υ ΚΥΓΕΡΝΗΤΗΣ _ΚΑΙ Ο κ ΡυΝΤ _ΑΒΟΥΕ _Υ ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΟΝΔΙΝΟΝ θα διεξαγαγουν συνομιλιας επι του Κυπριακου , των οποιων , ως μεταδιδεται , θα _μετασχη και ο εν Αθηναις Γρεττανος Πρεσβευτης . — Ανεχ ωρησε χθες _εις Αθηνας ο Βεν . Προξενος της Ελλαδος κ . Γλαχος . Κατα _χβεαινον _επιαημον ανιυ _ιΟιν ωΓεν , ο Κυ 6 ερνηι π 5 τη Κυπρου Στρ χταρχ _ηι _ι ερ _Τξων Χαρντι γκ _ανεχωρπαε μετα συνοδεια ς ει Αγγλιαν αεροπορικ ως . Ουτος ανεμενει © ει Λονδινον το απογευμα της _χβ _ες . Ο ρκδιοαταΓμο ς του Λονδινου _μετ _ειωσεν , βτι ο Κυβερνητη 8 α _παραμεινη εχει ειτ ' ι 8—10 ημερας - β « _διειαγαγη _ιε συνομιλιας μετα του _'Υπουργου των Αποικιων κ . Λιννβι _Μιτ ουντ και αλλων Υπουργων επ ' ι του συνταγματος Ραντκλιφ και αλλων ζητημ ατων _αφορωντων την _Κυιτρον . _Εις δυο _χβεσινας εκτακτους εκδοαεις _^ τιις Εφημεριδος της _Κυεερνησεος δημοσ ιευεται , _οτι χρεη προσωρινου _Κυδερνητου θα _εκτ ελη ο _Γοηβος Κυδερν ητη _ς _, κ . Τζωρτζ ι ινκλαιρ και οτι τον ει ς _Ανγλι-« ν αναχω _ρηιαι ' τα επισης _προαωρινον Διοικητικων Βραμματεα κ . Α . « Ι > . Ι . _Ρενταγουευ Θα αντικαθιστα ο κ . Ι . Φ . Συμονς . Βραμματευς Βραμματειακου Προσ ωπικοι ) . 'Ο κ . _Ευμονς 8 α _αποτ ελη ωσαυτως μελος του Εκ _τ _ελεατικου _Συμβουλιου της Κυπρου , εφ' οβον χρονον 6 α υπηρετη ως _προσωρινος Διοικητι κος Βραμματευς . Καθηκοντα Βραμματεως Προσωπικου _ανετειηααν ει ς τον κ . Χ . Κ . Αρτεμην , Ανωτερον Διβικητικον Λειτουργων . Ανεχωρηαε χ 8 ες αεροπορικως ει Αθηνα ο εν Κυ . _τρω Βεν . Προξενος της Ελλαδος κ . Αγγελος Γλαχος . Εξ αλλου , κατα χθεσινα ραδιοφωνικα πληροφο ριας αναμενεται ει ς Λονδινον και ο εν Αθηναι _Γρεττ ανο Πρεσ βευτης 22 ερ Τσαρλ _ι Πηκ , _οατις φερεται οτι θα _μετασχη των συνομιλιων , τας οποιας ο Κυ & ερνηι η ς τ _ιν Κυπρου θα _διει αγαγη εν τη Γρεττανικ η πρωτευ _ουση . ΛΟΝΛΙΝΟΝ , 26 ( Γ . Γ . α ) . —Ο Κυ βερνητ ης της Κυπρου _αφικετο ενταυθα σημε ρον το απογευμα _^ Αμα τη αφιξει του εις Λονδινον ο ιε ρ Τζων Χαρντιγκ εδηλωσεν _, οτι _εσημειωδησαν επιτυχ _ιαι εναντιον τη ΕΟΚΑ και οτι η οργανωαις αυτη _εξασθενει . Ερωτ ηθε ις _επι των τελευταιως ληφ _βεντων μετρων 6 £ ε ρ Τζων Χαρντιγκ εδηλωοεν , οτι ταυτα κατεστ ησαν αναγκαια λογω των απολιτιστων μεθοδων τας οποιας χρησιμοποιει η ΚΟΚΑ . « ΕΥΝΟ Ι ΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑ Ι ΡΑ . · _ΑΟΗΝΑΙ , 26 ( Αθηναικων Π ρακτ _ορειον ) . — Ο Πρωθυπουργ ος τη Ελλαδ ος κ . Καραμανλη , ο οποιο _επεατρεψεν _ενταυδα εκ Νεας Υορκη την νυκτα _του παρελθοντος £ α _$ 6 ατου , εσχε χθε διωρ _ον _συνομιλιαν μετα του Γασιλεω Παυλου . Την παρελ _θουσαν νυκτα 6 · _-.. Καραμανλης απαντων εις ερωτ η _ιεις δημοσιογρα φων επ ' ι τη τελευταια ς αποστολη του εις τα Ηνωμενα Εβνη , ειπεν οτι ω σκοπο ταυτη ητο η ευρυτερα _προβολ η του Κυπριακου κα ' ι η εγγραφη του ζητηματος εις την _ημερηηιαν _διατ αξιν τη γενικη συνελευσεως . Ο κ . Καραμανλης προσθετων οτι αμφοτεροι οι σκοποι _επετευχθησαν , εδηλωσεν οτι η συζητησι του Κυπριακου εις τον ΟΗΕ αναμενεται να διεξαχδη μετα τα Χριστου γεννα λογω τη προηγουμενης συζητησεως των επειγοντων ζητη ματων , των αφορωντων της Ουγγαρ _ιαν και την Αιγυπτ _ον . Ερωτ ηθει ς επι των _προβλεψ εων του επ ' ι του Κυπριακου ζητηματος , ο _Ιιλλην Πρω _θυπουργος ειπεν οτι καιτοι πολλαι χωραι αναπ ροσαρμ _οζ « . ι ν . την _πολιτικ ην των εν οψει τη παρουσης διεθνους καταστασεως _, μια ευνοικη ατμοσφαιρα εδημιουρνη _θη _εις του κυκλους των Ηνωμενων Ε βνων . Ο κ . Καραμανλ η εδηλωσεν οτι κατα την ει Ηνωμενα Πολιτειας παραμονη * του ειχε συνομιλια με Αμερικανου ς επισημου επ « ωρισμ ινων _ζητηματων , μεταξυ των οποιων το _Κυπριακο ν . η οικονομικη _εβηθεια _ετρος την Ελλαδα και η ενισχυ _σι των Ελληνι κων ενοπλων δυναμεων . Αι αποψει ς _τευ ετυχ _ον ειλικρινους _κατανςηαεως . Ερωτ ηθεις επ ' ι της πα · _ρουοη _ πολιτικ η κατα στασεως εν Ελλαδι ο κ . Κα ' - ·» - ιιανλη _ετ ενισεν οτι η _Κυ-( _ιε ρνησι του , διατ ηρο _υσα Λ _κει _αια ν την λαικ ην της 6 * - σιν και εχουσα την _ευπισ _*· . _· : αυνην τη Η βυλης , θα πυ τ - χιοη την εκπληρ _ωσιν τη _· αποστολης τη . Ο Υπουργος τη Πρ _οΒΛο _ια της Κυιερνησεω κ . Τσατσος εδηλωσεν οτι η Κυ _δεενησι _ς δεν θεωρει ως _επεινουσαν την συζητησιν του Κυπριακου εις την Γουλην . _Ουχ ηττον , ειπ εν , εαν η Αν · -ιπ _ιλιτ _ευσις Βη τη _σπ τουτο , η Κυ 6 ει _· . νιισι ς θα εδεχετο τοιαυτιν συΒητι _νσιν μονον μετα την ετι _στ _ροφην του κ . Καραμανλη απο την _επικειμενην _επι ι γ _κ ψιν του ει _ΒιουγκοσλαυΤαν . ΣΥΑΛΟΠΚΟΝ _ΠΡΟΣΤΙΜΟΝ 950 ΛΙΡΩΝ ΕΠΕΓΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΠΑΝΑΒΙΑ * ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΧΘΕΣΙΝ _υΚ ΕΠΙΣΗΜΟΚ ΑΝΑΚ 0 _ΙΝ 08 ΕΝ 'Τ . τιΙ του Βοα < _τ « οι · Λικιοοι ων Σχεσεων _ιξι-Ω _οΟι _) χΟι ς τη «/ ιολουΟον ( Ι _ναχπινικΟ _ρν : _« _Κιιτοπιν Της _ιιτ _^ μΟοιας ιι _νιιχοιηεως , η υ _.-ιοιιι 6 ιΒιη ·/ . 0 η _ι ' _Ιιι _ινανιαν την 20 ην _Νοεμ ( ι «[ ου , κι ιι κι _Λνιτξαοτητου _ιγκυοου _π ) . η · ( κι (|· ι ) £ ιι (> ι · / . η δκιπι οτιι _)& Βι _, _τιι , Μι ' . Β ( μ ( Βι ( _ιαλ ((> ς , πι ιιγι » - _·* ! _κατ οιζοι ι , - ! Τ , · ν : _· _. · Β _ιιι _ η ι 'ιν τ _>'> _τιιι , μοχοιιτιχι ιν πιι _ιμηυι αν , ι ] !>¦ ποια ιπετ _εΟη ' / Μχ _ιι τι > Β · Λπτννο - _μιχοΒι _στ αΟιιου Ι _ΙιινκγιΛ τιμ Ιιην _Ν _' _οεμ _δοιιι ι · κ < ιι ΡΛλ < ιι |·> ' _τοΟ τον . Λι · ο τουλαχιστον των _^ _ιιππτοιν _εΒνπι γνωπτοι εις _τιι δι ' νομει Λπφαλει κς κιιι διιιτε / . _ουν τω _οΗ- ι' - ιο _« _οατηοιν . > _Τλιι _τοιι _Λιοιζ )) _Τομ ( Ιιι _ιτοι μιιοΟ ] ι Λ κ ( ιτι 1 _? . ογιι _χατηνομη ς . _ιοηπτ _ιιιοι ' _, _Λλ < Ι _Λε την _χοιοικο _!· : 0 « α . _τιιιΤ _^ _Οι ) , οποις . _ι / _, _ηιιιοοονν _πι · λλ ογικπν _πουστιμον ιι ' ιΟ λ » οων , _τυ ο . _τοιυν Λ . _τι _) τελει _τι | ν ι _' . _τολο-Υιι'ΟΒ _ιιιαν ιι . _' _η . ' νην ε _.-ι _πχΒνης τ : ? ν αοτι _'ν ο _) ηκηυ _στιλΟ μον _^ . Κ'ΠΙ , ΜΛ , _21 ι ( _'ΒοΟ ( Ιντ ( _ι-τοκηι _τοΒ · μη ) . —Πε ο ' ι την μεοημΟοιαν τι _]> χθε ς : δ _^ ' < Ι . μ ρι αα _(^ ι ? . _ειας ιτι » νΒνΒντ ηη > _παν _τοι , _^ _ιιπΒιΒΛ'ΠΒ κι <· _τοιν . ους Παναγιας εις την πλι _ιτειιιν ιοι » χω ριον . 13 _προσωπα , μετιιΗι » τι _ ιν οποι ιι ) ν /» ι : | _ιιενιος γοΒ _» _χιιιβιοι' « 1 Λ . } 1 ιιηιι _·/ π !) < . > ' ( ιη : Ν _ιι-Οιιναηλ και οι κ . 'κ . ΒιιιννΒ ις Νικολιι ΒεοΗ _ιγιαΛης , Μελη _IVοιΟΥι ' ου χα ! οι _ΛΛελιΒ η ' ι κ . κ . Μιχ _ιπ ' ιλ χαι Κρπ _ο'ανο :: Λαμπι _>· _- ι _: νου , _μΒΤΠιιοΟ _^ _οην Λι ' _ηνακνι _- ιην ει _ τον ( Ιοτννηιιικ ην πταΟ μ ' . ν _της . _τιΙλπ _ιι μας . Η ΥΙ 1 _ΕΜ ΤΟΥ _ΧΑΡΜ . ΙιΡιΟΥΚΦΙ ) ΠΑΡ _ιΠιΜΦ _ΓΗ ΕΙΣ _ΑΝΓΤΕΡΟΗ _ΑιΚυΙΤΗΡΙΟ _Η ΚΑΤΗΒΟΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗ ΕΝΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΥ Υπυ _ιοΟ _ςΙδ ικοΟ δικασι οΟ κ . Ε · λισοο ν τιαρ _επιμψΟι ) χΟις ιν _Λεοκωο ( ι _? / , _νωπιον ανωτιρου _εΙδικοΟ 6 ικσ · _οτηρ ιου και 04 _ικ 6 ι « αοΟ Π _ιην ΙΟ _ι _' προσεχου ς Δεκεμ βριου η υποΟε _οις τοΟ _ικ Λευκωσιας 22 « οΟς Χαραλα · _ _τ _ιιυς Ι . _Τε _^ _αυραψη . 6 6 ηοιος κα _· _τηνοραται βτι την 15 ην παρελθοντο ς Μαρτιου _ειχεν εις την _κατοχην το υ Ιν _περιστρ _οψ _3 ν των 0 . 38 . * Η εισοδος ιις τΑ κοινΛν _εχτιη-νορευΟη δια λ 6 _γοος ( _ασφαλειας . Ι _αχυραΙ _οτρατιιοτικαι δυναμεις ιψρουρουν το _κτΙριην τοΟ δικαστηριου . ΠρΛτος μαρτυς κατιΟ εοεν ο αστυνομικ ος _ΜουσταψΛ Βιουοουφ , ο οποιο ς ειπεν δτι την IIην μ . μ . της 15 ης παρελθοντος Μαρτιου μαζι ) > 1 αλλους _ειατυνομικο υς βιιι , ηγαγεν ι · ρ ευναν εις την οΙκΙαν τοΟ κατηγορουμενου . _Κπτ 4 την _« _ιφιζιν των αστυνομικων ο Τερ » ουρ < _4 ψης ικοιμ _ατο . ΟΙ _αοτυνθ | ιικοΙ _τι > ν αφυπνισ α * κ αι _ανεκοι νωοαν εις αυτον , δτι τδν αι > νιλα ' | ι 6 ανον _ιπ ! υποψια βτι _μειιιχε _παρανομου _οργανωοεως . Ο κ ατηγ ορουμενος , _ιυυνι . χιο ιν ο μαρτυς , ( ζητησε , _τΛτι . , αδιιαν να ινδαΟιι ει ς την _κουζιναν , βπιμ του _ιπετρ απη . Απο τη ν κουζιναν βμως , διω μιοου _Ινδς παρα θυρου _τιατηλ-Οεν εις τον κηπον και _ιξηφανΙυ Οη . _Κοττοπιν τουτου η οΙκΙα _ηρευνη Ο . · _ιπιοτα _ιιινω ς , μ ( . Λπι _τ ιλεομα την Λνευρεσιν ενος περιατρω _ιρου και Ιι _, _ψυοιγνιω ν . _ΑντεΙετα ζη μενος υπο τοΟ ικ των δικηγ ορων τοΟ κατηγ _οραυμινου κ . Β . Πολυ βιου , 6 μαρτ υς κειιιΟιο ε _* Λτι δεν _ινι Οιιμι _ιτο ιαν εις το υπνοβωματιον το » κατη γορουμ _ινου ι _^ ιηρ · χον _Ιιυο κλιναι « α ! Λχι μιπ . Ο μαρτυς προσι , _Οεοεν 5 _τι , Λταν διιι , _ηγαγι την Ιρευναν , _εγνωρι _ζιν _, οτι ο αδελφη ς τοΟ κατηγ ορουμινου , ο 'Λνδρεας Τερκοι _ιραφης . βιετιλει Οπο κρειτη , α'ν . Λευτερος μαρτυς , ο ιι δικης χω · _ροψυλαι , Μιχμ ιτ Αται _κατιΛεο _ε . περιπου τα Ιδια μι τ _*> ν προηγουμ _ινον . • Αντι _Β , _ιταζομενος υπο τοΟ κ . Πολο-Μου ειπεν 6 _τι _νις το δωμ ατιον τοΟ » αιι | > _υρουμ _ιιθυ υ : _») ρχον ' »'»·> _κλινιιι κιι ι Λτι _Ιιιν _ινεΟυμειτ ο κατω ιιπο ποιαν « 1 αυτων ειφι Οη το ιιεριοτρ ο . _ιρον , 'Ο πατηρ ΤοΟ « ατη _^ _ορουμινοιι , ι ιιιιν , ο οποιο ς παρ ιστατο καει » την _ιρευναν , βταν ηρι , _ιτηυη ( _Ιναιικ _ιρικι . _» με το ε _* νι : ιιρι 01 . ν περι _στροιικιν , απην _- τηαεν < Λ » ν γνωριζω _τν _Ιχι ι ο Υ _«< Κ μου » , η «» _ιν γνωριζω τι _ι χουν οΙ γυιοι μου » , Τριτος μαρτυς , Λ ιικ Οιωρη _της _Φριντιρικ _Μπιρτ _πορουιιιαοι : το Λνε . υρι . 0 ( . ν ττι ρΙοτρο _·)< ιν καΙ κατιΟεοι _ν Λτι _τουτο _διν _ηδονατ , ι ηΙ _χμηοι _^ · ποιη _Ο || . καθοτι _ιλιιπι _ ιο _ιλατηριον της σκανδ αλης . Τδ ε _, _λη-ιηρι ον το _» ιο . _ιιπ ι ! , _ηΛονητο να τοπ ιν > ιι π ιΙ ικ Φ ιηι , αλλ' η _« _Ινειφιοις _νιικι τοιουτου διν ειναι _ιΟκολος , Πτιφ _τος μαρτυς , ο αιιιυνο | ιικο ς Κυριακ ος _Ετιαρ η ( ς , _»« τε Οεαι . ν οτι την 3 _δπν 'Ιουνιου 6 κατηγο (> ουμινος _πριιβη εις κατα _οεσιν _. εις ατιαντησιν κατηγοριας , _διατυττωΟ _κιαης κατ * αυτου . ΙΠς την ιν λογω κα : αΟεσιν ουτος _ανεψερε τω ιζης _ « Το ανιυρεΟ _ιν _περιστροφον ητο παι . αιον και οξειδωμινον , δεν το _ιχρησιμο-ποιησα δε ιις καμμιαν πι _ριπτ ωσιν . Λυπου μαι διοτι δεν τ ο παρεδωσα στην _αοτυνο - μ ( α ν » . _υις το οημιιον Τ _^ Οτο ο ικ των συνηγ ορων του κατηγορουμινου κ . ΛεΟκος ΚληρΙ _δης Ι _^ γειρεν _ινοτασι ν κατα της αποδοχης της ως ανω καιαΟι _-υεως , ιοχυρι _αυι-ις οτι _αυιι ) _,-ληψ _3 η κατοπιν _ιζασκησεως επι του _κοτ ιηγορουμ ινο υ πιιοεως ΚαΙ _ιπηρεοα μου _τουτιυ . Ο δικαστης κ . Ελιοο ον κατιχωριο _ι . την _ινοτ αοιν Ι ς τα πρακτικα δια να αποψασ _ιαμ ! α' αυτης το ανωτερον _δικαατηριον . _γΛ οτιοιον 0 α ικδικασ η την _υποΛι . οιν . Πιμπτος μαρτυς , ο λοχιας Μεχ _μιτ _Σουλειμαν , κατ ιΟι _-υεν , οτι ο ιατηγορουμινος , _Λοτι ς κστι _ζητεπο _^ πο τη ς ημι _ρας της εξαφανισεως ιο υ ιπι _αμοιδ _^ 5 . 000 λιρων , συνεληφθη κατα την διιιρκειαν ιριυνων τα ρα την Λα ρνακα της ΛαπηΟου . ΑΝΕΥΡΕΣΙ Σ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΙΙΨ ΙΣ ΛΥΟ ΝΕΟΝ _ΧΟεοι νην _ιπΙοη μον α / πκοινωΟΙν Λνιτιι ιρ _ει , * ιι · 1 ς οΙκΙαν τοΟ προα · υικ ιυυ Τ , - . _ιχκνκ , ι ρ : ιιν . · ιΟ : > απν χ < Ης υπο της ιιοι υνομιας κατοπιν ληφθει · ουν πληροφορ ιων , _ιΙνεοριΟη περ ι · _οτροφον 0 , 30 , τ 6 οποιαν ιιχ _ε κλα · πΙ | κατ * τ * _αηΛηομη _τ'Ιι Ι _Οηι Μο · ιμ ·< ιΙο ιι ( κ τ _(| ς ιν ΛιυκωαΙε χ οΙκΙ _ας πιλους των _Γυνημιυν _ΛοψειλιΙης . Λιιο υλληνις Κυτιρκ ιι _νιοι , ηλικιας III κε >| III _ιτων _, ιιυνιληφΟη ειην ( Ι' _ιχνακρισιν , 0 _ΙΕΡΕΥΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΟΙΚ ΟΙ ΠΟΛΥΣΤΥΠΟΥ _ΕΝΕΚΑΕΙΣΟΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙ ΟΝ Κ ' _εα ' Β . _τι οιμιον ιΙν _ιιχ _ιιινιιιΟ _Ι ν , εΙ _ει _χιιτιΒ χιιμ τ « Βι Ι _Ιολυπτ _μιον ι , _τ ιιΙΒι Οιμιιιν χΙΙι ιτιιιτι ' ιγμιιτιι _ιιςιο · πιιι , τιι χι , ιαιΒ ιΠΒιιι _, χιπ _οπιν π _μοπι | ιΙπιυ Βοι'Β · νι | εις τΛ _χακ _, 'ι ιιν , Μιτιι _- 1 _ι · τουτων Π ( . ιιλιιμ 1 ιι ' ιν ετιιι ιι ι <| ι ) ι ιι ' υιιις _τκι' χιιι ( . ι ( ου ιιιΛ . Χ » ιπ γΛι | ( ι _^( ις ΠιιπιιΙ ' ιιιΒιννιιιι , ιιιιις , ω _,-ιμπ πτιΟι'πιι ¦ ι · 1 ς ιο ιΙν _ιικιιινοιΠιν _, _ιινιιι _γνι _οπτον ιιτι ΛΙν χιζι ' νιιιπυλ _- λιντ _οι ' _ τ ι | ς ΚΠΚΛ η τον _νιν _' ιν _ευι » Ι Ιολινιι _υ . _τ ιπι . ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ ΠΑΦΟΥ ΚΙΙΙΜΛ , 2 δ ιΤοι ) _ανταηοκρηο » μας ) , Το ποριλ _Ο ον Εαι _ιατον η _· _ριεινηυη υπο δυναμεων ασφαλειας το Μητροπολιτικον μιγαρον Παφ _εικ . ΟυΜν το ινοχοποιη _τικ _ειν _ηνειιρΙ _Οη . ΑΡΣΙΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΙΙΝ ΛΕΜΕΣΟΝ 5 , Ι ι | ιι ( « Ινιιις ) ι ( _/ ος / . _τ . ιτι | / _υ > ν Λνιι _- χοινιο _Οεν , ιι νιι χτι _ι . ΜνιΙ χι ιτ ' ιιιχον , Ιιχιι ιι / _ ιιι | ιο ς , / ιοιι ς ιιχεν ι ' , _τιΛλιιΟ _ιΙ _( ην | Βιι | ν λι ιγμνο ις _^! ς ι ην χιλτ _ι _)!· χην , ιΒ ιι ιτιιιχιπιιι ' νι | ν πι _ςικιχην ιης ηυ ) . κ « ι ς Λιμι _κ οΒ _· , Βιν _ΙΙι » Μαζι | ιι ιιΙ Λιαταγικι πι'οι χ λι'ιπιιιι ιτος _τιιιν χιν _ικιιιτιιιιπΙτ μιιιν « Ιι _ι ιλλι _' ις * χ « 1 « ΙΙο _μ _Αιι | ιλι ν · ' νι _'ιιτι _'οινιι ς χιιτ ' )!· . · .: !' , ' πι ' ( . Ι < Ι . ' « Ιι '' ι . · ' ' _'ι _ικιΙΙ ) ι > 0 ιι ιΙ ς _ιιλο _υ , - , τι ιΙ ' Ι _ιλλιινιι Κι ' . _ιοΙιιι · , ιιΙ _ΛκοΙιιι ιγιννι Ι 0 ι 1 _»· ιν χιιτι ' ι η ι ι _ιτ ι ' ι _τι | _Υ Ι ην Ιιινιιι'ιι ιιιι » · Ι 1 * Η _* ι . _ινεΛ ς τ ων Αι || ιοιι χ ιΒιν _Λςιιιιιν _τΒΙ ηολι 'ι ιι ΙΙα πι ιι » ι | ιι 'ν | ιν Ιπ / . ι ' ι' ιι · πιι της Π . II » μ . μ . ιιι χυι _ιης Π η , μ , ιιιρ _εις χιιΟ _ημ ιΟινιΒις , Λε _μΗφ _τοι * - ο _· Ι | ιι , 7 Λ νιΙιιτι _μιις γΙΑιιπιιιιιπιιιι _. ΑΠΕΔΡΑΣΕΝ ΕΚ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΠΝ ΦΥΛΑΚΩΝ _'Λπι _6 ρ πα _£ _χβις ικ ιων _Κινι ρι · _κΛν Φυλακων 6 20 _πι ς _Ανδρεας Κυρ ι _>* οιι Παναγιωτα *! , _αατις _ιι , ιτ , _ι ποινη ν τκΛ'ιαποΩς φυλακιυ _εως _Γπ 1 _» πη ρανοι ιον _χητοχην ι _ _νιρο 4 Λ αυ 6 * πλου . * 0 ( _ΗοΗρααας _ιφρι ιπολην κητ _ιι & Ικαι _ι , _ιι νπι 6 _^ Αποφοιτος τοΟ Π η _γκνηρ _Ιοα _Βυμναοιου _, Ο Πανα _γιωιου ιι χι : κπτο β » κ α · ο 0 Β | υπο του ιν _Λιυκ _ωαιγ Κπκουρ · _γιοιι ικε _ιοπ κ _« ιυ _ιι _^ ν 20 ι _ ν _ΟνιωβρΙ . ου 1 9 !> 5 , ω | ι » 0 _μπα _ιηο < κ Κπι | κ _ι . κλιου Βιωργ _Ιου Οωμ Λ Ιωαννου . Ο ι ? _υχκ < ττι ) γο /> ου } Ηνος ιων ι . Ις ιην (· 6 _ιαν _υηοΟιαιν _Παλυπαρηος Ι . Βιωρ * _κατζης _, ικ ΒΙηλβιχωρ _Ιοο , ιΙ / ι : _^ _<*· παλ λαγη . 'ΚνιΒντ _Ιον των _ιιυο πρωτων _ει χον _προοιιφΟη ωοαυτως κ « _τηγο · ρι πι _ι _, τιι _Ληοτι * Ιρ < _? _ανοηροπηΒ , _τι ) ς _Κυβιρνηικως 6 _ιι 1 ι _τΒ ) ς _χρηοεως _ενοπλου 61 ης κπι / . τιΙ αυνωμοσ _(( υιω νΛ _ιι-ηνιιΙπουν _ιρη ς ιΙινΛρας , _ι «< _τβν υιπυ _ων υ ιιι ι | ιυ _ιι υιυνυ _μ . _κυι _,, | ιιιμ · _τυρα » ι . Ιγ , _τι ν _υηΛΛι . _α' . ν _καχαι -καθ Μιχαηλ ε . _Ιββα ΚπρποΧ _η , Οπτυι _Λτιη _λλαγι | οην των κατηγοριων το 0 · των _ιλ λι . ιψπ _ιπαρκοΠς _( _ιορτυρ _ιαε , 'Λι _γνωοτον _, καΙ 6 _ΒιωρκΛτ ζης κ « τα ζηιι : ιτπι , ΟΟτος ιοραπ _ιτιι > αι . ν 1 % των κρατητηριων ΚοκκινοτριμιυιΒις , _ιι ργ _οτιρον ιυ υονιλιΗ ' Ο η _« γιΙ < κρ « ιιιτο ι ( ς _τ « ς Κιντρικας Φυλ «· κΛγ ,, (( ψαπ _/ . τι ιΗιι , 6 ι , παλιν _Οιαρκουο ης _( ιΛχης _ιιταν ι . ( χΒ . | ιι : ιαφ _ι ρ 0 |) ι ( ς τι > νοποκομι . ιον _Λ' . υκωπΙας ινα ( _# τιο · ι > . ι | 0 _η γ ( γ , ( ατρικην ( ι , < Μπη . 11 01 « ΤΑΙ ΜΣ » ΒΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞ _ΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ 0 ΚΥΓΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΙΘΑΝΗΣ 8 Α ΣΥΝΑΝΤΗ 8 Η ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟΝ ΠΡΕΣΓΕΥΤΗΝ . ΛΟΝΔΙΝΟΝ . 26 ( Ιιι _αιτερ _ον τ πλιγ _ρκνημ _α . αρ . 8 ι 4 *) . — ΕΙ _τιιν _αημβρινην της _εκιοαιν η εφημερ ' ις _« Ται ρς » _ε 5 πμβοιευει δτι ει _Αι ιινα _επικραπ _ι _αιο _ιοοε _^ _ιοε _ιτερΙ λυοεω _ς του _Κυιτριοεχου _£ ητημ _χτο 5 . Ο εν Αθηναι _ανΒαιτο · . ριτη $ τη εν λογω _εφπμεριδις μεταδιδει , ιπ ο _ηρωδυπουργ β χ . Καραμανλης , κατα την εκ Παριο _ιων διελευαιν τοι > _επιατρεςοων εκ Νεας Υερκ _η _ς , εδηλω _ιεν . οτι ειναι _ηιβανον βτι 8 α αρχισ _αν διαπρα γ ματευσεις μεταξυ _Κυηρευ , 'Κλλαδ _βς , Αγγλιας καΙ Τουρκια προ λυαιν του _Κυπριοεκου κα ' ι οτι η επιτυχια των διαπραγματευσεων τουτων βα _εξαρτηβη αηβ το εαν δα _απελευΓερωιιι 6 _ΑρχιεηΙοκο _ηοι Μακαριο . 'Κξ αλλου , κατα _δημοσιογραφικα _ετληροςρορια , Θεωρειται ιτι _βανπ συναντπ βι _ του αφικ _ομενου αημερ _ιν εΙ Λονδινον Κυ 6 ε ρνπτ _ου τη Κυπρου μετα του Επιτετ ραμμενου τη $ ενταυβα Ελληνικη ηρεα & ε ' ιχ ς . ( . Ως γνωστον , ο _πρεσδευτ _ιι 5 κ . Μοστρα & νεκλη _& η αετο αρκετων μηνων και η _πρεσδεια διευ 9 υνεται υπο Επιτετραμμ ενου ) . Κατα τας αυτα πληροφοριας , ο Κυ βερνητη _8 α συναντη 3 ι _ κα ' ι μετα του εν Λονδινω _πρεσδευτ βυ τη Τουρκια . ΚΙΙ ΙιΙΙΙ Ιι Μ ιη ιιι « ιη _μιιη Κατε _ι χον _περ _ιστρο _αον πλησιον του νεκροταφεια ) Λευκωσια τον πα ρελθοντα Ι _ουνι _ον . _ΟΙ Ψη _ΜΙ ι : II . Χι _ιειιιλη ιι . _ιιιι · _ιτιιι ν Π , ΙΙ ιινιι _γιιι ιτιι Μποιλλ _ι _- _Λι _, , Β 11 , ν Μ κιιι - _ιι ' _λ ιιι _ΙΙνιιχι _ι'ι ιι · , ιτΛν Ι Βι , ιι . _τεινπ'ς , _μιι-( Ιιμιιι 1 Βι Ι ι € ιγ χι · . _τ « . · ι < » ι · 1 ' *»· μνιι - ηι ιιι ' _, χιιτι _'ηιχαπΟιχιιιν / Οι : ιι _, _ιιι ΒιιΒι ( _-ΙΛι χιι Β- _ηιζιιη _τιιΒ · κ . Μ , _ιιΙ . _· _- γιι _φντ _υι ι ·'· ς _ιριλ _ιεχιπιν ι : ιτΒι Βι _εον , _( Ιμ _ειλειγ _Βιιιιιν ΤΒ . ' < Ι | ιμ' , _τικ _' _ιτο ιιτι |· γτΒ Μ _' ι . _11 , ' · ι _^ ' ι _' . _ιο / . ιιι ηιιι ιιτι _χι ιτι _ιν . ιιν ι ' ν : ιι ι . ιι < τι ( . ΜΚ | ιιν ο ,: ικ . _'Λ _νιιι _) Βυ ΒιμιΥιι ιι τιι _ιειπι · . _·! - χιι ν π ' ι _{ ι , _ιιιΟιιιιΙιι ιι _Ιιικιιγ ιιμο τιι μ _ι τιμ μιη ο χ . ΙΙΙ νιιλνι _Βχι , ιι Ι _» ιι . ιι · ι Ι ιετιι _ιι ' _ιιλλη ιν , _<> 𠕦 Ι χητι | γιι θ (»'·| ιιν ( ι ι αι 'νι · λι μι _· ΙΙι | ειιι τι | ν Γην | _ι- | ι . _Ι ιις _ΙΙΙι ι _ι 'Ιιιι _'νΙην , πιιςιι ι την _ι-ιικιΛι _ιν τι _· Β · Ιιλλι | νι χιι ι νι _'χι ) Λιι _<| ι ' _(· ιι · Λιι _-Χιιιπι _ιι ιι , ιιι ( Ιπτι _· νιι | ιι χ η πι _'οι . _τυλιιι · . ι | Λ . _ιιι _ιιι , _ινι _μγουπα ( _ιιιπι'ι π ) . _» κ >·» ι | »» ι » ιιΛν ι _Β / . γ _χι _, ιγ ΙΙ Λ , Ρν τιτικ . _ιτ ιιν τ ι ) Λ · μιι ινι _κςιιτι _'οιιν , ιι , _ιιοΙ _Ι ιν Τιιιχιιι ' τιιΒ · _νι-χι ' » τ < ιι | _γΙιιι _' , ΚΙ τιι ( Ιι 'ι . Βι _- χι ιιν τιιιΙ πι ιιιιτιιι- χ « η | γΛι > η ιι μινοΒ ιΙν ιΙΙιι ( Ιι ) ! : γ . _τι'μ _ιητςροιμιν _Λιιι ιι ρτμι ' ι μιιτ _ιι : 0 _.. 1 Η , ι ·| ς Λι τιιι _'Ι _τοιτε ιν ι ' ν _ ιΒμ ( _ειτς ιιι (| ιιν — _ιιιιιγνιιιιον . Λιχιιιι _ιλιιγιιι ' _μι'νιιι « 1 _χειπιγομοι _·· μι'ν ιιι ι ι / _τι ιν , ιιη ( Ινι _'Βν _ον τιι ι ' ινιο _- Τι _' _μιιι _ιξιι _ι _ι ιι _Τιιι · νι _'ΧΙΙΙιΤΙ _ _) ν _( ι «» _«··! Βιπ _. _ιμοι-τιΠιντο νιι . ιιινι _ιΛιιιπιιι · ν _τιιΒ ικι _ι-Ις τι , ν ιΙπτι 'νομιιιν . ΙΙ _ςιιιΛιιτιχΗιν ιιΙ _τμιΙ < ιι · Τι _πμη ιΒιι ιηη ν ι · Ις χιι ταΟι _' ππ , ιις τιι : ιι . _τοιι ι Λ ποιοι » : Λνιι ιπ ιι ν ιιτι _,-ι μη ΒιιΙΙιιι _» νιι ηιιμιιΛιιι _ιιιι ι » _« Ι _,-ιλιιν ιις _τι | ν ι ηιννο | ιΙι ιν , ιι _Λι-ιΙ _- ιιιι _ιι ιιτι _ιμινητ ο ινιιχι ' ιν χιι ! ιι τι , _'ιτ ιι · ιιτι Ιιι ( ιιμιλι 'ι « ν ηγ . _ιηιι μι · την ( Ι γπΙ _μπτ _ιν τοΒ ' πΒυιοτιιΛ - _ε | Ιιι · , ι · | τιι _ιιικιι _ετχι ' κ , ιιον , Ι _' , Ι < ι νι » * ι . ιιΟ ι ν π _· ιι · ' πιμ _· ι ·| ον τ ιιι ν ΙΙ _,. ΙΚ , _ι'ι ι _^ υι ινι'ν Ι Χ . Βχ μιΙΙ , _ε _' ινι ιχπ ( Ιι _Λνγλιιν απ > ιιτιιι > Τι · χΛν , Η τι | ( ιιχ _ιπ ς τ _· ιΒ · ιι _πιιι ιιν τοΒ ιι _ιι ιι _χρ χλιιΛ ιι ' ' , _'ι ' _Λγνιι ιητιΛν τιιν ΙΠιιν π _· α ¦ λΙ _ΙιΙνιιι Μ _·· _ιιιι · , ( Η ημν >) 7 (> ι > _' * ι ι ·' ιν χ < π > _Ι 7 Η _' ι ' μ / νιιιν χ . χ . Μι χιιλιΙ χιι _ι ΙΙ . Ιιινπι · ι _( θ'λ ) , ( πΙ | - χιι Ι Τιτος 'Μν ος ιχι ' ι-) , ι ·< τιιγ τ _· ι Λιχιι _ιπιιςιιιιν νιι _ιριιν Π ι . _τ ικι _χις , λιε | ι _( Ιιινι )| ιι ! νιι ι · ι ' . _τ' · 'ι ·| ι _ ν τ ιιυ _γτγιινιπ _ιι ιιτ ι ( ιι χιαι | 7 « ι . ι » υ · μΒ _^ _'Ο _ _,-ιιιΜΒΛι / Οικτιιν _ινπν ι | ν νιι ' ι τοι _'» ιιτι πιτιιι . _ιςιικ'τιΙΙ _ι ντο Λ'α _, ται . _ιιι 1 )( _ιιποι 'ν ιιι _,-τπ . ιιηη _'οιΒον _ιις την ιΙπτι _· ν ( ι | ιι ( ιν . Ι _ιχΛ _ιΛιον την ( Ι ιιι _· Β · ιπιν τ « ι · Λ Ζ . _ι < Τι _ιι . _τι ' _, μιτ _ι ι ιΙ _ιιλ / . ιον , ιιτι _Λιν ι > . _ιιΙι > _ /> ' ) ι ιιοτι · ι . ι ( ιι ιιτι « Ι Λγν ( ι _ι πτ < _ιι _πιμ '» ι ' χΛΙ ' · _ι _' (( ν ιι ι , _ΙΙ ' ι , ιι-( ιιι _, _χκ ιον ιχ υ _' ι ιιι _χιιι του 'Λγ γλ _ιιιι πΒ ι ικτιιιιτιχιιΒ ' _ιμτι ιν Ι χιι _τ ιγ γ < ιςιιιι ·| ιΒνικ . ( ι υτο _ ιιτι · νι ' / . ιπ _ιν ιιι _ _ιιχολιιι ' Ιιιι ) · . _( Η _Ι ο / νιη πμιΛ τηι ' τιιιν ιιτι _, _ιμοι-τιιιΒντο νιι _, _κιικιηιιι _- ηιιι 'ν το ιΙπΧι _ιν ιι _τ >| ν _( ΙπιιΛ _'ιιμι-« ν ιιεν μι Ιχι ινο . 'ιι ιιι ) ( ιαν , Ιν ' ιν _ικκενικιτι , ιιι _'ιιιι ιπχο _/ _ιοι-ν να ι- Ι ( . ιγι | ΟΙΙΙ'ν οΒιιιιι , τοτι · _ΛΙΛ' Οιι _ι-( ΤΒ ( ιμ ( ιΤιιππ ( ι ν . _τλι μιι _'ι ν ΤιιΒ ' _χιιιμιι τη _οιοι · , » Β · τι · χιι ι ( Ιιι ΒΟ _ιτιιν τιι η · ' ( . 'ιοτ ( , κκ _ι ιε ιντι ις _ιιον _ΟιΟ . _ιιχιιον τοιν . 'Βι ι ( ΙΛι χι ιι κι , ι . η ιι . κινι · , το Λ-« _ιιιον ( _ιιι ' . τι . _ι ( ι _ξιιγ Ι _χιαι ιγ οο ( ιι ' ' μ _( · νοι Λιινι ' ιμη τοιν _νιιον _νιινονι - πμοιν τη ς _υ ' . _' _ιις Ν < ιι | ι ( Ι μ (( ιι · τι ικι _ι-( ιι _'ι τιιι μι' _Οιινιιτον . Λυτη οι Οιε ι | Τ » ι | ηι _κνη τιον · ΙΙ ν Λιι , _τ _οι ιι _τ ιιν τουτο μιτιι την _ιι __ τοι / ηντ » :-Κιιι ο ! ηοΙ ς _χιιπιΛι χαζιιντκι ι ! ιι > ιι ) . ιΙν . ι ηιν _ιπΒ _ι ' ι ιπ ον . Η ΟΡΜΑ Γλ ΕΑΕΧΕΤΟ _ΕΙΙΟΙ _ΟΜΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣ ΤΟ 2 ΥΜΦΩΝ 0 Ν ΓβΒΑΑΜ _ΙνιΛΝΜ _'ΝΩΝ _, _ΙΛ ( Ι _' _ιοιιτιμ » . ''Κκ η ( ιΑπι ·> ιι ης _τοιΤ Ημιττονι _κειΠ Υπουργειου των ΗΙ , ι , _ιιι ρικ / Βιν · * Π _ε _ ι λ ι . ) · πι . ο / μιιρον , Λτι _ι | ΙΙρι , τιανΜ _η Ι ( ιο Κρνιμ ιις 0 Λ _ιΙΙιΙχ _ετη _ιΑικνΟς ο _! πν · 6 η < ι ηιΒ _υινη η ιν _, προς υνιιιχι _ιπιν ιοΟ Ι _ιιμψωνοιι τΙ _)< ΙΙηγ Ιι ( 1 τι | _Β , , Ο _ικτιρΛ · οωιιος · Β χ « ν _ιρυτηΟη κειιΛι _ιιΛιιον Ι | Πρ ιττανΙσ Ι ) α _ιΓιχετο _ιομινΟς « Ιη-& _ου _) ιν την ΙΙνωμινων ΒΙοΧηιιβν ιιις _τΛ Χ _ιιμφωνην τΙΙ ς ΙΙειγ ηη . _τι | Β , , Ατ _μιντυν ι | ς ι . τ _^ μην _ιριιιτηοιν Λ Ιδιος _ικηρηικ _, _ιηπς ιιιιεν , οτι Ιιιν ( ιονατηι νειι _( Ιιι _ιιΙ ιιι _ωι ιπ ττ _* , ι | ρο _·) ι _3 (]( ιιε ΜπΟ' < τς _τΛ Μου ( ιου > . | Ηιιικ ( ν μιλη τοι' ) _Σμμ _^ νου ( ι _Τοιιμκχε , το ΙρΛ « , η _ΠεραΙιι κει ! τη _Πεικιατιτν ηαρι _κιι · _ληοην τ ' | ν Αμερικανικ _ων _Κοιιριη _. οιν Κ » μιτΛοχ η τοΟ ΧυμΦυ _νου , _υΡΟΣΕΦΕΡΟΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ _ΥιΙΗΚΟΟΤΗΙ ΕΙΣ ΤΑΣ , 6 . 