Η ΑΠΛΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙ ΟΥ Η ΝιΚΗ ΤΟΥ ΒΡΑΜΜΟΥ ΤοΟ στρατηγου κ . ΧΡ . Β ΤΣιΒΑΝΤΕ Ο π , _οαΥυεπικος νικητης δεν ι υψωματα _Ψωριαρικα . το Ο- • . _αρκει να υχτ ) . μονον _τιροσον-¦ τα , σεν φθανει να ε ' _χττ μονον ι ικανοτητας . Ο νικητης πρεπει ' να εχι _) προσωπικοτητα και να ι ινε _-νεντοιος υπο την ευρυτεραν οημασιαν της λεξεως . Διοτι πρεπει να θεση την _αφρα γιδα της προσωπικοτητας του και εις το σχεδιον της ενεργειας και ει ς την _εκτ ελεσιι . Λυτος _6 α δημιουργησμ τους _ηνικοιι'ς _••( _αραγοντσς που Οα εμψυχωσουν τα υλικα μεσα . Την _αρμε . νιαν των σκεψεων και των πμαι , εων θα' την _πραγ _ματ οποιηοη , μονος του . θα την πραγματοποιηση με με τα πολυτιμοτερα αγαθα του ανθρωπου , μι- α ' ψσ και με ιδρωτα . Η νικη εινε το δυσ _κολωιερον απο δλα τα εργα Τε χνης . 'Η νικη εις τον Βραμμον ειΥε ε ' ργον Τεχνης αναμφιο _& ητητον . Οσον περισσοτερον μελετηαι _, ι κανεις το _εδαψος , την εχθρικη ν _παραταξιν , την δια- ] _ταξιν του _οτρατου , τα μεσα . τας εντολας , τας φασεις και τας περιπετειας της μαχης , τοσον περισσοτερον του μεν ει η εντυπωσις μιας _βαθειας αρμονιας . Η αποδοσις ενος εκαστου απο τσυς εκτελεστος , απο τους ηγητορας μεχρι των στρατιωτων , υπηρξεν ανωτερα παντος επαινου . Το σχεδιον του Βραμμου παρουσιαζε ι την απλοτητα ολων των καλων σχεδιων . Σ κοπος ητο η διαλυσις τοΟ αντιπαλου μ' ε ' να _ιοχυμον κτυπημα και η αποκοπη του μεγαλυτερου δυνατου αριθμου συμμοριτων απο την _αλδαν _. κην των βυσιν . Το σχεδιον δεν ητο -- οπως συχνα συμβαινει — πρωθυστερον , ουτε υπεραισιοοοξον . Δεν εταξεν ως αντικειμενικοι · σκοπον την συλληψιν _δλων των συμμοριτων με φυοικην ουνε _- πειαν , ως εκ τουτου , την διασποραν το > ν δυναμεων , επι 6 λαβε ) της κυριας προοπαθι . ιας . του κυριου εργου , που πρεπει να συνισταται εις τ ην συντριβην του _ηθικου , την παραλυσιν του νευρικου συστηματος του αντιπαλου . Η αυμμοριακη πα . _ραταξις εις τον Βραμμον ηρχιζεν απο τα _αλβανικα συνορα , 5 υο χι-Ι . Λι _, _Β-ηη Α . _™» 1— - -- _ _ι-οπυλου και _κατηρχετο προς νοτον μεχρι του Λ πουχ _ετοι συμπεριλαμβανομενου κατ ' ευθειαν γραμην _επι τριαντ α χι _λιομετρα . Εκει εκα _μπτετσ . κατ ' _ορθην _γωνιαν προς δυσμας επι αλλων τριαντα χιλιομετρων κατ ' ευθειαν παλιν γραμμην και _εστηριζετο _ειιι των αλβανικων συνορων εις την περιοχην Κα _μενικ . 'Η ελλ ηνικη Διοικησις _ειαξι τα τρια πεμπτα των _δυναμεων ιης επι επτα χιλιομ ετρων μονο . απο το υψο μετρον ΙΙ 25 μεχ , ' , ιου I σαρνοο ε ' ναντι του αι , ' . _ο , · αριστερου ιων συμμορι των . Ιο ε ' να πεμπτον το ι ' _τιτξινν ιτι Ι υ χιλιομετρων και το τελευταιοι · ι τΒι ιου υπολοιπου _ευρι- _τατου μ . _τωπου . 'Λπο ιην _διαταειν- φαινεται καθαρα οτι η ελληνικη _Διοικηοις _ισκον . _ν'ον . ιλ _ει , _αρΟρωον- ) τυ _αριοτι ρον της εχθρικης παραταξεως κα ι , επωφελουμενη του ρηγ-, ιατ _ες , να εξαπολυση βαδιζου σαν πτερυγα , ητις . εκμεταλλευομενη την αρχικην _επιτυγιαν , _Π α -τρη'ιι - _<· Ιε *· ¦ _δΥ _*· τχι στης _προελασεως ν αι | _οκοι _|»|) ¦ ιας προς _'Λλιιανιαι οδευσει ς-, ακολουθουσα τα υ _·( ιη λα της _ελ ληνικης πλαγιας του Β ' _ραμμου , Μ . αυτον τον τροπον Οα τιαρι κ _. ιμτιτι τας φοβερος δυσκολιας του εδαφους διοτι Οα _διευα ινι : τας φαραγγας του Βραμμου ι : Ις τα ς γενεσεις των . Ει ς την · _κυριαν τιροσπαΟπον _διειεΟ _η το συνολον σχεδον του πυροβολικου και η αεροπορια . 'Η Ισχυροιατη σφυρα _επειυχι _ιτληρισιατα . Ιο εσπερος ιης πρωτης _^ _μ ιραι _τςχ φοβερα * | χΙ _τορετοι και το _τρσχυτατον Τσαρνο _κατελαμβανοντο κατοπιν πεισμονος παλης και _δορειοτερον η βαδιζουσα _τχτιρυξ κατελαμβανε την διαβασιν της _Σλημνιτσας κα ' ι τα Καλυβια Κατσαρα , συνεχως πλαγιοφυλασσομενη προς τα υπερεχοντα υψωματα των συ-! νορων . Ειντος μιας ημε ρας μαχομενοι συνεχως οι Ελλ ηνες _στρατιωται « πραγματοποιησαν προχωρησα · 10 χιλι ομετρων . Την επομενην , _υ 6 ην Αυγουστου , _εζεκαθαριοθη ιο _Οπολοιπον του ανατολικου προμαχωνας του εχθρου _, το _Παπουλι και το Τσαγκο Καραουλι . 'Η βαδιζουσα _πτερυι ,. απε- κοψε την _διαβασιν της Φουρι- ας . _Εψθασεν _εις το δασος Ρο · μπολο κα ' ι ηπειλιι το Μπαταρος , την _τελευταιαν προς την ΑΚ & _σνιαν διαδασιν του βορειου Βραμμου . Η μαχη ειχε κριθη . Ματην προσεπαθησεν ο Ζαχαριαδης ν ' ασφαλιση το Μπαταρος . _οργανωνων προχειρως την δεοποζουσαν Πορταν Ο- ' ' ' ομαν . Κεραυνοβολος παρε μ βασις της _λαμπροις αεροποριας _απεθαρρονε τους ηττημενους του Γιτσι , τους _διατε-6 εντας δια τον ακοπον τουτον . Λι ελληνικοι δυναμεις εις τας οποιας ειχον εξ αρχης ανατεΟη μεγαλοι τομεις , αλλ ' ολιγα , μεσα , επιεζαν με πεισμονα προσπαθειαν το υπολοιπον του ανατολικου μετωπου των συμμοριτων και τον _νοτιον των τομεα . Την 27 ην Αυγουστου ηρ · χισεν αγων δρομου , διοτι πασα _ωργοτνωμενη _αντιστασις των συμμοριτων ειχε παυσει . 'Η δρ ' _αδιζΟΑΚκε _τιτιρυξ ε . προχωρησε κατα 12 χι λιο μετρα οριζοντιας προβολης επι χ αωδους εδαφους και κσνελαβε το Σακκουλ _» 2413 , δυο χιλιομετρα βορειως-της κορυφης του Βραμμου . Την 28 ην Αυγουστου η κορυφογραμμη της βορειοτατης Πινδου , το _Σκι _ρτσι , η Κιαφα και οι Αρενες ειχαν _πεαει κα ' ι επ ' ι των συνορων ειχε _καταληφθ ( Ι το Κουκουλι τρια χιλιομετρα νοτιως του Βραιι-| | | μυυ . Την 29 τα υπολει μματα των συμμοριτων προσεπαθησαν να διαφυγ ουν απο την διαδασιν της Μπαρας κα ' ι απο τας διαβασεις του _Αοημοχοριου συμ πιεζο μενα απο επιθεσεις της απο βορρα κατερχομενης πτε ρυγος και απο επιθεσεις απο νοτου . Το ανηλεες σφυροκοπημα της Αεροποριας , τα πυρα του ορειβατικου πυροβ ολικου , που ηκολουβησε κατα ποδας το ακουραστοι · πεζικον , κατεστησαν τον δρομοι · της φυγης των αληθινον _δρομον κολασεως . Ιην πρωιαν Της 30 ης Αυγουστου το πυ ρ Επαυσε ν εις τον Βραμμον . Δεν νομ _ιζο ) ο τι Πνε υπιρβο λικη η λει , ις ι . εποποιια δια να _χαρακτηριση την μαχην του Βραμμου . Επικ αι _υπηρ-| Β _, αν η ορμη , η καρτερια , ο μοχθος . Επικη η δραοις της Αεροποριας . Απιστευτος η δρασις του μηχανικου , που ηνοιξε δρομους _ει ς το βαρυ πυροβολικο · , · , εκει υτιου δεν ειχε πατησε ι ποτε ουτι . _ημιονυ ς . _'Λουγκραος η δρασις του πυροβολικου που ι-, εραυνοιολησι . τον _εχΟρον με ακρ _ιβεια ν ε . Ις την _προσαρμογην των τιυρων ιαην προς τας κα · λυτε ρας επιδοσεις τ _< 7 > _ν · πολυγωνων ωολης . ΤοΟ τιιζικου _τας αι ματηρος δαφνας δεν Οα _τας φΟασιι _καιι Ι πο _ι ιι . Ει ς την ολην _υπερηφαιι ιαν της Νικ ης , της μεγαλ ης Νικης οι ι ν | _γητοριις του Στρατου , δλοι οι Ελληνε ς δυνανται ια -ιροοΟεοουν την μεγαλην χαραν δτι ι ' ι νικη υπηρξε σχεδον αδακρυς . | ΚΟΜΜ _ΗΚΑΙ _ΨΕΥΜΟΠΑ Ο κ . Κωοτας Κ . Σαδεριαδης εκ Λ _αυροδουνιου μας γρα φει τα ακολουθα εκ μερους της Νεας Συντεχνιας Εργατων και Υττοελληλων Κ . Μ . Ε . Ι Μαυροβουν ιου : Ιο _εττιοημον κομμουνιοτικον _ιντοπον της 3 . 9 . 1949 _£ γραψ £ ν οτι ιη Κ . Μ . Ε ., ¦ _προολαμβανει μονον συστημενους _εργατεςι · και « αποφευγει την προολη- ψη εργατων με προοδευτικες — λεγε κομμουνιστικες - _αντι ληψεις _, '· , ως και δτι ιοι πε- ριοσοτεροι μεταλλωρυχοι πλη _ρων _ονταν σημερα 5 4 _^ - 15 ) - την ημερα , για την πολυ _εζαιτλητικη δουλεια που _προσψερουνι · . — Αυτα γραψει το ¦ . ] κομμουνιοτικον _Εντυπον στα- , _λεντα απο τον ανταποκριτην του στη Λευκα . Δεν _γνωριζο- 1 μεν ποιος ειναι ο εν λογω ι ανταποκριτης , αλλα για να στελλει , τετοιου ειδους ανακρι . ' _βεις ανταποκρισεις , η πρεπει ι να μη ευρισκεται στην περιο- ' , χην των μεταλλειων , η πρεπει 1 να _εχπ μεσανυκτα . _'Εκτος ε-ι ι αν βελη εοκεμμενως , να αλ- ι _λοιωνη την δλην καταστασιν , ι και να καμν / η με αυτον τον τριοπον κομματικην προπαγαν- _| δαν , με οτπωτερον οκοπον να || συγκρατηση τα ολιγαριθμα μελη των παλαιοκομμουνιοτι- ' κτον συντεχνιων της Κ . Μ . Ε ., _, ' _ι που _ηρχισοα · να τας εγκατα- _(¦ λειπουν . Οι κομμουννοτα ' ι δεν εχουν πλ . εον περαση στην πε- _1 ' ρ . _οχη της Κ . Μ . Ε . και ας παυι ' _σουντιλεον να _ξελσρυγγιζων-1 1 ται και να χυνουν κροκοδειλια _ι ' _δαχρι _^ α . Ε χουν γινει πλεον 1 . - , · ' ! Ι _ι ι ι | ! • ! ' , Ι | · , ] Ι | _ι ' · . _ι ι ι ι 1 ι ) 1 . ι . «_—— ., . ι γνωστοι _οε δλους μας . 11 Ι δοΟ δμως ποια _εινα ! η , _ττραγματικοτης : • ι Οσον αφοροι την _προαλπ · . _ι ψιν εργσαων η Κ . Μ . Ε . απα' οχολει σημερον περι 'ους 2 . ' 000 εργατες εις τας _διαφο' ρους εργασιας της και _αδυτατει να προσλαβει δλους που ζητουν δουλεια . Ως εκ τουι _του η Κ . Μ . Ε . _τφοσΚαμ . δοΛ . ν _, ει κεινους τους εργατες που ε ΙΙ ναι ειδικευμενοι εις τα επο γ-| γελμα του μεταλλωρυχου , αφου _εξεταοη _τας προηγουμ _ε-) νας των υπηρεσιας . — Λυτο , το κομμουνιστικοι- ε ' _ντοπον- το ονομαζει _« _-. διακριοη των _εργαι των ε ( _ο _ποοοδευτικους και _ιιο ' ι < 1 ι ι ' ι ι ' · π ροοδευτικους ! . — Βραφει επισης το ο ' ι ' _-το _εντυπον οτι . ιοι _περισσοτεροι μεταλλωρυχοι πληρωνονται 5 _^ _? ως 15 ) - την _ημερον _> . Αυτο ειναι τελειως εκτος της _πραγματικοτητος . Εμεις τουλαχισ τον δεν γιωρι - ζομεν οοτε ΕΝΑ _μετσλλω- ρυχον που να _παιρντ , 5-4 ] , μ . - - _ιροκαματο . Τα σημερινα _ημερομιοθια των μεταλλωρυχων Μαυροβουνιου ειναι 8 , β μεχρι ( Π / 5 για τους ημερομισθιους ι εργατες , δια δε τους εργαζομενους ερι'ολαβικως , _κατωτε- ' ρον δριον ειναι 8 ) 8 και _αιωτατον δριον ακαθοριστοι- δυνα μειον να _φθαση μεχρι 25 ) - ε ' ως ι 30 , _- '· την ημεραν , με μεσον ο ι ρον _15 ν ' - 'εως 16 / -. Τωρα που ) βλεπει το κομμουνιστικοι - εν ι τυπον ημερομισθιοι · 5 _^ σι Λινιων Το προκαλου μεν να μας Ι αναφερη εστω και μιαν περι- πτωσιν . Ι Η ΕΡΒΑΣΙΑ ΑΝΗ ΛΙΚΩΝ Ο εν _Γαρωσιοις _απταποκριτη _^ /< σς μας γραφει : Ειναι αι . ιος συγχαρητηριων ο Επι & εωρητης _Εργ-αΛας της _ττολεοτς μας ο οποιος πυρετωδως εργαζεται δια την _ασφαλειαν των εργατων μας και • η _οτιαντων των ανηλικων . Εκεινο ομως το οποιον κατα την γνω μη μας ε ' _χεν _παραλ-Υψει ειναι να καμη μιαν βολτα — ισως και να το ε ' χη υπ' οψει του — ανα τα διαφορα οπιτια δια να εξεταοη — δυστυχως θα _απαγοητευθη οταν αντικρυ ση την πραγματικοτητα ' κατα ποσον υπαρχουν ακο μη _» δ ο υ λ ο ι , και _μαλιοεα ανηλικα παιδια , τα οποια εργαζονται 12--16 ωρες την ημεραν δι ' δια ξεροκομματο και δια τας υβρισιας που τους διδουν ως πληρωυην ο ! αφεντες τους . Αφου ο Επιθεωρητης Εργασιας διεταξε μαθητριας ραπτριων που επληροναν δια να μαθουν _τεχιην να εγκαταλειψουν αμεοως την δουλεια τους . _ναμιζομενδτι μια επισκεψις σ' αυτα τα _οπιτΙα δεν θει _ταν περιττη . Β Ρ Ρ Α Ρ Ρ | ! | | _«*» _-ιΓι _* . ¦ _* _« . Βι _4 Ι _^ ι _^ 11 . ¦ , _|»| ! _! ¦ ¦ _^ Ιι Λ * . Λι ι * , ι _^ - ' _ιΙ-ιι , _| 1 _« ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΑ ! ¦| • ι · * Η τελευταια λεξις της Βερ-. Ι' μανικης τεχνικης . . . ' ι ' Το αριστουργημα της _Βερ-!^ μανικης Γιομηχανιας Ρ αι τετομηχανων ... . * Το απαραιτητο συμπληρωμα καθε σπιτιου που θα σας ' _Ο ττηρετη εφ' δρου ζωης . ![ * ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ Ι ΜΕΒΑΛΑ Ι * { ΕΥΚΟΛΙ ΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ _? . Ο _ΠΛΗΡ-ΩΜΗΝ Π ¦ τ _^____ 'Ι 1 , ΓΡι η _^ Ι ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ !| _|}^ _ρ _4 ΠΗΛΑΚΟΥΤΛΣ | _§^^ _^ ΝΙΚΟΑΑΙΜΣ ι ¦ Τ » »»» _¦!« _ιρι _' _ι _^ ι _!^ _ιτ _*¦¦ _~^ ' _»< ι ι _^ _ι « _¦ ¦ ' _*» ' _^ ι ¦¦¦ ' _^ _ΗΡ' _^^ Ιι _* _ _» Τ Τ · ¦* _^* _** _¦¦«» - ¦*» _> ¦>» _*» _^ » --4 » Ο » « ι » ' _^ Φ ¦ » ¦»» _^ _Ι _ΤΑΞΕΙΔΕΥΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙ ΚΑ ι _ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑΣ _Υ : _ΕΑΛΗΗΙΚΑΙ _ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑΣ 2 ΥΒΧ 01 Ν _0 Η 1 ΑΣ Α . Ι . :: ( ΕΛΛ . Α . Σ . ) 4 ι » Αναχωρησεις με ΤΕΤΡΛΚ _ΙΝΗΤΤ'Ι Ρ ΙΑ αεροτιλανα Τ ' τυπου « Λιμπε _ρειτορς » * ' _+ · _Εχ _ιιαηι * ΠΚΜΠΤΗΝ « αι ΔΕΥΤΕΡΑΝ _ωρ α _Ομ . μΛ Ι ' Δι ' ΑΘΗΝΑΣ και αμεοως εκειθεν δια ΠΑΡΙΣΙ * _ ΛΟΝΔΙΝΟΝ - ΠΡΕΣΤΟΥΙ _'Κ ( _Σκωτ ( ας ) 1 ΝΕ _^ ΙΝ ΥΟΡΚΗΝ Τ ( χ } 1 οΧι _, _ιιαι 2 = , · . · 7 ι _ιν _τι _ι _2 ιι _αρ _αν ) * Επισης και δι ' οιονδηποτε αλλο μερος του κοσμου ,, Ι μεσφ ΑΘΗΝΩΝ ¦ ΛΤΜΟΠΛ _Ο-Ι-ΚΟΣ ΜΕ ΤΑΣ ' ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ Μ _Ε ΣΟΒΕΙΑΚΑΣ ΒΡΑΜΜΑΣ Α · Ε · > Δ ιω ΓΗΡΥΤΟΝ - ΠΟΡΤ _-ΣΛΙ'Δ - ΛΛΕΞΑΝΔΡΕ ΙΛΝ _| ' Ι ΠΕΙΡΑΙΑ - ΒΕΝΟΓΑΝ -ΜΑΣ ΣΑΛΙ ΑΝ _Λιι ι ιων _'ΕΧ ΙψΙχ _ω ν ΛτμοηΙοιαι _ν ΚΟΡΙΝΘΙΑ _χ αι ΙΩΝΙΑ ' < ' ¦ ι , _Αναχιυρηαιις < ριις φορας τ & ν μηνα και ημιραν Κνβιακην . ι , [ _ι-Ι Διω περισοοτερας πληροφοριας και _κρατηοιν ΚΟεσεων _αποτεινεοΟε : : ΡΛΥΤΙΛΙΛΚΗΝ ΕΤΔΙΡΕΙΛΝ ΛΜΛΘ ΟΥΣ ΛΤΑ , [ ' ΑΕΛΙΕΣΟΝ ΑΓΥΚΛΣ 1 ΑΝ ΛΜΗΟΧΩΣΤΟΝ ΛΑΡ 1 ΙΑ ΚΑ ' ' _ΤΗΛ . 10 β Τ 1 ΙΑ . Γ 28 ΤΗΛ ., 3 β ΤΙΙΛ . _ιιβ 'Λ Τ . Κ . Ιβ Τ . Κ . Ι » β Τ . Χ . 07 Τ Κ . 50 , ! _' ( ΠΛΑΤΡΕΣ , ΤΗΛ . 40 ι ΒΕΝΙΚΑ Ι ΣΥΒιΕΛΕΥΣΕΙΣ {} ΝΕ _^ Ν ΣΥΝΤΕΧΝΙ _ΩΝ | ι Αμιαντου [ ι Ι ¦ α Τ ) Καιοιινιαι / ιοντα τα μελ η τα > ν Νεω ν Σννιιχ νιιον | Π ' Αμιαντου τι ς _Βτ _ν-ιχα ς Συν _τλι _υυεις ως _ακολουθους : $ [[ ΝΕΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΒΕΡΑ ΤΖΙΩΝ : Τα Σα _ιιαιην Ρ / 7 Ι . _ΟΜΟ — : ¦ · _- ¦ ..-.. τ , · _^ ν __ „„ _.,, „„ , „„ , ] ιι Νεω ν Συντεχνιων Αμιαντου . II Η ΝΕΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ : Τα _Ση & _ι _αιη ,- _1 | υ 17 ) 9 ) 49 και _ωο-αν ο' μ . μ . ( Ις ιο οικημ α ι - Α Η Νιων Σνι _-ιεχνιιον _Αμιαι- του . < ν « ΝΕΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΥΠΕΙΟΥΝ ΤΑΣ : Τ ην Κν _^ , _χι , ν ]| _ι 8 ) 0 ) Ι 0 χ α ' ι ι _·· _ρ _αν 10 η . μ . ι ' ις 'ο οικημ α τιιι _ν _| _Ι γ ( Ν ι οιν Συι ' _Τι χνιων Κυιι _τ ι _Υινντ σ ς . ιι β ΝΕΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΩ ΑΜΙΑΝΤΟΥ : Την Κν . _^ ι « |{ _χ ην 18 ) 9 ) 40 χιι ι , Ι ' ιρα ν 3 μ . μ . ιι ς τυ υ ' ιΗη ηπ κ · Ι γ Π Λ Β ιΙυι · _^ Ι ' _ι-π _^ ν ιι »»»· _Κατιο '/ Ι . _ιιιιινΒιιυ . ιι ΝΕΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ Ι 1 ΕΛΕΝΤΡ ΙΟΥ . · ι ' _»>· _Κυρ ιαχι , ν Η 18 ) 0 ) _-10 κ αι <·>< ι « κ 6 ' μ . μ . _ιι ς το οικ ι / , ιιη πι _»»· υ _Νεοιι- Συν _ειχ νιων ΠτλιντΛ _Ι ο υ . Μ ΝΕΑ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΠΑΛΛΙχ _' ιιιΙΟΥ : Υ ην Δι υ ,, _' _οαν Χ 19 ) 9 ) 40 κ αι ι'οηην 7 μ . μ . ει ς το οικημ α ιων π ' Νεω ν Συν ιιχνιυιν Αμιαντου . Π ΘΕΜΑ ΤΑ _ΤιΙΝ Σ ΥΝΕΛΕ ΥΣΕΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ . [ Τ Π / . 'Ε _κΟ ' _τνις των Ε _. ΙιΤρο _ηιιτον ειιι ιης υρ < ιι ) ι ., - Τ π Μιι _ι ' _^ _οι ι ης ολ ης χ α τι _ισταστω ς ι ' χ αο τιι _ζ _ΛΙ μ- 11 {{ _τ , χνιπς . β Ιι . _·? . Οργ α νιοιικον . Κ < ι ιι | < Ι . Δια φορα , ' _γ ' // _ιιι ιρι >> θ (( ι _ιι _ι ' ι _νχαιν τ . _οιι _ικλιοι ' _ιι νιι ι _αχ ιιιρα _ιτ ηιυζ . || * ΕΚ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡ ΟΠΕΙΩΝ . 1 ιν Ι Κινηματο _γραφ ο ςΑΚΡΟΤΤΟλιΣ ( ? _^ Ι Ι Σημιρον _ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ και _αυβιον ΣΑΓΓΑΤΟΝ οι ! υνο ιιαρ _ααττ α _ιεις _χ _αθημιρινο / ς ' ολνυζ εξαιρετικους _? τ £ θ £ ' σ / .- * λ . _ομεν το _ορ αιιαιιχ ο _ασζνναμιχ ο αριστουργημα , _ιιου _ι'α ι ι _ινβ ονσιασγι χ _αι ιον _λιο δυσκολο θεατη £ « Η ΜΑΣΚΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΟΛΟΥ » _{ Μι την χαρι τωμενη + ΑΝΙΤΑ ΛΟΥΙ Σ _+ ι και τον νηε ροχο + ΤΖιΜ _ΙΑΠΑΝΟΝ _+ } Μ ια χαι-ιι / Ηι ιης Ζουγκλας _εΛιηιιιΒει σχην _ιτολιν . Ε νας ι Ι ιηιατημονα ς παν σκατωνα χωρ ις οιχ _τον . Το μονο ιλα τηριον ι ι _πον εγχ λ ημαπο ν τον _εινζ η οι ψα του οΧμαχ ος . ' - ι _Καταδιο > _ξει _$ , * Εγκλημα _τα , Φρικιαστικε ς : σκηπ ' ς . ι _ΒρονΟοχ _οηηματα , _Αναεριχ ιλλες κα ι . , , _ΠιΜινι ηι ... λν τολμαΒ _*^ _^ _ι ¦ ' - _^ ' _^ _'ι . _^ Γ _ι _»» _ι—ι _«»^ Μ _1 Ι ΜΙΙΙ _Ι * _Φ _» % 0 _ΜΒ V . ι _/^ ' ·· _γι * ι « Γ | _ΙΗ π ' _ΕΕ ΜΒ _ιι ., ΑιΒ _η ' η & _ι _' Β ' ιΤ _^ _^^ ι _Λ ' _-τιω _^ Κ ι _^ τ « Β _^^ Λκ _ηνιιιιΤ _^ . _ιΧΝ _^ _γ _^ _Ρ _^^^ ιΚ _ν _^ _^ _^ _^ ' _ΜΑΤΒΟΥΑΡ _' Ι _ _ν _^^^^ _ν _^^^^ _ν _ _ν _^ _ν _ _ν _^^ _ν _¦^ _ν _^ _x _ _Ν _^^^^^^^^^ _. _^^^^^ _νν _^ _ν _^^ _Ν _^^ ΨΥΒ ΕΙΑ ΕΙΕ _ΟΤΓΟιυ Χ ' - · ' ρ _»· τ _1 Τ _·» ι ( _ΟΤ [|[ ιΜνΛ _^^^ ! _^ ' ] <> ΨΥΠ ΙΟΜ π ' νο ' ' Λ ' : ο 1 ι Α γΚ ' _γ- ' . ' ' - ' _· ' _-Υ - '' _- ' : '¦ ' _'ι- ' _^· _ _^ - _* _1 Υ -, : ' , '' _Υ ' _ ' ' ικλογην ιου ΨΥΒΒΙΟν . λ ¦ / ¦ _' ' ' , ' ¦ ¦' '· - ' ' Χ / _/ _ι ,,-,- ! _ιι _, _Ι-Μ _» _.. _*! _, _»| _- _ιι · ι ι' - • -υ »!» . -ι ' ι ' _ιΛ _£ ι Λ ΙΟ ΜΟΝΟΝ ΜΥΒΕΙΟΝ ΠΟΥ ΘΛ ΣΑΣ Ι . Β-ΥΠΙΙΡΒ ΙΙΙ ΣΙΙ _ΑΣ _ΦΑΛ Ο Σ ΕΙΝΑΙ Λ _ι > Ι Ο . _( _.- Ι . ΕΠΙΙΟΙ . ΙΙΧ · , ΙΟ ΟΠΟΙΟΝ ΛΙ ! Ι ΙΟνιΙΤ : Ι ΑΛΙ . - . ΛΥΟ ΣΥΣΙΙΙΜΛΙΑ : ι / / / Με μι ' ιιι κοινην λαμπ'ιν του τι π ρ ,-Λ _ιι _ιοιι ι ' | με Β | _Ι ι κ ι _μικαν ρευμα , ΑΥ ΙΚ ! ¦ V _> Μι Ι ι _| _ιιοχι . ιον πετρελαιου ) ,: ι _ιουργει ι'ιι ολοκληροι · _μιμιε ¦ > ι ι / ΛΕΝ ιχιι ιι , ιιιι · ι )( ιιικι , ιιιι ι ' ιι _^ Β _(' ηι > ιι _^ ι _ι ι > ιι >¦ <· χιιλιιαανν _κιι ι _οιιπ _^(» ι ιιιιιιιτιι ι / / μηχανικοι _γνιοιιι . ις . γ _^ ΔΥΝΑΣΘΕ »¦« κ » ι ι ' ι ' _τ' 'ι α / ' , .. ιι _ιιιιι / _^ ιιιΜ ι * 'ι » · ι _^ . ης ΑΙιι _· ιΜ » , _/ 15 ΔΙΔΕΤΑΙ ι ')·>· _ιιι /« . ,- γ ιι ι ) />> ' «<» ι ( ιιιι « _· ι _«»*¦¦ ΚΑΟΕ ΙΥΙΕΙΟΝ > , _< ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΑΤΕ ΤΟ ψ _ΙΙ-: ιΟΝ _£ ΛΧ ΑΙ ΙΟ ΤΟΥΣ ΚΛΙΙΜΙ < ι _ΑΝΤΙΙΙΙΟι _, ΟΙΙΟΥΣ ΜΑΣ 5 % ΛΒΒΛΟ-ΚΥΠΡΙΛΚΗΜ ΕΤΛΙΡΕΙΛΝ _, ( ΜΛ 0 νΑ ΛΝ ) ΛΕ Λ'Κ βΣιΛΝ ι $ ΚΥΡΙΑΚΟΝ Σ . ΧΛΣ _Σ ΑΠΗΝ _, _ΛΒ _μεοον _^ _^ Κ τΙ ΙΡΟΝ ΧΡ . 0 ΙΚ 0 ΝΟΜΙΔ ΗΝ _, Λω ρνα κ ι ι Υι ( ι ) κατΛοτι ]| ι « Γ . Σ . ΠΕ _Ι ΡΙΔΙ Ι Λ _ΙΙ _ΛΙ ., Α | ι | ι οχ ι . κ η ιι ν . _^ $ Λ 1 ΙΜ . Μ ΠΛΠΛΛΠΜΙΠΡΙΟΥ , Υν , _ψαν . $ Γ . Σ . ΝΙΠΡΙΔΗΣ και ΣΙΑ ι % _Λευκωιτι , α 2 | ( Ε ΝΙΚΟΙ ΛΝΙΙΠ ΙΟΣΩΠΟΙ _^ Χ _* _ΝΝ _ _ΝΝΗ _ _^' _<* _ννΝΛ _^ ν _^ _Η _ νν _^ _% % _Ν _% _Ν _^ _* _% *· Χ _^ _ΝΝ _^ _% _ _> _Ν _ΝΝ-Η ? _ιι | ι > _χ _^<<' Ι ¦ ΜΑΠΚΟΣ ΚΗΠ ΟΣ —¦ -- . ¦ Σημ , τ , _ην ΠΑΙΑΣΚΚΥΙΙΝ χ _ιιι >·><»><· * _ΣΛΓΙΙΛΥΟΝ , . , II ΙΙ' ι ' ιιοχ η ιοιι «« ιιι _'Κ ιιιι _οι ' _ΕιιιιοοΛιιιχ ιιυ μιγηΙι ηι _> Ιον _^ Χρυσοθηρες της Αλασκας ' Με ιοΛ , · - ¦ ΜΙΛΙΙΟΥΡΝ ΣΤΟΟΥΝ _¦ < _! ' ¦ ΡΛΛΦ ΜΟΡΡΚΑΝ - ΜΑΡΤ / . ΟΡΥ ΙΟΥΙΙ _11 _ΕΡ Σ ¦ Λ · ι . , · ιιι _/ ιιιι- ι ιιιι _κς - ιιιριιι ι ιιιι ς - Νιτς Ι ' _ρημιικιικις <<»)> Χ ηουαιις - _Ειιααοιιιιι ριμ ατα _ιΙ )· ο · _νιην και Αι , ιαιιι ν - _^^ Ι-ν _^ _- _'^ , Τ _^ ι _-- _^ _^ - _^ -- _— - - _, _^ , _,., _¦¦ , _ΜΒ— - - Ι _^ 1 1 1 1 ' »* .. α . _, «¦ , » , _^ ιι _^ _ιι » .. _α . ι , ιιι _, . _~* *· α ., _ λ . ι » , _. _* ., _* _. _^* _. _¦¦ _^^ _ _^ _' _^^ _^*^ _- _*^* _: Βερμανικης _^ _ΡΤ _^ _ΡΗ ' ι κατασκευης . ¦ . _« Ι _ΒΙρ Ι * ]| Η ΗΛ _2 ΙΛΙΣΣΛ ΤΩΝ • Ρ ' _^ _βι' _^ _ΙΤι ' ιι η ι _, ' _| ΚΑΙ ΙΙΛΑΙΚ Μ Ε ΝΕΛ _Χ ι _* _^^^^ - _> ΚΔ ΤΑ Ιι _ΛΙ ΙΚΤ _Ι ΚΑΣ Η ¦ Γ /' 1 , _|| ΙΙ ' ΔΕΙοη οΙΙΙ ΧΕΙΣ _Μ _ΛΛΛ-ιΛ . » - * Η καλυ τερα 1 ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ | ΤοΟ _ΚΟι _η » ' « ι . [ *¦ ΕΥΚΟ ΛΙΑΙ ΕΙΣ ΠΙΗ ! . ' ΛΜΙ-0 ' _· μ ΙΜ ' { Ι . _ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ και ΥΙΟΣ , ι ΑΕ ΥΚηΧΙΛ — ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΙΟΙ Ι Η ΑΡΙ _Ι _ΜΑ — ΝΕΟΚ ΤΙΣΤΑ ΑΒ ΝΙΚΟΛΑ ΟΥ Ι **· _¦·**¦ _^ _Λ _^ _τ _^ _τ _, 5 ( ν-τ . _^ . - _^ ' _-- _, _—^ τ * 7 »· ι _^ » · ' »· _¦»· ' · - ··* , » , ' • , ** · ¦ Μ ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΟΤ 2 Α τι αφηγ ειτ αΒ ενας αλβανος _01 _ ΠΑ _ΤΡΟΝΕΧ ΤΩΝ _ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΤοΟ κ . Β , ΚΑΡΑΒιωΡΒΑ _Ονομαζετι Μαουρεν Ιν _τρι ζι κα ' ι ειναι . Αλβανος ! Καθαροοπμος τυπος Αρβανιτη _στρατιωτου , ατι · αωτοος που συνερ . γαζοι / ται _με τους δικους μας αλητας και _ονειριοαντα > . ' να Κατακτησουν μαζ ' ι _τιμ- Ελλαδα , να _εζιυτελισουν τον 6 _ρεττανικδν _οτ _, ολο και ... τρεμε Αγγλια ! Ας μην ειμεθα , δμως , α .