ΧΡΟΝΙΚΑ ' ' _*'{ _£ Α . Π , δ Μητρο πολιτη ς _Παφρμ _, Κ _& ς Α _^ οντιος ,,. μετα μακρ αν εν ¦ _7 > _φ αλλοδαπ _η π _» _£ αμονην ,. απο 1 ης πα ρελθοντος 'Οκτω _^ ριρυ , επαν ηλθε τ _$ - _παρελθο _^ ση Τετα _ρτη δια του _Ινταυδ α καταπλε _οσαντο ς Ιταλικου _α- _^ τμοπλ οεου αΟΓ , _τηαιο » . * * • < Η Π ανηγυρι ς το » Κατακλυσμο υ εν Λαρνακι εσημειω _σε και εφετος πληρη επιτυχιαν υπο _εποψ ιν συρροης _Κ & _ΕΙΑ & _Μ _» τον οποιον προσελκυε ι εκαστοτε _πνκι δτ . _ερο 3 ι απ _, ν πλειστων μερων τη ς Νησου η _μαγευτι κη ακτη μας . Η κινησι ς των πανηγυριστων ητ ο ζωηροτατ η , Ιδι α απο των δειλινων ωρων μεχρι _βαθεια ς νυκτο ς , τοσφ $ π _) Ι _* ιι μιγαλης αποβαθ ρας , δσφ και | π 1 . της _προκυμαια ς κ . αι επι του _ασφαλτοστρφτ _ου _δρομακου της _^ υπ _& _τοξις ωραιο υς κλ & δου _^ των _$ _οιγ / κων της και υπο το απλετ _ον _< ρ _% - * ι . Φ πολυπλ η θων και πολυχρωμ ων ηλεκτ ρ ικων λαμπτηρων τη ς . Παρ α ταυτα , _δεν δυναμεθα ν' _αρνηδωμεν , δτι η κυκλ οφορια του χρηματ ος η το αισθ ητ ως αραια . _£ ιιι χ εκατ ονταλιρο ς δω ρεα υπερ του Νοσοκομειου Ααρνακος παρεσχεθη υπο του πρ ο . _σριλον ς συαπολιτου Κου Μιχαη λ Βεωργ ιου , δ οκοιο ς ε .-κα στρχε _£ ιατ ρανρι περιφανω _^ τα υπε ρ παντ _ος _αγαθου σκοπρ υ , γενναια αΙ _? οΟημ ατα τοΑ > . Το ποσον τριτο κατετεδ η ηδη παρα τ _§ 'Οθω _μανικΩ Τρο _^ _ββ * ιι πιστιν τρυ Νοσοκομειο υ και ι ? ς _τοκοοορον λργα _^ ι . ασμ _^ ν _^ δ _. ι' # _6 _? $$ δε θ' _ακεγ _£ ρ < ι _§ μ ια _αγουσα , ι ς την δπ ο / αν 04 _? 9 · 9 _?) · _$ ονομα του φιλανθρωπου δωρητοΓ . * * Εκ _^ ογο , υ τη < Α . $ ι · _» _ι _Αρχι- · επισκοπου ' Αθ ηνων , απευδυνθεντο ς _$ _& _Φι _Κληρ , ικο { _ις χ _, ατΑ την _$ τφ Ναω της Μητροπολεω ς σ _, _υγκενυ τρωσι ν των , _μεταφ ερομεν τι κοιτω · _τερι ι ) πολλρυ _λψγ < ρ ν _&& 9 ? αποσπα : σμκ : _τττ « Δεν ειναι η παιδεια και η . μεγαλη _μορφωοις , δι' ων , 6 χληρικος _κοιθιοτα · _ται Ικαν ος προς χιιν _αποοτολην αυτου . Τοιο _Οτογ _χαθιρτωσιν αυτδ γ _« _υβιως η ζωσα χρισ τιανικ η _πιστις , η . _η {| _ι > φ κ , 0 »· β « Ρ < 5 » _^^^^ _ΙψΜριφι _Μ ' Κα ) _διαγωγη η _βαθμτ _^ τι ) _£ _μγαΛ _$ /] αις ιο 5 & π ειναι αντιΛρ _^ σωπ . ςς τρυ ΘερΟ και τΡι ς Εκκλ ησιας , Ιερουργο ς θειων _Μυστηριων , διδασκαλος και _ηφηφρ _ς , του _λαρΟ | _ββιις _, εν τ ω _ημρρ _& _ηιρ α _^ _τρΟ _βωι , ιι ε _| ς _ΜβΤην 0 _* _νι _$ ν , _$ ν ,. _φεδν _^ 1 ι ην ' _^ κλ ηοιοιΜ , , _/» _/ _σμγ _^^^ ησις _Γιι α « £ ατ |) _ηρδιζις _αυιου κ _& _ι _ενφν _*»*» εκαστος λογ ος _βινατ _^ _ρ ν ι _!^} ι { ΕΙς _οωτιιριοιν ι _^ εις απω ) _α : ιαν τοΟ λοιοο _, ρις ' δΛξαν τ _εις _€ λθΜ _^ τ ) μ ( ιι 7 _τοβ _& γ { _οο _ο · _ναματος τοΟ θ _^ Ο » . • . . . _* ¦ ** . | Ι _Τβ _παρ . _ελθοιισ _^ Πεμπ / η _^ κατετεθ η ενωπιον του Δικαστηρ ιου υπο του Δικη γ ορου Κου Β . Π . Α ραδιππι . ωτου αιτησι ς υπο μετοχων τη ς Τραπεζης Λαρνακρ ς ΙΛα : , κ ατεχοντ ων το εν δεκατημ οριον τω ν εκδεδο μ ( γ _, ων μετοχων , πε ρι διο ρισμου , συμφωνω ς τω _Νομς _> , _επιθεωρητων , _πρις ε _^ ετα ?· σιν των εργ ασιων _εοΡ _ιδρυματ ος το ιιτου . * Μετα πολλ ης _εδ χα ριστ η σεω ς _πληροφοροιμιθκ , δτι 6 . εκ , Λεμεσου καλ - λιστο _€ Χημικο ς—Οινολο γος Κος Φι _~ λιος Φ . Λυσιωτ η _( , ιστι ς _* , ω ς γνω _- στιν , επερατω , σε _·^ _αιΛ πολλου ευδο _- _κιμω ς τα ς σπουδας του εν Βαλλια , απο διετι α ς ηδη _εργαζομενος φιλοπο - νως , αλλα κ αι δλω ς _αθορωβως εν Γασα , η δποια αποτελει τδ κεντρον του οινοφ ορου διαμερ ισματος Λεμεσου , δι' ειδικων μηχανηματων και χη μικου εργαστηρ / ου _, επεδοθ η _ετιιτυ ? χ εστατα εις την επιστημονικ ην _κατασκευην επιτ ραπεζιων οΒνων εκλεκτων και εφαμ ιλλων προς του ς τη ς Ραλλικ ς , Εκ τοιιτων τρ ια ειδ η ιιθενιαι εις κυκλοφορ ιαν μετ' δλιγας _ημερας , δ « _βριαμ β ο _: » τυ | ιο υ Π _^ ρτο ( _βιαοι _* : 8 _^© , _ο _<) , η _« Ρηγ αινα » τυπου λευκο . Ο οινου ( _αιγ ) κο _< 1 η « Γασα » τυπου μαυ ρου οινου ( Φτ ) . Η εμφιαλωσι ς γινεται ηδη εν _Λεμεσο δι ' ειδ ικων μηχανημ ατ ων . * * ¥ _ΤΓ Π ρακτ ορειον Ρε . ουτερ αναγ γ ελ 7 λει _ικ Λονδινου , υπο νιμ _ερομηνιαν 18 Ιουνιο υ , δτ ι δ 8 _ιγ _Μιη Ρ . _Μιι Μ _β : _· _ιοη , . αλλ οτε Εφετης εν Κυπ _ρφ , α ,-πεθανε . Α * Κατα τα ς τελε υταιας εκ Λωζαννης τηλ _εγ _ραφιας _ειιη σει ς του Πρακτο - ρειου Ρερυτερ , η Βενικ η Επι τρ οπεια δια την Συν διασκ _ιψ ιν τ ρυ 'Α _φρπλισμου θα επιλ ηφ () η τη ς μελετη ς του προτα θεντο ς σχεδιου υπο του Προε - δρου των Ην ωμενων Π ολιτειων Κου ΧοΟβερ , τδ οποιον κατετεθ η η'δη εν Βενε _υη . Κατα _, τ . ουτο , προτεινεται η κατα ργησι ς των τα γκ ς , των χη μικ _§ γ _^ ων , $$ 1 μεγαλ _, ων κινητ ων . τηλε _βολων και η ιλαττ , ωσ . ις κατα τ ( δ εν τριτον των κατα , _ξηραν _δυναμεων η κατο _^ γ _^ · , σις τ _§ ν δβιδο βολων αεροπλ _ανων , . η απαγ _$ ρευ . σις οιου _^ ηποτε βομβαρ δισμου απδ του αε ρος , η ιλατ τ ωσ . ις της υπο των , συνθ ηκων οριζο μενης χωρ _]|) τικο *· τητο ς των πολεμ ικων σκαφω _, ν κατιι τδ εν τριτρΥ , τ , ων αερ ρπλανρ _^ φδρωγ θωρηκτ ων και αντιτ ορπιλ λ , ικων )* ατα το £ ν τετ αρτον και των υπο _βρυχιων κατα το _εν τρ _/ τον , ' . Ο Πρ οεδρος _Χρυβε ρ εδ _^ λω σε , ν , ' δτι η πραγμ ατωσε ς τοιουτου _σχεδιου θα ηιιξαν ε την παγκοσμιον εμπιστοβ υνην πρ _^ ς την ει ρηνην και ' _θα ε _^ εφερεν οικον ομιαν , πρδς ανακου φι σιν τ _^ ν λαων , _κατα 10—15 , 000 , 000 , 000 _δολλαρ ιων κατα την προσεχη δεκα _ _εαιαν . * * ν Καταπλοι της _εδδομαδρς : Τδ _$ γγλ ικδν « , _β _^ _ιΙοΒ _Ριιιι _ροΓ _, _^ ι _^ λικιιν « _Ριοιτ _ο Ιι , _ου » , τοχ 1 _^ _^ λβκ οε « _ΟανηαιΟ !» , , « ΙΙ α ) _ια » _7 _« Γρ _| . - βοα _» . _» _, _« _ιΟι _^ ι ( II Παιτ _ι _ο _, _« _ΟαΙαυι _,-Ιι α » και τα συμβατικα « Τιιι ι » _, - - _^ _ι » _Γ . . . . . -, - . 4 ι » - * »· _» ι ι ι · · _ΒΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ _Φερεται β ! ς γνωσιν _τοδ κοινου , δτι _οιιριον Κυρια _κων , 26 ην Ιουνιου 1932 , ωραν ιΟηγ η . μ , ) 0 α λαβΒι χωραν κα _< _ιαναγκαοτικη _δημοπρασια , δυναμει δι · χοιο _^ _κρΟ ενταλρ οιτος , _μιαξ _οικ | ας χμ ' ν _$ _ΠΜ . _# Υ Σκ _, αλα κατα _τ , _^ ν . _^ δ γ ΛΙ _« Χ * _μετ αλη ( Τουρκομα _χαλλας ) _αΛΟΤιλου · _μ _^ _ης εκ τρ _» _δ » Υ κατωγι _ιωγ δωματι _' ων , _Λνλς μαγειρειου , _ενδς ανωγειου δωμ ατιου και αυλης , _υηι > ουνορα Κυ · _ριακος _Δημητρ η , Κυριακο ς Δι ) μ /) τρπ , _δρομος _Μβχμβτ αλι ) , Μαρια Κωοτ η _Λ { 1 ι ? χ _^ η _ψ _Οπ' _^) . θ _} ιον εγγ _ρρι _^ ς 11690 , _ανηκο _^ σ / ις _?|< ς τ _, _^ , γ Α _τιμΛτρ _ιργ _& . Πα · _? Λι _^ Αν « αι 'ΓΜνην Κ . _^^ ΤΛ _^ λοιι . ι ' _3 δ _« μ _^ Α « οΙ _» Ε . £ ! _$ _& ηιρ νηΗ _&& χ _ον ( _Ηοω _^ α ρου Σκαλας Κοιι _Δριν _^ ηλ • Αντωνιαδ _ιιυ και υι κατο _^ ρ _^ _χτι ς βα _^) Ιν _^ ιηι του · κλ € _»? τ _? _ι _9 _!»> _πλβ _ ο _^ _ιτου δγ _^^ α _^ . _ρν . _Μφ , _?« 0 ' 'Κο » Μ _|^ λ _, _^ α . _^ πουλο _η _4 _Αισχιυ Φωκδ . ΑιΑΦΟΡΜ ' _& _Μ _% ωβ < : εν ι ( _τυ _' . _$ _&(& εις ' _^ Π _^ _βΧτ δια του _ιταλιχου _ατμοπ _^ οιο . _ν _, _^ _αρ παΒΟ * _τΥ } ς παρελθου _σας Π _εμπχης , δ Διο _ικητη ς Λαρνακ ος (« τα τ _^ ς . 