ΤΙΝΙ ΤΡΟΠΩ Ο κ . ΑΓΕΡΩΦ ΕΓΑΛΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ ΤΗΣ ΒΕΝ . ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ _, _,..,.. _. . _< ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ! ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΠΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΒΒΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ Ε ΙΣ ΤΗΝ ΒΕΝ . ΣΥΝ ΕΛΕΥΣΙΝ . — Ο ΣΕΡ ΛΕΣΛΙ ΜΑΝΡΟ ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟΝΟΝ ΑΠΟΛ ΟΒΗΤΙΚΟΝ . —ΠΛΕΙΣΤΟ Ι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΧΑΡΗΣΑΝ ΤΟΝ κ . ΑΓΕΡΩΦ . — « ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ Π ΡΟΕΔΡΟΝ ΕΙΣ _ΤΗ Ν ΒΕΝ 1 ΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ , ΑΛΛΑ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΕΚΤΗΣΑΜΕΝ ΕΛΕΒΧΟΝ ΕΠ ' ΑΥΤΟΥ » . — ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ Ι ΕΠΕΓΑΛΟΝ ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΗ . ΑΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΒΒΛΟΤΟΥΡΚΟΥΣ Λ 0 . ΗΜ Λ _1 , 23 ( Του ανταποκριτου μας ) . — Κατα Τηλεγραφηματα εχ Νεας Τορκης , η _συξητησις _ιπι _της ουσιας του Κυπριακου θα _γιντι καθ δλας τα προβλεψεις μετιεξυ 20 ης Οκτοι-6 _ο ! ου χαι Ι Οης Νοεμ 6 ρ ( ον , _εεος τοτε 'δε Οα _καταδληΟι ) , απο με ,-ροιις -ιι _, _ς Αμερικανικης ιΜιος _Λ-ντιποοαωπειης _, _Εντονος _προσπαθεια προς _εξευρεσιν _( _κιαεο , ς συνεννοησεως μεταξυ Ελλαδος , Αγγλιας κειι Τουρκιας και _αποεΒ-νιην _πεοαπεριο διαμαχης απο τοΟ βηματος το £ Ο . Η . Ι _5 , Ουδεις ιν τουτοις _διακινουνε-αιι _αισιοδοξον π ιν δια το _ειποτε ' - λεσμα τη μεσολαβητικη προσπαθειας . 'ιι ς γνωστον , την παοελΟ . _Παρααχενην ι ) ολομελεια τη Βενιχ ης _Συνελευσεεος _ενεκοινεν , ανευ ψηφοφοριας , δια γενικη _ειυμφεονιας , την _ειποα ιιαιν τη Βενιχης Επιτροπης ι . _τι της _ΝοοΟηγικης _προτασεοις , οιιε τη οποιας η Ελληνικη προαφυ-γη ετεθη υπο τον γενικον τιτι . ον _ιΒο ιητημιι της Κυπροι » . Η _τιτ-ηιτοερορια απεφευχθη διοτι ουτε η Αγγλια , οετε η Ελλας , ουτε η Τουρκια προεβαλαν _χαμμιαν αντιρρηση · . Πρι > της _ληψιως της αποφεισαειεως _παντοις 6 κ . Αβερωφ προεβη εις την _Λχο-λου-Οον _διευκρινιστικην _δηλεοοιν προ την δλομελειαν της Βενι - κης Σννελευσεως : « Η Ελληνικη αντιπροαιοπεια _υπεστηςιιε _ξιυηρως ενωπιον της Βενιχης Επιτροπης , υ . _τιος η _προαφττγη της Ελλειδος επ ' ι τον _ξητημεετος της Κυπρου _ιγ-γραφη εις την ημερηοιειν _διατειξιν τη _πειρουσης συνοδου της Βενικης _2 υνελευσευ > ς υπο τον λεπτομε _^ _ιΙ τιτλον , τον οποιον αρχικως _ιπροτειναμεν . ΙΙ Ελληνικη _αντιπροσωπειιι _διεπιστιοσεν εν τουτοις την _ξοεηοειν ε , _τιΟνμιιιντεΑν _περισσοτεριον μελων της Βενιχ ης Επιτροπης , υπιο το- _ζητημα εγγραφη υπο τιτλον πλεον περιληπτικων χιιι γενικον , επιτρεποντα δ _|« ος την _σνιηττισιν ι _.-χι παντος σχ , ετικου ποος τι > ζητημα της Κυπρου σημειου . Οντως , η ι » .-ι' εμε _αγτιπροειο ) - πειιι , επιθυμουσα να _διευχολ . νο /)) τας λοιπας αντιπροσιυπειιις χαι λαμυανουαιι νπ' ο | ιιν το γεγονος ιιτι Λ προταθεις πεερα της Βενιχης Επιτροπης τιτλος καλυπτει δ ) . ιι τα ετ ημεια τα _σχετικα προς το _Κυπριεικειν ζητημα _νειι επιτρεπει την συζητησιν _ιιυτων , δεν _αντιτασοετια ιις ιη , εεποδοχ ιγν του _ποατνιΟεντο τιτλου , _Προδαινοιν εις την _βοιιχειειν τειυτην _δηλιβεπν κειι _ιιχριβως λογιο της βραχυτητο ταυτης ,, _ιπιερυλασσω εις εμειυτοντο δικιιιιομιι οπερ _ιιχιο οπιο ζτγιηειιο χιι ' ι παλιν τον _λογον , εις την περιπτωσιν κιΛ' ι ν _ιτεριυ _αντιπροαι _οπειεει _ηυελι _, ν θιξει _ετημεια ? γ . οντιι αναγκην _ιΙπιιντι ' ι _οεω ιχ μερους μου » . Ο κ . Λουδ , λειΒιων τον λογον , _ει-ιεν οτι δεν ι /> ι *< Λ ιιυ - τος χ , ιμμιιιν _Λντιροηοιν _κητι ' ι της ι ' _ιποεταιτεοις τη Βενικης * Επιτρο _, _της . « Λεν _ι'ιρνιιυμεΟιι _, _ποοπιΟεοεν , ιιτι το Κυ . _τριεικον _Οε' μιι _πιιοοιισιαιει διεθνεις πλπ , ρ _, Ι . _'ΚλπΙζ _ειμεν _ΙΙτι η ου ' ςητηπι . ' _, ] οποια Οα _ιπακολουΟηοη , Οιε οδην ηαιι ε [ = την διευβιτηοιν τη _διενεξειοςι _· . Ο _Τουρχος _εχντιπροσοιΛος _επιετιι ωμιλησεν ησυχοι ,- _εΙπων ιιτι δεν ι . χ , η χιεμμιαν _ειηιρρηηιν χει ) 6 π το προΟλημεε _εσηιιειιοσι ! χαποιαν _προοδον _, αφ ' _βτου συνεζητηΟιι _χατιι την _ηοοηγουμινην _συνοιον της Βενικης 2 _υνελευσειος _» 'Απο τον τονον των · _λογεον ποι' ιξ [ φωνι > Οησαν ειναι _.-ιροι ( ι < .-νε ς Γτι η Αμερικανικη _ειντιποο-ΟΟιπεια _Επεισκ τ » ι · ς Λ γγλ « ι'ς χαι Τοιιρι · . ι > νς να επιΛειςοιιν την μεγιοτιιν _μετριοπαΟιιαν διι ' ι να ε ' _ιποφευχΟη η ιξαι |· ις , _εετηιιεκιιΟη ομιος _εινι επεισοδιον μεταξυ του κ . _'ΛΟιοωερ κα ' ι του Προεδοου της Βενιχης Συνελευσεως κ . _Λιετλε . Μεινε » , γνεοεπου υ . τιχ . ) Ετου τη ( ιποιχιοχρειτιας , περιβοητου _ει ς τοιις κυκλους του Ο . Η . Κ . δια τον ειποτομον χ « ε ? ιικτηρα τι , υ πρας παντα _ανταεποιι _κιεικον και τας _ειηδεις κολακειας του προς τους _αποικιοκρειτιις και του _ποιυτατας η _δορνα-οροι ' ς των . Το επεισοδιον Εγιντν Οταν ο / .. _Αβιριοφ ηθελησε να _δευτερολογηοτι , _} ιετα τιιν δμιλιαν του χ . ΛοΡο , ο δε κ . Μανρο ηρνηΟη _Λ-ε ' ι του δωοη τον λογον . Ο κ . Μανρο , χρηοιμο . _τοιεΤιν _πριοτοετανη ιι ς τα χρονικα της _επιεπεριερορα του Ο . Η . Κ . _μεθο-6 ον , ημποδιοε _τοι' ιιλληνη _'Τπουργον να _λιΙΙιη , τον λογον . Ο κ . 'Λυερωφ _ειπεχωρησεν Αμιαυις _της αιθουσης και μετεβη ει ς το γραψειογ του Βενικου _Βριιιαιιιτεω , υ , του εζητηοε να δοΟη εις α _, υτον ο λογος μετα τα περας τη ουιητησεως τι ' ιν Οεματεον , Βνα οιειμ « _ρττ'θτ | Οπ δια τον τροπον καΟ' δν διευΟυνο _-ται « Ι < _τννεδριασεις τη Σ _ιη-ελευετεοις . _, _'Αργοτερον ο Ινδο αντιπροαοιπος χ , Μενον _εζεερριισι την _ειποψιν ιιτι 6 κ . _Μεινρο δεν ετυμπεριεφερΟη με τον ειρμειζοντεε τρο . ιον προς τον _Ελληνιι _Βπουργον των Εξιοτερικων . Πραγματι , μετι ' ι το περα της ετνζητηαεως κιιι πριν λνΟυ , η _σννεδριασι , Λ κ . _'ΛΟεριοψ _ηγεο-Οη και πα ? . ιν κα ' ι _διεμαρτυρηΟ η δια την ιρνησιν του Προεδροι ' _οποις του _επιτρεψη τιιν λογον . ΤΟ ΙΤΛΙΙΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΑΟΒΟΤ _ΤΟΤ χ . ΑΓΕΡΩΦ • η κ )> . τ . _ι · • τ- · - !· . · ι ' _νΒλ Οων εις το Βιημει της _Βενιχι _, ς Σ _υνελευαειος , εδηλε , _ιετε ν , ιινπι _χειρογραφου , τα εξης : < Κυριε _ΙΙροεδρε , ει ς το τελος τη ειυντομου ατιητηοι-ι _,, δια την _ιγγε . ιαι | ην του Κυ . _τριει κου , ειι '| Τι | οιι τον λογον επι ζη · τημεετος _κανιητειμειυ , ι ' . λλα _μοι α _.-ιαντηετιιτε ιιτι δεν υπαρχει θεμα _κεινονιπμου _, Λυπουμεει , ιιλλι ' ι _ειμιιι υποχρεοιμινος να _ειιι ειπιο ιιτι διν ανηκει ει εια νο _αποιραοιιτΒτε ι'αν υπαρχη η δεν υπε ' ιρχιι τοιουτον θεμα . Ο κανονιετμος δεν οιις διδει αυτο τι δικαιιο ) ια , Τεη'ναντιον ο κανονι - σμο _διβει ει ς ημεις το δικιιιοι μα να _εγειρι , ιμεν ζι > τη _, ια κανο νιημου χπι _ετιις _δικαιουοΙΙε νι ' ι τα κρινετε , ιαν δε ι ' ιμι _) ιπΛ _ητηΟ ιΙ η γνωμι _) οιις , ε ' _ινηκει εις την 1 ενικην _ιυνελευβτν να ( _ΙποιρεινΟΒ ) Και η _χοιτικη του τροπου _ειοχηοειος των _χειΟηχοντω ν σεις _Λποτελει ζητημα _κανονκτμου , ω _χ ειι _πλειοτα αλλα Οεματνι . » _Σε _! ς _υμεος δεν _εγνιοριζατι _ ποιον Οεμει _χανονιοτιου επροκειτο να εγειρω κειι πριν η το πληροερο _^ ηΟητε _εκδηλιοετατε οτι δεν _υπαςιχει . 3 _Ιι > νεπως , χατα την εττοεχειωδ η λογιχ ην , χειε _βιιετει _σαερεοτατοι . · αρθρου 72 του κανονισμου , δεν Εχετε το δικαιωμα να α , το > ρ ( ινΟι ) Τ ε ! ως εΙπειΒαν-Οητε . _Νομιζε , ι _ειλλοιβτε οτι _ειναε η . πριιιτιι _ιμορεε κεχΟ' ην , _ειτο ς του μεγαλοι · τουτου _οργεινιομου . αχ ουεται _δηλιοετι του ΙΒροιδρου της _Συνελε _ισειο οτι δεν υπαρχει θεμα ν . εενοΥτεχμου . | ΤΑ « ΜΙΚΡΑ ΑΝΑ 2 ΤΗΜΛΤΛ * > Εξ δλλοιι _, εαν καμνετε _ιοιειυτην _κειτει χοηοιν δικαιωματος , η Σ _υνελευσι ειυτη Οα _εδημιοοργει _προηγουμενοΛ' λιιιν επιχινδυνον δια την ιλευΟεριαν τιον ουζητησεων . » Κυριοι _αντεπρυσωποι , ιαν , οταν εγειρετε τοιουτο θεμα , ειναι _δυνειτον νεε _λαβητε την _Λπαγτησιν , την οποιαν ελειβα _χεει εγω , _εινιι _. _κιιλυτερον νε ' ι _ατο-( Β . _ασισεομεν μονοι μας , ιιτι δεν Οα _ιτι'νητοιη-τιιι . Ο _/ _μειΤεε κανονισμου . _Τοι'το _τουλειχιστον θα ειναι _ειξιοπρειτιεττερον . Ο λιαν διακεκριμενος ε ' ι _-τι _.-τροσωπος τιΤιν _Ινδιιιν , _δμιλων προ ολιγου επι ειλλον _Οεμεετος , σας _πειρεκειλεοε να μη . _του · δωσητε ι ' ιναλογον π « γ (· ιμ . _ενθΥ _κειτιιιοινισμον , διοτι δεν _εινεεε _'ΤποιΟνοι τιιν Εξ _ιοτεριχΛν και εχει μικρον αναστημα , ιοοτε να εροβηται _Βνοιριξομεν υλοι οτι ο Ινδος _σνναδελιι ος μας ειναι διεθνης _προσωπικοτης και οτι με το αναστημα του ιιυδενυ ειδου ν . α _ταιιονισμον _εροβειτειι . Εαν ητο _ζητιμαε _ειΜεστηματος , αισΟανομεα κειι εγω πολυ μικρο ς κα ' ι ουδεποτε Οα _ηγαρον τοιουτον _Ονμεε . 'Λλλα δεν προκειται περι αυτου , προκε ιται περι θεματος αρχης κιιι περι θεματος _χι _« ονος δικαιου και ενωπιον αυτων , δεν υπαρχουν ε ' ις την ιιιΟουσαν ταυτην μικροι και μεγαλοι αντιπροσωποι _. Ειμεθα υλικ ισοι . ΚιμεΟα ολοι ισοι ως _προι τας αρχε - · , το _δικαιωμει κειι την αξιοποεπειαν , _κιει τουτο _εινι-ςαρτητιος της υλικη δυναμει » εκαστου _εξ ηιιιον , _οσονδηποτε μεγαλοι κειι αν ειμεθα . _ι-Κυριο _ . _αντιπροσιοποι , _ηγιιρει το θεμα δια να _Οισιο τα πραγματα ει ς την Οεσιν τιον « Ι ' . Ι να εκθεσω τα δικαιωματα , τα οποια _Ρχομεν δοον αι ( _οπιι τι ' ιν * διεξ _, _ιιγοιγιιν ελευθερας _ουζητησι-ιο . Λεν ι ' πεΟι'μω να Οεσιο _ευρυτερον Οι _· α . ΕλαιΙιιν τι ' ιν λο γον υπο το _πνρνμα , υπο το οποιον ιομιληο'ι , · ηι -τοτε ενι ' ιπ ιον υμων , το πνεΟμει του σεβασμου προς ιιλου σας κα ' ι προ τον προεδρον τη _Συνελι-υσπο , ι ' ι και υπο το πνευμα τη _ιξασαιιλιβτιος τη _ιλιιΟιριας _τοιν ειι' - ζτιτ _ησι'ιιι _νι , Τον λογον του κ . 'Λβερ _εοιρ ικιιλυι |» αν λιαν _ζιοηρα και παρατεταμενα _χπροκροτ ιιιιατα εκ μερους σχεδον ιιλοιν των _αντιπςιοσοιπι'ιιΤιν , . _ιλι-ιοτιιι δε αντιπροσωποι _εσ-ιι'ι'πειν να ιον συγ χαρουν θερμως , δια την τηρηΟιΙσαν υπ' ιιι'Του _στασιν ως κιιι να τον ειι / αριητησουν δια την προστασιιιν Τιον ΙΛικιΤ _ιν _τε _,, ν δικιιι _ιιι μι ' ιτιιιν . 'ι . ) 1 ΙρΟΒ δ ( . , ο τη _ΙΙ-νικη _- _ _Σ υνελιυσει ιις _απηντηοεν ε | ς τονον απολογητικον , ισχυρ ισθει οτι Λεν _( _. ( - _( _ιντασΠυ ιιτι _?( Το δυνατο ν πραγματι , νιε ι ' _γι'ρΟιι _ικιινην την στιγμην Οι ' μ . ι κανονι - σμου . _Περα-τεροι ιΙΙν βιιιι _'ισεν , ιι-. τι οι ε ' ιντιπρυσεοποι . Οα λαμβαι νουν παντοτε τον λογον υτιιν ζητουν να ομιλησουν επ ' ι θεμα · ι εος κανονισμου . Ε _βεβειαοσεν ε-I _πιστις οτι _σεΟετεει δλοις _( _οιαιιερο ) ς τον Ελληνεε αντιπροσοιπον , ι _! πο ) ς ολοι πραττουν εντος τη Σ _υνελεοσεοις . Η ειπαντησις τοΡ Προεδρου ΙιΙ _ε'εαοηΟη υπο παντων ανεςαιρε _ιαις , ως _Ιδιειιτεριος _ειδυνατης , _ιιλλ . ε ' ι _πιερετηρειτο ιιτι ουδεν αλλο ηδυνειτο νι ' ι ειπ , ) ινα καλυψη καπως ιαιτεΙν , Κατα _γενιχην _αναγνωρισιν υ λεον _τδιν _ειντι . _ιροσιοπειεΤιν κνιι εκατονταδων _αντιιποκριτων , η Ελλιις , την _οποι ιιν υ Προεδρο της Σ υνελευσεεο κ . Μανρο ηθελησε νεε ταπεινωση διι ' ι της _αντιδιειδικαστικης του (' χ ρνηαεεο _ νι ' ι δωοη τ ν λογον ε ' ι τον χ , _'Λδερεοιρ , κατη γαγε _περιερεινι _] νικην ετυνεπειι- του δριμυτατου , ( ΙΩ . α _αξιοπρεποΒ · _λ _^ _γου τοι _Ελ _^ . ηνος 'Τπουογου . Η _το ωμο ) . ογον _} ιενω _Ικανοποιητικον νιι ακουσΟη η _ετιονη _της Ελλαδο με τοσην ειυστηροττιτα κατα του γνωστου δια _.-ετερεΙδοσιν _ατρεπους διαγωγης προεδρου . ΙΙ Ελλας ηγειρε το Οεμει του γενικωτερου σεβασμοι των κανονισμων και τιον _δικαιοιματων των μικρων κρατΟΙν . Ο αντιπροσωπος τιον Φι _? . _ιπ-. τινων εδηλωσεν ει ς τον κ . 'Αυεροιψ ενιοπιον των δημοσιο-| _ΥρειεΒων : _< ΣΛ ς _ουγχειιριο . 'Τ-• τηρξα κα ' ι εγω Προεδρος τι ) _^ Συνελευαειος _κεε ! γνο ) ριζ ( ο « τι ο κ . Μανρο _ειχε ν Λδικον _» . Τας ιιυτας περιπου σκεψεις _εξ _, εαρειβι δημοσιι } και ο ΙΤροεδρο της περυσινης ενδεκατη Βενικης Συνε λευσεως πριγκηψ Παν της _ΤιιΓλιινδης , Ο _αντιπροσιοπος των _Ινδιι _' ιν κ . Μενον . _λιιμυεινιον ιον λογοΛ' επ ' ι του Οεμιιτο , ετονιοε : « Λεν Υνω ριζοι τι Οα . μου _ετυμιιη κατοπιν τη συ } ιπεριι | οοας του Προεδρου μεις προς τον Ελληνεε ιιντιπρυσεοπον _> . Οι περισσοτεροι ειντιπροοο > ποι _ηοΟιννΟ-ησαν ι ' _ινακουφιοιν διι ' ι την ε . τεμβασιν τη Ελλαδος κα ' ι πιστευεται ιιτι αι ! απολυταρχικα ! τασεις του Προεδροι ) Οα ε ' ιναχιιιτισΟουν μετα την γελοιοποιηση- του . Ο _αντ ιπροσεοπος του Λιυανου ειπε τα _εξη - / αριιν . τηριστιν . α' _« -Λεν εχομεν _Πρι-εδρι » εις τι ' ι ν Βενικην Σ _υΛ-ελευσεν , εελλε ' ι χαρις εις την Ελλαδα _ατεκτησαμεν ι' λεγχον επ' _ειυτουι . 01 ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΠΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΞΥΡΙΣΤΟΙ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΙι _Ι ΚΟΥΡΕΠΝ Α ΙΤΙΑ , ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΡΩΜΗ , £ ι _· .- < _τι-μ « ριο . — Ιι μικρα Ιπιλικι παλι _ΙΙιρηελλι , _ι ' χιι τελευταιοι γεμισει με .... τρι χες . Οπου κιιι Λν ευρι _Πη _κιινιι , διν ( Ια _ουνιιντηηη παρα ι ' ινΟ ριοπιιυς μι μακρια μιιλλιι ' ι κιιι γι νειιΙΛιι , ΛΙτιιι τη ιιλη αυτ η κιιταηπ ' ιπιιιι ειναι ινιι τι ' · _λευτιιιον αυτοχινητιστικον δυστυχ ημα , ποιι συνιΤιη ιι το Ιιερσιλλι ν . αι _τινυ οποιου θυματα υπηρξαν ιιι λι κουρεις της _πολειος ποιι ιιχιιν ι ' κδρι ' ιμιι μι ' λειοι | ιιρι ( ον , Ουτοι , τριιυ μιιτι _- σιιι ' ντε ς ιιρχετΒε σιιι ' ιιιριι , μετι ' _- ιι _ερΟ ησαν ιΙς διιει _ ορα νοσοκομεια κιιι κλινικος , _ιιπου χαι νοσηλευονται , Αποτελεσμα τη καταστασεως ταυτης , _ιινιιι ιιν οι κουρεις ιγχιι ιελιΙ < μιιν την πε · λιιτειιιν _τ , ον χαι _Βτσι η πλιιονο · τι ιων Λνδ ρο , ν _, αλλα κιιι ιων γυναικων που ι ' πΒ ριποιουντο την _κτ ιι'ιιλην τιον ι ·| _ς τιι _Μι-μμι-ιτη _- ' ρια , περιφερ ονται με _μαχρι'ιι μαλλια κιιι γινιτι ' ιδα , Ηδη , _(! μοις , γινεται ιικ / ιμι ιΙ , 'ιιος μετακληθουν μερικοι κουρεις ιιπι ' ι _τη 1 'ωμην , οι οποιοι Οα πι ριποιη _. Οιιυν του « _ιιτειΙκους _εοιι | Ιι · ρ σιλλι , μεχρι Ιιτου οι χουριΙ ς 0 _ι · _ριιΛ ευΟιιυν τιλι ιοις κιιι δυνηΟοι _» τα ε _,-μιν _ολι / Λουν τ « εργασια τιον , Η ΒΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ « Κ . Ο . Π . » _(« Αποελ _» 2 —« Νεα _Εαλοεμις 0 ) . Την _ττσρ _^ Οουσα ν Κυριακη ν _γο · _νεκροτηΟη _ιις το _αλλον εθνικα ασματα . Η εισοδο εις το _κοιμητηριον _επετριιπη μονον εις τον Ιερεα και ει 20 : τει > ιπου _ουγγενει τιον _απαγχονιοΟεντων . _'ΛπηγορεοΟη επισης και _οημειιοη-Ορια . Ε | αλλου , ει ιιλους τους ναους της Λαρνακος _ετε-λεσΟησιεν ρ , τιβλητεχε ' ε ( _ινημοεττνει του . _τεειοντος μαθητου της 'Α μερικα « - κης 'Λκ , ιδημιας Λαρνακας Πεχηακη Κυπριανου . _Ουτει , ως _γνο-στον _, _ειρονευΟη κατα την διαρκειαν ενοπλοιι < ηιγχρουσεο ) ς , τρος δυναμεις Λστ « λειεε την 23 ην _Μειρτιου 1957 . ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛΕΥ ΡΟ » . ΤΟΥ ΕθΝΑΡΧΟΥ Προς τον Σιι . _Μητρο-ηολιτην Κιτιου _αττεε-τωλ- _) η _χατεοτιρω ιπιστολη : _ι'Εκφραζοντες τε ' ι _αΙοΟηματα της κοινοτητος _Μορερον _π-. _τρακαλβΟμεν _την 'Τμετερειν Σεβασμιοτητει , _δποις _διπδιβαστι προς , ιον _Μακαριιοτατον 'Λο χιεπισκοπον Κυπρου κ . Μακαρι ον την _ομοΟ-, ιμον _υποστηριξιν _μεις προς το ε < ιγον του διει την _δικιιιιοσιν _τεΤιν ποθων του Κυποιακου _Λιεου _κει ' ι την αναγνωοισι ν εις _ειυτιιν του δικειαο μειτο τη _αυ-τοδιεε-Οεσεεος . ' 'Κστε βεβαιος οτι παντοτε Οα ειμεθα παρι ' ι το πλει'ρον της ΕΟναρχ , _ιας μεχρι της τελικης _εκβε ' ισειο ς του ΕΟνικου _μιις αγωνος . Με σεβασμιιν κια _ιΙιροσιιοοιν , Π . ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟΣ Λημαρχο _Μοριρ-ον » . _'Ει . αλλου , _α-ιεστωλη _ιτρΔς τον Β . _Βραμμα-τεα του Ο . Η . Ε , το _κο-Τυτερω τηλεγραφημα : _« _Κοινοτη _Μοοιροιι πιστευει _πειρ' υμιν σοεναραν υποστηριξι ν πο ος δικιιιωεην _ιΟνιν . ων ποθων Κυπριακου Λα ου , Π . ΝΙΚΟΛΟΠΟΤΛΟ Σ Δημειρχος Μοριρου » . ΙΔΡΥΣΙ Σ ΣΥΗΔΕΣΜΟΥ _ΒΟΝΕΠΗ Την _τιαρελΟουσαν Κυριακην , ' _συνεκροτηθη εις το οικημα τοΟ Δημοτικου Σχολειου Κωμης ΑΙγιαλοΟ _, αυγκεντρωσις γονε ων των μα + 3 ητων του ρηθεντος σχολειου . Πρ-ος την _ουγκεντρυσιν ωμιλησε _, ν ο Διευθυντης του σχολειου . δστ · ς ανεφερθη μεταξυ αλλαν _εις τοως σκοπους και τας ετπδιωξεις του σχολειου , ως επισης ιις τον ρολον τον οποιον δυνανται να διαδραματισουν οι γονεις εις την _προοδον και την εν γ £ νει αγωγην των τεκ νων των . Εν τελει απεφασισθη η ιδρυσις Συνδεσμου Βσνι _^ ν προς στενυτεραν συνεργασιαν μεταξυ γονεων και του σχολειου . Ο » ακολουθοι _εξελεγησαν ως επιτροπη του Συνδεσμου , Παναγιωτης Χρυσοστομου , ' Ανα _* στασης Κουπεδαρη , Ηλισς Βεωργι ο * ., Ττοφαρης Δημητρη , 'Αν-Γρεας Ευθυμ ιου , Κυρι ακος Νικολαου , Φουρεου Χριστοδουλου και Μαρια Αντωνιου . ΤΙ ΣΤΟ ! ΧΙΖ 0 Υ « ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ _Υτ : _ο _τοι 3 ιν Λευκωσια : Επαρχιακου Δικαστηριου _κατιΓικασθη χθες εις ττροστιμον Λ . 20 και _ε-Γςσμευση δι ' εγγυησεως Α 50 δΒ Εν Ετος Εν προσωπον εκ / _εμεσου , τ δ οποιον κατοικει _εις _Καραδαν , διοτι ε κλεψε ν ιν καλαθι σταφυλυν . ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΟΜΓΑΡΔΙΣΜΟΥ _ΤεΙ κοινον ε ' _ιβοποιειτιει οτι Αγγλικα πολεμικα Οα διεςειγαγουν ασκησεις _ΟομΟαοδιομοΒ- εις την περιοχην του _Ακειμειντος την 28 ην Σεπτεμβριου , 1 ! Ι 57 , _μ-Τιεξυ της « ης : ι . μ . κιιι _της 2 ας μ . μ . Ισχυουν Βιλιιι ιιι _ση-ηυε , ις γινομπαι διευθετησει . φιλο φρ ον ησει ς _'Λιρικετο χθες εις _Κυτρυν υ αοχ _, ιιγος τη _Τιερσιχης αεροπορια · _Χενταβατ _Βχουιλιινσχαχ ει _αηαποΓοσιν επισκε >|» ειος εις ΒΙεοσιαν κατα τον _παριλΟοντα 'Λ . _τριλιον του αρχηγου της εν Μεοτ ) Ανατολη Αγγλικη -Αεροποριας Σερ _Χισυμπερτ : Πειτς . _σχολικα _κυρηνειας ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 23 ( Του _ανταποκριτου μας ) . —Κατα την ληξασαν εβδομαδα _επερατωθησαν αι _ΙγγραφαΙ των μαθητων _εις τα σχολεια της Κατωτερας Παιδειας . Ουτω _εις την Αστικην Κυρηνειας ενεγραφησαν 390 μαθηται και μαθητριαι , Λαπηθσυ 400 , Κοραβα 37 ι , Αγ . Αμ β ροσιου 290 , Αγ . Επικτητου 205 , και Πελλαπαις 95 . Εις το Βυμνασιον Κυρηνειας ενεγραφησαν μεχρι της χθες 420 . ΑΙ _εγγραφαι συνεχιζονται- « ΕΟΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΑ _Υτγο αν Νεων Συντεχ νιων Λυοης απεσταλη ττρος τον ενταυθα _αφι κομενον Ελλ _ηνοσμερικι-νον συνδ ικσλιστην κ . Τσιαρλς _Τ ' σια · κουλα ς , αντιπρ οσωπο ν της Διεθνους Συνομοσπονδιας Ελευθερων Ερ γατικων Συνδικατων το ακολοαΟο ν τηλεγραφημα : « Νεαι Συν _τεχνιαι Λυσης απευθυνοιιν εγκαρδιο ν χαιρετισμον εΙλικρινη συναγωνιστην Ελευθερων Συντεχνιων Κυπρου . Μ . Κεκκος Βραμματευς » . Κοινωνικη _ζωη υποσχεσεις ΒΛΜΟΤ Ο ν .. Ει _'· αγγΒλι > _Αριοτοιμενου , _ξυλεμπορος , κα ' ι η δ . Χλοη Λ . Μουρτζη , _εδιοεταν ιηιοιβειιαν _υποσχεσιν γειμον . Ο χ . _Βιε ' ιγκο _Κωνστειντινου , Ι ,. . ι ιν . ιΗ , _ιας , / μι η ο . Αμα / _. ιιι _ΖεενΛ'ιδου , _ει 'Λγιοιν Ομολογητων , _εδιοσιιν ιιμοιιιαιαν ιαοσχεπιν γα . _1101 » . ΒΑΜΟΙ Την Ι μ . μ . τη παρελθουσης Κυριακ η ετελισΟ ησαν εις τον ιερ . ' , ν νι ιον < Ι-, · ν · ο < , ιμενη οι γαμοι του κ . Πε ρικλη Σολιομιδ _ι _] και της δ . _Ν'ελλη Χρ . Καπα ρτη . Π · : . ' . ΙΙΣ !· : ι ν Ο κ . κιιι η χ . Λευτε ρη Βιαλλουρ , ιυ ΛιευΟυν _ιου τιι υ εν Λονδινο . » εκδιδομενο υ Ελλ ηνικου περιοδικου .- . Κρικο » απεκτησαν ι ·! ον . Χα του ζηση . ΕΙΙΠΤΧΚΙΣ ΚΞΙ _ι ' ΒΛΣΕΙΣ Ιι δ . Κειιτι ι Τζιεελλη Ρδιοσ _εν επιτυχω ς τα εξι τειπει τη ιι την Λογιστικι _ην καΟα ι κιιι ιι _ιιλα τα εμπο ρικα _μειΟηματα . ΛΝΤΙΣΨΛΙΡΙΣ Β Ι _'ΛνεχιΙ , ρησε δια Ι 'ελ - 'Λ _β _' ιβ ο κ . Βι αγχη ιτεεμινη προκειμενου να _ουμμιτ _αηχη εις του Λιε _ΙΙνεις Αγωνα Αντιοη _αιρισιιος , οι οποιοι Οα διεξαχθ ουν εχει κατα τα ιΙ ρχιΙ ταυ προπεχι ιυ μηνα . . _ΜΝΙΙΜΟΣΤΝΟΧ Λ ΡΧΙΜΛ _Ν 'ΛΙ ΙΙ Ο _Τ Μι τα το πε ρα τ ι ) ς _Οιι ' _ιις _λιττιιυργιιι ειιλεπΟη την παριλ _- Οουσαν Κυριακ ην ι' ν τω 1 . ναιΤ ι Π αναγιας Οδ ηγητ _ρια τη κοινοτητα μιι , ιννι _εινιηνον _μνημοουν ον του ι ' ιοιδ _ιμιιι ρ 'Λ ρχιμ _, ινδι _, _ιιτου τη Ι _ερει Μητροπολεο ι Κυ _ρτμ-ιια Ιο _χι οΒιου 'Λρνο , τοι » - λι . Μ ' . Τουτο παρι | Χπλοι ' 'ιΙι | σ _ιιν οι Λδιλι | οΙ του ι ' κλιποντο οι και σι'μπιι _σα ιι _κοινοτης Βαλ _ιιτ ιι , ι ' ι οποια υπη ρ ' ι , ιν η ιδιαιτε ρα . _ιατ ρ | του Βιειμνησπα ι 'Λ ρχιμαν _- _Λριτου . Του μνημοσυνου _προεστη ο ιΙδεσιμι ' ιτιΠ ' _» ΙΒ ' Ανδρεα . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Η υικογινι _ι ο ΙΙι . _ιη Κι _ονοταντινιδη ι · Ισει | ι · ρι' δυι ι λιρα _υπ / ρ του Παιδικου Σταθμ ου . ΜιΙνιιι · ιι μνημην Ηι _ιιιιμιριιι ' Κυινι ηιιν _- τινιδ η ν . _ιιι Πετρου Μι _τ αιδ η . ΖΗΤΙι ΠΑ Ι ΝΤΑΝΤΑ Ζητειται νταντα _6 ια νιογιννητον βρεφος . _'ΑττοταΟητε τη λ . Ι 3755 , Λευκωσια . Γ κ . ΚΑΡΑΜ ΓΗΑΗΣ ΑΠΗΗΤΗ _2 ΕΗ ΕΙΣ ΤΗΗ ΡΟΥΜΑΜΙΚΗΜ _ΜΙΜ ΦΕΡΕΤΑΙ _ΟΣ _ΑΠΟΡΡΙ'ΦΑΣ ΑΘΗΝΑΙ , 2 . 1 ( _Ριουτερ ) . — Ο Κλλην Πρωθυπουργος κ . Κειριιμανλης απηντησε _οημεοον ε ! ς την _ποοτοσιν της 1 ' ονμειηιες διι ' ι διασκει | 'ιν των εξ _ΙΙριοΟιιπουργιιν των Γαλκανιων , Το κειμενον της επιστολη δεν απεκαλυφθη , αλλ' εγκυροι Ελληνικοι διπλοιματικο ' ι κυκλοι ιΙνεειεραν ιιτι η Ελλας _ιιπερριι | ιε την _προτασιν . Οι κυριοι λογοι της _ιιπορριψιιος λεγεται _δτι ειναι : α ) Προβληματιι εκκρεμουντα _εισε-τι μεταξυ Ελλαδος κιιι _αλλυιν _Γειλκανιχων χιορων , κυριως τη Γουλγαριας και της Αλβανια . Β >) Η διεθνη θισι ς της Ελλαδος εις τας σχεσεις αυτης μετα του δυτικου κοσμου . _ΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΗ ΘΑ 1 ΥΖΗΙΗΘΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ _ΙΕΛΕνπιΟΚ _6 ΕΜΙΙΤ _0 Η ΕΙΣ _ΤΟΗ _6 ΚΕ ( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ _ΙηςιΕΛ _. ) μηνον περιπου _χρονικυν διαστημα δια _τι | ν αναζητηση · _λυσενις του Κυπριακου πριν τουτο Ε ? -0 |] προς Οιιζι ' νιησιν . ενωπιον Της Πολιτικ η Επιτροπη τη Βενικης Σ _υνελευσευ-ς των Ηνωμενων ΕΟνων . ΕΙς τι ' ις _ανιοτεροι _δηλωσιις _διαπιοτουτειι δτι η _πειρουσα ΒΙ :-νικη _ΣυνελειΜις των Ηνιομενιον ΕΟνων Οα καταναλωση το εν λογιιι _ιιιμηνον ει ς τα θεματα του Αφοπλισμου , του Αλγεριου , της Μ . Λνιιτο ? . η κλπ . 'Εκ τη αυτης _διπλοιματικης πηγης _ετ ονισΟη δτι η πρωτη ηασις του Κυπριακου ενωπιον των _Ηνοιμενιον 'ΕΟνων δυναται να λεχΟη δτι _ιιπεβη υπερ των προσιρευγυντοιν , εφ' οσον και οι _αντιιιαχ . ομενοι το _Κυπηιεεκον αιτ ημα _ΛαρεδεχΟησον την υπαρξιν τοι _ζτ ) τη | _ιιιτος κιιι ετονισαν την _ιιναγκην της ε , _τιλυ _σειο ς του . ΟΙ καλως _πληροη-. ορημενιιι κυκλοι τη Ουεισιγκτωνο _ανειιρεροιη · οτι . δεν πρεπει να αναμενεται συντομοι θεαματικη εξελιξι επι του Κυπριακου . Αντ ιθετως » _Κιι συνεχισθουν ειι παρασκηνιακοι συνομιλιαι με την ελπιδα δτι ειναι δυνατον περι τα τελη Οκτιοβριου η τε ' ε αρχεις Νοε μβριου νι ' ι υπαρξουν _ενδεχομενεο ς _αημυια επαιρης ειπο τιι _οποιιε _νε ' ε _εκπηδηση λυσε ( Ιπ _ιιδεκτη ιιπο του _ενδιαφερομενους . _ΚειΟιστατιιι σι _^ νεπως αανε ·· ρον δτι το _Κι-πριαχον Οα περιελΟ ι _) επι σημιιντικον χρονικυν διιΙοτι ] μιι απο ιιπον _, _'ειος ουοιιε . εις πληρη στασιμοτητα . ΛΚ . ΛΟΧΠΤΟΣ Ιιν τη » μετιι _ υ , _εξακολον-Οουν κα ' ι _κατεεβιιλλονται _προετπαΟειειι _πειρα ξενων τινων ι ' ιντιπροσε , ιπειων διι ' ι την στ'νδια / --λιεγην ιων αντιδικιον εις το Κυπριακον . Μεγειλυτεραν _προετπαΟειαν εκ του _αερανους _κατειβαλλει η Αμερικανικη Λντιπροσιοπεια σι ·| ιερι , ') νιος προ την ειπο πολλου χαοαχΟεισειν εν γκνικαις _γραιμιι-. _ι ς πολιτικι ' ιν τον Στειτ Ντι | . τιιρτμιντ _ινανει ιυε · θεματος . Η Ελλας , δμεος . οις επανε - λιεβεν ο κ . _Αβεροιερ , παραμενει ακλονητος εις την _γριιμμην τη , μη δεχομενη νι ' ι _μετιισχ-ι ει οιασδηποτε μορφη τριμερει ς διαπραγματευθει , Παρι ' ι _ταυτιι Λ κ . 'Λ 6 εριο <|> παρεδεχΟη οτι _κΛιμα συνδιαλλαγη επικρατει μεταξυ των πλειστων ς / _ι οιν ιιντι _.-τροσοιπειωι * , ιιι οποια , συνιστουν _πραγματυποιηοιν τριμι ' ι _, 'ων _σιΛ'ομιλιων . Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Ο κ . ΛΙΙΚΡΩΨ Ι > Ι _^ Οναριχης Μακι ' ιρι ο αν / ι χι _,, ρη , ιΒ _. ριι , ν- Ι ' _ριτιιν ιπι ' ι μι ' - ρον ) ιαροπαρικιΤις ι ' ις Οι ' _-αοινκτωνα δια νι ' ι _ομιλησμ ιι εκ-ιικτον γευμα της Κυν ικης Λεσχη των Αμερικανων δηιιιιπιυγραι | ιιιν , το ι , ποιον παρατιθεται προ τι μην του , « ι ' ι επι ινελ-0 ) 1 δε αυΟι- μ _ιρι ' _ιν ιι Νεαν _'Τιι ρκην . Εξ αλλου , _ιιι εγνωοΟη , εντος της _ιιιδομαδο _αναχιορει ε ' ις Νεαν _Τειρκττν εκ Λευκιοσια ο Δρ _Χουτ-σοι ' ικ . Ο κ . _'ΛΙΙερο'ιρ _οτνοιμιλ . ησε _τιμ- παρελΟ . ιΙ ' , δοιιαδα μετα του Σερ Πηαρσον Ντιξον , μονιμου αντιπροσωπου τη :: Αγγλια ει τον Ο . _ΙΒ . Ε . Ο κ . Αβεροαρ ΟιΙ πειρακαΟησιι εις γευμα , το οποιον Οα _δοΟμ υπο του Ρωσσου 'ΤπουργοΟ των _'Εξιοτερικιον κ . _Βκρομιχο , _καΟιιις και ει ς γευμκ που Οα παραθεση Λ Βενικος Βραμματευς τοΟ Ο . Η . Ε . κ . _Χειμμαςκελντ _ει ς τους μετεχοντας της Συνελευσεοις 'Τπο > ργου των -Κςυπερικων . ΝΕΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΝ _ΑΠΟΛΥΟΜΕΗΩΗ Η 'Επαρχ . Επιτροπ η Λεμεσου _εινοκοινοι τι ' _ις εξη νειις _εισερορι ' ες υπερ του ταμειου _αποκαταστασειο ς των εκ τιον κρεε * τητηριοιν εεπολυομενιον : Κοινοτης Κατι . ) Πολεμιδιιον μεσοι 'Εκκλτ ) 0 . Επιτροπ ης £ -4 1 , . _ΙΒιΟ _} ιιλς , _Νεοιμιτος Λρουσιεοτη Λι , Φ . _Μιχαηλιδης , Δημητρης Σ ταυρου , _Κουμης . ΘεοΛοιρου , Ευρης _Μιχαι _) λιδ ης , _ΒεωοΥιος Βιο )'> γε _ . λλετο , 'ιεοακει / _ι Συ _} ιεου , Βειοργιο Παπαδοπουλος , Κικη Κυρι ακιδου _, ανι ' ι Λι , Τακης _Σολιομονιδ ης Λ 10 και _διαφοροι αλλοι μικροτερα ποσα . ΣυνολιΛ- μεχρι ΙΟ ) . 0 ) ο 7 ι « . Βι . ' _)>! , οι . '> μιλς . — 'Τπο της Κεντρικης Επιτροπης _αποκνιταοτοσειος ε ' ιπολυομενιον εκ των κρατητηριων ανεχοινωΟησειν χθες ει ! _« Ικολου-0 οι εισφοραι : Κοινοτης Μαμμαριον ( β' δοσι ) λ . 19 . · Ι . Β > 0 μιλς , ι . ναι ' _ις _'Λρχεεγγελου Ανω _Ζιιιδιεις 100 λ „ Κοινοτ ης Ανω _Ζωδιεις λ . 8 ι , 200 μιλς , Σ . _Παπεειυιαννου 2 λ ., χοινατης ΒεΛατας λ . 72 . Π 3 μιλς , σεομεχτειον -ε'ΕΟνικη _Ενοισιςν Σ χυλλουρας λ . 13 . 4 Μ ) μιλ ς . κοινοτης Δενιας λ . 18 . ( 125 μιλς , Κο-| ι -ηνο Στεευρου 2 λ . και Αγροτικο ς Συλλογος _Λστρομεριτου βλ . λμμοχω ςτο ς , 23 ¦( Το _ο ανταποκριτου μας ) . — ΙΙ _'Επαρχιεικτι Επιτροπη _ειποκαεττασεοις απολνομενων εκ των κρατητηριων ανακοινοι τας ακολουθους _εισιρορε ' ες : Διεθνη Λεσχη Αμμοχωστου 20 λ ., Συνεργητικυν _ΙΙειντοπωλειον Αυγοοου ΙΛλ ., _Λοιξος _Θεοχειριδη 1 (» λ ., Χρηστος Κατσιαουνης κιιι Λουκι ' α Χειτζηνικολα ανι ' ι 1 λ . Η κοινοτης ΕγχοΙμης _εισεφερεν _70 λ . ιος εικολοεΟιος : Κυριακος Σ τυλιανου κεει Ανδρεας Κυ _ριειχοιι ανα ! 1 λ , Σ υνεργατικη Π ιστωτ . Εταιρεια Λλ . Νικος Ι κ , ι _, ι , _2 λ . _Εαν _, _'αυας _Χαι ζι _, Λι ' - _ριιικου λι . ΒιΟΟμ . _ΕΙσειρ . _εραν ανι ' ι Ι λ ., ο ' ι ακολουθοι : Παπαδημι ) - τρη Ι _εοαννοι · , _Ιεβειννης Β . _Αισιχουρι ] _, Αδαμο Παναγη , Σοη _ρειινιο Αβρααμ , Κυριακο Β . Μιεραγκος , Ανδρε ας _Βιακουμεττης , Ι _ ναξ < _γορα Κυριακου , Γι ' ισος Κωστη , _Ιτνδρειις _Ληιιητρη , ΙΙο ? . υχρονης _Χριοτοιρη , Θεοδουλη Θεοη-εινου , _ΠαναγιοΙτης Ι . Σι ακειλλη , Ανδρεας Χαμπη , Ι Ιαχυυμιυ Κυριακου , Α νδρεας _ΚυριιΙκοι' Λβρε ιι ' ιμ _, Κυριακος . _'ΛΒιραιιμ , _Χειτζηκυριι ' ικο _Σταυρη , Σταυρος _Χατζηκυριι ' ικου , Αδαμος Χαμπη , _'Λντοινης ΙΙαρνιΙΒινι , ανιονυμος , Μιχαλης Δημητρη , _Κικης Ανδρεα , Μιχαλη ιΙο / . ι 7 _Λ'νη , Ανορειι ς Νικολαου , Αβρααμ Μι / . ιιηλΙδη , Α νδρεα Στυλιανου , θονμας Καηαλαμπους , _Παναγιειιτη _Πελλας κα ' ι ΙΙαρ ναβιις Χριοτοηη . Αλλοι ιισειρεραν μικροτερα ποσα . 0 ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑ » ΤΟΥ _ΧΑΚιΙΝΟΣ ΑΘΚΝΛΙ _, 23 . — Ο Γασιλευς ΠαΟλος αναμενεται ως _αιεκοινωΟη _χΝς ιπιοημικ ε ! ς Οσλο , να _^ αοη _εις την Νορβηγικην πρωτεοουσαν την προσεχη _ΔεοτεροΒν διο : να παραστη εις την _κηοειαν του Γααιλεε _^ ς Χακωνος ν ΑΠΟΓΑΤΙΚΗ « ΕΠ 1 ΧΕΙΡΗΣΙΣ » ΕΙΣ ΤΟΝ Κ 0 ΛΠ 0 Ν ΤΗΣ ΧΡΥΣ 0 Χ 0 ΥΣ Συμιριι ' ινοις προς επισημον _αναχεκνοιΟεν _, την αυγην της με . _Οιιυριον Πε ) _ιπτης Οα διεξαχΟουτ _αερονειυτιχαι ασκησεις _ει ς τιις ( ικτας _δυτιχως τη Πολεως _Χρυετονους . | Ιεζικον κιει _τεινχς Οε ' ι _απαβιβιιοΟηυν ε ! ς τον _κολ-τον της Χρυσοχους , ειερου Οα εγκαταστησουν προγεερυρο ' ιηατα , Οα _προχιορησονν πριις χαταληι | ιιν και _κιιτειστροεμην αντιαεροπορικης _πυροβολαρχιας . Το > ν _αετκησειον θα μετασχουν _οχτι ' ο Ι 5 _ρεττανικα _πολ . εμικι ' ι και αεροπλανα , θα χρησιμοποιηθουν ασφαιρα πυρα , _ιρωτοΟιιλΙδες κιιι καπνογονοι ( _ι _ομβαι . Το αναχοι 'θ ) 0 εν επι ? . _ενει , δτι Οα ληιρΟη μεομινα , οπως _ιΙ-τοιρευχΟουν ξημιαι εις ιρυτειας και _περιουσιεις . Μετα το περας των γυμνασιων Ου . _εΙπομακριτν-Οουν τα συρματοπλεγματα και Οα επιχοηιειτιοΟουν τε ' ι _χαρ . ικωμειτει . ΛΙ ασκησει ι ' ιποτελουν _( ιερος εκεινιον του Ν ε ' ετο , ειι οποιεει αρχιζουν σημερον ει την ' _Λνατολτχην _Μεσογιιον . ΑΠΕΤΕΦΡΠΘΗ ΣΑΝ ΛΜΜΟ _^ , _Ι _^ _ΤΟι :, 25 Που _ομ « . _ποχ _, _οιτου μας ) , -- 'ιο _Λτιογευμα του Ιιιρ _ελΟ _, _λαβωατου ει , _ξρρΛγη _πυρκπΙ Λ _τι _λιιοιον' τοΟ Δημοτι κοι ) 5 . φ «· ¦ γιιο _<„) 'Λμμ ο / _ωπτοο ιπι τι ] ς οοοΟ ' : Α , '( ι , : _ι //' . '' _'ΤΒι ) Λ ( _Τρ _ττκοτ ν 'Ρ . Χ _τι _] ς _πιιρκαιας _αττετι _^ _ρωΟηραν · ι 0 _τιιυκιι ιου Λημου _'Λμμοχωοτοο , ΣΧΟΛΙΚΑ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΑ ΑΜΜΟΧιιΣΤΟΙ , 33 ( Του _Λντατεοκριτου μας ) . — 'ΛνικοινωΟη οτι _μιχρι της 30 ης Ιουνιου τοΟ τρεχοντο ς Ετους ιλειτοιιργησαν ( ν τη τεολει κα ' ι τα ΙιταρχΙο : Αμμοχ ωστου 120 σχολικα ταμιευτηρια . Κατα το σχεΛικον Ιτος 1956—57 οι μαΟητοι των σχολειων της πολεως « ο ' ι της επαρχι ας μας ανηρχοντο εις 15 , 665 , ικ των _οττοιων 13 . 