ια _μ _™«! _ιμιιι Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΒ ( 0 « ΕΙΣ ΑΜΜ _^ ΧωΣΤΟΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ . - Π > ΜΠ _ΙΣΒΗ ΑΜΜΟΧ _ΟιΣτΟΣ , 15 ( του « 5 ηατ » κ _ριτου -μας ) , — Χθες την 'πρω _ιαν _^ εγενετο . εις τας -αιθουσας της « Ανορθωσεως » η Οπο . _^ ρυΙ Ιαγκυπριου _Μακα-4 > ικ _» 0 Μετω _τ 3 ου _διοργαναβεισα ομιλια τοΟ κ , Παντελη _Μπιοτη με . , θεμα « Τα εθνικα συμβολα δεν γερνουν » . _, ΕΙ ς την ομιλιαν προσηλθε _πληβος κοσμου , παρεστηοανδε _οι-κυριω _τεροι εκπροσωποι -τ ης _-κοινωνικης _, πνευ ματικης ! -και -πολιτικης { _ωης της πολεως - . μας . . . * £ ν _4 ρχη ' · ιη ς , ομιλΙας _του _. ο κ . _ΜπΙοτης _, εδωσες μιαν _^ _συνοπτι κην . _εικανοΤ'τη ς - πολιτικης _ΚΒ _« αοτασεως . εις την _-μεταπολεμικην , Ελλαδα -και της διεθνους θεσεως , _εν-συνεχεις δε συνεδεσετην θεσιν της Κυπρου _ιις Τον Ελλ ηνικην -κοσμον και ι ανεπτυξε τους αγωνας τοΟ Κυπ _ριοτκοΟ λαοΟ Για την 'Ενοσιν Αναφερθεις _εις , τα _γεγονοτα το _' Ο _^ _ΓΙ - εξηρε την τ _^ _σοττ ικοτ ητα _τοΟ''Ε θνομαρ 1 τθρος ' ν Μ , ητροπολιτου ? ' Κιτιου _^ τοΟ _^ _οποιου _^ θες ετελοΟντ ο μνη μοσυνα επι τη συμπληρωσε ι δεκ ο £ τ ( ας' · ' · απο' ' τρ 0 _^ ιθανατου του /' _-καΙ _ανετετοξε ν δι' ολιγων το 'εθΛκο Β _« ργο . ν του και την _αΚλονητον _εμμονην _του _εις την εγοττκην ριξιωσιν του λαου _. Εν _συνεχεις _ετηρηθ η σιγη 1 ' ιι ς μνημην του -αοιδιμου Νικοδη _μουιοπο _τηνιαφατον-συγκιν _^ σιν-παντων , των _παρισταμενον . ι ? _Οχομιλητης εν : συνεχε ( α * ανεφε {> εν'οτι ο Ι _τ _ικοδη-/( ος , ' ουνεχιΛπης ' -τωγ _-παρσδοσεωνιτων * Κιυπρ _ιανων και Σωφρονιων · ηνοιξε- το _-κλειστον τοτε-. Κυπριακον ζητημα _ρσπειρας- _' τον · οτιορον -δια να _θερισουν _ιοι _μεταγενεστεροι . Ο Φλογε ρος _-Ιεραρχης _ι συνεχισεν 'ο · Λ ομιλητη ς , · . 7 'απεθανεν ει ς- την 'ξεντιι _τ δια την Ενω - _σιν-Μι _αΙ-ιμωνοντην Ενωσ ιν , χωρι ς- -συμβιβασμους , χωρις φεστοσυντα _γματα- , _ι ακολουθω ς δε- _ι τονισεν -δτι _ττ ρεπει , απολουθοΟντες . το · · -παραδει γμα Εκεινου , - . να _-συνεχισωμεν ακλωνητοι _την _εθναρχικην γραμ μην :-μεχρι τη ς · Ενωσεω ς . ~ * Ακ » λουΘως 'ο 'ομιλητη ς ε · _ξηρετ _' Την' αναγκην να _στραφομεν _τφοςιτην Ελλαδα και την 'Ακροττολιν , : · . τον Χριστον και τον _Σταυ ρον _και _δχιττ ρος την Μοσχαν _καιτ α ξενικα _'συν · θημα _« -τδν : σλαυοδσΟ ? . ων υπηρετων τοΟ διεθνους κο _^ _ηιου . νιομου . Αςκ > 0 εν συνεχεια α . πεδει ξεν 8 τι η ελευθε . ρκ πατρις μας δεν ειναι ουτιε κεφαλαιο _κραπικη ' ουτε Ιμπερια . λιστικη χωρα , ετονισεν δτι η Ελλας _'ειναι αθανατη και ακαταβλητη . _^ Αναφερθει ς εν συνεχεια _εις το -Αρχιεπισκοπικων _ειπεν δτι εις την προηγηθεισαν ε · κλογην ο Κυπριακος Εθνικος κοσμος - επειθα ρχησεν , ως παντοτε , εις Τας υποδειξεις τοΟ εθνικοΟ ι και ¦ εκκλη σιαστ _ικου κεντρρυ ' · τ _% το « . _εις ι τους επιση . μους Ελλη νι κους κυκλους και εις ' _τηΥ 'Μεγαλην _Εκκλησιαν , το συνθημα δμως « Κυ - πριος -Αρχιεπισκοπος » _επεκρατησι-ιΚ-αΙ ο _'αειμνηοτος Λε · ι ' _ηττιος 'εξελεγη δια _νοτ κακιση _μιτ _Ολιγον την _ττροδοτικην _στασιντοΟ Κομμουνισμου κα τα ιο _Διοτγγβλμα _της 12 ης _Ιονλιου . _ι' _^ Ιδη _ει ς την προσεχη _εκλογην , ' _« _ατεληξεν δ > ο _, _ιιλη _· της , ' βα _υτιοστ ' ηριχθη ι > φ · ολου _το 0- _πατριοικικω ς σκεπτομενου λαοΟ ο εθνικος αγωνιστη _ς Κυ _ρττνβιας 'Μνακαριο ς , · ο' πολεμι _* βτης _ ' _των _'Γαλκανικων _τιολε μωνγ'δ _'ηρως των Οκτω βρια · ν & ν 6 προπηλακι σθεις , φυλακισθεις 1 κα 1 εξορισθ _εις υπο τοΟ ςενου 'δοναοτου , ο αξιοπρεπης ¦ και σεμνος Ιεραρχη ς που επι 15 Ετη εξοριστος-εζησε με το _μοναδικον οραμα της Ενωσ εως , 6 ζηλωτη ς τοΟ Κυπριακου αγωνος και . _ακατα βλητος αγωνιοτ ης , ο ουνεδητοποιησας _εις ' - τον _υπερττχιον _βαθμον γοονιστη ς _, ο συνειδητοποιησα ς λαοΟ , ο μοναδικο ς και απαραμιλλο ς εκπροσωπος του αλιτρωτου Κυπριακου λαου , ο _τ ριτης των πατριων , ,, ο λατρης των εθνικων Ιδανικων και ο πιστος τηρη _ιτης της Εθναρ . _χικης παραδδσεως της αλυτρωτου Κυπρου . Την ομιλι αν τοΟ κ , ' Μπιοτη _υττεδεχθησαν ζωηρα και ' παρατεταμ ενα χειροκροτηματα εκ . μερους τοΟ πολυπληθους ακροατη ρ ( ου » Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡ _Ι ΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Εν συνεχεια δ κ . Πολυ βιος Παπαδοπουλος , εκ μερους της Προσωρινη ς Επα ρχιακης Επιτ ροπης τοΟ ΜακαρικοΟ Με . τωπου , κατεθΗσε την εντολην και _εζητησε -να εκλεγη η οριστικη Επαρχ ιακη Επιτροπη υπο της συγκεντρωσεως . _Κοτοπιν τουτου εξελεγησαν δια , Γοης οι κατωθι -ενδεκα δια ν απαρτεσουν την οριστικην Επαρχιακην , Επιτ ροπην τοΟ Μακαρικ _βυ Μετω που Βε ωργιος Μυλωτα ς , γραμματευς της 'Επ αρχ . Επιτ ροπης τοΟ Κ Ε Κ , Πολυ _βιος Παπαδοπουλος , Προοεδρος γοΟ Β . Σ . Ε ., Κυρ . Χατζηωαννου , Βυμνασιαρχης Βυμνασιου Γαρωσιων , Ανδ ρ . Βα βριηλιδη ς , Προεδρ : ς « _Ανορθωσεως » , Δημ . Σα βεριαδης , Ιω , θ , Ιωαννου , Δη . _μη-ηρακης Γογιατζης , Γ ραχι . μης Κακουαης , γραμματευς Ν Ε Κ Μιχαηλ Βεωργιου , γραμ ματευς Ν , Συντεχν _ιων Αμ . μοχωστου , Παγκος Τιιερ _ιδης , εξ Αγιου Μεμνονος ! και Τακης Βεωργιου , _γραμματευς ¦ Συλλο γου Αποφοιτων Βυμνασιου ΓαριυοΙον . Μετα την εκλογην της επιτροπης οι παρισταμενοι Εψα _^ λο ' ν ιον εθνι χον Ομνον και η συγκεντρωσις διελυθη εν _μεσ-ω ζητωκραυγων υπερ τοΟ Σ εδασμ . Μακαριου και χης Ενωσεως . ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝ _ι Το απογευ > μα της Ιδιας ημερας ο κ . Παντελης _Μπισχη ς μετεβη _εις _Π-αραλιμνι δπου _ωμιλησε με θιμα την _'Αρχιεπιο-Κοπικην εκλογην _εννιπιον πολυπληθοΟ ς . συγκεντ ρωσεως _, καταχειροκροτηθεις . Μετα το περας της _ιυιλιας δ _νοαιι-/« ατευς της Ενωσεω ς Νεων Παραλιμνιου - ηυχαρισιησε τον ομιλητην και _διεβεβαιωσε την συγκενηρωσιν δτι το πατριωτικων Παραλ _ιμνι θα _υηοστηριξτ ) ουσσωμον- την οποψηφιο _ιτητα τοΟ Σε _βασμ . Μακαριου και δεν θα -δωση _τοΟτε , _μιαν , μαυρην ψηφον _εις τον Εθν _ομαρτυ ρα -Μακαριον , 1 ΜΜΜ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗ 10 » ΕΠΕΤΕ ΙΟ Τ 0 ¥ _ΓΑΗΑΤΟΚ Μ υιΜΜΙΙ _ΜΙΜΜ _Ν ΙΙΙΜ ΝΙΚΟΔΗΜΟ Υ _ΜΥΛΟΝΑ _ιΠροχθες Κυριακην ι καΙ μετα το περας ττις νεια ς λειτουργιας εγενετο _εις τον Καθεδρικον Ναον του ι _'Αγιου 'Ιαυα / . νου κατανυκτικον μνημοσυνον _επι . _' . _τη . συμπληρωσε ι Ι _Οετιας αηο -του ' ¦ Θαν αιουντοο αοιδιμου Μητροπολιτου Κιτιου Νικοδη . μου . -ΤοΟ ' μνημοσυνου ' / πρσεστη ο , Πανοσ ιολ . Εξαρχος της Αρχιεπισκοπ ης κ . Ιερωνυμο ς , Εις το - μεσον τοΟ : ναοΟ ετοπο _ _θετηθη - κενοταφιον κεκαλυμ - μενον υπο _! Ελληνικης ' Σημα _ιας μετα φωτογραφιας τοΟ αειμνηοτου Μικοδη _/ _ιου μετα δαφνινου στεφανου .- Πυ > κνοτατον εκ κλησιαο μα παρη κολουθησεν εν κατανυξει την Β · τελιαιν τοΟ μνημοσυνου . . ΕΙΣ , _ΑΜΜΟΚΟΣΤΟΙε ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ , 15 ( του ανταποκριτου μας ) — Εγενετο . χθες _εις τον Ιερον ναον του ,. Αγιου , _^ ικρλαρυ τΓαρω _^ οιων κατανυκτικον μνημοσυνον επι τη συμπληρωσει _Ι Οετιας απο του θανατου- του αοιδιμου Μητροπολιτο _υ ) ' ιΚιτ _ιου Νικοδημου . _Ειδικον κενοταφιον _ετοποΟετηθη εις το μεσον του ναου , κεκαλυμμενον με Ελλ ηνικην _σημαιαν . Μετα το περας του μνημοσονου ε _^ εφωνησεν ' _επιμνημοσυνον _λογον ο · δικηγο ρος κ . Ανδρεας - Βα βριηλιδης , ο οποιος , _, αναφερθεις _εις την εθνικην δρασιν του αειμνηστου Μητροπολιτου , ειπεν δτ ι εσυνεχισεν ουτος . τας λαμπρας πα ραδοσεις της 'Εθναρχουοη ς Κυπριακης Ε κκλησιας και _-ελαμπρυντ την 'Εκκλησι αστικην καΙ _-πολιΒι _ιΚην Ιστοριαν της νησου . Ιδ ιαιτε ρως ανεφερθη _εις τη ν -δρδσιν του εν τφ Νομοθετικω Συμ _βοΙιλιφ . δπου _ηγειτο των Ελληνων βουλευτων -και επρωτ οστατει εις τον εθνικον αγωνα , εξηρε δε το πατριωτικωτατον διαγγελμ α του προς τον Λαον της 17 ης Οκτω βριου 1931 , δια του οποιου , παραιτουμενος απο βουλευτης , εκαλει τον Λαον ν' ανωντσθη _παντι σθεΗει δια την Ενωσιν . Εν _συνεχεις α-. νεφερεν δτι ο αοιδιμο ς αγωνιστη ς - _απεβιωσεν ' εξοριστος _εις την ξενην , χωρις να ιδη πραγιχατουμενον το _δνειοον της ζωης του , ητοι την Ενωσιν , πλην ηυεις _συνεγιζουεν τωρα . τον ανωνα εκεινου , υπο τΛ _ 7 Λνεσιαν του _ιοπξιου του , _εΓνοιιαστυοος και _ανωνιστου _!* Ε θναογιου Μπκαο _ιοο . δια τΛν _Ι ' _^ _πιτευ _ξΒ ' _-ου μοναδικου ποθου -του Ελληνικου _Κυπριακου Λαου . την Ενωσ ιν _τυς Κυπρου με την Ελλαδα . 'Εν τελει ανεψυνηαεν εν μεσω βαθυτατης συγκινησεως του πυκνου εκκλησ ιασματο ς το « Αιωνια η μνημη » , _επαναληφθεντος . _μετ * _ευλα-βειας υπο παντων των ν παρισταμε νων . ΕΙΣ Κ , _ΥΡρΧΓΙΑΝ _ ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 15 ( το & ανται ποκριτυΟ μας ) . — Ενωπιο ν _πληθους κοσ _/« ου και μετα πασης , ετιισημοτητος ετιλεσθη _χ « £ ς . Κυρια κην _, εις , τον . Ιερον ναον' Αρχαγγελου Κυριιι _ειας μνημοσυνον -ιου . Μητροπολιτου Κιτιου -Νικοδη μου Μυλωνα , επι τη _παρελευσει 10 ετων απο τοΟ θανατου του . Του , _μνημοσυιου προεστη ο Παν . . Μητροπολιτης Κυ ρηνειας κ , κ . Μα καριο ς , ελειτσυργησε δεο Αρ χιμανδ ριτη ς κ . Ιακω βος _Αρναιτουλος . Ε _μπιΕυσμ ενον και συγκινητικωτατον λογον εξεφωνηαεν ο χ , Ξενοφων _Κουμπαριδης . Μετα ξυ του εκκλ ησιασματος ευ _ρισκοντο κα ! πολλοι ομογενεις εξ _Αιγυπτου , παρεπι _δημο-υντες εν _Κυπρω , εις δε τουτων , ο κ . _Τιετ-ρος 'Αρμενης , εκ Καιρου , _εζητησε την αδειαν του Αγιου _Κυρηντιας και _εφωτογραφηβι τοοτον εξερχο / ιενον - του ναου . Οταν-ειδα το ενδιαφερον του κ , Αρμενη δια το προσωπον του Αγιου Κυρηνειας , _επληοιασα τοΟτον . ο : οποκκ μοΟ εδηλωσεν επι λεξει τα εξης : « Τον Αγιο ν Κυρη _ιειας δεν ειναι η πρωτη φορα που τον Γλεπω . Τον εγνωρισα ως Αρχιμανδρ _ιτην εις την _Αι γυπτον και εκτοτε _εξετι μησα τι | ν προσωπικοτητα του . Τον επεσκεφθην και προχθες _εις την Μητροιτολιν , οφε ιλω δε να ομολογησω _δτ-ι εις το προσωπον του εγνωρισα Ενα των πλεον φωτισμ ενων Χριστιανων και πατριωτων Ιεραρχ ων , Με αληθινον θαυμασμον _^ κουσα προχθες απο το στομα : του _οξυδερκεστοπην αναλυαιν των Ελληνικων και _Κυτι ριακω ν ζητηματων και διεπιστωσα , 8 τι _ει αι βαθυς γνωστης δλων των -πραγμ ατων της εποχης μας . Π ρεπει να ειναι υπερηφανος ο ελληνισμ ος του νησιου σας , διοτι ηυτυχ ησε να _ινη _ηγετην τον Κυρηνειας _Μο καοιον και _ατ . _οτελει _ζητηυ _^ τιμης και αξιοποεπε _ισς δι ' τον τοπον οας να τι _«^ ση δι _' της « _Μφσυ του τον _Μακα ριο-Ας _Αονιεπισκοπον . _Τιιν π'ν α τεια ποοσωπικ _οττιτα τοΟ _Μγτ · ντο ιου την εθαυυαοα και δεν ¦ ια την ξεχασω ποτε » . ΑΝΤΑΠΑΝΤΗΣΕ ¦ - ' - ' ···· _¦«¦¦ ' ΤΟΙ χ- ΠΟΛ . Γι _ον _ΠΛΠΑ & _ΟΠΟΥΛΟν Διν _ΑμφιυαΖΧα , ' οχ ε Α _Αιαπρεηι ς νομικΑς και Αιχ _ηγορος συμμαθητης μου , β α _Ι _ξευρ ιαχ ε τροπον Απαντησεως . Γροτου _πρ οχω ρησω _ιμως ( _ι ς ¦ _τι ) Υ ΑντινιαντηαΙν μου , θα τφ _-ιπομνησιο χ αχ ι , ιπερ ανα γετο » (/ ς- την Αιχ _ονομιαν _, & ν χρ , _Αεν _τιμαι νομικος . Εις το διχ αατηριον , οιοοιη _- ποτε εναγων η ιναγ ομινος , ι . στιο και αν _^ _ιχρ _οχ ειχ αι _ττερι προ σωπου _Αγαμψισβητητοτι κα Χης _ηιστεκος , δια γα _κερΑιο _, χ ην _νπΑθεσΙ ν του , _ΑφειΧει ν . προααγαγ η Και μα ρτυρα η μα ι _τνβας , Β _επιβΚιαιουνχ ας χ ην χ ι _χ _αθειιγ χον . ΟΙ Αντα _ρχ-αι τον 21 ( _Χιγ ηρ _ιαις του 21 ) 1 μαχο _ν-ιο κατ χ ον ξενον χ _αταχ τητου , ως Χε } χ ε , Ινφ οι _αημιριγοι Ανταρχ ι σας μαχα _γχ αι κατα χ & ν _ιΟυιχ ι φρυγιογ , οι (( ποιοι _ιξογχ _ωνουχ οι > ς αρισχ ερους υποστηριζομε _νοι ιπο χ ης _ξινοκρατ _ιο-ς , Εαν αι . λεξεις _αιια ' ι Ιγρ _αφοχ ο _υπ ' { κεινων , ων _αρχηγχ _υε τε Αεν βα εξιπληττομηγ , ΑΧΧ < να γραφονται « αι να _ΙηαναΧαμβα *· ιανχ αι _υιτΑ του παλαι _ποχ > Ι . Κ . _^ _-, _εινα ι _φοδεραν . ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΙ 1 ΩΝ Ε ΘΙ 9 ΙΚ 0 ΦΡΟΝΩΝ ΟΙ ΣΤΑΣ 1 _ΑΧ ΤΑΙ ΤΓΣ . ΜΕΣΗ Σ ΑΝΑ ΤΟΑΗΣ ΕΠΡΟΚΕΙΤ Ο Ν , _ΣΤΧΑΦυΣΙ _· _Φευγουν οι « V τη _ΕΧΧαΑι κ ' χ _απιεξομινοι χαι _αφαζαμεγοι {¦ πΑ ταν _Ρχρμανο _ιαΖοιουΙ _γι ρα > γ ΕΧΧ _ηνες χαι _χοΒβοιιυ _/ οι . . _εις την Μ . ΑνατοΧην _σχ ημι _τιζουν χΑν πραιτο _ν πχιρηνα _, ι νΑς νεου 'ΕΧΛηνιχ ου στρατοι , ι πισχραχ ενοΥΤαι ο / Α _γυπτιι _ΕΧΧηντς , σχημ ατιζεται ΕΧΧ ην χ ο * αωμα , Ιε ρας Χοχος , β αχ . ματουργονν στΑ ΑΧαμΙι _ν κο : _τας μαχας της Ερημον _, χ α ' ι ε τοιμαζονχαι Αια την _μεγαΧη _ν _, ' μεραν χ ης εισβολης ει ς αυτητην Ηπ _τιριοχιχ ην ΕΧΧαΑ α χβοηθεια των Συμμαχικων σχρα ιων . Βινονται ομως γνωστα τσχ εδια , Αιοχι οι Μεγαλοι Συμμο χσι δυσχ υχκ _, ς ειχα ν ι / _ιπιατοσυ νιρ · στην -δια _χ- ης 6 ?/ ας- προ _στεθεισα ν σνμμαχυγ των Ρωσ αιαγ . Και τα σχ εδια _τ αι _ια _εινα Ανχ ι & _εχ α _πρας τους _ναουΧουι αχ _οπουςχ ων ΣΧα _, υωΥ . Ειναι ανα γκη Α ΙΕΙΧ _ηνικα στρατος χ ης Μ . Ανατολης ι · ΑιαΧυθη . ΔεΥ συμφερει να _εισελθον ηρωτα τα _Λ _Ελληνο Αγγλο—Αμερικανικα στρατευ ματα ει . την ΓαΙκ ανι κηγ . Και τΑ _αατανικα _ν _αχ _ιδι ογ χ ι Οεχ αχ ει ς ενεργεια * . Αποστελλονται κα ζα μαζα _ι οι ¦ _Εαμιτ _αι στην Μ . _'Αναχ ο Χην . _Υπιιετερχονχ αι χ αι σ' αν την την ιξοριαχ _ον ΕΙΧ _ηνικτ ) _- Κυβε ρ _νηαιγ χρυ _τχχ _οιαμιχ αι _. . Αρχ ιζει η υπουΧος _αναχρι _ητικη _ΑιΑαακαΧια , χαι το μο : ρα ιον επερχεται , Τα ΕΧλ ηνικΑγ σ _& μα _Αιαλν ιται- με ρος _τοιΡ _ΕΧλη-νιχ ον στολου στρ εφει τα πυροβολα του κατ α Ελληνικων πλοιων τα ' Αλβ ανικα κοι Μακεδονικα επη αμαυρουνχ αι , χ α δυο υπερηφα να _ΟΚ-1 λησμονουντα ι . Τα συμμαχικα σχ εδια χρο _· _ποηοιουνται Η χαριστικη βολη _ινανχ _ιον χ ων _κΑΟτυν του Ελληνικου γενους ΙΑΑΘ η _. 01 Σλαυοι θρι αμβευουν . ΝαΙ Ιθ ριααβ _ενααν . Διοτι , αν _ιιαηρχΟΥτο -τα συμμαχικα στρατευματα τις την Γαλχ ανιχ _ην , _ιρο χ ου ΠΕΝΤΑΩΡΟΥ Ρ ΩΣΣΟΓΟΥΛΒΑΡΙΚΟ Υ _ηολεμον , Αεν Οα υπηρχ αν σημερον Δη - ιιητρωφ και Τιτο , Χοτζη δες χ σ ΖσχαριαΑηδες , « Οι η ΕΧΧ ηνκη Σημαια θα Ι κυματιζ _εν υπερηφα - νος στην Γορ _ειον Ηπειρ ον , τη ~ _Ανατολικη γ ΡωμυΧ _ιαν και ( _ατας _, _ΑλΧ . ' _ουχ _ι ισως , αλλ' α-. τφαΧοος και στην Κυπρον μας . 01 _Ανταρ _ται σας λοιπον Ι πο-Χιμησαν χ αι _ηοιεμουν εναντιον > _-ω * Ιθ _νιχ οφρονων Αλλα οια τον & ΡΙΑΜΓΟΝ χ ης ΜΑΝΑΣ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙ ΑΣ . 'Αλλα και μετα την _αντπσνορθωτον ταυτη _ν καταστρ οφη * ι μσρτυρικος Αειμνηστος Γασιι _^ _ι ς Βεωργι ος ο Γ ' _διν Α _στ _Χιιζεται , συνεγειρει του ς απα _γτπ--ο-Γ χ ης γης φ _ιΧους χ _ηα ι ΕΧΧα · κ ος , Ιργαζι χ αι , καλει ιξ _Ε _λλπ-Τος τους Αριστερο υς χ αι _Κομιοννιατας ηγ _ιτσς , σχηματιζ ε ι • ξ ιιων μιαν Κνβερν ηαιν , και Ιν θριαμβ οι η Κυβ _ερνηαις αντη εισερχετ αι _ιι ς την _Αηιλινθε ροιβεΧααν ηδη 'ΕΧΧαΑα . Επι τινα καιρ Αν Ιπ _ιχ ρατ ει γαληνη . 'ΑΧΧ' ι ) _ναληνιι αυτη Αεν _ινμφερει αχ _οιις Σλαυους α _'? - _¦<<>> νχ ας των Ελληνων _Κομμουνι . _^ _τ < 5 ν . _δΒιτα τινα _ς- ηιιερα _ οι Κο · _ιιιονγισχ αι υπουργοι Απογαιοονν της Κυβ ερνησεως , / πανπ _^ _ηιοιν _ια _? - ετοιμους ηδη _Αοδα των και φθανοι ιεν εις τΛν _ιιε-Χανωτε ραν σελιδα χ _ηι ΕΧΙ _ »· · χ ης ιστοριας , ταν αιματηρ _α α εκειιβ ρι ον του 1944 . Μη _πιοζ ειναι _ΑνΑ 'ικι ι να Α--ανιερα } _εας _ιροιχ _σλτοτηχ α- τηι _» αεχ πιβ ριου χ σντου , ειιι αι β ιβ _π ιο £ · , οχι κοι αυτα _ Α στ _? _- _·* _κοζ ισδ μιλλογιος , θα σχ _ινοχο > ρ _ηβιι να _αναγρ αψη τα αισχη τΛν 'Εαιιιτιο _ν κατα την τεαοαρ _ιιχ ονθηαερο _ν Ικ _ειν > _ν πτο ΙοΑο _ν . Παρερχετα ι « η ! ο _αιμιτποο-Δ _τκεμβ ριος · _γινιχ αι μια σνιιιρη . _νιη * υπογρ _αερε ται υφ ' οΧ ο >> _ν . Αγ . · _ξιων και Αοιατεοων , _αποφα _πιι « ο _. » ο Αφοπλιαμος . 'ΑΧλα χ αι ηαΧι ν ι ' ι γαΧην η , τ ) συμφωνια χπι Α αφοτ τιισιι _α ς _ιεγ συμφερουν στους ΣΧαυα υ και χα ' οπΧα κρυβονται , δι ν _παοαδιδ ονται , Αια να ειναι _ιτοι-« Λ δια εαν Βογ γυρον με χ ην ακαλυπταν πλεον βο ηΟειαν των _η-ΑΟε ντων χ ων . Μαχη ν _ιπασαι . αι Κυβ ερνη - σεις Απα χ ου Γουλγαρη _με- / ρι ¦ Α ς Γας Παωθυπουρ γιας του _ΣΟο > ο _«! 1 ι _ παρ εγουν ιι < ιν > κττ / α ν χα ! _ιεαλιστα ΚΑΤ . _ΟΧΥΡΟΜ _^ _- ΜΗΝ _αιιγηστιαν , _-ιηο την Ε ταπχ _ειαν ξενων εποπχιυν , μηΙ _Α Ρωσσων Ι _ξαιρουμενων . ΤΙου _ιυοισκιτι . ) Χουι Αν τον Ι . _ξογχ _ιυχ ικΑν Αγωνα ινανχ ιον _τιαν Αρι στερων , ( Χ'Υ' Κομμουνιστων , ·» . Μ _υπ εος , Αιοχι _εξιινανκααθ η γο νοιιιμον Κραχ ος να Ιπιστπα _- πυθβ χαι ( ηχ ηαη 6 οη 0 αγ _απα _τοιις Συμαα _κονς χου , δια να _αιιανθη και διαχ _ιιοηα η χη ν _'ΕΧιυ-ΘΙ _οιαν του , χη ν _ειπιιΧουιιενην ι > πΑ ΑρΑων _γειοητε ρω γ -χη ι αν-Β ( 3 ν χ Αν Αραβων , _'Αβαοη , ν , Σα οηκη γΑν και Περσων , Βε ρμανων χη ι Ιχ _αΧι _ον 'ΑΧΧα ΘΑ _ιξακοΧαυΟησωμ _εν αυριον . ΤΙη ρωσι α 18 . 0 . 47 . Π . Λ . _ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΛΟΣ . ιτητρ _ην ΠΟΙΚΙΛΙΑ ! _* ΙΙ _ΙΟΙ-ΗΙΒΗΙ _Κατ' _επισημον ανακ ρινωο ιν . το Τμημα Βεωρ γιας Κυπρου επληροφορηθη υπο του Υπουρ _γειου Βεωργιας της Γορειου _ΒΙρλα _νδιας , δτι η παραγωγη ¦ πατατων ποικι λιας « Απ · _τοΟΙΙ _ταΙητι * 1 θα' ειναι περιπου η _τδια με την περυσιν _ων , αλλα λογω τοΟ _Λτι ο _ποτατοοπορο ς , _ΓστΛ θα _ιξανΟη , θα οιατεθη δια Νοτιον 'Α φοικην , Κυπρον και _αλλα ς Μεσογειακας ' χωρα ς , ειναι πιθανον δτι Οα ετταρκεο η να καλυι _Οη Ι 1 *· νον μερος των αναγκων των γωρων _τουτ-ων . Η _ποσοτη ς πα . τατοσπο ρου , ητι ς Οα αφιθΒι προς _εξαγωγην , πλη _ροφοοει _κεραιτεοω το Ιρλαν δικδν ΥηουργεΒον της Βεω _ογισς , εναποκειται ρ . Ι ς τα Υπουργειον Τροφιμων , · _Μαρ ννχ α ] > _€£ οΧ _€ * _Η _οι _*& . _> Μ « ιγαι > λα _ηαχουλλ χοι & μαια _ΓοοσεμΛ , _πι | ι ι < _« _λονισιο , ΙΛοιι χ α _χποιτκηι , _οκτηκΛ ιΛιΛς Λριιγ ιιπτι _κοβ _ΜηΙ | ιΛτι Νιο _ιιε , Η . _μητιριι του τοΟ ιδηιοε , « την _κατιιλληλο πιιγ ιιι ' ι , του _εβγιυσιονις , _νγιεινους και _Ορεικικονς _χνλι . _ιις που πποε _*( ι το _ΒΛΛΑΚΤΟ ΥΧΟΝ ΑΛΕΥΡ _ΟΝ ΝΕΣΤ ΛΕ ΠΛΟ _Ι ΙΙΟ _- ΧΕ ΒΑΛ Α Κ ΑΙ ΓΙΤΑΜΙΝΕΙ « II ΙΛι _Ο _& ΜΧ ΤΙΟΦΗ ΠΑ ΤΛ ΠΛΙΑΙΑ _- _^ _~ _ι _^ _τ _^ _^ _Ι _« _η _^~ _> _^ _ι _^^ _¦ _η _ι _< _IΒι _< _ι _^ _- _~¦ _, _— _-τ - _» _- _^ _·^ _-. _™· _. — ΚΥΠΡΟ ! - Ν . ΑΦΡΙΚ Η Δ · οθετομεν 6 ( θεσεις . ατμοπλοικ _ες με _κλιυην και τροφηυ με αναχωρησιν εκ Πορτ-Σαιδ δια Ντερπαν Ν . Αφρικη _ς και ινδιαυ _ιοους λι _μευοιι , το _πρΩτου _δεκαττι _νθημερου τοΟ ττροσεχοΟ _^ Οκτω βριου , μεσω τοΟ εν Πορτ-Σαιδ γνωστοΟ Ναυτιλιακοο Πρακτορειου κ . Ε . _Αλβανιτοπ _ουλου . , _ΝΑΥΛΑ ΛΕΜΕΣΟΥ · ΝΤΕΡΠΑΝ £ Ι _Ι-Ο-Ο-ο . ¦ _- ., Δι ' , _ιξασφ _αλισιυ θεσεων , πληροφορ ιας _κλττ _,, αποταΘητ _ε εγκαιρω ς ει 5 τα Βραφειοι μσι : _ιοιρπηκιιιι ιΡΦ · ι ο : < η η _η % Γ η % ΑΟΙιιΑΗ ΒΑΓΡΙΗΛ ΜλΡΛ _βινιΗ Πλκταια 4 ιναοτηρ _£ ων Ι 1 λ * τιΙα _Λικ _βοτηοΙ _κν Ι ΑΚ ΒΕ _« : ΙΛ ΛΕ Μυι _υι _^ _, _^^ _,, _Ρ _^ « _Τ _* Ρ Φ _*» — , 1 _* ' 11 . 1 _« 1 _Ο .. _0 < _ΚΕΝΑΙ ΘΕΣΕ ΙΣ ¦ < - Βινονται δεκτοι αΙτησει _ δια 4 κενα * θεσει ς δια την θεσιυ _ττροσωριυοΟ υνιειοναμικοΟ εποπτου ει ς το Ια τρικον και Υ γειονο μικιι υΤμηυα , αι - οποιαι πρεπει να φθασουν εις / _τον _Διευθυντην Ιατρικ _ων καΙ' _'Υγιειονομικωυ Υττηρι - σιων ουχι _αργοτερον τη Πεμπτης 25 ης Σεπτεμβριου , 1947- . ι 2 Ο _μισθοι αυτων των θεσεων , ειναι 90 χ 6 — 120 χ 10—160 , επιπλεον τα _πολεαικαν επιδομα . συμφ ωνω πρ 05 _τοξ εκαστοτε εγκρινομενα τιμα . 3 . Τα στοιχειωδη καθηκοντα τη ς θεσεω ειναι : Εργασια προ κατατ _τ _ολευ-η _σιν _της ελ _ινοτιας , ι _ριυυα και προληψ _ι _, _'εξοπτλωσεω _ μ : ταδοτικων . ασθ _νειων _, γενικα ! συυθ ηκαι . συναφει ς { _ρναντ _ιαι _εις τας _λιμνα , εττ _ιβλευ / ι ς κτιριων και ¦ υδατοτ _τρομηΟδιων _, _τταροχη βοηθεΙα _ δια εμβολιασμου ς και-γενι κη γραφικη εργασια . 4 . θα _5 ο 0 τ 3 _πριτι μηαις _εΙς αποστρατου , με καλον _στ ροπιωτικον _ττα _ρελβον και _βι ς αλλου , οι _οττοιοι _ιΙτ ? ειναι κατοχο ι πιστοτ _τ οιητικοΟ τοΟ Κονη Ι 3 η ιιΙ _( ΛΒ γ ] Ιπι ιΙιιιΙ _ε η ιχουυ παρακολουθησει μαΟη ματπ τη _^ σχο- ' λη 'Υγι _ειονοακ _ων _ι ττο _τττων _ιν Κυ _ττρφ και ειχαν _αρκβτην π . _ακτικη ν εξασκησιν _εΙ _ τηυ _γβνικηυ υγιειονο μικην Ιδιοτητα _- 'η _ιχουν ' προηγουμ « νω , νΤΒηριτη ( ' 8 ι υπ ' αυ . την τηυ Ιδιοτητα εΙ το Ιατρικον Τ ημα . ΑΙ αιτ ησ _ει δεον υα γινωνται _ιττι ΒενικοΟ τ υπου Νο 6 και δεον υα _ιιττο βληδοΟ υ , δια , _τοΟ 4 ι & , ΚΒ Ι Τ 0 _« η δια τοΟ Τμηματαρχου | αν · οι _αιτ ηται ειναι Κυ _βιρνητικοι υπαλληλοι . ' / — ¦¦ ' - , ' >¦ — _¦¦'¦ ' Μ ' ¦¦ ' _¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ Ι — | ΑΣΣ ΟΣ Π 1 ΚΑ ΛΙΝΤ Ο ΛΑΡΝΑΚ Α _ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟΝ _8 _ΙΟΝΟΓ ΝΙΝΟ - , _· , ¦« ,. ¦ , « Ι Ι !' , εΙ τα ιι δικο , μβυσικον του πραγραμμα . / ΠΟ ΨΕ 9 . 45-10 30 π . μ και για 6 μονον νυκτ β _ . Β , £ _5 ΙΑυΡΑΗ - Θ * Η -Ο _^ _ΜβΙΗ _Ο Αιτο 8-12 , 30 , _Λ .... Τ . ,. _*' _^ « _. Φ Μ »» _. « » _' _> ν » . > _»» _. | _ι _>««> ' « »| ιΙΙ ι | ι _» ι » _^ | . « Μ ι _« ι » . _»·> ι _. Μ _« » ' > ' ¦ ' _¦< η _^' _κη _^ -φ _^ - _,, ΠΙΙΟΙΙΙΕ ΕΑ 5 Τ / Α 1 £ ι _^ _% Ι _^ ΑΙι _ιυΝΕδ / _^ υ _^ Ι _«* ν / _ιιοοιΕ ΕΔδΤ Ι _αγρπυι- · :::: — / _ΙΒνχ _^ _^ _^· / _>» .. | ι _5 Α ΟΛΜΑ _δΟΟι Ι _ΜΗΜ η _»< ΜΗΜ _» _ηΜΜ «« Μ _ΓΜ · ΜΜΜιΜ « _>>« ΜΕ δ $ Γ . ΗυΙΙ . ΓΙΥΤΗ β _00 . 1 ΤΙλ , »· ΝΙ _005 ΙΑ ( _€ ΥΡιυ 5 ) ΡΗ 0 ΝΕ _Νν 730 ¦ _Μ _| _ιΜη _^ ΙΜΜ «·« _ΜΜΜΗ _> _ΙηΜ _«· _Η _^ η _« Μ «« _ηΜΜΝΜ _^»^ Μ _^ _ΜηΗΑΗΜην _^^ ΣΧΟΛΗ ΤΕΡ ΡΑ ΣΑΝΤ -Α : ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ¦ Ανεγνωρισμεν η _υτιο του Βρα- : _ 1 _ψειου Πα ιδει ας ως Σχολη Μεσης Εκπαιδευσεω ς :: ¦ ' · Κ ΥΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : Αγγλικα , _'ΕΧλ ψ ικα , Λατινικα , !| ΒαΧΧι χ Α , ΛΒιι βι ( / _ιιιπκ ( ι | Εμπορικα , Στινον _ρ _ηφιπ • Ι . χαι Δακτυλογραφι α . ι ΕΝΑΡΧΙΧ ΕΒΒΡΑΜΝ _ι Ι β Σι _ηιιμδοΙου . ' _¦ ' . ' ΚΝΑ ΡΣ 1 Σ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ < 80 Σ , , ιχιμ- βοιον . .. Εισιτη ριο ι κατατ _ακτηριοι ειιτασιις _χκι _Ανιξκταο _ιις [ συμφωνας προγραμματος Ανηρτημενου , ΙπΙ ' « Ο πι νακας χ ου βχαΧ _χ _ιου , Δια Λι ( θι η ι _() ιιι πλ ηρ οφοριας Ι . _ΛιιιιιΟυνχ εον χ η ΔιιιιΟυνοιι , Τ , Κ , 1 β < Ι , _Αχ _υκοιαι _α . ' _^ _¦¦ , Η _··»»»»»»»»» Ηι » 4 ι « ι _» Μ ι _»!>» » Η ι » ιΜ _^ ι *< Γ _> _Β _»^» _- _»»»»^ ' _Αηδ χ δ _^ _Περ ιοδι Μδν _ιυοιοχ _ναιχλνι Το > * Αγγλικον > τιερι οδ | . χον '* Φορτα _ιτλυ » _ιιιμοσιιυει _εις το _τερχ & ς _ιτου -τοΟ . μηνος' _-Ζ ε _ . _πτεμιριου αρθρον υπο τον τ ( - τλαν _ι « Κεντρα _-ιθυελλης _-τ Ελλας » , _περιληψΙν τοΟ οποιου _δημοσιευ _ομεν _Ιιιατ _ωιιρ β : ., ι Ο Σ τραταρχης _ιΤΙτΟ ' ειναι _εις το Γελιγραδιον _^ κοιΙ οκ , ' Δημητρ ωφ _εις την . _ι .. _5 οφκιν . Και 6 _, Μτωρμπα ς _' ,, Σαμ _( Η - νωμεναι , _Πολιτειαι ) _,, ειναι - £ _ις τας ' ¦ Αθηνας , : Ενας . · κολε _$ « κ νευρων ? συνεχιζεται . ¦ : Και η | Ελλας 'εΒναι ' _> _Ηταλιν . η - σκηνη _ιιιις- . -διαμαχη ς μεταξυ 'Αινατρλης και , Λυοεως . _-ΕΙ _ς-ιπεριοδον τοσον οξειας αντιθεσεω ς τι ταθανοτ ητας επιτυχια ς εχει _εις διεθνης ορ . γανισμος _ιοτις αποπει ροπαι να _-μειωσο την _προοτριβην . ΑΙ πιθανοτητες ειναι _ολιγαι Φαι - νεται ο _^ _οπο _^ ευκτ ρν , 6 _ιι αι _'Επιτ ροπαΙ , _αι οποιαι , ωρισθησαν _Βυπο _χ οο Ο . Η . Ε . ' θα - ' _εορεθουν με την μιαν η την » αλλην πλευραν . Εν _το > μεταξυ αμφοτεροι α ! παρατα ξεις συνεχιζουν την πιβσιν . _βναμενουααι τας αντιπαλους _δυναμεις να εξασθενησουν . - ¦ ' ¦ Τα συνορα - > της Ελλαδο ς δεν ειναι μονον ιδεωδε ς Εδαφος δια συμμιοριτισυον αλλα κα . το . σημειον ακρι βως εις Το οποιον . συναντωντα ι και συγκρουονται η 'Αιατ ολη και η Δυσις . _-Εδω λοιπον οι _ανταοται εξυπηρετουν ! θαυυασια _τοως σκοπους της Σοβιετικη ς Ενωσεω ς . . Την 'οημερ ινΑν _'Ελλτινπκι _Λν _Κοδεονησιν _συνοδευουν σι ευ . _γαι τη ' ς _πλειονοττιτος τοΠ πλη . θυσποΟ , αλλα δεν θα Λδ « _1 νατο αυτη να _επιΜπτι νωρ 1 _ς τΛ · . · _υττοσ-τΛοιξιν - των Ηνω μενων Πολ ιτειων . Ενω αι _ενεονε ιαι της Ελλαδος καταναλισκονται _εις _ττολιτι κας _ακοοβασιας και _ττολειχον εις τας παοααεθορ _' _ους _πεοιονας . αι Μεναλαι Λυναιιεις ποογω _οουν εις τΛν _ττοοωθησιν της στρατηγικης- των _. Κατα τας τελευταιας εδδοιιαδας ιοημει _εοθη . _σημανικη προκλησις εκ μερους της Αριστερας , καΒ . _εις το _εοωτερικ 6 _ ' και _εις τ * εξωτερ » κον , Περι τα μεσα Ιουλιου , α ηγετης του · ΚΒ . Κ . Ε .. . Ζαχαριαδης , απο τον κρυψωνα του α > νεκο _^ νωοε : την , . πραθεσιν > το « να 1 * εγκαι ) ι © ρνοτ _^~ ανιξα ρτητον < δημακρατικην > 4 κυβερνησιν _ιπι Ελλ _ηναχορ _1 ε _$ _αι !> ου > ς ( πιθβ : νως _εις _ττην _/ ' τκ ρκφερειαν Κο · _νιτοης- —Φλω ρινης ) , ' Εγιναν _τφοπαρασχευαστικαι ι επιχειρησεις . μεγαλης _κλιμακ'ο ς υπο των _-ανταρτων _, αλλα χωρι ς ατφφασιστικ ον , απο _^ ελεσμα _ι Ταυτοχρ _^ ν < νις - _^ _ενηργηθησαν μο _^ _ΒκαΒ _^ συλλ _^ ψεις υπο . της 'Ελληνι , κηςΙ Κυβερνησεως ενω αι 'Ιτνω μεναι _ΤΙολιτει αι _εις Λαιηκ ' _ιΣ _αζεςς ,. , _^ ροσετιαθουν να , _επηιιχουν , την . εγκρισιν σχεδιου δια τοΟ _οτι σιου η _ρτααις της- Αλβανιας , Μοτιρσλου Ιας και _βουλγαριας θα επρεπε να τυχουν της επισταμενης προσοχης _ΙΕπιτροπης « ¦ Σ υμφιλιωσεω ς -και . Ε _ρεοτης » τοΟ Ο . Η Ε . Την - 29 ην * Ι ουλιου δ κ . Τικσομ υκ ο- ησκησε- τα βε . το επι της Αμερικανικης αυτης . _τιρκπασεως Την' Αψ ι Αυγουστου τα Ηνωμενα Εθνη απερρι «) ιαν 61 -εννεα ψηφων ι' ναντι Γυο ( _Ρβονιας , και Πολωνι ας ) την _-, προτασιν , τοΟ Βκ ρομυκο ητις _ _κατηγοροΟσε την Ελληνικην ¦ _κυβερνηοι ν και την « ξενην _επεμβασιν » ως υπευθυνους -δια τας προσφατους ε _<^ λιξεις εις τα Γαλκα _^ νια . Την προτεραιαν ομως το ΓελιΥρ αδιον μετεδωσε - την _ειδησιν -περι _ι Νοτιοσλαυο 6 ουλ - γαρικης « πολιτι κης , οικονομικης και πνευματικω ν σχεσεων > ' Συμφωνιας , την _δποισν Ελλην εκπρο ρτοπος εις Αθηνας εχαρακτηρισεν ως - « το πρωτον βημα - τη ς Σ λαυΤκης πολιο ρκιας κατα της ¦ 'Ελλαδος > . : ΑΙ συνεπειαι της' Συ μφωνια ς αυτη ς ειναι πολυ _-σημαντικαι . * Εις των σκοπων , ειναι . αναμφι βολως να _& % θηστ | τον _τελικον διαχωρισιιο ν της Γορειου Ελλαδος και την απορροφησ ιν της ' περιφερειας αυτης _εις την Σλαυοκομμ οιΜστικην Ο _μοσπονδιαν . Την 12 ην Αυγουστου , εις Λαιη κ Σαξεςς , ο κ . Χερτζελ Τ £ ονσον , ο Αμερικανος αντιπρ ο . σωπος _, επανελαοε την κατη - _γοριαν _δτΒ αι _^ Σ λαυικ _αι : γωραι ειναι υπευθυνοι δια την Ελληνικην ανωμαλιαν , Εδη . λω _, σεν επισης δτι το ζητημα των Ελληνικων συνορων θα αχθη προ Της Βενικης Σ _« Λελιυσεως των Ηνωμενων Ε-. θνων . και υπεσχεθη δτι αι Ηνωμενοι Πολιτειαι θα συνερ-• γασθοΟν εις την ληψιν _οιασδηι ποτβ £ νεργει « ς-η οποια θα η-- θελεν αποφασισθη . ως α _· . Ογ . καια προς υπερασπισιν τη ς Ελληνικης ανεξαρτησιας . Την 13 ην Αυγουστου η Ουαοιγκτων διεψευσε ν δτι αι Ηνω . μεναι Πολιτειαι θα . _απεστελλαν , στρατευματα ει ς την 'Ελ - λαδα , Οταν , δμως τα β ρεττανικα στρατευματα απρσυρθω σι εν τελει < τον Σεπτεμ _βριον η Οκτωδριον » , θεωρ βιται δτι η Αμερικανικη βοηθε ια προς την Ελ ληνικην _Κυβεριησιν και τον _- στρατ ον θα εχη ση . / ιαντικΟ ς -ενισχυθη . ΕΙΔΟΠΟΙΗ 21 Σ Μ χ γ Α Χ- η ε υ κ α ι ρ { ' α Λαγφ αναχωρησεως , πωλουν ται δυο δακτυλι δια τιλατινε — μπριγιαν , βαρους 1 _^—1 ι · _ι _καρατιιων , εξαιρετικης _Λδηναικης τεχνης , εις το εν Λευκω _, σιςι χρυσοχοειον κ . Β , _Στεφανιδη , οδος Ληδρας 134 . ¦ ψ Ι Α Ι Α ( ΚΑΓΑΦΕΣ ) Τα _εβνε _στΛ κι , ι ωφελιμα Α 1 · _γυπτ ιακα Φρουτα _ψιδ _ιο- κοινως _καιαφΒ . ς Οα πωλουνται τιροα _^ γως _ικαστην Πε ιι πτην ν « _ι Πα _ρασκευην _ειε Λι _-υκωσ _ιτι _ρι ς τοΟ κ . Μ . ΤΕΝΙ 7 . Η , Πα- αιον Βυνα ικοπ αζαρον . ει ς Κυ _- Ληνειαν _εις _τοιι κ , ΠΡ ΟΚΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ιι / τνσ · 4 η , ει ς _Δημοτ ικ ην Ανοοαν , και _ει ς ΛαπηΟον , κη Οη ιιεοιν _ως Ει ς ιου κ . ΤΛΛΙΑΛΩΡΟΥ . Τιμη 16 γροοια η οκα . ΤΟΥ ΙΖΡ ΜιΛ ΤΟ ΝΕΟΝ ΜΑΕ ΜΜΗΒΝ _ΟΣΜΑ 64 ον Μα ξανα , βασιλευσε για _λιγο σιωπη . Και επειτα ο ανεμος ξαναρχισε να φυσ § πειο δυνατα , _οβυνοντας τους λυχνους και , καθως μοΟ βανη , εκτοπιζοντας την Μεραπι απ ' τη θεση της , ωστε τωρα νο β ρισκεται _αυτιη πλαι του αγαλματος , Το Ιερο εγινε κατασκοτεινο , ως τη στιγμη , που οι πρωτες ακτινες του ηλιου _αρχιοαν να θοπευουν την αροφη του . Απ' εκει αυ . τες πηραν διευθυνση προς τα κατω , κατω τοΟ ΙεροΟ , στιγμη μετα στιγμη , ωσοτου στο τελος εψαυσαν , ωσαν λεπιδα φωτεινοι , σπαθιου το αγαλμα τοΟ _Αιιμων —Ρδ . Και τοτε το αγαλμα φαινοταν να ξα _νακινηται . _Φαντασθηκα , πως αυτο υψωνει τα λιθινα _μπρατσα του για να _προστατευσε ταχα το κεφαλι του . Τοτε ε ξαφνα και προς εκπληξη μας _πρωτοφανη μ' ινα συντριπτικο κροτο , απαισιο , ο _γιγαντιος ογκος του Αμμων—Ρδ , _ραγιστηκε , _κομματιασθηκι και σωριασθηκε