ναπ _ειλη ται _ινοπλο ς συγκρουσις , ταυτ ην καΙ μονην , κατα το φαιν 'ομενον το υλα χιστον , ειχε την αφορμην , Ωστε υπο πασαν _ιπο ψ ιν η _σομφυ ρωτ _ι ρα τακ τικη εκ μερους των Κρητων ητο η τη ς υπο χωρησ _εως , εξ _ι ς δημ ιουργειται μεν τραγελαφικη τι ς κατασ _τ ασι _ς < ν τη λειτου ργι α τοΟ χρη τικοΟ πολιτιυματο _ς , αλλ ·' ουδεν _ιχβ » να παθ η το ζητημα της _ινω _οι ω , _ιπ ι ? _Μηλως Οε _λυθι αισιω αμα _ι _^ πρωτγ _) _βυνοΤ χ _^ τ ροπ _^) των πραγματων _. Αλλα δεν πρεπει να παρορ _ατ αι , δτι αι ιυνοι χαι _πι ριστασ βις σπαυ ι · ως δημιουρ γοΟντα _ι α _^ εαυτων , κλ · _τ _βργαζονται δε ταυτας οι λαοι οι ποθοΟντ _ες να ζησωσι καΙ _εχπλ ηρωσωσι τιν Ιοτορι _χον προορ _ισμον των , * Η τοσω μαχρα παρ _ελχ υσις της κρητικ η ς υποθεσεως , π αρα τα _ηρω-Ιχα' κ ατορ θωματα καΙ τα ς αδιαλειπτους θυσιας του λεοντο _θυμου λαου τη ς- αδελφης Νησου , οφειλεται α « ναν . τιλεκ τως εις ιη ν αδυν αμιαν του ελληνικο υ κρατους . Εαν η Ελλας η δυ νατ ο νασφαλισ η τα συνορ α τη ς καΙ να επισ _ιι η κατα παση ς τουρκικης απειλ η ς η βι αιο πρα για ς την κλαγ γη ν των λογχων τη ς κ αιτον 6 ρο · μον των τηλε βολων τη ς , κ αΙ η γειτων επικ ρ ατει α θα ητο μετριοπαθεστε ρα καΙ ενδοτι χωτε ρα κ αΙ ο φιλοι το υ Ελληνι σμου π ροθυμοτεροι καΙ ειλικριν εστεροι . ΚαΙ η αληθεια αυτη δεν πρ επει να διαλ αθ η το ν κ αθ * δλου Ελλ ηνισ μο ν . Ισχυρ ιζο νται * οι εν Ελλαδι , δτι το κρατο ς εν τ αις πολε μικαΒς πα ρασκευαις του δεν ευρισκε ται _εις τιν κατα σιασιν διετε-( Αει κατα τον _τ ελευτα ιο ν ελλ ηνοτο υρ κι χ ο ν πολε μοι » . Τουτ ο ειναι αναντι ρρητ ον _' , ει ς _παντ ας δε π ροκειν _τ αι κα-. τα $ η λοι καΙ αι γε νο _μεν αι στρατιω' τ ικα _ι - ' και · ναυτικαι ενισχυσεις καΙ η επιτε _υχθεισ α - χαλ ητερα Λργα νωσι ς . Αλλ' εξ ισο υ ειναι βεβαιον , δτικ αι η Το υρκια δεν ευρισκεται υπο τους αυτου ς καΙ προ _δεκατ _ριετ ιας δρου _ς , φαι νεται δ' δτι τα ελληνικα πραγματα δεν εβελτιωθ ησαν μεχρι τοΟ σημειο υ κα θ δ αλλα κρ ατη προ των τουρκικω ν απειλων δυναν ται να π ροτει νωσιν αποτ _ελεσ ματι χως την πυγμη ν , ως _Ιχομεν το π ροσφατον τ ?