ΔΙΑΦΟ ΡΑ Εν στιν _^ _οικργβνειΛκω κυκλω ετε _- λεσθησαν τ _^ _παρελθουσα Κυριακη εν Αβαουαν της Ανω Αιγυπτου οι γαμοι χου αριστα εν Καρτο & μ εγκατεστημενου χ . Χρηστου Τριμπαλη μετα της εκ Λαρνακας _σεμνες δεσποινιδος Κλεοπατρας Χ . Μαυρι ) , οις ευχδμεθα _ευδαι μονα τον συζυγικδν βιον . Οι _| ντ _«( 5 θ _· ο _£ _οικειοι των θλ _ξβνθι _»™ _συγχαρητηριους επισκεψεις τη 14 ) 27 Σεπτεμβριου . _~ Ετελεσ θι ) σαν εν Λευκωσια οι γαμοι χοΟ καλλιστου νεου κ . 'Αλ _^ ρ _ι _^ _οο Χατζη - γαβριηλ _μιπα της σεμνης δεσποινιδος 2 ω · ¦ ης Β . _Σταυρινακη , οις _εδχομεθα παοαν « Λτυχιαν , _-τ-Ε παν _^ _λΦεν εξ Ελλαδος η αξιοτιμος Κυρια Μαρια 1 . _Γεργοπιυλου . —Επ _ανηιδεν εκ . _Γιεννης ο κ . _% 1 . Ττο · _εειαν Ρ _·*^ _τηι δεσποινιδος θυγατρος του βα ιυι . —Επαν _ι _) λΦ « ν εξ Ευρω * ης δ Επαρχια · χ & ς 'Ιατρος Παφου Κος Ονουφριος Π * υλ ( _ιης . —Αφικειο εξ Ελλαδος 6 κ , Κ . Πο 3 _α · ροπουλος . ~ Ανεχ ωρη )« ν ζις _Αλεξανδρετταν η Αξιοτιμος Κυρια Ελεν ») Ο . _Τζφογλο » μετα χο _« _οιβΟ % ψ χ . _Μιχαηλ Ο- _Τζιβο - γλ _« ι _χβΛ χ ιι ς _δεβιιβινι ββς * υγ * χββ « « _ρς . _~ _'Αν · χι > Ρ *| α « _ν « Ις Ζ « γ ·* ζ 1 κ β χ . Β « ω ?· _γΛ _| Χ « _ρ « λ _* 4 ιΧους μιτλ της αξ » τι | ιοιι * ικογενε (« ς ι _« ον _χ '« 1 _ι _διβκοινις Μα _^ _ια ( Κ . _Βιρολεμοιι . _τ-Ο ι _« _ναφουοιν _ημιν _Ι « _Ηαιρισ'ιιον _,, $ _επιτυχια της Δος Κικας Α . 3 ουντια κατα τας γραπτας και _προφοριχας εξετασεις της πρδς αποκτησιν διπλωματων της γαλλικης γλωσσης και φιλολογιας , υπηρξε _θριαμβευτικη . Κατα την αναγνωσιν των _αποτελεσμαπων η _ΔΙς _Σιυντια ανεδειχθη μια των τριων μονον _ιυχ δντων _ευφημου μνειας μεταξυ πλειστων υποψηφιων δλων των ε 9 · _νεχοτητων , _λαβοΟσα και τδ _Ικ τριακοσιων φραγκων _βραβειον τι _) ς _^ _ΤιΙιαηαβ 0 Καθηγητα _ι Κοι ·@/ ιαιιι _ηοηι , * Νογ ° _τηαηα , Μ , ΙΙΙανιιΗ και _^ Ι / _βρ _β _ηαηβ απηυ _^ υναν θερμοτατους επαινους χχ ι εξεφροισαν τδν _θαυμασμον των , δτι η Δις Σουντια κατεχει _ιην _γαλλικων γλωσσαν ουχι ως ερασιτε χν _ις , αλλ * ω καθηγητρια . — ( 0 κ . Π . Δ . ΛΙ-η τρωττουλος και η Δ ! ς _ΑιμιΛια Κ . Παυλ Ιδου θα δεχ _· 9 · ωσι συγχαρητηριους _επισκεψεις δια τους _αρραβωνας των την 11 ) 24 και 12 ) 25 _Σεπτεμβριου εν _τ- () οΙκια της _μνηστης . ΕΛΛΗΝ Ι _ΚΗ ΣΧ 6 Λ Κ ΛΕΥΚΑΡ ΩΝ _Φεριται εις _γνΦσιν των κατοικων χ ου διαμερισματος _Λευκαρων , 8 « _ιδρυση εν Ανω Αευκαροις Ελληνικη ΣΙχολη οπδ την προεδριαν κ « 1 _προστασιαν τοΟ Μητροπολιτου Κιτιοι » _, αποτελουμενη εκ δυο ταξεων ισοτιμων προς τας δυο κατωτερας ταξεις τοΟ Π . Βυμνασιου . Δυ νανται δε οι ενδιαφερομενοι ν ' _αποσςειλωσι τα τεκνα των εις την _ειρημενην 2 χολην με πληρη _πεποιθησιν , δτι θα τογχανωσι ταΟτα _πατρικης μεριμνης εκ μερους των _διδασκαλων και των μελων της Επιτροπειας . Δυνανται επισης οι ενδιαφερο μενοι να _λαβωαιν οπ' οψιν , δτι εν _τβ _2 ν λογω _Σχολτ ) θα _διδασκεται λιαν ιυμεθοδως και η Αγγ λικη γλωσσα . Η δναρξις των _ιγγρα _, φ _^ των μαθη . των Φ * αρχ ισ _^ φ 9 ην _προαιχοΟς Σεπτεμβριου . Δια _πλειοτερας πληροφοριας _απευθυν · τεον πρδς · την Σχολικην Επιτροπειαν Ανω Λευκαρων . Εν Ανω _Λευκαροις χ _% 20 _§) 7 ου ) 1922 . ( Εκ χ ης Σχ ολικ ης 'Ε ιιχρ _οπειας ) , Δ η λ ω σ ις 'Λυ _^ Λ χ α , ( 0 12 $ _2 » Λχ _% _μβρΙου 1 982 . 'Αξιοτ , κ . Διευθυντα τοΟ « Ν . Εθνους » . _Παρακαλω δπως _δημοαιευσητε εις την _αξιοτιμον _εφημεριδα σας την εξης 8 _η « λωσιν ι Τα κεφαλαια , ται οποια _ιογ-εζεται 6 υΙος ιιου _Θεοδωρος _ΝιΛολιαυ εις _Ααγατοςν _ανικο _^ ν ιλ « « _Ις _εμ χ _& ν » οκ ( ρκ ταυ & δ * ρη 8 · εΙς « 3 _δς μου _εργαζεται μΙ ημερο | ι (« θιβν πληρω _νομενον 4 ιι ΙμοΟ . Ολη _5 ι η εργ αοι _» α / _ηκιι « _Μι , _λιιοτικως εΙ « « μ * . _ΦιΗΟΙνοξ _ΤτοωΜη , ΞΕΝΟΔΟΧΕ _ιΟΝ - ΜΕ Β _Λ ΕΘ _ΓΙι ςΟ ι _ΙΕΝ ΛΕΥΚΩ ΣΙ 4 ( 2 _τοα Ταρση ) — ι ¦ ι _^ Ααμβανομ _αν χ ην τιμην να φερωμεν εις γνωσιν χ ου αξιοτ _ι μον Κοινου , _δ-χι ηρξατο ηδη η λειτουρ για τον υπ , ο την επωννμ ιαν ζΜε γα 'Ευνιχ ον » ημετε ρου Ξενοδοχειου ( Στοα Ταρση , νεοδμητο ς δεξια πχ _ερυξ ) τροφη ς χ αι υπνον και δτι γινονται δεκτυ _ι εν αυχ ω ξενοι εις χ ιμας λογικος . _Δωμανια υπνου ευαερα και απα _στρ απτο _-ντα εκ » αυ · αριο ζ ηχ ος με επιπλωυιν τελειως ευρ ωπαικην . — Αουτηρ ες _επιοης ευρωπαικοι . — Σαλονια με δλα τα Ηομ φορχ , _— Μαγειρικη αρ ιυχ η , _παυ'οαον πλην τη ς εξασφαλισεως ειδικου παΧ πεπειραμ ενου μαγει ρου , _# α _^ _ινι _/ _ι _αι _χ _ρ η _οιζ _παντοτε αγνων νλικων . — - Καυ ' αριοζης _αμεμπτος . — Υπηρεσια προ _& _υμοταχ η _»— Ταξις χ αι ακρ ιβεια , εν πασι , Διαχ _ελο _υμεν κτλ . _ΕΥΑΒΒ £ Λ _δΣ Λ _6-1-Ζ _6 Υ _ΧΑΤΖ _[ ιΛ 6 * Ι · Ζ 6 Υ & Σια ΣΗΜ . _— _'Απδ το 5 προσεχοΟς Σεπτεμβριου θα _περιληφθ _·^ _ε ? ς τδ _ΞενβδοχεΙον μας χαι ετερα π _ιερυξ , η χρησιμευουσα νΟν ως « _Ελληνικον _Κεντρον » , οΟτω δε τ _3 _Ξενοδοχειον θα _περιλαμβανη 80 εν δλφ δωματια χαι η Λευκωσια θα δυναται να καυχαται , δτι απεκτη σε Ξενοδοχειο / εφαμιλλον _χαθ' δλα τδν ευρωπαικων τοιουτων . ' * '*' ' ( 26—8 ) ΧΡΙΣ _ΤΟΠΟΥΛΟ Σ ΒΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑιιςΗΒΟ _^ ο _^ Ενωπιον Ολων -ιων Δικαστη _ρ ιων της Κυπρου . ( 6-4 ) ΤΗΓ Ι « Οδδ _ΓΒΕΑΙβΙδΗι _^ _ΟΟΜΡΑΝΥ « -ΤΟ . Τακτικοι αναχωρη _σεις ζων ατμοπλοιων ειι ( Μ _, _& _Αιξον , Ι _^ _ινΘιροο ] ανευ μεχ αφορτωσεω ς _ααν ' ευυειαν δι * 'Αμμοχωσ _χ ον εντο ς 13 περ ιπου ημερω ν , δεχομ _ενων εμπορευματα δι' ολους % ους λιμενας της Κυπρου , Τα ατμ _οπλοια δυνανται να ηρ _οσ - β γγιζωα ιν _αις οποιονδηποτε λψανα ζης Κυπρου , δταν υ / ια ρχη ευλογος _ναυλος , _δεχ ομενα _εμπορευ ματ α οιο _0 αβ ° οψ , _ΕινοΒροοΙ _, Μι % . Ι . Αονιξιδης , _Βινι « δς _Πρακτορ εν Κυπρω . ΛΕ _ΩΜΙΔΑΣ Β . ΕΜΠΕΔ ΟΚΛΗΣ Εκτελωνισε ις , φορτωσεις , αντ ι π ροσω π _ε ι α ι , Εν Λαρνακι . Δια ιος εκτβλων _ιαεις και φορτω - σεις _τωτ > πραγματειων σας , _καυως και δι * οιανδηποτε αλλψ _αντιπροο - _ωπειαν , απευυυνεαυε πρδς χ δν κ . _ΑεωνΙοαν Β , Εμπεδοκλη _ς ΕΙς Ααρ _νακα _, _Εκχ _αιασις χ _αχβ ια « αι _Ακρ _ξβης . _Μετ _$ ι < ι _πρ-ψηΦβια . ΟΙχ ονομΙα , _α _^ ς τα οχ , ειινΑ Ι _^ _οθα » ( _6 ~ -3 ) ΧΡΟΝΙΚΑ $ Απδ χ ης _παρελθουσης Δε υτερας ανελαβε τα καυηκοντα του δ νεος Π ρ οεδρο ς του _Επαρχ _ιηκου Αιχ αατηριου Ααρναχ ος « . Ε . Ο . νβ _ν-Εικοσι και εις κατοικοι του χωρ ιου Πυλας προ _σηχ _θησαν ενωπιον χ ου Δικαστηρ ιου , κατηγορου μενοι δχ ι χ ατα χ ην παρ _ελθ ονσαν Κυριακην _& κ προμελετης εκζυπησαν χ αι επληγω · οαν τον Κουσειν 'Α σαφ Γεην και τον δδηγον χ ου αυχ οχ _ινηχ ου , ου επεβ αινε μετα της _οικογενειας του , ον & μαχ ι Πεχοετ , Τδ Διχ _αοζηριον , εκδωσαν σημερον χ ην απο φαοιν του , _απεβαλεν εις τρει ς τρ ιμηνον _φυλακισι ν , εις _ενα § ξ εβδομαδων και εις αλλους ενος μηνος , εις ινα δεκαλιρον πρ οστιμο ν , απελυσε δ _£ επτα επι _εγγυησει , _οχ * επι εξαμηνον δεν θα παρεκτ ραπασι . _'Αφικοιιτο ηδη εις Κυπρον , απ οβ ιβασθε _νης εις 'Α μμοχωστον , ογοοηκοντα δυο προσφυγες εκ Σμυρνη ς , Α γγλοι υπηκοοι , μετα ξυ των οποιω ν ΗαΙ τρεις _^ Ελληνες Κυπριοι , _ιχ _ο-νχ ες αγγλικην υπηκοοτητα . ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟΝ 1 ΚΕ Β Α Ε Θ ΙΠ _Ρ Ι _Ι _,, ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙ Α 4 ι Π < χθων _υπδ _συγκοπης τι | ς _καρδιας , α · πεθανεν , εν τη _αοιμ _§ της ηλικιας και δρασεως του , δ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Π . ΕΒΘΥΜΙΑΔΗ 2 _Τ , εις χων διαπρεπων Ελληνων Δικαστων της _Ιιησου , _τιμησας τδ _αξιωμα του δια σπα _/ ιας ευθυκρισιας _και _παραδειγματικης _οικεραιοτητος . Καταλειπει εις στυγν & ν _πενβ-ος εναρετον συζυγον και ανηλικα τεκνα , δπερ ων _επικαλου μεθα την θειαν παραμυθιαν . Β ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΗΛΕΒΡΑΦΗ ΜΑΤΑ ΡΕΟΥΤΕΡ Δονδινον 14 , 12 , 25 _* Εκ Σμυρνης . » Η ταξι ς _χληρως _αποχ ατεοχ η . ΑΙ * _Αρχ αΙ ελαβον μετρα περ ι επιστρο φ ης των προσφ υγων εις τας εστιας χ ω · ν . Το τμημα του ελληνικου στρατο _^ το οποιον κατειχε την _Χερσονηαον του _Ταεσμε _, _τχ αρ _εδουη , Ο δγκος του τουρκικου στρατου , υπο τον Κβμαλ , εφ _& _ασεν _εις Σ μυρνην . _„ . .. _, ιι ι- 1—1 γ——— ΑΕΠΝ 1 ΑΛΣ Β . ΕΜ _ΠΕΔΟΚΛΗΣ Εκτελων ισεις , _ςρορτωσεις , αντι _ιιρ οαο _οπ _εΧα ι , Εν _ΛΛφταχι _. ' Ο _δκαφπινο ' μννοζ _πα _διοχ ω ρ _« _α _τιτοΥ , δχ ι Αναλαμβανω » την _δκτ _ολωΜ * _οιν _μοΙ _φ _αφασιν _χραγμηκων _, _^ και χ _η-ν αντιπροοω _χ ειαν εμπορικων εργασιων επι _μεζρις προμηθεια , υπι · σχνου _μενος τα _χβιαν και ακρ ψη χ ην εχ τελεαιν , παααν οε _οιχ ονομ _ιαν _Γις τα σχ ετικα εξοδα . Ευελπ _ιοχ ων , δτι θα τυχω της _εμ · πιστ οσννης και υποστηρ ιξεως χ ου εμπορικου κοσμου , Διατελω μευ υποληψεοας _, Λεωνιδας Β . ΕμπεδοχΛης . Εν Λαρνακι , 18 ) 31 ) 8 1922 . ( 0-8 ) χ α χ ης Βαλλιας * , αλλ' ημποδ ιζον και χ ην Ε λλαδα να _διαλυση τας οΙΙ γας χ _οτε ακομη χ εμαλιχ ας δυνα μεις . Επανειλημμεν ως αντ _ος δ κ . _Γενιζελος παρεπ ον η & η δια χ οντο εις χ δ Ανω - χ ατον Συμβουλων , παρατηρ ω ν δτι < 3 ε ν χ ω επετρ _επον ν' _αυξησβ χ δν ελλη _* νικδν σχ ρ ατον , _ουχ ε να κινη _υ _^ , απη _· γορ _ευον δ' β ις αυυ ν να προχωοηαχ ι περα τριων χιλ _ιομετρων εξω της κεχαραγμ ενης ζωνη ς , και δ ν αχ ο μη _προσββ _αλλετο υπδ των Τουρκων 1 Αυιδ ς δ κ . Γενιζελος ετ ηλεγραφει εκ _Αονδινου τν 19 η Μαρ τ ιου 1920 πρ δς τδ _Υπουργειον των Εξωτερικων δτι , χ αυ ' α τω _εδηλωσεν • Αγ γλος Υπουργος των Στρατι - ωτικων , καλεσα ς αυτον επι τουτω , _« _ουδεμιαν η- . Ελλας επρεπε _ν' _αναμενη βοη υειαν εχ μερους της Βαλλιας » . Ι Ανχ ος επισης δ κ . _Γενιζελος εγραφε τη 26 % Μ αρτιου _πληρ οφορω ν _, δτι « αι δια & _εβεις _χ ης Βαλλικης Κυβερνησεως , δσ _^ ν αφορα χ α ελληνικα ζητημ ατα , _καυιαταν ζαι δαημεραι ονησυχητικω _χ _εραι _» , _προηγγελλε δ' δτ ι η Ελλας _# α ευρισκε χ ην Βαλ _- λιαν αντιπρ αχχ ουααν εις τα σ _υμφεροντα της : Η ανα μνησις των γεγονοτων του των ουναται να ουνχ ελεοβ _εΙς μορ _· φωοιν δρ υοτερας γνωμης περι των αιτιων χ ης στασεω ς της Βαλλιας απενανιι της ελληνι κης _υπουεσεως . Ο , χ ι δυναται να λεχ _& η ειναι , δτι η γαλλικη εχ _& ρο _της εξεοηλωυη σφοδροτε ρα μετα την _μεταβολην του εν Ελλαδι _καδβ ατω ζος , ητι ς _& χρησι - μεναβ ν απλως ως πρ οφααις , ινα _δικαιολογηση πολι _ιΑκην ευτελη και _ααυνειοητον . ΤΗΛΕΒΡΑΦΗΜΑΤΑ ΒΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ' Α & ηναι , 8 Σ επτεμβριου , 3 μ . μ . ¦ - _Δβλτιον 8 ης . Αι εφημερ ιδες αναγγελλουαι την παρα _ιχ ηαιν ζης Κυβερνησεως . ' 0 _> Γασιλευς ουνωμιλ _ησε μετα του αρχαιου Π ροα _υυπουργου Καλογεροπουλου . Μ διαδιδομεναι φημαι εν το } εξωτερικω , δτι υα εξερρηγνυντο ταραχ αι εις δλην την χωραν και δτι μαλιστα δ Γασι _λεις _υ' απηρχ _ετο , οχ _ερουν _ται απολυτως υποστασεως . _Ω-ληρη ς ησυχ ια βα σιλευει , κα & ' δλ ην την χ ωραν , η δημοσια γνωμη διατηρει απολυτο ν _ψυχραιμ ιαν _£ _< ωδεν δ ' επβ ιαοοιον ονδα , _μου του Γασιλειου , 'Α & ηναι 9 Σεπτεμβριου , υ , _ΓΟ' μ . μ , Ανακοινω _θεν περι της στρατιωτικης καταστασεως ζης 6 ης . . Τα στρατευματα μα ς _εξακολουυουσι τας κινησεις των , συμφανως πρ δς χ ας διατ αγας ' τ ου 'Α ρχ ηγειου , χω ρ ) ς να ενοχ λωντα _ς αοβαρω ς νπο του εχ υρ ον . _Πολνμεναπος , Η ΕλληΡ ι _κη Κυβ ερνηρις κατεστ ησε γνωστον εις τας Π ρεσβεια ς Αμερικης , Αγγλιας , Βαλλιας , Ιταλιας , διι οι Χρ ιστιανοι προσφυγες του ΙοωτερΜον της Μικρας * Ασιας κατερχ ονται πρ δς τας ακτας , _απηλπιαμενοι και πεινωντες , αζη _ζησε δε χ ην βοη & _ειαν χ ων Συμμαχω ν Δ υναμεων δια την υπεραοπισιν και την χροφοδοσια ν χ ων . Ο κ . Καλογεροπουλος εδεχ οη να οχημαχ ιογι _Υπουργει ον τδ οποιον & α _ορ _κιουι ) αημερον . ΑΙ εφημεριδες μαν _& ονουσιν , δζι δεκα οικογενειαι ' & λλη νων προσφ υγων _καζεσφα γησαν νπο χ ων _Κεμαλισχ ων _εΙς Διχ _ελη πλ ησιον χ ης Π _ιρ _- ναιιον . ' Α & η ναι 10 Σεπτε μβριου , 4 μ . μ . _Δελχ ιον 10 ης , Ο κ , _Καλογβροπουλος ,. αυνανχ ησας δυαχ ολιας χ ινας _, καχ ευηχ _ε χ ην _ι νχ ολην χ ου σχημ ατισμου Υπουργειου . Ο Γασιλευς ονε & ηχ _ε - _την . ενζολην β ις χ δν εν Κωνατανχ _ινουηολει Υπαζ ον Αρμ οστην Τρ ιαντα _φυλαχ ον . Κατα τας εφημεριδας , τα _τιρω χ α πλοια , πληρη αζραχ ου , ιφυασαν εις Πειραια , § κ Σμ _υρνης . ΑΙ Αρχαι 8 λαβον πα ντα τα αναγκαια μετρα . ' ΙΒ _αηοβιβααις γινεται _μβ ζα μεγιστ ης _χ αξεως . ΑΙ διαδοσ εις περ ι επεισοδιω ν ειναι ψνδεις _. Ταξις απολυτος β ασιλευει καυ' δλην χ ην _Ελ · λαδα . ΟΙ κ . κ . _Θεοτοκη ς και Δονα μαν ης _εηευζροψαν , _ΑΦηναι 11 Σεπτεμβριου , 2 _, 4 δ ' Δελχ ιον 11 ης , Ο Διαδοχο ς _επανεκαμ ψεν & Μ _Γουκουρεστιου . ¦ ¦ '¦ _' ¦ Τδ χ _υας δρχ _ιοΜ ν νεον _Υαουργειον αποχ _ελουαι : Τρ _ιανταφυλλαχ ος Π ρω _θυπουργος , χ ων Σχραχ ιωιικω ν και ηροσωρ ς νως χ ων Ναυτικων . Καλογεροπουλος χ ων _Εξοπιρικων . Μτα ' _ζιας χ ων Οικονομικων και προσωρινως χ ον _θηοαυροφ _υλαπιου , _Μηουαιος χ _αν Εσωτ _ερικων _χ αι προ _σωρινως χ ου Επισιτι _σμοι Μαχ αα ς χ ης Σνγκ _οιντυνια _^ . _Σπουφος χ ης Παιδειας και πρ οσωρινως της Βεωρ γιας , Μα νενι ας · τ η ς 'Γ & νιχ ης Οικονομ ιας . Βιαννοπουλο ς της Δικαιοσυνη ς _χ _αι _προο _& ρινω ς ζης Π _ερ ωαλ ψΓιος , Α & ηναι , 12 Σε πτεμβρ ιου , ο _, 30 ' μ . μ . Δελχ Ια ν 12 ης . Αι Εφημερ ιδες πλ ηροφορουνιαι , δτι η Κυβερνηαις _$ α _συγκαλεσω _προσεχω _α την Ε _& νοσυνελευσιν , ινα ψηφιση _επει γοντος ιινας νομους . Ο νεος Υπουργος ιων Οικονομικω ν εδηλωσεν εις τος εφημεριδ ας , δτι δεν _τιρ _οχ ι & εται να _επιβαλ _β νεους φορους , * Η οικονομικη κατασ τααις χ ης χ ωρ ας δεν ειναι απελπιστικη . Τδ ιαοζυ γιον του προυπολογισμου , χ ου δποιυυ τδ _ελλειμμα _ιιφυασεν εις 800 , 000 , 000 δραχμ ων , δυναται να _επι - χβ υχ & η _ενιδζ βρ _αχεος διαστηματ ος , Εν παο _% περιπτωσει επιβαλλον ται οικονομιαι εις ολονς χ ους κλαδους της _οιοικηρ _εαις . Ο Υπουργος . της περιυαλ _ψας _εδηλωοεν εις τας εφημεριδας , δτι η Κνβερνη _ιις απεατειλ _εν εις Μιινληνην , Χιον και Ραι _οζ σχ δν σπουδαι α ποσα , πρ δς βοηυ _ειαν των εχ ει ονγκεντρω _& _εντω _-ν προσφ υγων . Θα _επιχ α , _ξτ ] σκα φη , πρ ος _μεχ αφορ αν χ α ι αλλων προσφν νων . Αι εφ ημερ ιδες πληροφορο υνται , δχ ι _ζηιχ _ειται _ατιολυνις πολλων κλασεων _ιφαδρ ων της Μιχ ρας _Αοιας . Τ ΗΛ Ε Β Ρ Λ ΦΗΙ Ι Τ Α ΡΕΟΥΤΕΡ Αονδινον 7 Σεπτεμβριου 5 , 30 ' π . μ . Ε χ Παρισιων : Εις τη λεγρα φημα Ιξ Αδανων , _οολλ _ηφ _^ _εν , αναφ ερεται , δτι οι ΚεμαλικοΙ _εφθασαν ζ _ιζ Αι _γαΧον προδηλως νοτιω ς ττ _} ς _^ μυρντ _^ ς _, προσεγ _γιζοντες την Σ _μυρνην , βαδι ζοντες προς την Μαγν ησ _ιαν . Μεχρι τουδε _εχυριευσαν επια _» > . ισι « τη _λεβοα , _ινοεχ _, Λ _αεροπλανα χαι οισχ _ιλια πολυβολα . Λονδινον 7 , 7 , 40 ' μ . μ . Εχ Κωνσταντινο _υπολεως : Οι Συμ _μαχοι ειδοποικ _/ σαν την Κυ _βερνησιν χ _ης _'λγκυ ρας , _δτε η Ελλ « ς ιιναι ετοι _μη _νλ εκκενωσ _^ τι _^ ν Μι χ _ραν _Ασιαν , 6 πο -τον δρον να γ ιν _# αμεσως ανακω χη . Παρατετ _^ μενον 'Βπουρ γικδν Συμβο _υλιαν σημερον αφιερω _& τ ] κυρ ιως _εις _τας -ι !