Π _ι ο ' δλα τχυ : α νω , ' _»· _ικ 3 λ : ο 9 « ! _ειιι τι το _μττ ' -υ / _οτ _αζ , 5 ~ ιι Ο _τια _ρελο : » ετ _ 5 ι _: ςηγ * 3—7 . ωρ 1 ς νι υι 33 _χΒ , _' ι : ερ _Ι : * Τ 5 · 5 _: _« η _ελν / Μιη _αμι _φλια—υ _τ _ςυ _'ΤτΝ 4 _Ι _* υα _της _Κυδιρνη _ιι ω , _χ αι » υν ι £ _« τ χ _ταζχι π _ραοτητα _ιιε _ςι γι _ια : υ- ' ι την _βοτην ' εκιτΒ _, μιν _, ιν _9 α ? - ρυ / _ι ι ' , ω . οτι _^ . _ιν _υι _' . _νον σ _? _αγ _α : . υ « -3 -αλ αι : ν Αα _^ _ειτως , _ττ α _^ τ _οτι αυτυ η ? 7 . _£ : ν _ατ _3 ' την ' τα _ςιν χαι _ατ _ελ ηγ _ον εις αυτη ν . Την αυι-ην _Ιλδ _αιι » 0 * ιλαμ _δανβ κ » ι τ 3 _μιι υΟτ _ι ζ »* ν _3 _ι _Νδ 3 τ 3 υ 5 Χ 3 ' . χ _ατ _ι _ρχλλιι ειλικρινεις . Ι _5 ι _33 _^ α _0 _εια να _Οι μ _» : _τ ι _ρμχ _εε χ ) τ 5 . 01 ιν Τουρκια _$ :: 3 »» χς _Χρυτιαν _! τελ _ιυσι ν Οπο _ι υιΟΒ , χ . * , « εναντι τω » _τττ ν . ων το _μπο - _υοτα ζ αοτ _ο Β . αΙ' ιχ υτ _ο ει » αι τι ελαχιστ ον . Η _ξυτμ _ενει α των ω ει ρητ _* : αυνΟ ην _, ων αλλοτε μεν στρ _ιφτ οι * χτα των / Ελληνων , _αλλβτε _ιε χ _ντα των _Γουλγ αρων . Ου 2 ει ς μη τας · . 3 ευ _? α ανα την Οθωμ χν _!* . ην Αυτοκ ρατορ ια ·/ _Γυν ατ χΕ να _ι _ννοη _^ _ν _) τι _ιυο _^ λια _ι , χχ Ο ' ω ν £ ·/ 3 _υσι ν _* . _α _* τι _παλαισω 5 ιν αι _οιαιο ροι _νιιστι _ανιχαι Βυ / . αι , « ιι _* _ε ς ι , _ωιιν _υχο το _σουλτχνι / . ον _ιΛτξ -τρ _ιν . Οια 3 η « τι χα : αν ειναι η αμι « ς αιτια τη _υτη _στ _αμεντ ι _' / _Οροτητ : _ μι : αςυ τω ν _Τιυ _ρχ ων χαι τω » _υχοτα _βαομινω ν ει ς αυτου _3 υλων —ειτε _αναθετα : αυτη εις _ζητηματα 3 * . _* _λτ , 3 · . ων * αι · σχολειων , ειτε ει ς αλλ ους _λι-ρυ ς— -ααα _σ-χε _^ ις τω _/ Νεοτου ρκων εις « ν « ι μονο » α _? _ορ ? , 2 ηλ αιη _^ ως να κατα ? ιρω _ο : Θα » ασ _ιμ _3 ν _πληγ μα *» ι των ! : _αι / ορων _ι _ρον _ομιων , ω _αεολαυου _οιν ο : -χριστιανικοι _ττ _ληΟ-. _ομοι . Καιτοι η _^ ελεν ειναι ισως λογι χΟ ν , εαν η ιουρ χια _ιχυδερνατο • _πρ αγματι συνταγματικως , να τ : _? 3 $ 5 αινεν η ' Ο 0 ωμα νι / . η _Κ-βερνιτ _, αις εις ' τον _-ερτο ρισμΟν τιν ων εχ . των _-οονομιωτ τω * - / _ρητυνι χων -λη _Ου ? μων , ατ _ινσ διν Β / _ουιι _καθαρως _ΟρησχευτιΑον χαρακτ ηρα , εν τ : υτι ις Οταν η Αυτ οκ ρατ ορια ι _-. _ευΟυ _-. ετ β · _υτ . 5 Γουλης μηιι - μι αν ελευ _θερ ι α / ινεργε _ιι ς _ι _^ _ου _^ _ης , ' χαι _Ι _3 * 3537 τΟ ν . ομητ _ατον Ενωσεω ς χαι Π ροοι _ου , ειτε * ρ _ζζ , ειτ ε αχ ροχιλο ο : τ ω * , _εςαχολουΟε ! ν' _οτ _ςοτελη _ουλ _αμιν _οπισθεν τ _ου _βρονου , ειναι λιαν _? υ : χ ' _ον ι _χ ως 3 ! . _οδηγοι τω * δια _φ ορων θρ ησκευ ματων ιντεινω _σι ' τις δυνα μεις τ ων , ινα _οπςοτρεψ _ωιι ο : αντα ιιε _ριοριτ μ ' ον των προ - νομιω ν , ειτε _ττ _ροχειτ αι ~ ιρι θρη _ιχευτι χων , ειτε _πι : _ : _-3 _λιτ : / . ων τιι 5 υτω » . . Δε ν _υκαρν . ει αμ _ ι _05 _Νια Β οτ : η Αλβανια ει ρηνε _υΟ η μονον χατ ' . _ιπ ιοι » εια _* Κατα τ * 3 π _αρελ 5 ' 3 ν Γιν ητα / μονο ·] αι ' · ' !* . α :: ρα αι _> τ « ισταμεν α : _μεταςυ των _Χοτιων χαι τω * _Βχι - ν . η 2 ων _, αλλα χα : αυται _αχομτ , _' _α ! μεταςυ τω _· ν Β χ _ιχτ _, _ιω · _3 ! _α * ιι 5 ι ς , οιτιν 8 ς _εςηο Ο _ινουν σι : υ - 8 αι ως τη ν _αλ _^ ανικ ην · _Ιχ ' _Λι ιι _α Η ·· σ υνη - θει α εν τω _^ αρελΟ _βντι _ειι _ι τ _τ ,: ψυλη ς _ιν τη Γ 5 _? ει ω _'λλι ανια _υητ ρςε » 3 _* ως _διις _αγ ωσι » ε / . α _ιτη · Λε 7 . ωρ : μ { νως το * α _( ω _'ι ' χ . χτα ι ασης _π _ροελαι εως τω ν Τ · 6 ? ιων μ |·/ 3 · . τ 5 _^/ . ουτα _ρεω ς—τρ ιτο ι _νεργειας , · _διτ ι ς _^ χ ? 9-ω ριστ _: » α _μαται _ωστ _) _κι _οαν _ιλ _» ι 3 α _εχιτυ _^ - •/ _ιας -ω _' γεννα _ιω αυτων _'Δρν _αουτω ν . _^ τουτ _ιι ς ομως 2 εν ' _Αιγ ' ιμ '·» μ ? ι _? _δλα , οτι . •/ . _αιτζεο ανηΑοντε ς εις · τρ ια _οι _3 ? 3 ? α θρησκευματα , συνταυτ _ιζβνται « ς _^ _' τ _ρβΟΜι » να ιι _αμεινουν μια _ιΟ / οτη ς , να _ομιλοσι μιαν γλωισαν _Αικ _' νο καμνω βι _χοηαιν τ » 3 αυ : _3 θ _αλι » - _δητ _ου . Ει _ςτ _α _δορ _εια-ιιρ _οικν _^ ιν τοπικοι τι νες ιςεγ _ι ' _ρους , αιτ _ιες κατ _ετι _ι · ττ ( ι * _Λ « λην ? _= ι τ ' ο _ττα ? 5 _·/ μι _. _ον , ' δτι _ιι εςετ : 3 τι _3 ν ηι η ειναι αν οι Ν Τ ιοτ : υ _ρκιι Ο' ο _? ηβι * Λ « υς _Αλβανου ς ανενι · / λητ : υ ς ν' _αχοτελιιω : ! 1 ·/ φ _* Ρ _' •/ ωμα ' εντΟ ς τη ς Δυτ _οκρ _ιτιριις κατα παντο ς ε-ηλ · _ οος , η Οιλωσιν * ξ » 3 γ »» 5 _«» ς _? ιΑ _8-Κ 3 λιμ ν αντιυ ς _»» ιρ *? ν _» _*?«>»^ 5 ω *' _Ι * _αναι-: « 93 » Μ ? δ % ω ς · : _ιρβιυιρβν _απ ιτι λισω ' _βιν ανεξα ρτητ _α * ιι «? _ΓΤ «* _ιχι . των *· _χτων _τβΟ 'Α _ιρια .. _¦· . ··· ι · - · ' ·' · . Κατα τα ς _« _ρωτα ς ημ _(?» 4 Σ « νταγ _μα-Τ 3 ς το ΤΒ .: υρ · , ·« ιιν _( Ι _*» ς * _, ι μ τι ς _««? ¦ αναγ * τ _, ς ) « ιτΛεο βη ' ες _« 5 ? δ » · «« ' _«« _ιενη βαν αλλ ο η » 3 ριΙ * Λλ » _τιδ ·* βμ «« 9 !» _« Εν ωβις Π ? 35 _$ 9 ς » . Ο Κι _βιη λ * βσ * ι _,. δβτι ς , Λατ _α την γνωμη ν ρ · , _«?' . δλην τη » ηλκι _« . «» , «»«' δ , μιγ _41 ?' ' , _?* : ς . · ι Τ 8 ' 3 ? , ς 5 ι _π _βλκι _Μ _ς , _ιξιιιω _χ _βη της β ? ΛΒ , «»»' - » _***' •/ . ρωντ 5 ς λογοι χαΙ · κ * τσ τ _ρυον « ντι _βυντ _αγ ™ μ « ι * ωτ « 9 » . , Δ * 9 λ » _υΟ . « ς Ι « ρ *? ησ » ι »» · Τιον ενΟς ' / ν . 3 _· , ΛΙ _^ Λβτε % 9 « ς _^ ΧΜ 5 « 9 ι _«· τ ην 0 £ ιι ν ιν ' τω ' 1 ? * β _» βΥ _< 1 < ιιι 6 _*«» β _$ ( * _» _-ιΒ αιτ _ιον τι » « ιν _α ? ορητ _« _α _» ω ? _> και μ _4 » 9 » 5 _ια να το » _αντι χαταοτη _ιωιι | ι _« _λλΜ « χμ * ρ ω * ατωτ {? _3 _^ _^» , β * τ _^ ηγ . _Αλ η _* __««?· <·/ 3 _ντ _3 ι _κιτα την θ _|(| 9 ι » . _Λ / ' ' * Κ * ν _οι : ν ' _« _ωι _' τ ημχ ι « ιι _Μυτ _»/ - * , ι _« * _« χριλκ ' _, Ρ » _νη «« _τ _«« ι ? _# 'ιν ι 5 ? ' . ? Ι μ « λ _{{« η την Ε _Χλαι ι _ι Ι _^ _4 Αεμ 9 »' , , _Α «· ρηνη _Ιιι ?· _ΑιχΟη 1 » ως Ι * _^' ι _^^ , - _^ _- _ο 9 _«» Λγ » ρ « ι . · Πι _ρι τ βς · 6 ι « ιω » ·! ςι 9 _ι «« ι _Ι _γινδντ _ι _ιν τω τονρΜ χφ _» ι ?* $ Μ « Μ » _κ . ,, / , ? ι ' _λια » 7 . μ ? _1 _ιι λ 9 ν , _υ « ¦ ε _*? ι } γ * _μΛ ι _» _: « _λι _/ _ιν _· αιτα · _0 Τ : ν 8 _4 *« _, :. *» 1 Ρ . ! _?^ 1 ? Α _ν » _^^ _^ : _ι-κατα τα *? ωΜ στ _αδ Β _^ λ * Χ _'?·' ν _ΒΟα ' _αχιι αιαν 9 _«{ ρ τοΟ · _ιΛ _^ ιΙ _,,, _!^· . _' _? Ε ν ω β 6 : ΛΥ _«?« Λ _4 _» : ?»'