000 ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΙΒΥΠΤΟΥ Εντο νος _Γρεττανικη διαμαρτυρια κατα της Αιγι > πτιαχι ] ς αποφασεως εις τον Ο . Η . Ε . και συσκεψεις εν Λονδινω καΙ Λευκωσια . —Ο ΑιγυττΛιος Υπουργ ος των Εξωτερικων _ζητει οπως ο Ο . Η . Ε . _εκδιωξη δια της βιας τα Αγγλογαλλικα και Ισραηλιτικα στρατευματα εξ Αιγυπτου . ΛΟΝΔ ΙΝΟΝ , ιιι ( Γ . Γ . Ο . — Ο Γοεττανο Τφν . _τουυγος των Εξ < ο _τ ε · _ιιΛιι > ν -χ . _Νι μπλ _εινεκοινο ) - σι σημε μον ιν τμ Ιιοιν . μ οτι η ΚοΒΤΤιινι χι ] _Κνιιρονιισις πυοιΟι _ _ΕΙ _ρντονον ιιια _ιιημα . Τι _, 'ιις τιιν Ο . Η . Ε . χιιι . τον εν Οι _κιοιγκτω _νι _Αιγι _' . _ττιον Ι [ _οεα 6 ειτι | _ ' _ενηλ-τιον ' τη ς ( Ιαο _εταοειο _της _Λι γι _-.-ιτιιικ Β | ς _Κι-ΛΒ ΟνικιΒιι _ις . _τεοι _ει . _τ _«* λ « ειΒ _ιιις ιιι . ιον των Λ γγλι ον _χκι Β ( Ι ? . λ ( _ιιν ι · . _τηχυ ( ιιν ι _? _Λινυ . _ττοι ' . 'Ο χ . Ν τ ομπ ? . _εΒπκν ιιτι οι _< ι _> ιν _μιτηειν ρλιμεΟη _ινιεντι _ον των ιν Λγγι . ι ( ι _Λινινπι _οιν ι _' _-ττι _χοιον , 6 _ι ν . τ . ιι _, _κιητιει δι' νιι ? . η _·[ ΠοΒ'ν _αντιποινει ηιιι τι ) ν ΛιΥι _'πτιι ι _^ _-. _ιιν α . _τιοι ( ιπιν . Τιι _μρτιιον π ' _νιει _πχ-λιμιον , _ΒΙ . τρν ιι * χ Νιιιι . _τλ . οιν Οιε ( Ινπιιιτ ιο _.-τιαι _ομι-ν _ιιμιιι την (>( ιο 6 ( _αιοτηι ( ι μΕ Τιμ _ΒιΒιιιβεεειοτητ _ιι .. Ο ιν _Μιετιι Ανατολη _ιιτ-τοΛοκριτη ς του Γμρττ _εινιχου _οαΛιοπτεεΟικιυ , _ιιστις _ε 1 ι _ ιχετο σημι'ι } 0 _ε - _ι _ς _ΒΟΙιιην , _μΒτιικοσε -ν ιιτι εις _τοι · _ ι ) , 001 ) Κν . _τι _> ιον ιχ τιΤ > ν _1-Ι , _ιιθΟ Λγγλο _> ν υ . _τιγχικον της _Λι γο . _ττον .-ι ( . ιιιθΒ (| -ι θ'ιι ι η Ελληνι _- _χι ' ι _ι-πηχοοτι _! :. Οι _ηγετι ει τη ιν ΛΙγ ι ' . _ττειι Κι ' . _ποκιχη ς , _τειοοικιιε : α . _τειιιχΟ _ιισπ . ν τιιν _ποοπφοι _, κιν . Ο ιδιο Λντιι _ποχοιτι ι _μετιδικορν , οτι η Λιγι _-. _ττ ιιικ η _Κυ-( ικι _ιντιηι ιδημ _ειΟι · . τιι _.-ιειιιοΒοιει το ιν _Λγγλοιν _χι ιι _Βι ' _ιλλιιιν _ιαηχε ' _χιιν ( _Ινεοχομ _ενιι ει ς πολλα ε __ - ζι' . τομμ _Β'Οιει λιρων χ < α _εΟεσεν ε · λΒγχ ον επ ' ι τιον _κιιτ _ιιΟεσε _ιον _τιοΙ _ιδιοιν ι ' . _τιικοι . ον . Οι _χιετα _Οετ αι ιιι '· ν ( ι _ τ ι « νιι ( Ι -οοι' ( . ·( ιι 'ν 7 . Ι _λιριε : _μηνιειιιος . Τιι _ποετιιν τιι υ . _τοιον διη- ( _ι _ντιιι νιι _μετ _ικειποι _-ν οι _εΙνειχοιρονντε : ι ·/ . · τη _χωοιι Αν γλ « ι χ « ι ΙΥιλλοτ ιαιι _χοιιι ιιτ γΠ ιι μχπΟ η ι _ 20 λιι κον ει II ) . Πολλ οι _ιι αιτ ιον . αν ( ε (( _ιοει ιι οντιιπο χοιτη του Γ . 11 . 1 · .. ι ' ινεχω _ςιηπα · . · ικ τη : νιοοος Βινει · - / οηικΙτ _ι 'ιν . _Κι ιτα . _τληθο ( Β ο ( ιιιι εκ _Ν ' _ε'ε _'ΤοηΧΤ ) η Βιν _ιχι _, ιι _-νι _-λπ-σις του 0 . 11 . Κ . _πννειιιτιμτ εν ιχ νεον οιμιΒ _:-ετιιιιν ( Ινε _ι ιεοον οι | ιε _·?' . ιν ιιτι _εει Λιγι · πτι _ε ικ « _ι 'Λο / ο' · ν _ιλιιΛον _ιιεχοι τη πτιγμη _μετοπ δκ ' ι την _ε ' _επελι ιοιν τοιν Αγγλων _χειι _ΙΥιλλοιν ιιπιι χΒκι _ιν _ιι . ΑΙγιατοι · . ΟΙ ιηιο . χι «> . οι _ιχνειιτ ρον Βπι ν ) Λιγι · πτι ειχ . ι | ( Ιοτι'νομ _ιιι α . _τε _ιλει ολονιν πεοιποοτεπον τοι _« Αγγλου κιιι Βολλοι · ιαι _^ . οοι' ιιτι Πα _ονλληιι ι ) _αι-τοι · - _ειεν Λεν _ιινει - • / ωοηπονν > ' ι Λιγν . _ιτον . ΑΙ _ο . _τ ει->( _, ' _, ιιΒ _, τοι . νιι τ , Ι _τι , _ι' : Ιδιοι _ς _κο-^ λ , ιο : . Ιπ _οδι'νιιμοΒ _-ν με την ι κδοπν νεν / χου δκιτ _ιιγμιιτιι : _Βε _, _-τελει-( ' ( _-ι :. ΙΙ _ε ' ιγγελΟει _ιτιι _Αιγι-πτι _ιικη ε ' _ε _·»<· _' _-- ιιοΒι : _-τεοι εΙ _, _τε λεΙ ιΤΒο ) : _τωτ _Λγ γλιον κο ' ι _Βι ' ελλιον _τιπ _ηνυοιΛ _οενεχ _οτ _η οι ) ιν ν .- ι , ιν ,: » υ . το ιη . _Γμεττιι . νικης Κυιι _ευνι | θε ( ο κα ' ι εν _Λει'κιοιτιεε , _ιι . _τον ετυνηλοΟν ( _ινιι ' ιΤΒΟΟι ε . _τιοικιοι ος το Κι · 6 εον Μον . ΝΕΑ ΤΟΡΚΙΙ _, 28 ( _Ι'εοπ εο ) . —Ο _Λιγι ' . ττιυς 'Τ . _τοι , 'ογι ι των Εξωτε ρικων Δρ Μαχμουτ _« Ι ' _ιιουζη _εδηλιοαε ι |· ες , ιιπ , ειιν τιι _Γρεττανικα , Βολλικιι κκ ' ι Ι _οοιιηλιτικιι _στςατευματο . δεν αΛοχιο-Ιιηοοη' ε | Αι γΒνιτοι 1 , τα 'ιινοιμενιι ΚΟνη . _τοε . _τει να χει > ΚΙμο . _τοιηαιιι _-ν ιιιι _εν ιιια να τα εκδιωξουν . Ι ) κ . Φαοι ' _ζ η _Βδηλο _ιαεν _ωοιευτοι : , _ει ς οι _'νεντει-ςιν του α _, _το τη _τι | - λεομ αοεως , Βιτι . ως . _τ μοΛλε . _τει , δεν 0 α γιν _· ι _οιιι _δ _ηποτε _νογιιοιιι .-τους _εκκαΟοοιοιν τ ης _Λιοιμογος _τοιι _ι _οινι , μεχμι _υτου τα ξενα _εττρατευμ ατα ι : γκ « τ « λευ |· οι _· ν την _Λιγνπτον . ΟΤΑΣΙΒΚΤΩΝ . 2 ι _' . ( Ρεοιτε ρ ) . —Ιι < : Οι _·«' ιοιγκΤ ( ον _Ποεττι- _υ-^ _οοτιιοιζει _ιΒτ ' ) ιιε ( , ιον _ιιμεειον ιιλοχιο _ρηοιν τιον ' Λγγλογαλλικων κοι Ι _ετοιιτ ιλιτι χων _στοατ ει _·( ιατιον _ει Λι _γι' . _ττοι _' . ΛΒι : την χαγ . _ειαν ανγχι ιοτηοιν της διεΟνοΒ 'ς _δι-νωιε _εο , _τονιιει η ρηΠεΤσα _εφιιμει , κ ' ς , δεν δικοι _ολογειτ _εει η πεμαιτιοιο χ « 0 ι · - _εττεοτ _ιπι : ει ς τι ιν Λ . · το- / ιοοηπιγ των _'ιενων δΒνι _ιιιΒιον . ΟΙ ΝΕΟΖΗ _-ΛΛΝΛΟΙ ΛΚ . _Ν' ΒΙΝΟΝΤΑΙ ΛΒ . ΚΤΟΙ ΟΤΚΛΛΙΒΚΤΩΝ . 2 Γ _ΙΡ _εοι · - τει ι ) . —ΙΒ Νια Ζιιλ _ιινδι _ιι διεν . ο _ε την _εττοειτολοιγιαν _ιινδοοιν εξ ενιι : _τεεγμ ατος , τι > ο .-τοιον Οιι « _ε _,-τε _ετιελλεν ει την _ΛΒγι-χτον δια την Λπτι _-νομικην δ _τ ' _-νπιιιν των Ηνοιμεν _/» ν _'ΚΙΙ _νιΤιν . 'Ο Νεοι >)/ . _εινι ) ο _ΠικοΟι ' _.-ιοι 'ργιι _: χ . _Χολλοντ _εδη-) . ( οηεν , ιιτι , _ιιι _ερετιντΥιιι . η _π »> οιτε _^ . _ορα της Νεα _ Ζτιλανδι _ιε : _^ _ρ ιι : αι'μ _βολιιν ει π ' _γ-. ' _οπναικν _ται ' _πιι ' ειναι _ι ' ι . _τιΟεινον ιιτι 0 α γι > _ι η . _τοιι ε _χτι ' ι . II ΒΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Ο 0 . 11 . 10 . _ΙΙΛΡΙΕΙΟΙ , 2 _· ( Ρεουτεο ) . — Ο ΙΙοο ε & οος _τιι- _ΙΒ _, ι τοιν ε ' _ιοπε-ΟιχιΤΙν υποΟεσεο _ιν Επιτροπης τη Βαλλικ η Κ _Ονοσονελει-αειος χ , λ ' τιι _Λιι'Λ Μιιγιι _ο , _ομιλεον κατα την διαπκειειν γευματος του _2 _ιινδεσμου _Αγγλοειμεοικει νικοΒι τυποι · , _αττ _εταχΟη εντονω ς εις την ιδιαν < Ι . _Τ 0 Υ . ωοησειι > τη Βαλλιας ικ των ΙΙνιι _ι _μενοιν ΕΟνι _ιΙγ λογοι τη _ειπογοητεικιει _ι ) τη ικ της οτααε-0 ) ς _του Ο . Η . Κ . _Ηνειντ ι των ζμιετεων του Σουεζ '/ . _ιιι _της _Οι-γγειριας . 'Ο ' / .. Μαγ _ιε ςι ι _,-τεχρινε τα ς ι . _-ιι-Οεο ει _κειτ α του Ο . Η . Ε . κιιι ι , _τηνεσε την _'ι , _τοετΗοιΥ . _τεειι _ιΠριοεειις διεθνο υς Αστυνομικε ) _Α _ιτναιιεοι . Α . _τι ιντων ει ς _πνΒτικ '{ Λ' _ιςιιΙ τησ ιν ο -χ . _ΛΙαγιι ρ ειπεν οτι η διεθνη αστυνομικη δι'ναμ : _ 0 α ηδυν _οτο να εξοπλιοΟη _) ιε ατομικα « _'ι . _τλα _υπΛ τον- υρον _υτι _τοεαυτα . δεν Οιι ιΙ χον αι εΟνικαι _δυνι ' ειιει _:. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ 0 ΔΙΚΗΒΟΡΟΣ κ . ΤΙΤΟΣ ΦΑΝΟΣ Ομιις _Γρεττητνων κοι Τουρκων _αστυν ομικων _μετ _/ . _β τι , _τιιρι _ιι _ ν 4 ην μ . μ . _υραν της χθες , ιι ς ιη ηαρα χ _ι ν _ηΧατιιαν Δικαστηριων γ ( _ιαφι ' ιον Ο κ . ΤΙΤΟ _Ε _ΦΛΝ _ΟΒ τοο 6 ικηγ ηρου κ . Τιτο υ Φανου κπ | _ιΙψοΟ 6 . Εν _^ ργηπην » 1 ς ουτΟ _» _ιηιατα · μι ' . νι ] ν ιριυναν _, _ουνιληι . _ον τον κ , _Φιινην . Ο ουΚλη _ψΟιΙς ω 6 ηγη 0 η _, ιν ουνΒ . _χιΙι _ ιι ς την κ α τ Λ _-ιι _^ ν _οιιον Δια · _ ορ > _ιυ ηικι _ι ιν τοπ , η ΛποΙιι ηρι . υνηΟη , ( 1 κια ιΙτ ( . ) ς _, Ιν _δι ' Κιγω _ξ . Ι ι * . τοΟ γραψι ιαυ τ « Βι κ , Φανου Α οποι υς ιινπ ι μι ' . λοι της / . κ ιι ι κ ι ) γυρων ι . _ηπροηηΒ , _(> ιΛ _τι ) ν η . ρ , _«]> ρι » Ιρη _' _( χιν των ( _ΙνΟρ _ωκΙν ι . _ιν _^ . ΜΙιωμι _Η ων _, παρ ( : _ληι | Ο ηα » ν βι Ιγμιιτ « των _οτ οι · χΒ . Ιων γρυι | ιθ | ιηχα )| ς . 'Ο η . Φανο ς Μ _ρατΗΤιΗ ιΙ < Ο ιορ · _ψιιπν . ΑΠΕΛΥ _ΟΗΣΑΝ ΛΥΟ ΕΚ Ι 7 ΣΥΛΛΙΙΦ 0 ΕΝΤΠΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΕΙΣ ΠΡΑΣΤΕΙΟΝ Μ ( Ι | Ι | ι ( ) Τ , ' . Ιι ( ΙΟΒ · ονΒ (( Λοχοι τιιιι ιι ιι ν ) . —¦ Α ·/ ι ' Ι ) ι | ιτιιν » 'λι ι · 0 _ι- μο · οι 'Λναπιαιιιο Μιιμπχιι χιιι ) Ιιι ν . _οι-ιι ς 'Λν _δοιινι _χ ιιι ' , _Ουιιιι _ιχμαιοι · νιο ο ) ' / ιι χιι ις μι _ιην ιροιιι | ατον ι ' _νεδαιιν χιι _τ α ιιι _·< ι οι ν α _ι κοιι _- χων ι ιιι _ιηχ _ινητιιιν . _ταριι τιι ΙΙμ _ι ι πτπιιν , _ι . ' ι _> νι'λ / | ι | ( Ιι ) π _ιιν , ιιι γνιοπτον , 17 ατομα ιν _οχι'ιιιι μι : τ _, Ι ιν λογ ιο ιη ιιιι _οδ ιον , ΔΙΚΑΖΟΝΤΑ Ι ΕΠΙ ΤΠ ΟΤΙ ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΟΠΛΟΝ ΤΟΥΡΚΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ _ΙΙρχιοε _χΟΙς « _ειι ουνεχι _ζιτοι οη · μιρον ι ' . νωηκιν τοΟ ιΚιικοΟ Ιιικαιιτ _ειιι κ . ειιμηιιιλ Τζων η ΚΙκη τ « Λ ν ιτοιΙ _- ρο » Χμιητο ·|> Ιοη , ικ _ΒοιιρρΙοιι , _ιτυν ιι > κιιι _Λνυρ _ιου _> . ι . νιοι > , εκ ιΜ _ιιμεικλιοιι , _< τ ( , _ιν III , Κ ( Πι | γΗιρ _ιιιι | _ανυνι βτι την Ι Ιην ποφιλ _ΟηνιοΒ , Χ ετικμ . ( ριιιιι ιΙι η ( Λι )< ιπν κατιι _τηι ) ε . _πικου · ρικ _ειι _) ιιιιτονομικο β Κιμι _ι λ _Μοοηιηι · ψΛ κιιι _ιιηιηιιααιι ν _τδ «( _ιλον το » τοπο » « _νκρηνιρ » , Χ ιινηνηροι τΛν κιιτην η _ριιι > μι | ν < . > ν ιι ναι 6 κ , Φοι _ιιιΒ , ΚληριΓ ης , ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ 6 ΕΤΕΣ ΠΑΙΔΙ ΕΙΣ ΒΑΛΑΤΛΝ ΛΙΑΡΚΟΥΗΤΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ _ΧΟεοινδν _ιπισημον ανακοινωθεν Λ · _ναρ ερ _ι ιι « Διαρκουση ς _ιτκχ _ειρηοεως _υτπα · κΧΒ-ιομοΟ χαι _ιρι _, υνων εις Βαλατσν οι χωρικοι _εΙδο _ποιηΟησα ν δια μεγαφωνων & _τι Οα ι . τιυρο $ ο > αι-ιο ο οο & η - _ποτε ηΟελεν ΛποπειραΟπ να διαοτια ' _- απ _ιυν κλοιων . Σημερο ν ιο απογευμα ( χΟεςι « τρατιωται ειδον _ιζ _αποσι _ασιως 600 υαρδων κο _^ ιι κινου με · ναν εκτος της περιοχης καΙ ιρριψ _σν Ενα πυροδολιο _μον . Εν _Ιζαετι ς ιια _» _,-διον ετραυματισΟη ελαφρ ως , _ΓιεκομΙ σΟη δε εις το Μοσο κομειον Λευκωσιας , οποθεν εδηλω βΒ _, 6 τι ι _( _καπαοτ ααις του δεν _εινσι σοβαρα » . ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΝ ΙΙΒΟΥΜΕΝΟΝ ΚΤΗ ΜΑ , 26 ( ΤοΟ ανταποκριτο υ _μας > . Ε πΒτρα _τυι σημερον ιις τον Δημαρχον Πα _»> ου χ . Μακω _δ _& ην κα τον Αρχιερατικ ων Ε _πΙτ _ροπον Παφου κ . ΑνΟιμον _δτιως _ιπισκεψΟοΠν τον ιις τον αστυνομικ ον οτπΟμον Παφου κρατου [ _ιι · ον Πανο ο . Ηγου _- _μιναν Χρυαορρ _αιατιααης κ . 'Λλι · ι _, ιο ν Βεωργια _δην . _ι _ _4 ς τον ιιυιιι _* αιι _τ ι _· 0 ι ιι _κ ω _ _υιαΟ _- μον _με . τιφιρΟη _οαν _ατηο του _παριλ · Οαντος _, Εα _δδατ _αυ απαντες οι κρατουμενοι ιις το παρΒι την πολιν μας _περοιτοπι _'Λον « _Δαυου _δι » . ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΒΕΝ . ΕΙΣΑΒΒΕΛ ΕηΣ ( Δια την Βτρ _οοαγωγ ιι ν _εΙς οι χη ν μελων των ουναμιων _α αφχ Χ _ιιχ _ς . ) ΙΟι _χΟι-οιγην Βχτ _ειχτον _ιχοοοιτ της Ι _Ο'ι _>)| ιι ' ( .. [ Λ _<> τι ] ΚιΙ _Ι _ρςινι _' ι οι'οι _ς ΒΟΤ _ιμιιοιπΜ _ιη νεος _χιινιινι _- ο | ιιι - ικτ _ι ' ιχτο _ιι _ιινι ' ι γχι ) οι ·| ι ([< ι ' ι _· νιος , · τι . νιι τιιν ιι . ιιι _ιον ιΙ _.-ιιι _γικιι'νι ' _- πα η ανιΙ ι της ι ' _ιινιιις τιιΒι 1 ' ινι _- _χοΒι Ινο _ι _ιγγι _λιοι . _τ _μικταγ _ι ιιγι ι ι · νο ' ιηκιν Λι _ικιπτι ιο _ιιιι · ιιΙοι 'Λιμ _τ οτι ι ' ιειιι · νιι | ιικ _οΒι ι | _μελ _ιιΒς τοιν ινο · / τλο ιν ΛιινιΙ _μιτιιν ιν _οχιετιτ με αΜ · _χημεε Λια . _τ _μαχΠιν χι ιτα την ΛιιΙςιχι ιαγ τιιιν _καΟιικοντιον τον . ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΕΛΛΗΝΟΣ _ΝΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΤΛΑΝΤΙΚΟΝ Κ ΟΜΠΧ ( Ιρ ΧηνδΙ ας ) , 2 Β _> ( Ριουτ ι ρ ) . · ΤΛ υπιρ _( ι _) _Κι ανιιον _« Φραγκο · νι α » της ι ταιρ _ι . Ιας _« Κιο _υναρντ » , κα · τι ηλκκι _ε ψες _ιντηυΟη μι _κηΟυοτι · μι , _οι _» ι ι _ω _^* _., _» , _ΛψΜ . _Ι Ι _- ιλιι . _ιι ν ιι _' _, _ΙοηιΚ , αν _τρηυ | ιπ _· ιΙη _*» ν » υτοπ ι . η 6 ( ιΙ > νονιος Ι ιλληνικοΟ ιΗμοτιλοΙου ιι _ε , το _ι _1 ( ιαυ ιου Ατλαντικοι · . Το · Φρα _· γ _« πνια · ι _ινω ι . ιιλιιν εκ Μιος Υορκης κ ατΛ την παρελΟουιιαν Λιυιι · _ραν , _Βι ιιρ _αφη _ηρο < τ * _ι _Αηιπω μεχρις ( _ιπυοταο κ . _ι ς 1 00 μιλιων _ιιτντπτιοκρι · _νομενον ιις « ουρματογρ _αψικην ικ · _* ληιιιν _ΛιΛ _ππροχην _Ιπτ ριχηΒ , _περ _»· Οιιλψ _πας ιις νακτην _ι _μΟ Ι _λληνικοΟ αιμοηλοιου « Τριτωνος » , ιο _Λποιον ι ' ιιλιι . ν _» 'κ Με _ιι ι Υορκης ι . Ις _Αμβερο _. ιν . 'Ο τρ < ιιι « ιτι ( ιι ! ι . ις ι . 1 ς το « τηΟος _πυνε τι ι ι _^ πτωο _εως Ιιλ λην _νιιυτι | Β _μετι _φερι ι η ιπι τοΟ _υπερι . ικ _εανειου » Φ ρανκονι < ι » κιιι υτιι _6 Χη 0 ι | ιις δπιλ _^ ν εγχιιριμιιν , ιιλλ' ι / _τιικι _> ψι . ν _ι ( ς το τ ρπΩμα ιου , ΑΝΕΚΑΛΥΦΟΗ II ΠΟΛΙΣ ΤΠΝ ΕΤΡΟΥΣΚΠΝ ΕΙΣ ΤΙΙΝ ΙΤΛΛΙΑΝ ( Ιιχ _μκοβ τ & ν 6 * ν π , Χ , « Ιων « , ) ΦΙιΙΜ _'ΛΙΑ , ιιι _( ΙΜο _υτιρ ) . ΙΤ ( ιλ _() Ι _ιτρχιιιολογοι ιΗει _- ! ιΙνωθ ( ιι > _^ _νταΟΟιι . Λτι ιινικιιλι _κοοιν οριστικως τ ην _τεοιοΟιοΙο -ν της ιιηλι ( . ιΒ , τι ·) ν ' 1 · τρηι ' _ιαχε , ι ν _ιηιν ιτ , Ι | Τ ( ς _ειχιν _, _Ι «| ιι _) . η ιι κ « ιΛ τον ( ιον ιτ . Χ , _οιανε _» , ΙΙ Ι _τι ιλιΚΒ _) ΚιιΜρνιιαις _Λπεοτειλι _ν ι ) . ιιοι ) τολΙ | ν ΓιΛ ν « _παρηκολοιιΟ _ηιιη την ( ιημ _ειντικη ! τι _ειιτην ( 1 νακ ( ιλυψιν , Η Ι ΙΥΙΙ ΙΤΡοιΟι _ΡΗΒιΜΗΛ _/ _Η ΝΤΛ Ι νιιΙ Ι _( ΚΙ _^ ΠΗ 1 , 1 ( 1 ι _ιπιι _βιυι _ι Ι ΠΙ ι _ιι ιι ι _ΚΙΛΙιΙ ! , _ _ΗΛΒΛΛ 'Π Ι , 21 ( Ι ' ιοντι _ε _») . — . _Κγχνοο 'Λ _ςκι _ΙΙικι ' ι οι _.-ιλιοιι _ιετιν . η πηγ η ι'Ληλιοσι οημ ι οον εν Γειγοατι _) , οτι Ι _' _ι ιισαιχα ο _.-ιλιι _, _τεινκς , αο , ιΚιιΟιι _ι'μινη . μα / ι ) τι _χιι και & _ομιι αοοιπτικιε ( _Ιεοοπλανα ε _(·· 0 ανεη _» ν χηΟημ _εμινΑ ς ιι — ι . ' νοιαν εις _μι-γαλ ( ι- _ποοιιτιιΤιες . Ταυτα _ιιΟιενοι-ν ει τιιν Μισο _γπιικΒ , ν λιμ ενα τη Λατ αχια χιΒ ι _ι-ι οια ( Βοοα _« _ι-ριεικα ι ' ιι . _χιιιοομιει επι ) νι » ο ( ιιμεν _( ι ι _' αιι ΙΟ ' ιο , τοιι' . _τιλοτ _ιον χι ( _1 _τιχι 'ικ _ιινν , _οΙτιυ γ * _κγι _< ιιν > _ιι οι · τ · _τ-ι 'χΟ ιχιΒ Οον τιι , _τιι _οηιο . _Τιχιιν Τ ( ιο υ ι 'οι _ειχοΒι οιι > ιιτιι _ι · . ωι _· μι | ινοι . _τ οο τιμ' ιΛιαν , _τι | - γι |· , ιιι . _τλι _ιοτ ιιι τοιν Ι _' _ιοοετοΒ . ' τι'χν _· Χ _· ιν . _οιτιν _ε-ς αν _^ _ιοοηοιεν ε ' =. ΛΙγο . _ττοι · _Λια οχοιΟοιν των εχ-Οοο , _τ _μαι ιοιν , ?·(| υαιΤ ( _ιν ιι Λιιμειπ / ον και ΛνελαιΙον τι _ην εκγομνα - _ετιν το ιν _ινοων γ ! την χοηηιν _υ _( , ( _ιι ( · Τ ( χων χιιι ΤηΒ / _, οπλοιΙακικ οιν _ιιπλιον κιιι _αι _·< ι ( ι : ιλ ( Ιν ( ον . Κατα την ιΜιιν . τι ) γι |· , ΙΙοποιιι τι'χνι χοι ( Ιθ ' / . ( ιλοι νται με _τι | ν ι . _τ ικταα _ιν τοι ' · λιμ ινος τη _Λατιιχ ιιι χα ] την κιιτιι η κπ'ην νι ' οιν ιιΒιι ·»» _Νι . · ομιιον Ικαν _ιιιν οιιι Βιαι _ι ειι ( Ιομ _ΒιοοοιοτιΧιε , κατιι την _, _τ _αοελ-ΟοΒ _'οιιν _Λε ι ιΙοομ ιΙοα Λ οιι ταγ _· | ιιιΒεΙ ( _ι χι | _ι ι _ιρειιιι οιι _' ταιε την κ αιι _ιαι _χι ο _, ν _ι-λοι- _το γ υΒν _ιιμ Λον νιι χ ( . ι ηοιμο . _τοιηΠ || ιν πολε μιο ι ·· _λικοι » , _( ιπα _^ ιι τοο οποιον _ονγχιι _- τιι ) . (' _- / ττ ( ιι κιιι ( 'λιν . ι _, ν Λνηχον ιι _Λλλει _ γπτ ιινι _-χ ( Ι _χιοοα . Ι _'ιπιο _ιι μοι κεχλοι τιιΒ · Ιοιι κ _ι-Ληλοιεκιν πι ' ιιι Β _ρειν _, ιιτι τι · Ι οιικ ( _ιοιιεποτι' (' _ιπεατ ιτλι'ν η . _τ ) . α ιι _τι _) ν ~ ι Ι _· Ιαν ποο οι || ιιοι >( , ιγ ι ( ιν _ταμε ι-/ _ιον χιιι ι _) εν . _τ οιιι _Ι Οιται νιι _πςιαι _, _μ τ _ιιΟτο . Οι _ΙΛιιιι κυχλι » ιιν - (/ μαπον τιιν Βκπλπ _ιι ιν _τιον οιιι το « _,- ιει . ιι του αντιθετο » Ι σχνοι _· - _ομοιι τιον Σν _ριαχιΤιν Αοχων χα ! του _ινςαακου ( ιαηιοο _τιιΟμου , τ _· ιι · οποιους _εχιεοακτη _οιεταν 1 ( ιι · : αγ « ιν _ιι . ι |· ει · οο ) . ογιιον 6 ιΛ την _ιιι απ . _ταπι ν _τιΤ _, ν 'Λοα υοιν εν ωοα χινοι · νοι ·» . ΑΙ τοιιιΒ . τ _ειι δηλιιιπει ι ' _ςι _' . _ιη-. _ιετου-ι τιιν κοινον ιχ Ομον ητ οι το Ιοοαηλ , _εΛηλι οοαν αι Ι _ςιακιναε ' . Λοχειι . ΤΕΛ ΛΜΙΙ ι , _!« ( ι ' _ε ' οι . _τΒμ ) . — ' ) ικ . _Τ ( . ιι ' χ 7 ( ι > Λο του Ι _βμηιιλι τιχου οτςκιτοΒι εοηλιοο _εν , οτι Λ ιιιι _Ιιες κο ) _ιμαντ ο εδ ρπ'οντος εν Ι _οο-()( ι ν (( ι _ανετ ιν ( Β 4 ( ιν ι |· ε ς ε ' ν ( Β () ε ( ι ( ι , ιτ οποΟετη _ηειν _ναοχα κιιι ιτι ) ( ιιι · _ματιπαν _ενει Ιηοιιηλιτην _γεοιργιιν πποι ' ι τον επ · _νθ ( χιομ ιιν ΕΙνατ , 12 μιλια ( Ιοοπ ηηνητολι χιΤι τη Τελ 'ΛΒιι _ιι . 'Κτεοο Ιομαλιτ ης ετοαυμιιτ ! ηΙ ) >) _χ ( ιΙ _εν Βιχη μα ο . _τεεττι ) ΛοΒκι οα ιιλαι _ιη _ουνιπειιι ικοι ιιπ ο ναοκιον _οιμιτ οον την η αοιΒ _ειν . 0 ΕΛΛΗΝ _06 ΛΗΒΗΣ _ΡΟΥΜΠΚΝΗΣ ΗΛΘΕ ΤΡΙΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΤΑΡΡΙΨΙΣ ΠΑΒΚΟΣΜΙΟΥ ΡΕΚΟΡ _' _ιΙΣ ΤΟΝ ΑΚΟΚ _ι ' ιΙΜΟΙΙ ΜΕΛΓΟΥΡΝΗ , 26 ( Ρεο _οτι ρ ) . 'Ο _Ελλην αθλητης ΙΟυμπ _Λνης ηλ · Οι : _οημιρον τριτος ι . 1 ς τους Ολυμ * _ττιοκοιις _ΛγΛν « ς ιις το ηλ ) ιετ < τι _κοντη με ιπι _βο _, πν 4 . 30 μ , ΒΙ ρΛτος η > . 0 ιν ο _'Λμερικο νΛς Ιιρι _υς _ΜειΛμπ Ρ Ιταπρνις μι _ιι ιΙ Βιοοιν 4 . 36 ) 1 . _κει ι βι . υτερος _ιπισης Α μερικανος ιι ε ' _εειβααιν · Ι . 52 μ , Πρετ _τανο ς _αθλητης _ιτυχεν _ιτργυ · ροΠ _μιτολλειοο ιΙγ τ 6 ν ( ΙρΑμον 1100 ) ι . ΙΙ _ΛυιττραλΙς Μπ _ιττυ Κ » _^ Τ ) ιτιερ - _ιττρωτιυοε εις την αρομον ΙΟΟ μ . _ιε ΙΙ . 5 '' , ι ημερον κατερριφθη το πρΟτον ( ιο γκοο _) ιιον ρ ( κο | ι ( Ιτι _Ο τΙ | ς ενΛ ρΒ . κ . ις τη ς ΙΛι Κ Ο _λι . μηιΛ _Λος . Ο Κορ 1 ηγ _6 ς ΝτΛνιιλ _ητν _ιηετοχιν ιις τ Ον ( Ιικοντιομον ριψιν 113 . 7 Ι μ . _ΙιΙ ς _τΛ _ΙΙΟΟμ . ( Ιηρι . Ιτευοε χΟει ο 'Λ |( _ι ρ ( κανιι ς Κωρτκ _ι ) , ικ ΗΙη ς ' ι _ι ι μα / η ς . Λιυτιρος ιις τ _<^ _ενγ ωνισμα τουτο _ηλΟιν Λ ΙΙ ρεττ πνΛς _Μτ / _^ _ιεκ _Τζιι _ινοον , ΙΙ _ειιΙΙ _ιηπις τοιι _Κιι ιρτν _ιυ ιιναι Ι ' . 47 , 7 ' ' . Λ Ιι ( . _Τζωνιιαν ιι-( ιτ _( ρι ) οι : ( ιΛν ον κατΛ _υν οε _* . ¥ «· τον τεΟ ικ _ι _/ _Βι'ρολιιΒττοο . Οι Αγγλοι οΟληταΙ _Βκορντον _ΠΙρι , ΚρΙ ς _Βοιιταγο _οιΙ ) κοι Ντι _ρεκ Ιμποτοον ( ιρο _ε-κρΙΟη _οπν _ιιιι τοιι ς _τι λικοι ' _ις ιις _τΛ 3 , 000 _μιτρετ . Ετυχον _μιχρι της _οτ ιγμης χρυ · οι . _ιν , _Αργυμυν κοι _χηλκινων με , ταλλΙ _^ ιν α ) _< _ν κ 6 ληοΟθ ( _χωραι _ ΙΙνωμεΙ _-αι Πολιτε _ι ' αι Ι Ι _χριιοιιι 5 ( ιρ _γυρει κη 2 _χιιλκινα , Βοιιι _τ ι . κη _υνωαις 3 , 7 κοι 4 ΛντκποΙ χως , Χυυι | Β > Ι _π 3 , Ο κοι Ι , _ΒερμοΜα : Ι , Ι κπ | 2 , Λοιντρι ιλΙιτ Ι , καΙ 3 , Νορ 6 η γΙπ Ι , Ο καΙ Ι , _ΤοεχοολοΙακΙα Ι , Ο « οι Ο , ΝιΟι Ζηλα _ιΙ _ιΙα Ι , Ο κετ | 0 , Πολωνια 0 , Ι καΙ Ι , Οιιγ γαρΙα 0 , Ι κπ _) Ι , _ΛονΙιτ 0 , 1 καΙ Ο , ΒπλλΙ _ο 0 , Ι χα ) Ο , ΚηναΜις 0 , Ο κοι 1 , Φιν λιινυια 0 , 0 καΙ Ι , 'Ι _Ιλλλ ς 0 , 0 καΙ 1 , Ι ραν Ο , Ο κπΙ 1 , Κοριη ο , 0 κηι Ι , ΙΙ ( ινι _τ ιΙαι || ιος βαθμολογια ( χει ως _Ιι , ΙΙς 'Λ μερικη Ι 3 ι ) , Ρωα _ειΙει υ !) , Βερμανια 46 , ΙτολΙ » 37 , ι _οιιι ) 61 α 33 , Αγγλια 30 ! Ι , Λυοτρ _ειλΙα 30 , ΠολωνΙοι 2 Ι , ΠιριιΙιι 13 , Βαλλ (« 13 _· 4 , ΟΛ γγε / ρΙει 13 , Παρια 11 , Νορ 6 ι γΙ « II , 'Λρ _γιι ντινη 10 , _Τιιι . χαι _ιλοΙιι _- κ Ια II , Κπνα 5 ς , ΑεινΙ » Μ , Ζι | λαν 51 α _Λν , Υ 7 , « Μλλαν οΙιι 6 , 'Ο . ι _ετια 3 , 'ΒΛλας κηι ΙΙουλγ 'ετρΙα α , _ιχ 4 , Νιγηρια 2 , _ΜικλαΙι » , Ν . Αψρικ η , Ι ιιιι _ηνΙιι « οι ΠοειγκοΗλαιιΙα _ιΙνΛ Ι . ΕΦ _βιι _ιΙΙΙΙ ΕΚ Ι « ΕΚΙΙ ΙΡΙΡ βΙΙ ΙΟΙ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΟΥ 1 ΜΟ _ΡΨ ΟΥ , 2 « ( ΤοΟ _ιΙντοτιι _,. ριτοΒι μιις ) . _·· Περι την II . Ι Βι | ι . μ , τηι χΟις | ΚιιριοκΙ ) ς | ηκουι ιΟι ) ιιορο _ΙολιαμΑς _εΗ της ηιιιι _ΟυνοΒ . _ως ιοΟ ιιατυνο ιιικοΟ οιειΟμοΟ _τι ) ς « ι . )| ιοπΑλκ ' ις _μεις . _ΑργΛτιμον ΑγνωοΟι ι Λτι _ευρεθη νεκρος _< Ι ( Ι της κλινης το _ε'ς _Οω μαπον τοΟ _οταΟιιοΟ ιις _ΤοΟρκος _(« _ικοορκιοε Λ · _οτιινομικ _ιις . ΙΟ τιτΜ ) ιοι _μπιφιρκη Μι το νοοοκομιιον ΙΙεν _Τειγυιας και _( Ια _ιΛιν ιΙγ , _ΜΛρψοο _τιρος _ειιε _νιρ γ ιιαν νι κροψιας . _ΛΙιιη ( Ιιιιοι _ιι , ιν Οτι ο _ΟιΙνοπος τοΟ _ιπικοορικοΟ προικλη _Ο _/) ικ _πψηιριις τιλη _ι , _Λ _' οης την _κεφαλην του . ι : ι « ιΙ < _ετ ( ιι βτι πρ Λκι ιτηι _«« ρΙ τυχαιας ικιιυ ροο « _ροτηιικ . ις τοΟ _πε _· _ριι Βτροιροιι του θυματος , μι απο βασει ς αγγ λο γαλλπν εισ πο ρτ σαι _-δ ΚΑ _-Ι-ΡΟΝ , 26 ( _Ρεουτ ερ ) . —Το _Αι _γυητιακ _ον τμημα πληροφοριων _ανεχοινω σεν αιτοψε δτι ιι νγ _ελθηοα · νεαι _απιδα _^ ει _Αυι-λογαλλικων _μοτ 'αδων _ει ι τε Περ _τ _ιαιι , _παρκ την- _απχφχζιν του Ο . ΙΙ . Ε . Β . _ερ ' ι αμεσου _αποχωρη . αεας των ξενων στρατευματων ει _Αινυεττου . ΕΠΕΙΣΟ _ΔΙΟΝ ΕΙΣ ΠΑΛΛΟΥΡΙΠΤΙΣΣΑΝ Ι ην ΙΙ . Ι . _') νι · χτΒ ( . ιιν ιΙ ν , ιΗΟ ινολ ' . οι , ιεΒ ροντι ·· πτ _ι ατι _,-ιτ _ινην πτολην - / . ( . _ιιιι μιιτο χι _'ι ινοο ικτι 'πηπαν την Οι ' ιοιιν ιιιχι ιι χιιτι ' ι την ο-Λιιν Π _αναγιιι ει ς ΙΙαλλ οινιι _οτιποι / ν . Οτ αν ο 2 <> Βτη ι 'Ιο του ΙΛιοχτητιιιι ' . _Λνημειις ΙΙςκιχλιΙιι · _ιινοι ξΒ τι | ν _Ομικιν _, ι . _ΤΙ' ( Οιιθλι | Ι )| ι ) Ι χ ιιι _ιτ οιιΒμαιιοΟι ) ιι τ ον _λαιμιιν χοι την χιΙι ια . ' 11 μητι ) π τοι ι _επι πιις ιτμαι'ιιιιτιπΙΙι ) _ιλικι _μοι . 