1 _^ _ψιβ ] _ξ : Δια _ρνιοο _οης τι _} ς απο _^ . _οιβ _^ _τοξ _» , * _τ § 6 καθηκοντα το » , , θα _εΛτελ _γ ] δ ? _Ασιυνδμ ρ _, ι Λαρ ν αχος _Κες Νιρθ _^ _οτ . —Ανεχωρ _η α αν _ωσοοτως δια _τοι _ιδιοο δ Εφετης Κο Μ , _^ _ομοι , ς . _ΛαΙ δ Διευθυν - _τη τ η * ς Βεωρ γιας Κος _Ντεου . τ _^ _'Επ αν _^ Χθεν ιξ Ελλαδος , οπου _μετεο _^ ι πρ _δ _? _ι , ν _ 9 . ι > _^ π * ρ ' ηΗ _· ι γ _? μ π 0 Ρ ° 5 Κος'ΔΜμ . Π ραστιτης . — Ο Ιν Κυπ ρω Π ροξενος τ _^ ς Βαλλιας Κος _$ β αη _Ηι _ρ _αι ., Λ μεταιι θ ετ αν εις Τυνιδα παρα _τι | εκ | ι ' _^ ρ μ _^ στεια . Η κοινωνια τ 5 _|[ ς _πολεις μας θα διατ _η ρησ _χ _τβτς α _{> ιατα < _αναμνησεις _τδσω δια τον Εντιμον Π _ρεξενον , οσ , φ και δια την εδγε * νη * και μουοοτρ _^ _^ Καν _'ιΓ . _ιοαΒα . Ευχ ομεΟα αυτρις τα _δελπστα . τ—Κατα _ιην _εφεραν _τι } ς Ιιαρασλειι _ι _| _5 _τι } ς παρελθουση ς εβδομαδος Ιτελεσθν ] εν τφ Μ _αγικ φ _Κιηπ ω η επι τι _) ληξει το » σχολικο » _Ιν _οος εο . ρ . τη _%% ς _ ν _&! _* Ρ _'ι _®& ' _& Ι _** - ρικ ανι _^ , ς Ακαδημιας . _ιΤ _^ _'Η _, _^ _ξωτ ιμος Κα _Ωιο α / 'ιΖ προσεφερ _εν _ηρερ του _Νηπιοκ _ρμικου _Σταθμρυ Λ _^ _ρνακος τ ρια _κοντα τεμ αχι α ? _, απονος _ - ? _ττ 'Η _ρικ ογενει οι Μιλτιαδο » Θ . Γαλδα · _κριδρ _» , εις μνημην -του _& μ νν !}!} ΧΓα _συζυ γου και πατρ ος της , προσφ ερει αυριον γευ « μα εις τ ους τροφιμου του · Δημοτικοι ~ _'Ρ _^ ι _^ νστ _^ νΤιν _% ι , _&&&}!? _$ _& μι τα του _υποκειμενου του Κου ι _# . Πεαζ | _νΑ . _») _ε . ζ _??^ λ _Γ . ε _^ Τ ? Τ _^ ν _& _$ ? _$ $ 1 $ _καβ _^ ο _» - σης _Δευχε ρας εν τφ Μαγικ _η Κνιπω ενδι * αφ / ρ οντα _πειραματα υ _«^ ωτ . ισμου _, ααγ _|/ ητ ς _ι _^ μου κα _} _υπνοΒ-πνΕ _^ μαησιλο _^ . _οελλα _γμοΛο _^ ιτ αν _^ ινηται Λ πλ ηρ ωμη · . : Τ 6 _ημερησιρ _, Υ , _πβο-ριιτη _μιριον , _Ρι _υνα _^ - λαγματος θα εΤναι το τη ς _Τραπεζης τη ς Ελλαδ ος . : Ν Γ . Η _Ελληνικη Κ υβε ρνησις _2 χε ι _πληροφορησα την .- εν , 'Α . _9 η _ναι < Γρεττανικην _, Ρ ρ £ σ _6 ειαν . δια 3 _Χρθι - _φθιι >& κ _^ $ νΟτ « _§ _ημε _/ _ιρ , μ _^ ιιας 10 Μαιου , 1932 , ιτι δεν ( | ? αρνη _^ να _δεχθτ _^ δηλ < _διει . ς _πςτ ων $ φειλ . ομεν ο ) ν ι » πο Ελληνων εμπορων , _ι » π _^> τον δρον-, ιτι αι τοιαΟται δηλω σεις γ ινονται προς αην _Τραπεζαν τη ς Ελλαδο εντος « ιρ ιων απο της _? 5 ης / Απ ριλιου 193 _^ μηνων , ητοι ρ $ χΙ αργ _^ _ερρ ν της 24 ης Ιουλι ου 1932 . Η _δ _ροοροσμος _εοβαγωγ _^ ς . 1 . —Οι Υπουργοι των Οικονο μικων Β _$ χ ! τ _$ ς Ε . Ον ικης Οικονο μιας _εχοι λαι το δικ αιω μα ν * _απαγορειιωσιν η να _ιπιτρεπωσι την εισαγω _^ γην ε _μπορευματων παντο ς ειδους . Εν τη δευτε - _ρα περ ιπτωσει η πλ ηρ ωμη θα γινη ιαι _ις' δλ οκληρου η εν μερει δια τη ς _ιντ _αλλ αγης _τουτων με αλλα εγχ _ωι _^ ιου πα ραγωγ ης π ροιοντα . _^ . _-τ- _'Η ε 1 σαγ _ωγη _μηχανηματ ων _^ . ( γχω ρ / ον ς . _^ βμη _^ αν _* κ . ας α-ναγκας _^ | _πνιβ ( π . « τ « ι _γενικ ως -τη εξαιρ _εσμ _^ ητ χανηματων η τεμαχ ιων _ιν _ιφιδ ρ _, εια , τα οποια δυνανται να κατασκευασθω _: _^ εν 'Ελλαδι . . 3 , —τ _? Επιτ ρ _/ πετ αι η _σοναψ ις προσ . · _^ ρι Υ _^ _Υ συμ _^ ασιων μετ _* _ιλλων Κυ _,-Ιι _^ νησ _εων η _δημοσ _/ ων η Ιδιω τ ικω _ς _ο ργανισμων _^ την αντ . 9 ? λλ _, _αγην _πρριι _υτιι ) ν η τηΥ αγ _, _οριαν η _πφ _^ _ηατιν . _τι ρ _^ _οιδντων επΒ πιστωσε ι . Αι _τοιαμτα , ι σ . υμ _(? ξ & σε < ς _§ εον γα επι _^ _υρφνωντοα υπ _ο των Υπουργ ων των _Εξωτε ρικων , τη ς 'Ε _^ Ινικης Οικονο μιας και τφν _Οικονο--Η _^ _ων . - _4 .- _^· _'ιι εγκαθ / _δρνσις Ι _Ικκ _αδ αρι _- στικ ων Οικων επιτ ρ επετα ι επι τ _^ _$$$% _δι _ξιτ αγμ _^ _ι ων εκ $ ο _9 _τ )< χομενων _ζιπο , τ _^ ν οι _^ ε / ων _'ΧπρυργωνΙ . 6 _τττΘ . _^ 1 _§ _ρυθΟ Σμμ _^ οιιλ _ιον , ξ _^ _ου _*|^ _τι 9 ριου μι σκ . « πι _< ν · να ιν _^ _ε _ιξη τ _, α _ΦΜ > _&*» § εον να λ η _$$ , 9 _^ _Τ !? _Η ι _^ _4 ρ _βυ νσ * ν το _5 _ιι « γ _^) γ , ιχ 93 _ι μ · _^ _$ ρ ιομ κ _# 1 τ , Ιν _ιιακαν _^ νι _^ ν Τ _^ ι _ιι σαγωγη ς και ινα _φρονζιαη δια την _ποεκουσαν εφαρμογην τοδ π « ρ 6 ντ _? ς _Νεαου . _^— - _~ ' · Τ · ' _'Τ _^ _. ——ιι ¦ — ¦¦ . ι _ι _.. . . — . — Ι—Α _Συμγωνως πρρς _τ _/» γ _^ _ιριρλην 3 Β 0 υ Κοι > _Αρ _^ _ητ ρ _, ν 4 _^ _γργ § ι _δ _^ _ρομη . γ _ιας 23 Ιουνιου _σρις η _^ ηροφορ _ρι μβν , _6 τι Λ Συντεχνια σας _3 εγ δικαιοΟται να _ι _ν-ΥΡιΙ _^ ι _* % _$ 9 ? Υ _δ > _α γ _^ γ _, _^ ν _^ _μων δημρ _^ ιευθεντΜν _* 1 $ _τι » ν _'β _^ μ _^/ _δα τη ς Κυβερνησεως της 17 ης Ιουνιου 1932 δεν ( επιτρ επεται η Δι ρικ / ι τικ _^ 'Ε · πιτροπι _) ν' αποτελ _^ ται _£# μ _?^ _ων μι | ανηκο ντων _εΙς τη ν ταξιν _^ _| _1 _υντΓχν /<* ς , Ευχαρ _ιηιουντεζ _^ _λους σας θερμως _& α Α _ΙμπιΛΤ _^ _ΜΥΛΥ , _|^ την οποιαν μας περ _^ _λβτεν _ικ _^ ν _/ βς _ημας μελη τ'ι ς . _^ ιοι _^ τ _^ _, ς _, _^ _ων _/^^ τ _^/ ιβιας , _υπο _^ αλλ _ομεν τ , Λν σα _^ _Μπσ | γ Λυ _« _γ , δπως σας _δωσω _μεν την _ειδκαιρ _^ α , Υ , _ιαν _^ _ελετε , να _^ ρο , βπτ ε εις την _εκ _^ Ρνην Επιτ ροπης _εχ της _^ τ _^ ας ταξεως χα 1 _^ Μν , Π _^ Βιτβ _ουι ω ν _^ ι Ι _^ _τυ _^ _β την _επισημον & ναγνω ρισιν , _| νι _« _^ _^ _ιας αλλω ς τε διν εινα ι _^ _υνοι _^ οΥ _, _Υ _^ _Η _ι · σταο _, _θΓ _ως Ορν . ανο ) οκ . Παρ _εο _^ αλουμεν επι _τζ ) _ευκαιρ ια _ταυτρ να λα _^ τβ υπο _σημειωριν , _6 τι _παλ χωρις Υ * ' _^ _ΗΛ & β » Η _^ ι ? 7 ? 5 _$ Ψ ψ _$ _*^ Ε _πιτρ _οπι ις _της μ % τ _^ 5 _^ ν _^ _ιας θα ειμεθ ο * παντοτΓ _| ια _βο ) φ _, π _^ _λκυρον σας _χαι _ΙΒΟιμρι να _^ ιο _^^ _ωμεν τας ασθενεις ημων _δμγα | ιει ς _μπιρ της _ιιροανωγη < τω ν _συμφεροντω ν οας χα ) υμετερας Συντε χνια ς . _ΜΙ _& η _α _^ ν _« _ναπιανι Μ _ιΒ .. _^^ _|^ ς » ΕΝΑΣ ΩΡΑ _ΙΟΣ ΕΒ _Ο ΙΣΜΟΣ ΤΗ _2 Ζ 9 _Ηξ ΜοΟ συν _£ 6 * η κι ' αλλ η ψο _^ _ι να το πω και το τονι ζω χαι τω ρα . Π ρεπει πιο πολυ απ ' 6 λα να φροντισου - με για τον εαυτο μας . Μα _αυτο θα πητε πω ς ειναι εγωι σμος και πω ς ινα τετοιο ελαττωμα καταδικα ζεται οχι μονο απο του ς Ιεροκηρυκα ς , αλλα κι ' απ' _βλους του ς αλλους που δεν Εχουν σχεσι με την θεολογ ια και τες αγιογραφικε ς ρητρε ς . Μαλ ιστα , συμφωνω . Μα υπα ρχουν ' πολλε ς φορ ες περιστασεις που κατι το οποιον θεωρειται γενικα ως κακο ανακη _ρυ σσεται και παλι γενικα ως το πιο καλο κι ' επι _βε _βλ ημενο και εξη _^· . γοΟ μαι . Ο _εγωισμις ποι > θελω να τονισω δεν ειναι απ ' εκεινου ς που θα _προσκαλεσουν τες βαναυσε ς κριτικες και τα πικρ οχολα σχδλι α . ' Ο χι , ειναι κατ ι που μεσα στην δλη του Ιδεολογ ια θα χαριση στον καθενα τ _^ ν χαρα και σ' δλους μαζι την _ειτυ _^· _χ'α . Πιο λιανα . Τω ρα που εΤναι πια καλοκαι ρι με τα σωστα του πρεπει να μας καταλα _δη ενα μεγαλο _« _Ββθημα εγω _ι σμου και , τοπικισμου ' στο ζητημα τη ς φορεσιας που να τρανταζουν _δλοι ισοι θα τ ' _ακουσουν ' στο _{ ζωτερ _ικε . Εννοω την κυπριακη αλατζια , αυτ ο _δηλαδη το ωραΤο υφασμοι της εγχωριας παραγωγ _ες που ιχιι * στ _¥$ ν Ι & _ορφη και * στιιν , _ποεοτητ _α πολλες και μεγ αλες χαρες , αλλα και _ποι » δεν ξετιμηοι ) _< ε απο μας ισο και δπω ς _πρεπει , ! Μι μησι τη ς ξενη ς χρωματογρα - φιας επιτυχημ ενη , αλλα χαι στερεοτη ς _Ικτακτη και πολλες φορ ες κατα πολυ ανωτερη απ' εκειν η που παρατηρουμε ' στη ξενη παρ ομοια παραγωγη . Λοι πον , γιατι να περιφρονουμε την εγχωρια αυτη παραγ ωγη που μας τιμα και να προτ ιμουμε τη ξενη , που μας περνει χι ' αλυπητα τον ιδ ρωτα μας , για να καρπωθουν τα ωφ εληματα αλλοι , που ' στην περ ιστασι αυτη ως αντισταθ μισμα μας δημιουρ - γουν την οικονομικη κρ ισι Ε ! ενας τετοιο ς εγωισμο ς , η δπω ς θα θελατε να πητε τοπικισμο ς ειναι 6 λα 6 _* ερος και κατα κ ριτεο ς θα ειναι , ελαττωμα και ε'λλει ψι ς ευ γενους συμπεριφορ ας , εαν στην περ ιστασι αυ τη προτιμησουμε τα δικα μας και οχι τα ξενα : _θι μας _ποιν πω ειμεθκ α- γενει ς , εαν φορ εσουμε φορ εματα τη ς εγχ ωριας παρα γωγη ς , κι ' οχι ατ ' εκεινα που κα μνουν οι αλλοι , για του ς οποιου ς τα δικα του ς θα του ς ειναι εγχωρια Εκεινοι δεν ντρ επ ονται και φοροΟν απο τα δικα τους . Βια τι εμιι ς να ντρεπω _μεθα για τα δικα μας Δεν σας φαινεται πω μια τετοι α αγ ενεια ειναι προτιμ οτερη απο την αλλ η την ευ γ ενει α , αην προτιμησι των ξενων πραγμ ατων Ποι ος αντιλε γει Κ ωστας Αυγ ερης . ΤΟ ΜΕΤΑ ΤΗ 2 ΕΑ && 402 Ε _] _νιΤΙΟΡι ΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΑΝΑΚΟΙΚ _αΣΕΙΣ _Σημε _εωσεος _επ ιτο _υ _« ερι _συναλλαγματ ος Νομου αρ _& θ . ι > _9422 ψηφ _οσΟεντος υπο τ _^ ς Ελληνι - κης _Γουλες τη ν 26 ) 4 ) 1932 . 1 . — Η αγοραπωλ ησια χρυσου και χρυσων νομισματων θα διενερ _^ γηται μονοπωλιακως υπο της _Τραπεζης τη ς Ελλ αδος η του αντιπ ροσωπ ου _ταυτη ς . 2 . — Η αγοραπωλ ησια συναλ _·· λα γματο ς χαι χαρτονομισ ματ ων ξε _· νων Τραπεζων θα διεξαγηται υπο της Τραπε ζη ς τη ς Ελλαδος η αλλων Τραπεζω ν ειδι χως προς τουτο εξουσιοδοτημε νων . 3 . — Η εις δραχμας αγοραπωλησι α συναλλα γματο ς προορι ζο μενου δια το εξωτε ρικον _απαγορευεται . Το εις ξενον χαρτονο μισμα δια το εξω _^ _τερικον προοριζδ μενον συναλλαγμα _Κναντι αλλου χαρτονομ ισματος επιτρ επ εται . 4 . — Η πωλ ησις συναλλα γμα _^ τος και χαρτονομισ ματων ξενων Τραπεζων υπο των προς τουτο εξουσιοδοτη μενων Τραπεζων επιτρεπ εται μονον οπο τον _6 > ον , δτι η ζ _ητηση δια _τοιαυτην · πωλ ηση » _συμμορφουτατ . προς _?«« των _ακολουθων _$ ' - ρ ων : — Ι . τ- _α' ) Τας απαιτησει ς τη ς Πολιτεια ς η των Δημοσιων ' Αρχων , β' ) Τας _πραγματικα ς και Ινυπαρχοιισας αναγχας δια την _εισαγωγην . _Διιναται να λη < ρ 8 _η συναλλαγ μα επι τη προσα γωγη τη ς φορτωτικη ς πιστοποιη τικου * πα ρα των τελωνειακων αρχων , δτι τα _εμπορευ ματα ε ' χουν εισαχθη . Εν περιπτωσει προπ ληρωμη ς το συμβολαιον αγορα ς και εγγιι ησι ς , δτ ι τα εμπορευ ματα θα εισ _·^ αχθοΟν εντος ενος μηνος απο της ημερ ομηνια ς , καθ' ην ηγ ορασθ η το συναλλ αγμα , δεον να προσαχ θωσι . ' γ ) Τας νομιμους αναγχοις προσωπω ν ζωντω ν η ταξι δευοντων εις το εξωτε ρικον . Δεον να προσαγωνται προξενικα πιστοποι ητικα δια μονης η δια βατη ρια δεδντω επιθ εω - ρημεν α . Δυναται δε να χορηγ ηθη συναλλ αγμα μον ον κατοπιν ειδι κη ς εξουσιοδ οτησεω ς πα ρα τη ς Τραπεζη ς τη ς Ελλαδ ος εναντι καταθεσεως υπευθυ ν ου δηλω σεως γραπ τω ς επι τω _ιτι οι αιτ ηται δεν ε ' χουν εις την διαθ εσιν των ξενον συναλλα γμα εις το εξωτε ρικον . δ' ) Τας δια χρ εη εν τφ _εξωτερικη απαιτησει ς πληρ ωτεα ς εις ξενον χαρτ ονομισμα . Τα _τοιαΟτοε _χρεη δεον να εΤναι _αυστηρ ως Ι μκο ? ι _^ ς _φισι » ς κοΛ _αυναφΟΙντ * _μεχα . φ _Ιψαρμογ _^ ν του _καροτο διχτα _γματ _» ς . ¦ « ' ) Τας απα ιτη σει- δια δανα * εκδοθ εντα υπο τυπον χρεωγρ _αφων Μετοχικων Εταιρειων εν _Ελλαδι πληρω τεων εις ξενον εν τφ εξωτι _^ τερι χω χαρτονο μισμα . ζ' ) Οιασδ ηποτε αλλας οικονομι κας _απαιτησει ς συστηνομ ενας υπο · _% Τραπε ζη ς τη ς Ελλαδο ς και εγκρ ινομινας υπο του Υπουργειου ιδν Οι κονομικων και τη ς Εθνικη ς Οικονομιας . II . —α ' ) Εξουσιοδοτειται ε « Β ? ης συναλλαγμα δια την πληρωμη ν δι * κ « τ « 6 ολων χρεων εις ξενον συναλλαγμα συναφ θεντ ων προ τη ς _$ ψο : σιευσεως του διατα γματ ος επι _τζ βασει τη ς εξουσιοδο τησ εως τη ι _* πι τοΟ συναλλα _γμοιτος Επιτρο _πε _^ ι δεοντ ως προ ς _, τοΟτα εγκ αθιδρυ _θιισιι ς . ' 6 ') Δηλ ωσις προς την Τραπε ζα * τη ς Ελλαδος περι του ποσου κ « 1 _^ _φυσιως του χρ εους δεον να γΑ _>! εντος εν ος μηνος βπο τη ς _δημοσια _σεως του παροντ ος διαταγματ ος . ο . —Εξ αγωγεις κατε χοντες ξ _^ νον συναλλαγμα , πρ οιον ηδη γενομενη * _^ αγωγη ς , _υποχρεουντ αι να _κατα _^ ' σωσι τουτο _εις _την Τραπεζαν $ 1 Ελλαδ ος εντος των νομιμων χρ _«» 1-κων δ ριων . 6 . _—^ _Χρε ηι πασης φ υσεως πληρ ω * τ _(« Ιν Ελλαδι εις ξεν ον νδ _|^* _βΤναι επαν _« πλη ρ » τι « εις δ ρ _^ _ΧΙ _^ κατα το τρ εχον , _Εοιοστημορι _. ον 01 _^ ν . · . , _:-5 _^ # _ι _ ?< _~^<| _Ι - _^ 2 Ε ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΕΑΡΧΗ Η Α 2 Π ΙΡΙΝ Η ,, _ιθΛικ * Σε αιφνιδι ω ς επερχομενους πονους , ' σε κρυο · _λογηματα , ειναι δυνατον να _προληφθοΟν με την _διαφοροι σο _^ αραι συ- βοηθεια εΤναι αποτελεσ- να εχητε παντοτε σπιτι ΑΣΠΙΡΙΝΗ _Σ ,, _Οο _^ _νεπειαι . Η αμεσος ματικωτε ρα , δι * αδτο εν « _σωληναριον ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ _, βαφ _& · Απαιτειτε Ιδιαιτε ρως την _ΑΣΠΤΡΙΝΗΚ „® σ _^ την μονην _γνησιαν ΑΣΠΙΡΙΝΗΝ σε _συσκευασιαν δμοιαν προς την της εικονος . Υ 6 -κατατεθεν ο _^ _μα δ ΣΤΑΥΡΟΣ — ΓΑΥΕΕ παρεχει την εγγοησιν περι της ταχειας ενερ- ||| γεια ς και της _αβλαβειας . '. , . · ¦ ¦ ¦ · ' ' ' ¦ ν ' ¦ ' _*¦ ¦ ¦ ι ' 'ΥΤ λ _!^ _νΕ- _4 _ _^^ 1 Ι' Μ Ι . 1 υΙ 8 · _^ Μ _^ ' ¦ Μ _§| _^ _^ || Η Μ . _^ 11 . ¦ Γ '¦ . _^ Η . ' _κΓ 1111 II Μ Ε _& Μ 1 _^ Ι ' _Λ _^ . ' . - ' _¦¦ ... _- . : _^^ _,, _- _- · . . . . · . - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : · ι ( 26-26 ) Ι : ηλθεν ενταυ δα 6 Αγιος και ο / λος _> του Χριστου Λαζαρος Ο μετα _δι-6 * αιοτητο _ς δ ρισμος τη ς χρονολ ογιας ταιιτη ς φαινεται _αδονατο ς . Ο Ευαγ - - ¦ γελ ι στης Ιωαννη ς αναφ ερει , δτι _αοι αρχιερει ς εβουλειισαντο Βνα και τον Λαζαρον αποκτεινωσιν , _ιτι πολλοι δι ' «« τον υπηγον των _'Ιουδαιων κ « 1 επιστευον εις τον Τησουν _» , αι δι Π ραξεις των Αποστολων αναφ _ερου * σιν ? δτι μετα τον μκ ρτυρικον θανατον του Στε φ ανου πολλοι των μαθ η - των _οορηθεντ _ες διεσπαρησαν _«? ω ς Φοιν ικη ς Χ _& _ι Κ ) _Τζβ ΟΜ και Αντιο - χειας » . Εκ των παρατεθεισων τουτων μαρτυ ριων καταφαινεται , κατα μεν την πρωτη ν η αιτια τη ς εξ Ιεροσολυ μων φυγη ς του Ααζαρου και τη ς προσφυγη ς αυτου _& ις Κιτιον , δπου , κατα τον Κυπ ριανον , δεν υπη ρχον τοτ ε Εβραιοι , κατα δε την δευτε ραν υποφ ωσκει ισως η ιοια , δτι δ Λαζαρος , μετ α το _μαρτιι ριον του Σ τεφανου , κατε φυγεν εις Κυπρον , ε ' νθα και συνηντησαν _αυτ ον οι Αποστολο ι Παυλο ς και _Γαρναδας περι το 45 μ . Χ . και τον εχειρ οτδνησαν Επι-, σκοπον Κιτιου . - ι-. , _ΚΩΝΣΤ . Α . ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ . ΑΙ ΚΥΠΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΗΒΥΡΕΙΣ Αι _ΚρπριακαΙ Πανηγυρει ς _£ - χουσι , νομιζομεν , _ττλεον αναγκην διο ργανωσεως . Υπο τον διΒΒον _αοχων χαρ ακτ η ρα , τον θρη σχευτικο ν και τ ον _ιμρορικον , τιθε μεναι επ ! καλ υτερων βασεων , θα ηδ _υναντο πολο συντο μως να _ττ αρουσια σωσιν , απ' αμφοτερων των α _/ ιοψεων , εξαιρετικω ς ευαρεστον καταστα σιν , _απαδιδουσ αν αφθ _<^ - νως και , ηθικου ς και , υλικου ς καρπους . Ο _^ θ ρησκευτικο ς χαρ ακτη ρ των Κυπρ ιακω ν Πανη γ υρεων _θαι ηδυνατο να τονωθ /) _σι > μαν-¦ ηκ ως , εαν ει ς . τ ο εργον τ ων εκκλησι αστικω ν λειτου ργων ,, επιτελ ουμενον _ευφρκως , εχ ωρει εκ παρ αλληλου 2 νζηλος η προσπαθεια ολων των αλλων ηθικω ν παραγ οντων προ ς εμ / _τεδωσιν τιι ς ' ν _ιδεας του εναρ ετως ζ _( ιν . Μετα το _κη ρυγμα του εκκλησιαστικου ρητορος , επρεπε ν' _αντηχω η _ομι-^ _λια το Ο κοινωνικου αν _αμορφωτο _υ , Πολ ιτεια δε κα ! Εκκ λησια ω φει * , _: λρν να λαμβανω σι ν , εκαστ η εν τω κυκλω της δρασεω ς της , πασαν _δυνατ ην προνοιαν , ωστε παν δημοσιον θεαμα η ακρ οαμα να _τη-... ρηται αυστη ρω ς εντο ς των _οριζων τη ς ευπρεπειας και τη ς _σεμνο-,, τ ητος . « Πρ οσφορος δε προς _εξευγενισιν και εξυψωσιν των πανη - _, ε _γερικων τελετων _ειγαι $ . παγιο ωσι ς των σποραδικω ς και κατ ' _* _£ ραια χρονικα _διαστη ματα ορηγανουμ ενων , ποιητικων _καΙ μουσικων διαγων ισμων , ως και των διαφο ρων αθλ ητι κων παιδιων . Ο _εμπορικο ς εξ αλλου χαρα - , . κτη ρ των λαικων τουτων _συναγερμων θα ηδυνατο να ι _λαω , ι κατευθυνσιν . ασυγκ ριτο _> ς θετικ _ο ) - _, _τεραν _και κοινωφελεστε ραν Λ _^ ΧΡ ι τοΟ νυν , εαν _προσελαμδανεν αμα και χροιαν τινα _εκθε-, σεων γεω ργικων , κτηνοτροφικων και βιομηχανικων π ροιοντων , ως _, και διαφο ρων αλλων _ει δων 6 ιο-Τιχνιας . _Εις τουτο δε θα _ητο τα _μαλιστα συντελεστικ η η συνεργα - σια τοΟ Βεω ργικο » _Τμηματος και _, γρυ Εμπο | ) ι κο 5 Επι _μελητηριου : | κπ & των _Αιτμοτικων η Κοινο - _ι _τι κων Αρχων των πολεων , _κω-Ι _^^ εων η χωρ ιων , _ατου τουλαχιστον τελουντ αι αι μαλλον περιω νυμοι _^ , και πολυανθ ρ ωποι Κυπρ ιακα ! Πανηγυρεις . ΤριαΟ ται . . εκθεσε ις μετα β ραβειων θ'' αποφερωσι γενικω ς ανυπολογιστον ωφελειαν . Οι μεν παραγωγοι θα _καταβαλλωσι διη - νεκη πρρσπαθειαν . προς βελτιωσιν . των προιοντων αυτων , οι -δε _κατ _αναλωται θα _ττ _ροσερχωνται πυκνοτεροι εν Τξι πεποιθ ησει , -δτ ι θα ευρισκωσ ιν ευκολοτερο ν αντ ικει μενα της _αρεσκει ας των . Το -παντων δε σπουδαιοτερον θα ειναι , δτ ι οι αντιπρ οσωποι των ξενων αγορων θ' αντ ικρ υζωσιν ασφαλ ως _τβν εκλεκτικοτ ητα , την -οπο ιαν μετ * ευλογου επιμον _βς επιζητουσ ι . ΦρονοΟμεν εν . πεποι θη σει , _0 χι . εαν . :, α _( _. Κυ πριακαι -Πανηγ υρει ς τεθωσιν επ ! βασεων , οιαι αι εκτεθεισαι , θα χωρ _εσω Οι ν ασφαλω ς , προς _τα προσω και θα προαγαγωσι ση μαντικοτατα και τα ηθικα _και τα υλικα συμφεροντα τη ς χ ωρας . Ελπιζο μεν δε , δτι αι παρο υσαι _εισηγι ι _σεις μας θα ιυχωσι της δεουσης προσοχ ης παρα των αρμοδιων κυκλων , οι οποιοι οφειλο υσιν ουδενο ς δυνατου και εφαρμοσιμου μεσου ν ' αμελωσι χαριν του γενικου καλου , 0 ΓΠΟΣ ΛΑΜΡΟΣ 0 ΕΝ Λ ΑΡΝΑΚΙ ΝΑΟΣ ΤΟΥ . -ΠΟΤΕ . ΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΚΥΒΙΡΟΝ Ο . ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ .-Α ' Η εκ των γενομ ενων κατ ' αυτα ς ανκ _ατχαφων εν τψ Ιερψ _του παρ ' _ημιν _Ναου του Αγ ιου Λαζα ρου , πολ ' λα _και ποικ ιλ α λεγοντα ι και σχολιαζονται , τα δποια εν π & λλο _ις ' δυνατον και να παραμ _ορφωνωσι _την αληθειαν . Π ρος τοΟ τ ο χαριν των αγν οοιιντων την Ιστορ ιαν και τα ς σχετικα ς πα · _ραδοσι ις παραΟετομιν το κατωτε ρω _σ _^ με / ωμα , γραφ _ει ΙπΙ _τφ 6 _μσι ι Ι & _ν βωζομενων _ιατιορικ _δ » μαρτυρι _ων , και _τουτο _? να ι _^ _' . ενις _μιν-πκυ νωα _^ ι _ι « 1 ( χν _« κρι _€ « ς _διοιπλατυν _κι ι _^ ων _γεγονοτων κ « 1 _αφ' ετ _/ ροι > _ινα . μη οι ματα των επιτη _δειω ν _ιιαστρ _οφ _/ ων τη ς . _ΚαΒ _αρχομεθα . Ειναι γνωττο ς εις _ιλους δ εκ Γηθαν _/ α ς _Λαζαρος , _τδν δπ _^ ιον δ Ι ησοΟ ς _ανιστησε τετ ραημερον εκ _νικρ ων . Η αναττατι _ς αυτου προυκα λεσε _μεταξυ των αρχιε ρ εων , γραμματεων και λοιπων μελων του Συνεδ ριου αλγεινην _ιντυπωτιν . Ο λαος χατα μαζας _μετεβαινεν εις Γηθαν / αν δια να Ιζ _η τον εκ νεκρων ανααπαντκ _Λαζαρρν και _θαυμαση τδν Ι _ησουν δια το υπερφυσι - _κων αυτου ε _^ ργον και μετα ζεσιω απεκλινε προς την διδα _σχαλ _/ αν του . . Τουτο ητο αλγεινον ε ! ς τΙ > Συνεδριον , διδ εν μια αυτου _αυνεδ ρ _/ α εν Ιεροσολιι μοις μετα του Ιηαου εις θανατον κατεδικαοθ η και δ Λαζαρος , ινα ουτω μετα την κατα _στρο- < ρην : αναστηταντος και _ανασαη θεντ ος ηα υχααω _ιι ιν απο τον _επκπειλο _υντα _κΒνδυνον . _Β Προεγρ _αρη λοιπον κα _) δ Λα ζα - ρος καιι . _-κατα τινα _. εκ :. των πρωτ ων εναντιΟ ν των μαθ ητων τοΟ Κυρ _ιου _ι διωγμ ων διαλ _αθων την / . _^ _ροατοχην των διωκ των ηλθε κατα την παρ αδοσιν εις Κιιπρον -καΙ διε μενεν ενταυ θα , εν Κι _ιι φ , προχειριαθ _ει ς μετα _, ταΟτα υπο τοΟ Πα _υλου και τοΟ Γαρνα _βα , κατα _την . εις - , την ¦ ν _ηιον πρ ωτην αυτων πε ριοδε _υαν , εις Επισκοπον Κη ιου . 'Εν Κ ιτ / φ δ Λαζαρος , μετα την εκ νεκρ ων αναστασ _ιν του , _ε'ζηατεν επι τρ ιακοντα ιλα _ετη , _καθ' α ουτε απλοΟν μειδ / α μα ηνθ _ησεν επι τα : χειλ η του . _Αποθαν ων δ' ε * . κδευτερου ετα φη εν _^ θε σει _Βδρυται ση-¦ μερον δ φιρ ωνυμος αυτψ _Νοε )> ς καΙ _ιδη .-παρ α το Ι _ερΙν , τεθει ς _οεν _< σ « ρ-. κ οφαγφ εκ χυπρ ιακοΟ μαρμαρου , 1 υ- ' ποκατω . της _'Λ γιας Τραπεζης , »> μετ ' επιγραφη ς εβραι κη ς , _εχοιι ο ης ουτω : « Λαζ αρος -ο _. _υβ'φαη _ι _^ _ι _/ _ιρο _5 _, « αι _φελος _Χρ & οτου » _. . Ο Ναδς κατα τα παραδε _γ μενα καΙ : κατα τιν « σωζομενην επι _το , υ • βορειου τοι χου _ΙπΙ μικρο _υ λιθουιεπι- ' , γρ _αφην εκτιαΟ η τ < 5 > 100 1 υπδ Λεοντος τοΟ ΣοφοΟ , ως μαρτυρει του _τ ο ' δ Ζ ωναρα ς λιγων _ΛικαΒ επ' δνδ _μχτ ι τοΟ Αγ ιου Λαζαρου _ναον _εδιι ματο _ετερον , εις 6 ν χ αι τδ _( ερ δν Ι _κιΙνο ν . σωμα : απιΟ ησ « υριοιν εκ _τι _^ ς Καπρ ου _μετενεχθεν , _αλλα μην και ι _^ ' _^ _ζς Μαγ _δαληνης , Μ ! _αριας » . ΤΕλ -ι _^ ς 8 _λης 1 « τορ ι « ς - _του _ΝαοΟ 1 δ _^ ιναται τι ς ν _& . _ιΙκα « _^ , _'ξη 'β'ιιτο ς ' _ι 6 πε » αη _'τι ) ν ' Ιι _^ ς δολιχοδ ρομιοιν . ν 0 . _τε _Λη | _5 ιραοθη ιν Κι _αι φ 'δ -Λαζαρο ς Οα _πχρεμενεν εις τδ νυν μερος του *' να · οΟ , ε '> θα χαι την πρωτην _αιτου σχητην _Βδρυσεν , εν η παρεμενε και _παρ' ην εδιδασκε τοι ς προσερχομ ενοις τον _λογον του θεου , αφηγουμενος τα τοΟ Κυρ ιου _Τοιουτον _ς _5 ιδα σκαλ ! ον τοΟ λ « ου τδν συνηνιη _^ _αν · οι Απδιτολοι Π αυλος και _ Γα ρναβας και τδν ' 1 _ι _χειροτενηταν ιχρω _^ _ον _^ Επι _σκοπο _^ > Κιτεου . Μετα θανατο _ι η _ευλαβεια τοΟ ' ποιμνιου . τψ ανηγειρε μικρ δν , ' φαινεται , _ναισχον , ιστι ' ς _εμεΥ ' _εθιινθη' μετα ρρυθ' * μιβ θει ς υπδ Λεοντο ς . του _^· Σοφοδ _' , ιτε οδτο ς _^ κτισεν ενν < Γυζαντι φ Λ _2 τβρον ναδν του Αγιου , _* 1 ς * τον _δποΤον απεθ _ησαω ρισε τα _δυτα _ του' _Λιυζαρου κα ! τη ς _Μαγδαληνι 5 ς Μαρ ιας . % 1 Μετα _τοιυτα δ ναδ ς , 'ιτ ε 'η & ε · -προς ' υπεκυψεν £ > _πο- % ην ' - _^ _ρραγκικ _^ δουλειαν , _^ _υπεβτη _-καιΛ'οδ-τος _^ ι / _ωςυτδσοι . αλλοι _ς _= τδ _μοιραιον-χΛαΙ μετετρ απη ε _! ς φραγκικδν χαι _' _ιη _' μιτα _τι _} ν εν Φλωρεντια ψευδενω β'ιν , _-δπ _& _τα μ _^ υπα _ρχοντας εν _Λαρνακι ιιδι κοΟ . λατινικοΟ Ναου ' . εχρηα _ιμοποιηθ η _Οδτ ος και υπδ των ' Ελλην ων . και υπο _ι ω _» Λατινων , αδιαιρ ετως . _Επ ι του ρκο-, κρα _ι ιας δ ναδ ς μετεβληθ η , εις τζαμιον μεχρ ι τοΟ 1589 , _δπιτε χοιτ ' _ευτυχη συγκυρ ιαν , _Ιζηγορ α ' » θη υπ _& των Χριστιανων αντι τριων _« χιλιαδ ων _ατκρων και καθ ' α μαρτυρει δ _δβι _^ _ηοιιι · _αο _νι 11 αιιι 6 _ηυ 5 , > Ορθιδο ξοι και Λατινοι τδν εχρη _βτιμοποιουν απδ κοινοΟ . Ω ς τελευταια χρονικη περ ιοδος κοινη ς χρησ ιμοποιησεω ς ιτα ρου ) - σια ζ ' . ται η περι το 1760 επτα _ετιο _ε _, ' ως αν αφ ερει _τουτο δ αββας _Μαριιης λεγων , δτι οι Φ ραγκισκανοΙ ειχον ιδ δικαιωμα να λειτουργ ωσιν ιν τψ Ναφ δυο φορας τδ _Ι τος . _Χοορακτηριστικδν και προκαλοΟν αρκ _ειην . την ' θυμηδιαν ' εΤναι τδ αναφερδμενον υπδ . τοΟ ' _ΡιθΙιΒΟ ( Ιβιια _Υαιιο , δτ ι δηλαδη , δ ναδς αποδιδεται _εις του ς _Αρμενι ους , διοτ ι _'ιπι τιν ος αντηρ ιδος των εξωτε ρικων 'αιι - τοΟ τοιχ ων _ιλοι οι λιθοι φερουσιν _·! - π _, ιγρ _αφ ας αρμεν ικα (!) _ ( _Εχοβιρια ΟΥρπα . σ . 106 . _Κετια κιφ . * _Ι 8 . σ . 93 ) . Βενικην Ικκαθα ρι οιν τοΟ ΝαοΟ _'ι φ _^ δλα ταΟτα κοιι Βσως καΙ _'απδ _κιινδυ _^ ον πτωσεως επεφερε κοιτα τδ ' ι 7 _& 0 ' Η τΑτ ε γερων Μητρ οπολιτ _ες ι Κιτιοι » Μακα ριος , ως τουτο _μοιρτυρει δ Κυπριανο ς . 'Εχ τοιχων και _« _ιλλω _·* τι - νων ( _τα _^ _ορβωσεων 6 'Ν α _^ ς '·« λ « _ιβ Λιην V _^« _ρονσταζει _οημυρβν _41 _υβν _« . _ν Κα _τ _« _Ο τ « μιν IV _ουνιβμιοε Α _δι _& > Λ _· ¦ Ναδν . Ηδ η _γενναται Λ 1 _?& _ιψ _* _^* . ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ·· _-Ε ν _^ _ΚωτρφτΣ _βλλινι _^ 10 _^ ¦ • _τ _ΕνΛιτφιΕξ _ωτΓρ _ικ _^ 3 16 , : ' ¦» _ι _ΕιδοΛοιησβις ΙπΙ _Ι δια _^ _, _τερφ συμ _^ ωνι _^ . _^ Νο μ _, _ε _ζε _την μεν π . οχτ _ρ ι δ « - ρ 6 _χο ν , του _§ - · δε : « _ολετ _οε _ς να ** _τ . μ _* Λ _$ Λ « Νεον Ε _^ _νας * οπως _τ χς _εμ _^ _αν ω _^ _ι * __*— .. — ¦ ' — = Β —«? _$ ΚΗ | τ .. α _& ο | _-ΞΝ Ε 5 . Η-Ε ΗΞ-Ι !¦ υΑ _^ -ΑΣ _^ ΙΚΗΣ Π 0 ΡΤΑΑ _3 Τ -Λ . _., ___ _φ _^ 4 0 _ι _*^ _υ > _2 _Τ _2 _' . _ξ : Ι _τζτ - _ιυ _^^ _τ - 'Ιι _ ¦ ι ~ ΤΤ _' % ' * * — * - _^ * ιι Ι-1 * * - _~· - ,- ·¦ 5 5 . ¦ ι _-. ¦ _* .-Β . */ : _«/· ,. .., - ' _ι _^ β & ι ' _^ . _^_ » _ _ι _* Λ _»^· # . Μ ¦ _* _4 ι _^ ' _*¦ ¦* * _^* — ι _* ι - < _^ ι- _^ _* 'ι - ' Ι ι : _*} *> = ¦ _λζ _& ζα _ττζχχ ζ _* ' > 1 _λχ _*^* 3 γχ ψ . ' Ι _''* _ιιι ι · ' _^ - - * _ιυ , 4 Β _&& _ΖΖΟΖ υΩΑΕΙΗΙ Ε 2 _υ _ΚΠΙΡΩ , ζ §§ * - Β _ιτ * ¦ ι ι - ιι ] ' _» _* ' Ι ' < 7 _• _2 , Τ _^ . _δι Τ _ _Τ _^ _ΤΙ _, ζΖ _Α _% _? _Ι _* 3 _ζ £ * . ( η ι -Ι * _ΒΤ Τ __^ * · - Χ 7 ' Η *| : | _λ ΚΑΤΑ ΤΟ _ΕΤΟΞ Ι _^^ Ο £ _^ _^ β _^ . . 11 * ¦ _° _** τΜ ¦ - ' _ιμ ' μιιι ' . ' ' ' ι ' ¦— ' _¦¦ ! _^ !¦¦¦ ι ' ¦¦ ' ¦ ¦¦ ' — . _^ 1—— ' ¦ ¦—13 ιι _^ ι . υΓΟ _ΟΟΝΑΙ _. _^ 3 ·> _β _^» _Λ «< 5 α _&*& £ ετα _* _ι * 2 χ < πζ -της χ _^ _5 _ζι _^^ _εξε _*^ ε _* _*^ _α · 23 κ » τ _» ς 1 _ιΖ 3 _εας ι _οκιοβς- 'Α _^ _αιιβι _ττ _»· _ε _»»^* _- / > _εζ £ τα _£ _* _Αιςτ _£ η ' _£ ι _* Ει _Τ ( _ΒΤ _? φκ _τγ _» _^ _ιιυτιι & δ & £ ?* ο ~ Ι _« _δ-ρε ' _-Βται _^ _Βιτ _ι _5 ς _τ . _τ' _ννν _^/ _ζγχ ιι _τζχ _χχ ζα _, _ττ _& _ζτ / , _$ _& να ο _^ _κκτ _% , _ _τ & _ς τ 3 _ιτ ι _ιτιογεκΒ _^ _τ- > _ι _Χν- _>^^ ζ . ' _ρε _υνβ χ _ζτ , _' _& _τνχ Ι £ . < ι £ Ρ- _κχ _ζ * ζ ' _* _ _*¦ _ιροοτρεξξι _εις τ _η-τ _ιρ _^ _υω _^ ρ _·»· - _£ _&• ο _» ι ·>< 4 _·^ . Οι » _ι _^/ _υ _> Λ _φ & _ια _& _Μ _ονυαει το οδροω' _^ _( _ιξι _χλκ _τΜ , _£ _>&/ ' το _^ τ _^ _ι / , _^ ι _^ : Ο _αω _^ _ριτεβος _Ικτηενχ . να χαβ . _^ του 6 _βρ « · _^^ _ι _2 _: _^ χ _« γ > 55 _Ε ¦ _Αιζλχ _ζι ~ _ζζ _* ι > τ ~ , ν κ 3 _Τιτ /& _4 οε ) 4 _ιις _ΥητιΤ _^ - _^ _, 4 ς κι ? π ιγ ιο , & _ιτι ! Χ 0- 1 _ς-Λς ααλ . και ' _5 _« * Λ 7 _/ Ιζ : υι _^ 2 η _# _ιαζυιαηπ ) &? 4 . · 5 _^ α * _Λος _ιραν » ζοα οορ * .- Ι κοβ ι _^ _Κβ , _ι _&* _κ _^ _ζΛ _& _ζα _^ υ _* _. ! _ι _&* νε _& _ρχ _τ _& _ιΜ _τ * , ζ _^ _λΛγρα _^ _κλχ _. _'Αιλ _4 _ι τα ς » ι ·> α _κχτα , _^ _ιω _^ £ _« Λιρβ η _Ιχχχ _νρ _& ι _& _ζ * ιχ 3 β _ι % _Ζλχτψ να _Ττρ & _ζζι & _β -ης _ζλς το _^ _τ _^ _- Ζ , _ν _^ _& χ * ι ·** ζ _τυα _&* _δι-αλειτκο ·/ δ * £ ·< : _τ « ι να _οκγ _» _'Λυ η _^ _θε ΤΟ ! ζ . _·>^ . * ι _·^ Β , Τ-ο οχ _'^ _ΜΙ' _/ Ε _^ _£ 2 το χ » _ιχτια-7 _τθ' _^ _αχ 03 _ι 3 « _ωοοοτ , δτι _&?* χ α _& κ / _ζ & _Ιρ ι _ν _& ρρα * _% *~ _£ ι _· _ι _# α _, _ρ * . Το _* _υ _^ _ι _6 τ · . ζΙ οε * _χουραξζι το _<· _οτορ . α _^ _/^/ , τ _» 3 ς _< νγ _^ Α ' _ΛΖι τγ 4 υ _κανιια : _^ _ιιττε _εις ρ 2 _γα _> _-3 ς δο _^ _υς . _ΒΤιβτοβκων _*» _««>« Τ _5 _'ιτιν _^ _' _& _χ _& _ττμιΛ Ω _· χρ ' _, _ζιατ _^ 10 _Χοιρ : _βρηοι 8 1908 καα Χ 2 £ _* α τ _$ ' Α _^ _χ _^^ _ια τι _^ _' * ' _£ _»«?« _»*'/ Παρ _^ ι _^ _ν _ι-ι _Λιχζ _^ _ιΙιι _& ο 15 ιβ . 19 Μ ζναλχ Γρ % _2 ιΖ * Ε 0 Ε 3 _ΟΟΝΟ _^ υΕδ . _Βδ- / κο ς _Αντ & π _ρααωη & ς εν _Κντ ? _ρ-φ ι Κ . ΒΕΡΟΛΕΜ ΟΤ , ( _42—1 ι > ) Τ . Κ , 67 _κς Λβ _^ ς & _Ητιαν . _ΟΓΕΜΕ 51 Μ 0 Ν * Η ' / , _^ _τ _, _ιιμοηοιν _^' _. ς _τ 3 _τ 4 ς < κ 6 Ρ % ζΜΖ 51 Μ &){* 'ι τΛ _&} _* ι _τιΧι · « ν > _ιττ 4 *> α τ / _ιτ ' _^ ' _^ _λι ογ , _& : > χ : η _κχ > . _τ (( -: ιρ » . χ _ατ . _'ι _1 _ς . ι , _ς ' . _ς _^ ς _α · _γιτι _^ ι 3 _« _νχΙ _ε'ξ _'ι / ο * - _» _πο : ' > _Βτ # _τ · ι ς _ττ , ς . Αχν-Α * ι > ι . ι , _^ _ο _? ι _^« , _χχ-τχ _» ιχ ς > ι . 'γν . τχς _ρ , ι _^ _ιι _χς _τι _οΟ _τιρ-οςωηον _* χι - / . χ _^ _-ττι το _5 _^ ρ > _μ . χ χ · Λχ _1 . ο > ' / , _χι _> , &? _0 > _ω : _ου _^ ιμ _, ιχ χ _λχτ _^ χ _£ . £ μ . χ , _ι _«^ * _ολχ _^ _τα-9 * Λ · _ι _4 _ιι ς _» ΒΖΧ 1 Κ 0 Ζ Α } ι 11 ΧΙΚ > Σ £ _ιΠ 02 ΖΗ _ΚΠΙΡφ : Κ . ΒΕΡΟΛΕ _ηΟΥ . 'Μ . »» _> , ' — _-Ιι _.. ! ι—_ ¦ _' ... ' . 1 Ι . ' . ' ι ' _, , ιιι—« , Ο Η Α Γ Σ : Ο Α · _, | | | | _^ - ¦ - · ¦¦ ~ — . ΑΟΥ . ι — - ιΧ > IV . _ΧΤ _Α — _Αιυ _~^ _ΜΕΣ _3 3 . _ΤΕΓΞΓΖΞΞΓ _^^^ Α . Θ · - > τ - _η _^» Ιχ _-ιττκ _^ Β _^ _υς _-ΤΛ'τ _ττ _χτ _^ _χι _^ Β _^ _εζ _ιι _^ _χιιχχια _-ε _^^ αχι _^ _ικΤΕει- _. _ΦυΧ _^• , _» ΒΧ 3 Τ _^^ = _» 13 = _χεα _& _33 ? _τ _9 _ι - _» ι : » _ΙιΛ' _> ' χ £ _Λ _£ Η _^»> 1 > ν &* _* ι * ι 2 _ΨΓΛ = _ως ΖΙ : _ιχς ι _» _ι'ι _2 _^^ 5 = _3 _χωι · _ι χζ _^ χ- _^ : « £ ς _^ ς ζ _^ _υ _^^ _ζτ _^^^ _£ _~~* : ι ο- * - _Χτ _^ _ε | χ _^ Ο _ι _> χι 2 ο _> - _Χο _^ 5 χ _> ξ _£ _^ _ο _ως Κ _ΙΧ 5 Ι 2 . _2 _£ _ΧΖ = 2 Λ ~ _£ = Ι α _ΧΤΧχι _^ £ ' _^^ ι _^ ΧΧ _^ _ΧΤι _ΚιιΛ-χακιΛι Υ _5 ? ¥ ι & _θ 3 % _^ . _ . ? _Αι _5 χΒ » _-ττ _^ ζ χ = £ _ι _^ ε . Χ 5 _νκτ _^ 5 _^ _τ-Πι . Χ _5 _>!