( ς Γουλγαρ ια ς · πα ραδει γμα . Δυστυχω ς _εχομεν _εισετ ι ανα γκην μεγαλ ης ενισχυσεως , · ει ς τουτο δ' ο · φειλουσι να στραφωσιν αι π ροσπα · _θειαι τ _ου δλου Εθ νους , ι να χωρησωμεν μετα βασιμοη ερων ελπιδω ν _εις την διε κδικ ησιν των εθνικων ημων Κατα τας αυτα ς εξ Αλεξανδ ρει · ας εΙδησ _εις , η Τουρκια ηυχαρ _ιοτησ _ε τα ς Δυνα μει ς δια τα δραστηρια μετρα , τα δποι χ _Αα βον _ιπι του κρ η τικου ζητηματο ς , Εν τουτ οι ς αδιαλ · λακ _τ ος αποκλεισ μος τοΟ ελλ ηνικου . εμπορ ιου διεν εργειται εισετι εν Τουρκια , τα δε πνευματα ειναι εξημμ ενα , Εν Σ μυρνη εγενοντο νεα ι ανησυχ _ιαι _, ο = Γ ««« ω υ ' Λ ( αν χα ρ _^ κτ η _υιστ ικου των _αι τιο _^ ν τη ς πα ρβλκυα βω τοΟ κρητικοΟ ζητη _· ματος ειναι τ _3 κατωτε ρω _τιικρον _Λη ιιο _σιβυμα ιο _9 _« ΝεοΟ * _ΕλευΟερο υ Τυπου » , του απο 1 σκοπου _διαστ ρ ιψ αν · « τος του ς λογους τοΟ Γασιλεω ς η « μων , _- οΟς _εΤπ β _ττ _ρυς τιν α αντα ποκ _ρι - τιαν το _ο ι « Η Κρ _> μη _Μ ν ειναι _ον μαιδι _» να χ _αχ ακι η _υβ ουιβ οια μελαν ης , ουι _ι οια _ουγνΓ ΥΕιας ιιβ Ο 1 ' ηγομ & ΠΗων _οι * _ΣνΝΔΡΟ ΜΗ ΕΤΗΣΙ Α . ΠΡΟ ΠΛΗΡ ΩΤΕ Λ * Εν Κυπρφ _Σαινια _ 8 , Ε ν τφ Εξ ωτερι χφ » 12 . * - _^^—^— ¦¦¦¦ -II -Ι ¦— ¦¦ ¦— Ι—Ι -. — _-..- _, . Διευ θυντι } ς _χαι * Υπε 56 υνος Συ _% _ταχτη _? ΚΛΕΟΓ . Ν . ΜΕΣ ΟΛΟΒΒΙΤ ΗΣ _αι ειδοποιησεις Καταχωριζ ονται _χατ αποκ _οπων . _ι Πασα « . τοδ ειξις πληρω _μες δεον να φερπ την _υπογραφην τοΟ Διευθυντ ου . 3 Τα χειρογρ αφα * δεν επιστρε φονται . ' . ΒραψΓΙο γ 'οδδς ΟΥΑ'ΙΤ Μπ _αξινιεΙλ _, συνοδευομενος υπο τον χαλΧια _εου _σειρμηχεως ιου η . Δ . Ε . Αοιζου μετεβη _εις Αυοην _ινθα αυν _εχ _αλεοε _αυνελενοιν τω ν κατοικων , ητις απεφασισε την . παρ α . της Κυβ ερνησεως ουνα ψι ν δανειου εκ Α . 150 _τχρ δς κατα _σκευην αποθηκ ων δια την _μετοχ _ειχ υσιν υδατος Ιχ τινος φρεατος εξωθεν χ ης χ ωμο _π _ολεως χ αμενου . _Εχ αινουμεν τη ν α · ποφαοιν _, η * ιαχεν η Κνβερι ηαις _διιως λαμβα νουσα υχ , ' δψιν . τδς θερμ ος αυαιαοει ς του καλΧιατου Διο ιχ ητου μας βοη θησ _}] του φιλοπροοδους χ αιοιχ ους της φιλ ης _πωμοπα _- Χεως β ις ζητημα ιοοω ζωτικ ο * χαι _ιινανΗαιον δι * αυτους . _Αμ _φιβ _αλλομεν δν η πυλις των Γαρω _διω ν _φρουρ ειται υπδ περισσοτε ρων του ενδς η δυο _ζαχ _ιιιδων . Τουχ ο τουλα χιστο ν ες _αγομε » εχ του δα _εχ ραγ _εισης πρ οχ θε ς τυχ αιος πυρ χ αιας επι τινω ν θα μνων πλησιον _ιο £ ? χαια τη * δδο _»» ' Λ / . _Μι μνω _νος δασους , δ δασοφ υΧα φοβ ουμενος μη - πως _* Α πυρ μβ ιαδ . θ /} χ οι _εις ιδ δαοος ηΙΟδ μεχρ ι _ιηι α γορας μ οτην δια του , _εκΗωφα νηΗΟι ) . ηιο υ τη ς _συριχχρας του ιΛικυ _λοιιιεβνος χ ην β ' οηΟειαν τη ς αστυνομ ιας , αγου ουδαμου ουδε ει ζαπτας Ι φαινε το . Αυτη βιναι η χ αχ αοτααι _ς της αιιυ _νομ _ιας 'Αμμ οχ ωατ ου ! Ο . ΕΚ ΑΝΩ ΛΕ _Β ΚΑΡΩΝ Τδ Εθιιχ _ο ν Μνημ _οοανιν . Μετα μεγαλοπ _ρεπεια χαι _ιΜ _^ Χ _ψιχοιηι «» _ς _ειι ? . ? σΟ )) το πρωτον ιντ _αν _δ α η επιμνημο _συνο ς _τε . ν . τι _) ε . τι _τ β ε . _τ ειειο _τι _Μ ωβεω τη ς Κων ) , το ' · εω 5 . τη πρωτο · _Ιουλια των δι δασκαλων καΙ ιδιοις του διευθυντου του ' . Αοοιναγωγ _ειου χ . Α γ . Ν . _Χατ ζηανδ ρεου . Απυ τι _ π _^ _ωι-ις του Σαβ _β ατου νψ . ο ι ) η α . τυ του _ιοτο υ τι } εκκλησιας _με · _σιοτι ος η κυανο _Ιβιικος _, 6 δε κωδ . _ον ι _^ χει _πενιι ιμως α _·» 4 τ η 10 ης π μ . Την ι _ι ην _πληΟ _» , κα _ιμο υ αμφοτερων των φυλων _κατ _β . _τλημ ιιι _ιρισε τδν ναον . Ι 3 ν τφ μεσω ι ) _-ε . _τ οποΟ βτη ΟΓ _κενοτα · _φιον , ΙλΙ των _« _ροσδι ων _βαθμ ιδων του οποιου δι _εχριν _βτ ο Λ , ο · _μη αιι ι ς μορφη του _μαρμαρωμενου Γασιλη *! καΙ ε · _κατ _ερωΟεν ταυτης _συνεπτυγμεναι ε . _τι μικ ρων κοντω ν διι ο _μεγιΜαι _σημτιπι χχ ] ς νεωτερα ς Ελλαδος , ανωθι δε ε . τι τοΟ μικρο 0 φερετρ ου αν _βγινωσχοντ ο αι λεξει ι « Υπερ του Οπε ρ Πιστεως και Πατ ριδος ανδρειο ι πεσοντος _τελευταιου Α & _τ οκ ραιο _ρος τοΟ Γυζαντιου Κωνστα ν «( νου Παλα ιολογου και των συν Λυιψ _» και ο */« οθ « ν τουτων ο δισκο ιω ν κολι } · βων _. _Τεσσαρες ν , ηροστα Ιαι μιτα μελαινων ταινιων _βΒ _^ ον τδχοΟ _βτη Π η « Ι τα » γα _> ( σς ταΟ χιναιαφ _ιοιι η « τ ο ο > ο > 9 ι . το _Μλαιος ην πβν 0 ιμω _εοτολιαμενος δια _μειαιν & ν Ι _ηια ) } ς τα _» νιων , , 'Ε > ι < πε ρωΟ * ν ιοι _χινοιαφιου ιι _^ ον παρατ πχ ΟΓ · _εΙ _« 3 ' ο μακρας σιιρ ιι _ οι μαυηιαι κ < χΙ π ( μα · _βη ιριπι μετα πι νιι _ι μου αι | μαι _« ς ι . _ιι τ ο ( 3 | } ρα _< ιο νσ καΙ το _καΥι ν τφ » φ οτχ _βδον Π ροεδιδ _βν _Λφιν _αυ _^ _υοους _πενΟιμον · νιχ ρι · Κη _ηο _αουνη Οι ) _βιγη {« _βχριιιηι β καΙ _« ρδ κ < 4 | ' κα _& ' 5 Χψ _»? ι ν τιλ _ι « ι ) ν καΙ _. _κινιων οι _αφδοαμοι επλ _ηρωθΒ } _σαν ιιιχρι 5 α > ν , Εν τφ μεσο ) της σιγης ταυτης _ΙψαΙη η _νεκρωοηιος χ υχ τ » χαι α . _τηγγ _ελιι η η »* _υιερωΟεΙαα _ηανβ λΒ | νια δει ) _Λις . * Αλλ 5 , τι Ιχ _ορυψωσε την _σι · γχινηβιν _χιι δ _τε _^ ε _^ _ειλισε _τοας _αρΟαλμου δ · ιχ _^ > οα » ν _ξ *» Α _εΛτεχοΙονδητ χοα _ευγι _-ιιε - ιο _χοι Λληρης αδρ _»& ν νοηααοον _ομιλιιε ιο 5 _ενιανθα _χαι ' ευιι _τ / η συμ . τια > ι νν πΙ _^ _ιι _^ _ριδεντο ς αςιο ςιμ < ου Γαυλευ _εο υ Η , _ιιιχ . Νικολο _υου , η μ £ _τιερερ ·> υσΙ ιας _^ νχ _Ις των _αχροαεων _υχ _ιι ιη _εθητιης συντρι _βι | εις τη »* _εΟπχην εξαραιν _χοα ιον ενφουσιασμον χαι α _« α των _εδνιχω ν ελπιδων εις ιην _εθηχην καθ _ηκοντολογια- »· . * Η 5 φιςις του ' Α ρχιερ _εως . ' λχ Ο . _τρωι 'ι _ς , _ιν _^ αφ * Ινος ηιοιμα ζονιο τα καια την τελεσιν του μνημοσυνου , αφ * ετερου _ι _^ τσι μαζοντο και τα _κατι « ι | ν δ _^ _οδοχην του _Αρχιερεως , _5 σ · τι ς , α > _ς εγνωσθη , θ * _αφιχνειεο την _δειλην του Σαβ _^ _τ ου . * Ε ς · 'αθτ τη κω μο , τολεως παρα την Αχρο . _τολιν ι _ _χ ε _στη _θι _ι μεγαλη δια μυρ - σινων _αψις , αιρ' ης _εκυματιζο ν μεγαλ « _ι _ΙλληνιχαΙ σημ : ειαι . 'Λλο της 4 η μ . μ . οι _μαΟ _ητ α ' ι αμ _^ οιε _^ ων ( ων φυλων μετα σημαιων χαι τω ν _οιχεια ) Υ διδα _ικιιιων ει , ον . _χαριχταχ-Ι _^ _εκητ _/ _ρωβεν τη _^ δορ και τη αψ _'ωος χαι _πρΗ αυτων οι Ιε ρει μι _τα των εςα , τι _ι _^ υγων , ο-ιισ _διΥ δε χα } _Εμπροσθεν τη _« _πραταξεω _τοατης πληθος _ητειρον ανδ ρων καΙ γννπικων α _/ ε . _χαςαι _^ ι _^ η δλ ην την _Ζκταοιν της ευρεια ς 1 < ει δδσυ _απο τη _ειι οδου τη ς κωμαχολειυς _μεχρι κ « 1 περαν της * Αχροπολε . · ος καΙ μερους των παρ _ακειμ ενων αγρ ων . * _2 ν _ττ _ θεσει ταυι |] μετα _χαρτι ρια ανε μενε το πληθο ς εαι διιο περιπου ( 5 ρας _, _β _^ ιιδ υνα ' αης τΒ _| « 5 ρχ _» ε _ροτ « 3 ιη ι αμα _ι | υε / χι τι _) ς _Οης . ' Κ _Αδτ ου Παν _αρα _της ει _^ _αιτ _ουτ _αιιν χ _ινα _'αχ Η του _πλη & ον ς καΒΒ ) 18 ι τ ης _αμαξας χαι _προυχω ρει πεζη , διε προ ιλΟω ν του χΛηΛοι _-ς δ χ . Μ · Νι > ιολαιδ ης χαι _προοχυνηοας πρωτο ς Α & ιην συνωδΕυο ι _μιχΟ _» _ιηι α . _μιδο ς . * 1 Βλ 6 τ _αιι την προσφωνει τη ν Αδιου Π _αγεροτητα ο διευθυντη ς του * Αρ _ρενβγωγιιου κ . Αγ . Ν , _Χατζηανδρεου ω _ι ς _ιι : . α Η _χωμοχολις Λε · _αχ . αρων * α τ 4 χ _1 ' ( _ι _4 ν 11 · Ο _ιι τ : 3 _« τ ι χα } _ουμχβι α η Κυιι _ρος σνναιο _Οτ-, _ια τ ς ιαι _τζ _{ _ζιλ _4 _ου * τ ανωΟιν _οονδιαλλαγζ και ειρηνε _ιιιι _ιςερχ _εται « _ανιημβς εις τ ρ 0 χαντη 3 » . ν τη ς * Βμ · _ιι _δααμιοτη _το ς χαι ιυλ _? ιω « _ιοιεχομενη Αυτην τ _' ο _« ρωτ _ον κρ 5 _ιγωνι _ι ιι ' εμ ' . ν τΟ βως εν _*» ριιτητε » . « ΙΙ αγαλλ _ιαοι , Σ _εοανμιωτατι , η δια _* α - τε _χινχα _οημερον τ _ας καρ δια ς τοδ ΙΙαγ _χυημ · . _4 ιι » α · . χατα τ _οβοντον μ . ιγαλη , _νιαΟ' δ _» ον Λλ _^ : αιτατι ι _^ _ι ι _ιε / τη ς _^ _αρουοης · ντυχοΟς τω ι χ αγ _μ . _« τι 4 ' _χατο _ιτ ατ _εως _διορα μετα _κ _«· * 5 : 5 η 7 _/ ω αιθ _^ _ς ) : » Λ μελ / , ον _αιτο Ο χαι _το 3 _ιλον Ε _^» _ο . » ς ο ριζοντας . _«[ ν _αι _ιιορα ΤιΟτ _ι μι τα τ < _ικ « 0 η ««» ς , _Σ ε · } α μ : ωτι -. ι , διοτι _συ _^ _αιοΟανιτα _ι την οκο _τ « 0 Ι _'ι _ιτ _χ ιι _Ι _x _^ _ιβ _¦ _γιν _^ _μ _^ _ν _^ _ι _^ _« 1 ? ω « _Ιτ _^ _χιατν να _« ηιν / . _ι-. _ι χη _^ ' _Φ _«>« 0 τ ) 9 χ « ντι _* υ * αι » - _Γ /« _* ως _υι _ο ιςο χω Ι 5 ιι _ ι _^ «»**?* ητ _« ν » ι _'Ι _οΙ ' ως η ημετ _ιρ α Ε _χαρχια ' / _οΙ ,: _*» _^ υ _^ ιρηρινιυι _τ αι _τνχτ Οτ » ΑρχιιρΙως _, _οι _? η Ι _' _ρετε ρ * _Ζιιιιμαπ , ς τ . ιγχ α /« ιται _τ ιλλην _ιου _εττ , _ι ι . _ης , _'Κι ' ι _τξ _ιτ _# τλ ταυτ _ς , τη _εγνωσμενη _ηδι _^ _ην-Τ _* * γ _» Οη ιυΟ _ιιτ ει χαι γνω «« ι της ' _ι ν · 2 ι _?*» μ » ο ? ητις χαι τη _χαταγω _γη Αυτη «« _ιΙΟ γλ ι » Ο χ ε α _« 5 λονΟι _Ι να _τι μ 5 _ται η _^ _ιγονιι _, η _βριτη , η ελλ ηνικη _ανδ ?« ι * ,. _?« λι-> . ι > Οι ( χ καΙ ? ιλιτιιτρια , _ιιτι _τιΟτ _υς , λιγω , _« _ικοιΟοτες _εβμιν τ _ιλε _ον η _βιιιιοι δτι θελετε , ψ > _% _α / ταςι ς των _* _ριβιοχ / ων _τι | ς τ · βι « ιιας _ε · 53 ιχ ι _» ς * _αι τ _? , ι ΝΒητου σ _^ μτι _αιη _ς , μεΟ' ης η 8 ? ωτη _ι _^ _ιι χ » ι » * τι γινι / _, α » μ _^ _εροντ « χ _» ι τους « _ο 5 _) _θς . » « _ΑκιιΟαι ι ι _ως κ * 1 τ ? _ιδολ _« ι _κατ _αχαλυ · χτ _ι νβι Λν ιγ ? _ον ,. δοτις _ενι χι « ι _4 ιΙι ) 'ι _' μΤ » «« _Τι 3 Θι : _0 _δ _ρος * χλλιιργ « _ιν * ο > , λ * _Οιρ · ριιτι _, _διιτι κατω _θι _των . βχανΟων χαι _τριβ { λ « ν τ _βιτων Οι « _νν « _ντη « _τητ € γι | ν αγ « Οην , * _ιι » γινιμ _ι » _ι « χ μινη » ν' _Μ αιωτ _ς ν , ι ? _χιυς « _Κο _νιιτ » _και _ιι _, ιν _δτ _τ τιΛΤιΛν _Ι :, . ΕτΙ ιιΟι _' . ι _ χ _»> _? ωΒ 5 : ' _^ τω η Α · _Τι _3 _2 »« _ι _? _μιοι _τ , & Μν | Τ ? 