'Λ | ι () _οτι ( . _ιοι μι ΤΒ (| ιι , ι ( 1 ι παν ιι το νοοοχομιιον . II , ΕΛΛΗΝΙΚΗ _ΣΤΡΑιιηΤ . ιΑΙιΤΙΠΡΟΣ _ΟΠΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΛΙΒΡΑΔΙΟ _Υ η ΚΛΙΒΡΑΛΙΟιτ , 26 ( 1 _'ιοι . τερ ) , • Ο Βιουγκ _ηολαΟος Υιιο _μργης _'ΛιιιΙ _ντμ ( ΙντιεπρεκΤηγος ΙιΛν ΒκΛον _ζεικ _Ιοχι οημιρον αυνο ιιλΙας _ιντηιΙΟιι _μετ ' _Λντικροικ-ιπεΙος τοΟ 'Κλλην _ικοΛ ιπ ρατιΛ , τιλειυπης » Ιπ _6 την ιιρχηγ _) , αν ιοι ) ( _ιηεερχηγοι ) τοο Β . _Χληνικοο ιπιτι λι ιοιι Ζτρατου ιιντιοτρει _τ ε _] . γοιι 'ΛΟανααΙου _Λη αηιΜ . ΙΙ Ιιλλιι _- νικη ιιντιπροοο _ιιιιι _ιε , _|) τις ιν _^ _ΙκιΤ _·) χΟι ς ( νχηΛΟη Λι < _ν _ΙΙημερον _ιειιο _κιψιν _, ιγι , νπο ωοηιιιως Ι 1 ι » τΙ | (« ο τοΟ ιιρχηγοΟ τοΟ ΒιοιιγκοολαιΛκο _υ Ι ΖηιτιλιΙοο ιτρ _ητοι ) ηντιι _ττρητ ηγου _ΛςηΟμηο _ΜΛ κκ _οιιτς . ΤΡΙΤΗ 27 Νοεμβριου 1956 _ΙΒλιι _ντι ' _ιΛ ημ _> Ι . _' · τ _« — _Ανατολι _) _ηλιον- Ο . ιι ' — Αι « ι ς _-ι . _υΟ ' . ΤοΟ ( Ι _γιοι ' ιιεγαλομ ανΤι'υο _'Βμχιιι _ιΙιιιι του _Πεθοι- _^ &¦ « ΔΙΒΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ » ΙΙΡΕΥΝΙΙΟΗ ΑΙΑ 4 ΗΝ ΦΟΡΑΝ ΜΟΙ _'ΨΟΤ , 31 ! ( Ι ' οι · ιιντιι , _-κιχ οι · τ ιιι ι μα )·—Την νι 'χκι τοΟ , κι _οηλΙΙ _ιι ιιΙΙ ηΒιτιιιι Λιι _'νι _ιειγι ' ιΟιι νια 1 _'οπινν _ι-Ι το ινπ ιυΙΙιι _ετοιματΒιον τΛιγι · _νι | ς 'Λχ νΙτ _ο ς _' - _Χ' _^ ς Κ _>· υι · ικ ι ν Χ _(( 1 ιοικ ιγ Ι _' μ . μ , ιΛι | κολιιι _·( Ιι ιπΒν η · ιι ' ςοι Ι ' υιΙ _'νιι ι ·/ ι ο τι ' ι _ -τ _ματιοιτι _χι _^ ς 'Λοιιιν ομΒι _ις . Ιιιν _ιιι η τι _'Τι ' _ευτι _· Ι _· ηιι , _νιιι _ι ' Ι _^ ν ι ι « Ι · νι ι ΙΙι | το ιν λιι γιμ ( Κιιμιιτιι ον ιντο τ η / Νιοι · ) , _ι'ΙΙ η _ιιμιιικι , —Λ · νιΙ | ιι ' ι ς Βιιι _· ι ιιλιιι ις ι | _υι · ι _· νι | - ( Κιν ( ιι ' _ιιυ'υι ιν χ / ι _ειμνοιχιαχον κ <( - _•( ΒνΗον τοΟ κ _^ ΙΙ η ντιι χιιλλ η . _£ ι ι · νι λι | ι | ΟιμΙαν Λικι _ιιτιιμα εχ Χιιιπιιι _ τι ' ι Λποι _ιι Λ (| _/ ΙΙι | Π ( ιν ιλι _'Μι _'ςκι μι _· _τ _ΛλΙ γον , ΣΥΝΕΛΗΦ _ΟΙΙΣΑΝ ΔΥΟ _ΜΑΟΙΙΤΡΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΦΟΝ ΚΤΙΙ . Μ Λ , ι ' Βι ( Ιοι · ανκι . _ιοχι _, ιιτοιι ι ικς ) . — Το Βιπ _ιΙγιΙ ιμιι τη • / Πι _ς ουνι λι |(| Ι ) ι μμιν ι' : ιο _ιιονι ' ιμιοιν ιιηι | _· ιι ) . ι ( ιι : κατα την ιιοον , ιμι · - πιιι · , ιν 1 τι |) κ ιιι , ιιι Λ ) Λι ' 'Λ ( Ιι )· _νουλιι Ο οη _ανιοοι ' , μαΙΙι | Τ μια τοΒ ' Κ ολλι'γ _Ιοι · Ι |( ' ιι | ( ι ι · χιιι _Κιονοιαν · τ / ( ι Κι ι _/ λΟον _ιο Ι _Κ κι χλ / ι » _! 1 :, | κι-( Ιητ οια τοιι 1 _Ι _· | ιΥιιειιιιι · 1 ΙΒιι | κιι · , ι πι τηι Ιπ χι ιμ ιπιιιμ 11 π Βι _.-ι ι · . _ι Βι ι _· _ιιΙιηετιιν νιι ι ' ινι ιι | _· ιιιποι _ν _,-ι ιινι _ιι μι' _ειι _· _ν-( Ιη _μιπιι ιι την ιν λ ·' · Υ · ι · ιιοον . _Λιιτε ιι χιΜιτοΒινται ιι _ιοι _'Οχιχην » 1 χ |( ιν χιιΒ | θΙ | ιιι η οιοι · μινι | ν οι ηυ _- λιι χι ' ι ν γμνιιιχιΒιν . ΑΝΑΜΕ ΝΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΜΕΣΟΑΑΓ ΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ Το κει μενον της ομιλιας του πρωθυπουργου κ . Καραμανλη προς την ομο _· γ ενειαν της Α μερικης . — ΑΙ ελπιδες του εγιναν πεποιθησις . — * 0 κ . Καραμανλης θα επιστρεψη εις Νεαν Υορκην τον Ιανουαριον , _δτε θα συζητηθη το Κυπριακον ενωπιον της Βενικης Συνελευσεως των Ηνωμενων Εθνων . ΝΕΑ ΤΟΡΚ 1 Ι , ιι ) Νορμ- _, 6 _οιο « ( Το » | ιονι | ιο » _ιΙ _ντιιποχοιτου μα ) - —Ο Κλλ ην _ΜνιοΟν- ι _, _-ιονιιγος ν .. _Κοι νστ _ιιντ ινος Κιι · ( . _κιμανλη . _« _ιοτ ι ποο τη ς _ιντεΟ _- Οεν ( Ινιι _χεοοηοΒοι τοι- εΙ / ε χθε τιι εσπεοα _τι | ν ιτ 'χαιοιειν _νιε . _Τ ( ιμα _χαΟΒ | θ ι _) _ιις δι · ι . τν « ν _ _ΛοΟιν ποο τιμην του ν . _το τιιν _ι-λληνικων συ _> μ ( ι _τ ειιον τη ΑΙ _ειζονο Νεα 'Το ι _, _ικι ) , ν . _ΤΕγςα ' ιμμισι : , κατα τον _χειι _ειετισμον τοι · πι > υ τα εκατονταδας τιιιν _ετο _γΛαιτημο _- νεον , δτι η _ΚυΟεον ησι τον Οα ( _ιαυιοΙΙ _σταΟεοα _διΒχδιχοΡση μεχρι τελον την ( ιπυνομ _ι _) ν ι ) ιν . _ιιιοουνμ _ιι ιυυ Κι ' . ι ι _, 'αΜ _,, _.. _'Ι οτι ι ει _ -ε ' ι _ε . ινοι Βεοοσεχους λι' _- _οειο τοΟ Κν . τοια χον _, _λογ () κα ' ι τη Λιε 0 ν « Ρς _ιιε λιξπ ο , _αποΙιαινπ ηΛη . _τε . _τ οιΟη η ι . Κ ' ις _ το _ειει-, _-ινον , το οποιον , _τ αοετεΟι ) _ ε ' ι το _ξενοδοχειον ιιιιει . _·» ( ενθα στι _γι ' _ιζετειι κιιι η μονιμο πα _^ ιι Τ _([ ι Ο _ιιΚ Ελλ ηνικη _ΑντιΒιοοαι ρ · . _ικ '( ι ) _ηιι-κιιινοντο ιιιτ _ιιξιι ιιλλιιιν ο 'Τ . _ιοι'ογ υ τοι ν ιιι _λτγοιχην κ . Κ . 'Λ (! ε ( ι ( ι »| _' , η — _^ 1 _> . 'Λυ _χιι- . _τιοκο . το 'Αμι-ε _ιινι ) κ . Μιχαηλ , ο ΙΙςιεπΙΙι ι τη 'Κλ λαιΟ . π ' ι μελι ) τη 'Κλλ η « χΒ | ' Λντι . _τοοοιο . -ιειο . , οι ικπι _^ _οοιοτοι τη 'Κ 0 ν ( ι _( . 7 . _ια ΚΒ _-.-ιοοο , οι ηγ ιτ _ειι των ενταυθα Κι ' . κ > ια · • Ο κ . ΛΙ _'ΖΕΜΧ ΛΟΥΕΡ _χ ( 7 > ν _οογεινοΙπειον , ( Ιντ _ι . _ιμοοοι . _τοι _ιιλιιιν τοιν ελλ ηνικυ ιν οοιμιιιιτιον _, . _-ιολλο ' ι Βιμ _εμιχεινοΙ ι . _τιπημοι κλπ . Τιι Λι'μ . _ιοοιον Β | νιΙ ? Β ιιε τοι' ε- θνικοι · : Βμνοι · 'ΛμΒ ι ιικ η : __ κα ' ι Κλλαδο , τοι · - οποιοι 1 « τοι . · _γοι-δηοεν ο _χι'πε . Ι ο τενοοο _ κ . Ι . Μοοινο και _εκλειοε με τα ευλογ ια : τοο _'Λοχιε . τατκα . _τ οι' . θεομον και παι , 'αοτ _ιιτι χον εγ κιο μιον τοι · κ . 1 Ι οοιΟι _-πονογοΒ · ε . _τ _λειεν υ κ . Ξ τ . _ι κ ο . τα , ακολοι ' _ΙΙοι Λι' ι : λα ('> Β τον λογ ον . εν _μεοιο ' - ( οι [ οιυν _χριαοχιι _ι , ττ _ιαι ' _ιτβιν νι : 1 ινΤ ( : ! _Κ . ' : αι · γ-. Τ . _· ν , ¦' _: -.:. Κ « - _ριεικινλη _, η . _Τι ,. 'ιλι _ιι _ : τη Λιι ιλι _εε- _τιιΒ » ο _.-τοιοι' _ι '/ ει ( ι : _αχολοι'Οι . ι : « Α . _τει-Οι'νιΛ _,-τ μο την ιν 'Λ _ιιγριν . () 'Ομογ ινεκ _ιν τον χιιιι ιιτιπ _? _Αλ · Τ' _^ _ι ι ι , < ο ν * τ _) το ? ΚιΙιε _ιι _νοοεοι της 'Κλ _λαιιο κα ' ι ιιιατρανιιινω τιιν _ι-. _ιεοι ) (( (' ενπαν του εθνους _Λια την οιμιειονμ ενην π 0 · Ιοοον _τ · ον τεκνιον τη ελληνικη ς _πιετριηο εις την _εριλοςενον ται · - την γην τΒ _) = _μεγι ' _ιι . ης _Αημοχοειτια- τιιν Ηνο _ιμενοιν ΙΙολιτεκον . ! Ταιιτοχ _ρονιος ι _τ ιαοη λοι και την _ειιγ νοιμοετοι · ην τη χι 'Ι 'α μας Οιιι τα πολλιε . · τλ ( ι νψ' νμοιν _παοεισχεΠειοα χειτιε οιαεττημ _ειτ _ιι νπηε _, _ιεοι α _κιει 6 οε ) 0 εκιν . II οι »} ι-Ι ' , ολη οα ιιεν _ι'πηει _ξε ματαια . IIι ) η η Ι'ιλλα ς , ειναοι _-Πι _-ιετα μεο ' α · • τ . » τα _ιοειπια χιιι την επ ' _-γχι _'αιν τοιν _κοιοιμιον _μετιεπολεμικοιν / ειο-( ΣΥΝΕΧΕΙΛ ΕΙ Σ ΤΗΝ -Ιην Σ ΕΛ . ) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΡΟΙΙ _, Η Χ Υ Ν Δ Ρ Ο ΜΑ Ι Ε _οΜτ _εριχοΟ Ε _$ υτερι _> _ιθυ Ετηο _Ια ι 3 Ετπαιο _ι Ε * Η _αυνυρομη ειναι προιτληρωτ »« _. 0 τιτο υποδεικνυει χαλαρωσβν της ελλ ηνοτου ρκικης εντασεω ς ΠΡΟΣ _ΑΝΑΓΙΟΣΙΝ ΤΗΣ ΓΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΑΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤ ΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ _ΑΡΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ! Η . Συμμαχια κατεστη νεκρον _γροχμμα συνεπεια τοΟ Κυπριακου . Ελληνικη _ στρατιωτικτ _| _φτοστολη εις _Γελιγραδιον . — - Η Βιουγκοσλαυια αιτεξενωθη απο την _Τουρκιαν . — Συγκεντρωσις Ρωσσικων δυνα μεων προς τα συνορα Βιουγκοσλαυιας , Τουρκιας και Ελλαδος 0 ' Κ . ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΜΕΤΑΓ ΑΙΝΕΙ ΕΙΣ _ΓΕΑΙΒΡΑΑΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ , 20 ( Τηλεγραφημα Αθ ηναικου _Πρακτορειου ) . — Η κυβερνητικη _εΛιιημερΙ « Καθημερινη » , _σχολιαζονοιι το μηννμ α του _ΙΤροεδοοι , της _Βιουγκοσλανιι στραταρχου Τιτο _ιτρος τον Τουρχον _Προεδρον χ . _Τζελαλ Μπαγιαρ , ει το οποιον ο Βιουγχοσλιιυο ηγετη _εκφοαζει ειχι ν δια τη _, ν _χαλαρωσιν της Ελι _, ηνο - Τουρκικη _εντασεοις προ τον ακοπον _Λνειξιοογονησειιι του Γαλκανικοι ) _Συμετωνον . τονιζει , ιιτι _οΜει ς εν Ελλαδι αντιτιθεται ει τουτο . < ΙΙ Ελλας , προσθετει τ ' ι _ειρημερις , δεν _ευΟυνετεει οποιαδηποτε δια την _εξειαβενησιν τοι » _ονμηωνον τουτον , Απο . _σεα ιιι _ευθυνειι διιι το ζητημα βαρυνουν την Τουρκικην _Κυβερνησιν , ιιτι _ενεθαρρυνε χιιι _νπεΟιιλτ _|> ε το _οργιον τη γενοκτονιας τη βιι- Σ ε . _ττεμβριο » 1955 κεει η οποια _τιορα εξυπηρετει τιι ν _πολιτιχην του Ην - τεν επι βλαβη τη ελευθεριας του Κυπριακου λαου > . Αφ' ετερου , Το ι ' _ινι ξιαρτητον « Γημα » εκφραζει _ιχ . _ιινοποιησιν δια τι ' ιν _ενεργειαν τοι » Προεδρου Τιτο , ητι ς , γενομενη μετα τι ' ι επεισοδια ε ' ι την _Ουγγιιοιαν και την _(| _ανεραν διιισπααιν μετα τη Μοσχας , _ειπαετει _αναζωογονησι ν _τει : Γαλκανικου Σ υμιι'ιιινοι' προ _εδραιωσιν της ει ρηνης ιι τα Γαλκανιεε . Η ιη ημερι ς _αυτη προσθετει , δτι η Ελλας . _τροσβλεπει μετ' εμπιστοσυνης προ το οι'μεροινον τουτο _. Αλλα , _εψυχρανΟη ιιπο της Τουρκιας , ητις _« _νεστη εις _τοιις δικαιους ποθους του Κυ . _τριακ _« Β · _λιιου . Ο Ελληνικο : λαος — γρι ' ιιρπ ιν τελει το « Γημα * — ευχεται _ειλικρινως _επιτυχιαν ε ' ι την _προιτοβουλιαν του Τιτο . Ιιν τουτοι , τουτο _εξαρτατεα . αποκλειστικοι εκ τη _ΤοιΟχιαο . ΠΓΛΙΒΡΛΛΙΟΝ , 20 ( Ρε ' _ουτερ ) . — Εγκυρος πηγη _εδηλοι - οεν εν Ιιελιγραδιεο , ιιτι _καταβαλλονται , προσπαθειαι προ _ανειβειορι , σιν τη Γαλκανικη Συμμαχια εν Γψει της _αι'ξονση Σ οβιετικη _οτρατμοτικης Ισχ _»· ος ει χο ' _ιρα γειτνιειζουσα προ την _Βιουγκο-« τλαυιειν . Η Συμμαχια _ιντΕγραφη μεταξυ _Βιουγκοσλαυια , 'Ελλαδα •/¦ . ιιι _Τρνρκιει τον _Λδγουστον του 1954 , εν _τιι _πρειγματικοτητι δε κατεστη _νεκρον _γρειμμιι _ιιπο ενος ν . ιιι _πλεον _υτονς , _σνεεχενα . της Ελληνοτουρκικης εντασεοι δια το _Κυπριιιχον . Ελληνικη _στρατκοτιχη ηντιπρο · σιοπεια υπο την _ηγεσιαν του υ , τ αρχηγου του Επιτελειου ΣΒτρατου _Στρατηγε , υ 'Λ Οιινειοιου _Λησπα . _αειιιχετιι χθε ει ς Πελιγ _ραδιον δι ' _ανταλλαγην _επισκεψει _» _δκιρκειας 12 ημερων . Ο Ελλην _ΙΙροιΟυπουργος κ , Κωνστ . _Κιιρα-μανλη Αναμενεται ε ' ις _Γελιγραδιον την ¦ Ιην _Λεκεμβριον διι ' ι πολιτικο ς συνομιλιας . _θειορτ ' πιιι εντειυΟ ιι , οτι η κι'οιιε _δικιχερπα τη- _Αναβιιιιετεω της _ινμμαχιας _υγκειτιιι ει ς την _Τονρ _κιειν , πρδς την οποιαν η Βιοι _* γκοολειυια βαθμηδον _( Ιπεξ _ενιοΟ _») _, καθοτι _ι'υελτιοιιτε τα ς αχεππ Τ )) ς _μρτι ' ι της Ι ' _ιιιοοιιι κατα _τ _·' ε ε ι ( . εχεις του _τρεχεη _· τος _ετοι _· . ΙΙ _Βιουγχοετλανιιι _ιεερετιιι ω _ειρχιετιιπει _εετχειτω την οφιιΙΙ _ιομετρηοιν της Τουρκιας . _Βινετειι Λν τιλη . _ττον _, ιιτι Λ _ΙΙρο εδρο _Τιτ ι > _απεητειλε _. _τροετοιπικον μηνυμα . _τε , ι » τον _Προιιρον _Τζελαλ Μ . _τειγιαρ Λρδ Λρχετων εΙ ' _ιδομαδιιιν ανιιε | ι ) · _Οικι _Βις προς τα ετ / . _ε ! ετρ | ς _μεταξ υ τιον _δι «> _χοιριιιν . 'Αλλ ι _' ι πιστευεται , ιιτι δεν ιγενετο _ιΙοιτι _πς > ετεγγιοι ς δια _εττρειτιιιιτιχας πι · ντ >· _μιΗιι _μιτα τ , Β ,- Βοι · γ / _οιιλιε . ι'ιιι · . Μ _ρυ Εξ μηνων ιιιΙτη ιιΒ _> _τι ) ι . Ι _' _ιοι'γκοολιιιια _ι 0 _ιλι _αε να . · τιιοα · _μεριατι την _οΤΟ'ιτιοιτικιιν _πλιΙ'ρ αν τΒι _Συ μμαχιας , 1 λ > ' _ιιετον _ουιτειιιιι ι ' νδιχομι _' νιι ε ' ι . _τετλη _παριτ _ηςοιτο ιις τα _ουνιιρι ' ι της . 'Λλλ' ι'ιπι > τειΛ Οι'ρους ηρχιοιν Λνιι . ττιΗΤειθ | ιενι | Ιδεολογικη _συρραξι μπιιξι ' ι τοιν Κομμοιινιοτιχιον Κει | ιμι ' ιτιιιν ΙΙοετ οιιις χιιι Βιουγχοπλανιας . Αιτο τη Οιιγγριχ η _εξεγιο · θειο ς _ιρηΒιΕρλ _ΛριΟμο _ιοιιιπικιιιν ] _ιεριιρχιιιΙν οι _> γχιντρουι ( ιι _ΛορΒιοι ι τιιν _ιΙουγκιιπλιιυιχιΤιν _υιτναρων . _Κατ ' _ΛνεπιυεΟιειωτοιι _πληροιτιοβια { χ Γον ? . γαο ( ας , _Ρωσσικε _' ι εττοατευματα ειαερχονται Η 5 αυτην . _Συμφωνω προ _μεοιχα . _τληροφορια , τεΟωρακισμεναι μοναδες , αι οποιαι _ιΙπευι · _δασΟηοαν ει _υαρνα-. * , _οταΟμευοηεις την ν . α . _Γουλγιεριαν , προ το Τουρκικα ουνορα . Κο _, τ' δλλιις _πλτιροφοριας , _Ι'ωοσοι _μηχαΜΧοι κεει _οηιιατοδοτιιι _ε-ΟεεΙΟηααν ει- την _Ηουλγαρικην _Μαχεδονιειν , προ τα _Ελ-λητΟγιουγκοσλαυικα συνορα . Η Ι 3 _ονλγαρικι ) _Κνιιερνησι δι _ετιΕι-σεν _, οτι _Ρωσετικα _στρατεοειατα στα . _Ομευοιτν εις υονλγιιριαν . _Φρονειται εν τουτοι ει Γελι γραδιον , υτι _Ρεοσετοι αξιωματικοι κα ' ι _εινδρε δι . _'Λ _' εετον να μεταφερουν Ρεοσσικον υλικον προ ενισχιΟτν του Γ Λνλγιιρικου _στρατου . Εν τι ) μεταξυ , _κατιι τον _ληγοντεε , μηνα _εςεοηλωΟι ) _Ενταβις _μεταξυ τη _Βιουγκοαλονια και τη _ΑλδαΛ ·( ας . 'Ο Α' _Βρ « μμαιευ Ι τοΟ _Κομμουνιοτικου Κομματο | Αλβανιας _'Εμβερ Χοτζα δι' ιιρθρου ει την « _Πραβδαν » τη Μοσχας Εθιξε την _πορονααν Ι _' ωαοο-! _γιουγχοετλαυιχην _πολιτιικην _, επιτεθει κατα του Βιουγκοολαυικη _μοριρης κοι , ι 4 ιοννιο ) ι <> ι · . Την _πιιρελΟ . _ιιαρασκευην δυο _Αλδανοι « τιτοΒαται » ηγεται χαι _Βιοι-γκοσλειυοι εξετε > _αο (> ιισαν ει Τιρρανα , κατττγοροΟ [ ιεΛ · οι . ε _. _τι _χατασ / οπεια δια _λογαριαοτιον ξενη _Διη'ειμεω . Ουτοι ησαν ο Αν · _τρεου _Ντειλ . η Ντσλη , πρωην μελος _της 'Κεντρικης _Επιτρο-της τοΟ Κ . Κ . Αλβανιας , ι ] _ουξυγο του _Λιρη Βκεγκει , πρωην ) _ιελο του Πολιτικου Βραφειου , και ο Βιοι > - _γκοετλαιΟ Πετα _ΜπουνλεΙτοβιτς , δστις διηνΟιη _' ε _ταξιειρχιιιν των Αλβανων Ανταρτων _κατιι τον πυλεμον . Η ΛΕΥΚΑ ΕΧΕΙ ΤΟΣΗΝ ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΥΔΑΤ ΟΣ ΟΣΗΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ _ΧΟεετινον ανακοινιοΟεν _ι ' ινιιιρερει : « Δια τη υπο του _ΚεΙι _ερνιμου 22 ερ Υ % ·» υ Χαρντιγκ , εγχαινιαοειο νια _νδατινιιεξιιιιΒΛ'ης , ν . _^' _ρητικοτητο 20 . 000 γαλονιων _, κιιι ενο συστηματος υδροοωληνιον , οι οποιοι μεταηερουν υδωρ ικ _τιΤ , ν ορεινων πιιγιυν πληπιον Της Μονη Κνχχον _, η _, _ιι'ρ ! ι [ ι |) ιι > _πορτοχιιλλοπειραγοιγ ος παλι ς τη Λευκας _ι'υριιτκετοι τωρει _οχειον ει το ιδιον σημειο / ε ' _επο Λποι [»! : ια νδιετο . _τρομτ ) Οτιε ις , ιιπιι ) χιιι τ » _ΛοΛιδ'νον χιιι _ιελ-λαι _μεγι ' _ιλιιι πολεις του κοσμου . ΙΙρο αυξηοιν της παρεχομε · νιι _ποοοτητο _ιΟ . οου _ιιιι ΙΟ . ΙΗΚΙ _γαλιινιιον υδιιτο _ημε ' _, ι _ηπιιο , την οποιαν ηδη λαμιιανιτ ικ δυο ι ' _ινεξιιρτι ' _ιτιον ι _' _ιλιΜΠιι ν (| ριιΙτιιιντοιι 'Λ γιοι . ι _Νια μιι κιιι τοιι Μιιιιρο ( Ιουν [ οι>— η Ατακα _τροιροδιιτιιτιιι τωρει | ιε _επιπροπιιι-τον _ποοοτ _ητα 100 . 000 γαλονιιον ημερησιως _τ ' _-χ _πεττ _ε π )| γων του δασους Ι _ιιΙει ειι · — Κι '· _ννιιι _« . 'Βιιυτει συμιιαλλει ιι την _οιχονοιιικι |· ι'ινι ' ιπτυξιν _της _κειιιιοπιΙλε - _ιος . ΙΙ εΠ'νδυιισμενη προμηθεια δια τιιν περιιν των -Ι . _ΙιιιΟ _κιιτιιικιον _αιιμερινΙν πλη _Ουσμον ε . _τι · τρεπει χειτιινι ' ιλιοσιν . ΙΟ γαλονιιον κατα _κι 'ηιιλην _ημιρεισιπις . Του · τιι πλησιαζει σχεδον την _ημερησιαν - / ατα κι ' (< ιλην _καταναλκιοιν _τιιυ Λονδινου . ΙΙ _( _λλε ιι _! 1 _· επαρχοι ποσοτητος ( 'Λατιις νπηρξι ' . μεχρι _τινυδτ . εν τιιν _κυριοιτιρυιν _ιιειιινεκτη _- ματι'ιν της Λευκα , ΙΙ ελλπι | _ις _ιιι _^ τ η _ιιτο αισθητη ιδιοις κιιτα τοι' θερινου μηνα , _αυτ η δε _ιμαοτιιι- τιιν _πληιινο _αον _μεχιιι προ τινος , οποτε- ο Κυ _() ε-ρνι | Τι [ ς _Στραταρχη _ιιρ 'Πων Χαρντιγκ , ι _νεκαι _νιιισε την νιτεν _νιιιετοδι-ξιιμενην . Ο ΛΒ ) μο Λευχεες , εν τ ) _προσπειΟι'ιεε , του να αυξηση τι |· . ' _υδατοπρομηΟπαν τη κιιιμοπολιι ιις , ιΙ _ρχι _κιΤι _ιδιικιμαοι να _προμηΟευ-Οη _υδιιιρ εκ της κοιλι ' ιδος . _Μιιριε-Οιεσης . Τουτο _ιι _μιιις _( Ιπ _ε δει χΟη ακατορΟιιιτον και ε ' _δοκψιιπΟ ησαν διιΙι _( ορα Λλλα μιρι } _πρατου ευρεθουν ιιι πηγαι των _Λαετων ΚΒ _^ κκοι ' — Ιιι ' ιηοι ' . _Λοικι _ηορεχοιιν ποσοτητα Κιο . ΟΙιο _γολονιοιν η | _ιερι | ειι ιι > . Το εργον _η' . _ιχ _ιηε τον _ηιιε _,. _ε > .-Οοντα 'ιουνιον κιιι ι ' περιπωΟη εντος _τε _» υ Νοειι / _ιριου . 'Κπ τοι / ιη _εν ιν ολε . ) _Ι _ΛΛ . _ΟΟΟ , εξ ιον ι ' ι ΚυΒιι _ι . _ιν )| σις _κιιτ ε / _ιιιλι- 1 _' 2 | . 2 ιο κ · ιι ο Λημο ι Ιιι . 7 . 1 ι ' _κ _μειχραπροΟεσμου Κυβερνητικου δανειου . Κ / . ετ ηδη _ειρχισιτ η γ _, _ιι-τ ' ιΛ ¦ / . _ ¦¦ Λι εισι . ι _λι _' _, _Τι ι . ι , _υδ . _ιι _,, _, ιιιΙ _ε _,, α δε με την _παςιοχην τη ηυιημι '· - _νι ' ις ουι ης πεισοτητο τιιν ΙΟΙ ) , ΟΙΜ ) γαλονιιον _ημερησιοι ο ΛΒ - Ι μος _ΙΙι ' ι κιιτιιΙΙαλη προσ . _τοΟιιιι - _τροι . βαΟμιιιιαν διιιπι _» ιλ >| νιοσιν ε'ι _ιιλιι- τι ' ι _οιν . ιιις ν _. 0 ΑΒΒΛΟΙ ΓΟΥΛΕΥΤΗΣ _« . ΓΜΕΡ ¥ ΚΑΤΗΒΟΡΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ Κ 0 Ι ΤΟΝ Ο . Η . Ε . « _Ετινεπε _' . α των _Αμερικανιχων πι εσεων _απεχιυρποχμει εκ _ττλειοτων _« _εοων του κοσμου » . ΠΛΡΙ 2 Ι 0 Ι , 26 ( _Ρεοιαερ ) . — 'Ο _Γρεττιινο Συντηρητικο βουλευτη χ . Ιιουλιαν Λμερυ , ο . αιλων ινω . τιον 400 Βαλλων _ιτιν . _τηρητικιΒιν βουλευτων κειι εργειτευν , ιι . νε <( ερε τιι εξης : « Πρεπει να _ειπεομεν κατηγορηματικοι ιιχι » εις οιανδηποτε _πεερε ' ικληαιν του Ο . Η . Ε . Βιπο > _Βεποχοιοιισιο μεν εκ _Πορτ _2 _) _αιδ μεχρι οτου επιτευχθουν οι ον . οποι _νιεις , Η ι ' ιποφειοτ περι _κιιταπαυσιιως του πικ ? ο ιν _Λιγ _υπτιι ) υπηρξε _τραγικυν _πιταλμο . Ουτε ι | Βα _) . λιιι ουτε η _Κι'βερνιτσι ς τη ευθυνονται δι' αυτην . Ουδεπ-τε εις την ιστοριαν _Κτ _^ _ΟΕΟνιισις _ινιειληΟη _τεχτον οοον η _Κυβερντ ) σι ς του _ιιρ Λντονυ Ηντεν , ειπεν ο χ . Αμερυ κειι συνεχισε . « Δεν εννοω τα ε ' ιπε - λας του στραταρχου _ΜπονλγκεΙνιν , τας Λποιας τ ') _Γρεττεινια δεν λαμβε ' ινει υπο _σοβιεο ε ' εν _εποψιν , αλ / . ' _εννιΜΙ _ι τον συειμειχικην _ιιπειλην , την απειλην · - του βου Αμερικανικου στολου της Μεσογειου κειι την _ειπειλην των Αμερικανικων οικονομικιοι · _κυριοσεοιν χαΟ' ημων > . Ο κ . Α _μερι · _κατιιγυρησεν ακολουθως τας Ηνωμενα Πολιτειας οτι ευθυνονται δ ' . α την _Γρεττιινικην _αποχωρησι ν εκ του — ουεζ , του Σουδαν κεει _Λλλεον τμηματων τη _Γρεττανιν-η αι > - τοκρατοριας και _αιη'εχιειρ : « _ΔεΛ ' _εγχατελειψαμεν τα ς Οεο « ι μας ει τα τμηματα αυτα του κοσμου εξ αιτια των _Ρεοσειικων κεει _Λιγυπτιιικων _ειπειλων , Λλλ' εξ αιτια των _πιεετεοιν τιιν Ηνο _ιμενιον Πολιτετεον . Ιιαρ * _ειλει ταυτα παρεμειναμεν ει τα Ην _ιομενα _Εβντι και εδεχΟημεν την _'Λμερικεινικην _ι ' _ι γεεηειν . Ελεεβομεν _τεορα _Ατοδειξει περι τη _ανικεινοτητος των _Ηνοι _^ ιενιον _ΕΟνων κεει πε _· ρ | _τιι _ πεεντρληυ- _, ' _-ΠγπΙτιοι _'Λιιεο _ικειτικεΙ _ _υποεττησιξε _, Ι _^ . ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΒΟΥ ΣΑΓΓΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ . _· :: ¦ ( ΕΙ _νεχ-ρος χαι πεντε _τραυμιε . τι « ι . ) Την 10 μ . μ . βραν του πειρελΟοντος _ΣειΟΟατου ε . _τυροβολη · Οη εν _ιιαριιτριιης υπο ειδικων αστυνομικων κιιι _εφονευΟη ο οδηγος αυτοκινητου _ΟιΙΛ' Ανδρεα _Ασσιωτη , 2 !» ετων , εκ _Ηειρω _! _- _εον _, _ετραυμεχτισΟι ) δε / - « ι . _μετηνιχΟι ) εις νε > οοκ' » _ιει _« δ ετερο τεον επιβατων _ιιρο & ροειο Ηαπης , 114 ετων , Ιιτερο επιβατης , υοτις _ειερεται ιιι _τρανιιατιουεις _, _διε φυγεν , Ο _φονενθει _ _ητο _εργιιλειιος ιι _εοσαεκων , _εκηδενιιη δε _τι _ ν . 1 . 30 μ . μ . _ιορειν . _£ ι · μη _< ωνω προ επιοημον _« _ΙνακοινοιΟεν _, , τυ αυτοκινητον _ειχεν ανακοπη υπ _> περιπολου ειδιχιΒιν χωροφυλακων προ _ελεγχον των _ταιτειτητιον των επιβαινοντων . Κι _τουτεον ανεσυρεν αιφν · διιο _περιστροιτον και ηπειλ _ησεν _αξιεοματικειν . Συγχρονοι το βαν ιξεκ £ νι )« εν . _Εντυ του αντοκινητου _ΛνεκαλυερΟησειν δυο _σιΒειιραι _τιον 3 χιλιοστων . —Την 8 μ . μ . Λραν τη Κυρια Χη ερριηΟη ( Ιομ βα ι _ναττιον _στρα-ιιιοτιχου ειιτοκινητιιυ . διερχομενου δια του χωριου _'Βυιιπυυ . ΚΙ ς _Γρεττανο ατρατιι ·) Τ )) ι- _τραιηιατισΟη _ελαφρω . —Την 7 . 30 μ . μ . Λραν τη _Κυριακης εΕερριιγη πλ . ησιον _ατρατιειιτικ ου _αιετοκινιιτοιι ει Ζαν . α- ι κι βομβα , _ηλεκτρικιο πυροδε' - _τηβεισιι . Το ιιχημα υπεσττι ζημιας , _ετραυματισΟηοαν δε δυο _Γοεττανοι _εττοατιεοτειε . Ι —Την _προιιαν _τι » ς Κυριακης _Γρεττανος . _στρατιιοττι _οτ » νελαβ εν εν Λειιχεοσιιε , κεετα την οδον 'Λγιου _Νιχολ . αοτ · , δυο νεαρους , του οποιου _ηχρ παρακολουθησει εκ τη _οικιας τον να σν _·) _ιπεοκτε _ροιντιιι _{« οπτιο . Οι'ΤΟι , _ιος _ειναερερει επιστιιιον ανοκοινεοΟεν , ριενεμον _φυλλαδια τη ΚΟΚΑ . ΤΟ ΤΑΧΥΛΡΟΜΕΙΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΒΕΝΝΑ Ο Διευθυντη του Ταχυδρομει ον εινακοινοι τα ακολουθου γενικα _ταχνδροιιικας διευθετησει διΛ τι ιν _περι οδον των εορτων των _Χριατουγεννοιν : 'Κερετο τι ' ι Χριστουγεννα Οα εορτασθουν την Τριτην κιιι _Τετο . ρτην , _ιιην κειι 2 βην ΑεχεμΟριου . Κειτα τα _τ ' ιμερας _αυτας Οα σι > νεχισΟη η ληι _) ιε και αποστολη _εσιοτερικου κιιι _ιξιοτερικου ταχυδρομειου δια _« ηριι _ς , _Οιελασσ ι _^ _ς και αερος . Ολα τα _τιιχυδρομειιε Οα εινεει ανοικτα δια Τ » κοινον ν . ιιΟ' _ικαοτην , ε . τ ' ι μιαν _ιοραν τιιν _πριοιεεν . ιιπι ' _ι τη 11 . τ . μ . μεχρι της 12 ης μεσημβρινης η ει ς _τοι αιττας ωριε ω Οε ' ι ε ' _ιπητουν αι ανε ' ιγκιιι του κοινου , διιι την _πωλησιν _γρειμματοσημεον και _πειραδοοιν η ληψη · επιστολων . _Βνιιιεττοποιηετι οριν ουσα τα ωρας Οα ε ' _εναρτηΟη επι ι ' καστου _τειχυδρ-ιμπΟι-. Κατα τι ' ι εν λογιο ημερα δεν Οα _, _τιιιλουντεα η _εξαειγυριονιοντεα χρι )| ιιιτι · κοι η _ταχυδρομιχειι επιταγαι . θα ιιυνεχισΟη ιι ? . τ ~ _ιι ι - και ι ' ιποοτολη σκ . _συλλογι ] νοι _ειπηστο _) _, ! _τπνυορομε- ου ιιι συνηθως . Λεν Οα γ _· η _πειραδοσι δεματιον ν . _ιιι . _τεικεττ _*» ν του _επιιιτερικου κατα τε ' ις εορτα ς . Τιι κοην ' _ιν παροτρυνεται , οπιο _τιιχυδ ρομηση οτιδηποτε οσον το δυνατον _ενοιριτερον κιιτι ' ι την προ τη εβδομαδος τεον _Χριστουγεννειιν εβδομε ' _ιδιι , _ουτιο _^ ωστε νε ' ι οοΟη η ευκαιρια εις το προσω . _τικον των _ΤειχυορομεΙ _ον να διι- / περοιιοπη τον _μεγον ι ' ιοιΟιιον επιστολων κοι δελταριω ν , τα οποιιι ( Ιι ' ι ταχυδρομηθουν . ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ Ι ΚαΟ ' α ( _. _ιμιιΛιπν _ανιιχο _' _νιιιπ ιν _, το _Χ _{ οςιι % ιζ _^ _αιΚιατον , 1 ιμ · _Λι'Χιμ * ι '» _ι } ιοι * , Οι ' ι _Βινικ'ξ ι ) τι ς ια ι ν | ι-) π-χ ( . _» ιιτιι > γ ( . » ιιι | ι _ι α τοΒ · * _Λοχιι ι ' - ι . »> _ν «» _Κνντμον _'Κκ . _ταιιΙΒιΟΒ _ι' ) των νΒι 'ιν _ιαι « λλι | Αι ' » ν τιιΒ » Τμημι _!· _ι « ι . Κι- _ι » ι < τ <> Οη _ΛιΛαοκο _ινι _ιιι _πι'Βοι τιιι » _ νΒφ ο . ' κ < ιι _κιιν _ιιΥιημοι'ς τιιι' Λιι ! . _τοντι _^ ιην _ιυγαα ' κιν των 'Β _( λ « » νΒΜι _ιν και τον Τι . Μι , _Ιον ιι | Ιιμ _· μ < _ιγης τον ν . α ( Λ _τι ν _ιι _» ι _-χπι-Ο _**^** λιυ τη- ( _Ογ-ιπια το _» ν . 'Βα _^^ . _Βιτη _μΜ . ι , Κ , _ν'Λ'Λ _^ ν _( _, _^ _ν _τ-Η _^ _ακολπιιΟ , ' ιΠκι ν 11 » ι · _ιιΙ ? . ? . ι | Α < _« ι τ 11 Β » ΙιαΟ _μυΟ _τπυ _Λνπιη , _ι . » γοΒ > , (> Β » γ * _» ι Κα ιι 7 . _' »» _'ν Οι ι >» . » ιριΛης »· κη » ηι ) _π ' ' οπκ ι ' γΙ 10 ι _ιιΛομιιΛιις _, _ακολιπ' - Οοι'ιιι ' νι ) ι'πη . _ΙΒ ( _, > ιι _) ι ) ιΜ · . _τςκικτικη _τοι αυτης ιι Ι _' νιι των ) . » ρ _» νι > Λ · τ η Νηποι · . 