σε σποδο γυρω . απο τη δαση του , που σχεδο την εκρυψε απ * τα ματια μας , « Ο θεος μου αποκριθηκε στην προσευχη . της πειο ταπεινης δουλης Του » , _ειπεν η Μεραπι . σε τονο γλυκυ _επιοης κι * ηρεμο . « Ιδου το ση . μειο και το θαυμα Ι * « _Ξορκιστρα ! κραυγασε ο ' Λρχιερευς Ροι και τραπηκε σε φυγη ακολουθουμενος απο τους συντροφους του . « Μαγεια !» ειπε συριστικα η _Ουσερτι , η οποια επισης εσπευσε κι' εφυγε . Τα Ιδιο ι _* αναν κι ' αλλοι εκτος α-π ' το _Πριγκηπα , τον Πακενκονοου , εμενα και τον ξορκιστη Κι . Κι' 6 νω εγω στεκομουν θαυ μαζοντας το γενομενο , ο Κι εστρεψε προς τη Λνεραπι κσι της μιλησε , Η οψη του ηταν φρικτη απο οργη αναμικτη με φοβο και τα αλλοιωτικα ματια του ελαμπαν αγρια . Λν και τα > λεγε ψιθυριστα , τακονσα 8-λα , γιατι στεκομουν κοντα . Οι αλλοι _υμως δεν ακουσαν . * Τι > _ξερεις πηΒ > ειναι πολυ δυναηο κι' αποτελεσματικο , Ι _σραηλιτιδα _» , μουρμουρισε , « τοσο αφθαστο , ωστε νικησε το ¦ ' δικο μου _εδω > . _< ιεσα στο Ναο που λειτουργω » , . ι « Κανενα . ξορκι δεν , _μεταχειριζομαι , _ακαντηοι- κεινη χαμηλοφωνως _, _^ ακουω σε προ _οταγη · αυτο ειναι -ολο » . Μα ο Κι γελασε -πικροχολα και ρωτηξε : « Αξιζει δυο ομοτεχνοι να χανουν το χροι »· · τους γι * ανοησιες _Ακου . Φανερωσε μου τα μυστικα σου και θα σοΟ αποκαλυψω και γω τα δικα μου και τοτε _βα κυριαρ . χησουμε στην Αιγυπτο , 'Την ο . ποια θα κανωμε δικο μας αρ . μα » . « Μα δεν Εχω μυστικα . Ε . χω μονο . _πιστι _» , , ε & ιε με με _τ _τρφφροσυνη η Μεραπι . « Βυναιχο _» , _^ ακολουθησε - ο Κι „ « γυναικα ησαν η _,. διαβ , ολοςΙ , ' θφμε' _δεχθης σαν φιλο η οαν εχθρο * Εδω , εγφ _καταντρο-ιμαιπηκα , - _.. γιατι οι *! ερεις σε μενα πιστευαν για να σε : καταστρεψουν- _, . κι ' οχι οτρυς . _θεους , τους ., Εντουτοις ειμαι ακομα - ετοιμος . να - οε συγχωρεσω . . Διαλεξε , λοιπον τωρα Εχοντας υπ' · οψη 0 ου _, πως , καθως η _φιλια , μου μποι ρει να σε οδηγηση : στην ε : ξουσια , οπη ζωη , στην αιγλη , ετσι το μισος μου , μ _,-πορει να σε ριψη στο αισχος κ _αι _^ στο θανατο _» . « Παραμιλας , και δεν νοιω : θπς _τι λες . ΣοΟ λεγω , ξανα , πως δεν ξερω γω απο ξορκια > , απαντησε κεινη και μ * αδιαφορια τοΟ γυρισε ¦ την πλατη . Σ' αυτο ο Κι μουρμουρισε καποια καταρα , που δεν ξεκαθαρισα , υποκλιθη κε προς το σορο της σκονης , , _ττοΟταν ως προ ολιγου ακομιχ περηφανο Αγαλμα τοΟ θεου και _ξαφανισθηκε αναμεσα _-απο _τΙς κολωνες τοΟ ΙεροΟ , « Οχ Ι ΒιχΙ » _φωναξε πικρο γελωντας ο _Πακενηονσου . « Δεν ειναι ματαιο πως ιζησε μακρα ζωη , γιατι τωρα φαινεται πως εχομε νεο θεο στην Αιγυπτο και κει στεκει η προφητιδα Του » . Κι * η Με ραπι ηλθε προς τον Πριγκηπα _ _<* Ω Αρχιερεα τοΟ Αμμων » , ειπε , « εχετε την καλωσυνη να με απολυσετε Βιατι ειμαι πολυ πολυ κουρασμενη » . Τελος τοΟ 9 ου Κ ΕΦΑΛΑ Ι ΟΥ ( ακολουθε !) _^ ΚΥΠΡ ΙΑΚΗ ΖΩΗ 1 = _^ ΧΟΛ - _βΗΜ · , . ΤΑΧΥ , ΔΡΟΜΕΙΟΝ ΚΥΡΙ _ΑΚΗ— Διν αναχωριι ταχυορο μειον . _. ΔΕΥΤΕΡΑ— Αναχωρει _ταχυδρομει ον _αιρρττρρικον και μη , διατ _υν α _& ρ * . πορικδν γραμμων της Μ / _3 /? Λ / Ρ ( . / _ΛΕΒ © ο »* _« _Λα τ * _ΡΦΠ ιου κοσμου _Βκιος Τουρκιας . Οραι κλεισιματος ? Λκκων , 4 μ . μ . 6 ιω _συοτημινας _επιστολες και 5 _'ι . μ . 6 _ια _τ _* ς απλας . ΤΡ _· ΤΗ . ~ Δεν αναχωρει ταχυδρομειο ν . _ΤΕΤΑΡΤΗ— _'Λναχορ _ει ταχυ _δρομειον δι Λ των _αεροιιορικων _γραΜμΟν τι _· Μ 18 η ΑΙΓ Μ / ΝΕ 3 δι _'δλατα μιρι ) χ υΟ κοσμου ε > πδς Παλαιστινης , Συριας » Λιρανου και Τουρκιας . . * _Ορα · , * ιλ £ ( 3 ι <( _ατοςσακκ &* ν & _ια _σνστηιι £ να < . _Ιτιιοτο _Χας 4 μ . μ , κσι 5 μ . μ . οια τας _υπλδς - ΟΕΜΠΤΗ . · _*^ ν αχωρει _τανυδρομειον ωεροπορι _χαν δια την _Αγκυραν και Κ « νοτοντινο 6 τιολιν , δια των γραμμων Γ · ΟΑΟ · _Τοδια την Κωι / _οταντινο 6-ττολιν _τα _^ υ & ρομειον _ιρ λαμρανει _ταχυδρομειο ν _προοριζομενον δια την Ευρωπαικην ΤουρκΙον » _Γουλγαριαν και Ρουμανιαν . * Ωρα ι κλειοΙ _ματοε σακ » ι < ον 4 μ . μ . _διατ _αι _συστη-& 11 _ μ . _νι > Ι . _ΙΜ * ν _* ι * _» ΙΑ » _^ _μ _·>^· υιι _^ ιν > _υττΑδς . Επισης διατων γραμμων _χης ΓΟΑ Ο Για : την Ελλα _& α αεροπο-Οικον μονον , * _Οραι κλεισιματος οακτων 4 , μ _, _ψ . δι α ουσταμ _'νας ε _· πι · _Οτολας και 5 μ . μ . δια ται απλας . * _Εττιοη _πς _αερο-πορικυν δι ' * _Αγ-νλ _( αν , Καναδαν « α ! 'Αμερικην . ΠΛΡΑΣΚΕνΗ—Αναχωρ _δι _χαχυδρο-ΙΕιο ν , αεροτιαρικον και μη , 6 ια των αεροπορικων γραμμων της Μι 3 _Κ _ΑΙΚ υΝΕ 5 δι _' _βλα . τα _μερη τοΟ κοσμου . εκτος Τουρκιας . _ΣΜ _3 Γ ΤΟΠ * Αναχωρ £ Ι ταχυδρομει · ου αεροπορικων κσι μη διατων _αεροπο ¦ ικων γραμμ . ων τηςΜιεΓ _* ΙΚ » ΙΝΕ 8 & ιατην _* _ΑγγλΙαν και _'^ _μερικην . _*^ - Τιισης · μη _αεροπορικον _τα _^ υδρομειον δια τον _Λιβανον , Συρια ν , Ταυρκ _ισν και Αιγυ _τιτον . 'Ειι _Ισης ταχυδρομειον αεροπ ορικων μονον οι' _Αγκυραν και ΚωνοταντινουΒΒολιν » δια των γραμμων _β . _ρ-Λ-Ο · Τα δια την Κων _οταντινουποΧιν ταχυδρομ * _ιον περιλαμβανει 1 και _ταχυορομει _ον , _νροορι * ζομενον δια την Ευρω _τταΙκον Τουρ · _κιανχαΙΓυυλναριαν . _'Οραικ λ ιισΙμα _- _τος σακκων ! 2 . 3 . ' μ . μ . δια _τατ : _ουστημεναςε . ηιαιθλας και 5 μ . μ δια τας αηλδς . ΣΧΟΛ Η ΑΠΟΥ ΙΩΣΗΦ ΛΕΥΚωΣΙΛ και _ΛΑΡΝΑΚΑ 4 _κι ι _^ ν ιβ * ν _Ζικτ _«| _ιβρι < ιυ , _λκτοοργ _^ _βι α « 4 _ιβ | ν ΓΟην Ιι _ιρχιζβον την _ιψ Οιι »» ιρΙοιι ΑΙ ΚΒΒΡ »·» Ι _1 _ρκΙζο'ιν ΤΟ 01 ΚΟΤΡΟΦΚΙΟΚ _ψ _* τ ' | ι 6 ρ | ιιι . ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΑΟΙΙ «» ΤΑ • ΚιιιιτροβΟΙτβς το « _οιινηυβιιι _ιχ . (> ογρΑμ | ι «»<» ς _5 _< Τι _» | ι » 0 η | ιι _1 τιον III λιιτ & _ιιργηβι _|> - (« Ι 9 ι » ιτ _( ρ » _^ _ιι « ι βι < _4 ' _ιβ « οιν ( _Γας _, οι _£ ηο | αι _1 τιι ( ι !>| ιο ( Ιν νιι _*{« _3 « _Τ | ηο 1 ν ιις την Ι ' _αλΧικην _γλΛαι . ν . _ι | 4 Β * Ι _? 100 » _ιιΜι » _> ») 1 _»» β _( ιΙ « ι _τι » _ι λΜ «»| ι · Ρ _· Ι < ις _<> ιοπ _< ιχ ) ι _ι _οιην _οφοιΙ _^ _ητοιιμινην τ « _0 -βν . _ολιιοιι _'ΑγΙ · ι > Ιι _βσητ Λ · ιι * ωοΙ « _ς η Λ _^ _ρνκνπς - _' 0 _ΟΗΙ _, _ΑΛΤΤΑιΙΝΙΣΜΟΙ Μ ΕΤΟ πιΝ ΔΥΟ _ΚαιΜΩΝ -. _--Ιν , ι _,. 1 , „ ¦ _- ¦¦ _« Μ _, ... ¦ _ΙΗ _ΕΨιΙ ΤΓΣ ΙΕΗΙ _ιΗΣ _1 ΙΤΑΕΤΗ 0 Σ 1 ΓΙ 0 . 11 . 1 / _ ΚΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , 10 Σ « _ητεμ · _Φριου , ( αεροπορικως . Του μονιμου ν · 1 _ανταποκριτοΟ ¦ μας ) - Μετα Εξ -ημερας . συνερχε ται η _εφετεινη Βενικη _ΣυνεΛειι σις των Ηνωμενων Εθνων ., 'Αλλα δεν εινβι πλεον ηνω // _ενα , _'Ατιο τους Μεγαλους πρ « - _ταγωνιστως του 'λγιου : Φραγκισκου , δυο _-πιτανες _, * _η' _Σοβιετικη Ενοοσις κ . αι αι 1 _Ηνωμεναι _Ποληβιαι _εωρισκονται _' ηδη εις δαθεισν _-πολιιικην _, _-οικονομικην και _ιδεολογικην αντιθεσιν . 01 _τιολιτικοι την · ονομαζουν « ΠΕ 3 _ΣΜΟΠΑ ΑΝΤΑΒΩΜ 1 ΣΜΟΜ > , αλλα οι _στρατιωτικοι την _ΘεωροΟν _προοιμνον νεας ρυρραξεως και ετοιμαζουν τους στρατους των ' _κοΛ τα' επιτελικα των σχεδια . 01 λαοι , ' εχοντες _δαθειαν « την _διαισθησιν _, τον δλ , επουν ηδη μπροοτω . _τ _» ν ·' ¦¦ _χβ 1 αγωνιουν . Τα σημαντικοτερα διεθνη προ-) β ληματα παραμενουν αλυτα Ολοκληρος ο κοσμος _ευρι-1 σκεναι _Λναστατομε . ος , Μια πενθιμος _εΙρηνη , _ποω _εκνευρι- ζει _και κουραζει τους · παν-. τας . · : . Η αγωνια και ο εκνευρισμος _καθρεπτιζεται χαι _εις το πληθος _τδν ζη'ηματων-που _£ χ .: υν αναγραφη εις Ιν _ΙΗ _ερησιαν οιαταξιν της Βενικης _Συνελευσεως . Αναφερομεν μερικα £ κ των 19 _εγγεγραμμενων , Ι _) δη βεματων : 1 ) Προστασια των δικαιω-ματων της Βεν . Συνελευσεως , _δσον αφο-ρδ την ατκδοχην νεων μελων , ι ( Αυστραλιανη προτασις ) 2 ) Εκτασις της ασκησεως του _δετο ( Αυστραλιανη προτασις _) . 3 ) _ΑιχειλαΙ εναντιον της πολιτικης ανεξαρτησιας και εδαφικης ωκεραιοτητος της * Ελ λαδος ( Αμερικανικη προτασις ) . 4 ) Αναθεωρηοις των ορων της Ιταλικης ειοηνης ( προτασις των _Νοτιοαμερικανικων κραιων ) . 5 ) Σχε & ιον διεθνους χαρτου προστασιας των ανθρωπινων δικαιωματων και υποχρεωσεων { _προτασις τοΟ 'Ισημερινοι }) . Δεν προκειται δμως μονον δια τα 19 αυτα θεματα , τα οποια , εξ , υιρεσει του ελληνικου , ειναι κατ' αρχην θεωρητικα , καιτοι ασφαλως θα προκαλεσουν θυελλωδεις _συιητησεις εις την Συνελευοιν . _Βιλειστα αλλα ζητηματα . παραμενουν οτωαιμα , οξυνοντα Ετι περισοοτερον την μεταξυ των δυο μεγαλων Δυναμεων , που εκπροσωπουν δυο διαφορετικους και « χωρισμενους ηδη κοσμους , αντιθεσιν . Οχι μονον προοδος δεν επετευχθη εις την προσεγγισιν αηοψεων δια ιην ουναψιν της γερμανικης και αυστριακης ειρη νης , αλλα εκατερωθεν σπευδουν αι _κοπεχουσαι Δυναμεις να προσαρμοσουν τας κατεχομενος ζωνας _εις το πολιτικον και οικαιομικον των συστημα , _Εις τας ' Ινδιας το αιμα ρεει αφθονον / _ιεταξυ των νεοσυστατων κρατων , τα οποια εν « υτοις ζητοΟν ηδη να συμμετα . οχουν ως κεχωρισμενα μελη εις τα Ηνωμενα Εθνη . ΕΙς την _Κιναν ο εμφυλιος πολε . μος κατεστη πλεον χρονιος και _εις την Κορεαν τα συμπτωμοτοτ δεν προοιωνιζουν _ει · ρηνικην εξελιξιν , 'Εν _τ _ χαος και την απογνωσιν _, η . μονη ελπις απομενει το _σχεδιον _ΙΑαρ · οαλλ , _ΕΙς το Λονδινον και την _Ουασιγκτωνα _κατβστρω θ _> ααν , τταρα τας _διαμαρτυρι ας της ' Κ ' οσχας _,, τα σχεδια _της _βιομηχανικες ΛνορΟωσιως της Βερ _/ _ιανιας , 'Αλλα ολαι αυταΙ αι Διασκεψεις , αι ουν . _ομιλιαι _, αι 'ΕτιιτροτιαΙ και αι Υτ _ιοιτιτροπαΙ εργαζονται με την _ιτροΟτιαΟιοιν οτι Γεν _τιρο κειται να _επιτυχΟυ _ιβιρηνη με την _Βιριυχνιαν _τη ουμμ & τοχ _() της ' ΡωοοΙας -και βτι η προσι . χης 6 « αο _» κ · ψις ι _& ν Α Μ « ν _«· λων ιις το Λονδινον θα . _Οιοη _τι _ρμα-Γις τας _« εραπερω ου · ζητησεις , Ο Προεδρος ΤροΟμαν αν . _ταλαοσει _ε-πιατολας μ * τδυ 'Αρ _χηγον _της Καθολικης 'Εκκ λη οιας _διω κοινον' αγ & να _ιν « ν · _τιον τοΟ _εχθροδ _, / _ο- _'Γε Ποντι . _ψηξ ομιλει _, _^ ν . σ » ΛιεχεΙαρ & _ιτμο . _αι _^ _λπρρΛιε _^^ ντ _^ _ωνι _^ _Λιδ . δω ν φο _^ _ατικων'ιπιο'τω ν : ! και κη _ρυσσει οτο _^{ _3 _οφρριαν εναντιι ον ' , του κομμοι / _νισι < οι 3 _Β Αλλα χην Ιδιαν ακριβυς & ραν ο Αρ _^ _ηγος των _αταΛων κομμουνιστων απελει · _να _εξαπολυση 30 . 000- εξωπλισμενους ' μεχρι οδοντων . οπαδους ιου _τιρος ε πι 6 ολην των αποψεων - · ιου , Ακριβως οημερον ο · διαοτ } μος _σχρλιαοτης _Ιιτριου Πηρσον φε ρει εις την δημοσιοτητα ωπο . σπασματ « χ « μυστικης » , ως λε--γει , - εκθεσεως τοΟ . Υπουργειου Στρατιοτικων , αποκαλυπτουοης δτι η ΑΙοσχα κα · _τεστρωσε' ηδη το σ )( εδιον της κομ _^ ουνιοτικοποιησεως : της _ιιαλιας _ 'Η _επαναστασις θα _ικραγη _εις ¦ _τι ] ν Μοδινην και Γρλωνιαν _, _ετΗκτεινομενη αμε . σως εις την περιοχην της Γε . _νετιας και . _της . Λιγκουρια , 4 α · « ιζομενη δε κυριως _εις δυο _« ποιχεια , τον _αιφνιδιασμον και την σφαγην των αντιθετων _. Σημειωτεον δτι _προ _ _ολ _^ _γων ακομη ημερον'εβεδαι .: υντο 8 . τι _αιΗν _ομεναι _Πολιτειαι . ειχον ' αποφασ-οει να μη ιυνακαλεοουν τα εν ! Ι ταλια οτρα . _τευματα -των . Ηδη . ομως α . ναγγελεται ιταλοαμερικανικη συμφωνια . περι , του αντιθετου . Τα αμερικανικα στρατευματα θα ανακληθουν προ των προσεχων Χριστουγεννων , Και τουτο διοτι η Μοσχα εσπευσε _απροσδοκητοος να επικυρωοΥ ) τας συνθηκας ειρηνης με τους πρωην δορυφορους της Βερμανιας και -ηδη Ιδικους της . Το τελευταιοι 1 _^« _ωτα - _--ι-Μι-. νΛ .- ανεπτερωοε τας _ιλπιδας εκει . νων , οι οποιοι πιστευουν δτ < ειναι δυνατον , να αποφυγη η _ανθρωποτης τον πολ . εμον , διο . τι ανοιγεται πλεον ο δρομος προς μιαν σιινεννοησιν . Παν _τως , τη-υποδειξει της Ουασιγ . κτωνος συντελειται η _αποκαταστασις διπλωματικων σχεσεων , μεναζυ _'ιταλιας και Ελλαδος , αρχιζουν δε , ως . λεγετιαι , συνεννοησεις προς _ υνα ψιν τριμερους συνθηκης φιλιας και συνεργασιας . μεταξυ -οΟοι ' ροχ : >»| υχη . | . _5099 ΥΥ . 3 _, κιας _, _' , ως _αντιρροττον της σερ . _βιΜδουλγσρικης . 'ΕπΙ τοΟ Ιραν την _στνγμην αυτην _η'ΑΙοσχα εξασκει πιεσιν _ιπως _επικυρωθη η Ιρανορωσ σικη _πετρελαικν , . · ενω εις την Νοτιανατολι'κι ) ν Ευρωπην , εν οψει της προσεχους εκειθεν αναχωρησεως των ερυθρων _στρατευματων , συντελοΟιται ραγδαιοι εκκαθαρισεις των εχθρικων προς την _Ρωσσιαν στοιχειων , προς _εκτελεσιν τοΟ προγραμματος περι σχηματι ' σμου _Γαλκοχνικης ομοσπονδι ακης Δημοκρατιας κατα το Σοβιετικον συστημα . Κατα τας πληροφοριας μαλιστα εξ _Ουασιγκτωνος , πλην του Γουλ γαρογιουγκοολαυ'ικου _Σνιμφω νου ουνεφωνηθησαν εις το Μπλεντ και πολλα αλλα πραγ μαια , _αφορωντα την Ελλα . δα , τα αποτελεσματα δε των Ιν λογω συμφωνιων ηρχισαν ηδη _εκδηλουμενα . Υπ' αυτην την _ατμοσφατραν συνερχεται η Βενικη - _Συνελευ · σις των ' Ηνωμενων 'ΕβνΟν , Η αντ / ιθεσις χ αν δυο · αντιπα · λων κοσμων ειναι οξυτατη και αι ελπιδες ελαχισται ε . _πιτευξεως συμφωνιας , Ο πα . ρακολουθων αλλωοτΓ τας διε . _θνεις _αυτας Διασκεψεις μενει καταπληκτος προ των σοφι . στειων των ρητορων , καθ * ην στιγμην και ο κοινοτερος των ακροατων βλεπει αμεσως ποΟ _ευριακεκχι η διαφωνια και πως θα _ηδυνατο παραυτα , δι' _ειλικρΛοΟς γλωσσης , να αρ βη αμεσως , Εν παση περιπτωσει εκ . των εις την ημε . ' _ρησιαν διαταξιν _αναγεγραμ . μενων θεματων , μδς - ενδιαφερει πρωτιστως το δευτερον , η προσφυγη , δηλαδη , των Η . νωμενων Πολιτειων , δια το 'Ελληνικον ζητημα , 'Αλλα πι ρι _αυτοΟ εις την προσεχη αν · ταποκρισιν , ΣΠΥΡΟΣ _ΜΙΝΛΤΟ Ι # Ρ = 7 _^ ~ ! . . . ' ' Ι Ιυ _ι 8 : € 6 : ματα : ρ Χ _? _1 _ΤΕΚΛΑΙΡ _ι _.-Εναριι ι _« ρογρΛκ _μοτ ος 930 μ-Μ · .... ΕΜΠΛ _-1-ΛΡι . Τ < 4 _βρυγραμμα . 9 . < υ _ν-Μ · Κινημοτογραφοι : _ΛΕΥΚΟΣ ΙΑ ΠΑΜΘΕΟΜ : _«* Η κα ορκικτον .. Τ 7 ΛΛΛΑΣ ! « Παντο _τεινα Ο' ο * _Αγοηιβ' _. ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ . . ΕΟβυμα' νιιατα · 2 ΑΠΠΕΙ 0 Μ _ι · Ο μυοτΒ , _ριωδπς Ταρ · _ζαν · . . - ' . ' ¦ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΟΡΑΛΜΛΗ ] Τοι _> _ρχικ 4 τιι · νια . ¦ - ΠΑΛΛΑΣ , . · Η _ΟυοΙο » . ΑΛΑΜ ΡΑ : Ηρ _ωις Ω _ιβονων _ΛΜΜ 0 _ΧΟΣΤΟ 2 ΟΛνΜΠΙ V · Σ- _( Ι | χωρο της _« ονιο . ΧΑΤΖ _^ ΧΑΜΠΗι _-. Ητιρο _ιη _Λγ _^ η _δι _» 1 λησμονιεται * . ΗΡΛΙΟΝ * Η _τιονεμινη καρ δια . _ΑΑΡΝΛΞ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ _:: · ΝΒι ο · πομπη _οι 6 _ΜαιιριιυΥΟκ * . ΠΑΛΛΑΣ «* Η κοροι * τοΟ _αλΛττι · . _ΜΑΒΙΚ _ΟΣ . ΚΗΠΟΣι « Ο ΒΛγο 85 < _μιας _ορφανες » . ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ Ν ΥΠ * ΛΡ . 221 οριζοντιο ς . · 1 ) Ανιωνυμια — Κυπριακη _πολις—Αιτωνυμια . 