359 _συνεισεφεραν εις τα σχολικα ταμιευτηρια . Εβδομαδιαιοι καταθεσεις ανηλΟον ιι 1 . 717 λιρας , αι δε _αλικεχι καταθεσει ς του _ρηΟιντος σχολικου _ιτους σνηλΟον ι | ς 45 . 996 λ [· ρας . Εκ τουτων _οπεσυρΟησαν 26 . 534 _Χιραι . Απο της Ιδρυσεως τιιν σχολικων ταμιευτηριων _κατετιΟησαν ιι την πολιν καΙ την _ιτεσρχιαν μας 108 , 415 λΙ · ραι . ΧΖΧΧΖΖΖΖΖΖΖΧ 2 ΖΖΧΖΖΖΖΖΧΖΧΖΧΧΧΧΧ 3 _ΖΖΖΖΖΧΖΧΖΧ Ι Κομπρεσσοροι « _ΟΕΟΟΑΤΟ » ! ΔΙΑ ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΑ ΕΠΙΠΛ _Ι 1 Μ — .. > ! Η ανωτερ _ι * πο 4 τη { _Μβμη _ριοοαρων 4 ιλ λβυ · ' . οτραρκιμ χ _ικι η λων , με φιλτρ βν χο <| _ιυβ ρολινι _» , • ΤΕΛΕΙ α 2 Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟ Ι , • ΜΕ ΔΙΠΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 5 • ΟΙΚΟΝ ΟΜ Ι _ΚΟΤΑΤΟ Ι Κκτ _ιχτ ηακν τι ιν Π « _νκυπρι βν αν « Ρ _* ν _λενν Ε _τιι { _ανωτ _ιροτητ _ε _, το .- χ « 1 _λει-νν _τι , { χ «| ιηλ Π { _< των τιμι , _ι . Ε —ΕΥΚΟΛΙΑ ! ΣΤΗΝ _ΠΛ _ΗΡΟΜΗΝ— 5 ΦΙΛΙΟΣ Β . _ΖΥΚΟΠΕΤΡΙΤΗΣ _ Τ , Κ . 223 , Τηλ . 3860 , _διος Αγιου _ΑνΕ ρισιι 160 _ ΑΕΜ _ΕΙΟΙ , Ρ ! χχχ χζχχζζχζχζζζζχχχζζζζζζχζζζζχζχζζζζχζχ | ΛΙΠΑΣ ΜΑ 0 = 48 = 0 Ι ( Τριπλουν Υπ _ερφωσφορικον ) ι γ ι « ρ ρ ο ι , Ι II ουνι _^ _ως _πριιιο _ιιβυβιι Ι . ι _ομιν _/ _Λνικ Λι ιτ « αματων , κ » τωρ 8 ω . · ιΕ ν * _μοτοιτρ _εψι , Ι ρ _του _{ τρ _ιις ο « _χχιιυ { Λι η _αοιι _ατ βς 0 = ι | 6 = » 0 ει , ινοι _μωνβν ααχκ βι ' 5 ΤΥΠΟΥ Οο , 8 _βΟ ι ι > αχ _ι ο γε _ιωρ νει ι ν ·« & χ οβ 6 αρ « ν βι χβνομ _ιχν χ « 1 _μβγαλι ιν _ευχβ λι _αν _, « ι _ιτι : — ι ιον . Ι ' _υ 0 π · 48 α 0 οτοιχΙ , _ιι κα τ ' κ , 'Κ >« ν _< ° < ν _πςλιι _ερδιμ' _^ _τερ _» χ π _ι > τ 6 _Οα | 6 » = 0 , Ι 2 ον , Ιν _ιναι _χουτρ _£ -υ _^ ι κκ _ι οπερν . τικι ιΟ _χ _ολωτ / ιρ χ και _ομοιομ _^ ρφΛ . Ιου . Διν _παροιουρ _Ετ αι _ασο _τευ αιρκ στα ιιπλ * ροε _χω ραφια , _βυτ _: _Λε ρωνιι { τ 6 ν γ _( ωργ &' . 4 ο . ' . ' 1 !{ ιιι χβνι 5 _| ιιι χ γω _γιχ , _εργα τικ _Α χ « 1 χρ _ι νον χχτα τ ην _αηορ & ν , 5 ο , ' . Λι _αλυ _εται _τεΑ-οον _ιυκολ » , _υπω , χοιΙ το _0 ιη ( ιαιΟ , ' , _εβν , Δ . ν χ « τ « . _τ ρ 8 , Οιι _ι χιι _ΑμμωνΙ _» , Νιτρ _α μονχοι λ χοι ! < 5 « ιι χον Καλ λι , ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν . Π . ΛΑΝΙ ΤΗΣ ΛΙΑ . ι ΛΙιΜΙ ' , 1 . 02 _., _ΑΙ » ΙΜ 0 Χ « 1 _! Τ 0 Ι _!( ΛΙ . ΥΚΗΧ , ΙΛ _, ΛΛΡΝΛ Γ , ΠΛΦ 0 £ . Ι ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΙΙΙ χυτη ριον * 11 υρηος > , Λδυς _Μπεληχ Πασια αρ . _, ( Ι , Λευκοι · _πια ( ινιο ς ιου γχιιρι ' ιζ Κεραυνου ) ζητει χυτην με πρε _. _ηγοι'μ' · νην πιιρι ιν , ι ' ος χια _μιιυηιι'υιιμι ' _- νιιν . _ΛποτιιΟητε _προετοιπικως 11 τι ' ιν ι ' ις _εινοι διευΟιινοιν , τηλ , ΙΙΜΙ . ΟΙΚΙΑΚΗ _ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ Ζητειται _ΟΙκιακη Οικονομος 6 ιιι την _ιυΙΛλεψιν κα καΧην α · _νοτοοιην τειντε _παιΓιυ _» , ηλικιας 4 _ιι- 'ς 13 ιτων , των οποιων ο | ιητι _) Β > απουσιαζει , Μι οΟδς Ικανοποιητικος , αναλογως προσοντων , _'ΛηιυΟιινεοΟε _τηλιψονον 2279 , Οαρωσια . Π ( . Λ . Ι _· : _Π'ΛΙ _υΙΚΟΠυΔΟΝ _Πωλιιται ο _! κ 6 π « 5 ον _ν _^ _ηετιοκ τοΟ Ζιιντε χνιακου Ιατρειου , Εδαφος στιριωτατον . _ΠληροφορΙαι πορα τοΟ κ . Δημητρακη _Φοινιωτη _, τηλ . 2936 , Λευκωσια . ΙΗΤΚΒΒΑ 1 Ζητειται _τερος _ιναικιοσιν εν _Λεμεσφ οΙκια με κηπον , _σοελονι _, τ ραπεζαριαν και 3 υπνοδωματια . 01 ενδιαφερομενοι παρακαλουνται να _γραφουν εις Τ . Κ . 354 , ν _εμεοον , καθο ριζοντες το _ενοικιον κα ' ι τη ν _τοττοΟεσιαν της οικιας . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ Ι ΟΙΚΙΑ Ενοικιαζεται οΙκια _εκτδς των τειχων παραπλευρως της Δημοτικης Αγορα ς Αγιου Ανδρεου . Πλ ηροφοριαι : Τηλ . 3815 . _ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ι Ενοικιαζεται μεγαλη οικια ( 6 δωματια ) με ολα τα χρειω δη και κηπον παρα την Βεωργικην σχσλην . Πλ _ηρεκ , οριαι : Δ . Κ . Δ . ημη · τρια δην _Ηολεμπορον , Τηλ . 2 340 . _ΚΝΟΙΚΙΛΖΚΤΛΙ ΟΙΚΙΑ Ενοικιαζ εται _μοντερνα οικιει παρα το _Ελινειον εκτος τυν τειχων _εις την οδον Λννης Κε >| ινηνης αρ . 20 , αποτελουμενη ικ πεντε κυριων δωματιων , χωλ λ , και δλων των βοηθητικων , δυο υπογεια , αυλην με αφθονα _οινζρα κα ' ι γκαραζ . Καταλληλος δια κοετοι κιαν η γραφεια . _Πληροφοριαι Απει / ΟυνΟητε _εις την δεσποι νιδα Ισμηνη ΚαρειγιωρΥΙ , ΑΓος _Απολλυνος , αρ . 33 . Β . _ΝΩΕΤΟΠΟΠΙΣΙΕ Λι'νιι μει του αρθρου 21 του περι Ακινητου Περιουσια ( Λια · κατοχη , Εγγραιρη και Ι _' , ' κ _τιμιηοιοις ) Νο μου , γναιατοπιιιε _ιτιιι οτι η _Ηιοη ανου _Βιι _, _ιρκαλλη , εκ του / ι , μ _, ιι , υ · 1 > ιλιι _' ι σι < νι ι _ι , Ινη ηι ' νι ε _ποιληση το σι' / _ιφερειν τη _επι ινο ς αλοινιου 2 προστ . κιιι ΙΚΟΟ τ . _ηιιδ . υπ' αρ . ιγ γρ . _Βι Κ ' _, _' . Ι ημιρ . 2 . Ι ) _· 1 ) ιΙ . ΙΙ τοπιιΟεοια _^ ι ' _ντο του χοι _ι _ ιιο υ _* του χωριου ψιλιιι το Ι 2 _) . ΙΒ _, μεριδια διι ' ι ιο ποσον των ι _· Ιι > _* . Ις τι ' ιν Κλι _-νην Βι _ιοργ ιοι Ι 'τιρη , ικ Ι _'ιλια , δυναμει _δηλωπεει > πειιλησ _εοις Νο . ι _> . Β , 2 Ι » ι ) . Ι 7 Κ _ττ )| ιιπι > λογιου Λιτ' / ιοσιιι , ΕΙΔ _ΟΠΟΙΙΙΣΙΣ ' _, Λ . _ιιιιλεοΟ η , τορτοι | ι ' ιλι πιρ _ιε-Χν / . ρηματα , ταυτοτ ητα , η _οιτογραιμ ' α κιιι , αλλ α Βγγριιιμι ι ' ινηκ _ε _ιντιι ιι ς τον κ . : ΙΙλατοινιι Κ . ΣειΛο _μεονιδ ην , δικηγ ορον ικ Λε · |»· ιι · ιυ . ΙΙιιρακιιλι _Ιτ ιιι ΟιρμιΤι ο σημερινος κατοχ ο τιον , να κρατηση τιι χρηματα και επιεπρεψη τα Βιλλιι ιις τον κ . ΙΙλατοινα Κ . ιιιλομιιΛτδην Λιμισ _. Ιν , 'Βιιχ . Κ ι Β . - ι' , ιι . _ΕΙΛΟΠΟΙΙΙΣΙΣ Λι · νιΙ μιι του αρΟριιυ ι _··| του περι . Ακινητου ΙΙι , _ιιοιιειιιε _, ( Λιι _ι-Χιετ · ιχ ης , Ι '' . γγρι ιι | ης κειι Κκτι _- μηοιιο ) ΝιΙμιιυ , γνιο οτοπιιιιι _- ιαι ιιτι η Μι _ιρικκα Βιαννη Κυριακο » Λιλληττιιυ , _ε' 4 Αγια Ι ' ρι · Ιιδ , ι _-, , ΙΙ'νιι | ιι ' , Ι || ΒΙΙ | Ι . . _'[ _, ' , λ _, _' | Π || ιο πνμι | ερον τη Ιιιν ) ιπι ινα Ζοιροι μου ικτι ' ιοΒιι ις ε _,-ειιε σκαλων , ενο ς _προσπιΙΙιοιι , κιιι ΙΙ ιιιιι ιιτρ · , ιιιΛιον μι _τιΙι ιιιιρν - / _. ( _ιρουιιι _ι , υ _.-ι ' αριθμον εγγριιι | ης II . ! ΙΙ 7 Μιιιρομ , ΙΛ ) _! Ι ) ΙΗ . Ιιι _ιι ς ιην _ιιι υ _»( 1 ι ' σ ( ιιν · _εΠ ) , ιιιε ( Ιο ινιι ' , του χωρ ιου Βμιλουση « _Λ > ιο ' , ιι μι _· _ριδ . δια το ποσον Των 111 ! ., ' . ' ον ) ιηι ινο ς _χιοριιιμοι _ικταπειος ' , Ι , ιημι ιιρ , , _τιιδων ι ' . ι ' αριθμον ι _γγε . · ιιι _|· ης Ι 1 _Ι ΙΙ Η ημιρομ , Ι . Ι ) ΙΙ ) ΚΙΒιι _. _ιις την τοποθεσια ν < _Πλιι · _ιι ' ιβ ιιιινιι » του _χιοριοιι _Ι ' ιι ιλουση < Λ _» το '/ ιι _μεριδιον δια το ποσον ιων ΕΙ . ι _ι Οιι _μιλ ς , ! Ιον ) ιπι 1 ξη χαρκιιπιων ιΙι _ρισκυμινικν ι « 1 του _ημαχιον 1 -1 Κ ) 1 Χια υιτ' ε ' ιριΟμ . ι ·( Υ Ρ · _ιιι |< η _ΙΙΚ _Ιι Η _τιιικμιιμ _, ν . Ι Λ ) ! Ι ) Ι (| . ΙΟ ιις την _τικιοΟι'οιιιν « ΙΙλ ιι _τιΙΙΙοτη _-ο » τιιυ _χιιιοιιικ Βιιιλυυση « Λ » ια ! Ιι ) Κ · Ι μεριδια δια το ποσον ιων ΙΛ . Μιη μΟ . ς ιι ς τιιν Χι _ιρι ' ιλαιιπ ον Μιχαηλ Ζ _· ιντη , ιξ Μγιιι ) . _ιιυοης Λυναμιτ _δηλυιπειο ιΗιιλν . οτιι , _ς Λρ . Β > _Π ! Ι ! 1 !) ιι ) Ιι 7 _Κτημιιτ _ιιλκγ ιοιι 'Λ | ι | ι « χι ! ιοτιι . * ΖΙΒΙΕΙΤΛΙ « V « _νι-4 ραν χωρος ιι περιπου _< στρεμματων _εις υιομη · 4 _χανι χ ιιν _περιο _^ _ει ν πε-4 ρι » τη _Λευχωα _Ια , 4 Λπ βτ « 8 Β | τε ι _Λιχιινο-< ριχεν νΡ « φιιο ν ΛΙιχΜη-* λι _ι ιι )'¦ Σ ταυρ ακπ . Α γ-1 κυρ _« ς 5 , _Λευκ _ω _οΙ α . ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΙ . ΗΝΟΙΚΙΛΕΙΝ οΙ _χια ι καΙ _οιοεμιριομα · τα _οιουυηποτ . _μιγ _εβου _ ει τι ' ιν < _ευκ _ωοΙοιν και τβε _ετρο « οτει « , ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΛΛΝΙιΙΛ « Ιι μεγαλα _ιτοοα _χρηματων | ιε αοφαλΕιο _εν α · οτι χ ιιν αχινι ιτον _ετερι _- _ουαιχν και με _ετη _αιον τοχον προ < 9 « .. Πι . ΛΟΥΝΤΛΙ ΔΥΟ ΟΙΚΙΑ Ι _χενοε ! χαι υι _οιμοι _ηρο { _ηοιραιιοαιν _ε |( του _αγοραστ ης . ΚΟΣΤΑ Σ ΛΟΤΖΙΔΗΣ _Λεωφορος Ιιυονοροιι 3 , Τηλ . 3748 , _ΛιυκωιεΙα , III ΙΜΙΚΗ _ΕΦΜΙΗ _10 ΜΙ ! ! ΖΗΤΗΣΙΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΩΝ ι . Η Σ χο ? ακη Ε φορεια τον Ελλ ηνι κων Εκ- 5 Ε παιδευτη _ριων Αμμ οχωστου ειναι διατεθει μ ενη ι Ε να εξετασ _)) προσφο ρας τφος εκ μεταλλευοιν ι Ι των Μ αθητικων Καντι νων του Ελλ ηνικου Βυ- ι ι μνασιου _, Α μμοχωστου , κατα τ ην _δια ρκειαν 5 ! τ ου οχολικου ε ' τους 1957—58 . ? ι 2 , _ΑΙ _ττ ροσφοραι πρ επει να αποοταλωοι ι ι προς τον Βραμματε α τη ς Σ χολικ η ς Εφορειας , ι 5 οδος Ω _ριγενους , αρ . 2 , χωριστα _οια το τ μημα ι ! Αρρ ενων κ αι Θηλε ων , ουχ ι _αργοτερον τη ς 5 ι 30 ης Σεπτεμ βρ ιου , 1957 . 5 Ι 3 . ΑΙ προσφ οραι πρεπει νω ει ναι ενσφρ α- 5 Ε γιστοι κ αι να φε ρω οιν επι του _ιρακελλου τας } ! λεξεις « Προσφορα δια τας Καντινας του Ελ · ι Ι λην ικοΟ Βυμνασιου Α μμ οχωστου .. ι ¦ 4 , 01 _προσφοροδοται πρεπει να αναφε ρουν ι ι εν τη προσφορ _α _τβ ) ν τας τιμ ας εκαστου αντι- ι ι κειμ ενου , το οποιον θα εκτιθεται προς πωλ η αιν ι 1 εν τΒ ι Καντινα · ι Η Σ χολικ η Εφορεια δεν ειναι υπογρεω ς ι | να δεχθ {) την υψηλοτεραν η οιανδηποτε προσ- ι | φορων . ι Ι ΕΚ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ι ! ΤΩΝ ΕΛΛΗ ΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ι ! ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ . ι Εν 'Λ μμοχ ωστ ω , | Τη 21 η Σ επτεμ βριου , 1957 , < _ιΛΛΛΛη _^^ _ΛΛΛ _/» _Α _. _^ _ΛΛ _. _V _^ _ΛΛ _^^ _ΛΛVVV _^ _Λ _^ _VV _^ _Λ _^^ _/^ _ΛΛ _^^^ _ΒΝ-υ _,-ΤΟΠΟΜΙΠ _! . Λυνι _' ιμιι του αρθρου 21 τοΡ περι Ακ ινητου Περιουσια ( Λι · « κατοχης , _Κγγ _ρικρης κιιι Κκτιμι ' _ισιι ιις ) Νι ' ηιιιιι , γνκιστ _ιιποιιιτιιι ιιτι η Μονη Κυκχιιυ ( ιυντι | ( ιινιιπι ' νι ' ι πιολησ ιι τιι συμιρερον της ιπ | ενο ς _χιορσηιου , Μ ιιρ , εγγρα · ιρης 13 . ιι , ιι ς το χοιριον Νιχιμ τας , _χι ι ! τιιποΙΙι _οιιιν _« Λιι βαδιιιν , Μπλ _ιΙχ 0 ., τιμ . 4 , εκτασεως Λ σκαλε ς , χαι ι , ιιιι ι τ , π ,, το ' , ιι μεριδιον , δια τι » ποσον των ι , Η ιι ς τον 'Λναηι ι ' ιιιην Βι : οιργ ( οιι , ικ Π _ραστπου , ειονα _μπ δηλιιιοι ' _- μι ΠΡιλη ειπιις Νο . ! 3 , ιι « _7 1 ) Μ Κτηματολογιου Λι'υχοιιι _ιιις , Ι ' . « Μ 8 _ιται ιν Λιυκε _, κιΙςι 6 η * ιη _'ΚιαιοιΙσς _« _ΙιΟΝΟΣ Λι 6 » . _Τωιοιςι Χρ , Β , Χτου £ ινΙ 6 η » _ΥΙων , Λ _» 6 ς ΙΙαηιΜιου υουλναιιιιιιιοννν _ΛΙ-βι ΑΙ ΒΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΕΡΕΧΟΥΝ ΑΡΙΘΝΗΤΙΚΠΣ ΤΠΝ ΑΝυΡΠΝ ΕΙΣ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΩΝ ΥΠΟΛΟΒΙΣΜΟΙ _ΑΝΘΡηΠΟΒΕΩΒΡΑΦΟΥ Ι ΚΟΠΕΒΧΑΒΗ , Σεπτεμβ ριος . — : Ο Δανος αν & ρωπογ _ιο'τ _ραφος ι Κα ρλ _ΛΛαγκουσεν ιητ _ελογισκν δτι _σι γυναικας υπερεχουν _αριθμητικως των ανδρων σημαντικωτα _τα _ιις ' τας _ιτερισσοτερας _χωροες του κοσμοι / . Χι / μφωνως _ττρος τους _0-Ττολογισμους του Δανου _εττιστημονος , ι / τταρ _χουν _ι _,. ς ολον το * - _* - < , υμυ _» 50—60 εκατομμυρια τι _εριτιου _ττι « ρισσοτχραι γυναικ _υς _παρο & νδρ _« ς . Η μεγαλυτερα αρ ( Θμι _Ι ικι _ υττ _Εροχη των γυναικων παρα ~ τηρ _ειται κυριως _ιις τας χωρας της 'Εγγυς και της Μεσης Ανατολης , τουτο δε _εξηγει ( ν μιρει και το _Εθιμον της πολυγαμιας του ανδρο ς το οποιον _εττεκροτη _- σεν ικει _αττο _πι ωνων . ΑΝΕΛΑΓΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡιιΜΗΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΡΟ Υ ΜΑΟ ΗΤΡ . ΑΣ Αι _· _ΜυΛνι _^ . Ι _Ο _^ - ( _^^ ΙΙ _« Λ > ο . _Ιι , ι ποκριτ _ου | ιιιΒ , _ι , ¦¦ Ο κ , Η _λΙ ι . ς V ., 5 _κτιουρτΒ ) ς ( ι , Λγ _ιοο Μ < Ι η <> , ο <· , υι ι .. _λυβι . την πλι | ρομι | ν τοο _ιξ _22 Α , ιι · _αιιι ] ρ _! ου Λτιορο _· _μπιιητριικ ιου _'ιι _λληνικου _Βι-ι _,-ναοιου Α ι ιοχω { Π ( . υ , Ελτ _ιΙι _, _ιιιαι ιιτι ιο -ιαρΛΒ . ι :. γμα ιου κ , Φαιουριι ) Οκ μιμη θουν μ . Ι Λλλοι ι : _υηοροι ουμπο > . ιι ( ι ) _. 5 _ΥΠΟΙΤΗΡΙΞΑΤΕ ι _| ! ΤΟ ΒΡΛΦ ΕΙΟΝ ΤΑΞΙ ΤΟ ι Ι « ΕΘΝΙΚΟΝ » Ι · ΤΗΛ . 4261 . ι ! _Ι —ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤ _ΟΙΕΙ _Σ > ΔΙΑ ΤΑΞΙΔΙΑ . ι ! ' — ΑΝΟΙΚΤΟΝ _μιρα-νυχτα . ! —ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ι ι [ αυτοκινητα ανευ οδηγου . 5 » ν _% _Λ » ι _% _ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛη . -ΛΛ _« ΠαΛΟΥΜΙ ' ΑΙ Πωλουνται πεντε αγελαδες πρωτης γιννα _^ μ . πεντι _δομαλια εκλεκτη ς ρατσας , τρια θηλυκα χαι ΓΟο _αρετινικα _, τ η » _ττροσιχι ) Παροιαιιιρην , 27 _Ζιπτι μιρΙομ , ιις την _βγηρΛν πηρα την Πυλην Κυ . ρι ) νι ( α _« _,. Ο « ΜΥ 1 » ΤΟΥ _ΑΡΙΙΤ 8 _ΦΜΙΟΥΣ _ΕΙΠΟ _ΦΕΙΗΙιΗηΝ ΒΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΟΕΑΤΡΟ _^ ΜΙο < λαμπρα _επιτυχι _» τοδ ' _<©« _ατρου _Τεχνης » . _εΙς _ι & _θειετρον του Πιιιου τβΟ _Αριως _. Του ιν _Αβηναις ανταποκριτου μ « χ . ΔΗΜ ΟΣ © . Α . ΧΡΙ _ΙΤΟΦΙΔΗ ΑΘΙΒΝΛΙ , _Σεπτεμ βριο ( Του ανταποκριτου μας ) . — Τι _> « _Ψεατιβεελ ΑΟ _ηνειινΛ Ε ? . ηξε με δυο πρωτης ταξεως καλλιτεχνικες εμφανισεις : ΤΙς _τρεΙς συναυλιες της ιιυμιι · ιι > νιν . ι γς _Αρχινστρα-ς της _ΜινΛ'εαπολ _^ _ιος , υπο τον _Λρχμιουσικον _Ντοραττι , και τις . _-ΒΛιραοιασιι του « _ΒΙλοιι _τον _> του Αριστοφανη , που εδιοσε το _ιθεατρον Τεχνης ) του Καρολου Κουν εις το _Γεατρον του Πεδιου του Λ ρειος . ιΥ εε . _υτη την _τελευτειιει παρασταση Οα πουμε _παριικατιο τΙς εντυπωσεις μας . Ηταν _λ . _ιιμ . τοη η ιδια των _οργεινιοτιιιν του _'Ι'εστιοαλ νιι δωετουν κι' _ενει καινουργιο , Ιχπαιχτο εργο του _ΑριστοιρεΙνη , εκτος _Λπο τις δυο κωμωδιες του (« Λυσιβτρυιτη > κεει « _Εκκλησιαζουσες ») που ι · . τ . ινιελεεμ 6 ιινονταν ιιπο το _Φεστιβε ' ιλ Επιδαυρου . Κιιι Βιιεεν _επιττ'χης η εκλογη _τειι · ε Πλουτοι » , της τελευταιας δηλαδη κιομιοδιας του κλασσικου μας κιομωδιογρα-< ρου , που η _σατυρα της , απομακρυσμενη _ιισο πιει πολυ _ειπο τε » επικειιρικιι _οτοιχεια , πλησαιζει πιο πολυ τις _κονμωδιες που _σατυρ [ _ζοι _· ν οχε προσιοπα της εποχης η συγχρονιι γεγονοτα , μα _εινθρωπινους τυπου κειε κειτνιστασεις , _ετοε . _πυ . υ να την κανουν κωμωδια αιωνιας ακτινοβολιας κει ! πιο προσιτη στο κοινο της καθε εποχης . Μα ακομα πιο πετυχημενη ηταν η ειναθεσι της _οιδεισκιιλια της αργ . ειιεις αυτης κεομωδιεις σ' ενα σκηνοθετη _κειι Οιασαρχη που και στο παρελθον _ιδιοαε λαμπρα _δειγματιι της _επιδυσειος του στο ι ' _ιρχιιιο δραμα , μα και τον πνενματιχει οπλισμο και το _Ηι _' _ιι _' χο _υλ-ικο _διιεθετει για πειρεεστασεις εργεον του κλασσικου δραματολογιου . Εννοω τον Καρολο Κουν , που με το _« θεατρον Τεχνης * _ιινελειδε να πειρουσιαση _γιιε μια ( Ιδομαδα τ ην _κιιηιεοδινι του _Αριστοφανη , μεσα στα _πλειισιο του Φεστιδαλ Αθηνων . 