ΟΑ ΔΙΕΛΘΟΥΝ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛ . _ΑΒΒΛΟΝ ΣΤΡΑΤΙ _ΟΤΟΝ ΑΜΜΟΧ βΧΤΟΣ , 14 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας ) _.-Συμφωνως προς _πληοοεροριας εκ στρατιοοτικ _ων « ηγα ιν , εικοσι χιλιαδε ς περιπου Αγγλων στρατιωτω ν Οα μεταφερθουν καθ' ομαδας , εξ Αιγυπτου _ιις Κυπρον , εντος των προσεχων μηνων , προς αναπαυσιν . Ηδη αναμενεται να χαταπλευστι ενταυθα , κατα · Λ περι την 20 ην τρεχοντος , το _ιιεταγαιγικον « Τσαολτον Σταρ » , μεταφεραν ΑγγλΛυς στρατιωτας εκ αδεια . Επισης _6 ια του μεταγωγικοι _« ΕμπαΙαβ _ΟΜντρας » , το οποιον θα χαταπλευσ τι _μβθαυοιον ( _αιοιον ) θα _Λναχεορησουν Αγγλοι _στοατιωται χαι _ΑγγλιχαΙ _οιχογενειαχ . ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑ Ι 0 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ Υ 1 Ρ _ΕΥΣΕ _0 Σ ΧΟΡΙ _Ο Ν _Εις την -χθεαινην ικ _βοριν της Εφημεριδος της Κυβερνησεως _εδημοσιευδιι _νομοοχεδιον , τροποποιουν τον Νομον περι υδρευσεως χωο / _ιων ( δι * _οικιακους σκοπους ) . _Εις τους « σκοπους χαι λογους του ρηθεν _ιος νομοσχεδιου αναφερονται τα ακολουθα : « Οιονδηποτε ποσον _οιουδηποτε χρηματι _κοΟ παθητικο » 1 , προκυπτοντο ς δυναμει του Νομου Περι 'Τδοιυσε _ως Χωριων ( ΔΒ _οικιακους σκοπους ) , ΚεΦ . 811 , κατανεμετ αι επι των _οικοδεσπο-. των και _εισπρασσεται ως * 1 _σπρασαοντα » οι _κυβερνΒΤικο ! φοροι συμφωνω προς τας προνοιας του Περι Εισπρα _ξεως < 1 _'οριον Νομον . Κεφ . 803 , πλην τοδ δτι το _επτπροσθετον ποσον το _πληριονομενον υπο _οιουδηποτε ποραια _του θα ειναι 25 % τοΟ ποσου τοδ οφειλομενου υπο τοΟ τοι ουτου _Λοραβατου ( ιιρθρον 17 ( 5 ) ) . 2 . Εκλαμ βανεται ουτω ιπ _οιοσδηποτε παρα βατης ' _-δυναμει του Περι _Ειαπραξεως Φορων Νομου οφειλει , εν _οιαβηποτβ περιπτωσει να πληριοστ ) _επιπροσθετον ποσον , το ποσοστον του οποιου μονον υπηρχε προθεσις ν' αυξηΟη . Δεν _σι'ι _ιβαινει ομως ουτω , διοτι _βυ / αμει τοδ Νομο » τουτου μονον οι _παοαδαται των πολιι βν _υ , _εοχεινται εις πληρωμην επιΛΡοοΟιιτου ποσου μη υπερβαινοντος τα δ % . Η παραγραφος Ι τοδ παροντος Νομοσχεδιου _διασαφηνιζα την χαταοταοτν 8 ια της προνοιας δτι Παρα _βαται δυναμει τοΟ Νομου Περι Υδρευσεως Χωριω ν ( Αι ΟΙκια _χιι'ς Σκοπους ) αν και διαμενουν _εις Εν χωριον , ειναι υποχρεωμενοι να πληρωνουν επυτρο _βθετον ποσον εξ εικοσι πεντε τοις « _χατον . 3 . Παρεσχεθη εξουσια ε ! ς _Χωριτικην Επιτροπην _Τβατων ιπως προνοη βια κανονισμων δια την _επιβολην δικαιω ματων η τελων δια την διατη ρησιν των _0-υατοπρομηθειδν τοι χωριου και Χτως _χαθοριζη τον τροπον της συλλογης και πληρωμης των ( αρθρον 29 ( 1 ) ( 6 )) . Δεν υπηρχε τιποτε το οποιον να εμποδιζη τοιαυτην Επιτροπην να προνοη δια τον ιδιον τροπον κατα τον _οποιοιι _εισπρασσονται οι κυβερνητικοι φοροι , Αλλ * εν τι απουσιες _οιασβηποτ ε εξουσιας ποος τον σχοπον τουτον δεν _ηιυναντι βια κανονισμων να επιβαλλουν _οιανδηποτε ειαπροσΟετυν _πληριομην επι _οιουδηποτε _παραβατου , ως εκ τουτου δε τα εξοδα και αι _δεχπαναι τοιαυτης _εισπραξεεος δεν _ηδυναντο να επιστρεφωνται . Η παραγραφος 2 του παροντος _Νομοαχεδιον παρεχει τοιαυτην _εξοιισιαν ε _' ς Χωριτικην 'Ε , τ ιτροπην _Τβατοιν _* . ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ Η « Κυπ ριακη Εταιρεια Αεροπορικων Βραμμων » μετα λυπης της Αναγγελλει δτι _λογορ της διεθνους , απο _αποψεαις _πετρελαιων , καταστασεως , ωρισιιεναι εκ των γραμμων της βα ανοισταλουν προσωρινως . ΑΙ επηοταζοιιεναι _ιπηρεσιαι ειναι εκεινοι της Τεταρτης χαι Πεμπτη ς , Λευκωσια-Ρωμη -Λευκωσια , αι οποιοι τωρα θα εκτελουν το Ιδιον δρομολογιην , ιιλλα _μονον μεχρις Αθηνων . Επισης αι γραμμαι του _Περσικου ΚολΛου , μεσον Γηρυτου , Οα _ελαττεοβουν απο δυο εις μιαν εβδομαδιαιως . Ελπιζεται δτι η _δημιουργη-Οεισα _χαταστασις θα _βελτκοΟ _Ιι συντομως . Η « Κυπριακη Εταιρεια Αεροπορικων _Βραμμανν » _λυπειται δια την δυσχερειαν την οποιαν θα _δοχιμαοοιτ / ωρισιιενοι επιβαται και _ιπιθυμει να τους διαβεβαιωση δτι Οα πραξη βτι της ειναι δυνατον δια να Ικανοποιηση τας _ωυιαπησεις του κοινου , _ιις το ζητημα των δι' Λερος μεταφορων . Η _επαναληψις της κανονικης λειτουργιας των γραμμων Οα _καταστη γνωστη βια των _εφημεριβεον , αλλ' εως τοτε οι προτιθεμενοι να ταξιδευσουν συμβουλευονται 3 πως · υρισχωνται εις συνεχη _επαερην με τΛ Ταξειδιοιτικα Βραφεια , μεσον τΛν _δποιανν _εξασφαλιζουν τα _εισιτηρια ταν _. Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΙ φαρμακευτικοι εξετασεις ( τμημα Γ' ) Οα διεξαχθουν _εις το γραφειον του Διευθυντου Ιατρικων και 'Τγειονομικων _ΤΒπιρεστεδν απο της 10 _π-μ . δρας ης 26 Μαιου . Η Δημοτικη Επιτροπη Λε · Γ κατηρτισε σχεδια διευθυνσεως των _οβαΥν Αγιου Ανδρεου , Σπυρου Αραουζου , _Χριπτοδουλου Χατζτμταυλου και Σερ _Χεριιπερτ _Ριτσμοντ _Παλμερ . 01 ενδιαφερομενοι δυνανται να επιθεωρη σουν _ταυεα _εις τα γραφεια του ΔημΛυ _εντος τριων μηνων απο της 6 . 5 . 1952 . Εδημοοτευθηααν οι κανονισμοι του Κυβερνητικου ταμειου κοινωνικων ασεραλισεων δια τους τακτικους Κυβερνητικους _εργατας . 01 περι εξαγωγης πατατων κανονισμοι _ετροπσποιηθηοαν _εις τροπον ωστε ο Διευθυντης του _Βεωργικοβ Τμηματος δυναται να διαταξη , ο'α _γνωστοπσιηοεανς του εν τη Εφημεριδι της Κυβερνησεως , οπως αι παταται _χωριζωνται _ιις μεγεθη , δ · ταν τουτο απαιτειται υπο των αγορων του εξωτερικου . 01 ΤΟΥΡΚΟΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ _Εις την _χθεσινην _εκδοοπν της • Αγγλοφωνου της Λευκωσιας , δημοσιευεται _μεταφρασις αρθρου του δικηγο ρου χ . Α . Μ . _Μπερμπερογλου , εμφανισθεντος _εις την « _Χαλκιν _Σεοι » της παρελθουσης Τριτης , υπο τον τιτλο ν « Η Ενωτικη εκστρατει α χαι ο ΝομΛς » . Δια τοΟ εν λογω αρθρο » του , ο Τουρκος νομικος ζηττι να αποδειξη βτι το « κινημα » δια την Ενιοσιν της Κυπρου με την Ελλαδα ειναι πορανομον χαι αποτελει _παραβασιν των _ιπρισταμενων νομανν . _Περοιτερω δ Τουρκος αρθρογραφος , καλει την Κυπ ρισκην _χυβεονησιν δπως προειδοπ οιηση τους οπαδους -ιης Ενωσεως δτι βα τους τυιω {/ ηση , εαν συνεχισουν τας ειεργειας των . Εν _ιναντιφ πε ριπιωσει , επιλεγει δ _χυοιος δικηγορος , οι Τουρκοι της Κοπρου Οα ζητησουν την δνευ δρων _ααραχωρησιν της Νησου _εις _ττιν _Τουρκιχην _Δημοκοατιαν . Προς _επιτευξιν , μαλιστα , του σκοπου αυτου θα εξαπολυσουν _αποφασιστικην _εχστρατειαν , χρησιμοποιο υντες δλα τοι νομιμα μεσα , και απευθυνομενοι εις τας κυβερνησεις της Αγκυρας χαι του Λονδινου και _εις τον ΟΗΕ . Ευγε 1 Ι ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΓΗΙ _11 ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ _αμμοχω ςτο ς , ι * ( Τοο _αντοΛοκριτου νιας ) _.-ΜαΟηταΙ και μαΟητ ριαι του Ελληνικοι Βυμνασιου Αμιιοχωστου θα _ικ _· δραμουν περι τα τελη _τβΟ μηνος Ιου _-νιου η μεσα Ιου ? , 1 ου _εις Ελλαιδα , τ _{ Ι συνοδεια καθηγητων της Σχολης . ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ ! ΤΗΣ ΙΙ , Ε , Ο , Ν , ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ , 14 ( ΤοΟ ανταποκρ ιτου μας ) . — Κατα . την χΟεοττην Βενικην Σι · νελευσιν των μελων της « ΠΕΟΝ » Λεμεσου , _εις την οποιαν παρεστη και 6 _Μητ ροπο ? . _ιτης Κιτιου κ . Ανθιμο ς εξελεγη νεα Επιτροπεια , απαρτισ βεισα εκ των _κ . κ . Στελιου ΣτηΟα , Ανδρεα Παπαδημα , Χαραλαμπου Γαρωσιωτη , Λουκη Χαραλαμπους , Ευγενιου Ι . _Κοτοαπα χαι Σα 6 _0 α _Πετουση . Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΕΙΣ Ν 0 Τ 10 Ν ΡΟΔΕΣΙΑΝ Χθεσινον _επισημον ανακοινωθεν υπενθυμιζει τους ενδιαφερομενους δτι η _Κυβερνν } θις της Νοτιου Ροδεσιας απεφασισε να επιβαλη αυστηρους περιο ρισμους _εις την εισοδον μεταναστων εις την ρηΟεισαν χο ') - ραν . ΛΙ δρισ βεισαι γεωγραφικοι « _εα _ιπσγγελμττιχαι αναλογιαι μεταναστων επιτρεπουν την εισοδον ελαχιστων Κυπριων μεταναστων _εις την Νιοτι - ον Ροδεσιαν . ΑΦΙΚΕΤΟ Η ΧΗΡΑ ΤΟΥ **· _ΚΟΥΜΠΑΡΙΔΗ ΛΕΜΕΣΟΣ , 14 ( ΤοΟ ανταποχριτου μας ) . — Δια του ατμοπλοιου « Αμπαζια » , το οποιον κατεπ λευσε σημερον _εις τον λιμενα μας , αφιχετο εξ Αθηνων η κ . Αναστασια Η . _Κουμπβριδου , συι υγος του αειμνηστου Εθνι _χου _αγωνιστου . Την κ . Κουμπαριδου υπεδεχθησαν επι του _πλοιοι _: ο Αρχιμανδριτης της Ιερας Μητροπολεω ς Κιτιου κ . Παυλο ς Γαρναβα εκ μερους της Α . Μ τοδ Αρχιεπισκοπου κοι ι , Ις την οΧΟοΓ «· ιν _τοιι Τελωνειου οι _ηικιιο ι της . οι χ . _κ . Πολυκαρπος Ιωα _ννιδης χαι _Τευχρος Χειμωνας , κυςιαι της Ο . Χ . Ε . Ν . κ . β . Χθες το απογευμα επεσχεφθησαν την κ . Κουμπαριδου _εις την εν Λευκωσιφ _οικειαν της και συντλυπηθι ) σιι ν αυιην η Α . Μ . ο Αρχιεπισκοπος χ . κ . Μακαριος , ο Παν . Μητροπολιτης Κυρηνε _ιας κ , Κυπριανος , δ θεοφιλ . Χωρεπισκοπος Σ αλαμινος κ . Βενναδιο ς , α κ . Σα ββας Χριστης εκ Κυρηνειας χαι πολλοι αλλοι συγγενεις και φιλοι του _μετωταντος . ΑΦΙΚΕΤ Ο Η ΟΜΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚ . ΑΕΡΟ ΠΟΡΙΑΣ Κατα την 10 . 30 _π . μ , ωυαν της χθες αφικετο _εις το αεροδραμιον Λευκωσι ας δια στρατιωτικου Τουρκικου αεροπλανου η δμας της Τουρκικης Αεροποριας . Αυτη αποτελειται εχ 17 ποδοσφαι ριστων , αρχηγος δε αυτης ειναι ο Συντα γματαρχης κ . _Τουργουτ Περνα . _Εις το αεροδρομιον Λευκωσιας υπεδεχθησαν την Τουρκικην ομαδα ο Προξενος τη ς Τουρκιας , δ Προεδρος της « Χοπ » Χ . Ν . Σ _τυλιανα χης _, δ Βεν . Βραμματευς αυτης κ . Β . Φιντικκ _ιδης , μελη του Διοικητικου _Σνμβουλιου του σωματειου « ΤσετΙν-Του ρκικης Λεσχης > και πολυαριθμοι ΤοΟρκοι φιλαθλοι . _'Ακολουθοις η δμας της Τουρκικης αεροποριας μετεβη _εις το οικημα της « Τσετιν _^ Τ . Λεσχης » , οπου προσεφερθησα _-ν αναψυκτικα . Ο γραμματευς της « Τσετ _ιν-Τ . Λεσχης » Δρ . _Ζιβερ προσεφωνηοε τους φιλοξενουμενους μας , απηντησε δε καταλληλως ο αρχηγος της Λ- . -.-οοτολης . Ειτα ελαβε τον λογον ο Προεδρος της « Κοπ » κ . _Στυλ . ιανακης _, _δστις απηυθυνε _Οερμην προσλαλιαν προς τον 'Αρχηγον της Αποστολης και προς τα λοιπα μελη της Ομαδος της Τουρκικης Αεροποριας , εν τελει δε _ιδωσε το συνθημα _ζηιι , κραυγων οπερ των φιλοξενουμενων μας . Η ομας της Τουρκικης Αεροποριας ειναι ινα απο τα Ισχυροτερα ποδοσφαιρικα συγκροτηματα , τα οποια επεσκεφθησαν ποτε την Νησον μας , περιλ _αμβανει δε δυο _παικτας της Εθνικης Τουρκιας , τον α · _ςιστερον οπισθοφυλακα και τον εξω _αριστεοα . Ο τερμοτοφ _ολαξ της ομαδος _Φεβζη , _ηγιο νισΟη εις την Οεαιν _ταυτην μι την ομαδα _< Πεσικ _τας > , _πρωτα-Ολητριαν Τουρκιας κατα την _περιοδον 1951—52 . Οι φιλοξενουμενοι μας δ _(· ¦ νουν την . _τρωτην _συναντησιν των εναντιον τοδ « _'λποελ » εν _Τ ( 7 _ι _σταδιφ Β . Σ . Π . την _προοεχ- ( Κυρι _εικην , _κειι βραν Ι Οην _π . μ . — _»» ... ... — > — Ο ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΒΩΝ [« _'Αποελ » 1 — « Τα _ετιν » Τ . Λεοχπ 1 . 3 Η ομας « _'Αποελ . » _εξηλθεν Ισοπαλος ( 1—1 ) χθες _εις το _Στ αδ ιον Β . Σ . Π . _εις τον δευτερον φιλιχον αγωνα της εναντιον της _Τσετιν Τ . Λεσχης . Η ομας « _'Αποελ » ητο καλυτε ρα των αντιπαλων της , αλλ ' οι κυνηγοι της εχασαν λαμπρος ευκαιριας δι ' _επιτευξιν τερματων . Το μοναδικον τε ρμα του « . 'Αποελ » ισημειωΟη _εις το 20 ' λεπτον του πρωτου ημιχρον _ιου , τουτο δε ιληξε με _Ενα—ζερο υπερ του « 'Αποελ » . Η « Τσετιν » εξησκηαε _χατα-Ολιπ _τιχην _πιεσιν _εις το δευτερον ημιχρανιον , αλλα αι επιθεσεις της ησαν ασυνδετοι . Οκτω λεπτα προ του τελους ο Γετατ Ισοφ αρισε τον Αγωνα κατοπιν « _φρη-κικ » . ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣ στην αυλη του Ναπολεοντος Η ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΒ ΑΜΠΡΑΝΤΕΣ 21 ογ θα _ετολμουσεν ομως να προ σκαλεση χαι τον Πρωτο ν _Τπατον με την συζνγον του Και θα _εδεχετο ταχα αυτος την _προσκλησιν ~ —Βιατι _δχι _ς » , { 1 πιν δ Ζ ' > νο . « Ρωτη στε την Λαουραν να _= _ας _πδ με τ ( _ενδνιαφιρον _εμιληοεν ο Γοναπαοτης · νια σας 1 , Ετ ρ- , η _ιΛ ' _ρια Περμον _επηρ _» την _αποφασιν να τον καλιου , με μιαν επιστολη » . Η Ιδεα αυτη ικαμ _« τους _ςιλλβυς να τρομαξουν , επειδη ιΛιστενατ , δτι ο Π ρωτος _Τπατος δεν θα εδεχετο ποτε να Ελοη στο σπιτι ενας προσωπου , ηου δεν α , _τιολη θη στον χοπον να του κομη _πρωτον ι ουτος μιαν επισκ εψιν 'Αλλα η Λουιζα-Μαρια δεν _ηθελε να ακουσιι αντιρρησεις και ουτε ειχε καμμιαν διαθεοτν τα σπευση να δηλωση υποτα Υην εις τον « Παπουισανμενον Βα · τον » . Ετσι την αφησαν να γραφι ) την _επιστολην της , την οποιαν πορελα βεν ο Ιδιος ο Ζυνο , βια να την παραδωσ υ , δπως _ειπεν , εις τον στρατηγον . 'Αλλα αυτος « αι η γυνοιικα του Εσχισαν χρυφα την επιστολην αυτην χαι επηγαν οι Ιδιοι για να προσκαλεσουν προφορικως χον _Γοναπαρτην . Η μικρη αυτη συνωμοσια επετυχε περιφημα και η κυρια Ζυνο απεδειξε την Ικανοτ ητα της _εις το πεδιον της ραδιουργιας . Εις τον _Κεραμεικον , δεν εδυσκολευθ η να επιτυχη , κατα πρωτον , την συγκαταβ εσιν της Ιωσηφ _ινας , ειχεν _δμως ακομη πολλα ς αμφιβολιας δια την _απαντησιν του Πρωτου _Τπατου . 'Αλλα ο Ναπολιων ητο εξαιρετικο ευδιαθετος εχεινο το πρωι . —Μα βεβαια Ι θα ελθω στον _χορον σας Ι » , ειπεν αμεσως . « Βιατι ειχατε το υφος , σαν να πιστευατε , βτι δεν ηθελα ... Ειναι αληθεια , δτι θα _βρεθφ εκει μεταξυ των εχθρων μου , διοτι , αγαπητη μου Λουλου , το σαλονι της μητερας σας ειναι γεματο απο τετοιους τυπους , δπως ξερετε ... Και της _ετραΟηξε ια αυτια και τα μαλ . λια , τοσον δυνατα , ωστε να της φερχι δαχρυα στα ματια , δν χαι η Λαουρα ηταν υποχρεωμενη να προσποιη _θη δτι εγβλουσεν ... Ο χορος στο μεγαρον της οδου Κρουα - Γερτ υπηρξεν αληθινα μεγαλοπρεπης . Ολα εδειχναν , δτι στο σπιτι της κυριας Περμον δεν υπηρχε _τιορα _καμμια χρηματικη στενοχωρια . Πρω τη ε ' _φβασεν . η Ιωσηφινα , μαζη με την καοην της χειι τον _νττον της , στηριζομενη εις τον β ραχιονα τοδ _σννταγ ματαοχου Ραππ , Ο Πρωτος _Τπατος , απησχολημενος απο καποιον επει γουσαν _υπουεσιν , θα ηρχετο αργοτερα - Η _χυοια Περμον υΛιδεχ θη την κυριαν _Γοναπαρτου και την _ωοηγηοτν _εις την _τιμητιχην θε σιν , δεξιε ] απο το τζακι . Εκτος απο ιον Ιαιοηφ _, ειχεν ελθει επισης δλη η οιχογενεια των Γονοπαρτων . Κατα τας 9 . 30 ' ηνοιξαν τον χορον — ο Ζυνο με την Ο _ρτανσιαν καΙ η Λαουρα με το Ευγενιον _ντε _ΜΛωαρναι . Ολι γον αργοτερα , ηχοωσθη στον βρομον ο θορυβος της συ _νοδειας τοΟ Πρωτου Τπατου . Ηταν πραγματι αυτος . Ο Ζυνο χαι ο Αλβερτος τρεχουν να τον υποδεχθουν , η κυρια Περμον και η Λαουρα τους ακολου θουν . « Κατα την εισοδον του εις την αΒΟουσαν — γραφει η Δουκισσα Ντ ' _Αμπραντες εις τα « Απομνημονευματα » τη — ο Γοναπαρτης , με το _αετειον βλεμμα του , αντεληφθη δτι μερικοι απο τας γυναικας πον ησαν _εκει δεν εσηκωθ ησαν . _Αβτο τον Εκαμε να πεισμωση - Επροχω _ρησβ πρας την _κρεββατοκαμαβα , κρατωντας παντοτε απο το μπρατσο την μητερα του . Ε χει _ουνηντησε τον _Ταλλευοανβον και ηρχισε μαζη του μιαν _ατελειοτον συζητησιν ... » . Το βραδυ εκεινο , ο Γοναπαρτης ειχεν επισης μακραν συνομιλιον με την κυριαν Περμον , αλλα _εις τονον παντοτε επιφυλακτικον . Η απογονος των δεκατεσσαρων αυτοκρατορων δι ν ηθελε να καταθεση τα δπλα της προ του στρατηγιοκου αυτου της Δημοκρατιας . Λοτος το _αντελαμδανετο χαι εθυμωνε πολι , χωρις δμως να εκδη > . ωνπ τα πραγματικα του _αισθημστα . Λ'ΒΡΙΟΝ : Η συνεχεια . 40 θι | μερον Μνημοσυνον ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π . ΛΑΝ 1 ΤΗ Τελουντες την προσεχη _Κυραακην , _ιιην τρεχον _τος , ΙυΟημερσν Μνημοσυνον , εις τον Ιερον Ναον Α- για Ναπης Λεμεσου , υπερ αναπαυσεως της ψυχης του αειμνηστου Προεδ ρου μας ΝΙΚΟΛΑΟΤ Π . _ΛΛλ _' ΙΤΗ , καλουμεν _παντας τους τιμων τας την μνημην αυτου , δποις προσελΟωστ και ενωσωαι μεΟ' ημων τας προς τον Τη _ιιστον δεησεις των . ΤΟ ΠΡΟ _ΙΩΠΙΚΟΝ ΤΗ 2 ΕΤΑΙ ΡΙΑΣ Ν . Π . ΛΑΝΙΤΗι ΛΤΔ . ι ! ι _^_ ! ι ' ] | , ' « _{ ι ι _[ 1 ! ! ! Ι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ¦ ΝΤΑΚΚΑ ( Ανατολικου Πακισταν ) , 14 ( Ρεουτερ ) . — Ο αποσταλεις υπο της Κυβερνησεως του Πακιστ αν γεωλογος _εις την νησον Κουτουμπντια , παρα το Ανατολικον Πακισταν , δια να εξακρι βωση τα _οιτια των σημειωθεντων εκει σεισμων , απεφανθη σημερον , δτι ταυτα δεν οφειλονται εις την _δπαρξιν ηφαιστειου εν τη νησω . ΖΗΜΙΑ ΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΛΕΜΕΣΟΣ , 14 ( Του ανταποκριτου μας ) . — Το _υπ' _αριθ μον ΤΝ 5038 φορτηγου _αυτοκινητον τοΟ μονχτα _ρου Λρσους χ . Α . Αχιλλεως , υπεστη ζημιαν τριακοσιων περιπου λιρων _λ . ογο , ι _αναφλεξεαις τη ς βενζινης του . Το _αυτοχινητον δεν ητο ησφαλισμενον - * ΠΡΟΣ _Φ ΟΡΑ Ι ΛΙΑ ΜΛΡΜΑΡ Λ Κ ιΑ Η 'Εκ χλησ , Επιτροπεια « Αρχαγγελου » Κυρην _ειας ζητει προσφορας δια την προμη-Οειαν μαρμαρακιΛν 140 περιπου τετρ . μετρων , παραδο τεων εν Κυρ _ηνειιι , Επισης ζητει προσφορα ς βια το χυσιμον ιπι τοπου μωσαικου δια σκαλοπατια συνολικου μηκους 40 μ , χαι πλα τους 1 'Λ « οδος _ηεριπου . 