? . « _4 ? _:-ι « 8 Ο _» _'· η _$ 0 ατ : · ν * ' _μν _^ ι _^ Β / ' 200 _, _υυυ _ανι _ρω / _ι ντ ' _β ς ολι γων 1 _ημερων _^ _πιριοο _οτεροιι ς _^ _α _ηι υνα τ _β να { χ _^ 3 _> _ου χαρη _ρχετ _β , _Ιακομη _αλι · 3 ς _κρινος ) , ο τ ουρκικος στρατ ' ος , δσ « ς Β : ως χικτη _τ α ι 5 υ » αμι : ς εν _πολιμψ 1 , 500 , · 000 αν _ι ρων , _$ εν _ιια τ · _, ι _υ _» ατ _9 , _λβγψ - _τη ς _ι- : λα _ττωμ ατιΛτ ις _χαταν 5 μ · ι Β , ς του ανα τα _διαιορ α _μι ρη της _χιτ _οχρατο _ριας , να . ειναι εις _9 _Ι 3 ιν _χρ ' ος _^ _ολεαον αρ _ιν _παριλΟωσι _χολλαι ει 3 : μα : ε . Κ α : α τ ' : ν τελευταιον ιλληνοτ _ου ρχ · . κ 3 » _πολεμον ο 3 α 3 ιλευ ς _Ψεριιναν _ιος _Ιλα-? εν ως αντ _αμοωην της _ουιιτι ροτητο ς , ην » - τηρησε ,, _ουο _βερατ _ιατ - _αμοιβη εις ην _· . τω ρα η _ιι ς _χ _ροιι _ν . _'ι μιλλ : ν _αιυνατον ' να _αρΛεοιι τ _] .. Το γεγ _ιι _βς , 3 Ι αν Μεγ _αλαι _Δοναμει ς ι _εν _αχητησαν δκω ι _ο _^ αναλογο ς _• _τις _αιιο ' * _ζημιωσις 3 ια - . χας * αχ « λειας , ας ρΙ Οιτη _χιοΙ των _υχιστησα _ν ει ς _. τας . ι ? αγας των / Αιανιον , _ιι _ςηγει η 3 η _εχα ρχω _ς την _δισιν τι , ς _υυδωχης [ εναντι της 'ΟΟωμα > : κη ς Κ · _υ _98 | ινη 3 εω 4 _ιιΚαΙτ _ιι _μιτ ' . _ι χ ι _οταμ ινας _, _ιχιτ _ιχι ο υ ς . ι ριυ νας , . _ειμαι _^ . εχιιαμινο ς οτι χε ρι τα ς 25 , 000 . ' τουλα χι-:: _ο * ' / ρι 9 Χια ν 3 ι εσ _| α _* η αν _αχανβρ ωπως , κα . _τρος τουτοις χαριι _ιαση ηα , αν _υχοχρεωιεις , ας γ , Τουρκια εχει χ ατ ' αναμ _? ια βητητ ον . λ 3 γον ατ αλα 5 _ν _| λογ ω ? υ » 5 η _κυν τιν _οιν , · εν τ _οοτ οις τ : : αυτη ειναι η αντιζηλ ια μεταξυ ω » ' Δυναμεων της Β _ρικ' . ης α _^ ενος και τη ς ομο _» ωτι _α ς των αλλων τ ριων _αο ' _ετι ρου , _ωττ β _ουιε αχλ η λιξις _' _ιλι γ _^ η υ = _* ερ της τιμωρ ιας _ικεινω _» _^ _οιτ ινι ς , ω και _τυτοι ο ' ι Νι _οτ _βνρκοι α-» _ομολογο 5 σιν , ει _ρι » _υχ ευΟ _υνοι δια την _οςτρρ _^ ιλιαιων _χριιτια » ω # 9 ωμανων υπηκοων και ¦ την χ _ατΜτρ _ονην _ιιιι χτηιιω ν _ςινων τ _ιιουτω » Δε » _διαχειμα : ιυ _σμενως πρΟς . τΟ νεον _κα-9 « 3 τως . εν Το υρκια , πλη ν δεν . ειδ _ι ν ακο μη εν αυτη την ε - · _: χ αταιτ α : ιν ' ελευ 6 ε _ρια ς _| _αδιλ _* Ι _οοτητ _ος και _ισοτητ _τ ς , η # ας . « λπι σωμι * . _νΜ ΓΑΙ _ΙΛΕ _ΙΟ Ν ΤΗΣ ΕΑΑ & Α _ΟΣ _Βυμνασιου προς γν ωσιν Ι 60 κο _' _ινου , , Το' 'Βπ _ουργει ον των Εκλησιαστι · _χ ων , χοι της Δημοσια ς * · Εκπαιδευσεως . ' ' ΛΡΙ Θ : Π _ρ ωιο _υ . 3220 _Λιβ η . 0614 . _-: Εν Αθηναι τη 11 Αυγουστου 11 ] 10 , Π ρος τον εν Λα _ρνακι τη ς Κυ - πρ ου Προξενον της Ελλαδο ς κ . Ι . Κ _αλουχσην , Ε ηΓ [ δ >) η εν Κνπρ φ λειτουργ ια δυο ανεγνωρ ισμ ενων ' γνμνασΙ < υν αν _> χ ι _ωγβΧειας _γινβ ζ αι · Αφορμη δι αιρεσεων χ αι εριδων μαιαζν των υηοατ ηρ _ιζονιων εκατ _ερου τ ων . Εχη αι' ο _εντηριωι · τουτων την αυντηρηο ιν χαι ηροαγωγην , υπα ρχει δε κινδυ - νος , δ μ ολις ' χ οπασης 'ωζ ι » τ ου αρχι ζ τ _τ _ινηοη ιχ ου ζη τηματος σαλος , να ¦ α ' υνιαρ αξβ χαι παλιν χ αι διαιρ εση τον Κνπριαχ & ν λαον , ¦ Ιυε _ωοηοαμιν Ι _& _νιχ ως χ _αι ηαιδευτι χ ως σχ οηιμον ινα η : εν Κυ _ιρ φ γυμνασιαχ η μορ _ψα _υσιζ περιορισ _ω // εν ' ενι μ ονφ _γνμνααι φ _δνναμενφ οντω . να _λειτ _ουργυ τελειως χ αι _τιρ οαγηται δια - ' ' Ι της δ ' μο _υυμου συνδ ρομης του Κν · πριαχ ου λαου . '· · .. ' ¦ ' : ' Ως τοιουιον Ιυμναοιον αναγνωρ _ιζομεν χ αι υΓωρουμ _εν * Ιοοτιμον προς ια . εν Ελλ αδι μονον ιο υπο τη ν _ττρ οεδρ ιαν του _Αρχ ιεηιοχ _οη ου τη ς Κοπρου , α _' ρομεν < 5 ε την αναγνω - ριαιν Ιχ του ειε ρου των αυιοΙ _^ _ι Β υμνασιων . χ . - Καια χ αυια μονον οι εχ του υπο τη ν προεδ ρ _ιαν ' ιου · ¦ _Αρχ ιεπιοχ οπου Βυμνασιου μα _& ηται υα εηιτρα - ηη να εγγραφ ωαιν 6 ν ' χ φ- 'Ευ _νιχ φ Πα επ _τ σιημ Ιω _εις το εζη _ζ , ητοι αηδ ! γοΟ 2 _ιπιεμ βριου του . 1911 και . μ _οι ον _οι τον Βυμνασιου ιονιου εχουσι ηαντα τα δικαιωματα των εν . 'υ 7 λα > δι δηαοοιων Βυμ _ναοιων _ι Ιια ντδς αλλου χ _νχ δν _λζ ι _τ ουρ γη- ' _σοκι-ο εν _Κυαρω , οΙ μα & ητα _ι . ν ) α υ _εωρωνιαι εν Ελλαδι ως .. εξ Ιδιω - τικω ν εκπαιδευτηρ ιων προερχ ομε νοι . Τα ανωτερω ηαραχ αλουμεν : _[ _Υμα ι ι , χ . Πρ _οξενε , ι να αναχ οινωιηι _ε ε γχ α _ι · ρ < ας χ _οις αρμοδ _ιοις 1 _, •' 4 0 Υπονργ _ος ' . .. Α . ΠΑΝΑΒΙ ΩΤΟΠΟ _Β ΑΟΣ Π . Ζαγα νια ρης * . ΑΕΜΕΣΙ ΑΜ ΗΧΩ :: _ _¦·¦ _. : ( 'Εχ Πλαι ρ ωΥ ) · . ' ΑΙ _' πρω _τ αι φθινοπωρινοι _βροχαΙ Ιν Πλα _τ ραις _κατεπεσαν _μετ * υληΟους * χιι ·( _μωνικης ' _φρενι ' χ ιδ ' ος ' , ' εν 1 συνοδε ( ςι : ψυ - χους οι _^ Ι' ευκαταφρ ονητου , _ανεμων _, ασΒρα « ων , βροντων , ι _|? χισαν δε να τρε _^' πουν εις ' φ ' υγην τους _ιντ αυΟα διαΟε _ρι · ζονχας , _, ηαρ ' 'δ λ ' ον' το ωραιον και ? ξο _·[ ) . ως υγιεινον _, υ ' πε ρ ? χει η τοιαυτη _ιι ε _· * ια _^ υ _, · . ι | χ ης φυσεως , ενψ αλλοι ωνε _ρχοντ αι το ρα _δπως απολαυσουν τ 6 υρω- _ μα των δασων και _χον · _χαθαρον και δροσερωτα _τ ον αερα και το Ιξοχον Οε « - _, μα των επι των _δρεων βροχ ων . .. . · ι ¦ · . * ~ » Σπανιως διηρκ εσεν επι τοσουτον συνοδος τ _ου ' Κακο υργοδικ ' _εΙου , το οποιον συνεδρι _αζαν απο της παρ ελ . _ΤρΟτης δεν επερ _αχωσεν « χομη τα ς εκδικ _ιισεις ιον , ' . _'Α _^ λα κ αι τα εγκληματα ειναι πρω · ' ιοφ ανως πλουσι α και γενναια . Παρατηρειται τελ _κυταιω ς . οοβαριοιο _^ . τη _αΓξη ιτις του εγκληματος ιν _τβ πτωχ α _, ημων νησ _φ _ , οι δ' _ηγετ αι του τοπου . _, τουτου ' ε _^ ουσι καΡη κον να _μεριμνησωσι . ταχεως υπερ 1 _τι | ς καταλληλου διαπαιδογω ' _' - γησεως . καΙ διαμ ορφ ωοεω ς ιου λαου ) ' . η η Ιλλειψις κυρ ιως ιςηγρ _ιωσε τα _6 ν- . στι κτα αδιοΒ ' , , · . . _ιΕΟΑΙΓΚη Ο Αγιος Πα φου « ροσ κληΟεΙ ς ιλβι · ' _» του ργησεν ενταΟΟα _χπ . παρε λΟουοι ] Κυ · ,, - ριακη _, σημερον δ * ογδοη · Σ « _πχεμβρ ( υχ > ' _^ εν Τροοδιτισση , κηςυ ξας και τον θιιον | λογον , _Ι μπο ιησας δε Οαυμασ _Ιας εντυπωσει ς . . _, . _03 _ΜΚΚΚ _2 ) ι · * Λ . . . ΑΙ _Τελευταιοι νυκτες <{| ς _εξοχες ενε · _* χουοι τι το _υπεροχω ς _μαγευτικον και δχ · ' · τικο ν , το ρα μετα , τος βροχας α _το ' δι · '· _ουγες φω τι ) Σεληνης και τον ωραΤον ' ' χαι ζαιογ ονον αερα χον κατο _ιμβστον' Οαυ _^· _μσσιων-δσμων . ·· · Πλ _εΒοτοι εξερχονται εις ιοιου _ιους _¦*&' ' _χχερινους περιπατο _υ _| ιιτα παντ ος 1 φσ _> _^ δ ( ου κατα τω ν στοιχε _ιων τη * ς ' φ & οιω _^ '' _σνχναχις ο * , 'αΗου ον « αΙ γλυκε ις ηχοι Ιγ * χορδων _οργιων · ' προσδιδοντ _ες μβ χου _» • _μορμυρισμοος -των νερων ικομη | ιιγα _«»'' λητ _ε ραν _« νοητ _ειαν _^ · _*> % •—Εν τουτοι ς _ιδριοκομ _βΟα _εΙς τα _τιλ _% . των α 10 _ερ ( ων τουτων απολαυσεων _^ των _εξυψουσων το _ηνβΟμα ' υπ _βριΙναι ' τδν _' _ιιο * . . . ρμικων _πρ * αγμ 6 ιιων _^ ' . Ι . _. .. _!· . · ¦ , · · :. _' · ' , ' Τ < ¦ ΒΑ _υοΑιιΚΑ _/ ΤΗ Μ _ΜιΟι _Μ , ΕΠΙΣΤΟΛΗ Τυ ι * ΕΜΤ , ΠΡΟΞΕΝΟΥ • ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟ Σ · . - · · . ΠΡ ΟΣ · ΤΗΝ _= Α . _Ι _, - ΤΟΗ ΑΡΧ 1 ΕΠΙΣΚ 0 Π 0 Η _. · Τ Ο ΕΙΠΣΗΜΟΗ ΕΙΤΡΑΦΟΝ * ΤΟ 1 ' ΥιιυνΡΙΕΙΟΒ . : ¦· : . _ΠορΒ αναγν ωρ _ισεω των · υπο * . _^ ην ¦ π ρ _οεξ _ριαν τοΟΜ . Αρ )( ιεπ _ι σκο ·' . ·'*' πο ι > Κο _ιν _ι τ _κ ων · Ελλη ν ' ι- ' χων Ε -αι _δ ευτηρ _ιων ' . ' Ο εν ' τ ' Ιμ ς ' Π ροξεν ος _^ τη ς Ελλαδο ς κ . 1 . Κ αλουτση ς _εστειλε , _προς ν ' τη ν Α . Μ ακ α _ριοτη τα την αχολ ουθον ε _« ισ : ολην : : ' ' ΠΡ 0 ΞΕΝ Ε 10 Ν -ΤΗΣ ΕΛΛ ΑΔΟΣ . _ ΑΡΙΘ . -Ι 46 . _. . . . .. .-ν · * . · · . · ,. • · Α ' ΑΡΝΑ Κι , 28 Λυγ . ' { 910 Λιακαρ _ιαιτ αι β _, _' ' · ' · ' ¦ ' Ευχ αρ _ιαιως _αναχ οινουμεν ' . Υμιν οΙιΙ ιο Βυμνασιακοι ζη τημα : ' χ η ς _Αευχ ' ωσια ςΙ Ιυ _& η _δοιοιικω ' Χ _ηΙ ς _- το εσπερας _ελαβο ν _απ 6 το / ' Υπουρ _γον χ ης ., Πα ιδειας · χ . Π αναγιωιομονλ ον χ _οι εξη ς χ _ηλΓγραφημα : ¦ · _¦· : _Μ ' · . : ΠΡΟΞ ΕΝΓΙΟΝ - . ΕΛΛΑΔΟΣ > _-: _' , . . !