> υρκο--ελλτ _? νικας _επιχεερησει ς . Ε γνωσ _θ-η , _5 τι παρεδεχθη , δτι _ιπι του _παροντος δεν υπα ρχει ελπις επεμβασεως και δεν _εθ-εωρη _& η-, δ « θα ε _^ _ρησι _μβυεν εις τιπο τε δια τας ενδια φερομ ενας Δυνα _μιι ς να προσφ _ερωσι τα ς χαλας _δπη ρεσ _& χς _τιον _εις την _δοαθεσιν των εμπολε μων δτι ο , τιδηποτι _9 _· α ηδυνα χο Να _γινι _^ καταλληλως βραδοτερον _ωφειλε ν' αναλ _ηφθζ ι > πο των Δυνα μεων , ει « _μεμονωμενεβς _, ειτε ηνω ιιενω _ξ . ΑΕ ανω _μνη _σθ-εισαι αποφασει ς εληφ 9 _·*) σαν προ _ττ ) _ς _δημοσιευσεως , δχ ι οι Ελλ ηνες προσφερονται να _εκκενωσωσι την ΙΙ _ικραν _Ασιαν . ΔονδΙνον- 8 , 7 , 10 ' π . μ . _. Εξ Αθ _· _ηνων επισι _} μον παραδε χεται * : δτ · ι . _^ _Β 2 τρ « _τηγοΙ Τρικ _αυιεης και _Δι · γενης , ως χα 3 τεσσαρε ς _2 ι _> νταγματαρχαι _^ χμαλωτισ © )} σαν . * 0 Πολυ | _ι ενιικος δ ιω _^ ιβ 9 _· η Αρχιστρατη γος . Εις τα μετρα της _ανασυντα _ξεω χου στρατου περιλαμβανεται η ε ' νω _σις , τ _ββ · ααρων _μεραρχιων του πρωτου σωματο ς μετα τεσσσα ριον τοΟ _δεοχερου . Πλ ηροφοριαι εξ _Αδανων εχουσι τ 3 ις _λεπτ _ομερειιχς τη ς αιχμαλω _σιας τ _« 0 Τρικουπη , κα τα τα ς οποια ς ουτος , συνοδευο μενος δφ * δλου τοΟ Επιτελειου , εν αγνοια τη ς _προσεγγ ισεως των Τουρκων , ηρεμα _ησχολειτο εις σχεδια , δποτ _ε σ * . ο · ττος δραμων ανεφερεν , δτι _Ιφθ-ασε τουρκ _ικων ιππι χδν . Ολ ον το Επιτελ _εΙον συνεληφ _θη . Λονδινον 8 , 7 , 40 ' μ . μ . Εξ Α 9 · ηνων : « Η Ελλ ηνικη Κυβε ρνησι ς παρ _^ τη _^ η . ' Αονδινον 8 , 12 , 15 * μ , μ . Εξ _Αδενων : Λεγεται , δτι η _ιιατ αγη τη ς εκκενωσεω ς τι ) ς Μικρα ΑσΕ « _ς δεν εδοθη _ακεμη , τοΟ Βενικ _οΟ Επιτελειο υ μελβτωντο _-ς τδ _προβλημα τη ς εκτελεσεως τη ς εκκενωσεω ς , υπο τας _καλντερα ς _συνθηχα < . Η _ειδ _^ _ατις περι αναχω ρησεως τοΟ β _ασιλεω ς Κωνστα _ντινου δεν ειναι _αληθες . Οι αντιπ _ροσωποι των Συμ μαχων επ εσκε ' ρ 9 _· ησαν _πδν 'Βπ _ουρ _/ ον των Εξα · _« ρικων και _συνεστησαν τη ν ληψιν ' μετριω ν , . προς πρδληψιν _ατ αξςιδν εκ _μι ρους του ελληνι κοι ! στρατου εν Σ μυρνη , αι οποιαι θα _συνβπηγοντο _αντιποιν α εκ μ 4 · ρους των _Κεμαλικω ν . Αονδινον , 8 Σε ηζ ψβριου , 4 , 40 ' μ . μ . 'Εχ Σμυρ νης : Χιλιαδες προσφυγων και Ιι ηοτα _πχ ων _κιχ αφυανου & ι . Η καχ ααχ ασ 4 ς αποβ αινει σοβαρ α , επειδη _ουδι ν μ εζ ρ _ον _εληφ & η δσον ο > φορ _$ χ ην υμεινην και χ ας _προμηθεια ς τροφων . _ΥηηλογΙζΓΧΜ _, δχ ι * Α αστεγοι προσφυγες υηερβαινουσι τας 200 , 000 . Πολλοι _Γαεζζ ανοΙ υπη · κοοι παραμ _ε-χ _οουσιν εν Σμυρν _η κα _χ οΧς περιχ _ωρ οις . Υπαρχει _δυ φοβος , δζι οιν ειναι αοφαλης η βρε _ιχ ανικ η _ηεριονσ _υα . Αονδινον 8 , 8 _, δ 5 ' μ . μ . ' Εξ _Αθηνων : Ο Καλογεροησνλος αηεδι _χ _υη χ ην πρωυνπου ργιαν . Ο Βενικος Προξ ενος εν Κων ) _πολει χ ης Αμερικης , ο οποιος ειναι και Π ροεδρ ος της _Αμερ ικανικης 'Εχ αιρεια ς χ & ν Γοηυει & ν , ανελαβε να ηαρασχ υ η & οαν δυναχ ην βο _ηυειαν Γις χ ους εχ Μικρ ας Αοιας _τζροοφ _υ » γας εν Κων } πολει και _Ι μυρνη . Αονδινον _^ 9 Σβ ' _ιι τιμ βριου , 0 , 18 ' μ . μ . Εκ Πα ρ « ο _£ ων : « Ο Αμχετ Φε ρητ Γεης , Κεμ _αλιχος Αντιπρο _οωπος _ιν Π « - ρ ιαιο ις _, εν _σονιντε υξει διετυπ ωσε την ρ & μψ _, δτι η _π-ιωσι ς τη ς Σμυρνη ς ι 1 ν * ι _ζητημα _ημιρβν . Τουρκι κη στρατια εξ _εν 6 ς τεταρτου « χοιτομμυρ _ιου ιοχυρλ ιι ββ · _δηλ _ως θα ι 1 ν « ι π Ρ 6 ψ _ιμυρν _, _ς , « _Ιτβ _ιην _Κυριακην _, ιιτι την _Δ _.. τε ραν . 2 » . _βα ρ _* Ματαα _ις εκ μερους των _'Γλληνυον _ιιναι αδυνατος , επειδ η β & _α , _ι 4 _»?* λ «· _β « ν _τΛ _^ λβΙβτΜν τ ® ν τ « _λβ _^ λ _« ν των ΝΑ ' τ _* _. _^ Ηχ 6 » τ « ν . Θελομιν τ _* _ν _Κωνβι _»» - _« _ιβυτι βλιν _, Α . 5 ρι * νβ _6 « οΙι _» κ « 1 Γ _^^ % θα _««^ _β _»^ τα _Δ _^ ι _^ _λλ _^ _«^ · οι » νδηιι _βτε 9 χ $ _* _χ & ν κιιχι Αν _«« _τεΜχνιαι . Αονδινον % Γ , 25 ' μ , μ _. _Τηλεγραφη μα λ _^ φ & εν Ι » Αονδινω _λιγ « , 4 α _*> _, „ _| Κβ _» τβμΛδριβ _* _« ρβ _^· _γιβν Ιχ τοο Ιοωτι _ρικοΟ Ε _^« 9 ιν εις _ιμδρνην ιις « _ιιο & ρηνητον _ΝιβνΜιβιν . ΤΟ ΕΡΒΟΝ ΤΗ 2 ΕΥΡΩΠΑΒΚΗ 2 ΔΙΠΑΩΜΑΤΙΑ 2 ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΗΟΙ _Διν _ειμευα ακομη εις _υεαιν να _γνωριζωμεν τος _λεπτομβρ _ειας , δπως _ανευρωμεν τα _«& ια της χ ασω ρα γδαιας μεταστροφης των εν Μιχρασια στρατιωτικων επιχειρησεων , _ηαννως _δμοος , ως εν τφ προηγουμβ _νφ ημων _Λρ & ρφ προεικαααμεν , δυνα _χ αι να _# _ββΗ ? _9 _^ _Φε βεβαιον , δζι Ευνος και Στρα ζδς ηααν αποφα σισμενοι να _εγηαταλιπωοι την Μικραν ΑαΙαν . Κατα χ ινα ξχδ _οιιν , β _ι _χεν ωριαμενως α · ποφ & _σισυβ η _εκκενωσις , η τις _γενομενη γνωστη _β ις τον _ΚεμαΙ , τω _παρ ( σ % _β την ευκαιρ _ιαν να _χροξ _ενησιι δαας ηδυνατο _αβρισσοτε ρας ζημια ς βις τι > ν Ελληνιχ δν Σιρατ _ον . Τας ζημιας ταυτας ο & ν _αιμαυα _ςις & _εο < γ να εχ τιμησωμεν , παντως δμως οεν ειναι υπερβολικου η χ ουλαχιο ζον πολυ περισ _σοτεροι εκεινων , αΒαν _βς υα ηααν πα ντοη αναπο φευκτ οι δια _τοιουτον εγχειρημα , Ε ν παο _$ _περιπτωσει η μιχ ραυια _- χ _ιαη περ ιπετεια _υλ ηξε οια χ ην Ελλαδα _οι ενδοξοτατης , αλλα _παι ατ υχε - _οχ _ατης εκστρατ _ειας . 01 κυρ ιως _οιιιοι ης αποτυχ ιας δεν _εινατ . βεβαιω ς ουιε χ _υ _Ευνος _, _ουτε δΣ _ιρατδς , παρ δυαδη _τκοτε και & ν υποτε & _β , δχ ι _ξ _γενοντ ο _^ _κ . μ ερονς αυτων λα _^ η , _Θυζε χ δ _* Μυνος ηδυν αχ ο να _εινα _ανεξανχληχ ον εις τα μεσο , χ α ) ιην αντοχη ν , ουζβ δ Στρατο ς ακουραστο ς σωματι · _κ & ς ΗβΙ ψυχι κως , δεδομε νου μαλιστα , δχ ι οι _Ιοχ νροΙ χ ης γης χ οις _ηρνηυησαν απ _οφασισχ ιχ ως _οιονδηποτε καρηδν χ ων _ιπ _ιχ _υχ ιων _κα μοχ υων ζων . ΑυζοΙ ακριβως οι Ισχυροι ειναι υι κυρ ιως , δ , ν μη χ αι οι μονοι , νπαιχ ιοι , ΑυζοΙ _πρ _οσεχ αλεσαν χ ην Ελ · Ι _^ _^ _^ _αιρμτφιι ρΙς Μικρον _Μοιαν _, δπως _^ πιβαΧ _η χ α ς αποφασεις των κατα * ο 0 οποαζατου Κψαλ % ΚοΧ Ινω αυιοι _χ β _ανευεσαν χ 6 β αρ υ χ _ορ ζο _βρ γον , οι ιδιοι _ηαλιν εξ _$ ρ _% η ς _ιο _& _νμβρ _αφν χ ας χ _ειρας της και _ιψτ _επωλυσαν να _ικκαυαριοχ την _πα · _φφ _* ¥ , ' , _^ ι » , .. ρ _# , · _λωι ? * ' _$ _*· ¦ ψΛ _^ _Λοματν _^ ι Μ ηχ ο αυΙη _, η _& · Α * _νανβ & _φ υα _ηδοναχ ο να _« _Ιρψευαχ α * φ ιριβζ _ιας _% αφ Οχι δε _μον _(*< Οια _τ _% ηαρ ρ , ΗωΜ _αιιο ς ζανζης _ηαρεοχ ον _αφυονα τα υλιχ α μεσα και την ηυιχ ην ενιαχυαιν απεριορ ιστως _προσηνεγχ ον υς τον Κεμαλ , δπω ς ανα » _συνταξη την Τονρχ ια _, ν , εις δ σημειον την ανασυνετας ' β . Η παλ η σρ ν · βπως κατεστ η τοσφ ανισος , ωστβ πρ αγματι , & ν διεπρ αχ & η λα _& ος _, ως τοι - ουτο δεον πλεον να _υΓωρ ηυι ) το _δτι η ΕλΙας δ & ν χ _ανελιπβ ν _ινωρ ιτ _ερον το μικρασιατιΗον _εδαφος , παρα ιτουμενη τον οχ ληρον καυηκοντο _ς του να _ΙκιβΑ _// Ιδ _ια υυσια . και δαπα - ν 1 _ι Χ _9 _^ ν χωρο φυλακας της Ευρωπης δια τα Στενα χ αι την _Κωνσταντινουπολη . Οντως δμω ς · η αλ _ ο > ς η Ευρωπη , αντι _μετωηιαασα σημερον την πρα , γ μαχ ιχ ην καταατααιν χ ων αναπο φ & υ * ηζων συνεπειων της πολιτικ ης της , φαινεται καταλ ηφυεισα υπο σκο ταδι » _νης χ αι οεονς , αναλογιζομενη , τω ρα μονον , δα οι αντι κτυποι δυνανται να ειναι πολιοι και εις δια φορα σημεια της ' Ασιας « αι Αφρικη ς . Δ _& ν εχομε _ν ουδι χ ην _ελαχιοτην αμφ _ψολιαν , δχ ι η πολιτικη της Ευρωπης ηοΧ _αυ _& ις _υα _κανονισυβ 6 κ της Ιδιο _ζελβ _ιας νης και β ις βαρο ς παντοιε αμφοτερων χ ων εμπολεμων , αμφιβαλλομεν δμως , δ _, ν υα δυνη _& _ιι να κατασι _β απολυτω ς κυρ ια χ ης καζασιασ _εως και ως πρ δς χ δ ησρ δν , Ιδι α δμως ως προς χ δ μελλον , λαμβανομ ενης μαλιστα υη ' οψει χ ης διαστασεως , _ηνις διαρκω ς υφισ τατ αι _μβιαξυ των Ευρ ωπαικων Δυναμεων . Ουζβ 6 μεγας πολ ψος , _οντβ αι αηδ τουτ ον _αυμφοραι απεβη σαν οι δα κτιχ αι _ιις την ευρωπφ _οην διηλωμαχ _ιαν , ινα &> ιαξ 8 ιι διοπια ζωΟ _^ περιτρανω ς η σαπροτ ης _ταου διεποντας συστηματος του παρ οντο ς χ αυε _οζ _ωχ ος , Αλλ' _υοω μειζονα και « _αια _^ ανεσχβρα γινονται , τα _ελαττω ματα τ ου νυν καυοοτα ) τος , ζοαφ ηι & ανωτ _βρ ον αποβαι νει , _δτι προααγγ _ιζομεν εις χ ην _μαγαλην _ποινωνιχ ην _επαναοιααιν ιων λαων _ηρ ις Ιξ & υρ & ιι ν ν £ _ον υγιωχ ε _0 _® ν _ννοχ _ημαχ ος , _£ γγν ( αμβ _νον _ψυχ ι - ο » ιν χ ης αν & _ηωπινης _ευημαρια ς μ _αχ ' _νυρν _ζορ ας χ , ων αια _^ ιω ν _Ι _σδχ ψος χ αι _αρμ _ονΙΗω _ιε _^ ς ανμβιωσβω ζ χ ων λαων _μβ _ινξυ ι _^ ΤΟ _ΜΑΒΒΕΛΜΑ ΤΟΥ ΓΑΣΙΑΕΩΣ ΑυηναιΙΟ Σεπχ Γμβριου , 4 μ , μ . Ο Γασιλευς απη _υθυνε πρδς τδν λαδν τδ επομενον _διαγγιλμα Ι « Π ρ δς χ δν 'Ελλ ηνικδν Ααον . « Η _υνδοξος ημων Πατρ ις _διερχ _εχ αι _φοβεραν _δοκιμασιαν . ι _ν < Ααε , πα > χ οτ 8 _επεδειζας πατριωτιομδν , _ευπειυειαν και καρτερια * . * Ο ηρωιχ δς στρατος μας _μβχ α των _' _νικητρ _κον , σημαιων χ ου , διεξαγων _φ » Α δεκα ετων νικηφορους αγωνας υπ _^ ρ της ελευθεριας , υπεστη ατυχημα , χ _ι οποιον διν ειναι σπανιον εις ατρμιους μεζ α μακροχρονιους πολεμους . ' Αλλα χ δ ατυ χημα τουτο , μη ανα / _τενομΓνον ουδε υπ' _αυτον χ ου δχ _ΦροΓ , _ινδολως _εμειω σεν ο $ _τ _& χ ην _^ νδ _ρΓια , _ν , _οιιχ β Ι _^ ην δαξα γ χ οβ _ημττερου στρατου . Μα ς επιβαλλεται τουναντιον χ δ κα _θηκον να υπομβ _ινωμεν τ € υζο μ $ - τα στα & _εροτητος χ αι γενναιοτητας , ως αρμοζει _εις λαδν _γβ _νναιον και α * γαηωντα την Π ατρ ιδα χ ου , € & υνος μιχ ρ δν , αλλα _γεννοΧον , _προσεφεραμεν δια χ ων αγωναιν μας ανβ κτιμηι ους υπηρεσια ς _βις τους δμοζ & _νζις μας και τδν _πολιτιομον . Η γδνναιοτης μας και η αυχ απα ρνψ ις μ ας υα _Φαυμαζωνχ αι _υπδ χ ων μβλ « λουσων γενεων . . , _^ € _* _Ως Γασιλευς _$ α πραξω ο _, τι τδ πολιτευμα μο ) _επιτρεπει και δ , _χ ι _τιι συμφεροντα του Ε & νους * μοι _υπιβαλΧψοι . * Αναμενο ) μετα _πβ _ποι _& _ησεως , δτι υα _δδιξης χ ας γνωσχ ας αρ _εχ ας _& υ δια χ ην _φιλοπαχρ ιαν σοψ και χ ην 0 / κ 5 νο 6 < ιν σου . _χ 'Ενωβωμ _εν πανι _ες και υηαΗουαΦμ _εγ _^ & ν ηληρει _πειθαρχ ια _εΙς ηφς αρχ ηγους . Τουτο ειναι τδ χ αυηχ ον μα ς : _Κωνατανχ ινος 3 . Η ΒΑΛΛΙΚΗ ΕΧΘΡΟΤΗΖ • β _^ αψον της _εχ νροτη _χ ος της γαλλικη ς πολιτικη ς πρ _δς την Ελλα οα φερεται _ατερ _εοχ υπως τδ _μεχ ανο _- _εμβρ ιανδν χ _αδεοζως , αλλ * η Β αλλια , _ευυυς ως εοω & η απδ χ ης γερμανικ ης επιδρομης , δια της παγ - κοσμιου _βοηθειας , _δνβΗολπω _& η τδ κεμαλ ικδν κινημα , διοτι * ο { 5 ι ο α πηζ ουν τα συμφ ερο ντα χ ης ω 6 _κμεχ _αλλβ _υτοιας χ ον μουοονλμανικου κοσμου . Και _επραξε χ ουζο ου μονον _εΙς βαρο ς χ ης 'Μλαδο ς _, αλλα και δλης της Χριοχ ιανικης 'Αναχ ολης . _ΕΙδικω ς δ ' εν Κιλικι α _ιαραξ _ε χ ι ηρο · δοτιΗωιε _ρ ον και _ευχ ελυαχβ ρον , * _Αφου _εξωυ _ηυβ και _εξωηλωε χ ους _εκει Χριοζιανου _ς κατα χ ου _Κεμαλιομου , _εγκα τελιπε κατοπι ν αυτους _εις χ ην κτηνωδ η δια _& _εσιν χ ου δι' _επιιιοχ υν · χ ου σνν _& ηχ ης . Αλλ * Ας _Αξεχ ααωμεν δποιαι ηααν αι γαλλικοι _διαυεααι ς πρ δς χ ην Ελλαδα και χ ην 'Αναχ ολην και ηρδ αυτ ον _ιοΟ _μετανοβμβριανου παυε » οιωχ ος . Τ § 24 η _^ _Ρ _^ _ον 1920 δ εν ΠαψαιΜς _υοεοβαντης χ η ς Ελ-Ιαδο ς η . Ρωμ _ιας _υγρ νφε προ ς την _ιν _. _ΑΦηνηκ _Κυβερνηση—Κυβερνη * οιν Γενιζελ ου — 'Λι « α * 1 Λ δ Βα νι _* Ηο ς Βραμματευς χ _ου _^ α _1 Α _«« _οβ Υ · _ΗΦιΜ ιον _Κυν _' _^ _Κφ φ 1 $ _αΥβ · _κοινωσεν , « η Βαλλια ειναι Μουσουλμανικη Δυναμις και διν δυναχ αι να ριψοκινδυνευα _^] οια χ ην _απελευ & ερωαιν υποδουλω ν » . Ο _ιδιος Π ρ _εαβ ενχ ης επ η _$ οφυρ _ε τοτε , δχ ι δ Βαλλος Π ρωυν _ηουργδς κ . Μιλλεραν παρεσχ _ηαεν _εΙ ς αυτδν α · δυναχ ον χ ην _Αφαρμογην χ ων δρων της μελλουσης να υπογραφη _σνν & ηκης ανβ υ χ ης Ανεργου _οραβικοε αγγλογαλλικου στραχ ου , χ ουχ ο δμως παλιν _Κλεγεν % ηχ ο * αδυνατον , _καυ * * Λν « ιυειον πρδς χ α συμφεροντα της Βαλ _^ λιαζ _* . ¦ ¦ ' ' · _% ' % η Τ Ο _Βιιος Πρ _εσβευτης _μεχ εοιδ _ε χ ας αντιληψεις χ ου η . ΗουαγΗ _ορβ , ' _καυ 1 _Ας , παρ α χ α Ιοχ οριχ α και Ι _& _νολογιχ α δικαιωματα χ ης 'ΡΜαδος , η Σ μ υρνη _υπρεπε να _μεινη εις χ ην _Τουχ }· _κιαν . ¦ Ο ι _^ ιος χ _ελος Π ρε σβευτης $ ηλ η · ροφορει , δτι κατα χ ην γνωμην παντων χ ων Ιν Β αλλια η πννυηκη υα υεηοι ) ν * _αναυεοιρηυ ιι , λογω χ ης αν · _χ _ιαιααε , _φζ χ ον Μοοαιαφ _Α _ΚχμαΧ . Ηνφ _δα ι _αοον υα * _$ § _τι μω * χ _ηρ Λ _> % 1-υχα & ι » _ιοβ _Μοννχ _νφδ . ΚεμαΙ _οι Ι » 1 ι ? . _Μφ , · _% ρωνον ηρνοννχ α -να _δνιαχυΜοοιν _ιν χ φ « αι ν _αυτου _αγανι χ ης χ ην Ελλαδα * διοχ ι _ευρια _πον % οζ _)> χ ο ιΛν « ι _»^ ν ον _$ ρο $ % γ _ανμφερον * _2 ΒΝΔΡ 0 _$£ Η ΕΤΗ 2 ΙΑ : , Εν Κυηρφ Σ _ελλινια 10 . —Εν _ιφ Ε ξω . ( _τβριχφ 2 ιλλ ( νια 16 . Ειδο _τεοιησεις επι Ιδι χ ιτερ _φ _συμφωνη . ' ¦ _ ' ' ι ' ¦· ' · , ' ¦ « - — «' , Βρα _φειον οδος Ι 1 ΑΡΑΛΙΑΣ « _Χιομιζε * ην μεν πατριδ α οι-Ηον _, νμΡ ς _υ πολιτας εται ρους » . _ΣΕΝΟ _ΦΩΝ . Λιιυθυ ντη ς _χοι _Τκευθ-υνος Συντακτη ς Ι ΚΛΕΟΓ , Ν . ΜΕΣΟΑΟΒΠΤΗ Σ Ι _ΘδΥρΣΙΟιΙ _ΔΙδΒιΙ | ¥ ΙΣρ ΤΩΝ ΤΣΟΚΟΛΑΤΩΝ ΝΕΣΤΛΕ * Α ρ , 666 , 610 , 653 ΑΜΟΙΓΑΙ ! 1 ! 6 _'ιιρολογια ακρι βεια ς εις χρυσδν των 18 καρατιων τοΟ Ελβετικου 1 Εργοστασιου « _υιαοαηηβ ' Α ' ν _ΥαιοΙι · _# ο » . Αξιας Βρ . α . 800 ικαστον . Θελουσιν _ανανεμηθβ εις τους : Πρωτους _κβρδησαντα ς , ουτινες θα παρουσιασωσιν εις χην Ε _ταιρβιαν _ Νβ ' 6 $ _ιΙε & _» ' / Ι > ιηΙο ~) 3 ωι 88 _υοηαβπδυα ΛιιΙΙ _ο _< 6 ο πληρη την συλλογην των ενσημων ταξινο μημενων χαι κολλ ημενων προσηκοντω ς εις χδ λευκω μα τη ς Εταιρειας η χαι εις 8 ν _απλουν τ εχραδι _ον _. Εις ηαντας τους αλλους _ι Καν * _επλογην : ΕΚ ΕΑΓΕΤΙΚΟΝ _βΡΟΑΟΠΟΝ _ηγγυτιμινην _,-ιοΟΕργοσχαβ _^ _ΦαοαΛΜ _* * * _ΨαΙα } ι _$ _© ,, Αξιας Βρ . Δ , 200 . ΕΙΣ ΚΟΝΑΒΛ 0 ΦΟΡΟ 2 αυτοχβλης τοα _εργοατασιοο < _ιΙν α _« βΒΑηαΛ » Βρ . Δ . 150 * ΓΝ _ΕΝΤΑΑΜΑ _ε _« 1 των _χυριιι > τερ < βν _μαγαζιιων : Αλεξανδρειας , _Καιροβ , _Πορτ-Σαιδ χαι Λιι > _χωσι _« ι δ ( & ν _αντικιιμινον _Λξιας Βρ , Α . 100 , ΑΒΒΑΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΙΠΑ _2 ΜΑΤΑ Ο Κος Κ . Γ . _^ _ΒβιοΙιιιι , ' ανχ _ιπροσωπος ζου Μεγαλου Αγγλικου ΟιΗο υ Χ ημικων Αιπασματων « ΙΙιοι _ηειβ _ΥιοΙιβΒδ & 8 θΠ 8 Ιιι _* Ι » φερει εις γνωσιν του γεωργικου κοσμου της Νησου , δτι διαθεχ ει προς πωλ _ησιν χημ ικα Λιπασματα τον εν λογφ _Οικου τυπου 6 . 8 . 8 . δια πατατες . Ωεριπλεον δεχεται παραγγελιας δι οιανδηποτε ποσοτητα . _Ιδ-αιτβρα ι _πληροφοοιαι παρ εχο νται εν χ ω Βρ _αφειω του « Νεου _Εθνους * . ΣΗ 5 ι . —Κα τοπιν αναλυσεω ς , γενομ ενης υπο της Κυβερνησεως , ως βεβα ιοι επιστολη του ειδικοΟ υπαλληλου του Τμηματος της Βεωργ ιας , τα ανω > λιπασματ α παρουσια ζουσιν αναλογ _ιαν 6 , 30 . 9 . 8 , 50 . ( 12—8 ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ _ΤΣΙΜΕΝΤΑ « ΤιΤΑΝ * ΕιδοποιοΟμεν χοος χ . κ . εργολαβου ς , μηχανικου ς , πωλ ητα ς υλικων οικοδο μη , τας εκιτ ροπας των κοιν οτη των και χωριων κλπ , δτι εις τα ς εν _Λεμεσω και Αμμοχωστψ αποθη χας μας θα _ευρ _ισκωσι του λοιπου ανελλιπω ς τσιμεντα χης αριστης μαρκας « ΤΙΤ ΑΝ » , τα οποια ειναι πλεον γνωστον , δτι ειναι χα ανωτε ρα παντδς αλλου τσιμ εντου εισαγομενου εις Κυπρον . 0 _> _χρησιμοποιου _ντε ς τσιμ εντα « ΤΙΤΑΝ » εξυπηρετο _υν πρωτιστω ς τδ _συμφερον των , καθοσον δια της αριστ ης ποιοτητ ος του τσιμεν του τουτου εξασφαλιζουν την ιπι _τυνιαν των οικοδομ ων των επ απε ιρον και αποφευ γουν την _συχνη ν δαπανη ν των επιδιορθωσεων κλπ . Χαριν των χρησι μοποιουντων τσι μεν · χα « ΤΙΤΑΝ » εφροντ _ισαμεν να Ιχ «> μβν _πανςοτε διαρκ η παρακαταθηκ ην ιις τας εν Α · μ « σ < ρ και _Αμμοχωβχψ απο _& ηκας μας . Η _παραχαταθηκ _η « ας θα _ανανια . _ν _^ _τοκ _τκετηκΑς , _Φιιςε . α ! _λνι _^ φιρ _οα * _ναι ν * _εδρισχιβσι πανιν η _τσφιν _οιχ _φρινχα . Δια πληροφοριας και τιμ ας απει > Γ · _υντι _βν « _ρβς τβυς κ . κ . Ν . Π . ΑΑΝΒΒΗ Ν κ « 1 _Ιν « ν εις Λιμισδν και Αμμοχωατον . 