01 ενδιαφερομενοι δια λεπτο μεριιας ( ιιι _γ εΟος , _χριοματισμον _κ . λ , π _. ) δεον ν' ΑπευΟυνονντ _αι προς τον _Αρχιτ _, κ . Χαρ . Λ (· _καιον _Λιυχιοαιιιν . Ηρο σφορειΙ γινονται _βεκται Ι '' _χρι της 81 ης τρεχ , χαι να απε υΟυνων _ται προς την 'Εκ · _χλ ησ , Επιτροπε _ιαν _ΑρχαγΥε · λου Κ υρηνειας . _Ουδιμια _προσειορα ΟΑ _δεσ · ι κυι ) την επιτ _ρο : _ιειαν . Εκ _ττι _ς ΕκκληΛιαιττικη _ς Ε πιτροπης Ηκ & ιδ _ιται εν _Λιυκοιβια ( υιο της εταιρειας « Εθνος Λτ » , _»— _-Τυπαι ς Χο . Β . Σταιιριν _ιβη Α _ΤΙΑΧλ · ιΛι— _ΑιηιαΛλιι _^ ι · · * » ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔ ΟΧΗ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΒΟΥ ΠΑΝΤΕΑ _1 ΔΗ ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( ΤβΟ ανταποκριτου μας , αεροπορικως ) .-Την 10 . 80 Λ , μ . της παρελθουσης Δευτερας αφικετο αεροπορικως εκ Κυπρου ο υποστ ρατηγος κ . Μεν . _Παντ _βλιδης . Τουτον υπεδεχθησαν _εις το αεροδρομιον _εχπροσιοποι της _ενταυθα _αντιπροσωπειας της 'ΕΟναρχιας και της _« _Εβνικης Φοιτητικης Ενωσεως Κυπριων » , οι οποιοι απηυθυναν προς τον Κυπριον στρατηγον το « ως ευ παρεστη » χαι _αξεανρασαν την ελπιδα δτι συντομος , ο απελευθεροι _τιχος Ελληνικος στρατος 9 ' αποοιθαοΟη _εις Κυπρον δια να _υψωσπ _εχει την γαλανολευχον . Επι προσθετως Ο αντιπροσωπος της _« Ε . Φ . Ε . Κ * διιιε _βαιοισε τον κ . Παπελ _ιδητν δτι _οΛ . πασα η Κυπριακη οβιτητικη ν _^ Γι ολαια εμμενει μεχρις αυτοθυσιας πιστη εις το ΠΕανελληνιΟν αιτημα « Ενωσι ς * αΙ μονον Ενωσις » , μη _δισταζουβα , εν δβ- δομενη _στιγμτι , να π _^ _οσφεοι _'Ι » . αυτην _Ουβιαν ιις τον ιωμον της Κυπρ ιακης _ελευβεςιο _^ . ·/ , · * 0 * . _ΠαντελΙδης , σι _» γκεκι _γ » ι μενος , _απηντηρεν « υχαοιατ _εογ και παρεσχε την ιισ 6 Γ 6 αιο > οιτ | δτι 6 α πραξη μεχοι της _τελεια ταια ς του « νοη { το χκιΟηκ _βν _τοτ _» απιναντι της δοιληκ _Λατριδος του . Δ . Α . ΧΡΙΙΤΟΦ ΙΔΗΣ _--ΕΡΓΑ ΡΑΙ _. _ΑΟΕ Ει ς το _ΟΓ (|_ 1 . -Γθ 0 Βν _λπο τη ς εσπερας _τβυ _ιαββατ βυ 17 Μαιου _ιμφανιςβται _εις το _μιχροφωνον η ( _ΙιΓΓιι _ιι _ΟυΙδΑ _ΡΙΓΜΓΑ ν _^ _ωβτι ι * _πο τας _ι {« ιρβτικ *{ _επιτυ _χΙκς Χι ) ζ εις Λ 8 ην * ς . _Αι _γυπτ οι ' χαι Μιοην _Ανοιτ _ολην . _^ ¥ Με την Υλυκυτα _την ΟΥΒΒΑΡΕΖΙΚΗΝ ΟΡΧΗΣΤΡΑΝ _ΗΕΓιιΟβ Η κ . ΡΙΓΜΓΑ χ _χαταστηοιι το _κιιΙ _Ι-Βοοηι «« Ι συντομως τον μ « γ < : υτικον _χηπ ον τοΟ ιιν βιονιι βυ το πλεον _ευχαριστον _κεντ ρον ψυχαγωγια , Τι | λε (| ιοιν · ησα _τε _ιις τον _Ουριομυν Λιι ' ι τα τραπεζακια σας Τηλ . ΓΙΟΙ (!) γραμμα !) ! Ι ι 1 ι > ι , Ι ¦ ' Μ ! ! _| ι ι _| ' * ι | ι | | _& ! ι ι | ι ! | ' ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΞΕΝΟ ) ΛΑΡΝΑ 3 , 14 _ΙΤου Λνταποχριτου μας ) .- _'ιιΛ τοδ κ . και της κ- Ζηνωνος Δ . _Ιιιεριδη ψ *· _λοξενειται εν _Λοβναχι η συζυγος του _εις τι Κρατος τοδ Ισραηλ _Πρεσβευτοδ _της Σουηδιας χ . _Χενεγχοιν . ΛΙΜΕΝΙΚΗ Ι _Ι Μ _ιι ΑΜΜΟΧΩΣ ΤΟ Σ , 14 ( Του ανταποκ ριτου μας ) . —Τα Ατμοπλοια « _'λσσιουτ » « αι _« _Ανταοκτικ Οσιαν » _ουμπληΟιονουν σημερον την παραλαδην · μεγαλων ποσοτητων πατατων δι ' _Αγγλιαν . _Κατεπλειισεν _επιοης ενταυθα το ατμιΛλοιον « Ρεμον » , το οποιον Οα παραλοβτι πατατας δια Βλοοκω _βην και Λιβερπουλ , ' ι » - Δια του _συμβοτικοΟ Λτμ »· πλοιου « _Ταλοντι > _εισηχΟησαν 14 τονοι γενικου _ετορτιου κοι αφικοντο 12 _επιβοτοιι , Ετ εροι ( 3 Ι τονοι γενιχου φορτιου _εισι |· χΟησαν δια του ατμοπλοιου « Κορινθια » . ΛΑΡΝΑΞ , 14 ( Του ανταποκριτου μας ) .-ΔΛ τοδ ατμοπλοιου « Καμπιντοιιο » αφικοντο Γ και ανεχωρησαν 60 _επιβαται . Επισης δια του Ιδιου ( Ισηχθησαν 112 τονοι κοι εξηχθησαν 125 τονοι γενικοι _ορορτιου . Το _ατμοπλοιον _« Καπο Νολο > , το οποιον κατεπλευοε _ν εις τον λιμενα μας , _εκομισεν εξ _Αυστραλιας _ιιΛΟΟ _τονοιυς σιτου . ΛΕΜΕΣΟΣ , 14 ( Του ανταποκριτου μας ) . _-οισ : τοδ ατμοπλοιου « _Ντολσλοντ » εισηχ θησαν 150 τονοι γενικου φορτιου , δια δε του « Αμπαζια » αφικοντο 80 _επιβαται . ΚΕΝΑ ! ΟΕΣΕΙΣ _Εις την _χθεοινην εκδοσιν της Εφημεριδος _ττι ς _ΚυβερντΙ - σεως δημοσιευετοι βτι χηρευει α Οεσις Βεωργικοι Επι _θεωρητοδ Γ' ταξεως . Ο μισθος της θεσεως _εινοι £ 42 θΧ £ ι 8—£ 510 Χ £ 24- £ 582 _ιττησιως , πλειον το τι | ιαρι _θμικον _ιπιδομα . ΛΙτησεις επι του τυποι » Βεν . ι πρεπει να _επιδουοΓν προσωπικως υπο των αιτη _των _εις . _τιιι _ι Διοικη _την της _επαρχιας των ουχι _βραδυτερον _τ ?| ς 28 . 8 . 52 . Χηρ ευει ωσαυτως Οεσις γραμματεως Α' ταξεως βια το _κεντρικον _γραφειον το-0 Σχεδιου _εξηλεκτρισμου . Ο μιοθος _της θεσεως ειναι £ 340 _ΧΙ 1 ι- £ 4 ΟΟ ετησιως , _πλειον το _τιμαριθμικον επιδομα , εαν τουτο _εγχριθβ υπο _τιις αρμοδιας Επτ _εροπης 01 υποψηφιοι _ποεπει να υποβαλουν τας _αιτη σιις των ουχ _' ι _« _ραδυτερον της ! 4 Μαιου προς τον Αρ χιμηχανικου του Σ _χεβιτυ Εξηλεκτρισμου , Τ . Κ . 449 , Λευκωσια . , _ι < _νν' _·^· _% _ινννννννννν'νιΛ _» _'ιΛΛ _^ _Ι / ν _^ _, _ΛΛη _' _*^ _'Λ' _^' _νννν _^ _Λ _^ _ν _^ _ΛΛΛ _/ _ν _^ _ΛΛΛΛ _^ _ν _^^^ ΜΑΒΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ Σημ ερον ΠΕΜ ΠΤΙΙΝ και _αιι ριον ΠΛΡΛΙΙΠ ιΤΠ Ν , ( αρει _8 _. Η 0 , ( 1 , 4 , 1 _κιμ « . « ο μ , μ , — Ποιο ητοτν το _τι ρ « _ς τβΟ | 3 * λτοιι _ιτοι / βαι «« ρ « την φρικη — Ποια _μυστ ηριωδη ι _δυναμη _ιιιτβμορβω ν * _ινα φι ληαυχ _ο « _νβροιιτο ατο _« ιο « _Ιμοβορρ βηριβ : ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΗΣΦΡΙΚΗΣ ( ΚΑΤΗΒ ΟΡΙ Α _Σ « Χ ») II _οονκλβνιστικη _Ιοτβριο _» ενος _πλασιιο _ιτι _ς με βη · ριωδη « νατικτ _» κ < Λ > δεν ητ _ιχν οοτ * ιιιρ _Ι · < _υτκ « _νβροι _ηβ , Η ΚΟΛΩΝΙΑ $ ΙΖ _ο _^^ & _ιαι απο _Γ _4 _ιΜ . τα > & _%% α προιοντα Ιιαμπο υ _, _λιαρυ . _^ _Λοσισν κ η · _Α ΛΕΜΕΧΟι _(^ ι ················· . ··»····· · Ι ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ • ΤΑ ΑΒΒ Λ ΙΚ Α ΤΣΙΜΕ ΝΤΑ ! ΤΑΝΝΕΛ • Εινα ι εκτο ς _συνοτγωνισμου 5 εις αντοχην , στερεοτητα κο : _1 _ τιμην . • II Κυιερν ηαι _ς Κυπρου κατα το τρεχον « το 2 Λγβρστ ' _Λι μονον ! ΤΑΝΝΕΑ • Η _πορα την Α _μμοχονπην Στρατιοιτι χη _ΙιΛλι _ς ε • _χιι πΟτ ι _Λποχλειστι _κΛ ς με • ΤΣΙΜΕΝΤΑ « ΤΑΝΝΕΛ )» • 2 Τι ικτικαΙ _αφιξεις κατα _Μγαλας ποσοτητας _, ς 2 < 1 « κοι ΙιαφιΙΙοι 40 _οκαβατν « αΟοφοβ β & ρον _ • Βιαβ _οιιβηιΟηκ ι ) «( ς ιλο _ηα Κ «« Λ «* ηι ( Λ « ι ΤλιιιΑν • 01 χο 4 ο | _ι (| ι . • ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΑΒΒΕΛ _ι · ΙΑΤΙΚΗ ΣΧ Ο _, _ΥΗ Δ . Β . Δ 1 _ΑΝΕΑΛ . ΟΥ ΕΝ ΛΑΡΝΑΚ Ι ΚΥΠΡ ΟΥ Η Επιτροπεια προτιθεται να ενοικιαση η να συνετα ιρι _σθμ μετα καταλληλου και _ειδιχου προσωπου , την εκμεταλλευοιν ιου Καπνεργοστασιου Δ- Β . Διανελλου . ΑΙ εκ ιου εργοστασιου προσοδοι Οα χρησιμοποιηθουν προς συντηρησιν του Ορφ _ονοτ _ροφε ! ον > , Ποες ενδιαφερομενος οεον να _ιι-τευΟυνΟη γραπτως προς την _Επιτροπειειν , η οποια 0 « _τ < ι ) ο · _ρισο ημεραν και _βρει-γ προς ιννζν ' ν , τηαιν των _Ερων της _ο-νοικιαοτως η _τοβ _συνεταιοισμοΟ . Αια την Επιτροπειαν Ο Βραμμα τευς Α . ΚΟΤΤΟΤΜΛ _ΚΒΒι Σ _ΒΝΟΕ ΤΟΠ ΟΠΙΕΙ _Σ _Ψαχελ ? . ος Κττ ιματολογ _ιου Λ . 233 ) 62 . Υπεβληθη αιτησις _εις τα Κτηματολογιον Λεμεσου ιια την _Υνοοσιην . · 1 ) Ενος περι βολιου _εΙς τοποΟεο _ιαν « Εντος του Χωριου » ιπ ' δνιηιατι του Χριστου _Πετρη _, εξ Επισκοπης και 2 ) Μιας _οικιας αποτ _ιλουμενης εχ δυο δωματιων , ενος μ «· _Υειριοιι , αυλης και πι · _οι ιι '> _ιιχαρ , Λιξιωσ _ιις κ . _Ιλ . Δια _περισαοτεοας _λεπτομιρει · ας _απευθυνιοθι προς χον κ Βεωργιον Χ , _Βνοιργιαδην , ηλ * _κτρολογον _, « Ις Κυ _ρηνειαν . _^ κ . _Κιιιπταν Φιλικ χιΑην _τΙς Αα _< _χηΟον , ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ι Ι ΜΕ ΤΗΝ - ιΛΕ = Αναχω ρησεις εκαοτην Ι ΔΙ ' . ΥΤΕΡΑ _Ν , ΠΕΜΠΤΙΙΝ και ΕΑΓΓΑΤΟΝ ιια ΑΘ Η ΝΑΣ κ * Ι _εχιι _θβν δια _) ΡΠΜΗΝ _, ΙΙΑΡΙΣΙΟΥΣ , _ΛΟΝΔΙΜΟΝ , ΙΣΤΑΜΠΟΥΑ , Ε ' ΓΕΛΙΒΡΑΔΙΟΝ , ΦΡΑΒΚΦΟΥΡΤΗΝ ! Δι » τ _βτ _ριχκινητπρι _ων ΙΚΛΥ _-ιΙΛΙ ΤΕΡ . Ι ι _• ι ι _ιιληρι _, φοριαι χαι κρατησει Οιοε _ιον ιιπιι ΛνεγΛιηρισμενα γραφεια _ταξιδ _ιων η Ρ 11 _Η 1 ΡΙ 1 [ III Ι β Ε ι « , Λεωφορος Ηρακλειου , _τηλ , !!! Ι 1 Ι , Ι ι Λ Ε Τ Κ Ω Σ Ι Λ Ι 2 ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΛ ΡΝΛΕ ΛΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 5 Τηλ . Ι 0 « Τηλ . ' . ' 7 : _ι Τηλ . 110 || _^¦•^ . ¦ _ινιΗΛ _, _Η . :. _Μ' : ι _ Η Βιιι _Η' ) : ! _Μ _^ _ιΓι :: _ΙιΜι : _ΒιιΜ . ι : ιΙ _ΗεΙι 1 _Η : ι _: .: _Μ : | : ! ι _« . 5 } επ ' _« _υχοιι ρια : των _ιΙοΜι' _Ποιγ _κυπ _ριων αγωνων · ' Λ . 5 • χ · ι ΕΙΣ ΟΔΟ Σ · ι Λια χυρια _ς _χοτΙ _Λιωιτ βινΙ _οας 3 )· · ι Δι ' _4-νορας β )· 2 { _Τραπιζακια Απο χον Ιατ _ρον κ . Μ . Μιχαηλι βην , τηλ , » ιο · ι »········· ···«····· .. ········ ! Δ _1 _ΙΛΩ Σ 1 Σ | | Ο υποφειινομ _ενος Παγκος Δημητριου , νυν εκ _ΙΙ . ιροιπιιον , συνεται ρος του κεντρου « _Οε · Ιιι · . Κ » ιν _Αμμοχωοτιο , _(( ι _εραι _ει ς γνωσιν τοΟ κοινου ιιτι _ανειχιοραν _εις _Αιγυ . ττον δια βραχυ χρονιχον οιαατι ιμα , ΑιοΙριπα ως _αντιπροοωπ _ον μου _εις το _Ζειχαροπλαοτε _ιον « _Οο 1 ι ' _ς ( ι 5 > £ ν Αμμοχωοτ (|> τον κ , Σα _βΓαν Αγαθοκλεους , εκ Ηαρ οιοΙων , ο οποιος Οα ενεργΠ ως _προοιοπικος _αντιπροο _ιιιπο _ς μου , πιιμφιιινοις προς _τι ' ι Αιχιιιι _ιιματ α κιιι ( ιποχρεωοοις « Ι _Αποιιιι _Λιαλ _αμβι ' ι · νιινται ι ' . Ις Συμ _φιονητ ικον Ε γγραφ ην , ημερομηνιας 19 ) 1 ) Β , 2 , Βιαγκο _ς Δημητριου Αμμοχωστος τη 14 ) 6 ) 62 . _4 _ΜΙΜην « _ΙΓΜ _1 _Ηητι <·> _ΜΗ 1 _ΜΓ _^^ _Γ 1 _ΓΓΜΚ ·« _Γ _^ _ΜΙ _^ η _^ Μ ( Κοινω _νικη Ζωη < ΤΠΟΣΧΕΣ ΙΣ ΒΑΜΟΤ Ο εκ Λεμεσου κ . Νικος Π . _Πετριδης , επιμελητης του Επαρχιακου Μουσειου Λεμεσου και η εκ Ζαχ αχ Ιου δ ) _νις Μαρινα Χρ . _Αλεξανδρου , Εδωσαν _αμοιβαιαν υποοχεσιν γαμου . ΒΑΜΟ Ι Το απογευμα της παρ . Πεμπτης _ηυλογηθησαν εν _στεν / _5 _οικογενειακφ _κυκλιρ εν τφ _Ιερω νειφ Καθολικης Λεμεοου , οι γαμοι του κ . _Τζωη Αργυρη , μετα της δ . Ε _λβνιτσας Ι . 'Χοκιννιβη , προσφιλους _θυγατρος του _Διευθυντο _δ της Λαικης Τραπεζης ΛεμεσοΟ κ . Ι . Ν . Ια ) αννιδη . Επισκε ψεις θα δεχθουν _ετ τη παρα το Κομεασαρια _τον _οικιφ των γονεων της νεονυμφιου , την 21 ην χ αι 22 αν τρεχοντος . ΣΤΝΑΤΛΙΑ Ο Μουσικος Συλλογος _« Μο ζαρτ » Λευκωσιας , υπο την _διευ-Ουνσιν του κ . Σολωνος _Μιχαηλιδου , Οα δωση την 24 ην Μαιου 1952 _εις το θεατρον « Ριαλτο » ΛεμεσοΟ , εις δυο παραστασεις , απογευματινην δρα 4 . 30 μ . μ . και _νυχτεριν-ην ωρφ 9 . 30 μ . μ . Συμφωνι χην Συναυλιαν υπερ του ταμειου της Φιλοπτωχου Αδελφοτητας Λεμεσου . Μια εξαιρετικη ευκαιρια μουσικης απολαυσεως και Αγαθοεργιας συγχρονως , που δεν πρεπει κανεις να την χαση . ΘΕΛΤΡΙΚΛΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Λιριον Παρασ χευην δ Αντις-υματικος Συνδεσμος Λευκωσιας διδει δυο θεατρικος παραστασεις εις τον _κινηματογραφον « Παλλας » εν Λευκωσια , την 4 . 30 μ . μ . βια μαΟ _ητας κα ' ι την Ο . _ιΙΟ μ . μ . δια το κοινον , με το Εργον « Χιονατη Γασιλισσα » , πρας ενιοχυσιν του ταμειου του . Εισιτηρια πωλουνται υπο της κ . Η βης _Χατζηετυτυχιου τηλ . 4000 ) 3 1511 , υπο του Διοικητηριου τηλ . 4000 ) 2141 και υπο του ταμειου του κινηματογραφου . ΣΤΥΒΕΡΟΣ _ΦΟΝΟΣ ΕΙΣ ΑΠΟΝ ΕΠΙΦΑΝΙΟΚ Την 7 . 80 _πρωινην ωραν της χθες _ανευρεθη νεκρος εντος ανοικτης _χαλυβης , _εις την τοποθεσιαν « Καμενος * της περιοχης του χωριου Αγιος _'Επιετανιος Λευκωσιας , ο εκ Κληρου Βεω ργιος Ιωαννου Παπα Βεωργιου , φερων μεγα τραυμα _ιις το _οπισβιον μερος _της κεφαλης χαι αποκαμμενον τον λαρυγγα . Ο _ςρονευθεις ευρισκ _ετο εντος λιμνης αιματος , _εγενετο δε Αντιληπτος υπο ποιδισκης , ηης διηλθεν εκ _της καλυβης χατα τη ν ως ανω ωραν χαι ητις Εσπευσε και ανηγγει λε το _γεγονος εις _ομοχωριους της . Επι τοπου μετεβη προς _διενεργειαν ανακρισεων δ Αστυνομος Λευκωσιας κ . ΓαΧ 6 α _< . Ο φονευθεις ητο γεωργος , ηλικιας 45 ετων κοι Εγγαμος . ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΟΗΒ 1 Ι ΤΑΙ Ζιμουνται καθ ηγητα ! της Φιλολογιας και των Μαθηματικων δια τα Ελλ , ηνικαν Βυμνασιον Αμμοχωστου . 01 _βουλομ ενοι δς αποταθουν εγκειιρως προς τον Προεδρον των Ελληνικων Εκπαιδευτηρ ιων κ . Β . Σ . Εμφιετζην , Τ . Κ . αρ . 32 , Αμμοχωστος . ΕΥΧΑΡ 12 ΤΗΡΙΟΝ Η βαρυπενθοισα χηρα Αθηνα Ν . Π . _Λανιτου ευχαριστει θερμως παντας τους _πορακολουΟησαν _τας την κηδειαν , κοι του ς οπωσδηποτε αλλως συμμε τασχοντας _εις το βαρυ πενθος της , _ιπι το ) Οανατω του λατρευ του συζυγου της Νικολαου Π . _Λανιτη . ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΛΑιΚΟΝ ΛΕΜΕΣΟΣ , 13 ( Του ανταποκριτου μας ) . — Κατα την χθε _σινην συνεδριαν της Συντονιστικης Επιτροπης των 'Εθντχολαικων Συλλογ ων Λεμεσου εγενετο επισχοπησι ς της μεχρι _σημερον δρασεως και των ενερ _γειων αυτων και απεφασισθη οπως την προσεχη _Κυριακην , 18 Μαιου χσι ωραν 11 Λ . μ . κληθουν δλα τα μελη των 'ΕΟνικολαικων Συλλογων εις κοινην συνελευσιν _εις το οικημα των Συστεγαζομενων Εθνικοφρονων Σ _ιομοτειων δια να ακουσουν Εκθε σιν του γενικου γραμματεως . Επισης εληφθησαν αι ακολουθοι αποφασεις : 1 ) Οπ _εος στολη συλλυπητηριος επιστολη προς την συζυγον τοΟ αποθανοντος ΕΟντκου αγωνιστου Ξεν . Κουμπα _ριδη , προς τιμην του οποιου ετηρη θη μονολεπτος σιγη . 2 ) Οπως δοθη την μεταποοσεχη Παρασχευην , 23 Μαιου κινηματογραφικη _παραστασις εις τον _κινηματοΥραφον « Ριαλτο > , _ιυτερ _ιου ταμειου των 'ΕΟντχολοικω ν Συλλογων , προς _αντιιιετωπισι ν των οικονομικων _αυιο 5 ν δυσχερειων . Το Τραστ των Κινηματογραφων Λεμεσου παρεχωρησε το « Ριαλ _τ ο _» , δια την εν λογω κινηματογ _ραφικην _παραστασιν δωρεαν . 5 ) Κατοπ ιν της εκφρασθ εισης επιθυμιας πολλων χωριον της επαρχιας Λεμεσου δπως οι ομιληται των ΕΟνικολαΙκδν Συλλογων τα επισκεφθουν και ομιλησουν επι εθνικων και γεωργικων θεματων , η Συντονιστικη Επιτρο πη απεφασισεν δπως εις την προσεχη _συνεδριασιν της προβη _εις τον χαταρτι _ομον προγρ αμματος των προαεχιιιν εξορμησεων _εις την 5-παι _βοον , ΡΟ ΔΟ ΣΤΑΒΜΑ Το Παγ _χυπριου φημης _ροδοσταγμα του Βεαιργι _χου Συλλογου Αγρου ποιι κατ εκτησε την Κυπ ριακη ν Αγοραν Εκαμε την _εμφανταιν του παλιν _εις την αγοραν και παρακα λουνται οι _κατοναλωται του δπως επικοινωνησουν με τον Βεωργικον Συλλογον Αγρου προτου εξαντλη _θη , η με τους αντιπροσωπους του χ , κ . Ηρακλην Χ · Κληριδην , _Λευχοισιαν , οδος Ερμου , εισοδος Δημοτικης Αγορας , Χαραλαμπον Βιακουμη Αχεριω _την , _υαρωσια , και Κυ ριακον Χηραν , Λευκονοικον . Αποφευγετε τας Απομιμησεις . ΟΙΚΙΑ ΠΡ 02 ΠΛΛ 1 _1 ΣΙΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικειοθελως μεγαλη καινουργης _οικια , ευρισκομενη παρα την Βεφυραν Στρο _βολου , παρα τον Λστυν ομικον Στα _θμον , με δλα τα χρειωδη και με υπογειον _, μαγαλην αυλην κοι νερον Κυχκου . II λ η ρ ο φ ο ρ ( α ι παρα το ) κ . _Νεοφυτιε ι _Δρακοι , Λεωφορος Κυχ κου αρ . 110 , τη λεφ . Ι 053 , Λευκωσια . Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ Πριγκιψ Βεωργιος * ο Αρμοστης της Κρητης Γαοει του προσωπικου αρχειου , ιων απχμι'ι _^ ιονευματ _υν και χΑ _ημιρολογι _ευ _τηβ Α- Γ . Υ . _τβι _) _ΓβιγχιΛβι Ι _' βωργ ιβ » , τα 6 _α * _ι « 4 ι ε * ηο « ν _βις τ _^ ν _βιαθβαιν «» 6 _ιογρα _« κκ > _νειι ΓαβιΑικηι ο 1 »* _γυνιΙαι χ . Α . ι . _ΖΚΑΝΛΑΛ 1 Μ 37 ον · Ε _υχιν ηδη νυχτωσει . Αλλ ' ολιγα ' λεπτα πριν _Ιχχινηση 6 _ποιγκιιμ _» , τον ειδοποιησαν δτι ο λαος των Χανιων Οα εξεδηλωνε χαι παλιν την Οελησιν του να μ . η τον αφηαη ν' αναχωρηση α » ς 6 α τον _εβλεπε , κατα την διι λευοιν του απο _τας οδους της ιολεως . Τα πνευματα ησαν ερεθισμενα και _επρομηνυετο η δημιουργια νεων επεισοδιων . _ΟΟτι » _διεγραφετο η _καταστασις , οποτε δι' _ιλληγ μιαν φοραν « Ιχομη , ο πριγχιψ διδων το πιιραδ _ειγμα της _ΟυαΙας επ * ωφελεια του _γενιχου χαλοι , απεφασισε να στερηση τον εαυτον τοιι απο το δικαιωμα να διελΟη διο . μεσου των οδων της πολεως , χαι ν' αποχαιρετιση τα πληθη του λαου , που τοσον ειχεν αγαπησει και _εις την _υπο-Οεσιν του οποιου ειχεν αφιερωσει την _σκεψιν του χαι την ψυχην ιου . Επρεπε να χαμη και αυτην την Θυσιαν . θα εφευγε σχεδον αθεατος μακρυα απο τα υνοο . ματια των _Κοητανν που τον , _επιοιμεναν εις την _χεντριχ _$ _ιιλατε _ιαν και τας οδους των . Χανιων . Αντι να περαση απο την παλιν , επροτιμησ ε να _επιδιβασΟη απο την κατωθι του _οΙχημΛτος του παραλ _ιαν . _ΠεοΙ την Ιιην χαι _ημισειαν _νυχτε _^ _ινην , ενω ο λαος των _Χανιιων ανεμενεν ακομη εις την _παοαλιαν του λιμενος , ο πριγχιψ κατηλ _-Οεν απο το ενδιαιτ ημα του _ττ ) ς Χαλεπας , δια να _επιβιβαοΟπ ατμαχατου . Και ενω μικρον τμημα της Κρητικης Χωροφυλακης απεδιδε τας νενομιομε-νας τιμ ας ο _πριγκι _-ψ _ισφιξε το χερι των ανθρωπων _εκεινοιν , οι οποιοι δεν ειχον _οΓτε _ΑοπΙ ιν λεπτον απομακρυνΟ Βι απο την θυο αν του καΟ' οληγ την _ημιοοτν παραμειναντες πιστοι _εις _αιι _τον _, πι στοι _ει ς την _εθνικην Ιδιαν . Ητο μια στιγμη βαθυτα _τα συγκινητικη , η στιγμη _εκεινπ του τελευταιου _αποχαιρετισμου . Ολων τα ματια ησαν _πλημμυρισμενα απο δακρυα και με κοπον ο _πριγκιψ χατωρ _θωσε να πνιξι _) και την _ιδιχην του _συγχι-νηστν . —Ιχ ετε θαρρος και _ι ιπομο _νην , -ιους ειπε . 01 ποθοι της Κρητης Οα δικαιωθουν οπωσδηποτε Ι .,.. Επειτ α _επεβιβασθη της ατμαχατου και ολιγα λεπτα αργοτερον ανηρχετο _εις τα « Ψαρα »· Περι το _μεσονυχτιον το θωοηκτ _ον απεπλευσεν ηρεμα απα το-ν προλιμενα . νΟ λαος των Χανιων , ο οποιο επληροφορηΟη οργω οτι ο πριγχιψ ειχεν ηδη διαπεραιωθη απο την ακτην της Ταμπακσρια _ς , απεχαιρετα , τον απερ-— , χο / _ιενον Ηγεμονα του με _ου-^ Β _ιανομ-ηκεις ζητωκραυγας , _αιτινις _Γιεκοπτον την _ησυχιαν της νυκτος δια να φερουν μεχρι του ανοικτου πελαγους το _παραληρημα του πονου της κρηιικ _, ης ψυχης . Παρα τον _Οορνιον _τιιν μηχανων του σκαφους Εφθαναν Εως την γεςρυραν του πολεμικου , σαν μακρυνη ηχω , α-1 _φωναι των _Κοητ ων που τος μετεφερεν ο ελαφρος ανεμος της φθινοπωρινης γαληνης . —Σιτο καλο ! Σε περιμενουμε Ι Μα μας ξαναρΟηςΙ ... Κ ( ιΙ δπως το πλοιον Εσχιζε τα χι > _ματα της Κρητικης θαλαοοης , ο πριγκιψ _ιστατο _ευ-Ουτ _ινιις και συγκεκινημενος εις την _γεφυραν του πλοιου με τα β λεμματα { στραμμενα προς τας ακτ _ας της Μεγαλονησου . ΕΙς τον σχοτιινον οριζοντα _διεγραφονιο αι υπερηφαν οι κορυφα _ι των _κλητ ικων Οριων , ποι > τοσους ηοωισ μους χαι τοσους θρυλους ειχαν να διηγηθουν . Τα ψυοτιι της πολεως « σμικρονοντο , _οοαιωναν , ιως ιτ ου _εχαΟηο « ν ,. Αλλ δ πριγ _κιηι παρεμενε ν Ακομη εις την _γεφυραν _διευθυνων Απο εκει με το • _ιγρον βλεμμα του τον _τελευταιον Αποχαι _ρετισμον προς την _Κρητ πν . Την _ηρωιχην νηπον , ι ! _ς την οποιαν ειχεν αφιερωσει τα _γοιτμω _τε ρα ιτη της ζωης τον , _Την _αιματοιρε χτον _εχεινην Υην _εΕς την οποιιιν αφηνε την καρι _ιαιν του , την ψιιχην του , την _οχειμιν του , ολοχ ληρον τον Εαυτον του ! ... II επανοδο ς ΒΟΤ ΠΡΙΒΚΙΠΟ _Ε ΕΙ 3 ΤΑ Σ ΑΘΗΝΑ Σ Η επιστρο φη του πριγκιπας _Βεωργιου _ειπο την Κοη _την _, ιδειι _ειι την ειΙ χαιρ _ιαν εις τον λα ον _τω-ν ΑΟηνων χαι τοι ) Πειραιδς να _εχδηλυ _' _ιαη δια μιαν Αν . ομη φοραν τα _αισΟηματα του ποο ς τον _εινθραιπον , ο _Λποιος _Ιπ _ιινηοχετο με . την _συνειιηαιν ηρ , μον ιιτι ειχε πραξη το καθηκον του α > ς πιστος στρατιωτης _, ταχθεις _εις νην _υιηβιαια _-ν της πατριδος . Ο Ελληνικος λαος ειχε παρακολουθησει βημα πρυς βημα την πολιτικην του πριγκιπος _εις την _Κρητην . Εγνωριζε τας προσπαθειας του δια την _πραγ _ματοποιηοιν των εθνικων ποθων . Και εγνωριζιν οτι ο πριγκιψ _ηναγκαζετο να διακοψη το Εργον του διατηρων παντοτε αλωΟητον το κυρος του και το _, _'οητραν του . Το γεγονος αι -Λ _υπηυξεν 6 κυριω _τερος λυγοι · που _παρεκινησε τον λαον να εκδηλωση _ξωηοοτερον την συμπαθειαν του προς τον επιστρεφοντα _υιον του Γασιλεως . Εις την επανοδον του εδοθη επισημος _χαρακτηο . _--Η _Κυδερνησις και ο λαος του επεφυλαξαν θερ μην υποδοχην , Τα _ελλιμεντσμενα εις τον Πειραια πλοια , ησαν δλα _σημαιοστολιστα . Ειχεν επισης διακοσμη _θη δια σημαι ων και η παραλιακη οδας . Πλη θη λαοΟ και τα μελη των συντεχνιων με τα λαβαρα τους ειχαν συρρευσει _εις την πλατε _ιαν Λουδοβικου και την ακτην . Κα ' ι δλοι οι _Κρητες του Πειραιως ειχαν εκ των πρωτων καταλαβει θεσεις εις τας οδους απο τας οποιος θα διηρχετο δ πριγ χιψ . Την 10 . 30 πρωινην της 13 ης Σεπτεμβριο υ 1906 εφανη _εις τον προλιμενα το φερον τον πριγκιπα Οωρη _κτον « Ψαρα » . ΑΙ σειρηνες των πλοιων ιδωσαν το συνθημα τοδ χαιρετισμου . Αμεσως _επεβησαν της βασιλικης ατμαχατου 6 Διαδοχος Κωνσταντινος χαι οι πριγκιπες Νικολαος χαι Ανδρεας κιιι _διεπεραιωΟ ησαν _εις ' τα « Υαρα » τα οποια ηγκυρο _δολουν πλησιον της _' προ -ιης _πλατχιας Λουδο βικου αποβαθρας . Ο Γασιλευς Βεωργιος απουσιαζε κατα τας ημερας εκεινας εις Ευρωπην . Ο Διαδοχος και οι πριγκιπες αντηλλαξαν Οερμαν ασπασμον με τον αδελφον ταιν . Ο Βεωργιος ητο συγκεκινημενος . Απο τον ιδιον λιμενα ειχεν αναχωρησει προ επτα ετων δια να _χατελθη _εις την _αιματοδρεκτον Κρητην , με χο δνειρον να την φερη _εις τας αγχαλας της μητρος Ελλαδος . Ολιγην ωραν αργοτερον , ο _ποιγκιψ με τους αδελφους του , _αΛιβιβασΟη _εις την α , Τοιαθραν . Κ < _ιι _ενω το δημοτικον συμδουλιον με τον Δημαρχον Δαμαλιχν και αι λοιποι _αρχαι της πολ . εως του Πειραιω ς _ηυχοντο _τι > « ως ευ παρεστη » , απο χιλιαδες στοματα εξεπεμφβησαν καματα ζητωκραυγων : —Ζητ ω ο Βεωργιος ! —Ζητω η Κρητη ! Ο πριγκιψ _απηντα _χαιρετων τα _ενθουσιωντα πληθη . Και αιφνης μια βροντερη φωνη εξεχω ρησε μεσα απο την θυελλαν τιαν ζητωκραυγων : —Ζητω ο _εθνομαρτυς ! ... Ο Βεωρ γιος , ο Διαδοχος , οι πριγκιπες και η ακολουθ ια των μετεβησαν δι' αμαξων εις τον _σταΟ μον του ηλεκτρικου σιδηροδρομου , οπου ανεμενεν _ειδικη αμαξοστοιχια με τα ( ιασιλι χον δχημα . Εκει αλλα πληθη λαου εχοιρετιοαν τον πριγκιπα . Και η αμαξοστοιχι α _εξεκινησε δια τας Αθηνας . ΕΙς τον σταβμογ της Ο μονοιας ανεμενε το _υπουργνκον Σ υμβουλιον , με τον πρωθυπουργο ν Δ . Ραλλην , επι κεφαλης , το διπλωμα _τικον σωμα , το δημοτικον _συμβουλιον Αθηνων , αι ανωτεροι στρατιωτικοι και πολιτικοι αρχαι . Εξωθι του _σταθ _μου ειχε _παρατ αχΟ η λοχος ευζωνων και η μοικιικη της φρου ρας . Η υποδοχη του πριγκιπος εις τας _'ΑΟηνας υπηρξε περισσοτερον ακομη πανηγυρικη . Αι οδοι απω τας οποιας διηλΟεν η πομπη ησαν _σημαιοστολιστοι και εις τα πεζοδρομια χιλιαδες λαου _συνωΟουντο και _εζητωκραυγαξον . Και , επανω απο τα κυματα των χαιρετιστηρ _ιων κραυ _γων που εδονουσαν την ατμασφοιραν , _εις τα υγρα ματια των ανθρωπων και _εις τας ψυχας , _επλανατο το δνειρον της Κρητης , ηνωμενης με την Ελλαδα , ενα δνειρον που επραγ _· μαιοποιηΟη αργοτερον . Ο πριγκιψ ανηλΟεν εις τα Ανακτορα και εκειθεν εις τα Οεοινα ανακτορα της Δεκελειας . Επειτα απο τοσους κοπους κα ' ι τοαας συγκινησεις , απο τοσους αγωνας και τοσας πικριας _, ειχεν αναγκην δλιγης αναται ' σεως . ΛΤΡ 10 Ν : Η συνεχεια . ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ ( Το _ιιδιιλλιον του ΑλΛ . Χαν _και . τ ? _ιι Ειρηνης Παπα ) . Αν χω α διεθνης ταπος εξα _· _κολουυη να φιλοξενη · . _ιις τΙς χαλλιτ _εχ-νιχες τοιι / ι στηλες το κουτσομπολια που εδημ _»> ν νοκαναδε _ξα _'Τβον Ντε Καρλο , συγκεντρωνουν τα πλεον ενΟοι _* σιωδη σχολια της αφροκρεμας του καλλιτεχνικου . κοσμου , που ιχει συγκεντρωΟη _εις τας _Καν-ι νας . Τα τελευταια νεα απο την Βαλλικην _λουτροπολιν , αναφερουν δτι ο 'Αλη Χαν _εγευματι * σε χαι ονεφανισΟη δημοοιι _ος με την 'Ιβεν . Παπα— ιτσι _τιτν αναφερουν εις τας . Καννας—() Λ την _δυιοιαν ο Ινδος _μεγισταν εξεφρασθη με τα _κολακευτικωτε οα σχολια . Συγκεκρ * μενως η μεγαλη 'Αγγλιχη _εφημερις . « _Νταιη λυ Μιρρορ » αναγραφει , παραπλευρως απο δημοσιευομενην _φωτογραφιαν του 'Αλη Χαν χαι της Παπ α , οτι ο _πριΓτος εδηλωσεν δτι η _'Ελλ . _ηνις πρωταγωνιστρια του _εριλμ « Νεκρη Πολιτεια » του ενθυμιζει παρα πολυ την _Ριτσι Χαιηγουωβ θ . Κολακευτικα σχολια δια την Ειρηνην Παπα , αναγραφουν και ( ιι αλλοι Α γγλικοι εφημεριδες . Αντιθετως , δ Βαλλικος τυπος , ο οποιος θελει να δωση τα πρωτει α _εις την συμπατρι ωτισσα του καλλιτεχν ιδα _Ντελορμς , ειναι μαλλον δυσμενης δια την Ειρηνην Παπα . Η « Φρανς Σουαρ , » αναφερει δτι δεν αποκλε ιεται ο Ασιατης _ηγεμων να τα _ξαναφτιαξη με τ ο » _πρωτην _συζυγον του Ριτα _Χαιηγο _υωρθ , Η « _Ματεν » εξ αλλου δημοσιευει _φιοτογραφια _ν του 'Αλη Χαν και της _Ντελορμ , δια ν ' _αποδειξη δτι η _Βαλλις _καλλιτεχνις ειναι τωρα η ευνοοιμενη του Ινδου γυναικοκατακτητου . Με την βυκαιρ _, ιαν διδ ονται ωρισμεναι εντυπωσιακοι πληροφοριαι επι των νεων _οικο ' νομικων επιχειρη σεων , τας οποιας θ αρχιση ο πατηρ τοβ 'Αλη Χαν . Κατα _δημοσιογραφικος _πλ . _ηροφοριοις , ο 'Αγα Χαν Οα _συνεταιριοθη μετα της Εταιριας Ραλλη Μπρο δερς και _μετ ' _Λλλοιν οικονοιακων παοαγοντων , ινα θεσουν _εις κινησιν νεον μεγα _ιργοστα βιον δια την κατεργασια , ν της γιουτας πλησιον Του λμιενος Σαλυα _, εις το ανατολικον _Πακιστ _ιΙν . Το εργοστασιαχ ον αυτο συγκροτημ α , το οποιον Οα _Εχη 500 ειδικους αργαλειους , Οα _κοστιση _συνολικοις 1 . 025 . 000 λιρας ,, εκ των _οποιεον ο 'Αγα Χιιν . βα συνεισφερη τα ς 700 , 000 ενω οι αδελφοι Ραλλη , κατ ' ανακοινω - σιν του προεδρου του Συμβουλιου κ . Γλαστου , Οα συνεισφερουν 11 ) 6 , 000 λιρεις . _ΟΓτω , τονιζεται , _υιος και πατηρ , 'Αλη και 'Αγα Χαν προν , ιορουν δραοτηριως εις την συσφιγξιν των σχεσεο _> ν μετα των Ελληνων και Ελληνιδων , —Φαινεται δτι η ταινια « Τα επτα θανασιμα αμαρτηματα » , γυρισμενη απο τοι _ις ηθοποιους ιης Βαλλ _ιεις κιιι της Ιταλιας , περιλαμ βανει _κειι Ενα ογδοο αμαρτ ημα το _δποιον Οα πραγματοποιησο υν ο Ζωρζ Αακαμπ και ο Ζεραρ Φιλιπ . Το _« Ογδοο ν αμαρτ ημα _^ , διασκευασμενο επαινο σε μια πρωτοτυπη Ιδεα του Λεο Τζονσον , Οα ειναι το γεματο Απροοπτα τελος _αυτοδ τοΟ εξαιρετικου _φιλμ . Ετηρη _θη Απολυτη _μυστικοτης για το γυρισμα αυτου του τελευταιου σκετς . Καλλιτεχναι και τεχνικοι της ταινιας _υπεοχιΟησαν να μην πουν λεξι για την υποΟεσι της ταινιας αυττ ) ς , η οποια γυριστηκε στο στουντιο της . _.. του Νεγγι . —Η Μα ργκαρετ Τρουμαν , η χυρη τοΟ προεδρου των Ηνω _- _μενοιν Πολι τειων , ελπιζει να καμπ να γελασουν τους _σιιιπατριωτας της , εμφανιζομενη Αναμεσα σε βυΛ Αμερικανους κωμ ικους , τον _Τςιμυ Ντου ραντε _κπι τον _Εντυ Τζακσον , στην προσεχη της /« ποιιπη για την τηλεο ραοι , Τιτλο ς τη ς ικπομπης αυτης Οα ιιναι « Τρουιιαν , 'Βζαχσον και _Ντουραντ » . ΘΑ ΑΝΑΙΡΑΙΙυ ΤΟ ΚΑΟΕΣΤιΙ ΤΟΥ ΠΟΑΟΙΥΡΟΥ _ι II Βυν « _ιχοχρκτ βυμενη Πολιχνη . Απο μιας τριετιας , ο « π οδογυρος » κατεχε ι , , την _εζουσιαν εις - την μικραν _^ _Αγγλι _κην « _ωμοπολιν του _Μπιαοπζ _Τιτσινγκιον , _εις την περιφερε ιαν τοι _Ουωοιχαοι ο . . Πραγματ ι , απο του , 1341 ) ,. η ΓρετταΛι _χη _- αυτη _χ _οινριης , _ιδιοιωιται _^ αυτο _. ενα _χοινοτιχο ν . · _ουμβουλιον _, αποτ ελουμ _^ νον , απο _£ ξ γυν < ιι _χιις κα ' ι • απο ενα μονον ανορα . ΑΙ γυναικες _χοινοτικαι συμβουλοι- του _Ιτσινγχτον _ _κατεχουσειι , σιαΟερο _' _ις ατο του 1940 την _συντριΛΤικην _πλβοιρηφ ιαν , _εχυδεβνηοανν :: _πραγμαπι _, _επιτυχεσι & _τα την . κοινοτητ α των , πραγμα τα οποιον δεν ημπορουν πασα , να αναγνωρισουν χαι « λοι οι αρρενες κατοικοι . Αλλα _εις τας διεξαγομενος κατ _ ι αυτας τμηματικα -ς δτιμοτικας εκλογας εν Αγγλι α , ο μοναδικος - αροην συμβουλος του Μπιαο _πς Ιτσινγκτον —ο σιδηρουργος κ . _Φρεδ _Μαρλοου—επηρε την αποφασιν να _τεθη _επι κεφαλης ενος καθαρω ς ανδρικου ψηφ οδελτιου , και μαζη με τεσσαρας αλλους ομοφυλους του να διεκδ ικηση την χοινοτικην αρχην απο τας επι τριετια ν κατεχουσας αυτην γυναικας συναδελφους τον . Εν τουτοι ς πριν ακομη , γνωσθοδν τα αποτελεσμιι τα της περιεργου αυτης εκλογικ ης μαχης , που Οα δοτιη _εις την 'Αγγλιχην χιομαπολιν μεταξυ ανβρων και γυναικω ν , μεταδιδεται μια ενδιαφερ ουσα χαι χαρακτηρ ιστικη ειδησις : ο 58 _ετης χ . Χαρολδ Μοργ χαν , κατεχων την θεσιν του _κλητηρο _ιις την κοινοτητα του _Ιτσινγκτον , εδηλωσεν , οτι , αν εις τας επιχειμενας εκλογας επικρ ατηση το ανδρικον _ψηφοδελτιον , αυτος θα παραιτηθη αμεσοις απο την βεσιν του . —Αρνουμαι —λεγει κατηγ ορηματικ ως — να εργ < _ιοθω παλιν υπα ινα _κοινοτικον _σιιμβουλιον _αποτελουμενον απο ανδρας . ΑΙ γυναι χες _ιχουν _επιτελεσει αληθινα βαυμαΤα εις το διαστημα της διοικη σεως _των—« ιολυ περισσοτερα _παρ' _υαα _ικαμεν οιονδηποτε αλλο συμβουλιον απο δσα εγνωρισα κατα την 9 ετη υπηρ _εσιαν μου ως _κλ . _ητηρος . Δεν θελω να ε ! π < _3 με αυτο , Οτι αι γυναικες ειναι καλητεραι απο τους ανδρας , αλλα εχουν ασφαλως μεγαλητερον ζηλον « αι ινα αισθημα νοικοκυριοσυνης , που δεν διακριν ει τους ανδρας . Αφ ' ετε ρου , η Προεδρος τοΟ Κοινοτικο υ Συμβουλ ιου κυρια _Εδιθ ισαπ πλ - Χαι ) ει ) ι _, εδηλα > σε τα εξης : —Ειμεθα ετοιμες διο τον εχλογικιν αγωνα . _Γλεπομεν _μβ _λυπην μας την αντιφεμινιστιχην κινησιν , την οποιαν προσπαθουν να δημιουργησουν ωρισμενοι στενοκεφαλο ι τοποι , εμφορουμενοι απο ' απηρχαι _οηιενας προκαταληψεις . _ΝΟΙΜΙΑΝ _ΜΕΟΙΤΕΗΓΑΝΕΑΝ ιΙΝΗ _, ΟδιΟ ΤΗΕ ΝΟΜΟ _ΙΙΝΕ _8 ιΤ 0 „ 10 Ν _00 Ν Το α ) _ιι ΓΑ _υΑΜΑΠ χναμ _ενετ _χι _εις Κυπ _ριοτκβΟς λιμενας πβρι τιιν 25 ην Μ αιου ιι _^ _χομενον _φορτιον δια : Λονδινον , Γορειον Βαλλιαν , Αμβερσαν . _• _• _• Το α )« π ΓΙΑΑΡ _υΕι . _0 _αναμενιτοι _ι _εις ΚυπρικΑ _βυς λιμενας π * Ρ _» _»! ιν *» ιν Ιουνιου δβχεμινον φορτιον δια : Λονδινον , Γορειον Βαλλιαν , _Μορ _6 ηγιαν . Λια _περαιτιριιι _πλτιροφοριας _ειπευΟυν _οσθε _εις _τοιις πρακτορας : ΟΡΦΑΝ Ι ΔΗΝ & ΜΥΡΑΤ Τ , Κ . ' ΙΛ — Τηλ . ΜΙ * Λι « ΑΜΜΟΧ _ΟΣΤΟΣ Ι . Φ . Σ . ΜΑΡΚΙΔΗΜ V . Κ . 100 — Τη ) . »» ΛΕΜΕΣΟΙ ! _| ι ι ι ι ! ] ι ι ι ι ι ι ! ι , | Ι ] ι ι ! | ι ! ΠοΤον το μυοΗ _κον : Η μπυρα ΚΕΟ οφειλει την ολοεν αυξουσαν : « · ' · δημοτικοτητα της εν Κυιτρω εις την υψηλη ν : , ι κα σταθεραν ποιοτητα της . · , · ¦ Ειναι το ποτον που δροσιζει και αναζωογο- : : _: νει ταυτοχρονως οσο κανενα αλλο ποτον . : Δι αυτο ακριβως δλοι εις ολοκληρον την νησον _ : προτιμουν και επιμενουν εις την ΜΠΥΡΑΝ ΚΕΟ _ ι ι • ι : Δι ' αυτο ακριβως ολοι που διατασσουν μπυραν , : προσθετουν : « ΚΕΟ , πα ρακαλ ω » ΤΟ ΜΥΣΤ Ι ΚΟΝ ΕΙΝΑ Ι Η ΠΟ Ι ΟΤΗΣ _&> Ι Μ _·» Η _'»>»· Κ > * Ι _· _+ *< Η _·» ι _· 111 1 II 11 1 ! ¦ 8 _Κ ' Κ 1 1 Ι < _-1 * Κ ι » Ι _< Κ 11 _» Ι < _Ι 1 1- _>» «< _ι • Κ ινηματογραφος « ΠΑΛΛΑΣ » • _Σημερον ΠΕΜΠΤΗ _Ν 15 . 5 . 52 μονον · • Η Β' και τελευταια Εποχη του Νεου Σ υνταρακτικου Επεισοδιακου 'ΤπερμεγαΟηυι _-ον · : μυστ ηριωδ ης εκδικ ητ ης • ( ΚΑΤΗΒΟΡΙΑΣ « Λ ») β ! ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΕΛΛΑΡΤ - ΠΕΚΥ ΣΤΙΟΥΑΡΤ - ΜΠΟΥΖ ΧΕΝΡΥ : • . · { β »»« ···· « ο ········· ·······················*·············· α ··· _9 ι 1 ΕΝΙΣΙΑΝ ΠΑΑΙ'ΝΤΣ Ι | ΑΑΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΦΥΑΛΑΡΑΚ _1 Α { • ΑΙ μοντερναι κουρτιναι ηλιου · _• _εις διαφορου χρωματισμους . _{ • * _Τιμχι _ειιτος _συναγωνιομοΟ , · _• Α _Πχ _ραιοοις εντος μερικων ωρων απο της * • _ετκραγγβλ _ιας . · • Αποτεινε βΟε : 5 : ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΒΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ , · • Οδος Αριστοτελους 2 , τηλεφ , 3271 ) , Λρι · νιι « τ ( α . _. · _ι- * _4-Μ-Μ-1 · ***· Μ · 4 · 'Μ ·· Μ- _^ ! ΠΙΝΑΚ _Ι 4 ΕΣ Αι πινακιδε ς αι προνο- · ' , ουμεναι υπο της νεας ΤΟΟ- ] • ποποιησεως του περι » α- . ! εασ τ _ηματων νομου Οα ει- ] νιιι _ιτοιμες την πρ . _Αευ- , ' , _τεραν . ' • , | _ΙΙειρακαλο _υνται οι α _ α · . την Κυπρον ενδια φερομε- _] ' νοι ι _ιπως αποταθ ουν στα « Ι ΤΥΠΟΒΡΑΦΕΙΑ ΖΑ- ' ΗΑΛΛΗ , Τηλ . 