*? _£ _& _τ }? 1 _λζ _ιτρ _» _ Κι _^& _τιΒ ΤΤ * ___ 9 *— β _^ - * » — ' ·· . _^ 1 _? & ε » χ χε _^ _τ _^ . _χτχχλε _^ . _χκχχιι-Β _ζτ _^ ς 2- _^* _εχε £ ζ : _χτι-η _^^ _υ-ι _χςλ . Ο _ΜΚΒΧΑΕΙΞ 1 x 5 _^ Ι _^ _τχι ιχ Σ _* _χωχ _^ χ « χλ £ _^ _ΜΗΣ _ε _* ( Β _2 _»» 3 ι 3 ΒΧΜ _ΧΤΙΧ _ΙΤΕΤιΧΗΜΑιΟΧ _^ 2 Χβι * Χ _ΩΧ _ω _1 _Ρε _» _ΤΤΤιι _ 5 _^ _ΤΙ _^ Λ Βιχ _& χ _^ _ετο μ- _*? _= ι _^ ρ _χο'ιι χ _^ -ν Ζ ρ _& η * ζ . _Ιετψ . Τ _& ζ _£ _ι _& 2 _Τι _τι 6 _οεζλ _^ _ο _χεξΧι _^ _ειζιΒ £ ιγ χ _^ γα χ _ι _^ _οεζ βχ _»· χΒ _3 _τ Τ 3 £ _= 3 _^ _= 1 © _θεττος _* 3 £ τιζ _δε _^ _Τ 2 _^ % _χτ _« - 2 ι _? _ν . _ΙΠςρ _^ _ια _^ _το 5 χ _3 _^ χ 1 _ιι _!^ ΒΒ _3 ς χβ 8 χ # _χμβ _^ ¦ _£ _=: «· · 5 _£ 3 φ 5 . ο 53 Ε 2 ς _χιο _^ _^ ε _2 » | 5 _ΤΕιι _ηΒΤ _ΧΤΓΟΒυοι _^ ΒΧ » _ζετ _^ _ιοΒΙΗΒχεΧΧ _^^ - Το _^ _5 _^ 5 _ιΒ _* = 20 _Τ _»^» _^ « _Τ ιι _· _Τ εν _& 3 _χ _» βοα το α ρ _^ _τ _*^ χ _» ι ! = _* _Λ 3 ' _3 ε _·< _Οβοοοττ = _τετ χ _^ _Ετφ _»* χ 1 _^ 5 » 5 = _5 ς _ΒδΥ . Χ 3 _φΓ _* ι ( 3 _ΤρβτΛ 3 ο / . _'Αχεβος _χλιιριιχηι _£ χ _3 ζ * _Χιι * 523 * ς _>« 35 _χεροκ _ _εΑΧΤΤΜΦις _τιρτ χ 3 _ψχ * _ι « υτρ _& _ι & χ ερζχτυ _& ει _τζ & χ _^ χηκχι _^ _αττιτος τοδ χ _^ _ΦΧΛωιβεττος _, _δατιι ο οτη _^ _η , αχτος . Τδ _χοβοιτο- / της _τουχιπις χ _« _οζι _^ εω 3 & ι « ς Β _^ _Μυτω & _ΕιΛ _^ 3 Ο _ι _> ) _Φοττετχι _εχι _« _2233 « 5 _Πητχος « _τΒΟι _^ _εεοττος 1 ιχ 2 Τ 3 _*· _χυφαιι _οτοω _·^ Ι _^ α _^ _οΧαζον . _ΑΛ _^ _ιχτε _^ _Τ _77 _I _ΖΩ _32 ι _^ χς _κς _τιτ _Λι _ιτχ 3 _· _ιιι' _χι- _^ _( _λζ _^ _ιττυει _ιδ _««^ ) 2 ι _^> ιιτ εςχ 3 Β _5 . χ >/ ζχτι υ / χ * χ _^ _χγαζ _^ _χττ * _«^ _ιν _^ ' _χτ . Η Ε _-τχ : ι £ ιχ _χιχγιΜοζκ _τ _^ ι ' ζν _^ _ωττ _^ ζ τ _« τ _Αιχχτττ _^ _ιαιι _τ _^ _ς _Κι _* χ _^ _ιν 1 _>& τα . Σ _^ α . _5 : _>^ _εχ _χυχταη _τ _^ ς _Εινζ : _^ . Αιχ _* ΛΛ < _πι _&· ι _ξ π _Χτ _& 'ι _'ζκρ _ιτ _^ _χηο-ιχ _^ _τδ « _ρος _^ _ιυ-υ _^ _Εουξ * Ε * ΚΥΡΙΑ _. 1 ΗΧ χχι ΑΙΗ . ΠΑΧΤΕΛΙΑΗΧ _, & 1 ς _ΑχρναΛι _* λι Λευκω _ν £ χν _, ( 22—52 ) Βε > : _χους Πρ _^ χχ-ιορις εν Κ _^ _πρω . Ι-Α Ρ 0 Ν _0 _ΙΕΓΕ - _ΡΑΚΙ _8 - ΚΕΦΑΑΑ 10 Ν ΕΤΑΙΡ ΙΚΟΝ ΦΡ . 32 , 500 , 000 ΑΠΟΘΕ ΜΑΤΙΚΑ » 9 , 191 , 590 _'λχιζτ _^ α _^ _η ις _τυ-Τ _ι _^ _ιιΙι » ε * _^ Κ » τ _^ _£ _πχ _τρα _^ χς : _^ 28 · 500 . Η Ρ ΟΝ _Οιε ΚΕ _ΡΑΛΙ δ _, _μιχ _^ ων μ £ ν Χ _χ _^ , ε _ρων _, _« Α . _, β _φ _* ν _^ ιχων ' £ τχ & ρ _*^ ν « ιιι ς _υ « ηλιου , θι _*·^^ ως χ _^ _χγμχχα _& ς χ , θΛ * _ης _μχ ι _^ « 5 _'Αλ _^ γτ _^^ χι _7 μ _> _ν _, α _^ βλ / ζκ _ΙμιΜ - „ μιμοι * & _ΜΤιΛι _ιΜ 9 χχι _χτ _^ χ ) . _^^ « _'Αι γν _βι _» _, Ελλα _$ χ , Β « λλ _/« ν . _, _Ιτχλωττ , _^ Α γγλωαι χβι Αμψχ ι ρ . _ΒΛαΙς Π _^ αχ _^ _ψ εν _ΚΛφφ _, Α- Χ . ΑΗ 3 ΠΒΒΡΙΟΥ _, _&» Α _% _|^ χ < · _Ιιαιφ _^ : Κλι _# 5 . Ν . ΜββοΧ _^« π _^ _^ _ΙΟδδς Πα _^ _χλιας ιν _Αιρν «« 3 _ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝ ΑΟΥ . Ανηγγελθη εχ Μαν της Δυτικης _Ατριχης ο θανατος του αυτοθι _απο ετων _« 4 _γχατεστημ _^ νου συμπολιτου καλοκαγαθου και εναρετου ανδρος , τι · _μηοαντος το _οιχογενειαχον ονομα του δια _παραδειγματικης φιλοπονιας και • οχρας _ευβυτητος . Πρδς τους συγγενεις του μαχαριτου εχφραξομεν βαθυτατα συλλυπητηρια . _ΠΑΝΑΠΟΤΑ Ι . ΝΙΚΟΑΑΤΔΟΥ . * _Εγχριτον μελος του γυναικειου κοσμου της Παφου , η αδελφη τοδ Εντι μου Δημαρχου , απεθανε κατα την Παρασκευην της παρελθουσης εβδομαδος , καταλιπουσα μνημην α · _γαθην _εις τε τους _οιχειους της , δια την πρδς αυτους _παραδειγματικην φιλοστορ · γιαν της , και εις την καθ' δλου κοινω · νιαν , δια τα ακρως ευσεβη και φιλανθρωΛα _αΙοθαματα της . Αιωνια η μνημη της ! ΑΘ ΛΗΤΙ ΚΑ 5 τχ _3 : ον Β . 3 . Ζ . Κατα την παρελθουοαν Κυριακη ν , ωραν 5 ην μ .. μ .., _εγενετο η τελικη συναντησις του υπο τοδ « Σουλιου » προ κηουχθεντος ? ιρωταθλημακ > ς γοχ ζυ _μζταξυ των νικητριων δμαδων Α . Μ . Ο . Λ . και Α . Π . Ο . Ε . Λ . Ο αγων εληξεν εν ισοπαλια , δια τερματων 1—1 . Κατα την _ττρωιαν της αυτης ημερας _βις τελιχην συναντησιν του υπδ του Ιδιου σωματειου _προχηου _/ 8 εντος ηριυ . ταθληματος , τετοσψαιμου μεταξα των νικητριων ομαδων Α . Μ . Ο . Λ . και Α . _Π-Ο . Ε . Λ ,, _χατισχυσεν η _« ρωτη δια 15 / 12 , 15 / 9 χ α ! 16 / 14 . Κατα την _ετιιουσαν Δευτεραν εγενετο η τελικη συναντησις του υηο του Π . Ο . Λ . _προχηρυχ θεντος αγροτικου ποδοσφαιρικου πρωταθληματος μεταξυ των νικητριων ομαδων _Τερσεαανου και Αβιβαδιων , νικητρια δε ανεδειχθη η χ νρωτη . Ωραιον € « ασλον _προοεΦερση αυτι } , & α του Προεδρου του Β . Σ , Ζ ., υηδ τοδ _ενθουσιωδους φιλαθλου Κου Ευαγγελο » _3 £ ρ . Βεωργιαδου , Φαρμακοποιου . Φιλαθλος . ΑιΒΥΠΤ _ΙιΤΗΣ ΕΑΑΗΝ _,, Υπο τον ανω τινλον ειιε το ? δς νεα σ « ναδελ _? ις Ιν _ΑλεςιγΓρεια , _δπο _διευβυντηγ—ιιιοκ-φην _Αν Κον 'Αγγελον Κακπγονην . _Βραφεται ελληνιστι _χι _οραδιιτι , _σκοιΒιυσα την _αναπτνςιν _ττενοτερων δεσμδν μεταξι ) Ελληνων κα Α ' _ιγιιπΚων _, εκτος δε αλλ _^ εκλ _εκτες 3 _λη περιεχει 6 ιρ » σ > _5 μαντα σχετικα αρθρα το 3 Υπουργοι » των _Εξωτερικων τ _>} ς Ελλαιος Κοιι Ανδρεου _Μιχαλακοπιυλοο και του _Καθετου Κοι > Α . _Ανιρεαιοι _» _ΕυνομεΟι _αδτη τα _βελτιστα . ΕΚ Μι _ΜΙ ΙΚΣ ανταποκρισεις Αε _σχολοκαι _εορταε . — Αι επι _τξι ληξιι του σχολικου _Στους εορται τελουνται εφετος , κατα τας ωρισμενας ημερας , Ιυ παρουσια της Σχολικης Εφορειας και των γονε ων των μαθητων _ιλως ανεπισημως , τοΟτο δε ενεκα των περιστασεων . ΙΓΒ χηρα . _υεμ , _ττερ Ρ _^ _ιβς προς τον Αρχο & _ιτοσκοπον ·—Εις _συλλυπητηριον τηλ ε γρ αφημα της Α . Μ . του _Αρχιεπισκοπου προς την _Οικ ογεν ειαν Πεμπ ε ρ _Ρηι _5 ς , επι τφ θανατφ του αρχηγου της , θερμου υπερμαχου της αλ ηθιιας και του δικαι ου , ακραιφνους οε φιλου της Κυπρου , η χηρα του αΕιμνηττου _ανδ ρις απηντησε δι' ωραιας ευ χαριστηρ ιου _£ ¦¦ πιστολης . Η τελευταιοι _εφεσος « οχ τλ Ο - _κτ _ωβροανα _. Κατα το παρελθον Σαββατον ιο Ποινικον Ε _φιτειον εξεδωχε _ιην ετυμηγορ ιαν του επι της εφ _ισεω κατα της αποφασεως του _Κακουργιοδικειι υ Αμμοχ ωστου , δι' ης _κατιδιχασδ ηταν οι ικ Παραλιμν ιου Ιεροδιακονος Κωνσταντινος και Νικολαος Βεωργιου , δ μεν _εις εςαμηνον _, δ δε _ιις δεκαοκταμηνον φυλακ ιτιν , επι τφ οτ ι κατα τον παρελθοντα Οκ τωβριον διε ρρηξαν τον εν τφ χωριφ των Αστυνομικ ον Σταθμον , επι σκοπφ _διαπραξεως κακουργηματος και 4 τι κατεστρεψ αν δια φορα εν αυτφ _ιγγραφα . Τ 6 Ποινικο ν ΕφετεΤον _επΕεχιι ρωσε την αηο φασιν τοΟ _Κακουργιοδικειου ως προς τον Ιιρ _οδιακονον _Κωνσταντινον , η _κυ ρωσε δε αυτην ω _< ' προ ς τον _Νικολαον Βιωργιου . Εινα ι η τελευταια διαδικαστικη _πραςις επι των _πρικυψχσων δικων εκ του κινηματος του Οκτω βριου . * 0 _οα , _σμος της _ξαχαρ & ως . Εν ι _% Επισημ φ Ε φημεριιι _εδημοσιε ιιθη διαταγμα , δια τοΟ δποιο υ επεκτεινεται η _ευνοι α της _επιστροφη μερου ς του εισαγωγικοΟ δασμοΟ της ζαχ αρεω , η δποια χρησιμοποιειται δια την κατασκευην λουκου μιων εξαγομενων ικ _Κυπ ρου . Βο εν λογω διαταγμα εξεδοθη κατοκιν ινιργιιων του 'Ε μπορικου Επιμελητηριου κ * 1 δη _ψηφισματδς _τοα ημερομηνιας 11 ης _' Απριλιου 1932 . _Λοαφαρα . Κατα το _καρελθ 6 ν _Σαιδατον _ηιιλογηΟη * νχ ν οι γαμοι _τοιι _Χ'τρ' _ημ _(| _ινιχχιιιιτοι » Δι * _κηγορου Κοι » Μ _« η Βεωργιαδο _» _μιτα τι } ς !