2 ) _ΤροτβΑξου (}( νπρ , ) • τ _Παθολογικη κα , _τωστασις _ 3 ) ' Αρ . _χιεπισχοπος Κι _) - . πρου , 4 > γ Ανθη —' Ελληνικη _νησοςΑρβων . ' 5 ) _Τοττικαν ετΗορημα—Το μικρο Ονομα- διασημου Αγγλου συγνραφεως . 6 ) _Κατοικος 'Ελλτινι . κης νησου — Ετσι _λεγονται τα , παιδια απο τους Ιδιους γονεις . 7 _^ Βραμματευς του Ο . Η . Ε . —Πεινα ( χ σεως — Ρημα _,, εμφαινον _^ πρδξιν _τελο <» μενην _ δια της _θερμοτητος ( αορ . ) . 9 ) ΔημητριοΒΚαν ( δημ . ) — _'νμνος . 10 ) 'Ερωτηματικον _ι ( κυπρ . ) τ · Αντωνυμια — Αριθ _/ ιητικον . 11 ) 'ΑΛηκουν _εις _ανθρωπους της ιδιας φυλης ( ουδ . ) , 12 ) Δεν εχει σταθερογ χαρακτηρα ' ( θτ _} λ . ) — _Κρααγαι ζωου . 13 ) Αντωνυμια — _ΛΟττιιτ _^ _τοθοΟμε _δλοι μας — Καπριακον χωριον , _ΚΑΘΕΤΩ _2 _ _, 1 ) ΕΙ & ος _χορι ) γησεως φαρμα < ου ( πληθ . ) —Νευρικον _νοιτημα . 2 ) Αντωνυμια — Τα _ψαγητ _^ _ι αυτα δεν εχουν _ουαιαν — Αντωνυ _^ ιΙα . . 3 ) Το αγαλμα της _βρισκιται στην _Ιταλιαν -- Μερος τοΟ δλου — Συνδεσμος , 4 ) Ετσι ονομαζομεν ωρισμενους « ανθρωπους εκκενπρικους η -Ιδιοτροπους ( ονο _/ ιαστ . ) — Κυπριακη _γυναικε-ια _<& ρις . 5 ) Κυπριακον Σ ωματειον — Αρχαια Κυπριακη πολις — Χρονικος . συνδεσμος . 6 ) _Συντιθεοτατο στο προγευμα — Σημα κινδυνου — ΑΙχμηρον _τεμαιχιον ξυλοα η μεταλλου . 7 ) Ανθος — Τοπικον . _επιρρημα . 8 ) Αρχαια νομισματα ( αιτ . ) — Συνδεσμος — Λασπη ( αρχ . ) . 9 ) _Κιτπριακη οργονωσις - Ισ ια , χωρις προεξοχες - Στρατιωτικη μονας . 10 ) Την _χρησιμοποιουμε τα Καρναβαλια - _( _Οιιτρ . ) - - Κυπριακη _Γιομηχανι-α . 12 ) Ψυχη ( _ζεν . ) — _'ορναια Κυπριακη πολκ — _Μετρον επιφανειας ( _ξεν . ) . 13 ) : Ερημος — Δεν πρεπει να πειραζεται κανεις απο αυτΛ . ( _, _Εσταλη υπο τσΟ κ . Κ . Λ , Αεμεσος ) . ΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΥΠ * ΑΡ Ι ΘΜ . 220 ΟΡΙΖ ΟΝΤ ! ΩΣ : 1 ) Καρα - Αρια . 2 ) Αρωμα . 3 _ν Υς — Ηβη — Λη 4 ) Αιας — _ΒιαΟς . 51 Μη — 'ΕΛν . 6 ) Ζωσα - Αλος . 7 ) Τ Ων - ' Κεκ - Σ : ω . 8 ) Ηρεμα . 9 ) Σινα — Ηλος , ΚΑΘΕΤΩ Σ : 1 ) Κρυα - Ζωης . 2 ) ΣΙμων , 3 ) Ρδ — Αης - Ην . ι ) Αρης — Ακρα . 5 _ι ωδ - ΕΕ . 6 ) Αμην — • Ακμη . 7 ) Ρα — Αελ - 'Αλ . 8 ) Λυκος . 9 ) Αδης — Σωος . _ι [ _ΚοιΥονικα- _|^ ΛΦΙΣΓΙΣ _Αφιχθι _) εκ Πειραιως δι' αλ » _γοημει > ον παραμονην εις _Κυπρον ο κ . ' £ . Λευσν 'Ε / ιμ . _Λαγουτης , εμπορος , _Συμβουλος του Εμπορικου και ΓιομηχανικοΟ Ηπι μελητηριου Πει ραιως και Βεν . - Βραμματευς του χρηματιστηριου Εμπορευματων ι ιειραιως . _ειΣΦΟΕ _-ΑΙ Ο κ . . Ι ωαννης Τσιρος , εκ _Λεμχσου _, εισεφερεν εις μνημην 'ΑΛεκου _Οικονομου , ποσον £ 10 , δια τιην- ανεγερσιν της Εκκ λησιας Περα Πεδιου . _^ ι _υιρ ' λ _οχ _Νυζ _οχ _υΜι _, _ιυΥ _Λ . _ιιΛα . _Αε ± εΟΙ Ο Ιατρος κ . Ιορδανης _-Χρι-| _στοδουΛ . ιθ ( ις εκαμε _οιΟΛεςιχ , την π . _Κυριακης ιν _Κληροι , με θε _/< α : « _ι οιΛ ( αι > . ος τυφος κ < χι _ονσεντεριο . ' Μετα την _διαλεξιν εγινε κλη ρωσνς λαχειου ιτρος οφεΛος ι < _ιυ ι _^ _ιοσ-κομε _^ ου · « _ληροα . Κατ _αΟτην-ετιετυχον οι ακο-Λ . _ουοοι ωριιιμο , : · α ' . Ο _-αριβ _· · μος 66 Ινυριακος -Κουκος εκ _Μηβερου ενα ριφι , 6 ' . 'Ο α _> ριθμος 294 Αρτεμης ' Χατζηπαναγη εκ Κληρου μιαν φια : λην κονιακ ν . Ο . της Εταιρειας « _Γοτρυς » . γ ' . Ο αριθμο * 186 Μικης Καλογηρου εχ _Κλιη ρου δυο πακετα σιγαρεττσ _Πλαιηερζ . Τα λοη ( ειον απεφερε £ 15-12-0 , —Η Εταιρεια Οινων _καΙΟΙνοπνευμωτων « Γοτρυς » 'Αμμχν . χωστου εισεφερεν Εν κιβωτι ον εκ 12 φιαλων διαφορων οΒ · νοπνευματωδων ποτων υπερ τοΟ Νοσοκομειου » Κληρου . Η επιτροπεια του Νοσοκομειου ευχαριστει θερμως , ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΟΙι _ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣ ΛΑΡΝΑΚΟΣ Εκ των μελων τοΟ _ΓρεχτανικοΟ * Ινστιτουτου _Λαρνοτκος απεκτησε κατοπιν _εξεταισεων , _τττυχιον _Καιμπριτζ προ φισιενσυ η δνις Ζωη _Μητροπουλου , οι κ . κ . Μ . _Δερβις και Σ . _ΣιεμΙ απεκτησαν _πτυχιον Καιμπριτζ ( _Λοοοερ ) . ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΑΟριον _Τεταρτην το θεατρ _» . καν συγκροτημα του « Νεου ΛυρικοΟ _» διδει εις Λεμεσαν και εις τον θερινον κινηματογραφον Βιορδαμλη την χαρηωμε . νην οπερετταν τοΟ θ , _Σακελλαριδη < Το εξωφρενικο σπιτι » , _Ααι'ΟΗΟΙΙΚΗ _, ΚΙΝΗΣΙΣ Χθες Δευιεραν προσεγειωθη εις το Αεροδρομιον Λευ . κωσιας και _ανεχωρησε _αυυη . μερον , αε ροπλανον της Εταιρειας _^ , ν . _« _, _ιδικως νοιι , λωθεν . υπο του Τουριστικου Βραφειου « ΛΟΥΗΣ > προς _μιταφοραν επιβατων δια _'Τζο · χων . εσμπουργκ ( Ν . Αφρικης ) . Δια τοΟ ι . ν _λογφ αεροπλανου ανεχωρησαν οι κ , κ , Σ « 0 . ρ _ ς Χ . Κοσμας εκ Λασα Πα φου , Κωστας Γασιλειου _ιζ Αγιου _Δομετιου _, Ανδρεας Δημητριου εξ Αγιου Δομετιου , Βεωργιος _Παστελλιδης εκ _Φιλοδσας , Βεωργιος Καραο λης εξ , _'Απλικιοο καΙ _' θεοχΧ _) . τος Κ ωνσταντινχ 5 υ εκ _Στρο βολου . Σημερον πρωιαν _ιχ ναμενι _ται'αλΛο αεροπλανον και αυτο ειδικως _ναυλωθεν υπο τοΟ Τουριστικου Βραφειου ΛΟΥΗ Σ προς _μιταφοραν αλλων 20 επιβατων δια- _Νοτιον _Αφρικης , Εντος _της-εβδομαδος αν «· _μενεται και τριτον , -αεροπλανον βια την μεταφοραν νεων επιβατων δια Μ , Αφρικην . _ι Κ _^ τη η τ _χι _β % ηο τ _αν _παντ _αΛωλην β « ς ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΤΣΑΙ ΧΟΡΝ 1 ΜΑΝ Το _ισιιι' ποι ) _πρ _οχ ιμ _αχ αι απδ Ινδς _αιΛνα _ς . φ Τδ Ανωχ _ερον _ει ς Η _αωμα χα Ι γιΟοιν , Το Ι _ογοαχ ασιαν προ μη Ψαυει χ ην _ι ξαι _ρνχ ιΗην Ε _π οιοχ _ηχ α ιον χ σαγιου χ ου απο χ δ 1 826 . Ε ΕΙιΒ ιιν _εται απο Εικοσ ι _αρ αε _τι ας εν Κυηαω , Ζ _ΒΕΜΙΚΟΧ ΑΝΤΙ ΠΡΟΧωΠ _^ _Σ ΚΑΙ ΕΙΣΛΒωΒΕΥΣ Γ Ι . ΚΑΤΣ 0 ΥΝΩΤ 0 Σ ! ΛΕΥΚ _ΩΣΙΑ ' ' - » ¦¦¦ «»¦»<¦¦»»¦¦¦¦ - ¦ - » - »¦ - ¦¦ _ΗΗΗΗΗΗΜΙΗΟ _Η Βαλλικη Σχολη ΑΝ ΤΟΥΡ ΑΣ Οσοι θελετε τα παιδια σας να παρουν _Ευρωπαικην μορφοσιν , _εμπιστκυθητε τα εις αυτην ως εσωτερικους . Ειναι η αρχαιοτερα ολων , των εν τη Ανατολη και η γνωστη περιφημος Σχολη . Απο την ΛΝΤΟΥΡΛΝ επεραααν εκατονταδες Κυπριοι _μαθηται και δλοι εκρατουν και , κρατουν καταλληλους θεσεις στην _κοινωνιαν μας . ¦ Η Βαλλικη ειναι η κυριως γλωσσα και η Αγγλικη διδασκεται Ικανο-ποιητιικως . Δια πληροφοριας αποταθητε κ . ΙΟΥΛΙΟΝ ΛΑΠΙΕΡ Λαρνακα , η κ . ΒΙΑΒΚΟΜ Π . ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΝ , _Λευκωοια . ι Ταξειδι _ιοται _, . . ι Τα ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΒΡΑΦΕΙΟΝ « ΑΙΟΛΟΣ » ' ¦ ( , _Ριβλιοπωλειον Ρωοσου _, Τ . Κ . 236 , Τηλ . 527 ' ¦ Λευκωσια και Καταστημα _Πιτσιλλιδη Τ , Κ . 82 , Τη λ , 98 , Λα ρνακα ) , ειναι ε [ ς χ ην δια & ια _ιν « ας ' για χ αυε ιπ ι ει _ιι Μκκ » _) σας _ανανχ η _. - — ΖΗΤΕΙΤΑ Ι πεπειραμενος πλα σιε , γνωριζων καλως αγγλικα η γαλλικα . Αποταθητε γραπτως προς τους κ . κ . ΓΑ Σ ΣΟΝ ΗΛΙΑΔΗΝ _Λτ _6 Τ . Κ . αριθ , 96 , Λευκωσια . —ΚΥΝΗΒΕΤΙΚΑ ΟΠΑΑ —ΑΕΡΟΓΟΛΑ Εφ θασαν _Αλιγα μονον και _ηωΧουνχ αι υπα του _εισαγμιγεως Α . Α . ΑΝΤΩΜΙ ΑΔΗ ΑΑΑς ΣχοΧ _ζΙω ν 37 — / α _ρνακα . ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟ ΡΑΙ ΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟ ΡΑΝ ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ Ζητουνται _προσφοραι δια την μεταφοραν εις Ζυγι 300 Χ , Κ . Χαρουπιων περιπου , απο τας αποΟηκας της Σ , Π . Ε , Ορας , 100 Χ . Κ _- . απο την α . ποθηκην Παρσατας και 100 Χ , Κ , _αιτο Δραπιαν . Τα φορτωτικα των 500 Χ , Κ , θα επιβαρυνουν τον _προσφορσδοτην και τα _ικφορτωτικα θα επιβαρυνουν την _Εταιρειαν , ΑΙ ιφοσφοραι δεον να _ευρισκων . _ται _εις χειρας της Εταιρειας το _αργοτερον το Σαββατον 20 τρεχοντος , Εκ της Επιτροπης Σ , Π , Ε . 'Ορ & τ — _Λαρνακος ¦ ΠΟΛΕ Ι ΤΑ Ι κενη και _ιτοιμος προς παραβοσιν μεγαλη _γω . _νιαια _οΙκια εν Λευκωσια , πα . ρα την Βεωργικην Εχολην και επι της ασφαλτ & οτρωμε . νης οδοΟ Λευκωσιας — _Αερο . _Γρομιου , _ουγκειμενη απο 6 Ι . οογεια δομαπια , χωλλ , 2 ρεραντες , λουτρον , _αποχωρητη . ριον , σοφιτα , κελλαρι , μαγει · ρειον , υπογειον _, _πλυαταρειο , _ορνιθωνα , αυλην κ « 1 δενδρα , μετα ηλε κτρικης εγκαταοτα . _σεως και εγκαταστασεως νχ . ροΟ Δημητριαδη . Η _οικια πωλειται μετα _τοι ) συνεχομενου αλλ' ιχοντος χω · _ριοτον _-πιτλον _Ιτιισης γωνιαιου χωραφιοΟ , _εκτααε _^ ς 2 προ · οταθιων και 600 τ , ποδων . Μεσιται αποκλειονται , _'Λξιουμενον τιμημα £ 3500 , _Πληροφορια / ι καρα τΛ κ , _Χαριλαφ Κ . _Πιιριδτι , δικηγορω , οπισθεν Ταχυδρομειου , ιιινρι τη < 21 . 0 . 1947 , ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚ Α Ι ΜΕΣ ΟΒ ΕΙΑΚ Α 1 ΒΡΑ _/ ΜΜΑ Ι -Α . Ε . ιν τη επιθυμια τιον _ιατο ς διιυκοΧυγιο < _ι χ ους εξ Αιγυπτου ποτ ραΟερ ισχ α ς , / τροποποι ησαν τα _ΑρομοΧα-για τω ν προαο > ρι γως κτει Αια τεσσαρα μονον ταξιδια , < ας _Αχ _οΧουθος Α / π « ΚΟΡΙΝΘΙΑ » Οα _καταπλευσπ εις _Λεμεσαν , _προερχωμενον εκ Χαιφας και _ΓηρυτοΟ , την πρωιαν της Τριτης . 23 Σεπτεμβριου και 14 Οκτωβριου ( αντι 21 . 9 . 47 και 12 . 10 . · 47 ) και θα αναχωρηση κ . ατ ευθειαν δι * _Αλεξανδρειαν περι _τ , ην _μεαημβριαν της Ιδιας ημερας . Α / π _« _, ΚΥΡΙιΠΕΙΑ ι . Οα καταπλευσπ εις Λεμεσ «! ιν , προερχα _· . μενον εκ Χαιφας και ΓηρυτοΟ , την 30 ην _Σεπτεμβριου και 21 ην Οκτωβριου ( αντι 28 , 9 . 47 και 19 . 1 0 . 47 ) και θα αναχωρηση κατ ε . υθειαν δι' Αλεξανδρει « ν περι την μεσημιριαν της Ιδιας ημερας , Β ι νι χ Ας ΙΙ ρ α XX ω ρ ι ν Κ υ π ρ 1 > Ζ . ΚΑ . Α ΑΝ Ι Τ ΙΙΣ ΤηΧι _γρ . -ΚΛΕ ΑΝΘΗΣ ΤηΧ . 171 , Τ . Κ . 37 ΑεμισΑ ς . »»<«¦ _»»* 4 > 4 » Ι _»!¦ - »¦¦»»» Μ «« - »««¦* ΜΕΤΑ Ν ΑΣ ΤΑ Ι - ΤΑΞΙΔ Ι _Λ ΤΑ Ι ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΑΥΣΤΡ ΑΛΙΑΣ - Ι ΝΟΤΙ ΟΥ ΑΦΡΙΚΗ Σ ι Ι ΛΠΟ _ΤΑΘΗΤ & ΑΜΕΣΩΣ Μ' Ε 1 ΣΙΤΓΡ _ΥΛ ] κ . Β . ΚΥΠΡΑ ΒΟΡΑΝ ΛΜΜ 0 ΧΩΣΒ 0 Ν , Ταχ . _Κιβ . 134 . ¦ _^ _¦¦¦¦¦¦¦^¦ 4- _»·»*» _- _» _4- _«¦»¦ ¦¦»¦ _¦»¦¦¦«»¦¦·¦*¦»¦»¦ - * - _*¦*·» · ΕΑΛΗΜΚΟΝ ΩΑΕΙΟΝ ΚΥΠΡΟΥ Παραρτημα χου Ιν 'Α 0 η · ναι _ι 'ΕΧΙ _ηνικου ΩΑιΙου , ΑΑυ Ο _^ _ασαγοβ ου Αρ » . 20 , Αινχ α · σια , Το υπο την _Γιευθυνσιν τ _^ ς Κυριας ΕΛΕΝΗΣ ΑΘΛΝΑΣ Ι . ΛΔΟΥ ΜΑΞΟΥΠ Ι « Ελλ ηνικων Οδειον αρχεται των εγγρα . φων του δι' _δλοις τας σχολας του την 15 ην τρεχοντος _μηΒ νος Σ « _ητεμβριοο και _ιναρζιν τακτικων μαθηματων » την 19 ην τοδ 'Λιου μηνος . _ΕΙΛΟΠΟΙΗΧιε _Υττο τοΟ κ Ιωαννη _Κοτ · ραπατακη εκ Λαρνακα , _τταριληφΟηταν- : 480 κυτια _μπογιαδων « β _? . ν | ν | _^ 1 _^ » και _θο * υτΙα _λαδοαπογι-δς των 5 οκαδων- ικαστονι και Οα τωληΟωοτι - Ιλιυ 04 _ροι την ΤρΙτην |< 5 ην _-τριχοντο _ _ΕττΙσηι _τταρκληφθησον 6 τονοι _λαμοτρΙνιαι _γαλβ-ανιζε , 1 X 2 _μιτρεον _» ( Ισκ _·) και α _ττωληβυσΙ _ιΙ ? τοι 5 { _ινοντα _ _αβοιαν » 'τηι . _ _αρμοε » α ? _Λρχηι . Ο _ΛΣΙΣ _' _Η Ι ΙΙ < Ι _ΙΚΗΝ Η Τα ττολυυιλη συνιργβ ! β μας ιργαζοντο _» ττ υρ « τω · _6 ιδ $ νιατΛν αρτισν _καδ ' 4 λα ιμ _^ _ανισιν τι _|« _ττολιτισρινης _ετΒιΟεωρησιω ι _* _ττου Οα _χαλωοΟ κοσμου ΖΙΙΙ ΗΙ ι ΤΙΤΛΟΣ _'ΙΓου _τω ιρωτημο : ΟΙ Οια-τβ ! ! θα Γωσουν τον τιτλον κι ' _'αΟτωι τΙ θδναι ... Η _ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΚΗΝ Η _^ βα _βρ _αβιυοη τον · _καλυτιρον τιτ λον . Πανηγυ _ςιχ η _Πρ _ιμιερ α _μν _& _αυρ _ιον , . _ΠΙΟΙ / ΟΙΓΝ 18 ) 9 ) 04 % ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΤε —¦ . ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑΚυκλοφορουν οημερον τα « Αθλητικα Νεα » μι _πλουσιαν και εκλεκτην Ολη ν . _ΕΓΔΤΟΜΑΙ Την προσεχη Κυριακην , 21 Σεπτεμβριου , τα μελη του Εκ & _ρομικοΟ Συνδεσμου Λευκωσιας , μετα των προσκεκλημενων των θα _εκδραμοον εις _Κεφαλαδρυσον ΚυθραΙας και Χαλευκαν , εκειθεν δια προαιρετικης πεζοποριας _εις Χαρ · _τζιαν και δι' αυτοκινητου ει ς 3 ον μιλι της _οδου Κυρηνειας — Αγ . Επικτητου , δια θαλασσια μπανια , Εκκ _ινησις εκ του _οωματειου « Τραστ » την 7 . 15 τι , μ . Δηλωσεις συμμετοχης _εις τον κ . _Λοιιον Κυθραιωτην , τηλ . 229 . . > Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ . ΦΡΙΞΟΥ ΓΡΑΧΑ > Κατα την 10 . 30 πμ . _ωραν της παρελθ . Κυριακης , ο κ Φριξος Γραχος _ωμιλησεν ενωπιον μεγαλης συγκεντρωσεως κοσμου εις την Λεσχη ν « Το Πατρι-α » εν _Κυρηνεια , με θεμα : « Ελληνικοι σκεψεις » . Ο κ , · Γρ αχας ανελυ · σε το καθηκον -παντος Ελ-ληνος _ βπως μας _^ κληροδοτησε τοΟτο η Ελληνικη Ιστορια και εψεξ < 5 _δριμυτατα την Σ _λαυ'ικην _επιβουλων εναντιον της Ελλαδος . Αναφερθεις εις τα εν Κυπρ < _φ υπεδειξε το καθηκον _παντο · ς _Ελληνος Κυπριου , οπως _οταθρ μακραν των _Κυβερνητικων _σχεδι < ον και δπως _αναδειξη _ΑρχιετιΙσκοπον τον Εθνο _-μαρτυρα _Μητροπολιτην _ΚυρηΛιιας κ ! Μακαριον , ως τον _κατ- ' εξοχην ενσα _ρκωτην της Ιδεας της ελιυ & εριας και τοΟ ελληνικου πνευματος , Αι ΠΡ ΟΚΛΗΣ ΕΙΣ ' Γ χ αραταξις χ ης Ε _& νιχης Προδοσιας _προαΛοιεΧ ται β τι δεν Αντιλαμβανεται _, διαχ _ι ο παχρ ιω _- νικωχ αχ _ος _λαδς χ _ης _υπαιυρου _ειανινατα ι , 8 χ α ν _αντι · _πρυ _σχ ) χ ας _πολ ιτιχ ας μηδαμινο χ ηχ ας _* αι οποιαι εχ ευηαον εις . _την . _διαα _τσιν χ ου Κομμουνιομου χ αι ιχουν % δ _Φρασος -να ομιλουν πρδς τοι ς _αγροτ ας μα ς ως _χομμοννιαχ ιχα νβαμαο _φεανα δι' ε & νικα ζητηματα χα ι & ι & χ ην Αρχιεηιβχ οπιχ ην ιχΙογην Και οι , δια χ ης ανυπακοης ζων _πρ _δς χ ην ' _ιιΟναρχ ιαν , οιασΛβσιαι _β _# _ς ε _# νικ _( _ιον % δν μονον _Ιεραρ χην αας , ε * να _$ _ρ α > α χ αι μα ρχ νρα . τον δποΧον λατρευ ει δ λαος , _Ανχ _ι να εννοησουν χ η ν βα & _νχ _αχ ην _σημαοιαν ιις λαιχ ης χ _ειχ _αχρ αυ _νη ς , οΙο * να _συνελθουν _χ αι να παυσουν να εινα ι . ευτελη _βρ _νανα _βις χειρας ¦ χ ου Γοιιμουνιαμου , κατερχονται εις Αχ ομη χ απεινοχ ερον σημειον δια να υαιληοαυν περι « _προχλησεων * • χαι να διατυπωσουν < ιχ αχ _· _ηγορ ηιηρια » _. Ειναι βις δλους · γν < οαχ αΙ αι επαι σχυντοι με & οδο ι , χ ας οποιας μετεφερε _κσι εις _« ον χ _οπ ον αυχ δν ο υπονομευχ ης των _ιχ ανχ ων _χ _Τομμιυνιαμος , δι α να διαφ _& ειριι _*< 1 πολιτικα , μα ς η _$ η και οΙα να παοειι _τζοδ _ιζη , χ αχ α χ α ς προεκλογικα : Ιδια περιοδους , την _ιλενυ-ερ ιαν χ ης _σχ _εψεωι χπι χ ην _ιλευ & εριαν του λογου Αν κανεις δεν εν _& _υμειχ αι παλαιοτερας _ι _σχηχ ιι 'ις χ ου _Κοαμουνιαμου χ αι των υπ ο τελων εις _αυχ _αν μιχ _ρ οφιΙοδ οξω ν χ η ι καιροσκοπων , δυναται να _λαβχ ) πληρη ειχ ονα αυτων απο ζ & προχ _θεσινα ποταπα μεσα , χ α οποΧα _εχοησιιιοπο _ιηααν εις χ ην Λαρνακα χαζ α χ ην ΑποπειρΑν των να παρ _ενοχλησουν χ ας χιλιαδας χ η ~ ς παλλαι _κες