'Τ . _ιΗ _^ χπ _» . _τιπη πιηΙ _Ογπι , ι - ΒΤ < ο ς _ιι _ς τ Λ μιλλον Λι _*»< _, _» γιιν _ιι _( 1 ι ( ι 0 ν οικκιι μα ( Μ _) μ αχ ( ηγ πυΥ _^ _Λ _^ ** _γνοΙπΗ _-ιν , Β _» _ζ ν . α _ικιΟιμιατα Λι ' ι πο φι | ι |' ' ηι ' Λι ' ι ' ν ( . ι ) ι | Π | μ ( ιτιΧπς _ι-^ _ΒΤιι οκ _^ . ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΥ Το Τμημα Βεωργ ια ς ιινιιχοι νοι οτι πυ τ . τληρωΙ ) ι | η πιειΤο , ιοι ι ] _ιτι καλλιεργειων , 'ιιιτιιτων . 'Λ νιι _μενι'τ ιιι ιιτι ( Ια υ . _τι ' _ιρχιιον Λιιι ΙΙιοι ) ιιι _ι Β _· , ο _ιιΙ τονοι , _ιιοτοποιη μι ' νιιυ . _τοτιιτοσ . _ιι ' _ιςιιιι ' ποικιλια • ιιιπ—το _υ—ντι'ιτκ χαι Ι . ΙΚ . Ι ιο νιιι ποικιλια _ι ' Λρραν Μπι ' ιν νι ει ν . ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗ ΦΥΛΛΑΔΙΠΝ ΤΗΣ ΑΟΝ ΛΙ ·) . ΙΙ · : _Σ _(· 1 . ' , ιιι ( Του ιινιιι . _'ιο · χριτον μας ) . — 'Ο ι > ι Λιμεπου ι- ) ι _· ιΜ | ι ' ιν ης Νιοι ) _υτοι ' ψ Ι !) ε τιον , ι ' _· πι . _τλο _, _τοιοΒ , κιιτι'δι νιΙηΙΙ η υ . το του Ι'ιι δκιιιιι Λικοιιιι ιρ ιιι υ ιις Λιιι προ πτι μον _ιπι κατοχη ι |> υ ) . _λιιδ ιον _της Λ Β ) V ΕΙΣΑΒΩΒΗ ΑΥΒΟΝ ΛΚΜΙν _Σ _ΟΣ , _Ι'ιΙ ( Τιιιι ιινπιπο _- _κριτου _μιιςι . — - Λια τ ου ι ' ιτμο . _τλοι ου _« _Ι ΙΙτιιλιιντε . ιΙαηχΙΙ _ησιιν _ι' !· Ισμαηλ _ιιι' _ιανιιι αυγων ( χ ιλια χι ( Ιι _ιιτι _ιι ) , 1 . Ι : | Μιιι ) Τ > ! ιιν ιιτι η _αξιιι ιων ιιυ γων ιΙνηλ 'Ι'ν ι _' _» 10 ΧΙ · 'Ο _Ι'Ιλ τιι 'ενιι , 0 ΣΕΡ ΑΝΤΟΝΥ ΗΝΤΕΝ ΟΑ ΠΑΡΑΙΤΗ 9 Η ΤΗΣ _ΙιΡιιΓΙΙΙΟΙΡΙ ι ΑΣ ΤΟ ΑΒΒΛΙΚΟΝ ΠΡΟΓΛΗΜΑ Λεν _κατωρδωσε να _χρκτιισιτ _τ <> 6 _κρβ _ του _μανιυιν του _Ουινοτοιν Τσε _ρτσιλ . | ΛΟΝΔΙι τ ΟΝ , Νοεμβριο . — Οταν τον _Ψεβρουαριον του 11 ) 38 ο , σημεειινυ _προιΟι'Λουργο τη : Μεγαλη _Γρεττανιας , σερ Λντονυ _* Η _% _χεν , παρητηΟη απο την Οεσιν του 'Τ .-ιουργου τιον _Εξοιτεριχων , _διειι _^ _εονηοιι με την μιελ _Οειχην κει ! _υποχεορητικην . _ιο _/ . ιτι κην του τοτε Σ υντηρητικου πρωθυπουργου _ΝεΟιλ Τσαιιπερλιιιν , ο παγκοσμιου _φηειη _κειΟηγητη της Ιστορια _Βκιλμπερτ Μαρραιη εγραφεν : « Ο ανθρωπο _ειυτυ ειναι ενα _στοιχειον ενδιαι _^ εροντος εν τοι μεοι _|) _τηζ _γεΝικης ε ' ινια κιιι ενεχ στοιχειον ελπιδο ε _· _τφ μεσε ) των συνεχων _δυσαρεστιον ειδησεων » . _Ητε » τοτε η ι ' . _τοχη ποιι υ ι ' _ιστηρ του « κθιιι | Οτερον ανδρο » τη _ΛΙεγευ . η Γρεττιετια ανηρχετο , οταν ουτος , ει ηλικιαν 41 _μειλι ετων εθεωρειτο ι ] μεγαλη _ελπι ς της Αγγλιας . 'Κν τουτο : , ο ιδιος _ιευτος αν-Οριοπιις , 18 μυλε μηνα μετα την πριοΟυπουυγοποιησιν του , χιιρακτιιριζεται σημερον _ι ' ιπο _τιν _προειλειειομενοΛ · δια τιι _'Τπουργει ον τιον Εξωτερικων _οτιιν οι _ΙΟργατικο _ι _σχιχματισουν _ΚιΙιερνι , σιν χ . _Λτιουριν _Μπεβαν , ω ο _οιν-Οροιπο ε ' ι . τ' _) _κιμιολιαν που θελει νι ' ι _παρεεστηση τον _χιιι . υβδινον _» . Και η Βιπομακρυνσις τοι' ι ' ιπο την _πρωΟιντουργιαν ζητειται οχι μονον απο την _Εργατικην και « _ΙΙλελευΟεραν _αντιπολιτευσιν , ι ' ιλλιε κεε α . _το _συνετε ) αυξανεηιενον ε ' ιριΟμον ετνντηρητεκων _( ιουλευτεον . Κεει οπως εε . _ιακαλυπτουν τι ς κατ ' Ιδιαν οννημιλιεις των εγκυροι Π ρεττιινικοι κυκλοι , αιοΟανο μενος το _ε'διιΒΒος νιι γλυστρα κατω εεπο τιι ποδια τοι » , ο σερ Λντονυ Ηντεν _ικαλλιεργουσε _τελι-ι'τιιιεο ς την _εντυπιοσιν της κλονισμενης του υγειας , ποι · Οα του _εξτμτιραλιζε μι ' ειν οδον εντιμου _αποχωριΙ - _σειος , αν η _δυσουρια τε _κ _κοινυτ Ι ' . _ω ,, ι _ι _ ιης / . υ ' ιρας _τυι' τον ηνε ' ιγκαζε να εγκειταλειιι'ιι την _πριο-Ουπουργιιιν . ΙΙ μακριε πολιτικη _οτειοιοδ ρομια του σερ Λ ντονυ Ηντεν υ-. τηρξε . « ια μειλλον γοργη κιιι ιειο τεινη _αναΒιασι μεχρι της στιγμης κατα την οποιιιν κατεστη _ειυτο πρωθυπουργος τη . Μεγαλης Γρετ τανιας . τον 'Λπριλιον του ΗιοΒι . ο Βενν ι / Οιι το 18117 κιιι καταγομενος απο μιαν ικ των _λαμπροτεριον Ιι _ρεττ ανικων οικογενειων ο Ηντεν ετιμηΟ η κατα τον πρω τον παγκοσμιοι- πολιμον , εις τον οποιον υπηρετ ηση · ιος εθελοντης , μι' _το ΙΙολι ' | ι'κ ' ν _Σταυρον και αμεσως μετα _τι | ν ληξιν του _πολεμου _οιΛ-ε χισε τα ς σπουδα ς τοι * ιι : το Καλ λεγιον _Κριειιτι Τσερτ τη 'ιΙΗη _ορδης απο το οποιον ελαβε _διπλιομα 'Λνατολικ _ιο ν _σποι-διιι ν με τον βιιυμον αριστα . 'Λ _μιοιος κιιτ _ι ' ιπιν κοι εις ηλι / ιαν - _* ι μολι _ιτ ων εξιλεγι _) το πρωτον ( Ιουλιν _- Τι ' ι του Συντηρητικου κομματος , διιιρισΟπς εο Ι _!' - ιι κοινο _ιιιιι _'λιυτι _· κο _ΙΛιαιτ _εροΒ γριιμιιιι τπ '» του τοτε 'Υ . _τουργου των Εξωτερικων Σερ _'ιι σπ'ν _^' οα _μπι-ρλιιιν . Πεν τι- ιτι | ι ' εργοτιρον , Λ νι ' ιιρ ' Πν · τι · Β _γιι'Β κοινειβ _ουλΒι 'ΤΒιος 'Τι ( υπουργος των 'Κ ξοιιερικων και το Ι _!) . _' :. ' Λι . ινι _ιιΟι ι ι ' . ιι , υς , γο Τιον _'ΚξιοΒΒριχων , διιιδι · χ Οι _ι τον σερ ΣιΙμοι · ελ Μοιιρ . Κ ατι ' ιπιν ' , το 1 ιι ι 8 , ο < ι ι , ρι _αοτιρος κιιι κομι _, 'οτιρος ανδρας τη ¦ Μεγαλη ΙΙρ εττανιιις : ¦ Βκομι- τη ν _μιγαλην Οιο _| ιιιτικι | ν χιιρονομιιιν τ η σταδιιροοο ιιιας Του : διαη _ιιινων προ την _ιικιι λιιιΙ _Ι ηπ ' ιιν _, τι _ιλιτι χ ην Βνονπ τη η ιιπισεικη Ιταλιας _.-ιιι ρ , ιιηΙΙι ι τον Φι β ρυι'α ριον του Ι ! Ι . Ι 8 _ιΙγ , _ιΙ την Οεπιν του υπουργου των Ι ν ξο _» τιρ ! κω ' , αποκτησα οι · ιο ) η ημιμ · _σταΙΙιρου κειι _ΙΙιιρρα λιιιι _» αν δ ρ ς κα ια τιι παρει _ιιοι 'ας του τε _λε _υταιου πολε μου . 'Ολι γον αργοτι ' _ρον , τιι ν _Σιπτι ' _ιΙΙ ' _ιριοι' του _ΙΙΙ . ' Ι _!) ι _κληΙΙιι ι ' ιπο τον τ _/ _ιτε Ι _ΙρυιΟυ , Ιοι _'ργον _Νι ' Ιιιλ Ι ' σι ' ιιι . _τι'ρλαι · . · νι ' ι ι ' ινιιλιΙΒ _» _ι τι ' ιν _διτυΟυνοι ν του 'Τ . _τουργι ιου Κτ ησ _ιιιιν _, τον δε ΜαιΟν του ΙII | ιι , μολις ανελαβε την πρω · Ι ) υποιΗ . ιγιαν ο _ΟΒινστ ιον Τηι ! _ρτ ο · λ προηχθ η ιι 'Τπουργον τιο ν Σ _τραειιοιι χ ων χιιι τον Λιζε μβρι · « ιν του αυτου ΙΙιι υς _ιΙ νι 'λιιΙΙι κοι παλιν το Ψοριι ν Οηι ι ι , _Κκτο τε , ο οιρ Λντονυ Ιιντ _τν _συνιο Λι _υσε τον κ . Τσερτσιλ _ιι ς ιιλιι τι ' ι μεγαλο πολεμικα του ταξιδια γΙ _ ΟυιΙιιιγκτο ν , Μοσ χιιν , Κεμπεκ , _Τιχερανην , Βιαλτι ιν καΙ ΙΙιΙτ σδαμ κιιι Βιπι ' _κτ ι ι'ιι' τι ' ιν η η · μην του _ιινδ ρ '· - ·' . Β . _-ι _,, _ι . _·^ , ιι ' , _Λι ιτιη μι' την διεθνη Λργ Βινι _οπιν τη ειρηνης _ιπι τ η βασει της συλλογικη _ασφαλειας , Μπα τον πολ ιμον καΙ μετα ιον δευτερ ον γα μιιν του μ ! τι ' ιν Ηνι ' ηιι ιιν του σι ρ ΟιΙνστοιν Τσερτσιλ , Λ σερ Λντονι ι Η ντεν κατεστ η ο υ , τ ' αριθ μον δυο ιινηρ τ η Μεγαλη ΙΙρι _ττιινι ιις _'λοι ο διχαιιιιματικο δ'αΛοχι » του γη * ριιιου Τσερτσιλ . 'Λ _ ι ο τ » ιχ · _στιγ μην ιιμιιι που ανηλΟιν ι . τΙ τελους ιΙ _τι | ν . _τρυιΙΙι ' , 'ιιιυργι αν , τον 'Λιι ριλιον τιιυ κι , Ι , Ι , > 1 οΙιΛν »! ηρχ ισαν νι ' ι ιιχιιτιινιι ' ι _^ ουν δι ι ' ι τον σερ Λντονυ . Μολις κατεστ η η _ριοΙΙιι'ιονι _ιγιις _Ιιλοι _οχεδ . Ιν ια ιτιιλιτιχιι _ι ιιχολιιια _τιιι του Λονδινου , ιος Λ . 'ιο ιΜ'μι | ιιινιΜ ' , _ηηΟιιν-ΙΙ ηιιιιν τιιν ανι ' ιγκην να υ . ιινΙ _Ιυ _μιιιουν μιαν _ιαιρατηρησιν του Ιδιου του Τσερτσιλ : ιιτι μεταξυ τη _ΙΙισι _ως του _υπιιρχηγου νιι _) τ η ΙΙειτιιιι του αρχηγσΒ υπαρχει _ιιλη η διαιρυρι ' ι του κοσμου . Κ ιιι ο γνωστο ς π / ολιασπ ' ι Τοιι « ΙΙιι ραι )| ρι | το ) Ιι . χ . ( Ιι 'ιλλιοι ι Κλα ρκ Κνο'ι'Βι'ν ιΙ ς _σχι _τικον οχολιον του : « Πυδιι πολιτικο ανηρ δυναται να _ιλιτ / _ιη ιιτι ημπορει να ΛιαΛ _εχΟη _ειιαιιιοις τιιν σιρ Ουινστιον Τσερτσιλ . Ο μιιν-Λυας τοΟ Τσερτσιλ ιινιιι Λιιλι ' ι | ιΒΥ ιιλ « ι Λι ' _ιιιονδηποτι / _Ινδριι τη ι _γενειΙ _αιτη , ισιο κιιι αυτου του αιωνο ς . Δυστυχω δια τον Ηντεν , ουτο διαδεχεται Ενα γιγαντα και δι * αυτο πιθανον δεν εινεει παρα π « γμιιιος > . _Τιι γεγονοτα τα οποιιι _επηκολοιΙΟησαν με _δραματικην _γοργοτητα , _επεβεβεεαοσαν την ορθοτητα τη παρατηρησει ·) κεει προφητεια αυτη του ΙΙρεττανου οημοσιογρι ' εερου . Ο ιεν _Οριοπο ποι ) απεκτησε την φημην του ω « υπερασπιστη τη _εΙρηνης » κεει εο _'Ι ικεινωτερο διπλεομεετη τη χωρα του , κατεστη ο στοχο τεΤιν _βιαιοτεριον επιθεσεων που εξιιΛελυΟησαν ποτ ε απο τιιν _Ιιρεττιινικον τυπον _ΙΛαντιον πολι τικου ανδρο . ΕχαρακτηρισΟη περιπου _οις πολεμοκε ' επηλο—« ιΤΙολεμον του Η _ττετ _» _απεκελλεετε το _« . _Ν _' τιαηλυ Μιρρειρ > την επι ' _Οεσεν εναντιον τη Αιγυπτου , την οποιαν η πολιτικη επιΟειορησι _< Νεο ιΙολιτικο > _ωνομεισετ · « ΙΙ _Γρεττανικι _) εισβολη . »—ω κατιιεττροφΒι'ς τη Κοινοπολιτειας και ιι ) υπονομευτης της Δυτικη Σι · μ | ιαχιεε κειι _ιδιει . τη ΑμερικανοΙΙρεττεενικη _σιπιμειχιας , ιο υστερικος και ω _υπειιτιο Ακομη ν . ιιι ιιντη τη Σ οβι ετικη _επιΟεσεω ενεεντιον τη _Οιεγγαρια . Κεει κειΟ' ην στιγμην αγγελλιται _οτ _ οιιτο _' πα · _ετχιον « εξ ισχυρα νπερκο . _τιοαε ως > _ειπεχει προς στιγμην της ενεργου εκπληρωαεευς των _πρωΟυ · πιιυε . ιγικων του καθηκοντων , σοβαρα πολιτικα οργανεε της Γρετ · τανικη κοινη _γνιομης , ως ο Σ υντηρητικο ς « Εκονομιπτ » , τ «> _- _νιβουν ιιτι ιι |' ' _ιισον ουτος « _αραιιενε : _, τρ _. ν . Ουπου <· γ Λ ιη _γ . _ιαρει οι λαοι του κοσμου δεν Οι ' ι εχουν εμπιστοσρνιιν ει τον λι ' ιγον τη Μεγαλη _Γρεττανια _ και τον κιελουν να _λεε β η Την · τοδι · νηριεν ε'ελλε ' ι κειι _ονιεποδραιττον ι ' _ι-, _ιοεΒασιν > . _δινκΛ _υ νΛ * · ' _μ · τ _* : λ ~ , _τη _^ _.-τρο ) 0 υπουογι _(^ κειι να επιτοει | _ητ ουτιο ε ' ι την Μεγιιλην _Ιιρεττ ανιαν να αποκατα » ττησ ) τ την κλονισμενην εΟνικην τη _ενοτητει κα ' ι να ανακτησο την καλον τυ _( _ε ημην ει μιαν στιγιιιιν τοσον νοισιμον διι ' ι την ειε _, ιηνην του κοσμου . ΠΡ ΟΣ ΤΡΟΠΟ _Ι , Ο , ΗΣΙΝ ΚΑΤΗΒ ΟΡ ΙΑΣ _ΛΚΜΚΣΟΣ , 2 « ( Τ · . υ ι _' ινταποχριτου μας ) . — _Συνιχ _αΟι ) σημερον ενιοπιον του _Κιδικου Λιχα · στηριοι' ι | υποΟιπι των Μ προσι'Ιπιιιν ικ των _υ (! ( οι δι ' _ιδεκεε απηλλα γησαν προηγουμενοι ) κατηγορουμενων οτι την _ΓΟην Σεπτε μβριου Βλιιβον μι ' ρο ει ο _χλιιγοιγ ιαν ιν Λεμεσω . Η υ . το 0 : οις _ανι'βληΟ η ε . _τ' ι ' _ιιι _ριστον κιιΟ ' ιιτι ο _Κιδικ . ' ν ι _ικιιστη υπι & _ηξτν οτι ικ της _προσαχΟιισης _μιιρτυριιιζ υ . το της αστυνομιας η _κατιιγορια πρεπει να _τροποποιηΙΙη , ιΙς ιπιΟ ισιν εναντιον ι ' ιστυνο ) ιικοιν ιν τη εκτελεσει τοιν καθ ηκοντων ιοιν . 50 ΠΡΟΓΑΤΑ ΑΠΗΝΘΡΑΚΠΟΗΣΑΝ . Μ () Ι , '« Ι 1 () Τ , 2 ) 1 ( Του ανταποκριτου μας ) . —Αρ γα την νι'κτα τοιι _πιιρι'λ _Οοντος Σ _αιΙΒΗ _ιτου _αγνιοστιιι Πι επιιν _πυρ ει μανδριιν _προβατιον , ι _υριοκομινην τι ς μικραν Λ · ποστιι _σιν ικ Μο _ρν ου , προς το χωριον Συριανοχωρι . Ι _-ιντος της μι ' ινδριι ε'υρισκονιυ Ι-1 ι προβατο , ικ τ ων ο .-ιοι ων τα . * »(¦ ι ' ιπην Οραχιιι · ( _Ι _ησαν . 'Κκ τιον ιι , _ιολιιιπιιιν ι ' ν _διεσοΙΟη κιιι ολα τα αλλα υπεστησαν σοβομα _εγχαυματο . ΚΙνιιι _αμιμιβολον _. κιιΙΙο _ις πληροη _ορουμι'Οιι , Λν Οιι επιζησουν μ'ρικι ' ι τιον ζοι ιον , Ι _' ιιυτ α ανηκουν ιΙ ς τους εχ ΜιΙ ρ'Ιου Χιινν _ι ς ΤΟρκαλλην κιιι Χιιααν Μι _>> ινιη ηα Ι ' ουσον . Ολοι ιιι προβα τινιιι ησαν _εγκιΟΙ . Κατα την στιγμην του εμπρησμου , οι Ιδιο κιητοι _ιυριοχοντο ει Μορηου . ΙΙ _ζιιιιια υπολογ ιζεται ει- Ι . Β > οι > λ . πε ριπου , ΙΙ υπο · ΙΙεσι χι / τη _γγελΟ η ει την Αστυνομιαν , η οποια _ηρχιπεν ι ' ινοχρι · _οιτι . « ΡΑΑΙ 0 Φ _0 Ν 0 Ν ΤΙΙΣ ΕΛΕΥ _ΟΕΡΛΣ ΣΚΠΤΙΑΣ » ΕΚΑΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΙΝ ΤΟΥ _ΛΟΝΛΙΝΟ _Ν ' , ' . ! ιι ( _ΙΙ Ουιιρ ) . — _Μυοηχο οαδιοιιιιιΟ _μος , ιιυιο · κιιλ ουμινιι * 1 _ΙιΛιι' ) ι | ιιινιιν τη Ιι · | λι'ιιιιιριις _Σχιι ) _τ 1 ιις > , _Βχαμε προ _Ι'ι' δρομιπιχην Ι ' , _Ιλι' . _ττον _ι μι | α · νι _οιν . νΙ την Κιν _τ ριχην Σ'χιοτιαν ι τΙ μηκους χυ | ιιιτος του ραδιοιιηιΙΙ μοιι του Λονδινου ( II . ] _' , (' , ) , ΙΙ ροσοι , ιο , λαμβανοντα προψις το _τιιλι'ΟΛτι χι ' ις ειδησεις του II , ΙΙ . Β ' ,, _ιξεπ _λαγησειν υτιιν η ικ , _ιιι μ . ιη 0 . ι | ιν με το _σεραπιιιτιχον _ιμιιατηριιιν _ιΣκυ ιτια η γενναια * . Ι _' . ' κηωνι ιτη _ς εξηγη σ ε τοτε ιιτι ιο ι . Ι _' _ιιδιΛινιηνιιν _της 'Κλι _τιηεοι ι Σχι οιιας _μ 1 ' κιιμε την ι / ιι | ανιπΙν του , αυνι . _τιιιι τΒ _) _ς ιε . _τονιιδιστου _σιοιι ιΙος τιιιν Τυρηδων κιι ) των _Σοσιιιλιαιων , αμι | ιπε ρΜν κυριιιρ _- χοι 'ιιι ' νιιιν ι ' . _τιι Ιου Λονδινου , κι ιι οι οποιοι αποκλειουν τα ς πολιτικα _μτ ιιινοτη πις εχ του ραδιου ω _· ν ου , ΠριιΛιΗι ι'αι ν _, ιιτι ιο Σ , _Ηνοτικον 'ΚΟν ιΧιστι χον Κομμα , το οποιον ΙΙελιι _Ανι'ξιιρτηπι ' ιιν διι ' ι τιιν Σχιι _ιτιιιν Οα _χαταβαλ _)) _ηροενια-Οιτιιν , ιΙ . ιιιι _ εκΙΙ / ση ιι . _τοι | ιι ) ι | ιο ν δι ' Ικι ' ιοτην τιον 71 Σχυιτιχων Κιιι _- νοβουλιυτιχων _εδριον χιιτα τας προσε χει ς γενι _ιμ ' ι _εχλιιγας . 'Λ · κολουΟιος _, ειι ( ου υπισ _/ εΟ η ιιτι ( Ια _ι . _ι'ιτουργησι _) _ουντομοι ι ·| ς Ι ' _τεμειν μερος τη _£ χιι > ι { _ιις , ιιι « Ι ' ιιδιοι | οινον _τηι Ιιλιιι ιΟεριις _Σχοιτιιις _» _διι χι ))| Ι' την / ΜΠ 0 | ιιτι | ν του . ΚΑΤΑΓΟΛΗ ΙΥΛΛι , _ΠΚηΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΕΜΚΣΟΣ , 20 ( Του _αντα , το- ' χριτου μας ) . — ΛΙεχρι τη _μεσικι · _βριεις του παρελθοντος ' _Σαββειτου προσηλθαν προ καταβολην του _επιΟληΟεντο συλλογικου προστιμου 503 _προσυιπα . _Ταυτει _χατιβιιλον ι 212 « . ΔΙΑΚΟΠΤΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛ ΑΓΗ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΕΙΣ ΠΑΦ ΟΝ Ο Ε ? . _εγκτης Αμπελουργικων Προιοντων αναχοι νοι , δτι λογοι τεχνικων _^ _δυσχερειιον , η παραλεε-6 η _σταιτιδο ει Πωιρον _, Οα διιικοπη α . τΛ της σημερον Τριτης μεχρι νεωτερα _ειδοποιηπειο . 'Εν _τοντ _οε , το εν Λεμεσω κεντρον . _τιιραλειβη Οα παραμεινη ε ' ινοι · κτον κατη την . _τερι ' οδον _ταυτιμ · , _ποριιγιογοι δι' εκ τη περιοχης τη _Πιι < ιΙ > ν δυνανται , ειιν _επιιιυ μουν , να μεταφερουν την σταη ' δο τιον εΙ _ Λεμεσον . Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΓΕΝΖΙ _ΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΠΠΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , Κ « ( _Ι'εουτερ ) . —Εληφθησαν ενταυΟει αι ακολουθοι _,-τληροιτοριαι , _τερ ' ι τη ελλειψειο βενζινη εν Ει'ριικΒιι : 11 ρ υ ξ ε λ < ι Β . 'Ο Ι _1 _εισι λευ Μ . _τοιντουεν Οα βοε ) 0 ησι ) ει ς την εξοικονομηση · βενζινης , ιιη οδηγων τα αυτοκινητα του κατα τα _Κυριακας , πλην ει απολυτοι αναγκαιας περιπτωσεις . 'Λ 9 η ν α ι : Η Ελλα ς Οα ελαττωση ει το ημισυ την κειτεεναλωσι ν βενζινη δια του ι : ξη τροπου : Τα αυτοκινητα με αρτιου ε _' ιριΟμου Οει _κυκλοφο ρουν την μιαν η | ιεραν και το αυτοκινητα _) εε . περιττου ε ' ιρι-Ομου την « λλην . Χαγη : τΟλλεινδικη _ετειιρεια πετρελαιον συνιοτη διιι τιον ειρημεριδιο ν να _ελαττωΟη ει το ελαχιστον δυνατον η _κατειναλωσι βενζινη , Γ ε ρ ν η : ΛΙ Ιιλ _βιτικαε Αρχει ! / απαγορευουν ει ξενουν _αυτοκινητοδηγοιι να _ειγοροζοι * ν δενζινην εν 'Κ / . _ιεετιεε . η να μεταφερουν _Οενζινην ει το _εξωτερικον , εινει » ειδικης _ι ' _ιδιιια . Το _μιτρον τουτο αποβλεπει ει το να μη _προμηΟι-υωνται βενζι νην εκ των Ελβετικων οννυριον Βαλλοι , Βερμανοι και Ιταλοι ιιι ' _τοκινιιτιετται . Κοινων ικη _( ωη ΤΠΟΣΧ _£ ΣΕΙΣ _ΒΛΜΟΤ Ο κ . _υυαγγελ . ο Β . Βουσο κειι η δ . _Λιζεττει Μ . _'ιιλιχτιδου , _αμεε-υτεροε εκ _ε εμεσου , εδεοσεεν _αμοιβεειειν _υποσχεσιν γαμου . Ο εκ Κοιλανιορ νοι νυν ε > . · . - _μεσεΤ ) κ . Βιειννακη 'Ερημουδη κιιι η εξ Αρσου δ . Ληιιητρα Ν . Θρασυβουλου εδιοσαν _αμοιβειιαν υποσχεοιν γαμου . 'Ο κ ' . Ανδρεα Ιι ρικη , εξ Ορουντιι , και η δ . 'Λνδρουλα Ψ . Περοιανη , εχ . ΙΙαλλ _ουριεοτισσης , εδωσαν εεμοιβπιαν υποπχεσιν _γελιου . _ΛΡΡΛΙιΩΝΙν Σ Ιιτι ·> . _ιοΟησαν την _παρελΟ . Κι · - ριιικην ιι Λεμεσον , εν _στενηι _οι-Λο _Υ- ' _-νειοκφ _κυκλιμ , οι _αρριιβυινε του κ . _'Λβερκιου Κ . 'Λνιιστασιαδη μετα τη δ . 'Ανδριανη Λ . Κωλοι 1 . Συγχαρητηριους _επισκει | _'Βι ς Οα δεχ θουν την προσεχη ΙΙα ρασκευην , : Ι « ληγοντος , εις την εν Λεμεσω ο ' ικιιιν της μνηστης , οοο 'Κλε υΟι'ρια ς Βιρ . ! _ _) . Σ ΤΒΧΛΙΙΠΗΙΙ Λ Τον _αγαπητον μην ιριλι _ιν Μιχαλην Α ριστειδου εχ _Ιιαλιοδια Αεμεσου , Λιοσαν _τιι _αμοιβαιαν υ · πυονεσιν γεεμου μετι ' ι τ η χοριι ' - στι ' ιτης Σοη ιιι Κιιιγγελου εχ Χεενδ ριων , _Οι-ρμιΤ , ς _συγχαιριο . 'Λνδρεεις Βεωργιου ΚΚΛΒΟ . ΜΛΙ Την , _ιριισιχη Κυριακην , ο Εκδρομικο ς Συνδεσμος ΛευκωσιΙι διοργανωνει _εκδ _ρομην ι ! _ς το χιοριον ΙΙι ' ιβλο , ΤΙ _ποογραμ / ιι ι πιοιλιιο βιΙ νι'ι _πι-ζοτ' » ριο _ ' [' ι . _το ιο χ ,., οιον Καβλ ιι εις _τι |· Ιν _/ κλησιαν της Π αναγιας της 'Λγοπ η κιιι ε κειΟεν , ει το Μονα στηρι του 'Λ γ . Μηνα , _ιιπου το γευμα . Ιν / . κ _ινησις εκ Του οΙκημιιτος του Συνδεσμου τι | ν 8 π . μ . Τιμημα συμμετοχης . _ΙΙΙΙ' μ ( λ δια τα μελ η κιιι . ΙΛΙι δια τους _προσχικλημενους . Ληλωσι , _ς συμμετοχης γινονται _διχτιιι μι χς > ι τιιιι απογευματος της προσεχου ς Παρασκευη _ιι ς το Καταστημα _ΝΙ'ι _οτιρισμων τιιν κ . ν . 'Λδιλ ηων _ΙιιΜΙυμιαδη , Λιπερτ η αρ . 72 , κα ' ι ι · Ι ς το οικ ημα Του Συνδεσμου , Τρικουπη αρ , 12 , τ ηλεηοινον αρ . Ι 1 ΙΙ 2 καΟ' ι . _ναστ ην απο 7—II μ . μ . Ο ΙΙΛΙΛΙΚΟ Σ ΣΤΛ ΟΜΟΣ « ΜΑΝΑ » 'Ο διεξαχθει οδικος ιρ . ινυ κατα την _ΙΙΙ ην Νοεμ βρι ου ι _' , _ιιρ του Παιδικου Σταθ μου « Μανα / ι ιπει |· ερι · Λοπον Λ . 2 Ι 7 , 2 ! Η ! μιλς , ΚΙΣΦΟΒΛΙ Ι _· _ι | ιτει | _εραν υπερ του 'Λντιι ι υ _ματιχοιι Σ _υνδισμου _Λιμεοου οι _χΒιτιιι _ΙΙι : Λιυχιος Κακογιαννης , Βλαυκος _Κιικογιαννης , Φ . Πρι οτοπαπ ας , Ανωνυ μος , _Νιχιι 'Λ · ι | α μι | , ΙΙλ _ιιις Ι _Ιιοηρης , ΛΙ ιχ , Κοτσαπας , Ν , Β , ΚΙρζη , Σπ υρο 'Λνιιστ απΙοι' , Σωτηρη Ι _Ιαπιλιταδης , ΙΙρ ι »· λΒ | ς Μι _χαηλιδης , Λ ημος Αν δρεου , 'Λι _' λ , Χ Σ οιιηριου ι _ ι Ιιο χιιι Λ . Κανο-Ου ιιιι _ι ανα μιιιν _λιραν . Ιι Λρ _· ι ιιν _ιχι ' ι Κ οινοτης Λιμισου χαι Λ χ . Ι'α χης _Βιιλατιιριο ' πιι ρΙιι / '· _ιιερε εν _διαιΜιριι ( _Τδη _Ιμιιτιιηι ιι 1 . ΚΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 'Ο οικο ς Χ , Λ , ΙΙιι . _ταελληνιι Α Σια Λιδ , _ιισειμ-ρι · τ ρι'Ι _λιριι _ιι ς την Ψιλοπτιιιχιιν _ΛΛελ _ητΙτητα Ι ' ρυπιιοτ ιιυ , _ιι ς μνημιιν _Χριοιινη ΙΙ _απαδημητροπουλαυ , 'Ο χ , χιιι η χ , Ιοιαννου |< ιι _· τπουνιιιτιιυ _ι · 1 ηι ! (|> _ι'ραν μιιιν λιραν υπερ των Απορων | ιιιιιτμιιν τιιυ _Ναγχυπριου _^ _ι _υ _| _ινι _ισιιιυ _, ιΙ _ς μνημιιν Χ _ριπιιν _ης Λ , || α , · ιαδι | μι | τ ( , ιιι · _πουλην . ΙΙ δ . 'Κλινη Σαββα . 1 · οτΙ (> ιυΒ . Λια _τΛν ( _Ινοιτι ' ροι _σχοκον 8111 ) _μιλς ιΙ μνημην _Ξινοηωντος . Χριειτοδουλου . ΛΙ ιι | χιιγι _' νει ιιι Ι , Τοοιισιανι ) χιιι Β , _Χριειτη ιι ηει ι _ε _ριιν δυο λιρας (> : ιι ρ τη _Σιβιριιοιι 1 Ι _( βλι , ο ( Ιι | χη του Πιιγχιι • Ηιιοιι Βυμνι σ ( ιι | ι _, _εις μνη | Π | ν Χρι · _πτινη ς ιΒΙαπιεδ _ημητροπουλοιι , Ο κ , 'Λιιγυρ Λ _^ Ι , _Λοοιχοωτ η _ιΙετιΙιτ _ρι'ν ι ·| τ , Ιν Συνδεσμον Κι ' ριων _Ατμιηου δυο λιριι ιις μνημ ην τη συζ υγου του 'Λσιπι · σιιι ς κιιι τοι ) ιΙιιο τοιι 'Λνδ _ριιι , Ι ! κοΙ 6 ιται Ιν ΛιυκωοΙςι δηλ _< Β | ς Ι _! τοιη « Ιος _ιΕΟΝΟΧ ΑτΓ . » , _Τοκοις Χρ , Β . ΧταυρινΙΓη Α ΥΙυν , «( Ιδς _ΗοιιιΚιΙου _ΙΙουΧγο ( ιο « . τονορ 41-03 . ¦ _| 0 ΕΛΕΒΧΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟ _ιΗΣΕ ΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ Ω Ν _Ηρχιοχν _αιτβ το χθες ιτ * ρ < χλ 5 ψ 6 ανιμινι ι τυιτβι « _ιτηαιυιν ιτρες « _ετοκτπ _^ ιν _οχετικηι χ _υζ ιχ ς . — __ _'Ως κρινεται £ _α _τειβυν _περιοριομοι _-Λινειοεω _ των _ « _υτικινι ' _ιτων _εντες ωριομενων περιοχων και ωριομενων ωρων . — Λυο τυποι _αιτηαεων , ο _υεν ει δια Κλλιινας , ω ιε ετερος δια τους αλλους . 'Λ , τ ' ι τη χθες οι _ιδιοκτητια κεει Αδηγο _» Ιδιωτικων _εευτοκινητων ηρχισαν _ξητιιυντες παρα των διιιηι ') - ρων ιιστυνομικων σταθμων τυπον _αΙτηΟι'ων , _τι _» ος _αποκτησιν σχετικη « Ιδειας _σοιφωνιο προς το , _τοοαφατοις δημοσιευθεν _διατιιγμει επι τη βι ' ιοει ' : των Κανονισμων Εκτακτου Αναγκη προς ελεγχον της κινησεως τιον Ιδιωτικων αυτοκινητων . 01 τυποι ουτοι αιτησεων , οι οποιοι , ι !) γνωστον , πρεπει νι ' ι συμ-τληρωΟουν Αγγλιστι χαι νι ' ι ιιποΒιληΟουν ιι οιονδηποτε ε ' _ιστυνομικον _στιιΟμον ΟΙ 7 . Ι _βριιδυτερον της ΚΙη Αεν . _εμΟριον , πεηΟ . _αμβανοι'ν 12 _ερωτι ' _ισει :, ει τα οποια . τρεπει νι ' ι εεπαντηση Α αιτιον _ιιδειιιν . Μεταξυ τουτων πρεπει νιι βηλουται εαν ο αιτιον εινιιι κα ' ι ο ιδιοκτητ η του αυτοκινητου , αλλοις . τρεπει να _δηλυι ουτος _κεχωρισμενιος τιι _υνιηκι τον . Ωσαυτιο , ο ειιτητιι πρεπει να δηλωση τους _ετχοπον , δια τοι'ς οποιους χρησιμοποιει τιι αυτοκινητον του , την περιοχ . ην ει τιιν ι > ποιαν ιχει αναγκην να το χρησι _- μο . _τοικ , κ _, _αθω κ « 1 τε ' ις ιοριι τη _ημεριες , κειτα τα οποιας Οα το χρησιμοποιη . ! ' _[} _ γινεται αντιληπτον εχ τον τιθεμενου ερωτηματολογιου , αι _εκδοΟησομεναι υπο της Αστυνομιας αδειοι Οα ειναι Οιλ > εΙδων , αι περιορισμενοι _τοιαιται , δια των ο . _τοιοιν Α χρησιμοπεΜων Ιδιω · τκον _αυτοκινητες Οα δονειται μονον να το _χρησιμοποιη εντο ς α · κτινος πεντε _ιολιοιν & ιο τ η κατοικια ς του και μονον μεταξυ των ωρων Κ . τ . μ , και 11 μ · μ ., και αι αδειοι , _αιτινε Οα παραχωρηθουν ει του _εγκ ριΟησομενου ω ς _εκτελουντιι ς « ουσιωδη _υπηοεαιαν » , δια _τοιις υποιου δεν Οι ' ι υφιστανται οι ανωτερω περιορισμοι . Σ ημειωτεον , οτι υπο των _αστυνομιν . ων σταθμων . διανεμονται δυο τυποι αιτησειον _, οι μεν προοριζομενοι δια του _Γλληνας κειτοικους τη νησου , οι δε : δι' υλου του αλλον . Η ΛΙΓΥΗ ΖΗΙΕΙ ΑΝΑΘΕ _ΟΡΗΣΙ Ν ΣΥΜ ΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΒΒΑΙΑ Ν ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗ _Ι _ΚΠΙΟΙ _-2 ΕΩ 2 : ΚΑΤΑ ΤΗ 2 ΑΙΒΥΠΤΟΥ Δια την _δικτη ρηαιν _Πρεττχνικων _δαιεων εν Λιδυη . ΤΙΙΠΟΛΙΣ , ιιι ( Βιουτερ ) . —Η _Κυβερνησι τη Λιβυη ς , _διιιμαρτυρομενη κατα τη Α γγλογα _)^ . ικη ε _.-ιιΟεσεο ) κατα τη Αι γυπτου , ε ' ινι-κοινιοσε σημερον ιιτι καταβεελλει προσπαθειας διι ' ι τι ' ιν ταχειαν _διεξαγιογην _διαπρειγμειτευοεων προ ιινιιΟειιιρη σιν τη ετνμηιονιας , _δυνι ' ιμει τη οποια ς η Κ ρεττανιει διατηρει βι ' ισεις εν Λιβυη . Κειτε ' ι την _ενειρκτηριον ουνεδριαν της νεας _πιτοδου τη Γουλης ο Πρωθυπουργο της Λιβυη κ . λιπε . _ν Χαλι ) , _τιπεν οτι ι ' ι _χιορεε _το _>» Οι ' ι _σταΟ _^ η παρα το πλε ) 'ρι ' ιν οιασδηποτε Αραβικη χωρα _αγοιντζομενη προ διατηρηση- της ε ' _ινεξεερτηπια τιι . 