¦ ' . : ¦ ¦ · · ¦ _' ¦ · _Ααρ _ναπα . · _ν _, · ' ' · * Αποο ιλΙομεν Ιγ _Υρα φον , · δ _ι · ου α ναγνωρ ιζαμε * μ _ονον ' _ · ' _^ μΗ αψ __ υη 6 ' ηρο _ιδρ ιαν . ' ' Α ρχ _ιβ ιιωΗοΗο _ν , _ _αι ρομ 6 ν ' _δοΙιαν . αλλου ' λ _[ . Ι ν _^ ' αοιου , , _ιΛβρ . & ν : > Ιξα χ ολου & _^ _. _ιβμουργρρ ν , υα υβ ωοη ται _»< _ιια ) ι _ι « ο » ' _Λν 6 υ : > δι _κ αιωματος εγγραφη ς εν ( χ _φ ) . Πα _^ αχ _, ψ μ ( ψ : -- τ . · _ : . · .: · ¦·· οτ _ι λΙ / ' . 1 . . - , _' . 'ι _«^ ς ΠΑΝ ΑΒιΩΤ ΟΙΙΟΥΛΟ _δ : / _Τψ _ι- χ ο ' _υζου ' 8 _ιδοιχ _οιψη _4 ' _^[ βε ' β αιαο _ιν ' . ιο _^ β _αυυια ιον _ουβ _αομ οη } ' > _Ου _μευ ον ' . οια < Γλω Χ , ζ _ψ : '· _ι _< , _Β , _· . : : ¦ ¦ ¦ · ¦ , ν _^ : ΚΔ /> 0 Β ΤΣ Η Σ ) .,,. ! ' τ _^ ' ιντ ολ _^ « 6 Υπου _ργε ιου ,. , τ _^ ς . Παιδ εια ς , ο χ _» 9 ι : δοτου . πσ ρ . _( δω χβ τ : ρ < _) ς _8 ημοσ ιι _^ ι ν · . τν προ _τον . Π ( ι . οξ 8 _νον-, Τ 7 ) _ς 1 · ι • Ελλα δος , Κ Ι . · Καλ ου _« ην · ( _ιττ ( ση' ·· , — _ 1 1 7 ~ « . · ΚΒ ΕΚΛΑ ΙΕ .. Τραγουδια χωρ ις ρυ & μ 6 ' Στον . _' Πανολ _β _ιον Η _εαν δειλινο μι α ωραια ς ανοιξια · τι χη ημερας * καια _πο _ρφυρος η _^ λι _ος , _πβρπατουσε με ' κα , μα _| ρ . ι τον _μεγοιλο δο _» 1 *' _Η 1 _* _° _ν · Υι α _ναβριι τι _^ ν _αφω / _τ _αχτη ερω ' · ι μινη του χην νυχια , ωροδ τι ) ν ημερα δ _^ ν μποροΟσε να δη . _τΑ . ωραια , . ματι α τ _») ς γ _ α ι ην Η _^ τα ! _ζιιι πΟΟ * ' _* ω χουνβ βαλει . _* βνα κομ ματι θαλασσα ς 1 'Ι ιπα _ιρνε α _> : μετρητα ' -φΙλ _} α α > τ 6 χ _'! _Λκοογι αλι Β που ποΟο πλαντα γμδνο _δναι _·^ _χ ' _μαγκαλ ια του _νυ δ . _εχΟ η ιΛ _ιΟοστε _φονωμενα κυματι _ι της , . Μ ' ι , Α τ ρβλλ _ιΥπΓταλου _οιτ βα _ι _, γυρω σ ινα ον 0 ι _^ ι ' μισομαραμμενον 8 στην _| ι . _* ον τρ βλ _*' . ) _. ο χορο της *» '' _^ _ανυ 1 ' _γιρους'ι _γυρουι ' η _βρισοους . ' * · . · ' ¦ ' . _' · _' ' ¦ ' _· ' ' _[ ' ι ΚαΙ μια « αρθενικ > ν ν _^ _° _'θΜ _» ' « αλ _ηες ' αγαπες σαν _Ουμοχαιβ ·? ιο , Ο ' - χτ _βσινο Ο · · _> _ιει . μωνα ' _, που _επροσμβνβ βουβα , · ,. χαθοταν β _οχο _. παρ αθυ ρι ,, _'Αγτικρυ ' . τ _, ης , ' πισω απο ινα μεγ αλο δεντρο ' _^ ταν β κ ' ρυαμ ενος , _ι _γαλεος ' ουρανος . ' ' Κλ ? _[ ψ ενιι _αΜιΙα Μ ' νε σιγαλα . στην αστραποζωη ελπιδα , που την εβλεπε απο μακ ρα χωρις να την _ζυγωνη _ποιι . Εζ ι _> υσε μ' ενα _Υσκιο πνιγμε νο _στο ? ρμο ακρογιαλι χι * ερωιεμ ενη _επωασμενε χον ιοκι _υ αΙωνια . Ποσες φορες ' δεν βαφχιοε την μορφη αυτη ' στη ληθη Μα λησμονιε ται ποτε Αγαπη Μια σιωπη . παγωμενη την . κρατουσε . Η οδυνη ειναι μι α μεγαλ η -στιγμη ΚαΙ την στιγμη αυτη , που της φαιν οτανε αΙωνας , Ενα δακρυ φανηκε σχα μεγαλα της χα μαιια . Δακρυ μαργαριταρεν ιο , που σαν Ιπεφ _ιαν β χρυσες _αχχιδες του ηλιου , κ · δειχν ε την οδυνη _πηυιαν αδιακοπη και σκοτεινη . Τον εβλεπε εισι ζωντανο _με χο γλυκο τ'ου _χαμογελο _σι ο _σιομα _, απανω στον γαλαζιο ουραν ο , θυμοτανε _χην μυρωμενη του · πνοη , χι' - _ικλαιε πολυ για _χι η . , σχεψι της πονουσε . Ενοιωθε χον χαΟμο του απει ρου πωσβυνε σαν δ · νειρ _ο σιο φως , ? νοιω 8 ε παλι μεσ * . _' στα σιηΟεια της χη λαχτα ρα « ου την φιλου σε σαν τρελλος κι * εκλ αιε . Εκλαιε γιατι φανταζοτανε την αμοιρη καρδια της , γοναπσ _τη , * σιο ταφο του μονακριβου ονει ρου της ψυχης της , που φτερουγισε σαν _ι δανι χο : αναερο κι : εταφη χε σχα τρισβαθα βαθ η χου απει ρου . Εχλαι _δ κι * Ιλυωνε σαν λαμπαδα ολολευκη που _ον γοσβυνε μυστικα . Κι * εκλαιε .... Κι * εκ λαιε . . ·· ,,. Ζ . ΘΕΜΕΛΟΣ . 3 _Ι _1 Δ 0 _Ι 3 _ΟΙΗ 232 : _^ _ρι _^ _αι £ _ιι _*>&&& τ _% ι -. ιζ , _χ _υζιρχ Α _τ _& ι & τιιιΛζ μ _? ν _κζι τ . Ω . ν _ _ις £ ) _£ ι & _% & _ρψιννν ., 3 α _ν _& _τιφρχ - _τι _Βρχ _ζεΓ ρ , _ιν ' μχλ · _% _& _νιαν _^ _αι _& κ & γ μ & ι ¦ &» _ι % ιω _% τ _^ _ς Κυριας Γιργινιας ' _^ νι ' ο _55 * ν _Ουομανη _, _, ρι / _ις Ω _& Φ & ' _ι _ιΛ _,, _τ & . _ρι _τψ * _Ζρζφ _& φ Αινχψ _* Ιων . & ρι > _νλ $ _ρινι ) _υννχ _νζνΑ να μ . 1 3 Ζνζ $ _* Φ * _Δ-ολΜ . _ΜιβΙιΓιιιΓιΙΑ ' ι 1 _ι ! _Τ . ι . „ ι ι , 1 Ι ? !' . . . ' ——Γ _ΚΞΜΙΡΚ Η ΓΙ & ΗΗΓ Λ _£ _Τιλινιβι » , _ΤιιΛ 1 ρι _>» ι _^ ιιι « & _Ιζφ _& _ινζ % _Α χρι ιτυ _& ρ &» Μ 4 κι * _πρ _£ - _οω , ει » _?^ ς Ε / _αλ _^ _54 _*^**^ _Σννε-7 . φ _&^ £ ν _& _£ « ν _»& 4 _ι _$ _· ΥΛ ι »» ι *« _4 _»« ιι _4 _ιι > ν _'&«>» ρ _«» _ρφ _& _9 β _? _2 ι _ΤΛΠ _ιιφνΗψ τ _^ ς Δ _^ μ _» βιι » ν ' Α _?{« 1 { _1 « ι / . « Ι _ιι / _φ-ηνι < _η _·» _ικιι _& φ τ _·»* , _τ . ιοι _Ι > _κ _* _ιΑ _$ _ιι £ _γ _*? % ψ 9 ν ' _τι _0 _« ρ _*~ α ? _1 _& ' /* $ Μ * ιδ _5 _κ _* _Ιονν 4 _& _$ _»& - « _κι , ι : * -η _ιτρω ? 7 5 _?^ _νιιρια _^ -ι γ ** νι _^ εν _^ _4 ν _τΦιι _Πιτριαρχωις _ι' & ν _^ _ιυ ' _ναχ ινη _βν & _$ Λ 9 * _ς _Λ α } Χ _% ζ _) _& ' . _-ι _& 3 _ΤΒΙι 51 ιι _* : ιΞι _« 3 £ _ι [ _ρΖ _== _Τ ? Τ » ' _3 ε 38 » - _£ « _τ _^ _'ιββν _^~ _= _» * _Τ-ββοπρ * _^ _Ανεα * Ι -325 · _% » _2335 _« _ΠΖΤΒΤΛΙωΤΙΙ _& ν · _33 ι _3 _^ £ - | . « _8 Κ _-55 _^ . ι == 111 = 173 = 3 _^^»· ' 3 = 3 Ι ¦ _λΖ _» ι _χ _ζχζζε _& _ι · _τ « _ιβ 2 _πιω » ~* _ζ * _ζιιαιυ # ) _&*¦ . . _^ ιι , ] _ 37 _* ? _= Βι « _ιΗΕιι 3 » _λπο _&» _. _3 ιε ¦ τδ _» . μ £ _λδιν ι * _± 3 ι _ιΣιΓΗΓιτ _^ _υΓΓΚ _&^ ς _, _3 ωπ »* τα _τ _^ ι « «»» » 'διι 532 » 3 _* 3 _^ _Ξ · _Λδ - _^ _ηι _^ 2 _^^ Ι _^ αη _^ φ _> ιζα 7 _£ _, ' _1 Ει ® ι 553 χ & ι & 3 ιυΖιυζ _Αι _ψι _^ _ζεζαι τ . . 9 Ε 2 _Ι _^ _^ Ζυ _^ _βΤΑ ' . ι ΖΠφΙ ι _^^ _ω _^ _2 _^ _Ξ _^ _¦ _, _·« _ι _£ _^ _Β _, ' 3 _[ _ιει _^ _^ _33 _β & ιλι * · _τι 35 _^ _τ * ακω _« _ι - _^ 5 _Ι _^^ _ιιιευιιδως _Ιπι . τ » _3 ε 3 _« ι 2 . _^ _5 _ορ _^ 38 ι 3 ιΜ * , « _βι £ ? χχε--32 % _η _2 » _^ _ΓΓκαπαδειττΛ » ¦ _χαπωαζχκιΖ ' ¦ 3 _Πιωι : _ι _! 23 » ιβ » . « 3 _ι _ιιΤΖ _^ _ΧΟΤΙΓ _^ _* ις 50 Β ·* *· ¦ ¦ ..-Λ . Λ - * _Λβωζ » 3 _» ι 2 -ιο _-ΒΕ 3 _Εζ £ -ν _ιτας _^ _ργαπιοι _-τ τ > _-3252 _ιΒιιρν _, _{ χ _^ 3 » η £ ιιν 2 π £ _αι ιυα-| 3 Ε _3 _Χ 5 ιΚβ »» Τ _, _3333 » _τιθ _^ ·» ' . _αιιΓιιιΟι _^ β } -3 _^ _ςζ _^ £ 23 ε _^ = _τχ 3 2 _ιιτκ _55 ια _Χ 3 ι 1 _, _καταχτ . _5 _£ _»«^ η η Ι 3 _Μ _» £ > . τ 1 _ιιι _-= 5 _^ ν .= _ργζ-—^ _Οι _Ι _/^ _κκιδιακικαι _υγιαιιζ _υλι _± α _^ 'ι _^· γ » _ιιιιΜ _5 _»> _ιων εν ινων ) τ : 3 Σ _}^ ι ι _^ α » 2 _Λ 23 ιι » _ιωιιλιιι » , Για _, _τινιπιιν _ιιυι'ι ιβι _% _ννστατ _^ _ι εν _^ 23 ££ _^ . _—Τ _^/ _5 . 5 | ια » 5 μ 3 _Ετα -ε _>« _ΤΙτρ . _ντΛφυ ια * _2--ι _*^ 3 Ε * ι » _ε . γν |> . Αρ _« _ν ,, . _ολ η _κα _^ _ιΩ _^ : 333 . _ι * _ν ' 'Α _? 