2 την κωμωδια του αυτη υ Αριστοφε ' ινης εχινοει ενα « _παρειμυθι > ενα προδρομο των _μεσειιειννικων _Αλλ . ττγοριων , δπον οι _φτοιχο ' ι κιιι τιμιοι βρισκουν τον _τυερλο γερο — τον Πλουτο — του δινουν το ερως του — ( ιιιστε να μη ιτκορπεεη πια τις ευεργεσιες του _επην τυχη ) κα ' ι γ . _ειιροντειι τ' αγαθα της ιιπλοχερια του . _Ακομεε κι ' η εμφανιση τη Πενια — που απειλει με ολεθρο τους _ανΟριοπους Λν πλουτισουν — ακομα κι ' αυτ *' , _^ _εν την- _πτ _¦· _Μ _'¦· _- _'αρ _, . Η _παρεμβολη της ομοιε εξυπηρετει Εναν αλλο σκοπο : νι ' ι παρηγορηση του θεατες . Οταν , μετα την παρασταση , Οιε ιιλεπανε πως ειναι _παντιι _φτιοχοι και « _χειροβιωτοι » , _Οει μπορουσαν να θυμηθουν τα λογια της ( _ιη ερτιοχειιι . ειναι το λ _,- ' νητρο της ανθρωπινης δραση , αυτι ) σπρωχνει τον _ιινΟοιο .-το προ τα μπρος ») και να διασκεδασουν την _απογοητευο η του για τη συντομη διαρκεια του _ι . ονειριιυ » ., _Αιγιοτρρο λυρικος , _λιγιιιτρρο ευφανταστος , _λιγυιτερο πλουσιος α * _ευρ > ματιι ιεπ' _τις Λλλε ς _κοιμοιδιε του , α ιΠλουτοςι- διατηρει ιιιστοσο τιι κυρια χαρεικτηριστικα του Αριστοι ) ανη , απο τι ' ι ν _Λοπιλτ-. _ηΟικοτητει του ω τον _τιπειρομοιειστο κωμικο και σατυρικα του οιστρο . ΙΙ μορη η τον , μαλισται | ελλειψ η προσιοπικη σατιρα κι ' ο περιορισμο -ιειιι ρολου του χορου σε χορπιτιχα _« _Ιντερμιτειει » — _τον ζυγωνει , περισσοτερο ι ' ιπο καθε _ιιλλ . ιι εργα του _'ΑριστοφιιΙνη , στη σημερινι _) κωμωδια . Το εργο ιινι'ιΙιιπτ ηκι · σττ ' ι γνωστη — μεταφραση — διασκευη ατη νεοελλ ηνικη _ινος _ανιονυμου Κοννσταντινουπολιτ » τ λογ ιου του _ΙΗΒ , ιι , σι μια _γλωσσει _χυμεοδη και _ζιοντανη . Ο σκηνοθετεις , _χεορις να ιπι _ζητηστι _Οεαματικοι ητιι _ιπιΟριιιρηπιιιχιι ιφφε , Ροι _, _ι - σε με συγχρονο μισα τι ' ιν ουπιεε της σατυρας κιιι των σπαρταριστων κιομικιιιν κιιταστασεοιν του ιργου , _δινοντιι _εττιιν _κιομαιδια καθαρα _« _Ρωμεικοι χρωμιι . με συγχρονη λαεκη μουσικη κα ' ι τραγουδιιι . ΚΙναι μια σκ ηνοθετικη ιΙντ ( ληι |· η που _Λνιεπτυσσει ο Κουν ατα προλογι · νο του _οημριωμα , που δεν φαινεται ναναι ισηιιλμε _ _ι | . Βιατι η μουσειακη , αρχαιολογικη _Ιριι ηνριει , | ιε κοΟορνοιι , προσωπεια χιει διαλογο _Λπεεγγελτο , ειναι τελειως ξενη προς τη _πυγχρονη ( Ιενετριχη ε _νιιληι |> η κι ιι ξενιζει τιι σημερινο _Οεειτη . _'Κκρινο , _ιιλλωστρ _, _πιιυ προιχει ι · γο αρχαιο _δριιμπ γιΙτχιι , ειναι ι ' ι _εεπΛδοπη του πνευματος καΙ της ουπ ( ιις του κι ' _ιιχι η « πιστη » αναπα ρασταση _τιιι ' ι πως παιζο- 1 _τειν ατην αρχαι / _ιτητιι . Βιατι , τ _. ' _ιτε _, γιατι να μι | _πιειζεται στο _πριοτοτυπο χι ' Ιιχι μεταφρασμενο , γιατι νιι χρησιμοποιουνται γυναικε ς πτους γυναικειους ρολειυ ς ( ινηι εττιιν _αοχαιοτητα μιινε ' _ιχει _ιινδρες ε ' _πιιιζαν ) , ( γιατι να χρησιμοποιειυμε τΛ συγχρονα τεχνικα μεσα , ιιτιιν _ινδια-«( _«• Οιι ' _ηιεΟα μοναχα γιε ' ι αμουορι · ακι ' ι » _ιΙναπαρασΜπη Κτσι ο Κιιι ιν _Λριθηχι' στιιν ΛρΟιι δρομο , _χαταη ερε Μ να Λιιιση την - _» _^ ·» _. - _» _* . _» _. _* . > _κωμιοδιεε του μεγαλου κωμικου με _ιιλ . ηθινη _Ρμπνευοη , με κεφι , με . χιουμορ , μια αληθινη _δημιουργια . Τα σκηνικα κα ' ι τε » κοστουμιιι _φιλοτιχνηαεν δ Ι . Μοραλης , τι _νωνοΛν _, νν , _& ι _ι . _·»!}» - ι _|« ιν ο Μανος Χατζτ | δεικις . υ τους διαφορους ε > ολους χι - ρηκαιιε του λαμπρους νεου _η-Οβποιου του « . θεατρου _Τεχνης > τους _γνιοστου μας μα κα ' ι μερικου ιεγνωστους , μαθητε ' ις εικομ « _της Δραματικης Σ χολη του θεατρου , που εδωσαν _λεεμπριε δειγιιιετα του _τιελεντοιι _κπι της _επιδειετεω του . Ο Κ . Μπακας ως Πλουτο λα ( επρος , οποι ς παντα . Ο Β . _Λεεζανη ως Κεερυεον χαρμα ΙδεσΟαι . Ο Μ . Χρηστιδης ω Χριμυλο _ιιπολαυστικος . _ΙΙεριετημικ ιΛ ! Ι - δηρς του χορου , ποιι κινηΟηκειν ιιχι δμαδικα μα ατομικα , σαν _αγροτε και εργι ' ιτε της _περιοχΒ | . Ο θ . Κτιτσιιδρε ' ιμης ε ' ο _βλειμιδημο κιιι ο -π . _Κεονσταντοπουλο ω 'ΑγαΟιεις θαυμαστοι . -Πρεπ ει _ομιος _ιδιαιτερεε να εξαρΟη το παιξιμο των νε *)· _μαΟητιον της _ΔραμεετικΒχ Σχολη του Κουν Ελε νης Πππειγιαννττ ( Πενια ) , Μαρθας _Γουρτση ( Λα _) ιπιτω ) κα ' ι Β . _Κιονετταντινου ( _'Κρμη ) , καθε ' ος κεει μερικων _ειλλεον νεων που το μελον τους προμηνυεται λιιμπρο . _θειυμαοιιι , _Βιπως _πιιντει η Τιεσσω _Κιιβυειδια ( Μαν-, _τιι > ) κα ' ι _ετυμπαΟητικη η βωβη _εμιιανιση τη _'Λλαοτιιοιεις _Πειντεεζοπουλου ως Λχο ) . οιιΟου , δειγμ .- ε κι ' ιιυτο του _κιελλιτεχνιχοιι _ηθαυς κεει της _πειΟαοχιεε που επικρατει στο θιασο . Δ . Α . ΧΡ 1 _ΣΤΟΗΛΗΣ ΑΙ _ΚΑΛΛιΝαΙ ΚΑΙ Η ΒΕΡΟ ΥΣΙΑ _Τηιι ΗΝΟΜ . ΠΟ ΛΙΤΕΙΩΝ ΣΚΑΝΔΑΛΟ _Κ ΟΤΛ _^ ΙΒΚΤΩΝ _, ν επ _^ μΒκι 1 . ο . — Τα _Οειορεια δια τΛ Κοινον του Κογχορσσου Τ ( _7 _, ν _Ηνωμ . ιιολι ιριων αποτελουν τοπους ου * _ναντησεων _Υ _( 7 » ν _χαλλονοιν _ποι ) 0 ρι » 4 _ι 6 ει » οι · ' _« _νις τον κιΛ * _ηιιιιτο * _γιιαφον , το _Οπιτοον χαΙ ' Την κοο _, ιικην ζωην της _Αμε _^ ικι _^ ς _ . ν Κτοι , βλεπε » κανεις _ΕΙς _αντα ιιγ . ι μονον την Σ _οιΒιαν Λω (? Β ' Β | την Τζκην _Λιανσιρηλντ Αλλ 1 ολοχλτ _,-οον μ . _τουκετο Απα τας _διαφω-0 ους _βιεαιλιααας _τι ς _γυνιεικειας _ομοροριας _χαι _χαριτος _... Αλλα τα τοσον κ « λιι < ηΟι ] Τογ αυτο _Οεαμιι . _τ'αινρται ιιτι Β | _θ / ισε ν « _πβιοαζιι μερικα _< ποι * _δοςνι . α εκ των _μκ > . ο > ν της _Αμερικανι * _χι ς ν _^ _οονοιας και νΛ _τοι · ς 6 _ινιι Η ς τα _λ-Βυρα . * Τ 6 _πρα-γμο _$ χ η _ΠιιριιΤ _& ΛΟη _· % _α , _εδηλοισεν ενας Λλο _ειι-τοος . Κ « νρις μας οεν _πρικτιχει _ιυι ινοι _' ς -του δμ _^ _λιΗΥ _απα τοΟ _<> ν _, _μιιτος . « Αλ' ολοιν μας τα ματι » ειναι κ « ρι ) Ρο > μινα εις τα (? ε ( . ιπειπ χ _ατιιγοςτευμενα < Ιπ « τα Ακαταμαχητη _θελγητρα _εχεινοι ν _ποι _» τα _πλτμιμυριζουν . Λν , λοιπον , _Οει . ονν νιι . ιργαοθωμεν _ιιττυδοτιχα _, _πο _^ _Βι να Λπ « _γορει » _Οτι η _ιμφανιοις καλλονων _ιις πιι _Οιορεια της _Βερουσιας * . Εν τιΤ ) _μεταςυ , ενα Ρ επουμπλικανος γερουσιαστη , Λ κ . _λιπρεσχοτ Μπας , που Λγει ηλικιαν Π 2 _ιτιον _, _κο _, τεΟεοε _σχιΛιον ( ιποφασε < ι > ς τροποποιηοεοις του _κανοΛι _ετμου και _απανηηριτσεως ει ς τα | ι _& λη του _Κογκρισσοι' να δεικνι '» οι _» ν με τον _Οακτι · λον _τυς _καλλονα ς : που _ει'ρισκοντοι ει ς τα θεωρειο . Και υ _γερουσιοστης Ρασσ'ιλ _ΛροσεΟεσε : _« Νοιιιζο ) ιιτι , αν οτ _ τχισΟη η _συνηΟει . ι να χειροκροτοιι τ _< ιι και να _σφνριζιονται ( Α _ωοαιαι γυνιιικες , το » εμφανιζονται _ιις τα _Οεορειει της Βερουσια , τη _γοητρον τοΟ _Εωματος μ < ις 0 « ι * ποατ _^ ( ια _^ ιτατον πληγμα * .. > - ΕΙς _Ντηρμττορν των Ην , Πολιτειων 6 _ΤζιραλΓ Κηγοι _* _ »* _κατεττλαγη δια τας Ικανοτητας _τιερι του ωμιλειν ενο ς ¦ _πατταγαλου _» 6 οποιος ευρεθη μιαν _ημεραν _α-Γιι _, _ηιοτος εις τον κηττον του . Το _τττηνον απηγγ _£ λλε _καθαρωτατα τοας αριθμους : « Ι - Ι - 4 . 9-9-2 » ττου ως οΙετπστωθη _κατοττιν 6 οκιμης ησαν 6 αριθμος τηλεφωνου του κυριου του . —ΑΙ υγειονομικα * ορχαι του _ΛονΓινου _αττηγερευσαν το _κολυμβημα εις τον Ταμεσιν ττρος αττοφυγην μεταβασεως μολυνσεων κα ! _οτοθενειων . Ω _ανεκοινωθ η « _χετικως εις τον _ττοταμον τουτον ικχυνονται ημ £ ρη < τιως _ττερι τους · 100 . 000 τοννοι ωκο & _αρτων υοατων . —Μεγαλη συρροη _ιτερι εργων _η-ροεκληθι } ει ς τον σιδηροδρορικον σταθμον της Φλωρεντιας δταν ( καμε την ε _^ _ιφανιοτιν τυυ ιν στομον μ £ _ιι αρα ξενη ν στολη ν και το _οττοιον αλλοι _εζελαμβανον ως τον _ιιπασπιο-την του _ττριγκιττο ς _Ραινιε του Μονακο και αλ- λοι ως αξιωματικον του ..,. Αυ · στ ροουγγ _»] κου στρατου . Το αΒνιγ . μα _ελοΟη ι > ταν ο αυελητος -προξενος της αναρχιας εις τον στσθμον ωοηγηθη εις την αστυνομια ν και απεκαλυψε ν οτι ητο Βερμανος ηθοποιος του κινηματογραφου , οτι οι φωτορεπορτερ ς -τον παρεκαλεσαν εις τον σταθμον της Νεαπηλεως να _φορεση την στολην του _6 ( α να τον φωτογραφησουν , οτι τα τραινο εσφυριξεν απροσδοκητως και Οτι αυτος δια να μη το χαση αφΒ } -Βε το κοστουμι του εις Νεαπολι ν _. — Κατα την προσεχη συνοδο ν της Διεθνους ' Ενωσεως των Αεροπορικων Εταιρειων _ιις Μα · Βαμι θα συζητηθη η θεσπισις κα ! τριτης θεσεως εις τα αεροπλανα πλην των ηδη υπαρχουσα ν πρωτης και τουριστικης . Ως γνωστον η διαφορα της θεσεως εξαρταται επι του -προ · κειμενου εκ του _βοθμου στριμωγματος των επιβατων . Κοι προ ¦ _θλιπεται οπως τα _οεροτιλανο Β' _δεσεος - μετσφεραΜν κατα 20 % περ . _οαοτερους _ιπιδατας των _τευρι _^ ιτικων τοιουτοι * . Κατα την διαρκιιαν της - δεκαετιας 1946 — - 1956 , τα εργοστασια παραγωγης ι _συτοιι νητων των Ηνωμενων Πολιτειων , διωχετευσαν _εις την πσγκοσμιον αγοραν τον _μεγαλυτεροι αριθμον οχηματων που ανεφερθη μεχρι σημερον . Σχετικως αποκαλυπτεται οτ ι εαν τα αυτοκ _ινητα ταυτα ι τ ο δυνατον να _τοποθετηθουν το Ιν οπισθεν του αλλου , θα _εσχηματιζετο μια ατελειωτος σειρα οχηματων , συνολικου μηκους 320 , 000 χιλιομετρων , οτοι οκτω φορας περιπου μεγαλυτερα απο την περιμετρον της Βης , —Νεον ειδος αυτοματου μηχανης εις οχημα ρομποτ εκαμε τελευταιως την _εμοανισιν του εις την παλιν του Αμβουργου . Προκειται περι συσκευης » η οποισ , _αντι νομισματος πολυ μικρας αξιας , αρχιζει να λειτουργη και να δινη ,., σοφας συμδουλας και παραινεσεις . Η πρωτοτυπια : αυτη _Εχιι ατ | μει _ωσει _εξαιρετικην επιτυχισν _ιις το _'Αμδουργον , πολλοι δι εινσ » _ι · κεινοι . Ιδιως οι ανδρες , οι οποιοι καμνουν χρησιν της συσκευης αυτης και των σοφων της συμβουλων . Μεχρι στιγμης , η _ερωτησι ς εις την οποιαν _συχνοτερον πασης αλλης καλειται ν' ατισν τηση το περι εργον τουτο ρομποτ , ειναι · _ςΤι λεγει κανεις _εις την γυναικα του οταν γυριση αργα _εις το σπιτι υστερα απο ολονυκτιο ξενυχτι με φιλους και φιλες » . ΕΠΕΤΕΧΘΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΠΡΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ _ΕΥΡιΙΙ , ΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ , Σεπτεμβριος . — Ολοι νομΚ ° μ _* ν οτι η λεπρα ειναι νοσος που ε _* χει εξαλειφθη απο την Ευρωπη * . * Εν τουτοις , ο ! αριθμο ι που μας διδει η Διεθνης Επετηρις Λεπρας του 1931 δεικνυουν οτι κατα το ετος αυτο υπηρχαν 8 . 000 περιπου λεπρο ι εις την Ισπανιαν , 3 . 000 _εις την Πορτογαλιαν , 1 . 000 εις την Ρουμανιαν και αρκετοι _εις ωριο μενα ς αλλος χωρας της Ευρωπης . 01 αριθμοι αυται ' ειναι μικροι _συγκρ . νομινοι με * ια εκατομμυρια των λεπρων της Αφρικης κα ι της Ασιας . Παντως ειναι συγκλονιστικη η _διαπιστωσι ς οτι η λεπρα υπαρχει ακομη εις την _Ευρωπινν . _Λια τον λαγσν αυτον αι εριυνσ * δια την λεπραν αι διεξαγομενοι εις Γρεττανιαν ειναι _σπουδαιοτοτται . Μετα την συγκεντρωσιν γνωσεων δια την νοσον , την _ιδρυκπν προ 33 ετων της Γρεττανικης Ενωσεως Περιθαλψεως Λεπρων και την _ιργα · σια ν του Παγκοσμιου Οργανισμου Υγειας , η στασι ς τοσον των επιστημονων , οσον και του κοινο υ απεναντι των λεπρων εχει μ « . _ιυυΛι ) υι '| . Ο _Μιιρος _οι _» ε » και πλεον ενα κυνηγημενον ζωον δπως αλλοτε . Σημερα _γνιοριζομεν επισης Οτι η _λιττρα ημπορει να Οεραπευθη και παραλληλως οτι , _ινφ ωρισμενοι μορφαι της εινα ι πολυ μολυσματικοι , ο ! περισσοτεροι ενηλικες δεν προβαλλονται , ενω τα παιδια ειναι πολυ επιδεκτικα . Η λεπρα προκαλειται αττο ενα _δσκτηριδιον που ονομαζεται _βακ τηριδιον της λεπρας . Ειναι εν & ιαφερυν το γεγονος , οτι η Φυματι ' ωοις προκαλειται απο το δσκτηρι διον της _φυματιωσεως , οτι κα ! τα δυο δεν ημπορει να τα ξεχωριση κανεις με το κοι · νον μικροσκοτιιον , οτι κα ι τα δυο εχουν το σχ ημα βακτηριδιου καΙ 5 χονται , δια να γινουν _ωραιυ _, τας _Ιδιας χημικας ουσιας , οταν δε _χρωματ ι _σθουν δεν χανουν το χρωμα των με την χρησιν οξεων . Τελευτ αιως ο δρ Μπριγκερ τοι Πανεπιστημ ιου του _Καιμπριτζ ιχρη σιμοποιησεν ηλεκτρονικον μι · κροσκοπιον εις την εξετασιν συτων των _δακτηρι διων κα ! δια _ττρωτην φοραν _ιγ νι δυνατον να τα _διακρ ινη κανεις . Η εργασια αυτη ανοιγει τον δρομον δια μι . αν νεαν κατανοησιν της βασικης βακ τηριολογ ι ας της λεπρας . _Μυ αντικε _ι _μενικον σκοπον την _επεκτασιν των _εριυνων τοσον απο κλινικης , δσον και παθολογικης πλ ευρας εις την ποροχην συγχρονισμ ενης θεραπειας , ΙδρυΟη το 1 951 _εις την Γρεττανιαν ινα νο · σοκομ ειον _ειδικως δια τους πασχ οντας απο λεπραν . Ευρισκεται εις το Σαρριυ , νοτιως του Λονδινου . Εχει τριις διακεκριμενους Ιατρους ως συμβουλους και το _προαωπικον του ει ναι Ιατροι και νυυυκυμοι απο το Νοσοκομειο ν Τροπικων Νοσων του Λονδινου , με επικεφα λης τον δοκτορα Τζοπλιγκ και τον παΟολογον δοκτορα Ντ , Ριντλευ . Η μεγαλυτερα συμβολ η του δρος Τζομπλιγκ α-Φορα την κορτιζον _ων . Συνηθως κατα την διαρκεια της θεραπειας με _οουλψονην 6 οοΟινης παρουσια ζει _ιρ υΟι _ ιο με πυρετον και _ειλλα _συμπτω ματα . Πριν ο _βρ Τζοιτλιγκ ανακαλυψη την χρηαιν τ ης κορτιζονης , _ιπρεπεν _εις την περιπτωσιν αυτην να οταματηΟη η Οιραττεια με σουλφονην , Με την χορηγησιν Ομως υ 5 ροκ ορτιζονης , που εμποδιζει την φλογωσιν , η θεραπεια με αουλφανην ημπορει να αυνεχισΟη _χορις διακοπην . Υπαρχουν διαφοροι μορφαι λεπρα ς Οπως π . χ . η φυματιωδης κα ! η νευρικη , Η μεθοδος _Οιρα _ηιΙας της λεπρας Εχει αποτελεσματα και οι επιστημον _ις επαινουν ομο . φωνως την _ιργαοιαν που γινεται . Ενα αλλο οπουδοιον θεμα ειναι ο προλ ητιτικος εμβολιασμος κατα της λεπρας . ΚαΙ _« Ις _νην περι · πτυσιν αυτην η ωμοι ο τ η ς των δυο _βακιλλων της λεπρας κπι της _φυμειτιωσεως , δινει ινα στοιχειον . Ενας διασημος Βαλλος / πι . στη _μων , ο καθηγητης Σωσσιναν _υποατηριζο οτι η 6 ια & οσις της _φυματιωσεως διωχνει την λεπραν και οτι το _ι μβολιον _ΜπΙ-Ιι-ΤζΙ | ιτιοριι να χρησιμοποιηΟη δια την ιτροληψιν της . Σν _ετικα ποραμα · τα διεξαγει 6 _Παγκοσ μιος ' Ορ * γανισμας Υγει ας . Ε αν ηυτα 4 * - _χουν Ικυνοποιητι _κ α αποτελεσματα , τοτε ασφαλως η _λιιιρα θα παυση νη υφισταται Οχι μονον ιις την Ευρωπην , αλλα και ιις την _'Ασιον κα ! < Ις την _'Αψρ » - _κην . ΣΥΒΧΩΡΗΣΕ ΜΕ ΑΙ _2 _Ο ΗΜΑΤΙΚ 0 _ΜΥΟΙΧΤΟΡΗΜΑ : _ι » ν — Κ ι . λοιπον ! _Λειξε μου την τρνπα οπου προκειται να με κοιμησης , ειπε _σχον Μπιλ . _Λι * τος τον Λνε 6 < ισε απο μια ατενη και υρωμικη σκαλα και του _Ροειξε μια πραγματικη τρυπα που την ιι ) _ναμΛζε μεγα _?» θπρεπως δωματιο , —Τι ειπε ο _Μπεονα ρ , Λεν πισ , _τευω να ( _ιχιιρτηκε με τα _σοιστα σοι · ιιτι Οα κοιμηθω εδω _μεσιι . Πυες ιιοι _< ν . υαι « λ ? . ο _, σι » Λ * εχιπε με τονο που δεν επιδεχοταν _αντιριιηπι . —Μα δεν Ρχι ») ... —Μη με κανεις και μιλω _ανιοιΒ-ελα . _Βιγαινοντας α , τυ ικει ανοιξε μια πορτα _Απενηντι ! —Να . _εδιΤ » μισιε , ελπιξο _» να κοιμηΟο _» _καλντερα . —Μα αιιτο ΕΙναι το _σιοματιο μου , _ψελλ _ιπι ο Μ « ιλ . —Το _δο > ματιι ) σου _Μ ' _εμκτα λκς . * Κ γΒιι ? εριιι ιιτι κοιμασαι κατω . — Οχι τοσο _ανγ , να . Κ < ιγαλαΟαινεις _, Οελι » .,. Β _* ια , η μικρη _κοιμαται _πλα _κηι Οελοι ... —Ι Ιοια μικρη _Λιεκοητ _» Ι Μπ ερναρ . —Η Βαλλιοουλα ... — Α ! , σι-. νοιωθε ») . Μα , _σ * αυτη την _περιπτωσι , δεν εχεις χαμμια Αναγκη _ιιτο ιιιηο το οοματιο . — Οχι , μη _νοιι 'ζεις « ιτι ... πεφτεις ε _^ ο _> ! — Λ ν πεφ . _τω ε _^ ιο , τοσο το χειροτερο για σενα ! Μα ειπιιμε πολλα λογια , Μου δινεις η δε μου δινης « υτο το δωματιο —Μ ου υπυσχεοαι οτι ... —Μα ιιχι , χοντρε μου ανΟριοπε . Δεν εχο > _καμμια επιθυμια να ριχτω _πτο _πΒςιιιττεραχι σου . Εξ αλλου , πηρα τ _^ ν Αποιραπι να μην _αγγι'Ηο ) _χιι μμ : α γυναικα πια ... η μαλλον χαμμια ωσπου να γυρισο ) ατη Βαλλια . —Χα , χα ! , _γελαπε ηλιθια ο —Να ι , _ναι , μεινε ητι'χος . Δεν προκειται να αγγιξω καμμια γυναικα στον τοπο αυ , _το του διαυυλου . Λν μου _σιηιιιη ενα τετοιο πραγμα ., Οα ειναι οτον τοπο μου , χια μι : πλασμα που Οα Αξιζει τον κοπο . Π ρ τωρα , να μου _ΑΥΡ _^ _ασοι-Λ · τη _Βκιλιτσα μου . Ο ΑΒΒΕΛΟΣ _'Λφ ου τακτοποιησΒ τις _ιιαλιτσες του , ο _Μπερναρ _κατεοηχε _κατιυ _, γιατι _πεινονσπ . Το πρωτο προοωπο ποι » ιη · _ναντησε , μολις μπηκε στην αι-( _Ιουσα , ηταν ενα _ταλιο > ριλος τον , καποιος Αμερικανος που λεγοταν Ψρεντ _Χαλιγκαν . Λυτος ο Ψρεντ ειχε _ερθπ ιιτιιν ηταν εικοσι χρονων για να περαπη κανα δνο μηνες οτι _, _ν Ωκεανια κι ' απο τοτε δεν , _- _<* _νιιγυρισε στις _Ηνωμενε ς _ΙΙολιτειες κι ' Βις ειχιιν _κερασει _νιν . _οσι γρονια . ΚΒγε ν . _υς » ιηιΟη οπο ( ιι' » _την την εξουθενωτικη _υκνη-Οια των Τροπικων . _Ζοναζ με - < ο τιποτα και τον περισσοτερο καις » ο τον περνουσε στον _νπνο . Οταν οικονομουσε μια _δεκαρα η οταν επαιρνε κα _, νη'α . εμιιασμα Απο τους δικου ς του που _νυσαν στην Αμερικη , ερχοταν και τα » μπαςι _Μπιλ Χα νλευ . * Πτ < ιν ι _|» ηλο ς , με στενο Οωραχα . ΚΙχε ενα _κεφ αλι , ποιι εμοιαζε με μαδημενο κοτοπουλο και τα Λι »< Ι , σα _ξεπλυμ _^ να μπλε , ματια του ησαν _χαμενα _διαρκοιζ σε _ονειροποληοεις . ΙΙτα ν ο _μονιις ηΙλ ος του Μπερναρ σ _* ολοκληρη την _'ιικειινια . Ο Ι _'ρεντ τον ε ' _ιιλεπε παν αληθινο ιιιιινο _μενο . Λυτη η χιορις με * τς » ο ενεργητικοτητα τοΟ Μπερναρ _τ « υ _προν . αι , ουοι' ν . _αταπληξι . Λυτο _ιιμοι που του εχανε περισσοτερη _εντυπι _ιιπι _ητ < ιν το ανοκι _ελο . του _ΙΙΙλεπι ' στις _προσπαΟιιες του Μπερναρ , _θαν _μαζε _ιιαΟεια αυτο το Βαλλο που , _γιι _' ι μια * Ιπ ( _ιτ >| λη _ιλπΟι'ρια _, δεν _ειχν _καταηερνι να κανη στη ζιιΜ ) του , παρ * _ιιλο ιιτ ι η η _Β'σις του ειχε δωσει _χοιρις _τπιγκου · _νι ( V ενα σωρο _προτεοηΗοτα , _τιποτα εκτ ο _ιλπα _τ <» να _μπερδευεται διαρχως , μη μπορωντας να _( ιρη Τον Αληθινο του προσανατολισμο . _—Ηρε > τι _Βκπλ-ηξις ηταν αυτη να σε ξαναδω , γερο μου ! , ειπε χαρουμενο * ο _Ψριντ . Κι ' οτι _Ακριοως Ρι » ιιχνα να υρω καποιον για να μου . _τληρωση το ποτηρι μου . _Μολιιττα _, _οχγπτομουν πιος , αν αυτο του φαινοταν λιγο , Οα του Εκανα τη χαρι να αΥιω κιολας . —Γλεπω πο * _» ς δεν αλλαξες _τροπε ' ιριυ , _ιιπαΛιηπε γελωνΒιις υ Μπερναρ , Λφου _? σα _ιξε με _δοναμι το χερι που του ειχε δωσει δ αλλος . ΚΙμαι συμφωνος μιιι , _τι εΒπ ? ς . Κανε μον λοιπον τη χι ' ερι κι' ελα . ΚαΟησαν σ' ενα _τραπεζι . _Καθως ροφουσαν Αργα το ουιοκυ τον , ο Ψρεντ ρωτησε : — 'Ηρ Οες για πολυ εδω —Με χρι αυριο . 'Λφηνοι για παντα τον _εξοτερικο αυτο τοπο . Βυριζω στη Βαλλια . — Λ ! , ειπε ο _Φρεντ . Χρηματα _ιιρηχες —Ναι , Αρκετα ο _» ς το Σαν _Φοαντσισχο . _Κππτα , κατι Κα _γινη και για τα _ι-πυλοιπα , —Πω ς τα καταφερες Ο _Μπεςινε ρ σηχο > σε του ωμοι'ς του , _γελω _ τ ( ις . — Λ ς ειναι χαλα τα χερι α μον . Μετεφερα με μια ιιαρκα ταχυδρομικα δεματα στα νησι α Σ αμαρα . —Γρε , που καταντησες , ειπ _*· γελωντας με συμπαθεια ο Ψρεντ —Λεν ολεποι να _ιικανα καμμιεε Ατιμια ! , πηρε φωτια ο Μπ εςνναο ,. _Λιηποις σου ειπα υ τ ι _εκλεψα —* Οχι _, _πιιλιοφιλε . οεν ειπα ιιτι εκανες καμμια ατιμια , Αλλα με την εξυπναδα που , τα φυσικα σου προσοντα , ( Ια μπορουσες να ειχες φτασει πολε » ψηλα _ιιν αου ηταν δυνατον να κανης τον κοπο να επιμενης κεει να μην τα _παρατας στη μεση . —Μου προκαλει εκπληξι ποι ) καθεσαι και μου το λε ς αυτο εσυ ? που εισαι _εΒκοοι χρονια σ' « υτο το μερος _χοιρις να _? - χης κανει τιποτα . — 'Κγω , _ειμια ιιλλος τυπος . Βεννηθηκα για τη ζοιη των τροπικο » ν . Δεν εχο _> _οιιτ ε την _εξυπναδιι , ουτε την _ενεργητικοτητα οου , οΒ · τε Ακομα την ηλικια σου . —Ουφ ! , σταματα , γιατι μου ιτερνεις _πληξι , ειπε ο Μπεςηνιρ νι ! _υς » ιασμενος . Δεν ηρ > _0 α _εδω γ , α να Ακουσω τα _κηρυγμα σου . _Λλλιοστε , μη νομιζης ιιτι Οα με ευχαριστουσε Βιν ? ςρτηνα τοσο ψηλα , οποι ς ειπες . Και ... Τι ) στιμη εκεινη , οτην αιθουσα , που ειχε γινει πνιγερη Απο £ >« ρειε ς Αναπνοες , Απο τσιγαρα , απα ι δρωτα κι * Απο τις Λομες της κουζινας , ξεσπαπε ενας Οορυ ( ιος . Ο Φ Μ * , νι υεν ακι _» _υγε πια τι του κλεγε ο Μπερναρ και _κνττουσρ με Απληστια . Ο Μπερναρ σωπασε και _κυττιι ξε κι * αυτος , 'ιι _ορχηστριι των _τεσσαρο-ν γυναικων εκανε την _εμφανισι της κΒ Ανεοηχε στη μικρη σκηνη που υπηρχε στο ( _ιαΟος της αιθουσης . Στο ματια των Αντρων _ειιλεπις μια παραξενη _λαμψι . Ολ » ιι ειχαν ε _ ρΟει ε / . ει για τις νεε . — Καθε βραδυ ορισχομαι εδω , ειπε ο Ψρεντ . Οταν δεν _εχια > . ε _<( _τα για να ν . _αΟησω σε _τριιπεζι και κανει ς διν με _προσκαλει για να με κεραση , καθομαι στο παραθυρο χαι ολεποι . Ι _ιξ αιτιας τη : ! _ΚιΛες ποσο ομορφη ειναι - —11 οιΛ —Η _Βαλλιοονλα _, η _πατριωτιη πα σου . —Ιιοια ειναι _ριοτησε Λ Μ , _τ , _'ρνοι ,. _χοιρις _ενδαιφ _^ ο _^ ν . —Πως δεν τη _χατειλαυες ειπε ο Ψρεντ σχεδον Αγανακτισμενος . ΚΙ ναι η μικρη με τα μπλε _( _ιατια , ΑΙΤΙ ΟΝ : Ι ! _συνεχπα . ΚΥΠΡΙ ΟΙ ¦¦¦¦ _ΜΙΙΜΓ Η _1 _ΓΗΜΗΓΚ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΑΙ ιΒΟΡΓΖΕΙ Ε ΚΥΠΡΙ ΓΚυ ΠΡΟ Ι _ΟΜΤΛ ι ι Ι _^ _2 _ιιδετε εργασιαν ει ς _ταυς Κυπ ριους εργατας , ι ! ε ( ς τους Κυπριους αγροτας ι και υποστ ηριζετε τον τοπο ν σας ! ι ΑΒΟΡΑΖΠΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡ ΟΙ ΟΝΤΑ 'Γφ' υσον μαλιστα ειναι καλυτερα ει ς ποιοτ ητο < ξ και ευθηνοτε ρα των εισαγο μ ενων 5 ΑΙ β 3 ΒΑ £ ΛΑΑ £ Λ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΡΟΙ ΟΝΤΑ _ _^ ΣΧΟΑΗ ι ΑΠΟΥ _ΙΟΣΗΟ : ΛΑΡΝΑΚ Α . υισο _εν _ωνιχοιι ! 4 { ιτ ιιιι 3 ιι , : _> 27 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ . | Κν « Ρ _Ι ) ι ' _υΙχ « τροφ _€ ι <« ι ' 30 ΣΕΠΤΕΜΓ ΡΙΟΥ . Ιιν ·« ρ { ι ( τι _κκτ _ιχδν μοιβη ματωνι _> ι _οκτιιΓΡιογ . : Ε » τ _' ς _Αιιιι _υι ' _ινχ _ιΜς , ι ΒΡΙΠΠ Η _0 0 Ι 010 ΙΚ & Η ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΒΡΙΠΠΗ ΠΡΟΣΓΑΛΛΕΙ ΤΛΧΕΩΣ . ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣΛΟΒΟΣ ΝΑ ΤΗΝ ΦΟΓΑΣΤΕ ΕΑΝ ΠΑΡΕΤ Ε ΑΜΕΣΩΣ ΑΣΠΡΟ 1 . ΒΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ _ΕΠΙΔ ΗΜΙΑΣ ΒΡΙΠΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΡΙΒΟΣ ΜΕ ΠΥΡΕΤΟΝ , ΜΕ ΠΟΝΟΥΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΒΕΝΙΚΗΝ ΛΙΟΝΙΑΝ . ΤΟ ΑΣΠΡΟ * ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΕΩΔΠΣ ΛΝΤΙΔΟΤΟΝ — Ε 2 ΑΛΕΙΦΕΙ ΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟΝ ΡΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΛΣΙΛΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΡΗΒΟΡΛ ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ , ΜΕ ΤΑ ΠΡιιΤΑ ΣΥΜΠΤ ΠΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΡΙ ΠΠΗΣ βΑΡ _Μ 2 _Μ _« Α _ΑΙιιΙ _Ρν ΜΕ ΤΑ ΤΡΕΙΣ _ΩΙ'ΛΣ ΠΑΡΕΤΕ ΑΚΟΜ Η 2 ΔΙΣΚΙΑ ΑΣΠΡΟ * — ΕΤΣΙ _ΚΛΤΛΣΥΝΤΡΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΒΡΙΠΠΗΝ ΑΜΕΣΩΣ - ΠΡΟΕΤΟΙ ΜΑΣΘΙ ΙΤΕ ΛΟΙΠΟΝ , _, _ψχ _* ΛΜΜ _υΜΜ _ΜΚΓ 0 * ΑΣΠΡΟ _^ Μ 0 _Α _] _ι _, 'ι _' _. _πιυ ¦ ' _ΠΠΛΕΙΤΑ Ι _ειντοκινητειν μεΙρ . κπς ΗΙΝΟΗΙΙ - -Ι ΠΟΙΙ , υτε' _ειριΟμ . εγγραφης Β . 6 Α 5 , _Μι | γη · _Οιν _ιιεινον υτιο τοΟ Ιιιοκτητ ειιι κειι _εεφιοιιΑιιινην ( Ις -πολυ _κειλην « ατηοτιιειιν , Μιλια _ιιονυΟι _» τπ 51 . 000 , Τιμη _ιΙ ΟΟ _, Ι | _πλ _ηιιιιοτΛ ( ια ηροειφορα . _ΑτιοτιΙν ιοΟι : Τπχ . Κι 6 . 10 , ΤηΜψ , 2005 , Λειι . ε / _Ιειν , Ο ΑΝΤΕΝΑΟΥΕΡ ΩΣ ΧΙΤΛΕΡ Ως _γεοετται _» , ο ' ι αντ ιπαλοι του _καγκελλαριου _Αντεναουερ τον _κατηγορου * , ως διευθυνοντα _υικτατορικεος την Βερμανικην Κυ 6 ερνησιν κα ! επιβαλλοντα _ααβαιριτως εις ολα τα ζητηματα την ατομικην του γνεομην . Χαρακτηριστικη του _ττροεκλογικου αυτου κατηγορητηριου ειναι η ανωτερω τοιχοκολλ ησις _ττις κυβερνητικης _τταοαταξεως , με την τΒροσ & επογραφιαν του καγκελλαριου και την επιγραψην α Οχι πειραματα !» , οτγοι / εΤς κομματικος αντιπαλος επετυχ ε με ολιγες μολυ 6 ιες καρβουνου να προσδωση εις τον Αντεναουερ μιαν απροοπτον ουο ο _< _τητα με τον ... Χιτλερσ ΠΩΛΕΙΤΑ Ι ΟΙΚΙΑ Πωλειται οικια κειμενη _ε ς την _οιον _Αρμενικιις Εκκληα _ιχς Νο 5 , _ι αρν « _Χ 5 < , _αιχβτελουμενπ εκ τριων _δωμοιτιων , κοο _^ _ιναε , χωλ κλπ . _ΑποτιΙνεοβε _εντος τπ _οικ ' ια _ κ . Α 6 ετΙ $ Αμ « _ρχαμιαν Λαονχκκ , ΠΩΛΟΥΝΤΑ Ι Ενα _ττολυδισκον _ΜιιδΗβι' _ΙΙαπΜβ μι σπορια , μια αλωνιστικη μηχανη , £ να τριυνον αροτρον και μια _Οεριστικη μηχαν η δλα εις αριστην καταστασιΛ . _Αττοταθητι κ . « . Βεωργιον Α . Νικολα και Αντωνη ν Χατζηγιωρκη _, Β _, ις Οροκλινην . κατα ΑΩΟ η )»» , αυνεντιυξι ν του ιν Αθ ηναις _'Αμιρικανου πρεοβευτου κ , Αλλεν πρ ος τη ν •¦ ΚαΟημερινην » συναγεται οτι το Στε ητ Ντη _- πα ρτμεντ ¦ ανελαβ ε να _παιξη το παιγνιδι του Φορι _ιν Ο φφις . Ασεβω ν προς την _'Αμεριχ ανιχ ην Ιοτορ ιαν κα ' ι εις πεισμα του πνευματος που κυριαρχει τω ρα _ιι ς οΑβν τον ελευθερον _κοσμον _, Α κ . ΑΧιεν , φερεφωνον τον ανεκδιηγητου κ , ΝταλΙε ς , ανεπτυξε θεωρ ιας που μονον α η δ _ι α ν προκαλουν , ινω ι ) _συγχρονσ _ι ς των με την λογιχ ην ειναι πασιφανης . Υπε ροχος ι ) _αρ-χη της Αυτ _οδιαθεοΙωςειπεν 6 κ . Αλλεν αλι' αυτη δεν πρεπει να Ι ψαρμ οζεται οταν ιπηρεαζη γειτονικο ς χ ωρας -, ηι οποιαι πρεηιι γα παραμεινουν φιλοι , Αλλα , κυριε πρεοβ ευτα , οεμα αυτοδιαθεσε _ων δημιουργειται κατα κανονα , οτα ν ιι ς ενα τοπον υπα ρχουν _μειονοτητε ς _ικ γειτονικων χωρ ων . _Ουτω , η λογικη αας ειαα _γει νεον διεθνε ς δογμα , δ ηλαδη την ΜΗ ιφαρμογην της αυτοδιαβ εσεως , εκιο ς ιαν τ αυτη * _ιπιθυμουν και ο ' ι ..., γειτονες , πραγμα που σημαινει κατα ργησιν της υπεροχου αρχης , η οποια , εν τουτοις , αποτελει ινα τω > σκοπων του Ο ργανισμου Ην ωμενων Εθνων . Ελλ ας και Τουρκια , σιρ επει να _παραμεινουν φιλαι , ειπεν ορθως 6 κ . Αλλ εν . Αλλα προσεθεσε- —δια να παραμεινουν _φιλαι πρεπει να παραγκωνισ _η η αρχη της αυτοδιαΟ _ι αεαι : , δια να μη _ουααρεατη θη η Τουρκια . _Ε-ν τουτοις δ κ . _Αλλεν επρεπε να _ειπη το αντιθε τον , που _ιιναι το μονον ηθικον και _Χογιχ & ν : Επρεπε να ε ' ιπη , ' ' οτι δια να παραμεινουν φιλαι αι ουο χ ωραι , επιβ αλλετα » οπως η Τουρκια μη εναντιουται _ει ς την υπεροχο * αρχην της Αυτο & _ιαθεοεως . Διατ _Χ ταχα χ αριν της φιλιας μεταξυ δυο γειτονικων χωρ ων να θυσιασθ η το δικα ιον , αντι να παταχ θη η αδικια _Ωο-αιαι αρχαι ειναι χαι ι ) Αυτοδι αθεαις κα ' ι η καλη γειτονια , _ειπεν δ κ . Αλλε ν , ΑλΙ' η καλη · γειτονια πρεπει να εχη ως θεμελιοι το δικαιον . Επομενως η Τουρκια ιπρεπ _τ να _τεθυ ει ς ταξ ιν χ αι οχι _ιμμ ι σως _^ να _υποδτιχθη εις την Ελλαδα να παυση υποατηρ _ιξοναα την αξιωοι _ν προς αυτοδιαβ εσιν της Κυπρου . 'Απδ Ελληνικης πλευρας υπα ρχου ν και αι δυο ωραιαι αρχα ' ι που ανε _φιρ _εν 6 κ . Αλλεν : Η επιθυμια φιλικων σχεσεων μετα χ ης Τουρκιας χ αι ο ποθος προς ιφαρμογη ) ν της αυτοδιαβ εσεως . Απο Τουρκικης πλενρας τι υπα ρχει Μονον δ π ο Χ ι ¦ τ ιχ ο ς Ι χβ ιαο μ ο ς , επειδη η Τουρκια ο-υνορευει μι την Ρωσ _αιαν , Κα ' ι ατο κατω - κατω , κυριε Αλλεν , πως- ειναι δυνατον να υπα ρξη φιλια μεταξυ δυο χωρ ων , ' οταν η μια αποτελη ~ _ιμποδιον εις την -υπο της αλλ ης ιχ - πληρωαιν ενος υπεροχου Ιδανικ ου Διατι , κυριε Αλλεν , ι χετε την _αντιληψιν οτι η Ελλα ς θα τρ εφη φιλικα αισθηματα προς την Τουρχ ιαν , εστω και αν σφαγιασθουν τα δικαια της , ενω φρονειτε Ατι η Τουρκια διν βα θεωρ _υ φ ' ιλην την Ελλαδα , εαν ι _φαρμοοθη η _αυτοδια _θεαις Περ ιεργος η λογικη αας , η οποια αποτελει συνταυτιση της Αμ _ερι « α _ιιχ ης πολιτ ικης / 'Β τ · ν «¦ - « « Β · τιαν , η οποια , αια να διατηρη _θω δλι γον ακομη εις την _ζεοην , _προβ αλλει αναιδω ς ηλιθι α προσχηματα . ΚαΙ η πολιτικη της αποικιοκρατιας ειναι ιπι του _προκειμενη σαφης : Η Κυπρος πρεπει να παραμεινη Αγγλικη , διοτι η Τουρκια δεν θελει ενωσιν της £ _*< _ισου μι την Ελλαδ α . Επειδ η Τουρκια χ αι ' Ελλας πρ επει να παραμεινουν φιλαι , δεν ικανοποιω την διχ αιαν αξιωαιν _ιτης Ελλαδ ος , αλλα την αδιχ _οτ _απτκιτησΙΥ της Τουρκιας 11 Κολοκυθια . 'ΑΧλα _χσλ κατι _αλλ _, ο . Καθ ' ον χρ _ονοι οι _ικπρ ο _& ωποι τ · ης πλειοψηφιας νον 'Αγγλικου λαου , οι Εργατικοι , οι οκοιοι _ενζδς μηνω ν η δυο το πολυ ιτων Οα ανελθουν ει ς την _εξουοιαν , διακηρ υσσουν οτι το Κυπριακδ _ν ζητημα 9 α Χν & _ιι δια _τ-ης Αντοδιαθεσεω ς , πας ομιλων Ινανι _ιον αντης δυσχεραινει την καταστααιν . ΚαΙ ομως οι _Αμερικανοι _—Ι _ηλαδη οι αχ ολουβουντες τον συνεχ ω ς αποτυγχανο _-ντα κ . Νταλλες—θελουν να ιμφανιζωνται ως _προσπαβουντες να διευκολυνουν τα πραγματα . Παραπαιουν χωρ ι ς να το _αντιλαμξανωνται και δημιουργουν κενον που καραδοκει να χ αταλα _€ _η _. δ διεθνης χ ομ / ιουνισμος , / ναντ _ιον του οποιου κοπτονται οτι _αγωνιζονται . _Ιδεωδεστερον συμμαχον απο τον Νταλλες δεν ημπορουσε να ανευρη δ Κρουτσεφ . Υποστηριξουν την Κν € ερν ιαιν τ , ων _Συντηρητικων οι Αμερικανοι , διοτι η μυωπια των δεν του ς επιτρεπει να ιδονν οτι ερχονται αλλοι εις ιην Ιξουσια _ν . Α ς _αναλονισβονν οι Αμερικανοι του Νταλλες χαι του ει ς Αθηνας _εκπροοιοπου του κ . Αλλιν , οτι δια της _ηολιτιχ _^^ των τασσονται αλλι } λεννυοι με τους καταρρ εοντας Α γγ λους Συν τηρητι χ ου ς . Χρειαζεται μηπως νεα αποδειξι ς πης προς το _6 α ραθ ρον πορειας των Τορη δων 'Αρ > χει το γεγονος οτι μετεφεραν ει ς μιαν _αποικιαν τας ιν Αγγλια κομματικο ς διαφορ ας . Οι Τορηδ ες δια τιον εν Κυηρω αντιπροσωπων των εφθασαν μεχρι του σημειου να καλλιεργουν ιν τη Νησω την _δυσπιοτιαν προς τους Ε ργατικου ς , προς εκεινους δηλαδη που ανριον θα _κυβ ερνησουν την 'Α γγλιαν . Αια προιτην φοραν εις την Αποικιαχ ην % Ιστορ ιαν της Αγγλιας συμβ αινει τοιουτο τι , το δποιον αποτελει οειγμα ισχ ανπς πολιτικη ς χ αταπτωσεως ικεινων που εφαρμοζουν τοιαυτα ς μεθοδους . Την τακτικην ταυτην _απεπαι-υψεν η βουλευτης κ . Τζε γκερ κατα τα ς προς τους δημοσιογραφους δ ηλωσεις της την προπαρελθουσαν _Κ-υριακην ει ς το « Ληδ ρα Παλας * και _επανελαβ ε πλεον συγκεκριμ ενως προχ θες εις αρθιον του εις Αονδι νιον _ιφημεριδα δ αντιπροεδ ρος του Εργα - τ ικου Κομματος κ . Ν _τραιμπεργχ :. Δεν πρ οκειται επομενως π ερι αδεαπο : ω _ν φημων η παρεξηγησεων . Λατρεις των αρτηριοσκλ ηρωτ ικων αντιληψεων οι Αμερικαν οι του κ . Νταλλες . Κα ' ι συνοδοιποροι των καταρρεοντων Τορηδων . Ουδει ς φθονος . Β ραφουν Ιοτοριαν , δια την οποιαν _μιτ ' δλι γον θα -Ιντρεπωνται και οι Ιδι οι , _ινω ημει ς _ιμπ , νιομεν τον χο _ομον δια της ιπι . 