9 « ι » - Αιτη _^ ημω _κ , . ' _? , η : ω η _ινω ? _ις _τη Ινυι _τ _ρου _μιτ _β τη ( ι _ητ _ _* : ' | _ιλλυ 3 { β , ΕΙ _ς _' την προσφωνησιν ταυτην α « ην « τι | _θτι λιαν _ονγκ _εκινημενη η _ΑδτοΟ ΙΙα « νι _ι οδτη _ _, ι _νχι _^ οττ | σααα δια την _ι « οβο « χην , _μεθ * δ συνοδευομενη υπο του πλη · θαν _» ς _χατηυΟονΟ η _εις τδν _εσπερινυν . Την « 1 χα 1 ου » 1 ι > ν ημ ερσν Κνρια κην , Ιερρυργηοεν η Α . _Πανιι _ρατ , ης εν ιφ ναφ τοδ Τιμιου _ΣιαυροΟ χαι _εχηρι _-ξε _ΙηιΗχιδομητι _χ'οτατα τδν λαγον του θεου μετα _τη · δια _χρινονση Αι _· την _ευγλωττιας _χτΑ β _· -ι _6 υτη ιο . Αυθ ημερον προηδρευσε δυα _συνελενοΕιον _, μια π _^ α _μεσημβρια « ρΒ » ς εχλογην νεας Επιτρο _πειας του να ου χαι μια μετα μεσημβρια ν προς _εχ-Ιονην Ι / . εγχτιχης ΙπιΒρ η _^ η _ των λ ) σμων _τη παλα α εχιτροπε _ιας . Αφου δε χαι χατα τας συνελευσεις ταυτας και χαι * οιχιιν πολλα και ω ρελεμα ααε . χαι _εδιδαξεν _, ανεχωρησε λιαν πρωι την Δευτερον δια Κατω Δρ υν , Λ γιον Μηναν και εκειθ _εν _εις Λαρνακ _ι . Π αρα _ιυχ ων . ¦ ΑΒΒΕΛΙ Α Λ _13 _ΠΙΒ 0 Ρ _1 Κ _0 Χ ΒΡΑΦ _Σ 10 Η Ε . Π . Κ Α . ΤΖΓΙΟΑΝΝΟΥ - 'Ε ν Ααρνα χ ι Κοπρο υ . Ανα _^ ωρων _προιε / . ως δια τδ εξωιερι · χρν _εις Αγγλια ν , ε _» Οα 9 α διατρ ιψω επι τινα ς μηνα ς χιριν _ευρυτε ρας νομικ η χαι _πολι _αχη ς μαρ _^ _ωοεως χαι προς εςα οχηο _» ν ει τη ν _αγγλιχην _γχωσσαν και δπω προσπαθ _ησα » χατα τδ ενον * να _εργααθω υπερ των _ο < ι · πρια χων πραγμα των κατα τδ διαστημα τη ς Ικεισε διαμονη μου , παρακαλω παντα ιους φιλους χαι παντα ς τους _πελατας του γραφειο υ μου νο απ « ι ι ) ι · νωνΒαι Λρος την _δρασιηριον Βραμ · _ματ εα μου χ . Κ . Βεωργιαδ ην , _δοτις τυγ - χανει και δε _Ι _ντ ως εξουσιο δοτημενος αντι · προσωπο μου , · προς _διεξαγωγην δ ) . ων των _δι Ητ _* γορε > : ων υποθεσεων του _γραφει - ου μου , τδ αιιοιον 6 α εξακολουθ _ω λειτοι · ργ ηυν τ « ιχτι χωια _τ α , ως χαι _προτ ερον , χαι πασαι αι υποθεσει ς αντου - Ου _διεχπεραιωνται · μετα τη μεγαλ ηιε ρας ταξεως χΙι . 