'Ο Πρωθυπουργος _επανελειβεν- υτι η Κυβερνησι του ειχε ζητησει παρα τη Αγ γλιας ιι , το ) μη χρησιμοποιηση τα εν _Λιβυτι βασει ς Τ )) εναντιον τη ΛΙγυπτον . Ο κ . _Μπεν Χολ . ' ιμ εδηλιοσεν _ιιισαυτω :, οτι αι ΙΙνοιμεναε , ΙΙο · _λιιειιει _σιττιεωνησαν Λεε _εξειπλισουν ΙΙΚΚ ) _οτρατιεοτιε τη Λι-( Ιυη , _οιτινε Οα στρατολογηθουν κατι ' ι το προσεχε ετο . Η Γοηθεια αυτη δεν προκειται νιι επηρεαση ετεραν υποχρεο > σιν τη Αγγλια _ιιπιο _συμβαλη εις την ε . _τεκτασιν του εξοπλισμου του _εττρειτου και _ιιπιος 6 οη 0 ησ ( ι εις τον σχηματισμ ' . ν πυρηνο _ειεροποριει και _οτολοι' .. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΝΤ ΟΝΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΙΚΗ ΜΕΣΟΑΑ ΓΚΣΙΙ ΟΡΟΣ ΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑ ΚΟΥ (( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 η . · ΒΡ « ) Ι νοιν , ανασυγκροτειται και θαυματουργει ει ιιλιι τα _πιδ . ' α . _Κχ ομεν πολιτικι ) ν κα ' ι οικ _ονομικην σταθεροτητα , αι δε στρειτιοιιικια μα δυναμει πληροι ε ' ινανεωμεναι κα ' ι με υπεροχον η ρυνημα ι _οτιιντιει ειγρυπνο ηρουρος τη ελληνικη τιμης και αχεροτοτητο . Λι ελπιδες _διε ' ι το μελλον _διαγριΙ ηονται οσον _οι'δεποτι' αλλοτε ενθαρρυντικοι , ΙΙ Ελλα ς ιιναγινναται και _προιιαλλει _, εν τω μεσιο τ η οικογενειας των λαων , ως _δυναμι ς ακτινοβολουοιι , Κι _ιτεχομεν Οεσιν ε , τιζηλον επι του διεθνους πεδιου , ν . ιιι η ηθικη Χο ' ι πολιτιστικη υπεροχη μας . ταγκοινιο ε ' _ιναγνιοριζιται , ! Βν ( _οριζιτε _ιιλ ' ι . » νΟνο μι' τοσα περιπετειας , με τοσουτον σκληρους _ειγοινα δι ' _επιιιιωσιν , και με τυσην αντοχην χιιι δημιουργικη )· [ _χιενοτιιτα οσον το ελλ ηνικον ΙΙ παλη μιι διο τα υι | ο _) λα ι διιοδ η , που η ιδιει η Κλλο ιγεννησιν , υπηρξε και ιι ναι ανε ιρηνευτος . Παλη _χοιρι υ-. _τοι . _ονισμιιυ - / αι _^ χιο ς _ιτΛ'μΙ _, ιυα _· _σμους _αυνειδησπυς , Α . _τοδετξι και η σημερινη μαχη δια το Κυ · _, _τριιικον . 'Α ν η ΙΙ λλα ανελαβε διπλω _ματι _/ ον ιΙ _γωνιι , _ι-ιι'α ι διοτι ησΟανι το οτι ( Ια ι . _'ιριΙδιδε τι ' ιν ιστοριαν τη κα ' ι Οα ειιτι _ΙΙι'Το ω ανεντιμο , παραβλ / . _τουσα τα ι ' ι . * ιο χρονι 'ιν .-ΤΙ ? . . ' . ιΤ ,, _ιμιιθ ιαΙ _) ιια των Κ υπριων αδι'λιι'ων δι ' ιλιυΙΙ ιριιιν . Το _ιιιτημα τοιν Κυ . _ιριιον προς αυτοδιαθεση · ιινιιι ηΙΙιχαν _, _η-υσιχ ον κιιι νομιμον και ως τοιουτ ο η 'Κλλα το Β ·/ ιι υιοθετησει . Ιιι ' ιν δεν ειχ ε το Μινο ζιοιιρ αν το ιιι σΟ ημιι τη πμης , ια πραγματα ( Ια ησον πολυ διιΟ _μιριι και δι ' ημιις κοι δια τον _χοσμον . _ΙΟινοι σκληρο ο ιιγιι _, ν δια το Κυπριοκον , διοτι ιινιιι εΙνιιιν Βνιινει Ιηνιι ροτι ' ιτοιν και _πολυτρο , _ιιον αντιπα- Ι λιον . Χωρις νιι πειριιγν ωριζυιμεν το ς δυσκολιας , ΙΙιι συνι χισοιμι ν Ι σεμνοι , υπιρι | ι | ιενοι χιιι ακαμπτοι τον ιΙ νολι ιη ΙΙι ' νια υπιρ τ η Κυπρου ιιγοινιι , με την βιβιιιο _τητα Ι οτι κο ' ι η διεΟνι ' ι ιξι > . ιξι £ ( Ιο μας βοηΟι μη _) δια μιαν _, τροιιιχη Χιιι δικιιι α ν λυση · , Τιι . Κυ . _τριαχαν με _Ρηερε ι ( ς τι ' ιν Α μερικην _. Αλ λι ' ι ειχα χιιι την λιιμ , _ιραν ι υχιιι ρι · ον νι ' ι συνπν _ιηΟοι κοι ιιιτα του / ι ιγαλου αμερικανου ηγι ' του , τιιυ προεδρου κ . Αιζενχαουερ . Κα ! χαιρομαι ιδιιιιτεριιις να σα διαβι ΙΙαιιιισιιι την στιγμην τιιαιην ιπΙ δυο ( Ιιι ιιιχων διαπιοποσιοιν : Ι ) Οτι ο ' ι δεσμοι Ηλλ _οηος— 'Λμι · ριχη ειναι σημερον Οσον ουδε . _ιο Π' αλλοτε ( ΙιρμοΙ κιι ' ι _οτινο _ι — η ι κτι μηοις και η σι'μ , _ιι ' _ιΙΙεια τη Αμεριχης , ιρ ο την χιο ριιν μος . ι .... ζιυ ι ( _ν εε και αμειωτος , και 2 _^ ΙΙ ειρηνη του κοσμου ενρισκεται ει ς στιβαρα _χεεετας—εις τιι χειρας του Αμερικανου Προεδρ ου , υοτι με την _πρυσηειτον ιδια πολιτειαν του εξησιιαλι σε τι ' ιν εμπιστοουνην ολιον των μικρων λαιον . _'Κκτο τιον δεσμων κοινων ιδανικων , αγεονιον κιιι επιδιο ' _ιξεοιν , αρραγη συνδετικο κρικο των δυο _χιορων εισθε και _σει οι ιλληνοαμερικανοι _, οιτινε _ι ' ιποττλειτε _τω οντι _εχεγγυον σταθερα κιιι μονι ιιη » συνεργασι α _, θα πραξω παν ο , τι ε · ξιιρτατιει απο εμε ινα μη σα _< ιπογ οητει'ση ) ... Ι Ο λυγο του κ . ΠριοΟυποι'ργου , του οποιου πιριληι | _ιν _εδτ | - _μοοιευσαν και ιιι αμερικανικα ! εηημιριδε ( υ . _τογρομμιζουσαι χ _υριοι τα επι του _Κυπριιικιι υ σημεια ) , ιοχολιαζετο σημερον ευμενεστατο . _ΙΙοριιτηρειται τινε ς υπιγρομμιζον _ιυιιιιτεριος την Ικανο . _τοιησ ' ιν του ικ των επαερων τοι μετα των Αμερικανων επισημων , κοι ισημειωναν οτι _Βσιο αυεη δεον να ουνδυασΟη με _τε ' ι ι ' ιπο ημερων η _ημολε > γυυμενα περι προσεχους ι ' _ιναληιι ' εως εντονου _μισολιιβητικης ' επι τοιι Κυπριο _/ οο _πριΙΤο β'ιι _. _λιιις της 'Λ , ιι ρικης . Οτι πολλι ' ι _τεκτιιινον _τιιι ιι τα πιιρασχ ηνια ( ουτε ιι λε π τομ . ' ριιιι ι ουτε ιιι _τασιτ- _εγνο ισΟησαν _) _ηοινετ οι ιιτι _ι'νιιι γε _« γο νος . Οπιος γεγονο ς ι | ιιινετιιι να ιινιιι οτι η Α γγ λι α ηδη _υηιοτιιτιιι ι ' ορισμ ενη η _υσεως πιεσει ν . ιιι ι _' ι . _το μιρικας χυ _βερνησι-ις ( ι | ιλικοις διιικειμενιις προ τι ' ιν Μ . ΙΙ _ριττ ανιιεν ) των _μελιον— κρατων του ι ΙΙτιι . ΛΙαλι · « τιι δεν ιινιιι καθολου _απιΟανιιν η κατιι την ο Λιχ ιμ β ριοιι _συνερχομι ' νη Συνοδος τιιυ Νιιτιι νιι _ουζιμηση εν πλατιι το Κυπριακον , κιιι δη _ιι ς πι ' ριπτυιοιν ε-, ιισημου , ι ' ι ι ' ι νιιμινι ται , απο μ .- ' ρους της ' _|·' , λλο δο _αιτησειος . _'ιι _ γνι _οπεον τι ' ιν 'Κλλαδιι κατα την ως ιινοι Σ _ε-νοδον Οα ιινπ _- _προσοιπευοη ιι κ , 'Τ , τουργος τοιν Ινξιοτιρικιον . ( _Ιυτος , πιΙΙιινο ' ιτιι-Τα , ( Ια ε . _ιιστρι'ιιΙι ιι _Λμερικην ι ' ιρχι'ς Ιιινιιιιιριου , ο , _τοτρ κιιι Βινιι _μινι'τιιι κιιι η _ιπ ' ι του Κυπριακου συζητηοις εν τη Πολιτικ η Επιτροπ η των 'Πν υιμενων 'Κ-( Ινων . ΙΙολι' πιθανον να ε . _ιιινελ-( Ι ιΙ τοτε χι ·( ο κ . _ΙΙνιιιιυ , νπιινργΛς , _ιιπτι Οα Βχη ιν Τηι μειιιξυ ε · . _ΙΙιιτριΙ |· π εχ του _ιι ς ΙΙι 'λιγρΒι · Λιον ταξιδιου του , ινα _τεΟη _^· πιΧΒηαλης τη Κλλ ηνικη 'Αν _τιπροσιιιπ _ιιας . Ι ειδοποΙ _ηςις ι ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΙΣΑΒΩΒΕΙΣ ! | ΚΑΙ ΕΞΛΠΙΒΕΙΣ | Λ ) Π _αινΚΟΙΛΝ -ι _» _ανιχ _χκρι ' , _οιι « χ _Λεμεοου · ι ωι * _ΛΟΥΠΛΙ _^ ιΟΝ κ « ι ΛΙ- ι • Ι _1 ΙΙΡΠΟΥΛ περι τα τελη · • Νοεμβριου 1056 , _δ 6 _χομεν « ν ι • ςρωρτια . · Λ ) Π _ΟΟιιΙΝ'ΠΙΙΛΝ Οα « νανωριΙ α ( 1 ε { _'Λμμοχω . ι ) 2 οτ _, εΛι _κ « _ΛειΑιοσυ 4 _ιχ 6 _μενον _ • _νεινΙΧ _^ ν φβρτιβν δια ΜΠΒ . Λ · · _• < ι > Λ ι : τ χ « ι Λι ηιι ΡποΥΛ . · • ΙΙ τ _^> ρτΜ βι 6 α _λαιιι νωρ * ν · • μβτα { υ 22 ) 11 κ « Ι . 10 ) Ι ι ) Ι % ( , . · • Λ ) Π ΡΤ _, ΛΜΙ ΝΙΛΝ Εκ _φορτωνει τωρα ει _ε _Κυιτ _ραν ! • χαι 8 α δεχεται φορτια απο · • Αμμοχωοτον χαι _Λεμεοεν , ! • δια ΜΠΙιΛΦΛΙΤ Χ «) _ΒΛΛ- · Ι _κκη η ιιΝ , · ιι _^ _ρτμι { βα ιι • ν » ν ' . 1 | ιετ «{ υ 2 « ικ _ΝοεμυρΙ _ιυ · χ » . Ι ) 5 Αεκεμ 6 ριου 19 . 16 , 2 Ι Δια ηιραιτερ _ω πλιιρι φ < ιρ 1 _« { _απευ _δυνεοι _ε προς · • του χ , χ , 2 ι Α 8 $ _001 _ΛΤ _£ 0 Α 8 _ΕΝ _0 _ΙΕ 5 ιΤ 0 „ 1 : ( ΒΡΑΦ ΕΙΑ ΜΑΝΙΟ _ΓΑΝΗ ΚΑΙ ΙιυιΙ _ΟΙΥΙΗ ) εΙ _{ υλ «( _τι _< ι πολεις , * ΠΑΡΕΓΗΣΑΝ ΤΟ « ΚΕΡΦΙΟΥ » ΛΕΜΕΣΟΣ , 26 ( Του _αντειποχριτοΟ μα ) . — 14 _προσοι . _τα _χειτεδιχασΟ ησαν ιντο του ειδικου δικαστηριου ει _πραστιμον μι « ς _λιρο επι _παραβασει του κατ οικον περιορισμου . ¦ ι Πληθη _τιρααφογων _δνιρχονιαι ιιι _αδστροουγγρικα συνορα κα ζη · τοΟν κεχταφυγιον ιις την Αυοτριαν . Ετσι' η _Γειννη κατεστη το _κιντρον _ιττου _ανγχη-ιρυνονται _πληροφορισι δια την _< _ξιλι < ιν _της _ιπανα · _οταοςως _ιις _την ΟυγγαρΙαν . ΙΗΙΛΗ _Ι Ιι _ΧΟΠΙ ΙΝ Φεριτιιι ι _ι ς γνωιιιν των ινδιιιιμερ ομενων ιιτι η Μονη Απ οστολου 'Λνιιρ ιΙιυ _διιιΙΙι _' τΒ ι προ _, τιιι · λ ηοιν διιι , 'ιλτιιι _δοσιιι διχιι χοιρους , των ο . τοιοιν η _παραδοσις ( Ια γιΛ ' ΙΙ ιι Τ ιν ΙΙ ζιιχιιριιαση ) χαι (/ ι νι · ιον Της Μ ονης χιιτα τι ' ιν - ) 12 ) 111 . 1 ( 1 , ημεριεν Κυριακην . κιιι ιοριιν _υ μ . μ ., ει τον _Π'λπ _'μιιιιν « _λι'ιαδοτην ( Αν η τιμη ιινιιι _ιτνμ _- ι | ι 'ρουσιι , ΙΙ πιολ _ησι κ _,, ν Οι ' ι ιι - νιιι τιι _' ς μετρητοι . Ι _ιχ _τι _ιδ Δι « χ * ιριατι _χιι ι Ι _ιετιτρο _ετεια _ε 'Λπι _κι τιλο _^ _'Λνι ριου . ΠΡΟ Σ ΦΟΡΑΙ _Χητουνται / _ιριχτη οραι διο τι ' ιν προμηΟιτιεν ΙΒιΛΙΙ υιιρδοι ν ηανελ _- λας χροηιιιτιι γκριζου δι ' υ . _τοκι ' ι _· μιειιι δια τα Κεντ ρικος ιι'ιιλιικι ' ις Λι'υχυ ισιιις , Λιιγμιιτα . ιι διπλ ουν πρεπει να ισ ιρικλει _οιντο ι 11 την ΙΤροΟηορα ν . ΚΙ το αριστιρον ειναι ακρον τιιυ ι | ο . χι'λλιιι' ιτρι ' πιτ νι ' ι ι ' ινι _ιγριιηιιυν ιιι λεξης • . Προσηοροι δια την προμ ηΟειιιν γκριζας _ιμινελλα δι ' ι'ποχ ι ' ιμισαι · . Λι ιριιειι | · ι · _ραι πρεπει νιι η _Οασουν εις το Βριιι | Ι'ισν του Αρχιλογισ _τιιυ οαχι _αρν οτιρον της Ιιι . τ . μ . της Ιης Λιχι ' ιιιιριου , Ι !· ΒιΙΙ , Λι ' _πτομε ριιιιι Οι ' ι διδωνι αι ιι του » πριισι | οροδοτιι ,- κατοπιν ιιιιη ιιιιιις προς ιον ΛιευΟυντην των _ιιιυλανων . _ΚΥΧΛΡΙΙΤΙΛΙ 'Κ . ΙιΟυμω να _ιχη ρασιι ) κιιι _διιμοπιιιι _τας τυχαριοτιας μου : ιριιι τον κ . Κ . ΧΛΣΛΠΛΚ _ΙΙΝ διι ' ι την κατασκευην κα ' ι την ι _' γχεετι ' ε · _στ ιισιν της τιιυρ . _τινας μου . Ιδιαιτε ροι _οηιιλοι να τονισω με υ πεμηη ι ' _ινιι ον την επιτυχ η κατασκευην υπΛ Κυπριακου ιργοστασ ' ου του Λνωτερι _ο μηχανηματος , τι ) οποι ον _λιτταυργιι ομαλως κο ' ι _ινΟορυβιο κοι _μιτιι παση ι . _ι _ιτυχιας . _υεουω _ρος _ΠοτονΙ _υιι _Τι λιιινιτ ιιχιι υπαλλ ηλος ΒΝ _» 2 : _ΤυΠ ΟΙΙΙ £ Ι _£ Λυναμιτ τιιυ αρθρου _ΙΛ του πι ρ | Ακινητου Περιουσιας , ( Αιιι χιιτοχη , 'Κγγριιιι _'ης χιιι Ι ' , ' χτι ιιηοπο _) Νομου , γνιιισ _τ _οποιι _ιτιιι ιιιι Λ Ομηρο Β , _Λοιχ _( δι | ς ιχ Φλαμουδι _ου _συνι'ηιιινηπι' να _ιιιιιληει νι το σιικι _εριιν του ι-ιΙ ενο χωρειηιιιΒι ικ _μιιι « τ κ ι ' ι λ ε ι ς κιιι δυο _προστιιΙΙιων , _υ ι ιιρ , ιγΥΟιι _'Ι'ης Ι 7 Β ) υ _ιιιι _ερ . '! ι . Η ! . !! Ι , γ ! _Τιιηπβι'πιι : · . _< , Ι ' ηλοχρι'μμος _> του _χοιριου _Ι'λα _μονδι _ιευ , τι ) ΒΛιιν _μεριδιιιν , διιι το ιπιπον των ΙΙΙ ) ιΙ τον Παναγιοιτην Αημητρη Κιιυρουσην ικ Φλι _«· | Μ ) ι _ιδιι ) 0 δυναμει _δηλιοσιω _πωλι |· ππ , _ις Νιι , 15 Γ , ΜΗΙ ) ΛΙΙ Κτηματα · λογιοι ι Α | ιμιιχιΙιπ τηι ' , _ρ - „ . ... _>^ _β < _η . _Γι Γ : _> . _!¦ : ¦ _ιΜ ι ||' : / _Γ . ' _Γ > Β _« : »' . _«ΗΙ α ) π _ΑυΚΙΟΑ Μ * ι Τ 6 ως οινω _ατμοπλοιον _εξεωορτωσεν Π ι π • _εις Λεμεσον την 23 ην τρεχοντος και « α- | . _ρακαλοΟνται οι ενδιαφερομενοι παρα- Ι 15 ληπται υπ _< . ) ς δια την παραλα 6 ην των | ( εμπορευματων των _ΒλποταΟωσιν εις Π ι ΒΕΟΡΠΟΝ ΖΛΡΜΑΟΝ § _^ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚ ΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ « ΑΜΑΟΟΥΣ » ΛΤΛ . | Τηλεφ . 2606 | • ΛΕΜΕΣ ΟΣ . ι ι Π _' _μ , _χ , _Η . _, Η .. ' :. _Η' ! . ' _Μ :: _κΜ .: . Η . Ι ! : _ΓΙ .: ! _'Μ ::: _'ΜΙ _^ . _|| _... Μι ¦ :: : « : _^ ΗΧ .: Η _^ . Μ' : _^ _Η . [! , _ΓΙ : ! Ιι _* Ι . ι _»«^· Ι ! Ο ΖΟΥΚΟΦ ΚΑΙ Ο ΚΟΝΙΕΦ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΒΜΑΤΙΚΟΙ ΗΒΕΤΑΙ ΤΗΣ ΣΟΓΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΓΣΕΠΣ Ο ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ ΚΚΤΕΛΕ _ΕΤΙΚΟΙι ΟΡΒΑΝΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑ Ι Ο ΠΟΛΕΜ 02 ΝΕΛ _ΤΟΡΚΠ , Νοεμ β ριο . — Τιι δραματικα γεγονοτα των τελευτ αιων εβδομαδων επεισαν Ολοι του πολιτικου _κεει στρατιυιτικου _ηγετα _της Λ )'· σειιι ς · ιιτι η μονη _ωργεινοιμενη χαι _ειποτελεσμιιτιχη δυναμι ε ' ις την _2 ο 6 _ιετιχην _Ενιοσι ν εινεει ι ) _ΕρυΟεειι _ι _τρειτος . ΙΙ _μνστικη . πολιτικη < _ιοτυνομιιι , _παντοδυνιιμος _παλεειυτεριι ιπαυοεν ουσιαστι _^ ιδ _ιιρισταμενη μετα την _εχκαΟαριαιν του δι ( ιι . ><> ργοΟ της _Μπερια . ΟΙ ι > _ε πολιτικοι _ηγετ ιιι _επιξο & ν _( _εανον ιισον _κοιρδν θελει η _στριχτιοιτικ . η _ιιγεσιιι . Ο _(« _ιοι-ργος της Αμυνης Ζουκωφ ν . ιι ! υ . οτοαταοχτνς _Κονιεερ _ησειν οι _πριιιταγιονιοτα ' ι των δυο εγτνπω σκεχ ι > ν _ενεργειευι : Της _ειοδολη ·· _-οοιετικου _οτριχτου εις την ΟιΥι . _'ιριαν και του ουσιαστικοι _τελεσιγρειφου προς την 'Λγ γλιαν , την Βειλλ ' ιαν και το Ισραηλ . Ωριομεναι ανκκοινιικιεις , δημοσιευβεισειι εις τας εφημεριδα τη Μοσχιες , Λπειλουσιιι δε Βτοπλον δρασιν μεγαλης κ / . ιμακος . προηρχοντο απο αυτους . Η Σ οβιετικη στρατιωτικη ηγε σια _ανελαιι ε την _πραγματικην _εξοι'ειιαν εις χειρας της ι ' ιπο τ ~ ς εποχη που ινειΒιινισΟησειν τα πρωτα κρουσματα , _ιαειβιιρχιο-ς τιον δορικ | ορο ) _Υ και ειδικωτερον απο της ημερας που ο _στραταρχει Ροκοσοιρσκυ ΛπελυΟη απο τι ι ν ηγεσιιιν του _ΙΙολιονικου _εντρατου χεει η Ουγγαρια _εξητησε νιι _εξελ-Οη _του _Συμφιονοι » της _ΗειρσοΟι _- ας του _'Λνειτολικου ΝΛΤΟ . _Φαινετεει ιιτι τωρα -η πολιτικη εου Κρεμλινου καθοριζεται _κυραο υπο των _στρειτιιιιτικοιν ηγετιον . 10 Κ _ροΒστσειρ _εγκατελε-ψε _τι > _ελκνστικυν του _υετος , τα μειδιε ' ιματα κεει τιι ιαοοχεσεις διιμοκριιτικοιν _ελε υθεριων κιιι ακολονρει _τι | < γρει _] ι _] ι )| ν > τιον _στρατιεοτικιον , οι οποιοι δεν _Οε-λοιΥ να χιιλειριοΟι ο ελεγχος επι τιον δορι · ε | _υριον χιοροιν . Οι Λοριιροροι εινεει Λναγ _κιιιοι οτρατιοιτιν . ιΤι , ιιχι δια τα μερεερχια που ηιιπορουν να προσφερουν—αφοιι ει > 'ειι υευιιιυν οτι δεν ειναι καθολου _πιστιι ' ι—αλλα δια το μεγιι στρειτιεοτικον-γεωγριι ιεικον πλεονεκτημα του εδαφους τοιν : _ΧρησιμευοιΥ ιος « _- | ιιιςι ? . ιΙ , ι > ι ? μεταξυ Ροισοιας κιιι _Λυσειος και _κρατουν τους Δυτικους στρατους ει ς _αποστιισιν ε ' ιπο τοΟ ' _ι _ουιετιχοι _εδειεΒονς . · ¦ Κινδυνευει κατοπιν τιιν ανωτεριο ο _Κροιιπτοιιν Οχι αμεοως . Κατα την γνωμην τιον _καλυτεριον _παρειτηρητων , η στρατιυπικ η _ηγεσιει Οα τον _δαιτηρηση ει ς την Οισιν του εφ' οσον ακολουθει την πολιτικη · : ποιι καθοριζει ( _ιυτη . 'ιι ς προς τα ι . _τιδιιοιεις τιιν πραγματικων _κυριοιν της ι ) οΒ > _ιετι χης Ενωσεως , α ! πληροφοριαι των αρμοδιων υπηρεσιων τεον _Λυτιν _, ων Κυβερνησε οιν συμφωνουν οτι δεν πρεπει να αναμενεται γενικος πυλε , _αος , τουλαχιστον _τιορεε . Παρα τιις ΠΙ ) αρτιο ) _ωργανωμ _/ - _νιις μεραρχιας στρατου , τι ' ι 20 . Οθ 6 Αεροπλανα πριοτη γραμμης κα ' ι την επαρκειαν . _τυυηνικιιν οπλων , η Σοβιετικη _Ενιοσις δεν _δονιετεει ακομη να αναμετρηΟ _^ ν με την Δνοιν . Χρειαζονται δικι ακομη _ι-τη εις την Ριιιοσιιιν δια να γινει _ΙοοοΥΥαμο της ' Αμερικης εις την τεχνικην των _νειον οπλων . _'Τστερει Βελ . λωστε ει ς _τα _τηλεχιετευΟυνομενα βληματα . Επ ' ι πλεον , δεν δυναται να Ρ / η καμμιιιν _εμπιστ _οσι-νην εις τους στρ ατους των δορυφορων της-Μικραι περιη _ερειακαι _συγχρουσε'ς εινεει ο αμεσος σκοπος τη _ιοΙΙιετικης πολιτικης . Θα διιιτη ρηση τιιν ιμπυλεμον κ < _εταστιισ : ν _μετεεξι _» _ΑραΛιοΥ και Ιοριιη ) Λ ιιν , ' _-ζμεταλλευομινη το _τεοαστιον γοητρον που χει μεταξυ του Αραβικου κοσμου . Λι _στρατιιοτικα ' ι -. _νγκρι _, υηε ' . ς και χινι _ιηει- εις _τη 'Λνα _τολ-κι ' ιν _ΕινιοΙπην δεν _εχοι ε , _τιΟετινον σκοπι . ν κατα _τΒ Λι ' _σειο . Σκοπο τιον ειναι η πειΟαο χησις τιον _οορνιι οαιον και η _ιν . ιι τηρησι παγκοσμιου πολεμου . Υπομονητικος δημοσιογραφος , ε 4 · _ναδκρων τας 24 , 000 αιτηοεις _διω την ιιπονομην _βιτιλωμ _ατων ευρεσε . _τεχν ιας , α ! οποιαι _υιεεδληο . , ααν _κεττα το τελεοταιον Ετος εΙς τε > _λρμο & ιον γραφειον τοΟ _Λονιιινοι » , _ανεκαλοψε _μεταζο πολλων ετλλων τας ΛκολουΟοος _τιεριι (> γε > ι ) ς ις , _ευρεσεες _ Πνα _δισχον _γρπ | ι | ιο <| . ωνου , _κατεσκευασμενον αηο ' _οοκολειετον . Οιαν δορι /) ι ] _τε τιι τρ . _ι-, _ουιι , η _/ · _νε . τε τον _ΓΙυκον κσ ! ιων τρωτε . 'ΠπΙοης _, _εσημειωσεν ειδικα τακουνια _μεταιαλλομ _^ νοι ) _Οηιαυς . τιι _€ οι | 0 ε _| ι _? _ιλεετηριων , -ια οτιοιιι κρατοΟν τΛ τιεΑ | ιιχ _ιιριζαντιον ειε τους _ανηψοροος , και . κατΛ τον _ιψευριτην , μειωνουν σημαντικως την _κοοριτοιν . ΤιΧος & ι , μιαν Λντιρροχολιοιικην « _οοσκευηνι _» , ι ) _υποΙιε Λι _^ υπνΙ _ζι _) τιιν _ριινχειλιζοντα . -εη _ιοηΟιΙε μιας ηλεκτρικης _ικΜνωοιως . Ε _τω _Μτι ' ιιιοε _Χντορς » της Λιινικης Βερμανιας υ _ΟρνσνιιιμΛς Τηλεπικοινωνιων θησαυριζει χΛ ' ρις ο £ μια _£ 1 >) ιινη _χπινοτομια . 01 _κε _^ ιιΜ · κοι της ιιολιυς σιιτης Λεν ( χουν παρα νΛ οχηιιστισοον ινπν ωριομι . · νο « ΙεριΟμο « τΛ τηλι . _^ ωνη τοιις για νΛ ακουσ ουν οτ 6 _Οτκουυτικο τΛ κχα · λι ' _ιτιρο _ανικιιοτο της ημερης . _'Λττα την ημιρα « που _ιτιΟη ε ( ς ιφαρμογΙ | ν η | _ιιταΓοιιις _ανεκευτων με _τηλιψωνο , ΙΟ . 000 ειιπ ψορι τικα _ιιινκκειοτα £ χου _ηοη _μεταοοΟη οιιο τον _Ορνανιομον Τηλεπικιιιν _ι . ινιων _οτους ουν 6 ρο | ιητιΙι των τηλι _ψ _ωνυν του . - ΙΖΙς Μολιμπυ της Καλιφορνιας , τδ γκαρσονι Τζων Μπαρτον , τοΟ κοαμικοΟ ι . _οτιατοριου « _ΧΛλινταιη _Χαουζ » οιινιλ (] _ψρη ΙιιΛτι « μαχαιρωσε τδν ΛρχηΙΛγιιρον Καρλος _Χιρναντιζ , ( _ατριψΒ βιαιως τΛ χι . ρι _ινδς _παιδιοΟ ιοιι Ιπλινε τα τιιιντα , κπ ! _επιται , ε ινα _φλιιντζεινι _ζειιταν _καφι . ν _« Ις το προσωπον ινος _βοη-ΟοΟ μαγειρου . Ο _ΜπΛρ _τιιν νΒ , ηνησι ν ιΙγ ιην ( _Ιπτυνομιην _Οιι τΛ _« _καμεν ι > λα αοει ) εηε ) Ι ) η ιδν εινιιπω'τω _ιιεν Λ τρι » _τιος με τιιν οποιον Λ _Χερνανιιζ πιτρι . · _οκευος ι μιαν Ι _' ωσοικην οιιλαναν . _Ιινος _ΛηιιοπιιινρΛιιος ι _ ρι _, ιταΟ · οε μια μερα τον Αινσταιν εαν υπηρχε 6 _υνατατης να _ιζηγηση κανεις ιη θεωρια της _σχετικΛτητος οι τροπο που να την _νατπλ · Λ 6 ουν κιι ι οι αδαε ις ακομα , ι « Το πραγμα ειναι πολυ ιιπλο _, _Λπαντηο ε ο σοφος , δεν £ χετε παρα να δωοετε το _ωκολου . _) ο παρα 6 ε . ιγμα Ιινσς _πρωταΟληιης της πυγμαχιας αξιζει 750 . 000 δ _^ λλαρ ια , μια διοΟημη _ηθοποιος ιοι κιιημιιτογρ _ει ιοι : 500 . 000 _ι , _αλλαρια _, ινας Παικ της μπε _' _ηζ-μπωλ 100 . ΟΟΟ κα ι ινας καθηγητης Πανε · πιοτημ _ιοα 6 . 000 δολλυ'ρια » . Ο νυ ιφευ 0 ι . _1 ς ι _, κ νιου _τιολυεκαιο μμυριοΟχος _ΟυινΟροπ _Ροκψελλερ _, _καταΟιτων ειι ενα Γικαοτηρι _- ον ιι | ς Μ . Υορκης , _ανιφερεν _ινδιαψι _' _ροντα _πραγμα'α _διε ) το ι _Ισοδη · μιχ ιου . Ο _Ροκ φ _/ λλερ _ιΙπι . κ ' τλιΛ | . τ , _αογκε . ιρηιινως , οτι * αεη τη ν διαρκειαν του πρωτου γομου _τοιι ΟιΜΙΙ 1 * 1 _' ι 3 | με την Μπαρμπαρα Ε _ηαρς , η οποια / . χι ι . _ιγειρε ι _ειγωγην δια Μ / _, _ουοτιρημι . νην διατροψην , _ειχε _μην _ιαπν εισοδημα _τηι'ΛΛχιοταν Ι . ΟΟΟ . 000 δολλαριων κοι ιιι , _ιιιοοαιαν 250 . 000 , 000 δολλαριων ΗιρΙιιοο . Ο αγων _/ . νανειον της _ιιροοωπολοτριας κανει πιμιιχντικας _προΛΙιαιις οτην Κ Ινα , Μεχρι σημερον οταν 6 Μαο _Τοι _-Τιιι ' ιγκ μι . _τιβει ινε απο ιην μιαν _τιολι 1 ης Κ ινας οτην αλλη , οι επΙαημις ανακοιιω _οι ις ανι _·» ιρον _ « Ο ΜΛ > Τοε _Του γκ . _οονοδιοο μενος _απΛι » ... _Τιορα οι α · _νακοινωοιι ς αναφερουν « Ο Μαο και το _ηοΜτμπυριΛ ... <* , ενω οι _Κινιζοι δημοσιογραφοι γραφουν « ΤΛ ηγε _τι-ια στιλιχη ΤοΟ _κιμμουνιστι · κοι _' ι κομματος ιδι χΟηοαν _...,, και Λχι πλι . ον « Ο Μαο Τσε- Τοιιγκ εδ (· Χ'Μ Μια σχετικη _ιριυνπ που _ι-γινι _ιιατο ν τον τι λευταιον καιρο _ιιιπεκαλιι ψι . « ι ι τιΙ _ΙΙΒιο τριτα των φαρμακων πιιο κιικλοφοροΟν σημερα _Ιιιν ι , ιιηρχπν προ _Λ _£ κα / των . Κατα την _ΟιαρΛ ι ιιιν ιιιι » πι . μιιομεν . _» υ χρονου ΙΙΟ καινουργια φαρμακι οτικα προιον τα Ιιατ / Οηοαν οτην αγορα , 1 > η · λαδη τρια , κατα μ / οον ορον , _καΟι ( ιυο ηα / ρις . Οικονομικοι Ελληνικοι Ειδησει ς _ΛθΙΙΝ 'ΛΙ , 21 ( Του _ιιντεεποκριτε / Β- μας ) . — 'Ο Πιεσιλευς ΒΙιιυι . ο απενειμεν αι · τσπροσωπο ) ς την _πιερελΟουσαν _Κυριεεκην τιι _πτι _^ ια κει ' ι τα διπλιο _μιιτεε ει ς τοι · ς ι ' _ιπο · _ιιοιτησαντα τιον _Σχολων _'Κπαγγελμειτικου 11 ροετανατολισμου κεα τεχνιτων σ ' . _δηροδοομικων . Προς τον σκο . _τον _τουτεη' _ωργανιοΟι _» τελετη εις τον Πειριειει , υτου παρεστησαν ιι Αρχιεπισκοπος Αθηνων , οι υπουργοι . Εργασια κα ' ι 'Κμπορικη Ναυτιλια , ο υφυπουργο Οικονομικων κα ' ι ιιι 'ΛρχαΙ τη πολε *·» . 'Ο υπουργο της Ιι ργιισιιι κ . Μ . ται'ρνια _ιιιμιλησε περι τεχνικη _εκπαιδευ-σεοι κεα εΗ · η' / γειλεν ιιτι Ι ) α _εισαγιοηοι _κατ ' _ετο ει τιι ς _'Λνιοτε ' ετα _ιχ ολιε ιενα _δυι * τεκνα _εηγατιιι' . _τιιλληλιον _εΗ εκαστου _Ιιργατικσυ Κεντρο )* της χεορα , ιο επισ )| ιιτι _1 Β » ι'ν τιον ι ' _εριστευυντεον τεκνων _ιργειτι ~ > ν Ο' _ιεποστελλινενται δι' _ανεοτερας σπουδα _ε-ι το ε _^ _ιοτερικον , δαπαναι _ του Ιδρυμειτο _Κριιτιχυι ν _'Τποτροι | ι < ον . —Ο Ι . _Ιασιλευ , -χατα _τι | ν ε . _ιικειμενην _επιοκετι'ιν του ε ' ι Πατρα δια τον εορτιιομον του π _·· - - λ ' . _αυχου Αγιου Ανδρεου , ΙΙιι Οεμελιιοση εν ιπισημεο τελετη τα μεγαλα λιμενικε * , εργα των _Πατριον . Μεταξυ _τουτεον περιι . ιεμΟανετιει και η κατασκευη _προιιλητο δ : ιι την προσεγγισιν _υπερωκεανειοιν . —ΙΙ Πριγκηπισοα _^ οητΙι . πρε οΟυιερα ουγαιιι _ρ _τιι , ν 3 > _αοιλΜυ _ι , ηρχισεν απο τη _παρελΟι-τΙση _Λειτερα να _ιταιτιε ει την _Σχο-Αην του Ιι _ρειΒοκομειοιι η , τΙΙριγκη-. τσσει _υοη ια _^ . του υπο τιμ * _προσταοιαν τη Πιιοιλισσιι Κι ντ ' . _ιου ΙΙρεη ων η < _τΜητερα > . _—Ιι _'Κπιτροπ η Λημιον κιιι Και _νοτητοιν του 'Κ Ονικου Ιδριι | ιατα π ) Λ'εχ (' ουσα το υπερ τη υ . _τΛιι-Οροι » ενδ' . _ειιι ιι _,, _ον τη , ιοργανιοη _, _ιιιτραν ιηυλιων επ ' ι _αορηιοτικοιν κιιι πρακτικων Οεματοιν διιεπρε πιι ν ιπιστημ _ονιον κιιι _συνιργοτων του _Ιδρεματο ει διαηορου ι παρχιακα _^ ολετς κεει _χοιμειπολεις . Μεταξι · ειλλων Οεμ ιιτοιν . οι ομιλιιται ιινιπτιιαν τα χοτοηιριο Οιμιιτα προ του κατοικου : Ο _ε , _ινιι κατα του _ιιλκοολισμι . υ — ΙΙ ( Ιελ _τΙΙιιπι τη 'Κλληνιχ η η υ λη _δ'ιι του γαμου — ΙΙ καλη χιιι η Οηνη διατροη _)* _) του Κοι — Ιι ω πρι ' πιτ να _χρησιμιι : κιιι , Β _· ν τι : ελευθερες οιρε τιον τα , _ταιδιι . χιιι οι νεοι — Η _κρισι τη οικογενειας ιι την ιπ . ιχην μιι — — χεσει _γονιοιν κιιι παιδιων — ΙΙ ατομικη εν / ργειει ει την _υπη ρεοιιιν τη ειρηνης — ΙΙυωτε ΟοηΟειι · οι _παΟιιντιι _ιιται- διν υ _πιερχη ια τρος , κ . ε'ι _. — 'Κπειδη τιλιι 'τιιιιιι . τιιρετη < ρι | ΙΙη ιι ιι _.