-δι κοι , Τον . κ . Ιντριζι—τωρα πλεον -προκειται περι πολιτικου φυγαδος— -τον συνη _ντησα προ _καιροΟ ατο _( Ι _ροτορι . _Παοσζσλισμενος καθοτανε ο δ ' . _ιστοχης _ιιεατχ ατα στρατοπεδο του τακτικου _Στρατηγει-. Μ και με τα καταπληκτα αρ _<* _ιιανιτικα ματια ιου _παρακολοοθουοε την _κινησι του μαχομενου _ΣτροτοΟ μας . Ισως , οταν _σττ ' μ · πατριδα του , μεσα _στα δικα του στρατοπεδα , παρασυροταν απο τους _κοΛοδηγητας του Χοτζα , να φανταζοταν κι' εκεινος , οτι η Ελλας ηΥσν _ενα Εθνος ετοιμο . να < φ » _αγ'ωθη > απο την « Δημοκρατικη Αλιδανια _:.-, μια που οι συμμοριται τοΟ Μαρκου ειχαν τα αντισκηνα τους κατων απο την Ακροπολι ! —Και τα πιστευε · αυτα , μωρε Μαουρεν Ο _Αλβοτνος ομολογει δτι τα _επιστευε . εναι προχωρει ακαμι ) περισσοτερο . Φανταζοταν , δτι μαζι με τα σι / ντρ | οφια τι ] ς Ιιουκουεδιας , 6 α _£ κανε τον περιπατο του στους δρομους τεον Αθηνων . Δεν πιστευει , δμως , τωρα , ει , _ηγΛ ° > τι δλεπει . Τα _ειεροπλανα , εκεινη την ωρα , κατα σμηνη αυλακωναν τον ουρανο . _ιΣπιτφαιαρςι με την λεπτη , την « σπαθατη , τους _σι-^ _λουεττα , τα χελιδονια των _αι-• - · ' Γερων , περνουααν _πιινω απο τα κεφαλια μας . Σε μεγαλους σχηματισμους , _κατηυδυνοντο _'ιτο μετωπο , τα μεγαλα , τα _χοντροιρτιαγμενα -. _Χελλνται-5 _ερς-., ττου παραλυουν τον _καδενα με την εμφανισι τους , _πηυ προειδοποιει για μιαν εφορμηοι _αλαθευτη . Σ _τρειτος , αυτοκινητο :, πυροβολικο , μηχανοκινη τα , θωρακισμενα . Κα ' ι περισσοτερο απ' ολα , η λαικη αγανακτησις η κοααρα δλων Γ εναντιον _τοΚ · προδοτων της Χωρας . • ΒΙ Μ , Λ . · ι- . ' - ι - · - _·!—>·· -Ι- · ζι . ται , υτι εχει την ψευδαισθησι πως ζη σε αλλον κοσμο οτι ποτε δεν φανταζοταν δτι ητο δυνατον να _υπαρχη κοομος ει . ' _. ι απο την ουιαικιοκη ιου _αχτιδα . Απορει οτι καποτε ψ ιΙ τιηρι _, ε κι ' αυτος οπαδος ιυυ Χοτζα και στρατιωτης ακιπη _- _ιαρος . *« Μακρα και περιπετειωδης ι ) Ιστορια του . Την αφηγειται :: * · _ατεχνες _κομ-μενες , _φρασεις , _ιι _ιχως συνειρμο . Κα ' ι με _κατοισ-. ' ανησυχια και νευρικο- : ν _ _ιητα περιστρεφει διαρκως τα > μικρα πονηρα του ματια . Το στεγνωμενο μακρουλο του προ ι πωτιο , το μαυρει & ερο μ · _ι την I _ιΙ στεια του σουβλερη μυιη , του _ττροσ & _ιδει κωμικην ι . | ιφα- _] νιο ι . 'Απο το _Γερατι λοιπον κα- π > _-, _εται . Εκει γενν ηθηκε , ( .- -. ιι μεγαλωσε . Εκει τον 6 ρη · ι ο κομμουνισμος . Εκει του _δοθηκε η αναρχικη και _μηι » ι _, ιστι κη _καθοδηγησις . 'Απο Υ γΙ τΛν '' -τ '' στ ι ' : 'Ιν _- :. _- ( Ι ' , Υ . ιΙ ΙΙ ζωη μας , λεγει , _μεοα ¦ ' > ' αυτη την _κολαοι , εινε ν • ιιπη . Ο κομμουνισμοι δεν 'ι αι . _αφινε ι _οιιτε το ντρ ο -τοπ - ιιιουμε ελει ' ιθι ρο . Ι η νυχτες ο κοσμοι -ιου οιμαται , δεν _κλειδοινει τις _τορτις του . Βιατι ομα ιιι _κοιι , ιουνιοτΒ » 1 _θεληοουν να μπουν απου και _ΛροΟν α _τιοτιιυι , 'α _οτταζουν ολα ,... Εκει που κοιμασαι ηου - • ος , ε ρχεται καποιος αοιυιο- . _- ·«>« και _οου λεει : -, — Σηκω απανω , προδοτι _) . >—ΤΙ προδοσια _ικανα : του λες , _> --ΕΙσαι εχθρος του Λαου , οου λεει . _^ Σε πηγαινουν , 'χοιρις _& ν λη κουβεντα , κα ' ι οε τουφεκιζουν . Και διχως ποτε να μαι ης το λ ( ογο . —ιΚ α ' ι τι πρεπει να κανεις , Μαουρεν , για να _χαρακτηριοθης ως εχθρος του Λαου —Σ το στρατο , αρκει να πης οτι πεινασες , οτι κουραστηκες ι ) 5 τι η μεριδα _ι _^ _ταν λειψη , η δτι κρυωνεις , επειδη τα _ρου-/ α οου _εινε παλια . Υστερα αφηγειται με . λεπτομερειες τη ζωη του αλβανικ ου Λαου . Μια ζωη σκλ . α · 2 ων . που ζουν 6 πο αυνθηκας τρομοκρατιας , που _παραλυει και _ιΞκρωνει ολοκληρη την Αλβαν ια , που σπαριιζει κατω απο _τΙς .-απατες τοΟ Χοτζα κσι των Ρωσσων πρακτορων της μυστικης του αστυνομιας . ι Τ ιποτα δεν γινεται νωρις την εγκρισι της αστυιρμ _ιης , _Κσμμια _κιν ησις πολιτου δεν επιτρεπεται αν προηγουμενως δεν _δωοη αναφορα στα κατα συνοικιας - φρουραρχεια του Κ . Κ . Α . 'Ο διασυρμος της ανθρωπινης αξιοπρεπειας εχει φθασει _στο απροχωρητο . 'Ο κοσμωκης . η μεγαλη μαζα του _αλ . _βανικου _Λαου , ξυλοκοπειται , εκβιαζεται κα ' ι _ληστευε - _τα · ., 5 ιχως Κανενα προσχημα _, απο τους τυφεκιοφορους _στυλοδατες του καθεστωτος . ΟΙ αγροι , τα προιοντα της γης , η ιδιωτικη περιουσια , η προσωπικοτης καθε ατομου και η ελε υθερια , εχουν _εξαφανισ 6 η . Δικαιωμα ζωης και θαν ατου εχε ι το κομμα . _Μο-. ον το κομμα οριζει την μοιρα ε μψυχων και αψυχων . --Και πως βρεθηκες εδω —Παραδοθηκα , σας ειπα . Τονιζει με εμφαοι ο Αλβανος στρατιωτης : —Με ρωτατε _ιατι παραδοθηκα Μα σας ειπα . Οι συνθηκες της ζωης ηοαν τετοιες , ωστε ειπα μεοα μου : « Αφου ετσι κι ' αλλοιως ζω σαν κτηνος , αφου ειμαι καταδικασμενος αν κοιμηθω στραβα η αν κυτταξω ασχημα Ι απλως θεωρηθη οτι κυτταξα ασχημα τον καθοδηγητη μου , να τουφεκισθω , μονη λυσις , ειπα μεσα μου , εινε να _λιΥ ο _» ι , ν _>^ _ρ . ~ _κσι να παραδοθω σε σας τους Ελληνας . Μολονοτι η προπαγανδα τους με ει χε ζαλισει , μιλωντας μας διαρκως μερα και . νυχτα εναντιον σας . ημουνα βεβαιος οτι κοντα σας θα ξαναζουσα . Και ευτυχως ξαναζησα ... 'Ο Ιν _π ριζι , σκεπτεται καμποσες στιγ μες , _ξεροκαταπινει , κα ' ι συμπληρωνει —Μα ξερατε ποοος κοσμοι θελει _ναρθι _) εδω και πως μιλοΗ κρυφα μεταξυ ιους ,-ια την Ελλαδα , που πι ρ . ι _μιΛθυν · να μας σωοη απο ιην κο . ιμι · ι ) - _ν ι σ _ι ικο _κιιταπ _ιεοι . _| ' , ι ' ! : ι ι ! ' ' ' ' ι | ΤΙ ωριι _ομι . ιΒ _. _Οιυσι _νγωι , ι π ρνα κα ' ι αλ . _λα _Οεμοιο , πι-! _ρισσοιερο _βι ' . ε · , . οι :, ' . ιι ' ιΥοι . ν . ι Βια πες μας . _Μαουρεν ! Με _τοοι , συ μμοριτες πως τα . _καταφ _ερι _' _ηι . _Βτσ' και ος . ι μ . -ι-I / _ησατ :. υλε μμσ απ . _' . αιε ς . ι Ι ους _ττο _,-π ι ζι / -. _οι . ς ι 1 ν οι ιι , Ναι . 'Τ , τ . ι _] ι ιιΛι . ι . ν α κοι _»» _^ • ' _^ _ι-Ι π ' _πιι » · ν · ΙΥ _· . » ! ι-ι- _ι- » ι ¦> το'Υ _, _ι 1 _* : εριι > _μαι σα κι ιι . ι _| ιι · ' . οι ικις . ΟΙ _ιιικοι · Μ ' , ω ! _-γιοι ιζανοι εκαναν - ι ' . _τι τ ) 01 Λ γ ι -. 'Ληα » ΛΟΟγι .- _· ι ' . Ι , ' ο ιην Ι . *» _αιια και ο την _Α'ινανιιι ι )· . : / ι ' . Υ . . . Εκεηον _τιτ ο .. . _! _, μι κικινηο ι ι ς , κπι _πρα- . μιι _ιοτια _ιΟ'ιο . ιν . ι _ιαι κ > _νηθι . κ , _τοοιις _εκτ ι ' _ισι- ( . ι ι · „ _ιΥο-π-! οε μας ιους 'Λμιανιιις - , ι ννηΟηκι : η · 6 _π ι _ιιιι _ιιι . ι ' _(» ι' μπζαι · πολ ι | ιο . αοι , _φημτι , ινιΙιαν 'σι ' μι _γαι · αΒ . | _ι _ΟΚΙνι ) Τ « και οιελλοταν _( οτην ΕλλοΙια , _'ΑτελειωΤΒς αυτες οι . φαλαγγες , που εργαζονταν κυριως την νυκτα . > Ρωσσοι αξιωματικοι , Σερβ οι και Γουλγαροι επιθεωρουσαν τις _φαλετγγες αυτες . Οι δικοι οας οι . παρτιζανοι τους υπακουαν οαν σκυλια , —Ειδες ποτε κανενα αρχηγο των συμμοριτων — Εγω , οπως σας ειπα . 4 ρι σκομουν στα αυ _ ι > ρο : και ακριβως γι αυτο το λογ · ο μπορου σα να τα βλεπω ολα . Ειδα λ . οιπον πολλους μεγαλους . Και αυτο καταλαβαινα απο τα εκτακτα μετρα ασφαλειας , που ειχαν παρει οι συνοδοι . Λεν ηξερα ομως κανενα προσωπικως για να τον γνωρισω . ' Αμα τους ιδω τωρα ... —Τωρα , με το Γιτσι , και μι τις . καινουργιες επιχειρησεις , τι κανατε —Τι ηθελες να _κεχνουμε Απολογειται με υφος ενοχης , _προφανες _τταρανοων την _ερωτησι μου : -- 'Εγ'ω στρατιωτης ημουνα , Οταν μου εινναν να _δαρεοω , κτυπησα . Χτυπησε και το πυροβολικο . —Π ιους , μωρε Ιν _τ _ριζι - 'Εσας τους Ελληνες . Αυτο , μδς ειπαν , επρεπε τα γινη , για να καλυφθη ο ελιγμος τοΟ Ζαχαριαδη . —Χτυπησες κ εσυ -Ναι , και πολλες φορες . | —Και ... δεν υπολογισατε [ τον Ο . Η . Ε . _ —Ο . Η . Ε . Τι πραμμα εινε αυτυ απορει ο στρατιωτης του Χοτζα και _κυτταζει _ερευνη τικα τον διερμηνεα , Διδονται εξηγησεις περι Οργανισμου Ηνωμενων Εθνων κ . λ . π ., μα ο Αρβανιτης ι σκα-- ( αλδανιοτ ' ι : τιποτε ) . Iδεαν δεν £ χει ο αμοιρος . — 'Εγ'ω , μια φορα , στην πρω τη ευκαιρια που βρηκα παραδοθηκα οε σας . Και γυρτσοα φαγητο και , το _κυριωτερο , κοι μαμαι δσο θελ . ω και ησυχος . Πρωτη φορα , _υοτερα απο χρο νια πολλα , ευχαριστουμαι τον υπν ο μου . Τωρα με τα Ο . Η . Ε . μη με μπερδευετε . Δεν ξερω εγω τετοια πραματα . —Βια πες , μου _Μοκ _« ρεν , οΒ _Γορειοηπειρωται πως περνουν με το Χοτζα —Ποτε η ζωη τους δεν ηταν χειροτερη , απαντα ο Μαουρεν . Βια το πια ασημαντο _~ ΥΥ _« .. _0 _»> , _ , » _ιυι και _εξαφανιζονται , αλλοι κλεινονται σε στρατοπεδα και αλλοι εξοριζονται οτη _Ρωσσια . Ολοι τους περιμενουν με λαχταρα τον ελληνικο Σ τρατο να τους ελευθερωση , γιατι αλλοιως ο Χοτζας & α τους _εξαφαιντσ [| ολους με το τρομοκρατικο ι προγραμμα του . || 'ξδω η συιεντευξις _τελειω-| ογλ ' , αφου προηγουμ ενως ο | παραδοθεις παρεκαλεσε να φω _τογραφηΘη , - / ια να δη ο διαφωτιστης του λοχου του δτι ζη και να σκαση απ ' ιο κακο του η ια τιμωρηθη επειδη του ξε φυγε ο 'Ιντριζι , απο • τους Ρωοοους ιμεγαλους - , απο την -Νικα _βεντ ε · , , την _οποιαν ο ατυχης αιθρωτιακος , που _α-, _νοει τον Ο . Η . Ε ., π ( χ _> φει _ρι- ι χαμη λωνοντας απο υποουν _ι _δητο φοβο την διαπεραστικη και κακοη χη αρβεινικη φω V'Ι το » . » . ! _^^^ _= _^^^ _ν _«!^ ν ! 30 · = 1 _»» = ! 5 _ιι = ! = 1 ι 3 ι = Κ 3 _»»? ι ! ι 1 ι 3 ι = _ιε = _ιΒ 1 £ = _Ιι 3 _ε 3 ι = 5 £ ι 1 ΜΑΒΙ Κ Ο ΠΑΛΑΤ _ι | _υ _-+ ( 1 ! ι Ι Πλ ηρ οφορουνται οι αια _τ α : μα ς οτι ατια της / ιοοσι . - ιτ 1 } χονς ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ) 0 ) 49 αρχ ιζουν αι χτι _μερινα _ι αιι - |] ΙΓ ροΜ _τααεις του ΜΑΒΙΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ- «> ς συιηΟα _. ς , (( υ ητοι τα ς ΚΥΡΙΑΚΛΣ 4 ιιηραο ιαοτι ς κιι ι τα _ καιι _ημι - ] _Ι ριια ς αυα . ι | ι 3 _^^ ι _* νν % ! _ιιΧ _^ Χ ν _ _ΧΝ ? νΧ <> _ι _< _% 5 ι % _ΝΧ _^ , ι Χ _% _Χ _ ν _?» ν _ % >» _% _ ν _3 ι Ι ΖΗΤΟΥΝΤΑυιΡβΣΦΟΡΑι ) γ . Ζ ητουνται _τιροσψοραι διο την _εκμεταΛλιυ _οιν ιου 2 4 μπουφε του νεου _Χι . ιμ ' _-ριιοΟ Κινηματοθεατρου _ΤΤΑΛ- Χ _/ ¦ ΛΑ Σ - Λι . μεσου . ψ . γ , Αι ιν λογω προσφοροι θα κλεισ ουν τη » . Μην > _^ _Σι ., ιπι _μοριου . _^ , _< Δια πληροφοριας α , _τοταΟηι . : ¦ / . % ΚΙΝΙΤΜΛ ΒΟΘΕΑΤΤΟΝ « ΠΑΛΛΑ Σ Λεμεσου Ι ηλ . _3 _, Μ ' _&* $ και ΒΡΑΦΕΙΑ κ . ΒΝ . Α . ΣΗΤ Α , Ι ηλ . υ » , Λεμε σος . >| < _ΧΝΛΧ _> ι _·> . Ν % > . Χ _ ν _ _ΧΧΧΜ _* _Ν _ ν ν _ΝΛ _Χν _ _% ΛΧ _ΝΧ _ 1 αι , _Απηβειτ τλμ αμαγμλττλμ η _^ τ -ιι « ' ¦ - _' _^—'— _—ΤΒ ! Β -- .. - ,. , , ~ τ II _ι ΤΑΙΕΚΙ _ΙΙ Β _Μ ΒΠΒΠ ι ΠΙ _1 Μ 1 Η ΙΠΕΒ _ΙΕΙΛ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΙ ΚΟΣΜΟΥ αΥ . τι _ροοδοι _τ ωΝ _βετικωΝ _επιΣ _ΤΗΜωΝ ΤοΟ Δρο 5 Φ . 2 Β . ΕΝΤ . ΒΚ Γ ' . ( _Τελευταιον ) Η ατομικη στηλη προς παραγωγην ενεργειας ειναι εξ ισου _αττλη ' εις την ουλληψιν της . Στηριζεται _εις το δτι εαν λαδετε μιαν _ραδδον _γραοιτου και την ¦ περιπλεξετε καθ ' _ωρισμενοτ διαστηματα με μιαν ιτεραν μεταλλου- --ουρανιου _ε-ιναι δυνατον να επιτυχετε μιαν _αΛυσιδωτην αντιδραοιν με την προυποθεσα · οτι τα υλικα ειναι καθαρα και η στηλη αρκετα μεγαλη . Τα ατομα του ουρανιου 235 ευρισκονται εντος του μεταλλουουρανιου κα ' ι εαν εξαπλωθουν κατα μηκος της εκ _γραοιτου ( _ιαδδου καθ ωρισμενας αποστασεις , εις την δευτερον γεννησιν -περισσοτερα ατομα 235 θα συλλαβουν _ουοετερανια και ουτω εχει _επι τευχθη αλυσιδωτη _αντιδρασις . Ο γρα φιτης , οστις καλειται _ετειδραδυντης , δρα ως μεσον επιβραδυνσεως της καθοδου των νετρονιων ωστε ταυτα να _συλλαμδοτνωνται ευκολως . Τα γνωστον ει ς τους επιστημονας ως βαρυ υδωρ , καθως και αλλαν οΟοιαν δυνανται να _δρασουν παρομοιως . Με ραβδους ( ελεγχου ) εκ μεταλλου καδμιου η διαλυματα δοριου δυναται να _κανοΛταδη η λεαουργια της στηλης εις οιονδηποτ ε _£ αβ ~ ον _εν £ - Λ' »/ £ ιο _^ ' ε . _τν . θ *> ιιοκ > μεν . Τα προβληματα τα σχετιζομενα με την _τιαραοκευην μιας ααομικης οτηΧη ς θα -παρουσιασουν εις το μελλον εξαιρετικος ευκαιριας δια την _διομηχανιαν . ' Ας _εξετασωμεν πρωτον τας _προαναφερθεισας ραδδους καυσεως ( ως τα'ηλεκρονια των ηλεκτρικων στηλων ) . Το θοριον και το ουρανιον ειναι αι _γνωσται πηγαΙ υλων επιδεχομενων διασπσσιν • που _εχρμεν διαθεσι μους , αλλ ' εγειρονται πολυαριθμα προβληματα ως προς την ( _ιιομηχανοποιησιν των . Ποιον θα ειναι το σχημα των : Δυν ατον να _—αρουσιασθη _ζητηοις δια μεταλλα τα οποια μεχρι τουδε _στιανιως _εζητουντο εις την αγοραν , και αι _χημικαι _βιομηχανιαι δυνανται να παιξουν _σημσντικον ρολον εις την _τκιοαγ'εογην μεταλλων καλης .... _χ ™_ _'__ >„ _» ,- „ ΛΛ .. Μ _· . * . ρων γνωστων τουτων στοιχειων . Α ! ραβδοι καυσεως δεν _πρεπει απαραιτητως να εινα ι μεταλλικα ! , δυνατον να _ιιιναι • πετρωματα με . καλος _Οερμα γωγας Ιδιοτητας η ισως κα ' ι υγρα . Η ψυξ , ις δυναται να _επιτευχ Γ η _κοτα διαφορους _τρομους , ητοι με αερια , σπανια αερια , μεταλλικα κρομματα η οργανικα υγρα . Εδω παλι ν · , ι . » λαι μεχρν _του & ε , εξαιρετικα _ΟαιΒοενηραι και ως εκ τουτου μη δυναμεναι να διοχετευθουν εις το ελευθερον ιΥποριον δυν ανται να αποβουν δια των πυοινι κων ιδιοτητων των τιολυιιμοι και να αναπτυχθουν _νι ' - αι _βιομηχανισι δια ιην παραγωγην των . 01 _επιδραδυνται δυνανται να ειναι ατιο γραςιιτην , Γαρυ _υδωρ , μπηρυλλιον ι ) αλλα ελαφρα ατομα , πρεπε ι δε να αντεχουν _εις τας διαφορους θερμοκρασιας , την _ακιινοβολιιιν και την διαδρωαιν . Τελος τα τοιχωματα πρεπει ν α αντεχουν εις _τας _ειντιδρασι ις _αυτας . _Εττι _ιιλιον , κα-Ιι ως ι ' | οπ ' ιλη των _ιοιχεοματων _ιοΙξαν τ ι _ι ' τι περαιτερω . Οθι ν , ι ' _-ιτον' _λεπτοτερα διιια μιΟα ν < Ι _Μιτααιησωμε . ν τα τοιχωματα τοσον πλεον πρ _-ινμ _-ΙΤοτιοιηι _ιιηος καθισταται η _τοτιοΟιτηοις ιιονειου _αντιοραοεων ιντος ι- νας πλοιου η αεροπλανου . Συμφωνω εις την χρηοιν _παχεων _τοιχωμ ατων εκ μιγματος τσιμεντου αλλα τα τοιχωματα του μελλοντος « α . _ιτεριεχουν αναμφιβολως πολλους νεους τυπους μεταλλικων κραμμ ατων κα ' ι κεραμικων Ολικων τα οποια θα τα _καταστησουν λεπτοτερα αττο τα εν χρησει σημερον ευρισκο μενα . ΑΙ ραβδοι ελεγχου δυνονται να κατασκευασθουν εκ δια φορων ουσιων και εδω παλιν θα παρουοιασθη μεγαλη _ζητησις 6 ια νεα _μεταλλα : μεταλλικα κρομματα κα ' ι κεραμικα υλικα με ειδικας _ιδι _, οτητας , δυναμενα να _αντεξουν _εις την _ακτινοδσλιαν την _διαβρωοιν και τας υψηλας _Ο'ρμσκρααι-« ς . Εαν αι _ατομιχαι στηλαι προκειται να χρησιμοποιηθουν δια την _παραγωγων ενεργειας , αι ρ αβδοι καυσεως θα πρεπει να εξαγωντσι απο καιρου εις καιρον κα ' ι να καθσριζων _ται απο τα προιοντα της διασπασεως τα οποια ειναι _ουδετερονια — δηλητηρια . _Τουτο σημαινει δτι πρεπει να κατασκευασθ _ω χημικος εξοπλισμος λειτουργων δι ' εξ αποστασεως ελεγχου και ανθιοτα μενος εις την _ακτινοβολιαν , την _διαβρωοιν και την θερμοτητα . Εδω παλιν , οι χημικοι δυνανται να παιξουν σημοεντικον ρολον εις την παραοκευην κα ' ι παραγωγην τοιουτων εξοπλισμων . Με την ανατπυξιν νεων μι . θοδων δια την παραγωγην νεων μεταλλικων κραμματων , νεων κεραμικων Ολικων κα ' ι ασυνηθων μεταλλων μεγαλης _καθαροτητας , αι [ διαι αυται μεθοδοι δυνανται να χρησιμοποιηθουν δια την παραγωγην αλλων υλικων δια την βιομηχανιαν γενικως . Αυτα ταυτα τα πολυ καθαρα μεταλλα θα ευρουν πολλας 'ιιομηχανικας εφαρμογας οι οποια _., πιθανως , δια της παροδου του χρονου θα αποκτησουν μεγαλην _αξιαν χρησιμοποιουμενα _ει ς την κατασκευην πυρινικων δοχειων αντιδρασεως . Πιστευω δτι ειναι προφανες εξ δοων ανεφερα δτι οσον περισσοτεροι και διαφοροι τυποι δοχειων αντιδρασεως προς πα _ραγωγην ενεργειας _αναπτη-Λ _„ _< , .- » ,, . _„ . , ,. γι νεται ολοεν και μεγαλυτερα χρηοις των στοιχειων του περιοδικου πινακος τα οποιυ δεν ειναι γενικως _οιαθεσιμο εις ο _εμττ , οριον _ει ς το επιθυμη τον σχημα κα ' ι _ταςαπο _, ιτουμε νας ποσοτητας . Ια στοιχεια αυτα ζητουνιαι λογω των πα ραοοξων πυρινικων , χημικων ι ) φυσικων Ιδιοτητ ων ιων . Πολλα εξ αυτων ευ ρισκονται . < Ις _οχε _τικην _αφθονιειν _^ ν τ η _φυοει αλλο •' _-ο- _, ω τι )» . Λ ' . _ει φιω ι _ _ μπορικης ζηηοει . ν ι _» ε _» εικ . ' . _ι _- _τηθηοαν ποτε _συοιηματικω ς μ ε σκοπο ν την ει ς ι _ςιβηνας τ . · _μεις παραγωγην _τ ( , »· , · .-Υ , Ι _» . ι γ _- _νοποιητι κ . ος _ποσοτητε / ς η ιι ιιεγαλην _κιιθαροτ η τ _'» Λυτα που _ιι _ναι σημερον οιαΟευιμ'ι _υιεα ρ > ' - . ' > ' (' _· ¦ : _υποιτροιον τπ αλλων _ετιε _ξι _ρΝ οοιων . Ετιιιδη τα οΛ , γι ' , _ιιερο ν γνωστα αυτα ( ποιχει α _αιντζητουνται ει ς τα διαφορη μεταλλα , μι ια ) . ) . ικα κρομματα κ < ιι _μιγμαι , νεοι _μι . _'ΟΗοι ιιρ _επ _» ι να _εφηρμοοΟειυν : ι ' , την _υιο-( ΙΙ | Χ 0 νι « ν _ει'α ιηι ' | Ι |« ι _, ι , » ( ι '| ν των . _πονι < Υ » _ν τ · - ι Β < _» ιο τ π ν' _ι'ιΜ ' _» . _ρεοιν των _ε _! ς τα ακατε _ργ αστη μεταλλευ ματα , και την καιι . ρ . _γαοιπιν »> ν μεχΡ' της _βιοιιηχεινοτιοιη _οιι _ιι ς _ιτΟ τι ) , ικιιυ _τιροιαντ ο » , ιιι _!» Ι » ' ιυιιιι μου μι - νυν ο / _ι | μ : Β . _Λι _Λ ιθ _ιι ) χα ια α | _υτΒΟΙιΚ μΒ ' / ιοΒ -Ι ' τ _^ ' κ μ » _Β'η _^> ι ) ι _/ ι _αΛτπς Οα ιΒ γ . ' μ . ι ι ι ς τγιι · : ν Λογε ! ) ο . ' οιας ιι '> μ ιιιι , ( . ιομ η /· ιιικοι ' , ιφαριιΟ _' , 'ι . Ιι . Τα _ΠολιιΕιακα _Πα _^ _εηιστΑυια τ > : γ _ »¦ ., . ¦_ - ,, _ -.- _ .. „ - Η _ΕΚΒΒΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ Διο τους περισσοτερους Ευρωπαιους , η ανωτερα εκπαιδευσις ει ς _'Ηνωμετας Πολιτειας ειναι μαλλον _συνοεσεμενη με τα ονοματα πανεπιστημιων ως του _Χαρβαρτ , του _Βειλ _, του Κσλουμιτια , η μακρα Ιστορια των οποιων — _αρχιζουσα ακομα _κοει προ _, της !?»|>·' · ο «·»· . _·> ς των Ηνωμενων Πολιτειων — τους Εχε ι _πα-ραχωρησΕι Ιδιαιτεραν Οεσιν _ει ς την Αμερικανικην ζωην . Εν τουτοις σημερον , τα ιδρυμοαα « ι _' _τα παρεχουν εκτιαιοευσιν μονον εις Εν ελαχιστον ποσοστον εκ των 2 . 500 . 00 Ο Αμερικανων σπουδαστων οιτινΕ . ς _πσρακολ . _ουθουν μαθηματα εις _Πανετειση _^ μισ . Προι ) 'ματι αποτελουν ιν μικρον μερος εις το ευρυ συστημα ε κ 1 . 800 _κολλεγιων , πανεπιστημιων και _εποτγγελματικων κ « Ι τεχνικων _ετχολιον . Κολ _>» εγια και πανεπιστημια υπαρχουν _ε _^ _ις υλα τα μερη των Ηνωμενων Πολιτειων . Ι οοον η ευθυνη δια την μορφωσιν των _ΛμΗρικατοπαιδων , οσον κα ' ι η υποχρεωσις _ονα την παρονην εκπα'δευσεως ανωτερας της υποχρεωτικης και οτοιχειωδους , ευρισκεται εις χειρας εκαστης εκ των 48 Πολιτειων . ΕΙς την μεγαλην μεσοουτικην πολιτειαν Οχαιο , π . χ . ητις αριθμει 7 . 000 . 000 κατοικων , δεν υπαρχει σχεδον επαρχια χωρις _ινστιτουτον ανωτερων σπουδων . Εδω η _κυδ & ρνησις της Πολιτειας υποστηριζει πεντε _ττσντπιστημιιτ και ιν δι & ασκσλειον . Εκτος τουτων υπαρχουν τρια δημοτικα πανεπιστημια , ενω 38 αλλα _κολλεγ-ισ _υποοτηριζονται υπο δο : φορων εκκλησιαστικων ομαδο > ν και _Iδιωτικων Ιδρυματων ανευ ουδεμιας κροπικης υποστηριξεως . 'Η πολιτεια _Κοντεκτικατ που αριθμει μονον 2 . 000 . 000 κατοικων , συντηρει 4 διδασκαλεια και το _Πανεπιστημιον της Κοννεκτικατ . Εδω υπαρχουν επισης ΙΟ ιδιωτικα εκπαιδευτικα ιδρυματα . Ευθυ ως οι πρωτοι Ευρωπαιοι _μεταναοται £ φθασα ι ιις την _νεοτν αυτην χωραν , παρουσιαοθη επιτακτικη η αναγκη δια _κολλεγια και _πανεπιοτημια · . Ουτω το 1636 , Ιορυθη ε ' ις Μασαχουσετην το Πανεπιστημιον _Χαρδαρτ , το 1693 τα Πανεπιστημια Βουιλλιαμ και Μαιρυ εις Γιρτζινια , το 1701 το _Πετνεπιστηιιιον Βειλ ει ς Νιου _νι-η-.- _* _ΛΤ _^ _' λ .. „ _Λ Α-..,. των ιδρυματων αυτων & α την μαζαν του λαου ητο περιωρισμι _τ _ . ΟΙ ποροι των προηρχοντο απο ιδιωτικα κληροδοτηματα κα ' ι _ηλεγχυνΤι _» _Οπο _ιδιω των , κυριως αφοσιωμ ενων εις διαφορα θρησκευτικα δογματα , ως εκ τουτου δε αι _ττρωται _ονολσ ' ι που ηνοι ξαν ησιιν η _τηζ _Οεολο-, ικη ς και _τΒ | Β νο - μικης . ' ( - -, · τουτο » , αι κοινων ικαι και οικονο μ ικα ! _ουνΟηκ επ της _ανο . ιπυσσομινη ι γ / _ορπ · δεν _ηδυνιντο -ιαρα να τυχουν _ιης ι » ουση ς τιροοοχης εκ μ _- ρου _^· των ανωτερων εκποιοε _ε » τικων Ιδρν . · . | ιι : ΙΛων . Τ : ν τω μ _ταξυ δμι _. _^ ς _κοΟιοτοτο ηλον _ιν κα ' ι προφανε οι . ρο _ιιτ ι _< ι < . ι-Υ Εθνος αΙι , , _τι . Λ '' υ μΒ νον κι 'ρ _, _ιωι απο < τ ) ροταΒ και _τ ι _^ ν η ( ς , οι οποιοι ε ' χουν _ουν . _ΜΟιοι . ν να ι | . _ηφι ζοιιν και να ικΙτοκυβι _ρνωντ _, τ ,, η δωρ . _' . αν λαικη _εχτεαιδευσις ιτ _ιριτιΒ να ι ! ιποοιηριχ Ο _| δια φορο λο ' ι ιιι ς και · · : ' μη _ ε ) . ' - γ / . · τι ι στο ι _?> _κ , ν ι , _Υ -,. Μιταξ υ _τι ' _, Ιι · πρ _ωιων _ιιι ' . » _) - ' . »¦ κων ι ' κ _πιιι _^ ιυιικων _ι ?» ρι . ιμΒι · · .. _ .,. ι , . · .. , ., » ,. ιν .,.. ι ... » . ι · | ,,. ., _7 Ι ] γ _Η ' _Ρν' _^ 1 - * [<) 0 ΤΟΙΟ ι _) Οι / , (¦ ιος _τιη ' Ι ' , ιου το | _8 _^ _!> , _ιΛ ι . _Τικ τιρο του Ο . ΙΛιΙιο » .. ιοι » _Ο' . _^ ( ια Ι ' _ _ι . < ιι _ικ «» ν ι _ι < 'ιον (« 'ιΟνΑ ( V , ηκ < . κι ' _ι ι } _ιι _ρι , _ιι _οιτ / ουΛι _'Τ ιι | Β ( _7 _'ρυθιωι , ΙΟΟ . Ιο [ 1 < ιι * Ιι-Μι ' _( ι _, ον ι οΒ _ _το , , ' , ιι ι ον (> ' ¦ _/ ¦( 'η ν _ω γ ι π _( Π | _Β _, 1 _ΒΟΛΠΒ ( ιι . _ΚΙ '] ι . ( Μι θΟ _ι () _ι ( ι- , ι ' . λι 60 ι ΡΟΙ' 1 . ΠΟ ι' Κκ ) , ι ] ΟΙιιΟ , Ι κοι ΤοΟ κ . _ΦΡΑΝΣιΣ _ΦΡΗΝΤΙ ΥΙΑΝ _ελεγχον κα ' ι αντανακλων το _τενεΟμαι του Ιδρυτου του , _εξεφυγε « ιτο τας κλασσικος παραδοσ _« ις των πρωτον _ημιθεολογικεον Ιδρυ / κατων . Ο κυκ λος των _μαδημοπων του ητο αρκετα ευρυς-ωστε _ετεετρεπε εις τους σποα & _ασται να εκλεξουν . μεταξυ . ακτω 6 ι 0 _ΕρορΕΤ _·· _κΛν κλαδων ητοι . : αρχαιας γλωσσας , συγχρονους γ λωσσας , μαθηματικα , _ψυσικην φιλοσοφιαν , _ηθικην _φνλοοοφιο-ν , χημειαν , _ιατρικην και νομικα . _Οτειν κοπα το 1821 ιι , _ιρρογη και α εμφυλιος πολεμος , 19 πολιτεισι εκ των 53 « _ιτιν-ες οατετελοιιν τοτε _ται Ην · ωμ 4 ιας Πολιτειας ειχον ι · _δρυσι ι _πιτινετηοτημνα . Εις πολλα εξ αυτων εδοθη νι _* ζωογονος πνοη , ενω & Λ > _ΛΧ _ιδημιοιιργ ηΟησαν κατοπιν των καταβληθεισων προσπαθειων δια την τιροαΒ > ' » γ · ην της αι · ωτε . · ρσ < -, _εκτιαιδιευοεοις υπυ του Τζειμς Μορελ , γεωργου απο το Γερμοντ και τοτε _μελους του Κογκρεσσου των Ι ΙνωμεΛων Πολιτειων . Το 1862 ει | , ηφ ( σθη ο _ν _ο-[ ιος Μορελ _ουμφιιη _^^ ς προς τον οττονον _εδωριζοντο εις τας Πολιτειας με , γαλαι εκ . _ταοεις _ο-/« _οσπονδων γαιων , τα εσοδα εκ της πωλησεως των οποιων θα εχρησιμοτιοιουντο _ιδια την _οΛ'ατττι _^ ξιν της ελευθερας και πρακτικης εκπαιδευσεως των βιομηχανι κων ταξεων · . Εκτος των χρηματων αυτων τα οποια ελαμβαναν εκ της πωλησεως των ομοσπονδιακων γαιων , τα _ιιανιΙ _ιιοτημι «· _εβοηΟουντο οικονομικως υπο της Πολιτειας ως και δια δωρεων _κσι _τ-ων διδακτρων τα οποια δια τους κατοικους της _Πολιτι _ιυ . ς ησαν σχε δον ονουαστικα . Ως προς την οργανωσιν , το Πανεπιστημιον του Ιλλινο _ις αποτελει τυπικον υποδειγμα πολιτειακου Πανεπιστημ ιου . Εδω το διοικητικον _συμδουλιον αττοτελειται εξ 11 μελων δυο των οποιων , ο κυβερνητης της Πολιτειας και _επιθεωρητης δημοσιας εκπαιδευσεως αυ της , _ιιναι επιτιμα μελη . ΟΙ £ - ' _νιροι εννεα εκλεγονται υπο του λαου , _εκαστο ? δια _περιοδον 6 ετων ε ν'ω 3 εξ αυτων ε _κλεγανται ανα _διετιαν . Ο Προεδρος του Διοικητικου Συμβουλιου εκλεγεται υπο των μελων αυτου και εχε ι υπο την ιε , _ουσιαν ιου τον 5 · _ευθυντην και τον _κοσμητορα -ης Σ χολης _Ελε _^ _θερων _¦ Τι _/ _, _ΜΛ » Β _» . _^ Λ » _ι _^ . 111 » , Ι _, _ΗΙιΛ _^ , , _ιυυ _' _, κο _υμηιορας το » ν σχολων Βεωπονιας , Ε μποριου και Δ ιοικησεως των Επιχειρησεων , Οδοντιατρικης , Φιλολογικης . Καλων _Λθι _Εφηρμοσμι _' _.- _^ , -ν ! _ε χνων , Δημοσιογραφιας , _Α ηχεινικ η ς , Νομικης . Ιατρ ικης , Φαρμακευτικης , την Χ χολην ΙΙιδλ _' . _αβνγκων . τον Γι _4 _λιοθηκοι ριον , τον διευθυντην της _Φυ-ΒΤικηι Προνοκις . και διαφορους α > λο ' . ς ανωτε ρους _υτιαλ _ληλο ι . τ ι _!> ς -ην ε ποπτη-, ' - · αρχιιΒ _κτοιτ , τον αρχιφυλακα και κ > . υγιρ _ιον ομικον _προιπ - _ι _( _ι ι γ γ . » . του Παν , _ιιιοτημ ιου . ι : ιι ι » αι . ΒΙοΛ _' . _τι ιας το Διοι κητα · . μ 1 _Συμυουλ' . υν _υιορι-, ' , ι ι ο , υπα του Κιι & ι- ρι ητο ' . _' , κα ' ι _τρι _ττ , : _, α ι νκ > ι 0 Ρ _) υπα ιι |< , _-, _ι ροι _, _ισιας της Πολιτειας . Αλ λα ννικως ο προεδρος το »! _Λι οικητι _κ εΛ ) Συμ _βουλιου ειναι η ανωτε ρα / κ _ιι ' . λ :. _οτικη _κιι . Ι > , ι | του _ι & ρυ . _ιατ _οε ' _,, σι μυ ' ι _.,,, ' . ι _ _.-ο . ιι ν ογ το _ιτυιιδουλιον , ! _ις διαιιιοροι , ι . περιπτωσεις ι | | ι ' _ητν . ν , ¦ : _') , ι κρισιν τοι _ οια Ι ιην Υ , _ιο ρ . ια ' , η ν ι ι-ν . κα _' _ιν ο _/ ι · - οι ων . ι αι το / _Ι ) θ _ ( . _»< . ι- ις ιουι κ _ο α ιΒ | . _>(¦ ' _ _,, ιοΙ !< ι ιια ι _> ι _|) _ηται και ι . Ι _/ ' » ι- ι . ' , · ι ' κ ηαι _^ ι ιιΒικον _τι , _--π , ( ..: ι - κ _« Ιν _ι'ιιοι ια : ι > σ ο , ' το δι _- ιαιαν ι κ ι _α > _ιιιι ( _ιιι π _ρι . ντοβοι . ! λ ια 'ιι ' ι ιι | ι' » α . ' ι . τι ριιν ιφιιριιο _» Υ _» ' _- ι _ιχτινι » _*·»! Μ ι ι _κου _τιμο-· , /' αιΙ ι . ι _!( _, ( __ τ _οΙ ι ' ιΟ _' » . Ι _ΛΥ Ι'ΙΟΙ : ΙΙ Σοιεχι ιιι . Το _Ραδι 6 φ « νον ) -.. «» .. *¦ » Λ > Ι . _Τυ _4 „„ _Α _« . ν ( ΙΜ . _Λ _^ , - . - _χ / ιν » ν βνππ ) ¦ —γ-- »· 6 . 36 Χ αρουμενο _ξνηνημα . 6 . 46 Το Λ _£ ( 0 _ΙνΟ _ξιΜιν ?» ΙΟ · 6 . 55 Ω αωινη μουσικη . 7 . 00 _Δελζι ον ειδησεων . 7 . 15 Το _ΠινταΧεπιον των ' // - ψωμενχ αν _ΕΟνων . 7 . 25 Πρωινη μ & _νσιπη _ιχ πομ _* ηη _· 12 . 35 Δημοχι _πη μουσικη . 12 . 45 Δ _^ Ιχ _ιον ι ( 6 _ησεο > ν . 2 . 00 _Παιζιι το -τριο » _Κι γχ _Κοουλ . 1 . 15 'Ο , Βι ζ _^ ι _^ _ουν 01 ηπβ _ςνηζ 3 . 30 _Αναμεταδοσις _αηο τον _ΡαυιΟφωηκο Σταθμο ιων Πα _^ _ιοιων . 1 . 45 _Ιιηληις ιλι _ψ'ιαι _ς _ιηιτν · 2 . 00 Η _ουχηηιρη ιου 2 ' _τ ο _« _- μον νηο * ην _δ ) _ναιν τον χ . _ΓαΧτιρ Π _φιφφιρ . £ . 40 Μοναικον διηλημμη . 5 . 35 Ελαφς α _* 'ΚλΧηνιΧ α ιρη _ι'ουιι » . 2 . 45 _ΔεΧχ _ιοΥ _νιδηυιων-5 . 45 ' // ιΙ ' _ιρπ η ) ς Αηαιη οι . ι ν »] Ι ? _ΔιηΡ _ηι _'ιης . θ , ΟΟ Εθ } ' ) ' _' χ οηο _Λιη . β , 15 'ιι _ιπηομπη τον _Γκηιλι-Θ . 40 Β ηλΧιχ η _ικπσ / ιπι _) . νοιι _Νανπκου . β . 55 _'ΛιΗχοι _»·(· * _»(/ . · : ι- γοο 'Ε 1 · ΧηΛΙΗΟυ ? _ΕηνΟρνν Στον οον , 7 , 00 _'ΑηΟιτη'ιυ , _ιιαΒα α . _ηο οιη - _ρτ . _τζις . 7 . 20 Το _$ ουνο και η ( _ιοΧαα ση ( _ικ η _Αο _) _' _0 _^^ _^( _νιπ _. _¦ 7 . 35 Ελαψρι _» _ι η < _ΗΙλο / * οο Υραιιιια , ο . 30 _ΡιοιΒ « λ _ι _^ ηγονοιον η ) : η . Ζωης Γλαχοπ ουλοι » - _Χατζηιωαννου . | ¦ 8 . οΟ * _Εμβ ατηρια . 0 . 00 Η _ειοιπη _ιχπυμα-η ι ης Γορ . Ελλαδος _, ζ * . _& Ο υρ < 'θνι > ο ηυγ * ιι 01 υ / 7 ιι ( ι « ' « - « - «? ν η ς ( _ιιοι . _ττηνιχιι _ιμηημπη ) . 10 . 00 ΑιΧι ' _ιον _ιιοηοεω _}· . ΙΟ . 15 Η _η _> _ωνη γι _)^ _Αμιμιπης _' Αη ιμιιαδοσις _ιπ Νεας Υορκης . _10 . Ι 5 _Διααημηι * _ιηλικτ . ιι . 00 _'Ληιμκιααιοις γη Αοι ' _- Λινου . 1 ι . 20 Αιοναικη η ) - _^ 1 « τυ · ι _« ι ) ς ' _Αμεηιχ ηζ . 1 1 . 15 _Διλτιον ιθ [ _' ) ι ι . _ο χ _% ογ _ει · ( ι _ι / ι _/ _ιιυι ' . / 1 _, 4 _& Εργα ) _· ια κι νηματογοα _φικο οργανο , 12 . 15 Εθνικο ς Υμνος . ( _Τι Κος ζου _ηοογοομμαιος ) . 12 . 00 Νυχτερ ινη μουσικη . 12 . 20 _Ειδηαας _ει ς ρνΟμον {>· _παΥοοενσεοις . Ι _Κοινονικο ι ΥΙιΟΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΜΟΥ Ο κ . Μαρκος Σπυρου κα ι η & . _Αγλαιτοβ Λυρα , αμφοτεροι εκ _ΛεμεσοΟ , ι * δωσαν _αμοιδαιαν _υττοσχεσιν γαμου . Ο κ . _Πεχρο ? _ΚυριοοκΙ & ης εκ Λευκωσιας και η δ . Αγγελικη Β . Βαβριηλιδου εκ Βαλατας _βδωσσν αμο < βα ( αν _υττοσχεσιν γαμου . ΒΑΜΟΙ _Μεθσυριον _Κυριοεκην _τιλοον _ται εν το > Ι . ν . Αγ . _ΔημητριανοΟ _Λωρτ _· ακθι _Λαττηθου και ωραν 2 μ . μ . οι γαιιοι του κ Λαμπρου θ . Ανδρεαδη μετα της δ . _Χριστικες 1 , Κα , _ραφελεκκη κα ' ι προσκαλουν τους συγγενεις και φιλους των οπως _παροχστουν . Ο μ . Βεωργιος Δημητριου και η ο . Ευθυμια _Κυριακιδου θα τελεσοειν ( _ιεθαυριον Κυριακην κο : 1 _ωρον 11 π . μ . τους γαμους των εν τω Ι . ν . 'Αγ . Τριαδοι Λεμεσου κα ' ι προσκσ λοΟν τους συγγενεις και φιλους των δπως προσελθουν . _Ιδιαιτεροι , προσκλησεις δεν θα _στοΛουν . Επισκεψεις θα δεχθουν τις την οικιαν των , οδος Ελενης _Παλατολαγηι , αρ . 39 . Λεμεσος . Μετα την τελεσιν του , μυστηριε _»^ το ζευγος θα _οτναχωρηστν . Ο κ . Χριστοφορος Κωνοταν _τινου εξ 'Αγ . _Δομετιοσ κ « 1 η δ . Χαριτινη Παρασχευα εκ _Λευκωσιο _^ θα τελεσουν μεθαυριον Κυριακην και _ωροεν 3 μ . μ . τους γαμους των εν -τερ ι . ν , _'Λγιου _Κασσιανου και προσκαλουν τους συγγενεις κα ' ι _ψιλΛυς οπως παραστουν . ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΒΜΑ ι 'Ο Τερ & _κητ _» ς της 'Αρχ ε ~ - | οκοπη ς κ . Κ . Ανδρεου θα ψα-¦ λη και κηρυξη τον θειον λο-! γον την _προσιχη _-Κοριοεκην εν _ιτω Ι . ν . Σωτηρος _Ακοενθους . ΑΦΙΞΕ _1 Σ 1 Λια της τελευταιας _ευκαι-Ιριας _αφιχ & η ο ελλογιμος Βυ-I _μνασιαρχης του Ελληνικου ¦ Βυμνασιου Γαρωσιων κ . Βεωριγιος ΔηιιητρακοπουλΟΒ . { ανα χ ωρη σεις ι 'Ανεχυρησαν εις Λθηνας οι εκ Γαρωοιων κ . κ . Σ τελιος ιΤ _ζιουμπας και Πανος Ποαταιγεωργης . Επισης _ανεχειρη- . | σεν ο _φοιτητης των _Βεωττανι-• κων εις το Πανεπιστημιον'θεσ-| _σαλονικης κ . Βεωργ'ιος ' Ακο ι λας . ΕΚΔΟΣΕΙΣ Εξεδοθη το τευχος Αυγουστου της υπο του κ . Βεωργιου Κ . Ζαχοπουλου εκδιδομενης μηνιαιας _οικονομολογικη · Επιθεωρησεως με . πλουσιαν _οικονο / ιοΛογ'ικην κα ' ι _αλληυ 0- _ι . ΤΥΠΟΒΡΑΦΙΚΗ ΑΓΛΕΨΙΑ Εις το προχθεσινον αιρθ , ρον ιυ 3 κ . Κ . Ανδρεου _* Ο ιτο 7 _υ · ρυς του Κυριου · -, εκ _τυττο >' . ραφικης αβλεψια _ _ανιγραφη : * δ _θανατο ') δτ | ς ' _^ ομος Της _ζωηζν , αντι » _-ο θεμελιωδης . .. .. Καυγας γιο το _παπλωμα ~» _Ξ _ _ΙιΟΡΙιΙΙ « ΡΑΦΙ ! _'ιι ου λοιπον « _οιι ο _ΛΒαστ _^ _αιικ < 5 ιν _ιιψαι β ρυΧος _* Χ Η ειδησιζ του ασζννομιΜΟν δελτιου α · _ναφερει οχι ο Δ ημητρης Ομ _^ ηασιης _ικ ΣτροζοΧον κατηγγειλε * _ιις την _αστυνομιαν , _# π _^ Λα * _ηλοιμαχ & ς _, τον Οποιον _εφερτ δια να . τον σνγχ _'β ιο ' η το _παπλι-ο _^ α ισνγυρισε ιου Ιδιον _αφαιαεαας τες 14 _Μρες ηον ησαν κρυμμενες μεσα . Ασφαλως , προχ ον η _$ π 40 τ 4 ις φ _^ _αοη _) _ψ _ _ς την αστννομιαν _, Οα εηηχ _οΧονΟησε με ταξυ _ηιαιΧοφαττ * και _οιχ _οδεσηοιον ο _σχ επχ ος καυγας για ιο _περιεχ _ομινον του _ΛΠΛλωι'πιο _^ . Φανταζομαι μαλιστα να _ιτισνε-ΙηφΟη _αναλογες _καυγας ηοος ιον χ ανγαν _μιναξν ιδιοκτητου χ σ . 1 ενοικιαστου του αρχαιοι _^ ομη · , τον _Ομηασιη _υποστηριζον _ιος οτι ε καλεσε τον ηατιλ _^ _ιαταν δια να ι _* ναξ }} το _ιοιιβοχι τον / ιαπΙ < ομα _εθς και 6 χι τον _ιδιον τιναζοντας _ττ . ς 14 Χ ' ρι _ζ . — _-Μπιριιικιιτ ιΟ - _ανΟρωηος _, μον _ειηε καποιος φιλος . Διαλεξε το _χρηματοκιβ ωτιο ! Φαινε τα * δεν _θαχη μικρα παιδια , } _- · κν τι η 14 λιρες θα διετρεχαν ι _· νωρ ιτερα τον _κινδννον να ΧνοΙ · σον ν απο το _ηαταβ ρεγμα που συνηθως χ ανσνν τα _ιιοιοια , _ιιχ _αν δεν τα ξνηνηαονν στην ω- ρα _εους . Δεν μσι φαινεται να φταιη ( ι αντρας ηορετηρησε με εμ £ _ριθειαν ο πολυπειρος της σ ~ _υγτροφιας . Τα . _χρηματοκιβωτια αυτον τον ειδους _ειναι εφευρεαις των γυναικων . * Αλλοτε , _οναν η λιρες -ησαν χρνηις , τις εαρν € α _· _καε-ω απα _γο . μ . _αρμ . _* χ ζα ι μεσα ατε ς χ αραμαδες ιων _-ιαζαχ _ιων , Υστερα εφευραν τα πιθα ρια του σιταριου , τονς αχυρωνες χαι <» , _Βι ητο δυνατον να σοφισΟη η γυναικεια πονηρια _, δια την _αποχρ _νψιν ζον υ η _· σαυρου . Τα _χρηματοκιβ ωτια οιιως ικιινα εζεβ ω ριασαν φαινε · ται « αι /) _ηρ ΟΑις της _ειδησεις _κατεφνγεν εις το παπλωμα . Αλλ * ιδου πον απεδειχ θη , ονι και το παπλο > μα διν ειναι _ααψαλεστερον . φανταζομαι , ειπα , επειτα _ω'Λ ιην εξα φανισιν των 14 λιρων η _γυναικες θα σταματησουν προσωρινα _τονλ . _αχιστον να χρ > ι _)· _πιμοποιουν τα αμφ _'βολα _χρηματοκιβ ωτια . — -Καθε αλλο , μου ειπε * Το αμφ ' ι £ ολον ειναι η ουσια της γυ · _ναιχκ ιας φυσεως . Αμφιβ ολο στας _σκι ψας _, στας αισθηματα , ατη δρασι . Αντο τα _αμφιβολο με την _ελαφραδα του _ιοορροιιεΧ την _Παρεια θετικοτητα εης αν _δοικτ _/ ς φυσεως _χαι διδα τον /¦ _Λνιιο ι πτη _τ ) ηφη _τ * _τηνη γ- » _ιγ ζωης . ΓΕΡΘΕΡΟΣ . / / _'ι ιιιι -ε ατιο τις φ )/> _> ιιιμ ενες υι : _λιδ / ς _εν αι . _ληοι : . ττηγαζ » ι _ι ' ι επικ η _Ιοιορια μιας Λ _' _τι _ολερι ,- κσ ) ιιια _ι γυναικαι - _τιοα ιιονο _( _Υαι- υνΟρο ιποι- μτιορουοι να δα ια | * 1 ΑΛΠΟΥΚΕΡΚ ι _^ ( ΕΒΧ ΡΩΜΟ ) Λ ι * Ραντολφ ΣΚΩΤ · Λ Γαρβαρα ΜΠΡ _1 ΤΤΟΝ * V * Λον ΤΣΑΜΕΥ · * ι > ΑΠΟ ΙΗΣ ΗΡΟΣΒΧΟ Υ ν ΚΥΙ » Ι Λ Κ 11 > . ' > . ΙΟ Ν 9 . ' < « ΜΑΒΙΚΟΝ ΚΗΠΟΝ » και « ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤ Ι » _/ _^ _. _^ _ν _^^^ _. _^^^ _x _^^^^ _. _^^^^^ _ν _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^· _, _^^ _ν _^ _ν _^^^^^^ _ν _^^^ _ν _^ _ν _^ _Λ _. _»^^ _- _^ _. _ι _^ _ννν _^ _Λ _. _*^^ _. _Λ _^/ _ν _^ _. _Λ _. _» _ν _·^ _ν _^/^· _, _^*^ _ΛΛ _»* _ι _¦ _ι _^ _. _Λ _^ _» _ννν » ννν _^ _ννΜΜ _^ _νΜνν _^ _Μχ . ν _^^ ν _ _Λ _^ Α _^^ _Λ _^^^»^»* _νχ _^» _ΕιιΗΙ ΤΟΥΑΑΕΤΤΑ Σ ααξ _^^ ~ το _7 . γ ρ ηΤΛτο ΑΕνκο _^ _ΛπονΝι ' Τ _α ' _. _Τ _~ λ _χτΕ _Β η Ν _τ-38 _κΒντ )< ικ _<» ν _«^ _ιν . ·* ,. ' ~ ' - . . ' . Τ · ' _-, · : _' . ~ _~ ' ι Β Ι V I Ι ' Ιγ _» ! ι , | - ¦¦ · ¦ _¦ ¦ ¦ _¦ - ·¦ «· - ¦¦ . · ¦¦ ¦ - ¦¦ . - ¦ _¦ · - _¦* - ¦··» - _¦»»¦ - »¦ -- »» ¦¦» _·» Ι Κινηματογραφος ΛΟΥΚΟΥΔΙ ] Σημι _ν . » _*· _ΠΛΒΑΣΚΕΥΙιΝ _*« _ι . « _,.,, _„„ ΣΛΓΓΑΤΟΝ , 'Ο Συγκλονιστικοι , και Μι _γιιλιιοΙΛ _>} _ζ * _Επτκ / _οδιακας , ' ' _}'»* ρχο λυυηο ς ' « ΣΑΡΚΩΜΕΙΝΟΣ ΔΙΑΓΟΛΟΣ » » ' ( 1 Β Ε _ιιοχη , μ ι ι ιιι _/ _ιι ' _ιυι 'ι / ι · ι _' ιι ι ι / , - Λ Ε _. ιιηχη - ) * ' // _Α ιΟ ν ' / 1 _}·(» ιι 'ι ιι » ιιι ι _^ . Ι _ιι ι _ο ι' ι ' νοι _'ι _γινοιιι _τπ . τ ΙΙΧι _ιι _ν 2 . Ι'Π _οηαχ ι ι » , η . ,.. ' ,., ,, < Μ _ΑΛιΙΗΟΙΙΙ _Ζ II * _^ 11 / 11 II II _^ _Ιιιιηιιμι _ς _ΖιΙΤΗρΒΜΙΙιΙ ι _^ _τ ι _ι ΛΥα _πιτιιι ' _ιιΜ _^ , _Χν Χλ ηψι ι- , ' Λ'κπ _Λειι _ι ι ,- _< ΖΕΝΙΘ ΤΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΛΒ _ΟΝΙΛΣ * Το _κοτλοτΒρον _Ε _ππιτοδιακο ττου _' ηλθε ποτε στην Κυπρο ¦ - 4 _* - _**· · ¦¦ ¦¦ ¦ _- ¦¦ - -4 *· - ¦¦ · - ¦¦¦ ¦ ¦ »¦ - ¦¦ · 4 »· _4 » -4 » - ¦¦» _ΛΛΛΛΛΛΛΛΑΛΑΛ ΛΑΛΑΛΛΛ _4 _ΛΑΛΑΛΛΑΛΛΑ + _ΑΛΛΛΛΛΛΛΛ _+ *< Α ..... .. 1 ΑΔΡΙΑΤ ΙΚΑ ΛΑΙΝ ι - ¦¦ ΣΗΜΑ ΙΝΟΥΣΑ _ΒΜΛΣΤΟΠΟ ΙΗΣΙΣ ¦ ¦ 'Λ-ιο ι »» ψο » Ι , _/ _ιιιιι , _^ ( πιι _' . ακ . ιι 1 , 1 1 ) ι _) ν 3 _τ . ι _ιικ μ ωριυι ' , ι' _Ι'Ι-Ι' » , ι- , Αιμ Λι ι ' . _ιι . ι ιι _' ν , ΛΛΙΙΛΙΙΚΛ _ΛΛΙΙ ι . « Καμπιντολιο » , « Αμπαζια » : και το π ) κ . « Φιλιππο Βκριμανι » ' ¦ » ιι _ιι . ιαν ω ,. _' . _ιΜ' εκ _Πυι'ΛΙΙυ . ΚΛ Ι' Ι _,-Υ _ΟΠΙΛ _Η Λ 1 _Λ _ΛΙιΜΙ -. _ΙΟΜ Ι . κ αιιιοι ' _Χ » - ' _ιι _( 3 αιον και Οα κα _» _ειπ _>< _-ουι 11 ς Λιμευυν Διυιεραν 0 π . μ ., _προσψιροντα _« Ι _· 1 _!^ ι ( _4 Ι 5 ομαδια 1 αν κατ ' ευθειαν αναχωρησα * εκ [ _Ιυιι-Α _!^^ :. ' .- ΑΕΜΕΣΟΝ λ . Α . _ΜΑΝΤΟυΛΝΗι ΧΑΙ _1 Ι 01 ΒκιιιοΙ Π / Λμ _το ( ιι _< ΑΛΠΑΤ 1 ΚΑ > ΛΑ ΒΝ , , , . . , , , . , , , , . , , . , . ( | » 1-1 Ι · ι ¦ . Ι * ι · « < ι ' ι » ι · · ' > ΚΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΤΟΛΜΗΡΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ $ δεν μπορει να _συλλαδη το ονειρωδες θεαμα που θα ι _απ _^ _παροοαι αογ ] απο Αυριον ΣΑΓΓΑΤΟΝ 17 Σεπτεμβριου 1949 _ 1 εις το Σταδιον Β . Σ . Π . Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΓΕΣ 1 Σ ΕΝΩΣΕΩΣ ΑΒ . ΟΜΟΛΟΒΗΤΩΝ ΙνΙ _> : ΙΟΝ ΛΜΕΜΟΜΥΛΟΝ > : Λ 1311 Λ _1 ΟΙ 1 1 / _ΧΟΙΒΒ . ΜΙΜ ΜΟν Β Βιιοιιος : Λι ' Αιιιροι 3 )· _-Λ'α | ι ' ι · ιιι ιι ι . 1 ) , _Ιρι-Λπεζακιο ' . _·> ι Αια ιο ' ν » - _'υττ _, ικυφρονων Ορν _σνωοεο »· . τιροσ _οι'Αηυ η . ια'ν _δλσ τα μελη ι ων , _ιΤιΛΒ , — 'Ο χα _^ ς Ιχ _υη _ΟιτΑ ιι )» - Υψη λη * Ο _( οαχ _ασιαι · ιι _> 0 _'Κνιι μοιι _Αημαοχον _Λινκωα _Ι α _ς η . ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ αΕΙ 'ΜΙ . θεατρον Ελλας « ΣΗΜΕΡΟΝ ΩΡΑ 9 . 30 Το _μεγαλειωδες Εργον του ΔΕΝΕΡ Υ Μ & _ΥΟ _ΟΡΦυυυ ! Σε 7 εικονες ΑΥΡΙΟΝ ι / ιιΙΡΙ _υι _^ _ιι _ΙΓΙΜΙ -ΚΥΠΡΙ ΑΚΗ -ΚΟΙΝΩΝ ιΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΣΑΤΥΡΙΚΗ ¦ - _ΕΠΙΘΕΩ ΡΗΣΙΣ ' _·· - I Ε _ΥΧΑΙΙΧΤΤΑ Ι Ι « ! ! ι ' . _(¦ _^ _ιι _.- : Ο τ ιοε * ι _»' »< : τ _»^ _^' . _' _- Ιπυ ιιιιον ηιι < 7 ) ν _ιιενΟος , λο > ι . ν » υο 1 _|» _- _» - > · _Λ _' _- Η » Ιι _ιν- . ΙΟ » _» Ι » . ι » ι Λη ομον ι ' | τι . νν _^ ο ει . _» ' . ιιι ' _!' »>¦ ιιι | _ι | _ι _κιι ι _ΒΙυρ ' _ιπκι υοΒ . ς ιιιιμι ' _ιηχ η _> . ) _κ · Ιθ _·» _Τι , Ηιι ' ι κ >» _ι πο ι _» _κΚ < ινΙ • π ου _οιΜ _^ _ι _' , -ΟΙ ι '|[ ι ( Τ > ν κ _»· _ιι _τ _, ' · ι · _, ν _- · ν . ι Χ πυ ρου ΙΙ - ' -Υ _» . 0 : ι _, _ιροΟι μιν ε . Ιι ( , _ι'Λλ η ιε ιοι ι | μι 7 ι ν Λ - ιΜι _ρ- ον , _ινπ ως ι _ι . φρ _αηιομι ν και _ΙΙ ημοοιωι , Τ < Ι _? _ι . ι ' . _ιχαρ . _ι'ττιαι · _, ιιεκ Ις ολους οΙΙινι _, ι , κιπεΟι . _Ο'ιι ·! _ιεφ ε < Ο ' - _· ς , τιιτ |) ι | ΚθΛουΟηππ _ν ι την _κηδι ιον κα ' ι _ιιι ' _ιντιις οι τ ι ν _ι ς καθ οιονο _ηττοτε τροποι ι _οι ι μμι _τι ' οχον εις _Τ'Ι _( ιι _ι'ριΙτιττ < : > ν ι η | ιι ?> ν _» ιε _ 1 ) οι ! Τα 7 ' / κ » ' ( ι . / / _Λ'ι'ιιι _/ ι' _9 · Ι _ιλι' _/»» _ιι _ς · _, < Ι ιΧ φη ι (< Ιι . ( ι < ο ' < _παι οιπ'ιΙ _ι'ιιι . ι , 1 · ! ¦ | ¦ ¦ Ι _Οιι ' ιΝ _λ _ιι ν . ΟΙΥ _ι ΙΜ , _ΙΙΙΟΝ — · Ο · .- , · ιι να ιι ραοι τι 'Ο ' Λν _^ _'ι ' _-ιας _ει _, ' , _ταοει ς , _Α ' ο-- πει _ΒΙι ιας 5 οηΓι | Τ ' . ΚΒι ς σηιιι . _ιι , Ιπι _ις του _καΟη-, (] του των 'Λ ' ι-· , λι · - _- ( . Ιν κ . Κ . Κ . ΒΙα ννακη . , Ι _Ιι . ν _' . πΒν _τ ι - ιι ι . Ις ο / , 'ι : τα _διδλιοτ ιι . _τλε ' ια η ατιο τον κ . Β . _Βι'ιι · . οι μι _ττι _μ- , Ι *> ιι «! οκι , _^ ΙΠΟ _ΥΝΙ Α Ι τ _ρι-ι ' . _καμαριι ρες _ι > ια _τ _» ν _Τιεν _οιΙΙχε . ιον Λι | ι'ι α ) _ΙιιΜιι . , ηΛιΜ ' . ιι , _ο-21 > ει » , ι . 1 , ι ι ' , _ττιτρουοι'τυ το · και ε ' _χιΙι 'π . ' ιι , μ δυνατον , -, νω _οιν ιιμ' _ιι ις ' . _-ν _, -, _'λικηι . Λι _ε'ι ΤΒιι | ιηι | ιιι _> , ι · · _ι ' » VII ' _. _Ι'Λ · _Ι- ΙΒ , ΙΙ 'ΒπΟ _ρΟι ' τ ην _, Ι ' | ν τρε χον-Ι ( Η , ημ μ ι [ . [ _η _μιην , ι ι Ι ( Ι Β ( ιι | φΜ ·| ΙΒ | ι ' . - ' ' _θ ''/·' _- ·/ Ι _ΙΟΙ ' . ΙΥ ιι ν _Λι ιιι _θ ιΥοι _ιως , ' » { 0 € _α ματα _)| ¦ _ΑΚνΚιΙ _υΙΑ . ΙΙ ιιλΙ ,, ς : Ο - Λ . _ι Α _»)«^>»> ν _« - · . _Λ _» _ν > _ιηι * Λ » : _λ , ' ηι > Η . _»!» Ι ¦ νας < _ιηι ι > λ <> (/ Ι ' ιν _&>) ' . Μ «· } ΙΗΟς Κηκος _Χρνυνθηιμ ς _της _'ΛΛ /»*/ ι . Β (/ ' _?