0 2 Ε Α _ΘΕ-Ι-Κ ΟΝ _ΟΞΧ ΙΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟΝ _ΟΞΒ ΝΙΤΡΙΚΟΝ ΟΕΒ Διαρκη ς παρακαταθηκη ε ? ς τ _& ς εν , Αεμεσφ και Αμμοχωστω αποθηκας τωνν κ . χ . Ρι . Π . ΑΑΝΙΤΗ και ΣΙας . Η ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΚΑ ΕΑΑΗΝ 1 ΚΑ 2 ΙΒΑΡΕΤΤΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΜΟΦ ΗΜΙΣΗΕΝΑ ΒΝΗΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΠΝ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΜΑΚΕΔΟΝΙ ΑΣ _ΓΙΓΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ Ο < ΟΜΗΡΟ Σ > · Πρ ος τους ' ελλαγιμους Κους Διδασκαλους . _ΑαμΡ ινω την τι μην να κατ _αστησω γν ωστο ν , δτι ιδρυσα δι ιδιον λογαρια σμον μου _Γ _^ _βλιοπωλειον εν Λαρνακι δπδ την επωνυμ ιαν < Ο Ο μηρος » και _Ιπλου - τισα ιουτο δια διαφορων βιβλιων εγκε - κριμενων δια τε τα Βυμνασια και τα Αη μοτικα Σ χολεια , προμη θευθεις ταυτα εκ του μεγ αλου Εκδοτ ικου Οικου Δ . _και Π . Δημη τρ ακου και αλλων , κα _^ ω και δια πλουσια ς γραφικη ς δλη ς . Θορα ος Α . Ιω αννιδης . ( β - 6 ) _0 _^ ι 5 | Ι Ε 5 Ι ]« 0 ι 1 ΣΟΦΑΙ ΣΥΜΓΟΥΛΑΙ Τα προφυλακτικα μετρα πρδς διατη - ρησιν τη ς δγιεια ς _και της ωραιοτ η τας τοΟ προσωπου δεν ειναι παντοτε ευκολα . 'Βπαρχουσι σκευασ _ιαι , αιτιν _ες κακλοφορουσι με ηχη ρας μαλλον διαφ _ημισεις , αλλα δεν περιε χουσι την δεουσα ν αποτελεσματικοτη τα , _καθοτι κατασκευαζον - ται εκ λιπαρων και αμφιβολων ουσιων . Προσοχη λοιπ ον δεον να _στρχτ _$% εις προιοντα , των οποιων η φημη ειναι παγ - κοσμιως γνωστη · και τοιουτον ειναι η _^ _ητηε . 8 ιηχοη η * _' «& του 1860 διαδι - δομενη ανα την υφη λ ιον . Ειναι η καλυτε ρα σκευασ _ια πρδς διατ ηρησιν της δροσεροτητας και της χροιας τοΟ δερμα - τος , ως και τη ς ελαστικοτητος και λευ κοτητο ς αυτοΟ . _ΙιΗ _ΡΟΙΙΟΙΓ _^ Η 3 Ρ * _^ Α . Ζ _% Ζ £ 1 ΚΕΦ _4 Λ & _Ι _0 Ν _ΕΤΛ 1 ΡΚΝ · _« . 325 , 000 , 00 _, » ΜΗΕΙΙΙΚΑ · » ' 8 _, Μ 1 . Ν * Αποζημιωνεις πληρωθειααι β ψ Κυπρφ ενχ ος τριε τια ς : £ 28 , 500 Η _ΡΟΝΟΙεΡΙΕ ΡΑΓΙ 3 _, μ _|^ των _μβγαλητερων * Α . σ φα _* λιστικων Εταιρειων _της Ο φι | λ _£ θν » θεωρουμενη _& ς _^ σ _^ - μαχ ιχ Ιδς κολοσσος μετα ξυ του Α · _οφαλιοιικου κοσμου , αοφα _^ Ιζβι _Ιμπορονματα δι * ιστιοφορων , _-χ αι <|· _χμοτζλοιων δι' Αν ? υη * φ $ _$ _Μα _% φ 0 _Βαλλιαν , _Ιχ _αλιαν _, _Αγγλιαν ηαΙ 'Α * _ιαρυ _* ην . ' Τυν _^ Η _^ ς Γρ _^ ναρ _$ ν Κ , υχ αφ Α . Λ _ΛΓΜΗΤΜ ΟΤ Α < ιιρ _? Λ » ι ¦ ' ΣΑΡΔΕΛΛΑΙ ΠΟΡΤΟΒΑΛΛΒΑΣ ΤΗΣ Β _^^ _ΤΗ Σ χιΡΟ _ςιΟ _^ _ηι _^ Η Ι _* & ΙΑΡ ΚΑΣ _ιςΑΜΗ / _ιον _, ταααα -ι _* _* _Π ~ Ι '' _ιΣ « . ! - , ' - _' -Τ '' Ζ _^^ _Ιιν ' _-ιι ' _^ _Φεροχ αι εις _γνοονιν χ ων _ινδιαφε-^^/^ _^ _^ _Λη ι _^'^ ° _^^ Σ _^^^^^^ Λ ι _^ . βομενιον , _οχ ι χ υγχ _ανομεν ηαντοχβ ψ / Μγ _^ _γΛ _» _ι , ν _ανχ _ιπρ _οαιοποι χ ον _ννωσχ ου Εργο- _ψβ ( Τ _^ _ι | _ι αχ ασιον _Σαρι _ελλοον Πορχ _ογαλΑΙας Ε Ι 3 _^^* , _^ 3 υ ' * Ρ * _$ 3 !} ι 03 _1 _~^> ν _* οποιον _βχ _αο Γ Ι _»^^ ι το _^ _ησ _Μ _μ ° υ _Γπρ ομη & _β υ * χ _ην ηβλ α-) 1 Ι «| Κγ _^· » _* ι _* αν Κυηρου μι τας αριστης ποιο-Ι Γ 8 _3 _^ Γι _^ τγ > τ ° : _Σα _&&* _Μ α ι _2-ημοχ _ος Καμηλου ι' _^ £ 2 ) ι _^^ _^ ν λ < ι > ' ηα _Γ α , * α _^ οννχ _^ _*& _απιν & _ννων-ΙΚν _^&^ 4 ν _^ ' < $ Μι Ι _§? _Η ' ' Εα 1 τ _» βνΗαι _^ _*«^* 0 _^ ωρου-Μι 4 _^^^^^^^ Μ & _$ _ΝΛ 8 _' _*** _& να _Υ _* _αιον ν _* _ι _& _ιοχ _ηαωμιν χ ην _^^ _Ρ _^ _δ _^* 1 _^^· ' _^ ι _& _νψΡ _ιΜ Ι βΒ _^ _δι _^ _β ο _^ οχην χ ων _εισαγωγιων Σα _^ _χ λ _- _β _^^^^^^ _ψν _^ _' _^ ι 0 _^©^ _* β * *** α ** _# _' _* _μι * ο * εν _Κνπρ φ , αηο _ΛμΙ _^^^ _Η _^ Ι _^ _^^ 8 Ι Εθιι _ετονι 1911 _* η % _* ν _6 ( _* ανι τ _° υ _$ ν ~ _# _1 _Ρ _^?™ ι _^? ιΜι % _!^ _Ψ'ΑΛ _' _Ι $ _^ 1 Ι _^ νΒ ° _ι _Εβγοσναιινν , _παχ α _αννιηιιτΜ _^^ α _^ _Μ _^^^' _- _^· * ' ' _ΒνΟ _? αν ουδι 1 5 & _Μ ° _ι δι * αιονχ αι να _χ _ιαα-^ _^^ ψ _^^^^ Μ ) _^^^^ - Ι _ΝΝΚ * _Υ α _? ν _Σαρ _δελλας μ _& Σημα _Καμηλου , ¦ _Γ _^^^ _Λ _^^ _δ' _^ ιΙ _^ Ι _ζ _^ Προτιματε παντοτε τας Σαρ - Γ _~^^^^ _Μ _^^ Μ , _^^ , Ε _, _$ _& δελλας Καμηλου , των οποιων η ' _^^ 0 _^ _^ Μ _^ _™ ι οτη ς εφανη ανωτερ α δλων των . , _*™*™**™™*^^™ Αντιπρ οσωποι εν Κυπρφ , _^ 0 > _' _-, _*^* ' _^^—^ _ΡΙιΝιιΙΙΙΚΜ _* _ΙιΙΙΙΙΙ !¦ ' ΙΙ | Β _|·|~ Β | Τ 1 ΙΙΒ | ΤιΒι , ΤιΒ _^ Τι Ι _Ι-ΤΒιι- _Τ _^» Λ Λ * Μ * Λ μ -Μ . ¦ _^ Α _· * _^___ ι % _*& _^^^>^>·^ _ιξ _^^ _ΛΛ ? ΑΔΕΛΦΟΙ 36 ΝΤΙΤΣΙΑΝ 6 Υ _, _^^^^^ = β _?^ ( 20 —26 ) Εν Λαρνακ ι . _«^¦ . _«¦¦ _ΜΙΙ ΙΙΙΙΙ . ΙΙΙ Μ _^ _Ο _^^ _ΜΜιΗ _Λψβ _^^ Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΡΟΦΗ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙ Δ Ι Α Τυ _*^ Η κατα _βτ ασις τη ς Σ μυρνης ειναι σοβαροτατη : Συμμορια * « Ελληνων στρατιωτων , Α μ _: ν ων και Του ρκων _Γι _& πρ αττουσιν εμπησμου ς και οιαρπαγ ας παρ α των _φονευο μενων . Οι Συμμα χικοι Στολοι διε γραψαν σχ εδιον δρασεως εν περιπτωσει αφιξεω ς τ & ν ΚεμαλιΑων . . Ε ξ Αθηνων : Τα ελλλ ηνικα στρατευ ματα του τομεως Προυση ς _αναχωρουσι οια Μου _οανιων ε £ _ς την θαλασ _ααν του Μαρμα ρα . Παρ ισιο : , εξ Α γκυρα ς : Ε αι : η 3 ις ανακω χης εληφ θη δια των Συμμ _αχων Α ρμοστων Κων _σταντινουπολεως . Οι Κεμαλικ _οΙ προφανως θα ζητησωαι παρ α _ττ _^ ς Ελλαδο ς να ικκενωσ _τ _) την Μικ ραν 'Ασιαν και Θρακην - / . αι να πληρ _ωση αποζημιωσεις . Αονδινον 9 , _θ _, δο ' μ . μ . Παρ ισιοι , εξ Α γκ υρας : Τα εθνικα σ : ρατευ ματα κατελα § ον την Σ μυρνη ν . Λον _οιν _εν 10 , 4 , _40 ' π . μ . - - Πεντε αλλα βρεττανικα ' σκα φη παρελα βαν δλους τους ε ' πιβατα ς . Οι Ελλην ες μεχρι ¦ _τουδ _ε διν ' παρεδε χθησαν επισ η μω ς . τ η ν πτωσ _ιν τη ς Σμυρνη ς . Αλλα το _τελευταιον τη λεγραφημα απ ' ευθεια ς εκ Σμυρμνης διδει τδ _κει μενον προκ ηρ υξεως του μεσονυκτιου της 8 ης Σεπτεμρριου _, δΒ ης _Ιδη λοΟτσ _, δτι η Ελληνικ η α ιαιχ ηαι _ς _εσταμ ατησεν , η πολι ς παρεδ _οθη εις τους Συμμ αχους , των οποιων οι Προξενοι διεσκε φθησαν και _ετηλεγρ αφηοαν δια του ασυρμ ατου _πρ-6 ς τον Κεμ αλ , ' ζητ _ο-Οντε ς να _δρισθη συν εντευ _ξις , Βνα ουζητησωσι περι τη _ς ει · _ρτι _νικ-Κ ς εισοδου κα _' . κατ _αληψεως υπο των Του ρκων . . , Ενοπλοι _περιπολια ι εξ Αμερικανων , _Γρεττ _ανων και Βαλλων _απεριρασθ η σαν και _ετοποθ ετηθ ησαν εντος δλης τη ς πολεως . Οι Ελλ ηνε ς εργ _αζονται μανιωδω ς δια την _εκκενωσιν υπδ των στρατευμ ατων προ της αφιξεως τοΟ εχθρου . Μεχρι τουοε επεβι _βασθ ησαν 15 . 