-ιολ / . ιιι ιι ι _, ιιι _υιινιιυντι _, _,-ιι τελε σουν _Οαπτιππ ιιταν ει τιι παιδια διν ι διδοντα ονοματα ι κ του χριστιανικου εορτολογιου , η _'λ ' . υ / ι ' . τσζο . 'ιη 'Λ Οηνοιν , , ν' ? γ-Χι _'χλιο υ ι η πρ ο παντα τοι' _ι ε · ρει τη χοΙρο _ς , ηιριτ ει γ ωσιν αιτιον οτι ιις τοι '· / _ιαπτι _τ _οοινου Ι ·' . λ ) ι | νιιπαιδ ( ι _ιπηρεπετι _κ νιι διδοινται και ιιρχιιι _ιι Ι _'ιλλι _, νΒ / α _οιομιιτα , ' _|·) ν _περιπτοΙσει χιιΟ' ιιν ο να «| υη διαηιονια μεταξι » _νονε ι _^ ν χιιι ιιναδιιχοιν αη ' ινιι και ιιρι ιον ιιι | ι _ιτι ροι ' , την _διοη οραν Οα _λι'Β ο Ι _'ιπισχοπο _ΜαραΟιονο . _Ιιοη Ο _'· ιου 'Λρχιιπισ χοπειυ . —Η ΙΟ . λα απηντη σιν ει ς τη , _ι ' _χκι , _ιισι ν ιου ΛιιΟνι ιυ ΙιρυΙΙ ρου _Σ ταυρου , ( ιι'ρ ' ι ιι . _τιιστιιλη ( ιοη-Οι ια προ ι ον χειμα ' _ιομινον Ουγ . Υριχον λαον . Ουτιο _, μονον μιχρι τ η : 1 η _ΝοιμΙ'ιρΙ ιιυ , ε ' _επτοταλ ηοιιν ι _ι ς ( Ιυγγιιρ _ιαν ιι _'Κλλαδο Λ _, Λιι τονοι αιματο _χαι πλασματος με Βιιι _ιιο πι ριποι' _σι'σχι υιι _μεταγγιηι'ο ) _, · , 7 _. Ο 0 Ι ) _ιιν πτετιινι χοι ειι . _ιροι , , Ιιι , ιιιιΙΙ ιρ αλ αι ιΙντιΙ _ιιοτι _χιιιν _, -II τονοι διιι η ιιροιν _(( ιιρμ _αχ ιον , διχιε δες _τονοιν _ιπιδεσμι-χου _υι . ιχου , πολλοι τον οι χλινοσκ . ΒΠασμιιτ _ιιιν _, ΙΙ , _ΙΚΙΟ τονοι τροη _ιμοιν , 2 πιδ _ηροδραμυχα α _/ _ηματα διιισχι υαειμι _' να _ιι χιταου _ρΥΒιιι , II η οιι _ηγιι _ιιι'ΤοχΙντ ιτι ι κιιι ποσον _, Ι . ι ι , ιμιιι 'Κ λιιι τιχοιν ι ( ι . ιαγχι ον , — _Βπιι τ η 'Τ ιι | ρι'Β ) 1 ιι Αλλο _δαπιον _απεκιιλυη Οιι ( Ιπ _δια _μινει απο ι τιιιν ιΙ τιι Αθηνα ς η ιιριιι _Ιι | _ευ αδελ _η-η του · χιιΙΙιιιρΒθινπι Ουγγρου _πριοΙΙι ' . ιοιΜιγιιυ κ . Ι _μρι _Ν'αγχυ , νιιμητυΟι'ισιι με Κλλιμ'ιι . ΙΗ _διιιιιιπιιιγ ριιι _) οι χεπιιι _ριιιικιιιν ν' ανιυρ ουν την ιο _ιινιιι , η _ιιιτιιιιι ονομ αζ εται Λιμιλ _ιιε ¦ . Μιχαλο , _τουλου , το γενος Να γκυ , ιι ' , ιχ ουσιι το / παγγελμι ι της ηθοποιου , ΛΒ _> π „ ιριοτ ηΟιισα , διν ηρνηΙ'Μ τ'Ιν _'Υ ' Υι ' _νπιιν τη ιιΙ' τον π οσιιιλι ητι ' ιν Ουγγρο ν ηγιτην , _ημνηΟ η _ιι μι 'ι νιι _ιιροΙΙ η ι ! οιονδηποτε ιν / ολιιιν ι . _τΙ τη ιν ( Ιυγγ _ιιρ _ιιι κιιπιπτιι · πιοι _ς , Λ . Λ . ΧΡυ _-Τ _ΟΙ _-ιΛΜ !· : Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙΡΑ ΚΑΙ Η ΒΥΝΑΙΚΑ Η ΠΡΑΒΜΑΤΙΚΗ ΙΙ ΤΟΡ 1 Α ΤΙιΛ « ΕΟΔ _ΩΡΑΧ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ _ΛΥΖΥΒΟ _Β ΤΟΥ Ι _Ον _^ ΤΙ _ΜΑΝΟΥ Μον Ολοι οι γεροι συμπεεΟοι ' ιν τ ' ι νεε ς και , _ομορητς κοπελλες , 'Ο _ΛυτοκρεΙτορος δεν ιιποτελοισε ιξαιρεσι . Η Θεοδωρα ηταν η κα Οιεριομινη ηιλι | του _εΙνειμιου του _' ηταν λοιπον κατα καποιο τροπο κιιι συγγενη του . Αισθανθηκε την _εινειγκτ _) να την _ενΟιερρενμ : . _—Σηκιο , παιδι μου , ει . ιε _, και πλησιασε μας . Οταν υπακουσε :: ιει ηλθε _χαντα του , απλωσε το χερι του κεει επιασε το χερε της βεοδιορα , ΙΙ ζεστη _τρι-ο , 'ερη πειλαμη της νεα γυναικας του εδωσε ενα ιιισΟηιια _Οερμοτητος . Το χρι _» Τ _)] σε ιοριι πολ λη _μεσιι οτο δικο του . —Λυτες _τΙς ιορε- τη _πληςι-ιο ειπε , με ποιο τροπο μπορει να _τΙς ελαεροννιιςι —Με : το να _ιρχουμειι οποτε μου επιτρεπι _) η _Μεγαλειοτι _/ ς σον να την Λιασκεδαζιο . Τον _κυτταΗε _κατειι ιεπο τα μεεκουα _ιιειτοτσινορα της κεει ( _ΙιιιαιοΙΟηκε οτι του ειχε -κανει καλη εντιπιοσι . Τα χρυνιει κεει η απομονωσες μεεζι , δημιουργουν _καπ . ιιεεν αδυνιιμιεε _στοιι γερους , που μπορει ευκολα να _εκμετιιλλευΟη ιιια _εξυπντι _γυνεεικα . _—Λιπορω να μιλυι , νιι _διαΙΙαζιο δυνατα κεει νιε _διηγουμειι ι στοριες , ει , _τε θαρρετα η βεοδιορα . Μπορω _αχο μη , με την αδειεε της _Ι'ικλομπροτητο αοι · παντοτε , νιι μετει - _ιειριο τα κουτσομπολια τη : Λυλης χαι της Ι Ιασιλευουσα . —Χαι Το κατσαρο λευκο κεειαλι χουνηΟ )| κε συγκατανευοντας ευχαριστημενο , — Λν ακομη ιπιΟι *| ιη η Μεγαλειοτη που να _γελαπτι . μπορω να την κιινιο νιι _ευιι υμηοι ) , γιατι Οεωρουμειι καλη μιμο . _'Λκοιιη μπορω να διασκεδασω την _'Κνδυξοτητα σιιυ ) ιε ποιγν _ιιιια . .. —Τα _Οειρυιμαι τιι παιχνιδια _, ειπε _ιιαρυεστημινος . Τον _κι'ττιιιε καλιι . _. — Κχε · υπ' _ιιιι'ει της η _'Κνδο-Ηιιτατιι Χαρι σοι · το νεο παιχνιδι των ΙΙερ-ων . το _ι-τ οιετρε ' ενγκ » _—ΙΟχι . Τι _ιιδου παιχνιδι ειναι —Κι να · ενα πολεμικο παιχνιδι ποι · πιιι _^ ετ . 'α _πιενοι σε _ιισπαα χ _.. _ι μαυρα τετρι ' ιγι . _ να με πεσου απο _ειιενο κιιι ελεη αντοδιιντο . που πιι _ριοτανιιυν ΙΙασι ληαδες , _ΙΙεισιλισσε , _αξιοιματιχοι · :, στρατιωτες , πυργους και αλογο . Ιι _'Κνδοιοτ ) _μα σου , _ποι · ειναι _τεισο λαμπρο στρατηγο . Οα μπορουσε να διιισκεδειοι ) μ' αυτο παιχνιδι . 'Ο Ιου _στινο την αχιιυγε γοη τε _ιιιενο . — -Μπορω να ε 4 ηγησι · ι _οτι | ν Μι γαλειοτητα σι , υ του κανονε του παιχνιδιου , που το _κυυιιαλησιιν πριν _δι-ο χρονια οτην περσικη Λυλη οι πε , _ιισιιευτι του _Ιιασ . λη α του Χιν τ ... _ιναοιιοι _ι . ιρα _, τολλι | χο νιιι στον Λιτοκρατορα η Ηεοδιιιρα και , ιιταν πια ζητησε την ιιδιια να · ιν · γ ! _Ι . ο ΙοιΟτ ινιι τη _κριιττιπε ιιρκετι ' ι ιοριι . το χερι της μεπιε στα δικα του . Απο ιχ ειν » το πριο ' . _να οι αυλικα με ε ' -κπλ ηξι του παρατηρησαν οτι καΟι ) μερ · . νως η ( -V . _υιδυνριε επισκεπτοταν τον Αυτοκρατορα , που τη δεχ οταν _πιεντεε με απροσποι ητη χαρα . Ακουγε με _κειει τ ' ι ιστοριες , που του Λιτιγοταν , και γελουοε σα μικρο παιδι , οταν του παρι στανε τον στρατηγο Μιλωνα , _τογ Πατριαρχη και διαηορους αλ . λους γνοιστους του _Ιουστινου , χειιρΙ ν ' ιιη ιν |) εξω κα ' ι τον εχ θρο τη , τον ειρχιευνο υχο και ειυλεερχη Γασιλειο . Ιδιαιτερα για τον Ιιασιλιτο , τον παριστανε να ιι ' . εχνιι να ΒιαΒι κατι , οπιο ιιχι παραστησει _τοτι _( ι _προοτιε στοι · δυο ζι | τιιεναυ αισιε ατη σπηλια , ιιπιν ηταν εξοριστη ιιπο τ ην ΚυρηνιιΙ ' κη . 'Κ Λω ιιμιο , ιιντιΙΙετα απ ' ικι ι , α Λιτο _κριιτινριις _ιεκαρδιζοτιιν στα γ ελια , _νιατι _καταλιιιιοινε πολυ Χαλα _τι ηταν εκεινο _, Μιι · ειμαχνε νιι ιιρη ιι αρχιι υνουχο του , Ισιο _αοτη η σκηνι ' ι να ι ' κιιν ε τ η _μιικαριτισοιι τι |· _ΙΟιιι _ημιιε νιι κοκκιν _ι ση ιιπιι ντροπη , αν _ζουοτ και τιιν ι _Βιλεπε . Ο Ιουστινο , 'ιμο _» ηταν ανδπιις ' ετσι διν _πειραζε ... Το χοριο ενδιαη ερον _ιι μιος τοιι _γιρου στρατηγου - Λιτοχρατοριι σι · _γχιντριονε τιι χαινουργιπ πιαχν . ' δι , το _ντ σιιτρ ανγχ < _- , το σκακι στι ) γλωσσα μα . Του _( _Ιι'μιζι πεδιο μιιχης χαι , οπιο Βπι αζε _-ιιιε _λιι , ι | _Ηιιιδιι ' ιρα -χαι ο _υ-ιιιοπιπτη τιιι · ο _Ιι ινιτιο σχεδον χαλιι , πο λλι ι ' ιρι τη ημερος _Ορι σκοιον σκυμ · | π ' νο _πιινοι _στι ' ι σκακιερα , _προσπιι _Οωντιι _πιιντιι νιι _Βιρη κπινοι ' ργιου συνδυασμου _, _τοι' ΙΙιι του χ αρι ζαν τι | νικ η , που τον γεμ ιζε χ αρα . Μι την παροδο τιον ημερων , ο Ιο υστινο αγ απησε πραγματικα την ομορη ι ) κοπιλλιι , που του γι μιζε τι οιρε της πληξεως κιιι πολλι ηι _ιρι _ την κρατουσε , _ιεοι - νιιζοντιι και τον ( ινιη _π α του το Ιουστινιανο , να η ανι μαζι τιι _ιιρα δυ . _ι _, ' το τιλο του μηνο του επισημου αυλικου πι ' νΙΙου , εν α νι · ο νομο , υπο γραμμενο απο το . Λυιοχριιτορα , Βγινε γνι · ιοιιι ιο το _πιριιτιι τ ης _ΛυτοχρατορΙας . _ιυμ ηιονα με τιι ν ν _ιιινιιυργι ιι νομο , ιπιτρεποταν ιια ο γαμο παιρικι ιον μι γυναικες , : ιοι' ι πιιγ γιλλι _ιντιιν την ηΙΙο _.-ι οιο χιιι _ι ι | _ι'τι ιι ριι , χαι ιικομι | καΙ μι τι κο ΙΟ' τιιιιι _χινιιι _ρηδιον _, η ΙΙιινιτ νο 11-χαν μιιανιιι ι σιΙ στι ς ουα . Ιριο ιι _πιριπι ιιισιτς , να ηπιιν τιμα πι Λευτερη η νιι ι ' χαν παλι μι _το ο _· _ησιτ αν ησαν και πορνες . _υκ ο , _ιιι τ « ι > εδικτου , ι'Ι πιος ι _ιι ηγηΙΙ ηχε ηιο Λαο , ι ' μιιν να Ι ' ιρε Οη τρ οπο να μπουν ιιιιιν Βετιιι δρομο χι ' _ιιυτε ιιι Λι _' _ιιτιι / . ι γυ _· ναικε _:, _ποι » αμιιριανον _αΟιλιιια .. , 'Ο Ιουστινιανο διν χριιτιμιι ιην υποπχ ι _ιιι του να πιιν _ιριυπι τι ' ι _Ηπιδιιιριι ιιι επισημη τι λι τι ' ι , μπροστα στον κοσμο κιι ! μι ιιρχιι _πισχοπ ο σαν λειτουργο του Μυστηριου , οχι ιιμιο ι'ππδη ι ιυτο ηθελε ν' ιιποι | ι · γι | τιι _δι | μι _ιιτιοτι |· τα , αλλα ιππ _δη η ( -Ιειιδιαρα _ιζητ ησε Βνιιν ησυχο γα μο , Μια Κι'ριακη , πρΙν απο το μι ·· _ιττηριιι _, Ιιαι | τΙ ιιΟι | χε η μελλουσα _Λυτ οχριιτιτρα στη μικρη εκκλησια του _'ΛγΙι _ιυ _Ετιητεν ου , μι ' _ειο σπΙν περιΙ ' ιολιι τιο ν Λνακτορων , και διιΙ μερες αργ οτιρ ιι , ιι Ιδιος ιι _Λυτ _ιινριιτοριι _^ ιιιιριοιη οτο γαμο . Που εγι νε οιην ιδιιε ικχ λ ηιιια . Μο ζι με τον _Λυτοκρατ αριι _πορεοτησι _εν χι ' Λλλι » _ευγιντι ς κιιι - ιιτλουχ _οι της _Λυιιιχριιτοριιις κιιι Βνιις ιιπο αυτους , ποιι διακρινοταν _ΛπΙι του Λλλοι'ς , για την Ληχηιι , ιι του , πιιριιχολιη ' _ιΙΙιισκ τιι αυπτη _ριο με τι ' ι χιιριι ζωγραιιτημενι ) _ιιιιι _πραπιοπο του . _Λυτυ ο τελευταια ηταν ο Κειππιιδοκης , που , σαν τελειος υποκριτης , εδειχνε στον κοομο τι ) ¦ ε χαραι του , ενω ι ' ιπ , ιι μισιε του εβραζε , γι ατι η χθεσινη > _τειιρα γινοταν επισημη διαδοχο του Θρονου , ποι · τοσο επιθυμουσε για τον _ειευτο του . 'Λπο την επομενη κιολας τ . · υ θανατου τη Ευη . ημιεε ς , ο πραιτοριις του _Παλειτιου ειχε _οργανοιοει _πανιο σε νεα σχ . 'δαε τι μελλοντικε ς του επιχε'ρηπεις και ο γαμος , που γινοταν τιοριι . του χαλουσε γιι > δευτερη ηορα τα _οχεοτιι του . θα επιχειρουσε και τριτη « , ορα κα ' ι _χιταρτ η εν αναγ-> 1 | . Ουτε το μυαλο Του Ελειπε , ουτε η Οελησι . Ετσι χαμογελουσε , γεματος ευτυχια , που πιιντρευο τειν ο αγαπημενος του _πριγκηπας ! Οταν · σηκωθηκε , απο το μαξιλαρι , ποι . ηταν γονατισμενη η Θε . οδιορα μπροστα οτο ιερο , ενα καινουργιο κοσμι > = υ . _νιτει . λε γι ' αυτην . Ιιτε _ιν πια η γυναικα του πριγκηπα μπροστα στο θεο και τους ε ' ινΟριιΙπους . Ηταν _ταοο ζαλι σμενη , που . _μηχε _, Υ _,. χ , ' , γονατισε ξανα μπροστα _οτον _Λυτοκρατοριι , μαζι με τον _εινδρα τη , για να τον προπχπν ησ !· ,. Ητ αν τοση η συγκινησι της , που σχεδον δεν ακουσε τι ευχε που της εδιναν οι μεγαλοι τη Αυτοκρατοριας ... Αργοτερα ., οταν _ΟριΟηνε μι ' _ινη τη με τον ανδρα τη στο , ινιεκτο ρο του Χορσμιδα , πηρε το πρωτο επιοηιιο _ηιλι τη _παντρειιινη _, _-,,,, · , τα χειλη του πριγκηπα . Ηταν ο εινδρα της , που την αγαπουσε πιεραη οι . ,. ι—τι · η > . α Οα μπορουσε ευκολα κανεις νιι πη . Ι 'ταν ο σκοπο της ζιοης του . Ολα τα αλλα , ακομι _) κοι η Αυτοκρατορια , ερχονταν κατοπιν . Τον αγαπουσε -. * . _· , εκεινη με μια αγαπη , που _προ-τη η ορα ενοιιαΠε να _ηοιλαιζη μεπιε τη :. Αντιθετα ο ' - μο · ιιπο τιιν Ιι . νπ τινιιιν _ο , ιιι -ικε ι |· ει : τ >| διν πνι γονταν απο τον εριο τιι της . Τον πριγκηπα τον ειχε κερδισει ιιι μαχες . . Με μαχες λοιπον επρεπε να τον κριετηση και να σταθεροποιηση τη Οιοι τον κα ' ι τη δ _· κη τη _ηχιι _ιιυζαν _τιο . _ιεεν γυνα . ' χει του πριγκη _, _τιι , ειχε παρει τον τιτλο , ποι · μπορουσε ποτε να ονιιριυΟη . οχι η παλιιι < : ντελικατιι _-, ε ' ιλλι ' ι κα ' ι η κορη του μεγαλυτερου κοι _ισχ _)· ρι , _τερι > υ πατρικιου τη _Λυτοκρατοριι ! . Λυτη η καινουργια Οεσ : υμοι ηταν γειιατη κινδυνου , οχ _, - / _ειροπιαστοι ·—αυτο ηταν το χειροτεροποι · του ινοιιορε γυρω της ., χωρις νιι μπορη να του _χαΟορισπ-Λολοπλοζιε . ζηλειες , μιση , ολα διευθυνονται εναντιον _ιης . Πο λλα μελη τη ανωτατη ιεραρχιιις του Κληρου την _κυττουπαν μι' κακια , οι γυναικες με ιι _ 0 ονο κο' πολλοι πατρικιοι | ιε δυσκολα κρυμμενη _.-ιεριηρανησι . 'Ο Ιουστιν ιανο , ο ανδρα της , δεν ηταν σιγουρο για το ιευριο . 11 ιιεσι του ο εν ηταν ι απ <(< ιι . ισμενη . οιτε η διαδοχη τι > ι · στο Ηριινο , _ ιιν ξαηνικιι πεθαινε ο _γιρο-Λυτο / ρατορα . Ο | _ιοι . _τανε » ιιπο ολου η οΟοταν τον πραιτορα του Παλατιου , τον Ιωαννη Καππαδαχιι , που ηξερε οτι εργαζοταν για το χαμο τη κα ' ι το χαμ ο του πρι γκηπα . _ΛΤι _'ΙιιΚ : ΙΙ συνεχεια . ΑΦΟΥ ΕΞΕΠΑΙ & ΕΥθΗ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΑΠΟ ΚΡΙΣΙΝ _ΣΙΒΝΕΙΔΗΣΕΩΣ μια : ς κατα _εκοπκια _ι Η _δκλιτοα με τον Γουλγαρικον _η _^ _μτ _: _^^ _αοορματιιυ . Ι _Ι Ι _Ι ΤΟ ΚΑΚ _Ο ΥΡΒΙΟΔΙΚΚΙΟ _Ν ΤΗ _Ι ΡΩΜΗΣ ΡΩΜΗ , Νοεμ _ιιριος . —Ι ' . νιυπιον του Κεικουργιοδικειου τη Ριομης ηρχισε . κεετ ' ειυτα ς η δικη του μη χανικου _ΑΥτζελο _Χαιρνερ , εκ Τεργεστης , κατηγορουμενη · δια διενεργειιιν κειτασκοπειας ει ς Βιαρθ της . Ιταλιας . _Απολογουμενος κατα την πριοτην ημεραν της διχης < Ι _κιετιιγορουμενος ειπε τα εξης : _ι . Λεν διεπραξα ποτε πραξεις κατασκοπειας ει ς ιαιρος της Ιτ _αλιιις . ΚΙνεει αληθε ς οτι ειργα σΟην δια λογειριασμον μιει μυστικης και παρεινυμυυ _οργιινυισειιις , ποι » _ει-χεν _ιιις οκοπον την _παρονην πληροιρορι _εον τι την Ι . _ιοι'λγαριιιν . Κιναι ι _' εληΟες οτι πειρηκολουΟηοα ειδικα _μιεΟηματει κατασκοπειας ει ς τι | ν Μπογιαναν , εις _ιεποσταπιν -1 . Β ) περιπου _χιλιομετριον ιεπο τι ' ιν _υεεηιαν . ΚΙναι αληθες ιιτι επληριονυμην κατα την περιοδοι · _ειυτην . Αλλ' οταν ο τιοις _στρατιοιτικο ς εεκολουΟος της _Γουλγαριας εις τι ' ι ν Ι'ιομην , Ιβε ' ινοιιρ — _πασσιοη- , μου _παρεδιιι σε μιαν ιοχυραν _ρειδιοτηλεγραητι-κην ο «· _πκευην εκπομπη χαι _ληιι'ειο , δια νιε μετιεδιδοι _τιις πλ . ηροη οριας , ποι · Οα _συνεκεντριονα , _αντεληεε : 0 )| ν ιιτι δεν ηδυνεεμην να _εκτελ . εσιιι το _Βργον εκεινο διοτι , εν τω μεταξυ , κε / τελη ιΟην ιιπο κρι-.... ιι _. , _ι-., _ι ,, _ιυ _, _ι , _? ,:. α μ _^ ιι _., αλα τε ' ες πολιτικα- πεποι Οησει ιιου » . II νποΟε πτ του Α ντζελα Χο ιε _νερ ηρχισε την 7 ην Μεαι , υ 19 . Μ , οταν ενα καλοντυμενο κα ' ι ε ' ινα στατιιιμ . _· νο νεο παρπι · σιιεοΟη ει ενα _ιιστυνομικον τμημιε της _Ριιιμης . Ιιι _ταν _ειξιοιματικον _τΒ · ς υ _περεοια _ ιινει _) ερεν οτι εις ενο τραμ ενα _επιΟιιτη ειχε παρει τι ' ιν ( _ιαλιτπιιν του , _εκλαΟιον αυτην _ι > _ιδικην ταυ . ΠροσιΟεσεν ιιτι τι πραγμα ητο πολυ ινυχλητικον Μ ' _ιιιτ ον , διοτι επροκειτο νιε αναχωρηση ιντο _ιιιριιι ν δια την Τεργε στην . ' ( λ _αστυνομ _· κο παρελ _αΟρ την _ιΙαλιτππν που του πιιρεδιοσεν ο νεο , που δεν ητο αλλο απιι τον ιιηχανικον Χαη νερ και Λ _οποι-Β _| ς _ εδηλοισεν ιιτι η _Οαλιτσει αοτη ανηκεν ει καποιον αλλον επιιια · την του τραμ και οτι δεν _εγνιοριζε τιποτε περι _αιτης . Ο _ειξιεο ματικος ηνοιξι την « _αλιτσαν και _ειρηκεν ιντο _ιιυτη μιαν σνπκευιιν εκπομπη χαι ληι | _'ει _· ι κειι ενα κρυπτογροητκον κωδικα ει _ιιουλγιιρικην γληαπειν . Ο αξιιοματι _· κο _κατεγραψε το _περιεχαμενον τη ( Ιειλιτπα _ζαι αφηχεν ελευθερον τον . οη νιρ . Μονο ν _ιιργοτερα _εμαΟεν α _.-τιι _τιμ- _υπηρεσιειν ε ' _εντικατασκοπειει , οτι υ κυριο εκεινο ητο γνιιιοτο ι ' _ις εργασθεις ει την Ι _^ _οι'λγιιριαν διε ' ι . λογαριασμον τη ς Κο μινι [ ορμ . Οταν , _μετε ' ι μερικα ημερα , οι αστυνομικοι τ η Τεργεστης _μετε-( ι )| σαν δια να τον σι · λλα ( ιοι · ν , υ Αντζελα Χιαενε ρ εξηχ _^ _λουειε _επιμινο-, ν ε ' ι την πριοτην _ιχδοχην του , κατα τι ' ιν οποιαν _ειυδεν εγνο ') - ριζε περι τη ( Ιιιλιτσας , την οπια ' _- ι ιν πιιρυδιιιορν ει ς την _αστυνομ' - αν . 'ΤποΙ ' ιληΟε ' ι ιιμοις εις ανακριση-, ωμολογησε την ε ' εληΟειαν . « ΙΙ Οαλιτσιι ειναι ιδικη μου , ειπε . Μου τιιν _ει ·/ ε _πιεινιεηο ' ισει .. τιιν ε- σπεραν τη η Μαιου , ο Γοι · λ γαρος _στριιτιιοτικο ς ακολουθο _'ΙΙιανιοη- _2 ιπιεσσεοιι _* . _Κεεταλτ | - η _ιιει υμιιις ιιπο πεενιν . ον , _παρεδιοσα τι ' ιν Οαλιτσαν ει την _αστυνοιιιον . ·/„) -. ην ,,. -. τΛ , · _ιλτ · '— ι _. _ε-Οον . Ο Χιιιι _νει , ι , _συνεχιζυιν τιι ομολογια του , _χιιτιΟεσιν οτι . χαι τιι Μαιον 150 : 1 , _,-ιιιρηκολουΟηοεν ει τιμ' _ιοιραν ειδικα μαθηματα κατασκοπειας δ εε _λαγοριαπιιον τη αουλναρικη μι · στ _· κι _υπηρεσιρ . ς , _ιεκολουΟεο δε εσταλη ει ΙΙργ _εατην κα ! εκειθεν εις την _Βν , μην , _ιιπιιυ ελαΟεν _εντ ολην να ελΟ η ει _ιπαιμην με τον ΙΟιεν _εοη — πασσοιι ( , _στοι αιοιτικον ακαλου-Οον τη Μοι _· λγ < ιριεις , ο οποιο τοι _πιιρεΛιιιιιε την _ριιδιοτηλιγριεη ικην οι'σχευην . Τοτε _ιι μοι , οπιο _ιετχι ' _- _ριζεται κειτελιμ _ιΟι _] απιι κριοιν συνειδησειος κιιι προι ' ιΙ _·) ει την _γνοιστην ινιργειιιν . Το ανιοτι ιτον οριον ποινης . _τοι · _προΙ'ι / . επετιιι δια την _περιπτι . ισιν του Χα ηνερ _εινιιι ειρκτη ΙΟ ετων . ΡΤΙ ΝΕ 0 Ν . υΑ ΝΑ _ΦΑιΝΕΣ 8 Ε ΦΡΕΣΚΟ - ΧΤΕΝΙΣΜΕΝΟΙ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ι _!® ' _^ _ιιΡι _ιδι Κ _^ μενουν καθαρα . 5 _^| _5 _^ _2 _^ :: ιι £ ιι - : ' _^ _Λ φαινοντα ι πλουσ ια _ι _ιιδ _βΙιηβ κα 1 υγιδ · ** . Τ . * , ν _, _& , « , ΚΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΝΕΟΝ . Η κ _« _νε-ΓΓ _^^^ _βΓι _: ι _?| Ι 1 _Ι'αλλιων μαρκα νΑ 8 ΕΙ / ΙΝΕ _^ _υυι ι _^|| _ω Ι σιι διδει την _εμιμανισιν _ιη - · _ρε-^ _ΓΚτ _^ _Ββ _^ β ' _ι , _ _οκοκτενισμενονν υλην την _τημε-¦ μμη μΗμμΗ _. ' - ' . _'Λ Ρα '·'· ' _^ πι πλεον η νεα αυτη _κρε-^^^^ Κ _&^^ _ΓτΚ- . 1 Ι 1 μαλλιων : ι , _~ _ι' : _· Α : : £ : . : _'! _¥ 'ι _' : _^ : _ι _? :: ' Ι · _Παρασκενειζεται απο ( _ιιτα- _- ' _^ ιιι _Ιηπ _^' ' _^' _- * _( _ιινουχα Ελαια . _ΙΙΕΕβΕ _^^^ _ΞιΞωιιι _^ 2 . Ειναι καλη δια την _πιτυριδα και τα μαλλια πας . 3 . Δεν φ . ροσαει την _ιπιδερμιδιε της _κειειιλης , τιι ν ιιιρηνει να αναπνει _) ηιυσικα , • Ι . Κρατ : ι τα μαλλια σας οπιο τα θελετε κα ' ι χαριζει υγια κειι πλουσιαν _λαμψιν . Εαν θελετε υγιεστερα μειλλιε ' ε , _μεελλι α που να _ιεαινεοντεει _ειιρειι · οτερ α και _( ι / ρεσκοκτεΛτεται-Υει _χιορ ' ις να τα _κτενιζετε καθε λιγο , _ζητησατε σημερον την χρε μαν _μαλλιειιν νΔ 3 ΕΙΙΝ 13 · —Ζητησατε το _δασακι με το . _τραοινε ιτωμα ® 150 μιλ _ . Παρασκευαζεται απο βιταμινουχα ελαια . Ολη _τηλ _» _οιρα ¦ θαυμασια χερια με το _, 7 _^ χ _ΜΠΛΡ Ρι _^ _ΛΟν Λ _^ - ( ' ¦ _§ ' _—— — _^ ! _- _« ] την Κρεμα των _χεριοον ' _^ ρ · που γινεται απο την / _^ ] , _« _ΜΡι | Νι νΚΛ Ι _^ 1 Β _. > =--υ _ΑΝ τιπιΟυ , _ποχ _* μ ¦ γμ :: _ιο . _οιιλμ _^ _ν _, _>^ ... ιο 'ιοιο ωλ / αι _κιωαζι Ειχα τρομερους -πονοκεφαλους- _ι 6 κε _·> αλι μου _^ Υ _^ ' λ _ « πηγ αινε να _σπασπ » . Μια μερα που κοντευα να _Ν _τρελλοΛω ατι 6 τον τωνο , £ νας φιλος μου μου Ι μιλη σε για το ΑΣΠΡΟ · . Εκανα δτι _μοα ειπε . _Ν _^ / _^ _Πι ) ρα δυο δισκια 'ΑΣΠ ΡΟ' με λιγο νερο . Το — _^ , / ι _^^ _Ν αποτελεσμα Ι ) τθΒν εκπληκτικο Ι 'Ο πονος ιφυ- _^ φ _, _^ _Μ _*^ _γε και πολυ συντομα αισθανομουνα _ι , συχος _^^^ _Τ _^ _β _^ Ν _^ και ανακουφισμ _ενος , Ιιτοιμος να _οχινιχΙσω την _^ - _^ _ν _^ _Οτ _*^ ιργασια μου . _^ _βψ Μ * _ · Ο λ , α αυτα £ γινα ν σε ελαχιστο χρονικο δια- _^ _^ _στημα . Βια μια στιγμη ημουν αναστατωμενο ς _ζιι _^ _^ _ΠΙΛ οξυθυμος και δεν μπορ _οΟσα να συγκεντ ρωθω % Λ _^ 4 * ι' !* Α Λ και την αλλη ο πονος ειχ ε φυγει χωρις να μι !· λΛ _^ _^^ . » «· νουν συνεπειες . Ποτε π ια δεν μενω χωρΙςΑ _Ι · _? ν _νΜ >* ' _ιΙα Α <><> _^ ΠΡΟ ' Ι Αοκιμασ _ετε το και σεις . _9 _β Α · _° ' _ι ΔΙΑ ΝΑ _ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΘΗΤΕ _ΜμικΗ ΒΡΗΒΟΡΑ ΚΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΑ _^® 4 ΑΙΙΚΙΑ 13 ΜΙΑ , 17 ΔΙΒΚΙΑ 75 ΜΙΛ . _ΜιΜ-Ι _^' Λ _^ ' | ' • ΝΠΠΡΟιηποιιΙ . Φ . ΒΕΡΙΝΤΑΝ _( _ΟΡΙΟΝΤ ) ΛΙΜΙΤΟΛ , 05 . ΟΔΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗ . ΛΕΥΚΩΙΙΛ ¦ _ΧΤΙΧπΤΤ ΧΧΤΙΧΣΧΧΙ _ΒΧηΤΥΤΤΤΤΥΤπ - _^ _ΒΤιΒτττ _χτχι ΑΤΜΟΠΛΟ _-ΡΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ι « Ε . ΣΠΕΡ ΚΟ » [- ΤΕΡΒ ΕΣΤΗ ι Ατμοπλοι ο : « Ε Ν Ρ Ι » και « Ι Ρ Μ Α » ι _'' ' * «< & ν » ατμο _ιτλοι * επχνκρχιζ _ιυν _τΛχτικην > _οικαπ _ινβιιμε _ιορ Ι ραμμην _μετ _αιυ _ — ν ΓΕΝΕΤΙΛΣ — ΤΕΡΒΕΣΤΗΣ > και ΚΥΠΡΙ ΑΚΩΝ Λιμενων , ι δεχομενα Φορτιο . > 'Β * &· ω « Βμ οη λβια _ιΚ-οιι _τι _λΕιωι _ουνχ _ρονιαμεν * Η χχι κατα λληλα ιια _μιταφοραν Ιιοετ _εριιο _υιιω _χ · . η _ΠΛ ρκκαλ _ιυντ _ιιι οι κ . κ . _« _Ρω ρτωταΙ ι , κ ας _ι ιτικ _ιι · Μ νωνηα _ουν μ » υ μα _« _υια _χρατηα ιν _χωριυ χ * Β ιια ηι . » _ραιτ _ιρω πληρ _οφοριοι _ς . ΒΚΝΙΚΟΙ ΛΝΙΙΠΒΟ _Χ ι _ι ηΟ Ι εν Κυ ηβ ω : — : Β . Κ 1 ΡΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΛ ΛΤΛ ., Κεντ ρικα _Βρχφεια , 1 ΛΗΜΙ ! £ 0 £ - ' Β . Κ . 18 - 'Βι , λ . 2 Μ . _1 . _ιΧΧΙΚ ηΧ . ΤΧΧΧΙΧΧΧΧΣΧ _ΧΙΧΤΠΧχχχχι _χχχχχχχχχχ _^ ι _εαιιοτο νι 4 _^* 1 _. ΒΑΛΑ 1 _^ ΙΚΟΝΗ _% ω _^' η ηΜον _Θννχρρνοαται _] ν _^^ _0 Λ Κων _ευιτα ι _ι _^ _υκ _1 _6 _λω _^ και Ι απο τον πιο αουνατον ι οργ ανι _ομον . , Προιον Ι _ιονια ' / ρ _σναοΑ ¦ ΗΗΗΗΗΙΗ _(· ' . Ι , 710 Ι ' . ΝΟΙΚΙΛ _Κ ΚΤΛΙ' _νεακτι · _ατ ο » _οι κι _») _αιιοιΓΛου ι ιινη ι _« _τβοαα _ρων κυριων ωωμ _ατ _ιαιν ) ε _· . _δλ _« τλ χριιωυιι Κ « 1 Μ (|· ιι 4 ν Π βν _Λιυ _κω υι _Ε χ , χατ _α την ιΜον Υ ηατ βΙο _ι _ αρ . 12 . Πλιι · _ροφοριαι _αιτ 6 _τα ( Ιιι ιδ ητιχ « τι _1 { οΙκ ( Μ ( ι | τηλ . Ι 6 . 1 . Ι _, Λβυχωαι _α , _^ 1 ι ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΜΟΔΑ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΙΣΙ _'Βιιιιε _ινδιεεφιοειντιΛ _μοντρλει , τε ' ι οποια _επρδιιχ Ο _)) _ιηιν εις την _υογιιννιΟειαιιν ιι _Βιιιι . _κοΒοΒ _υκΟτοιν _ιιοοκ _« 1 ιοοπκ ? . ηοι οι τειξιΛι » . 'Λο ' . εττεειιΙ : Ιινιι _ιτι ' _ι νολον ΟΛΟ _τΙρι . _ιειεΠ , _χηοιμιι _μηοαμενον _^ _. _υλλοκ Η ιροΟοτει με .