> ι _ι · χη ) . ΙΙα / ιιι Λη ι ( _ι . » υ «»» : _ι _' _,-. ι . _νιΡι . · _( ' .. » _« _δνι _ι ¦ 'Αχ ρΟΙ ' ) λι . τ ' // ιΜ _ι αχ π του _ΛιΙ ' ' , οΙοκ , ΛΑ _ΡΝΑΞ . ι / _ηλ-Λικ _, . * // _ι , / . κι'ι * ι _ιι / επ , Λ / ιι γι _ιι , Κ η' ι ' » . - . ' Ο κ α ι- μ ι < ' < λος ιω ν Ι ι η οι ιι ιοι Η αηι _ιλι / υ ο - · : Τη _ι'ι' > 'ι η ι ) ηιινι ' * . ΛΕΜΕ ΣΟΣ . _Αλημιιριι . ' /· , II ** _> > Λ _>' ιο ,- ΛιΜΒν ιιιι <„ - , ΙΙοηι ) ( : ιιλ η : _ψιι _ι'ρΜι _χ η τα ινια . Πιιλλης : ¦ Υ , ΙΙ _ΟταιΙ } _« ΙΙΙΙΙΜ- , Η ΑΡΗΣ ! Α ιιαλιας : Ο ι , _οοιλη α ς ι οη · κ ' - _γμ _ιι *>· ιιλο _γιην . _Ολνμ- ιιιι Ο _[ ιιληιηζ ¦ _Χιιιζηχιιμηηι Ρλιν _- ¦ ΒΙ _Π α ιον ιιι _(> ιιιο . ΠΑΦΟ Χ , ) _Ι / _αλλιπ : _()/ _ι _) _Ιι » ιμο ιι ' _ινο _^ , * Αι 11 κ ι _» ι ' . / ' κ _'ι γα οι ι ρ . Κ ΕΡΥ ΝΕ 1 Α . ΙιΗ _τ αιλΙ η : ΟΙ α _*> λι » ι ( I V μ , _- α ,, ς ) . ΘΕΑΜΑΤΑ _ΧΩΡΙΟΝ Α ( ι < ι ' _ < _» - Ο _}¦/ ι'ι _- # ι (( · _ι Ε αημκ αν _ιαιιιι . Αι υχη : > ' /! _Λι φα μμ > η ) μ α ι ιι · . Ιι _ιιοιια'ιι : (' _ρηΙ _'ια χ πι μηα η _υνι ι ¦ Αι νχηη _ιιΜη Τηνη XI » η Ι III Β ! II . '/ Ιι ' _φ ιΜ'ιΜ _· : ¦ 7 « Ι 7 ' _κικη ταινια . _Κιιοιι _^ ας : Στην κηιλ ι ' ιδιι ιης κπιο _^ ης . Τρικ ω μα ΙΟ ν _^ _κιχ η _/ Λι ι Ια , Ρ ιιι _λονιΚι : _ΚιιιοιιΟι , Ι μιιι _/{ γ υ να ι 'Ι » - -λ .. ' . _·¦ -. , ' _ ¦ _ · Ι _ΚυΗυα _ιιι _ Ρ ι ιμι / ινικη ιιι _οιηολιι * ι / π ' / ι' Ε ρι ' μη , Πιι ηολ'μνι Μυ _· ιιι _ηοιαιδτ - κλαδι * Αμιαντ ος ,- Οχι > ρ αν _:, _' ' / , _ΚαΧα _^ αοο ς : ( ρΙιιιι · _ιμ < νο- _Ηηιι ιιυιμις . Ρ ιιι λαιπ Οι _ι , _/^ _ι / ι ) ( ιι ' μι ' _ροχ ) , Ι Αηλι : _Μουυικ ο μι Ουιιι . ' Α _· _θψιιναυ : _Χ (» Μ'Κ (| ' ( ι ι τα ψα - , Αιν > ι ι νν . Μι' Το _τι ' ρ ιις του _διιικιιιι , · , Ο ηι ρι κοι ΒιιιιΒ _πινημα ιαγιχι φος _ιι ς ' Αγκιν (·)* ι _λι _* ρο _· _. } ΤαχυδρομεΤον ) * _Αναχα _ιοει ιιημε οον αεοο · Α ,. . Τ « . „ Λ / . «» _. ι « Β . λ , * '/ Τν - γ λ ' ιαν , Καναδαν , Αμερικην _, Εν · ρωπη ν , Ελλαδα , ' Αφρικην _, Ινδιας _κπι Αυντοαλιαν . Συστημενοι 4 μ . μ ., ' Α / ιλαι 5 μ . μ . Δια Συριαν _, _Αιζαναν και χ 1 ' περιορδανιαν , _ΚΙεισιμαν _οακχ ων : Σι . _'ιΜημΙΜιι ΙΟ / ι . μ .. ' Αλ _^«? 1 1 3 , μ . Δια Ταυυχ . ιιν . ' Ιιλ ι _ιαιμον σακΗιον : Σνσ ιημι ναι 1 1 7 ι . ιι ., ΑιιΧαι 1 < ι μ . ΣΑΓΓΑΤΟΝ : Δ ι' _Αγγλιιχν _, Κ ο _νπ δνν , ' Αιπ πι κ _» _ν · , £ _? υ * ρωιι ην , Ελλαδα . ' Δ * ρρικην _, * _Ινδι _'ις κ'ι ' ι _Αυστ ιΛηλ _ιαν . _Ηλιισι μον . σακκιον Σι > υι ημκνυι 12 μ ., ' Α : ιλαι 5 κ . μ , Διο Π _ιιι , Ιι _ο _ιινηι . Ε Χι ι _^ _ιμον < _' < · κ κ ω ι . _^* _ι · ( ι γ η μ ι . ν η ι / Μ μ ., 'Α , ΙΑυΙ 1 μ . μ . 'Η θερμοκρασια ... — __ ¦ ¦ . — Τη ν ΑιαΓιΜ ) ου « α ν _Τιζα _^ _ιηΥ η θερμοκρασια ιιχιν ω ακολουθως _ιι ς ι « θμ _* νς _ΚεΚσιον : 'Α _· _χρωιηρ ιον _'ΑιιοατΑΧου _Ανιρ ιου _ιι νωτατη 28 , 3 χ α ' ι κατωτατη 20 , 5 , Παφος 27 , 7 και 17 , 2 , Αευχ ωα _ια 31 , 6 κα ' ι 17 , 2 , Κν 5 _!»« μι θ 2 , 7 και 16 , 5 , Λιμεαος β Ο , Ο και 17 , 7 « οι Αμμοχωστος 29 , Ι κα ' ι 17 . 3 . ΚΑΜΕΤΕ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ _^>^ ΟνΓ / _^ Ν _ΤΙΧ _, _'ΑΚΜΙΙ ΤΩΝ ΛΑΚΤ _ΥΛΩΝ ΣΑΙ Φ I Λ * _^ _~ < _τ _# & _^ ψ-Τπ « _ηιηεοκειαπκυ _Βεςο βεονι χι _τωΝ _νιιχ ιι _' ιν .. . τ « Ι λημ . τεου τον _νοΛμπ _ε _! ν « ι : _ιιι _Λιοοκειας . Α . _Τιιωνει _πιι λιι _^ _ηι ιι . _τυριιΒΕ _^^ ναι ' ι . _ι . ζ ι ) ιι ιζι . » ιιικες ΠιΙιΒη _ι . τοχηιι _< τ _^ τ _ _, _τοι . · ΜιΙιΙΙΙι Ια » ιιι ( Τ 5 ΙιΛ » _ΙΒη Ι _!?^ Ι _^ Η Μι . _κχιι _ρ ιΒ , _τσΟι _^^ βΓ _^ _Τ ΤΟ Κ _0 »» , _» 0 ΓΕΡΝΙΚΙ ΤΟΝ _ΚΤΧΙΓΙΙ Λ . Ι _, . » » ι | _-ιι » 1 ΠΩΛΕΙΤΑ Ι οικειοθελως η _ενοικιαζετα ι μεγαλη ανωγειος οικια ευριοκομενη εις την κεν _τρικωτεροεν _τοττοβεσιοτν της Λευκωσιας , οδος Ον _ασαγορου αρ · 51 , τταρα την Τροητεζ < _τν Κοτερου . Αποτελειται εκ τεσσαρων κατο _£ θτηματε . _> ν , 10 ανωγειων _δωμοετιων , τριων _οεποθηκων κα ' ι ουληι _· . ΟΙ _βουλομενοι ας _ατιοτεινωνται ει ς τον κ . Λουκην _ΕΟ . Χατζηκυριακου , οδος Παφου 63 , 65 , Τηλ . 414 , η εις τον κ . Σ _οοοκλην _Μοιρκιδην , οδοι _^ , Τρικουπη αρ . 92 , ΔΚΧΚΤΑ 1 ΜΤλ Ν ΟΙΚΟΤΡΟ _Φ ΟΝ ' 0 κ . _Δρεεγκιωτηι _, _ΚοΟηνητης του ΕλληνικοΟ _Βυιιιττοιοιι Πιτρ _»· . _κτΙι , ιν , Λι _χι _ττι _ιιιοαι _μετΟητριον _ _ι _Ζηι _ηυΛτι χλ Αι * II » ιΛ , 4 >« _βμ « _χιΙιι , | ΠΩΛΕΙΤΑ Ι _Μοτοσυκλεττα : _εις αριοιην _καταστειοιν μαρκας ¦ > Λριιλ _„ 3 1 ) 2 αλογων Νο . _75 Ρ 3 , _ _ογι , ) ( Ι _εντιχωρησεως τοΟ Ιδιοκτητου , _Πληροιροριαι _-αιιυ τον κ . Α · δ . ρεαν Δ , _Βεωργακη , ' _- ! , - _Σ :. ρ _^ γ _· , ελον , 'Λ μ | ιοχω οτου . _ΛΒΡΟΤΚΧ , Τωηα , » π > υ _ηρχιοαν αι _ιγγι } η · ψη ' ι _ιι ς ια ς Ανωτερης Σχ ο Χας , μ ] ν « νιμνι _χι } ιε _ιιιο . ιι ) ν _/ - _Λιι'Αιν · _Χβι _υιβμ αν ' ) ν των _ηαι-« ιων < ια , -. 'Ο 0 ΙΚ 0 Χ ΤΟΥ ΑΒΡ 0 Τ 0 Υ ΜΑΘΗΤΟΥ-, ι ,, _ριι Vη _¦( « να _Ιξνκηριτηυιι ρ . _' . οι _» το » , - _/ _οκι _^ μαθητων . ΙΙ _ροττφιροιτπι _ι > ι καλυτεροι δ ( _νι με _ι'ι _ινιι ηνοτι οιι τροφιια . _ΛηΙωοατι μονον ιι ς την _ΑιιυΟαναιν της Σχ οΙης οτι _ιηιΟνμτΙζι να _ιγ-Υι _. α _ψιτι τη λπιΛιιΙ αας _στΑ ΟΙκοτροφιιον , και Αμιαο ) ς ( Ια ι · χι 'ι ο , ιι _ιιληροφοριας _υεΛιιε . | ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο _οτιοφτνομενος _ιΚωοτας Πα ( α ο _/_ ου ει , _Ακονυους _δη-ΚιΒ > , οτι _αττιχεορησα απο τον ι κομμουνισιικον _αγροτικον συ > . ¦ λογον _Ακστιθους _κοι τας _Πει-Υ , ιπας Συντεχνιας Αμμοχωο ιου , και _οπεδαλα αιτηοιν _ιγ · γραφης ει ς την Λ . 'Β . Ε . Ακανθους . Κωοκχς _Πετραοχου . ' 0 υποφαινο μενος Χριοτος Βεωργιου δηλω δτι _ατιεχωρη , · οιτ _αττο τας _τικλσιας κομμουνιστικος συντεχνιας _Λαρνοτκος και υπςιαλα _αιτηο : · . · εγγρα · φη < εις τας Νε « ς Σ _^ _τ ιχν _ιας Λιι ρ _ιεκ < κ ,. _Χριπτιις Ι _' εωργιου . 0-ΤΑΡΑΒΜΕΝΟ Ι Ι ΥΠΝΟΣ ΑΙ ΤΙΑ τον ΠΡΟΩ ΡΟΥ ΒΗΡΑΤΟΣ Ο τ « ΙΕ }{ ι _(· _,,, *· ο < Λ _« _, * _αΙιιΟι ' _, ι : _νυυπ _,.,. £ | ς πι ι _(|· ( _ν » ΙΙ ω «(| , 1 _<·(» _1 , ' _>¦ .-, * Ι ι _« _:-. ( . ιοι . > . Μ _· ι'ιι ' . ι » ι _ιγςπι · _, Λ Λ » ' <» Λι . Βιιιιιι . _Τ . ιν . ι _ς ( ι _> , ν | _1 . » ιιιν ι _ι | _ι ( 110 _ . ι . ν-¦ _**» · ' ι *» ΟΙ'ιλη _, Λ . _ΤιΙι'Ο ιιΒ ) ν )| Τ | _ριΛν ν _· ιι _Λν _( _Ιοο _, _ιωνων . ι , % _, » Λθι . | :, ι , Λ . 1 Ι _.-1 . „ , Τ 1 . 1 V _Λ'ιν < Ι | ΙιΙ . ιν _Ι-ΙΙΙ _ΙΙ'Ι'ιΙνΙ'ι _/ Ιιιι'ΜΙ β' 4 Μ _ , <¦ ' ., Λι . θνιι _»· ι . ι . ι . Λιι » _ιιι . ιν ' : ι . '» ιΙ . ( ιην < . _Πν . ιηιυ « . κι _'Λι . ν . _· ( ινο . _' _Λιμ ιι . .- , ΒΙΙ . Ι' Ι ., ΙιΙΙιι , _Οι ·· , _αΛΜις Κιιι ιπ _^ ι . _· | . , ΙιΒ . ν » ¦¦ 1 _„) Ι ., ν / , Κ Λ-. η ιτ . _^ _^ νιν > ..,-. . ιι · τ ι ι , ν Ιι _! ιιι | ι | ιιι % ι ι . ν 7 , 1 ( 1 ,.. Ι · .. ν ΡΟΤΖΜΝΛ Ο · .,. / . υ _. _λ-ιιιι ν , _»( ,. ν _»>/ μ -, , ι . _ _-3 ι _^ . , » ., _ιρ ΡΟΙΙΗΝΛ Οιι Ο ,,. η . μιΜΜ , ι . , _Ο . ι _ΙονιιΒ ! , ΙΚ * ι |( . ' _·) _εκηι _| ν 'ΑΛΙΜ * Βπ > .. | , ιΙΛ _.-, _· ς -η | ι ) ν . _ηΙι . _ιπνΟΜ _^ ιιι » ΙΜι . ι · . ' . ' >» ι ι τ . • _^· ιυιΒν _ιιιι ., ( _ΙΛ' _ιι >) . < ι _( ιι . _,, ι _.,,,. Π · ι Βι- ¦ ΟΤ ΖΜΝΑ , υΙ « ν , ον _^ τ' « * _»· _υ > Αο ' » . * ν _ιι _!^ Ι I , ' , - 'ι ·''' , «¦¦ _^ . _>( _, _υιιιιιιι ι ιι _> ι _·*· ' ' _¦ ¦ ¦ ¦ - _¦¦¦ ' ¦ ι — Ι « 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΟΜ ΠΗ Λ — Κατα : την αποψινην _Κυτιριακην εκττομιτην τοΟ ραδιοσταθμου του Λονδινου 6 α _μεταδοδη ομιλια με θεμα * Τα παραξενα της _ςωηςι . θα αναμεταδιδεται δια τοΟ _ραδιοοταθμου _Λακαταν-ιας . ¦ - - ¦¦ -- ¦¦ _-- _¦« _- - ¦¦ -- ¦¦ - ¦¦ - - _^ ΣΑΚΑΚ ΙΑ { Σ ΜΠΛΕ 1 1 δια Μαθητας 1 Τ : ιο οι λ . 1 Ι ' _Α , ' η ι ιι ι ) « - 4 _Κοστουμακια δια Μαθητας Σ Αη _ιιοιικιον ' ΧΛ οι _, λ Τ Μ . ' Λ . ΜΟΥΖΛΛΛΣ ' ιι Λ ΣΙΑ Τ Λ . υκι - . _ιοια - Ι η > ,. Ι 9 ' ΜΜΝΗ _, _ΧΙΜΜΜΜΜΜΗΙΜΜΜΜΙΜΜΜΜ Εκ _ιωτιωοις 11 ' και Β' _σελιδος _ι , ις τα Τυπογραφεια Χρ . Β . Σ ιειυρινΙδι ι κιιΙ ΥΙΩν , Λυκοι · ρ , _-.,. / , Ι _' η _' ι . / ιιΠ , Λιι _.,. μ Ι . ι 1 2 αΜ 2 Γ 9 ΖΕ >· _Μιο _ιως _ιΟο ν _<> 5 _(^ _ΗΤφ 3 ιτΧι θ' _* ν « _αοτηρ ' ι _^ βΜΕ (> ν « Γ __ ιωι !>™ ·? : Ι ΚΥΠΡ ΙΑΚΗ Ι ι _ΕΚΘΕΣΙΣ Ι , _^_ _^ _ι _£ ΤΜΗΜΑ _* . ' · _$ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ _ΩΝ * , ι . _^ ¦ _£ ' _^ _ι'οι ( ι / ι _5 ιι * Ο // ι ν ο ) _ι · το- _^ !/ . _ηοΟττησιν Α _. ηψημιστ . ικωι' £ _|> πινακιδων εις _ητρ _ιοητα . ·> ι / _αιιμιια ιον χοιρο υ _ιιηην _ι _< μ Οα _Λτιτονργηαι / η _Κνπρ ι- : / ' / α χι ) Εκ _ΙΙεαις . < ζ ιι _ΑητνβυνεοΟι : > _]/ ΟΡΒΑΝΛΤΙΚΗΝ 5 , _ > ΕΠ 1 ΤΡΟΠΗΝ Α ι / Σταδιον Β . Σ . Π . 5 V _ΤηΙιφιννον 410 _+ > < - ΝΟ _ΤαιΡΙΟΙΗ ΜΙ Τ 8 _β £ ΡΛ » _ι « Ι ΙΑ _ΝΥΧΙΗ _» _ _.- Α / _αι _^' ΚΟΚΚ _ΙΝΑΔΙ ι _ιξ - » _ιΞ . _υΤΙΚΡ ιι / _ηηοχ _οιιιε _ια I Ι Εαν θελετε να _ψαννιοθε ωροι · οτερα απο δ , τ- εισθε _πρεττει » να _χρησιυοτιοιηιε μονον τα | _ΡΑΟΟΥ 5 _ΑΟΕ _τιου _κατεκτΤ | - ι οον την Ι Ιαγκοαμιον αγορι » . : Πωλουνται εις δλα τα καλα Ι _Κσταατηυατα . ! ' ¦ ι _ΙΥ » . Αν-τιττ ρο »~ _ιθιιθς _μιΙ Εισα-Ι γιθ _·· _ιυ ς Β . Χριστοδουλου Λ , ' _λ-, . , , * 1 Κ <· _, _ν , _* ε _* : _ι _< ΜΕΒΑΑΟΣΤ _ΟΜΟΝ ΝΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΡΙ _ΒΒ _Ι Ι _μΕΒαλΗΝ _ΙΙΑΙΡ ΙΑΑ Αοφαλω _ π εχκληστς , την ο . _τοιην _αχιηυδυνε προς τι • Ε _βνβ _ς * _Ιιαοιλευς των _Πανελληνων _Πχυλος Λ' « κι οια _τηι 6 _ιΒβι « £ _* χοΑβ 3 £ ν β _? Λ « 5 . «« 5 Ελληνα ει ς _εβνιχον _συνχγεομον αλληλεγγυης οιχ να _χεροηβ η η μαχη της _ανασυγχροιηα _& ι _τ _ Π 5 _* λλ « _ιβ £ . -ευρε _χαι εν _Κυιτρω _δαβειαν «« ηχηοιν . _ΕΙε την _ελευιερκν Πατριδα μας 700 χιλιαδας _υρβοφυγων , _οι οποιοι , οπως _ειττεν ο Γκοιλευ _ , απο οεχκ ετων ει _^ _ιμαοκν τα οεινα του πολεμιο , την φρικην της κατοχης ** _ι την α-« _οασιαν _μαστιγ _» του _συμμβριτιαμοΟ και εις-το τελος ην « _γχαβθησαν να εγκαταλειψουν τα σπιτι » χ αν χωρις να _συναιτοχομιοβυν _τιπστε , αναμενουν την _δοηθεικν ελων των _αοελςρων των ιια να δυνηθουν να επανελ 8 α » ν _εις τα _ειημους οικιας των και να _οηαναρχιοουν τιιν ηρεμον , την _ειρηνικην και την ιημιουργικην ζα > ην των . Κ « 1 απο την εογαοιαν αυτων , _καδως και ολων των αλλων Ελληνων , ια ε _^ _αρτηβη η αναδημιουργια τη _Ιιλλαοες . η προοδος και . η ευημερια Η Κλλα , 4 »* ωευτεραν φοραν ι ντο μια _εικοσιπενταετιας , αντιμετωπιζει τεοον τραγικον πραγματι _προαφυγικον προβλημα . Μετα την _Μικραοιατικην _χαταοτροψην _επετελεαεν £ να _σωοτον _βαυμα . Και τωρα θα επιτελεση ασφαλως το ιδιον _βαυμα χαρις εις την _αλληλεγγυην , η οποια χαρακτηριιει τβυ _ Ελληνα _και χαρι _ ει την μεγαλην _ζωτικοτητα τη _ φυλη £ μ _« 5 · Δια τον _λογον τουτον , β _Γααιλειι _ιιαυλος εκαλεσεν ολου του Ελληνα ει _εβνικον _συναγερμον αλληλεγγυη και ενοτητο . « Αυτη η _ουμπαραοτασι , _ειπεν , α γ ινει και νικη του πνευματος που 8 α _απβτελεοη την _ελοκληρωοιν τη νικη των οχλων » . _Οι _ουμμοριται ' _εξωντωβηοαν απο την 'Ελλαδα . 'Η Πατρι μα _κατηγαγε μιαν περιφανη νικην , οωσαοα εαυτην _απο τον _υπουλοτερον και _επικινουνωδεοτερον _εχβρον . Αλλ η Ελλα τωρα πλεον πρεπει να α · _νοικοδομηδη εκ των ερειπιων των δεκαετων και αδιαλειπτων δεινων τη . Ετσι Γα _ουμπληρωοιι την νικην τη _επι του ει ρηνικου πεδιου και βα α _^ _ιοποιη _^ ' η τα _παλομικα δυσι » ς της . Γαδειαν _βυγκ _ινησιν _προεκαλεακν _δι λογοι του Γασιλεως οταν περιεγραφε την δεινην _βεοιν . _ει την οποιαν _ευριακον - ται αι 700 χιλιαδες των _προο ? υγων . Επτα χιλιαδες Ελληνικα χωρια κειντα ι ει ερειπια και _βασιλευει ει αυτα η _ερημωοτς και π εσχατη ενδεια . Ουτε ενα σκεπασμα δεν εχουν αι _ικατονταδε των προσφυγων , ουτε μιαν χυτραν , ουτε μιαν σκαπανην , ουτε κτηνη δια να καλλιεργησουν του αγρου των . Και ει αυτην την _καταστασιν ευρισκονται οι δυστυχει _ς αδελφοι μα ει τα _προδυρα του _χειμωνος . Ολοι αυτοι , οι οποιοι διεσωθησαν απο την _μαοτιγα του _συμμοριπσμβυ , απο την _σφαγην και την ατιμωαιν . ολοι αυτοι , οι οποιοι αποτελουν , κατα του λογους του Γασιλεω , « υγια και δημιουργικων παραγοντα του _ιιδνου _» . πρεπει να _διασω £ _ουν και αιτα την στερησιν . Αυτη ειναι η νεα ειρηνικη μαχη , ει την οποιαν _εκαλεσε - εις _εδνικον συναγερμον ολου του Ελληνας η Α . Μ . ο ΙΙαοιλευς Παυλος . Και η Ελλα πρεπει να νικηση και _εις αυτην την μαχην δια να δωση την _καταλληλον _απαντηαιν ει ς του επιδρομεις και δια να αποδειιιι ει αυτου οτι η _ερημωσι και ο 6 λεΓρο που _εσκορπισαν _ει _τηι · χωρ _' αν , _εαφυρηλατησαν την εβνικην _ενο-τητα , με την οποιαν βα _ανοικοδομησωμεν μιαν Ελλαδα , « ξ ια ν των δυσιων των τεκνων τη . ΟΙ Ελληνες πρεπει να _δωοουν _ακομη εμπρακτον _απλντησιν ει την _κβμμουνιστικην δημαγωγ ιαν οτι η αδελφοσυνη και η _ιαοτη δεν ειναι λογοι κενοι . Και ει του ξενου ακομη _πρειιει να δο 8 η _απαντησι . οτι οι Ελληνες δεν περιμενουν την _ιδικι ' ιν των _ιιβηδειαν αλλ' οτι εχουν οι Ιδιοι την δυναμιν και την βελησιν να _ανορβωιουν . Η Ελληνικη ιστορια _διδασκει , οτι η Ελλα _επτετελεσε το _βαυμα αυτο . Προ 2 , 000 ετων κατεοτραφη « πο τα _επιδρομα των Μηδων . Αι _Αδηναι _επυρπβληδηααν υπο των επιι _ρ _^ Β : _1 _~* _'ΛΛΛ' _^ _ι _.. » η 'Ι _^ λλ . Λ _) < . νι / _ιιιυ _^ _ιου _υαροαρους , _ηνωρβωδη και _εδιιμιουργησε τον Χρυσουν Αιωνα του Περικλεους . Καθ' ολην την μακραν _ιστορικην ζωην τη η Ελλα υπεστη πολλα _κα ' ι επανειλημμενα _επιδρομα . _Βιαρυαρικαι _ερδαι εποδραμον κατ' αυτη εξ ανατολων και _υβρ-ρυ και ε ' καιον και εσφαιον και _εξηνδραποδιζον του κατοικου τη . 'Λλλ' η φυλη μ _<* _5 εχει τοσην _ζωτικοτητα , ωστε παντοτε ανεκυπτεν εκ των δεινων και εσυνεχιζε τον ελευθερον _ειβν τη . Και _δταν η Νεα Ελλα ανελαιε μετα επταετη _απελευδερωτικον ανωνα να _βυνεχιοη τον ελευβερον _αυτπ ( _ιιον , εντος 120 ετων κατω ρ δωσε να επιτελεση νεα _βαυματα . Και τωρα , υστερα απο τον νεον δεκαετη επικον τη αγων » κατα του _Ναζικοφασισμου πρωτον και κατα του 2 _λαυοκομμουνυμου κατοπιν , ειναι βεβαιον , οτι η Ελλα , οσον ν . _αι αν _ευριοιιεται ει αν . ρω _τραγικην ιεοιν , 6 α ανακυψη και 8 α _δημιουργησιι νεον λαμπρον μελλον δι ' αυτη ν . Προ αυτο _το λαμπρον μελλον εκαλεσεν ο Γασιλευ Παυλο του Ελληνα δια τη εκκλιι _= _2 ω του προ αυτους . Και η φωνη του εινα ι η φωνη τη Μεγαλη _Πατριδο , η οποια ιητει την εοι ' _ιδειαν δλ . ων των τεκνων τη >· Ολοι οι Ελλπνε καλουνται να απαντησουν « Ναι » προ το κελευσμα τπ Μεγαλη Πατριδο των . Και το « Ναι » των 6 α _παραμεινιι . οπω _διευειαι ωαεν ο Ηασιλευ , εξ ισου ιστορικον πρα _ς το _ενδοξον η Οχι » , το οποιον προεταξαν _τρει φορα , κατα τα τελευταια δεκα ετη ιι _? υζ του _επιεουλευδεντα την _ελευδερ _ια ν των . Κατοπιν οσων εξεδεσαμεν . δια να _τονισωμεν απλω τιιν μεγαλιιν _εβνι χην _σημαοιαχ' των λογων του _Ιιασιλεω των Πα νελληνων Παυλου , δεν ειναι καν ανα γκη να _εκδεσωμεν ποιον εδνικον καθηκον — αμεσον και _επιτακτικων—εχ _ομεν και _ημει εναντι τη Πατ ριδο μα , μετα τη οποια _υιχκαιι _ εινα ι ω _ποδο μα να ενωδωμεν . ΙΙ Λ . Μ . ο Κασιλευ Παυλο _απεταδπ ε § ισου και προ _Λμα . Ο _Γααιλευ μα γνωρ _ιζει τον _ζαηρον ενωτικον μα _ποδον και συνηγορησε μαλιστα ανευ των αυνηθων διπλωματικων περιστροφων υπερ τη _εδνικη μα αποκαταστασεως . Τωρα _ιΛναι καιρο α _αποδεΙΕωμεν _ν . Μ ημιι εμπρακτως τι ' ιν _ευγνωμιιυνην μ _^ _ς _πρι Λυτων . Να _αποδειξωμεν _εμιτρακτω _—και οχι μονον δια συγχαρητηριων τηλεγραφηματων—την _χαραν μ _? . δια την αΒ . ολυ _τρωσιν του ε ' _δνους μα απο τον εγκληματικων , τον θηριωωη _κομμουνιστοου ( ι _μοριτιομον . Παντοτε , ει καδε κλΟ βιν τη Πατριδο προ υλικην ενισχυαιν των αγωνων τη , _απεδειχβημεν _προδυμβι ει = _υνεισφορα . Ενισχυσαμεν υλικω τον επικον αγωνα τη Πατριδο _μαο κατα τα ετη 1 _^ -10—51 . αφου δεν _ηδυναμεδα να _δωαωμεν και το αιμα μα , οπως _ειμεδα _προδυμοι , δια την ελευδεριαν τη . _Λιενηργηααμεν παντοτε ερανου δι ' ολου του _εδνικου _ς οκοπου . Λια του ηρωα Ελληνα _στρατιωτας , οι _οιιοιο ι ε μαχοντο κατα του _ουμμοριτιαμου . Ι · . ι . ω _· ααμεν νοηματα και ειδη Ιματισμου δια _τ _^ υ _συμμοριοπληκτου και δια τα _αδωα μικρα αδελφια μ « , τα οποια _περιαυνελεγησαν _στο ργικω _κπο του τοπου των δια να μη _απαχβουν απο του _συμμοριτα και _αφελληνιαδουν βι _ τα _κομμουνιστικ α χωρα και γινουν νεοι γενιτσα ροι . Και τωρυ πρεπει να _πραξωμεν το _καδηκον μα . 'Λλλα να το _πραξωμεν με _τοοην εαιν , με τοσον _ενθουσιασμων , με τοσην γενναιοδωρια ν , οσον μα καλει να _επιδει · ξωμεν α Γασιλευς μα _ΙΙαυλοι , δηλ . οσον επιτασσουν αι _οημεριναι _δυσχερεσταται _αναγκαι τη Πατριδο . ΙΙ _Κυπτρο πρεπει να _ειπι , ι _μεγαλοατομω το « Ναι » προ την ΛΙεγαλπν _Πατριδχ _·*^»«· _- _» _, _^ _.. _* _,. _* _.. _« _- _· _.. _· _- _· _- _^ _- _·«· _- _» _«· _ _· _ _·»» _ _» _- _·¦ _' _· _ _· _' _*¦ _, _< _- _· _' _·«· _' _· _- _»· _, _· _- _« _ _· _ _· _- _« _, _·· _ _* _' _· _1 _' _· _' _·· _, Ι ΑΓΟΙΜ _ΙΣ ΤΗΣ _ΕΑΛΗΜ _ΙΚΗΣ _ΚΥΓΕΡΝΗΣΕ _ΟΙ 0 Γ 3 Σ _ΙΑΤΑ & ΙΟΞΗ ΤΟΥΙ ΣΥΜΜΟΡ ΓΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΙ Μ ΑΑΓΑΗ _ΙΑΙ , _ΕΙΚιΙΙ ΜΙ _ιΠΡΟΕΙ & _ΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΣ ΤΟΛΜΗΣΗ Ο ΕΜΓΕΡ ΧΟΤΖΑ Ληλωσει ς του Πρωθυπουργου κ . _Διομ ηδη , του κ . Τοαλδα ρ η και του κ . Κανελλοπουλ ου προς τον _ονταποκ ρπην του « Ρεοικ νρ » . Ι ΑΘΗΝΑΙ , 15 ( Ριουτερ ) . — Ο Πρωθυπουργος _της Ελλαδος κ . Αλεξανδρος Διομηδης _εδηλωσι ψ ς , _δτι η Ελληνικη _Κυβερνησις απεφασισζ _, υ δπως _επικαλεοδι _) το 51 ον αρθρον του Καταστατικου Χορτου των Ηνωμενων Εβνων , εαν οι _συμμορΒται , οι οποιοι _κοττεφυγον _ττιραν -ων Ελληνικων συνορων , επαναρχισουν την εττιδρομην των κατα του Ελληνικου εδαφους . « 'Η Ελλας , εδηλωσεν 6 Ελλι _, ν _Πρωθαττουργος προς τον _ανταποκριτην του πρακτορειου « Ρεοατερι , 6 α _ασκηοΒι το δι καιωμα της αυτοαμυνης _τςς , καθ ' οιασδηποτε ενεργειας , η οποια ΓΛ _ειεωρεΤτο ( Ος « _ινοττλος _εττιθεσις _^ _συμφωνως προς το 5 Ιον αρθρον του Καταστατικου Χαρτου των Ηνωμενων Εθνων . Το αρθρον τουτο επιτρεπει εις οιο · . · - δηποτε υελσς του Ο . Η . Ε . να λα-6 γ ) τα _ιιιτρα , τα οποια _νομιζει αναγκαΤα δια την « αυτοαμυνων » _το _^ κατα ενοπλου επιθεσεως , μεχρις _, δτου δρασ _* ι το _Συμδο _^ λιον _'Ασοσλειας . Τα · ιετρα ταυτα δ £ - ον να ανακοινωθουν αμεσως _εις | _προσψατον ανακοινιοσιν του κ . Σοφ . Γενιζελου , δτι η Ελλας ' ουδεποτε 6 α _επιτριψη _οιανδηπο - _τε _επεμδασιν _εΒς τας εσωτιρικας της υποθεσεις και δτι θεωρει το ζητημ α ως _αποκλειστικον προ-. _δλημα της _αθΦαλειας των _δορει' ων συνορων της . _Εγνωσβη , δτι τα _κυριωτερα μελη του Υπουργικου Συμβουλιου συνεζητησαν επι μιαν ολο-, κληρον _εβδοιιαδα την _εξωτερκην _Ι _πολιτικην της χωρας _5 ια να κα-, ταληξοι . · ν εις _συμβιδαστικην λυσιν μεταξυ των αποψ : ο : ν των υ-| πο τον κ . Γ _ νιζελον _Φιλελενθι-[ ρων , υπυστηριςαντων οπως οι ' _συμμοριται καταδιωχθουν εν-! _-τες των · Α > . _δσνι « ων ' οννορων _, και των μετριοπαθων αποψ : ων ! των _Λαικων υπο τον κ . _Τσαλδαρην , υποστηριξαντων δτι η Ελ-¦ λας _, _ονσα _« 6 _ι _^ α _επιδρουιιςι · , σα _παρουσιαζετο υπο του Σλαυικο 3 ' συνασπισμου ως _τρεμουσα ετη-ΤΟ _ΔΙΚΑΙ _υΝα ΜιΟΑΗΥΝΓΣ Β ηι ΕΑΛΑΔΟΙ ορομ , 'χα ς βλεψεις κατα της Αλβανιας . _'εκπροαωττος _της Ελληνικης Ι _Κυβερνησεως εδηλωσε χθες ει ς τον ωνταποκριτην του _^ Ρεου- τερ > _, δτι σκοπος της Ελλαδος ' ειναι η επιδιωξις συστασεως εκ ' μερους της Βενι κης _Συνελιυσε- ως του Ο . Η . Ε ., η οποια να ι-. _ξουσιοδοτΩ αυτην δπως επικαλε' σθη το 51 ον αρθρον του Καταστατικου Χαρτου του Ο . Η . Ε . Τοιαυτη _εξουσιοδοτησις θα αποδειχ Γη ως αρκετη _προειδοποιησις προς την _'Αλδανιαν , δια να πα-. ρεμποδιση _επανεισδυσιν των [ σ υμμοριτων δια των συνορ _. ον της ει ς την Ελλαδα . Ι Ωσαυτως , ο Υπουργος των Σ τρατιωτικων κ . Παναγ . Κ < _τνελλοπουλσς εδηλωσεν εις τον _αν-^ αποκριτην του _τΡεουτερ » τα α-» κολουθα : _< -Δεν υπαρχουν συμι _μοριται κατα μηκος των Ελληι _νο-Αλδανικων συνορων . Αλλ ' ¦ ειναι τοις πασι γνωστον , οτι εν-] τα ς του Αλβανικου εδαφους _υ-Ιπαρχουν 8 . 