000 εκ των βαρεως πλ ηγωμ ενων δια την Ελλαοα ' Ε ξ χιλιαοε ς νεα στρατευ ματα εκ Θρακη ς Ιδραμον εις τδ μετωπον , βπως χχλυψωσι την εχκενωσιν . Τδ Αρχηγ _ειον μετεφ ερθη εις . Μιτυληνην , οποθεν θα διευθυνω _τ αι αι επιχειρησει ς . ¦ Αονδινον 10 Σεπτεμβριου , ΙΟ , δδ' μ . μ . Τα σχ ολια του Βαλλικου Τ _οζου ειναι οποδειξις , δτι η Αγγλο Βαλλικη . _Συνεννοηαις _αυδεποτυ υπηρξαν εις _μβ γαλυιερον χ ινδννον .. η σημερον _, ως εκ των χ _εμαλικων νικων . Τα παρισινα φυλλα , _εξακολουθουαι να _ομιλωοι περι ζ ων επιτυχιων τον Μουσταφα , σχεδον ως _ιαν _πρανκειχ ο περι αγγλικης ηζχ ης . : _ ¦ Ο « Μικρος Παρισινος * συ , 'ιστα ινα γαλλικα στρατευματα αμεσως οποσταλωσιν εις _Μπινχ αν και αλλα διαμερισματα των ανατολικων ακτων της θαλασσης του Μαρμαρα , δπου λεγεται , δτι αγγλικα αποσπασματα αντικατεστησαν τους Ελληνας , Η χ φημερ _ις ανιη , υιοθετουσα εισηγειται , δχ ι εαν οι ΚεμαλικοΙ προελασωαι βορ _ω-χ ς και προοβαλωσι τα αγγλικα τανια σωματα , οι τελευχ αιοι αναμφιβολο * ευχαριστως θ' _αποδεχ θωοι την επεμβασιν γαλλικων _στρατευματων και οι Τουρκοι δεν ειναι πιθανον _, ν ' αρνηθωαι την γαλλικην αξιωσιν του ν' _αποστωσι προσβολης χ αζα των _Αγγλων . Η « Μαυν » , αναφερομενη εις _ανακοινωθεντα χ ων _Κεμαλιχ ων , ως Χα & ραιως εφοδιασθιντων δια γαλλικων οπλων , βφαι _οι , δχ ι Ελληνες προ ενος ειονς β _φωδιασαν τον Μουσταφα δια πολυβολων και δηλων , οιαδηλοι υε , δζι η ¦ _Γρεντανιχ η _Κυβερνψις δεον ν' απ _οβαλβ την φρε _* ναπαχ ην , εαν νομιζει , δτι Βαλλοι οτρατιωχ αι θα _μετααχωαι προελλ ηνικης σταυροφοριας . « Ο , π δυναμεθα να παρ ασχω μεν _εις την Μ . Γρε ζχ ανιαν ειναι η συμβουλη , ινα _συνθηκολογηση μβ τα εχ θρου , τον οποιον δεν δυναχ αι να _νικηοβ » . _^ Αονδινον 10 , 11 , 25 ' μ , μ . _Υπαρχ ουσιν ενδειξεις & ν τουτοις , δζι και _αλλοι } εκ ιος της « _Αουο & _ΙΥαηι _^ _ιιβΘ » » ζης μνησθειαης χ θες , ειναι · ανησυχοι εκ του κινδυνου μηπως οι Κεμαλικοι _υπαγορευοωαι τους ορους εις τους Σ υμμαχους ε _, ν Κωνστανχ ιναυποΙει , ως υποδεικνυεται υπδ του Κεμαλιχ ου απεσταλμενου Φβρητ Γεη . Η « Εθν ικη Ηχω ν υψιστο ) την προσοχη ν επι του κινδυνου της Γηρυτου εκ τη : χ _ονρκ ιχ ης ααζοχης της Σμυρνης και λεγει , οτι « η Βαλλια δεν πρ επει νο λησμ ονηοβ την οτασιν της Τουρκιας χ αζα τον μεγαν _πολεμον » . . Ο « Χ ρονος » λεγει : _« Αεν ειναι δυνατον να οχ _εφθωμεν , δζι οι Τουρχ οι θ * απ οπ & ιραθωοι να _επβιασωσι χ ους Συμμαχους δσον _αφορφ την Κωνοταντινουπολιν και τα Δαρδανελλια η να προκαλεσωαιν απειλην _ζουρκοβουλγαριχ _ης _ουμιχραξεως εν θρ _% κη . Ετερο ς παρ αγων δια _αωφρονεαχ εραν χρψιν του θριαμβου εκ μερους χ ης Βαλλιας ειναι δ φοβος δ εκ χ ων προστατευομενων υπ' _αυζης 'Εθνων της Μικρας Συνεννοησεως & ν περιπτωσει επανοδου των Τουρκων εις Θρ _φκην » . Οτι ο χ αρακτηρ της Συν διασκεψεως _της _Γενειιας θ' αλλοιωθ {] ρι ~ ζ _ικως _^ _αινδιαι εκ δισκοινωαεως _επιδοθειοης χ θες- εις το Και νζ ' Οροαι υπο του _Ιιαλου Επιτετραμμενου , _ηροακαλουννος χ ην Βαλλιαν να συμη ο αξιι μετα των Κυβερνησεων Αγγλιας χ αι Ιταλιας δι' αποστολης αντιπροσωπω ν δηω ουνανχ _ηαωσι χ ους αντιπροσωπους Τουρκιας και * Ελ λαδος Ιν Γενετια και εξευρωαι προχ αχ αρτικην βααιν ειρηνης . Οι γαλλικοι διπλωματικοι κυκλοι _θεοαρονσι την ααυαιν χ ων εχ θρο » _αρα _& _ιων Λναγχ αΙαν προνου γινι _^ δυνατη η _ΣυνδιαοΜχρ _ι ς κα { δζι η _« _αΟ - _οις _αδτη χ ων εχ θροπραξιων Α φορ _% εξ ολοκληρου χ α δυο αντιπαλα α ρ _^ _χημεια , _απαιδη δ _& ηδη _αγεναντο διαβημ < α < ι εις ~ Αγ * υρ ι _ κηρ _αυηκωχ ης _, _Ηναιζειαι , δτι η _Συνδιασκεψη δυναται ψ * _αρχισυ _*« _ιιΙ να μεσα Σ _υπζ _ψβρΙ ου , Εν _οχενβι προς χ ας φημας , δζι δ _Γιζοιλευς Κωνσχ ανχ ινος _οννανεα να ηαραηηθη _ηκΛ < ο Γενιζελος ν % _αναχλη _^ _ωναι ισ ως _χ αρακχ ηριανι _- φ , #% ι ο Γενιζελος _υ φ & _αοεν Γ 1 ς _Παριοιονς _οημορον απδ Μνχ _ΜΟεηζι Αονδινον 11 Σεπτεμβριου , υ , δδ π . μ . · .. , . · _,- .. _> . - ~ ..: ..., . _^ . Αχ εφημεριδες χ ου Αονοινρ υ _, , δσον αφορο } χ ην . _> κατασταση « ν _χ φ Ε γγυς Ανατολη , εις μετριοπαθη γΧ ωσααν Ηφρ ' αζουααι χ ην _πεποιθησιν _, δη οι Συμμαχοι ειναι υποχρεοι , οπωζ εσπευσμενως . _οργρν , φοωσι _^ χ οινδν μετωπον , χ _» ρ > . ν του Ιδιου εαυτων συμφεροντος , αποδεχο νται μετ ' _ευχα _- ρ ισζηαεως . _ςας - υποδειξεις τον Βαλλικου Τυπον , αναγνωριζοντας την . πραγμαχ ιχ ην _χ ατασζασιν . Σαμψων ονσιν γ λαι , διι η καζασεαο _/ ς απαιτει ταχυν χ α ' ι _οζαυ-ερον χ _ειριαμον και προβλεπουσι _ιαχ _εΖαν . α . νελιξιν γεγονοτων εις τους διπλωματικους κυκλους εντος _,, ολιγων ημερων . Ο στρατιωτικος _ανταποκριτης του « Ημερησιου Τηλεγραφου » συζητει το ουναων χ ης αποχωρησεως της φρονρας των _Σεενων , εκτος εαν ειμεθα βεβαιοι , δη οι Συμμαχοι , θα σταθωσι παρα τδ _πλευρον μας % εαν _δυναμεθα μονοι $ με ε * αλλης βοηθειας να _χρατησωμεν την θεαιν μας . ι ΑλλΛ εαν η _υποθεαις αυζη υποστηριζεται και υπ ' αλλων , εκ τουναντιον _, δμως ολοι ειναι _ομοφωνος δτι η ελευθερια των Στενων δεον να ειναι το χ υριον ση μειον της _ογγλ-. κης πολιτικης . Ο « Ημερησιος Τηλεγαφος * . & _πιμενει εις _αμεσον _ιδιαιχ ερα ν συνεννοησιν ιων Συμμαχων προτου ανζητηθωαιν οι οροι της τουρκικης ειρηνης - Η _εφημεοις αυεη . πρ οβλεπει , οτι δ Κεμαλ ειναι αρκετα συνετος ωστε να μη προβη εις τα _ακοοι ως προς τσς _απαιτηαβ ις τον οΚΙα δηλοι , δτι αι γαλλικοι _προσπαθειαι να χ αμωσι διακρι σιν μεταξυ Θρακης χ αι Κωνσταντινουπολεως ειναι μαζαια απατη , αφου η τουρκικη αποκαταστασιζ εις τα παλαια αυνορα επηρεαζει την εξουοιαν επι της Κωνσταντινουπολεως . Τα _^ Η μερησια Νεα ·» γραφουσιν , οτι η χ _αχ αστααις απαιτει την μαλλον συ ' _νετην . πολιχ _ειαν . Αι Δυναμεις σημερον δεν δυνανται -ν' Ιιποφυγωαιν οριστικος αποφασεις , εαν εηιθυμουσι ναποφυγωαι και αΙ _, Χην χ _αταστρεπτικην _αναστατωσαν των Γαλκανικων ισως δε _δεον , ν _απαιιηαωσι κα ι πλεον των _επι χ αρτου εγγυησεων δια τας μειονοτητας , των οποιων αι _ουμφοραι απονελουσι σκανδαλον εις τον πολιτιομον , Ο < _ι * ΙΙμερησιο $ Ταχυδρ ομος » οηλοι , δτι το _προβλημα _ειι _'αι _περια - _αοτερον _χρ ισιιιον η να χειρ _ιζηται επι πλεον υπο -ε ρα _σιτεχνων .. ' Υγιης πολιτικη δεον να καυιδρυθη λαμβανουσα υπ '' οψει τα αυτοκρατορικα συμφερ οντα και πρ οβαινουσα εις σαφη _συνεννοησιν μετα χ ης Βαλλιας . Ο _Σπενχ _ερ , γραφων εις την _« Ουεατμιατερ Βκαζετ * επαινει την αρ χ ιχ ην Ιδεαν του Γενιζελου περι Γαλκανικης Ομοαπονδ ' ιας % δι' ης θα επιτευχθη τακτοποιησις δια των μαλλον ενδιαφερομενων λαων , επι χ _(» μ οποιων και μονων δυναιαι τις να βασιοθη , δτι θα τηρηοωσιν αυτην . Αονδινον 11 , 2 _, 50 ' μ . μ . Φοβος επικρατει .. _ιν _ΑονδΙνφ _, οτι η τουρκικη διαμαρτυρια εις τον _Συνδεσμον των . 'Εθνων περι δη & εν ελληνικων -βιαιοπραγιουν- _γκατφ χ ην _νποχ ωρησιν δυνατον να ειναι το _προοιμιον αντεκδικησεων , αλλα λεπτομερεια ι χ ης εισοδου χ ων Τουρκων εις Σμυρ νην επισημως _ληφθειααι _υει · _κνυβυσιν , δχ ι αυτη δεν αυνωδευθη υπδ π αρεκτροπων . Μικρος πανικος ε _πηχ _ολουθηαε την ειαοοον οφειλομενος εις αδιακριτους πυρ οβολισμους υπο Αρμενιων και Ελληνων , αλλ' η ησυχ ια _αποκατεστη εντος ημισειας ωρας υπο του Τουρκου Διοιχ ηχ ου , δστις εδωκεν εγγυησιν , _^ δτι χ α οτρα * χ ευμ αχ α χ ου δεν θα προβωσ . ιν εις αντιποινα , Τυχαια επαναληψις εγενε · το πυρκαιων κα διαρπαγων κατα το Σαββατον , ως εκ τον οποιου α Τουρκος Διοικητης ανελαβε να _χρησιμοποιηση περιπολους < 5 ν τη _πολει Τα συμμαχικα στρατιωτικα και , ναυτικα αγηματα , τ _αποβιβ ασθενχ α _ιν _Σμυρνη , σνμπραττουσι μετα χ ου Τουρκου Διοικητου * η παρουσια χ ων ουοιαονχ ω ελαττωνει τον χ ινδννον η _ελλειψις επαρχ ων τροφων δια χ ους πρ οσφυγας ειναι εν χ ουχ οις πολυ ανηου % ηζιχ η . 11 , 5 μ . μ . _, Αι εφημεριδες εξακολουθο _υσι να σχολιαζωσι την . εν Ανατολη χαταστασ _ιν _ανααερομεναι _ειδικως _εις την θεσιν της Μεγα λη ς _Γρεττανια ς . Η « ΙΙρωια » γρα φει : Η _Με , γαλη _Γρεττανια , η οποια _προσεκ < £ λβ _# ε -τοιις Μπολσε _βικου ς εις Βενουαν φαινεται δτι κατηγορει την Κυ βερνησιν της _Αγχυραζ δια σχεσεις μετα των Μπολσεβικων . Τδ ζητη μα τοΟτο δυναται να συζη τη θη πλη » _ρεστβρον βις καταλλ ηλον χρονον χαι τροπον .. . . Η « Πρωια » εξακολουθει προτρ επουσα τας _ΓρΕχτανικας Κυβε ρνησεις να . μη _Ιμπλακωσιν _εις τυχοδιω _ξιαν κατα των Τουρκων και γρ αφει . ι « Δεν δ _««'(* χ « _^ ! χη μα τουρκικη ς απειλης _χατα της ανεξαρτ ησια ς · ειναι ζητημα απλη ς ανακτ η · _σεως εδαφους , τδ _δποιον ειναι νομιμος περιουσια των » . · . ¦ - , _·¦¦>· Η « Η _χω των Παριοιιων » γρ αφει : Η , _αποκαταατ ασις χης ειρη ν _^ ς _Ιν _^ _τι Ε γγο ς Ανα _ι ολη ειναι επει γουσα ανα _/ κη δια- την _Μεγαλ ην _Γρετταν ιαν , _ιλα _μ'βα · νομινων δπ' δψ _ει χων συμφεροντων τ _> 3 ς εν ( Μ εσοποταμια , _Αι γυιιτ _ιρ και _'ιν , 8 ( - αις * δηλοι δε , δ « η Αγγ λια δυνατα ι να . επιτυ _χω _ασφαλειαν των χρ ' _ιωιαν _^ κ ' _φν μειονοτητων χαι την διατηρ ησιν τη ς ελευθερια ς των Στενων δια συνεννοη βε'ω ? ς μετα των Τουρκων . ν Η - « Νι κη » γρ αφει Οι Μουσου _λμανοι τη ς Γριτ τανικη ς Αυτοκρατο ριας _ιυαι χης Βαλλιν . ι ) ς Αποικιακη ς Αυτοκρατοριας θα ειναι ευ γνωμονες , _Ι αν η . 