συνχ ενχρωσεως , πρδς την οιτο _ιαν ωμ ιληα · ν δ δημαρχος χ _ης Παφου η . Χρ . Βαλαταπου λος 'Ογδ οηχ ονχ α περιπου ις επαγγελματος ταραχοποιοι _ει απε _σχ _αλνοαν εις χ , ην πρωχ _σνανη αυγκεντι ) ωαιν τη _~ ς Λαρνακας , ιια να υ _· ο · ρνβηαονν , να ενοχλησουν , να υβρισουν χαι να διαπραξουν ποχ απαχ ητα ς και _Ασχη _μ _ιας . ΟΙ ηθ _· ικοΙ , 6 μως , αυτ ουργοι τ & ν εχχ _ρ αχηιιαμ _& ι _ι αυχ & ν εχουν χ ην _α ναιαχνντ _ι αν και _την υ _^ _οααυτη χ α νο _δαιλουν χ αι να γραφουν περι προκλησεων Αλλων , διο χ _ας περιπτωσεις £ χ εινα _€ _, χ αια τας α _α οιας η ομοφων ος _Φελησις χ ι & _ν κοινοτητων _^ Απεπεαψε Ηαχ τ ) σχυμμενον _ς χ ους αυτο _κλ ητους _ρ _ηιορ ας και τους συνοδευο ντας _αυ · χ ους _μχραβονς . Εαν εις τον _Αο τ _α ομε _ζΙτη _ν , ο ογκωδης χ ο σο 5 αβ _και μικρος χ ην ψνχην _υποψηφιος _ρ _ηχ _ωρ , ελλειψει _αχ ροατηρΙον χ αιτρομοκ _ρ α _ιη _& _ε ις απδ χ ην _τχ _αρ _αχ ειμεν ην _μΓγεληνα νγχ εντρ _ιοοιγ των Μακπρι χ ·> ν , _ιοπευσβ νη _εξα · _ψανια _& β , διατι ευ & νν . νται & λλοιδια ιο _Ι ιΙι _καν του ελεει >· ον _π _αχ ανχ ηαα ' _, ΗαΙ Λ _>· οια ιους αυτους περιπου λογονς _δ & ν Ια χ _· _$ μ ενβ εν , ω ειχ ε _πρ οΗ _α- & αριαυ _· β , ' _εις χ ην Περιαι _ερωναν δια να υαιιηα υ _, διαιι χραν _γαζον γ οι _πατρ _ιανι ς χ ου περ ι προχ ληοεων _ ΕΙς _Διυριος _χ αι εις _Μυρ ιον συσσωμος ο πσχ ριω χ _ικω _ιαιο Ιαυς χ _οον _Κοινοτητων _αυχ & ν δεν επετρεψε να μολν _^ _β η ατμοσφαιρα των απ £ > ιας ανα & νμια σεις _τ _^ _ς προδοσιας χαι αιο _ζαν ποταπατητας τ &· _υβρ εων πατα χ ου _σειτιοΟ Ιεραρχου των . Διοτι _εγνωριξεν 8 x 1 · δ _υ · _οψηφιος _μιιιοοψνχος ρη _ιωο η ~ το μελος _ιη : ποοδσιι _ιης σπειρας Κα Ι α * οαη ενι ·& υμειιο · _6 ' γ * υπηρξε , ιιρ _ο ολιγων αην & γ , υ π < ταπωιεοος τ & ν _υβρ ιοχβ ν χ ου ' ι . _& νομαριυρος Μακαριου Και δκχ υ ειναι _πρυ _χ λησι : , διοτι α λαος μας αιεχ & αν χ αι τον υμνουνται χ ην ηρο _δ οα _ιαν κ » 1 ιους _υβρ _ισχ ας ιων ι )· ρωων _χ 'Ι χ < υν μαρουρων μας Κα , _ι & ν ηπν- _οΟ αλλου , ο' / ιον ιμφανια _υουν ια Λνδραποδα χ ου Κομμουνιαμου αποδο χ ιμ αζωνται και γελοιοποιου · ται αηο χ ην _ορ γην χ αι χ ην _περιφρονηοι ν ιυυ Χαου μας , διατι δεν ειναι τα Ιδια _υ-ποιπα _της _αξιο & ρηνητυυ ·& εα _» ως ιων χ αι χ ης εσχατης _καιαπτωσιως προς < ην οποιαν φερονται Ο _ΑομΗ ουνο _ηρ _οβΚ-ηιο _ς Δημαρχος ι _*) _{ Λενκωα _ι ας ανχ _ι να απενθ _-ννβ κατα γγελιας προς ιον _4 ιοικ ») ιην χ ης _Αστννομ ια _ς , υ _· α _% ιο _σνννιτεσιερο Αν εξε φραζε προς αυτδνχ αζ ευχαρια χ _ι ας χ ου , δ _ι οτι η Ικανοτης -νων Αστυνομικων οργανων _χ ατωρ _υωοε να _μαχ αιωο Ιι τας φυσικος συνεπειας ιι ] _ς λαικης οργης . Και _ανιι να _διαχ _νηοινα γβλοια _χ _αχ ηνορη χ η ιια δια ιην αν ' ορμη ιον _εκδηλιουιν χ ου _λαου Μ χ α χ _υν μηδαμιν _οτηιων , αι _οποια ι Αποταλμου * να υψ . οαονν το μικρον χ ων ιχ ο Χιτι _ηον Αναστημα , δια να <) _ικα ( θΑον _)) σοι ν _τ ην προδο _- _αιιχ ν _παι να _χ _λι _υααουι 1 χ ον ' ιι _αναρχη ν , & α η ~ ιο υι ' οι 5 ιον _^ _ιοιι / ιοιΟΓον να _καια οηοπ ηρυιον , οτι φερεται _, ηρδ χ υ _* πολιιικ _ον _υλεΦρ ον , δ ια _να δυν ηυ _ιι Αργο χ _ερ ον ν' αηι , υυ _· υ > ι ) χ ας _εΛιι . Ιησεις ' , χ α Ι κι ς αυμβον λα _ς ιου ηρδς ιου ! πραγματι ιουι υη _αιχ ιου _ς ιυν 3 ρο · _χληα _εων , Ι _ιρ _ος τον αφ _ιιηιοανια _ιιομμοννιομυν , του δπυιον 6 ξα > _ιοΑου _& Γι να ι Ινα ι χ νφλδν _δργ ανο _* και υ _· _λιβερυ συνοδοιπορος . ΕΠΕΚΥΡΩ 0 Η Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΙΡΗΝ ΗΣ ΙΗ ΙιΤΑ ΤΗΙ Ι ΒΑΑΙΛ _Ι ΛΟΝδ _ΤΝΟΝ , 18 ( Ρ ,. Γ , Γ . _α . ) —Αντιπροσωποι χΑν πασαραν _ΚιγαΧιαν Δνναμιων Ι _ηιπυζα _· σαν _ιις _Παρ ιαΙου ς _σημιςαν , ιι ς χο _Ρ _ρ _αφιΧον _τοΓ _Μ 'αΑΧαυ 'Υ · _ηονρ γαΟ _ιοΟ _Ειωτκ _^ Ηων , χ τ ) ν _ΙναΧ ' ιΗχ ) ν _συνΟηκην _ιΙρ ηνης , Το Ιγνιαφον ηχ ο ΙΙ ς χη ραηΧουν _χαι 4 Αι _πιπτη _ιιι ) ρ · Μ < β · μονον αΧιγΛ Χοιια . ' / Β 'ιταΧιΗ _ι ) β ννΓηκη χΙΟαα _ι Ιν ΙσχυΧ _αημιιον χ α μισονυκιι _· ον , _ΥτιιγρΛψιιν _καχ _ιι _σιιρ αν _ι _Αμιρ _ικανΑς _Πρ _ισιτ υτΙ _/ ς χ . _ΚΑφφβ ιυ , ο Π { ιο < _ιυτι ) ς τ & ν _Χοι _^ χ Η . ΜηογκομΗωφ , _ι Η . ΚΧι ) ρΗ , _αντιΗ _οΟιατ _Ον χ ον _Γβ ιτ · χ _ανιν _Κρ _ιβΛιντην Η . Νταφφ ΚΟΟπ _ι _^ , κηι'ι'κ . ΛΒηιντ ω ικ _μ _/ _οουςτ _τη * ς ΒαΧΙ Ι _α ς , Ο Η . _ΛΒηιντΑ , ι 1 ς · _ιραχ « 1 ην βμιΧΙαν χ ον , _ιξ / _φρ αα * χ ην πι . ηοΙΟηα ' ν χον _υτι 0 & ι ΜοΧουΟ ) οη _μηχ οι ηιριο _δος _ιιαηνιιζ · _ΕπΙαη _ς _πανητΙ _Οινται οι _)/ _κρ « ν * Ι ( _Μισχαν χα ( _γγρ ηφη νΑν * νν » _ιΗ _υ > * _Νυ / _ιινιη _»· _, ΓβιιΑ . · _νβριβι , _ΟΟγγαβΙας _>* αΙ ΦιΙλαν δΙη ( . ΑιΑ _τ _^ _ι / Λ «»«/ _ιΛΜο »<· 'Λ * _σννΟηκ & ν η Τι ( γ _ιοχ ι _) ανακη · _ςυααιχ _αι ( Ι ς _ΙΧιυΟιραν _^ _ωνην « βι , _μιχβ _ις _ιιον _Ι ιοριοΟη Κν · _ιιρνηχ ης _υ _* _6 χ ου _ΧνμιιονΙ 'ου _ΑυφαΧιΙ ης , Οα _ΙξακοΧονΟοΟ ν να . πα _ρ αμινονν Γριτ _τηνιΗαι _, Α · / _ΚβικηιΙκ ηΙ κπι _Νοτιασλαυιχ αΙ ιυνΗ _μιις _, Γ . 000 _Λνοιιυν /( 1 · ΜαΟχ ης Δυναμιω ς . ( _Πιαχ _κυιχ _αι ΙΙιι χ _ο _Συμυ ' _ουΧιον _ΑαφαΧιΙας Ιχ _/ _ι να ΛηοφασΙα ιι Μ _ιριΛν υποψηφιων _τωριι ) . _Σημι ρον _ιις _Τιρ _γιβ την Λνι . Π _ιχΛσΟ ηαα ν μισιστιοι ' ΙταΧ _ιχ ιιΙ αημαΧαι μι πενθιμα _μριη _κπι τα Ματπα _χ ημΛχ α ( χιασαν . _Ιχ ηΧοΙ ιΙ ι ) η 10 ον ιι _$ · χ η ) ν Κο . ιΙ _τ { _κι , βορειας _της ' _Χ ' _ιιγ-Ι _οτης . 'ΙΙ Κο _/) ' _χ ( ια χαι _ρι ( _ιχ _ηι _χ ις δυο _ιη _6 των ηρ _οαταρ ινων _συνιρων , ΟΙ Μκιο _σληιο _» β * _* _ατ « _Χαβουν _τιν λι _^ ι _^ να χ ης ΠΛΧα _, _ΛιιΑ τ * ν _υιιοΧον 0 Α Αποχωρησουν « Ι Σνμ _· μιιχι _χ ιι _] ΔυνΑμης _οΟ _^ ιον , Ο μ , Αχχ _λη _, δ μ . Μπ _ιβ ιν _, _χβι ι Σ _τρΛχ Λρχη ς ΑΧ _* Ι _ονχχρ _Αηιστι _ιΧα ν _ ηΧ * _γρ οφ ) μαΜμ η 0 ος χ ην , Ιτ _αΧ _ιχ ι )» _Κυβ _ιρ _ησιν . Ο η . ΜηΙ _ιιν ιις χ ο Μ | 1 · ν «< ι · ( _ΧυνινβΙο υ *) _την <( ην <» ιλ 18 θι _) _ΓΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ Σ ΑΡΒΟΣ ΤΟΥ κ . IV » ΑΡΣΑΛ ΑΙ ΗΝ . ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΘΑ ΤΗΡΗΣΟΥΝ ΣΤΑ 0 ΕΡΑΝ ΣΤΑΣΙΝ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Β . ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ Β _ΝΩ _Σ ΥΙΙιΒΡΧΕΤΑ ι ΙΗ ΜΕ Ρ ΟΜ . ΗΒ . Σ ΥΝΕΛΕΥΒΙΒ _ΤΟ ν Ο . Η Ε . « Αε Ιιν . Ιιυλ _ιτ βι χ 6 Θα χα _^ _αβχλουν α & _νχ ν _η _ροβπαθ _βεχν _δαα να _ι ββ _^ . ιερμ . α υ ( ζ τ ην _«« ιιλην _χατ _α τι _} ανειχ _ρτιι _^ _ιαξ τι _) ς Ελλαδοξ _κ % 1 δι _ιν ε-« _ςς _η το _Ον - _« _επο-ι _ι αλλο παρα την π _ρα _^ _ιχη _εαν -ιοΟ Ελλη _νοχου Λ _, _λοΟ » . _ΛΟΝΔ ΙΝΟΝ ια ( _ΓΓΖ ) _- Ο υπουργος των _Εξωτερ ιχ ων χ υν Ηνωμενων Πο-Ιιτει _υιν χ Μαρααλ , δατις α ' _φιχ & η εις _Νεαν 'Τορχην δια να ηΥη _& _υ χχ ις Αμεοικανιχ _ης ανχ ιπροαωπ _ειαςεις χ ην Βκνικην Συ _νελευσιν χ υν Ην _ωμενων Ε _& ν & ν . ηχ ις χ αμνει _ιναρ ξιν χ υν _ιργααιυν χ ης _αυρ ιον . Τρι χ ην _αημερ σν ) ωμ { λησε χ _^ ες Κυριαχ ην απδ ραδιαφωνον προς _χ δν Αμπ } ικανικον Ιαδν χ αι ηοχολη & η _μι ιην Αμ εριχ ανιχ ην ¦ β _'ιβ ιν ιπι δι αφ ορων διεΦνβ ν προβληματων . Το _' χ ιι / ιενον * _οΟ λονου _τοΟ χ . Μαρα αλ ειχε _προηγουμενως _ρ αδιο _γοαφη _& ι } πρδ _ς _χον Π ρ οεδρον χ . _Τρ _αυμαν , δατις επιβαινει χ ου _υωρ ηχ του _ιΜισσο _υρ _ι * 4 λ _> - ατρεφων 6 χ Γραζιλιας . Ο χ . Ρυςς , επι του Τυπου γραμματευς του Προεδρου , εδ ηλωσε _προς _δημ οσιογραφους δτι δ Προεδρος ανεννωαε χ δ κειμενο ν « αι ι · πεδοκ _ιμασε χ δ περιεχομε _- νον του . Ο χ . Μ _αρσαλ _εδηλωσεν 8 χ ι η Αμερικη _Φα _υποβαλη _ηοοιανεις εις τΛν Βε _· νιχ ην ΣυνεΧευα ν πρδς ε · _πιΧνυιν διαφορων επιμα χο ) _ν ζητηι _ιαχ ων , χΑ _οποιι _· Αντιμετωπιζουν χ α Ηνωμενα _Εδνη Διν απεχ _αλυψβ τι προτασεις υ _· α _υποβληυουν , Αλλα _εδιιλωοεν 8 χ ι αι 'Ηνωμεναι Πολιτεια ι _υ-α τηρη _υουν _οτ _«* _εραν αχ α οιν . 'Ο Αμερικα νος _υπουρ _γδς ιων 'Ε _ξωχ εριχ & ν εΙπε ν : « _'Γπι δυο _Ιχ η 6 κοσμος Εβλεπε μετα _συμπαθειας _το _ιργον μας . Τωρα δμως τδ Ιργον τΛν _'Γνοο / ιενων Ε & _νυιν _*< 3 υποβιη _& 8 εις _τχ _ερ ισσοχ _ερ ας επιχ ρΙοεις , 'Ο _Οο-γανιαμδς Ηνωμενω ν Εχ % ν _65 ν Αντιμετωπιζει νεαν φααιν χ αι Απαιτει ται καλυτερος μηχ ανιαμδςΙΑπδ τον υφιαταμενον . ΑΙ Ην . Πολι χ εΧαι επι & νμουν να _πρ ααγαγυυν χ δν Ο Η . Κ . εις Απα _ρ αιχ ηχ αν οονανωαιν δια , χ ην εδρα _ιωσιν χ ης διε & νους ειρηνης χ α _ι _προαγω _· γην _χ η ~ ς διε & νους συνερ _γααιας . Καχ α την παρουσον αυνοδον χ ης Συνελευσεως α ι Ην . _Πολιχ εια ι δεν & α επιζητησουν Ιδι _χ ην χ ων επιχ υχιαν . _Αλια _τΛν Η νωμενων Ε _& _νο & ν _* . ΕΝΩΠΙΟΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝ 0 ΟΥΣΙΩΝΤ ΟΕ ΛΑΟΥ ΩΜΙΛΗΣΕΝ ΕΙΣ ΛΑΡΝΑΚΑ _0 « . ΒΑΛΑΤ 0 Π _0 ΥΑ _0 Σ ΘΛΙΓΕΡΑ ! ΑΣΧ Η ΜΙΑ ! ΟΛΙΒΩ Ν ΕΡΥΘΡΩ Ν ΕΒΚΑΘ ΕΤΩΝ Η ΚΡΗ ΑΠΟ & _ΟΚΤΜΑΣΙΑ _ΤΙΗ Αι'ΑαΚΟΜΜ 0 _ι 'ΚΙΣΒ £ 3 _« [ II 4 ΙΟΡΙ 0 Ι ΚΑΙ ΜΥΡΤΟΥ ΛΛΡΝΑΞ _, 13 ( τοΟ _αντατιο _· κριτοΟ μας ) _—ΧΘ 4 ς _τκρι την 6 ην μ , μ , απο τοΟ _ιξωστον · _ « - ραλιακ _, οΟ _οΙκηματος χληοιον _των Σ υντιχνιδν _ωμιλησεν ενωπιον ογκωδους _συγκεντρω . σεως 6 Εντιμος Δημαρχος Πα . ψου κ . _Βκλοττοτιουλος , 'ιις γνωστον , κατοιτιν _της _αρνηοβως τοΟ κ , ΔιοικητοΟ 8 . πωςτ « ιραχωρησηο : δειαν _ομιλι . ας _εις την _ΠλοπιΤαν Κιμωνος , χ ) ομιλια επροκειτο να γ _!* 1 ») Εις το Σταδιον _, _οιλλα κα Ικει _εματαιωθη χθες την _ττρω Ταν _, διοτι δεν ειχε _εξσοφαλι . 00 ( 1 μεχρι _τι _| ς _οτιγμ _^ ς _« αρω ιν μονον _μεγαφωνον _, _θεωρη Οεν _ωνετιαρκες δι' ανοικτον χυρον ως το _Σταδιον , Δι ' συ . τον _των _λωνον την _μεοημιριον ι ) Αστυνομια _ειδοποιηΟη _Γτι η ομιλια εματαιωθη , μιχρι δε _της 4 ης ατ _< _ογευμυχι : ι _τ ) ς δεν ι _| . το γνωστον δτι _θα ι γενι το η ομιλια , _ιτληθΒ | _δι λοοΟ ιξ _ικβ ( νων _, _οιτινες διν _ητο _Γυνοτ . τον να _εΙΓοτιοιηΟωσι κερι τ _(^ ς _ματαιωοεως _τ () ς ο | ιιλ _(« ς β _, Ις το _Βομνοστηριον , _προοηργον . το _και μι ατιογοητ < _οιν 4 τιλη · _ροφοροΟντο τα _της _ματαιωοε · ως , μολις δε τιερι την 4 , 45 ' _βξησφολΙοΟη _τιαραλιακον _οικημα , _ανηκον _εις τον < κ Λευκωσιας κ , Χρ . Καλογηρον , α · ιτο . τον ιξωατην τοΟ 6 τιο _( ου _αττεφασιοθτ να ομιλΑοπ 6 κ , Χρ , _Βαλατοττουλος _. Οταν ι . γνωοΟη και ΓιιΓοΟη Γτι 6 κ , Χρ , Βαλατωπουλος Οω ωμιλοΟοκν αηο τ ? ς τιαρ « λ ( ας _, τιληυη λαοΟ τ _^ ρχιοον να _ουνκ βντρω . _νοντιαι . μιχρι δ » _της 6 μ , μ „ οττοτι ηρχι οι τΛν 6 μιλ ( βν του , _ειχον _σκγκεντρωΓιι περι τας 3 , 000 λαοΟ . Κα _τοΟτο · παρ ' δλ · ν που δεν ιδοΟη καιρος να _εΙδοτιοιηΟο καταλληλως το κοινον οΟτε περι τοΟ _τοτιου της ομιλιας _ουτι και _αν Οα εγενετο ομιλ ( α , Αμα τη εμφανισει _ιου κ , Βαλατοτιουλου το πληβος _ιι , ε . οπασεν εις χειροκροτηματα και _εκευφημιας . Ο ομιλητης _αποτειΛ'ομενος προς τον Χλ . . ληνικον Λαον _της Λαρνακος , _ανεφερεν δτι φερει τον χαιρε · τιομον της ΧλευΟε ρας ΠατρΙ . δος , η ] _οτιοια ως _ιτοΜοεν ο κ , Βαλστοτιουλος _ουδετιοι ε _Ιτταυοε να ενδιαφερεται , και να _φροντιζρ δια την ΧΟνικην _ακοκατ τααιν ττις'Κυτ < ρου , Ειμαι ευτυχης , ιουνεχιοεν ο κ , _Βαλατοχουλος _, διοτι _ουνεττεοε να _ατκυΟυνωμαι σημερον _ττρος τον Λαον της Λαρνακος , ση . μερον _οττοτε _αποτιοπες φορ 5 · _τιμιως _ετ « λεαατε μνημοουνον 0 . περ τοΟ Εθνομαρτυρας _ΜητροποΑΙτου _ΚιτΙου Νικοδημου , _υτιο την _ηγεσιαν τοΟ _οιτοιου ηροοβφερον και εγω τας μι . κρας ιιου δυναμεις εις την υ · ττηρεοιαν _της Πατριδος , κοτα τα Ιστορικα γεγονοτα _των • Οκτωβριανων τοΟ 1931 , Δυστυχως μεχρι της στιγμης η ξενη Κυβιρνησις _Γεν επετρεψε την _ματακομιδην των _οοτων τοΟ _αεπτοΟ Ιεραρχου δια να ενατιοτεθοΟν εις τα _οτιλοτ / χνα _της Κυπριακηςγης , ιην _ωιιοιαν τοσον ηγαττιιοε και 6 ια την _οτιοιαν _Ιμοτρτορηοεν , Ο _ρητωρ ι ! τα ανιφερδη εις την _οοβαροτητα των τιροβλη _( ιαιΜν τα οποι » εν _» τιμιτωηΙ . ζει 6 Κυπριακος λοιος και ετανιο » την αναγκην συσπειρωσε _, ως τοΟ λαοΟ περιξ ενος Ε - _θναρχου , τοΟ οποιου το παρελΟον να εγγι / δται την _ιπι της Ιδιας πατροπαραδοτου εθνικης γραμμης συνεχισιν τοΟ ενωτικοΟ μας _αγδνος . Τοιουτος ( εραρχης , δστις ουγκεν . _τρωνει Γλα τα προσοντα και εχεγγυα δια τον αγωνα μας _ειναι' δ σεπτος Μητροπολιτης Κυρη _ ε ( ας κ , Μακαριος , που βγαλμενος ο Ιδιος απο τα σπλαγχνα τοΟ ΚυπριακοΟ λαοΟ , ειναι » 1 ς δ ' . οιν καλυτερον παντος αλλου να νοιωση τον πο & _ον και τας ελπιδας τοΟ λαοΟ τουτου . Μεταξυ τΛν χιλιαδων τοΟ λαοΟ _εορισκοντο , ως _ητο φυοι . Κον , και περι _τοΟς 80 εκ _τδτ αντιθετων αρκετοι των _δποι . ων ( κουβαλητοι _) εκ των πλη . οιον χωριων , προς _δημιουργι . αν θορυβου , ΟΟτοι , διευθυνα _, μενοι καταλληλως υπο διαφορων καθοδηγητων , ηρχισΟΛ να προβαινουν εις απρεπεις εκδηλωσεις και σφυριγματα , προκαλοΟντες δαιμονιωδη 0 ο · _ρυβον και _εμποδιζοντες των λαον να παρακολουΟηαιι , _Μετ ' _« Ιλιγον , συμφωνως προς προ · _καΟωριομενον _σχεδιον , _απε , χωρησαν επιδεικτικως δλοι , _ελτιιζοντες να ποραουρουν _ου . τω και αρκετους εκ τοΟ λαοΟ και ουτω να διαλυοωσι την συγκεντρωσιν , ΑΙ ελπιδες των δμως δι & ψευαΟηοαν , διοτι μεχ ( ι την _α _/ ιοχωρηοιν των ο λ , α ος _επυκνωΟη ακομη περισσο _, τιρον ττρος μκναλην απογοη _τπυοΙν πΛν . Εν τφ μεταξυ ο κ . Βαλαταπουλος εσυνεχιζε την _ομιλιαν του , οι δε Οορυβοποιοι ¦ παρτ }· κολουθουν εκ τοΟ μακροθεν _ταυτην βορυδοΟντες απο και . ροΟ εις καιρον . Ιδον _τες , εν τελει , δτι ουδεν απεφερον με · χρι της στιγμης εκεινης τα τεχνασματα των , και κατοπιν υποδειξεως των « _καβοδηγη . των » διειαεδυοαν εντος τοΟ πληθους και σιγα-σιγα- συνεκεντρωβηοαν κατωθεν τοΟ εξωστου οπτ' οπου _ωμΒλει ο κ Βαλατοπουλος _, οποτε και ηρ · χισαν εκνεου τας παντοειδεις _ααχημιας των και _εμποδιζον . τες δια μεγαλυτε ρου θορυβου και _σφυριγματων , τον _περιι · οοτερον κοσμον να _ακουη τον ομιλητην . Ο κ , Χ ρ . _Βαλατοηουλος με αρκετην _ψυχραιμιαν και _ετΟαρρυνομενος οπο _της ογκωδους συγκεντρωσεως τοΟ λαοΟ . οστις επεμενε να ακουοη τον ομιλητην ειχε π _«· _ρατωση τον λογον του _προτριψας τον λαον _αψββ ζητωκραυγαση οπερ τοΟ ΕΟνο μαρ . τυρος Μακαριου να _διαλυθω ησυχος , 'βς _ετιληροφορηΟημεν , οι ΟορυβοποιΙ εχρησιμοιτοιησαν το _τεχναομα τοΟτο , ως αντι . ποινον Για τως _ιτπαδοκι | ιασΙ ας , ας υπεστησαν οι ρητορες της αντιθετου παραταξεως εις διαφορα χωρια , προφανως μη _αντιιλαμβοΛ'ομενοι την διαφο _· , ραν μεταξυ μιας ομοθυμου υ . πο τοΟ λαοΟ αποδοκιμασιας , και των χαριν θορυβου ασχη . μιινν τ & ν ολιγων _« ρος ενοχλη σιν _της _μεγαλης πλειονοτητας τβΟ _Χαοο _, ως _εΙς την _« _ροκεκ μενην περιπτωσιν _. Παντως η στασις αΟτη το 80 Οορυβοποιων _προεχαλεσε την αγανακτησιν τοΟ ςιιλησυ · χου λαοΟ της _Λαρνακος , Η _ΥΓΡιΣΤΑΙ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ κ , ΖΗΝωΝΟΣ χρ . 