000 συμμοριτων . Εαν γινη οΙαδηποτε αποπειρα εκ _ΙμερΟνς αυτων προς _διαβαοιν εκ | νεου των _συνορων και _εισβολην εις την Ελλαδα , ο Ελληνικος ι στρατος _Οα εχο το δικαιωμα να , εκτελεση το καθηκον του κατ • αυτων , ειτε οι _εισβολ _·· _, . ειναι Ελ ληνες , ειτε _δχι . Καθηκον του _ι Ελληνικου στρατου βα ειναι ουχι | μονον να πολεμηση κατ αντων , αλλα και να τους καταδιωξη μι-. χρι των _αημειων , απο των οποι-¦ ω ν εξω _^ ηιιαν , εντος της Αλβανιας , ως θα επραττε καθε χω-. ρα _, υπο τας _αυτας συνθηκας , ' δια την αυτοαμυναν της , συμφω-I _νι . ) ς προς τονΔιεθνη Νομον και τα , δ ιεθνη δικαιωματα , τα οποια παρεχει 6 Καταστατικος Χαρτης ! _των Ηνωμενων Εθνωνι _· . τα Συ _μιουλιον _Ασφαλτιας . Ο κ . Διομηδης , αναφερομενος εις τας κυκλοφορουσας εις τα εξωτερικαν _ειδησιις , δτι το 'Ελληνικον ζητημα πιθανως να _συζητηθη υπο των τεσσαρων Μεγαλων Δυναμεων , υπεστηριξε την Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΑ ρ ΣΛ Α ΙΤ Ο Διευθυντης της Παιδειας Δρ . Σ _λαιτ _ενεφεενισθη ατιο των στηλων του κυβερνητικοΟ φερεφωνου , της « Κυπριακης _Εη , _θΒ , > Β Α _^? ,, Λ · _ρ-. _λ _,- _'ιτ · : ~ - ~ _ι μιληοι _) δια την προοδον , · π _') ν οποιον _εττετελεσεν η Παιδεια εις την Κυπρον . Και μοις ομιλει Για την τιροθυαιαν , την _οττοιειν _θΕικ _' . _'Οουν οι γονεις , εις τα χωρια και εις τας πολεις , προκειμενου να στειλουν τα ¦ παιδια τον εις τδ _σχολειον , και τας θυσιας , τας οποιας υφιστανται _οιιτοι , δια νω μορφωσουν τα ' παιοιω των . Ι £ ως _εδω καλα μας τα ειπεν ο Εντ . κ . _Διευσυντης της Παιδειας . Δικαιος επαινος οφειλεται _, πραγματι , εις τον _0-ιιε ρονον Ελληνικον Κυπριακων λαον , ο οποιος , απο Εμ · _φυτον _αγατιην _ττρος τα γραμματα , ποτιζει με τον Ιδρωτα του και με το αιμα του το _δενδρον _της μορφωσεως των τεκνων . Ο Δρ . Σλαιτ , δμως , προχωρει παρακατω και Λ _ ιιλ _ει περι νεων μεθοδων διδασκαλιας , περι επ . _δειζεων _κηι £ ι 6 ε _· _οεων , περι μουσικων εορτων , γυμναστικων _ιπιδειι , _εων _, υποτροφιων κλπ ., και γενικα δια καθε μρταρρ υΟμισιν , την οποιαν _« ελανσαρεν _»· , ως Διευθυντης του Τμηματος της Παιδειας , εδω και λι γα χρονια . Ειιει _δη , ομως , ο Δρ . Σλαιτ απομακρυνεται απο την _πραγαατικοτητα και αποδιδει μεγαλην σημασιαν ει ς το μκταρρυΟμιοτικον του προγραμμα , _αιοΟανομεθα την εχνωγκην να του _υπενθυμισωμεν ωρισμι . να θεμελιωδη δεδομενα . ΟΙ εκπαιδευτικοι του τοπου αυτου διαφωνουν με τους Ισχυρισμους του Δρος Σλαιτ και παρατηρουν οτι τα παιδια εξερχονται απο τα δημοτικα σχολεια , τον τελευταιον καιρον , ιν πολλοις ακαταρτιστα και μετα δυσκολιας κατορΟωνουν να _περαοουν τας _εισιτηριους εξετασεις εις σχολ εια Μεσης Παι & _ειας . Ειναι ιιανΟο · μολογουμενον δτι η παιδεια νιας παρουσιαζε ι , κατα τα _τε · λευταια Ιδιως _Ρτη , σοβαρων καΟυστερηαιν , εκτος _ιε , Υν ο Δοκτωρ ι υνο ( ι ως προοδον την κατασκευην διαφορων αντικειμενων απο χαρτι Λ απο πη λον , Ι ) την τοπο 0 ε . _τηοιν υπο των παιδιων ενος ανθοδοχειου ι . πι _τΒ ς διδασκαλικης _ιδρας . Μερικοι φωτειναι εξαιρεσεις παρουσιαζονται καποτε , αλλ αυται οφειλονται _ε . Ις την _φιλοτιονιαν μερικων ευσυνειδητων οιδαακα λ , _ιιιν , οι οποιοι δ' _ ν ακολουθουν τας εισηγησεις _τοΟ Δρος και διδασκουν τω παιδια συμφωνα μι τα Ιδικα τοιν _εκιιαιδπιτικ _α _μιιιιι . Πολλοι ειναι οι λογοι , δια τους οποιους παρατηρειται η πνευματικη α _() τη _Λνεπα _ρκπει . Ενας βασικος _τοιοιιτος ιΤνοπ αι μεθοδο · , τως _υποιιις επιβαλλει ει ς τους ιιαλαιους και ν >' ους διδασκαλους τη _Βραφειον της Παιδειας και το _ουαιημα , ιιι ιυ οποιον _εκπαιδευονται ο ! δι δασκαλο ! ιιας . Το Διδασκα · > _ι κ ον Κολ ) 7 . γιο ' _ι 6 ρΜ ) Γι ικτ _ελει τον _προοριομον του . Β . να _οχολειον με _κοσμοτιολιτικΛ ς κ ( _ιι ΓιεΟνια _τικας _τιΙοεις και κατευθυνσει ς , Ην ημπορει να ειναι οχολειον δι' _ικπαιδιαισιν Ελληνων _διειασκολων , ΛΙ επιδειξεις και αι _εορται , _ιΛς _& τ 4 _λ _( γ « 6 _ _ορν « _νιωνΒΛ _λ 6 Τ μημα Παιδειας , ε ιναι φινΛκη και ψιμυβια , με τα οποια ο Δοκτωρ _ζητει να _καλυψη την & _ττοτυχιοιν του . Πραγ ματικη προοδος εις _τι | ν παιδειαν μας 0- ς _„ . _^ .. _^ _--, ι _^^ .. ν .. .. .. , _ιιποκτησωμεν την εθνικην μας ε . λευΟερΙαν , Αν εντυπωαιακ _, _αι _ετνιδειζενς και αι εκτταιδευτικαΙ μεταρρυθμισεις τοΟ Δρος _Σλεχιτ οεν μας συγκινουν . 'Ο Ελληνικος Κυπριακος λαος παρακολουθει με οδυνην τον στραγγαλισμων της παιδειας του απο την ζενην Κυ 2 ερνΠ σιν · Και ο Δρ . Σ λαιτ , ωζ εκπροσωποςτης εις την _εκ'ιταιδευτικην της πολιτικην , δεν εφαρμοζει απλως τας οδηγιας της Κυβερνηαε . ως του , αλλα ενεργει κατα τροπον δραστηριου παρουσιαζομενος _« βασιλικωτερος του _βασιλεως »· . 'Ο Ελληνικος πληθυσμος της νησου διαβλεπει ι . ν τω προοωπω τοΟ Δρος Σλαιτ τον _μεγαλυτ ' ερον πολεμιον της εθνικης του παιδειας . Κατα την ολιγ οχρονου _ινταυΟα _πολιτειαν του απεδειχθη ως ο κορυφαιος των Αγγλων μισελληνων , οι οποιοι { πε ρασαν απο τον τοπον μας . Ο Δ ρ . Σλαιτ , αν ητο _ευφυρς , Οα _αντελαμβανετο δτι , προοπαΟων να _δημιουργηο _) ιν _Κυπρω τον _ακαθοριστον ι-. ο ομοποΜτικον τυπον τοΟ συνθετου ανθρωπου ε ! ς την ικπαιοευσιν , * προς κεντρα λακτι · _ζε . ι .. 'Ο λαος _αο-. υς ειναι και 0 α _παραμεινω Ελληνικος . Λαος , ως ο Κυπριακος , με Οπερτρισχιλιε _τη _Ιστοριαν και παραδοσεις , δεν ειναι _εΟκολον να διαφθαριι και _αφομοιωθ _( . Π ρ ιν απο τον Δοκτορα πολλοι αλλοι προσεπαΟησαν νω αφελληνισουν τον τοπον αυτον . ΑΙ π , οαπαΟι : ιαι ' - > ν , υμως , κατεληξαν εις παταγ ωδη _Λποτυχιαν . Ο σατανικος τροπος , με τον οποιον ο Δ ρ Σλαιτ πληττει την παιδειαν μας , δεν Οα κλονιοι ) τας πεποιθησεις μας και . δεν 0 α μ « _ο _εμπο &( αη _αινο του να _οκιπτωμεΟα Ελ ληνικα . Δεν _ιιρακιΛτειι _εντ < χυ 0 α να ι _^ _νειλυοωμεν την _πολιτειαν τοΟ κλεινου λρος και των προκατοχων του , διοτι Οα _ιιπρεπε να Υραψωμι . ν σειραν αρθρων . Το ισος _ταυ Δρος εναντιον παντος Ελληνικου ειναι Οαναοιμον . 'Εκ Οιιαζπ _, εις το εν λογω αρθρον του , την Ταυρκικην μεσην παιδειαν και δεν ωναφι . ρι . ι ουτε λεξιν δια την Ελ _- ληνικην ιιε . οην παιδειαν , εν _Κυποω , η οποια ειναι η αρχαιοι ερα και η ¦ πολυπλ _ηΟεατ . ι ρα ιν τ _(| νησω . Το Ιδιον _ιπραξε και εις το παρελθον , _ειε _Κνα _Οδηγον τε () _ι Κυπρου , _δοτις υυ _κ . _ιαχΟι | ι . ιιι ι [| οαυι . ι των στοιχειων , τα οποια Ρδωαεν εκειν ος . Δια τον Δρα Σλωιτ η Ελληνικη Μιοη Παιδεια εν Κι ' ι « ρω ειναι _< 3 ινυπαρκτοι Ι Ι , η αν υπαρχη , φυτοζωει και δι . ν ειναι _Λξια ουτε κΛν μνειας . Ο Δρ _μιοει την Ελληνικην τιαι _- _Γειαν , οπως ο _διαηολος _τΛ λι · βωνι . Κ « Ι οιιως πρεπει να ιν _Ουμηται ο _ΝεοζηλανδιΙς Δρ . _> : > . Λ ·! τ « τι , _, μΒρικο ! γενναιοι αυμπατριωται του ιπολε μηοαν παρα το _πλευρον των Ελληνων εναντιον _τε . Η' Αξονικων οτ ρεσευματων _κοι ιπο } ισαν ιιι το κοινον _« ΙμΛ των ιο δεν · Γρον _ιης ελευθεριας . Ο Δρ , 5 . λαιτ διν σεβεται τ ην παρι'Λοοιν _καΙ τος ΛξΙας τοΟ ιιολιτιομοΟ τοΟ τοκου αυ · του και πραττει το κβν Για να υποδουλωση , την _παιοιιαν ιας , Ετιιτριηει την βιειοΓυσιν κομ-| ιουνιστικΛν στοιχειων κι ς την παιδειαν | ιας _, τοποθετει ιις _0-ππιΟυνους Οεοκις σ _, νΟρι , _Ιτιους γνωστους Για τω κομμουνιστικα Ι ) _φιλοκομμουνιστικα των _ΙρονεΙμαια , και καλλιεργει με _ηιμελιιαν κηι ττροσοχην καΟι _ατοιχιιον , το οποιον _ιιναι προ · Οορον να ιξυτιηρ _ηιηοτ ) ιους οκοιιου ς του κοι να αυμβαλη εις τον αφελληνισμον της Παιδειας μας . Διερωτωμεθα , λοιπον , ποιος κυδερνα τον τοπον αυτον , η εο . ν _αχ _[ _ψ _« _ιαν ) _ει και ιιως _^ οω ο Ρωσσικος δακτυλος , δταυ δλεπωμεν να εκτρεφεται και ζωογονηται ο κομμουνισμος , ο οποιος ειναι ο πλεον πονηρος μιι ι _, ιιιΜνο _οννχ , _^^„ ρος τ :, ς Γρεττανικης Αυτοκρατοριας , με προσχημα την καταπολεμησιν των εθνικιστικων τασεων του Ελληνι κου Κυπριακου λαου . Μοιραια συνεπεια της τακτικης _αυτης υπηρξεν η _αναβιωσις και η εγκαθιδρυσις καθεστωτος ανθελληνικης προπαγανδας . Η εθνικη και εκπαιδευτικη υποσταοις του λαου ιιας υπονομευεται με κροκοοειλιον πανουργιαν . Καθ' £ - καστην και νεα ανθελλ ηνικα σχεδια _τεκταινονιαι δια την πνευματικην μας υποδουλωσιν . ( Συνεχεια _« _Ις την _4 πν σελιδα ) | Η « Πεκ » απερριψε ΤΟ ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ μονοπωλιακ η ς συγκεντρωσεω ς ΤΗΣΖ _ΙΓΑΝΙΑΣ ΚΑ 1 ΤΗΣ ΙΤΑΦΙΑ 0 Σ ΑΙ πρανματικυ ς _ιπωφελεΤς δια τους αμπελουργους ειση _γηοε ις ιης « Πεκ » περιελ ηφ θησαν εις ψηφισμα τοΟ Η' _Παν αγροτικοΟ Βυνεδριο « ι _, το οποιον _δΙεδιβαοΟη χθες προς την _Κυδερνησιν . Υπο _της ορισθεισης υπο του 8 ου Παγκυπριου Συνεδρ ιου της < . Β 1 _εκ- _ανιιττροσοιπιιας _διεΓιβασΟη χθες προς τον Αποικιακων Βραμματεα τη _ακυλουθον ψηφιομα ειυ του _αμτιελουρ _γικου ζητηματος , _Λντιγραφον του οποιου _ιπεδοθη υπ ' _εωτιις _εις τον Ελε γ _- κιην Προμηθειων κ Σαιμονς . ΤΙ αντιπροσωπεια της < Πικ . επι | ιιαν και ¦ πλεον _ιλραν Λνετιτνιξεν ι Ις τον _'Ελεγκτην Προμηθειων και ουνι _, _ζητησε μετ' αυτου διεξοδικως ιας εν ι φ ψηφι-0 | _ιατ ι ατ . _οψεις των αμπελουργων : ι 'Εν _τιμε Κυ ριε , Το Γον _Παγκυπριον _Συνεδριον της _« Π _ικι _- , το οποιον Ο _^ ' . ι _Κμυ η '| 0 ιΙ _, _' ν Λι _, _υκωοιι _^ , ην Ι 3 ην και Μην Σεπτεμ βριου , _ασχοληθιν με τε _^ ιμπελουργι · κον ζητημα _κα'Λειιυον _οοοα · ρως υπ ' οψιν την _κρισιμον 0 ε · οιν εις ην _ενΙ _ρισκεται ο αμπι · _- λουρνικος κοσμος , ινεκρινε το κατωθι ι | ιηφιαΜα : Λ . Απορριπτει το προταθεν υπο της Κυιι ρνηοεως οχε · Γιον της μονοπωλιακης αυγι < εν _τρωοεως _ζιιιανιαε και _ηταφΙδος , ως επιζημιον Για τους _απιιελουρνους , _καΟΒ . ις _επιοης απορριπτει και τας καθορισθει σας τιμας ιων ( Ι γροσιων κατ _οκαν δια την _ζιβανιαν και των Ι ! Ι γροο ( _ε «) ν _Κιττ ' _οκαν Για την _αταφΙΓα , ως τελειως ασυμφορους και μη _καλυπιουααε _ναρα μερος μονον των καλλιεργητικων _ιεωδων . 5-2 . Δ ια την _λυοιν της _παρουοης _^ _ρ _ιοι _( _. _^^ _, τ » ροτι . ιν > Λ · . α > Ελ _ευΟεραν _ιισαγοιγην αμπελουργικων _ιιροιοντων εις Αγ · _γλιαν ανευ « κοτα » Β | αλλων περιορισμων _κειι δκυκολυνοιν τ ης τοποθετησεως των και _εις ανορας αλλων χωρων . ΕΙς _τας | ι « τα των χ 6 ) ρ _« υν τουτων _εμ · πορικας ουμβασιις _' ¦ Αγγλικη Κυιιρνησις Οα ητο δυνατον να _συιιιΒιρι _λαμβανη . και τα Κυπριακα _αμηελουηνικω προ · ( οντα . ΙΙ Αγγλικη ανορα εξακολουθει να προμηθευεται ωμπελουργικω προιοντα _Ι ι , αλλων χωρων παρα _τας αντιθετους ανακοινωσεις της Κυβερνησεως περι κορεσμου αυτης . 6 ) Να συνεχιοΟη η _ουγ κειτρωσις _ζιβανιας ' με τιμην &· _σπιλειας 12 γροσιων κατ εΥ καν κα | να γ ( ν _( ι ! ναρξις συγκεντρ ωσεως οταφιδος με τιμ ην ασφαλειας ο ' _-ι γροοιων κατ οκαν . γ ) Την _Γιευκολυσιν _ιξαγωγης ν ( . ιπων _οταφυλων . δ ) Την αμεσον υποστηριξιν του ΣΟΛλΠ δια της παροχης του εξ Ι 3 χιλια & ων λιρων δανειου _ατοκως και υνι . υ ιης αυξησεως εκαστης των μετοχων του _ΣΟΟ . _ΑΠ κιετα £ 3 Λ 0 . α . ι ) Α παλλαγην των αμπελουργ ων απο της καταβολης φορου _ειηηδηιιατηι- , τιιΛλΛγιστ ην Λ > ' Μ σον χ ρονον _διειρκει η παρουσα κρισιμος δι ' _αι ' ιτους κατα · οιααις . _>· 3 , ΘεωροΟυεν τι ' ιν υπο της Κυω _ερνητιεωο . _τηρηΟεισαν τακτικην τη ς μη Γεουσης εκτιμησεως της υπο των αντιπροσωπων των αμπελουργων ι' . _κτ ε · ΟεΙοης _πραγματτκοτητ & _ι ,, ιος _αντιαγροτικην και _τασοαμεΟα _αυσσιιΛιος Λ αγροτικος κοσμος τ ης Κυπρου παρα το πλευρων των αμπελουργων , προτιθεμενοι να _αγωνιοοωμεν δια την ΙκανοποΙηοιν των αιτημ ατων των . » 4 . Αναθετει ει τριμελη αντ ιπροσωπεΙαν εκ των κ . κ . Σωκ ρατους _ΛοΙζιΓου , Βι ν . Βραμματεως , κα ι Θουκη Αποστολου και Στεφανου Πρωτοπαπα , μελων τοΟ Ανωτ . _Αγροτνκ _, _αΟ _£ υ ι 4 ο , _« Μονι · _νης « ΙΙεκ » , _Γτκις _ιπιΓωση το παρον ψηφισμα _ττρας τους Εντ _ι _· μους Αποικιακον Βραμματεα και τον Ελι _γκιην Προμηθειων , » Ευιλτ ( ιστο 0 ντες οτι το υπομνημα μας βα τυχη της ευμενους Υμων _υτιοοτηριε , _εως , 6 ια · _τβλοΟμβν τ _() ς _'Υμιτερας _Εντιιιοτηιος η _1 τι « ιθιιι ) _Οιραττοντις , II _αντιτιροοωπεια » , Διακυμανσεις τη ς Στερλι να ς ( Αλλοι α ' _ιαιοιοξοιιν και _αλλοι φοβουνται το μελλον τη ) . ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , 15 ( Ρεουτερ ) . —ΑΙ προσφατοι διαδοσεις περι πιθανης υποτιμησεως της στερλινας εσνον δυσμενη αντικτυπον εις τους _χρημοαιστηριακους κυκλους της Νεας Υορκης . Αι διαδοσεις _εχυται ειχαν ως αποτελεσμα την υποτιμιγαιν . της στερλινας , ιναντν του _δολλαριοο , παρ' Ολον δτι ολιγας _ημερας προτερον η στερλινα εδεικνυε _σηΜεικ υπερτιμησεως , δταν ειχε δηλω-6 η υπο των επισημων δτι δεν _υφιστατο ζητημα _υιιοτιμησεως αυτης . Επι του παροντος η στερλινα φαινεται δτι χανει ελαφρως απο την _αξιαν της , εις την _οτγοραν της Αμερικης , η τιμη της ομως _ανεεοκεχτεβαινει , χωρις να £ χη αταθεροποιειθρ . Εις τας διαφορους Ευρωπαικος πρωτευουσας ειτικρατουν διαφοροι προβλεψεις και _εικασιαι περι του μελλοντος της στερλινας και η αξια της στερλινας εις τα διαφορα χρηματιστηρια κυμαινεται _ειναλογως των _πεποιθησεων των διαφορων αγορων . Εις την 'Ιταλιαν , επι παραδειγματι , η αξια της στερλινας εδειξε σταθερων _υψωμον , λογω του ,. 6 τι επικρεχτει αισιοδοξια εν τη χωρα ταυτη , οσον αφορα την τυχην της στερλινας , κατοπιν των Αγγλοαμερικαναδικων συνομιλιων εν Ουαοιγκτεονι . ΕΛΕΒΧΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣ ΙΑΣ ΕιΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΛΟ _ΓΑΚΙΑΝ ΠΡΑΒΑ ,, 15 ( Ρεουτερ ) . — _Εοημοσιευθη _ενταιβα διαταγμα , δια του οποιου παρεχεται ε ·' ς τας « επαρχιακος εθνικος επιτροπος το δικαιωμα προς _επιτηρπσιν των εκκλησιαστικων πραγματων , ητοι προς διατηρησιν της ελ : ι , 0 ε · ριας της λατρειας και προς παρεμποδισιν οιασδηποτε ο < ακης χρησεως της θρησκειας κατα του λαικοδημοκρατικου καθεστωτος » . ΑΙ _τοττικαι Αρχαι , δυναμει του διαταγματος , εχονν _δικαιωμα να λογοκρινουν τας ποιμαντορικας εγκυκλιοι . · ς δια να _εξιταζουν κατα ποσον περιεχουν οιανδηποτε _ωντικυδερνητικην αποψιν . Οσαυ _-- » , -Λ—· _·« _^ _ _•« κιι ι < . | _Αυυ των _σχολειων , των εκκλησιων , της προπαγανδας , των δημοσιων βιβλιοθηκων , κ . λ . π . Ιι ΜΙ Μ « Ι @ Ν ΤΟΥ ιΟΑΑΙ ! Κ ΛΙ ΤΗΙ Κ Ε θ ιπι _ιοι _Μ _ηηη _ιιΜ _ΚΙ 8 ΕΡΕΤΗ » ΤΟΥ Ε 8 Η 0 ΥΙ 2 ην ΤοΟ συνεργα > ου μας κ . ΑΛΕ _^ _, Η ΡΗΒΑ 1 Ο < _τΣυνεργατιιιοςΟργανισμος Διαθεσεως Αμπελουργικων Προιοντων » , ο _βΣοδαπ _» , η _ελπις συτη του _ομπελουργικοο κοσμου , και του οποιου η ιδρυαις και αλματωδης αναστυξις οφειλεται εις μονον τον ποβον αυτου τουτου του αμπελουργου να κρατησι ] την τυχην του εις το χερια του , ο ιΣοδαπ > , ο οποιος με τοσην εμπιστοσυνην περιβαλλεται οπο _ολοκλ ηροι' τον αμπελουργικον κοσμον , επρεπε βεβα ιως να ομιληση επι του μεγαλου τουτου ζητηματος . _ Οι ιδιοι οι αμπελουργοι , με ' τους οποιους συνομιλησα επι ολοκληρους ωρας και _μου εξεθεσαν _τος αποψεις των α , _οπειαι _εδημοσιευθησσν χθες , εις το _* Ε 0-νος _* , με _τταρωτρυναν να επισκεφθω τα γραφεια του ι _ιοδαττ _» , δια να ακουσω και την _γνωμηνι | Ι ι της Διε υθυνσεως του ' Οργανισμου των , νομιζοντας , σως . οτι θα παρελειπα να πραξω _τουτο . Ο κ . _Αδαρλης , ο _Διευδυντης του ιΣοδαπι , με εδεχθη εις τα γρα _^ _ειον του , με εκδηλον την ευχαριστησιν εις το προσωπον του , διοτι 0 α του _εδιδετο η ευκαιρια να ομιληστι επι του σχεδιου _αναλυτικωτερον , παρα ως εξεφρασθη _ενωριτερον δια των τηλεγραφηματων του προς την Κυδερνησιν αμα τη δημοσιευση του Κυβερνητικου ανακοινωθεντος οσον αφορα τα σχεδιον . Ει ς τα θεμα _εισηλδομεν αμεσως με την πρωτην _ερωτησιν μου τη _^ οποιαν υπεοαλα εις αυτον : - —Πως _Ολεπετε το σχεδιον , κ . _Αδαρλη , σεις ως ενας μεγαλος αμπελουργικος οργανισμος , ο οποιος τεινει συν τω χρονω να _περιλαβη εις τους κολπους του ολοκληρον τον αμπελουργικον κο- | σμον —Το Σχεδιον _ειναι καλον , δ- Ι σον αφορα τη / ευκσλιαν της συγκεντρωσεως των αμπελουργικων ] προ ' ιο ·/ των , και την απαλλαΥην _^ . _^ . _μ ¦ . _, > _^ . _^ / _>* _, / _^ ι _> ι _^ ιιο _ινυς μι _> οι- ι τεμπορους . Παντως δμως τα σχε- ' διον τουτο ως εφηρμοσΟη υπο της ' Κ υβερνησεως , δεν εΤναι το σχε- ι διον το οποιον ο Οργανισμος μας ε _' σηγηΟη εις την _Κυβιρκη-ιν , οσον αφορα ιδιως το ζητημα της τιμης , αλλα και το ζητημα της διαχειρισεως του . Η τιμη των 81 γροσιων κατ' οκαν δια την _ζιδα- 1 νιαν ιδιως , και των 4 Ι _γροσιον ι δια την σταφιδα , εινα ι _τιμαι πει- 1 νης , ως και προηγουμενως _τας ι- χαρακτηρισα δια τηλεγραφημα- τος μου προς τον _Κυβερνητην . ΟΙ α μπελουργοι εις ουδενα αλλον δυνανται να εχουν _εμπιστοσυνην ! οσον αφορα την δισχειρισιν του Ι σχεδιου , εκτος εις τον οργανισμον των . Δια να αναφερθω μονον εις την σταφιδα , η οποια δια του σχ διου _διιιρι _, θη ει ς _υγια και μη υγια . προβλεπω δι αυτην _απειρπυς δυσχερειας τας οποιας Οα αντ ιμετωπισουν _αυριον οι πηρα-1 γωγοι εκ μερους διαψορων _υπαλληλων απειρων , και _επιλεγομενων | εικη και ως ετυχε . | —Εαν η _Κυβερνηαις αας πα- , ρεχωρει την _διαχειριαιν του οχε- ' διου , 0 α ητο τουτο καλον υφ ολος ' τας αποψεις —Μο _λιστα ! Οα ητο αριστον ! Θα το _μετεδαλλομεν ημεις εις αριστ ον Οα γΒ | ιγ _0 γτ _ημε _^ Α γΒνικπς εφοδιαοιης ολων των _υινοβιομηχανιων , ανε υ ιδιων _πλεονεκτηματων ιναντι των αλλων τουτων βιομηχανιων . Με την _αναθεσιν εις ημας της διαχειρ ισεως του σχεδιου , ο _οι _νοβιομηχανοι Οα _Ετταυον απο του να ειναι και εμποροι συνα μα οσον αφορα τον εφοδιασμον των με τας πρωιας υλας , οπως ειναι και ο'ρυον να παυσουν να ειναι . Τουτο ειναι αξιωμα , και Ισχυει παντου εις ολων των ειδων _τας _βιομηχανιας . Θα απηλλασσοντο επισης οι _οιναβιουηχανοι _κυι της επιζημιου _δι ' αυτους οχληριας των μισιτεμπορων , διιως , ως ανεφιρομεν , Οα απη λλαττονια τουτων _-, ε λει < . ) ς _λοι οι αμπελουργοι . » Το _κνριωτιρον δ | κος πλεονεκτ ημα το οποιον 0 α απεκτα /> αμπελουργος δια της _οναΟισεως « Ις ημος της διαχειριση . » .