4 ' _·< 9 ι ι 14 α γ > _Οα _ανιιιΒ ι , ιοσω ιιευωμαι δε εν τφ Αικασιηρ ιφ δ . τδ « α ου φιλου μομ _^ Δικηγορου τ _ακτ _ιχωτ _αια . ¦ · · - · Παρακαλουνται δε _κυνχες οι Εχοντε ς δοσοληψια ς μετα του γραφειου μου να α · πευθυνων _τ αι κατ * _ειιθειαν πρ ος τδν εν λογω γραμματεα μου , _δοτις δικαιο _υται και να _^ . _Τςα ' _Β'Π _ιο λα _^ Βν _μοιι _, _υπογροι ωων τας σχετικας Αποδει ξεις , επιστολας _, λογ ) σμοι _> ς χαι γραμματια δι * εξοφ λησεις πλ ηρωμων πρδς αυτον ως εξης ι '· _€ Διο Ε . Π . Χιετζηι _'Λοτννου Κ , Βεω ρ γιαδης _,-Βραμματευς > . - ¦ Με την _βεβαιαν πεπα _ιθτμτιν _, δτι παντες οι _< ρ ( λοι μου Οα _συμμορφωδωσι πρδς το ανωτερω καΙ θα _μοι ε . τιτρ εψ ωσι την μικραν ταυτη ν απουσ _ιαν χαριν του σκοπου μου , ευχαριστω παντα εκ των προιερ υ Μαι ηαι · ιι _> _ς οι λοιποι _« _ολι ιαι _εις χ ας ηροφορι _πι ς εξετασεις , ων η . χ _εΧεχ η χ ης _εναρξ _εο ) ς _γενηοετυ _ι χβ ηροα _εχει Κυριακ η ( 13 η _μεαουντο ς ) χ ατα την 9 1 ) 2 α 3 ραν _ττ . ιι . ( _'Εμ χ ου γραφειου Χ ) 0 _Τυμνααι ου , ) ΧΡΟΝΒΙΚΑ . · ΠΙν ιδια _ιτ ερφ ττ χρκρτη χα _τι τ ? , ς 'Ι _^ _ιση μου 'Κ _φημβρ'Λα δημοοι _ιυ * _ιτ αι . υπδ χ η ς Α . Ι ζξ , τοΟ Μ , Αρ * μρστοΟ _ττρο _γινικ ην ¦ τ _ιληρο _φοριαν , _<( δ _: ι Ιλαιι ττα ρα τοΟ 'ΒπουργοΟ των Αποικιω ν γρα μμα γνω _ριζον _, δη η _ΙκΟβοις _τ _^ Λ , Εξ , _τ _» υ _ τ _^ _ς γινικ _ης λΟπη ς τ _·^ ς _ιχδ ηλωΟι _ιαη ς _| τι _ιφ * 8 _οινα ' _τ φ _τη ' ς Α . Μ . ' _^ οΟ Γ * ον Αιως Ε _ιουα ( ι 33 υ τοΟ _Ζ'' κ * 1 πι ρι των μετρων ' τ ων _λ . _ηφθεντων τ _ι ρος δημο σιαν καΒεττι _σημον _τ εκμηρ ιωσιν τ ης _γενικ η ιν Κυπρφ Ολ _ιψ εω , καθως κ αι τα συλλυπ ητηρια τηλεγραφημ ατα _κατ _ετ εΟησαν προ της Λ . Μεγ . του Γασιλεως Βεωργιου του Ε ' , δστις £ _}?& εω ς συνεκιν ηθ η εκ της λυπ ης τη ς _ικιηλ _οιθειση ς Οπο πασων των εν Κυκ ρψ τα ξεων , διαταξα ς Ινα αι θερμοι _οετο _υ ευχαριστια _ι _εκιρρασΟωσιν · αυτοις _! ,: δια ' την συμπα βειαν τω ν . · . · ¦¦ _> . . ι ΙΙ Α λιιγ η / ειοτη _ς . ε / τιΟ _υμει ιν α { δι αιτε ρω _^ . { _ρειοιβασθωσιν α ευχα ριστι αι αυτοο _ττρβι , το ι _^ _ομοδ , _δμβοδλιον . · κ _αι _τΛ _= αλλα . Σωμα _τΕ ια καΙ τα Προσωπα , ων τα συλ ) υπι _£ ιηρι α κΛτετευ η σ αν . _ι _' ττ ρο _* α _υτ ου _» . . .. . _^ < Ε & να _* ζι ) ΛΙ α ρχαι ανερχονται εις _Τρωοδος την τι ρωτ ην εβδομ αδα τοΟ Ιουλιου . Η _πχ νηνυ ' _ρις του _Καχχ κλοαμ _οΖ ¦ _συνεκιντ ρωο _β καΙ εφ ετο ς _εις Λαρνακα πολυ ν χισμ , _ον αστων και αγροτων εχ διαφορων μερω . _» τη ς Νησου , διεξη χθη δε _μβτα πολλη ς φαιι ροτητο ς καΙ ταξεω ς , ' ΙΙ Α . Π . δ Μ ητροτιολιτ _ης Κιτι ε · < _υ ν Κο ς Μελετιος _Ιερου _ργηοβ τ ην Κυρ ιακ ην εν τψ Ναφ Αγ , Λαζαρου καΙ τη « : _Δευτε ραν εν _τβ Μον _|| του Αγ _ιοι » . Βεω ργιου του _Κοντου , _^ ν τ ω μεσ ( | )· . _πρλυχιλ » | θου ς εκχλ _ησια , - σματο ς , _ΑμΙλ ηοι δ _^ . _$ ποικ _ο 2 ομητ _* κωτ ατα μιτα τν _^ ς δια _κ ρινουσης αυτο ν _ιμιρ 5 ± · _?