'Αγγλ ι _« « αι η Βαλλια αυνδ _ιαλλαγωσι μετα το _5 Σουλτανου . Π ροσθετει δε : « Η _ειρηνη ειναι δυνατη εν τη Εγγυς Ανατολ _η _εαν η Μεγ αλ η _Γ , _οεττ _ανια _δειχθ _^ , λογικ η . καΙ οι Αγγλοι δυνανται να ι _χωσιν εμ , ' _ικσχοαυνην ' βις την φιλιαν και _τιν _^ _ο _τη _- χα χιι ς Βαλλιας . ΟΙ _Βοιρκοι , _διον και _εαν _ει / αι _εξημμ ενοι εκ των _επιτυ χ ιων ! δεν _ζητοΟσιν 6 π _» ρβολικα . , _, ¦ < 11 _, _> β , 55 μ . μ .. :. - · _' . · . , ο . ¦ . . · . / . _, _/ ¦ · . ν ' . ' . _! . _·' . _ , · . . · : ' ι Β . ·' . · ' . ' : ,. - ¦ Η _τβυρκοελληνικ η κρισις « ροχαλει μ » _γι _£ » { ην _δρααπη _ριοχ _^ _τα βις χο _^ ς . Λ »* ιιρνηχι _« _υς · _οχλους · . 6 _ΛουΚ _Τζωρτζ , 8 « ις διαμενε ι ιν χ _% _εξβνΛ , _«& ρ _^ χε <« ι _Α ιΙ ς . _ιβρχΛ _τι } λι _? ( Λνικην 8 _»( _χοινων £ « ν μΙ _χυ _ιιυοιοωηωιΒβ ει * Ι > Μ < $ _ς _$ Μ _ψιΑ το Τπουργ _εΙον του πολεμου % « 1 χα Χαυα _οχιιον _, λ _^ _^ κ ' : $ _ε υΜ * 1 * νουσιν «( ς ενεργο _τερα _διαβη ματα _πρυς _εξαυφιλαιν Ομοφωνου πολιτικη ς ' _^ Αγγλια ς μετα των Συ μμαχων δια παν Ινδι _χομενον να _βυμΙΙβ εχ _τδν _χουρκι · χ ων _ετιιτ _νχιδν . ι ( _., ¦ _ . . ' _, Ι 2 , 2 π . μ , ,. , ¦ . , . , · . _ν · _, ,, _^^ _, , _,, ( Μ , ( . _0 , , .. . _^/ . ,, - : « Ο « Μικρδς Παρισινος » γραφει , δτι δεν ειναι μυστικδν , διι αι βλεψεις των Συμμαχων αναφορικως πρδς την _θρακην και ' τα Στενα διιστανται , αλλ ' . η Βαλ λικη Κυβερνησις παραμενει _σταδερως προσηλωμενη εις την αρχην της ελευθε - ριας χων Στενων θα ειναι αρκετον εαν καταληξωαιν εις την συμφωνιαν ως πρδς τας μεθοδους της εξασφαλισεως τουτου . Ο ΒουσταΟος Ερβ γρα φων εις την « Νικην » λεγει : Οι Τουρκοι δεον να πληροφορηθωσιν _, δτι εαν ενικησαν τους Ελληνας , δεν ενικηααν και τους _ατρα-Βοος της Συνεννοησεως δεον να τοι _{ λεχ _θη , δτι η Βαλλια , Μεγα λη Γρεττανια και Ιταλια , παρα τας διαφορας των , ειναι ηνωμεναι εναντιον των και δτι εν περιπτωσει _εκτραχυνσεως της συρραξεως η Βαλλια , Μεγαλ η _Γρεττανια και Ιταλια , παρα την σχετικην αυτων εξαντλ ησιν , διαφερουσιν απδ την Ελλαδα . 12 , 8 _> 30 ' μ . μ . 'Αγγ λικδν επισημον _τηλεγραφημα ληφθεν εκ Σμυρνης ψες λε γει , δτι ολοι οι _Γρβττανοι , οι οποιοι επεθυμουν να φυγωσ ιν , επεβιβασθησαν . Τδ _Γρεττανικδν _ΙιροξενεΙον μενει ανοικτον και _φυλαττεται υπο _Γρεττανων ναυτων η _βρεττανικη ναυτικη περιπολος : απεσυρθη , _ιπειδη δ Τουρκος Διοικητης ηγγ υη _& η την τηρ _^ _σιν της ταξεως , αλλα τα συμφεροντα των _Γρεττανων _παραμενουσιν εις την _φροντιδα των εν Σμυρνη Γρεττανικ ων ' _^ ρχων , Οι Τουρκοι εγκατεστησαν _τοπιιιην _αατυνομικην δυναμιν & Στρατηγ ος _ΝουρρεδΙν Πασας διωρισθη Δι οικητης · μικρα ελληνικ η δυναμις κατε χει αχομη την _Χερσονησον του Τσεσμε . Η μιεπισημον της . Ρωμης _λιγε ι , δτι η Βαλλικη _Κυβερνησις _εδηλωσε η _ροσχωρηοιν _εις την νεαν Ιταλικη ν προτασιν δια την προκαταρκτικ _ων εν Γ » . _νετι » Συνδιασκεψιν υπδ τδν δρον της _βρεττανικης προσχωρησεως . Η _Γρετιανι' χη ' Κυβερνησις εξε φρασε την _εκτιμησιν της δια την προτασιν , αλλα διετυπωσε την γνωμη ν ,. δτι χ δ _κλαισιμον ανακωχης και η _μονιμοποι ησι ς της καταστασεως _ιεον να προηγηυ _ωσι προτου ληφθη αποφασις , ιΖ , 1 Ο , 20 ' μ , μ · Η Π υθυ 0 α , 1 (**( *« ' Αρχ ας Ηαν _βΧηφ _& η _υηο χβ μ αΧιΗο _υ Ιπ _πυιοΟ « αι _ιυυνς Ι » . ΗΛχ ιΧ κΙφ _& η , Ηα χ ? ληφ Φη χΦ _ι ς _ιβ · _σπχ < Ζι _ι ναο χ ων Η * ααΙ _ιΗ <& ν . ΟΙ Κλληνις ανιχω _ρ _ησκ ψ ιι « 1 Μο _υιανιαν _μιχ _αφβρ & _ι νχ * _ς _χ ις Ραι _ιι σχ αν _, Συμμαχικη αχ _ρ αχ _ιω _τιπ η Αα _ονχ ολη _ιη δυο 14 % »* γαΧΙ _ιΜθ υ _ηιζιποΟ _αΛββ _ιβαα _& ησα » * 1 ( _ΜουΛα _^ α , ινα χ _ηςη αοοα _ι τη * χ αξιν , 01 Τ · _ΟφΗθ » _ΛηαΧουαιν , Γν μι ) οι _ΒοΟρκοι αι _χ μ _αλχ αχ οι α * _Μαςινο-κιμινοι _υπω _£ ι , _0 ΛΨ _αν _$ _νγιβι * _Λς _«»* _£ ι ) Μ « _ε Ιν £ Βαλ « ιφ _Φαιηοφ _παι Α _^ ιαο _^ , μ » χ αφ _» 9 _ω & _ν . ν ΛΜ 4 · _αα | 1 «· ηΙ _'βΙΙ _ν * _ιιζμιιω _*·^ η _^ _ΑιμβινομΑνΛ » * υ «< Ι » _ινχι _ξτ & ν _* 0 * _** χ _ι _** ι _νξ « !««§ _ΙΝΝΚΙριβ'ΜΜ *» χθησαν να ειναι Ετοιμαι πρδς αναχ ωρησιν δια _Κωνσταντινουπολη . Αονδινον , 12 Σεπτεμβριου , 5 , 4 _5 ' π . μ . Εασα αμφιβολια αναφοριχως προς την ενοτητα των Συμμαχων Ιναντι χης αιφνιδιως _ανελιχ _θεισης κρισεως εν τη Εγγυς Ανατολη δια των πραγματων _οΙασ _κεδασθη , αναγγελθεντος , δτι γαλλικ α κ * 1 ιταλικα _στραεευμα _τα απεφασισαν να συμπραξωσιν _εις τδ μεχρι ταΟδε αναλ ηφθεν εργον υπο των Α γγ λων και της τουρκικης χωροφυλα / ης _, εχουσης Γρεττανους αξιωματικους και κατεχουσης την οδδετεραν ζωνην της Χερσονησου , της _Νικομηδειας και της ασιατικης ακτης των Δαρδανελλιων . Η αποφασις αυτη εληφθη μετα συσκεψιν _ςων Συμμαχων _'Αρμοοτων και των Στρατηγων εν Κωνοταντινσυπολει , οποτε ωσαυ ως απεφασισθ η να δπομνησθη εις την Κυβερνησιν της Α γκυρας η υπαρξις τ ?} ς _ουδετερας ζωνης , η εισοδος εις την οποιαν , επι της ευρωπαικη ς πλευρας , απηγορευσ _-η αμεσως ' εις τους Ελλ ηνας ολιγας εβδομαδας πριν . Ηδη δψωθησα ν συμμαχικαΙ σημαιαι επι τι _^ ς ουδετε ρας ζωνης κατ * αμφοτιρας τας πλευρ ας των Στενων , επεστη & η δε η προσοχη των Κεμαλικων , δτι η _Βταραβιασις · 9 · α ε _& _εωρειιο _ως πραξις _κρο _αληοεως εχθροπραξιων των Συμμαχων συνολικως . 12 , 5 , 55 ' π . μ . Η επισημος αποφασι ς της Βαλλια . να ταχ θη παρα τδ _πλευρδν της Μεγαλης Γρεττανιας εδηλωθη δια μετατροπης της γνω μης του Βαλλικ ου Τυπου , οστις χθες εδεικνυεν _ευ χαριατησιν δια τας επιτυχ ιας του Κεμαλ , ω αποτελου - σας _κτυπημα κ « τα της αγγλικη πολιτικης . Ο « _Χιονος * _-αοΧ η « _Εφημερις των Συζητησεων » , αι οποιαι δεν _εττεδοκιμασαν την καπως θορυβωδη χαρ αν των ημερων αυτων , τονιζουσι την αναγκην , Βνα η Βαλλια _διατηρηση την ελευθεριαν των Στενων και λε γουσιν , δτι θα _ηιο _εγκληματιων , εαν η Βαλλικη _Κυβερνηοις επετρεπεν ινα οι Τουρκοι _αναχτησωσι την επ ' αυτων εξουσιαν . _Εισηγουνται δε _εις τους Τουρκους να _δεχθωσιν _εκει καθεστως , τδ οποιον ευνοειται τα οικονομικ α των συμφεροντα , ενω ταυτοχρονως εξασφαλιζεται η γενικη ειρηνη και τδ _εμποριον δλων των Εθνων . Αλλαι εφημεριδες ταρασσονται επι τη ιδεικ , 8 τι οι Τουρκοι δυνατον να _εγειρωσιν υπερβολικας αξιωσεις εν τη εξαψει της νικης . Προς δποατηριξιν του σχεδιου κοινης δρ _ασεως , βρεττανιχα πολεμικα εκ Σμυρνης εφθασαν εις Τσανακ εις τδ στενωτερον _σημειον των Δαρ δανελλιων , καθ * 8 ν χρδνον Βαλλοι μετεβησαν εις ιρουσαν , η οποια ακομη κρατειται δπδ των Ελληνων , δπως παρακωλυσωσι καταστροφην περιουσιας . Τδ Τσανακ ειναι φυσι - κως _Εσχυρα θεσις , την οποιαν δ Κεμαλ πιθανως ν' _αποπειραθ _·^ να _καταλαβω εν περιπτωσει , καθ' η ν θα εδοκι _μαζεν _επιΟ-εσιν κατα των Δαρδανελλιων . Αι στρατιωτικοι ιδιοτητες τοΟ Κεμαλ κατα τας προσφατους νικας , αι _επαινεθεισαι 6 _πδ του Ελληνικου Επιτελειου , προδηλως οφειλονται εις τδ δτι τοΟτο ιεν αντεληφθη της επιθεσεως τρεις ημερας προ του κτυπηματος , ως εκ τοΟ δτι ι Κεμαλ συνεκεντρωσε τρια σωματα εις ορεινα και δασωμενα μερη _αθεωρητα δπι των ελληνικων αεροπλανων και η επιθεσις εγενετο εις ανελπιστον ση μειον . 