- , _τικι σχεδιου , _προυεΟεαεν ο κ , Αβιτρλης , ι . _Ινοι το οη Οα _ιδιδομεν εις ιο σχεδιον _μορφην κ α 0 η · ρ ω ς σ υ ν ι . ρ γ α τ ι κ η ν με την διπψοραν ι ην _προκυπτουσας μπαζυ _τηιης και αγορας ιιιιυ της _Κυδιρνησιως της _ζιδανι ας , _ει-ζινης τω ν Η γροσιων κατ ' οκαν , και _τηι τι | ιΒ ς _ττωληαεως της , / κεινης _το ' _ιν 13 γροσιων κατ ' ΛκΛι » . η τοι τωι ' _'ι νΒΟ . ιιν . κ · »' . ιτ / η του αμπελουργου . Ιωρα , ποιος μας εγγυαται υιι η τοιαυτη διαφορα 6 εν 0 α ε _ζανεμιοΟη _, λα γφ ιιμελους διαχειρισεως και ιλλειψΒως ειδικης _οργανωσεις , ισον α · _ψορα και _ιιυιην ακο μη την _συγκεντ ρωσιν » Τα ζητημα τουτο ειναι πολυ _ιιοδα ρον διο τ ους Αμπελουργους , διοτι η διαφορα αυιη των δ γροσιων , _ιτροιττιΟυμενη εις την τι μην αγορας της ζιβανιας των Γ γροσιων κατ ' _Λκα ν , διδε ι Λκριδως την τιμην κοστους _εις τον παρα . _γωγον . Θα _επωφελουμεΟα επισης ( ζ ολοκληρου των διακυμανσεων των τ ιμων . Παντως , τονισατε με τον _εντονωτιρον τροπον , οτι η _διιυΟ υνσις του « ΧΟΔΛΠ _» , κατ ' _οιιενα _λογαν δεχεται η Για _χειριοι ς του σχεδιου να ειναι _ιις αλλα χερια » . Μετα τον ΓιιυΟυντην του * _Σοδιιπ » κ . Αβαρλην , _ιτεσκιφΟημεν τον _ιτερον μεγαν _οινοβιομηχανικον οργανισμον την « ΚΕΟ » ' _Συνηντηυαμεν τον _διευΟυν _ιην της κ , ΒκΙνην , ιον οποιον _ηρωιηααμιν ιιοιαν Ιδιαν Εχει δια τα κυβερνητικων σχεδιον . —Τυ σχεδιον , _αγαπητι μου , κβτα την _Λ _' ιΤι _λΒ , _ψΙν _μαι' ειναι πο | ι _· φολι _^ , _ΛτιΒιντς _» 6 κ , _Βκινης _αμι' . | σως και αν : _σ ουδεμιας _περιστρο-« _ης-—Δηλαδη επι το λαι _* _ωτερον ... ι αρλουμπα - — Οπως θελετε , πεστε το . Εχω την πεποιι 3 ησιν οτι η τεχνητη _συγκρατηστς των τιμων , δρ _ν σωζει την καταστασιν , αλλα μονον η δημιουργια αγορων . } Την _τεχυητην συγκρατησιν των , τιμων _μετεχειρισΟησαν ως μετρον προστασιας της παραγωγης των πολλα κρατη μετα τον Α' Ευρωπαικον πολεμον , και τα μετρα των αυτα ενσυαγηααν . Και η Αιγυπτος _απετυχεν εις την _προσττα-€ ειαν της να συγκρατηση δια του τροπου αυτου την τιμην του βαμβακ ιου , και η Αμερικη την τιμην του σιταριου , οπως και πολλσ ! αλλαι χωραι δι ' αλλα προιοντα των . Ειμαι ο μονος ο οποιος _αντεστην εις το ζητημα του ελεγχου , των _προιοντων της αμπελου , η _Κυδερνησις ομως υιοθετησε τας Ι υποδειξεις των αμπελουργων . Προβλεπω _αποτυχιαν του σχεδιου , καιτοι ει μαι βεβαιος οτι η _Κυβερνησις προεβη εις την _ενεργειαν _ταυτην , ορμωμενη απο καλην Ι προθεσιν να υποστηριξη τον πα-I _ραγωγον . > 'Η υπ' αρι _^ ιον 8 _εαηγησις των αντιπροσωπων των αμπελουργων _Ιδιελαμβανε _αΠ _ρεπει να επιδλη-[ θη ελεγχος επι της επιτοπιου , και ταναλωσεως δια της συγκεντρωσεως της _ζιβανισς υπο ωρισμενηυ ] τιμην , και της διαθεσεως της εις ¦ ωρισμειην τιμην » . Ι > Η _Κυβερνησις υιοθετησε την [ εισηγησιν αυτην των αμπελουργων και εφηρμοσε το σχεδιον της , του οποιου , ως ειπα , _προβλεττω | | ¦ | | _αττοτ υχιαν . Το κακον συνισταται εις το οτι τα κσκα _αττυτιλεσματα , τα _ασπασμενοι » δηλαδη , ουτε ημεις οι οινοβιομηχανοι , ουτε η καταναλωσις θα τα πληρωση , αλλα ο παραγωγος . Η προσφορα και η ζητησις . αι δυο αυται μοιραι του εμποριου , οπως _εσειο 6 ιδιος τοσον ναρακτηριστικα εΥρα'ιΟΤΕ προ τινων ημερων εις προηγουμενα σας αρθρα επι του αμπελουργικου ζητηματος εις το « Εθνος » , κανονιζουν τα παντα , και τιποτε αλλο . Η _Κυοερνησις ωφειλε να δραση δια την εξευρεσιν αγορων . Η _δυνατο ακομη να επιφερη υπο . λογ ισ ιμον αποσυμφορησιν εις την παραγωγην μας , εαν _εστεργε να υ ! _ε-3 ι . τηση τας εισηγησεις μας , αι οποιοι _ουνισταντο εις την αρσιν του _^ _ψορου καταναλωσεως , την ελαττωσιν των δικαιωματων αδειων , και τον προσδιορισμον μαξιμουμ κερδους εις τους λειανοπωλας-» Οσον αφορα την εξαΥωγην _, _προσευεοεν ο κ . _Βκινης , _εΙσηγηθημεν την « Π ρ ι μ ο δ ο τ η σ ι ν * των εξαγομενων _εΙδων με 4 ! ι γροσια κατα γαλονι δια τα κρασια , 2 σελινια κατα γαλονι δια τα κονιακ , και 3 λιρας κ . ττα τονον δια την _οταψιδα . Επισης ειαηγηθημεν οπως η Κυπρος _περιληφδη ιι ς ιος διμερεις εμπορικος συμβασει ς της Αγγ λιας , καταλογιζομενου ει ς αυτ ην του δικαιωματος εξαγωγης ει ς ιας συμβαλλομενος μετα της Αγγλιας χωρας , _ωρισμενου πασου ειδων της αμπελου ουχι . ικατα » αλλα ωρισμενου , ως ειπεν ποσου ειδων της : ' _ι ( ιιι _/ λ : _· . - 'Εαν η _Κυβερνησις _ιστεργε να νι ' _ιοΟετ ηοιι τας αποψεις σας _ιαυιας , νομιζετ ε οτι 1 ) α _ιξευρισκοντο _αγοραι —Γεβα ιοτατα ! Διοτι δια των ανω μετρων Οα _υπεβιβοζετο εις αξιολογον μοιρα ν το κοστος της παραγωγης μας . και Οα προσεφεροντο τα προιοντα μας με χαμηλοτερος τιμας διο να συναγω . νιοΟουν επιτυχως τα προι οντα των αλλων ανταγωνιστριων μας χωρων , θελετε και μιαν _οττοιειζιν δια τουτο Ημεις ως _επιχειρησις κατ α τους τ £ λι υταιους _τρεις μηνας υπε _βιυασαιιεν _ιιυτο 6 ουλ 6 > ς ιος τιμα ς μας , και _ηδυνηθημεν να πωλησωμεν εις ιην _λιαλταν μονον καθ' ολον το αναφΒ . ρυι ν ανωτερω διαστημα των τριων μηνων προιοντα μας , _1 . Ι 00 τιιιων Ειιιοης , » . ιτρρτειν Λ ως _Α > _ιο _^ ν με τρον ανακι : υφιοιως των αμπελουργ ων την υπο τ ης _Κυδερνηαιως _ογορΛν 6-λι , ιν των _( . στοκν ζιυανιας των ο | ι · _πελουργων , την _συνι ' χισι ν δηλαδη του μετρου το _οτιοιον εφηρμοσε προ ιου σχεδιου . _Κο-ια την γνω - μην μου , και ο _τμοιτος της εφσρ . _μογιγτ _, ιου σχεδιου _υτιηρξιν α _»|> _υχολογητοΒ ,, διοτι _τουιο ι ' _ιιρετιε να _ιεΟη ει ς _εφαρμογην εντος 24 ω · _,.--, υ . Ι > . _» ιι |» _, υι | μ _^ -κιιι _. _^^ Ιι _^» , ιου . 'Ο χρονος ο οποιος παρεσχεθη απο της _δημοσιευσεις του σχεδιου μεχρι της εφαρμογης ιου , _καια _τημ _γνιομην μου ωψιλησε μαλλον _τονκ εμπορους ζιβανιος πσρα _τοως παραγωγους . —ΙΙ _εττιχιιρησ _ις σας δεν προεβη εις αγορας _ζιδανιας κατα το _ικιρααχεΟιν ιξοημιρον χρονικον διαστημα _της εφαρμογης του _σχε . 5 _! _υ , - • _Ονιιε μιαν οκαν _ζιβπνισς 61 ν _ηγορασαμεν . —Ασφαλως διοτι δεν _ειχετε α · ναγκην να _ανυραοετε Ι — Οχι ! Λεν προεβημεν εις τοιαυτην αγοραν _ζιβανιας , χαριν της αξιοπριπειας της _ιπιχειρη · _σεως μας , μη _ζητη , _^ _ηντει να _ιπωφεληΟωμιν του λαθους της Κυβερνησεως . ' Επαναλημβιινω χαριν α _· _ξιοπριτιειας της επιχειρησ εως μας διν προεβημεν _ιις τοιαυτην αγοραν , δια να _επωφεληΟωμεν _ΙΟΟ-1000 _λιΒ- ' * : _· . · < αν π . χ . ηγο · ραζαμιν 50 . 000 οκωιες _ζιβονιας , η 2 . 003 λιρων εαν _ηγοραζαμεν 100 , 000 οκαδες το ανωτατον 8 · ριον που _ηδυνομιΟιι να αγορα _, _σωμεν _ηρος τα παρον , _ΛΟριον : — ΑΙ _Λποιικις τοΟ _Εκτ »> λ _« _τιιχυ _Ιυμιουλου κ . Π , Παυλιδ η , Η ΙΤΑΛΙΑ ΓΑ ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΗ ΑΜΝΙΙΙΤΕΙΑΜ ΕΙι ΓιΛΙΙΙ _ΙΟΙι ΚΛΤΑΔΙΚΟΙΙ ΡΩΜΗ . 15 ( Ρεουτερ ) . — 'Εγνωα Οη νυις _ενιαΟΟα , δτι η Ι - τ αλια _πρυκειται νω _τιαραχωρηο _τ _αμνηοιειαν κατα ιο « Ιερον _ιτοι : _» 1950 _εΙς πολιτικους καταδικους και κατα & ικαουιντας μικ _ροιγκληματιας . Ο Ιταλος Λ _ιιουργυς τ ( ι < _Δικιτιοουνης ΙΤ _, _οζεππιι Βκρωειοι _ΓκβηιαΙω οιν Λι | κ 1 . Υηουργειον _τ « υ ε · μελετησε « _ιιετρα _τιαροχη _» ω · _μνηοτυιας » · δι _ωριομλνα ς _κειτηγοριας _ττε * λ _· . τικων καταδ ικων κ « 1 καταΓικαοΟιντων δια οιαφορα μικ _, _ροεγκλημκτ · Εκπρ _οοι . νπος τοΟ _ρηΟεντ ος Υπουργειου ηρνηΟ η να α . πιχν · _τηθ || κατα ιιοιιον η αμνηοτ _εια του « ΙιφοΟ _υτους » _τιροκειται να _επεκταΟΟ και εις τους κα · _ταδικαοΟινιας ηγετας τοΟ φα · _αι-ηιοΟ . ΙΙ _εφημερις τοΟ Ι 1 « τι · κανοΟ « Οποερβαιαρε Ρω | ιευ · 'οι » ( Ινιγραιι ιιν * _ιιτι και η Ι 1 _ρε <· _ζιλιανη Ινυ _& ερνησις αππψοσι · ΟΒ : να ικι ( ι αχωρηθ || _αμνηαιειαν _ιΙπροΟ ειτουι _. » και _« ΙοηγηΟη _, « πως και τα αλλα ΙΟνη τιρο υοΟν εις _«« _ρομοιαν _Ανιργβκχν 01 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ - . ΕΙΙ ΤΗΗ ΙΕΗΙΚΗΗ ΙΙΗιΑΕ _ΥΙ Η ΤΟΙΙ β . Η . Ε . _ΟΥΑ _ΣΙΒΚΤΩΝ , 15 ( _Ριουτι-. ρ ) , — Ο Προεδρος Ι ραΟμαν ι ' ν _' . ι Ι . υι' . ι _^ ιυι . Α _^ 1 - · ' _- _'Ι _° Ι ' Ι · 1 _' επουμπλικανος ( ερουοιαοιης κ . Ι 'ζων _Σιερμαν ΚοΟπερ προκειται νω _ΛντικατααιηαΒ ) ιον κ . Τζων < ιοοτΒ . ρ _Νταλλς ως μελος _τι ) ς Αμερικανικης αντιπροσωπειας _ιις την Βινικην _ι-υνελευ αιν των Ι Ινωιιενων 'Ι : · _υνων . Ο Βερουαιααι ης Ντ _ωλλς υπεβαλε ¦ _παραιιηαιν εκ _ιηε _, αντιπροσωπειας μετα των τελι ιπαιον διορκιμ ον του _ιις την _Βερουοιαν , ν . ι ιΙ |> οι υρυς Ι ρουμιιν ιινι : · _κοινωοεν _ιιιιοης , δτι Οα _παρυκαΟηαουν ως _αντιπρυσωτιοι των Ηνωμενων Πολιτειων ιις την ιειι _κ ην _ιυνελευοιν ο κ . Β ' _οιιω ρρεν Ω _οτιν , τεως _Βι . _ραιι · _οιαοτης , ο Δρ , Φιλιπ _Τζεοοαπ κειι η κ . ΡοΟοβι . λτ _, χη ρ « του εκλιποντος _Προεδρου των Ηνωμενων Πολιτειων , Σημειωσει ς και Σχολι α ΕΙΜΕΘΑ _^ ΛΛΗΝΕΣ Η _Κυβερνησις δυναται να δημοσι ευ _η _οιουσδητιοτζ νομους ι και _διοττοιγμοττα . Δυναται να μας ονομαζΠ αποικους της _και-γενναιουωοως να μας _διδη τα ιδια _δικαιωματα _Γρεττανικιις _ιβαγενειας με ι τους κατοικους τοΟ Ηνωμει νου __ Γασιλειου . Αλλ ' δλα αυτα δεν δυναν-{ ται να μεταβαλουν την _ακλονητρν θελησιν μας να ζησωμεν ελευθεροι και να αποκτησωμεν την ττραγμοττικην | ιας ( θοτγενειαυ _, την του _υττηκοου της μεγαλης και δοξασμενης 'Ελλαυος . ΕΒμεθα Ελληνες , και ψυχη τε και σωματι _ετνηκομεν εις τι ) ν Ε λλαδα . Αυτη ειναι και αυτη θα παραμεινη η μοναδικη δι ' ημας αληθεια . <*> 0 Λ . _ΒΟΙ 1 ΣΕΓΑΣΜΩΝ Η _αρνησις της Διοικησεως Λαρνακας _δττως __ _τεαραλαβη και _διαβιδαστι _το _υτιοτων Νεων Συντεχνιων εγκριβεν ψηψισμα υπερ των ανεργων , επειδη _περιελαμδανετο εις αυτο και το αιτημα της Ενωσεως , δεν _διηγειρε μονον την δι __ - αμαρτυριαν της _« Χεκ » , αλλα και τας διαμαρτυριας ολοκληρου του Ελληνικου λαου της νησου μας . Ι Ειναι γνωστον , δτι ε ' ις τους Αγγλους ετπσημους δεν αρεσκει να ακουουν η να ανα- , γινωσκαυν την λεξιν « ΕνΜο ι ς » . 'Αλλα δεν ειναι ορθον ) και να εκδηλωνουν την _αΒΒαρε _^ σκειαν των αυτην και να _ττροσ-, βαλλουν ουτω το εθνικον α ! - σθημα του λαου . Εφοσον βελουν να Φαινονται _φιλελευθεροι , ας _σεδωνται την λαικην θελησιν προς εθνικην _αττοκαταστασιν . ΟΥΔΕΙΣ ΦΘΟΝΟΣ ! Δεν αναγνωριζουν οι κομμου ν ι _σται ουτε την Εθναρχιαν , ουτε τον _Αρχιεπιοκοττον _, _οΟτε τους _Μητροπολιτας . Και _δταν τους αναφερουν εις τας κιτρινοφυλλαδας των , θετουν _ιιι ονοματα _αυια εντος εισαγωγικων . _Αυνο _εττραξε προχθε _ς το απογευματινον _κ'Εασι κον » _δημοσιογραφικρν δργανον , δταν ανεφερε την 'Εθναρχιαν . Την _ιθεσεν εντος _εισανωγικων . Αυτο εττραξε και χθες το _πρωινον κομμουνιστικαν _εντυττον _, δταν ανεφερε τον Μητροπολιτην Κιτιου . Ουδεις φθονος ! Ο Ελληνικος λαο ς της νησου μας συντομως θα _ανταττοδωητη _, τα ι ' - σα εις τους _κομμουνιστας _. Δεν βα αναγνωριζη πλεον την υπαρξιν των _εις την νησον μας . Και δικαιως , διοτι θα τους εξοντωση μεχρις ενος ! -α-ο κακο μοιρης Το πρωινον _κομμουνιστικον εντυπον , διαφημιζαν τον « Εας » , γραψει οτι « το Δεκεμβρη που συνερχεται το Γ' του συνεδριο , συμπληρωνει δυο χρονια πολιτικης ζ < _οι _) ς » . « Πολιτικης αδρανειας » , ηθελε , _βεβαιω ' . να γραψη . Διοτ ι αυτη ειναι η πραγματικοτης δια τον _ττεριεοητον « Εαοι , _ττου _δττως ομολογει και το κομμουνιστικον εντυττον , τιποτε δεν εκαμε κατη διχρονη ζωτ ) του , γιατι « μπηκαν σοβαρο εμποδιο υτην _πραΥματοποιηοη των .... σκοπων του » « εσωτερικες ανωμαλιες » , « αποσκι _ρτηση στε λεχων του και τοσα αλλα » . Αυτα εινα ι τα _παθηματα του κακομοιρη του « 'Εας » , που δεν τον κατηγορου | ιεν ημεις μονον δια τον μακαριον υπνον του , αλλα κα ' _ιοι κο _|| - μουνισται δημιουργοι και υποστηρικται του . • Α . ΛΝΕΥ ΣΧΟΛΙΩΝ Υπο τον _τιτλον « Η κατασταση οτο εργοστασιο Τακη _Πατικη » κα ' ι με μαυρα _στοινεια ιδηιιοσιευθιι χθες η ακολουθος ιιδησις εις το _ττρω'ινον _κομμουνιστικον εντυπον : « 'Η Βραμματεια τι ς Κ . Ε . του « 'Ακελ » σε χτεσινη της % ανα · _κοινωση αναφερει τα πιο κατω : « Το Πολιτικο Βραφειο _τη ς Κ . Ε , του « 'Α κελ » διαπιστωνει , ττως η ερευνα ττου δημοσιευτηκε στο « Νεο Δημοκρατ η » απο ε ' κτακ το συνεργατη , σχετικα με το εργοστασιο | Τακη Πατικη . δεν ειναι _ικανοποιητικη . / Η ερευνα τεινει να παρουσιασει πολυ ευνοικη Ινια τους εργατες και τις _ερ-[ νατ ριες την κατασταση , που επικρατει ατο εργοστασιο . Η πραγ ματικοτητα ομως , δε δικαιολογει νετια εΙκονα . , Τα μεροκαματα , που πλη ρωνονται εΤναι χαμηλα . Το προσωπικα του εργοστασιου ειναι ανοργανωτο . ΟΙ συνθηκες γενικα μπορουν ι <«) πρεπει να _ιιελτιωΟουν ση μαντικα » . Ας οκεφΟουν οι _εργαται τι σημαινει 6 ι ' αυτους Λ ανακοινωσι ς _ουτη . Ημεις αναδημοιι _ιευομιν αυιην χωρις _οιοκοιιτιοτε σχολιον , ΧΛΜΕΝΟΣ ΚΟΠΟΣ ι ΟΙ κο _μμουνισται ας _κυτταξουν τα Ιδικα των μαλλιοτρα-Ληγιιατα — και _τι _μαλλιο- , _τραοηγμαται — και ας παυσουν να αναζητουν εριδας και , διασπασει ς μεταξυ της συμ · { _τταγουι · εθνικοφ ρονος _τταρατα- _( _ξεος . Ο _κοττος των Οα παη χαμενος , , ' Λυτη ειναι ι συντομος και πε ριεκτικη απαντησις μας εις τΑ ς κακοβουλους ψιυδολογιας τον σχετικως με βσα , ιγρα · , Φαν χυι ς περ ) διαφωνιων _μιτοξυ της « Πεκ » κα ) της ημιτιρα < εφημιριβοι . ΑττΟ _]«« ρι · κα _δημοσιιυμυιτιι , τα _οττοιΓ ΙΙΓον το Φδς τας τ _ιλιυταια ς η · Ι ιιιρας και τα οποια _αψιωραν _προσωττικας διαφορας , διν δυναται ποτε να _εξαχΟι ) το συμπερασμα , το οποιον επιζητουν οι κομμουνισται να ιξα Υαγουν . Τουτο μονον διακηρυσσαμεν ¦ Το « Εθνος » επιθυμει να βιβτ ηρΛση _καλας σχισεις με _ιλας τα ·· _ιΟνικας οργανωσεις και Οα τας υποοτηριζη τταντο · τ * _ιις τον αγων * των . , 8 Α _ΤΙΜΠΡΗ 6 _0 ΥΝ ι 01 ΒΟΝΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΙοΙΠΝ 1 ΠΡΑΒΑ . 15 ( Ρ ουτερ )'— Α' _νεκοινωβη επισημως ινταυβα , οτι 6 α ληφθουν δικαστικα μετρα κατα των γονεων τριων παιδιων , τα οποια κατηγορουνται επι : εμπρησμο εις εν χωριον της ανατολικης Σλοβακιας . Τα παιδια κατηγορουνται , οτι , _ττρο : καλισαν πυρκσιον , η οποια κατεστρεψε _τρεις οικιας και προιεκαλεσ _ε ζημιας ει ς αλλας , συνολικης _αζιας ανω του ινας ι ι > . « - ι _τομμυριου κορωνων . Σεληνη 24 ημερων . Αν . _ηλιοιΙι _^ Ρι _^ _ι _^^ Ο _^ Ευφημιας _μεγαλομαριβ _εκκ _^» _^^ _^ . ·· Ι Κη 9 πΜΕΡ _ΙΝΗ Π Ρ _ΟΙ _ιι Η ΕΦ ΗΜΕΡΙ _Ο | | . 7 , ν Τ ' :: : _'Τ '' « ' ν » ' ΔΡ βΜ ΓΙι Ι Β - _'» * - .. _^^ ΕτΤ | υια * _> Γ _* 1 | Ι . , . . ' . ' Αμβρικης » 20 ιι Ι Η συνδρομη « Ιναι _« _ροπληρωτια . ΑΝΑΚ @ _ιΝ _@@ ιΝ ΤΟΥ _70 _ΜΠ ιΠι ΤΗΒΕΠΙΣΚ _ΡΕΟ Ι ! ι ΚΙΓΕΡΙιι _ΙΙ ΕΙΣ ΤΑ [« ΑΕΗιΣι _ιΡΒΟιΤΑΙΙ » ΤΟΥ _ΙΑΡΥΜΑΤΘι Πδς _εξεθισεν ο Προεδ ρος του « Σοδα η » τας απο ψεις των αμπελουρ - γ ων δια τα ζητη ματα τπς διαθ _εσεως κα ! _τιι ς τι μας τδν π ροιοντων των . ΛΕΜΕΣΟΣ , 15 ( Του ανταποκριτου μας ) Υπο του « Σο · _δατε » εξε & _οθη ανακοινωθεν 8-σον αφορςι την χθεσινην επισκεψιν της Α . Ε . του Κυβερνη του εις τα εργοστασια του I- δραματος , _εις το οποιον αναφερονται , τα ακολουθα :-: * Η Α . Ε . ο Κυβερνητης , συνοδευομενος υπο του Διοικ ητου Λεμεοου και του Γοηθου τοιουτου κ . Σωτηριαδη , επεσκεφθησαν χθες τα εργοστασιο : του _ιΣοδαπι . Πσρευρι-. σκοντο εκ μερους του < λο · _δατε » ν ο Προεδρος κ . Βερολ . εμης , ο Δ ιευθυντης κ . _'Λβαρλης και εκ των επιτροπων ο κ . Σ . _Σταυρινιδης . 'Η Α . Ε . _ιπεσκεφθη τα διαφορα τμηματα του εργοστασιου κα ' ι παρηκολουθησε αυτα εν λειτουργια :, επεδειξε γενικα ζωηρον ενδιαφερον να μαθη τα του « Σοδαπ : _· » , _ετΙ , _εφρασζ δε την _ειτιθυμιαν « τι θα ηθελε να συζητηση μετα : .. των υπευθυνων διαφορα ζητηματα και να ακουση τας αποψεις του * Σο 6 οπν > Οσον αφορ _? τυ σχεδιον συγκεντρωσεως _ζιβανιας κλπ . Αντηλλαγησαν αποψεις και γνωμαι επι διαφορων θεματων . 'Η συνεντεοξις παρεταθη μεχρι της ' 12 . 30 μ . μ . Η Α . Ε . ο Κυβερνητης εξερρασε την Ικανοποιησα · του διοτι τοΟ εδιδετο Α ευκαιρια να λαδπ πολυτιμους πληροφοριας . Προς πληρεστεραν κατα τοπισιν του παρεστη αναγκη να _δριοη δευτεραν συναντηοιν δια το απογευμα της Ιδιας ημερας παλιν εις τα εργ-οοτασια του _« _Σοδαπν- , η οποια διηρκεσε περι τας 2 ωρας . Η Α . Ε . ετονισεν δτι πρεπει να _θεωρητοι βεβαιον δτι η Κυβε ρνησις ε'λαβε τα γνωστα μετρα με προθεσιν να βοηθηση τους ααπελουργους . Εχει επισης την _γνωμην δτι το σχεδιον θα ωψελησρ τους παραγωγους , ελπιζει _5 ε δτι υ _-τΣο & _απι θα _θεληστ-, να συμπραξη _μυ την _Κυβερνησιν δια την καλυτεραν εφαρμογην του σχεδιου προς _επιτευξιν του σκοπου . Αι λεπτομερεισι του σχεδιου επε-• ξεργαζονται ηδη , και ο < Σοδαπι δεν προκειται να _αγνοηθη . Το σχεδιον αυτο εξασφαλιζει δια τους παραγωγους ι · ιαν ηγγ'υημενην τιμην , κα ' ι επιφυλασσει εις _αυτους παν · κερδος _οττερ ηθελε _πραγειστοποιη _(? Β | _ατπο την πωλησιν -ιων _ποοιοντων αυτων εις τας καλυτερος δυνατας τιμας . 'Εν σχεσει με την _διαχειριοιν και το ζητημα συμμετοχης αντιπροσωπων των παραγωγων _εις αυτην , επισης ειναι προθυμος να μελετηση τον τροπον δια του οποιου θα ητο δυνατον να επιτευχθη . Δια το ζητημα της εξαγωγης η Κυβερνησες επραξε και θα πραξη εις το μελλον παν τα δυνατον δια την εξευρεοιν _οτγορων και την _τοποθετηοιν αμπελουρ γικων προιοντων τοσον εις το _Ηνωμενυν Γαοιλειον _δοον και εις αλλας χωρας . Ο Προεδρος κ . Βερολεμης εκθετων _τας τελικας αποψεις του « Σοδατο ειπε τα εξης : Κατ αρχην πιστευομεν δτι η _Κυβερνησις με προθεσιν να βοηθηση τους αμπελουργους , υιοθετησε τα μετρα αυτα , αλλα φαινεται δτι κατεληξεν εις συμπερασματα και _Ελαβεν αποφασεις χωρις να _λαβη υπ οψιν της τους _ενδιαοεορειενους παραγωγους . Κατα την επικρατουσαν _αντιληψιν μεταξυ _της μεγαλης μαζης των αμπελουργων _εστηριχθη επι εσφαλμενων συμβουλων , _αιτινες εδοθησαν προς αυτην , και αι οποιαι δεν αποβλεπουν εις την _υςυτιΙ- ] _Ρυ _τι- | σ » ν πραγ'ματικα των συμφεροντων των αμπελουργων . Αι λεπτομερεια ! και ο τροπος της εφαρμογης των μετρων συτων ανατρεπουν τελειως τους σκοπους και την προιιεσιν της Κυβερνησεως να εξυπηρετηση πραγματικα αυτους . α ) Διοτι δεν ειναι δυνατον οι αμπελουργοι να εμπιστευθουν την διαχειρισιν και διαθεσιν των προιοντων των εις οιουσδηποτε ξενους ανευ της _συμμετοχης αντιπροσωπων αυτων των οποιων η γνωμη θα πρεπη να λαμβανεται _σοβαρως υπ' οψιν εις τον καθορισμον των τιμων οσον αφορο ) την πωλησιν των προιοντων των τοσον εις την επιτοπιοι · αγοραν , οσον και την _εξωτερικην τοιαυτην . β ) ΑΙ καθορισθεισσι _τιμαι δια τα προιοντα των ειναι τελειως ασυμφοροι , ως καλυπτουσαι μονον μερος του κοστους παραγωγης , κα ' ι _εδασισθησαν επι παραπλανητικων αριθμων , οι οποιοι δεν αντιπροσωπευουν την πραγματικοτητα . Οπωσδηποτε επιβαλλεται η αναθεωρησις των . γ ) Η εφαρμογη του σχεδιου συγκεντρωσεως _ζιβανιας και σταφιδας απαραιτητος δεον να _ανατεθη αποκλειστικως και μονον εις τον « Σοδαττ > . Εν ουδεμιο δε περιπτωσει δυναται να γινη παραδεκτος _οιοσδηποτε αλλος τροπος εφ' δσον η προθεσις της Κυβερνησεως ειναι _τιροτγματικα να 6 ο · ηβηθουν οι παραγωγοι . Ο « _Σοδαττ _» ειναι ο μονος δικαιουχος , διοτι διαθετει εγκαταστασεις τας οποιας οι αμπελουργοι _ι-καμαν δια _ δανε ( ων με την _Οποοτηριξιν της Κυβερνησεως δια του Συνεργατικου τμηματος και με αντικειμενικον σκοπον να εξυπηρετησουν τα συμφεροντα των οια της συγκεντρωσεως των προιοντων αυτων των [ διων , ητοι _ζιβανιας και _σταφιδος κα ! της πωλησεως αυτων δια λο γαριασμον των _εις τας καλυτερος δυνατος τιμας . ΟΙα & ι · _, - ποτε αλλη κοιτευθυνσις δια την εφαρμογην του σχεδιου αυτου , εκ μερους της Κυβερνησεως Ερχεται _εις _ωτιθεσιν με τα προηγουμενα και ο , _ιΣοδαπι » , ως οργανισμος συγ- | _κεντρωσεως δεν Εχει λογον _υ- ' παρξεως . Αυτη ειναι η αξιωοις ολων ανεξαιρετως των ααπελουρνων μετοχων και μη του < Σ οδαπ » , δ 1 · Η Κυδερνησις Εχει _επιτακτικον καθηκον να εξαντληση δλα τα μεσα δια να _εζασφαλισθη η τοποθετηοις σημαντικων ποσοτητων αμπελουργικων προιοντων μονιμως _εις την αγοραν του Ηνωμενου Γασιλε ! ου και να _προβη επ ! σης _ _εις τας αναγκαιας διευθετησεις προς τοττοθετησιν των ειδων αυτων εις αλλας χωρας . _» ε ) Το προταθεν εις τον * Σο- _δαπι δανειον εκ μερους τη _ ς Κυβερνησεως εκ 43 . 000 λιρων και υχι 50 . 