* Λ 1 ιυ · ρρα _$ ι Ε « ι . _αζααεαα Ο Αρχιαστ ' _υνο μος τ _») ι Νησου εφιστ _α τη » προσοχην τοΟ κοιν _οΟ _$ _τχ τη ς κυκλο _φοριας κι βδηλων κυτ _ι ρι _ακ _' ων νομισμ _ατ ων * 9 καΙ . 18 γ ρ , _ιρψο υτων _χρονολογιχ ν < 0 ΟΙ , τα δ _ιτοια 4 εον να πα _ραδιδωνταΥ α μ εσως _εις * ιι ) ν Αατυ _νομιαν . Κατα τοιις , ασχολουμενους βις _-ςην αρχαιολο _γιαν _,,. _ξυρισ _χο _μβθα ττρα (/ _λοοδαιοτ _αηι _αρχαιολογικ η ανακα λω · ' . ψιω ς ,. « Ο _^ αρχαιο τατου _ιααμοιι _' _της Παφ _ια ς Αφροδι τη ς , · Νοτια νατο _Τακω _ς των Κο . υκλιω ν _, _Ιντι ς _το 5 δα * . σουν . « . Ρα ντ ε 8 ι » παρα _ιην θαλαοαα ν , • α νικαλυ _ψ θη _/ Οτ _ιο τοΟ εν · Αιμιι τ φ _. κ , Κλιαν θου _ς Πι ιρ ( δου , ' πλ ηνΟ < σιιαν _ιωτ _ατ ων _εγγραφων εκ _κοτι _ρια _κων _ελλ ηνικων Ου λλα _^ Ηων ψη _^ _ιων-, ' δι · ΓΟΛΙΚΙΑ Κ . Α . ' _Ο ΟΑΙΚΙΛ , ΔΟΚΟΙ . Π 0 Ρ 1 Ο - ΠΑΡΑΘΒΡΑ _ελ τω ν υλ ικων _τι _-ς _χατι _δαφιζω με _^ Β _» μ _ι _γα ' _λτ , Οικι _ας μου , πρωην _Αντ ων'ι _^ ιι Νικολα _Γου _, _τταρ α _τη ·> Πλατει _α ν Μητροπολεω ς , ΠΩΛΟΥΝ ΤΑΙ εν * υχ % εις τι μας _ιυΟη νο _τι-ις . _% ι . ΚΒΠΡ _1 ΑΝ 0 Β . _^^^ _ν _^ _' _ΟΣ ΤΟ _ΒΝΟΣΤ _ΟΝ . _^^ ΑΠΕΝΑΝΤΙ _Ι Μ _ι Ζ 7 _^ _^&< _—« - _*»*> - ¦ νΙ _»^ , · ' _^ ωραιοτης _^ εν _« _τι _^^ ΒΜ αποκ ταται , διο πρ _εττι ι _^ _—^^ τι ς να μαθη να _διατηρη εκει υην , · τη ν . δπο _ιαν εχει , Μη αλει φετε το προσωπον » αΙ τα ς χειρας παρα δια τη ς _πραγμα-™ η _βΕ δω .. η ·» Λ _*« Υ _^ η και διαο _εοομιν )] ανα τον κοσμον απο το υ 1 860 . . ' ., Αι αλλ α ι οκευασιαι δεν ειναι παρα απ ομιμησει ς Υης _ΠΓΕΙ 8 Ε « Η , * 1 * _Κ αλ ηθως εμπεριεχει δ λα τα συστα _τ ικα τη ς υγιε ινης , εντελως απη λλαγμι νη λιπαρων ουσιων . Δυν αται τις να αλει φη το προσω τιον η τας χειρας του δΥ ολιγον _βι 6 _* ρεγμ ενου Αευκου υφ ασ μα το ς και να καανγ _, _ελαφρ ας εντρι _οας . _ΡΟΟΟΗΕ 8 ! ΜΝ · Π ε _^ ττη πδσα συστασι ς δια το υγιεινον του πα ρασκευασματος τουτου _.

Τίτλος Θέμα Σελίδα