2 ωζογ η Ας αφησβ νν Ι η' ΙΙΙνο _ν _χ _ι _ΑΙικημο . _χ-ης οιμηνιας και _ιχ _( 1 . νους _χΛν αν _^ _βιοιπιρον , ο ! _ιποι τχ Ηατα _ι ( θα > _σκν να κινωοονν τ & ΔισηοτιΗ & ν χ _ττ ημαιοχ _ιβ ωτιον . Ας ΙΧ 9 _ταμχν χωρα _αις _ιΖΧ ην _, Ιξ Ιαον _αγοαιαν , _Ινι ργιιαγ χ ων _« _ιντΗκα _^»» εναντιον αυτην την φοραν χ ης χ ιμης τβ 0 μονον Iιτιζωπο ς μιγαΧου _ιερα ρχον μας . ΤΙχ λ _ι _φηρισαγ το χρημα - χ α γο 0 _Αιοτχ ' ον . Ταυρα _ηροσπα $ ουγ ν ' αφαιρεσουν χΑ χ αΧον δνο / _ιο του & 1 αΜαρΙου , Ο Σαιξπηρ β _τορ ιι χ ην προσπαθειαν _αιτην _χχ ιρ _τπιρα _ν χ η ς _κλαπας . · _Εκχ ινας « υ {> χ _Χι πχ _χ ι χ & _χαΧοψ _μνο _Γνομα , χ _ιιπτιι Ικτ ινο ηον _ιε »· _μπορχΧ ν & _χΑν πΧουχ Ισ _η ( τ & ν υ . _ζριατην _μαυ _) χ αι _Αφιπι _ΙμΙ ιζηι 4 μεγας Αγγλος _ηοι · ητης , Χπ η χ ιοπη του χ _αΧοΟ Ινομαχ ος _ιχροσκομιζ χ _-ι _τ _/^^ _ονς _χι ς χ τΛς _ΙιαιοαΙας · · . . ΑΙ _γρ αμμα ! ανχ α ) συρονται μι βαθυ _πονον « αι _Αφιιρωνονται Ιχ _βαθονς ψυχης εις Ιχ _εΙνους τονς _διΧγουςα _υμπατριωχ ας . οι Ιιχ & οι _Χχαυν την ατυχ ιαν _ναμη Ι χουν Ιαχυρ & ν μνημην . Δι' Ι ΜιΙ νους _, οι Ιπ _οιοι _ηιοχχ υΟνν α . _μχΧηηταις ιις _ι , _τι 3 _ηποτχ _τοιιγ • _φουρνιασυν * οι Ιπιτηδιοι . Δι ' _ιχβ εγους , οι δποΧοτ χων _τυΟ-νν _οι _ανιηποχχ πν _* υηατιχ ην () χ οη φην _, την _ιηοιαν τους _αερβι οουν οι _Λ 8 _ιορι α > τοι _ψενιοΧιγα Δι' _Ιχεινσυς βι δποιοι _εινι · -ι σον _η-νιυματικβ ς _βκιτηροι , _« β- ' _Λιν _βυιονν 1 ) δεν _ιχουν _χ αιρλ _ι _ΜυγΛταυν να σχ _ιφοουν κγ ' α _« _ρινου ν χ αι _» _ι _βποφασιαιπ ' _· ' ηι χ !< _α _νιης Λνι / οου ηρ _*} απ > 9 _ι ' θ 5 > χ & ν /( Ι _ηαγνΙΧαατοι κ ' ' *»< _σνμβριοο _ντα ς οιαστο ' _€ Χτ _υχ _& ' • τΑαηι : _6 Χπ $ ι _τΙα _ς « αι αξιας . ΟΙ Ηομμοννιοχ οΧ χ αι οι _χ _αταγεΧαοτοι πλεον _αννοΙουιΑροι ( ιηαρχ _αυ'Τ χ αι μερ ικοι _ΙαμιΧβαι _Ιξαιρ _ιαιις ) μη _ιχ ιγαμενοι να σωυουν _τΙ ς χ α ς ηττ _, ρουαας Αρ _χιεηισχ οΛιχ ας ΙχΧαγας απ & ιο _σφοΙ ροΥ σφνροχ _οπημα . _χ-ης χο νη ς γνωμης , προοπαθα β ν _αηι τινος νι βοΧωαουν χα _χρυ _αταΧΧινα ν * _ρ & χ ης πραγματιχ 6 τη-ιοΒ χ α νι _Αοιταιουν μιαν — - Ι _ηοιανΑηηοτ * — βανι 3 α σωτηρ ιας . ΚπΙ Ανιχ αΧυψην εις τους Ι ξημμενους Ι γχ ιφΑΧους _τταν _χσι _ιΙγ χ α αχ _ατεινα _δνΒ _^ α τ _€ ον _του μι αονς και · της Απαχ ης , την _ιη _Οεν πνι υματιχ _ην _ααθενειαν το Β Σιβ , Μ ηχ ροηοΧΙχ _ο-ν Κυρηνεια χ . χ . _Νακαρ Ιον . Γλεπετε 6 ε ιχουν χ _ιηοχ ε & ΧΧο να Ανχ ιχ _αξον ιι ς π ?| ν μεχρι _τοΟΛι _τιολιπκ _ην χ αι _Ιχ Η Χηο _ιααχ _ιΗ _ηιν ΑρΓβιν _τοι Μακαριου . ΔιΑχ ι _γναρΙζΟν _* Χχ ι δ Χα _ι ς γνω ρ _ιζει χ αΧε & ς , ιπ ι Μακα ριος ιινβ * η ηροααιπ _οποιηο _- ις χ 1 _) ς Αγωνιζομενης Κυπρου _ιιο τ- _^ ν Ιβ νιχην χης _Απι _χ _αχΛαταοιν . ΙΒοΙ _ιιιχ ι _γναριζουν , ! π Λ Χα & ς _γνωριζει χ _αιιΟι · , 8 _τ « Α Μακα ριος ειναι ι ) _ΑΧηιη ς Ινα _αρχ _ααις τ & ν μιγΑΧα » Αι & αοΗαΧι & γ τ ου _Κνριον . Και ειν αι βι' αιιτο Αφου ιπ ' ι ημερας _Ιοχ ιφΟηααν χ αι _ΙμιΧΙτηακ ν τα χ _ομμοννιστικΑ π _<> οη «· ¦ γ & ν & _ιατικι Ιγχ ειρ _'ιια , _κβπιιτ _» ξαν _ιις χ ην _Αιχ _οφααιν νΑ _Αμιρι _- αβ _ητησουν . . . την _νοημονινη * του γεροντος ΛΒπν _ιι £ · ι ου , _ΙΒοκτοι 1 _κβι _πιινΒΟ βι ι _ιιοι . ΤΑ _«& _τΑ _ΑιιΟ-νη μ « Ι _ιιυααοΑ αχ _ει _ιιχ , Θα Ι _νουμησΟχ _«· ι ) ν εις χ Α - Εθνος · Ανα _^ _ρπφην χων Ι _ι _Οιγναρ _ιαι πιη _ραιρο _οι _& ν _καχ Α τΑς χ ιΧ , _ινχ α '· ας _^ _ουιιιτικΑ ι Ιχ Χ ονΑς , χπ β ' 8 ? , μαζι /( ι _ΧΧα τ * ΑΧΧα ιιισγ'ι . βι « ο ι / ι ( Η > · ΙιιΒ ηΙ Ιθυνοντες ι _)· _π > 1 ρια _ιχ ν ΛΙι _Α 700 _Αιηηρ _ιπιΤς ΟΡ γ _γποΛις Αχη _ΑηιιαΧχ ους , κοι _ον ' _Ιτη ς- ηανιπια χ ημΙιΛν _χ _α _ειΧΧο _ε Ιπι « χ ηιιονα _ι _τ _& Λικ η / ω /* Λ _τ <) ι ψ _*) _φοιι _, χ αΟ' _Κγ « _τισβ _-ν . . ¦ ιχ _νινιππ _^ Λγ ΑνΛπηφΟιΙ ΤΑ ΙΑιον συνεβη _χ _» β ιζ τ )) * _Κυπρον _'ΚοΧΑ ς , αου _Μγονν , Α Μακαριος , _ΑΧΛΑ ΑναχΩ % α > ς δεν _εΑ _ιχει _τχχ ραχ οσια * . Δ _ιν « Ζναι . _σχΑ χ αΧα χο ν . Ηα _-αχ ει _Απι ¦ / ιρονχ ιχ η ν . _π νευμαχ ικην μαΧα _- κννσιν . Και β _ι ν _ηαρερχχχ αι η με ρ α που Α φιιοθρησχ ος χ α ' ι ' _ριΧατ ιαχρις Χαο ς -να _μΙ ) Ανα _γι' _- 'ωσκ η ' μενα β δεΧυγμιας _χ _ακοη-Οι Ι _τχς Ανευ προηγουμενου χ ι ς 6 _αηος ιοΟ Μακαρ ιου- _ιι ς βαρος ¦ ~ ον _βωμου _ιχ ε _^ νου ηοιι ΙπΙ χΑ _· γ ας _οιχ _αετηρΙΑας _Ιξυιτηρεχ ηαε • ην _ι κχ ιηαιαν χ αι χ ην _πατριΑα . 'Ο « γ νωστος * * ΕΧενθιρος ' . _'υπος * Β _^ ι _ΧΟης χλΙ 11 ης 2 _τηχ _εμβρ _ιον , _ειχχ χην _χρ αγιχχ ν ' _ταεΧειαν να δημββ ιειοΙ _] _^ νο Ιμ · _αθεαχ ατα Αρθρα -υχΑ τΑν τιτΧον Οι Ανο Μακα ριοι » , μι τον αχ ο ιΑυ νΑ διαπομπευση την δηθεν - _νευμοτιχ ην _αναηηρ ' αν του Μα αρ ιον . Ας _ΑνιτΑημοαιευαιομιν < -οιχα μερη τ & ν _Αρ _θρ _εον αντ & ν , Ιριν τ & ν Αναγναοτυν μας . Αν ιυμαι _ΑιΑ την Αναδημοσιευ ση ' 7 > γ βΧεαφημι & ν . Ναμ £ ζα > ιμως , > π ειναι Αναγκη . ΙοχΛ _ 'ΚαΙ η ευωχια επι χ ου _ζωνονοΟ _νεχρου χ ου Μακαριου αντχ _ιξεχ αι υπΑ χ α χ & _ιιοχρ α _Ικ _'Ις _& ρ γι } ς πρΑαωπα του _Κν-. ' _οιπχοδ Χαου » . — - 'Δυοτυχ & ς !¦ ο > ς Α χ οχ _ε Μαχ Α ριος απιβ ανι ¦ ρΑ _ποΧΧου . ΔΙανια η μγημη χου . οτε Μακαριου . Και χ ην _βεαιν 'α ρα του τΑχ _ε Μακα $ ' ον χ _ατε' αβ εν δ σημερον ΜαχΑριος . Ε-• ας Μακα ριος με αβ _υττχΑ χ α φ &· α » . —~* ΤΑν χΑχ _ι _Μαχ _α ριο γ Αν ιχ αχ εβτ _ηαεν Α Μακα ριος _τι • ημερον . ΤΑ γηρατιΖα , βι χο · ¦ _ουχιαι , η πΧη ρης _Ευπψ 'ι ιρονχ _ιδτογ εκ μερους- χ ου περι · ' _ΑΧΧοντ ος της _ΜητροποΧεως ου , _ιαβ νσα * χ α φωτα εις την · η _> χ ) ιν χο υ Μα καρ ιου · και μετε . _ιαΧον _αιτΑν ιι ς · πρα _γματικΑν _ιαμαχ ικδν κο * _ψυχιχΑν Ιρε _ιπι _· » . . Γ ρχιααν κατοπιν τοεμαυρα χρ ο νια της κατοχης της _ΕΧΧαδ ος . Ο Μακαρ ιος _εγχ _αταΧιΧειμμενοζ ! ιφ' οΙα _τ Υ τ & ν _παρονοιαζομινων ι _6 _ς · _φιΧον του _νπ £ φερεν . Η ασθενεια τον εηροχοορη αε τοσ ν _-ιοΧυ , Αστε Ι _δε χ ιχ ο να _κοιμηΓυ ιιονο _» χ αχ _οιβ εν χ ης Μνης , _επι του _Ααπεδον κα ουχι Ι η' α _!> - ης . ΠοΧΧαΙ αΧΧ αι , ι _χειρ οτ ( _- > αι , ησαν οι αννεπχ ιαι τΤ ς Α-¦ _υενειας , κατα τας _ιιπευθυγους _Ι ψηγησιις ιαχ ' _ρ & γ . _/ Ιια Βι _5 < ρ > 1-¦ αν χΑν Ασθενη Ιερ αβχην να Αι αζοαπ _ευαται εις χ α ς _οδους χ ων Αθην & γ *—* Ο ΛΒιικαριος ηρ-¦ ηθ η να βοηθηση _Ηνηριονς ¦ τρατιωχ ας , οΤπνι ς · Ι _ηΧημμυρι ον ρακε νδυτοι τας _ιβοιιξ- γΛ _> _Αθηντογ , μιχ α χ α ς ΑτνχεΧς μα . _? ας χ ης _ΘεσσαΧι ας . ΘΧιβ ερ Α αυ χ η η _αιΧΧς χ ης _Ααβενειας χ ου Μακα ρ ιου . Και 8 _< την Ανχ ιπα _- _χ _ΙΧ 8 » ι ην *( _ι · , ) .- _^ - · Μ € χ _ε € η _καιΑπιν » 1 ς Αθηνας η Κυπρ ιακη Πρεβ _β ΙΙα χαι _Μχ ν Μιοι ? » _μμα-3 _> ν _τ _^ ν _καπιοτ _οβιν _τοι Μ ακα _- _ριου . ΑΙν 9 α ( ιπβο / ι _« ν τι 'ΧΑεν _^ _ΧΙρΛ _οβ _εια , _Αναφιρ ομιν μαγοι Ηχι _αβχ η _ιαηευαι να τΑν Ι _ξαπα _. _χχ _ιυ ιν « _' < _Κοπ ρον . Και _Αη ' ( Α & Αρχ ιζει 4 _ΙιροσυΧια _* . — 'Τα αυγ χ _αρ οχ αητειι _ηοι _» _δυονιτ _χι ς χΑν _εαυχ _ιν ι » ν οι χ αχ αχ _βαιιοι _φορχ ανουνται _εη τοι Μα · καρ _ιον , Ινα _) _αοχΑς με χα φ & _τα αβ υατα ΑΙν χ αιινα _τιη , _ηε _ΑΧλο παρ α νΑ ηιριπ _ιανιτ β » _αοχΑπια μεσα _ιις χΑ ς _βανεεγεης της Μ η . _χ ροπ _αΧιως— -ηΑαον σοφας ηχο Α ΧιοΧυκαρηος ηον _Ιφρ Ανχ ισι να _τι _ς · < ρυχ εΑαη _εγκαι ρης * . Λυτα ιιαι ποΧΛα _ΛΗα _ηαρΑ . ιιοια _οηιιοαιευιι η Απογιυματι _νιι β _ιρα _παινις , _« _Οας * α _Α'λλαι κομμουνισ τικοι α-νναδ _ιΧφαΙ * _!! _Αηα χα ς Ιοχ _ερικ _Αζε 'υηγ ιας τΛν _ΑΧι β _ερ Λν οννοΑοιπΑοο > ν . Τιι >« * _Μ ΑκΑ _,, η η Ι δια _ι « . η _/^ θΙι >« ι Λ _ _1- _· φερΓγ , _Χχ ι _·!? _Τ » ν φΙΧ « ν π | _ι . Ηταν ιΙΛεν ιιι Λγ ' ους Αν , ι _ρ . γυρους τδ » _σαη-χιν Ασθινη να _Αιαχ _ιπτη _Αηοχ _Αιινς χ α _νεΟι ια χ ου και νΑ _ΑρχΙση να _ψΑΧΙ η χΑ παΙ υχρ _ονιΑν γλι ι . _εστινοια _^ η · θη τασον & αχ ι _Μχ ρναι _- _> ΙΒ _*< ιι ' · _νεχ αι η «? Λ * η < > ν Ηοο χοΑι _ιΙιη 4 _^ χ 0 ι . α _/) ΚΑ χατ _δηιν τουτ ου ν > 1 ψρονβθ _( ι ) τοΟ _Μαχ αρ εηυ , Ι _γχι ΧυνΜ _γχ 'ν Χχι τ ) _κητΑστηαις -ηυ Ιχειρο _χ ε _ρ _ιυσι , _ιιτχ εη > _Ο ν ¦ _χ _υνΑν Αμ Ια _ης _ιι ς' Κν ρ _^ _νηαν » Λ ΑΙν Ι η _ιχ η _ενον ιις _αανινα Ικ χ & ν ημιχ ε _ρ αν να τΑν ι < 3 _/ ι » . Χαι μα < Ιφος _τοΛΑιι _χιοΒον Αι . χ α _Κικιρο νιον νομιζουν , ιτι _καταχ _ιρ αννω νονν τ ]/ _ιΛ { _ιοιις Κα · _τιλενας ( ι ) ιια · της θιαχ _ρ _ιχ ης Ηατα ( ιαχ Ιοιως χ _ι & ν _ερυΟροανα . νων Ιματι ων _χ ( αν χαι των υστε . _ριχ _υιν κραυγ _ιαν χ ων _- 'ΑΧΧΑ μι _αιιτα ηον _γρ _αφομεν Οα Λια _ρΡ _·) · { _οιιι ' κηι ηΑΧιν χ ας φωνητικ ος χα _» ν χο ρΑας οι Ιχ _ρΑσνΧοι _β _ααιι · νιαχ _οΧ Ινα ς ΛαΟενοιις γεροντας χ ου 0 α κραυγαζουν Ηχ ι _Οινομιγ χ αν ΑιαπΑχ ψ . Οχι κυριοι Ιι · _ριονΧοι _βααανιαχ _αι . Δεν _ιι μιΙΙ _ιι ιμιις ηοιι Αιασυ ρομιν τον _, Λ «· _σποχ ην , ΛΧΧΑ αιΧ ς _* _. II ΖΠ _ΝΩΝ ΧΡ . ΧΛΖΟΣ Λ _ΥΡΙ ΟΝ : Τα Γαν _μεβ _οι . ¦ _' . ] ι Ι ΤΡΙΤΗ ¦ ¦ : * . . . ι _β . Σεπτεμ βριου 1947 Σβληνη 2 _ημερων Ανατ . ηλιου 3 . 30 ! —Δ , 3 . 33 ' Μ * το : τι ( ν _βψωσιν ' _Εοφημιας μ » γ . Μελβτινης μ . ΚΑθρΕΡιΝΙ _Ι ΠΡ _ΠΙ * _ΝΗ ΕΦΗΙ _ΓΕΡΙΣ Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1 • Ε οτ _^ _ριμΟ , _ΕξιυηιΗΗοΟ Ετησια £ 2 : 0 . 0 Ετησια £ 3 . 0 . 0 • _ΑμεριικιΤς $ 20 . Η οννβρομη ειναι _τιροιεληρωτεα . II _ΙΚΙΟΜυΙΑ 10 : 1 ΗΕΙιΟ _^ ΜΟΥΚΙ _ΙΤΟ Και η νεα _« _εξορμηιις » _το ' ΑκελικοΟ μπραβου _Δοκτοροι Π _βπαπετρου βις τα χωρια Δι . οριος και Μυρτου ειχε τελος _σΛοξωτιρον και της περιφημου _« _εξορμησεως » ττρος Α . _στρομεριτην , Περι την 4 ην μ , μ , _της προχθες _Κυριακες ο Δρ _ΜυτΟαι . ο > ς , μη αυνοτιοΟεΙς απο το πα . 9 ημα του της ΠαραοκευΒις , α . _φιχΟη « Ις το πατριωτικου Διο ριος δια να ομιλησπ , Τον ρη · _τορ « _συνωδευεον τεσσαρα αυ _ΒΟΚινητα εκ Ηοντεμενου και Εν _ικ Λευκωσιας πληρη Ακελι . χυν μπραβων , Λμα τ () _υφιξε 1 του _ιξηγερΟη ουοοωμο η κοι . ( Συνεχεια εις την _Ιηνσβλιδα Αι σχεσεις , αι οποια ι πρεπει να διεπουν τα Ηνωμ ενα Εθνη Ο χ Μαρσαλ _ιδαιαεν ο Ητω σημεια , τα οποια πρεπ ει να διεπουν χ ην πολ « · ι . _ιχ _^ ν τ ων μελων _ιυ-νω ' ν χ α ι ειδικως χ ων Ηνω μενων Πολιτει ων Μεχ α _ξυ τουτων ειναι χ αι χ α εξης : « Πρεπει αι _τΒραξ _^ _1 _ς μας υα συιιφοον . 0 ν με τον Καταστατικων _Χοτρτην ασχε-Υω _$ τοΟ εαν _ενεργοΟι / _ται μεσον τοΟ Ο . Η Ε . . ειτε οχι . » Π _εττει να ενωθωμεν με αλλα ιθνη εΒς _τας _ττεριτττωσεις επιθεσεων κατα της _εδαφικες _ακεοαιοτητος και • _πολιτικες ανεξαρτησιας _μελιον εθνων δια συνδυασμε · νην _ττοοσπαθΕιαν μεσον _τοδ ο . η . _ε . » : ΕΛΛΑΣ « Η _Αμερικη θα _καταβαλη πδσαν _προ-ιπα _:-θειαν 5 ιοι . να θεστ ) τερυα _ει _ς την απειλη ν κατα της αν =-ξαρτησιαξ τη _? Ελλαδος Η προς τους _ανταρτας βοη θυα , η παρεχομενη υπο της _Νοτιοσλαυιας _. _Γουλγαριας και Αλβανιας _αποτελει αμεσον απειλην κατα της εδαφικης ακεραιοτητας και πολιτικης ανεξαρτησιας της Ελλαδος . ΑΙ Ην ' ωμι ναι _Πολιτιιαι , ( Ιπεν ο κ . Μαρσαλ , θα _κατσβαλουν τιδσαν _προσπαθειαν ττρος λυσιν τον αδιεξοδου επι τοΟ ' Ελληνικοι , το οποιον _εδημιουργ-ηθη εις το Συμβουλιον Ασφαλειας , και ιλπιξουν δτι η Βενικη Συ νελευσις θα _ευρτ ) τροπον να _'ξαλει _' _- _^ Β . την _κα · 5 » τηι Ελλαδος απειλην » » Δεν επιζητουμεν τιποτε αλλο πα ρα την _ττροστασιαν του _'ΕλληνικοΟ _Λαου , η οποια εξ αλλον / επιβαλλεται οπτ 6 . αυ'ον τον Χαρτην . Δεν ενδιας _« ρομεθα παρα δια την _ειρηνευσιν της πληρους αναταραχων περιοχης ταυτης » . ΓΕΤΟ . « Μετα δυσκολιας πιστευσμεν δτι ειναι δυνατον μελη του , - Οργανισμου Ηνωμενων Εθνων εκ προ θεσεως -να προσπαΟουν να _καταστρεψουν το οικοδομημα _τεδν Ηνωμενων Εθνων δ * 1 επιθετικης _ενεργει ας η παρεμβολης προσκομματων ΑΙ Ηνωμενοι Πολιτεια ι 5 εν αντιτιθενται αμετακλητως ε _!? _ττασαν _προτασιν αναθεωρησεως τοΟ Καταστατικου Χαρτου αλλα επι τοΟ παροντος δεν ευρισκουν λογον δια την αναγκην ριζικης μεταβολης » . ΠΑ ΛΑΙΣΤΙΝΗ , Η εξευρεσις λυσεως ειναι ζητημα υψιστης σημασιας , ειπε ,- και εξετρσσε την ελπιδα οτι οι αμεσως _ινδιαφερομενοι 6 α _διχ θουν τας συστασεις της Βενικης Συνελευσεως δια να λυθη τδ ιη-ημα ο _ρι στικως . ΣΥ ΝΘΗΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ Μεχρις δτοι / _Ιττιτιυχιη συμφωνια επιτης Βερμανικης και των αλλων κνρΙων συνθηκων εΙρηνης _διν ειναι δυνατον ο Ο Η Ε . να λειτουργηστ _) κανονικως και να _δημιουργηδοΟν αι ' συνθη ' · και , υπο τας οποιας ο 'Οργονισμος προωριζετο να _λσιτουργηση . ' 0 : κ Μορσαλ πρρωτρυνε τα λοιπα ιθνη να _συνεργασθοΟν δια την _οικονομικην σταθεροτητα , ητις ειναι απαραιτητος δια την διεθνη ευσταθειαν _. —Ο λογος του κ . Μαρ σαλ _εξεφωνηθη αργα χ θες την νυκτα ωστε να δυνηθουν να τον σχολιασουν αι ΑγγλικαΙ _εφημεριδες Ο ανταποκριτης δμως τηι ι Νιους Κρουικλ » _μεταΓιδει ιξ _Ουασιγκτοιν , δτι αι δηλωσεις του κ . Μαρσαλ α ποδεικνυουν , δτι την φοραν αυτην αι 'Ηνωμεναι _ΒΤολιτειαι θα κατελθουν εις _τας συζητησεις παρεσκευα · σμεναι με σαφες πρ _^ γοαμμσ και δεν _Εχουτν διαθεσιν νο _αφισουν την _πρωτοβουλιαν εις χειρας των Ρωσσων _, _οΒτινες κατ 6 την παρελθουσαν Συνελευσιν υπεβαλαν- την _ττροτασ-ν' περι _αιροπλισμου ., —Η Αμερικανικη _ειρημερις « Χεραλντ Τριμπουν » ασ-χολουμενη με τον λογον του κ Μαρσαλ γραφει μεταξυ αλλων , · δτι προεχει το Ελληνικον ζητημα και δτι η _Αμερικη θα ζητηση την _εγκαταστσσιν μονιμου Επιτροπης Εποπτειας Συνορων . Διν ειναι απιθανον 6 κ . Μαρσαλ να _εγειρη , γραφει η _ιφημερις , και το _ζητη-. ια της Ρουμανιας Γουλγαριας και Ουγγαριας δια την υττ' αυτων _τταραβιασιν των πολιτικων ελευθεριων του ατομου . ΕΥΣΤΟΧΟΙ _ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ 1 _ΤΙΝ _κχ ΣΟΦΟΥΛΗ ΚΑΙ _ΤΣΑΑΜΡΗ _ΕΙΣΧΓΕΣΙΡιΟΝ ΛΙΑΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟ _^ Ε ΑΜ ' ΑΒΙΑ Ρ Ν _ΕΙΤ _^ ΑΙ ΤΟΥΣ _ΑΗΣΤΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 16 ( _Γ . _ΧΧ . ) — 'Ο ραδιοσταθμος _Αθηνοιν με . _τεΑω _αεν Ατι χ ην Ι ηγ _μεταμεσημβρινην της σημερον ( χ & _Ας ) _Ανχ αιροσιοπ _εΙα του Ε . Α . Μ , Ι . πεσχε φθη τΑν Πρωθ υπαυργΑν χ . _θεμ . ΣοερουΧ ην χαι δπεδω _- χ εν _εις αυτΑν _Αακτυλογραφημενσν σημειωμα , εις τΑ οποιον περιλαμβανονται τα γνωστα : αιτη - μαχ α της Ακρας _Αριστχρδς . Οι _ΑπαρχΙζον _ιες χην Αντιπροσωπεια * Ιαχυρ Ισθηααν ιπ το Ε . Α . Μ . δεν ιχει _αχεσιν μι χ ην Ανταρσια * , Ο Πρεοθυ ηονργΑς κ . _Σοφουλης Ιδηλασεν . _εις _αοτοιις- Οχι , Ιφ' Χσον , ως Ισχυριζονται , δεν ( χουν _σχισιν μι χ ην ΑνταραΙαν , δεν _ιχονν ουτβ Αρμοδιοτητα να συζητησουν με χ ην Κνβ ε ρνησιν ΙπΙ ζτ _^ _τημαχ ος- _αφορωντο ς την _Ανχ _αοσιαν . 