25 £ 2 . _δ ' _νΛ _ιι'Πιριιδ-^ _ιχ _» 2 _κ _νχκη- Πινονται _-κχ _^ _ιμιρινως | _ωχπι _με _^ _αξι _» _^ ων _^ _ω . ων - και _τοδ ι ? _ι 52 £ τ _^ 5 * , _ω _ _*·~ _ι _^ 11 οιιλω _» _' _-Ριι Ι _αι ' _-ληλιιι . Η _βτα - £ & _-χηΒλ £ 5 _'ρκι < ρηματα | _^» 5 _τ _3 2 _ις .. _ιωτττηρΛ _ΓεκαημΕρου _^ _πε-| ια » Ιιο _^ _Αιοι _νζκριιιι - · · II _ΓιΒλιζ _Λα _^ _χιως _εγωνιζετα ! _νι ετ _»» 35 ιι ? _τι _τη « _-: αξ _^ δια της ατ : _ιιιΒ : _»> . ης _αδριου _ιιρζιοΓ . _ . .. ' . _—Τφ _, _ιχρζοονν _εκ Παρισιων , ξ τ : _ουιτ « 3 _(^ 5 3 ι - » _* ι * _τΩι > ργικον Συμ 5 ου « / _ο 3 ν ιιι' _χιπΓΓασιο _^ ¦ _ι ριστικ ' ως χερ _ _ι _^ _ς _τταρβχτωρ _^ _οεως _^ μη _δανεισι τ . _ιες · _ζψ Ττ > _ι * _ρκιΛ « - ' —ΑΙ 3 μ & _μκιΙ £ _3 Τ ] _μιρυες δημοσι - _ευω » _εκτεν _*^ τ _^ λ _^ γραιρικος .. « _λτορβψΦ & _Ζ _νχ _ιζζκιυς φ . τ £ ν Ιιιιι _γμνν της _ιδιχι ιζι . _ιιροοοριΛι αυτων βεβαιουν , & _ιι · 5 β _ιιχιριαρν _ειιζ _υτιιβνν _βυμδιδαομον » _νιιδχωρουσ _^ τ _^ ς Πυλης . Λ 1 Ιταλικοι Ιξρημιριδες προσθε- 5 ι » ν , ιχι η _Εαρατα _»^ _τοδ _ιιιογμβδ _^ _ηριΛιιργει { _ιεγαλο υ _χινιυι · ο « _ιτλη-55 _*^ ι _ιυδυι' . _ευεε . _ια τ _^ _ς ταξεως _ιν ¦ _Τουρκια , ' · — -Κα 53 « λ _^ ροφδριας _/ τ _^ ν _^ 1 _* «> ΛΧφ > ι _ιι _^ _μεριδωι ' _,, ι εν Ρωμ _^ Τουρκος _ΠρεβδΕντιη _διετυτ : ω 5 Εν εκ μ * _ροος τ _^ ι Ουλτ _^ ς _-πριχασεις πρ 3 ς την ! 1 τ _« . 5 _λ « _5 _« _Ηυδιρν _^ ιν « _ερι * : ι _^ λη « ω , _εις τη * _Τον _^ _κυχ ν | _νος _υωρ _^ _χτοΟ . Ο Ιγ . _1 ιων _Εξωτερικιον Τπουρ · ¦ γ » χ . _£ _^ ν _Τζοιιλιανο _, μκβ σονε » - » _£% αν _μι -ιδν _Πρωθυπουργο ·» _απηνπρι « 1 τον _'^ _ςυρκον _Πρεσιευτην , _Ιτχ % _'Βια > ιχ _ουιεν 2 _χει προς πω · _ιοι / _οχν _ιωρηκχ _^ ν _, ω _χιι ουδεν αλλο : _κιιιιακι _» . * ** ν · < - _& % νζ _*& % _$ Χ την 4 ν * _γρα $ > εισαν _: _ρι τινων 2 _ψ : _$ « ριδ _« ν ειδηαιν _/ δτι _* _παρι της _ΙτΛιζς ιπωλη _& η _ιις * β _λτ λ _^ νΛ _ιμιιγεν _^ 5 ) βΠ ι _, α » _, β _« ως δω · _^ _^ ιι _τηβΕ λ _/^ Λκην _Κυβερνηβιν ' χ 2 _ιιαλΛβι ι _^ _μιριδε _δ _^ μοσιευΟνν _' , Β _^ £ Β _« ηι > ους _χΑ _7 ρ _*?» _ρι * _ιι * ατγ _γιΗΡ & ι αι & _ς 3 » 3 _> κ » _353 » _ρ _ηγ τοι · _ινι _^ ν , ι _^ σιν . -ΗΙΙΙΙΙΑ 1 . _ι ' _χ _υΙι _^ Α _* Ι . ΟΙ _ετχ & _νμοντιες υπ Ι _^ _ιοογι _εευαιι _Ιε χαριον _ιαθαροδ _© _ΙοιιδηχΓιι _ΕιΕδιιηι , 3 » - ι . υ κο _^ ι _^ ω _Ηχ _ιεεκεναρρζι'Ξι , _£ τ * - _% _ορασιηι , _χω ιις _τφιιζ _αυιννυγιιτνιιτζοι _^ ις _ζηιησιικι _υαιωογσυς _ζζιρπ Ω ) _5 . « . ΑΒ . _Λοξ >» _ετ _Δαρνζκι _^ 5 _π _= _^ _υννζζτχ _τ _- _να . 3 _ιαραδιδ 3 δ _*» α τπ _εειζαβ _τη _^ _ωκιος Ι » 1 - · _ι 6 ς 40 _ημερωτ * _ο _ζοΗ ) _αιο _χξς _ιιιερπς της _χαριγγ _^ 01 · _ΒτσιτΩι _ωχοΛιπι 532 » την _χιιρωμ _^ ν 3 _η £ _δεατνιιιΩι _: _δΕτνμεχιι της _Ιργοσιρ _ταττιβ . ΟΙ _^ _οιαομετοι _ας _© _ζεισιΓιΗ . — _-- ¦* _ε · 5 Μβ * ι } 4 δΜ «' _'Ι-ι _ιΣυι' _^ _βΒΕε _^ ΙΛοι ¦ _£ '«· . . Λ , ' 5 _ιι _^« £ _&* ι ι _** 3 « 3 _^· _305 £ ιη _Η ιι 1 ι > _^ _φε * - 5 ιΜ ? _ικαι ι _< _^^ _τχμ-ιζ ' _^ 9 _^ £ ? 3 δ ο _§« ι : _^ ., — > _^ βΛ _^ Η 5 ρι } ιΓ 8 _Τ . _«^ _Λ & _ητε _£ _¦«» ' _-Λ _&· _« _υ-οιι _&* ιιι ! 23 _φ * $ ιε _»* ς _^ _γιις _¦« - Β- _¦& - ¦ — ¦ _' χ _^ _αιαινχ _ι _ ' &* _ινΑιΛΜαη } _. ι ) _Τβυυ ι ' _Ι _& _α _& _'ιαΚ _*» _Μαιιδε _^ _« ι «« _ιιΚμεηι _τε _>^ _Ο % _Ι _& _Φ _^ _φΧχΡ Μ _& _ηχφ : « _ατβ _3 » . —* £ * * α _» μ _*· _$ ¦ ¦ _ου _& χ _υα _^ ' _^ _υ ' _^ _Τι δ β * ? -ι _& Η _ιζ . ι » _ντκ 3 & _£ _^ ι ' '' ' ' _^ _ΛΛιοα _νωιι _^ : _ιημαπ _^ ¦ . _&» _5 θ » ' _« £ « _δ _& Λ _^ ις ι μι & ιριιρ οΛ _& ν _$ * _θ ! Γφ . _νν _Τνιχνοοιον « . _^ .. _$ υ £ _ΓΤ ? _$ ι 5 ι _., _« _, ον _^^ _ιιχ _^ ομαΜ / υ ν . _-ιξ . 50 -γ _* ι « ριφι >* 363 ) : _νο'Λτς -5 ι » ιι _««« 34 < _ιφβζ _Ιη _χ φζ _^ _ν * _—Τ _^ * _ο » ε . ι ) 5 - % _βε ι _>» ο * ' _ιι Λι « ι _»>«* 3 _« ι _υυπι _ηιηΑΟα ιαι * Ι * _3 _§ θχαφφ _3 ι > ι . « , Β . ' £ _ιφμ < Ιιι _* Γαχ _> . Μν ® _* ' ψ υα _Μ > α ~ _$ _τΑ * ¦ μ _ιιχ _& _ιμακινν _γυΖ _& ω * Ιι _^ ια _μα * _ 3 * ¦¦¦ ιιιυ _/&> _ις * και -ζτι * _Ματμψ _^ _ιιαΛ · * * Οηον _Ηιυ . _ιι κα & αι > μ _£ οηζ * ~ Λ _&*& _% φ _& ν _1 ω & _φν > * - - α < κ * — — ' , - Α _* - * Α 0 · · 5 ' _« _^ « « . Μ . < ¦ < Ε ¦< ιι ' 3 ' Γ Ο- ¦ 1 _^ ¦» _Ι' _^ _Γ- η Μ _^ : . 3 ' ο | _-. Μ , . . | _β- - 2 _·^ * - - __ - · ¦¦ _·« _«· - · ¦ _- Μ · - _^ _« Ε-ι * . < ι ι _« _ι ... . • ¦ ρ . -. -Λ - _λτι _-Α . _3 Α 33 αΡΙ ΛΝ 0 Ε _οο _'ι _, α * 4 λ _ιτΙΛ . _ιτιιιοιι _{« Ιηβ 0 ΒροΒ » 1 _·( 1 . > ι ' _ΤΗΕ ΜΑ _. _ΝΟΗΕ $ _Τβ : Γ | * ' : _νρχη _& _ακαριαια . ν , ! ο ι . α ι _ιιχ _ΤΧπΒΒε χ α ν ε ο _· _ι Η 18 _Κ 3 ' , 7 !» . _^^ _Μ . * _-. λι Λ ' ' ' λΟΜρΙβΑ ι _ _« _ΙβΤ ςιι ττ , _ΜΜιτ ' Α _^ _βαΙβ _ι Κ _ι Μι _η _ΓΙνοτιι βιιιι _/ ' ΙιΜΛ « ΙΟ _Ι . 1 Ι II ΙΙ ιιι ' | | _ _, | _, Ι _υλΛιτο ι ' _ββριι _^ φ * _ο λ : Β _, Αι ζου _^ _ιι _^ Οον _ι μ _^ ' _υικβ _^ νο _^ ικλ β » , _, Ι Η «· νργ _^ κ « 1 < Ηνα _Ητ _» ο > « _οχοτηχΦι _ιΙ _< ι _» μ < ν _κολυ ' ουγκα ται _αιιΗ ν _. . _' Ι _ ΜΓ > _ΓΜ , _**~' , Β ·* ιηιιΜιπι _·| ιι - ' - _——ΜιΙΙ _[ _||^^ Ι Μι _14 % _^ Μ . _« ΘβΗΙ 3 _^ ¦ *¦ ι | _ΙΙΙΙ _^ '* _Τ ·· _27 * -- . λ · £ ι : * ι « £ & _κτ _ . ιτ _^ ς 1835 _^ _υ _^^^ -β '¦ _** ¦ _4 £ _3 % _» _ε ' _% _>&' ' _3 & _ζ ., _-ζαζ & χζ _& τε . _* £ , _¦· ζφ _&& ιζζη > . χ αι _β _αιι _& £ _&&& υα ι * Χ _ι _ιχχζ . ια _® : χ ιζζ ιαη -ζζζ . _£ 'φ % % _υζχΣαΖιηζ * _^ _5 λ _& _» _53 β 7 Τ £ _ηιιεε ΙΙΙΙ _Μ ΒΜυΑΡΙ _ΧΙβιΙ _!·' _ιι · _υιιΙΟΙι Μ ΡΛΙιιβ - ' _ΑΧΦΛ ' Λ _ι _^ 'ΠΚυ _υΤΛΙ _/ _'ιΛ , _ΚΑΤΑ Τυι' ι _) _ΠΟ _£ , _λ > ' _: ¦ ' _ΜΡΙΘΓΖι _βΝ / ιΛΡ 1 _ΠΟΙ 23 '' 'ι > ' . ΜΑ _ΓΑ 2 Γ 1 Α 1 _Κ 0 Β ΔΙΑΤΑ _ΒΑιΑιΟι < ¦ , & _ΔΙΑ _ΤΟ . ΙΜ . ¦ _·¦ ¦»> ' _% Η . _« _ιιβαρωτιρα _, μιγ _« _λητερ' / ' _αιαΧ χζ _τΛυΖζιοηρ ζ _Ασφαλιστικη Τιτ _* _Βι _^ Ια 10 5 κοσμου , - _Κδραλαιον τμηματος _πυρχ _/ _Λις 9 _* ρ _^ _-ΟΡ- 422 , 000 , 000 . Ζωης _^ _^ ιδ 0 , ΟΟΟ ( ΟΟΟ . _Α-πι της _βρωσιω της _μεχρι σημδρον _επληρωσι δια γενομενας _ζημιας | ν £ / . α _πυρκαιων _^ ρ _, _χρ , 360 » 000 , 000 . ' _- .. . ' . _ΒΑζοΙΟμι μιχρ _ι _τοΟιε ( ν Κυπρφ ι > πδρ τα _ξρρ _. χρ _. 6 , 500 , 000 , _ητοι _τ _& ειοτιρρν _τζαυ-ης αλλης * _Ασφαλιρτικης _'Εταιρειας _, ' Χδνιιως ξν Χνπρφ Πρακια > ρ _< Ο Κος ΙΜΛ . _ΜΑΥΡΟ-ιΔΚΣ . - . - . . Εν _ΑοφΟΜ . ¦' ¦ _ιμιιηηι _» . _ * _ ¦ . ' _!¦/! . _. ¦ ' - ' : γ _·—^ _ΤΤΤ _~ _^*^> _· - - ' ¦ ν % 3 _ΖΟ _& &> _Χ-Χ 3 ? _ΤΕ . / ¦ ' Γ / 3 Τ _^· . 1885 - ( _Βρζψι _& _ν , & Α _# νι > ι *> _φ - _ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ £ 1 _/^ , 003 Αι _?^« λιζ ( ι · _^ α _ιειυρ / . _ιιιαν _,, _ξι _^ ηι _» _, _δυο'τνχ _^ μ * ' _?« # _·>> ιθιτι « 5 . _ι-χ _^ ι ' β _αιαζνειαν , _* > Α _« ι 7 τ _£ _? ν _>«?* , _^ ΤΤ _^ ι 5 _^ _- « _2 _^ ζημιωσ ν , _α-μας _^ _λατ _^ _,, _ιι > 5 ι _>« 5 » _χρ _& - Ιο '> _ιμ . ι _· χ υι'ι _ο _& τ _^ _φφιχ _α . χ £ _ι _τρβ - / ν _ιι 5 _δρομικα _^ _ον _^ _ι _^ . ζ % ν % ζ Γι _»^ _αποζηριωσ _» _3 υτοκ & £ _ρ . _νν _τλ & _ερ _$ ζ . ~ Αι _Τρ ολει *! γ _Χν 5 ντ _αι _νε 5 λια * _Ιζω _ψιλιΖς _Ζρ ονς . * Ολ £ τα _οη > _ιτν _^ % ιαι : α _, _και 25 ια : _αι ασ _5 ιν _« _ιαι _ανεν 1 _^ ' _ραα _^ ς _Ιξιτα _^ _Γ-»^^ _1 . τ _Βενκει αν-: 5 _ιρ 55 _ιιιχ 5 ι * _Ιιιχρα Α . Β . _ΑΟ-Ι _-ΖΟΤ . λ ΕΠΙΠΛΑ _μιΜιτ _ωιο - . _] _ωΕΒΑΛΗ _ΣΒΛΛΟΒΗ ' . ηη „ ιη _, _^ ηκα _χτοα _» ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ , ΚΑΝΑΠΕΛΓ _2 , ΠΟΛΒΘΡ 0 ΝΕ 2 , ΥΠΟΠ ΟΔ ΙΑ γ ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ _^ _ΣΑΑΛΣ _: ι . ΚλθΙΣΜΑΤΑ ΑΙ _! _ΚΛΕΙΑΟΚΥΜΓΑΑΑ * 1 _^ ΚΑΘΕΔΡΑ ! ΔΙΑ ΚΟΥΡΕΙΣ _- _λ • _^ _ΚΡΗΜΑΕΤΑΡΙΑ _1 _· _( ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Μ . * ΚΒΠ ΡΙΔΝΟν , ι - _^ ν * Εν _^ _οναχι και _^ _κυχαι _^^ 1 - - ¦ - > _. - ¦ _' ' · ... ' ..,, ' _. — _* . — . . ι ι ι _»»<—Κ < _ΓιΜ | Ι _> Ιι _<>» Ι _^| ιι « ι _» _μΜΜ > _, νμ _>« Μ _«^ ΜΜ « Μ _» ' _Λι _£ _Β 33 _1 _Μ : ο ι _νΒ - _Ι _, _ΙΑΑΚΚΟ-ΑΒΒΑΙΚΟΗ . · ! · ι _. _' _ιι _'Α · Μ Υ Ι Μ »» - - _*~ _^ _, Α'ρ _ι _^ . _Λ _υ ι . _ΤΓΡ . Α .. . ιι ! ιν 1 , _λ ?