000 , ως εζητησαμεν , καθισταται υπο τος παρουσας συνθηκας _απραγ'ματοτιοιητον , διοτι οι οροι του ειναι αδικαιολογητως αυστηροι και οχι οπως οι παραγωγοι _επεριμεναν απο μιαν Κυδερνησιν , η οποια Εχει την προθεοιν να ενισχυση πραγ'ματικα αυτους . ! _Κατειληγων ο Προεδρος κ . Βερολεμης εξεφρασε την ελ- _πιδα δτι η Α . Ε . ο Κυβερνητης 0 α αναγνωριση τος δικαιας Ι αξιωσεις των ' αμπελουργων και Οα _θεληση να ι κονιοποιηση αυτους * . Κ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ 0 Α ΣΛΑΙΙ ( Συνεχεια εκ ιι , » Ι ης _σιλιδοι . ) Μια σατανικη προπαγανδα σκοπει να μας αποξενωσε » απο την Μητερα Ελλαδα . Ο Δρ . Σλαιτ και η _Κυιι _ερνηοΙς του πρεπει να γνωρ ιζουν _ΙΙ-ιι δεν ημπορουν να στραγγαλισουν την _ουνοχην και την _παραδοοιν _τριακοντει αΙωνιΛν , Ο Ελληνικος Κυπριακος λαος κατεχει δικαιωματα ξεχωριστα επι της παγκοσμιου εθνικης και εκτιαιδειΜικης κλ _ηροιομιας , 'Ο Ελληνικος κυιιριακυς λαος _ε'χυοι : το ε / Ιμα του μα · ζυ με ιο αιμα των ελευθε ρων ιΟνων κ « 1 επι τη βασει της Λιακηρυξεως των ανθρωπιν ων 6 ικαιωματ 6 _> ν _κεα _οιηριζομεν- _» ς ι _Ιη 1 _οτιΙΒιικι » Μι · . _ιΟνι-ιλην ικους κ « Ι κοινωνικους λογους _ζητΒα την εθνικην του _ατιοκαταοταοιν . _Απορριιιι ομεν κα ' ι _κεκταδικαζομεν _τιΙ εκπαιδευτικα _ουιιτηματα του Δρος Σλαιτ . Με τας κακοτυπωμενος εκπαιδευτικος του μεταρρυθμισεις , δεν προκειται να _ιτιελΟ _η _οιαυηιιυιι . προοδος _ε . _ις ιην παιδειαν ιττΒ , αλλα ια καλλιεργηθουν κυαμοπολιιικα . Ι διανυιαι , να _βεχαιλευυπ 'Ι διανοητικη _ιξα-ΟλΙωοις και να _ιΙιιπλευσουνι ιιι ιινερμαιιστοι και αμαθεις . Οιι ' ιν _αποκτησωμεν την ι-Ονικην _μεΒς ιλι . _υΟεριαν , Οα α · _ποκιηοωμεν και την _ικπαιδιυτικην | ι « ς τοιαυτην , την οποιειν δ Κυβιρνηοις δια _τεΙν _ανιιλευιρων νομων Κιι _τηρνηιιεν . Οα _αιιοδοΟοΟν εις την Ελλ ηνικην παιδειαν τα προνομια και ει ! _εξοοαιαι της και νεοι οριζοντες πρ οοδου Οα ανατειλουν εις ιην νησον μας . θα _Λπαλλιεγον («• ν , _τοτιι , ατιο την _παρουιιιαν των διαφορων _ικτιαιδιυτικιων μεταρρυθμιστων τυπου Σλαιτ , οι _οιιοιοι δυνανται , αν θελουν , να _ιφαρμωοουν ταο αοψας των διδαοκ _αλ ιος και το ουγχρονι · ομινα ηαιδα νων ιΚ ( · _'< _^ ων ου · οτηματα εις τας Ιδικας των πα ιριδας . ' Ο Κυπριακος λαος δεν _τρι ' _- _ψιι _Λντιβρπτανικα _αισΟημαιιι _ο-ι . ως _τοιαυτεε δεν τρεφει και τα ελευθερον 'Ελλ ηνικον κρατος . Εις τα πεδια των ( ιαχων , κατα τους δυο τελευταιους μεγαλους πολε μους , ΙΙρεττανοΙ _κεα Ελλ ηνες , εχυσαν τω αιμα των υπερ του ιιοινου _Ιδεεοδους , υπι _' ρ της ελευθεριας και της δικαιοσυνης , της «« ταξεως της ( Μας και -ιΒη αι ' ποδιαΟεαεως ιων λαων . Ειναι ακατανοητον πως , επειτα απο -οσας Ουσιας κα ' ι τοσους Ελλ _ηνοβρεττανι · κους διομους _, η Μ . _Ιιρεττιινια καταπιεζει _Ινει _ιικραιφνεειιαιον τμημα της Ελληνικης γης , ζητει να _οτραγγαλιοη την τωνει ει ς την ραχιν ενος Ιστορικοι ! _λαοιι τους διαφορους Σλαιτ , με τον _ακρατον _μισιλληνιαιιον των , δια να πειραματισθουν και να απεργαοΟουν τον _αφελληνισμον του και την πνευματικη !· του υπο & ουλωσιν , ΟΙ ( . υγενι . _ις _ΙΙρειτανοΙ πρεπει να γνωριζουν Ενα _πραγμει . Οτι ο Ελληνικος Κυπριακος λαος οι' / Λι ' πα ' . τ 0 α νΛαη την ε μτιιιιιοουνιμ · του προς τον εαυτον του και το δικαιων ιου και ουδεποτε 0 α υποστειλει τι ' ιν _ιιημαιαν του , ΟΙαδηποτι : α · πΑιιιιρα _ιιρΛς _καταπνιξιν _της εθνικης του συνειδησεως ι _ιναι καταδικασμενη £ . 1 ς _αιιοιυχιαν _. Κατω απο ιο φως τοΟ καντη · λιου ΕμαΟεν υ Ελλ ην _γραμμιπιι , κατα τους σκοτεινους χρονους της δουλειας , Μεχρι σημερον _εκραιηοε . ν _αοβυοτον αυτην την λαμπαδα του πνευματος ιΤς καθε Ελληνικην _γωνιπν . Με ιην λαμπαδει αυτην , _πανιοτι _αναμμενην , Οα β αδιιιη σταθερως _τιρος τον Ιοτορικον δρ Λμον _, που / χαραξε , _τιρος την _πραγματοποιηθω του Ιδεωδους του , παραμ 4 · νων ιαατος φρουρας τοΟ τιολι · - . ιομου του , υΥυ ΝΕΑΡΟΙ ΕιΙΙΓΑΙΑΙ ΕΞΕΛΗΦΟΗΣΛΝ ΟΣ ΛΙΙΣΤΑΙ ΛΛΙ'Μ / _-. Ξ , Ι Η ( ιο _^ _ιι _^ _ιαιτοκριιου μας ) . — Τ ν _-ιχιυε-ι με τη , _καταγ _γιλι , ειυα _ εις _τι > νι _Αατονομισν _αποπιιραν ληστειας κατα ιων _ικ _λΥιι , _ωτου _Σταυρου Χαμ . Κω , ιυδικη και Β εωργιου _Ροτατ , την οποιαν _| _ιετε 5 ω ) αμεν χΟις , διι . ττιατωΥ- , κ » : _ιιοττιν ουτυνομικω »· _ονακρΙοειΛν οτι οι _ζητηοαντις να _σταματ ηοοι / ν το αι / _ι _οκινηιιι ν , ειιι ιου οιτοιου _επι ιιαινον τα ως νιο ιμ _^ _ουοιια _, _ηααν δυο νεοι , οι-• τινις _ειιεΟομοκν να _μεταβουν β _α των ΜενννΙγια . ΕΠΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΝΙΙΣΤΙΙΣ ΤΟΥ _ΟΛΡΩΙ ΙΛ , ΙΙΙ ( ιου _ανταποκριιυυ | ια * , ) .-- _'ιΥ-, Λ _, ιιιΟ _^ του _» ν Αει _/ _κονοικν οι / νεδριοικιντ ος _Αικιτοτηριου ιον ) 3 ι ν τρεχοντος , προοηχΟη Λ Μιχαηλ Χ '' Μαιιαγι οργ ιου ιικ Τρυτιηιιενης _, κατηγορουμενος · _ικ _ειτειεΟι ) κατα της μνηστης τ ( λι _Κνρκπιως Πετρου Πικη κειι _αιιεκοψ . ιην κυμι | ν υυιης διο ι _|» αλιδΙνΛι _τιΒκιδατων . 'Ο _κατηγορουμενος _κατεηικαυυη _ιις _δι μηνον _φιΑαιιιειιν και « Ις την _τιληρωμην _τεαοορων λιρων δι < ! - ζοδα . _Αιιιομμη της ιριδος _υπηιιι , ι το ζητημα ιι | ς _τιροικος . ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΕΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑ ! _ΕιΙΙιιι ιμΜ _» _ονακοινοι > τοι , οτι το _Γρεττανικιν _ττολεμικον σκαφος « _Καντιζ _» _καιιτιλυ _/ οι χΟις ιι ς Κυρηνειαν , οπου Οα παρα _ιμιι νη _ιιτΙ τριημιρον . ΔΙΚΗ Δ _ΙΑΣΗΜΠΗ _ΠΥΒΒΡΠΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΓΟΥΔΑΠΕΣΤΗ , 15 ( Ριουτερ ) Αρχιζει σημερον ενταυθα η δικη του πρωην Ο'υγ'γρου Υπουργ'ου των Εξ , _ωτερικων Λαζλο Ραζκ , _δστις κατηγορειται μετα επτα αλλων Ουγγρων , επι _κατειακοπειςι . Μεταξυ αλλων οΟτος _κατηγορειται επ ' ι συνεργασια ιιετα των _Αμερικανικων _Στρατιεοτικων υπηρεσιων και ιιετα του _Βιαυγκοολαιιικου _Υπουργ _· ειου Εσωτερικων , ι . 1 ς βα ρος _της Ουγγαριας . II δικη _( ιυτη _Οιωρειιε / ι η _σπουδειιοτι ' ρα του ειδους της απο της εποχης της δικης - ων _Τηητοκιπτων ι _' ν » Μοογα . Περι ιους 00 ξενον _ανταποκριται ε φημεριδων Οα _παρακολουΟιΙσουν την _δικην αυτην . 'Ο Ρωσσος μυ 0 _ιστοριογ _· ραφος Γορις _ΠολιΡοζ θα παρακολου Οηση την _δικην ως ανταποκριτης ' _ιΠς • ¦ Π _ραβδας » . Ο δευτερος κατηγορουμενα » - _, _ε _' _νι / ι ω _αντιοτρατηγος Ιζι . ' ιρτζ Παλφυ , ιιρωην _εππελαρ / ης του Ουγγρικου στρατου και Υφυπουργος Αμυνης . ΛΠΟΧΑΙΡΕΤΙΙΤΗΡΙΟΝ ΒΕΥΜΑ _Υττα _ικατυν μελων της Λεσχης Ιπποδρομιων Λευκωσιας πομπε-0 η την _εσττερβν της χθες γευμα προς τιμην τοΟ _αιιοχωρουντος εκ Κι '/ πρου _Προιδ _(> ου της Λιυχης Ιπποδρομιων κ . _Σττεργουιθ . Κατα την _διαρκειαν του γευματος ιγινονιο _ατιοχοιριτιοτηριοι _πμοττοσεις μεγαλη Η ορχηστρα Ιηαι · Ιι διαφορα μουσικα τεμαχια . Κατα το ΛιΙηνον _ιπεκρΛτικτι _εγκσρβιι * ιατη ατμ 6 οφαιρα , Ο κ , Ιιτιρ γουιυ _αναχωριΤ _« Ις ΑγγλΙαν . 0 ΑΒΙΟΣ _ΚΙΤΙΘΥ _ΙτνΟΜΙΑΗΙΒ ΜΕΤΑ _ΤΓΥ _ΕΛΛΗΗΟι ΠΡ _08 ΥΠΟΥΡΒΟ Υ Καβ' β μετε _« 5 « κε ψες ο ρι ο Προθιπτουργος κ . Διομηδης ι εν _^ Αθηναις παρεττιδημουντα _Κιτιον κ . Μακαριον . ΑΘΗΝΑ ! 15 ( ΤοΟ _αντατιοκριτοΟ . μας , αεροπορικως ) . — 'Ο _Σεβασμ . _Μητροτιλιτης Κιτιου κ . Μακαριος συνεχιζει · _ινταΟθα την εθνικην του Ορα- 1 σιν με διαφορους επαψας μετα διαφορων προσωπικοτητων , εις τας Οποιας αναπτυσσει το Κυπριακον ζητημα . Κοπα την χθεσινην , εξ αλ- ι λου , ετιισημον συγκεντρωοιν εις την Ακαδημιαν Αθηνων , οπου _ωμιλιρε προς το εθνος ο Γαοιλευς Παυλος , _ιτροο κληθεις τιαρεστη και ο Σεβασμ . Μητροπολιτης _Κιτιου , τοποθετηθεις εις τιμητικωτατην θεοιν _ιταρα τον Μακαριωτατον 'Αρχιετεισκοπον και προ του Υπουργικου Συμβουλιου . Ο Αθηναικος τυπος _εδημοσιευσε τα της αρχιερατικης Λειτουργιας και του εμπνευσμενου κηρυγματος του Σεβασμιοτατου εις τον Ι . ναον της Αγιας _Ειρηνης , μετα θερμων υπερ αυτου και του ενω- 1 _ιικοΟ μας αγωνος σχολιων . ! Ετιιοη _) ς ανεγραψε την _^ Βδησιν της επισκεψεως του _Σεβασμι- ' ωτατου παρα τοις Αντιπροεδροις της Κυβερνησεως . ] _Παραθετομεν _κοετωτερω σχε τικον σχολιον της « Εστιας > υπο _ημερομηνιαν 14 _Σεπτεμ- _] β _ριου , υπο τον _τιτλον : ι _'Αμοιβαια _Διαβεβαιωσις » : ] « Παρεπιδημων εις την Ελληνικην πρωτευουσαν και τελετουργησας κατα την ετησιαν εορτην της Κυπριακης Αδελφοττιτος , ο Σεβαομ . ' Μητροπολιτης Κιτιου και _Προε-! καταστασεως , το _αποιον κα-! _νεις πλεον δεν δικαιουται να ' αρν · ηθι εις _£ να Ιστορικον και ι _πολιτισμενον λαον . > Ε κεινο , το οποιον _εις α-! _παντησιν ημπορουν να δεβαι-I ωαοον οι ΕλΛηνες της ελευθερας Πατριδος εις τον διακεκριμενον Λευι _την , τον οποιον φιλοξενει η πρωτευουσα και δι αυτου _εις τον Κυπριακον , λαον ολοκληρον , ειναι δτι ο ! ποθος των δια την _Βνωσιν της Ελληνικης Μεγαλονησου με ι ην Μητερα Πατριδο :, ειναι και ποθος του Ελληνικου λαου ο-| λοκληρου , ο οποιος δεν σα παυση ποτε να ευρισκεται παρα το πλευρον των αδελ-! φων Κυπριων δια την _πρανματωσιν του μεγαλου κα ' ι ωραιου ι των εθνικου _ποθους . ιδιοφωνικος σταθμος Αθηνων 5 εχθη χθες εις _συνεντςυξιν τον _Βιοτνιερωτατον _Μητροπολιτην δρος τοΟ Βραφειου της , Εθναρ _χιας , κ . Μακαριος , εορε την ευκαιριαν να φερη προς τον λαον της ελευθερας Ελλαδ ος τον πληρη συγκινησεως χαιρετισμον του Κυπριακου λαου , _αοωσιωμενου παντοτε εις την Ελληνικην Πατριδα :, _παρακολουθουντος τους αγωνας της και τας δοκιμασιας της δσον ακριβως και οι αλλοι Ελληνες , χαιροντος και οεμνυνονου δια τας _νικας και την δοξαν της . Και ετονισεν δτι μεχρι της στιγμης κατα τι > ν _οτιοιαν θα _επιστεοθοΟν οι αγωνες και _αΒΓυοιαι του , ο Ελληνικος λαος δεν 6 α παυση ποτε αγωνιζομενος δια την επιτευξιν του αγαθοΟ της ελευθεριας και της εδαφικης απο- ΦΛΥΑΡΙΑ ! ΤΟΥΡΚ ΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΡ ! ΚΥΠΡΟΥ Κατα πληροφοριας , εκ Κωνσταντινουπολεως , δημοσιευθεισας προχθες εις τον ΑθΒιναικον τυπον , η εν _Κωνοταντιναυπολει εκδιδομενη Τουρκικη εψηιιερις ι _, Χουριετ _> , ετταινοιοα εις αρθρον της την δημιουργιαν ενιαιου μΕτωπου των Τουρκων της Κυπρου , _διαδεοσιοι αυτους δτι ζητημα Κυπρου δεν υφισταται , _ιψ οσον η Αγγλια δεν προκειται να αποχωρηση εκει _£ εν . Συνιστα εις τους εκει _Τουρκους _υττως _-κμη _πτοουνται αττο τους _παλληκαρισμους των _Ελληνων της νησου , η _απληοτια των οποιαν ημπορει να _φΟασιτ μεχρι σημ : ιου να ζητησουν τας _ντ _, σους της Μ . _Γρεττανιας . Εαν _το 9 τ , καποτε _ζητημα ι _υττρου θα _ακο- _^ β' ) η ΛΜνη _τιιο - Τουο : < ιας , _προκειμενου — - _~ Τ . ηΙ _«^ .. _^^ _ι _. _ιη _·^^ _ιννυτατα των Τουρκικων _υδατωντ .. ' Η -τ . ' ΕΞλευε ρι α . ι · των _ΑΟ -, νων , _σχολιαζουσα την _ιδρυσιν _« _ενιαιο _^ μετωπου των ι ουρκων τςς _Κ-υ προι » ε >· ραψ £ τα εξης ε Β ς την Ε < _δοσιν της ! 3 _Χετττεμδριου : « Τα ( _Τουρκικα _κοιιματαν της Κυπρου _ιδριισαν _, ι-ενιαιον . _ιιετωττΟν _· > με προγραμμα αμεσον μεν : « ζητω η _Γρ ττανικη κατοχη- _κατ _^ ο η _ιιι-ωσις με την Ελλαδα » μελλοντι _. κον _6 ε : _-ιζητω η ενωσις με την ΤουρΥιαν . · ,. Οι Τουρκοι της Κυ - πρ _& _, _ι — οι οποιοι ολοι μαζυ ανερ χονιαι εις ΠΟ . ΟΟΟ — _ογνΜυν _τη _^ . ορχην των εθνοτητων . Δεν _φοδουν-Ιται _ομι _.-ς μηπως μετανοησουν » . ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΔΕΞΙΩΣΙΣ Ι 0 : Τουρκοι εφετεινο ' ι _αποφοι--το ι τοα εν _Λευκωσιςι Τουρκικου Λυκειου , _ωργανωσαν την εσπεραν της τταρελυ . Τεταρτης ε ' ς την _αιεοι _^ σαν του Σχολειου _οΓικτωρια _& _δεξιωσιν _εις την οποιαυ παρεστησαν ο εν ι υπρφ Προξινος της Τουρκιας , ο _ενιτσυθα παρ : ττιδη - μον Προεδρος της ερυθρας ημισε' _ληνοα ( του Τουρκικου Ερυθρου | Σταυρου ) κ . _Ραμζι Κιονετζ και ο ' εκ των καθηγητων του Πανεπιστημιου της Κωνσταντινουττολεως και Προεδρος του εκει Συλλογου Αποφοιτων των Σχολων Κννρον , κ _Ντεροις _Μανιζατε . 1 > . _ιΛ ΤΥ ... Κ Ρι _,.-ΤΙ » , _/ νΡνθι .-ΤΟ ! προσφωνησεις και εξεφωνηΟησαν πατριωτικοι λογοι . Ο κ . _λιανιζατε , _ομιλων εκ μερους του ως αν » _Αυ-ΛΛογυι / εκαμε _υντ : _σ : ν της αυ' ξουσης βοηθειας —υλικης κα ' ι ηθικης— την _οποιαν οατος _προσφερει προς τους εν Κωνσταντινου' πολει Τουρκους στιουδαστα 5 , των ' οττοιων , ο αριθμος _ανερχετα ι εις : 70 , _Δι-ο εκ των ω ανω μαθητων ετελι . ιωσαν εφετος τας νομικος των σπου & ας , 6 α _αποστσλουν δι , ε 0 τιαναις του Συλλογου , ε ' ς Αγ-Υ _λιαν προς _αττοκτησιν του διπλο ') - μ 3 _τος ¦ _τμπαρριστε _^—ατ—λα » . _ΜΜ ! _Μ , _«™ . ΙιθΠΙ 1 ! ) ΙΜ _ΜΗΜ ΑΡΑΙ _ΕΟΣ ΙΓι ιιιι _ι Κατοπιν της επανοδου του _Βιιτκου Βραμματεως της _ρΙΚκ- κ . Σωκρατους _Λοιζιδη εξ Αθηνων , τυ _Ανωτατον Λνροτικον _Συμι-ουλιον της _ρη-Οασης οργανωσεως _κατηρτιοθ η εις σω μα ως ωκολ . _ουιιως : Σι _. νκρ . _Λαιζιδης , Βε νικως Βραμ ι τιΒι .-ι . Ουτο' - μετα των κ κ . Βιαννη ΑργυρΙδ η και Σαββα * _ι- _»> _, _ιι & _ο _υιΛ _αιιυιι . »'» υυν _, ι | . _ιΙ . _- τελι _οτικην _εξουσιαν της ιΒΙεκ . Οι κ . κ . Στεφανος _Πρω _τοιιαπας , Μιχαειλ Μιχαηλας , Θουκης Αποστολοε ' , Βεωργιος Κιιρυδιις , Κωστας Λεωνιδα κιιι Ανδ ρεας Παγκου 0 α α · πιιριιζουν , μετα _τΒ , ς _ονς ανω _τριμιλους εκτελεστικης εξουσιας , την _ολομ ελειαν του Ανωτατου Αγροτικου Συμ β ουλιου . Ιην _τταρελθουααν _Τεταρτην _πονηλΟεν · εις _ουνεδριαν το Ανωτατον Α γροτικων _Συμδαυλιον της _« Ιιεκ » _ΙΙπτ . ρ επεληφθη των ακολουθων ζητηματων : Εν αρνρ το Α _νωτατον Αγροτικων Συμβουλιον (· ξεφραοε την ζωηραν _Ικεινοπο ( _ ηοιν του δια την _αφιξιν του Β ενικου Βραμματεως . 'Ο ΒινικΛι Βραμματευς κ . Σωκρ ατης Λοιζι & ης _εξεφραοεν ακολουθως εκ με ρους ολων των Ανωτατων Αγροτικων Συμβουλων ευχαριστιας προς τον αναπλ _ηρωτην του κ , Βιαννην _Αργυριυι ) _» . · , ο οποιος επι Ιν κα ' ι ημισυ ετος διηυθυνε με _αυνεσιν την οργωνωσιν . Απαντων ο κ . 'Λρ _γυριδης εξεφρασε τας ευχαριστιας του προς τα μελη του 'Λν _: < . _ατον 'Λγροτι νηΠ _Σημβουλιου δια την θετικην βοη-Οειαν την οποιαν _προσεφτρον εις _ειυτον εις την επηυχη εκπληρωοιν τενν καΟηκοντι , _ιν του . Α κολουθως κατετεθη Εγγραφος _ιιαραιτησις του εξ Λ ραους Ανωτατου Αγροτικου Συμβουλου κ . Διογ _· . Χρ ι- στοφορου . Τυ Συμβουλιον προεβη ομοφωνως εις την αν- 1 τι καταστασιν τουτου δια του ετιισης εξ Αρσους κ . Θουκη Αποστολου . Τελος , τυ Συμβουλιον επεληφθη διαφορων αλλων επειγ οντων ζητηματοιν , απεφασισε δε δτιως πληρες σχεδιον περι της μελλοντικης δραοιως _της « _ΙΙεκν _καταρτισΟη κατοπιν μελετης , 11 ς προσεχη _ουνεδριαν . _» Ι 011 ! _ΑεΝ ΤΡΕΦΕΙ _ΜΜΜΜΙ ΙΙ Μ ΚΑΤΑ ΤΗΣ . - ΜΗΝΙΑ ! , _ΜΓΜΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ ΝΑ Α ! _ΚΗΙΗ ΤΟ ΑΙΚΑ ! _6 ΜΑ ΤΗ ! _ΑιΤθΑΜιΝΠΣ ΑΘΗΝΑΙ , 15 ( Ρεουτερ ) . — _Υττο αρμοδιων Ελληνικων κυκλων _ετονιζετο σημερον οτι η Ελληνικη _Κυβερνησις δεν εχει λαδη μεχρι της στιγμης _οιδεμιαν _ιττισημον πληροφοριαν ττερι ανησυχιων , _εκδηλωθεισων εις τους _συμμαχικους κυκλους , εκ των προθεσεων τη- εναντι της Αλβανιας και δτι _τταντος δεν εγενετο _σχημοττικη σ υστασις _περι _ μετριο-¦ _παυειας , _ουτι -προβλεπεται αμεσως τοιαυτη . _Πιοττευετσι οιλλοστε _^ δτι δεν > υφισταται προ _, γματικη αναγκη τοιαυτης συστασεως , δεδομενου _δτι η Ελλας , η οποιο : ουδεποτε _διεταροιξε η _ηττειλησε την διεθνη ειρηνην , και τωρα ουδεμι αν τοιαυτην προθεσιν τρεφει παρα το καταφανες και _αναμφισδητητον δικαιον της , λογω των Αλβανικων προκλησεων . 'Ο Πρωθυπουργοι κ . Διομηδης , απαντων σημερον εις _ _σχετικην _ερωτησιν των δημοσιογραφων , ετονισε και αυτος δτι ουδεμια α ? ορμη ανησυχιας εκ μεροι _/ ς των Μεγαλων Δυναμεων δικαιολογειται δια τας προθεσεις της Ελλαδος . Αι δηλωσεις , εΤπεν _, _εις τας οποιας τοσον 6 ιδιος δσον και οι λοιποι εν τη Κυβερνησει _συνεργαται __ του _προεβησαν και αι _οποΤαι _διεβιβασθησαν ενδεχομενως κακως εις το εξ ( ι > ι ' ερ _^ κον _, ουδολως _ανεφεροντο εις προθεσιν της Ελλαδος προ ·· οιανδηποτε κινησιν εναντι ον της _'Αλβανιεχς .: ΑΙ δηλωσεις , ετονισεν ο κ . Πρωθυπουργος _^ _ανεφεροντο αποκλειστικως εις την περιπτωσιν , _κεχΟ ' ην δα _εγινετο νεα εισβολη τωνει - το ε'δαφος της Αλβανιας . _κατβφυγοντων συμμοριτων . _Τουτο θα απετελει _αναμψισβητητον πραξιν _επιδουλης και εχθρικης επιθεσεως εναντιον της χωρας _οας . Ενωπιον τοιαυτης εχθρικης επιθεσεως ο Καταστατικος Χαρτης των Ηνωμενων 'Ε & νων επιτρεπει δμασιν δια _του 51 ου αρθρου περι δικαιωματος αυτοαμυνης . Η ΕΛΛΑ Σ _ΗΒΩΝΙΣΟΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΒΡΑΜΜΗΝ 'Ο πρωην Διευθυντης της διαχειρισεως Οικονομικης Συνεργασιας εν Ελλαδι κ . Τζων ' _τουβιν , δστις διωρισθη εσχατως εις _παρομοιαν θεσιν εν Γελγιω , _εδηλωσε σημερον δτι η Ελλας ηγ _· ων ( σθη _εις την πρωτην γραμμην του ψυχρου πολεμου , εις τον οποιον δλαι αι χωραι ειναι περιπεπλεγμεναι , και υταν -ιις ευρισκεται εις τι | ν πρωτην γραμμην δεν ευρισκετα ! εις ψυχρον πολεμον αλλα θερμον . Μετα τας τελευταιας νικας εις το _υιτοι κα ' ι τον Βραμμον , εδηλωσεν ο κ . Νουβιν , θα _παρελθη χρονος προτου ανασυγκροτηθουν οι συμμοριται _εις την _'Αλ-( αανιαν η την Γουλγαριαν και επανεμφανισθουν επι των συνορων . Κατα το παρελθον £ τος , _ουνεχισεν ο κ . Νουβιν , παρα τα δεινα του πολεμου και την αναγκην συντηρησεως 700 χιλιαδων προσφυγων , η Ελλας _κατωρβωσε να εκτελεση ε ' ργα _ανοικοδομησεεος συνολικης αξιας 100 εκατομμυριο ») _δολλαριεον . 'Μ _Ελλ-ας , « κομη . κατωρθωσε να διατηρηση σχετικην _οικονομικην Ιποροπιαν , ητις θα ητο-δυσκολος ανευ της ' συνεργασιας και _τι _] ς βοηθειας την οποιαν παρεοχεν εις αυτην η Ευρωπη κα ' ι αι Ηνωμενοι Πολιτειαι . — Την 7 μ . μ . ωραν της σημερον _ανεχωρηοεν _ααροπορικως δια Μιαν Υορκην ο Αντιπροεδρος της Κυβερνησεως και Υπουργος των Εξωτερικων μετα της κ . Τσαλδαρη . —Ιι Επιτροπη Ευρωπαικης Οικονομικης Συνεργασιας εν _Ουαοιγ'ΚΒωνι _επεδικασεν εις την Ελλαδα δια την περιοδον 1 ης Ιουλιου μεχρι _-ιΟης Σεπτεμβριου το ποσον των 49 εκατομμυριων και / ΟΟ χιλιαδων δολλαριων . Το επιδικασθεν εις δλας τας χωρας της Α μερικανικης βοηθειας ποσον δια την αυτην περιοδον ανερχεται εις 1 , 132 , 700 , 000 δολλαριων . —Τα μελη της ' Μλληνικης Λυλης ανηγγειλαν οτι θα διαθεσουν τας απολαυας των και _αναλογιαν μιας ημερας καθ' ικαστον μηνα επ ' ι _ιιξ μηνας εις την Επιτροπην , ητις θα _καταρτισθη δια . την _σταυροφοριαν υπερ της αποκαταστασεως των αυμμοριοπλη ιων . ΤΑ ΕΒΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΕΠΣ Εις τα _τελουμενα _οιυριον εγκαινια της Κυπριακης _Εκδισεως εν τω _Βυ'ιυαστηριοι Λευκωσιας _τγ . £ ο * τ εκληθησαν οπω παραστουν 600 περιπου προσωπα , εμποροι , βιομηχανοι , επιστημονες , διανοουμενοι , δημοσιογραφοι κ . λπ . εξ ολης της νησου . Τον _αγιασμον θα _τελεστι Ο Πανιερωτ . Μητροπολιτης Κυρηνειας κ . Κυπριανος , τον δε πανηγυρικου θα εκφωνηση υ _Δημιεφχος Λευκωσιας κ . _£ ιεμ . Δερδης , υπο την _προοταοιοτν του οποιου κα ' ι ετεθη η εχθεσις . 