'ιονης μας να ιπιτυ χωμεν το ανεκτι μητον αγαθον που λεγεται 'Ελευθερ ια . ΠΤΑΣ Τ . _ΜΑΡ-ΚΙΔΗΣ II ΕΗΙ ι » ΗΙ _ΜΓΙΙΙ ΚΜΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΓ Τη ν _, ΙΜυελΟ _ουαιιν Κυρια χην ιΙοτιινο μικοι του ΚΙ () ιν . ου _ΚλιΙΛου _οννελαυον ιχ της ιν Ο - _μοςκΒιτιι ο ! κ (« ς του τον χ . _Νι · _κον Μω ( Ισιο ) , _υπαλλ _ηλον _ποοιι τ _( ιι _(! ιιμΒ ()( 6 ι « Ι 'οιμς 1 >< ν —Μ - πςιοι ' _» . Την Ι Λιαν _ημιι 'ιιν _ουνεληι | 0 _ι | _ι _! ι ( ι _« αΙτ <· _ις α _ι « _Κκ λιανιι ν Φιι _λΑχιποος Π ( ι ? . ι · χ ( Ι _οπ ( ιιι , ηι . ιχ ( ας 17 _ιτιΤιν . ΙΟΙ ς _τιιν Λιχηγυ _οον των Χ . _ΛτΟ χον Κλ ηοΙ 6 ην 6 ιν _ιπιτο απη χΟι _· ς Ιι τοι ' ις { πιαχ ( η Ο ) , Κατα τα ς _μεταμεη ( ινι « τιοιι _Λςκις _της _παοι'λθ ουαη Κυριακ η δυναμης _Λοιραλιιας σιινιλα-( Ι « ν ι _| _αι . _ι . οιι ικ _τοιν ιν _Λγιμονοικ ι . ι _ιιι κιων των , Λ _<|> ου ηι ιΕι ' ινη · ηαν _τι ιυτπς ενβκλι χως , _τιιι' _αηνι _, ιι _οιις Κωναταντ ην _, ηλικια ς _ΙΙ . _Ι ετων , _Ανιι _οι'ιν , '¦ !·< , Μενι · λαον , ι : ι κ « 1 _Νιχον _Λοιζοι · 1 Ιιιττ ( χ « , 20 ετων , ως ν . _ιιι τον _Κνοιαχ _ον _Χοιιοοοτομιιιι , η / . ιχ · _τοπλυγην , ηλιχια ς ι ! 1 ιτιιν . 10 ( ς _Ληει . φιις των ν _., κ , Ι 1 « τ τι / α _χιι . _ταζητ ριτ _αι ΛυΛ _πολλοιι _υ . _το τη Αοτιι νομι & ς . Ιιι ς το χωι ! ον ΙΕυ _δας , ως μκτα & ι & ει υ ιν Λαονακι _ανταοχοιτης μας , Λιι : · νι )(> γηΟηοαν _ωσαυτοις _ευενναι ι _· πο _ηυναμι _ιον ( _ΙπΒιαλιιας κατα τα ς νυκτας _τοιΙ παρελθοντ ος 2 α 6 ι · ατου κιι ι της .-ιαοΕλΟ _οι'βη Κνοιακ _ης . 'ΒΑ οικημα _Τ (»> _θοησχΕι'τιχου ι ιλλο _γοι' του εν > , υγφ χωοιοιι ιι _Οκιητηθη _ιξοΜιχιστι χιις . ΟΙ _ι _> ιενι ' _ςιγηο < ιντΒς τας _ινευνας Λ-, _τ _ιχομ _' . παν ιχ τοΒι οιχηματυ τοΒ > _ι υλλ _ογοιι φωτ ογραφιας των Λυξεντιοι ι , Λενα , _Τοαγχαςιη , Χρκττ οηοι'λου κ < ιΙ Αλλοιν . ΚΙ ς το ( ιι ' το χωριον _εχι _'χληφορηπαν την νυκτα _τοιι π ( ι « ε ) .-Οοντιις _ια ΛΒιιιτιι μ _ιτι _'λλαηια τ ης Κ , Ο . Κ . Λ . και της 11 . 15 , Κ . Λ . Την _( _κομενην ιτελ ιοΟη ιις _τον ' ναον _του χ ( ι > ρ [ ο ι μν ·] - μυ ( τ ι _ _'ον των , _ιοτονιων . —Μ ας _μρΤ ( ιο ( 6 Β _Τ ( Η ικ _Ριζοκαμ , ταποκ , _ιιι ι ιο _,-ιαρ ιλΟον £ αβ ( _ιατπν ηοΒιιν _ιιιν _το _τιι κατευ _- Οιινι ' ιμενα , _τ ρος 'Ληιιπιολον _'Λν-Ληεαν ιιι ' _ΒΤοκΙνητη . ΠΛΗΜΜ ΥΡΑ ΜΑΘΗ ΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΒΚΥΠΡ 10 Μ _ΒΥΜΝΑΙΙΟΝ ιι χοι · : ι ινι ( πναι » ηι ) : τ « ν _μαβηματον . - · ΠΡΟ _Κ ΜΙΜΑ Κ ΑΟΗΠΙΤΟΝ ΚΑΙ _ι ' ΒΚΙΙΙ _Ι . ΙΙμ χιη αν _χΟ ις τα τακτικ α μαθηματα ιν τψ ΙΙ _αγχι'πριφ _ΒυμναοΙφ . Ο αριθμ ος των ιγγραιριντιον ιΙς το Βιιμναπιυν _ιι | ιτ ιις ικιΟι ιτων ( ι ιερι < Ιι | παντα _προιιγοι ιμι'νιιν . _Συνολικως ιν [ - ΥΡιΙ φηπην μι χοι της χΟις ιιι _ι ιι μα » ι | τιι ( , _εξακολουθουν ομως ΛΙΙρ οοι να π ρποιρχι _ιινται κιι ! _Λλλοι προ ιγ γραφην . Ο _ΙΥμνα πια _ρχης _)> ρ . Κ . ι _ιιιι ' _ριοακις Λι | ο _ι 1 Λνιγνω η ιν ι _· 1 ς τι ιιις μαΟητας χαι ( Ινιλυπκ την ιγχΒ · κλιιιν του 'ΚΟνι Ι νχ ου Μακαριου , ( II . _υ .: Τ » κεηιι _νιιν της ιν λογψ _ιγκυκλιοι » ιΛι ιμ _»· οιευ _Ο η _τ _! ς ηρ υπι | ( ιτιιν ΡκΛικτιν _τοΟ _« _ΓΟνονς ») _προππιωνηιτκν αυτους ιπ ! τη ινι ' _ιρξιι του νι _' ιιυ πχ ολικοιι ετους . 'Λψ ιιΟ Λιιγραψ _Β την _Λχολου-( Ιηπομινην γ ριιμμην _καιι ' ι την νιιιν ον , ιιλι χην _πεοιοΛον , ο χ , Βυμνιιοι ' Λρ / . ι | ι ' ινιΜ | _ιρ ( Ι ιι ιις τιιν απη οτολην του ( Β / . ολεΙι ιυ , τον (· _πιις ( ιτι _τι ιΒ 'ιιι Ια ειναι ιιχλον _»!· _τος ι'Ον ιχο ς « _ραχυς _, ως Λναιμ _ιρπ χαι _τΙς την _ιγκ ιχλιΛν τ » ι > ο Μακιι ςιιιοτιιτ ( ι { . > 'Λκ _ολιιυΟ _ιιις Λ κ , Βυμναοι _χμχη ς _ανειιιι _/ Οι ι ι ! ς ια καθ ηκον - τα τιιν | κι ( 1 ι τιιν χαι ιτυνιπτι _)· _οεν ιΙς _αυτοιις ιι ) _Τοις μιιτιι ( Ιι >· λιιυν ιιΛπ (« ν _ουνατην _ηρηιιηι _»· ΙΙιιαν _πριις ιινηη τυξιν τοΟ ηνι' < * >· ματΛς των _κιιΙ _χι ιλλιιργπαν ιου _χαραχτη _οο τιον Λια της ΛπΟ < η · ( ιιηκος _ρ | ς ιην _μελιτην χιιι οι · Ι της ικιιΒ Ταλλευπεως παντος τυυ ιιιιιΟι'οιικιι ' _νοονιιυ , Ι ' , ν _τ ιλπ Λ Λρ , _ιηνριΛιιχις ιτΛνι η _εν ιΙ ς ται ' ις μαθ ητ ης _Ιιτι _πριηπ να πιρωπι τοιις κανονι - ηιιηιις _τ «( ι ηχολιΙ _οιι _καΙ να ικηλ _ηφηην τιι οχολιχη ιιον _χιιΟι _)· χοντα μιιτα πληρους ιιυνιιιηΙΙηηιΙΛς _της _νυΟΑνη ς _τυιν Ι ' νιιντι _ιαι ιτιΤιν , τη κηινιονιιις χ «| τ _«· 0 ΚΟνους , ηΛν , ηΟ _») Λ _> . νις μο · _τι _ιι ι _ηοιιιλην κιιι ιιι ( > χ (( ιν . Ιιριι Ιιι _ο _Λμιλιας του χ , 1 , ' ηιι _- _νιΛαχι ι ' _Ιχι ! _τνλνη ΟιΙ _αγμιαμΑ πρ οιοταμιν ου τιιυ Ηανιι _ιτ _. Προι _- _τοσυγχιλληιι τ ης Ι , _'Λρχ _ιε , _τιιι χο · πης χ . Καλλ η Ιχοι ' , _Ι' / . ς την τιλιτην παριοτηοαν ικ των ι χολικων Ι _ιιι 'ιιρ _ιιιν οι χ . χ , _ι οιχρατης Κυαγγι'λΙ _{ | ς , γραμματευ ς , Μ ατθαιος _Κοινπτ αντιν _Ι οη ς , τιιμιν ις χαι Μιχαηλ ΚυΟ _ραιιοτης . II 10 ΛΛ 12 Π Ι _Ι ΚΑΓΗΒΗ _ΤΟΝ Ι _ιχ της με γαλη πρυπελευο _ειης μαθητων ι | ς το ΙΙα _γχυ / ιριον Βυμναοιον το πςιυΒιλ _ημα της < λ _· λιι ι | ΙΙι ) ς _ηιΛακτι _χαυ _πρηαιιι _ηικοΟ χατι _ητ ι _) _Λξυτι ' ρην . Ος Λντιλαμ _ΙΙιιν ομιΟα _, η _υχ ολικη 'Κιιο _ρεΙα Λευκιοο _ια ς ιν πυνιρ _γ αηι _Η μιτ _α του χ . 1 _'υμναακ ' _ιρχοιι Οα ιπιλι νι ' _ΙΙ η _ιντ ος _τη ς _Μιοιιμ ι ' ιοο τιιυ ιν _λυγψ ζητηματο ς ως χαι του ζητημα - τος τ ης ατεγ ι ' ιηι'ιιι ς των μαθητων . II ννοΛΙΙ ν Λ Μο γι [ Λ ' () ι ' _ιριΟιιος των ιγγραιΒ > ιν _- των ιι ς την _ιχιιλην _Ει ιμουηλ μαθητων ιαεριΙΙι ι αιπαυτως πι ' _ιντα ιτροηγ _ουμινον . Τα τακτικα μαθημ ατα _ηρχιηαν ιις την ιν λογιιι _ιχ υλην < 1 λΛ της _χΟι ' ς , πολλοι _ιι _μως μαΟητ ι ιΙ ιζακο _- _ληνΟ _ι ιΑν να πριιπιρ _χωνται προς ιΥ , _γραιΙ ' ην , ο διοικ ητης ΣΥΝΕΡΒΑΤ . ΑΜΑΠΤΥΞΕΠΣ ΛΜΜΟΧΟΙΤΟΙ , 23 ( ΤοΟ Αν . _ταποκ ριτοΟ μας ) , —Ο Διοικ ητη ς ιιιν _ι ργατικη ς Ανατπυι Μις κ , 'Α · _λι _ξηντιρ εττιακ _^ Οη _σημερον την πολιν μας , Οπου Οα παραμ ( _ΙνΤ ) μεχρι της 26 ης 4 ιιυοιιτος μηνος , ινα _επι _Οιωρησπ μιτα τ & 0 η _» _υτιρου _ιπαρχιακοΟ λιιτοι _ιρνοΟ κ , Βι . υργ ( ου Πτιουρου Αρ 0 μ 4 ν Ζιιν < ργα · τικυν ιν τη ιι ολιι ηοΙ τη _Ιιιαρ . Κ ( α 'Αμμοχωοτου , ΔΕΝ ΔΙΕΝΗΡΒΗΘΗΣΑ « ΣΥΛΛΗΨΕΙ Σ ΕΙΣ ΦΡΕΝΑΡΟ Σ ( Τ ης εκρηξεω ς _προηνη-8 η κωιων _ικρουοικ ) . ΛΜΜΟ _ΧΟι ΤΟΣ _, 23 ( Του ανταποκριτου μας ) . — Ιι _ΕρΙ την 7 ην _ε-3 _τιερινιΙ ν του _παρελΟονΙ ος Σα 66 _αγοο _ιοημειωθ _η £ κρη _ζις βομβας εις νην _-ηλα-ιειαν του χωριου Φρ εναρος , _& £ ν _εοημειωθηοαν _οΟτι ι ' _ιυμαΛα _ουι ι _Στρατιωτικη μηχανοκινη τος πιρι _- πολος _εισερχομενη κατ ' ικ ει ι _ ν την στιγμην Ης ιο χωρι ον _, _ηκουαι τη ν Εκρη _ξιν _και ειδοποιησε _τως δυναμεις _ισ . _Λι χλ . _ειαΒς _Αυτπ , _κπτι _^ Πηοον α _ιΙοοχ και _περιεκυκλωααν Ιο χωριον μεχρι της _?> ης τιρωιν _η ς _^ _ο-ιοτε και επιβαλον κατ » οικο ν τιεριορισμον _, Λ _0 _ιοκ 1 _νητον ( _ιψωδιασμεν ον | ιι Ιι _εγ _ωφωνον _, τιερι _ηλΟι τω χωριον καΙ ικαλεπ _ε βλοι _, ς _τοως _ιρρενας κατο : · _χοι _,-ς _, ηλνκιας 12 £ ιυν καΙ ο _ω ι οπως συγκεντρωθ ουν εις το _προαυλιον του δημοτ ικου ο _ολειου ( ιο οποιον ητο περι φραγμινον με _οορματοπλεγματα . Εκ _ει ιιιιεοτηο αν ελεγχαν των ταυτ οτητων και ανεκρ _ΙΟη _- σαν Εν _τ _ιλει διειοχΟησαν Οπως _επισιριψουν εις τΛς οΙκΙας των . Ταυ . _τοχρονως βλλαι δυναμεις ιισψαλ _εια ς !> . ενηργησ αν ει , ονυχι οτικπς _ιρευνας _Λτ , ο οικιας ιι ς οικιαν . ΑΙ _ερευνα ι _ιτειιεταΟη _σαν ιις ιους _αγιΛυς και _εις τους κηπους . Ο κατ ' οικον περιορισ μος ηρθη περι την 2 μ . μ , Λεν εγενοντο συλληψει ς , _Συμψ ωνως πρ ως πληροφοριας μας προ _τΒ _> ς _ικρηι . ιως ηχηαεν ο _κωδων ιος εκκλησιας τοΟ χωριο υ . ΖΗΤΟΥΝ ΑΠΟΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ . _ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑ Υπο του « 'Αχιλ _λιως » Καιμα · _κλιου απεστα λ η -ττρο ς _τ 4 ν _Κυβερ · _νη-την το _κατ οτε _ρυ -τηλιγρα _ψη · μα : « Διαμαρτυρ μεΟσ εντονως δια την συλληψι ν καΙ κρα _τησιν ινιυ 61 κης τοΟ _Αρχιμανδριτ οο Μαξιμου Κοιιρσουμ ττα και _ζητουμεν αμεαον αττ _ολυσιν αντου » . 01 ΑΥΟ ΘΑΝΑΤ 0 Π 01 ΗΙΤΑ 1 ΛΕΝ _Λμφιβαλλομεν οτι _αμισως και ανευ δισταγμοι ο Κυβερνητης Οα μιτατριψο _τΙ » _ιιτικυρωΟιΒσαν χΟΙς _ιπτο του Εφετειου Οανατικην καταιΙκην των Κωστα _Μιχαηλ κα ! Δημητρ ακη Χριστου . Διοτι , _ανεξαρτητως των λογων , ιια του ς οποιους μετετ ραπη η ποινη αρκετων ειλΧον προΒιγουμινιος , ιις την προκιιμ _ινην περιπτωσιν ουντριχουν καΙ αλλοι λογοι . Αρκει « μυς το γεγονος , ιτι Ιν _ιμ _μεταξυ οι κανονισμοι ικι ακιυυ Αναγκης _ετροπιι _- ποιηΟ ησαν ιι ς τροπον υστ « τωρα να μη ιπιιαλλπαι _οΓτε κατ ' ανωτατο _ν βριον η ποινη του θανατου ( ια την μεταφορων _οτιλυν , ΕΙ ς την Αγγλιαν _ιιν ικιιλουνται οι _βανατοποινιται , δ ' χι μονον ιτον ιν τω μειαιυ τροποποιη Οη ο νομος , _αλλ ' ακομη καΙ Ηταν απλως _κατατ _εΟη εις την Γουλ ην νομοσχι _ιιον προς _συζητησιν , _Δειομινης λοιπον _τη ς τροποποιησε _ως των Εκτακτων Κανονισμων καΙ τδν ιιοικυν _ελαφρυντικων περιστασεων 6 πο τας ΑττοΙας αμνε . ληφΟ ησαν οι _οιιο νεοι , _εττιοαλλι _τ αι 6 ' χ · μονον μιτατροπη τη ς ποινης τον , αλλα καΙ πασα περαιτερω επιεικεια . 'Ετι Ι τη ευκαι ρια ιχομιν να _παρατηρησυμιν , ιτι η _αρμοβιοτης _ενας μονου Δικαστου να βικα _ζη υποΟισεις τιμωρουμ _ινας με θανατον , καθω ς καΙ η αυγκροτησις ιψι _τ ιιου Ικ & υο μονον δικαστων , ειναι κατι που αντιβαινει προς την νομι _κην αντιλ ηψιν . 01 Μιχαηλ καΙ Χριστου κατι βικασΟι | σαν υπο ινα ς Λικασ _τ οΟ , ινω 61 οι δυο δικαστα _ι τ ( Ο _Εφετειου διιφ _ωνησαν ως προ ς τον Χριστου , η καταδικη του επεκυρωο _η , _βιοτι _ιτσι λι _γει ο ναμο ς . ΚαΙ Ιιου _, οιιν τοι ς 6 'λλοις _, το περιεργον οχημα να _Ιπικυ ροΟται θανατικη καταδικη δι ' Ισοψηφιας , _1 νι > προφανω ς τοιαυτη πιριπτωσις Ιπρεπε να αποτ _ιλη ευεργετημα _ιιπιρ τοΟ κατηγορουμινου , Ο Κυπρ ιακο » νομος ιιν _οκιπτιται ιτοι , Αλλα , τ ροπον τινα , _Οιωριι τον προ · ταδικον ιικπ στην ως ιχοντα ψηφον εις το Ε _φειειον , _Αλλ ' ιι ς το Ε _ιετειον , κατα νομικην αρχην , « δικαζεται η _αποφασι ς » τοΟ πρωτοδικου _δικαοτηριου . Πως λοιπον ο Δικαστης , τον οποιου ελεγχεται η αποφασ ις ιαν » _Ν ναι ορθη η οχι , δυναται να _ιχη ψηφον Ιττ _) της _Ιιικης του _αττοφασευς _ _^^ _Λ _^ _κ _^ _' _^^^^^^^^ _κ _^^^^^^^^ _ι _^»^ _οκ _^^^^^ _οκ _^^^^^^^ _οκ _^^ _1 _^ _κ _^^^^^^ _. _ι _¦ _κκκκιιικ κ » ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ ΘΑ _ΣΥΖΗΤΗΟΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ Ο . Η . Ε ΔΙΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΑ Ι ΟΤΙ ΕΙΜΑ Ι ΕΦΙΚΤΟΝ ΝΑ ΕΞΕΥΡΕθΗ ΕΝ ΤΩ . ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΒΩΒΗΝ ΔΙΑΠΡΑΒΜΑΤΕΥΣΕΩΝ —ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ! ΞΕΝΩΝ ΑΝΤΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ , —Ο κ . ΑΓΕΡΩΦ ΕΠΑΝΕΛΑΓ ΕΝ ΟΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕ Ι ΤΡ 1 ΜΕΡΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΒΜΑΤΕΥΣΕΙΣ . — Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΓΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗ Ν ΟΥΑ ΣΙΒ Κ ΤΩΝ Α . ΛΘ 11 ΝΛΤ , ι ι ) ( _Τοι . _ειντειποκοιτου μα ) . —Κ _εετα τας _υπαςι χοιισας _,-ι ? . ηροφοοι « ς , το Κ νπρκ χκυν δεν προχειται να περιληιρΟη μεταξι ) των πρωτων Οε ματοιν _, τα υ . _τυια Οα _απασχοληι 3 _υιη ιτ _' ιν Ιιυ ? . _ττ'ιχην Επι _τ ροπην τω ν Ηνωμενων ΕΟνων και εν αννεχε '(( την _ολομιλειειν της Βενι : ι ης 2 υνελενσεω ς . ΑντιΟιτ _ιος , επικρατει η γνωμη οτι τουτ ο Οα _μετατοπιοΟχ ι κατα το δυνατον μεταξυ των _τελευταιο _ιν ζητηματιον , διοτι ? ιι < ττε _υετια ιιτι _εινεα εα . ικτον να . ιξευρεΟη ιν τη > μεταξυ τροπος ι _.-ιαφης μεταξυ των ενδιαφ _ερομενων δια την διβξαγωγην διαπραγματευσεων προς _επιδ _ιωξιν της _λνπειος του _προΒιλημ _ιιτο . II ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΓΟΤΛΙΛ Περι του δυνατου της υπ / _ιρξεοις αημειου τοιαυτης ι . _κιςρης κυκ ? . οη _οροΟν εις τους διαδρομους του Μεγαρου του Ο . II . Κ . επιμονοι _η'ημαε , αι οποιαι δεν επι οειΙαιουνται , _ιΙ _λλ . ' ουτε και διαψευδονται £ · _πι > των αντιπροσωπε ιων 'Κλλεχδο , Αγγ λια ς και Αμερικης . Ανιεμ _ινετιει οτι μεχρι -τελους τη εβδομαδος Οα _καταη ανη ιαν πραγματι Οα τελεσφορηοη η εκδη _λπιΟειοα Εντονος _παραακηνιακη δραοτς των 'ΛμεριχανιΤιν προς _δαιτ _υποισιν ενος γενικου _οχεδιου , εντο ς του οποιον Οα ητο δυνατον να _εξενρεθη λυσι ς του Κυπριακου τοιαυτη , _ωοτε να γινη αποδεκτη Λπο του κνρ ' ιος ενδιαφερομ ενους . ΜΕΤΑ ΕΝΛ 3 ΙΙ 2 ΤΜΗΝΛ Συ γκεκριμενως , εικαζεται οτι , εαν υπαρξουν _ΟετικαΙ ενδειξεις πειΟου ηαι περι τη δυνατοτ ητας συνεννοησεως—τουτο εξαρταται κυριως Λπο τη ν Κυ · _βερνησιν τοΟ Λονδινου—δεον να Οεωρ ηται ( _ιειι αιον οτι Οα _παοατιεΟ μ η παραμονη του χ , ΑΙιερι _οφ εις Νεαν 'Τορκην . Εις την αντιθετ ον περιπτωσιν , η Αμερικανικη ηροοπαΟεκι Οα _σιτ-εχισΟη _κατι ' ι . το διαστη μα μεχρις υτου ελΟη , προς συξι ' ιτησιν ενωπιον τη Πολινικης Επιτρ οπης τα Κυπριακων . Προβλεπεται οτι η ονζητηαις αυτ η δεν Οα γινη προ της _παρελευσεοις ενος και ημισεο μηνος . Ο κ . _'Λβεοωα ) ευρισκεται εις αμεσον καΙ διαρκη επαφην μετα του 'ΚΟναρχον Μακαριου , Π αραλληλως , _ενημερωνει τον κ . ΗρωΟυ _ποι'ργον και τον _ανιιπληρωτην του εις το 'Τπουρ _- γειον των 'Εξαιτερικω _ν κ . Κ . Τσατσον τηλεφωνικως . ΕΙΣ _ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Διπλ _εοματιχη πηγη της Αμερικανικης πρωτευουσης ετονισεν οτι υπαρχει _εις την _διεχΟεσι ν _το > ν ενΟιαφερομ _ενιον _χιορων δι-( ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ _4 ην ΣΕΛ . > ΑΠΕΑΥβΗΧβΕΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΥΡΒΑΤΟΡΙΟΥ » ΠΥΡΟΙΟΥ ΕΤΕΡΑ ΟΜΑΣ Ε : 25 ΠΟΑΙΒΙΧΟΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΚ _ΟΝ ΕΠΙΓΕΓΑΙΟΥΝΤΑ Ι ΑΙ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΑ ! ΠΕΡΙ ΚΑΚΟΝ ΣΥΚΘΗΚΟΝ ΔΙΑΓΙΠΣΕΠΣ ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ , ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΤΗΣ ΠΥΛΑΣ .-ΟΠΟΥ ΜΙΑ ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΣΤΗ ΜΑ 4 ΜΗΝΠΝ _.-ΕΙΣ ΤΟΥΣ 22 ΕΚ ΤΟΝ ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΕΓΛΗΘΗΣΑΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ . ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΥΣΟΥΝ ΤΑ ΑΕΙΝΓ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ _Απελ . υΟησαν χθες την πρωιαν εκ του « πουργατοριου » _Πιιροιοιι 2 Βι πολιτικοι κρατουμενοι , οΒτινες _εΒχον μεταφερΟη _εκεε ικ του διαμετακομιστικου τμηματος του στρατο _πιδον ΚοκκινοτοιμιΟια προ δεκαημερου . ΟΙ απολυθεντε ς διηλθαν δια των εν Λευκωσια γραφειων Λεχχ εκ των _χβας _« . τολυοεντων 2 δ πολιτικων κρατουμενων . τ η Κ . 