« . ' | ν <« 1 » ω _« ι | 9 ι [ Μ , , . . « ι 3 ' ι « ι ' ¦ _' _> _*** ΗΓΡ *( ΜΓ ΙΜΓιΜΜιΓι _« ιΜ _Μ > _ιιιιι ιιιιι 11 ' — Ι ι ιΑ _μι _^ _^ ΜΛ 0 ΚΑΛΚ _ι % ΑΒ > ν ΧαιΙΟ ΙΕΙ 035 ε , ΜΕΝΕΛΑΟΥ Ν _· ΑΠοΣ _ΤΟΑΑιΗ _. Α ρτοι _, _^ ς αριστης χ » ταβχιοι 3 > , γ _^ - _γιυτους _χΛι , απη _ _λαγμι _» οι ? _ς _« α _« 3 } ς - _ιπο'λ α _& Ος ουσιας , _ως . και _τ _?« _ξιαΛδ « ,. _ιπτυχιοτατα , Οα _ιΟρητβ ιι _χβ αρ- .. _τοτο _^ ιΒον _^ βΟ _^ / Μ || ν * λαβ » _Καολχο » _Α'οοτολα _^ η _» οδσς _Πιιρι _^ _υ , _« 9 _^ _λ '' την _οικιιιν Π . _ΝικολαΙδου , _^ Ι Πς νο ' οιΟτο _Αρτοποιων _στιλλιτι _τα _ψητ _^ _σας _» _τλ _, οποΤα © _ιι _Χβαδα * _·> ν » τ _/ _καλοψ >| _μινιχ _, ιις _τ » _μ « _ιτυλυ .. _ουχατα _βατικας _» . ' - Ι 12 ΑΗΙιΙ Μ ΓΙΑΙΟ Ι , γ _Κανηοιαιπι _^ τωσχοτ ο _^ 3 _ΠιΛουιτε _^ _^ α' _) . Μια . _λιιιιβττ ) « _ιγιικξ _χειιςσχετης ' _εις χα _^ _ιωτητ 3 _εκιΚΠΩ 3 ? _: τ { _γγ _^ _Ι & Γτ χα _ινονρι'ηις ) • _δνι'οιικως 6 —< _οαζαν _* ι _^ δ * δΙων ·· _τιιτ · . _αχοιτο _* ρ £ νιι >» ' Ι _^ _αρτ _^ 13 _^^ . _β , _) 1 ΕτΙρα Μ > _ιχι 3 _τη _γδυικ _^ ς _ικπιε- , _σκευες _^ ετα _£ _ειρισιι £ > 'η , _δη _^ _αβεω ι _» _σι } ς _^ 6—7 . _ιιαων με δια τι Ι | 3 ρτηι « _κε δια να ε { _γβαθβ . ,-- - - ' - ¦ * . _Αμς « τ { ραι _οι _υηχα * 33 _ε _^ β »» ι _^ _ςρις , * υια των _οποιοιΒ _δυνβνται « ετα _ρεγεα _} . _εδχουο _^ να . μετσφε _^ _θααιν _^ ς _οιονδηποτε _μερο . 01 _βονιομενοι _δς _αχυτοθωοι _' _πρα ι χοτ εν _Λαρναη χ , Αν _&^ πτ _ΔημμριιΙδην _, _* _ΞνλΟΒργον , - ΤΑ ΣΧ ΟΛΙΚ Α Το σχολικον ετος _ευριστετ' επι θυραις και ηδη οι σχολικοι καταλογοι συντασσονται ινα υποιλ ηθωσι τοις $ ιοικηταις , αναμενονται δ' α [ χραυγαι και παντων μεν _ειτ ι τη επαχθει φορολογ ια , αλλα πλιιδτερον εκεινων , _οιιιν ες θα νομισωαν , . δτι αδικουντα ι εις την _κατανομων . Ο τυπος . και αυθις Οα _υποχρε _^ θι ) να ιξενεγκη τ . ας αυστηρας _αυται κρ ισεις κα επικρ ισεις , ' οι δε _ο _, _δρολογου μενοι θα ευρισκωσιν ανακ _ουφισιν εις δσας περισσοτεραι γρχφωσιν ε- ' . _πικρισεις κατα του ταυτα διεποντα ς νομου . . : Τουτο γινεται στερεοτυ _πω αιτ ο της εφαρμογης του νομον , ιτολλαΒ δ' εκαστοτε _^ προβαλλονται _ νωμαι __ περι διορθωσεως του κακου , _& ς κα--τηνιησε δυστυχως : να _θεωρη αι το · εν Ιοχυι _σχολικων συστημα / αλλα και παντοτε το _προβλημα * μεν ! ι _προβλημα , ουδεν δε προς ' τα · _προιω ε * - Υ _« ν ετο .: β . _ημα . . ν .. · . _^ . „ . _^ _' , ν _^ Λ _^ - Το πολυ ι ον φορολογουμενων φαινετ ' _αποκλινον _εις μετα _: ροπην της σχετικης φορολογιας απο . ιμεσου .. _εις Ιμμεσον , ·) μεις δ' _εκηρ υχθημεν . ε * κτοτε κατα της _' μετατροπης αα _' μδνο ν τον λογον τ & υ _δτι ' πρεπει να . ' ε _' κ- _., ' _6 ιασθη πρωτον η _ΚυοΙρνησις εις το .. . Λ * · · · ν * , αυξηση την ιπιχορηγησιι απο των δημοσιων προαοδων _ιις ι * . . λο- ' γικον και δικαιον δριον , _' * δποτε ικ · θυμως _και ημεις θα _εταστομεθα _ΟιΙ ρ _, ' . της μετατροπης , διοτι οι . _' μμεσοι _$ ο- /' . ροι δεν φαιν ονται τοσφ απεχθεις _& _£ τον φορολογουμενον , · 6 αφ ο αμεσα . Η κυβερνητικη λεγομενη _επιχορι- . γησις δ _£ ν αποτελει η το 3 ι > ον _περπου της δια την κατωτε _ραν _ταιδειατ δαπανης , νης αναλογια ς χ * τ « ρχβ _·· μενης αν υπολογισθ _ω η δ « _^ γενικ ην παιδι ιαν δαπανη _? ων κς _· . τοιχων . ' . _ΦρονοΟμεν _, δτι η ι απαν :, _. · τουλαχιστον της στοιχειωδους _παδβιας , ωφειλε να βαρυνη εξ ο _^ . ' κληρου τα ς δημοσιας προσοδους . Τγ » χοντε ς Ομως Οπ ' οψει το ακρως γλι ' σχρον τη ς _Κνιερνησεως μις ' , '' 94 . _ι στι _ργομεν ινα μονιμως _αιτη _^ _^ ναλα ιτ ι τα 60 ο > τα 81 ' λοι πα 40 ο )» ! βαρυνωσι μονιμω ς ωσαυτω ς _τευς _? ο ρολογουμ ενου . ... . ' ' . Προς , _ιπ _ιτ _ευξι ν δμω ς τουτου .. α τι _βιτ βιι . αι συντονο ς και ηνωμενη π £ · _< ων _ιργασι _α , τη ν οποιαν δμως _δυστ υχω ς δ > βλεπομ βν γινομ ενην ' . ' Πο · λακι ς προυκαλεσα _μεν ι ! πΙ _-τ ουτ _ου _ττ _» < _προσοχη τω ν ' τι ' ηγ βτων 1 τη ς χωρς και τοΟ λαοΟ ι . και _οημιρον α ν _| ς _εξορκιζομβν συμπαντα ς ν' απ βδυ _θ & ι ( > την ναρκην _, ητι ς _φαινβτα _ΧΜΙ / _ρ _αι ' ι _, _αυτους , καΙ να κινη θωσι μη αρκουμενοι μονον ' εις τας _φωνας _του _. τυπου καΙ τας παραστασεις των αντιπροσωπων εν τψ _Νομοθεταφ , _* ι _' αφ ου αυται απεδειχθησαν αγονοι μεχρι τουδε κα _, Ι Οα _μειν ωοι _τοιαυταΒ καΙ εις το μελλον , αν η χωρα . δεν . κινητ θη ζωηρως δια συλλαλη τηριων ,: υπομνηματων . καΙ οΙωνδηποτε · αλλων μεσων , · θε ' ωρ /· _, θησομενω _ι ως συντελεστικων δια τον σκοπον . _ Εν τω μεταξυ _τουχψ _ιχομεν το θαρρος να υποδειξωμεν _£ ν ελαττωμα του εν _ισχυι νο μου , δπερ ηδυνατο , αν και υπο των αλλων εΙφινετο ως τοιο _υτο _, να _, διορ θωΟη _» Ειναι γνωστον , _διι τα σχολεια προηγουμενως συνετη ροΟντο απο των εισιτηριων των μαθητων καΙ των ειοφορων των ευεργετικων ημων κα _* _Τιιυτημαιων , των εκκλησιων , και τι νων ολιγων εκουσιων _εισφορων . Επειδη το συστημα τοΟτσ δεν επηρκε ι δια * ουντηρησιν αξιοπρεπων σχολειων εκρ ιθη ευλογον ινα καταργη θωσι μεν τα εΙσιτηρια _ _, ' , επιβληδ . η δ _'( εφ ' _^ λω _^ ανιξαι ρετωΒ Β _τ ωιΒ ' φορδλδγουμ _ι _^· 6 _ιδιχος δασμος , - εκαστου _φορολογουμενου _επι _βαρυνο μενου | αναλο γως _της περιουσιας του . Η νια αυτη _καθιερωθεισα αρχη ητο ορθη , αλλα καΙ ουχΙ _τοιαυτη . _—Η το ορθη δια τον λογον του _δτι . πας πολ _ιτης οφειλει να ει σφιρη δια την _παιιε ικν , δεν ητο δμω τοιαυτη ,. διοτι εξιοοΟτο ο ε _* χων τικνα _εις το σχολειον _/ απο τον ημη ' ' ' _ι · ¦ * * * * ' * . ι Ι . εχοντατοιαυτα . Ει μεθα παν „ τοτε υπε ρ _, της αλληλεγγυ ης ε _ ν τη κοινωνια καΙ . πολιτεια . Δεν _πιστευομεν ομως , _'δτι _εξυπηρετειται η · λογικη καΙ δικαια _αλλ ηλεγγυη · δταν δια ταυ της : _'αδι- , _κιιται μια , των _^ κοινοτητων ταξις ' . _&·[ ν _« υ υπερτατης αναγκης . Φρονο 0 ( 1 εν δ' δ τι δεν υιταρχει Ισοτης καΙ δικαι οουνη , δταν , ' £ μη' α _^ _ισως _^ _απολαμ-( ανων το ευεργετημα , ενο _ ς νομου εξ _ _ιοοΟται _ως -προς : · τα . απο · τουτου _ρα _^ η _με τον αμεσως απ _3 ( _τρΟ · ν . ι _$ μου _.. ω _^ ιλου μινον , :,. _Κ αΙ ? . _ιια ι _ _το , 0 . ι 6 φρονοΟ | ιε _^ _,.. δτΛ _ ρΙ __ _εκαστςτε _^ γονεις .. τω ν . ι ( _ι . τα . _σχολεια _^ _φριτωντων τικν _.. ων _οφιιλουιι , _' ν _' _-ιι ναλαμδ ' ανωσΒπερ _ισσο ' _τε ? _α βα ρη απο . τους μη ιχοντας _τοΛβτιι . ' _ιις τα _, _σχολιι α . Φι ) ονδΟμ εν τ _, _ουιιστιν β _« η . ' ( _ιπαρζις _^ αιττ _| ρ ( ων ειναι _ιρθη καΒδ | κα ( α _( & αφ ι < α 1 _· ιπω · φιλ ης , δν' _αοτα τα σχολεια , ων η _συντη _ρησι ς ' θα κατασ 7 _^ β > χβρεστε ρ « # 8 ιβα 1 ας !' τ _& - εισιτηρια Ην θα επι- '' . οαρι > νβ ) θΛ : του ς πενητας . γονει ς ' αλλ _'ι οι δυνα _^ Ι νοι $ _ιατ ι _νιι ια _^ _ια , _^ νωσ , _^ _Μ _, τ _^ _ικ _ραΙ δευσιν των τε _χνων , των _/ : , Ο ιχω ν τεκνα _εις ' _- τλ ' σχολεια , _αι · ' _οναιομιν _, _οςιτην ιυχα ριοτη _οιν δτι με · ' ριμν _| υπε ρ τ ης ικπαιδ β ' _ισεω ς των , 3 ι 5 αω _?