0 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΡΙΙΚΕΙΑΣ ΕΙΣ ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΑΣΑΝ ΠΛ _, _λΤΑΝΙΣΤΛΣΑ , 15 ι'Εκτακτου ανταποκριτου ) . — Το απογευμα της _παρελθουσης Κυριακ ης αφικετο εις το χωριον Πλατανιστασα ο _Πανιερωτατος Μητροπολιτης Κυρηνειας κ . Κυπριανος , εκτελων ποιμαντορικην περιοδειαν εις _Πιτσιλιαν . Παντες οι κατοικοι του χωριου με τον ιερεα , τα _εξατττερυγα και την Ελληνικην _σημσιαν πρινυπηντησαν τον σετττον Ιερα , τχην εξω του χωριου , οπου τον _προσεφωνησεν ο διδασκαλος _τοιι χωριου . Ο λαος _ησττασθη με _σεοασμον την χειρα του Πανιερωτατο και εψαλε τον εΟνικον _υμνον . Την _ειτομενην ο Πανιερωτοτος ετελισε την 9 εισν _λειτουργ _ιαν και εκηρυξε τον θειον λογον , _συμθουλευσσς τους κατοικους να εμμεινουν πιστοι εις την _Εθνσρνιαν και εις το συνθημα ο : Ενωσις και μονβν Ενωσις- _^ . ι £ ις το τελος της λ- πουργισ ο ι Ιανιερωτατος ι _, _μοιμαυ-. τ _^ ν αν _τιδωρον και ειδομεν με _σνγκινησιν τους απλοικους χωρι , < ους , ανδρας , γυναικας και παιδια , να προσερχονται με _σεΓασμον Για να λαβουν τα αντιδωρον ατιο 15 χερι του Δεσποτ η κο ' ι να ασπασθουν την χιιρα του . Εις την Πλατανιστασσν κα ! ει ς ολα τα χωρια _της _Πιτσιλιας ο ' ι χριστιανοι εινε ευσεβεστατο ι , _εΓνικοιρ'ονις κα ' ι _ακραιφνει ς' Ελληνες . ' Η _Πιτσιλια εινε η ακροπολις του Ελλ ηνισμου . Το ( ιτιυγευμα εγινε δεξιωσις ' / ς τον _Βε « ργικον συλλογον , οπου _πρεσεφωνησε τον _Πανιερωτατον ο Βραμματευς του Συλλογου . Μετα την δεξιωσιν οι _κατοικοι απεχαιρετησαν τον Αρχιερεα με αισθηματα αγαπης κα ' _οευασμου . II ΣΤΟΛΗ ΤΠΗ ΒΥΜΝΑΣΙΟΠΛ _ιΔΩ _Μ ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 15 ( Ιου _ειντσττο _κριιου μας ) - — Ως μυς ανι : _^ _οινω-£ η υιτο ιου κ . _Βυμνασιαρχου ι- ¦ _- · ρηνε ιας , _εψετος ( _ια _εττιυΛι , Οη ο - μοιομορφος στολη δια τους μα - _Οητα ς του Βυιιναοιου _της πολε - ι 'ις μας . Αυτη Οα αποτεληται ι : κ ? . _· . _- . _^ _τ ης . 3 _· . · ' > _λιι χ , _- ·''· ' _-ιΤ ' _Λ ' _· . _μιτλε και _ττανταλονιου χρω ματος _« γκρ _ι » . 'Η στολη των μαθητριων Οα _τεαραμεινα η ΙΙιια ως και _προτερον , με προσΟηκην -ιπουλλου- _' ρ _* χρωματος « _μττλε _» επι τη βασει οχε οιου που 0 α δωσε ) το _Σχολιιον . ΚΑΥΑΒ _ΙΟΗ _ΕΛΛιΙιΙΙΚΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΕΙΣ 10 Η ΕΙΡΗΗΙΚΟΗ _ΟΚΕΑΗΟΗ ΛΟΒ _ιΛιπ'ΟΝ , 13 ( _Ρεουνερ ) . 16 Ιιλληνικον _ψο _^ ιηγον _ατ [ ιο · π / . Λιην _^ _ΒΑΑιιι- _,. _, _ιιιι η _, Υ _» Υτι : ι . ι . ¦ ιμε τα οι ] μα κινδυνου χθες την (· _ι _' . ' 'ι _- ιν , : · . ' . ' ι'πλε : - ι _ιειαξιι -. _ωννιμιων Φορμυζας και Ψιληιιιι · 1 νων , ερυμουλκηΟη υπο Α με ·] ρι καντκου πλοιου , τη συνοδεια τοΟ οποιου και μεταβαινει _τω ·| ρ-τ εις τον λιμ _' . να του Τακαο τ ης Ψορμοςας _τιρος ι . πιοκευην . Ιυ ' ε . λλι | _νικυν _τοΟιυ _ατμυπλοιον , οπερ _εινεει 7 . 176 τονων , εξεπεμψε τα τελευταια _υηματα κινδυνου το απογευμα Αι Λε μβοι του πλοιου απωλα · ουηααν . ΣΥΝΤΟ ΜΑ ΤΗΛΕΒΡ ΑΦΗΜ ΑΤΑ _ΛΟΙ-ΙΔΙιτΟιι , Ι Βι ( Ρεουτερ κ . _ι-ιι Η . ' } . (_ , ) Ικιτα _ιιληροφο · , ριειι εξ ' Λγκυμας , αφικι _^ ιο ι' - κε . ι , επιβαινων αεροπλανου ' ι . _Ι _« , υιιοιιμηνιιγυς _ιηι _Συοιετικιμ : Λερυποριος _διαφυγων εκ _Ι- _' ωοσιας . _υυιος _εοηλοχιεν ιιτι η _ετιιυυμιιι του ειναι _ιιτιως α · πι . ιλλαγ [| του και _, απιι . υιτκου Σοβιετικου _καΟτυτωιος , 'υ Ι π / λος _Πρωυυιιου ( ιγος ι ' _ιτιηιΙΟυνι . σημερον _υοιαιην ικκληοιν _ιτρος τους απεργουνιι » _νιιυτιργαιας , δπως επα · ν _· ι Λυουν _εις τας _εργειπιας των , Χ ' - ι ( Ιι · _τε ' _ιν _ευνικ ( , · ν οιι | _ιψι . ρ 6 _ν · ' ιων της χωρας . Ο _ΙΙρωυυ- Ι _ιιοιιργΟι _τιροειδοιεοιει ιους α _·] ιιι ργους οτι , ι'αν διν ουμ · μορι ( ι 6 _ιυουν τιρος την ι . ' κκλ ηοιν ιου , το Κρατος 0 α _μι . τελΟη ' μι . ιρα βιας καια των _ιι _ιιεργειν _Οιι-ι να _προλ _ηφΟη ι ' εξαρΟρω · οις της οικονομικη » , ξι _»> ης της _χιιιρας . Ι ) ι !» Ιν · ΙΙΙσιιποκ , ΙΗι τ ης απογονος ιου Σιδηρου Βερμα · νυν ' ι Καγκι . λλαριου ΙΙΙσμι . ιρκ , ιυρι : χθες _ακειριαιον τον θανατον , κατοπιν αυτοκινητικοι ! δυι _Μυχηματος . 'ΒψονευΟη ( _Ιισαυτως _, η Λυστριακι ' ι ς _καταγω-Υη ς _ουζυγος του , ηλ ικιας 33 ετων , _ι '| ιις επεβαινε του Ιδιου αυτοκινητου , Χυν . _χΙσυησαν δια _τριτην ι | - μιριιν εν _Οιιαοιγκ-ιωνι οι ουνο- _μιλιαι _μειαςυ των κ . κ , _Μιι'διν ' ¦ ' ¦ '» - « — ' . ' ¦ ' * . . Ι 1 Ι Ι Ι Ι Ι ι ι και Λτ . _νιοον . Εις _ταοτας _συμμεη . αχ _.- . « α » ο _ΒαΛΛος _Υτιοι / ργος των _εξωτερικων κ . Σουμαν , _ειηταο Οςοπν _ε'ε τα ζητηματα της I ι-ηιι < ιν _ιαζ και Λι ' _κττριας . — Ιην τι , _ηοσεκη Διιπεραν ο Γρεινανο ς Υπουργος τον ΟΙκονομικων _ιερ _λταιρφορνΒ _Κριττ ς ι . α _συγκαλιαι _) ιν _Λονδινιμ 6 ημο · _αιυγραιι · ικι , ν συν 6 _ιαε _ κεψιν , κα &' η . · υ-ι εκυεση τα αποτελεσματα ιων εν _υιλιαιγκτωνι συνομιλιων _ειτι του ζητηματος της _ατερλινος . _» · •«•¦•¦¦¦ _νιι _* ι _ΡΓΓΡΡΑ 1 Ι ΙΡΙΙ _βΙΙΡΦΛΒΗΙΒ ΤΟ _ΑΚΠΕΛΟΥΡΠΚΟη _ΙΥΑΛΑΛΗΤΗΡι _ΟΗ * Υτιυ του Βραςιειου Δημοσιων Πληροφοριων εξεδοθη χθες τυ ακολουΟον ανακοινωθεν του _Διοικι | του _Λευεσου : _^ ην Ι 3 ην Σεπτεμβριου ο Διοικητης Αεμεοου ελυβεν αι · _τησιν παρα του κ . Αχιλλειος Αχιλλεως , εκ μερους της « Επιτροπης Αμπελουργων Λε · μεσου > , δι * αδειαν Οπως συγκροτηση μαςικην συνελκυσιν εν _Λεμεσεω το _Σαββατον , 17 ην Σεπτεμβριου , προς συζητησιν του αμπελουργικου ζητηματος . Την 13 ην Σεπτεμ βριου ο Διοικητης _εζητησε παρα ιου κ . _'Λχιλλεως οπως επιοκεφΟη τα γραφειον του και εξηγηοιι ακριβιος ποιας _ουσεως 0 α ητο η ουνελευοις κειι ποια _ηοειν τα ακριβη θεματα τα _οπιιια Οα _συνεζητοΟ _' . το . 'Λπο την _επακολουΟΛσαοαν _ουνομιλιαν ο Διοικητης εσχηματιοε την γνω μην δτι , λογω της β ραχειας προειδοποιησεως Ι γ ας ειχε δουη , δεν ητο δυνατον δι' _αυιον υπως παρκχωρηυη _αδειειν δια τοιουτου _ειουυς _υυνελικοιν . τ-Συνεπως , ο Δι οικητης _επληρορειρηυ / τυν κ . _'Λχιλλεως δτι δεν ητο διατεθειμενος να παραχωρηση την α & _ειαν δια τυ Σ _αββατον τουτο . Προ · οιΟεσεν _, δμι » ις , δτι Οα ητο _διατιΟΒ . νμενος να ιξι · . _ταοβ , _το ζητημα εκδοοεως αδειας δια την _συγκροτησιν συνελευσεως εις καποιαν _μεταγενεστεραν ημερομηνιαν , νοουμενου δτι Οα παρειχειο εις αυτον τουλαχιστον επτα ημερων προειδοποιησις . Ο Διοικητης ειπεν επισης δτι , εαν οι παραγωγοι το εΟεωρουν χρησιμοι · , 0 α προ εβαινε πολυ προΟυμως εις διευθετησεις οπως οεχΟη εν τω γραφειο . ) του το προσεχ ες ! Σαββατον , 1 7 ην Σεπτεμ β ριου 1 ουχι περισσοτερους των δυο ' δεοντως εξουσιοδοτημενους αντιπροσωπους εξ εκαστου ι των πεντε _κυριωτερων αμπε- ' λουργικων χωρ ιω »· της επαρχιας Λεμεσου . : ΟΙ αντιπροσωποι ουτοι 0 α επρεπε , να προσκομισουν μεΟ ' εαυτων _γραπτην _εξουαιοδοτηιιιν παρα της επιτροπης _της συνεργατικης εταιρειας του χωρ ιου τι _, _ιν , επιβεβαιυυσαν » οτι ει >< ον εκλενη οπως ομιληυυυν ι . κ μ _· . ρους των ου- »/ χωριων των . Ο κ . 'Λχιλλεως _ειχεν ε . _ιαιης υ ι _^» _ιι . Λ _|| ι , ιιι _, υιι ρ _, ' α · _δειειν οπως συγκροτηση _ιιαριλαοιν μετα την _προτιΟε . μενην συνελευαιν _τιΙ Σαββατον , 17 ει ν Σεπτεμ β ριου . 'Ο Διοικητ ης ι . διιλωσεν δτι δεν ητο _διεπεΟειμενος να παραχωρηση ωδειαν _ιινα τον σκοπον αι ' ιτον . ¦ Ι }! _ΜΛΗΗΡΙ _ΥΒΙΡΙΗΒΙΛηΒηι ! ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΣ ΚΕΚΤΡ . ΦΥΛΑΚΑΣ / Οι _ιιλλ } ν : ς κα ~ ι ' , γητα ! , _υγιει ι _νολογοι κ . · ι . Χο . _Φλιιρα _ς και Β . _Ποττηχωστσς σ _^ _νο 5 _ιυοει » νοι υπο τοΟ δημοτικου _ΒαιοςΟ κ . _Υακη , Ια 66 ιδη , _εττεσκεΛθησαν χ _6 _: ς , μεταξυ _υλλων , το _Παοτι _,-πυ _'/ _Χχο - λειοι / Αγ ιου _Αντωνιου κο ' ι το ΕΛεν- : ον _· , _καιω _ς κχ : ι τας Κ εντρικα . _^ Φι / λσ _^ ας _ΛΗ'κωοιαζ . 1 ι Ε ς τας Φυλακας _ο-Ιπο _» _εττοσκε- _ < , _'Βι ) ασν τα _οι _. _, _^ _ατι α των καταδι - ] > _-ωμ . τα 1 > ια . _> ορα εργαστηρια , τιν ! ' _κοι , ζ ιναν _, ια αποχωρητηρια , τα ι λο _^ Ιρα , _ιον _χωριι των ο _& _λοτται- _| _£ : 6 ν κτλ . Ο π > . _ιτχοφορον _, ιτ . _εα _αι ς τους Ελλ ηνας _κπ _Οπνητα ς ι- | _κσμαν _ιξκιρετικην _6-τυπι ιιιιν . η ταξις η _οηοια _^ _πικρατιι _ιι ς ι α :, - _, ( ι _· υλα . < ος κα ' ι , ττ Β ο παντος , η _αμεμτττος _καθαριστης . 1 Η ΕΒΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ <·· - ΟΕΟΔ . ΚΟΛΟΚΑΣΙ _ΑΟΥ ΕΙΣ ΤΗ Ν ΚΥΠΡΟΝ Και / α _ιιλ _ηροφορουμεΟα _, το * | - « _τιΜΚιιν > ' υ ' ( _-ιηνι > _ν ο . > , γ ( γ Β' & _ικ _ην ( ιυνι : _6 _ριον _πκ- _, καρΒ . αχΒ , ν α 6 _εια _^ _ι _^ ζαοκΒ , _ιι _^^ ς _Βττανγιλ ματος _ιιις τον _Τιρω , , · . 1 _ιςοιΗ _^ Βυ _/ οο _^ _νι _ιιΧΙρ ? . ν κ . _Οιοδωρον ΚοΛοκασι & ην * _. ΙΙι _μΕιωι Β . ον υπ _ΒΙ ς τον κ . Ι' ολ _^ _κααιιι ην ο _^ τ ιι _α . _· _ιιατο προ *» . _- νι _, υν _μηνΟ _^ ν _^ : . _ι _~ _Κυι _( : θν _τιροτιΟν . μ _» : νος _% 'Ι (! γ _· _ιΠΒαιπο 6 η _μονιμα , ς • ις ι η _*< ¦ _χ Ιι ' . _ιι / . · _μιι- π · . ος _ιξαακι _] · σιν τοΟ Β _. _ιιαγγελνιαιος _το _^ , _υιν εδοθη _οδιια μονιμου 6 κιμονι * ις , _ι _ . Ο ιδιος δεν συμμετεσχιν εις το εργον τουτο , ( _ι ελλ' απλως εδοοχν οδηγιας δπος παρασχεΟη _τρ = < ρη ε : ς τους εν τω _στρατοπεδω κρατουμενους και οπως μεταφερθουν _ουτοι δια σιδηροδρομου . ΓΟιΛΒΑΡιΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΚΑΙΟΛΟ ΒΙΑΙ ΔΙ 1 · ΕΝ- ΕΒΚΛΗΜΑ _. . ΣΟΦΙΑ , 15 ( _Ρεοε-τερ ) . — Η Γουλγαρικη _Κινδερνησις _εξεδιΛτ : σημερον ανακοινωθεν , _αναφερομενον εις τα _εττεισοδιον της _εκρ-ηξεως 6 ομδας παρα την _Ευραν του Τουρκικου _Πραξενιιου εις την Εσυλγαρικην πολιν _Πλοβ , Το α -. νακοινωοεν επιρριπτει την _ευδυνην του _επεισοδιου τουτου εις « κακης _ττροθισιιως ατομα ., ο εγκληματικες σκοπος των οποιων ητο η παρεμβολη δι / _σκολιων εις τας _προοπαβειας της Γουλγαρικης Κυβερνησεως οπ _« ς διατηρηση αγαθος και ομαλας σχεσεις μετα της νοτιου γειτονας της , της Τουρκιας . Εις _ανακοινωΕιν του _Βραφ : ιοσ Τυποι / προστιθεται οτι η εκρηξις _εττροξενησεν ελαφρος μον-ν ζημιας , χωρις να υπαρξο-ιν _θυρατα , και τονιζεται δτι το _Υπουργειον Εσωτερικων επεληφθη δραστικων μετρων πρας ανακαλνψιν των δ . -αστων , και οτι τα _'ιτοτελεσματα 6 α _αναγγιλθουν συντομως . | 01 ΒΕΡΜΑΝΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΖΩΤΙΚ 0 Ν _ΧΟΡΟΝ . ¦ ΜΟΜΑΧΟΗ , 15 ( Ρεουτερ ) . Ο κ . Τζουλιους Χουλλερερ , μελος _της Γαυαρικης Γουλης , υπεδαλεν αιτησιν προς την _Χτρστιωτικην Κυδερνησιν εζαιτοσαενΟς _εε & _εισν _ττρ-ος Τδρυ · θα επιδιωζη την απομακρυνσιν ταν --ξενων πολιτων » εκ Βεριιονιβζ ουτως υστε να ει , αοοαλισθη < : _ζωτικος χοιρος » ( το _πολοιον γ'ερμανικον συνθημα Λε | ιπεσ ραουμ ) δια τους Βερμανους . προσφυγας . ΕΙς τον εν λογφ _σιτησιν το νεον κομμα περιγραφεται ως συ · οτηρος _δαζιαφρον , δεν διασαοηνιζεται _δμως ο υρος « ξενος πολιτης » . 1 [ _-Α ΤΕΛΕΥΤΑ 1 Α 1 _' : _^^^^ Ει _^ Ι _^ ι _^< _Α 1 Ι ΕΙΔ ΗΣΕΙΣ ' —¦ - ¦¦¦ - - . ' ι _§ . . γ ' _' ¦ _ - — - ' ., ... _' .. _- , Ι ιι ι ι _, ιι , ι . . ι . ι Ι' ιιι ι ι μ ιι _. ' . ιι ι . ι . . ' ' ' ΠΑΡΕΠΕΜΦΟΗΣΑΝ ψ ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΒΙΟ ΔΙΚΕΙΟΜ ΠΛΡΩΧΙΑ , Ιυ ( του ανταττιικριτιιυ _» : ας ) . — ΟΙ 'ι £ ιι < ι ιιει _Μιχ - μει- Οκιαη , ειι _Λιμισου κιιι Α - λη Μ ' χμι ' . τ _'ιι _ιιιι' εκ _Γρεταιων . _αμψα ιι ' ροι νΟν _ι : < Ιτοικοι υαρωαιων κατηγορουμενοι £ τι _ιοχιηιαααν , _» . ' , . -, -, ,, · - - - . Μ . _Ν ,. _ΥΙ-. ) Β . Μιχσι | λιδοι , εκ _Οαρωυιων , ι _' « - _ιριιιιμφΟηοαν _ιιρος εκδικιπιν _ονιο τοΟ _Κιικουργιοδικιιοι / το _οιιοιον Οιι ουνεδριασα εις την πολιν μσς ' _την Β / ην _Οκτωβριου . ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΛΕΥΚΠΣΙΑΣ Προοηχ Οη χΠις τιρο τοΟ Δι · _καιπηριοιι Λ εκ υυλοψυγοο Ανδρεας _Χριοτοψοοου , _κεπηγορουμενος επι ιμπρηοιιηι κυβερνητικου δασους . II _εκδικειοις _ιι ] ς _υικιΟισε-Μι : _ωριοΟη Για την _(> τιν _Οκτω & ριοι ! , ει δε κατηγ οροι / μηνος απελυθη επι _ιγγ υηοι ι 100 _λιρΛν , -ΠροαηχΟηααν _ωοαυτως προ τοΟ _Λικηοτηριου οι εκ Βα λ _, ηνης _Χαραλεε | Π ( ος _Χεετζηχριοτοδουλου κειι 'Λδυιμος Βεωργ ιου Η ' ιιριις , κατηγο ( ιοι ' ηιΒνοι ι « 1 κλ οιιη διαφορων _αντικτιμι · νων , Λι , Ιας ι , _ΙΛ ' _ΛΑ '> , ι _' . κ _της _οικιιις τοΟ _ομοχωριου _ιε . ιν κ . Ιωαννου Χαραλαμπους _£ ιαρ · μαντο -Η 1 κ _ΛκυκωοΙας Ανασ _τα _· α ' . ( Μιχαηλ κατι _δικασΟη · Ιρ _πηοοτιιιον τριΛν λιρ _Λν ΑμΙ τ _ ι / _ρηνειιις κ . }' ., Χρισιη ι ' - λη _|· 0 η ιττιο ιολη ικ μερους ταυ * ιιι . γος · , ιιτιογραψου _( νη υττο τυν κ * Λ . _Νικολαιδιιυ , _Προιοιιου , _κπι Λ . Ξημουχακη , _Βραμματιοις , κα ' ι δια της Λιιοιας γνωριζεται ι . '» , ιιι / ιον , υπ ο ω » , _ονι . _ι _ιυλλυι _» ,. ενιγραψη ι : Ις την _·> _Βινι-ις _» . ως μ , ' - _λσς , —' . ' _ιΙιο της εκ _Τρικομου δ , _Ανδρουλας Κ , Μοντελ α κα _τηγγιλΟη _[ Ις την Α < _ιιυνο | _ιιο . ν _τυιΙ χωριου της υτι _εκλοιτη εκ τε » υ δωματιου της την _τιπριλΟ , Κυρια - κην τιοσον 30 λιρων , τα _Λιτοιον I _.-ςιυλαττιν εντος της « φοδρας · του ψορειιοτος της . — 'Ο _Τζεμαλ ΧασΛν Μιτος , εκ _Ορπσιων κα ! _νν ' ιν κατοικος Λεμεσον , _κιτπεΓικαοΟη χΟις _ιπτα του Δικαστηριου Λεμεσου εις ηυο μη νων ψυλακιαιν κ « 1 _τεσοαρων λιιων ιτρ _, Ιστιμον , _ιττι κ | ι οτι _εΙιτηλ . 0 ε παρανομως ιι ς την αυλην της οικιας τοΟ _ΣαΛβα _Κιμωνη , ( κ Λιι , κσοιι , ιιε _ττροΟισιν να τον _ινοχλη αα , ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙς την χθεσινην ι ' κδοοιν της Εφημεριδος της Κυβερνησεως _εοημοαιευΟη ο διορισμος τοΟ κ . Χ . Κ . _Χατζηκακου _ιιις Διοικητικου ΙιοηΟου α' ταξεως απο της 1 ης _£ ε _· _πτιψβριου 1 ν _·» 7 . —Ο εν _τι ' ( ) _Βεωργικη _Βμηματι υπηρετων ως _Κτηνιαιρικος φαρμακοποιε / ς 2 εις ταξε . ως « . ιτ , Κ . Βαβριηλιδης προηχθη εις φπρμιΙΚοποιιΙν Ι ης _τοξκως απο της Ιης ι . _ιπιιμβριου _19-ιι _» . — 'Ο κ . Μιχαλακης Ν , _Κουμινιδης διι _.-ιρισΟι _) απο _της Ιης _Χειπι _με ' ρΙου 19 · 19 ως _ΒΙοηΟος Χημικος 2 ας ταξεως , εις το Τμημα Ιατρικων Υπηρεσιων , ¦ Ο κ . Π . Μ . _Κε / _ζαμΙος , « - πιις _εξκτελει προσορινως ια < _- _Οηκοντιι Διοικητικου ΙιοηΟου 3 ι > ς _ταξι , ως απο της | ι ) ι ) ς 3 _ιγ · _πτΜιβριηο , ατιηλλανη των _ιτρη σιιιρινι . _ιν τουτων _κειΟηκΟνκ , _νν του απο της 1 Β > ης _Σεπτεμβριου | : Μ 9 , • ΟΙ κ . κ . _ι . Λ . Ιιλοτομιις , Λ , ΡεοιιΙτ , _Σ . Χ ριοτοδηυλου , κ «| Μ . Κ . Χ ρισΒοφιδης , _διωριοΟηοιιν ιος ταχυδρομικοι υ · ιιαλληλοι απο της 1 ης Χ _επ _τιμ _'ι _ριου . ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥπΛ της Κυβερνησεως ζη · τοΠνται _προσφορι . _ιι δια . την προμηΟειαν τ / _ιοψι μων και ει . _δων _παντοπωλιιινυ διι ' ε το Διπηοκολικον _Κολλεγιον και την Αγηοτικην Κεντρικην Χχ ολην _Μορνου . ΛΙ τιροιιψο · | )« 1 πρεπει να _βιΟιΙαουν [| ς τη _Λρχιτομι . _ιον _οιιχι _Λργοτερον _ Β | ς 10 ης _ττ . | ι . της 26 ης £ Ι : πιεμβριου 1949 , ΛΙ _ιιροοοιιιρπι δεον να ιιιτο βληΟ οΟν £ _πι ειδικης φορμας , την οποιαν οι ενδιαφερομενοι _δυνεενιαι να προμηθευθουν παρα του Διευθυντου της Παιδει _· «¦ ν Υπ « ιΛυνος ι ΟΕΜ , Δ 1 _ΙΗΓΜ 1 ΤιΛΤΛ > _ιντ * ι ! ην « _νΟ _Ιλ _'ΟΤ » Ιι , Ι >( * _ι # »* ΙΙΒΙ *' Ι ι | _Ι | _^ || Ι _«/^ , Τ , ι | ΓΡΟΧΑΙ , _Γι _εΛΑΑΙ ΚΑΙ _ΧΑΑΑΖΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ !! ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ » _ΛΟιι ΔΙΙΙΟΗ , 15 ( Ρεουτερ κα ' ι Γ . Γ . _Ο . ) . _-Κειτα ιιληροφο ριας εξ Αγκυρας , λογω κα _τακλυομιαιων βροχων , διεκο πη η σιδηροδρομικη _ουγκοιντ . ) νια Κωνσταντινουπολεως— 'Αγ κορας . Προβλεπεται οτι επη ι 'ι ' χυηοαν σοβαρα ! ζημια ι _. Το _Βαλλικον _ΠρακτορεΤον Ειδησεων πληροφορειται εκ _Ι-Ιομης , δη σφοδρα λαιλαφ , _ουνοοπιομενη υπο χαλαζης , _βα ρους 30 δραμιων , ενεακηψεν εκεν . Εκ της χαλαζης _ετραο- - _^ ματισΟησαν 9 _-πρυοωτια . εις την κεφαλην , εις 6 ε τουτων υπεστη καταγμα του κρανιου . Αι ΗΗΟΜΕΝΑΙ Π 0 Α 1 Τ £ _!« 1 _6 Α ΖΗΤΗΣΟΥΝ _ΣΥΜδιβΑΣΤιΚΗΝ ΑΙ 1 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΜιιιβιΙ ΤΟΝ ΗΝ _0 υ _/! £ Ν 0 Ν _ΕΗΗ _0 Ν _ΟΥΑΧΙΒΚΤΩΝ , 15 ( Ρεου - _τ _ ρ ) . — Ο _Προιδρος Τρουμον _ιδηλωνε _σημερον , οτ · . τα ' _Κ-. _ωμεν _^ ι Εθνη αποτελουν το μονον Ε . α την παγκοσμιοι · _ειρηνην . _^ . 'Ο Υπουργος -ων _Εξωτερικωνι κ . Ατοι σθ' . ' ε 6 ! *» λζ .. ι < τ _£ ' . ' οτ » _^ , ατο την Βει _'ικην _Συνιλεννη ' των Η _κομενων _ΕΕνων , ητις αρχιζει την _ττροσιχη _ε 6 _δε . ) ιοι ) α , η Αμεριχανι κη _αντιπροσυττειπ ( , α επιδιωξη δι ' _-ισπο--τ . ασι » 7 τικης , _υπομονητισςι- οπως _σκμ 6 ι 6 ιιση τα διισταμενο σι / _μςιεροντα και κατσληξπ εις _συμψωνιαν επι τη βασει κοινης ομαυ · -ιος μετα των _υλΧ » _ων _μιλων ' των _Ηναμιναν Εθνων . ΕΚΛΗΤΕΥΘΗΣΑΝ 20 ΜΑΡΤΥΡΕΣ ' Ι ' ιιυ τυν δικηγορων τοΟ Δημαρχου _Λιμεσοα ι , Κ , ωστ α Παρ- _^ _-ιασιΟη και των λοιπων μελων του _^ _δημοτικου _Συμβουλιοιι ιης ως ανω πολεως , υπεβληθησαν χθες εις το Εψετειυν _οιτηοεις δια την -, _.- - _^ . , .. Υ _,. _» _.,. , _^ ,.- _« . _Ο- . _- _^ ,. _α _σινισεως _ιι ς την _ιιιτο _, _υοιν της αγωγης , την _ΛτιοΙον κο τεχωρηοαν εναντιον των 10 _διηιοται _Λιμεσου ι , _ητοι / ντΒς την ακιιρωοιν των δημοτικων εκλογων , _Μεταξυ των κλιμει · 0 / νιων _εινσι και ο τθτ < : Διοικηιης Λεμεσου , 'Η ακροαστς τι ' ις _τιιρ ! ης ο λογος _αγοιγης αρχιζει την προσεχη _Δευιεραν ) 9 ην τρεχοντος , ενωπι - ον του _εντ . _Κψειου κ , Μιλιουα , Γι _- . _ωρειται 6 ι _διβαιον _ιιτι _αιιιη Οα δν _«(< ιαη μιχμι _ιης 23 ης του μι · _νος . ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΛΕΥΚΛΡΟΝ _ΛΙιΥΚΛΡΑ _, 15 _( _ΕκΙ'Λκτου _ανταιιοκριτοΟ ) , —Υπο τοΟ εν Αθηναις _( Οριοκομινου Παν . Μητροπολιτου Κιτιου κ . Μα - _καριοιι , _αιιεοταλ , η τηλρ . γροι · φημα προς την _Εφορειαν της 'Λ νωιερας _ι _^ χολΠς _Αευκωρων δι οιι _ινληροφορρ . ι _ταυτην δτι ι δημοσιευεται -προσεχως ι Ις > την εφημεριδα _τι ) ς Ελληνικ _() ζ _Κυβπρνηοιως _, λ αναννωριοις της _'Λνωτιρας Σχολης μας , ως _τιτραταξιου 'Η | , ιιγυ | ινασι < _οο , . . . ι .. _~» . _~^ . _^^ _.. _^ . _^_^ . _Μ _^« _Μ . Μ . _>^ ΜιιΜ « ΜΜΙ 1 _ΗΗΙΙΙΚ 1 β ΑΗΑΙΙΤΗΡΙΑΣΙΣΤΡΙΠΝΖΟηΝ ΔΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΑΑΦΝΙΙΣ _Ιιιιιοημος ανηκοινωσις _αναψι ρει τα _ακολοι / Οα : · » Ο επι των κτηνιατρικων ε ρευνων λειτουργος κ , Ρ . Οιι , Κ ρα _ουΟιρ ειιεσκειι ιΟη _ισχατι _, ις ιο χ _,-, ι _ριον Αναγια ( _διαρχιας Λευκω ι 'ι « ς ) , ι . Ις τυ οιιοιον ισημειωΟη σαν θανατοι τριην ζωων , • Πληροι | ιυρουνιοι οι _κτηνοτρο _ψοι οτι η _ροδοδαψνη ενιχιι δηλη _ιηριον δια τα ζωα κοΙ φυλλα αο της _αναμιγννομενα κοια λαθος μπα των _τροψων των , δυνανται να επιφερουν Ης αυτα _αΙφνιδιως τον _ΟαιΛιτον _^ . ΔΙΟΤΙ ΛΠΕΠΕ _ΙΡΛΘΗ ΝΑ ΑΥΤ 0 ΚΤ 0 ΝΗΣΗ ' ΛΛΡΝΛΞ , Ι ι ( ΤοΟ _Λντα _τιακρι του ) : ( ι ») . Ο Μ χΙ . _' _τ 7 . ια ΑλταΙ ι ' κ Λι- ιΥας _νυν κιιιι . Ιι _· . ος Λαρνα , χ . 1 ' _ττροιιηχΒ η σ ημερον τιρο του _Λικιιατηριιι _' , _κατηγοΒουιιενος οτι _ειχε » ι _οιτοιιειραο _. ) να _πυιο < _τονι ! ' : 11 _ριφυιις _ι : ς ιην _ΒΛλαοσιι ν εκ της μικρος αποβαθρας _της Αλυκης Ααρνακο .-, _ιιφοι , _προηγουμενης ε . _δειιε τους ποδας και τας χει , - . ας _τηυ , Ο κατηγορουμενος _ωμολογησε ν οιι _ει _χ'ν αιιοι | ιααισει ν ' ο . Ι _ιο < _τθνηοτ , - | , αλλ' δταν _ιρρι _^ _ι η _ιις την Ο .-ιιλοασαν _μετενο ησε και κατ οπιν πολλων ιτροπτταΟ _ιω »» κατωρΟι _^ σε να _αποκοφη τιι οχοινιο δια 4 _ι _ουγια > _, τον _οτιοΤον ιςιερε _ΒαλαοοΒ _, ς . _Ιι _ιιιπτρ _·^ ων εΙ την Ι _οικιαν του , ως ο Ιδιος _ειπι , · _συινηντηαε _γνωο _ιον του _ωσιυνομι' κον , εις τον οιιοιον _διηγηΟη τα _^ _ιαιριξαντα , ο _τιλενταιος δε τον _, ι ' οδηγηιιεν εις την _αατυνομιαν , Το δικασιηριον ιδισμιι / αε τον κατηγορονΙμενον θιΛ _ΛπιπλΙρου _εγγυιι ' _ι _οεκς . Ι _ιημιιωι / ιιν οτι ο Αλται κατηι _γορειτιιι ι _' . ιιι _ληυιιιιι _ιυυ _ΟΟω-Ι μανου _μουκταρου Λρομολαξιας , και 0 Λ δικαυΟη τον ττροαεχη μην ,, _'υιιο του _Κακουργιοδικειου .

Τίτλος Θέμα Σελίδα