* ΛαρναΛος _αβρα και δια πολλων χαρ ι ' των _κεκοσμημενης Δος _'Ελλης Μ . _Βεωρ _ _γιοο . Θερμα συγχαρητηρια . —Απο τ _^ ς _δθανης το 5 κινηματογρ _αφο τοδ Κοο _Νικοο _Κοπριανοι εξετυλι χθη _χατα την _παρονιοη _εβδομαια τδ _οπεροχον _ελληνιχον _ιργον « Στελλα _Γιολαντη » , αΟρ . ιον 3 ε _Κυριακην θ * προδληΟ _^ τθ _θαομασιον χινηματε δραμα « τα λευκα ρ 6 δα » . _Παρατηρητης . ΕΚ ΛΕΜΕ ΣΟΥ Ο _αεροποροκος στα , _Ομ _, ος . Εν _σχεσεΒ πρδς την _ιδρυσιν αεροπορικου σταθμου παρα την αλυκην , _νεωτεραι κυβερνητικα ! ενεργειαι παρε _χουσι την ελπιδα , δτι τδ ζητημα ευρισκεται υπδ . οοβαραν οκεψιν , & ς £ λ _πισωμεν δ' δτι θα καταληξωσιν αυται εις αισιον αποτελεσμα , επι _προκανει γενικη ωφελεια της χωρας . * Υ _« ερ τοΟ _τουρεσμου . Ο Οικος Α . Α . Μαντοβανη και ΥΙων κατωρθωσεν , ωστε η Εταιρεια Αδ * υδ _Τριεστινο , η οποια επωφελως και ανελλιπως εξυπηρετει την εμπορικην και επιβατικην κινησιν της Νησου , να περιλαβη και τδν λιμενα μας _ιις τδ _νων τουριοτικδν δρομολο _γ ιον των πολυτελων πλωτων κολοσσων της « Γι · _εννης » και « _Χελουαν » , _πυκνουσα ουτω τδ δικτυον τη _ ς συγκοινωνιας μας μετα της Ελλαδος χαι των λοιπων ευ . _ρωμαικων χωρων . Ο μνησθεις Οικος ειναι αξιος των καλλιστων επαινων , αλλα και της ευγνωμοσυνης της πολεως και επαρχιας Ρ 0 !· Α { Αε Πλατ _ραο . Η μαγευτικη εξοχη μας —αι Πλατραι — εηανηρχισε την θερινη ν ξω · ην τπι . Τα ξβνοδ οχεΤα της ξενιζουσιν Βιδη τους πρωτους ξενους , αι δε Ιδιωτικα ! _οικιαι της ηρχι σαν να καταλαμβαν ωνται απδ διαφορους _οιχογενειας με ενοικια αρκετα Ικανοπ οιητικα . Ο περιπατος και αι αλλαι _δδοι _τ « ς 2 ιιιδιορθουντα ι , η αγορα _ανακαινιοθβι . « α _ιιλλαξεν δψιν , νεοι _καφφενεια και ζαχαροπλαστεια Ιδρυθησαν κα η ηλεκτριχη εγκαταστασις _αρχισε να λβιτουργ | ι δια τδν πληριι _^ ωτισμδν τιις θαυ ] _ικαιας εξοχης μας . · Ο Κος Κ . IV Α > σ & _ωιης . Μαζι με νην _^ ρ ιλην Λαρνακα τα αυτα συναισθηματα δοκιμαζει , επι τ _( _ι λδγω δριου ι | λι > _ιΙοις απο _^ _ωρησβι του Κου Κ . Β . Λυσιωτη & πδ τας ταξεις του διδασκαλικου σωματος , καιη Λεμεσδς , η δποια ηυιυχησε πρωτη να εκτιμηση τδν υψηλδν και ηθικδν αυτου χα · ρακτηρα και την _αφοσιωσιν του εις το _σοβαρδν ε _^ ργον τιις μορφωσεως των Ελ · ληνοπαιδων . Ο Κοζ Λυπιωτης _Ι χαρισε . « αι εις την _Ιδικην μας πολιν την θερμην πνοη ν του , και αν βραχεια υπηρξεν η διαμονη του μεταξυ ημων , αγηρως παντοτε θα παραμενη η ανα μνησις του , πλαισισυμενη με την πληρη αναγνωρι · σιν των πολυτιμων διδασκαλικων υπη - ρεσιων του εκ μερους της Νησου απα - σης . _ΠροοΕ . _γωγα . 1 κα . 1 μ . εταΟεσεος · Ο Α' Βραμματευς της Δι οικηοεως Κος Βιαγκος Τσαγκαρινος απο 1 ης Ιουλιου μετατιθεται επι προαγωγο & Ιζ Α' Βραμματεα τοΟ Βεωργικου Τμημα : _τος . Η τοιαυτη μεταθεσις λυπει τδ δημδ σιον , διοτι οτερειται υπαλληλου , δ οποιος πρδς την . _ανεγνωρισμενην Ικανο · τητα του συνδυαζει _σπανιαν αβ ροτητα _συμπεριφορας , αλλ' εξ _ειλλοο Ικανοποιει την _γετετειραν του , διοτι προα γεται _εις ανωτεραν θεσιν _εκλεκτδν τεκνον της . ΕΙς την θεσιν αυτου μετατιθετ αι δ Ταμιας της Διοικησεως Κος Κ . Σωτη _* ριαδης , αερος επ ! _Ικανοτητι και δραστηριοτητι διακρινομενος υπαλληλος . _ιικκρα—Μοκρα . Η _ΠΛνηγυρις τοΓ _Καταχλοιμοιι 2 ν _%% πδλει _μα _ _διεξηχθη και εφετος ως _συνηθως . —Ο ε _' ις Λεοκαν εκτοπισθεις πολιτευτης Κος Ν . Κλ . Λανιτης , τ _^ α _' _ιτηηι _τοο , ως λεγετα » , _μετεφερθη εις Μαλλιαν . — -ΕΙς το _« αρα τον Προδρομον _ξενοιοχιΒον « _Γερεγγαριαι η Ανατολικη _Τηλιγρα . < ρικη Εταιρεια εγχατεστηαβ _Τηλεγραοαον _ΣταΟμιν . — Ο « Μεσ « Ποταμο » μΙ τ * _φημιομενν νερα του φαινεται , δτι _θλ προσελκυ _ε % λι εφετος αρκετου _παραΟιριστας . — Η ΑΕΑ προετοιμαζει τον Οερινον _χοριν της με _πρωτοφανεΒς εκπληξεις : _φωτβψιας μεγαλοπρεπεις , _πυροτεχνηματα _ευρωπαικες προελευσεως και μι παν ο _, _τι ιυνατβι νι _ιξαατφαλ (< _η ) Οριαμδικην _Ιπιτυχιαν . Προμηνυεται _παγκυπριος _συνογερμις . —Απο τ _?( ς « _αροιισης ε 55 _ομι _? ος ιο θ £ *· νρον τ < 5 ν _Αιελφδ _» _ΒιαρικιμΧ _^ * ροι * _Εζεναι με πρωτης ταξιως , _δμιλοιηχ _Μιη « ματβγρα _φον . . -- _'ΑρΙκ _ετο εξ _Αιγδπτοιι δ Κος θ ( θ _(» ρβς Λ , Ρο _ι δης μ _« α τι _} ς Κ _^ ι ας τομ . Α . Ι . ¦ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΑ Ι της Αυτου Μεγαλε _ιοτ _^ ιΟ _ξ _<« ου Γασιλεως _Εηξ Αγγλιας Βεωργιου _ιον Ε ' ( _ΙΙΟΓΡΙ _Λ ) _Δεδε & _5 υν * μδν υ « εροχον 5 _δονχμ _, ωτεχΟν - τρ _εγθν 5 τονωνον κα _, ι _ι _σχνροπ _οεουν τον _οργανεσμον _, ανεν _πεπτοκων « _ροσπαθεεων . Η _δυναμος του _βωδονου ευ-. _ρεσκεταο _εες το ΠΟΓΡΙΑ . Βενικδς Αντιπροσωπος εν Κυπρφ : Κ . Βε _ρολεμου , Λευκωσια . Διαρκης παρακαταθηκη παρα τφ Κφ Γ . _Σαδοπουλλω _, ( 41-52 ) ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 26 _^ ν ΙΟΥΝΙΟΥ 1 _^ 32 Η ΠΑΝΗ ΒΥΡΙΚΗ ΕΚΔ ΟΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΒΑΛΗΣ ΠΑΒΚΥΠ ΡιΟΥ _» - _^ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ . _« - « ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΒΡΑΦΙΚΗΣ ΗΡΟΟΔΟΥ . ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΒΝΤΑΚΤΩΝ _, ΣΥΝΕΡΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ . . -ΒΕΝΙΚΟ Σ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΝΙΚΟΣ ΧΡ . ΠΑΤΤΙΧΗ Σ -ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Κ . Σ . ΚΑΚ ΟΥΛΛΗΣ _—Κεντρια _Βροιφεια . _: 'Οδος _Αν δρας _αροβ . _55 . _—Τυτιογραφεοα : _Πυγμα . _λε ' ωνος 10—Λευκωσια , Τ . Κ . 1 . Τα « ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΕΑ )) ? ια τ _^ ζ _« _ληροτητος τ _^ ς _υλης και των περιεχομενων των και δια τ _^ ι _πλουαιας % α _καλλιτεχνικες των _εμφανισεως , θα _παρουσιαβουν _πρωτοφανεις _εκπληξεις εις το αναγνωστικων καν _& ν τ _^ ς Κοπρου . Τα « ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΝΕΑ » πρεπει ν' αγοραζωνται και διαβαζωνται κβθ _^ _μερινδς απ' Ολους και απ' δλας . * Εν « γ _/> οσ 6 ιο φ _^ _λλον _» _> ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ 26 ΙΟΥ ΝΙΟΥ . 