^· _€ _?* ΓΤν « Β : νυδν _αθετοντ'ναη 0-Ι ·/ ΟιδΑ » ' . ιΤ ποστη και τινα μειζονα δαπανην απο τον μη εχοντα τοιαυτην και δια τον δποιον το βαρος φαινεται λιαν επα - ' χιε * ς . ·' . ' , . Ειμεθα βεβαιοι δτι , αν _οι γονεις των εκαστοτε μαθητων ιφορολογο _δν _τ το πλειοτε ρον , θα _ειεικνυον και μειζον · ενδιαφερον δια τα σχολεια , χαι τοΟτο ' βεβαιως θ' απεβαινεν , ως ' ειπαμε ν , προς οφελος της εκπαιδευσεως * . . Ι _ποβαλλοντες τας επι τουτου σκεψεις . μας δεν λησμονοΟμεν , Οτι το σπουδαι ο . τερον παντ οτε μερος του ιΗπαιδ ευιικοΟ μας _νρο 6 λημαχ ος εινα ι η αυξησις της επιχορηγησεω ς χαι δια τοΟτο και αυθις υψουμεν την φωτην ημων προς τους αρμοδιους ινα ηγη θωσι μετα ζεσεως και ζηλου ζητηματος τοιαυτης δια την χωραν σημασιας . . . ΣΤΑΡ . . ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ . ΤΗΣ _ΕΛΑΑΑΟΣ 1 ¦ - _» *·&· ν .. · - τι · - ι ¦ - _~ -- »· . _«^ 11 · - · ¦ ·'· . ( Ο . εν Αθηναι ς _πρεσβευτι _) . των Η « • νωμενων Πολιτειων , κατοπιν της . δημο-, _σιευθιισης υ _« ο τοιι _Λιε _ιινοι _^ ς Ελεγχο υ ! ε _* · _τιισιας δκθεοεως των _ΙηΟΟ , απεστειλε _ιτρδς την εν Ο & ασιγκτωνι _κνβερνησιν τσς « α . _τωδι γραμμας . ) ι : « Η εξετασις της εκθεσεως ταυ « της . αποκαλυπτει μιαν συνε χη , πρις δε και αυξουσαν οικονομικην _ευσταθειαν , ητις δυναται να Οεωρηθη και ως αξιοσημειωτος , εαν . _ι ληφθωσιν 6 π !' δψιν α [ δυσχ ερειαι , τας οπ οι _ας συνηντησαν αι ελληνικαι υποθεσεις εις . _τε το εςωτερικον . και το _εσωτερικον κατα το παρελθον _|· ιτος . „ . ΑΙ δλικαι εισπραξεις _του . γρα _ψιιο υ . τοΟ _'ιιλε γχου δια το _παρελθον . ιτος ιανηλθον - εις . 56 , 003 , 732 δραχμων , απεναντι · 55 , 731 , 851 _^ ραχ . τοΟ προηγουμενου _δτους , π « - ρουσιασασαι ουτω . _οιυ . ξησιν 273 , 88 Β δραχμων , Η των οποιων . 26 ( 5 , _Ιι 8 δραχμαι προηλθον _ικ των . μονοπω λιων κλ . και 7 _^ 70 ) 3 _δραχ . εχ των ' εισπραξεων τοΟ Τελωνειου Πιιραιως ! Το _[ ' πλη ρωτεον πλεο νασμα _, _εις _, την _' Ελληνικ ην ' Κ _υβιρνη σιν ' . εκ των _ειοτ-ι ' πραξεων ' τουτων αν _^ λθ _εν , ει ς 31 , 769 , 878 . δραχ . _, και . . 8 ι ςνφρ . ΧΡ . ' . 2 , _||^ 348 . παρουσιασαν _αιξησι ν ' _πεν- . τ _^ ακοοιων _^ _χιλιαδοου ' _$ 9 , γ _$ _&{ _ικιι- : νου ' τοο' _παρελθοντο ς ιτ . _ου » . ' / _. ' % ' , _' . ' | _'ιιιτι _μη ,. τ _^ ς επικαταλ _' λαγης _δι _^ , την . αν , _αγιιΛαιτικη ν , _Ηνκλοφοριαν _.,, _τι _^ ς χωρας _'ατιεδειξεν _εαισης _αξιοσημιιτ ' _Ιωτον . . ινισ _^ υσιν , _κυμανθιισα ' _πιρ _^ Ι 1 10 β _^ ι ' τον 7 ιανο ι / _α _ : _^ ** § ' } * χ _*^ θοΟ < _τα _ ιις · .. _ι ΡΡ , 1 υ . _τον Δεκεμ β ριου , : _καΒ | 9 ι . _Ρ ι . _· . · ( , υν _Ν Κ . _? ι _^ < _? Ι * _ιιν . _Ιι , _οψι _) ι . ' _( κατα , τοος . μηνας Α _'^ γουατον και _$ β-, ' _πτεμβριρν ησαν _χειρι _σται . ' _. _, , .. · . ' . 2 ιι 6 Τ « _5 θ τ & ν _εΙδων μονοπωλιου _| Α _^ νον . το πβτρ _ελαιο ν παρουσ _ιασβν . ιλοι ' ττωσ ' _ιν _βΙσπρ _αςβ < _ον εκ ν _3 ωδβκα _^ ι _»· λιαδων δραχμων . Το εκ της πηγης ταυτης εισοδη ' μα απο του 1904 διετελεσεν εν _ρ . ταθερα μειωσει , οφειλεται δε η μειωσις αυτη ε Ις- υψηλη ν τιμην του μονοπωλ ιακου πετρελαιο υ προς την τρεχουσαν τιμην τοΟ _οινοπνευματος συγκρινομεν η , του παραγομενου αναχ θεντος εις μεγαλην επιχει ρησιν υπο της σταφιδικης εταιρειας , ητις μεγαλως συνετελεσεν _εις την _καταναλ _ωσιν τοΟ οινοπνευ * ματος τουτου , _εισαγαγοοια λυχνιας και θερμαστρας οινοπνευμα _τος . ΚαΙ ειναι το ζητημα τουτο μια ευκαιρ ια δια τα αμερικανικα συμφεροντα , διοτι μετα δοκιμην τοΟ ριοσ · _σικου και ρουμανικου πετρελαιου , το αμερικανικου τοιουτον , ως ανωτε ρας ποιοτητος , τυγχανει νυν γενικης καταναλ _ωσιως ε / Ελλαδι και η προς _ελαττωσιν βαινουσα καταναλωσις αυτου δεν ειναι βεβαιως ευχα ριστος . Επιθυμια _, _του Διεθνου ς Ελεγχου ειναι , _3 πως ελαττωθη δ βαρυς δασμος τοΟ πετρελαιου _βπως αυξη θη η καταναλωσις αυτοΟ ' , σμικρυνομ ενη ς της τιμης ' της πωλησεως . ΚαΙ τοιαυτη συστασις γινεται προς την _κυβερνησιν δια τ _^ δ ημοσιευθεισης εκθεσεως , ' ¦ _^« . _ ελλ _^ ικ _^ ' - _^ _βΒ _^ _ησις / ' _ιν συ- ' . νεδ ριασει ~ ης υουλης , ει χε προτεινει . τοιαυτην τ / να αλλαγην . Ουχ ηττον το _σχ ιδιον εγκα . _τελει φθη τοτε και δεν . δυναται να λ ηφθη και πα « . λιν υπ ' δψιν με χρι της συγκλησεω ς · νεας Γουλης , ο χρονος της αποιας ειναι αοριστος ενεκα της παρεμπε _- σουσης · Εθνοσυνελευσεω ς . Κατα τα δεκα τελευταια ετη το περισσευμα τοΟ 'Δι εθνους Ελεγχου _, ηυξησεν απο 12 , 4-20 , 700 δρ . _εις 21 , 769 , 878 δρ . _εις δσας δηλαδη ανηλθε το παρελθον ιτος . Ε φ' δσον δε τα _εισοδηματα ταυτα προσφ ερονται υπο της Ελληνικης Κυβερνησεως δια την _υπηρ _εοιαν τοΟ _μελετωμ εν ου δανειου , δια το δποιον εζη -, _πηθ ησαν τνροσφοραι χαι εξ _Αμερι - ' κανων κεφαλαιουχων , ' και το δποι-. ον θα απαιτηση ως ανωτατον _β ριον μονον 11 , 137 , 316 δρ _^ κατ ' ετος δια τοκο ν κ αι _χρε ωλυσι ον , τολμω να επα ν αλαβω , εχων υπ ' δψιν . τας _εις ' φως ελΟουσ _ας _συνθηκας εκ τ 7 | ς δημο · · _σιευσεως της εκθεσεω ς τοΟ Διεθνου ς • _ελεγχο υ , την συσ . τασιν μου , δτι ειναι εξαι ρετο ς ευκαιρ ια δια τα αμερικανικα κε φαλ αια _^ Οπως : _εισελθωσιν _ει _$ το οικονοαι ' κο ν τοΟτο πεδιο ν , » : 01 ΝΕ 0 Τ 0 ΤΡΚ 0 Ι κα ι η : ΤΡΙΠΛ Η § ¦ ¦ „ _ .. ... . === ! Λιτλος _ιβρχμιιν _βς _ιιιι _^ _Λτα _μηνον ( ν _τι _| · ΕορωχβΤ _*^ Τονρχι _^ « ι ·'' _: _$ _Μαρ _^ ι _'ΛβΙα . ιγρ _« ψ » τα » υ & λονΟχ _ιις ' _αγγλιιιι ] _* _ε _?>? _μιρΙ-8 ι » . , » _'¦<· ¦ . ' ·¦ ' ·!· . _) · _*· ' , · · ' _αΙΙαρατηρΛ : 8 _τ _» }| βτααις τη _< _'ιιλληνι-) _ιι ) ς _[( ν βιρνηνιως χαι των _Οθωμανων _υκηκο- ¦ ψ · Ελ ηνων .. ι κρ _!> _5 τους . Ι _> _ι < _οτο 6 ρ * _ιονς φ · . πι } ρ « . _τιλιντ _, _ιιιις _«* ν βλλο ι ) _« _οικλητοιη , ,, _ΚαΟ' _οΙΛασ ιν ' _ττ _, ν ηιριριβν τι | ι _οξκιβς φ »· , β _ιως Τ _38 · ') ι ρητι } ιβ ( 1 _'ζητηματβς η _οταιις τ ( 3 ν . εν 'Α 0 η _>* ς ω _ _ιυιΙιων _'ιΙατριιρ' / ιΙων « ρι _$ τη » Πυλ ην _Οπιιρξεν αψογος και- _φιλειρηνικη * : ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙ Α ΠΡΟΠΛΗΡ ΩΤΕΑ --V * ! Εγ Κυπρφ Σελινια 8 . Εν τω . Εξοηεριχφ . > 12 . . ¦ · . ·· · _, · _ι ··'· : : _ι- ' · Π : ι _^ . · Διευθυντης χαι Υπευθυνος _Συντακτης ' ΚΛΕΟ ' β / ν ' . ΜΕΣΟλοΒΒΙΤΗ Σ ι —— ' - ι -ι ι ¦ ι ι- .. ¦ ¦¦ ! -. — -. . ι !» ' _γ _' . . . ¦ V αι ειδοποιησει ς • ΚαταχωρΙζο _' νται κατ * _αποκοπην , ν · Η Πασα αποδειξις πληρωμης δεον να φιρπ την υπογραφην τοΟ Διευθυντου . Λ Τα χειρο γραφα δεν επιστρε φονται Βραφειογ Οδ & ς _ΟΥΛΙ- Τ ¦ - > - · - < ΑΒΒΑ _ΙΙ 08 ΦΑΡΙΑ _ΙΕ _1 ΓΙ ΙΔ _ΡΤΘΕΗ ΤΟ ι 882 Κ . Χ . ΗΑΤΑΡ & 2 ε * ΓΓ _ιΤι _Γ Η Οι δΡΕΜ _δυΓ _Τ . _ΕΓΙΑΓι _-ΙΓΗΕΟ 1882 Ο- 5 * ΗΑΤΑΗ & _Οο Το _Φαρμακειον _χοοα _* , δ * ε _£ & £ _β = θβ-V » 5 _τοι _λο « ι _γνιβσιος « . Κ . 