'Εηι του ζητηματ ος χ & ν Ιξοριστα » το ενδιαφερον _ιδηΖωσ εν _ει ς αυτ ου ς , ειναι κα . _θυστερημεγον , διοχ ι η Κνβερ . νησις εξ Μια ς πρωτοβ ουλιας ιΧαβ ι _χσλ λαμβανει μετρα ΙηΙ του ζητηματος και Ανεφερε χ ην _ηροαφατον ΑποΧναιν _ι . ΟΟΟ περιπου £ ξ αυτ εΖν _Ιχ των νησων Ικα ρ ' _ας και _'Αγιον Ευστρ ατιου . Ο Πρ _ωθυπουργο ς Ανιχ _οΙνεο σεν _ει ς την Αντιπροαωτ _ετιαν οχι κατα χ ην πραιινην συνεδρια * χ ου Συντονιβ _τιχ οδ Συμβ ουλιου Απεφασισθη η _/ ιβχ _αβ ασις _εις τας νησους των Υπουργ ων Σνρα _- _ΤΜβτικων , Δικαιοσυνης χαι Δημοσιας Ταξεως , Χνα εξετασουν _Ιπιζ-οπιως τα ς _συνθηκας , -ιπο τας οποιας Αιαβι ουν οι εξοριστοι και να λαδουν μεχρα _υπι ρ αυτω ν . αην θην εσπερινη * _Αντιπρσ . αωτιιι α του Ε . Α . Μ . _ιπεαχεχρθη τον Ανχ ιπρΑεΑβ , _ον και Υπουρ-) . _οχ _το 3 ν Εξωχ _ερικω * χ . _ΤσαΧΑαρην , πρ & ς χ & υ _ΑποΧον Ιπε _δεοσεν 8 / _ιοιον μι χΑ προηγουμενο * Ααχχ _υλογραφημενον σημειωμα , πεβιλ _οεμβανον χ α αυχ α _αιχ ημαχ α . Οσον Αφορε } το αιτημα αερι αποχ αταατασεαις τ & ν _συνταγματικ & ν _Ιλινθερι & γ , δ κ . Τσαλδαρης _απηντησεν Χτι _εις την 'ΕΧ . λαδ α _υχρ ιατμντοι _πληρεος αι συν _ταγματΛΚαι ελενθεριαι και επιχραχ εΧ _ΑηοΧυτος Ισοπ ολιτεια 8 . σον _εις _ουΑΙν Αλλο κρατος _ττον Γαλκανιων . Π _τρ αιχ _τΙροο εξηγησε τον σχ οπα ν της μεταβ ασεως των τβιων Υπουρνων _ιις τας νησους : και ι _τονισεν _ιτ _» , Ι φ' Ησαν Ισχυριζονται 8 _τ * το Ε . Α . Μ . Αποτ ελει _αυνααπισμαγ πολιτικων κομματων , δεον -δια προχ ηρ υξεως νεε Χαβ η θεσιν _ιι ς την _ιπα χ ης _Κυβερνη σεως χορηγουμενη _αιινηστιιαν , _Λχοι 6 * ο 3 ς οπεος Ελαβαν χ αι τΑ κοινοβ ουλευτικα _κομιιατα . 1 δ ΜΝΗΜΟ ΣΥΝΟΝ ΕΙ ! ΑΑΡΗ ΑΚΑ ΕΠΙ !!! Ι 0 _« _ΕΠΕΤΕΙΠ ΤΟΥ _ΓΛΝΑΤΟΥ ΙΙΤ ' & ΕΙΗ _8 ΙΙΤ _Ι Τ ΜΙΤ _ΝΙΗΙ ΤΠ ΓΤΙΙΤ ΛΛΡΝΑΞ , 15 ( του αηαπο- και _περιφρονησις προς την κριτου μας ) . —Εν _κατανυκτι- μνημην του εν εξορια τελευτη - κη ατμοσφα _ιρα και εν μεσω σαντος Πρω _ταγωνιστο _υ των εκδηλωσε ων πραγ ματικης λσ :- γεγονοτων του 1931 Μητρ ο . τ _ρειας προς την _μεγαλην κ « 1 πολιτου Νικοδημου Μυλωνα , _ιστορικην μορφην τοΟ Μητρο- του οπο ιου _ιδρα ητο η Μη . πολιτου Κιτ _ιου , αειμνηστου τροπολις Λαρνακος , και αυτο ς Νικοδη μου Μυλω να απο το ητο ινας επι πλεον λογος να πυκνον εκκλησια σμα του Μη- παραστοΟν δλαι αι _αρχαι , τα τροπολιτικου Ναου Σ ωτη ρος εθνικα σωματεια , και ο λαος Λαρνακος , ετελεσθη την _παρελθοΟσαν Κυριακη ν 14 ην _τρεχοντος και ωραν 9 ην π , μ . _εηιβλητικον μνημοσυνον τοΟ Ε - θ αμαρτυρος Νικοδημου , _ιπι τη συμπληρωσει δεκαετιας α-« ο του θανατο υ του , ΤοΟ μνημοσυνο 1 . 1 _ττροεστη ο Αρχιερατικος _Επιτροποςσιδ , Παπα Κωνστα ντινο ς Συμεων , συγκινητικωτα _τον δε και μεστων εθνικων νοηματ ων επιμνημ οσυνοι · ειπεν , 6 κ . Παντελης Β . Μπ _ιστη ς , καταθε _οας και βαρυτιμο · . 1 δαφνινον στεφανον εκ μερους του Διοικητικο υ Συ μβουλιου του Κυπρια _κοΟ Εθνικου Κομματος . Παρ εστησαν μεταξυ αλλων ο κ . Δ . Ν . Δημητριου , η οικογενεια τοΟ εθνομαρτυρας Ν ι . κοδημου Μυλωνα , αντιπρο _σωπειαι του Διοικητικου Συμ . _δουλιου , της Επαρχιακης Ε . παρσπης Λαρνακος και της _Ντ . _ολαιας Λαρνακος τοΟ Κυ . πριακο _υ Εθνικου Κομματος , Παρε _τηρηθη μετα λυπης η απουσια του Δημ αρχου Λαρ . ακος κ . Σ ανταμα και τοΟ Δημοτικου αυτου Συμ βουλιου . Η τοια υτη στασις των Δημο . _τ ικων 'Αρχ ων της Λαρνακος _ιναρακτη ρισθη ως ασεβεια συσσωμος . ΣΠΜΣΙΩΣΙ Σ _: Την _Ιπιμνημοσυνον _Αμιλιαν του χ . Παντελη Β . Μ _πιοτη β α δημοαιιυατ _αμεν _ιις χ ην _αΟβ ( αν _»( ν μας _ικΑοσιν . ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΚΕΣΟΝ ΛΕΜΕΣΟΣ , 15 ( τοΟ ανταποκριτοι ) μας ) — Κ Επιτροπη του _Κατι _εδοικοΟ Ναου Αγιας Ναπας _ετελεσε χθες Κυριακην , επι τη 10 π _επετει ω τοΟ θανατου του _αειμΜιστου Μη . τοοπολ _ιτου Κιτ _ιου Νικο _δηιιου ΜυλωνΟ , τρισαγιο ν _, _εις το δ . οποιον προεστη ο Μενας Οι . _νρνΜκνς τ _ι « , Μαγδα _Λευκονικια _τ ου , / _ι υκ _ω _σια , Χ ρυσταλλενη _Ιωηφωκη , υαρωοια , Μαρ _ιο _Μουρτ ου βανη , Κυρηνεια , _Ε-> _εν η Ιακω _βιδου , Λευκο _ισισ , Π ινα Τοαπαρ _ιλλα , Κατω Ζωι . , πν , 'Β . λεν _-η _Νι κολιιιδο _κ , Στρ _ι •' . _ολον , 'ΛνουτπσΙ _ι-ι Καζαμ ια Α μ | ιΛ ·/ ωπτον , _Κ'ι _τΙνπ Καλα _βι _ _ · . ι , _'Λμμοχωστ _ον , _ΛουρειτιΒ Κωνστ αντινο υ , _Κα'ιμσκλι , Δω ροΟεα Βεωργιου , Αγ , Σερ γτον , Στελλι Κυρια κ _ιδου , Κι _Ορκιαν , Μαργαριτα _Χι / τ _< ηλ ( τ | ι ιτρου _, Ριςοκαρπασον , Ελενη Ανδ ρεου , Λεμεσος , Δημητρ α Ιιωτ ιαδου , Καιμακλ _ι , Μελανη Χρηστου , Λευκωσια , _Βεωργια _Παπονικολαου , Λευκωσ _ια , Νε . Φελη Αντωνιου , _Λγοκμπ _Ιπ , Ι . • οαννα Μιχαηλ , Κα _'ιμακλι _, Ευ • _υχιο Σ απαρ _ιλλα , Κατω Ζω . · ) ια , Δωρα _Δυμιωτου , Στρ ο . _Ιολος _, Νικη Ιωακειμ , Λωπη . > ος , και Νικη _Μαρδακοφτα , < αι μακλ ( , Νιι _- _, ιχ ε Γ ' . _τχι , Σ _ε _βΙμ Κι α . ' , _ιμ , _'Λθτ εν Ρι . φ _ικ , Βι βρβΙν _Τε . ιμι ' η 1 , _Ρουκιε Ζεκη , Σι β 1 | ι Ρ ι . _ιικ , _ιεκιγε Μουσταφα , Σι-ΙΙ μ Ουλφετ , _Χολιτ ε Ζιχνι κ « 1 _ι ελμβ _ΤιαχΙτ . 4 κ _Λβυκωο _ιας , ΟΒΚΟΥΤΑ Ι ΤΟ _ΡΕΥΡ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΒ . ΚΥΡΗΝ ΕΙΑΕ 01 ΑΚΕΛΟΚΟΜιν _ιΟΥΝΙΣΤΑ ! ΠΑΝΤΟΥ ΑΠΟΔΟΚ ΙΜΑΖΟΝΤΑ Ι ( Συνεχεια _ικ της Ιηςσ _ελιδος ) _νοτης και ηρνειτο να τον διχθη να ομιληση . Τενεκεδες ηρχισαν κρουομενοι εξ δλων των σημειων , ηκουοντο δε κραυγαι αΛΟδοκι μαοιας και α . _γαναχτησεος . Ο κ . Παπαπετρου επεμενε , παρ' δλα ταυτα , να ομιληση , οποτε αντιπροσωπεια των χωρικων τον επλησιασε και κοσμιως τοΟ υ . πεδειξεν δτι ιο χωρ ιον δεν ειναι δυνατον ν' ανεχθ _ρ εθνο . _προδοτας και καλον βα ειναι ν * αποχωρηση . Ουτο ς εξηκο . _λουθει να εκλιπα ρη νω του επιτρεψουν να ειπη δυο λογια , πλην οι πατριωται χωρικοι δεν ησαν διατεδειμενοι να τον α . κουσουν και εφωναιον διαρκως « Μακαρισν και μονον Μακαριον > , Ο πονηρος Δοκτωρ τοτε , κατα την συνηθειων του , _εζητησε την _ενισχυσιν της αστυνομιας , η _οηοια κατ _ωρθωσεν , ευτυχως , να τον προστατευση και ουτω ηδυνηθη ν ' αποχ ωρη ση εν μεσ _( _-3 τενεκεδοκρουσιων και κραυγων των κατηγανακτισμενων χωρικων , οι οποιοι εκραυναιον δτι _θε . λουν ΜΑΚΑΡ ΙΟΠ και δτι οι εθναπροδοται δεν _ιτχοΟν θεσιν εις το πατριωτικον χωριον » ων _. Οταν απεχωρει ο Ακελικος πρακτωρ , συσσωμον το _χωρι ον εψαλλε τον _Εθνικον Υμνον . ΚΑΙ ΕΙΣ ΜΥΡΤΟΥΝ ν Εν συνεχει α ο αδιορθωτος Δοκτωρ , μη συνετισθεις , κα . τηυθυνθη _εις Μυ ρτουν , δπου _επροκειτο να _ομιληοη την 6 μ . μ . Και . εκει δμως τον ανεμε _, νεν η Ιδια τυχη . Ολοι οι χωρικοι συγκεντρωθεν τες _αττητησαν απο τον αποτυχ _τ ) μενον _ρητορα του κομμουνισμου ν' α . ποχω ρηοη , διοτι δεν ητο _ανεκτ ος εις την _πατ _ριοτ ικην _ατμοσφαιραν του χωριου των . Ζητησας , κατα την συνηθειαν του , την ενισχυσιν της Αστυνομιας , επεχει ρησε να _εισελθη εις τα δια φορα κεντρα δια να ομιλησπ η ν * ανελΟη εις την τρατκζαν , _ττλην απο παντου εξεδιωχ _θη και δεν του επετραπη να _σταματηση πουθενα , ΟΙ χωρικο ι εκραυγαζον ενθουσιωδως « _-Μακα ριον και μονον Μακαριον _» , -παρ' & λας δε τας _φιλοτ _ι / ιους προσπαθειας της αστυνομιας , με επι κεφαλης τον _λοχιαν _Ευαγαραν _Παπα-Οεοδοτου , η ταξις εκινδυνευ » να _διαιαραχ Ο η και μολις και μετα β Ιος οι αστυνομικοι Κα . τωρ _θωααυ να προστατευσου ν απο την οργην του λαοΟ τον Δοκτορα Ματθαιον , ΟΙ _ΑκελικοΙ _οιινοδοι τοΟ Δοκτορος Ματθαιον , επιμενον και _συνιοτων _εις αυτον δτι οιιωο _δητιοτε πρεπει να ομιλησ _ _διοπ μετα τας αποδοκιμα σια ς τοΟ Αστρομερ _ιτη και της Περιστερ ωνας Οα _απετελει _εξευτελισμον 6 ια την παρ _αταξιν των η ουνεχης ματα _ιωσις τω ν ομιλιων . Εις τας _προτροπας των καθοδηγη των του ο _Δοκτωρ _απηντα τρομαγ μενος και _στε _ρεοτυπω ς ι « Ορ ε παιδια δεν ιιΛι _ιτετε τον _κοσμον Αν _μου ουρουν καμμι αν _πετ ραν τ ! Οα γινω εγω > Κατοπιν της ανενδοτου Λ _πιμονης ολοκληρο _υ τη ς κοινο _, _τητ ος , δπως εγκαταλε _ιψη το χωριον ο ανεπιθυμητος _ρητ ωρ _, _ηνβγκα _οθη ουτος ν' αποχωρ _τγ ο // , . υπο την προοτσσ _ισν της _'Λοτ ' υ νομιας , μεΘ' δλου τοΟ ουρφετιιυ των μπρ αβων , ο ο . ποιος τον αυνω & ε υε , αντιλη . _φΟεις εμπρ ακτως ακο μη μιαν φοραν δτι αι προκλησεις κα . τα τοΟ λαου δι ' ασε βων και υ & ρισ _τ ικων « κφρΛοεων κατ α τοΠ ι . κλεκτοΟ των ΕΟνομ αρτυ . ρος Μακαριου δυνανται να Ι . ! χουν _σοβαρωτατας συνεπειας , αι οποιαι _απεφευ / Οησαν μονον δια της εξαιρετικης _ικανοτη . τ ος την οποιαν επεδιιξκ ν η α . στυνομ _ια _εΙς τον χβιριομ ον τοΟ ησττ | γιη , ιικτ ( ι > _μεντΑ ) λαοΟ , ΛΕΜΕΣΟΣ , 13 _ιτοΟ _' αντα . ποκοι _τοΟ μας ) — Η Επ _αρνιακη Επιτροπη τοΟ Μακα ριακοΟ Μετωπου _διωρνανωσ * ' χθες Κυριακην ομιλιας εις αρκετα χωρια ' της επαρχιας μας και _κσττηοτισ _ε τοπικος επιτοοπα _ς , Ο ενθουσιασ _αος εις ολοκληρον την Οπαιθρον ειναι πρωτοφανης _. Εις τα πλειστα των χωριων οι ' _ΑκελικοΙ δεν εξευρισκουν προσωπα δια _> α υποδειξουν ος υποψηφιους Ειδικου ς αντιπροσωπους . Εις Πυογον δ ιεοευς τοΟ γω ρ ' ου _εξεφρασε τΛν ευγην , του « Λ'α _βωτιο η 6 θεος τον λαον να _αναβιβαστι _εις τον Αονι _« τιισκοπικον _Θοονον το- Μαητ ιι . ρα Μακαριον » . Ολοι- οι _'ερεις των _νωο'ων . τους _οτσ ' . ους _επεσκετΛησον οι « νηπ _^ ο . _σωττοι τοΟ Μακα _οιητκοΟ Μ _ςτωπου , και οι πλειτοι των ο . ποιον _τισεχν Λ _^ _ονιοτκοι . _ι-Ανθησαν _ανιπι Λυ > _ακτως _υπι ρ τ > υ Μακαοιου ΕΒγ τα _νωηιητ Πα _οεκλησ _'Λ . Αηη _τκ ( τη . α Μονη , Ασνατα . _Αιεοωνα Ε - φταγωνια , Κ ελλακ ι και Ποτ . στειον η νικη τοΟ Μακαριακο _υ ΜετωΛου ειναι _εξησφοιλισμ _ενη , ΕΙΣΠΑΑΑΙΧΩΡΙ ΠΑΛΑ ΙΧΩΡ Ι , 15-Την _παρελθουσαν Κυριακην _ωμιλησεν εις Παλαιχωρι _εις ν μιαν παγκοινοτικην συγκεντρ ωσιν ο Βενικος Βραμματευς των Νεων Συντεχνιων και μελος τοΟ Παγκυπρ _ιου Μακαριακο _Ο Μετωπου κ . Μιχαλακης Ν . Πισσας με θεμα το Αρχιεπισ _κοπικων , Τον ομιλητην _παρουσιασεν ο κ . Π . Τσιωρτση ς . Η εμπνευσμενη ομιλια του ρητορος συνωδευετο απο τας αυθορμητους και ενθουσιωδεις ζητωκραυγ _ες του συγκεντρωθεντος λαοΟ υπε ρ του τετιμημενου ' / εραρχου μας κ . Μακαριου , το ινδαλμα της Κυπριακης Εκκλη σιας , και τα καυχημα τοΟ Κυπριακου λαου _κπι Ιδιαιτε ρως _τΤις πατριω τικης Πιτσιλιδς . Το τελος της ομιλιας του κ . Πισσα εκαλυι ) ιαν παρατεταμενα χειροκρ ο- τηματα και ψωνα _ι : « Μακαριον και μονον Μακαριον » . Ο κ . _ΜΙλλυτας εκ μερους της Α , Τ . Ε , και των ΒΙεων Συντεχνιων Παλαιχωριου _ηυχαριστη στησε τον ομιλητην και _ετονισε το γεγονος οτι συσσωμον το πατριω τικον Παλαιχωρι θω ψηφιση τον μαρτυρ _ικαν Ιεραρχην μας « παιρνοντας τιμη απο την τιμην του » . Τελος εψαλη ο Εθνικος Υμνος . Παρ δλας τας προσκλη σεις του ομιλητου προς τους τυχον αιτιφρ _ονοΟντας δπως υ . ποβαλουν ερωτησεις ουδεις προσηλθε )» . Ο Ακελικος Λαδδς μετα το μαθημα , το οποιον _ελα _βεν υπο των πατρ ιωτων 'Ασκοτων με επι κεφαλη ς τον Παπα _Γασιλην , φεραμενον εις τους ωμους των . _εκρυ-5 > 1 ) _εις το Παλαιχωρι , εις ενα ανωγι απο δπου ακουσιως του ηκουσε την ομιλιαν του χ . Πισαδ δια των ιιεναφω νων και διαν _ενες-ανισθτ } δεν Λδυνηθη να αποκρ υψη την επιδοκιμ _ιτσιαν του δια την ομιλιαν του κ . _Πισσα . Α Ι ΣΗΜΕΡΙΝΑ ! ΟΜΙΛΙΑ ! ΒΟΥ ΙΥΙΑΚ ΑΡΙΚΟΥ ΜΕΙΩΠΟΥ Σημερον Τ Ρ Ι ΤΗΝ , _ιδην Σ επτεμβριου , θα γινουν δμιλιαι πρας διαφωτ _ισιν της _υπαιθρου επι του ' Αρχιεπιοκο _- πικου ζη τηματος υπο των κατωθι ομιλητ ων εκ μερους του « Παγκυπ ριου Μακαριακου Μετωπου » : Βιαννης 'ΑργυρΙδης _εις Λειβ αδια ωραν 6 μ . μ ,, Μιχαλακης Πισοα ς εις ' 'Αραδ _ιππουν ωραν 8 μ . μ ,, Λεανδ ρος _Χατζημαρκου εις Ψημολοφου ωραν 6 μ . μ ., Δωρος Πουλλης _εις Ε ργατες ωραν 8 μ , μ ,, Ανδ ρεας Χ ριστοφιδη ς _εις Βαλαταν ωραν 6 μ . μ ., Ανδρεας Χριστοφιδη ς και Σ _τεψα-. ος Π ρωτοπαπας _εις Κορακουν ωρα . ' 8 μ . μ , ΑΟριον ΤΕΤΑΡΤΗΝ , 17 ην Σ επτεμβριου , θα γινουν ομιλιαι υπο των κατωθι ομιλητων εκ μερους του « Παγκυπ ριου Μακαριακου Μετωπου » » : ΟΜΙΛΗΤΑΙ : Βιαννης * _Αργυ . _ριδης εις Πολιτικαν ωραν 9 . 30 ' π . μ _., Μ . Πισαδ ς και 'Αρ . _Λοιζιδης _εις Περα ωραν 2 , 30 ' μ . μ ., Βιαννης 'Αργυρ . δης _εις Καμπια ωραν 6 μ . μ ,, Δωρος Πουλλης εις Ασσιαν ω . ραν 6 μ , μ ., Στεφανος Πρωτοπαπας και Μ . Πιοοδς _εις Κα . _πεδες ωραν 8 μ . μ ,, Λεανδρος _Χατζημαρκου εις _'Αγκαστιναν Γ μ , μ ., Ανδρεας Χριστοφιδης _εις Σιαν ωραν 6 μ . μ , και Ανδρεας _Χριατοφιδης _εις Κορ ιιον ωραν 8 μ , μ . 0 ΒΑ _ΟΥΑ ΡΑ 05 ΤΙΙΡΙΜΙ ! _ΑΙΜ Ε ΚΑΙ _ΜΙ Μ ΛΛΡΝΑΞ , 15 ( _του' αντα . _ιτοκριτοΟ μας ) —Ο Εδουαρ . δος Τσιριλλης , δ οποιος ειχε τι ραυματισθη _σοβαρωτατα κατα το αοτοκινητιοτικον δυστυχημα της παρελθουσης Πα ρασκευης βις την δδον Λαρνακας ¦ — Αμμοχωστου , _απρβιω _^ ε τη-9 ην εσπτρινην τοΟ Σα ββατου , εκηδ _ευθη 64 χθες , θ ™» , μΤΛ 1 Κ _ ΙΗ « Γ _» _ΙΤΙιη Δι' επισημου ανακοινωθεντος τονιζεται η αναγκη προ . _σταοιας των παιδιων κατα της διφθεριτιδας . 'ΑναΦε _ηετσι σχετικως Λτι το ηαρΒλ _θον ι . τος προσεβλ _ηθησαν 7 . 00 πα _< - Μα και τα 37 _ωπεθανον . Ο _ιιι _βολιασμος πσριν _ει μενπ _μετρον προστ _οσιας , , 01 νονπ _? προτρεπονται Λπως ¦ ηρασπχ . _τευσουν τα τεκνα των ουιι _βου . _λευουενοι τΛν πλη οι _'ΟΒερον Κυιε ρνητικον ( ατηΛν . δι _τυ _^ ρ . τοΟ _' . τγγ δια το » _ιιπβολι _ · σΜΟν των . Ουδεν ι _'τ _>> ου _οι _ινεπΛ-ν _ . _τπι τοΠτο _ενω αντιΟ / . τ _ι . _ιΕ- οι _π-ΓητιοτΒ καΟ ιιπτι . ο _ιπις πιθανον να απο & Π επικινδυνο ς , _ινρ ' ριι _ιπ υπ ην * ΜΙΙ · ττ ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 15 _Βτ οΟ _αντη . ποκοιτοΟ : ιια ς ) —Κατα τΑς πρωινα _ς ( _Λοας τοΠ _παριΛΟοντος _Σαββατου , ιιι ρεθη απηγ . γονι _οιιινος _τι ς ιι _ιαν συκην ο εκ Καραι _Χιτ οα ) . αιιπος Γιο . λαρτι _ς . ετων 65 Πια τ _ρυετσι « . τι _ττηΑκεπο ' Ι τ ,, 1 1 ( τΛτοκτονΙ . ας , _Χενρτπι _δ > η _' , ι ο 1 κομ · _λ' » ι . « κοι λ Ανοι _Λβη _ταν τον Αχ _ιιχ ν . χονιοιι _εντα _ιις το _απονενοημινι _* 1 _διαβημα τΗι , Η ΑΠΑΗΤΗΣΙΣ ΤΟΥ _ΚΥΓΕΡΜΙΟΙ [ 1 Μ ΔΙΑΜ ΑΡΒΥΡ _1 ΑΗ Εν σχεσει με την υπο των Ελληνων Δημοτικων Συμιου · λων Λευκωσιας αποσταλεισαν _νρο τινων ημερων διαμαρτυ _· ριαν προς την Λ , Ε , τον Κυβερνητη ν δια το υπ' αυτου εκδοθεν ανακοινωθεν , επι τοΟ Κυπριακου _^ εληφθη χθες _απαντησις του εντιμου Αποικιακου Βραμματεως , εν τη δποιφ διαλαμ βανεται οτι : « Η Α . Ε , ο Κυ βερνητης δεν προτιθεται να εξεταση η να διαβιβαση _οιασδηποτε _εισηγησεις προς τον Υπουργον των Αποικιων επι ζητηματος , το οποιον Εγινε -οσον πληρως σαφες δια τοΟ τελευταιου ανακοινωθεντος του Κυ βερνητου » , } ι ? ν , ιο _ΜΙ Ο ! ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 15 ( τοΟ αντα · ποκριιου μας ) . —Κατα τας με . ταμεσονυκ _τι ους _'ορας της πα . _ρελθουαης Παραοκευι | ς , εξερραγη πυρκα ' ι'α _εις το δασος Καρμ _ιου , μεταξυ Αγιου Ιλα . _ριωνος και Προφητου Ι Ιλια , _Πιοτ _ευυται δτι αυτη ετεθη κακοβουλως , καθοτι τα _πΟρ ε . _νεφανιοβη ( Ις 30 διαφορα μερη τοΟ Γασους κι ς αποστα _- _σιν 66 ο ιιιλ ' ων , _Ειιοποιπθε _ις ο Δασικος Επαρχος Κυρη . _υειας κ , _Βεωργιαδης ιοπ _ευ . οεν επι τοπου και _κατ ωρΟωοε να κατασ βεση _ταυ την τΒ _) βοηθεις * _της Αστυνομιας και κατοικων των χωριων Καρμ ιου και 'Αγυρτας . Λδγ < ι της εγ . καιρου καταοΙεσεως της η υρ . _καιας αι / _ζημιαι ειναι ελαχι · _στιιι , . .. ,, _ :, Η . _ιυι Ρ [ _ΙΑ ΗΚ ιιΓΕΡΗΗΤΚ _ΟΗ £ ? ι ΑΤδ « Η ΙβυΙΗΗ Σ 1 ΚΕΨ ! Σ Χθες και ωραν 5 μ . μ . εγενετο εις το _γραφειον του Επιτροπου Εργασιας η προαναγγελθεισα συναντηαις του Διευθυντου Δημοσιω ν Εργων κ , _Βουελντον μετ ' αντιπροσωπων της απεργιακης επιτροπης των εργαπων _Δημοετιων Εργων και εκπροσωπων της Π . Ε . Ο ., παρουσια και του αναπληρ ωτου Επιτροπου Εργασιας κ . Κ . Λσσιωτη , Μετα συνομιλιαν παραταθε ισαν επι Ι _^ ωραν οι αυσκεφ _βεντες _εδηλωσαν δτι εις ουδεν θετικον κατελη ξαν και δτι ενδεχομ ενως θα συναντη θουν εκ νεου . Ως _εγνωσθη κατα την ως ανω συσκεψιν υπεβληθησαν υπο των αντιπρο σωπων των απεργων συμπληρωματικα ! προτασεις προς την Κυβερνησιν , εκ της σχετικης δε απαντησεως θω εξαρτη θη η συνεχισις η μη _τΡ ) ς απεργιας . Προ της ανωτερ ω συσκεψεως ειχε συγκρο _τη θη γενικη συνελευοις των απεργων , καθ ην _εγενοντο ανακοινωσεις της απεργι ακης _ετιιτροπης κα } ε . νεκρ _ιθη ψηφι σμα διαμαρ τυριας προς τον κ , Διοικητην Εργασιας , Μετα την συνελευσιν _επηκολου _θπσε πικεττοφορ _ια των απεργων δια των κεντρικων οδων της Λευκωσι ας , ΚΑ ΟΟ ΡΙΣΜΟΣ ΝΟΙΚΙΩΝ ΛΕ ΥΚ Α Σ _Α Το Συμ βουλιον Καθορι σμου Ενοικιων Λευκωσιας εξεδικα _- σε κατα τας δυο τελευταιας ουνεδ ρ _ιας του _σωρειαν _αιτη · σεων δι' αΟξ , ησιν ενοικι ων , εξ ων αι σπουδαιο _τεραι ησαν αι ακολουθοι : Αιτησις Πετρου _'Λλωνευτη ¦ κατα Λουκα Σ υμεων δια μιαν _οικιαν παρ α την οδον Λαρ . νακος . Ο _αιτητης ηξιου αυξησιν απο £ 5-15-0 εις £ 12 , το δε Συμ βουλιον ενεκρινε £ 7 , Αιτησις Αλεξανδ ρας ' Λνδρ . Βα _βριηλιδου , εκ _Γαρωσιων , κατα τοΟ _εταλιου Τελε βαν . του , δια μιαν οικιαν παρα την οδον Λη & ρας . Η _αιτητρια ηξιου £ 1 ( 1 αντι £ 10 , Ελα β ε δε £ 11-10-0 . Αιτησις Μαριας Γουρου κατα του Συλλ ογου Αποφοιτ ων Παγκυπρ ιου Βυμνασιου , δια το οικημ α των παρα την οδον Λη . δρας . Το Συμ βουλιον ενεκρι · νεν _αυξηοιν τοΠ ενοικιου απο £ 10 _τ . Ις £ 15 , Η αιτητρια η . _ξιο . ι £ 20 , Αιτησις _'Ανθουλας _Φυοενπ-ζι . δου , κ « _τα τοΟ Δ ρος Πβτρακη _Λοι'ζιδη , δια μιαν οικιαν , Λ ( _1 . τη ηξιου £ Γ Αντι £ 41 , το 64 Συμ βουλιον ενεκρινε £ 6 , Αιτησις Ηβης Αναστασιου Κων _οταντιν _ι & ου κατα Χωφρο _» _νιου Πηγασ _ιου , _βι' Εν _μαγαΕΙ παρα την οδον ΛηΓρας , Το Συμ βουλιον ινεκρι _νβν αΟξησι ν του ενοικιου ακι » £ 2 _εις £ 3 _^ , ΕΓΙΓ ΕΓΡυιι Ι Ιδι ΦΡΟΥΡΟ » _«^—¦¦« -ι _¦» ¦ ι _.. Ιιι _. _» . ι ,-, ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 ( _Ρωυτερ και _ΓΓυ )—Ο _νουος , _ττερ Ι αμνηστια $ εν Ελλαδ ι ετεθη _« Ις εφαρμογην απο σηοερον Χιλιαδ _ε _ _ττροκη ρυξειον φε ρουσαι ιην _υπογραφην του Πρωθυπο _υργρυ κ . _Σοφου - λη _ερριφ θησαυ σημερον εξ _αεροπλανων καλουσαι του _~ _αυταρτα _ζ να τταρα _δοβ _Λν υετα του οπλια οου των και παρεχουσαι την διαβεβα _ιωοιν δτι η ζωη και η α σφαλεια των παραδιδομ _ινων θα εξασφαλισθουν ΕΙ τους . ονταρτσ 5 61 _εται προ θεσμια δεκαπεντε ημ = ρ ον απο σημερ ον προς _παραδοσιν — 'Ο Γασιλευς _Παυλο ? και η Γασιλισσα Φρειδερικ η θα επισκεφθουν κατα τας _ττρο-81 ΓΑΣ 1 ΑΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜυΔΟΣ Γα ΕβΙΣΚΕΦβΟΥΙι ΤΑΣ β , ΕΠΑΡΧΙΑΣ _σεχιις ολιγαι ημερα τα < βορειου επαρχ ιας απο τη $ Ηπειοου μεχοι τη _ Αυτι κτκ Θρακης , « αι θα επι θιω _ρησουν στρατιωτικα · Φρουρας . Θα συνοδευ _ωντα _^ υπο του Στ _ιοτ ηγο _Ο Πα παγου και του Α ρχηγου της ιν Ελλαδι Γρεττανιχης Στ ρατιωτικ η _ _Αποστ ο Λη _< , Στρατηγου _Ρι , λιγκ _ς —Ο κ . Τσαλδαρης _θο αναγωρησ η δι' Ηνωυενα _ι . Πολιτεια ς , δπου θα ηγηθ η τη Ελληνικη αντιπ ροσωπεια εΙ _ την Βενικ _ην Συνε λευσιν , τα προσεχες Σα _ββατ _οκυοιακον . Κατα την διελευσιν του εκ Πα ρισιων θα μ _ταιχη τη τελικη _Οι κονομικης Συσκε ψεως Παρισιων δια το σχεδιον Μαρσαλ - 'Ο εν Νεα 'Υο ρκη ανταπο κρι της του Ρω _υτν ρ , Πωλ Ρανκ _ιν , μεταδιδει οτι οι Ηυ _εουευσι Πολι τ ειαι μελετουν σχεδιον , συμρωνω < • προ το οποιον θα ηδυ _ναντο _νζ θεσουν τα εν :, ιλου δυναμει των _εΚ την δ ι αθεο ιν του Ο Η Ε δια την αποκατασ τασιν τη ειρηυη _ και ασφαλεια ι _ει την _Γοοειον Ελλαδα . —Την 6 . 30 ' μ . μ . εις την & ι _· ροπορι χ ην _αααιν Τατοιου εγινεχ ο ενωπιον της Α . Μ . χ ου Γασιλεως , η ορκ ωμοσια των μαθητων χ ης Σχολης Αεροποριας . Ο κ . _ΤοαΧΑαριχ _εΑηλωαεν οτι προ χ ης Αναχω ρησεω ς χ ου δια Νεαν Υορκη γ χα _Υπουργικαν Συμβο υλιον θα εχμ αποιραο _-ιοΜ Ι _αΙ τοΟ ονοματος τοΟ Π ρεαβενχ ου Αια χ ην Ρωμην , Ηβ η Αιω _οισθη Ιχ _αλο ς Π ρεσβ ευτης δια χ α ς _Αθηνας Α κ . _Ριγκοντι . — 'Ο κ . ΤααλΑαρης χ ατα την μεταβ _ααιν του εις Μιαν _ΥΑρκην θα συνοδευεται υπα του κ . ΜεΧβ . —Ο Συνπ > ν » 0 _ι >) _ς τοΟ Αμι · _ρικανικου ΠρογσΑιψατο ς Γοφ θειας πρΑ ς την 'ΕΧλα _δα και την Τουρκ _ια _ν κ . Μ _αχ Βκυ , Αφου Ιπεακε φθη , χ _δν _Λαγχ _αδαΥ και _ΑΧΧας περιφερε ' ας , _εηεατρεψι σημερον ιις Αθηνας . —Ο ραδιο _σταθμο _τητ Μοσνσς υετεδωσ -υ υπομν ημα τοΟ αρχηγου τ & ν ανταρτ ων Μαρκου , δια του οποιου αναφεοει , δτι δεν αναγνωηιζπ την . _* ι Γιρι > ησ > ν τη « μριπψ τιιρ ( -ι _ς » / ν Ελλαδ ι ως αντιπ ροσω πηπΙκην κ « Ι οτι ειητπσ _ει ' απο την Βενικην Συνελευσιν να ακουση τας απο - ψ η των αντα ρτων ! προ φορικω Ση _μερον κατ ρδικασθησον < Ι θανατον 'υττο του Στρατο _δικειου _Θ-ασαλονικη 53 εκ των 67 κατ _ηγο ρουμενων _νομμοι / νιατ _ων κα ) μελων _ιης ΟΠ ν Α Β _Ογ οι κατηγορουνται ω ενεχ _ομενοι _»| ς την δολοφον _! _»» ενο αξιωματικου τη ς Αστυνομιας κοι ενος _Κυβερ _νπτικο _Ο 'Επιτρ _οη ου Στ _ρατοδικε ιου , κοθω και ε | ι την _επιθεσιν κατα στρατ _ιητ ικου αυτοκιν ητου οποτε εφονευΟησα ν πεντε _αι-ροπΟΒ > οι —Αι ΑπωΧιιαι των αυμμοριχ ωγ Λ < ιι · Λ το ληξαν _ιικοαι χ _εχ ραωρον ΑνηΧΟο ν εις ΑΓ . Πα ρατ ηρειται _μειαιαις χ ης _Αρασεεος των συμμοριτων , η προσπαθεια χ & ν _οιιο _'αιγ _αυγκιγτρουχ αι εις σνγ · ΗιΥτ _β ικαιν τροφ ιμων και Ανα _- _αυνταξι ν . — 'Ο Π _ιτριΛρ _γης _Αλιξαν-Γρρ | ο Χριστο φορος κατα · _ττιν 40 ημιρον _ττοραμοι _»^ , του ε ! _Αθηναι , ανβχωρη · σεν αερο · η οοι * εα δια _Ροδον Αφιχθησαν Αεροπορικως εκ _ΚΙονσνανχ ινονηΑΧιεος εις _Αθηνεες οι _Τοδ ρχ οι- _ΑΘΧψταΙ χ _ολυμβηαεεος , οι ΑαιοΖοι , θα μετααχον-γ * _ι ς χους 'ΕΧλ _ηνο-Τονρκικονς κολυμβητικους Αγωνας της χρο _σεχους Πεμπτης χ αι Πα ρασ _κιυης . Τουτους _νπεΑεχθη χ ο πραεΑρειον _της Κολυμ β ητικης _Ομοαπονδιας . Η _ΒΕβ _^ ΒΙΚΗ ΕΚ 8 ΤΣΙΣ ΜΥΡΤΟΥ Συμφωνως _-ττρος _επισημον _δελτι ον , την _παρελθουσαν _Κυριαιιην Εγινε ν _ει ς την αυλην _της Μονης _'Αγιου Παντελεη . μονος _εις Μυρτου Βεω ργικη ΕκΟεσις . . _Εις την ικθεσιν _τοκρεστη η Α . Ε . ο Κυβερνητης , ' οστις ε · ξεθεσε το ενδιαφε ρον της Κυ . _βερνησεως δια την γεωργ _ιαν . Η ΜΕΡΙΣ 4 ΡΤ 0 Τ ΕΙΣ ΑΗΜ _^ _0 Η ΛΕΜΕΣΟΣ , 15 ( τοΟ ανταποκοιτοΟ μας ) . —Δι * ανακοινω . θεντος υπογραφο μενου υπα τοΟ Νεου Σ υνδεσμου Αρτοποιων Λεμεσου , Κλαδου Αρτοποιων , Ενωσεως Μικροκα . ταστηματαρχων Λεμεσου και Ανεξαρτητων Λεμεσου φερεται « . ις γνωσιν τοΟ κοινου ο _ _τι επειδη _ςιπο της 1 ης Σ επτεμβρ ιου 1947 το Βραφ ειον _Ελε-νκτοΟ Προμηθειων εν _Λεμεσφ χ τροεΓτ _] εις περικοπην της παοεχομενης ποσοτητος σιτου κο- ) κριθης απο 9 _οκαδ _ας _εις 7 οκαδας _κατ' _ατομον μηνιιτιως , και επειδη τουτο αρκει δια την κατασκευην μονον 7—7 Α οκαδας αρτου καταλληλου προς β ρωσιν , θα _οπαρχη δια .. _θι-τιμσς ημερησια , αναλογια μ · Ι νον 90 £ ως 100 _δρααιων δρ . του κατ' ατομον . Το κοινον παοακαλε _ιτοπ , προσθετει το α . νακοιιωθεν , βπως απευθυνεται δια σχετικας πληρο φοριας και _-παραπονα εις το Βραφειον τοΟ Ελεγκτου Προμηθειων . ιιΡιι ιι ηο & _Μι η ΙΜΙΜ ΙΜΜ _Μ ΛΑΡΝΑΞ , 15 ( _του ανταπο . κριτου μας ) . —Χθε ς Κυριακ ην και αραν 9 μ . μ , _εις τα οικημα του « Πεζοπο ρικου » εγινε συ · σκεψις αντιπροσωτ _ιων των σωματειων « Ανορθωαις » Αμμο . _χωστου , _< Επα » και « Π . Ο . Λ » Λαρνακος κατα την οποιον ε · λης * θη ομοφωνος αποφασις πε . _ρι αποχωρησεως των τριων σωματειων απο την δυναμιν της Κ . Ο , Π ,, απεσταλη δε και η σχετι κη παρα _ιτηοις των προς την Ομοσπονδ _ιαν . Η συ » σκεψις _εσυνεχιοθη ' _αργοτερον επι _τταρουσι _^ και των αντιπροσωπων των σωματειων « ΤσεττΙν Καγια » Λευκωσιας και « Τουρκ Ουτζιου » Αμμοχωστου , του σωματειου « _- _Λι ) μα » κωλυ _θεντος να παρευρεθη , απεφασισθη δε η ιδρυσις Ποδοσφαιρικης Αθλητικης Ομοσπονδιας Κυπρου ( Π . Α , Ο . Κ , ) , εγκριθεντος του σχε . τικου καταστατικου . Εληφθη εν συνεχεια αποφασις εκδοσεως σχετικ ου ανακοινωθεντος , εις το οποιον να καλουνται και τα επιθυμουντα να συμμε _. _τασχουν _εις την δυναμιν της Π . Α , Ο . Κ . νεα σωματεια , 6 . πως Γηλωσωσι τουτο μεχρι του Σα ββατου 20 ) 9 ) 1947 , την δε Κυριακην Οα γινη γενικη _συνελευσις , , _»*— ¦ Ι ΙιαιιΗ ΙΙΜ . ΙΙΙ _ΕΙΡΗΙΓ ( Συνεχεια εκ της Ιηςαελ _ιδος ) φημ _α χ ου πρΑς χ _ον Ιχ αΧΑγ Υ · πον _ρ γΑν των Ειω τι { ι >« 3 ν , Κο · _μι _τα Σφ υριζα , _γρ Αφιι _ · Βνα >· _ριζομιν καΧεΑς ιιι υπαρχουν Λ ' . _ιικοι _ιροι , αλλ' _αιτα χ ην 'Αγ _· γXIαν ΑΙν Ι _ξεΧιπ _ιν η καλη 0 £ . ληαις κοι ΒιΙ ζητηματα _δοναν . χ αι να Ιπα _νιξεχα _σΟουγ , Τα διαφορα συμβο υλια του χο πμον £ · χουν ΑνΑ _γκην χ ης συμβολης χ ης Ιχο Χ _ια ς » ιπΙ χ ης _ικανοχ _ητος χ αι _εθγαχ ιΗ _Οχ ηχ α ς χ ης ιις χα ιργον χ ης _^ _ηιαηιυαιιος της Λνοικοδα · μησιιας _. — 'Α * Α ( _ιΚριον η 'λγγΧ ' α χιρμοχ _ιζα * ην χυηι Η & ς _υφισχ α · _μενην _χ _ιτχΛαχ _ααιν _ηιΧΑμου _μινΗ χ ης Α _^ _βχρ _ιχ ις . ' _«~ _ν _~** # * _ι _·* _+ £¥ ' _^>^· _+ _*>· _+ _~ _* _τ- _** _' _·**·~ _*^^* - _* -- _<* ι _^»· 1 _» ¦ _^ _--ν- _^^ _- _^ _*^ _ΝΚ > _^ _τν _^ ν _^^ > _ν _^ ' _^> _% _^ ν- _^ _«{~ ι _3 ΒΗ _€ _^ _21 » _** _ _^ _* _ _^ _^^ ' *' > * < _^ ' ' ' * ιι ' ' '' ' Β ' _· ) _^^ _- _^ ' ' _^^^ '' _^ ~ ι * _? ι _^^ , _> 3 * _ _^^ , ' ' Βι'ΙΤΗ 16 ιε < πι _ε τ ι 6 ι » _Ιθυ _% _τ % Η _ι ΑΙ ΤΕΑΕΥΤΑΙΑ Ι _ΕΣ ιΩ ΤΕΡ _Ι ΚΑΙ ΚΑΙ _ΕΚ ΩΤΕΡΙΚΑι ΠΛΗ ΡΟΦΟΡιΑΙ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Ε _1 υΡ : _ΙΕ 11 _ΕΡΒΑΣΙΟΗ ΤΗΣ _ΒΕΗιΚΗΣ _ΙΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ ΤΟΥ Ο . ΗΧ , ΑΙ ΗΙ . _ιΙΙ , ιι _υ ΓΑ _ΔΙΛΤΗΡΗΣΟ _ΥΗ _ΓΡΙΙΤβυΙιυΙΑιΙ ΡΙΑ ΙΑι _ιΥιΙΤΙΙΣΕΙι ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 1 Γ ( Γ . 3 Χ ) —Η αυ ( ι _» _ανη Β _ινιχ η Συ _νεΧευαις χ ων _'Γν ιυμενων Εθ νων Α . να / ι / _νετοι _ιχ ι θα ειναι _τνπι κη « ο ! _βραχι _Χα . ΔΙ καθ ' σιτο Ιο . γασι αι προβλεπεται ιχ ι β α Αρχ ισουν χ ην _Τετα _ρτην , οποτε Α κ . Μα ρσαλ θα ομιληση πρας τη Συ νελευσιν . Πιστ ευεται Χτι δ χ . Μα ρααλ θα πα _ραμεινη καθ ' _ιλην την διαρχ ιιαν τ & ν _αυνεδριασεαιν της Συνελευσεως _ιι ς την Νεαν Υορκην , _μεταβ _αινεον μονον σποραδικως _ει ς την Ουασιγχ των . Τουιο καταδεικνυει την αημα . σιαν , την οποιαν το Υπουργειο * των _Εξαιτερικ & ν _ΑποΑΙΑει _ει ς την σχ _ιγελευσιν αυτην τ & ν _'ΓΒνωμενεον Εθνων . . Η _ιφημερις · Νι ον ΥΑρχ _Χεραλ-ντ _Τριμπουν » γραφιι 8 π πρεπει να Αναμενεται ΑπΑ την Αμερικανικ _ω ν ΑποστοΧην * ιπ-ι _· θεχ ι _κΤ ) στρατηγικη * . Η Ιφ _ημερις · ΟυΑαιγχχι _» _ν ΠΑστ · γραφει ' οτι _εις τον 4 ι . π / _ιω / _ιατιχον _Αγαονα μεταξυ Αμερικης κοι Ρ _εαοαιας η Αμερικη κατε χει την πε } β > το 6 ουΧΙα _ν την _Αποιαν _ΙννοεΧ και νΑ Αιατηρηση . ¦ _^ < ! Γ »· εων χ υριατ _εραιν Ιπιμ α-| χευν ζητημ _αχ-ων , τα ΑποΧα βα _ε-¦ _γει ρ ! _1 Α κ . Μαρσαλ ειναι κοι τα ΕΧληνιχ ον . Ετερ ον ζητ _~ ημα , τΑ _οηοΕον βα Ι _γιιριΙ Α χ . Μα ρααλ ειναι το χ ης _παραβιασεαις των πολιτικων ιΛευθερι & ν χ ου Ατο . μου _* _ι ς την ΟΙ _γγαριαν , Γουλγαρι α * κοι Ρο _υμανιαν . Ο τΙς _Ουααι γχ τοον Ανταποκριτης Ββι _ραδιοστα & μοΓ . του _ΛογΑινου χαρακτηρ ιζει _* ην προ . _σεχη Βενικην Συνελευσιν του Ο . Η . Ε . ως χ ρισιμον . ΤΑ _κυριωτερον ζη τημα ειναι τ Α Ελ ? . _ηνιχΑγ και τΑ Παλαιστι _νιακΑν , καθω ς κοι το τ · β β _εχο : —Εκπ _ειοαωΛος χ ου Υπουργει ου των Εξεοχ _ιρικοιΥ της Αγγλιας _ι-ξεφρασε την _εηιΑο . χ ιμααια _ν το » _ιια _τος- δηλωσεις τοΟ κ . _Μαρ σαλ Γσον ΑφσρΑ τΑν Ο . Η . Ε . και τΑν χινδυνον ικ της αποτυχ ιας τχ ις διευθετη σεως του 'ΓΑλ >) νικοιΙ ζηχ ημαχ ος . Ο Υπου ονΑς χ & ν _'Κξαεεοιχ _ων _τιιι _Βαλλ _' ας κ . _Μπιυε < 5 > Ανβ _γοιηιι αυπερον _Αεοοπορικο 3 Β ο _< 4 ΝΙα ν _, ΥΑοκη ν , ινα πο . _ρσιττΤ εις τΛν _ΒινοιΛν Σ υνελευσιν τ & _ν Η νωμενων Εθ νων . Α 1 ΜΕΗΙΧΗ Κ Ν » _ΙΙΙ ΛΕΜΕΣΟΣ , 15 ( του αντα . ποκρι _του μας ) , — Κ ατεπλευσε σημερον εις τον λιμ ενα μας το Ολλανδικον _ατμοπλοιον « _Οραιον » , δια τοΟ οποιου _εκομιοθησαν 26 τοννοι γενικο _δ φορτιου . Επισης κατεπλευσε το _Μαλτεζικον ατμ οπλοιον < Λγιος Βεωργιο ς » , δια τοΟ οποιου _εκομισΟησαν 50 τοννοι ' ρυζη ς και 25 κενα βαρελια της Κ . Ε . Ο . τ _» υη ι ινοι : · ΟΒΜ ΔΕΡΠΗ 5 Β Βυποις _ ΧΡ . ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗ

Τίτλος Θέμα Σελίδα