-ιι · : ινο . _τλιβε _ανμπληοιιηττεα μ' ι : νιε γιιιχιι χλποτΛ κιι ! γι'ριστο , νοι'μπε » μιν « εττο ι |( . _τ <) ' ) ς του _κουοιΙ- ' :. _Με οον : Μια Ιδιορρυθμη νιΛ < ι : / . ι _ ιι ο _^ ιι _' . ιιλλιι , ¦ τοι' ιε , _τιιτρ / . _ΒΙτειι α . _τιι δ ιο _τιετιιξωτιι ' / . ιιο _« _ε _γχειιζε _) χαι _ιιειιοο , σε σχημα Αχτ « γ < ιινοιι . Δειιε ' ι : ' Λ 6 ιει ι ! _οοχ « ν _ει-το _κιι . τειι ) τινιι < νεει )) . ονιζρι · χι _/( ομιιτιι : π _ : ιιι _· ι _. μΒι , που _ε-ινιει _ιι _^ ιτο- τη _μοδεις . _ιι ' μ . _τ ? . )) _οιονε-τιει ιι . το κηι < χοι · λιι , _, _τιιι' _« _ιιΤειληγΒ : οι _ζιιλζοι . _ντονμ . _τλειε . ιιομ ενι | ( _ιτο _τειιρτεχ _εττιιν Ιδιο τονο . ΤΟ Ε'ΛΛΗΝΙΚΟΝ Π 0 ΔΟΣΦΑ ! Ρ _0 Ν 'Λ . _τιι τι ν _αννιεντ ηοιν ΙΙε _, _ιιιιιδνι'Τι / . Βι — _Λιι ιτιι ( θ— 'ι ) . ΙΙ _Προοδπ'τικη _νεετεχει τι ' χ _, ιι την _ΛεττειΜεν _Οεοιν ει την _ιιιιιιμο _- λονι αν τοΒ' _, _τειιιιτιιΟλημιπη ΙΙι- ιε > _ιιιυι :. γαλαταδες • Κλυ Οη ηλεον τΛ _ποιιδλημιι των « νιηοιΛι ην > _πης 4 ια ττγτ _τοηοΟι τηοιν τοΟ ξ « νογαλου * Δι * τ ην 6 ν * 1 « ν _τΟν η « λ _«· _τυν ο » ι . * Δι ' ε { _οικ _βνιμποιν _χρινβυ . Μ Δια την _οι χβνβμιι χν ο * ς . * _Πβ'οτ ηι _ΑρΙιτ η . _ιΜιΜ _ι _·» « ι « ι , μιι . · ι ¦—ι 11 ο < _> Ι' _^ ι 0 γ 110 ι _| τ ι > _χΑοτινα ηοτη Κ ¦ ' , ' : · ¦ . ¦ ' , ' ¦ ·' _¦¦ ' . ' ¦ . _' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Ι ο » λ _» ι _* καΟαοην _ηαοβφινην · _^ _ν'ιι _' Λ _' _^' _^ ΒΝΗΙΙΟ _Ι ΤΙΜΛΙ _ι ΜΗ χ « ιι ηλοτ « ρο ( . _^ _' _^ Φ · _^ . _^ _ΛιΜ τ 0 ν « Ι β « νβμ * νΜν . _Β-ι _^ ν _^ 'Υ _^ 1 'νΜ _«* * _ιρη · (* Ιι _« ι _« ΥΙιΛψιιτ _' Κ _^' ' Μ' _^ _- _>' ' _' ' '' . ' ' ' _' . _^' _μΙ'Ι μηζ 11 _Ρ ΒΟ _ΙΤΜΙΟΜ _Ρλ _> _λ _ιι , ι ' . · ν ιι κττιοιιυι _'ι _' Λ * ΓΡι ¦!¦ -ι · _ωι . 1 Μ η _ΑΜιΚον _κντν χιβν | ' »' ι . (/ « ι'ι 'ι / ν ' ·/ ι | Μ ΟΛΑ ς ΙΙηιιιλι _Ιου ΙΙουλγπ ( Κ ) ΚΤΛιιου 1 _γ'Α * . . Ι ' Ι , ' . Ι ' ¦ _('¦ _ν-Β 1 /| ιΛ αριθμεις 6 Ι- _Λ _3 , Τπ _Μιωνον 2700 . , _|^ _ι _ν : Λ _ι . (· . _Λ :. Β / _^ 3 ΓΙ _'ΒΟΙΤΑ _Ι ΙΟΝ : ι ~ ι ! Ι » _·>*^ _λο _^ _ΒΒοημηΟιια Νη . » λ ι ν μ ¦> α ( α . ΑΘΗΝΑΙ ΚΑ ΧΡΟΝΙΚ Α ΒΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΥΑΣ _ΑΟΗΝΑ 2 _Κκδοσεις . — _Οεκτρινεα _' ι παραστασεις . — _Οι εργαζομενο Η πλατεια £ υνταγματβς . ΛΟΙΙΝΑ 1 , 20 _( _Τοι · ανταποκριτου μεις ) . — Εκυκλοφορησι ·· . · <> 10 ος τομο των < Α ,-ιομνημονει » _μητοιν _Αγωνιστιιιν του 21 » , μ « ντον δε συνεπληοωΟη η _πριοτη _οεχατομει αιτρα . _ σειρα αυτη ε ' _ιποτιλεαται αχο εργιι τιον ιγιονιστων Βενναιου ιθ . Κολοκοτρωνη , Χι } . _ΠερριιιΙΙοΒ · , ΙΙ _ιιλιιιων _ΙΙιπςιυΙν ΙΥομανοΟ , 'Λοχιοιεεκονου _Ιωειηφ Ζαφειοικανλοι' _, Α . _Κουτειονιχα _, 'Λοτ . 'Μιχοι · _, Ι . Μαγερα , Κ . Μεταξα , Δ . Λινιανος , Α . _ΟΚουτσαλεξη . Α . _Κριεξη , Α . . Μιαουλη , II . _Φωτανον , Εμμ . ΞιινΟου , Χρ . _ΓυζιιντΒοιι _χ . _ιι . Την _γενικην _ε-το-. _-ιτειαν της εκδοσεως ? χει ( _Ινιιλιι-Οει επιτροπη απο απογονου των _Λγεονιστων τοι' 21 ( _Κολοκοτριιινη , Μποτσαρη ν . Α . ) . Την ιπιιιιλειειν τη _εχδοσεεος εχει αναλαβει , ως _γνοιστον , ο διευθυντη τιιν _ΒιΛ-ιχων Αρχειων του Κροτοι · κ . Εμμ . _Πριοτοι |· αλτης , που _προλογιζει -καθε τομο . Με ιδιαιτερη επιτυχια δοθηκαν τις τελευταιες μερες μερικες _, ιιιραεπασεις αρχαιων _τραγιοδιων ει-, _-το το _ΕΟνικον θειιτρον _οτη θεοοαλονικη . Παιχθηκαν η _ιΜηδειαι τοο Ευριπιδη και η « Αντιγονη * του _ιεκτοκλεους με μεγαλη αυρροη κοσμου , παρ' ολον το τσουχτερο -κρι · ο ποιι _επι-κρατουσε τις μερες τιιιν _παριιαταο'εων στη _θεετ ειαλονικη . Η « Αντιγονη » παιχτηκε και σε εκτακτες προιινε ς παραστασεις για τις μαθητριες χα ! _τοι · ς μαθητε ς της Μακεδονικης πρωτευουσης , που ειπεΟειοσαν οτυ τελος τη _παρκοτι ' ιοεοις την Λνναν _Σ ννο 6 ιγε > ν _και τον θ . _Κωτσυπουλο , Πολλοι _μειλιοτα Τ ( ιι · ανεμεναν στην εξοδο του θεατρου για νιι του _ζητηαονν _οοτ ογρΗΠ / ο . Πολλε _πρεμιι ρες Αθηναικων _Οιασεον _Ουχοιιιε τις προσεχει ς μερες : Το Ε _Ονικ ' . ν θεατρον ανευιυ , η ( _ενριον την _ιιΑνΟη » του _Αντρεγιει _ ατην πρωτη τοι · σκηνη . Το εργο , που εχει δυνατη _δραματικη υποθεση κα ' ι _δυνειμικοι'ς ρολοι · , _σκηνουετιισεν . ο Κ . Μιχαηλ ' ιδης . Οιε _πρωταγοιννατησονν δε η Μαιρη 'Λρωνη , ο Βιωργο Πιιπ . _τας , η _Ι'ιτει _Μι-ρατ και η Τζενη Καρεζη . Λυτη τη βδομαδα Ο ι _' _ιλλαξιι εργο και υ θιασος Κοτοπουλη , με το εργο _τεον _Λιντσε > κα ' ι Κραοι'ς « Ντουο _υεμπειστιανι » , . τοιι σκηνοθετει ο Ντινος _Ηλιυπο' _.-λος , ποι' _πριοταγυινιστει μαξυ με την Ηουλα Ζουμπουλακη . Η _πρεοτοτνπιει του _£ _ονου ειονιοτιιται ιττιι οτι οι δυο συμπαθεις _πριοτιχγωνκτται ( Ντουο _Ξεμπαστιαπ ) εμφανιζονται στο εργο ως _νοοιιαντεις χαι δεν περιοριζονται _εττη _εεκηνη , μα κανουν πει ραματα _-νοομειντειας με του : _Οεειτε :, χι ιτ ερχομενοι _οτι | ν πλεετεια ... Ε = αλλου , τι > « θεατρο Τεχνης » του Καρολου Κουν παιζει ηδη ε ' ιπυ τον περασμενη ( Ι & αιιΑ & η . τι > _οεντι'ριι Ρργο του ηετεινου του ρεπερτο · ριου , ποιι ειναι το εργο Του Ουιλ · λιαμ Ινγ κ « Χταετις λεο >| _ορειουι , με του _ΙΙε ραν ΖαΒιιτετιιενου , Τασσο > Κα < ι ( _Ι « δια _, Τανια Χ αβιιοπου λον , Κ . Μπακα , Μ , _Χριγητιοι Χ ( ι ! ιιλλους . Τ . » εργο _σκηνοθετησει Λ Καρ _(· λος Κουν , Την _προοεχΒι Βιδομαδα Ο _αλλιιΞη εργο και ιι _Οιαπος Λαμπετη <— Χο ρν , με τιι Αμερικανικο εργο < : ' () _ιιροχιιποιος » , Με ιδιαιτερο , τελος , εν διαφρρον αναμενεται _πτι ς Ι _Λεκεμεριου το ανεβασμα του _Λολι _· κροτου _τ _^ υοι- του Μαροελ _Μι _οριτ « _'Λνασταετιιιν ε _' ιπιι τον _Οιαετο _Κιιτερινιι , οπου Οιι _πι-μπριεξι _) _εχτακτ ( ι ) ς η Κι 'ιΙιλ η . Το Βργο Οα ΛνεοαετΟη _κειτιε _μετα _ιερειοε ) χα ! ηχι ) _νοΟεοια του _Μειραιι · _Πλοιριτη - / αι Του εν Α & ηναις ανταποκριτου μ «< « . ΔΗΜ . Α . _ΧΡΙΣΤΟ _« Ι > ιΔΗ =:= Ι με μχηνικιι του Β , _νεμογιειγνη . · . ! Η _« Ε _νΥ'ετικη Εοτια » , σε οι ·· _νεννοιχτη _μχ τους Αθ ηναικοι 1 θιασου , . _τροκειτιιι νιι διοργονωνι ) καθε ΙΙδοιιαδα _ωρισμενες _παραετταετεις χαοιν των εργατων . 01 εργατες και _εργατριες Οα πειρακολουΟουν _τΙς _πιιριιοταετει ς εντελως _δυιριτι ' ιν , τα _ιισιττ ' ιρια δε Οα _καταβαλλη στους θιασους η _« _'Κργατικη _Εστιιιι · , που Οα μεε / ιμνα και γμ ' ι τη διανομη των εισιτηριων ατους _εε ) γο _· ζθ _) ιε Ου τιον δια . < ΒΟριον επιχειρησεων . _—^ Δια διαταγματος του υπουργου της Εργασιας καΟιερουται μια μερα τη Βιδομαδα αργια χαριν τω ιΒ εργαζομενων στα θεατρα , ηθοποιων , τεχνικων , εργατων κ . λ . π . Τα θεατρα υιιχουν την ευχερεια η νιι αντικαθιστουν του εργαζομενους μια _ιτορα τη _υδομαδιε εχ περιτροπης ( πραγμα δυσκολο προκειμενου _γιιι . _-τοωταγιον ( εττε ) η να μη διδουν _παρεισταπιις μια ι ( χ » _ρεΙ τη _Οδοιιιιδα , κατα _πεισαν δε πιθανοτητα τη Δευτερα , οπιο χανει _τι > 'ΚΟνικυν © εατοον . Το _υπουογεΙον — ι · _γκοννωνκ 7 ιν και _Δημοοι _οιν _Κργιον ενεκρινε τη μελετη τη διαμορφωσεως της πλατειας _Συνταγματος , που Ο ' Αλλας _, η την οψη της πλατεια και Οα _κειταστηση ευχερεστερη την κινηση τιον _τοοχοφορθ ) ν . _Κτσι τιε πεζοδρομκι _εττις _διαφορες πλευ ρε ς _τι | ς πλειτειας Οιι _δκιπλατυν-Οουν , τα _κατειστρεοματα των οδων Οα μετατοπισθουν προς το -χεντρον τη πλ . _ειτειας , ωοτε η _-χινηας _μεταξ _, υ τεον δδιιν — _ταδιου κιιι Φιλελληνων _ν . _αι στι ς _οδοι-ς _ΟΟοινος και Βεοιργιου Λ να γινεται ευχερεστερα . Γε βαια αυτο Οα γινη ει υαηος της _γνοιστης _ετυοιογνιομιας της πλατεια 2 _υντειγμειτος , η σι _« μ (( _-ορησις υμο » _στυ σημειο ( ιιτο ειναι τετοια ι _)? τε να _επιτρεπιονται μικρες _υποχιορησεις στι πολεοδομιγες ) κι παραδοσεις . Α . Λ . _ΧΡΙΙΤΟΨΙΔΗυ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΥΠΟιιιΤΟΥΣ Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΒΕΡΟΥ ΔΑΝΟΥ ΚΟΠΕΒΧΑΒΗ , _ΝοεμΒιριος . — Κι ς την Κοπεγχαγην , εις μιαν συνοικι ' αν « ι . _του κατα πλειονοτητιι κατοικουν _τεχνιται , υπαρχει το πλεον παρα = ενον _υπιιδηαιιτοποιειον του κοσμοι · , Ο ιδιοκτητη του καταστηματος τουτου , ει ς το οποιον σχολιαζονται δωρεαν παπουτσια δια _πτοιχου , δεν ητο ποτε υποδηματοποιο . Το αυτο _συμΟαινει δε και με . _τοο _* καλς _· αδε > του , οι οποιοι ειναι _νειιι ν . ειι μικρα _κοιιιτοια του σχολειου . ' Το _υποδηματοποιειον λειτουργει επι Ιο ετι ) το ' ιρεε κιιι την _ιδεειν της ιδρυσειιι τοι- _εσχεν υ _ΤΝετης Χανς _Χριστ (( _ιι'σι-ν , _υτειν , μιαν ημεραν . ειδε _ενιι _ρακοσι-λλεκτην να περισυλλεγη εν _ζεΒΥο _πειλιιιων ι · - _ποδηματεον ι ' ιπο εν ( ι _δοχειον _απορριμματιον . ' Οτ _ιιν ο κ . _Χριστιανεπν _ηριοτησε τον ριικοσι'λλεκτην _τι _εσκοπευε να καμη το _αποκτημεε του , εκεινο του ( _Ιπηττησεν , ιιτι τα _πειπουτσι α αυτε ' ι _οιν ησαν καταλληλα πα ρα μονον _ειι κειυσιιιο υλι _) . Τοτε , ο χ . _Χριστι εινοεν τα _ηγοριιοε και παρηγγειλεν ει ς τ ' ν ραχοουλλε · . ν . _την να του ·| 'ερη ν . α ' ι _ιιοιι αλλα _, _ταλεικ ' ι _πεεποιτσκι ιμιπορουσε να 'Κν _οιτ-εχειει ο ' / .. Χριστιανσεν , Λν και δεν ειχεν Ιδιαν _ειπο την τεχνην του υ . _τοδημεετοποιου , _επεοκει-εεσε τα _παπουτοιιε και χατο ' _ιρ-Οιοσε να ποιλησ _)) . ιι χαμηλην οιιΜ ,. ιοι ειμιμ · , χαποι . ' 11 7 _·( ν οι _· - _νικκιιιν . Μιαν ι | ιιεριιν , ενω το η · _Β-χε > ς ητο δρι _μυτατον , ο κ . _Χριοτκινοεν _ειυνηντησεν ενιι ' / οριτπακι , του _οποιιπ' τα υποδηματα _ησιιν _κιιτκ-Ιεσχισμεν α και του _εδοιοεν εν ζευγο ει πολυ _καλλιτε ραν _Χιιτ _ε ' _ιστασιν . Τοτε , το κοριτσακι ει _ενδειΗιν _ευγνιομοουνης , _πρι > ηει _( ερΟη μαζι · με τα _αδελφ ακια του να τον ( _ιοηΟηοη _ει την _ιργεισιαν . Και ιι εχ πκ _^ _ισταοεοι _μπαλοιμιετη δεν _εχιιμι ν εν συνι / π ' _εε ιυ . λο τι _ειπο του να κο _( Ι ι ) το δερμα κι ιι να κα-Ποδ ηνΒι τα παιδια , ποι να επιοχι'ι _' , _Ιι ουν προ _/ _ειριι » τα _περιουλ-) . ιγ . ' , μι-ιι παλιου , _υποδημαιΟ . — ημερον πλεον το καταστημα του κ . Χ ριστιανοεν μετε 1 _ιλι | 0 _)| ει (( ιλανΟ ροι . _τικην _ιπιχει ρτισιν , _ιιπου πολλα πιιιδια προσε ρχονται εθελοντ ικοι χαι _ιπιδιορΙΙιονονν τιι _, _-ιι ρισιν . λι γομενα δι ι _ρανιον παλαια ι · . _ιο . Ιι | ματα' ηδη δε Ι ( 1 . 0011 ζευγη εχ ουν διανιμηΙΙη ει _προοιρ'γα ιχ του ΙΙαριι . _ιεταοματο ιι : πλ ημμυροπαΟι ι τη Ολλανδια κα ' ι ει τοι' _σεισμοπληκτου - τη 'ΚλλιΙδ ο . Ι » πυοσ ιο . _τιχον τοι · _κακι _ΟΠιματο πιι ,, _'λιιμΙΙανπ 00 νεα . Πασα προσλ ( ιιι / _ι ( ι ιιμινι | , ι'π _οιιιελλιται ιι : _μαΟιμει αν , διο να αποκτι | _0 || τ ' _-ν τιτλ ον τη -εμικριι μπιιλοιμιιιι ' ιι ι · —· δκιχριοι _, η Λ , _ιοια τη ιπιτ ριπιι να ι ( ερμ μιαν _ατολην · <[ ορ | ιαν , ο , _πιι' νιι προοτατει'ι _) ι , _ _ιμορι μα τη ι ' ιπο τα ( Ιχι _ιΙΙκροι » του ι ' πι ιγγιλ μιιτο . Το _χιικιστηικι , _ιΒ ριλιιμι ' κΙνιΙ χαι αολιμ · δια τιι παιδια , ιιποι · αι νε οι ι ' ι η ηνιιυν τιι _ιυχροτεριι _αδελι |(' ιχι α τοιν κατα την ιοι . οιν τη : ιρ _· γαοι α _τιον , ΙΙ ι _·| . ιγ αιιιιι ιι ιο καταστημα ΙΙιιορ Βιτιιι _-οιτλο _τιμη > _κια διιι ιοοτπ _, ιδιοι μετα τιι χλιισιμιιν τιον πχιιλι'ιιι ιν κιι ! τιιιν χαταοτημιιι ιον , _οιιδιι ς παγκο πα ραμενει ζι ιιι , _ΙΙ ν τ _· ι · _μεταξι · , πολλα ! νιαι Β / ιιι _'ν γινει αριπται _υπιο ' _ιημιιτο-, _τιιιο ! χαι αχιδιαζιΜ 'ν νιι Βχ μετιιλλν · 11 ηυν Αι ιι ι : ιη 7 Υι ' ') ·)* ατι '· Ι »> )· ' _· ννιι ιπιτ : τιον . _υημιιιοιιον , τελ ος , ιιιι ο _διααηιιο 'Λ ) ιι ρι · Λανο σχι ) νι > Ηντη Οικο ) . _Ν'τιηνιυ ιυ _ρε τοσον πιρ _ιι ργον ιπ ι · . _·(( ιδι ) ιιατ ( ιπ ιιιιιον αυτο , , > οιι ! ' ιν ο · 'νιργαοι (| μ · μιαν Λαν _< χι ] - ι _ηιιρειαν ιγι'ριθΒ μιιιν η / ι - ιιχ ην χι _'ηματιμ- (' ρα (| ιχι | ' ταινι αν _, ι _ι | ν οποιαν ΙΙιι _ ιαραχιιλοιΙΙηοο | ιν π _ρυητχιο ολοι οι _Αμεριχανι _· ! ( Ι-, 'ιιι ιην ιη _) . _ιι _·| 'ιιιν . 01 ΜΕΘΥΣΜΕΝΟΙ ΟΔΗΒΟ Ι ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΠΝ ΔΕΝ ΘΑ _ΑΠΟΖΗΜΙΠΝΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ _Ο ΑΠΟΦ _ΑΣ _ΙΖ ΑΣΦΑΛΙ - _Σ ΤΙΚΩΝ _Ι- ΤΑΙ _Ρ ΠΙΙΩΝ ΓΟΝΝΗ . _Ν' _ηι , ιΟΒ . ιηΒ _, — Λι { _ισφαλιοιιν . ια _εταιριαι τη _ιιντι _- κ η _Βι'ιΒμανιιις ( _ιπειγασισυν ν _< Ι μην ( ι . _Ι θζι μ » ονοΒν . τλιον _τυι _· ς _με-Ονσμ ινον _' υδι ) ν ι > _ν _ « _υτοκινητιον , οι οποιοι _ρχοι _'ν _τι'χον απι _^ _αλιοΟι ) _ΒΙ ς ια _γριιΒΒι-ια το _> ν , τοΒ' ιο οε _?· _αΙ < ·> λ » Βι _μι » ι _μιθι ιω υθι | γ »» ι · Λγ * _ρΒνιπ η _αμιιτο _ αιτια _τηΒ · Λυ · στ / . ι ) ιι ( ιτη . Κνπ Λ _, _το τα _υμοιντονλιιιχα _Λικιιπτηοιιι τΒ | - δι _'τικη Ι _% ομπνι « _Β'λιιΒι _ρ χΒ ) . η'Τ < ιιο > _ς _ιιιιιν αποι | απιν α , _τ [ π (»( . Ιπτικ >| ν ( _ιικΙ απι _· _ιιια γ ν ν » η κι ' ιι . τη Λ . _ιυιπς ο οι ' Ι , · γ _<» - _ι · πΒ ο _· ζ ε Ουμπ 0 « νατηι ( _οςιο » 1 _ιι'ΟΤι _'χ _ιιματο ενω Ραχ οι' * 7 _Λ £ τυ _αυτοκινητυν τον ?* _ι (»> απ » το _γκαραζ . Κι ς αι _·· Τ »| ' Την _Τιν . ΡΙ _'Τιιιιιν ΠΒΟι . _ΙΤΟΙΟιν ι | Λα _(( _ι ) ι « ιτικι | ι'Τιικπ ' ιι _/)» , > νηΟη να πληι , ' ( ι ) Π ]| Λ , _τοζημιωοιΥ π την '/_ _>] ¦ _ςιπν , πι ι μα τυ _νεγον /' _' ? 1 τ _< ' _* ' 'Ι Π'Ι ι 1 λιαπενο , Λν ν . α εν κατποταοιι _μνιι ης , _Λιν _ωΛηγη < 'ιμ , ο το _ιιιτηχινητον κατα _τ'Ιν _πτιγιιην τι _» Β · _Λι · · στ · 7 . νιμ ( π _» . Η { _πιπ _^ η _νπ _^ _οτη-( , » _ι | _ι-ν ιιτι ιι _' ιν Λ ι _| _ονι · , · 0 _» _1 _Λι : ν ητο _μι-Οι _^ _μενα Οι _' ι γΒ / . ιλ · _ιΙ _ικριλω ς « - _πικ | _υγπ το _Λι' < ττι · χημ « . τοι * _ι ι _» ι » _επτοιχιπρ την ζιοην , Τι _> _οικαστημιον ρΛιχι _ιιιιπγ _τρλικ'Τι την ( _ιπι / ψι ν τη _ιιΒιη ιιλιπτι'κη ι ¦ _ιαιπια . « ΟΕΛΟΜΕΝ ΒΥΝΑ ΙΚΕΣ , ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΝΟΙΚ _ΟΚΥΡΕΣ » οροιι λποιι ι ΑΟΧΛΙ _ΝΟΝ , Νοιμ /' , ριπ . — _« Κ ' _ςιΙ η _νοιχιεχι'ρα — _Οιλαμι ν σι'ζυγοιιςι _· , ειναι το νε ον _οανΟ ημα δια το _οιχοΥι'νπαχο σχιοιι χα ! δια τιι _οικογινκαχιι σχιοιι χα ! Την οημασιιιν του πι'ν _( Ιη | ιι ιιι > αυτου ανεπτυξε / Μι ιι ι _· νΛι _< ι _<| Β - ρουσον Λιιιλι- _ιςιν ο μηχανικο 1 'ιτηιι _ρνι Χαντ , ιΙδι ·/ ο ιι την σχιδιαπιν _οιχιακοιν πχπ'οι ) _ . Π ι ·· _οικι | οκει | ι ( τοι · ι _ινοι οτι ! χατα , 'ικραδοσιν _εχι ιλη νοικ οκυρα » ι χι ι _παρεξηγηθει το ν ριιι . ον τ _> ι κιιι ( Ι ηοοιοΙνιτ αι _περιοιιοτιριιν 11 ιην _κατσαρολιιΥ χαι ια _ιι / . _λιι < τι _'· ι ργα ιου νοικοκυ ριου , πα ρα ιι τον ανδρα της , 'Τποτ ι ' ιππιτ ( ιαΜμ ηδον ( ιλον τον οΙκ ιιγινιΙ _ι ιχον ΒιΙι 'ν ι ! τιι μαγΒι _ρι'ιον . 'Ο ανδ ρα οι V ι ' _- / Βι . ΤΛιον οι' _, ογ -ν , _ιι / . Αι ι μα > . Λον μιαν _πικονομιιν κα ' ι _μαγιι ριπιιαν , Τουτο . _-τ _ριιχαλπ' _πι'χνοτατα _, τλορη ι ' _ειιιγοητπ'οιν χα ! ( _Ιαναι ιονιι τΙν ι ςιιοτιι , 'ι ) μηχανικος δεν _χιμιυσσε _ται εναντιον του νοιχοχ υριιιυ , Λ ! . · λιι ΙΙιλιΙ να _ιιργιινιιιοη το νοιχοχυριον κιιτιι τροπον που να μη α πορριΜ ( ( Ι (¦ _£ _ολιιχληροι » τι _ γ _νι _ι'αι κα . ΟΙ ( Ιρχιτεκτι ινι χα ! ο ! ( Ιιομη χανοι , δια τη καλιτι ριι διιιρρι · ΙΙμισιιο τιιιν ει . _τιτιων χαι τη παρ » γοιγης καλυιιριον _οικκιχοη _σχπ'ο ' ιν χα ! _ινιιι μοιν διατη ρημ / νοιν ι | ιιγητοιν , πρεπιτ νιι ι ' παλ λαςιιυν την γυναικα ιιπιι μι _' γιιιιον _μιμ » τη οΙχι _αχη εργασια . · , Κτοι μονον οι _ανδρι ( Ιιι ι , 'κι ιυ ρουν ιας ποζυγου τοιν . ΟΥΡΑ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Παρ' ολον ατι η _χρισις Του _ιουιζ δεν επι ) ρεαοι τη _επαρχεκιν _κανσιικ , ιν ει ς την Ελλαδα , λογιιι τη _υπερειολικης , εχ του ι ( ο ( _ιου ιλλ . _ε ( τιιεειι , προμηθειας πολλων οικογενειαρχων πετρελαιου , · παρπηρηΟη τεχνικη σπανι . _Ανεοτε ' αο ) , _οιιρα _,-τρυ του Μονο . τ «>) . ι ' οι-, _, τρος _.-τετειμηΟειαν πετρελαιου . ΔΙΑΤΙ 0 ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΜΑΡΑΙΝΕΤΑ Ι ΤΟ ΘΕΡΟΣ _Πρανματικοτης και _μυθος ! Ο υακινθος _, το κοινο _ζουμττοΟλι . μαραινεται το θερος . Γι 6 τι ... 6 _δαοιΧηας _'ΛμυΧκας ιιχεν υιον _ιξαιρπιχης ωραιοτητας , _Λναμαζομ / . νον Λ'αχινδον . Ο Απολλων ιον ερωτευΟη και <· _πιι νεν εις τον Ευρωταν για να _συνβ £ θη με τδν ΥακινΟον . Αλλα η α-> _απιτ της φλογας του οΟρανοΟ δεν ¦ προοριζεται να χαμη καλον _εις εκεινον _ττου αποτεινεται . _ΜΙολ 1 _ημιραν ο _Α-πυλλων και ο ' Υακινθος _ιριχναν τον δισκον . Ρ Ι * χνει ο θεος τον _δισκον και πεφτει με _εξαιρετικων _τεχνην επανω εις την γην . Τρεχει ο _νιαρος α τον παρη δια να τον ριξη . αλλα τον κτυπα ο διοκος και _χλωμιαζει . Προσπαθει ο θεος να τον _γιατρεψη και να συγκρατηση την ψυχην του που _εφευγε , αλλ' ειναι αργα . Καμ · μια _δυνσμις δεν ειναι Ιοχυροτερα τοΟ θανατου . ' Ο Υακινθος _απεθα : · « . και α _Λπολλων θρ-τ _νει τον θανατον εκεινου _ιιου ελατρευσε . — Ποιον ειναι το Εγκλημα μου Οτι σ' αγαπησα μεχρι λατρειας Λχι Βιατι να μ η ν _£ χω την δΟνσμιν του Διος , να μεταμορφωθω _εις αετον και να σε παρω _εις τον _ουρανον , _δπως _εχει νος τον Βσνυμηδην Αλλα ζησε κα ' ι ιτσι ωραιε μου Υα _ κι Οε ! Εσενα μονον η _λυοα μου _6 α Ομνη ιις το μιλλον . ΠνΒ . λουλουδι _και πανω στα _φολλα οου ας _διαδαζονται οι _δαρετοι ατεναν _^ _οι _ιιυυ ! Αυτα ειπε _χα ' ι _ινω απο τες πληγες του παι 5 _ιου _Ισιο-ζεν αιμα , » * _] γη δεν το _αηερριφα . _Αντιθετως λες μετιτρε _^ ιεν εις Οεσπεσιον λουλοΟδι , που ζωντανευει την _ΙσυρΙ * ζει την ( ινοιζα » αλλα οι φλογερες _ακτινις του / . Ιερους θανατωνουν την τρυφεροτητα του . ΕΥΘΥΜΟΙ ΑΙΑΛΟΒ ΟΙ Μια _βεντεττα του Χολλυγουντ απελυσε τον γερ . _3 σωφερ της . —Τι συμβαινει ρωτησε τον αντικαταστατη του Ενας δημοσιογραφος , _γνωοτος της σταρ . Αρρωστη _, σε ο γερο _Τζων — Οχι .. Μα ειχε την συνηθεια να λεγη _δεζιω κι ' αριστερα δτι υπηρετουσε την κυρια απο τριαντα χρονια Ι ΑΠΟΦΘΕΒΜΑΤΑ-ΠΑΡΟΙΜΙΑ ! Φιλος επιζημιος , εχθρος _αποκλει · _εται . Προ _ΓΟ ετιας Ο διευθυντης της Τραπεζης Κυπρου κ . Ιωαννης Οι < ονομ _15 ης α · _νεκοινκαεν οτι το _απιτσιιιευτικον συστημα δια της καταβολης 1 σελ · λινιου εβδομαδιαιως απεδειχθη _εξαιρετο ν . - -Εις την Εφημεριδα της Κυβερνησεως _εδ-μοσιευθη ο _προυπζλογισμος της Κυπρου δια το 1927 . Ουτος _ανερχεται _ε ( ς 510 . 866 λιρων _Ινανιι Λ 476 . 9 _^ 4 του _τρεχοντας ετους 31 _Ο . •— Επεστρεψε μεαον Αθηνων ο τελειοφοιτος των Εμπορικων εν Πσρισιοις κ . Βεωργιος Σ . _Χαπιτιης . 17 ΑΥΡ 0 ΛΕΞ 0 Μ ΟΡΙΖΟΝΤΙΠΣ _ Ι > Φιλοσοφος που δεν _ουνεγρα-ψιν ο Ιδιος . 2 ) Νωθρος . 3 ) _Καταφασις . Το ι / ι : καθε δρομος _ιις ιος _πολεις . Λ ) _Πολις των Η . Π . Λ . _ιι ς την Αριζονιι . ι )) _'Λρχπιοιπτη ιλλην : . η πολις ιης Τυρρηνιας , ΙδρυΟι ιυα Οπο τ . ι ) Λιομηδους . 61 Αρχαια ε > Ληνιχη Ονομασια του ποταμου Γολ γα . Αρθρον . _ΠιιιΒ 1 ( Ι ( Ογ />( ΙψΙΚΟ _^ _πρ'ι-Μορι ιον . 7 ) Ζ ιρατκ . _ιτικαι μονα · ι _» ις . ¦ Ιιυπ . αΟ «( ιια *< η οργανον ( 6 η · μ , _ιτ . ) . 1 )) ΣΙ _νγχρπνυς _ουμμοχιιι _. Αρχαιος 1 _^ 11 _^ . της Αττικης . ΚΑΘΠΤΠΙ : 1 ) Ι _Ιλληνπ . ιι ι α _ Που οπιΙιιι _) τι _ροπε | . α τ ( . ι ς ( ΙΙ ΙομοΒιΒ . Ι ) ' 1 ργιι ν του Ανομια Καλιοιι _. _'ιιμποδιζιι την _ιιηψιν των _τροπων . 3 ) Αρριν ζωον . Βιι . _ριπατος νη _πιων . ·)> Ο , τι και το 6 Λριζ . α - Κ α τακ ι _κι . _ιμινοι _ιηι της ραχιως . 5 ) ι : _πεται _ωρισμενων αοΟι . _νιιων . Βι ) Μ _( π των _Κυκλοοι _. ιν ( αιτ . ) . Τρωκτι _^ ον . 7 ) ΛΙουσικη _ουνΟιοις ( _εναρρρΛ . ( Μ Λεγιτηι κ < ι , κΛζ > . 9 ) Ο . _ι ι κο » ιο 5 κιιΟ > . τ ( . ιΒ _,. ΛΥ _Σ ι ς _πιοπγουλ . ι : _νου 3 : ΤΛΥμθΛΠΞΟΥ Οριζ _ιντι _Μ ς · 1 ) ΛΜΚΑΥΒ _ΠΣ _, 3 | ΚΛΤΟΠΤμ ΟΒ _,, ι ) _( ΜΛΛ ΕΠΤΑ 7 ) ΠΑΡΗ ΒΟΡΙΑ , 9 ) _ΕΤΟΜΑΧΟ _Σ Καθ ετως- Ι ) 1 Κ Π » ΟΠΟ Ε , 3 ) ΥΠΜΛ Ρ ΙΟ . Λ ) ΑΡΠΑ Υ ΒΡ Λ , 7 ) ΒΑΡ ΠΟΡΤΟ , 0 ) 3 _ΙΥΜΤΛΒΛΙ . ΑΝΕΚΑΛΥΦθΗ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 23 ΑΙΒΥΠΤΙΟΛΟ ΒΠΝ _^ Η « ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΦΑΡΑΩ » ΚΛΙΗΠΤΑΟΤΝ , Χο _, ' _μυο-ο . — * Λνεκ ( _ε ) . _νψΟη τ _* _ν ιινοτιμ _, _ηον Βης _υχαταριιι των Φαραω * , τι ' ι οποιον κστπλ _*· ν πς τον ται ( ι : ν 2 . 'ι _Λιγι *· . _ττιυλογους , ι > ι ο , _τοΙΜ _τΕχαν _ΒΙοχι' _» - Οηοει ει _εε-αοαωνικου ται _(· ου _? . 'Ο _ιιοτιοιιιι- <» ικ ( ινιι _ε _ιιιτηο _Λρ _Τιοιρφρευ _Ν _' την _απΒκιΙλ »> ι {· νν _ιιτι ο θανατος το _» ν ιν λι » γι _!> _Λιγι ' . _ττιιιλογοη * οφειλεται ι : _Ι _τ ' ιπτ _ιαλασμυ ) σ _ γρ , ποι · _-προερχετα- « _πιΙ τα νυχτεριδα τι » ν . _τι _'παμιοιον . 'Λ α : οομην ει την αν := ια ? . ιηι'ιν _ιπιτην _εοθ ) _οεν η _ιντο του _Δς · ο _^ Χτην _ιξετασις ενο . _ιαιτχοντο γεοιλο · γον , ι > οποιο μολι _ριχεν _ι . _τιπτς _» εψει Λ _, τδ ερευνα τοι * ει την _ΚΙντριχην _'ΛΒτ ρικην , ει _πεοι > _χην _»» - που υπαρχουν , _ιολλοι νιν . _τεριιιες Ως _γνιοατον . την Ι Την ΦΒιι ' . _κιι'ιι - ριου 102 _( , Λ / . ορ 6 ο _Καρν ( ι ( ιοιιν και 6 οι · _νει > γ _ατη τοι » _Χοοι _'ιιρντ Καρτερ ην _«( 3 ια ενιο . _τιον εΒ / οαι αρχαιολογο > ν , _τ - την Κοιλαοα των _Ιιασιλκιον τ « Ιν _τα'ιον τοΟ Φαραω _Τοπαγχ / ιμων . Κ _' _ι _ΒιΙοο _) ια · _οα _α'ιγ «') _ΤΒρον ο λι ' _ιριιο _Καρνιιιιπον _απεΟνηπχρ λεγ . ' _·» ν : « Ο ι | ι · λο μοι * υ _ηΒγγι'πα ει · _ΙιΛγ « ρ _ΟιΥιλλας ειχε αιχπιην . Λεν επρεπε να _ειοελΟιι _» ει την πι _· ραμιΛα , Ο Φαραω με καλει χαι , * τηγαι νιο ., „> . Την τι ' 7 . ' ) ν τι _» Β » _λαροκυ _Κηρνιιι > ρι _> ν ηκ ( Λ . ι ) ν _> ηηε και ο αυνεογατη του Κα ρτερ , ω χαι ι'Ι αλλοι _Αιγυ . πιολογοι , 'ι ' _ιορα , μολις , Λ _ΝοτιοαΒΒοικανα _ιατρΛ Λρ _Χτην ανακαλυπτει τιιν _αιτια των _μυατιΚΗΟιΛιΤιν _αντων θανατων , Η _ιιστιιπλαπμιοπις _.: · προκαλειται απο ιον , _που παραγεται απο τη ιν _ΛποηννΟεοιι ιΙκιιιιπρ _- οια των _νυχτεριοιιιν . 0 ΠΟΝΟΔΟΝΤΟΙ του ΕΠΕΡΑΣΕΝ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΝΕ ΜΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗΝ ανη _ξοδοι _οι : ραπι : ια _ΠΛΙΙΣΙΟΙ , _Νοεμβριο . - Με τα πι _'νη ιΙ'Πμενα αναμικτα αι πΟι ' _ιματα _ειοηλΟεν ιι την αιΙι πυ _« αν αναμονη _γνι-ιητηυ ΙΙ οριηινπι ιΗΙιιντοιατρο » ενα _πελατη . 'Λ Ηαυ Λ ιμ _ι ν * μαιαιικ . τι ιιι _(»> ρυ την οιιρι ' _εν του κιιι _ειιιαιιαπε _ηχν Λι _' ιν ιιλα τα , _ιΒριιιπικ _ι _' ι _, ι _1 . _ιιγπ . τπ ' ' Ηι | . ΚΙηηλΟε λοιπιιν ει : το Ια τρειον , το , _Ιποιπν ιι Μ . _'ηχιι κιναν _Κντρυμο _οιεπιπτι-ιπ _εν ιιτι ιιλοι ειχ αν <| _υγει . _ι ' νω ικιινι ι- ι Ι / εν α _ΛορροψηΟη απο τι μ · _ανΒιγνι-κιιν ναι τι ιν _ι'ιχαν ν . λιι _Λωιιι ι _ιιι _^ ηιι 11 : το _Ι _ατρειον : Ιιναγχα η _Οι ι λοιΛ Λ να τηλε ( μι * νηθ _|) ει- τι ' ιν πυ _ραπιιε οιικην ινι _ηρεοιαν , η η . _τοια κα ' ι ι π _ α τ _») λευΠεροιηε μι 'ι ' _ολιγον . Χαρα _κτηριητιχω _οιεπιοιωΟιι ιιτι , α . _τι ' ι τιμ' α' / _ωνιαν τοι · , ο ιγχ _ι ' ιΜι ιρ / _τ α : _αοΙιενη ς ιΟι'θ .: τπ ' ' Ι απο τον π » - να / ιοντογι ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑΣ ΟΕΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1960 ! — ΔΙ Λ ΤΟΥΕ _ΚΛΛΟΦΛΒΛΔΙ- Ε _ΛΟυ _λΝΙ ' / . _ΚΛΚι :, Νι , ι ' ιι · 1 > 1 > ιιι , — Κ ! τ η ΛΙ Λντ _^ _ιλτ ς της Κ (/ ) . ιι ( _ιι ( . ινιιι { 'Λ ι ' ιμχΜ ινιι ιατιιετ ηι , Μι _' _ιν μι _Χ _τοειον νπλι | ν _χιιι ' _^ _ινιιν , _Τι ' ιΠΙ ιν ΛΙ ( . Μ . ΙΙΙ | ΙΙΧ ( Ι γχιι | . > ΠιΙ νιιι χιιι ιι ' ιηι _, ν ι Β' )' . 