2 . Να-• εαρ , ει ι _» _ν _μαΗβτ χ ζχ & _ζκψεν & ν ψ 2 _$ μαχ _οΑαι & ν , οστις _αχο 28 ηδη Ιεωτ _εςθι » 2 ι 15 Ι χι _£ γγ 8 _ιμα τα » , _ΟΛηρ * τ 4 σν 8 _ς ι _&& ΟΑψ _( ας ιιχη υς τα Φαρμακεια χ % Κν _βερνησιιβς _, ζα _& ιατα γ / _καοτοτ αζ τ _% _ν _£ - ςχ οημον _Ζιιαι _ζιατ _ταο , _οιι _ιραο _^ μιτο _, _του _Φα _^ _μαχιιον « Ε £ < ρωια > τοδ χ Φ . _Χαιζ , _μειιτρερΟηβαν δ * αμι _$ οζε _& επι της παρα / ια _χαραπλενρως της _οιζι α τοδ κ . Β , ι . Πιιβιδσν . Το _Ψαρμακειον _τουιοιφοδιαζεται » £ ν - _τοτ 2 δια _ναχ ων _ψαομαχ ων _γον ' _. _διασημοτιρον Ε ργοσιαοιων της Ε & _$ ω * ης και των Ιν _ΑονΗι * ω _ανεγνωρ ισμενων ΓαΒ _^ ο νηβ _ΓυΒιιβα § β 3 , _Γοηοα _^ Ι _» _νβΠθθΠ 3 β , τ ιο εν Ιιαρισιοις _ΟπιβΙ , _0133 Β 163 ΡβΙΗ και το » Κεντρικου Φασμαχ ιιοΟ { 9 _αΛ _ταΑοι & _ΟβηιΒ _& Ι ) . . Ως _ιςναχ γι _ωοεον εις την δςιοπμον ζΖΛχ πααν μας , _δΛορχε * . τυε * ον Φαρμα _ζειοτ _'λτα κακοΟι της οιαας χ ον χ . Κ . _Καζαο , ετβα _Ιχιιλρυτται ' _ουνταγαι ., εν καιφφ _νσζτος * · - „ ' Ταχτικος Ιατρος του _Φαομαχ _ειοιι ειναι δ ζ . Φ . _Ζβτητετος . Κ . 2 . Ν ΑΤΑΡ « α Σια- ΕΒΚΥΚΛΙΟΣ * Ε _» _Λι _^* « 17 ) 30 Αο _*/»» 1910 . Κορα , αμ _$ _ινια την τιμην να φ _/ ρα _εις •/ _νασιν δμων , δα δ κ , Χρ . Π . ' Αραδι * _ττιωτ _τ _& , _τιιυς ιανυνντηα ιου ιν λ * ν * α » οια πραχτοραον μου . Ι _^ αοοεν ων τοιουτος ( 1 x 6 της 30 η Αυγουστου 1910 χαι δτι _αχδ τη ειρημενης _ημερομηνιας _βα _βιναι αντι 90 δσω _τδς μοβ μονον δια την _ληψιν _παραγγελιων δι' 5 λην την Νη _^ ον , χ αι _ταχτοΛοιησιν αυτων δια συναλλαγματικων « Ις διαταγην μου η « Ις _διαταγην των εργοστασιων μου . ' Ετ η τη βυ * _αιρΒφ ταυτη _εδαρεστηθ _ητε να _σημκωαητε , διι πασα _εξοφιησις τιμολογιου συναλλαγματος , χ / ιι πανια εγγραφου _αφορωντα τας _υποθεσεις μου , δεον να _φιρο την _Ιδιδ _/ _κρον υ . τογρ «< ρι ] ν μον , η να γινηται δια τραπεζιτικων η ταχυδρομικων επιταγω ν προς το ιν Λιιρ · νοχι _γραφειον μου , αλλως _θιωριιιιι ακυρος , χαθω και _παοα επιστροφη ηρα / μα « ιων _χατατιν προηγουμενη _μζχ ' _ιμοδ σννιννο » ι <» ω _Λφβυβι να γινηιαι πρδ { ιο ιν Λιιρνα < ι _γοαγβιαν μου , ( Ιλλω δεν Οα . _αναγνωριζηιοι . · ' . Οα £ _^ βλ . τιστων δα _λα'βητι υτ δψ _<( την _παρηδοαν μου χαι δτι Οα ΙξαχοΧον βησ ητβ πιρι | _1 _ιι ι _Λοντβ δια τη _ ς . α & τ ι _) ς . Ιμ _< « _βτιοιιυ ' _νηι , ω χαι . _'τριτ . _ιρον , ταν _οιντι-Λριυωηον μου , - Ι _αιατιλω μβΟ' & Τ 5 ληψ « υ , Μ . Ι . ΤΖΑ _ΠΟΥΡΑΣ ΧΡΟ _ΝΙΚΑ Κ α - » τα τ _^ _ΕτρτιΦΓΓζς = _!^ _% ΒΣ 5 0 _Γετιζει _^ ς- _* 5 _δΛ ? ε _^ _ιι _*^^ - « _τ , _ι _^ _ειιιρταζνιειι . __» _τκ _τιο -τχ 24-δ _^ _ος . ' * Ε 2 _^ . _λδκτιΙ _» Ι » _ζ _§ ΓβοΑ | , ιτ * & α * αρ 2 { 2 _* _ετ 5 _^ _Φ _ιζς _ανα _^ ι _^ _οψι · . _^ _% ? _£ _ενηΑι _& η & _ζς ζζχ , £ _ξινζα . _ζζι & - _τ _& _αιιΜΡ ιν _-χρις _τ ~ ψ ο & _νζ _& _ζειχ ν _* ' -Η _ιιαΙ _% _ιζ _& _ηρε _^ μ χ _τ ψ Ιεα _*« Ιοιας _& α _, ζ _6 μ . τζ αονα _-ζ 2 ζ _, _ιττε _& ζ _& ν 2 εξτ | γ £ < _ιαε _^ _αταζι _ζοιι ζαα > χ , _Υρ ο- Ι ' _ΕΓτι _^ α _^» £ Μ _^ κι 4 ' . & π _ιι αζ οι _α _^ _-βινυι ' αχ _ι _£ κφτ ι Ιχ ' α _& Υ _& ζ _Η _» Η Π _δλη υΥ * _αχ ιιχ κιι _ζοος _& _ττ . ι * _φιθ & _Ζοτχ , _ατζζ ιιιι ιε Ιιι _ς _σολ * _η-& ιις _Ιχ _& _ιωχ , & κζα . τηι _= _« _τωσι _» τ & δ -Iωαζιιμ .. . _. _, 01 _Νιοτοιι _£ _* 6 · . _ιιττ _^ ς _δοσηριατ _^ _ιχ » - νοι _ε _'ιινχ _ιαν _του Γιζυραυ . Ο Σε _% ' Λτ _αιΚιΑει να _στραφω εναντιον των Ια _, ν _τ . ι < ηι 'ι _Γεζυρτ _, _ς-Η _εχλογη Π _ροιοραυ της ε' _/ ' Αθηναι . Εθ / _οσυνιλευατιως ανι 6 * λ _^& η δια ιψ _ιιε-χΛ _^ ρ ααν / η Δειιτερ _α _» . Ο _Α ' . ζχαχ _αΑΛχ ος Ο μιλος , κιχτο _^ _κιν : ? ( _ΟρυμιΤιχ η _ < ανα την _ετταρχιαν Α _μμοχωστου _ττερεοδειοχ _ ιο » , _Ιτιανιχαμφεν _« _ις _ΛεοκωσΙαν , _το _^ ων εν 6 _ουσιωιοος υκ «< 5 βχης . -. _Ηι _) , ως _πληροιροβουμιθα , _ιτρ _^ τι-6 « ται να _χατελΟτι χα- ? α _τδ τ _, ροσιχ ις _Σ α 66 _ατον _ιις Ααρ _ιιχ _τ , ~ _ρο ζ _( ξ ακολδυθηβιν των _Ιρανων & _τεΙρ της _πρωτης Κυτ _ιρτακης _Η νρ _ιδ αιαργ _& ς . _ΔΙν . αμ _^ ι 5 αλλομεν , δτι χ αι χατα την _Τιαροδσαν _πφιατασιν 6 α 3 ιλτ < _νανωδ _§ η _3 εδοχιμασ | _ιινη _φιλοτια- ' τρ ια των ημετερων συμπολιτων . - Η 3 _> ι α κ . Α . Β . _Λοιζοο _ειωρτ Β σιτο μιαν _λιμβον , ητις ετεθη εις Λαχειο » , τοδ οποιου το 1 _τεροιιν _ε < Λ . 2 ο Θι διατι & _β _ιικιρ τοδ Λερο _υ τουτου ( _ΡχοτιοΟ . =: _'Λναγινωσκομιν ιν τη « 'βσ _τιαο : _'ΛνηΥΥιλθη _ηι η ,. _ιι * δια _του _ΙττιθεωρητοΟ της Βι > ραστιχη κ . Ιω , Χρ > υσαφη · _χατιτεΟ η αρμοδ £ ( α τσεχ 200 , 000 . φραγκων , σταλιν _απι _τιν _'ι 0 _ν _« ον : ' μ 5 ι ιιοιητην _Επ δν _ρον Μ « _Ρ _? οΟχαν , ω ττ _^ ο _ι _^ ν νεα » _ι · ρανων'Ι βυ μ > _τ _« _ξυ _ιωιυγ > ι < _ιτιαΒημ *· νων _β (' τ _^ ν _^ ιον _, ' Κ _4 σ | ιον δμογι _νδιν υπερ _ττ _) π _βρβγγιλιιι τοδ _ττολιμεχοδ « Νι ας _Ββνιδ » , 7 _] _ην _Λιτοαιολην' ο κ , _Μαι ' _σουχχ συνω 5 ιυ ' _αι « αι μΙ _Υι _^ τ <* 9 · Υ _« ω _^ ι . _« ι > _ι _τιν χ . _ΠρωΟυποοργ _^ , _ΤΟ' 3 _ΟΛ »( 9 Μ · ( _ι 3 ω . _ΠιριιΟΛΙι Ι _Τινβς ' : « ΓΙς _^ ν . _ξινητβυμενωιν ττ _^ _καρ-ιιιι _ιδκι _^ αιπ τα υιηχ ιρβ « α Ιονια _Πισιι · Πατρις , και τωρχ _ΙΙχ _ιν ι , _ενδουαι * αβΟεΙ χαι « ισιιυσα _, _αυ παιακα _λω _, _Εξοχωιαχι , _δτχθητι _τ _4 _βικρυο ω τους Ιδρωτα των _αβιλφων _ιμα , ο ( _$ χ _α η δι * ιμου στελλουν _σημυβ ' ον 200 _χι _^ _δρι οια ' _ι 6 ' ΛλοΒον της _'^ Ν , _ΒβνειΖς » _^ Ποος ' _το _^ _οις ' _οεφ _^ ζ _χα | χρα _(>) σατβ • . * ' * < ι - « £ _ τα ?» αι _£ 5 _«^ οτ « . δν _μοι _εδωρι _^ οην . . _ι-ν _^ π _τ _β ζ _& ρ _ατοτ , _ξζβχ _α κχ _ιι , _ιΛν χι _ι _< _^^ _τιι 1 _ΙΙ αι _φ & α , δια _τδ _ηλοιοιν τ % _*^ α _Βε _« 5 ι > , διαν β _« ν θεφ _, ηβ _, · _φΣη 0 & % , _· _- Τ _& 23 ιοε _>& ιιη 7 αιε τον Λαρω τ » _ιφαξιωΒτ τ & ν οκε _^ _ειατ ' του _Πρα > _8 υ » 3 _ε 5 § _Φ _^ _φ 5 ι % Η 3 . « , ι £ δο « ς , _α-ιτιζ Λ'ι » Ιι ) ιι _βεκ _^*» ια _ιρτχτα _φιιυα του 0 α _ρι-τ _« _η _ψ & Γξ _& _τ _* _-χ _φχ ν το » Ω χεανον , τα « α » _ι-ΕΕ-τ _^ ερφ _^ Σζα τα » και πατρικως θα _ρςι _^ _Βτδ « ρ _^ _α ιης ξενηεειιμενη _ Ελλαδος τ _^ ' 4 _ρ _2 ρααις * . - -Τ _5 « < _αιιψα . * υ * _πρ _οοεφεριν εις τον _ζι . _'Σ _^ - . _, _Μχζυοοχαν δ Πανελληνιος Σ & _ιζ & _δρ _& ς - _« _'ΕΘνιχη Αμυνα » ,, _ενεπ _τια-Χις χαι _ευγν _^ μοσονης , · ' χο * νω _2 & ' _τιον * Ι 5 λλην ων ερανφ ως . _ττροι-» νχ > αιματος , τοΟ _Ιδρωτος και τ £ _ς _3 Β = _» ι / _οινς _ιργαοιας των » . _Υτεετ _^ _ξισμιΤομιν , _5 τι δ συνδ _ισμος αντει ι _£ ? υ _& ιΙζ _ττρσ διετιας , υπ _ι ) τον ε _»^ _5 » 5 _ιασμον , _τβν _οπ οιον επροκαλεσεν _ιχ _, ιι δ ' Ματσουκας , αριθμει οπφ · _χεντιυι _& ια μελη με _τιροεδρο ν τον χ . _Κοζιοψ , εργαζεται δε εθνικ & ς , σχηματιζων _λδχονς κατα κοινοτη - τας , ιι _ττοτελουντας ηδη 10—12 χιλιαωας _* -ανδρων , γυμναζομενων υιτ _^ την _επφλεψιν τιρωην υπαξιωματικων και . εφεδρων αξιωματικων . Μεταξυ _^ των γενναιων ερανων υπερ _το · 3 Νηπ _ιαγωγιιου Σκαλας εχομ _« ν _£ να : _ σημειωοωμεν _δεκαλιμον δωριαν τοΟ εν _Αιγοπτω εγκατεστημενου- . Ι συμπ ατριωτου _, κ . · Κωστη _£ αββα , του _δποιοο -πασα εν _Κυπρω επισκε _ψις · _ι συνοδ 6 υ _εται υπο σειρ α αγαθων -πραξεων . · ' · _» ' . 