1 | ΤΗΛΕΒΡΑΦΙΚΑ ! ΕΙΑΗ 2 ΕΙ 2 | Ι Τ 0 ν ΤΙΡΗΚ _, ΤΟΡΕΙΟV ΡΕΟΥΤΕΡ ι Η εν _Αιοζαννη συνδιασκε ψις επι ιων επανορ θωσεων ηρξατο των _2 ρ · γασιων αης απο της - 16 ης _Ιουνιου . V _: ¦ Ο _προεδρευσας Κος Μακδοναλδ _απηγγειλε _β * ρυσημ « _ντον λε γον , το- ν Β ν / σας την αναγχην , £ πω _£ λα τα μελη της _συνδιασχεψεως αρθωσιν εις το δψος των _περιστασεων χαι _ληφθωσιν αναλογοι αποφασεις , αι οποιαι _ι εξ αυτου του χαρακτηρ ες των θα _εγινοντο ευπρ οσδεκτοι υπο του παγκο-I σμ / ου και θα συνετειναν εις ε'ξοδον απο της παρουσης _κρισεως . ι _| : _0 Ο Σι ρ Τζιων _Σιμονς προετεινεν ιπως τι > χρεοστασιον _επεκταθη κατα την δια ρκειαν της _περιιδου της _συνδιασκεψεως _, συνεφ ωνησαν δε εις τουτο Βαλλια , Ιταλια , Γελγιον χαι Ιαπωνια . ι : Δι γε ρμανικαι _απιψεις , ως εξετεθησαν υπο του Γιν Παπιν , περι _^ • λαμβανουσι _λογικην 2 κθεσιν της γερμανικης θεσεως , χωρις να δποδη- .:: ? _* λωσιν _οιανδηποτε προθεσιν _ττρος εγκαταλειψιν των πληρωμων των επανορ θωσ _ε ων . Ο Κ ος Νεβιλ Τζα μπε ρλαιν , δμιλων εκ μερους της Μεγαλης Γρετ - τανιας , _ετονισεν οτι δ 6 _* ρεττανικδς λαος ειναι διατεθειμενος να _προ 6 _* _^ · ι ς γενικην απαλειψιν του πινακιου των χρεων , υπο τον ιρον , ιτι θα _* συμμετειχον _ιις τουτο _αιασαι αι ενδιαφερ ομεναι Κυβερνησεις . Τοιαυτη ¦ * δε απαλειψις θα εσημαινε δια την Μεγαλην _Γρεττανιαν ζημιαν Λ . 200 , 000 , 000 . Αλλ' ειν αι πεπεισ μενος δ 6 * ρεττανικος λαος , 5 _τι δεν ειναι • δυνατον ν' _αποκατασταθγ ) η εμπιστοσυν η η δια τοιουτων ριζικων μετρων . Ο Κος Ερριω εξεφε ρε την γνωμην , 5 _τι ακυ ρωσις των χρεων δεν θα _επεφερεν αποτελεσματικην κα _δικαιαν λυσιν , ουδε θ' αποκαθιστα την ισορροπιαν , η _^ _ποια ειναι ουσιωδης δια την _εμπεδωσιν της ασφαλειας . Ο Κος λαθαν , εκ μερους της Αυστραλιας , ανεπιφυλακτως απεδε χθη τας αποψεις του Κου Τσα _μπε ρλαιν . Η στασις του Κου Ε ρριω ω προς τας επανορ θωσεις και τα πολεμικα χρ εη , εγενετο μαλλον α < αμπτος . Εις δηλωσεις του προς τδν Βαλ - λικον Τυπον εΒπεν , ιτι « ειναι πολυ καλιν να καθαρισωμεν τδ _αβακιον θεωρητικως , αλλα τδ τοιουτο θα εσημαινε δια την _Βαλλιαν θυσιαν 365 , 000 , 000 χρ . μα ρκων , ενω _., δια την _Αγγλιαν η θυσια αυτη θα εΤν αι μονον 65 , 000 , 000 χρ . μαρκων » . Τοιαυτη τις ατελης κκι παραπλανητικη δηλωσις' δεικνυει την ευριιοιν διαστασιν _απιψεων μετοιξυ Βαλλιας και Μεγαλης Γριττοινιας . Μετα τετραωρον Ιδιαιαε ραν συνδιαλε ξιν μετα τοΟ Κου Μακδοναλδ , , _ιδ Κος Ε ρριω ελπιζει , δτι _ιντδς δεκα ημερων _διευθετησις τις θα ητο δυνατον να επιτευχ _θω . Η Βαλλια δεν ' θα εγκαταλειψη ευκολως τας αποψεις αης . Ο Κος Μακδοναλδ _καιηναλωσε δυο ωρας εις _συνδιαλεζιν μετα των Γδν Ραπεν και Γ 6 ν Νοιι ρκχ _, καθιστων αυτους ενημερους , ως πρδς τας ενστασεις του Κου Ε ρριω . Αι προσεχεις δλιγαι ημεραι θα διατεθωσι πρδς _καθορισμων των ση- · μειων της συμφωνιας . ΜΕΛΙΒΚΡΙΝΙ Ε & να & το φα _ρμακον » το _οποεον « _οφασκευαζεδ η Ελλ _ην _εκη Ε _^ α & _ρεεα Λιπ ασματων « _ρος κατ < χ _« _ολεμη σ & ν τ η ς μελεγκ _ρας ( _μαυρης ψωρας ) . Π _ροφυλαξατε τα φυτα σας ( μ _, _ποσταν _εα , λαχαν _Γκα , . φασολια , κουκ & α , δενδρα , _ανθη κλπ . ) απο την _κατα-, / βτ _ρεπτ & κην ψω _ραν _, η οποια μαστε _ζεΓ τον τοπον μας » _μβταχ βφ & ζομ & νο _ε το _αττοτ _βλεοτμοχτ & κωτατον μ _&& πλεον _αυμετ _αχαε _^ εατον _φαρμακον _, την ΜΕΑΙΒΚΡΙΝΗΝ » Με _ασημαντον _εξοδον _αξασφ & λεζιπ _χ τας _αβοδε £ « ς Ζη _τησατε _παβαν οχβτ _ειβην « λ _^ _ραφορ & αν α « _υ τ ο _>> _ς « δν _Αβμεσφ η Αμμοχωατ φ _Κους ζ _^ : —4 ) . Ν- 0 · ΑΑ ΝΙΤΠΝ ν « 1 ΓΙΑΝ * 1 _θι * Η . Ρ Ι 4 ΙΩΙΡ Μ . Γ . _ΓΛ . Γ . Α . Ο . _Ο . Ο . Μ . 8 . _ΓΧ . Ο . - Ι ΑΤΡΟΣ Η . _φΙ / Ιι ρ - ΧΕΙΡΟΥΡΒΟ _Ι ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟ _Ι _Διπλωματουχος της Οφθαλμολογ ιας του Γασιλικου _Κολλεγιου των Χειρουρ · _γων τοΟ Λονδινου . Ειργασθη εν τφ Γαοιλικψ Οφθαλμολογιχφ Νοοοκο _» μειιο τοΟ Λονδινου . Το μεγαλυτερον _εΙς το ειδος του εν τφ χοσμω . ΧΕΙΡΟΥΡΒΟ _Ι ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΒΒΟΛΟΒ _ΟΙ Διπλωματουχος Ωτορινολαρυγγολογος τοΟ Γασιλικου Κολλεγ ιου Χειρουργων τοΟ Λονδινου . _Ειργαοθο ε _( ς το _Κεντρικον Νοσοκομειον του Λονδινου δια τα νοσηματα της ρινος , _ωτων και λαρυγγας . Ο 'ιατρος Κος Α- ΦΙΛΙΟ _απεφασισε να _εγκατασχαθ _/} μονιμως _ιν Κυ * _πρφ _ν . α συντο μως Οα μει « ιρερ _^ την Κλινικην τοι » επι τ _^ ς _ιδιιι _Ανδρας εν _Αευκωσ _ι _ρ _^ _οπυτε γ . α θα _καταστ _^ δυνατη ν } λειτουργ ια _Κλινικες με ολους τους νεωτε ρους ορους θεραπειας _νοσηματων οφθαλμων , ωιων , ρινο και _λιρν _γγος . Ο Ιατρος Κος Α . « ΜΛΙΠ α _^ 1 ης Ιουνιου 1932 % λ μεχρι νεωτερας _εΙδοτιοιησ _( ως επισκεπτεται τας διαφ ορους _πελεις ως εξι _^ ς : ¦ ΑΜΜΟΧΩΣΤ Ο Ν : 11 και 12 _ικαοτου μηνος . Φαρμακειον Κου Μικη Μι · χαηλιδου . ΛΑΡΝΑΚΑ : 16 και 17 εκαστου μηνος . Φαρμακειον Κου Ευαγγελου Βεωρ · γιαδου και « Βκραντ _Οτελ » . Τους απορους δωρεαν εν τφ Νοσοκο * μειφ με πιστοποιητικον τοΟ Δημαρχου Α Δημαρχευοντος . ΛΕΜΕΣ ΟΝ : 20 , 21 , 22 και 23 εκαστου μηνο ς . ΞενοδοχβΤον « Αθηναι » και εις 7 πν κλινι χην του ΙατροΟ Κου Μαλλιαρακη . ΛΕΥ ΚΩΣΙΑ Ν : Ολας τας λοιπας ημερας ε ! ς την προσωρινην κλινικη ν του , οδος Φαβιερου 10 . _Εκτελιι αηασας _ανιξαιρ _ετως _τας εγχειρησεις τ $ _ις ειδικ _οτατος του . _Ακριδης κα _* _ταμετρΜσις τ ? ις δρασεως . ΕΕ _^ _ΟΑΟΧΕΙΟ _^ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΟΣ Ο « Μεσα _Ποτοιμος » , η μοναδικη _Κυπριακι ) εξοχη _εις υψος 3 , 000 ποδων _αττο της θαλασσης , μεσα σε βουνα και μυροβολα δαση και φυσικου ς _καταρρακτας θ' αρχιση να _λειτουργα απο τπς 15 ης Ιουνιου . Εινα ι ηλεκτροφωτισμενος . Συνδεεται δι' αμαξιτη ς οδου μετα του * δρομου Λεμεσου—τ Καρβουνα δια Σαιττα . _Ευρωτταικα μπανια ζεστα και κρυα _αοηοιι _β φυσικα . Συγκοινωνια καθημερινη ταχυδρομικη , τηλεφωνικη μετα του ΣαΙττα και των Πλατρων και τηλεγραφικη απο του Ξενοδοχειου δια Πλατρων . Κλιμα σταθερον κατα το 24 ωρον , μαγειρικη , καθαριοτης και περιποιησις Ολως οικογενειακη , τροφη αγνη και καθαρα . Νερον ξακουσμενον δια τας _παθησεις του στομαχου , των νεφρων , του _ηπατος και των εντερων , αληθινον _ΕΥΙΑΝ _εις την πηγην του . Διευθυνσις και _προσωτπκον αριστον . Αςα _« _ληροφορεας « ΜΕ 2 Α _. ΠΟΤΑΜΟΣ » , _Λεμεσος . _Τηλεγραφ . _ΔςευΟυνσ _ες « ΞΕΝΟΠΟΤΑΜΟΣ » , Λεμ , _εσ _^ _ς—Πλατρβς . Σημ . — Ο « Μεσα Ποταμος » θα _λειτουργηοη δια _λογαριαομον της Μητροπολεως . _< 4-8 ) ΒΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Φερεται εις γνωαιν τοΟ κοινου , δ π κατα την 26 πν Ιουνιου 1932 , ημεραν Κυριακην και ωραν 10 _ττ . μ ., θα λα _6 η _, νωραν καταναγκαστικη δημοπρασια , δυναμει δικαστικου ενταλματος , μιας ' _οΙκιας κειμενης εν Σκαλο κατα την ' δδον _Μεχμεταλη . ( Τουρκομαχαλλδς ) α ποτβλουμενης εκ τριων κατωγειων δωματιων , ενος μαγειρειου , ενο ς ανωγειου • δωματιου και « υλης , υπδ συνορα Κυριακος Δημητρη , Κυριακος Δημητρη , δρομος _Μεχμβταλη , Μαρια Κωστη Μι χαλι ) και υπ' αριθμον εγγραφης 11690 , _ανηκουσης _εις τ 5 ν Δημητριον Κ . Πα · _τσαλον και Ελ ενην Κ . - ΠαταιΧοα . Η _δπμοπρααια θα _διενοργηθ ( ι υ / ιο το 5 ΚΙοοκταρου Σκαλας Κου Δανιηλ • Αντωνιαδου _« αι . ι _) _κωτακυρωσις θα γινπ δπι το 5 τελευταιου _πλειοδοτοι _» εν , τ _^» _Καφφενειω τοΟ Κου Μιχαηλ Τα · ι _ραπουλοη Α λε _? χ _< 1 _Φωχα . Η και του λαρυγγος Η _ΗΗ να _μεταχεφιζεσΟι . _ηλ Μ ιιΑ _5 'ΠΛΠ · : ε _7 ΑΙ . _ΟΑ _Μ _ΓΙ ΙΙωλοΟνται εις ολα ' Η μμ τα Ι » αρ λα _/{ _μτιορεια Γ ΨΑ και Φαρμακεια . Γ _^ Κα τα _ακαιτ _^ τε Γ / Η » γεροντα το _δνομο ΜΗ Μ _ΥΑ Ι . _ΟΑ · %

Τίτλος Θέμα Σελίδα