12 , 7 , π . μ . Κατα τινα διαδοσιν , οι Ελλ _ηνες Ιφυγον χωρις να δωσωσι μαχην μετα την _ιιτωσιν _του Ουσακ , αλλ * ηρημωσαν την καταλειπομενην χωραν της δυτικης Ανατολης · αναφερονται ενοχοι και αποτροπαιοι ωμοτητες κατα την δποχ ωρησιν τουτο φαινεται , δτι εξη γει την κεμαλικην _αναχοινωσιν πρδς τον _Συνδεσμοι των Εθνων απεκδυομενην πασαν ευθυνην δια τας συνεπειας , εδημιουργησε δε προκα ταρκτικην δικαιολογ ιαν δια δυναιην κακομεταχει _ριση των Χριστιανων . Ο Βενικδς _Βραμματεις του Συνδεσμου των Εθνων _απηντησεν _υποδεικνυων , ιτχ ωμοτητες επι Ιμπολεμων δεν- _ααρεχουσι τδ δικαιωμα εις τον αντιπαλον να _μεταχειρισθω την ελληνικη ν _αποτυχ ιαν _μετ ' αλαζονειας . Εκ Κωνσταντινουπολεως : 'Βιτερβαντες τα δρια του ελε γχου _διαδηλωται Iι · ραυσαν τα παραθυρα ξενων τινων Ιδρυματων και εβλαψαν ευρωπαικα κατα - στηματα εν Περα . 'Ο _Χαριγκτων _εξεδωχε προκηρυξιν , απειλων δτι θα εφαρμ οσ _^ τδν στρατιωτιχον νομον εν περιπτωσει επαναληψεως . Αονδινον , 12 Σεπτεμβριου , 5 , 50 ' π . μ . Παρισιοι Β Η α'Ηχω των Παρισιων » τονιζει , δτι η Βαλλικη Κυβερνησις οεν » ιν « ολιγ ωτερον υπερ της ελευθεριας των Στενων η η _Γρεττανικη . Υπενθυμιζει εις τους Τουρκους , δτι δια της _φραξεως των Στενων παρεταθη δ πολεμος ιπι _δεετιαν και λεγει , δτι δεον να ληφθη προνοια κατα επαναληψεω ς του τοιου - του . Η Βαλλια και η Μεγ αλη Γρεττανια δεον να συμπραξωσιν εις τουτο . 12 , ΙΟ , ΓΟ ' μ , μ , _ΙΜλικΛ » η _μιιηιαημον _Αναπ _οιναΜ ν _Μ γ $ ι : _'Απιυ _^ η ο _^ μ _^ _αψ _β _ις χ _Ι 'ΥΗ 9 _υκμι » ν _νΑ » · ιι |» Β · ι » Μω > · Ανα _»« ο < νωι 7 _ι ( _ι _^ _λοΟι _»» _, Ηχ _ι ι ) . & 9 ηνανι > 4 η _Κνβιιι νψις νχ _οΧογΙ ζ ιη Ι η _ι * ν > _κ β » ηυ < _* _ααν < % & ν ΣνμμΛχων χ ης , _υηα >( αοφαΙ Ια _^ νην _Λμ ννην χ η _ς Κων ) _* _Η κας * ηΛ _νην _Χιρ σονηαον ν // _ _ΚΜιχ _ολι νη _ς . ' _& ν _*·^ υαχ _ηια _νιιβ _^ _Μρ _ο ιυΙν β ι η ι 8 »» ς να _υΛι ι γο _νΧΛ νη _>««»« β «· Μα ςφι η ' μ _*™ Ιμ «» σ « υ _# Λβ » _^ οιιο ») > ινα $ _«/« _««*« _$ υμμαρυ _{ Λομ _οαχ _αχ τ _ιιρ _^»^ η _«»·?| . ' 4 Β * Μιη _1 _( & _0 _φψΗ $ _«& # _& ν ν _ι * ιφηι 9 _ι ν ) * Η )» Αξ „ _ψ $ ν _^ Βενευη : Η τριτη επιτροπη του Συνεδριου επεδοκιμασε προτασιν τοΟ Ρ 6-πδοτ Σεσιλ επι σχεδιου συμβασεως γενικοι ) αφοπλισμου · ο _Αουδ Τζωρτζ ανα - μενεται να λα _^ μερος εις τδ Συνεδριον του Συνδεσμου την προσεχη εβδομαδα , ωσαυτως δε δ _, _Σκαντζερ και δ _Γιβιανι . Αονδινον 13 Σεπτεμβριου , 1 , 35 ' μ . μ . Παρισιοι : Το « Φιγαρω » , σχολιαζαν την _καταστασιν της Εγγυς Ανατολη ς λε γει , δτι η Βαλλια ωφειλε ν' ασχολ ηθη _μινον προς διατηρησιν των συμφεροντων της εν Ανατολη δια της συνεχ ισεως τι _ ς πατροπαραδοτου ανατολικη ς πο φναι * των απανιησΓαον _εΙ ς χ ην ι _£ _β γαλην Γρβ _τχ ανΙα _* _παι Ιχ αλΙα _ι , _ηρ αβ _νινιι χ δ & να · Μο _ινοου-ι ν , ανεν βλ αβη ς χ <» * _ακοφασχ ων χ ης 5 ης £ _} χ ων _μβλβ τωμ ενων _μιχρ _αβ ν . Ειναι ηδ η βεβαιον , ο' « >) Βαλλικ η Κνβερνησ ις β ιναι προσηλωμ ενη εις την Γληυ _& _ι _$ 1 αν χ & ν Σ ηνων τοσον , 8 _οον χ αι η Μβ γαΙ η Γ _β βχχ αν Ια . 13 , 4 , 55 ' π . μ . Η Βαλλια επισημως εδηλωσε τδ συμφωνων της πρδς την _Μεγ αλην Γρεττανιαν _& ς πρδς τδ ζητη μα της ελευθεριας των Στενων και εξεφρασε και τδ Ιτοιμον αυιη _^ ς να _συζητηση οιανδηποτε διευθετησιν δπδ τδν δρον της εξασφαλισεως των νομιμων τουρκικων αξιωσεων . λιτικη ς της' αλλ * οιαιδηποτεκαι δν ειναι αι συμπαθεια ! μας πρδς τους Τουρκους και ο θαυμασμος μας πρδς την Εθνοσυν _^ λευσιν της Αγκυρας , ας μη λη · σμοΝωμεν , δτι η Ρωσσια _και η Εθνοσυνελευσ _ις της ' Αγκυρας ευρισκοντα ς εις _σιενα ς σχ εσεις _ν _. α _ δτι αμφοτεραι εΒ _: _ιθ _· υμουσι να πραγματωσωσι _πασζ θυσια δ , τι ημεις εν Βαλλιο : καλοΟμεν πολιτικην των φυσικων συνο ρων . Ο * Μικρ 6 ς Παρισινος » τονιζει δτι οι Συμμαχοι δεον να καταληξωσιν _εις συμφωνιαν αναφορικως πρδς την _ειρηνην της Εγγυς Ανατολης , προτου αρχι _- _σωαιν αι διαπραγματευσεις . ( 3 αυνεννοησις π & ν αλλο η αδυνατος ειναι , λαμβανομενης υπ' δψει της παρουση ς στασεως της _Γρεττανικης Κυβερνησεως . Αονδινον 13 , 3 , 45 ' * Εκ Τεργ εσ τ ης : 'Ο Υπουργος των Αποικιων , _εγχ αινια ζων χ δ _Iταλικον ανατολι _κδν αποι _κιαχ δν Συνεδριον , ειπβ : € Η Ιταλια δεον δχι μονον απλω ς να διατηρη ση την β ν τη _ΜεοογεΙ φ θεσιν της , αλλα και να προα _- ηα & ηση να εΙ } ρν ν _^ _περιο _σοτεραν το γοηχ οον της . Η _Τιαλια Ιχβι ν < 1 ηαι * ξη οπ ουδαιον πρ οσωπον , _υποδεικνυουσα την οδον της ειρη νευαεως εν _Ανανωβ . Δεν πρ οτιθεται να υποστ ηρ _ιξω ια ς μουσουλμανικ ος αξιωσ εις , αλλ ' ωααυ τως δεν προ τιθεται να παρακωλυα _^ χ ην αναβιο ) θιν της _μουσουλμανικη ς δυναμεως , η οποια νηηρ εχ ησεν ως οημειον ενωσεως του Ισλαμικου κοσμου μετ α τη ς Δυτ ικης Ευρ ωπη ς ενως χ ων Ιδιων ημων ορ ιων , Αονδινον 13 , 6 μ . μ . Αι _αγγλικα εφημεριδε ς τονιζουσι τον κινδυνον περ ιπλοκω ν ιων _Γαλκανικ ων , εαν οι _ΚεμαΙ ικοΙ πιεαωοι _τας απαιτ ησεις των εις να ακρα . Ηδ η ειναι θετικως β εβ αιον , δτ ι η Συνδιασ χ εψις της Γενετιας α * π _& χ _νχ ε και < 3 εν υπαρχει ηιυανοτης ουνοιασχ ε ψεω ς μεχρις _δτου αι ε χ θροπ « αξιυΛ ε υ _Μι _* ρ _$ ' _'Ασια- χ _ητοηονοωσ > . Πληρ ης Σνν _& _ιασκεψις θα _γινη πιθανως Ι νχ δς ολι γω ν _εβδοιιαδων , καθ * _ην οι δροι της _ει ρην ης δια χ ην _Τονρχ _ιαν θα _οιενθειη θωαιν υφ ολα _> ν χ ων Συμμαχω ν , περιλαμβα νομενων χ ης ' Ιουγ οαλαυια ς , Βωμουνιας και αυτης χ η ς Αρμενιας , η δποια ονγκαταλε γεται εις χ η ν Συνυηκην των Σεβρων . § Σημερ ινον χ ηλεγραφη · μα _Λ _£ Αθηνων β εβαιοι , δχ ι η Ιουγοσλα , υια χ ινηχ _οποιειχ αι . Αυχ η και η Τω μουνια _εξε φρασαν χ ην ηρ αθεαιν να βο _ηθηπωσι την Ελλαδα εν περι · πιωα _ει βαλκ ανικη ς αυρρ οξΓθ ) ς , χ ο οπο ιον δεν αποκλειει το ενδεχ ομενο * κινδυνων εις _ιο εγγυς μελλον . Υη _οδηικνυπιη , δχ ι η θρ _$ κη ευχερως δυ * ναναι ν' αποβ _η κενζρ _ον καιαιγ ιδο ς , _συναπα / α χ ης υπα ρξεω ς εις τα βουλγα * ρι _π α αυνορ α ( Ι _ζ ακ των , συνισταμε νων _ι « Γονλγαρ ο _* ν και Τουρκων , οι « _3-ποιοι _προυτιμη ααν να καχ αΙΙνιω αι χ ας ια τ ιας των η να δεχ θωαιν _ελληνικων ηολιχ ογρ Αφηαιν χ αζ α τα _ς συνθηκας _Νει γυ χ αι Σ φρων . * 0 αριθμος αυχ α _' ν ηυξηθ η _» ατα ζο _ποοελθον 8 τυι . Παν επειαοδιον _, ως η καταλ ηψις πολεως τινος της _θρφ _ι _ης , δυν αχ αι να ηρυχ _αλεσβ αναφ λεξιν . Ε ντευθεν η επικειμ ενη αυνδιαακεψι ς βΙ ρη νη ς 8 χε ι να δηιλ ηφθη τη _ι οοβαρω χ _ερας καχ αοζααεως χ ης Ευρ ωπη ς Ληδ του πολε μου . * Α γγ ελλονται εξ _'Αθ ψων σημερον _ονγκραυα _ε ις μ _ιχ α Γουλγαρων _κομιχ αχ ζηδων _ιλλψ _ιηων ααοο _ηαομα _ζων « ι _{ Ν _νυροχ οπι _, Αποτελεσμα , χ ων < ι · ι _| _οιθ ) ν υπηρξαν η _Απω θησις χ ων κ ομιταιζ _^ ων . _Λι _οι' _& ναν . 14 , 2 _, δ &* « . μ * *& κ ' _&^ υ _ανη _^ ΦιΑ _^ _? Οι _Μ ν _$ μχ Α _ι _^ _νιοι ' _χυκλοι θε < υρουα _ ν , 3 _ιι η νννθ _$ _Μ < ι ν _& ν _Ζ ' _εβρ ων δεον να . _^ _βραρι _^^ πληρω ς Απο χ ο _προ · γ _^ μρμα χ ης γενικης ουνο ' _ιηνκεψεφς · Μ _νη ς 2 _Βτι Τοι _^ _ιιοι πΧ _ηρεξουηιΛ οΙον να μεχ ασχφ αι _πρ _οΗΜ _^ _χ ηη _^ ς ηννδιααΗυ ψεως _* η δηοια δρισ _η κ & ς ν _4 _ηφοβιο _^ _^ ( _Τ _^ _μουρων τους δοονς _^ % η [ ς _αρηνης _* ης Ευρωπης , ιο πα ραδες : το κουτι « ι ΜΗ ΣΑΣ ΒΕΛΟΥΝ Βα Σπυρτα του Ω ΕΤΕΓ 1 ΝΟΥ εξεηεααν εις τα 2 1 ) 2 γρ . το βα _κ . Τωρα ειναι _αζΦανον _μεριποι λιανο-Λωλαι να συστηνουν αλλες μαρκες διοτι τους αφηνουν περιαοοτερον κερδος , η αληθεια , δμως ειναι , δτι τα ΣΟ ΥΗΔΙΚΑ ΣΠΥΡΤΑ ΤΟΥ ΠΕΤΕΓΙΝΟΥ ειναι τα καλλιτερα απδ ' οαα ειααγονται εν _Κυαρω . ( 10—δ )

Τίτλος Θέμα Σελίδα