'Ι ' . ι « ιειν _, Ιιιιι ' ι · πι | ιιι ( ιιιν , ι'Ιπιγ _ιιτ ιιν ι > ι > . ιιιιιινι ηη Χι η ι _ι , ιι . αι ' Ιι . οιιε νιι Ιι . Μ Α { , > η ιι '| Οι ινν ιι . _Μιπιζι , ειι · Ι ιην !! Β _> Λι ' - ΜΒμ _ΙιοιιιΙ _' . ι ' _. _'ιι : ι < _ιι _» ιι _Λνιγμιιτι , _ιπν ι _ κιιΒιιιιν _ιΙ _μεπιι ις : _ιΠοιοι ' _ι γ ιιμ' : ι , 1 Ι ι'ιΙ γ | ιιιιι , ι'ι / . ιι νιι ι ( . ιιι . · ιι' ! ιιι νιιι ιιι ( Ιι ' ιι Π _ιιιΒ' ιν _λιΙγιιι _χιντςιηΒ Β _χι ιι'ν χλιιειΙΙΒ ι ιιι ' ι . υι _τιιιι ΙΟιιιι , ιι : ι Ι ιην ( ιι ( 1 νι | χιιι _ιιι . _ιινιιν ' ι . ηειτιι χοιηιιιν χιιι _ιιιι' ι | _ΙΙιι . _ιΜιιη _, ι ιι Λ ηη |» ι _Λγιιιι _ιιι'ν _ι _»| Υ _υηι . _ι ιν _χιινιι · νιιγ _. _ΙΥΠΘΙτΙΟ _Ι ΚΑΡΔΙΑ Χ _2 ΤΕΦΑΗ τχΓΑ · ι · 3 ι ΛΛ . Λ Λ . _4 Α **« ΑΑ _* » . Λ ΛΑ . _* . _± ΛΛ _^ _ΑΛΑ _^ _ΑΑΑ _^*** ΕΝΑ ΥΠΕΡΟΧΟ _ΑΝΑΒΝαιΜΑ !» _ιογ « _ΜμιεγμειΤιχα , μ . _τοπεε _ζιινιις γ > Ι αε αν ·( 7 . « 0 _ΕΙ . | ιποιι 6 « , ιι . ιιιιι ( Μ >! ... Ει _ρηΙ _ι ·/ _εειοιιμι '· _ρια , _χιΙτι _ιινιει ... 'Κιι τιι ιχειτομμι ' Οιιι ε [ Βεινοι'ν - , ιιι ιλη την _οι υονενηιι _» , λινε ι ' ιλοι _οιιοχ ειοτικα . _« ΜποαιΙ » , _μπςιι ' ιΙ / ο , _λειι η _Οειει Μπε / . λει . _Κτσι ( Ιιι _μποριππ - /< ' ι ) _Φικιγιεκ νιι εξιι '/ ιιλονΟηπη τα μιιΟημιιτιι τη :. _Ξποι ' _διιιιι νπΛΟεοη » . « -Κι 1 _ιΒνεει ν . ε' ( Ι _μιοτυχυατιοηει > , κοι _, _ιοιιιΕι'ει ο _ειοελη _· ος μοι · πιοω _ει . _τ' το ημιψηλο του . Μ ει η _Οπιι _Ν ' _τιιιζη τον _Λιιικοπτιι με .. την . _τεεπαγιε / . ιοια ι | ιι ) νι τη . * 'Α , _ειιι'ι _γιιε την < ι . < ιιστ < _ικ < _ιειτια , ιειτυ Οιι το _ιιιτι ' _ιοοι'μι- ι , _τι _πτιιμινιιιε ! 3 Κιιι _τωςιει η _ιιητεε _, _Μι μιιυ . _τλιριαιπ ν . ιιι _ιι'ιΟι'οιιι'ι _δαι . α _λΛΙι ' _ι οι : Οιε _μιι _ς . _την , _τιι (? οινιιαπειι : ρ . _τιτι-λοι 1 τι | ν _ιιοειαιιιιινιειοτικιιι _οον _> .. . _Χε ' ε την _πιιρουοιηοιο ¦ · . _Λιγγο _^ _λπ . _τε _τ ιιι ιιει , νιι _ΙΛοιυ ιιλο _: _ΛΒΧινιχιιε , _κ'ει αε τι {' . _ιιιΟγπι _) γ / ι-. ι / . _νξιι με την ηλιΟιιι πι _'/ _ι . τονιιι μου .. - Οχι , ιιχι ... χι ' Ρ . _τριτιι ... _πιΤ _)^ μ _,-ιαοω νιι _ττ ' ιν . _τιεοοι'οιαοοι _ιιετοΒι _ειμιιοτρ εττου Κοντιιρ , οτιιν _οηιι Ψ ? Λ ) ι . » _ιεενι ? οτο _τε } ιτι _> _πατιημιι ... ποτε , _ει' _ιιΚη τη τη _ξιοη , _ηε Οιε μ . _ιοιι ' πει ν' _εΙτεΙιει ι ) _ιιιΟΤΒ _χιπμενι ) τιι _ογ _ιιοντιι ηκιιλιιι .. .. Μα γιατι γι'ρΚιΜ'ν ολοι , _πιε νιι γινοτιιν κατι οτο δι . _τλιινο _υιομεετι » Κι' _εγιο _ιιιειΟανημειι _ενει _< _ιεΒ · _μιι _ειεςιιι οτην . _ιλατη μοι · .. .. _τιοοι μα Οιινοιξε ι | . _τ / _ιιιτιι .. _, _χατοκι αλλο ΟΛ _ςιΟε .. _, _Νειι , < Ιχυι ' ι · ι ενα ( Ιο < . _ινΟ « , ενιι _τιιιξιμ » ειτη πκι . ιλιι , χα . _τοιο _ι ' ινιε . _τνΒ'Βι με _διΟ χολιιι , κΒ _ι'στεοιι τιικ _τιικ , τοκ -τ _«'» κ . . . για ιινι )) _ειι τοι ' - θεοΟ ι > ε _/ _ιπιιιιει _νιινιιι ιιυ η ' ι ! ... Λε _/ ιποοει να / ιι : γελοιοποιηθει ετπι με τιι _οεκιινικια τη . .. καλετεοα ν' ανοιξτε ι ) _γη νιι με καταπιει _, ταοιι ν ' ιι ντικ _^ _υοι'ι ' τι _κοοοΒο : ' ε της συντροιμιις .. _, 'Ω , Θιι _/ ιογ , δε μπορει _νιεναι , _αΒτι ' _ι _εινι ε :. _τοκ-τοκ , _τοκ-τοκ . _^ εε , _ιειι τον ηχο ... τιικ . _τακ , τοκ _τι » κ . _ιιλο κιιι _πια κον τα .. . οε } ιια _οτιγ μι _] Οιιναι _ε _^ ο _» ... Λν _-κλειοεονιε την .-ιιιι . _> τει . . . Μα να , ο _αυελιε ο _/ ιοι » ( _ιγ _ι ' _ιζει το ημιψηλο του κι ιι ιν . ' _οκλινετι ιι . — ι : ποιον _ι'ποκλιγετιιι τοπο ΙΙιιΠια : Κιιι Ξαφνικα σκανε ολοι _ειιιε γελια , τοπο ι ) ι * νατα ποο τα τζιαμια _τοιιοι'ν : τ Α , ε ' τσι ιι , Βγοι : α . _ετετι Χ ' . ι / α ! ,. . χαχα ! . . _, _Λε τα τα νι | _-. _τα _εκατομμννια , τα ειρτιι _εκατομμιι-Ιια . .. Χαχα ! .. . / . εεχα ! ... κιιι τα _ιιεκιινικια _για πποικα ,, _χιιχ ιε ! ... χαχα !·· . _* . ΙΙν . ' _γιηιιιι ! Που εΒμαι _ _Κοιταει ·! _Τι'ομαγμ . ' νο _γι'ι _, Ηο _/ ιοι _* _. Θει μοι ·! Θα κοιμηθηκα σ' αυτ η τι ' ι οι , _'ιο μ ' κη _καλινια . _Κοιτιιζιο . Ιπλα _γι'εΟι μΒ , _· . _Μηπιιι πι > _οσειειν τιποτα Η ιοιοκτ τ ') Τ _( . ιι α πλινε ι _ιΙιΙ'αηοηα τα ποτηπια , ο _οι'λιινο- ιιοΒ _Λειννι-ι ιπιμονα τη ηοριιιιι , / ι . _ιοιιιτιν . η πλα τη τοι * . Ισιος να / ιην . _χιοπεξαν τιποτα . Λε Οιι κοιμηθηκα _πιεοαπανιο α . _το ενα λεπτο , _ιιι'ο το παλι 1 . γιατι το τσιγιιοα / ιοι' καιει _ακιηια στο _τασι ' _εχι . Λυτο ιιμοι _ το Οιιαπο ονικ . » ,, _εοοι'πι α . το το _ηιοιια μι : Β τι ) ι / _ιοτιιι που / ι ' εκαιγε . Λ _2 αι } Λ '< - Ουμαμαι με μια / _ννπτιιλλινη _Λιαι' - γει . ι τι εγιν ι ' . ΛΙιι γς » Ι γι » . Ιι νιι η υγυι απ' ιιι · _ιι | την τι >« ιιγ > . « ι- 'Λ η _ηνιο τα λιι / τιι _στι ' ι _τοαπιζι , πι 1 , _γιιινιο στην πυ _< , _ιτα . κι ' αμ / _αιιι - ο οι'λιενο _οτικετιιι _προσοχη , ιιι ι ( . ιγατε , πιινιΙ απ ' τιι _χαυτια τοι 1 , με κοιτιι ' _^ ι 'ι _'ν .-τι-ι , _» ιεε . '·/ _εε , και Κι ιΜο _πιιι _ μι ' _ιλι _^ κλεια ιο _τι _^ ν . τα α · τα Ο' αυχ ιο _οι-ν να η _λπιαοε-ν γΒ _αατο το _παηιε _^ Βνο ΒιΗ · οηιατικο . 'Λ πι _» ηηαεοα _ιιλοι Οα με '/' . _οηιιιιιει _' ουν _, τισιΙ απ ' τι / _ν * ποατα μου . Ολοι , ολοι , και κανενα οι Οα ηυμπονιηιτ το Ου μα _τηι _οεμπονιαι . Ποιι να παοι _τιοπο _ΙΙαντιο ο χι ατο σπιτι μου . Οχι ι-, το ι ' ιΛν _ιι _ινιι _σοι _/ ιιετιο _/ ιου , μον . μ' αυτι : τι η ( . οχτε _οκι _η'ι ι . _Καλετεοα νιι πι ιο κατι ακομα , κατι _κια '· ιι , _ιιννι ' τι ' ι . γιατι αισθανομαι παλι οτη _γλιοσσ α μου αυτη ι ην απαισια . τ . · κ _^ η γνυπη . ιπιο- νιι 0 : λι < _» νιι π _· ι ? ιο αυτε τι _τς _, ομιαι ηκε η'ιι _, νιι ιι _ε'ιιαιιινισιο , να ει _Βιγαλοι απο π / ινιο μιιυ , Λχ . τι ηοιχτι » _αισΟ ηιια ! Μ η τασα _στι | ' , _τα . ' η ! Ηαυμαπια · το _χαητνι'ι ο στην πλιιτε ' α του ιιημαο / ιιαυ ι ιν * ακιι | ια ανο ιχτο . Το _ι | ι _1 ι ι | ι γγ _ιι _ιινιι μιοα στι ς _χαααμιιΛι - τιην _παυιιΙΙυοπΤιν . ΙΙει _μι ! ΙΙυιπιι νιι : _ιιιο _οπι-ιο _^ _ιντο τι κατι ! Μ . ταινιο μιοιι , κι ' απ ' την _ονοχτι ' ι πιυ . 'Τα _ιιλεπιο _πιιι ιινο ι ι _» ) . οι στο συνη Οισμιν ο τι . » απι _1 ι , ο Ι _'ι ι _, αντ . ο _Βιοτσι , ο κι ' ηιη _^ . ' τιυν _χυμπελ , ο γιαι _ςιο του συνπ _' ιγιπι-Ιο . ιι . ' . η ι ' ι . τοπια . Μα γι ατι ο Βυ > τοι ιιι κοιτιι-π ιι » σο ι ' : κ : ιλη ' . το .-, γι ατι _πχουνιιπτ ιιι ιΙι . τλονιι ι οι- , κι ' ιι ) , ιι το υλι _μματο κι Η _· ι | ιιινον _ιοι ι ' ιτιΙνιιι | ιου _Βιαιι η _συζητηση οταμιπιιιτ ιΙ . _τοτιιμα ΚΒ ιι μιιι ιι / αν τολι' ' ν ιι ] _' . ιη κου 'Ιινιι ι , ι ' κιι _ι αν ) ι ι ' ιλιπια τοπο _ΟιΙ ι _, _ιγΙΙι ι , τοι ' τοι' - ακουγα ι ' ιπ _, _^ οι . ΙΙιι ιια , τοι · μ ' _ιι αιιν σιιιΠαηιιν ι'α . ιιι κιιι η οινην _· ται κιι . _ιιιι οιι _νηχοιι . ιηιιιν οι . Ι'ι - '' ¦ '' Μα Λι μ ιιιι . ιιιι ιια να γιναιι ιι , _τ / ιι ιιι . Του . _ι ' . ησι ι ' _ι-οι μι ι η · _ιιγαλι Μιαι _) _ηυναιι ι η ι _'σικο _ιη _ι α , _ ι ι ιμαι χ αι _τολι' οτι · / ι'ιια μιιυ , _Νι ν ι : _- / ιιι _χαμιιι _οςιει _!) γΒ ι ' ιπτι _ιιι ι ' ι γιο χοι ιι . νια . Κι ' υ αιιυ _. ικσιιιινο μαι ι ' ικιοιιι χιι . 'ιοιιι ση νο _/ ιοπια ιιιι μ 1 ι ' ιτμ _ιιι'η ιιιαιι . Ι 'ι _αι , λιΒ . η _οοι μ ' υ , 'ιοπι χονι αι ιιι μιγ '' ι . ι χιμοι _ν _-ο _/ _ιιι ' η η _ιονα _^ ιινιιι ιΙυνιπι _ι : Βι ιιι ι _· , ι _γνια σου -, _τιαι ο _ιοι' _αναπτι ιτιιιναυν ιιλη τι | _ι' αιθουσα . ΛΙ ιι _σημερα _ιεναι ολοι ακιν ητοι . Β ιι μΟ . _ητοι , σα μαΙΙητι _, Ιοι ' _ι ιιι ' ι ι _Πιασαν σιιι ι ( . ιασ α . Μι αιι | ν : αιυ τη μαυ _ιΙΛ ι _ι , ιιιτηια , ' / . 'Ιλ . _ιαιονιν τα μια χα μ / _χλιε : _Ι-. ' . ΤΙ Ιι _, ι . _' . ΙΙ ι . α , Ι Ι Βιιπιιι μι νιιι τι ' ι ν » ¦ , ιιοΙιι _, ι γα . —Λοιπον , πιις αυς < _ι _· ιι ( _νΕτιιι λεει _στοι'ς αλλους . > Ι » 5 _οινταη ιιν ε . πιτοεπου _/ ιε ! _Κιδατε ποτε σας τετοιες _ταιοιμονιε Λμ βεβιαα _, ο Χιιιι / ιιλλει , ι εΒνα σημειιιι ο / _, ο _τσιςιιμονιες . _> _, _( γοι «> εε ειναι _πιιυειγμει αυτυ , γιατι οι αλλοι γελανε _δυνειτιε ! Τι _τοιχει Αλλοτε , οταν _ιρτανει _νχενενεε ε ' ιπα μας μετα τα μεσανυχτα , _αρχιζουν οι αλλοι την _ΛνακΟιση , ιιπ 6 που _Εοχετιιι , γιοτ ' ι τοσο _αογα , και παοαγεμιν ° ι · 'ν τ' _ειστειιι τον- με _κεΙΟε ειδους _ποοστι · χες υποθεσεις . Αντιθετα , · _τε '| - μεε _, ιιι κιινενας τον δε μιλαει , φαινονται οιι να _ταχειειιεν , _© Λπεπιι αναμεσα τον οα μπομπα . Ι'ιλο _ ιι Βιοτσι - / εονει Λε _/ π- τα πισω , κλει . νιι λιγο τ' _ιιοιατεσο _μτιτι , σιι να-Οελε να σημαδεψει , και σωταει —Λοιπον , μπασουμε να σε _οιγχιεοειυμε _—ιΝ'ι _ε . | ει : ουγχ . ιιο ' _ειτε Βιατι _ΚΙμιιι τοστ σαιτησμινος , _, _του δεν _καταλαιιιιινιιι _στιμ · αοχη τ ' ι θελει νιι πει . —Να , υ ι |( ι _«| ιιικοπ « ιος _'τιιιοιι μολις εηυγε κα ' ι μας ειπ ε πως ο _ι'πηιιετ »| ς του πι · γον τοΟ τη _ει _/ οινηοε ιιτι _αροειδαινιαστηκες , 'ιε _τη ... ιιε . _τι ) . .. λοιπον ει το πουμε : με τη δεπποινιδει , εκει . Ολοι τεοριι / ιε κοιταζουν . Λυο , τεσσερα , εξη _, _οχτει ) , διοδεκα ματια κ . ιιι . κι ι « νιενα οτο στομα . αον . _Ξερο > πω αν πω οτι ειν' αληθεια . Οιι ξεσπασουν σε γελια και σε χπρον . _ροτηιιιετιι ε ' ιοωνικα . Ο χι , δε / ιποι _, χΤι να τ' ομολογησει ) . Αδυνατο , μπροστα π' _ι'ιλη αυτη την χιι _( . _'οιο ( α ! —Ανοησιες , λιτ _·> για νιι κερδισω _καιαο . _ΟμΜ- ( _ευτη η _υπεκη υγη δεν του Ικανοποιει . Ο χαλας _Ι'ιρεντς , _πεοιειιγο κι ' αγαθο _μιιζι , / ιε χτυπαει στον οηιο : —Ιιι ς μαυ , Ι'ανι , Ι- / . Μ 6 !» . ο , δεν ειν' ετσι ΙΙ προθεση ιιυτου του _ιιγαΟου _, _ταιδιου ηταν καλη . / ια δε μπορουσε να ευκολυνει _περισσοτερο την αρνηση / ιον . Λιιιι _εινυποιρορη . ιηδια μ' _επιειοε μπροστα σ' αυτη την ειιαιινικη κι ' _αδιειι _/ ορη _περιερ . γεια . _βατειν ( Ινοι _/ _το να εΗηγηοι _. ι σ' αυτο το _τριεπεζι του χαιΒενειου ο , τι δεν _κατορΟιιινα νιι ει ηγησ . ι : μ : σα οτο ΒκΙΟο- τη καρδια μου . Λιχιο καλιι-καλα νιι _ετκειΒΤοι , _απανταω _ανοοεχτιι : — Οχι . δεν ειν' αληθεια . Μια ατιγ / ι ε ' ι γινεται _σιοιπη . Κοι . _πινονται εκπληκτοι , και , -χαθω _καταλιειιαινιο , κιιπιος _ειπογοητη · - _/ ιινοι ποι · του χιιλιεοα το _εεστιΙιι του , _ιια ο _Φιρεντ ς περηι _/ ανο ακιιυιιπαι ι τοι · _αγχαινε του οτο _τριιπιι ' . και _αιοναζει _Οεηεε _/ ιι > ι . νΤι · — -Λοιπον : Τι _οαο _ιλε γα _Ξιιυι τον λοι || αλλερ σαν πιιιδι μην . ΚατιιλιιΟα απ' την ιιρχη πι !) ητανε _η'ιμιι , _£ _-νιι σιχαμενο ψεμα του ι _/ _αρμακοποιου . Λυριο Οιε του Ορι , _Ι . _ιΒ . υ . να μαθει να _κοι _/ οι _^ ι . 1 ! _! . Κοιταξε : _Ορασεις ! 'Λκου ικει να πει _τετιιια ηιευτια Πρεπει να του _Λιιιιτουμ ε ενα μαΟη _/ ια . Ουτε λιγο _ουτε πολυ , ακοΒ _^ να μ . _τλεξε' εν αν απ '/ | ια σε ια ' _ιτη την ιστορια ! Η μουν ( ΙιΤιαιο _πιιι ο Χοημιλλ _/ ρ Λι ( _ιποοουετε να το κανει αυτο . Π οτε δι · Οα πουληθει , ποτε , ουτε γ · α ενα ολοκληρο _χρυσιορυχειο . 1 ' _υρι _^ _ιτ προ τιι μ _>« . ιο _ μην , ακου _/ ιπαιτ ηιλικα τη ( Ιιεριε ' ε του πολι ' ιμη ιιτον _, _Τ _, μο μηυ , και λεει . —Τιινι , _ι-Ι _/ Β _ι ιυρετικιε π · χιιαι · στημενο που δεν εγινε ενα τ . ' _- τοιο πρα γμα . Θαταν ντροπη και για σινα - / . ( α για μα και για ιιλο το συνταγμα . - —Και τι ντ ροπη ! κανει ο κομη ι . ' τα _, 7 υ | ι . _τΒλ . Λιν παντρευεται κανινα- την κορη _ινο _τοκογλυη ου . Φτανει το σκανδαλο _πιιι αυται οι τυχοδιιοκτε / _ιπαρουν ν ' < 1-γααιι ' : ιιυν _πυαγαυ χαι _ιιτ / . αυς . 'Λ νιιυ _ιχι ' _ι να προσπαθει να ηνιριι _, _' ει ιναν ιΙΗιιι _ηιιιτιχιι για την κορη του ! Το _λιιιπιιδυτη ! Κατι _ιε · ρ ει που μ' ιιποηιυγιτ στα _δροοο οτ αν μι ηι'νιινταιτ . ΛΤΙΜΙΙΝ : Ι Ι _συνιχιια . _ΒΝιιιΙΟΠΟΙΜΠΙ ¦ υνιι μιτ τ _,, υ Λ _ριιηειι . _Ι-Ι του _πιρι Ακινητ ου ΙΙιριουσια ( , Λιιι · • ' / . _Ι-, _ Ι . _γγρα η _ιι / . ιιι Ινχιηιη . ειειιι ) . νομου , γνι _ιστοπ , ιιιιτιιι οτι η . _Μιιοιτσιι Κοιιιτη ' Λνδ ρανικου , ικ ΙΙιιλ ιιικυΟρου , πυνε η ιονησε να πιιιληει || τιι σιι | ιι | ερον π _| επι ινας ολ ιιινιου , · Ζ _: _< σχαλ ιον υ . τ' _ιιριΟιιον ι _γγρ ια | η II _ΙΟ Λ Ι 2 ΙΙ . Ι » , _,:,, , | - τ „ _ποΙ Ιεοιιιν . ΑλιιΙνια _> , τιιι' _χιιιριου ΙΙαλαιχυ ιΙ ρ _,, υ , „' , ! 1 ) ! | _, „¦ ,, ( ( _,. . ' „ _, _„„' _, _ιαποιτ . ' , ν τι ον ι ΙΙιιι --. _, _ ς την Καντι λιτηιιν Χι . ιιοτ ι _«|· η Ι _)· _ριακοι · , ιχ ΙΙολ ιοχυΟριιιι , _Ιιυναμιι δηλιοσειο Η < ιιλη ηιτ · ι Να . 3 Λ _7-Ι 2 )! Ι . ΜΙ , Κτιμ _/ _αιΒολογιου _Λευκιοσμις , Διατηρησε τα χερια σου ΒΜ | μαλακα και ωραια με το / _βδκ ΜΠΛΕ ΓΕΛΟΥΔΟ - ΜΙ την κρεμα των χεριων / - —4 _^ ΗΠ | ( Ν , νΕΛ ( 2 / 611 _^· 1 Λ _^ _ΠΠΙ-ΟΙΟΜυΙ . _> Η Κ . ΙΗΙ ΙΒ > _ΙΟιΙΛΙΙΙ V Υ _~ Ι , ι _,, ιιΙρι ) , ι _^ Ι' · ψ » ι / . _Αιιι . _ιιΒιΑ , _^ _^ ,, _- • _τ Ι ΚΥΡΗΝΕΙΑ Τ . Κ . 63 - ΔΙ ' ΑΛΛΗΛΟΒΡΑΦΙΑΣ 8 Η ΙΧΟΛ 1 Ι ΔΙΑ ΠΡΑ ΒΜΑΤΙΚΟΥ _Σ ΛΟΠ _Ι ΤΛ _Ε _^ _« = ιη _τηοΜτ / _ _κκνον'ια _/ ι βν / ι » βιιμ « των . ο _Ρ ΗΑΜ ΚΑΝ ' Μ κυννΑιτ ι Η ** ' _*** Ψ ' β ΑΝ _« Ε » Ν Ι Ι _**** _+ _»** Λη « Τ πι ¦ ¦ _¦ _! _¦¦» ΓΑ 6 _ΗΡΑΡ Ι Μ / _ΜΙ £ ΨΑ 5 ΒΑ / ΜΜι _ΜΕΑΟ _Οι ιΚΙ Λια _κΧηιΛιΜριας _τωρι τδν _Αροι _/ ιΗ λογιων τι _, ς _Κ _011 ΙΠΧ _ΚΑδΤ ΑΠΙΙΛ _^ ΓΙ « _ιρακολιιοΟ _* να απτοτΛιΟιΙι _ι « Ις χοος »> _ιιυιι , υι . νπι β α > . ( _Ον πυι ) ιυ _Υμ _, _311 _Ι _ιι 3 1 3144 . _ΤΗΛΕΦΟΝΙΚΟ ΑιθΟΣ ι _ΑΠΟΗΕΙι Φυσικο στον _ιινΟρεοιτο το λαθος . _Λιχιο ς λαθος δεν υπαρχει ιν . Ορ ( ι ) . ιος . Και _διχει _)^ τιι λ'ΙΟο δε _κιιΟαιγιτις το στοστο . Παιρνει π . λ . το _ακοιΟ-τικυ του _τηλει / ωνου . Βυριζεις τεσσερεις αριθμους ( τεσ _σεοΒνς , γιιπ' _εινει * _ιετοαιιει _/ ιΒιοι οι αριθμοι μα- εδι 7 >) -κεει λες : —ΤΙοιο ς αιτου —Ποιο ζητειτε _εεπιιντουν . —Τ £ _ε ' εριΟμιις _εινιιι , , _ιαριεκιιλιο , λεει ηιο εντονα . ΛΙα τι ιΙριΟ / ιι ) _ιητατε , _ιριλε μην , ε ' ε , _ιειντα _/ _εια , _τιο _ιντσγη εροινη . Λες τον Αριθμο . —Λαθος ειναι . _—ιΧυγγνωμη ... Κιιι το -κλειει στενοχωρημενο . ιοι · εινι _^ τυχι _/ σες < ιλ / . ο Κ « ι ποι' ι · χασες ενα _τηλεετωνημα και χρονο . _Κιιποτε τιι πραγματα παιρνουν . _τιο ? ντιη · ο _χεει _/ ιεεχητικον _υηθς . Ζητημα _χαρακτηρο κιιι _ειδιχων _περιπτωσεοιν . —Ο Βιαννη Ιιρε Βιειννη ... > . _ε ! ς . —ΙΙοιο _-Βιανλτι ζητατε , _παρακαλια « πεεντιι _/ ιι ι ' ι ι /< ι > νη . — 'Κσε , Ορε . —Εγω ειμαι ο ... _Χταυρο . —Ο _Σταυρος —Ναι ! —Τι αριθμο εχετε _—ΒΒοεο ειριΟ _/ ιυ ζητατε —Τι ) δικο πας ... —Μα εξηγηση , βα πιις ομπιλ ' , _εικιντα νευριασμενα και το _χλειει . _ι _τενοχοιριεσαι και θυμωνεις . Με το δικιο σου , Τι αυ / ιπερ · . ι | ορα ειναι τουτη Ταυτοχρονως ειποι / αοιζεις να προσεχη στι απαντησει στα λι ' ιΟη τιον τηλεεεωνοιν . Ανθρωπινο το λαθος . Μα η γαιδουρια < _ττι ] συμπεριφορα δεν εινα : ανθρωπινη . Κι * ενω τα _σκεερτεσειι αυτα * _κιιι παιρνεις _χοσμοσιοτηριες ( εποι _( ασεις , κτυπα το _τηλεφοινο . Παιρνει τ' ακουστικο . —Εμπρος . ' 'Κδιο Τεμεσης , λεει με χαραχτηριστιζη γλι _· καδα . ' — Λ ! αριθμο . Το ? . εεις . _—ι νγγνωμη , κυριε- Τε / ιεση . Λαθος ηταν . —Δεν πειραζει , ι / ιλε μου . 11 ορακεελ . ε ) ... Και κλειει το _τηλε η ειινο . _ΙΟιοιο _ευτειχης για μιιι τετοιο , _πολπισ _/ ιινη σιτδιαλειιι . Και _ιαιζαριζεις το λαθος , _ιοι · Εγινε αιτια να δει 5 ης _τι ' ιν _εινεετροι / η σου και το ανωτερο σου ηΟο . 'ΚΞ _. ον )· χος τον λεοντα λεει και η σεχρ _') ε / ραση . Απο κατι τετοια μικ ροπραιιιι ατα χαρακτηριζεις τον αν () ρο ) πο . ΚΒ απο κατι τετοια σε κερδιζει . Κτυπα αου » - το τυχ ε _,, _^ ν _. » . _ι _'Ιδου νεεε _ει'κειι _οια για _ανωτεε . _» ο ηθος _, _σκι η _τεσαι . Παιρνει τ' ακουστικο . Και ιεχου _ : — 'Κσυ ' σαι , Ορε _γαιδιιρε — Οχι . ' _-Κδι ' ι ο κυριο ... _—Λιπαι τα _κυριατα σου Λιιη ' _ανι , χαμενε . —Μα _οταΟητε , παρακαλιο . —Να _σειυ _σταΟη το σαλι ο - / ια να πνιγη , καΟαριια . — 'Κγ ω Μα _εδιΤι ειναι .... —Μη σωσει ν . _ιιι νασαι . —Τι αριθμο ζητατε , - παρακαλι ο λε ς σι « γκ ρατημενα . —Το δικο σου . —Π οιο ιινοιια —Το δικο σου , _εζυπνοιΙλι ικα . _'Λν οΒιΕι , Μα παλιν συγκρατεισα · . ΙΙ _ροπαντο πριιτα τιι ηΟο . Λν ο ιιλλο ειναι ζοιο οι'ν πρεπει να _εΗομοιεοΟη . — 'Κδαι / ιιλα ο κ . ΙΥμιειη . — Λ ! δεν ειναι ο αριθμο του ταδε Π ου _διαιιολο _ιιρευι ) χες ι ' _σιι νιι μαυ _χιιλαση _τ , ν οιητι , ια μου —Μα ιηεις | ιι πη ρετι- _, —Νιι σα πιιριι Α διαολος , _αιιυ _ιιπαντα . —Μα _(| ιλε μου , α πλι ] ριιισυι εγω το λιιΟο σο Ι _Ι Οικιο _ε _' _ινοιι , — Κ τ ' ι Οε Βιν τιι μηχ αν _ηιια _ι ' - _δυισε Βιλλιι αριθ μο , να κιιηιοι ιγοι τιι δακτυλο ( ι ου Λ ! μυ παρασκοτισε . Κοι χλιιιτ δαιμ ονισμενο το τηλε η οινο , Ιιοιχο το λιιΟο στον ο _· 0 ριιι πο . Μα ειναι η υσιχο να _, ιληρο ' ι νη τιι η _ι'Οικα λαθ η _τοιν ιο ' . λι _ον « Ιη · σιχα οχι . _Ι'ιινιιι ιιμοι _ΙΙι | _Τη μιι ηΟου :. κ . τκ _μκι πι : Μ _& « V Μ « 5 , « _Τ » Μ « Μ ( ' > 7 • _· ' _. 'Ι η , _ΜΥγιευΤυτο μ ( Ι 0 _Λακτοζε Ε _^^ ΝΕΣΤΛ _^ _Μ _^ ° ειΝΑι _βνκοΛΟΧυλ / _ετΒΟ _^^^^ _^^^ _^^^ Τ ,, Ν ΒΝ _4 ΜΗ ΙβΗ _^ _Γβ ] > ν _^ ι , ΟΥ ΙΑΤΡ 0 Υ _^^ Γ _& ' _ΙΗΤ ΚΙΤΛ 1 Χηιι _'ι _π ιι ιπιιν ιΙνιι πς . _τν , τικ . _'ι'ι _ιι ' ν _»| | ιαν _( ι ( . ΜΠΠ ( ι ( να ) κ ' ν |) _» ν _της _ιη υΒ _/ Ιι ) κιιι ιι , _τι ) 0 _ΒΤ ( _. _> ι ιι , _Λια τ » ν _ιιιΜ'υι ιντ _ι _' ιν τ » Ι _'Κππςιιι ιις _^ . / λλ . Μι _πΟπ _ΙχιινοηοπιτιιιιΙ _ι . 'Λ ι » ιιι-Πι ] π : χ , _Μιιρπτ ιιι _) Βι , Ι _* < _. _>** 'ι _'ι ( _ι _υ _^ λλ , Τηλ . ΛΟΙι Ι _, μιτ _ιιζι · Η . _ιΜΜΙ , 1 . ( 1 . μ . ' _χι _, Ι τ » Ι ' · : ι | Ι · Η · ' / . ιι [ ι ) ιι · Ι . · ινως . _» < β > Μ ! _*^ 1 *) ιΗ , Μ . _Ι _+. ΚΙΝΗ ΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩ Σ ΙΑ Λ ο ν κ ο υ δ ι * Πα _τι _) ν τιμη ' του _παιιρα που » , 'Λ π ολλ ω ν ' £ υ _> _χρουοις τιλην _^ _ιωνη . Ρ 6 ' > ' _» α > . _ « θυμα της ' _-ιλαν-ιις » . Μ α γ ι κ ο Π α λ α' τ ι * ' Ιπποτης _ικυ-ΛηΟιι-Κ , » . Ρ Ε τ ζ Ι ν α _« Σ _τιγμοτιομενος » . Παλλας « Ο μιαογ υνης » . ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Σ Χ α τ ζ η χ α μ ττ ι | _« Τρ ( α ναυιΛ- ( α ατο _ιιαριοι » , Ο λ υ μπ ι α » Λ 1 _ματ _« 6 αμμ _ι _» ο ξημερωμα » , 'Μ ρ α ι ο ι _Υ _π 60 ι . οις _Λπδι . _νιΕρ _Χιλλ ιι . _ΛΛΡΒιΛΞ Παλλας _•• _'ΠρινκΙ'ικιοιτ του ' απα / η < _* . Μ α κ ρ Ι 6 η « Καλοκαιρι μι _1 Τ Μονικα » . , Ρ ι . _£ _ « Υοι _απι διαταγη » . ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ι λ α ρ » υ ν « _Αιπ _^ _ορΒυμι ' _νι < ι . ορ < _Ιο » . ΠΑΦΟ Σ Τ ι τ ι % ν ι α « Λιμανι _Τ _( 7 > ν κ £ - _ραυν ι ' . _^» , Λ τ Τ ι κ Λ ν * Αμιτρτ [« . 'λιΙ _* ' τιπρι λΟη ν . » . ΟΗΛΜΛΙ Λ _ΧΩΡΙιιΝ Μ ο ρ Φ ο ι » Ριι , « _ΤΛ Τι λος μιας ( _ιονοιιωαιαςο . Λ » η α τ α · μια Σ _κπτι . ινη τιηλις _» , Β ι - ρ ο λ π κ * π ς « ΚυρΙαρ / οςι * . ΟΤΑΝ ΤΑΞΙΔΕΥΕΤΕ ] ! με τινν Ι _/^ _λ ι V ΙΙ * _ιιΙ »» ΙΙΜ Μ ι ι Χ . ' _ν _^ _τ Ι Η ΕΥΧΛΡΙΣΤΙΙΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΒΑΛΥΤΕΡΑ _πιιΛ Μ 2 η _οικοπι _- _Διι Ν Τιιν Ι _· ι | ν _Λι'ν . ι' | ιΑι ι {» Μ ΙΙιι _ποιλι _)· Οουν Ι'ι- ιιΙχαπεΛα χιχοιμιιιμ _ενιιιι ¦ _υριιιχιιμινα ιι ς την το , _τειΙΙι'σΙιη . Αρχαγγελος » ιΙ Καιμακλι _, ΙΙ . • _ιοιληοις ( Ιιι λα ! _Ι || χιο ραν ( Ις τιι ! ιιι | ι _νειον ταυ χ . Χιιγ , _ιιρ ' ιι Νειι _- _ηατου , _ιιιι ρα τιιν Ι , νιιον _Αγιιι ! ΙΙιιρΛοριι ι _, τιιν II ) π , μ . ιοραν _, ΙΙ ι , _Ιιτριι . _ιεΙιι δεν _ιιν αι ιπιι / , ρι υις νιι _δεχΟη τιιν Ιιι | ιη > . ιπεριιν τιμην , Παρεχονται ιι _^ _ολια Ι ιΙ ς ιι | ¦ _τληροιμην . _Ιιχ _τιιι Ι · : _πιΒρι-πη { 'ΛγΙ « _5 Η «( νβκρ «{ Κ « ιμ « κλΙι 50 Ι ΙΙΙΛΚΙ 'ΒΛΙ ιιυτιιΙ (( νην « ν Χ ( Μ _« ιν ιΙ _χιιλην χιιτιιστιιιιιν , Ι _Π . ηρο η _οριπι : _Βχιιριι _^ _ΝΙχιιιι _ψριιντζ' · οχι ») , _πιιριιπλευρι _ιις τι »» _Αλευροποκιοιι ΜιτειΙΛ η , πιιριι την Πιυ λ » ιν Α | ι | ι « _χ ( Ιιιιτοι ) , _ΚΟΙΝΟΗΙΚΗ ΖΩΗ _ΤΠΟΣΧΕΧΕΙΣ ΒΑΜΟΤ Ο -κ . Αποοτολο _Κνσιανον κι * ι η 6 . Στευ . _ει Μιχαηλ Χ . _Σουοου _, Αμφοτεροι εχ _ΚυΟραιεχς , _ιδεοσιη _( _Ιμεκβαιαν _υποσχεσιν γαμου . 2 ΤΒΧΛΡΗΤΗΡΙΛ Τον κ . _2 τελ ? . αχτιν Ιο _ισηφ , ιξ 'Λγ > . αντν _)« _ς , _δωηαντιι ε ' _ιιιοιΙΙαιιιν υ , _τεισχεσιν γαμου μετα τη δ . Λοι ' λ . _ιις Λ . _Βεοιργιαδοι · , _Οτρμιος _ουγχεαροι . Ν ' . Π . ΤΟ ΤΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΝ 2 _ημε _0 ον _Τριτην _ανιιχοιρει _αεροποοικον _τιιχυδοομειον δι' Ελλαδα , Βαλλιαν , Ιταλι _' αν , Ελ 6 ετιαν , _'Λγγλιαν , _Βερμανιαν , Ολλανδ ' αν , Ηνωμενα Πολιτειας Αμερικης , _ιυριαν , _Λιβιινον , Ιρακ , Ιο _ρδανιειν , _ΑΙγυπτον , Ισραηλ , _ΠεςσικΛν _Κολπιτν , Γελγικον _Κογχον , _Λυεττοαλιαν _, Νιαν _Ζηλανδιαν , Νεειν Βονινεαν , _Ν'ι , _οιτολχ . Πειπουαν , 'Τνδιεις . _ΙΙοχιστεεν , Κευλανην , 'Βνδονιισιαν , Χογκ Κογκ , Ιαπωνιιιν , Φιλιππινας χαι _Ινδοκινεετ . Ωριε κλεισιματος _στεκκιον -ι μ . μ .. δια στ ·· _εττημενας κεει 5 μ . μ . δια συνηθεις ιπι στολη ς . _Αιριον Τεταρτην _ανειχοιρει Λια _Λιδιινον , Τουρκιιιν -και Ισραηλ . ιιρει _χλε'ετιματος _οακκιον Ι μ . μ ., δια __ οτιοτημενα κα ' ι Βι μ . μ . Λια οννηΟπ επιβτολι ' _ις . _ΛΙΛΝ'ΤΚΤΕΡΕΤΟΝ'ΤΛ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τριτη 27 _Νοε-ειΟριου : _Λευχοισιιν ' . λ . * . _'ιισταοιαι ) η , δι ) ο _Κοχ . χοι' _αρ . 82—Κ 4—811 , χαι ι ' . Θεμιστοκλεους , δδος Ληδρεις αρ . 228 . Λεμεσο : Λ . Λα μπρου , οδο Χατιηλοιξου αρ . 2 . Αμμοχωστος : > ι . 2 . Μιχει )| λιδη , οδ _'< Ιιρμου αρ . . 111 . _Λειρναξ : Λ . Κ . Ηαγιανου , οδο 'Λ γορα αρ . Ι . _1 _9 _$ } ε / £ 4 } . { ει _ψυο νερο _ΜΑ _^ _ΧΜΙ _^ _ΗΙ _ΝερχυλνΙ αι ~ 510 ΑΝ 5 Π ΙΙΝΙΜΕ ΝΤ ~ 9 _λΜ 0 _£ _Σκητιιιοητε τον Ι | _^^ β _β | β _λομιυ με _ΚΙ . _ΟΑΝ'Κ . _^ _ιτι | 3 Κ Α ) ., Ιι | . ητι _ΗΙ . ΟΑΝ ' . 1 ) οι • Β · _1 Ζ 5 _^ Λ « ο ν » ( ι < ν « ι · ς | ι | ς κιιι ( Ιιι Υβ _^ _ΛΚΛ ιιΙο βιιν ( _ιι _τι ιΙμ << Η 4 « _ιι . £ Λ Μ _νακοιετΙοιν . 'Λγοοιιθ ΒΠ _ _Αυ | _Λυ ιιιιιν (( _-ιολην _πειμερπ , ν _^ Το 5 ι _. 0 ΛΝ _· 5 _ΜΝΙΜΕΝΤ _οχοτωνιι τον πονον .

Τίτλος Θέμα Σελίδα