10 . Λ . Κ ., πρ οσεκυνηειιιν _τας αγιας εικονα ς του 1 . ναου Φανερωμενη κιι ' ι ι ' ικολαυΟοις ( Ινε _χιορηηαν _ει του τοπον δκιμονης των . ΟΙ απολυθεντες _χΟις ι _ξιηριιηιιν την χαραν των επι τη απολυσει τιον , αλλα ταυτ οχρονω ς κ « 1 την _λυπ ην τιον διοτι ιξαχολουΟιιι _ιν να _κριιτιιυντ _ιιι Λδικιο ει ς στρατοπεδα περαν των 800 προσωπων . Ελπιζουν , Βιμι ης _, Ιιτι _Χ « ρι Ρι ς τον Ιχανον ΕΟναρ _χην Οι ' ι λυΟη συντο μως το Κυπριακων , _ιιποτι · καΙ τα δεινα ολοκληρ ου τιιυ Κυπριακου λαου Οα εκλειψουν . Ουτ οι επιΤ _ιεβαιιππαν τπ δημηπι _ι-υΟεν _τ α ει το ι _φημτ ρι δα δια _τας κακιες ( τυνΟηχιις , ν . _το τας οποιας δια βιουν οι _κρειτουμ _ενοι , Ιδιαπιρι _ος δε εις τιι _στ ρατ _οπιδον ΙΙυλ _εις . ΕΙ ς το _στριετοπιδον τουτο _ειι οτν · Οι | _κι ιι _διαΙ 'ιιωπ _ε ιιις _ιπεδεινωΟ _ησιιν ιτι περαιτερω μετα την μιταιριραν των Ι . ΙΟ _χριετουμε _- νων ικ _τιιυ στρατοπεδου ΚοκκινοτριμιΟια _ς . 1 ! Ις του ς ΒαολυΟιντας χθες _Λιν ι . _τι'ΙΙλη Οηπαν , τι'οιομιπμ ιι _Ι , πλην ιι ς τους Χρησιιιν ΙΙατε _- ρα , ι ξ Λσσιας , Βεωρ γιου Ιωαννου , ικ Ξυλ _υτυμυαι 1 _, κα ' ι ΟρΟοδο ξον Χρηστου , ικ _Λαρνιι χος . ΟΙ τρ εις ουτοι ι ' ιπ _ολυ-Οιντε ς _ηιιν _ιχουν δικιιιι _ομα να ιιπομ _αχρυν _ιοντπι ι · 1 ς _Λχτινα περαν των τριων μιλιων ιχ του τοπου εντοπισμου των κειτα την ημερα ν , τη ν _6 ε νυχτα οφειλουν να ευρισκωνται εις τας οικιας τιον . Ο Χρηστο ς _ΙΙειτερα ειναι μαθητη της Λ' ταξεω του _Πιιγκυπριο _υ Βνμνασιου , _εδοισε δε _τεχ _ γραπτος εξετασ ει του παρελθοντος σχολικου _ετου εντος του _στρατο--ντ- * ¦ ¦ ' :. . _ΛβΜ _™» . _^ - _* - . _»*»*· . » εκ Γουνιου _, Κιοστας Β . Κ ουφου , εκ _Ζιικακιοι ' , κα ' ι _Χριστοφης Σα 6 _βα εκ Στενης . 01 _χΟις _εΙπολυΟεντε ειναι οι _εΙκολουΟοι : Κυριακο ς Π . Οικ ονομου , εξ Απαι σιας , Κιοστα ς Β . ΙΙα _πα , εκ Βερακιων , Χρυσανθος κοι Μι-. χαηλ _Χατζηπαναγιιοτου _, £ κ τ-. ¦ · · ' . « ι _ -ι · - · - .. _πι-διιι _' . _Ιιειν , ομοι , οι επ ιΒιλη-Οεντ _ε ει ς αυτον περιαριπμαι δεν Αρθουν , οΒιτ ο δεν Οα ι ) υνη-Ομ να συνεχιση τα ς οπουδι ' ις του . Οοαυτοι ς κα ' ι _ιιι ι ' _τιροι ¦ ι - , ' ¦¦¦¦ Ι Ιιο ιινιου , _λειρ _ιελαμπο ΑνδρΕου , εκ ΧλοΙ ριικα . Χριστ ηιρη Σα ββα , ικ Στενη , Πετρο Ευαγγελου , εκ 1 Ιοτιιμι _τ ιππης _, Κωστα ς Β . Κουφου , ικ _Ζιικα'Λπολυ _ιιΙ _ς _κρχτουμ _βνβς εν τω μιαω των _οιχειων _τονι , _> .. ' ... η . _' . * _... _..., « . _'^ ι .......... ¦ .. / .... ν .., _Μ ..... _λλ Ι . Ι .... λ .... / ,... 1 ι _& 11 ., Ι , ΙΙ , _ΙΜΙ ΙΙ ΙΙ | ΙΒ _'υιΙΙΜΙΙ _' ν Ιινι ' . ΙΙΙ /' βλητ ομ Λυσκολιας εις την ιξι ιι ρεσιν εργασιας , _ΙιΙς το ατ ρατοπ _εδυν Κοκκι _- _νοτ ριμιΟκι ς κρατουνται ιιπι _τ ι περι ιους _ΙΜΙ—70 πολιτικοι κρατουμενοι , ιι ς το διαμετακομισ η · κον _δ _^ τ μημα του Ιλιου _ατοιιτοπιδιιυ (¦ Ιεροι ( ιο—70 , Μεταξι των _τι'λι'ι ιπι _ιων τουτων περιλαμβανεται καΙ ο κ , Κυριακο ς Στυλιανου , εμπορο ς , ικ Λαρνακας , _ιιπτι ς μιτιηιρΟη _ιχιι .-τρο ¦ Ι μηνω ν , Βνα μι'τα ηερΟη ακολουθως ( Ι ς το « ηουργα _τ ιιρι _αν » ΙΙυρ _οιαυ χαι _ΛπολυΟη , ΚΙ ιο Λιιι μπιικ _π μιπτικον τμημα του _στ ρατιιπειι ηιι ΚοχκινοτριμιΟιΛς παρ εμειναν επι _υ _' _,-6 μ ηνας και οι _χΟις απολυθεντες ΧρυοανΟιις χαι Μιχαηλ Χιιτζηπανπνιι _ιιτ _ιηι , Ι ,, ΙΙΜ _' ι . _ΛΙ , ΙΙ , ΙΙ , Ι | Β , _|^ . Ι , ΙΜ , Ι ,,.,, _' , . ' η Πιιλιιιχι ιιριου , Ια χοι βος Κωνστ αντινου , ικ ΙΙιιυνο _υ , _Μιχοηλ ΚυιΙραι _οΙτης , ι · ς Αγιου _'Λμβαοσιου Κυρηνιια _ς , Π αντελη 'Λντοινιου , ιχ Πυλα ς , Ορ Οιιδο _ζος Χρηστου , ιχ Λαρνακας , Κλιι ' ιν-Οη Χαραλαμπους , ιχ _Λιχιιιμου , Βειο _ργιος Ιιιιαννου , ιχ Ευ · λοτυ μβου , Ανδρεας ΤηανιΛ ς , ικ Κατι » Λιυκαροιν , Ιοιαννης ΨραγκεσκΙδ ης , ικ ΚαΒ _μακλιιιυ , Σα ββας ΣολιομοΒι καΙ Μιχαηλ Χριστοδουλιιυ , ( χ ΤυμΙαιυ , Ανδρεας ι ' . Ηαλι ισσινος , ιχ Λη > - χ ιιιπ _ιιι , Αρ η Κυριακου χαι 'Λν Οια ΙΙι'Τ ' . μιι ι , ικ ΙΙι 'λος , Ανδρεας Παναγη , ικ _ΒερΙιιυ , Χρηστος Ποτερας , ιξ Λσηιος , κ αι Ανδριιις _Φιητιου _, ιξ _Αγιιις Μιιριν ης _Ξνλιατυνι , ΜΑΡΙΑ ΟΑΡΗ ΕΙ 1 ΙΙΡ 01 _ΗΥΟΗΝ ΙΙ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟ » ΕΝΕΚΡΙΘΗ Η ΠΑΡΟΧΗ & ΙΑΦ 0 Ρ 0 Η _ΓΟΚΟΗΜλΤΟΗ Κατ ' _Λνακοινιοπιν τ η Κεντ ρικης Επιτροπης Απολυοιιι _- νοιν ιχ των Κ ρατητηριων , συνεδριασε χθες το απογευμα η Ιι · παρχκι _χη 'Κπιτρο / ι η Λι ιιχ _ιιισ _ιιις , απ ιιτ _νλιηΟιΙπιι ιχ των χ , κ , Β , Πουλια , Ζηνων ος Σι βιρη , Ι ' , Ηολι _ιοΙιιυ , Λ ουκ η _Χιιτζηλιιυκιι και Μιλ _π ιΙΛι ιι ι Σελιπα , κιιΙ προ-Μη γ ! ς π ' ιν _ιξ / , τ _απιν _ωρισμενοιν _περιΗΤιιιοεικν απολυομινοι ν κ « Ι την ιγκ ρισιν της _παυοχιι ς διαιιιιιροιν ιΙοηΟημΛτω _ν , ΚατΛ τ ην αυτην Λνακοινιοπιν , η ιιι ς Λνοι Επιτροπη |) α π » νι · _χΙθ || την _ιζιτ ιιοιν των _ι ( β · _ριπτιιισιιιιν των απολυομιναιν _, πυνι _'δ ριαζοι _ιριι πριις τουτο τ _ι , _Τριτην ικοοτη _ς _εβδιηιι ' ιδο ς , ΕΠΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ _ΛΕΜΕΙΟΙ , 23 ( Του _αντ αποκριτοΟ μας ! , —Υττο τοΟ ΠΙιιΗ _οΙ Δικαστη ριου κατ _ιι ικαοΟ η ιι ς 9 λι ρων προστιμ _ον ο ικ _Μενοικοι _ι _, κατοικος Λεμεσου , Κυριακος Νεοφυτου , 18 | Ιτιιν , καρεκλοποιος Ι ιιι δημοσκοπει φυλλαδιων _τηι , ΕΟΚΑ την _38 ην Αυγουστου , ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ ΤΟΝ _ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΟΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΟ _Σ ΚΥΠΡΙΠΝ ΛΟΝΔΙ ΜΟΒ _ι ( 23 ( Μδιαιχερον _ιηλ _ενρυοημκ _υπ' Δρ _Μ 5616 ) ,-- Υτιυ _τοΒ » ενταυΟα _Βραι _^ ιου _ιης ΕΟναρχι ας ε _« λ { σβη _χθι _, ς Ιν ιξ » 1 , ναζι Αγιων Παντων μνημοσυνον 0-πιρ _ανιτπαυοεω _ς των ψυχ < 3 ν των φονευΟιντων καΙ Ικ _-χ _ιλαοΟενιων Κυπριων , * _Εττι | Λνημοουνον ομιλιαν _ιι , εφω _- _νηαεν ο γικ _^ _κκ _^ ς του Βρα _^ _ιιου κ . Μαρκος Σπανος , Ι 8 ΜΗΝ 0 Σ ΦΥΛΛΚΙΣΙΣ ΕΠΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΝΟΝ ΦΥΣΙΒΒΙΩΝ Κατ _εοικασΟη _χθις υττο του ιν Λευκωσια ανωτερου ΕΙδικου Δι - καστου κ . Σαιμ , _κΙς Ι β μηνον φυ · λακισιν ο ικ Λεμεσου 19 ετης υδραυλικος Κωστ _ακης Αντων ιου ευρεθεις Ενοχος οτι μετεφερ ε τρια κενα φυσιγγια , Ο κατηγορουμενος , οστις , εα . ρουαιασΟη ανευ δικηγορου , Ισχυρι σΟη _ο ' _τι ανευρε τα φυσιγγ ια κατωθεν μια ς ιλαιας και τα μετεφερε με σκοηον να τα παραδω - σει _εις την αστυνομιαν . ΜΑΟΗΒΡΙΑ ΚΡΑΤΕΙΤ Α Ι ΕΙΣ ΟΙΚΙΑΝ ΤΟΥΡΚΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ _ΑΜΜΟΧΩΣ ΙΟι , 23 ( ΤοΟ αντα . τιοκριτο υ μας ) ,- 16 ατι _ογιυμα της χΟις _εκυκλοφαρηοην ι ις την _τιολιν μας φυλλαοια τ _(( ς ΕΟΚΛ , _ΥτοΝ των ( , υνβμεων _οαφαλιιας _ηυνιληψΟι | η < κ της τιολεω ς μας _μαθητρια της οτ ' ται . _εως τγ . _Ο Ελ _ληνικοΟ ΒυμνααΙοο 'Λ _μμοχωπιου _'ΚλλΛς _ΠοΧοχρονη _Παναγιδ η _, ηλικιας 17 ειων μι _τυν Ιοχυρισμ _ον 6 ιι _ιιινκ . μ _ε ς _· υ ' λληδιο _, Η ουλλι _ιφιιει οα _μπιψ ιρΙ _Ιη και κρατειται εις _οΙκ Ιπν _Ιουρκο ») _Λοτυνομι _. χοΟ εις ιην τιαλοιιιν 'Λιιμ _οχυπιον ΑΠΕΛΥΟΗΣΑ Ν ΔΥΟ ΕΚ ΤΟΝ ΣΥΛΛΙΙΦΟΕΝΤΟΝ ΕΝ ΛΕΥΚΟΣΙΑ Την Ι μ _, μ , _ωραν τΙ ) ς _χΟις _ΛψεΟη ιλευΟερα ικ τοΟ 'Λατι , _νομικοΟ _ιικι _βμοΟ Ο μορφιτας (| κ . Ι _ε-ιαντ α Βεοργι αδου Ιοιοκτ ητρια καταστημει τος (« _πτικ _ης _κατο την _οιιιν _^ _ι _. _) _κρατουΒ _, ιν Λευκι _, _κιια , _'ΛτιελυΟ η ωσαυτως _κειι 6 κ . Πι · τρος Πατι ημιχεεηλ η Χ ι κ ι < ¦ γ . ?| _Λ , _Βη _κυιερ νητικος _υπηλληλος _, Οαιις συνεληφθ η κοτΛπιν ιιολυω ρου ι ρεΒη'ηι ιις την κατΛ την 6 ι ) 6 ν Α ρεως _ιτρ _, ' ΑΙ ) , οικιιιν τοΟ κ , Ι , Αρτεμιου ιν ' ιος της οποιας _Λιιμιν _εν _ι « 1 _ινοι κι φ καΙ της οποιας ιι | ινηλικες ( νοικοι πυντ : λη >| . Οηα ( ιν , • Αμφοτεροι οι Λνωτι |« . _ν _ιιχην _ηυλληφΟη κατι _ι τι ι Ιν Λιυκ ωοΙςι ( ρευ · ν « ς της _« _αρελΟουιιης _ΙΜμητης . ΟΑΝΑΤΟΣ ΜΑΟΗΤΡΙΛΣ Ατιι ηι ι ( χθες εις Λ ιν _Λεοκω Ια _Βενικο _ν _ΗαοοκομκΙιιν 1 > η _> Μ « Ιχι μεταφερα !) ( _ιιριι , _ιτ , _ΛηΟινοΒιηιι η 17 ιιις μαθητρια τοΟ Ε μιιορικ _ιΛ Λιι . _κιιοι Λειοιι . _ιηΙας ΧρυοιοΟ / α Κω _νοταντινοι _^ ικ της ινυριας Χρυσιιλι · νκ _, _ιτ _ιιιπηΒ ,, Προς ιι , αιιριιωιιιν της _ιΙιιΠ _ενεΙαε , _, ικ _εης ΑιιοΙας ο _/ Ιτη Λττ / Οαν _ε _, Μ δι-« _ν « ργι | 0 (| σημερον _χκειαψια , ταιιτι _ωι . ι « ι _Λμι . Μ · , Ιιτι _κρολοται _τιεμι « Λ · πλαοιικης ανπιμιιιι _» . ΝΕΚΡΟΣ ΕΝΤΟΣ ΣΤΑΥΛΟΥ ΛΜΜ _ΟΧΩΙ _ΤΟΙ 23 ( ΒοΟ ιινιιι . τιοκριτο _Ο μας ) , - Την ηρι , ιιαν ιης σημερον _Λνεκρ / Ο η _νεκ _^ _χ _' , ς ιντΛς _οταιι · λου _, δτιου _διιμινιν , Α Ικ ( Ιουνιου καΙ κατοικος _ΙιαριΛιΙ _υν 30 ουνης { . • _πηιτ ης Βεωργιος 'Κ _φρπιμης , Το _τπΟ μα τοι ) _ΛιΒκομ ( αΟι | ι | ς ιΛ _Νοοοκομειον Αμιιοχωοκκ ) διοι _νεκ ροι | ιΙαν , _ΑΠΟΣΤΕΛΑΕΤΑ Ι ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΜ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΜΓΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ! ΑΥΤΗ ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΠΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΠΙΓΛΗΘΕΝΤΟΝ ΕΚΤΑΚΤΠΝ ΜΡΤΡΩΗ . - ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΨΗΦΙΣΑΝ Η ΒΕΡΜΑΝΙΑ , Κ ΙΤΑΛΙΑ , II ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ . ΑΘΗΝ ΑΙ , 23 ( Του _ανταηοκρ ιτο υ μας ) . ΤηΙεγρα _φειται ιχ Π αρισιω ν , ' υτι η Επιτροπ η Δικαιωμ ατων του 'Αν _θεωπου του Συμβουλιου της Ευρωπ ης εις το Σ _' τρααβου _ργον , ενωπιον της οπ οιας ειχε καταφυ γη η Ελλας ιν σχ ισει _με το θεμα των εν Κυπρω βασανιστ ηρ ιων _ιΧαβ τ μιαν _β αρυσ-ημαντον αηοφααιν : Κατα το δυνατο ν ταχ υτιρον , αποστελλεται ει ς την Κνπρον ειδικη Επιτροπ η εκ μειων της , η οποια Οα προβη ει ς _ιυρντατην _ερευναν δια να διαπιστωση ιαν τα ληφθεντα εκτακτα μετρα αποτελουν παρ _^ χβ ιασιν των υποχρεωσεων της Μ . Γβεττανιας και καταργουν τα χατω χυρωμενα δια διεθνους συμφωνιας δικαιωματα του ανθρωπου . Κατα την σχετιχ ην συζητησιν , η Γρεττανικη ) αντιπροσωπεια χ ατεβ αλε πεισμονα _προσζχ αθεια ν δια να ματαιωση την απ _οσεοΑτι ν της Επιτροπ ης , _αλλ ' η επακολουθησασα ψηφοφορια _, απεδειξε , το ματαιον των προσπαθειων της , Οντιο , η αποφααις της 'Επιτροπης _ιληψθη δια ψηφων 4 κατα 3 . ' Υπε ρ της αποστολη ς Επιτροπης ιψηφισαν η Βερμανια , η Ιταλια , η Ιρλανδι α χ αι η η Ελλα ς . Κ Η Επιτροπη , μεταβ αινου - σα το συντομωτερον ει ς την Κυηρ ον , θα ι χη ως απ οστολη ν να εξεταση απο διιυνους _νομιχ ης αποψεως το αυνοΧον των ( _επιβλ ηθεντων υπο της Α γγλικης Κυβ ερνησεως _ιχ τακτων μετρων εναντιο ν του Ελλ ηνικου πληθυσμου της νησου . Υπολογιζεται οτι εντο ς τρ ιμηνου το βραδυτερον Οα αχ θη προς συζητη σιν ενωπιον του Συμβουλιου της Ευ ρωπης το ζητημα των κατηγοριων περι β ασανιστηρ ιω ν δια το οποιον η ληψ 'ς αποφασεως ιχει αναβληθη . ΟΙ ΑΒΒΛΟΙ ΕΡΒΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ κ . ΡΕΝΤΑΒΟΥΕ _-Υ- Η ΗΒΕ _2 ΙΑ ΤΟΥ ΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΕΠ _ΙΛΗΦ _ΟΗ _ΧΟΕΕ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΤΕΩΝ ΤΟΥ κ . ΝΤΡΑΤΜΠΚΡΒΚ . ΛΟΔΙΝΟΝ _, 2 Ζ ( Ιδια _ιτ _ερον τη λεγραφημα _υττ' σρ . 5616 ) . — Κα τα _πληροφοριας του επισημου δημοσιογραφικου οργανου _ιου Εργ ατικου Κομματος « Ημερησιος Κη ρυξ » , η ηγεσια του ως ανω Κομματος , ητις _συνηλθεν απο < _1 _ιε , _επροκ ειτο να _ιξεταση _τας ατΒΟκαλυψ _εις του _ιττανελθοντος εκ _Κυττρου Αντιπροεδρου του Κομματος κ . Τομ Νται μπεργκ δια την _συμπεριφοραν του Διοικ ητικοι * Βραμματεως Κυπρου κ . Ρεντ < τ > οι * ρΒ · Ρν « ττι _τεΟ Εργ _ατικοι - Κι μ ματος . * 0 κ . _ΝτραΤμπιργχ _, γραφων ε | ς _την _ιβδομαδιαιαν εφημεριδα « Ρ £ - υνολντς Νιους » _ιττι της _εττιοκεψεω < του _ιις Κυττρ _ον _, _ετπκρικει δριμυτατα τον υττο της Γρεττανικη ς _Κυβερνησεις χιιρισμον του Κυττριακου . Εν συνεχεια , ο αρθρογραφος παρεχει την ιια _βεβαιωσιν _, οτι η πολιτ _ικι ) του Εργατι κου Κομματος _ιπι του Κυπρια - κοι ) συνισταται εις την εφαρμογην της _σωτοδια _βεσεως ιντος τακτης προθεσμιας . Εις το ιδιον αρθρον , 6 κ . Ντραιμτ _τεργκ αποκαλυπτει ενεργειας του κ . Ρενταγουευ εις βαρος του Εργατικοι ) Κομματος και προς δυσφημησιν Εργατικων βουλευτων . Κατα τας δημοσιευομενα ς υπο του κ . Ντραιμπεργκ πληροφοριας , ο κ . Ρινταγουευ εκυκ ) _ιΖιι _? ι _αζ . μ _^ _ταζυ _κυΟ ι _^ _ιι ιιι _κ _^ ν υπαλληλων της Κυπρου φυλλαδια , φεροντα την _ιητογραι _? ην τον και το περιεχομενον των οποιων ειναι _δυσφημητικον δι ' ωρισμ £ να μελη τοΟ Εργατικου Κομματος . Μετα > ζυ αλλων , το φυλλαδιον _ιχσρα · κτηριζε του ς Εργατικους ως προσωπα επι των οποιον 6 εν δυναται τις να _βσσισΟπ · ΕΠΙΚΥΡ 9 Ι ! » ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΙΗΣ ΕΙΣ ΟΑΜΑΤΟΝ ΚΑΤΑΑΙΚΗΣ ΤΟΝ Κ- ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΔΗΜ . ΧΡΙΣΤΟΥ Ο ΕΦΕΤΗ Ε 5 ι . ΙΕΚΙΑ ΔΙΕΦΩΝΗ 2 Ε · ΠΡΟ Ε ΤΗΝ ΑΠΟΦΑ _2 _ΙΝ ΛΙΑ ΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ Ν . — ΘΑ ΥΙΙΟΠΛΗΟΗ ΠΡΟ Σ ΤΟΝ _ΚΥΓΕΡΝΗΤΗΝ ΑΠΗ _Ε Ι 2 ΧΛΡΙΤ 02 ΤΑ Ανιιιτατη ν _Διχαστηριον , _Λπιιρτιζυ μι'νον ιχ του _Αρχιδιχα _εποιι ιιρ ΙΙιι , _τ ζρτ Μπι _ρχ χαι του ιηι _τ ου χ . _Χι-κιει _ιπεκυρυισ _-ρ _χΠι ς την _» 'Ι _Οι ' _ενατολ χατε εδικην των Κωστα Μιχα ηλ , ηλ ικια - _' !