'Ρ _· _δε πληροφορουμεθα , υπα ρχιι ελπις _χ ατα το προσι _^ ες ετος .. _ναν ' 6 · _γειρη Ν ηπια _ι'ωγειοαιδιαις δαπαναι . _Τοιαυτη ' αποφασις _τοα γενναιοδωρου ανδρ 6 ς 6 α επισπασηται τηνα ( διον ευγνωμοουνην της κοινοτητος . Το Βυμναστηριον μας _συνικεντρωσε πολυν κοσμον κατα τους αγωνας της παρελθουσης Κυριακης , τελεσθιντας υπο τοΟ _στρατιωτικοΟ · λ _^ - χου _Λαρνακο ς , εν συμμετοχη των λοχων Κιτιου , · Πιρ _εδολιων και Μαζωτο Ο , φεροντων τας ευζωνικα στο- σς των _.....,, · _., . _, _. Κατ' αυτου _ς παρισταντοκαι ο _'ΑρχιμανδρΕτης _Κιτιεων » Κος _^ _Ιελετιος _, δ παρεπιδημων _ενταυθα . Μεγας Δρα · γομδνοι των Πατρι αρχειων Ι _εροσο _· λυμων _Κος-ΤοργΙιις _, -δ Προξινο _· της Ελλαδος κ . Ι . · Καλο ' υτοης _, ο Δημαρχος .. Λαρνακο ς χ . Ν .. Δ , θ _«· μιστοκΧιου ς χαι 6 Γουλευτης κ . Μ , Β · „ ΝικολαΙδης _μετα _. των _αξιοτιμων οΙκογι _νβ _| ω _' ν των . ' - , Μιτα την , ν . πα _ρελασι ν ,, _εγεν _οντο δκιφοροε'αθλητικα _ιν _ωνιοματ * _Χ « ι ε _· _ττελ « ι ν « ΒστρατιωτνΗ _9 _τ Ι 'ασχη _' _ορις 6 · 1 , 1- ' _τιο την _δκυθυνσιν τοΟ ΒυμναστοΟ > _ς ' , _' ν Α . _ΙΙαφΙβη _, . ' _· _'> ¦ ·· ·' _'· . > :. · _,, ' . . _% _, _» · Ι , , ¦ Βιρ ο των -στρατιωτικων _αβχησιων . · δ κ , 1 . Μιλιτσανος , ιν στολη α _> , ' _ξιωμαχικοδ , _ι _, επεδωκβ τω χ ,: Παρ _ισ _^ ιπι _χρυοτον . μεταλλλιον μετα της _ιπι · . _γραοΛς ρ < _* 0 Αι χο _Ααρ να _^ ος ιςι . _αρχ ψ . _φ { Φ & ιο _β η . . 4 ' _φαοιΟ η ' 6 ? _ς | Ι _νδβ ιξιι _εκχ ιμηα _ιωζ Αια χ ο _) ς ' _αιρυ _^ ' . _ιοι _ιωι _^ ·? _ _0 . Β 6 δι κ . _ΠαριΡ ] _ιης πρ _^ _σιφερι στβφ _^ ινοως * ι 1 _ς _1 ιτανι · ' ' τ » ς _τουι _λι _χουι , _ιπτ « ινιοα την _κβν _θαρχ _|« Μ , -τδν _'ζηλον _χ « 1- την φι _^ ο _ _Τιατριι _/ των , _»* ·· ! ' · _/ ··' . ! * _'Τ _») « λ _^ θοι' ' τι _βρ _^ κολουθηβ _» ιου 1 αγωνας' μι τδ _πολλοι , _ενι ( σ . < οιρον _*??' _> · ν ' _^ £ » ροκ ρ > ι η _? ιν . καΙ ε _« _υφημη 9 _» ν _ιτ'ν ειτ _ιΤιλ 5 ? 0 < Β βΛν _αξιιλογον . _ιργασ (» _-ν 4 , · ητ ις δεον να χρησιμευση ως παρ α _^ δειγμα _ιι ς την λοιπην Νησον . Πρ ος καλ _οψιν των δαπανων των τυφεκιων και των σ : ολων του στρατιωτικοΟΛδχ ου _Λαρνακο ς , _αυνεισε _φιρον οι , _κατωτε ρω , _τ _^ ενεργεια του κ . Α » Π αριοη , τα εξης ποσα : Α νωνυμος Λ . 3 , Λ .. _ΤσολακΙδ _ης χ . 3 , Β . _Μωζβρσς Λ . 1 . 10 . 0 , Μ . Β . Ν « · κολαιδης _Σελλ . 10 , Α . Ζ . Π ιερ εδης 10 , ανωνυμος 5 , Φ . _Ζαννετος Ο , Μ . Κυπρ ιανου 5 , · Ν . Ι . Δημητριου 5 , Κ . Μεσ _ολογι'ιιη ς 2 , αδελφοι Τσιρκωτη 5 , Β . _Κωνσταντινιδης ι , Χ ρ . Αναστασιου 1 , ω . χ ουκα ! δης 1 , Αντ . _Λοιζου 3 , αδε λφοι Γαλ · _δασερ _ιδου 5 , Α . Λουιζιδης 10 , α- νωνυ μος { , ' Μ . Ευστρατιου 1 , Μ . Τυριμος 3 , _ανωνβμος 5 , Βρ . Γεν » ρ · δη ς Βρ . 5 } ητοι το δλον Α . 11 . . 8 . 5 , . . ι · Εδ _ζπανηθ _ητ ' α _^ Λ . 13 . 6 . 0 . δια τα δπλα , Εελλ .. 5 . δια _μολυβδον _, δι ' επισκευη ν · χ 7 [ ς Σημαιας του _Συλλο γου _Σδλλ . 5 χαι δι ' ενδυ ματα α- . πο ρων Λ . 1 . 10 . 0 . Το ελλειμμα επλ _ηρωθη εκ τω « _εισπρ αξεων των αγωνων , ' _^ πδ του _ααρ ονχ ος φυλλου ειοιρχ _ετα ι _ια _< Ν _ιον * Ε _^ γας _·> εις το δε _' - χ ατο ν δ )> δοον απ ο _ιης Ιδ ρυσεω ς _χ ον ξιος . Β _^ _ΩΣ _ιΟποιΗΣΙ _Σ Φερεται ει _ς γνωοι _ψ χ ου Κοινο υ διι την Λροα _εζ η ¦ _Δενιε _^ αν 13 2 _* βπ ιεμβ _ιιιο-υ & ο _ ονχ αι αι _εχ / ραα > αΙ χ ου 'Ημι _ΥψναοΙω ,. χ αι . Μυο _υβιαδεΙ ο » Α _'ιρνα _ποζ _, ιη > δε 20 χ ου αιχ ου μην & ς χ α χ αΗ χ ιΗα μα & ημα χ α , : ΑΙ _εγγραφ ) 1 χ _ι _) ς '/ ιο _χ ι _π ης _Σ χο Χη ς ηοξαιηο ηδ χ _ι } ς υης ' 7 _βριοο , χ α δι χ α _π _ηχ α . μα _& _ηιια _χ α α _ονονχ α ι χ ην 20 ην . .. Ι . . ·· , . ' : .: * . 4 _^»· αν < η Οι _ΖιΛΗμβρι ου 1 !} 1 0 , · :.. 1 ' . . ( ' _β *' _*} _0 ' $ _Ληρ 07 ΧΓι ας | · . . . ι & ν , _Ε Η η _αιυβ υι _ιχ υν ) • , ] Ι II ι , υ > ¦ _! _« . · . Π _^ ! ΔΙΑΦΟ ΡΑ » * , . * ' * _^ ν * ! ιΑν _^ _ωοηαβ ! _{>' αρβλ 0 « _υαπ Πεμπ _«« εις Παοιοιους , ' δ : α ) ς , ιγγραφ _Ο φοιτητης τ _^ Ιατρικ ης _βις & _βκβι ' Παν _βπιαττι μιον _^ Α αθ · ., ιι μιν' > _Ι } Γ )| _ις . γ « _ςς ν , ΒιαυλωσΗο 5 Β , _ΓονητζκΙνΑς- , φ _« Γ _^ _μβΟα Λ | τ 6 _καρ _' . _οι ' «* _Λ _« ν _, _πβδβον . , ηΕπ _ον _^ Λβν Ι [ _Εδοιδιης Λ ' Λαο » λ , _^ | _ιμποροιΗ , , Ι _: _^ υο £ ιτ , _ρ _ΙΑ _φΙκοτο δ _Μνλες ιινδ _^ ' βμποοβυο . _Ρνι 1 Λ ' ? _1 ? υ > _κΜα _«« _' Αδιλφβ _οΟ _δντΙμυ _ΓουλβνηοΟ _Λσονακος _« Λμιιο _^ οτον κ _, _' Μ _ικ , Β . _Νικολαε δον » . ' · · . Ι , ' _'' .,, , ' · _Η'Η _^ ιοτιμος ι } κογι _1 { _ια _^ , Ουσμι , α- ΛιΚΗΒΟΡιΚΟΗ ΒΡ _ΑΦ _Ει σΝ Ι ιΑΤ / | . _υΙ _ιΜβΓΙΜ * Εν _Λαρπτα-α _ιΛεναντ * των ιχ _ΜΜιτφ _$ » _Λνζ / _^ _φΛανιι 7 _ψ 6 _« _ιςαγω » _γ _^ ν _-χ _αυΤ _£ _αχ ς _& ισ & υς _μιι * _ιχ _ιαυιιας _, τα - χ » _τΤ _| τ ! 5 < ς ζαι _τν _^ Λ _^ _τρος . Χι _^ ' ν / _^ ταα ΧΡΗ _υΑΠΚΑΙ _ΕΒΚΟΛιΑι ΕΙΣ ΠΕΛΑΤΑΞ ΤΟΒ ΒΡΑΦΕ 10 Β . * Αχ « Σ _« _οτ » τ £ ο » _« _# οι 5 ** τ _ _ν » ΜιΑΤ . Κ . _ΟΙΚΟΗ _05 ΑΙ & Η _8 . _α 5 ι _ιπαχας && _ζοζ % && _τρτρι τξχ £ _^ 2 ηραη _^ _Λχχ τζ αζ , « _Ξτονς ε _$ ζχαι _^ ψ £ ααζτ _+ _£ αχ _. δι * _Ωοδτ ' 'λ ) (! ψα _^ . ' _- τ & _ε € Ι » ' 3 _^ _αατη | _3 ι % .-* _ΗΗβ _{§ ς 2 _εχει _« _« _αυοττ ι » _ττχ _^ ι » ηι £ = £ _ζτ , % 3 _Τ _5 _« 2 ιν « 2 _^ 7 _^ _^ _Γ » Λ _36 _ΠΚ _(»^^& 3 ς % ζ £ £ χχ { ι 2 _& φς , _ΕιΙΗΑι £ ιΒ _^ 5 _ττ _αα . 3 ιι _* . _^ ι . ? _ι _^ ε _τζαααει _5 _εα _τξς υρ 2 «| ρας _ω _«& ι _? _ι » 5 ι » ιη ! 5 33 _β 2 κ = ι _«? τ _^ - 6 * 5 _βΓ ? ι . - ' _Α _« 2 = 2 _ιι 5 _( _ρΓιδ * _^« _ωιιι ευς , / β _^ _ε _^ ι _^ - _Πψαβχ _κφ . _ Ε » Λ _» £ = _ω ,. _» 13 ] Ε _ΕιχιΕ _^& _α * Ι _9 ιι . , ΕΒ ' Κ : Τ _υΗ : Λ . ιΟ _« ν ·¦ · ' · ' ·¦· ¦ ·· · ι .. _4 _Κυριβ _, , _^ ι _[» βα νω την τιμην , να _φερυ ) υ ΥνωΓιν υμων , δτι ον ν _^ σρ _Π 0 £ ι . _^/ ι αδδα Ιμπ _*> _ρικ 6 / _οιχον υχο _εην _ιπωνυμιαν ΒΑΓΡΙΗΛ Ε . ΒΙΗΛΑΓΑΚΗΙ . ¦ Ρ _βΟΗΕ-. _ΜΙΙ _ΤΙΟ ι ' ' Χ _> _ι _ΤΓΙΕ 3 ΤΕ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ : ΕΤΑΙΡΙΚΑ Κορ . ' 8 , 000 , 000 ΚΛΤΑ _13 ΛΙΙΘΕΝ ΙΑ 3 , 200 , 000 ΑΠΟΘ _ΕΜ Α ΤΙΚΑ - 80 , 003 , 033 ΚΛΑΔ ΟΙ 0 ΛΑΛΣΣ _Ι _3 Ν ΛΙΦΛΑΕΙιΙ Η ΑΠ 02 ΠΜΙβ _^ Ε _] _£ _ΠΛΗΡβθΕιι ΑΙ ΕΝ Κ _ΤΠΡΩ ΕΝΤΟΣ _ΔΙΕΤΙΑΣ 100 , 000 ΦΡΑ ΒΚΩΝ ΧΡ . ιΕΝΙΚΟΝ _ΙιΡΑΚΤΟΡιΙΟΗ ΚΥΠΡΟΥ _Βρ α _ψιον Ν . Ι . Δ ΗΜΗΤΡΙΟ Υ , _Λαρναχι .

Τίτλος Θέμα Σελίδα