3837 , δια . ' , να _τυιις σταλουν αμεσως . ' ΑΠΟΨΕ ι ι ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ : _| _Ιιτι ιν ΗΛι _^ ημη _ΠοΕμιιο _» ι τοΟ Καλοκαι _^ _ιοΟ ι ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ την πιοι φημη Ορ χηστρα ! ΠΑΡΜΕΝ τΑν' _ραβιοοταΙμΛν ι τι Ελλαδο ς , ] _«^ Ι _·»» Ι _»* _η < κ » . _»»»»»» 4 _«» ' | ι _»»*»»* ι »»» »> _* ι »» ιΙ « ΜιιΙ » _**»»»» »<»»«« ι _»«»>»»| ι »* ι _*«»>* _ιι | « _>»» Ι _*·»»¦»·*< Ι ΠΙΝΕΤΕ ΑΕΡ ΙΟΥΧ ΟΝ ΜΑΝΤΑΡΙΝΑΑΑ βηΗΗ , ι . ΓΗ _β _τ _ντ 'ι _^ . λ β ' μ ! _^ μ _^ Η Αι _ι _^ Γ - ' _^ μ _^ Γ υ _^ . _^^^^ Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΧΥΜΟΥΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΩΝ ι ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ Παρε ληφθη νεα ποσοτης _ποδηλ . _ατεον της Παγκοσ μιου Μαρκας- ΧΕΡΚΟΤΛΕΣ Ανδρικα χαι Βυναικεια , μοδελλα τοΟ 1 !) Μ—Ιι 3 . Βινονται _ευκολιαι _εις την πληρωμην . 'ΛποταΟη _τε Αμεσως , ΑΑΕΑΦ ΟΙ ΒΟΥΙ _' ΛΛΙΑΜΣ Εναντι Ταχυδρομειου ΛειιεσοΟ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ ΜΙ τ 6 _4 « α / Ι ( 4 _(· ιι ΑΛΚΑ-ΧΕΛΤΖΕΡ πη _? α Ι * η ( _αμιαωι β *)) _ΛονΙιια ··« Τοβ ΛΛΚΛ . ΣΕΛΤΖΕΡ ο ωναλ · _νητικος του παραγων δρβ Αμε · οω > ς για να σοΟ _»( ρη την ντο . Οητην ανακουαησιν η δι ανα · αραζου _σα τοΟ _ΛΑΚΑ-ΣΕΑΤΖΕΡ Ι & ιοτη _ς _Ικιτα _χονιι αυτην την αναα _ιουφισιν , Μην αοηση ς τον τιονοκι _βαλον να ρι _( ωοι _) , παρε _αμιοως το _ιΟν'οτον και ταχειας ενεργειας ΒΑ _ηιιιφηιιβ ψ ΑΑΧΑ · Τ _4 _? Ρ « _ΙΛΑΤΖΧΡ ι { _νηη »·· ν _$ Μψ ( >· Β / Μαιο _^ ικ )« ι « εν γ · ι · _# // Λ # « 4 λο _>» . ΝΑ Ιξνκ ημ · ΙΑΙ « ι _( _Λητ «· Ι _·(> _Λπ ' αΙι 4 . Λ Λψ _& ΤΟ _ΒΕΡΟΝι ιΚΟΝ ΕΙΔΥΛΛΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΛΗΡ ΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΙΗΣ Μια νεαρα _Βαλλις μαρκησια κατηγορησε , την παρελΟουσαν Δευτερον , ενωπιον ενος δικαστηριου της Κεας 'Τορκης , την μητερα της , μιαν απο τας « _γερουσιαστινας » της Βαλλιας , δια το σκανδαλωδες ερωτικον _ειδυλλιον της με Ενα Βαλλον ναυαρχον . Η _ιστοβια αωτη σχετιζεται με την διανομην δυο μεγαλων κληρονομιων , συμποσουμενων _εις 7 , 5 _κοι πλεον εκατομμυριων _διλλ-ιι ' ων , επ ! της οποιας _χαλουνται να αποφασισουν τα Αμερικανικα δικα στηρια . Η μητερα _εις την ασυνηθη αυιην υποΟεσιν ειναι η _πλουσιαπατη κυρια Ζακελινα 'Λνορι-Τομ _Πατνοτρ , γερουσιοσ _τι- α απο τον νομον _Σεν-ε-Οοαζ χαι δημαρχ _ινα της Βαλλικης χο λιχνης του _Ραμπουγιε . Η κορη της , μαρκησια Ελεονωρο Ιιατνοιρ _ντε _Ροορ Ισχυριζεται οτι ο Πετης αδελφος τ ης Ερρικος , δ οποιος φερεται ως συγκλ ηρονομος των δυο εκκρεμουσω ν περιουσιων _ιιναι , _εις την πραγματικοτητ α , νοθος _υιος της μητερας της κοι του ναυαρχου Εδουαρδου Σ οζαν . Κατα τον νομον της πολιτειας της Νεας Τορκης , ινα παρανιμον τι χνον δεν δικαιουται να χληρονομηση την περιουσ _ιαν των ονομαστικων γονεων του . Εαν δ μικρος Ερρικος αποχληρωθ Π , η « οΥοελφη > του μαρκησια _Ντι ι Ρουρ Οα παριι δικαιωματικο _υς και το Ιδικον του _μεριβιον . Αι δυο χλη _ρονομιαι που προκαλουν την _οιχογινειακην αυτι | ν διενεξιν προερχονται απο την _μαχαριτιδα _Μαρθαν ΧαΟδ και τον μαχαρι _ιην Πατνοτρ , Η Μαρθα ΧαΟδ ητο η δευτιρα συζυγος του κληρονομου της περιουσιας των Τζαιης χα · « δ . Ο πρι _ι , τος συζυγος της , ο Βαλλος ( Ιουλευτης Λνδρε Τομ ειχε φονευΟ _β κατα το 1010 _εις το _Γερντεν , κιιι η κυρια Ζακελινα Πατνοτρ ητ ο κορη των . Ο Ρ _αυμονδος Πατνοτρ , πρωην υπουργος εν Βαλλια , και εκ δοτης εφημεριδος , απεΟανεν _εις το Παρισι τον παρελθοντα Ι · ουντον . Η κυ _της κληρονομικης αυτι ι _ς ιυιοΟισε _οις . Ειδησουλες Περιεργα Η Αυστραλια , δπως μεταδιδεται εκ __ Σιδνευ , θα ειναι η πρωτη χωρα , η οποια πασαγγελ λει δλα τα νεα επιβατικα αεροπλανα της με τας θεσεις των επιβατων εαι _^ αμμενας προς τα οπισω . Κατα τους ειδικο υς , με τον τροπον ουτον , _εις περιπτωσ ιν αεροπορικου δυστυχηματος , οι θανατοι επιβατων _μειουνται κατα το ημιαυ και Πλεον . _Εις την Γριττ ανιαν η « ΡΑΦ * εφοδιαζει _τιορα με αντεστραμμενος θεσεις ολα τα οπλιταγωγα αεροπλανα της , αι προσπα βειαι , Ομως , δια την υ · _ποχρεοιτικην εφαρμογην των ασφαλιστικων αυτων μετρων _εις τα επιβατικα αεροπλανα _απετυχον ι < ος τωρα . —Ο ΒαλΛυς στρατιωτης Αντρε Καοοφ _ειπεΟανε συνεπεια ηλεκτροπληξιας , δεχθεις την εκχινωσιν ηλεκτρικου ρευματος ΙΙι _Ο . _ΟΟΟ βολτ , οταν , εις ενα _ιιαρισινον _προαστειον , ανερριχηθη επι ενος ηλεκτροφορου στυλ ) ου , δια να ... αναψπ απο το _ηλεκτ ρικον καλωδιο ν το _σιγαρεττον του Ι —Αμερικανοι βακτηριο λογοι ανηγγειλαν την κατασκευην μιας μικροσκοπικης ατομικης βομ Οας , η οποια Οα χρησιμοποιηθη δια την θεραπειαν του καρκινου . Τα ατομα της βομβος αυτης , εξηγησαν οι Αμερικανοι βακτηριολογοι , δεν διασπωνται , αλλα : εξαπολυουν ραδιενεργου ς ακτινας . —Εις το Λονδινον Οα οργανωθΠ τον προσεχη _Ναεμβριον μια μεγαλη εχθεσις της « Διεθνους Κουζινας » , εις την οποιαν θα επιδειχθ _χι πως μαγειρευουν και πως τρωγου ν τα φαγητα των οι διαφοροι λαοι του κοσμου . ' Ηδη , 20 περιπου χωροι , συμπεριλαμ βανομενων της _Ρωσσιας , των Ινδιων και της Κινας , ευηλωσαν _αυμμετοχην _εις την ενδιαφε _οουσαν αυτην _6 _κθιοτν . —Εις την Αμερικαννκην _πολιχνην _Ντ ριου _της πολιτειας Μισσισιππη , ο 30 ετης Ερμαν _Ουεστ εφιινευσε δια _γρονθοκοπηματων την συζυγον του , επειδη δεν του αρεσεν ο τροπος με τον _ατοιον αυτη ειχε _κουρευσει τον υιον των Ι —Δικασιη _ριον της αγγλικης πολεως Μπριτζγουω _τερ _κατεδικασεν εις _προοτιμον 20 λιρ ων και εις την κατα _βολην των δικαστικων εξοδων τον εν αποστρατεια ναυαρχον _Ερνεστ Λεαρ , διοτι ουτος « εχρησιμοποιησε τους γρονΟους του εναν _τι ον του πρωΟιερεως της ενοριας του > _εις το τελος μιας λειτουργιας . Απολογουμενος 6 _εβδομηκοντουτης ναυαρχος ΙσχυρισΟη δτι ο πρω _θιερευς εχων προηγουμενα μαζι του _εδιαβασεν απο σκο που « να χωριον απο απακρυφον ευαγγελιον , δια να τον ... απειλησι ) εμμεσως . ΛΙετα το περας της δικης ο γηραιος ναυαρχος ηναγκασθη ν' αναρριχη _θβ εις μιαν σκαλαν και να _ανελΟη εις την στεγην του δικαστηριου και εκειθεν να _κατελθη ( Ις την Οπισθεν αυτου αυλην , δια ν' αποφυγη τους φωτορεποοτε _ος · —Ο Προ εδρος Τρουμαν επεδειξε το Σα _ββιιτ ον εις τους Αμερικανους , μεσω του _συοτη ματος τηλον ( _ιι < ις , τας _επισκενιας αι οποιοι εγενοντο _εις τον Λευ χον ΟΙχον και τας αιθουσας του . Η προβολη διηρκεσ ε 4 & ' λεπτα της δρας . Ο Προεδρος , παρακληθι _ις νπα τινο ς δημοσιογραφου , ικαΟησεν εις το πιανο και _επαιξεν Ενα κομματι του _Μοζαρτ . _ΕΝΟΙΚΙΑιΗΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Ενοικιαζεται _οιχια ιν Λαρ · ναχι ευρισκομ _ενη εις την _οιον Κιμων ας αρ , 1 , και ανωθεν της _οιχιας του ΙατροΟ κ . Φρανοις . Λια _κεριαα _βτερας πληροφοριας _αιιοτει νιοΟ _ε εις τον κ . Φοιοον Κυζαν , Αδος _Ληδρας αρ . 1117 , Λευκωσια , τηλ . Π 80 Γ . ΒΝΩ 2 ΤΟΠΟΙΗΣΙΕ _Φαχελλος Κτηματολογιο _υ Α . « 43 ) 61 , Α . 262 ) 51 , Α . 2205 ) 5 1 Υπεβληθ η αιτησι ς εις το Κτηματολ ογιον Λεμεσου δια την εγγραφην : 1 ) ενος χωρ αφιου με Εξ ( Κ ) εληες _εις τοποθεσια ν « _Φοαχτηι · επ' ονοματι του Ιακωβ ου Ζαχαρια εχ Λοφου . 2 ) ενος χωραφ ιου εις τοποθεσιαν _« Φρα _κτη » επ' ονοματ ι της Ελινης Κυριακου Χ Παπα Στυλιανο υ εχ Λοφου , και 3 ) ενος _χωραφιου εις τοποθεσιαν « Πετραλωνα » επ' ονοματι τον Λαζαρου Σοφοκλη Βιωρχαλλη εχ Κολοσαι _ου . Τα ανω κτημα τα _ευριοτωνται εντος της περιοχης του _χανριου Κολοσοτ _της επαρχιας Λεμεσου και _εινοι τωρα εγγεγραμμενα επ' ονοματι των Κυριακου , Πηνελοπ ης , Ευιυχιιι _ς , και Δεσποινου ς Χ _Κυπρτι Χ Η λια εχ Λοφου , Κυπ _ρη Χ Η λια , Ηετ ρη Χ _Ιι ασιλη , Παπα Στυ λιανου , _Χριστοφη Χ Βιαρχη , Βιαννη Κ Ευθυμιου , Κυριακου Χ ' Γασιλη , Ηαραακευα Χ Σιολια _τη , Χ Χαραλαμπους χαι της συζυγου του Καλλιο πης , Μαρθας συζυγου του Αρεστη Νεοφυτου Νικολα , _Αχιλλια Νικολα . _Στα υρινοΟ _Φυβεντζου , Ιακωβου _Ζαχαρια , εκ Λοφου , Κλεαν θους . Παναγιωτας , _Μαριτο ας , χαι Ανδρο μαχη _: Χαραλαμπους εκ Λοφου , Αντων η Χ Παπα Στυ λιανου ιχ Λοφου , Ν . Κ λ . Λανιτ η χιιι Χρ . Α . Χ Παυλου εχ Λεμεσου , Επιτ ροπων τοΟ Ευχαιρ , Κρυστ _αλλιας Παυλι βου χαι Βα βριηλ Κουδουνα ρη , ΔηιιΑτρη Ο , _Φραγχου , Βεωργιου 'ΛΟ _τνιννΙτη εκ Λεμεσου , Ιιλενι ις Κυριακου X ' Παπα Στυλιανου , και Πα ρασχευους Αποατολ ( 6 η , Αρεοιη Χ '' _Χριατοφη , ΙΙ _ετρ η χαι Κατ _ερ ! νας ( Χ _ι τυλλ η , Νια ιφορου Λουκα ( χ _Κολοσοιου , Λαζαρη Σοφοκλη χαι Νεοφυτου _Χριστοδουλου . Λεπτομε ρης «* ριγοτ »« 1 των χτ ηματων φαινεται _ιις τας _ιι-Λοποιησι _ις επι τυπου Ν , ι _ι δ Λ , Γ , τας τοιχοκολληΟι _ισιι ς · 1 ς το _καφενειον τοΟ _Αοιζοιι _ΧριοτοΛουλοι ι _ιις Κολοσσι . ΟΙονδηποτ _» προσωπο *» _ενδιο , · _φερομενον δια την βναι _αχινητον περιουσιαν καλειται Γπως , Ιντος » _ιιηχοντα ( 00 ) ημιςΛν Α · _« ' · _<* 1 ς η » ι * _ρομηνιας ιι |{ δημο · _πιευσεως ιης παρουσης γνωστοποιησεω ς _, _διιιη λογον δια ιον οποιον η _προτιινομινη εγ · γραφη Ιπ' ονοματι των ανν _ΑνηφιρομΙνων αιτητ βν _Λην _Λοευιι να γιντι . Εξ _ιδοιη υπ _* χ * Λ _Κτη · _μκτ · λ · νΙβι ) ι () _ι ιβ · _0 Τ « Βιη Μαιου , ιιι » . ΠΡΟΧΦΟΡΑΙ Ζητουνται _προσφοραι δια κατασκευην 22 ζευγων σκαμνων απο οξυιαν _κοχχινην και δυο Διακονικων δια τους ψαλτας . Π ληροφοοιαι θα δοθουν απο την _'ιυχκλησια _ητιχην Επιτ _ροπειαν Αγι ας Παρασκευ ης Εργατων . Η Επιτροπεια δεν ειναι _υποχρεεος να _δεχθη την χαμηλοτεραν _προσφοραν . Τ _^^ _ΤΤ ¦ ' ¦ Τνι ' _ΒττΤΤνΤΤ _'ι Ρ · ΒΝΙΖ 2 Τ ΟΠΟΙΗΙΙΣ Ψακ _ελλος _Κτηιιατολογιου Λ , 8824 ) 48 , Λ . 81 Ι 9 & ) 18 , Α . « 700 ) 48 Τπε _βληθη αιτησις _εις το Κτ ηματολογιον Αεμεσου _δκ ' ι ιην εγγραφην : 1 ) ενο ς _περβολοτοπου με εννεα (») εληες , δυο ( 2 ) χαρουπιες και _εβδομηκονια ( 70 ) αμυγδαλιε ς _εις _τοποΟεοιαν « Γασιλικα » επ' ονοματι του Χαραλαμπους _Βεοιργιου Παφ _ιτη εκ Πυργου . 2 ) ενο ς περβολοτοπου με δυο ( 2 ) _χρυαομηλ ιες _, δεκα ( 10 ) αμυγδαλιες και μιαν ( 1 ) ουκιαν _εις τοποθεσιαν « Γασιλικα » επ' ονοματι τ ης Χριστινας Κωνα _ταντη Παπα Μιχαηλ , εκ Πυργου , και 3 ) ενος _χιαραφιου με _ιιιαν ( 1 ) εληαν , μιαν ( 1 ) _χαροαπιαν και πεντ ε (&) αμυγδαλιες εις τοποθεσι αν « Κα _μπιν » χαι ενος περβολοτοπου με τεοσιρ _εις ( 4 ) χαρουπιες , δεκα πεντε ( 15 ) αμυγδαλιες , και μιαν ( 1 ) χρυ · σομηλιαν εις τοποθεσιαν « υα · σιλικα > επ' ονοματι του Πετρου Κωνσ _τ ιινιη Παπα Μιχαηλ , εκ Πυργου . Τα ανω χτηματ α ευρισκονται εντος της Π « θνοχης του χωριου Πυ _ρνος , της επαρχιας Λεμεσου , και ιιναι νυν εγγεγραμμενα επ * ονοματι των Κωναταντη Παπα Μιχαηλ χαι Χαραλαμπους Βεωργιου , εχ Πυργου , κιιι Κωναταν _τη , Διαμαντη , Αννας και _ΧρυσταλλοΟς Παπα Μι χαηλ . Λεπτο _μερης περιγ ραφει των _κτ _ικιατων φαινεται ιις τα ς ειδοποιησεις επι τυπου Ν . 125 τας τοιχο _κολληΟι _ισας ιις το _ναερενειον τοΟ Χριστου Ι ' σια · πουρα _εΙς το χωριον Πυργος . Οιονδηποτε προσωπον εν & ια · _φερομενον δια την Ανω _Αχινητον πε ριουσιαν καλειται _δπωε , εντος εξηχονπι ( 00 ) _ημιρβν Απο τη ς ημερομηνιας τη 6 ημοσιι _τ ' _βκυς της παροι ' ιοης γνω · πτοπο _ιησεως , _δει ξη λογον διο τον οποιον η _προτιινομενηι εγγ ραφη επ' ονοματι τΛν Γν « Αναφι _ρομεναιν _οιτητονν δεν κρεπιι να _νινη . Ε _κδοση Αχ » τβΟ Κττ ) - μ « τ · λ * νΙ «) Α _« μ « σ · 0 Τ « _Ι Ιη ΜοιΜ ) , 1911 . ΜΗ 8 β II ΙΗ 8 . II υι β $ 111111 ΙΙΙ ΙΗΙΙΙ . ΟΙ _ΑΙΟΝΕΧ ΑΝΤΙΒΡ ΑΦΟΥΝ ΑΛΛΗΛΟΥΣ Του Αμερικανου _δημοσιολογου κ . ΕΝΤ . ΜΑΟΥΡΕ Ρ Την _παρελθονααν εβδομαδα , _εις ενα γευμα , εις το Οποιον μ « ισχον οι _εκπροσωποι _αντικομμουνιστικων Α μερικανικων _οργΛνωσεον _, σιη · δ . καλ' , _στης _ηγιτιιι _εξεφωνηαι ενα λογον τοσον σημαντικων _δσιε ειναι σκοπι μοι · να παρατ εθουν εδω _ωρισμινα αποσπασμα _-ςα του : _ωι ρσσεξατ ε , _Αμςρικανοι , τι _υ'ι'ος ει ς το οποιον _υφΟασεν η _ειναισχυν _τια του Σ _αλιν . Δεν οα αφηνει _χαμμιαν πρωτοβουλια- , Δεν ειναι ποτ ε Ικανοποιημενος απο ο ' οα κατεκτησε . Προσπ αθει διαρκως χαι πανιου - α παθη και αλλα , ενφ ημεις καΟημεΟα και δεν χαμνομεν τιποτε . Ποτε επι τελους , Α μερικανοι , Οα αναλαβετε την _απαραιτη _την δρασιν Τι περιμενετε Να σα : αναγκασουν μηπως τα πραγματα 'Αλλα 6 Σταλιν , δεν εγινε μεγας απο την _ιδικη ν του χαι μονον δυναμιν , αλλ απο την Ιδικην- μας αμελειαν χαι επιπολαιοτητα . Μη _λησμονη-κ ιιτι - « μπορειτε _ιι _ημερον να _εκλεξετε , εαν Οα πολεμησετε . _εκει η δν ο Σταλιν Οα πολε μηση εδω . Εαν η Κορεα · η η Βιουγκοσλα βια κρατ ηθουν , Οα πολεμησετε _εκει _, επι του εδαφους τοι ' . Εαν δι ιως _καταλαβη _τι | ν ιαπωνιαν Βι την _Αντικην Ευρωπην , ποιος 9 α εμποδιση την περαιτερω τροελασιν . . τον ,. . Ειναι καθ ηκον _Ιιλων οα ς να εννοησετε την σημασια * αυτων των γεγονοτων χαι να αποστειλετε ινα εκστ ρα · τευτικον σωμα , -ιο οποιον θα μεταφερη τον πολεμον εις την _Μαντ _ζουριαν . Ειναι _« _τυμφερον των ευπορων _« Λ _, _-ιως δαπανωντες Ενα . τμημα μονον του πλουτου , τον οποιον απολαμβανουν , αποκτησ ουν και την _απαραιτητι _εν δια τη ν απολαυσιν του α-« φαλειαν . Ειναι καθηκον των μαχητων μας οπως _εισδυοντες _ιι ς το Ιδαφο του Σταλιν η του Μαο Τοι Του _γκ , _αποδειξουν δτι ειναι οι ατ ρομητοι _φυλαχε ς _ινος απαραβ ιαστου εδαφους . Εαν πραγματ ι η Αμερικη ημπορουσε να παραμεινη εν ιιρ _ηνΚ και _ιαν τ ' ι εκλογη _απεκε ιτο εις _ημας , εγω προσωπικως αισθανομαι 5 α Οα _ημεθα υποχρεωμενοι να εκλιξωμεν την ειρηνην . Αλλα εφοσον υπαρχει _^ καποιο αλλο προσωπον με το ξιφος ανα χειρας και με μι αν _ια υραν δυναμιν οπισθεν το » , _το οποιον σας παραπλανα ιιι : τι ιν λεξιν _ειοι ' μη , αλλα ο _ιυιος επιδιδεται _ιις πολεμικος . τι _'αξεις , τι αλλο- μας απομενει « ορα να ι · .-ιι : ρασπτσΟωμεν εαυτου ς _^ Εαν _νπαρχη χανεις που συγχυζει την ειρηνην με μιαν _οτμφ-ωνιαν , η οποια Οα _επιτρεη'Μ ιι τον Σταλ ιν , αφου _αρπαο η δ ' λα' τα αλλα ιδαφη να Β , _αοιαη εναντιον μας , τοτ ε αυτο ο ανθ ρωπος εχει απολεσει να αισθηση τον χαι η ειρη νη περι τη _ς' ιαοιας ομιλει δεν ειναι Ιδικη μα ειρηνη , αλλα ειρη νη του Σταλιν . Το πλεονεκτη μα που _αγοραζει ο Σταλιν με _Ι / . α τα ει ς την διαΟεσιν τον χρημ ατα , ειναι το να ευρισκεται ει ς πολεμον εναντιον μας , χωρις ημει ς να _ευρι βχωμεΟιι εις _πολε . _'ιον εναντιο ν του . 'Εαν _προζιι _ι ι ι να _αναμεινωμεν να μας κ ηνυξη τον πολεμον , τοτε ειμεθα _οι _^ αφελεστεροι των θνητοι · . 1 , διοτι ακ 6 μ η και αν βα · οισ η κατ ' ευθειαν { ναντιον της Ιιι 'ρωπη κα ' ι τ ης Αμερικης , ο _ιινι » _>> ι ν προκειται να το _παι / _αδεχ θ η , Κοιταξετε τα περι - _πτωσεις τ η Ανατολικ ης Πολωνια ς , της Ψιλλανδιας η των Γαλτικων χωρων . Οταν ο Μαη , ο ανΟ _ροιπος του , εΛαδισει ινανπ ' ον των Κινεζων _ιΟνικιητ ων , εκεινος δι _ετ ιινετ _ο Ακομη : _ιπ ι _,. _ι αν _ουμμαχοι τον . Και μηπως φανταζεσθε , ιιτι _εις την Ιδικην μας περιπτωσιν Οα μας ιιδ _ο . τοιηση περι των _επιχειρησ _ε-: _« ν , _ει διχω ς μαλιστα ια οσον ε ' - ΚΒ . χ : _· - τοσ ην δια _ιιΒ . αιν να _εξειπαπιΟ _ητε 'Τπα _ρχει Αραγε κανεις _υ _^ ιυινο ς Ανθρωπος ποι . · Οα αφ ηνε τ Λ ς _λειεις χαι _Βιχι τα ς 'ι ρ α ξ ι : ι ς , να αποφ ασισουν _ι-. _τι του ζητηματος , ποιο _ευ _ρΙοκετιιι « ν ειρηνη μαζι του , _κιιι ιιοιο εν πολεμιο Εφ οσον _αιλ _ιιινιι το χερι προς την Κο-~— . _¦¦¦—— _,, ι ' _^ ιιιι . _Μ — ΙΙΜ ρεαν , εγκαθιστα τυραννιας εις την Κιναν χαι τα Γαλκανια , εισδνιι « ις την Ινδοκ ινα » χα ! την _ΜεΛαιοιαν χαι ¦ _νποβαλΛιι _ονναιμοαιας _εις _ιας Ινδια * :, την _υιομανιαν , το Σιαμ , την < Ολ λιαν , την Ιταλια ν χαι την 1 ιουγχοσλα ( ι ιαν , παραΟα _υζει τ ην ειρηνην χαι διεξαγε ι _πολεμ _^ _ν εναντιον σας . Ισω ς να _διτνωτη βητε , διατ _ι οι λαοι της Κινα ς και της Τσεχοσλοβακια ς ιφανησαν προΟιιμοι να _συμμορφωθουν προς τα συμφεροντα του Σταλιν , παρα προς τα Ιδικα τον . Αλλ η εξηγηοτς ειναι η ιυ : α , που Ισχυει και . δια την Ουαοιγκτ _ιον : 01 _πατριωται _εζητουν _ουνεχεις και μ _» γαλα ς _οτ _ρατιωτικας δαπανας . 01 αλ · λοι ηρνουντο δτι αι _δακαναι _αυταΙ ηοαν αναγκαιοι . 01 πατριωται τους εξωρκιζαν να δνσ _.-αοτβδν προς τον - Σ ταλιν . 01 _Λλλοι τους εξωρκιξαν να _Οιαφ-υλαξσυν την ειρηνην . Ε [ ς το τελο ς , οι λαοι αυτοι _ηναγκασΟησαν να υποκυψουν διοτι ε · _πιστει _οαν 3 τι η ηττα των ηιο αναποφευκτ η . Αυτη φοοουιιαι Οιι ειναι και η [ δικη σας _τυ-Χψ . Ε _-νι _> δλα . οι _ακροαται ι · _Οαυμαζαμεν τον _ομιλητην δια την εικρραδειαν του , _αιςτνιδιως μας _, ωμολογησεν δτι ειχεν αναγνωσει < _$ ποσπασ ματα ενος λογου του μεγαλου Αθ ηναιου οητορος Δημοσθενους , προς τους Αθηναιο υς με απλην αλλαγην τιιιν ονοματων . Ο λογος αυτος « ινα * 6 τριτος μιας σειοας λογοκν , οι οποιοι επεσυραν την _προσοχην επι του κινδυνου του _Οωτιλεως Φιλιππου της Μακεδονιας . Ο Φιλιππος ειχεν αρχισει την κατακ _τηιιν της Ελλαδος « _ειρηνικως » , δι' απατ ης κιιι τοπικης βιας . Ο Δημοσθενη _ποοαεπαθει να _συνεγειρη του ς Αθ ηναιου ς _δπο _, ς αντιταχθουν _εις αυτον , εφοσον του ς _απιμενοΥ ακομη _οτι'μμαχοι . 01 Αθ ηναιοι επροτιμησαν την ινι ( 7 _Ιν των . Ο « _Φιλιππος _τελικως _ενικησε και _υπεβουλαχιβ _τας Αθηνα ς . Η _ΒΕΡΜΑΝΙΑ ΥΠΕΡΑΝΙΙ _ΟΛΟΚΙ ΜΙΑ ΑΚΑΓΙΛΧΙΒ ΛΟΝΔΙΝΟ Ν _^ 14 ( Ρεουτερ ) — Οπως η'ΥΥιλβη εχ Γοννης , 4 πασιγνωστ ος ιι « ρει 3 νικο ς υ _, ινος < Ντουτσλανδ _διυιερ αλλες » ( Η Βερμανια _υπεοΓτνω _ιλο _> ν ) , με τον οποιον η _Ββρμανια επολεμησεν εις _τοι _ις δυο _παΥΧοομι _ους πολεμους , _ε-γινβ και παλιν επισημως , δ _εΟντκος υμνος 8 ια τα 48 εκατο _μμιρια των κολιτων της _Δυτικ-ης Βιυμανιας . Απο τη ς _ποβιλθο ισης Τρ ( - _^ ι _» Ρ _^ _Βιομα _> ν » αΙ . στρατιωτικοι _ορχηστροι _, βχουν _επιο-ημως το δικαιωμα να _« Ινακ _ρουουν την _(« ουσικη ν αυτην _συνθεσιν του _Χαυον , _εις την οποιαν ιχουν _προσαρμοσθη ο ) περι φημοι στιχοι του Χοφφμκν φον _Φαλλερσλιμχεν : « _ι ' _ερμανια _, _Βερμανια υπερανω _δλων υπερανω δλωνατον χοοΤων . Οταν μενης _ι » ομενη στην . _αυελφικην προασπισιν ..,. » Με __ τους οιικους αυτους , η αληθω ς _υποβληιυιη μουσικη του Χαυδν _υπηρξιν ο εβνικος 0-μνος της _Βερμα-νιας χατα την περιο _δον της -Αυτοκρατοριας , επι της _Δημοκρατιας _της _ΓαΙμαρης και υπο το Τριτον Ραιχ . Ειναι αληθες , Ιτ * οι Χιτλε ρικοι ειχαν συνδεσει τον υμνον αυτον με τον _ιδικον των _υπερεθνικιστικυν « Χαροι _ιιεσσελ » και _αυεο ηταν ενας ) _, 6 _· γος δια τον _οτοιον _εξεθηλουι-χο πολλοι αντιρ ρησεις , δια _την εκ νεου καΟιερωσιν του Ιδιαν _ιΟνιαου υμνου . Ο Προεδ ρος -της _Δυτικογερμανικης _ΟμοοΛΟ _, νδιακης Δημοκρατια ς Δρ _ΧοΙις ειχεν _επιχειρησει προ _διιτιαις ανεπιτυχως να καθιε ρωση Ιυ _>« νεον εθνικον _ιιμνον , ανεγνω _ςιοτεν δμως τωρα υτι ειχε _πλανηιιι τοτε και « ειχεν υποτιμησει ιτγν _δυναιιιν των παραδοσεων » . Παντως , ο Προεδρος ΧοΟςς χαι ο Πρωθυπουργος Δρ 'Αντενιιβυε ρ , με μιαν χοινην ανακοινοια _ιν των συνιστουν _εις τοος Βερμανους πο-? ατας να τραγουδουν εις τας δημοσιας και επισημους _συγκεντρωσα ς μαλλον -το τριτον _τετ _ραστιχον του δμνου , που δεν εχει τοσον 4 _πι 0 _ετικογ > χαρακτ ηρα : • _ι'Κνατης , _δικαιιιιιν η κα ' ι ελευθε ρια για την _Βερμανρεην πατριδα _ας _αγωντσθουμε -γι αυτα αο ελφικα , με την καρδια και με τα χερια μας .... » Εν τφ μεταξι 1 , η Κνυεονησις τ ης ιντο _κομμονν-τστικον ελιγχον Ανατολικης Βερμανιας εχει _νιοΟετησει ινα νεον εθνικον υμνον , που _ςεοπ . τον _τιτλον • ιΑναστσΛις _ωτι τα ερειπια » , με στιχους του _κομμοννιστυυ _ποιτιτου Βιοχανντ _-ς Μπιχε ο και μοιισικην του _ιιανς _Α'ισλερ , _αδελφου του _πε « ι _4 > οητου ισιον _^ - γου της Προπαγανδας _εις την Ανατολικην Ι ' £ _{|« . ανιαν Βεραρδου Λ _ισλερ , ο ο = τοΙος υπηρξεν ιλλ _, οτε ηγετη των κομμουνιστων _εις τα ς Ηι _-χομενας Πολιτεια ς . ΤΟ ΦΟΡΕΜΑ ΑΙΖΕΝΧΑΟΥΕΡ Η προεκλογικη εκστρατεια των Ηνωμεν ων Πολιτειων εφθασε χαι εις το Λονοινον _, υπο την μορφην ενος _φτορεματος με την επιγραφ ην « Αγαπω τον Αικ » ( _Αιζε _ 7 . αουερ ) , που _επιδεικνυει _εις τα κοσμικα κεντρα η χ . ' ΑουΙς _ΙΙαρξ , συζυγος του _πολ-υικατομμυριουχου Αμερικανου χατασκευαστου παιγνιδιων . Ανωτ ε ρω , η κ . Μα ρξ επιδεικνυουσα το φορεμα της _τΙς ? να _ξινοδοχειον του Λονδινου . Εις το φορεμα διακρινονται επισης οι πεντε αστερες τοΟ _οτρατηγοδ , ο Ρεπουμπλικανικο ς ελεφας , νικων τον _Δημοκρατικον δνον , και ο Λευκο Οικος . Ο εαυτος _μαςπ _^ : 19 Μ _^ -ΛΛΛ , _ΛΛΛΛηΛΛΛ . _-ννΝΛ . _'νΛ _^ « _- _ # » ¦ Γ 0 » % _ΟΛ _* Λν « ννΛΛΛΛνΛΛΛΛΛΛΛν Ι Ι » Μ _1 _»|^ ΛΙΑ ΝΑ ΒΙΝΗ Μ Ζ « Η ΜΑ £ ΕΥΧΑΡΙ _25 ΤΗ 'Απο το ΤιΑευται _βας _εκδοιεν _διελιον του _Αμβ · ρικανου ψυχολογο υ ΜΑΡΙΑΙΗ ΜΠ ΑΝΚΧ 41 ον Ξερω μια οικογενει α που ε ' - χει δυο μικρα παιδια , απο τα οποια , το ινα ειναι πολυ εξυπνο και το αλλο πολυ ωραιο . Ειμαι απολυτω ς βεβαιος οτι το πρωτο ξερει οτι ειναι πολυ εξαιρετικωτε ρο απο το _€ κουτο , αλλ ' _ωτιαιο » αδελφακι του . Ξερω επισ ης δτι τα δευτερ ο καταλαβαινει δτι ο αδελφος του ειναι _εξυπνοτερο ς , αλλ' οτι το ιδιο ειναι πιο ελκυστικα . Μηπω ς , αλλως _τε , ο μπαμπας και η _( ιαμα δεν το δειχνουν συνεχως Καταλα _βαινετε τι οημασια εχει αυτο Οι αυγκ _ςισεις που π ιν _ιι ν _α ι _ιμφ ιτη . Ειναι κατ ι .-ι , _ι · _τ . Ι Αποκτατε , δπω ς _αζριυω αποκτ ατε κα ' ι ολι . ς τις ουνη _θ ειες πα ς στην ζοιη . Νομιζω , ' , ι ι . τα ιιπα ανεπτυξα πριιη γοι'με _ιω για ιον τροπο ποιι _αποκιων _ι αι τα οιιναι α ΙΙηματα « _υκΙ _, ΙΙ _ι ' ι _ουν · ετι ' _λεπ αν ο ιο να μ _,- κι _μεοπι : να ΛρηΤΒ τΙ ς ριζι τη Λι / . Βι σα κη τωτ _εροτι μο . Λιι . Ι ιικιι ιιι προ _, _ιυ βημα για να _κνο ιαρ _χη _. _ιι πι ' πτα καιιι . Ιι ι ' οτικα « α οι · · ναιοι _ΙΙημιι _χιι , Κιιι να _ιι . Ι _νιι _μευικι- ς _ιιποδιιξης _ποι' μπο _μει να ανντ _ιλισιινν « ιο να γινουν τ _ριι γ / ιιιτικα _ΟαΒ 'μιιιιι οιην : <{ . _«>¦ ιιι · : ιιυη ( Η'λι _ιιιιιι _ι α < ις . Ι . ) 11 > _·^ >· ι · τ : _χιι . , τ 1 ' ι , ιν ι- _, , Βιι ' , ιιι : ιια ν μια δι _ι ι , ιι | _, Ιιλιι ιι _, ιι _,-ΙΙ'ιν . Πι _, _ιι , ΙΠ ι ' ι , ' . 'Β _, ι / _ιιιιι ι / _ιι-II Ι / ΙΙΙ ι , _· α ιι'ΙιΒ _, Ι ., ν _, ι ιι ' , ιι ¦ ιι , α ιιτι ι ( ,. ι . _- _ι _, ι πιιιΙι _ε _' ε να _ · ιι ' _ι ιια _ζεπ : μ ι : ιι ' ιν Ι ' , χ „ 11 ο Β ο ι τ β α γι ,:. ' , ιτ ( -ιΙ ) : γ , α τ >> τι Ο _. Ι μ . _τ οριιισι . : ε να -κανει , - δν ιι / ιι ( ι' ιι _ι-υΛ _ιι ιρι _ις ν _, _ι ' ι . _ιο' . ου « _λλιιυ . Ο _οιοιιιι ι ' _, _ποτε ψ , _· / , ιι / . α · γι ις Οα πας : _ιιι _ιι ιι οι πιι , ικ . ιιο · ιιιΛ ' ς . Ιιρι _πιιιι . ιι : ι χακη _αυνια _οι ι . ι _μιι _τ ικη πρι _κ ιιιρμυγι | οι | ει ' - λο ιιιιι « το _γεν ονα οτι ο ! αν · Ιιιιι _ι . ιιιι αι ν θελουν α παμαδ _ε _· χΟουν ιιτι ι _ινιιι ι κεινοι , _ιο ιι ειμιι πραγμ ατικα . Αντι να ονειυευ _ιπΟ _ι ιι ι τι Οιι _ι'κα _νιιτι _: ι ' ιν Ιιοιωτε καποιος Λλλο ς η Λν ειχατε _τις ι _υκαιριι 'ς _ποι ) διδονται ο αλλου ιν ι ]( . ιιιΙ . τ _ιιι · ς , κιιυ _ο ριιιτ _ι' καλυ _τε · |)(| τι _ι χιτε ι . τιτυ / π _ι-. ι ιι , πως _( Ιιι _.-τοι _ιτει να κλ φα / , αιο _,-ιι _ιι ηο . _'ιι τι ουνατο _τηι _ες σας , Ο καθενας μηοριι ν » 6 ρΛ ινα βω ςο δικαιολο γιες για να ειναι _δυσαριητημινο ς με την τυχι > του . Ο καθενας μπορι ! ν' αναφερι ) Ενα σωρο εκδηλω σεις _δυσμενειας της Τυχης ποι του ησαν καταστ ρεπτικ ες . Κι ' ομως , οι πιο μεγαλες επιτυχιες εσημειωΟησαν απο ανθρωπους που ειχαν ν αντιμετωπ ισουν καποια δυσκολια η καποιο μειονεκτημα . ΑντΙ νο γκρινια ζουν και να κλαυθμηρι _ι , ουν , _αποδυΟ ηκαν στον αγωνα και αγωνισθ ηκαν Θαρραλεα , παρα τις δυσκολιες . Η εξεγερσις κατα των _δυσκο / Λων σας δεν Οα σας δδη · γησπ πουθενα , δν δεν ειναι δημιουργι κη . Ο οικτος του εαυτου μας ειναι συνωνυμος μι την κατα στροφη της προσωπικ _α τητος . Αναπτυξετε τολμηρο πνιυμα , μη λνπασαστ ε για τον εαυτο σας , _παραδεχθητε δτι εχετε ε ' να σωρο _δυνατοτητε ! και τοτε αναλαβετε τα βυσκσ _λωτερα Εργα , ΘΑΡΡΑ ΛΕ Α ΛΝΤΙΜΕΤΩΠΙ _- ΣΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 2 ) Ξαναδωσ _τε ζωη στην στασι σας και αιηγ συμπεριφορα σας . Πραγματικα η συμπεριφορα οας εχει μεγαλη στυιασια . Αν _φαντονσυΒ ιτε τον εαυτο σας νικημενο , οεν Ο ' αργησετε να γνωρισετ ε την ηττα , ενω αν τον φαντασ _Οητε νικητη , εχετι μεγαλυτερ ες πιθανοτητες να επιτυ χετε , 'Λντι μετωπι _οατι ' . θα ρραλεο Π | _ιοιη σας χαι μη δειλιαζετε , Να Εχετε ενα σκοπο , ινα Ιδανικο ο ι ην ςωη . Οργανωστε την _ζυιη σας γυρω απυ καποιο _σχο-. ιο κι ' υστεοα κινηΟη _τε για την _πραγματο _πυιησ _ι του . Η ζωη σας _υριαχεται μεσα σια _χει _, ια σας και οεις εισθε ο μηχανικος _ττις . Μην αφησετε τη ν _Λιοι ρα να σας κιιυοΟηγ ι _στι δυακολ τς περιστασεις . Κα υυοηγηατε τινν λιγο κ εσεις . Μα _υετε τι θελετε να εισθε και τι θελετε να κανετε και μην αη _ιν _ετε τον _εαντ ο σας να _παραηυρεται ωιυ _ιις περιστασεις που πα ρουσιαζονται . Διατηρηστε μεσα σιο μπι λυ αας μια ζωνταν η εικονα του τι θα θελατε να γινετε η να κανετε μιαν ημερα Λα την διατη _ρησετ ε σταθερα κα ' ι μια μερα Οα φθασετε στην _Λοαγμιιτ _οηοιηα _ι της , Βια να _,-τοοσδιο _ρισετε μονος την τυ χη σας , χρειαζ _εσΟε σταυο ρυ σκοπο , την Οελησι της _επιτυχιας κιιι τελος , _πιστι χαι Οαρ ρο ς για τις Ικανοτητες σας . Οταν _ιχετ ε τα τρια αυτα ε · α , οδκ ι ., δεν μπορουν να σας _σιιιμιιτηοουν . ΑΤΡΙΟΝ II συνεχεια Ι _ΜΜΒυ ΗΙ ΗΙι _^ 1 ΠΑΝΘΕΟΝ _ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ 8 ΕΑΤΡ 0 Ν 1 ωρα 7 . 15 μονον « Ρα 6 , 30 και 9 . 15 μ . μ . Γ _^ . , ¦ - Τηλ . 2706 | Τηλ , 8281 ) § Ι » ημ _« ρον ΠΕΜΒΙΤΗΚ κ « 1 αδριον ΠΑΡΑ 2 ΚΕΥΗΝ 1 31 β « _προεαλλετα ι η ΡιΙΜΑΛΕΑ _δραμβετιχη υπερδιι- § Μ _μιουργι » Ι ! ιΡ _Γι ™ ι 111 Κατ ηγοριας « Α » β 5 _Προταγωνιστ _οΟν : Κ 1 ΛΑΝΑ ΤΑΡΝΕΡ-ΚΛΑΡΚ ΒΚΕιΜΙΤΛ-ΑΝΝΑ ΜΠΑΞΤΕΡι § Αγαπη _τρελλη , _ιρλαγερη , απεραντη . Το δακρυ της _γν- § 3 ναικα ς που περιμενει την επιστροφη του συζυγου , της · Γ β Το δακρυ της γυναικας που πεθαινει μακρυα απο το 1 β παιδι της . Εκεινο ς που αγαπησ ε και πονεσε πολυ . Γ _» Η αυτοΟυ _αια του Ιατρου . Μεσα ατους καπν _« _υς Γ Μ των μαχων . Η 3 Απο του _πρβοεχους 2 ΑΓΓΑΤ 0 Υ 17 ) 5 ) 52 3 Ι ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩ _Ν Ι Γ ΣΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ , ιδρα 7 . 15 και 9 . 80 καθημερινως Ι και ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ , ωρφ 0 . 30 και 9 μ . μ . καθημερινι _ις § δ Το πιο _ευτυχες γεγονος _τβυ Ετους . Ι θα προβαλλεται η πιο χαρουμενη και ρωμαντι _κη κωμωδια β Γ που γνωρισε μεγαλην επιτυχια στην Νεαν 'Υο ρκην και δ Ι _Λονδινον . 1 Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΤΗΣ _ΝΥΗΙΦΗ ! Ι Κατηγοριας « _0 > « ι ΠΡΩΒΑΒ _ΟΝΙΣΤΟΤΝ : ψ · Ι Ο _συμπασεστατος 2 ΠΕΝΣΕΡ ΤΡΕ · Ι · £ Υ | Ι Η ωραια ΤΖΟΑΝ ΜΠΕΝΚΕΤ _| ! Και το χαρμα _υφοροιας η ΕΛΙΖΑ _ΜΠΕ © ΤΕ · Υ · ΛΟΡ Ι Ι _^ . : _κκηπΓι ! ι » Γα _£ : Γ ! _: «! ι ! : _ηι _ιιιΓ . _^^^ . Γ _>? : »! 3 _! η _ννν _^ _ΛΛ'νΛΛ / ννν _% / νι _^ ΛΛη _^ ν _> _ΛΤΛΛ _^ ννν · Λ _^ _νν , νννι . _Λ . _· . · . , ν Ι| _ΑΤΜΟΠΑΟΙΟΝ ΔΙΑ Μιι ΚΑΙ _^ καιΝοι _ι Το α ] π ' _ιιΕ _δΤΙΙΙΑΝ _ΡΓΙΚ _βΕ ' Ι ]! _αναμενβτ _αι εις λιμενας Κυπρου περ ι την ·| ι 19 ην Μαιου , 1952 , ξ _|| δΕχωμ β νον _φορτι χ δια _ΙΠΙΠ , χαι ΛΟΝΔΙΝΟΝ ι ι ] Παρ ακαλουντ _αι οι κ . κ . _φορνωτα ' ι ν « δηλωα βυν 5 _| ι ' » . τ _· - Ρτικ των προς : Ι Α 330 ΟΑΤΕ _0 _ΑΓΕΝΟΙΕο , ιΙΟ , ] ι ( Βρα φεια _Μοεντ βιανι ι χαι ΗιιΜ Γ 1 γ 11 ι ) _|! ι | π και _βις _οιβνδιιιποτ _ε αντιπροο _υπον της ι 5 Γι _'ιι _ιβιι Οθ ] ιιοι · _ο ιι ( . · _ο _ΙΙ ηι _» εν _Κυηρςο . ι ' _εο » _ι ιιυιβ ιιτ _ι οι _ι _^^ Ι Ι Ι ΙΙΙΙ Μ ——ΜΙ —¦ ¦ Μ Ι » _^ 01 _ΣΤΟΜΑΧΟΠΟΝΟΙ _^ ψ _| _ΓΜΓΓ _|& . ΟΦΕΙΛΟΝΤΑ Ι ΚΙΕ ΤΗ Ν _( _ΛπΓζΜΜιΜΚ _^ ΑΥΧΠΓΨΙΑΝ _^ ΜΚΒΕΓτΤΙ _^ Ρ _^ Δοκιμασα ™ μιαν μουον _βοσιν _^ _^ υι _^ _ΓΙΠιΠ γ _^ _Ιμι _Γιαηι _ιιοιηιειι _ΡονναβΒ ι ν _^| _** _^ Ρ 5 _ 4 _*^ _οτβθμισμινη _^ _ορμοΟλα _ανοκον _·· _^¦ 1 - »» ι _· · _εΨΒ _^ ι'ι « ιταχεω ιτωυ ιτομανοττουοι ' , _•¦•^ ~ ι . « 1 _^^ *|· ςν . „ Ι γ 6 ΦουοκΜμα , τηυΥιπρχ λ < θ (> _υ- 1 ° _^ _ιΙι £ _1 _ ι ¦¦¦¦ _^« 11 1 6 ρΙσ , τηυΝουτΙαν ( ' { αΑωιι : Β , ωΜ _^ Γ 5 _ΕΡ ! _>» Γ | Γ / ' * 5 γοιι . « β _) κοΙττ ι « 'υξυτ ητα _ι ( ι > νι ' 1 ν . _ιι .... . _—» ι ν _ο _>( Ρ _^ ν _3 _τ _^ _οφιιλομιυβις ιΙ _ι την Δι / ατ _κψ Ισν ~ _τ . _ _ΤζΒΒ _$ _ιι _*^ _^ |/ 7 ωΧ « Ιται / πιΟ _ε | Β _κοι < ι _ _δισκΑχ - _**^ '/> _Ιιτο _» Λ · ιατινο 1 Β / _οιΙκτο _/)·* : 'Λ , Λ | , _υ 1 ΜΑΒΚΟ . Ι _'ΛΝ , Τ . Κ . 98 - _ΛιυκωΛ _. ' Η ΒΟΗΤΕΙΑ ΣΑΣ 3 , ' _ * V _« / Χυ ' ¦ _**«* $ _? < $ λ / _χ · £ ! _- _^ > _^& ΜΜα- / Ν - _λιαιι νω Χ . ι )„ ' < ν } Μ _/ _» ι ζηλευετε τα _^ _^ _ _Χ Η . - _^ _- _? _^ _^ _^ ¦ ? _ιστιρια τοΟ ¦ — — . - — - ' κινηματογραφου ι Και οεις _μττορςιτικ να _ι _, . ' _ιτροοδωΜ-ιι _οτω _τιροοο- Ι 6 ου τι _<^ _ς < Λ ( ιιοολιυ _( ι ι , ι 6 οσς ακπνοβολον ΛΝΝ' Σ _ΕΡΙΤ ΛΜ , χροιαν και να _Λποχτηοε : ™ , _« Τ 6 _οαποΟνι _-κωΛιοοι _μαλακΛν κα _) _σιιλτινην £ - ΛΑ 3 _προ < Λ ! 5 ει _μιιτ ν νι- / _ιι _^ _ερμιδα . Απλω χρηοι- αν γοητ « ! αν . _ΑκοΛυνει / ' . 1 μοιιοιηαα _-κ το Αρωματικο κηι ωμορι < : Ι «! ι τον / ~ _ΟΜοΟνι ΛΛ = με χλισρο _ιπ , δερμΗο . / νν , « ρο και _« _, _ξτιλυθητι _κυτω- , _^ & τ « ν μ ! κρυο _νιρο . Μια νιο « Λ γοητι _ια θα ιιναι διαχυτη _·** ι _ΜιΚιει _ιττω πρ 6 _σωττο οας . 'Βω _Λγιυ _V _^? _> _^ · ν _. _· ι _5 _^ ιιιΑ _ι _λιοκο ( κπτοΟνι _πναλιπας ( ι _^ ι * ~ -3 _τχ _2 _£ _ι Μ _υ _& ΛΑ 3 ειναι -ιο καλλυντικ ο V , ' _Βν . - _Τ _* 1 _*^*· « ΒΛοΟνι _τΟν _ασχιραν . Κ * . _^ γ _' _Λ , , _*» _|/ |} _με-ιι το και 6 ι « 6 οας _ου · _λ ~ »/ _~« ιι & υ Λ Α Λ » ' _^' - _' νι . ( ι Ι '—7 . . _^* _* , Λ *· _Κ _, Οιη Λ Λ Ζ υ _/^ / Β Μ # Μ — _6 - _^^ - _-- _^^ # ΣΛΠΟΥΜΙ _^^^ _τ _^»^^ _ _**^·· ΒΟΥΑΛΕΤΒΑΣ ' ¦ _Τυ αρωματικο λευκο σαπουνι των _ζστερων του κινηματογ ραφου . _Κ—17 Β 8 727 ) 1-1 . 51 . ΓΟ Λ Ι _, ΕνιΠΙι ΙΜΙυ _ΓιιΟΙ ' —— ¦ ιι 1 ¦ ' _~— - - ¦¦ ι Κοιββ _βιδους ι _ ΨΩΡΑ ' και « _αιβ αλλον ιντο Τ μον ποι ) προκαλει φυ- 3 Ι _τιχες _αρρωστ _ειες κατ * - ι • _στρεφεται με το _ι ! ΦΟΛΙΑΟΛ-Ε 605 ' , ΑντΛπροσωηοι : Τ | _Κωστι _χς Χριστ _οδαωλ βυ ι > και Χ ια . Τ χ Ββα | εη Ι ·» _4 _»« . _!¦»¦<« ι ι ιο ι _»» . κ- > Ι ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΤΕΣ Ι _| _© _' ) _'Γ Ιι _ΜΑΤΕΗΙΕ 55 1 • II • Λ ικρ / . ης Πχ ,-. κκ : ' . _τχ 3 η > ιι ι βλ _« ν · ωι Ι Ι ΜΟ & ΕΑΛ _ΟΝ 1952 · 5 3 Υζ και 5 αλογων _&? λ 1 _*|?& τ _^· 3 _»/ _ι κιχι 5 αλογων ' _^ _, _^ _' _& _ΚΒ Ι 2 ΠΡΟΤΟΥ ΚΛΜΙ _-ΙΙ · ΤΙ ΙΝ ΙνΙ _^ _Ο ΙΗΝ _ιι Λ _» , · • ι · : ιιιι ι _ ι : · νωιπ _ι · : μλς _> λ » _ιλυμλγ »· : ιι · : ι • Ι _'Λ ΙΙ _ιΛΙιΥΤΑΙΛ _ΜιΑ ΜΟ ΑΚΛΛΑ ΜΛ Ι . ι ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΙΛΙ ΕΙΣ Τ « Ν ΠΛΗΡΠΜΗΝ · • * • ΒινικπΙ _Λιανομεις ιν Κυποφ : _{ 5 Ι Α , ΟΥΖΟΥΝΙΛΗ & ΣΙΑ ,, ΛΤΛ _, _αετκοιια . Ι ! ' ¦ · ' _^^ _νι _^ _ννννΛΛνννν _> ιν ι ΠΑΒΚΥΠΡΙΟΣ ! ι ΣΥΚΑΒΕΡΜΟΣ ι ι ΣΤ Α Δ ΒΟΗ Β _. Σ . Π . ι ' ] ΤΑ Σ ΗΜΑΝ ΤΙΚΟΤΕΡΑ ! _> ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙ ΚΑ ΒΕ- ι 2 10 ΝΟΤΑ ΤΟΤ ΕΤΟΤΣ ·[ _| ι Την Κυριακην 18 . 5 , 52 _| ι _ι | ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ _|| Ι ΑΠΟΕΛ | 11 _Η ρη _ιναρζεω ς : 10 π , μ . < ι Την _Δευτ ιραν _15 » . 5 . 52 ι ι ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ : | Ι ΤΣΕΤΙΝ-Τ . ΛΕΣΧΗ _ι ι Ωρα _ιναρξεοι ς : 5 μ . μ . _| ι _<^ ν « _% _ΛΛΛηΛΛΛΛ . · νΛΛ > _ννΛΛ _^ . ΕΥΧΑ ΙΜΓΤΙΑΙ Μη ανακυ _ψανιε ς εισετι εκ της συμφορας , _ι | πς μας _επληςε λογυ _, ι του υανιπ ου της ηροσφιΛους μας _σιςυνου , _αοελφης και υειας _υο ) ρο |) ια ς _'Λλεςανιρου Αγρ οτη , _υιυυρουμεν ε .-ιιιιι υλι ) μενυ ι _καυιμον _υπως και « Ιηειοαι _ιι _ευχαυιοττηοιυμεν τι | ν Α _.. α . το ν 'Λρχιεπι οκοπον κ . Μακα ριον , οστις ,-ιροι σι )| , ιι | ς νι / _νν _, _^ _.,. _υο ιιΑικΛο _υιας , παντα τους παρυ _κο / . ουΟι ιβαντας _τ η _> κηδιιαν , το υς χαια _θεσανιας αι _ειια _ι ου ς _, τυ , ! ς ι ) _4 . ι . / . ι .-ιι | υ 6 ντ . ις ιι μας ιι _τ ε προοω , _ιι κως , _Ειιε _τ ηλεγραφι χως , χαι του ς καΟ' υιυ _. _ι _, ι _,. ιυιε τνυ . 'ι ον αυμμειααχ _οντας του πενθους | ι « ς . Ο _συζυγος , « ι ικδ _βλφαι , ο κθι _ι / . φιυι , οι ανεψιοι . ΒΝιι _ι ΤΟΠΟ 111 _ΙΙΙ Ι 'ακι λλος ΚτΒιμιιτι » λ _ιιγ ιυι ' Λ . ι ιικ / , ι , λ . _β 7 : Ι ) ο : Η Μαρια Κιι _ιΛτ _ο Πιιλεμιδι _ωτ η και _« ι : ο , _τ , οιι | Κιο _σιιι Ιι η _- Λιι ιΒ . ιιο , ιη , ι'ι ,. ι . _μιιε ςιιι ι Ιχ Λι μιοοι · , υ . _ι ι : ( ιιιλ . ιν ιιι- _- . _ιΙ οιν εις τι Κτημακιλα γιον Αε _μεοου Λια τι ) ν * 9 ' 0 ι ' ι' _ε' . _τ' ιυμαιι κον _ι _γγιιαφ »| ν : Ι ) 'Κνος α , τιτοιι ' . τιιυ ει ς ιο _ιοπ ι , ιιι _-ο _, αν _ιυνιι ) : _ι υι · χω _ριπ ι Αγια _Φολαςις ι ης επαρχια Λιμεσο _Ο και νυν ιγγεγρα , ιι ιι _- _- ν ιιι _ι-. _τ _ονομιιτ ι ι / , ς _1 _· , ιι ανΙ ) ιιις ι Ι ( Ι γχ . οι' , - ' ) ΙΟνος χυιριιι | ι ου μι _διν . ι χ π ' ι _. _ιι νπ : ( Μ ) / ιι . , ιοι _'π ι _ι ς ει ι _ι ι . _τ ιιιιισιιιν .- Σι , _ιιλ _ιΙκιι · _, ' _ιτ ιι : ι 'ι . _ιε _νι Ο ' . 'ι ι υ » χι . ι ι _, _, , ιιι ' Αγ . ( ι Ψιν . ( ι ι τη _ι-- | υ ( . ιχι « Αι · μεοου και υν ι . ' | / _εγι _, ι , ι μιιι ιιι ι . _ι' _Λιαματι των Ι _- ιιι , Ιι . ιις Ι ι ι _, γκιιι · κ αι _Μ .,,. ι _ιοιι , Κι _Αιτ _ιαν ι η Νικολα , ι κ Λιμεπιιι · , κι ιι ! Ι ) _'ιινιΙς χιι > ρ _ιιι ( ι ου μι ι . ζιιι · Ι ν _τι π · ιι ( . ., Ι : _( Ι _'Ι Ι / . . ·( . αι . ιιι ιι ς τ ιι . _ι οιΙι . _- ., ιιν < Σ ι ιι ι _ιι . 1 .-. ι · .. ι ' ι ¦ - _, ιι , ? . _, . ι . _- ιι ., / ι _, Ι _· , ι · / . , · _, . ιμ . _Λγ , ιι Ι _η'λιι _, ις ( ι , ι . _ιυ ν / ,, ι . . . . ι - ·>»· ' / . ιι ι νυν . 77 γι , ιιιιι _ ιε-, π ι . ι' ονι ηιιιιι ιι ' , ν Ι . ι ιαιΙΙ , _ιι Ι ι . Β , '/ . ι , ι 1 κιιι _Ι-Ιιι ,, νιιι _) Κ _. _ιιν οιιιν ι η Νι , ωλκ . « κ - εμι . ιιιΟ . Λι ' . _'ιιο μιρης , _ιε ( ι _γμιι ' ι ιων _κτ ημαιων ηα _ινπιιι _ιις ι ' ιν ιι - _Λοποιησιν ι . _ι ' ι τι ' ι . _ιο _· Ν . ΙιοΑ τι ιν τ _< ι ι >· _ι »* - . ο _> . ι . ι ' _, _ιι _^ _ιιι _^^ ιν ιι ιο _Κ · Χ (| εν ιΙ . Λ · του ΙΙιι _ν . ιγκ , ' , , ι | ι ' . ΛημοοΟ _ενιιιδη ιι Λγ ιαν Ι _'ιι - ληι ιν . Οι ονδηποτ _ι' _προκ _οι , Ιιιν ινι > ια · _φι _ραμενο _ι δια την Λνιι . ακ _ιν η · τυν _περιοιαιιιν ιιιιλε _ιται _ιι . ται ι . ν τ ο ς _ιιιηκ οντ _' α ( 111 ) > ημερων Απι ' ι της ημι _ιριιμ _ηνιιις τη Λη _μοιιιιι ' ιο ιιιις _της . · κι ( , ιιιι . Π ιμ- γνω _- ( ιτι πιιι ι '| . _ιειιις , _δειι ·|| λογον Λια _τιεν οποιον η _ποοη . νομενη εγγραφη εν Λνομιιι * _τεΩν Λνι » αναφ _τρ ομινων οιτη _ιων ιιι _, ν ποιπι ι να _γιγ (| , Η { βδοιπ 6 _« 4 του Κτηματολογ ιου _ΛεμεσιΟ Τη ΙΠη Μαιου , 11 ( 13 ΟΙΙ _ιΙΑ ιι _ρος ΚΧΟΙΚΙΛ _^ ΙΝ Ι _'ΛΟι χιαζι _τιιι οικια ιυιιιτε _- λ ιιι _' / ιι _' νη εκ τριων δωματιων , ηλιακοι · , κουζινας κλπ . _ιις την -ιι- ν γ ( . ·¦ κοι ιι _' ν . ¦ ιν _Βο , τοΩι ' _οιαν της Λειν . πισ _ι ιις , Λδος Νεοιμ _υτ ου Ι Ιιιιινπυ αμ . Ι . Πληροι | ορι < ιι , ιιιρ α τοι · κ . Αγγελου Ιιλιαδι ι , _οιιι ' ι , · ιΜνι ' _οιινμενης Λρ . Βι 5 Λευκω σια , _^ . . .-. ¦ _ν . _'νΛΛΛΛιννννΛΛΛΛι _' . ' Ι ΚΥΡΙΕΣ ΜΟΥ ξ ι ΠΡΟΦΘΑΣΑΤΕ , ι ¦ _' _,, ·¦ . ¦ ' _| < ΙΙαλιν _ιι . ι ΠιιρΟωααιιεν 1 <| _ν · ι ι _' ι _-ιιι ν . Ι γ . _ιι . κν καλτσι ς _. ! ι ΝαΙ _ιλ ον ει . τιι _ικιλιαν χρω- 5 5 ] μ . Ιτιον ιιε μιιιιρ ην και α- 5 5 πλην _ραιι-ην , τα ς Λπο ' ιις _} ? Οα πυ / . ιι ι ' μιν π ρυς _. _!)¦ το ι Ι ιπ ιγ « μεχρι τελους τοι ) ι _^ μ ηνο ς _λι ιιιιιι ' , 5 [< _Ιιι οικ _ιιι ικπτωα _ει δια _] _>| χονδ ρικος _πιοληαπς . ι ΣΑΛΑΧΗ ΑΛΗ ΡΙΖΑ ι ι Λ _ραπτ β ι ) Α , Τηλ . « 401 ! < ΑΚΥ Κ Ο _Ι Ιλ ι ν θεαματα ( ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΤΚΩΣΙΑ Μαγικο Παλατι : < _Τε τερας της φρικης > , Λονκου _- οι : < Η _καταδιω _γμεντμ Απ _αλ λ ιο ν : « Λροτοδ στεγνωσουν τα δακρυα » , Πα _π _αδοπουλου : « Ο δρομος τοΟ _γυριομου » , Παλλας : . « Μυστηριωδης _ικδιχητης > ( γ ' _μιοος ) , ΛΕΜΕΣΟΣ _Ριαλτ ο : « Ηλιο _δασιλεμβ _μιως βοξης > , _Βι ' _οοδ βμλ η : € ΕιΟυμο ι Τυρσλιζο _» , Ε λλας : « Ρεβεκκα » , Παλλας : • _τοιολαομινα νειατα » . ΛΑ Ρ ΝΑΕ Γαλλα _ςι « Φυλακες χωρις σιδερα » , Ρεξ : , « _' 0 ταν μι · λονν τα πιστολια » χαι « Χαλκινη κοιλαδα » , Μακ _ρ _ιδ η : « Βο ημερολογιον της ζωης μου » . _ΓΑΡΩΣΙΑ Η ραιον : « Κλεφτη ς _ποδηλατων > , _Χατ _ζηχαμπη : _« Δραπετι ς τοΟ τρομου » , _Ιντε 4 λ : « Κατασ κοποι στη Λιβυη » και « 01 δολοφονοι » . ΚΕΡΤΝΕΙΑ Κατσελλ η : € _Ι 6 εξπρε ς της εξοριας » , Ι λαοι ων : « Φτε ρωτα _παπουτοια > . ΠΑΦΟ Σ ! Τιτανια : « Μαυρη αρα χνη » ( γ ' μερος ) , Αττι χον : « Φωνη απο το _υπερπεραν > . ΟΕΑΜΑ ΤΑ _ΧΩΡΙΩΝ Μα ρφου : Πανθεον : « Ο Τοτο ταρζαν > , Ξε ρος : _^ _Αι _¦ φνιβιαομα ς συζυγου » . Λευκονοικον : « Στη οχια της αγχονης » , Πα ραλι μνι : « _Τρομοκ-ραται των θαλασσων » , Β ια λουσα : « Τραγιχον καραβακι » , Κα _ραβας : « Η επιστρο-< ρη του νιχητου » . Λευκα : « Κατανα γκαστικος γαμος » , Ριζοκα _ρπασον : _« _Ειβδολεις » , ΚυΟ ραιακαΙ Λαλι : « Το τε ρας χαι ο _γοριλλας » . _^ - _)· Κ _· ΗΜ 1 Ι 111 11 * 1 _» 1 ι Ι Ευτυχης _βποι _. ις μπορει 3 ¦ να _βοηθηση το Εργον της 4 Ι Παιδικη ς Εξοχης . Προσ- Σ . φερετε αλλοι το χαλικι χι * * Ι αλλοι τον _γο > νιαιον λιθον ι ι δι ' - ε ' να _στερεον οικοδομη- + _| μα της Πατριδος μας . χ ' _>· 1 _· _· 1 ιιι . ι 1 _. _ιι-ι .. Ι . < ι *< Μ « _. * . { _^ ***** Σταυρολεξον ΟΡ _Κ ΟΝΤ ΙΟΣ : ι ) Κλλ ην αοιητη ς . 3 ) _Αυτ _οχι , ιατω ρ του Γυζαντιου . 5 ) _Λιγιητιο θεος —Αιαιρεσις του ετοι'ς — Νοτα . ι ) _Αυιοι Οεν εχουν _φοοντιοες . ' _¦>) Η νησιωτ ικη χ _· _ορα του Ειρηνικου ( γεν ) . , ΚΑΘΕΤΟ Σ : 1 ) ΙΙαρα _Οωνω τον ηθικον η . θειον ναμον . 3 ) Λεπτοτατ η πνοη ανεμοι ·—Το δευ τερον μερος τοι ) ονοματος του ρκικης ποδοσφαι _ρικη ς ομαδο ς . 6 ) Μετρ ον κρισεως , 7 _ΙΙολις της Βαλλιας εν _το > _νοιι < ι Μαρνη — Κυ _ριευει μονον 5 οους δεν αγαπουν την _εργαιιαν . !)) Σι _ιιβουλιον , ΑΤΣΙΣ ΠΡΟΗΒΟΤΜΕΝΟΤ ΣΤΛΤΙ ' _υΛΕΗ _ΟΤ Οοιζον _τιω ς : ΜΤ 1 ΟΦ 0 ΡΟΙ _υ ΑΠΟ . 8 ) _ΚΟΚ-ΜΠΑΙ'Τ . 5 > ΡΛΝΤΙ 2 ΕΙ Σ . β ) ΚΑΙ . Ο ΣΤ — ΜΛ . Κ ) ΤΙΛΠ _1 Ν . · _ι > ΑΣΕ — ΑΝΟΙ Α . Καθετως : Ι ) ΜΑ ΚΑΡ — ΣΤΑ . 2 ) ΠΙ Ο - _ΛΚΙ ΤΣ . ι ) Ρ Ο ΚΑ ΝΑ — Μιι . . 1 ) , _'ΠΜΟ . 5 ) ΦΗΜΛ _Ι - ΑΝΑ . 7 ) Ι'ΤΛυΒ , ΙΕ . υ ) ΙΧΤΟΣ — ΙιΙΑ . ι Κοινωνικ _η _£ _μχ { ! ¦ ¦ ¦ ΔΕΙΤΟΤΡΒΤΑΙ ΚΑΙ ΚΗΡΥΒΜΑΤ Α Ο _Πα-νιερωτατος _Μητραπο · λιτης _Κιτιου κ . Ανθιμος _χατε την προσεχη Κυριαχην _, τη ( Σαμαρε _ιτ ιΟος , Οα τελεση την θειαν _λειτουογιαν χαι Οα κηρυξη τον θ _* ιον λογον εν _τ _^ _ιερω ναφ Αγιου Μαμαντο του χωριου Αλαμινο Ο . Ο _Πανοοτολογιωτατος Αρχιμανδ ριτης της Ιε _ρας Μητ _ρο _· _πολκος Κιτιου κ . Ανθιμος κατα την προσεχ η _Κοριακην της Σαμαοειτι _δος Οα τελεση την θειαν λειτου ργιαν και θα κηρυξη τον Γιιον λογον εν _το > _λερφ ναφ Παναγιας τοΟ χωριοι Σκα ρινου . Ο Ιεροκηους , της Ιε ρας Μητρο _πολεως Κιτιου κ . _Χαραλαμπος Πατσι βης κατα την προσεχη Κυριακην βα _κηρυξω τον Οι ' ιον λογον εν το ) _πανηγυριζοντι _ιεριμ ναψ Αγιας Φωτεινης το » χωριου Αναφωτιας , το δε απογευμα της Ιδιας ημερας Οα ομιληση _εις την Ο , Χ . Ε . Ν . ( Νεανιδο _ς ) της κοινοτητος της Αναφωτιας . ΜΟΤΣΙΚΗ ΕΟΡΤΗ Π ροσκαλουνται οι γονεις και κηδεμονες των παιδιων της _Προτυπου Αστικ ης Σχολης Ομο ρφιτα ς—Νεαπολεως _εις την μοιισικην εορτην , η οποιο Οα τελεαθ η την προσεχη Κυρι _- ακην , 18 ην Μαιου , και _ωραν 11 π . μ . ει το Σχολειον . ¦ Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΣΙΤΝΟΜΙΑ Σ Κατ ' _επισημον _ανακοινωσιν , η Φιλα ομονικη της Αστυνομια ς βα _παιανιση _εις την παραλια _ν _Λαρνακος , παρα την _πλατειαν Κιμωνο ς , μεταξυ 5 μ . μ . χαι 6 . 30 μ , μ . του προσεχους Σα ββατου , 17 Μαιου . ΜΑΘΗΤΙΚ ΟΙ ΑΒΩΝΕΣ Την 8 . 30 μ . μ . της σημερον Πεμπτ ης θα _συνεχισΟοΟν εν τφ παλαιο ) γηπεδ _ιρ Κυρηνειας οι μαθητικοι αγωνες τοΟ αυτοθι Βυμνασιου , θα εκτελεσθουν επιση ς Ελληνικοι χοροι και γυμναστικοι επιδειξει ς . ΕΙΣΦΟΡΑΙ Ο κ . _Γαρναιεα Ηαπανα _- _στασιου _εισεφερε μιαν _λιραν εις το Ταμειον Παγ ιων Παρων του Παγκ . Βυμνασιου . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Ο κ . Αρτεμης _'Λστ _ραιος _εισεφερεν _εις το Ταμειον Παγιων Πορων του Πα γκ . Βυμνασιου μιαν λιραν , _εις μνημην Ξενοφωντο ς Κουμπαριδη . Ο κ . και η κ . Χαριλαου Δημητ ριαδου , εκ Κυρηνειας , εισεφεραν δεκα λιρας δια την _πληςωμην του εισιτηριου ενος απορου και _επιμελοβς μαθητου του Βυμνασιου Κυ ρηνειας , _εις μνημην του αδελφου της κ . Δημητ ριαδου Χριστοδο _υλου Πικη . Η δ . Ελενιτσ α Λ . Χειμωνιδιιυ , εκ Κυρηνειας , εισεφερε μιαν λιραν , μεσω κ . Σ _αυυα _Χατζηλαμπη , ε ' ις το ταμειον απορων μαθητων του Βυμνασιου Κυρηνειας , _ει ς μνημην Χριστοδουλου ΙΙικ η . Η _οιχογενεια Ανδρεα Αττ _αλι & _ου εισεφερεν υπερ της « Φιλοπτω χου Αδελφοτητας Αγιου Νικολαου * δεκα σελινια , _εις μνημην Παγκου Α . Χριστου και _Σταυςακη Σ . _Σταυ ρινου . Η κ . Αννα Μ . Λαμπρου και ι δ . ΛΙκατερ _ινη Π . _Κοινοτ _αντινου _ειοεφεραν υπιρ της Παιδικης Εξοχης Λαρνακος Ανα _^ εκ α σελινια , ε ! μνημην της _ιι _ητςιυ ς των . ΛΙΑΝΥΚΤ ΚΡΚΥΟΝ _Ι Λ 4 > ΛΡΜ ΑΚι : ιΑ Πεμπτη 15 . 5 , 1952 ΛΚΤΚΟΣΙΑ : Τ . Κοιμα _, οδος Λιπε ρτη αρ . ? . _' , και Χρ . Π _ηπαγκιιργη _, στοα Φανε _ραιμενης ~ _'Παπαδοπουλου . ΛΙ _ιΜΕ ΣΟΣ : Λ . Λαμπρου , οδος _Χιιτζ , ηλοιζου αρ . 2 . ΑΜΜ ΟΧΩΣΤΟ Σ : Στ . Κ ιιρι κλα , υδιι _'Κρμοο αρ , -Ιο . ΛΛΙ'ΝΛΞ : Ν , Ταιπ η , _υδος Ερ μου ορ . 181 ! . ΒΝΩ Σ'ΒΟΠΟΙΗ _Ι _ΙΕ Φακ _ελλος Κτ ηματολο γιου · Λ . 1153 ) 52 , Λ , 71 Ε 5 )· 1 _β , Λ . 992 ) 52 Η Πε ρσεφονη Ηρακλεους , εκ Πασα ς Κοιλαν _ιου , υπευαλεν αιτ _ησιν _εις το Κτημ _ατολογιον ΛεμεσοΟ δια την επ' _ονομαιι της * _ΥΥραφην ενος τεμαχιου αμπελιου _εις _ τοπο _θεσιαν « Μελ αντζη » εντος της περιο χης του χωριο υ Γασα Κοιλανιο υ της επαρχιας Λεμεσου και _νυν εγγεγραμμενου επ ονοματι της Ελεν ης ΒιαννακοΟ . —Η Δοι ροΟεα Α γγελ η Παναγ η , Θεογνω σια Νικολα Αριστειδου κιιι Παναγιωτ ης Νικολα Αριστ ειδου , απαντες εκ _Μοναγριον , νπε _βαλον αιτ ησιν _ει ς το _Κτνιματ ολογιον Λεμεσου βια την εξ αδιανε μητου _ιπ ' ονοματι των εγ γραφην ενος ελακιδενορου , ευ ρισκομενου _ει ς ιι ' ιν γην του Κωστη Παμπο ρη , εκ Τριμικλινης , _εις τοποθεσιαν _« _Καλεντ ζης » , εντο ς της πεοιοχης τοδ χωριου Μοναγ _ρι , της _ε _' παρχιας _Λεμεσου , και νυν ιγ γεγρα μμενο < ι επ ' ονοματι τη ς Ελε ν ης 'ΛΟανα - ση , —Η Μα ρια Ηροδ οτου Βεωργιο ι · Χ Ηλια , εξ Ομοοους , _υπειιιιλεν αιτη αιν _εις το _ΚτιΜιατολογιυ _ν Λεμεσου δια ιι ' ιν _ιπ ' ονοματι της εγγραφην ινο ς τεμαχιου αμπελιου εις τοποθεσιαν « 'Ελκουδι _ει » εντος ι ης περιοχης τοι ) χωριον Ομαδος , της επαρχιας Λεμεσου , και νυν εγγεγ ραμμενοι · ιπ ' ονοματι των Νεοχλη Βι ιιιργ _ιου Πιι _τιστα και Ξανθου ς Ευθυμιου , εξ Ομοδου ς . Λεπτομερη ς περιγραφ η των κτηματων φαινεται οι ς _τας ειδοποιησεις ε , πι τυπου Ν . Ι 2 δ τας τοιχοΗολληΟειοας _εις το _κειφενειον τοΟ Κωστη Βεωργιου _ει ς _ΙΙι ' _αταν Κοιλανιου , _εις ιο κη _φενειον του Λ , _Στυλιανηπουλου _ιι ς Μοναγρι κιι ι Ομαδος αντιστοιχως , _Οιονδηηοτε _προσιοπον _ενδιαιρε _ρομενον δια την _Λνοι _Λχινητον _περιοι _ιπιαν καλειται _υποι ς , εντο ς εξηχοντιι ( 00 ) ημερων απο της ημ « ρομην ( ας _ της βημο · _σιευσιαις _της παρουσης γνω · _στοχοιηα _ιοις , οιιξτΑ *· ογον Λια ιον οποιον η προτεινομενη εγγ ραφη _ει' Λνοματι τΛν Ανω αναφιρομινα _τν _αιτητΛν _δ 4 ν _β'Λι' να γινι ) . Ε {( ιεβη υη · _τβΟ Κτ _τι _ματολβγιβυ _ΛεμωοΓ Τι | ι · _Μοιβυ , ι _·» ι . II _υ ΚΡΜΟΚΡΛ _Σ ΙΛ Κατ _( . _τιαιν , ιαν ι ' ιΜικ ιιινωσιν , η Οι 'ομο / . _ριιο , ιι _χ α ια την _παρελυιιυ η ιιν ΙΙ , ι ιιην ι ι / _ι , ν ως ακολουΟοις _εις ( Ιι ιθμ « νς Φαρεναιι 'Λκ ρω . ιΙ ριον _'ληοοτολου Λ νορεοιι ανωτ _τιτ η Ι κοι χιι-Κκια _τ η ι ! η , Λμμο χιι ιπ _τ ος 81 και ιι , Κυ ρηνεια « ι κιιι 51 , Λαονα ξ « 2 και « 1 , Λεμεσος 9 » και 55 , Αενκω _βια ( ιιι και ( _, ιι και Πιι φος 87 και ι !! . ΜΝΗΜΟ _£ ΥΝΟΝ Ι ' _ελοΟντε ς την _πρυιτεχη Κυριαχην , 18 ην Μαιου , εν τφ Ι . να ι } Παναγιας εν Λευκα { . τηοιον μνημοσιινον _υπ . ο _Λνα _, _ταυ-Οιω ς τη » _αλησμονητοιι ημω οι _' ζιΙ γου χαι μητ ρος ΕΛΕΝΗ Σ Ι ' , ΒΕΟΡΒΟΠΟΤΛΟΤ χαλο _ιιμεν _παντας ιους τιμω ντας την μνημην « υ ι _ι _) ς _ιπως _προοιλ _βουν και _δ _» ι _»( ιι )( νν _μεΟ ' ημων . Ο _ουΒυνε ·· ΤΑ τεκνα . Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΟΥΛ Η _ΣΥΝΕΖΗΤΗΣΕ ΨΕΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕ ΩΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο Κυπ ριος βουλευτης κ . Λοιικης Ακριτα ς προετ _διν € ν _δπνς δι _« _νεργηθο _βπμοψ , ιφιομα _, τ _ου οποιου ιο αποτ _ελεομο να _οεβασθδ η _Γρεττανικ υ Κυ β _φγηοις , ειδ ' 3 λλ » ς η Ελληνικ η Κυ _βερνησις επιδιωξ η οπο τοδδε _την _εγγροιρην του Κυπριακου _ζητη ματος _εις _ιην πμερηοιαν _διατα ξιν τας προσεχους Βενικ ης Ιυνελευοεως τοδ Ο . Η . _6 . ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΚΥΓΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑ ! _ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΑΟΗΝΑΙ , _υ ( Τοδ ανταποκριτου μα , _τηλεγραφικες . Αρ . τηλεγρ . 3148 ) . — Κατα την « ποφινην _συνεδριαν _τιις Γουλης , ο βουλευτης Αθηνων _τι ς « Εηεχ » κ . ΛονχΒις Ακριτα , _λαδων τον λογον _κρβ τη ημερησιας διαταξεως , « _ροετβινεν _, οπως η Γουλη δια _ψηφισματος _ΤΠ 5 _εκφραση τπν _συμποιραοτασιν του _Εονβυς « ρε _> ς ¦ τοι » $ Κυπριου εις τον αγωνα των δια την _ενωοιν με την Ελλαδα κοα _συν-εοτηυεν _εηισης _βι _ς την _Κυδερνηαιν , _οπω Αντιμετωπιση _απο _τοδδε την _εισαγωγων του _ιηττιιι . * _ιθ ! εκ την _πββσεχΓ Βενικην Ευνελευσιν τυν Ηνωμενων Ε _βνων . Ο κ .. Λ . Ακριτας εξεθεσε _< 5 ι * μακρων το _Κυπριακων { _ητημβτ χαι _ειοπγηδη δ « ως _Κυδερνπσις και _Αντιιταλιτενσιε , εν ομοφωνια , καλεσουν την _Μεγαλην _^> _ρεττ « νι « ν να _αυοδωβξι ¦ την Κυπρον « _Ις την Ελλαδα αυμψωνως προς τα απαραγραπτα : δικαιωματα _της _αυτοδι 9 ( βεσιω των λαων . Ο χ . Ακριτας _ετονιαε _ιτβραιτεροι _, _οτ » , _χββ' ην _βπν · μην γινονται _εντατιχαι _αμυντικοι _προπαρασκβυαι , δεν _ειναε _ορΓβν να υφιστανται ρηγματα _βις την _δτιμοκρατικων _παραταξ'ν τα οποια _επηρεαζουν _ψυχολονικδς _τοιις συμμαχους _λοεους , και μεγα ρηγμα , _ειπιν , ειναι ' εΙ § τας Ελληνο— Αγγλικες σχεσεις το _αλυτβν _Κυττρι * χ 6 ν _ξητημα , ιοΠ _οποιου _ιην λυβιν _ανεγνωριοεν η Μεγαλη _Γρεττανια ακ 6 του 1915 , « _ροσφεραοα την Κυπρον _εΙς την Ελλαδα . Τελος , 6 χ . Ακριτας _προετεινεν οπως _διενεργη-8 η δημοψηφισμα εν _Κιιπρω , το οποιον να _αναγνωρισδη και αετο την _Αγγλιαν , Λ δε Ελληνικη Κυ & _ερντιοες επιδιωξη διμερεις συνομιλιας μετα της _Γρεττανιχης , αλλως δε επιδιωξη την εγγραφην του Κυπριακοι ζητιΙ ματος _εις την _ημερησιαν διαταξιν της προσεχους Βενικ ης Συνελευσεως του Ο . Η . Ε . Επισης , ο κ . _Ανιτας _προετεινβν δπως η Γουλη _διαδιδαση ικκλπαιν προς _τλ { 'Αγγλικας Γουλα , διερμηνευουσα : το Πα-¦ Λλλ ηνιον αιτημα υπερ _τις Ενωσεως της Κυπρου . Μετα τον κ . _'Ακριτκν , λ * 4 ων τ 6 ν λογον ο κ . Πα · ναγ . _Κανε λλοπουλος ειαεν , δτι . ειτβ το βελουν . ειτε δεν τβ _δελουν _βι Αγγλοι , 8 α αν « γκ « σ 8 ουν ν « . συζητησουν το _ΚυΛριιχκον ζητημα , και , _εκφραβας την _ανμηχ · ρασταοιν της Αντιπολιτευσεως εις το ιουτο _εβνικιν ζητημα , _προιτεινε την συγ κροτπσιν _συσκεψεως Κυ _& ερνηαεως και Αντιπολιτευσεως προς κοινην _πολιτικην επι του δεματος τουτου . Ο αρχηγος του Λ . _κικου Κομματος κ . Τσαλδαρης ου νεφωνηβε _μ-ε τον κ . _Κανελλοπουλον . Εν συνεχεια , _ελκδε τον λογον β βουλευτης της « ΕΔ . Α . » κ . _Ευφρεμιδης , συνηγορησας υπερ ΧΠ 5 _παραπομπης του Κυπριακου ζητηματος εις τον Ο . Η . Η . και ε ' κδοσιν ψηφισματος της _Γουλυς υπερ της Ενωσεως της Κυπρου . Επισης , _ωμιληοαν και αλλοι βουλευται , _4 _ιαδηλωσαντες την _Πκνελλπνιον _συμπαραβτασιν εις τον αγωνα του Κυπριακου λαου υπερ της εθνικη του αποκαταστασεως . Ο _υφυπουρν _& _ι των' Εξωτερικων κ . 'Α 6 ερωφ _εδηλωσεν εκ μερους της Κυβερνησεως , _οτι αυτη φορενς του Πανελληνιου αισθηματος , χει ριζεται το Κυπριακον ζη _τημα με _πκτριωτισμον α καμπτβν κα ' ι _εθνικην _αξιοπρεπειαν _, εντος ομως του πλαισιου τη Ελληνο— Αγγλικης φιλιας , προς _αισιαν επιλυσιν . Εν τελει , ο κ . Αβερωφ _απεδεχβπ την πρ 6 τασι ν του κ . Κανελλοπουλου οπω _γι νπ ειδικη συ · _σκεψι ς , _τπς Κυβερνησεως και της _Αντιπολιτευσσεως δια το Κυπριακον ζητημα , βα _συνεννοηθη _δε , ως ειπε , προς τουτο μετα του απον . τος κ . Γενιζελου , ΔΗΜ . ΧΡΙΙΤΟΦΙΔΗΙ Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑ Ι ΙΣΧΥΡΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΚΗ ΓΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( _'Αεροποοι-/< 5 ς ) .-ΕΙς την « _'ΕλιυΟεβιιιν » εδημοοκυΟη σημερον η κατωθι _Λνιαποχγκης εκ Νεας _'Τιοκηςι Την _Λροοπτιχην Γτι η Κυποος _ΛυνατΑν ν 4 _καταοτ- _( 1 αχυ ( ι £ ναυτικη χαι _αεοπποοιχη _Οαιις ιης ΑτλαντιχτΙς Συμμαχιας , _ι-Λοιιικνυιι _ανταποχριοις _εξ _'Αγχυοας , _δημοσιοιΟυΙσα _χΟΙς ιις _τ 6 « _Κοιοτκιν ΣαΙινς _Μονιτοο _» . Η ανταΛοχοισις _, μεταΜδουοα την _Ιχανοποιησιν τοσον των Ελληνων ισον χαι των Τουν - χων Οια . την τοποΟιτησιν των Αη' _ιυΟβΙος ιπ _& την διοιχηαιν τοΟ _νανωοχου _Καονευ , _ποοοΟιτει _, Γτι τιθεται _ποοβλημο αχιιιχως με τας _Λναγχοιας _ΟΛσεις ποος _εγχατασιαοιν της οιιμμ < ιχιχης υβοοποοιας . _Τονιζβιαι δα . Αν εν _καιρφ ειοηνης _σιιμμα-ΧιχαΙ _αιββποοιχαι δυναμεις εγναΟιατανυο ιις _Ελληνιχον η Τονοχικ 4 ν ( _δαφος , τ 4 _γυγονΛς _αυτ 6 Οα _ηβυΛτατο νΛ . _λρμηνευΟ () _ινιο της Μοσχας ως ιμεσος _προχληοις εναντιον _της _ΧοΟιβτιχιις Ενωσεως . ' _Λναφιοεται , _ιιςιαιτεςω δτι η < ΚΛιποος , _Γοεχτανιχη χτηοις _, φαινεται Ικανοποιουσα την αχετικην αναγχην _ιιιι την _οργανωοιν τΛν _σιιμμοχικδν _αιοοπο-Οιχδν βασεων χοι την _εγχαταατααιν _βεροποοιχβν _Λυναμε-< ι > ν » . * Η η « αποχι , ησι _ποοσΟετει εν _( ηινεχει _^ δτι _<{) Κυπρος Οα ητο καταλληλος δια ναυτικης 6 α · _οεις , περαν των Ελληνικων και των Τουρκικων υιατων δια τους _ουμμαχιχους στολους τι _^ ς Ανατολικη Μεοογει « υ > . ΟΙ εν Νε (| 'Τ 6 _ρκι | _παρατηρηται Οε ( ι _> ρουν ιιι , Ιν Λμεριχανικος ατολος _χαι Αμερικανικοι αεροπορικα ! δυναμεις εγκαΟ ! - οιαντο _εις την Κυπρον Οα ητο δυνατον δπως _χληΟουν χαι Ελληνικοι δυναμεις . Την μετα · _τροπην της Κυπρου εις διεθνη _βααιν τοΟ _ΑτλαντικοΟ Συμφωνου _υποστηριζοιιν _εγχυρωχατοι _'Λμεριχανιχοι χυκλοι χαι η &· _ιτοψι ς αυτι ) _ετονΙσΟη _προοιραται ς _ιις την _υγχνρο-ν εφημεριδα _ιυυαοιγχτων ΙΙο < ιτ > , ΘΑΝΑΤΟΣ εκ δυστυ χημ ατος _ΚΤΡΗΝΕΙΑ . 14 ( Του Λν · _ναποχριιοΟ μας ) _.-Νιον δυστυχημα _επεουνιΙΙη προχθες , _« Ις Καρμι υπιι _τιις ΛχολουΟηιι ς _πυ-ν'ιηχας η < Λ με ΟΟμα τΛν _Σοιτη-<> ην Χ . _ΧητζηοΛηβα , _ηλιχιης 12 ετιδν χι < 1 πατερα _τι _? οαΛριι > ν _τ < χνων . 06 _τος _χατεγινετο ιιετΛ τοΟ _γαμιιροΟ του Ιωαννου _Βρηγοριου κΙς _ηιορτωαιν ενος αυτοκινητου με πετρες . ΕΙς μιαν _οτιγμην κοΛ ηληοιον μιΛς « _56 · _μης » , _επποη _εχρειασΟ η να _« Λ · _ρη _οτροφην το ( _ιυτοκινηιον ο _Χατζηοαββιις κατηλθε δια να ( Ιο _ηΟηαιι τΛν οδηγον , ο » μ 6 ον >· _λιικον _αδτ ον μεχρι _ηοιοιι οη · _Ιιιιου _ηΛυνατο νιχ _οπιοΟοχωρη-< Π 1 , χα > ο _! _ς 8 | Κ » _ι να λΑβ ι _ιτοο- Οιαν να φυγη Ιχ της _τροχιις τοΟ αυτοκινητου . _Οηοτβ _τοΟτο κινηΟιν _αηοιομοις προς _Ιι ' _ι Απε ο » , _τον _οννετριψιν * λ _της _« Γομης » , _Νβκρο _^ α , _Λιινιογη-0 «! σα Λλ 4 τοΟ _ινταΟβα _χυβιςνητικοΟ ΙατοοΟ . ( δ _» ις · ν δτι _οννβτριβησαν _κεντι _ηλευραι χαι Λ _^ _οι χληβη _Ιοωτιρικη _αιμοορα-Υ ( η _ε ! _ς Ινα τΛν « _νηιυονοιν , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΡΚΑΛ ΙΕΥΤΙΚΑ ΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΘΗΝΑΙ , 14 ( Ε , Ι . Ι _' . _ι . -Την Κυριαχην _ιιποπλ _^ _ιι _οιολιπχος _'ΕλληνιχΛν ναρχαλιευτιχΛν ιις την Μαλταν , _εχεΙΟ ιν δε Οα _χ « _τευΟυνΟ _^ « Ιο τα 'Λ _φοικανιχα η ιιραλια _, δια να | _ι » _τΛοχτι | _ιε · γαλη _ναρχαλιιυτιχης _Λοχησιοις τΛν μοναδων « Λ 'Λτλαντι _νη ( Ι _ιυιιφιΛνου , Η ΑΝΑΧΟΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙ _' ΡΟΝ Αοχετα προσωπα προο _^ _ιλβον χΟις εις την _'Λρχιεπιοχοπην _χαι _απεχαιρετησαν την Α . Μ . _τον Αρχιεπισκοπον κ , Μακαριοι , _δστις , ως γνωστον , Λναχων _ει σημερον _εις Καιρον , εκειθεν ββ εις _Συριαν , _Λιβανον και Ελλαδα προς _προωΟηοτν του αγωνος μας δια την _Ενιοσιν . Μεταξυ τουτων _ουγκατιλβγοντο η Α . Π . ο Μητροπολιτης Κυρηνειας χ . Κνπριανας , ο Πα _νοσ . Ηγουμενος _Χρυσορροιατισαη χ . Επιφανιος , δ χ , _Σαι 6 ας _Χριοτης _, ο Βνμνασιαρχη _τιιο _Παγζυπριου Βυμνασιου κ . Κ . _Σ ,. _ιυριδακις , χ . δ . Την Α . Μακαριοτητα Οα κα · _τευοδωσοη' σημερον κατα την _αναχωρηοιν του εχ τον αεροδρο μιου ο θεοφ . _Χωο { π _£ _οκοπος Σαλαμινος κ . Βενναδιος , ο Πρω _τοσυγχελλος _της _Αρχιεπισκοπης κ . Καλλινικος χαι δ ) . λα μελη τοδ προσωπικοι · της _Αρχιεπισκοπηο . κ . δ . ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΘ ΗΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΠ ΜΑΚΑΡΙΟΤΑΤΟ Εξαμελη αντιπροσωπεια των μαθητων τοΟ ΙΙαγκυπριου _Βυμναοιοιι επεπκειρΟη χθες _τον _Μακαριωτατον _Αρχιεπιοκοπον ν . / .. Μακαριον και _απεχαιρετηοεν αυτον _επι τη _σημερινυ αναχωρησει του _εις το _ε ξω « ρικαν προς _προωθησιν του _ΚυποιακοΟ ζητηματος . Ο Μαχαριωτατος Αρχιεπισκοπος _ηυχοριστησε σιιγκεκινημενος τους μαΟηιας και παρεκαλεσεν _αυτοιις δπως διαβιβασουν τας ευχας Του πρδς δλους τους ουμμαΟητας των . ΑΙ ΕΞΑΒΟΒΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΤ _ΟΝΤΟΝ _αμμοχωςτος , ι 4 ( τοο _αντοΛοχριτοΟ μας ) . _—Αι' Αεροπλανου των « Κυπριακων Αεροπορικων Βραμμων » _αφικετο χθες εκ Χαιφα , ο επ ! των φορτιων _ιιπευιυνος _της Ατμοπλοικης Εταιρειας _-ιΖΙμ _Ιαραηλ Ναβιγκεισιον _Κοιιπανυ _Λτδ » χ . Βουιλλιαμ Βιαφφβ . Κατα την εις την Νησον μας _παραμονην του , δ κ . _Βιαφρρε Οα _ιλΟη εις επαφην με _τοιις _εις _Αμμοχοιστον και αλλας πολεις εξαγωγεις , μετα των _δκοιων 0 ( Ι ουζηχηση το ζητημα των _ιις _Λγγλιαν και Αλλας _Εος >< _κπαΙκα νωοαι _ειανωνων . Ο ΜΑΝΔΡ ΑΒΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΝ ΚΤΡΙΙΝΕΙλ , 14 ( Τοβ ανταποκριτου μαςΚ- _'Τπεατηααν χθες _δηλητηριασιν χαι _διεκοιιιπΟησαν _εις το _ενταιΟα _νοαοκομειον προς _νοσηλειαν _οι ικ _Καρμιου πενταετεις _Νιχος _Χριστοφη χαι Κωστης Βιαννη , λυγψ της _βριιισεως μανδραγορα χοινας « _μηλοπιπονοιι » , ΕΙς _τουιοτις _« _αρεσχεΟησαν αι _« _ρωται _ΟοηΟιιαι υπδ του Κυβερνητικου _ΙατροΟ κ , Βιαννακη Αναατασιαδη _, ευρισκονται Λ » εκτος κινδυνου , Ο Ιατρος κ , Αναστασιαδης _ιιιημοοιινπε προσφατως _ΙρΟρον _ε _! ς το Ιατρικον _Πεοιο & _ικαν Κυπρου , _βι ς το _οποιο-ν _Λεριγραφη τον _καρπον τοΟ _|» _ανδραγ _οοιι ως λιαν _βιιοημον και Ι _λκυσπκυν κατα την εμ _€ Β ( ινιοιν και « ις _ΛΛοτι'λουντιι κινδυνον δια _τιΑ μιχρα παιδια . _Τιι _ουμπτιιι | ιπτα _της _δηλητηοιαπειος ι _» _της _βρωοεοις ιιανδ _^ _αγορ » ειναι _πονιιι _εΙς το _( _υιογαπτοιον χαι _ιιιεται , ΥΠΕΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗ : ΙΑΝ ΚΤΡΗΝΕΙΑ . 14 ( ΤοΟ _ΛνταποκριτοΟ μας ) .-Ο ικ των ( _ιπαλλη _λιον τοιι ηλεκτρικου οταΟ μου της _πΛλειος μας χ , Σαββας _ΙΙαΛαπαΛΛοις υπεστη χθες η · _λεκτοοπληζιαν _, καΓ' Ιιν _χοονον _ηαχολειτα με την _ιγχαταπταοιν ηλ εκτρικου _οιυματος _εις Ιιιαν _οικιην παρα την _« _ΒλιικιιΛτιιι · παν » , Ο _ΛαΟΑν _χατωρΟαιοι να ( _ιΛοοπασΟη εγκαιρως < κ _τοΓ _ουρματος _κηδηοιις υυ . το * _εβαιρους χοι _υιιοβτας καταγμα χοΟ _« _τεοου τβν _ποββν τορ . Οιχος οιικαμιαΟη · 1 _ς τΑ νοιιθΗ < ιμ · Ιην χολο νοοηλιιην . Ο κ . ΓΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΜΙΛΗΣΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΡΔΟΝ ΧΑΛιφΑ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥ _11 ΡΙΑΚ 0 Ν _ΑΘΗΝΑΙ , Μ . ( ΤοΟ _ανταποχριτοι μας ) . — _ιΙληροφοροΟμαι εξ ασφαλους _ιοιγης , δτι ο προεδρευον της Κυβερνησεως χ . Γενιζελος 6 _βιξ _? το Κυπριαχον ζητημα χατα τας συνομιλιας , τας οποιας _ειχεν ενταΟΟα μετα _του Λορδου Χαλιφαξ . Ο χ . Γενιζελος εζητησεν α _« ο τ 4 ν _Γρβττανον εκπροσωπον , κατα _τας _αυτας πληροφοριας , να εκθεση τας επι _του Κυπριακου κυβερνητικος αποψεις προς τον _Γρεττανον ΛρωΟυπουργον χ , _Τσερτσιλλ χαι να μεσολαβηση παρ * αυτα ) δια την φιλικην επιλυσιν του ζητηματος . Κατα τας αυτας πληροφοριας , ο Λορδος Χαλιφαξ δεν ενεθαρρυνε τον κ . Γειαςελον ως προς την ευνοιχην στασιν της _8 _ρεττανικτ _) ς Κυβερνησεως Εναντι των τοιουτων φιλικων συνοιιιλιων , Δ . Α . Χ . Ο ΔΗΜ ΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ ΔΙΑ ΤΟΝ _ΚΥιΙΡ ιΑΚυΝ Αι _ΟΝΑ ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας , αεροπορικως ) . — Κατα την μεβαυριανην _συνεδρι ασιν του Δημοτικου Συμβουλιου Αθηνων θα ουζητηβυ ιο βιμα της _οικονομικης ενισχυσεως υπο του Δημου της Πανελληνιου Επιτροπης Ενωσεως Κυποου , δια τον αγωνα αυτης υπερ τοβ Κυπριακου ζητηματος . Ο κ . Νιχ . Κλ . _Λανιτης _« α ο · μιληση το προσεχες _Σαββατον και _υραν 7 , 45 μ . μ . _εις την αι-Οονσαν της Αρχαιολογικης Εταιριας με θεμα : , « Ο Ο . Η . Ε , και η νεα Κυπριακη εξορμησις » . Την _ομιλιαν διοργανωνει ο ιΠανε . _τιστηιιιαχος Συνδεσμος Ευρωπαικης Συνεργασιας » , του οποιου ε , _τιτιμον μελος του Συμ _βουλιου τυγχανει ο χ . _Λανιτης . ΠΕΡΙ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΟΝ ΤΟΝ ΓΑΣΙΛΕ ΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( Ε . Ι . Ρ . ) .-Ο ¦ / .. Γενιζελος εδεχθη σημερον την πρωιαν τον Βενικον Διευ-Ουντι ι ν της _ΒεΛ'ικης Βραμματειας των Ανακτορων κ . _Γεντηρην , μετα του οποιου _ειχο _Ιδιαιτεραν _<^ _υνομι _?^ _αν _. Ος _εγνωσΟη , η _ουνομιλ _^ α . ητο σχετικη ιιε το _ταξιδιον των Γασιλεων εις Αγκυραν . ΕΠΙ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΝ ΕΡΒΑΣΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑΙ . 1-1 ( Ε . Ι . Ρ . ) .- _ 0 Προεδρος της Γουλης κ . _Βοντιχαζ ι'ιπηυθυνε προς τους αρχηγους των κομιιατων _εγγραφον _, δω του οποιου τους παρα καλει οπως τοΟ ορισουν τους _βουλευτας τοΟ κομματος των , οι οποιοι Οα _ιιετασχουν _εις την Επιτροπην Εξουσιοδοτησεως , η οποια θα λειτουργηση κατα την _διακοπην των εργασιων της Γουλης , επ _εν > καιρ [ _φ της ληξεως της πρωτης συνοδου . Η Επιτροπη _'Κξουοιοδοτησεως Οα αποτελειται απο ΓΟ εν δλφ 6 ουλευτας . . ΕΔΟΚΙΜΑΣΘΗ ΝΕΟΝ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟΝ [ Καταπαυει τους πονους επι δεκα ημερα ] ΝΕΑ _ΤΟΡΚΗ , Η ( Ρεου · τερ ) . — 01 _ΙατοοΙ Λλφρεντ Ιασον και _Χερμπερτ _Σιαφτελ , εκ Νε ας 'Τοοκης , _Λνεχοινωσαν οημερον _εις την Κρατικην Ιατρικην Ε _ιαιρειαν , δτι εδοκιμασαν νεον αναισΟητικον φορμακον , ονομαζομενον « _'Εφοκαιν » _, ιο οποιον , υταν _χρησιμοποιηθω μετα την _ιγχειρησιν , καταπαυει τους πινους ιπι δεκα ημερας . Το εν λογο » φαρμακον τιθεται δι' εμ β ολιασμου _εις το μερος της _εγχειρησιως η _εις τας αρτηριας τοΟ Ιδιου μερους . ΚΛΟΠΗ Ι Ι . ΟΟΟ ΛΙΡΠΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΒΒΛΙΑΝ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , ι 4 ( 1 > ιο «« β ) . —Κ _ατ' αστυνομικος πληροφοριας , εκλαπησαν χθες εκ της ταχυδρομικης _Αμαξοστοιχιας τοΟ Λονδινου χαρτονομισματα της μιας λιρας , _ουνολικης αξιας 11 . 000 λιρων . Ταυτα ευρισχοντο { σφραγισμ ενα εντος σαχχων _ει ς _κλειβοιμενον _διομερισμα της _ιΙιιπξοπτοιχιας . Πιστευεται _Κτι οι _κλεπτηι κα τωρθωπαν _ Λ _ιΙσελΟαυν εις το διαμερισμα , ο ' _ταν η αμαξοστοιχια _ευρισκετο εν _οτασει χαι 1-ξηλΟον εξ αυτου _βις τον _επομε · νον σταΟμον , _αυντιποχομισαντι την _πολυτιμιιν _λειιιν των . _^ _νΝΒΛΑΛΛΒ _^ _ννννννννινν Η ΕΛΛΑΣ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΕΚΙΣΧΥΙΙΝ ΤΟΥ Ν . Α . Τ . Ο . ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΑΠΑ ΝΑΣ ΤΟΝ _ΕΝΟΩΜ ΑΥΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ : ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( Ε . Ι , Ρ , ) .- « 0 προεδρευων της _Κυβερνησεως κ . Γενιζελος , αναφερομενος εις σημερινας πληροφοριας πρωινης _ειρημεριδος , κατα τας οποιας , δια να _φανη ευχαριστος _εις τους Αγγλους , _επεχειοησε να μειωση την σημασιαν της δηλωσεως του ναυαρχου ΚαρνεΟ , δτι αι ΕλληνικιιΙ ναυτικοι δυναμεις Οα _υπαχβουν ι « ' αυιον , εδηλωσε τα ακολουθα : « Λεν Εχω τιποτε να προσθεσω ει _οοα ηδη εδηλωσα : Οτι δηλ . περαν των ανακοινωσεων του ναυαρχου ΚαρνεΟ κατα την εξ Αθηνων _αναχωρησιν του , δτι _αι Ελληνικοι ναυτικοι δυναμεις Οα υπαχθουν υπο την διοικησιν του , η _Κοβερνησις δεν Εχει λαβει μ _^ χρι της στιγμης επισημον γνωσιν περι υπαγωγης των Ελληνικων ναυτικων δυναμεων υπο τον ναυαρχον ΚαρνεΟ » . Κατα _δημοσιογραφικες _πλ . ηροφοριας , ο υ _^· : ιπουργος Εθνικης Αμυνης κ . Μαυρος ενδεχεται να _μεταβη εις _ΙΙαρισιους , μετα τον καταρτισμον του προυπολογισμου του _'Τπουργει ' ου Εθνικης Αμυνης . Το ταξιδιον του κ . ΓΙαυρου Οα γιντι , αν τελικως _πρα-γματοποιηΟη , με τον σκοπον δπως _προβη _εις ενεργειας παρα τφ Συμβοιιλιφ του * Ατλαντικου Σ υμφωνου δια να _ιξασφαλιαΟοδν πιστωσει υπερ _τη Ελλαδος προς _καλυψιν μερους των _υσιερογκων εξοδων ου- _^ _τηρηοε <» _ς των Ελληνικων ενοπλων δυναμεων . Ο κ . ΜαΟρος _εις νυκτερινος δηλωσεις του διεψευσεν δτι Οα _μεταβη _εις _Παριοιους . _Εις πρωι-νην εφημεριδα της Αντιπολιτευσεως εβημοσιευΟησαν υπο τον εντυπωσιακον _τ | - τλον « Ευρεια , κομμουνιστικη συνωμοσια ιις το _Ναυτικον και την Αεροποριαν » , _πληροφοριαι περι δηθεν σημειωθεισης ανατρεπτικης δρασεως εις το Γασιλικον Ναιιτικον και την Γασιλικην Αερο _, τοριαν . ΑΙ πληροφοριαι αυται _ΓιεψευαΟησαν κατηγορηματικως δι ανακοινωσεων του Βενικου Επιτελ . ε ! ου Αεροποριας κα . 1 του Βενικοι · Επιτελειου Ναντικου . ΕλλΗΝΙΚΟΝ _ΕΑΑΙΟΝ ΟΑ ΕΞΑΧΟΗ ΕΙΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤ ΟΣ ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( Ε . Ι . Ρ . )· - _Τπο την προεδριαν του κ . _Γενιζελου , _συνεκροτηΟη _τι | ν πρωιαν της οημερον συοχενις , _ιις το _Βπουργειον Συντονισμου με θεμα την συνεχισιν της _ουγκεντρωσεω του ελαιο _/^ _ιδου , ως και _της εξαγωγης των _« _ΙΛοΟεματων _αυτου . Της _οι'σκεψεως _μετεσχον οι _'ιποι'Ργοι 2 _υντονισμοΟ κ . Καριαλης , Οικο νομικων κ . _Ευει-τιδη , _Κμποοιοι' κ . Παπαπο ? . _ιτης και Βεωργιας κ . Αλαμηνης , υ Διευθυντης της Τραπεζης της Ελλαδος κ . _ΜαντζαΡ . _ινος και _Οουλευται των _ει . _αιοπαραγωγικων περιφερειων . Κατα _δημοσιογραφικας πληροφοριας , _εις την _ουσκενιν ου · νεζητηΟη , μιταξυ αλλων , η _προτααις περι εξαγωγης ιι ς τας χωρας του Πιιραπετασιιατο ποσοτητων εκ του συγκεντρωθεντος ελαιου . Η εξαγωγη , κατα τας _αυτας _πληρυφοριας , Οα _γινπ υπο _μορφην ανταλλαγης , το _συγκεντριηΟηοοιιενον δε ποσον Οα 5 _ιατεΟ 0 δια την _χρηματοδοτησιν πρυς ουνεχιοιν _της _συγκεντρωσεο ) ς _τοι ελαιου . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΒΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟ ΣΩΠΕΙΑ ΚΩΛΥΕΤΑ Ι ΝΑ ΕΛΘΗ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( Τοι ανταποκριτου μας , αεροπορικως ) ,-Η Βενικη Συνομοσπονδια Εργατων Ελλαδος εξεδωσε χθες την εοπεραν την κατωθι _ανακοινωσιν : « Το ζητημα _της συγκλησεως του Του _Παγκυπριου Εργατικου Συνεδριου , ορισθεντος δια την 2 & ην τρεχ . εις Λευκ < οσΙαν κηι της _εις αυτο συμμετοχης αντιπροσωπων της Βενικης Συνομοσπονδιας Εργατων Ελλαδος διερχεται εκ νεου νεαν κρισιν _εξ αφορμης της στασεως του εν _ΑΟη-ναις ΓρετιανικοΟ Προξενειου αρνουμενου και παλιν · να _επιτρεψη _εις τον επι _κεψαλης της Εργατικης Αντιπροσωπειας κ . φ , _Μακρην την _μεταβααιν _βις Κυπρον , ζητηααν ως ανταλλαγμα _της χορηγησεως της σχετικης θεωρησεως , υποοχεαιν του βτι δεν Ο' αναφεο-Οη _εις το Οειια της Ενωσεως της Νησου . _: Η _Διοικησις της « Β 2 ΕΕ » κατοπιν της τροπης αυτης της καταστασεως , κατεθεσε δηλωαιν _εις το _Γριττανικαν Προξενειον , εν τη _ΟΛοια τονιζεται οτι η μονη υποχοεωσις ην δυνανται να αναλαβουν οι εργατικοι αντιπροσωποι εναντι των _Γρεττανικων Αρχων Κατοχης της Ν ησου ειναι να περιορισουν τας ενεργειας χου _ομιλιας των , χαΟ' δλην την _εις Κυπρον _διαμονην των , εντος των οριωντων διαγραφομενων εκ των Καταστατικων Διαταξεων της Διεθνους Συνομοσπονδιας των Ελευθερων 'Ιιογατικων Συνδικατων-δια την δσκησιν των συνδικαλιστικων δικαιωματων . Εξ αλλου η _διοικησις της ιΒΣΕΕ » απεστειλε σχετικων τηλεγραφημα προς την Δ . 2 . Ε . Ε . Σ . ενημερωαασα αυτην και _ζητησασα να _πληροφορηΟη τας _επι του προκειμενου αντιληψεις της . Ηδη η Β 2 ΕΕ τελει εν αναμοννη των απαντησεων του _Γρεττανιχου _ΙΙροξενε ιου και _της ΔΣΕΕΣ » . Δ . Λ . Χ . ΑΙ ΠΡΠΤΛ Ι ΔΟΚΙΜ ΑΙ ΓΡΕΤ , ΑΤΟΜΙΚΟΝ ΟιΙΛΟΝ ΑΟΝΔΙΝΟΝ , 11 ( _Ρεουτεο ) . —· Η _Γρεττανιχη _Κυβερνηοις _εξιλιξι σημερον τας νησους _Μεντε _Μπελλο _, παρα την _Γορειοδυτιχην _Λυστραλιαν , ως _χαταλληλον χωρον δια τας πρω τας δοχιμας _υρεττανιχων ατομικων _Γπλων . Κατα τον _παριλ _· Οοντα _Φεβρουαριον _ειχεν ανα · _κοινωΟη δτι τα Γρεττανιχα ατομικα _δπλα Οα εοοκιμαζοντο εις την Λυστραλιαν χ < ιια τον προοεχη _Δικιμδριον . ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑ ΠΕΤΕΥΣΙΣ ΤΕ 5 Α Ι , 14 ( _Ριουτερ ) . ·—Η Αστυνομια ετεθη σημερον _πις χατα & Ιωξιν τεσσα ρων ενοπλων καταδικων οιτινε ς ουνελα-6 ον μιαν γυναικα χαι την θυγατερα αυτης , αφου _εδραηειευ σαν εκ των αγροτικων φυλακων τοΟ _Ραμαεθ , Η χ , Λυδια _Σπρα ουλς , » ι < _ιων , χαι η _εξαετις Ου _γατ ηρ _αυτι ) ς Κλαρα _υπεχριω-Οησαν να _εηιδουν του κλαηιντος _ιιπο των δραπετων αυτοκινητοι εκ μιας οδοΟ _προ τοΟ με ηονυχτιου . 01 δραπεται _ειχον κατ ' αρχας _κλεΗ _'ιι ιν _αυτοκινητον , ιυ · _ρισχομεν ον _εξωθι ιων φυλακων , βραδυτιρον εγκατελειψαν τουτο , οφου εκλεψαν Λλλο , χαι ακολουθως αντικατεστησαν και τουτο . < 1 φοΟ _υχλεψαν Αλλο , και ιοχινηταν . Κατα την _δραπετευ _οιν _χων Απηγαγαν τον _φρουοον των , τον < Λι Ο _« ο ) ρητην _τραχορς των , τον _επιΟεωρητην _τραχιορς τον « 1 ο _>( τον , _Ιιαντιις τουτους _ενκατιλιιψαν _βρα & υκρον χωρις να τους κακοποιησουν . Ετερος φυλιιξ των φυλακων _εδη ' λωσ · ν _, « τι οι δρακεται _ηιιιλτι · _σιιν δια μαχαιρας Ινα _υπηρετην , παρα τοΟ οποιου Λφηοισον τα 4 νιυματα , και _Ικλιισαν 4 ν τος _Ινο ( δωματιου δωδεκα ονγ _(* αταδιχο « ι τα > ν και ιον _ρηΟιν · τα ( _υιηοιτην , Κα « Ι _τεοοαρι δοακοται _Ινιδυθησαν Αια π « _ολΛν _ιρρονροΥν . ΠΟΤΕ ΟΑ ΥΠΟΒΡΑΦΗ Η ΒΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΗΚΗ ΔΙΕΟΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΒΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΒΚΕΨΙΣ ΓΟΝΝΗ , 1 » ( _Ρεουτερ ) . — Πιστευεται οτι η Βερμανικη συνθηκη Οα εινοι ετοιμη προς υπογραφην την Παραακευην η το Σαββατον ιης προσεχου ς εβδομαδος . „ _~ . 4 ΠΛΡΙΣ ιυι , 14 ( Ρε ουτερ ) . - Ηρχιπε αημεοον ενταυθα η πρωτη ετησια γινιχη ουνελευοις του Ινστιτουτου Διεθνους Τυπου , _ει ς την οποιαν μετεχουν δημοσιογραφοι εξ 28 χωρων . Κατα την _διαρκειαν των τριων ημερων της _συνδιαοκεψεως Οα γινουν ικΟεσεις εφ' ολων των αποψ ( α > ν της διεθνους _οηιιοοιογραφιιις και Οα ανταλλαγουν _γνωμαι _ειι κοινων _προ-Ιιλιιιιατων . Συντομ α Τηλεγραφηματα ΛΟΝΔΙΝΟΝ , 14 ( Ρεουτερ ) . —Ο ναυαρχος _Λοροος Μαουντμπαττιν _Λναλαμβιινει αυριον τα καθηκοντα του ως αρχηγος του _ΓρετιαηκοΙ > στολου της _Μιπ _ονειου , ~ ' 0 _ιυρισχομεγος _ιν Αγκυρα υπαρχηγος των δυναμεων του _'ΛτλαντιχοιΙ Συμφωνου στρατα ρχης _Μονεγχομερυ { _αχε οημερον νεαν συνομιλιαν μετα _τοΒ Τουρκου ΜραιΟι / ΛουργοΟ κ . Μητε ρες , _παροιχιιι _) και τοΟ Αρχηγου του _ΒβνιχοΟ _Επιτελιιου τοΟ _ΤουρχικοΟ στρατοΟ στρατηγου _Βιαμουτ . Ακολουθως , Α στραταρχης _Μοντγκομ » ρυ κατεθεσε _βτεφανον _ιις το _μνημβιον τοΟ Κ _« Μλ 'Ατατουρκ . —Ο _Γριχταγ & _ς _'ΤΛουΟΥοι τΛν 'Κ 4 < βτιοικων κ . Ηνκν η _> _νσιι · χθες _< ν _τι ! Γουλη τΛν Κοινοτητων την οιιζητηβιν Ιπι τΛν _ΕυοωπαΙκΛν υποθεσεων , ασχοληθεις _Ιδιαιτερως επι τοβ _Βιρμανικου _ζητημιΜος , 1 ΜΓ _1 Μ 11 _» 1 « Μ II ΜΕ 1 V , _'ι' ΜΤ 1 Ι _ΙΙΙΙιΙΙΙΙΗ IIΙ ΗΜ Ο _ΑΓΚΝΑΙ _' ΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣ _ΤΗΡ 1 ΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΧΙΚΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑιΙΝ ΑΘΗΝΑΙ , 14 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας , _αεροπουικως ) . Κατα πληροφοριας των Αθηναικων εφημεριδων , εκ Κωνσταντινουπολεως , η κεντρικη διοικηοις τη φοιτητικης _ομοσπονδιας της Αγκυρας _απεφασιαεν , _υπως _διοογανωοη _εκει _συγκε-ντρωοιν εις χλειστον χωρον την 2 δην Μαιου , ως _απαντηαιν του συλλαλητηριου των Αθηνων υπερ _τι ) ς Ενωσεως της Κυπρου . Μεταδιδεται επισης , δτι δ αντιπροεδρος της κοινοβουλευτικης ομαοος του Λαικου κομματος χατεΟεσεν _εις την Τονρχικην Γουλην επερωτησιν περι του ζητηματος της Κυπρου και του ταξιδιου του Τουρκου Πρωθυπουργου κ . Μεντερες και του _'Τπουογου των Εξωτερικων κ . _Κιοπρουλου _εις τας Αθηνας . Η Εθνικη Κνιοσις των Τουρκων φοιτητων απηυβυνεν , ωσαυτως , προκηρυξιν ποος το Τουρκικον εθνος εξ αφορμης του συλλαλητηριου , το οποιον αυνεχροτηθη εν Αθηναις υπερ της Ενωσεως της Κυπρου χαι καλει αυτο να _επιδιιξι ) την αρμοζουσαν _εις τας παραδοσεις του ευαισθησιαν χαι _ευΟιξιαν « Εναντι ενος Εθνους , το οποιον προβαινει _εις ενεργειας , Οιγουσας τα Τουρκικα αιουηματα > . Εις την προκηρυξιν των φοιτητων αναφερεται _περαιτεοω , οτι δεν πρεπει να πα _^ _ατηρητοι οιαδηποτε _υποκρκηα ε ' ις την Ελληνο-Ι ' νιιρχιχην φιλιαν « α « τι , οταν ε-ιιστη η οτιγμη ι _? ι _συζητι ' ι σεως του Κυπριακου , « _ι Τουρκοι _Οιι πραξουν _ι ,, τι επι .-υα ? λεται . Εν τφ μεταξυ , εζητηΟη αδεια διοργανωσεως συλλαλητηριου εν Κωνσταντινουπολει δια το Κυπριακυν , αι Τουρκικοι δμως 'Αρ / , _αι δεν επετρεψαν μαχρι της χθες τιιν _πραγματοποιησιν του . 'ιι , ξ αλλου , _απηγοοευθη εν Σμυρνη η συγκροτηοις συλλαλητηριου των σπουδαστων δια το Κυπριακυν , Ο Δημαρχος της πολεως , ομιλων σχετικως _ειπεν , δτι τα _συλλαι . _ητηριον των Αθηνων ωι ? - _γανωΟη απο τους αντιπαλους της _'Ελληνο-Τουρκικης _συνεογασιας . Ο Τουρκικος τυπος εδημοοιευσε χ 0 ε _τηλεγραφικην _διαμαρτυριαν του Τουρκου Δημοτικου Συμβουλου Λευκωσιας Φαχρι Ουζμαν δια το _συλλαλητηριον των _'Αβηνων 6 ια την Κυπρον . Ο _Φαχρι Ουζμαν ομιλει εξ ονοματος των δηθεν 100 . 000 Τουοχων της Κυπρου χαι αποτεινομενος προς τον ΙΙ _ρωΟυπουργον της Τουρκιας κ . Μεντερες , ζητει την πολιτικην του _προστααιαν . « Μη μας θυσιασετε , _, _τρο-αΟετει , χαριν _της πλαστης 'Ελληνο-Τουρκικης φιλιας » . Ο ΑΘΗΝΑΙΚΟ Σ ΤΥΠΟΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ! ΠΑ _ΡΑΦΟΝΙΑΣ Ολαι σχεδον αι 'ΛΟηναικαι εφημεριδες σχολιαζουν δυσμενως την στασιν ωρισμενων Τουρκικων κυκλων εναντι του Κυπριακου ζητηματος . Ουτω το « Γ η μ αι γραφει ταεξης : _« Σχολι αζουσα το τελευταιον _σι'λλ . αλητηριον των Αθηνων υπερ της αποδοσεως της Κυπρου _μερι ς του Τουρκικοι τυπου , ευρε την _ευκαιριαν να διατυπωση _αποψεις , που _εκφευγουν απο το ειδος των συνηθων υπερβολων . _'Τπεατηοινθη . _ιτι _υουως _οκεπτονται οσοι δεν πιστευουν εις την 'Ελληνοτουρκικην φιλιαν . « Δεν ειμεθα , γρα-. <( ει , εχθροι αυτης τη φιλιας , αλλα την θεωρουμεν ως προωρον δνειρον . Απο τριων χιλιαδων ετων οι Ελληνες μενουν παντοτε οι ιδιοι . Η Μεγαλη Ιδεα των εξακολουθει παντοτε να _παραμενη εις τας καρδιας _ταιν _, κα ' ι η _αξιωοις των _6 ιω τι ') ν Κυπρον ειναι Ενα τμημα αυτης της Ιδεας * . Δυαχολευο | ιιθα να παρακολουΟηοωμεν αντιληψεις αυτου του ειδους . Η _Ιεοοτης τοΟ _αιτηματος της επανοδου μιας Ελληνικης περιοχης εις τους κολπους της μητρος , _δταν μαλιστα η ενωτικη δια _, Οεσις του πληθυσμοι διεδηλωΟη κατα _χατηγορηματικαν τροπον , ειναι αντιδημοχρατικον να _ουσχετιαΟη με ... _χαιακτητικας διαθεσεις , εις τας οποιας καταλογιζει χωρις ιπιφνλαξεις το ενωτικον θεμα η παρικτρεπο μενη _μερις του Τουρκικου τυπου . Και η μεν Ενωσις Οα πριιγματοποιηΟη οπο ) _οδηπητε , διοτι αποτελει δχι _μεγιιλοιδεατιομυν , αλλα επιτακτικην _αξιωαιν θειων και ανθρωπινων νομων , που δεν _παραγοαφεται _ιιπυ _οιαοδηποτε αντιθεσεις , 'Α ) .-λα πρεπει να γινη Λντιληπτον _Ιιτι με παρεμφερεις _επιατροφας _ιις τι ' ις πιιγας των παλαιων αν · _πΟοιεων , κακιμ · χαι _ιπιχινουνην υ . _τηρεσιαν _προσιρερουν _εις _τι | ν κριοιμην _υποΟεσιν της φιλιας των δυο χωρων , που δεν Αποτελει δνειρον , αλλα _αναποφευκτην προΟπαι / _εσιν _περαιτερω επιβεβαιωσεως των » _. Ι _ι « Κ α Ο η μ ε ρ ι ν η » γραφει : « _Λυο-τρεις Τουρκικοι _ιφιμιε · _ριδες δεν ημπορουν και οεν θελουν να _χωνευσουν αυτην την ( ιπαΟεσιν _της Ελληνοτουρκικης φιλιας . 'Αποδειξις δτι ηοπασαν παλιν προχθες την _ευχαιοιιιν του συλλαλητηριου υπερ της ενωσεως της Κυπρου , δια να ομιλησουν _« _ερι ,,, ανιιτουρχιχης _εχΛ _ηλωοιιος . Γεβιαα _, Βιν _ιιχιιν χαποιι _ιν σοβαροτητα _δσα γοα · (| οντ « ι σχετικως _εΙς _αυτΛς τας δι ' _ιο-τρεις εφημεριδας της _Κωνοιαντινουπο λκιιις _, Οα _ημπορουπε να 6 ιιΟ _(» η πρεπουσα Λπαντηοις . Αλλα οεν αξιζει τον χοπον , Διοτι _ιινιιι χαι ανοητα και κακοπιοτα . Και πρεπει να _οιιιιειωοωμβν με Ιχανοποιησιν ιιτι η _Τουςχικη _Κυβιρνηαι ς χαι η _μβ · _ρΙς του _οοβαραΟ ΤοιιρχιχοΟ τυπου δεν ( χουν _βιαΟεαιν να υ 1 ι >· _Οετησουν _τΛι βημοκοπιχης _ανθΒλληνικας εκδ ηλωσεις την ουο -τρι ων εφημεριδων της _Κιονπταν-τινουπολειος » , _ι _χολιαζων , _ιΛιαης , την _οτα · σιν των Τουρκων Λ . € _* Ε θ ν ι · κ ο ς Κηρυξ » , _γραφιι , μεταξυ _ιλλοιν . τα εξης : « ΙΙ Ελ · _λοζ , δεν εζητησεν απο τοιις Τουοχο » ς ιις Ανταλλαγμα ττ ) ς φιλιας _ιης , να _βε χΟοΟν την _ιποδουλωοιν ου & _ενος τμηματος τφν ιβαφΛν της , _Νομιζομεν 5 · τι χαι οι ΤοΟρκοι Γεν _ηιιποροΟν να _Κχουν καρομηιαν _αςιανιιν _α · πο την Ελλαδα . Ετσι , τιθεται , απλ . α το ζητημα . Εαν δε οι Τουρκοι φιλοι μας δεν θελησουν να το αντιληφθουν , αυτο δεν ειναι βεβαια αρκετος λογος , δια να καταδιχασι ] η Ελλας τους Ελληνας της Κυπρου , ει ς _αιωνιαν δουλειαν » , Η « 'Ε ο τ ι α » _απαντφ σκωπτικης εις _τοιις Τουρκους _φοιτητας , οι οποιοι _ενεβι'μηΟησαν την _καταχτησιν της Κυπρου και το αιμα , το οποιον Εχυσαν οι προγονοι των δια να την κατακτησουν . « ΕΙς την περι Κυπρου προκηρυξιν , που απηυθυναν προς τους _συμοιατριωτας των οι Τουρκοι φοιτ ηται , — γραφει η « Εστια » — παραπονουνται , οτι δ Ελληνικος λαος αδιαφορει δια τα _Τουοκικα δικαια επι της Κυπρου , ?| οποια ειναι Τουρκικη , _ζνμωθειβιι με Τονο κικον αιμα » . - _ιπτ | _οξεν , ομολογουμενως , σφαλμα , δτι το _συλλαλητηριον της Ομονοιας διτ ιι χεν ως συνθημα την αποδο · σιν της Κυπρου εις την ... Τουρ χιαν , εφ' _ιισον ειναι αναμφισβητητοι · , δτι η νησος εχει ζυ · μωΟη με Τουρκικον αιμα : Πραγ ματι , κατα την Επαναστασιν του Εικοσιενα , ο Κιουισακ-Μεχ μετ εσφαξε _ποοληπτικως ολους τους λν'στιανους αρχιε _νεις χαι προκριτους της Κυπρου — υπερ τριακοσιους τον αριθμον ι Και το αιμα εκεινο , εις το οποιον επνιξαν οι Τουρκοι την νησον ημπορει καλλιστα να _χαρακιηριοΟη ως ... Τουρκικον 1 » . Το _€ _* , _Ον ος » _συνιστο _} εις την Τουρκικην _Κυοερντ _^ ιν δπως μη επιχρεψιι την οργανωσιν αντισυ / . / . αΛηιηριου χατα της ενωσεως της ινυ . _τροο και εν συ _νεχειφ παραπονειται δια την _ανυενωτιχην _εκστρατειαν των Ι ' ουρχων . « Ηρχεσε — γραφει —το _προχθεοινσν συλλαλητηριον _υπερ της ενωοεως της κυπ _« ου δια να _καταδειχθω ακομη μιαν φοραν ποσον εκτιμουν την _ελληνοτουρχικην συνεργασιαν οι Τουρκοι . Ο Τυπος των εξακολουθει να μας _υυριζγι διοτι , συμφωνα με την _αρχην περι _αυτοδιαυεσεως των Λαων , _ζητοΟμεν να μας _αποδοθη μια απο τιιιων χιλιαδων ετων ελληνικη μεγαλονησος , με πληθυσμον 4 _λληνικον κατα 80 και πλεον τοις εκατον , οι δε φοιτηται της Κωνσταντινουπολεως απειλουν να συγκροτησουν _αντισυλλαλητηριον , εις οπαντηοιν του εν Αθηναις γενομενου Ι Πρεπει αρα γε ν' _απελπισΟωμεν οριστικως περι του οτι οι Τουρκοι θα _λογικευθουν οσον αφορο το δικαιον της Ενωσεως χαι την αναγκην της _π _& _αγματικης φιλι ας των δυο _χωςων » Τα « Ν ε α » ανασκευαζουν Ενα προς Ενα τους Τουρκικους Ισχυρισμους σχειικω με την στασιν της Ελλαδος εναντι του εβνικου θεματος της Κυπρου και αποδιδει την γνωμην περι « χιμαιρας της Ελληνο—Τουρκικης φιλιας » εις < επι 6 ιωσιν ενος πνευματος ξεπερασμενου , παλαιοτουρ κικου . ' Και η Τουρκια — πεθαινει η _εφημερις — που εΟεμελιωσεν ο Μουσταφα Κεμαλ , δεν διευθυνεται αχ' αυτο το πνευμα » . _ΗΙ 11 ι : 12 1 ΗΙ ΑΙ ΗΟΗ Ρ _ιυΙ ιΙΗ _ΙιΙ & Ι ΕΙς την ' _Λοχιεπισκοπην _Α-, Οηνων εξακολουθουν να καταφθανουν εξ δλης της χωρας ιη λεγραφηματα και _επιστολοι , _, δια των οποιων διαδηλουται ο ενθουσιασμ ος οργανωσεων κ « 1 ατομων δια την _επιτυχιαν ιου συλλαλητηριου υπερ της Ενωσεως της Κυπρου . Μεταξυ των σταλιντων προς τον 'ΛρχιεπΙσκοπον νεων τηλεγραφηματων ειναι τα ακολουθα : ΤοΟ Συνδε σμου _Ανοαιηροιν Αξιωματικων του Νομου 462 ) 48 , του Συλλογου _Τπιιλλη λων του υπουργειου Εμποριου , των _Ταμιοχων _'Τπαλληλαιν Γορειου Ελλαδος , ιης Ε . Δ . Α . Δραμας , της Ενωσεως Πιστωτικου _'Εμπορι κοΟ Συνεταιριστων _Μιχρεμπορων Αθηνων—Πειραιως , τοι , Συλλογου τιιν ιν Αθηναις εγκατεστημενων Κρητων εξ Ηρακλειου «* Π Κνωσος » , της Ε · _νωσιοις Ηπειρωτων Μεταμορφωσεως Γυ ροινος , _της Ενωσε ως ΙΙιιντοπωλων , τοι Εθνικοι ! Ομιλου Δημοδιδαακαλαιν Πρεβεζης , τοδ 'ΕΟνικοΟ Εργατουπαλληλικου Κεντρου _Λαρισσης , του Συλλογου ψιλων της Γυζαντινης Μουσικης , τοδ _Συλλο γου 'Κλληνων 'Τπιιλληλων Αμερικανικων Αποστολων Ι 3 οη · ' , θειας , της Ενωσεως των Επαγγελματιων Χαλανδριου χαι Ι περιξ , της Ενωσεως Διευθυντων ΕλληνιχοΟ Τοπου , της ΠΕΑ Με σσηνιας , των Διυ , ιοσιων ι 1 - παλληλων Γορειου Ελλαδος , του Συνεδριου Δημαρχων και Κοινοταρχων Χιου , τοΟ . Διδασκαλικου κοσμου Αλμωπιας , του Εργατουπαλληλικου κοσμου Αλμωπιας , του _'ΕργατοΟΛαλληλικου Κεντρου Τρικαλων , τοδ . Μητροπολιτου Μαρωνιας , του Μητροπολιτου Βυθειου , τοδ Δη _μαρχου Αγιου Νικολαου Λαση-Οιου Κρητης , του Δημαρχου Πολυγυρου Χαλκιδικης , της Πανελ ληνιου Χριστιανικης και 'υΟνιχης Αμυνης _€ 'Εν _τουτψ _1 > Ιι κα » θεσσαλονικης , ιου εφημεριου Παλαιοχωοας _Χανιιον Ι _' ραντζιοκακη χ , _α . Το ψηφισμα του _συλλαλητη οιου της Ομονοι ας δια την ινωσιν της Κοπρου επεβοΟι ) υ · πο Επιτροπης Κυπριακου Αγωνος εις τον _ΙιυωΟυπουοΥον κ . _Πλαστηραν , τον προεδρευον τα της Κυβερνησει » χ . Γιμζελον , τους _Πρεαβευτας των Ηνωμε _νοιν Πολιτειων , της Μεγαλης _Γρεττανιας χαι _της Βαλ λιας , τον Λορδιιν Χαλιφαξ και τον στ _ραταρχην _Μοντγχομερυ , ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΗ ΦΛΟΞ _ΛΙΑ ΤΟΝ ΓΩΜΟΝ ΤΟΝ ΠΑΒΚΥΠΡΙΩΝ ΑΒΩΝΩΝ Α ΘΗΝΑΙ , 14 ( ΤοΟ ανταποκριτου μας , _τηλεγραφικως , Αρ . Τηλιγ . ) . » 148 ) . — Εαν αι _( ιψιβταμενιιι τεχνικοι _δυσχολι αι παρακαμφθουν , Ολυμπι ακη _φλοξ , η Λ . _ιοΙα Οα αναφΟη εκ τοΟ ηλιακου _φιοτος δια φακου την Παραακευην ( ιιβριον ) εις _Ολυμπιαν , Οα _μιταφερΟι ) την πρωιαν του Σαββατου δια του ΕλληνιχοΟ Αεροπλανου της _Υιιαμμης εις _Λευκωσιαν . Δια _της Ολυιιπιακης φλογος Οα _ανικρθη δ ( Ιωμος εις το _ΣτΛδιαν Β . Σ . Ε . Αμμοχωστου , κατα την π _< ινηγιιρικην Εναρξιν των _Παγχυπριων Αγωνων , το απογευμα τοι » _ΛροβΒχσυς ΣαΛ βατου . « Μι ΟΑ II ΛΥΠΗΡΑ Μ _ΙιΡΟΣ _ΚΑΤΑΣΒΟΛΗιΙ ΤΗΣ ΤΡΟΝΙΟ ΚΡΑΤιαΣ ΕΗ ΤΥΝΙΓΙ ΤΤΝΙΣ , Η ( Ρεουτερ ) . - _Εκπραααιπος τοΟ Βαλλου στρατιωτιχοΟ _βιοιχητοΟ εν Τυνι δι _ιβηλωπεν _, δτι αι _πληροφοριαι , καθ 8 ς 6 _Γιης _« _υρισχεται _εις κατ ' οικον συλληψιν , ιινιιι « _φανταβτνχαι χαι _ψιυδιις » . Ο αυτος _Ικποοαιοπης _επεβεΛαι _ωοιν , αφ' _Ιτι _ρον _, τας _πληρο · _φηριας _, « τι προΛλεπονται « ηι · _στηροτερα μετρα » προς _βιατη · ρηβιν της δημοσια ασφαλειας . Σηιιιρον , _εςιροαγη _ιιε το Ιν Τυνιοι _Βραφειον ταΟ Αιιυ · ΟυντοΟ _εχδοοεως _αδειΛν ουτοκι _· _ητων Γομβα , ( κ της 6 > οια ( _Ιτ _ραυμητισΟησαν _οοβσοΛς 4 Ας Ανω Διευθυντης κ , Λα ) ι « ρη και 6 γραμματευς του χαι ελα · _φοΛΒ πολλα Λλλβ ηο / _ιβηηα , Β ΚΑΘΗΜΕ ΡΙΝΗ ΠΡΓΤΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ' Ι ΥΝΔΡΟΜ Λ Ι : Εσωτ βρ : κοΟ Εξ (·> τβρικο _« Ετησια £ 2-0-0 _ΕτηοΙβ £ _34 _Μ ) ' Αμβρικης _? _20 Ι Η ουνδρομη _βιναι ιιρο « λτιρ &« εα . ι _4 | _πΞΖυ :.- Σεληνη 20 _ημεροΛΙ * _κΙνατολη ηλιου . 1 . 4-1 ' _-τιρβις _«·**? ' / Παχωμι'οι , ' . _Αχιι _^ υ . _^ . - <' _£% _? Ο ΝΕΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΕΩΡΒΙΑΣ Ιι Λ , Μ . ο Αρχιεπισκοπος κ . Μακαριος _ΙιλοΟ χθες ΚΙρ _ηνιχην δια τη _οππιας αναγγελλεται δτι Λ _Μητροπολιτης Μελ · _χισεδεχ _ιξελιγη _Πατνιαρχης _Βειοργιας ( _Ροιποικης περιοχης ) _εις _Λντιχαταστασιν τοΟ χατα τον παρελθοντα Ι _' _ιιιριιυαριον Αποθανοντος Πατρι ιΙρχο » Καλλι στρατου . ΙΙ λ , _Μαχαριυτιι Απεστειλε _τι | ν καταλληλοι 1 Λιιαντηοιν εις τι ' ιν ΕΙοηνικην _τ _< ιυ > νεου Πατριαρχου . > Ο Δημ « _ρχ ©{ Λευκω · ! Ι βΙ _» χ . { ι ΘΕΜ . Ν . ΔΕΡΓΗΣ : ια Απ * ντηα η _προοιχωι ! ( Ι ( _τε _ιιΚΟΝΟΧ » « Ι ( 11 τ _6 ν κ . Κ . Χ « 4 εριιν , ] _νομιχειν _αυμΦβνλον τη { ι _ΕΛιτρβπιΙι Υ βατ »> ν ι Λ » _υκωοΙο <( , _υπ « των _τι _» ι _τλον ι ! ν « ΝΙΑ ΤΓΡΛΧΤΙΑ Ι !| ΒΚΑΦΑ ι Ι ΤΟΥ χ . ΧΚΓΕΜΙ » . |

Τίτλος Θέμα Σελίδα