> ιτ ων , ιχ ΙΙ οταιιιτισ σης , και Δημητρακη Χριστου , ηλικια Ι !) ιτων , ι _£ Αμιαντο υ . Αμιι οτιροι _τιχον καταδικ _απΟγι _ιι ς θανατον _ι _' . _το του Ανιοτ ρρου ΚΙδιχο _υ Λιχαατιιυ κ , -α Βμ , _τυριΟρντΒς _Ρνοχοι ιιτι _μιτι ηιρον Βν Λπλαπολν _ιΙ ιιλ ην τυπ οιι » Τομπσον > υμ ποσοτητα . _τυρομιεχ ικ _ιΤ ιν . Ο ι _η-ιτης κ , _Ζιχια δα φιονησι ν ιο πρ ο το _οημιι ον _ι'ιτι η Κατ ηγορια _απιδριξΒ _πνραν παπης _ΛμεΒι β ολιας τη ν υποΟι · - σιν εναντιον τιιυ Λημ _ητραχη Χρισ του δια να του ιπι _βλη ι _ιη η ποινη του θανατ ου , Ο κ . / . ι · _- _κιιι _αννιρ ριν Ιιτι τιι _υτ ιμμα διν ( ε . _τιδπξρν _Ικιινιι ποιητικω τα γι _γονοτι ε , οΒ'Τοις , ιοστ ρ να ιπι ( ιλη ( Ιη η Ιδια _πινινη ν . _ιιι _γΙι τον _δυυτι -ρον κατηγιιροιηανο ν . Λογιμ τη διαη _ιιινι _εις των δυο δικαστων , παρμμινιι ιν _ισχυι ι | Λποηασις τιιυ ΜΙδικο _υ Δικαστ ου . ΙΙ μας ιδ _ηλιιιΟη ν , _τιι των συνηγ ορων των κατηγο _ρουμινεον κ . κ . _ι . ΙΙ αυλιδ η καΙ Λ . Κληριδ η , Οα _υπ _ιιι ' ιληΙΙ η ιιιτηοις _χι ' ιριτ ος προς τον Κυυ _ι-ρνητιιν . Η ΕΠΙ ΔΗΜΙΑ ΒΡΙΠΠΗΙ ΟΛΙΒΛΤΕΡΟΙ ΠΡΟ _Σ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΓΙ Ι ΤΟ ΒΕΝΙΚΟΝ ΝΟ Ι ΟΚΟΜΕΙΟΝ , ΑΛΛΑ ΠΚΡΙ ΙΙΟΤ ΙιΡΟΙ ΚΑΛΟΥ Ν ΙΔΙιΙΤΙΚΟ Υ _ι ΙΛΤΡΟΥ _Ε _,-ΠΕΡΙ ΚΟ ΙΝΗΣ ΚΑΙ Λ Ι ΙΑΤΙΚΗ 8 ΒΡ ΙΠΠΙΙ _Σ . Ο Γοηθος Διευθυντης Ιατρικων Υπηρε σιων , Δρ . Ο . Οασ ι _λαττουλος , _ανεκοινωσε _χθις _υτ ι ο αρι θμος των κρουσματων γρ | π · πη ς των _ιηλαΟιντω _^ εις το Βενι . κον Νοσοκομε _ιον Λευκωσιας κατα τα ς τελευταιας πιντε ημι ρας ι . _μειωΟ η μεγαλως , _Προσιθεσεν οτι οι Ιατροι καΙ τα μελ η του νοσοκομειακου προοωπικου του Βενικου Νοσοκομειου _Λκυκωσια ς τα προοβλ ηΟιντα υπο ΥρΙππης ωνι ρρωσον και Ι ' . χουν ηδη αναλα βει καθηκοντα , καΙ 8 τι τω ρα το Νοοοκομε _ιον λειτουργει κανον ικως . Ε ν τουτοις ο ! _Ιιιωτ αι Ιατροι παρατηρουν 8 τι ο αριθμος των αοΟενω _ν , του ς οποιους καλουνται να _ιπιοκ _ιφΟουν , ηυ { ηΟη κατα _τ ας τελευταιας ημ ι ρα ς , _Βυνεπω ς η _μειωοις του αριθ μου των προσερχομενων ιι ς τα Βενικον Νοσο . _κομειο ν διν σημαιν ει κοι ' αναγκην και μειοσιν τοΟ αριθμου των κρουσματ ων . Ε _( ιιλλου , μας _μεταβιδετα ι ικ _Κυρηνκιας ιτι το Ιν βικατον περιπου των κατοικων τ _ης πολεως κα ) _ιπαρχ _ιας Ιτροσ _εβληΟτι ικ _γριππης , Λ { ιον σημειωσε ων ειναι το γεγονος « τι , οι μιν Κυβ ερνητικοι Ιατ ροι ομιλουν περι κοινη ς γριππη ς , οι Οι πλειστοι των Ιβι _κτι . κων _πβρΙ « Ασιατικ ης » γριππης . ΠΙ Ι ΤΗΝ ΕΑΑΑΑΑ ΑΟΗΝΑΙ , 23—Κ ατα _τεληρο · φοριας τον τελευται ων ημερων προς _τΛ Υττουργ _ειον Προνοιας , η _ιπιι ημια της γριππης παρουσια · _ζετοι ως ιπικτα _θειβη τεισον ιις Αθηνας , δ ' σον καΙ _τος επαρχιας , Ο Αριθ μος των κρουσμ ατων Ιιν ειναι δυνατον να _καθορισΟη επακρι βως , καθοτι αριθμο ς ασθενων , παρεσχοντων ιξ ιλαφρας μορφης , δεν προσιρχονται εις Ιοτρο υς . Βενι κως η νοσος ειναι ιλαφρας μορφης , Πλην ιοημειωΟικ _ταν καΙ κρουσματα πηΛπρ _υς μορφης καΙ με ιιτιπλο κας . Η νοοος διν προσβαλλ ει μονον νεαρο προσωπα , ολ λα γενικως του ς παντας , ανεξαρτη τως ηλικιας . ΟΛΝ _ΑΤΟΙ _^ ΕΙλ ΑΒΒΛΙΑΝ ΛΟΝΛΙΝΟΝ , 23 ( Ρι ουτ _ερ ) . — Ετεροι 19 θανατοι ικ γριππ ης κα ) των _ιπιπλοκ ων της _ιοημειω-Οησαν σημερον _εις _Οριτ τονΙαν . Μιχρι τουδε _προσεβληθιισον ικ _γριπτιης 250 , 000 προσωπων , συμ · περιλα μβανομενων 100 , 000 παι · 61 ων . — ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΡΠΙ-ΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ¦ Σ Υ Ν Δ Ρ ΟΝ ΑΙ ¦¦ · . Εο _ωτερι _χιΟ ' ' , _'Εξωτι _ρικβΟ ητησ _ικ £ * . 50 Ο _μι λ 'Ετ _πβια £ 7 . δ » 30 _μιλς Η συνδρομη ιιναι _ετροπλη _ρινιτεαι . ¦ Τ Ρ Ι Τ Η ' _· . _- ¦ . . . . ' - '' 24 Σ επτεμ βριου 1957 . _——*—— . Σεληνη Ι ημιρας . Ανατολη ηλιου 5 . 36 ' —Δ . 5 . 42 ' * θεκλης πρωτομαρτυρας . Παναγιας Μυρτι _διωτισ _οης . ι υ κ . ΒΚΕ Ι _'ΤΣΚΕ ΛΛ ΖΗΤΕΙ ΤΑΧΕΙΑΝ ΣΥΝΟ ΛΟΝ ΤΟΥ ΚΟΙ ΝΟΓΟΥΛΙΟΥ ΛΟΝΛΙ ΝΟΝ . · . ·» ( Ρι ,, υτΒρ ) . — Ο _ιι ρχηγ , _ι ,,,, Ι ΙΙμ _ι ) , _ανιχου Ι' . ργιιιι _χιιιι Κομματος χ , χ , _μ , _Ο 1 χι _ιτοκι 'λλ δι ' απ _οιμινου ιιηνι _ιματος _πςοΙ ς τον 1 Ιρ _ιοΟνη _οουγΛν κ . Μιι _χ μιλλαν _ιζητησι ν _, ιιπιι ι ιιΒ 'ιος πυγ _χειλ _επι _) τιι Κιιινιιοου · λιιιν πριι της ιΙ _) ι _| 'Οχ κοΙΙ _οΙ , μ , _, ημιρας κανονικης _ηυνιιλμυ ιιυ · του , δια να συζητηση την ιεΒι _^ ι _)· _οιν τ ου Αγγλι _χοΟ προ _ιξοι _ρλητι _- _κιιυ _τιικιΜι ικ _Ιι' / ο Ης 7 ' , ιι χαι Λλλ < ι μιτρα _ινισχυσι _τιι ις της οιιρ _- λινιις χα ) μιτρ ιιιπμιι _υ τιιυ « λ ))· _Οιοοιπμοιι , 'ΙΙ ρΛ χης ' Ληιι ηιιιλης τοΟ μηνυματος , _ι · Ιχρ συνιλΙ _!)) τΛ _« πκιω _δις 'Τπουργι χι ιν 1 _ιυ | εΙΙιιι ' _ιλιιιν * νιο 'Κρνιι τικιιΟ _ΚΛμμιινι ς , Η ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ ΕΧΕΙ ΚΑΟΝΙΣΓΗ ΣΟΓΑΡΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ! . ΑΝΑΤ ΟΑΗΜ _| Ενα αποκκλι _ητπκον _οιρδρβν των « _ΟΙκ _βνι _μιχων Ι 'αιμ » εξ αφορμης τ η ηωληοεω _ς της Ιονικης Τραπεζης . ΛΟΝΔιΝΟΝ , Σεπτεμ βριο . —ΕΙ ς το _τι λευταιον φυλλον των « Οικονο μικων _Ταιμς _» του Λονδινου δημοσιευονται τιι κατωτε - _<) θι σχετικως με την Ιονικην _Τρειπεζαν : νΗ αγγελια οτι η Ιονικη Τραπεζα , επωληοε τιι _υποκιετρ .-ατη ματα της ει ς την Κυπραν οημαινει δτι _ειι _.-ιροειοιμασιαι δια τη ν _εςαιρανιονν της Τρι _ιπεζης _αυχης _απο την ανατυλικην _οκηνην Εχουν _φΟαειει εις το _τε' _λμαιν των σν _, _ιιι . ' -. - - Πρ οκειται δια το δευτερον _Αγγλ-ιχον _τραπεζιτικον Βδρυμα το οποιον , ει _ειντην την περιο _χην του κοσμου , διαλυεται απο τα ς αρχας του τρεχοντος Εχονς . Ηδη , κατα . τα ς _αρχιις του περασμενου μηνος ειχε γ ινει γνωστον οτι οι μετοχοι της _ΑνΛιολιχης _Τρειπεζη _ιι / . ον _αποδεχΟ η την πρυτασ _-. ν τη ς « _Τσαρτ 5 _οντ Μ _,-τανχ » 5 πιλ αγοραση _τεις _μετοχας τιον ν . αι _απορροφησπ ενα Βδ ρυμα το οποιον , κατα την διαρκειαν τη _πεντηκ _οντ αετου ς δρασεως του , _εΤχεν υργιι - _νιοοει περι τα εικοσι υποκαταστηματα , εις ολυχληρον την Μεσην 'Λνατολην . Μα _ρομοια φαινεται τω ρα οτι . Οα ειναι και η τι · χτ _τ τη Ιονικης Τραπεζης . Προ ετους ιιυλι ς , η Τραπεζει _ιιυτη ποι · ιδρυ-0 η το 1859 , ειχε τριαντα οκτω υποκαταστη ματα ρις το _εξοιτερικον . ικ των οπο : ε » ν τα 24 η- _σα-ν εις την Ιιλλαδε _ι , τα 8 εις την Αιγυπτον κεει τα ι ! εις την Κυπρον . Τα εν Αιγ υπτ ιο υποκα - _τειστηματα απιολεοΟη ααν οταν ο ,-τρυεδρο Νασσερ , ει απαντησιν δια την επιχει ' οηοιν κατα _της Διο ' _ιρυγος , _κατεσχε τας _'Λγγλογαλλικα εμπορικα επι χειρηππς εις την Αιγυπτον . Προ ενος περιπου μηνο ς ιιγνελΟη οτι μια κατ' αρχην συμιιων _ιιε ειχε συναφΟη δι ει την αγορων απο την ' 1 ι | ιπορικην _Τραπεζειν τη _ς' Ελλαδιι ς τη Ιονικης Τραπεζης , συμπεριλαμ βανομενων κα ' ι των μετοχ ων χαρις ρις τα ς οποιας η _τελευτιι ' ιι αυτη ελεγχει και την Λειικη ν Τραπεξαν . Δεν φιιινε _τιιι να απεμενι · τοτ ε πιιρα η _διειρρυ _Ομισις μερικων τελικων λεπτομε ρειων χαι η ειγοοι ' ι των _υποκαταστ ηματων τ η Ιονικη ει : την Κυπρον ι ' ιπο την « Τσαρτε ρντ _Μπανκ _* - σημια ' νει οτι η πρωτη εχει _ουσιαστικω διαλιΟ η ιι την Μεσην 'Λνατολην μη ι ' _ιπομρνοντεον πλεον παρα των _κεντοικΛν γραφειων ει το Λεινοινον . Ουτε η Ανατολικη ουτε η Ιονικη Τριεπεζι χ δεν ημπορουν να _βειορ _ηΟουν μικρα Ιδρυματα ιφ ' ιισον οι _τελειιταιοι τα _ιν απολογισμοι εμη / ανιζουν εσοδα ¦ 14 _ι-χιιτ . κα ' ι 13 , 5 ικ . Η _Τ . λιρων 'Λ γγν , _ιιις . ΙΙαι / υ / . α » ι . υΙα . ιι , αι μιζρι » εν συγκρισει με τα αλλα Ιιρετ _τ _α-πκα τραπε ζιτικα _Ιδρυ-I μειτα τη Ανατολ ης εκ των _Λιι οιεον τα πλεον κνριωτερα ειιφανιζουν Εσοδα κυμαινομενα , απο 60 . εκ . ειος 800 εκ . λιρων Αγγλιας , Το _γεγονυ αυτυ απαιτει και μιαν ευ'λογον _εξηγησιν της _εξαιρανιοΕιο ς των δυο Γρεττανι κιιν _τρειπεζων . ΑΙ κυβερνησεις τη _πρριοχη αυιης ακολουθουν _οικονομικην πολιτικην με σαφως _εΟνιν . ιστικαν πρ < κτα . < ι . το < Ασμον κα ' ι καθι στουν , οτνε . _-τως , δυσκολον τη ν επιτυχη λειτουργ _ιαν ξενων τραπεζων , εκτο ς πλεον ιαν αι τελευταιο ι εχουν _ευρυτατον χεκλον εργασιων ο οποιος καλυπτε · _, οχι μονον μιαν « Αλα πολλα _χκ _^ α . Η τι _« _χη , _εξ αλλοι · , ' δεν _εοο · ηΟ _ησε την 'ιονικην Τρσπεζαν τ ης οποια ολα τιι _ε-Ι την _περωχην « _ατην υποκαταστηματα ευρισκ ονται εις χωρας ιιπορ , λογηι των περιπλοκων τη διιΟνοΒ · πολιτικης , τα _Γοεττανικα εμπορικα οτμηιροντα εχουν περασει εξαιρετικω ς δυσκολου _οτ ιμας _κειτα την διαρκειαν του τελευτ αιου _ετου . ' Λλλ εΙ κα ' ι ανευ _τοι' παραγο ντος αυτου _ημπορι-ι να _Οειορη Οη _εξαιρετιχω πιθανον οτι η Ιονικη Τρειπε ζα Οα ειχε ν ιαοστη οοΟαρα ς πιεσεις δια να _συγχωνευθη με αλλον _Iσχι'ροτερον _οργανισμον εντο ς των ολιγων προσεχων ιτων . Η ( Ιπορρο _ψησις _ε ' ιπο τη ν _« _Τοιερτερντ Μπα _ 7 . > τοσον τη Ανατολικη _Τριεπεζης οσον και των εν Κνπριρ _υποκαταστηματοιν τη Ιονικη σημιζινει οτι ο πρωτος ικ του οργανι σμου αυτου 'αναλεεμυανει να δκιδραματιση αοβαρον ρολον εις την Μεσην 'Λνατολην . Κω το ' ιρα η Τραπεζα αυτη ειχε _σχ'μη-εροντα μονον ει την _Απιο Α νατολη ν χει ! τας Ινδιας οπου τωρα ιι ς τα 71 ) αρχιζα _υποκαταστηματα τη Οα προστεθουν αλλα 3 » ει ς την . Μεσην 'Λ νατολην . Η _αποκτησις δε « υτη αν κεει Οα ινδιαφερη ολου , φαινεται προοιριομενη να ινηιιιαιρ η _ολοις ιδκα _τ _ερως την ΙΙρ _εττανιν . ην _Τρατεζαν τη Μεση Ανατολης η οποια , (' εφ' οτου ηναγκασΟ η να εγκατ αλε . ' ψ ·) την ΙΙρρσιαν το _ΙΙΛΟ , _( Ιγοινιζ _ετια επιμονιο δια να _οτ _ερεωΟη ει ς την _περιονην τη Ανατολικη Μεσογειου » . ΟΛΗ Η ΕΚΦΡΑΣΙΣ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑλ _'ΙΔΠΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣ 10 Ι , Σεπτεμ βριος . — α * Μ Ανιερι * ανι 6 ες την _μεγαλυτεραν _Εκφρασιν την ε ' χουν εις τα ποδια των » . Αυτα γραφει ε ' νας Βαλλος φωτογραφος , 6 Πιερ Μπουλα , ο αποιος δημοσιευει εις το 'Αμερι κανι κον περι ο _£ ι κον « Λαιφ » μιαν καθολου ορ 6 _οβοξον _ικδοχην περι της Αμερικανιδας του 1957 . Τα _ρεποατοιζ του αρχ ιζει απτο μιαν σειραν φωτογραφι ων γυναικειων ποδιων . « Υστερα Ερχετ αι το μειδιαμα της » , συνεχιζει ο Βαλλος φωτογραφος . _« Ειναι το γλυκυτερον μειδιαμα εις τον κοσμο ν . Η _Αμερικανι ς μειδι α , οπως αναπνεει » . Ο Πιερ Μπουλοι ασχολειται κατοπιν με τ α κεφαλι της Αμερικανιδας : « Οι ωραιοτεροι Αμερικανικοι κηποι ευρισκονται επανω εις τα _καττελλα των κυριων » . « Μικρο -προσωπακια μ εμεγαλα γαλαζια ματια και μαλλια μαλλον ακατα - στατα : _ουτ η ει ναι η κλασσικη ομορφια μιας Αμερικανιδας « τυπου Χολλυγουντ » , διοτι εις καθε γυναικε ισν καρδι αν κοιμ αται η ελττις ινας κινηματ ογραφικου συμβολαιου . Αναφερομενος _ιις τας σχεσει ς μεταξυ των Αμερικαν ων _και των Αμερικαν ιδων , ο Βαλλος _ττ εριηγητης — φωτο _γρα - φος δηλοι οτι εχει εγκατασταση ενα ειδο ς « ουδετερ ος ζωνης » . Α--τι-ι την ) ι ιι _*· ν -Λτ ι . _'ριι ν _*? [ _ττ _~( κανει ς μ ιαν ομαδα νεον και απο την αλλ ην μιαν ομαδα νεανι δων που χαχανιζουν . Εις τι ) ν Βαλλιαν _, ¦ προσθετει , δεν θα υπηρχε παρα μ ια μονον αμας και ολιγοτερα χα χανα » . ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΡΑΦΟΥ ΤΟ ΠΟΡΤΟΒΑΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΟΙ ! Μι βΙΠΟΡΗΜΛ Την προελευσ _ιν του το μυθι - στορημα της Ιβηρικης χερσονησου Ελκει απο τα Βαλλικα Ιπποτικα τοιαυτα , τ ην αρχσιαν κα ' ι τ ην χριστιανικ _ων παραδοσιν . Κατα τον 14 ον σιωνα εγραφη ιν Πορτογαλια το ονομαστον _ιπποτικον μυθιστορημα « Αμαντις » , το οποιον ευρε μιμητ ος κα ! εν Ιοττανια κα ! συνετελεσε να γραφουν πολλα παρομοια , συγχρον ως δε εγραφοντο _και ερωτικα και ττ _ι ριπετειωδη μυθιστορηματα . Παραλληλως ηρχισε καλλιεργου μενο ν το 6 ουκολικον μυθιστορημα , καλ υτερο ν δειγμα του οποιου ειναι τα εις την _Πορτογαλικην « Μερινα ε Μοκ α » του Γ . Ριμπει ρο και η « Αρτεμις » του Ι . Ντε Μοντεμορ . Καθαρω ς Ι σπαν · _κης προελευσεως ειναι τα μυθιστορηματα τα καλουμενα _ριθβΒ _65 ( ΙΙΙ β 5 , _εις τα οποια οι απατ εωνες _και ' _επαι ται ηρωες _εΒναι πληρεις ζωη ς κα ! φαιδροτητας , ειλημμ ενοι εκ της πραγματι κοτητ ος . Μεταξυ των μυθιστοριογρα - φων διακριν ονται οι _Μεντοθα , Αλεμαν και αλλοι . Τα μεγαλυτερο · * ομως Εργον της Ισπανικης λογοτ εχνιας ειναι το κατα το 1605 δημοσιευθεν μυθιστ ορημα του _θερδαντες « Δον Κιχωτης » , σατιρα των Ιπποτικων ηθων , το οποιον _εγνωρισε μεγιστην ετπτυχιαν δια μεσου των _αιωνων . Μετεπ ειτα το Ισπανικο * και Πορτογ αλικον μυθιστορημα δεν παρουσ ιαζει _ιδιαιτερον ενδιαφερον , διοτι ακολουθει το Βαλλ . κον και Αγγλ _ιχον τοι ουτον , κατα τον 20 αν _δε _αιωνσ ο Ισπανο ς Μπλασκσ . _(* η _« _νι ( . υ ) παρουσιαζ εται _μτ _αρκετ ην πρωτ _οτυπιαν , _εις τα Εργα ¦ ιου . ι ΕΥΘΥΜΟΙ ΔΙΑΛΟΒ ΟΙ —Βιατ ι παντρ ευτηκες τοσο νωρ ις αυτ ο τον παραγγ ελιοδοχο —Τον αθλιο ! Μυριζε βενζινη κι εγω νομισα πως ειχε αυτοκ ινητο δικο _τον _, ' { ν ω κατο πιν υπεδειχθη -πως καθαρι ζε μονος τ α ρουχα τον ! Β . 1 Π Μ Ι Κ Α Ο χρονο ι , αποκαλ υπτει τα παντα εις τους μεταγ _ενι _στερους . Ειναι Ενας φλυαρος , ο οποιος ομιλει και Οταν ακο μη δεν ερωτ αται . Ευριττιδ ης . Προ 30 _ετιας Η Παφος πανηγυριζει διοτι ηγγελ _θπσαν ταυτ οχρονως δοο μεγαλοι δωρ εαι , Ουτω , ο κ . Δημητριος Κ ωνσταντινο υ Οιι _ιδρυοτι Ι 6 ι < _? δαπανη το _τταρΟεναγωγ _ιιον της πολεως , το οποιον Οα ονομασβη « Δημητριων » . Η _ανοικοδομηαις Οα γινη υττ ο την _ιποπτειαν επιτροπης ( κ του Μητροπολιτο υ Ιακω βου ' _Λντζου . _λ-ιτ ου , _τι ρα _ιδραυ , Τηλεμ αχου Καλ . _λονα , _Ιτε _ψ ου _Ροοβαλ η , Σα _οβα 'Λγροτη , Ομηρου Δημητρ , οδη , _Λοιζου Φι λιππου , Λο _ιζοι , Χρι . _σεοφ ιδη , Ιακω βου Ιε _ικωδι _Ε η κα ι Λουκ α Λοιζιδ ου . Ο κ . Νι « , Ι . Νικολαι 'οης _Λνι . λαβε τ ην _ΙΓρυσιν του Β μμναο _ι . ου διαΟεοας χιλ _ιος λιρ ας , Εξ ιιλλ _ου οιι εψαοιυ _θ η η _ουμπληρ ασι ς του ναου 'Λγ . _Κενδ ιου . Η Μ ητρ οπολις Οα συνεισψιρη ιν . τος διετιας 200 λιρας και ο Μητρο πολιτης προσωιιικ _ωι 50 _λιρας . Αλλα ς 50 λιρας Οο διαθε - ση ο κ . _Τζιιμς Κων οτα _νταιν . Ο βουλευτης Παφου κ . Στελιος Παυλιδ ης συνεχ αρη τους _διοω _, · τας . ΚΟΙΗΗΗ _ΖδΗ ΓΚΔΡΟΜΑΙ Την προσεχη _Κνριιικητ ο Εκδ ρομικος , _Χυνδεσμ _ος _Λευκοιοιιι δι οργιινωνει _ικδςτομην ει τιι _ςςοχικα χωρια ΙΙΠι _τσιλιιι ς * Α _· _ι > ον _θιοδιορον ν . αι 'Αγιον ΙωΛννην , Αγρου . ΙιΙ προγραμμα περιλαμβανει ποοαι - ρετικην πε ζοποριαν , _κιει γευμα εις _Λγιον _θεΛδοιρον _παρι ' ι τιιν τοποΟ _εσ . ' αν Νερον του _Μεειετη . Εκ κινησε εκ του οικη ματος του ιυνδεσ μου την 7 + 30 π . μ . Τιμημα συμμετοχη . 170 μιλ ς δια τα μι'λη και 400 μιλς δια του προσκεκλη μενοι · . Δηλωσει συμμετοχης γινονται δεκτοι μεχρι του _ιΙπ _ογρι _· μ < ιτο της _προπεχου παρασκευη το κιεταστημεε _νειοτ ρρι σμων _τιΛ' χ . κ . _'Λδελιρων _Ιι , ι · - Ουμια δη . οδος Λιπερ _τη , αρ . 72 , τη λ . . 1770 , Λει · κνισ [« . ΤΟ ΤΑΧΤΛΡΟΜΕΙΟΝ _Ση μερον _Τριιην _ωναχωρΕι ΛεροπορικιΛ · _ταχυδρο _ιιιιον δι ' 'Κλλαδ _α , Βιιλλιαν _, _Βερμανιαν , Ι _τ _αλιαν , Αυστ ριαν , 13 ελγιον _, Ολλιιν _δ , ' αν , Μα ? . _ταν , Ελ _δετι αν , 'Λγγ ? . ιαν , Ην _εομενα _ Πολιτεια Α μερικη , Τουρκιαν , Γελ γικο »· Κογκο , Κενυαν , ΟΟγανδαν , Ταγκανι χαν , Ροδεοιαν και _Νοτιον Αιρρι χην . 5 ) _ρα κλεισιματος _σακκιον 8 π . ( ι . δια . συστ ημενε » _επιστολ _/ ις και θ π . μ . διιι συνηθεις . Λυριον Τετα ρτην _Λναχωβει δια _ΛιΟανον , _2 υριαν , Ιρακ , Ιορδανιαν , _Αι _γν . ιτον , _ιουδαν , Περσικον Κολπ ον , Ιο ραηλ , ΙΙ εικισταν , Ινδιας , Κευλανην , Γι ρμανιιιν , θαιλανδην , Μα ? . « ισιαν , Ινδον ησιαν , Χογκ _Κογι :, Ι _απιονιαν , Κορεαν _, Φιλιππ _ινας _, Ι _' ορμοζαν , Ινδοκιναν , Αυστοα · _λ . ιαν , _Νραν Βουινεαν , Νορφοικ , Π απουαν κει ! Νεαν Ζηλανδ . ' αν . Ωρα _χλειοιμιιτος _σακκοιν 10 π . μ . δια στ'ο-τημενα _επιστολ . ος και 11 π . μ . δια συνηθεις . Ωσαυτω ς Λνειχωρει δια Βαλλιαν , Βερμανι ' αν , Ολλανδια ν , 'Λ γγλιαν χαι Ηνοηι . ΒΒο ? . ι _τεισς Αμερικης . Ωρα κλεισιματος σακκοιν 4 μ . μ . δια συστημενα επιστολας κοι 5 μ . μ . δια συνηθεις . ΨΛΙ'ΜΛΚΓΙΑ ΔΙΛΝΤΚΤΕΡΕΤΟΝΤΑ Τριτη 21 _Σεπτεμβριου : _Λειικυισια : Λ . _Ιιουλλη , οδο Λευκι _, ινο αρ . 32 , και Β . Ιωαννοτι , οδο _Ληδρεε αρ . 1 _^^ . Λεμεπο : Ι . Ν . Βερολεμη , ι > δι > — παρτη αο · 7 . 'Λμ _μοχιοοτος : Α . 'Λναπτεε _ειιε ' εδ η , οδο 'ΚρμοΟ ι ' ιρ . 140 . Λιιρναξ : Β . ι ) . |) ικ » ι , ο , ιο Βηνιι _ινει Κ ιτιιω αη . 27 . · : _ιι ΜΝΗΜυ _λ ' Η _οιχογενριει Νικολαου Σ , _Ξυρι μη _ρισειρερεν υπερ του ι . ναου Προδρομου Αγρ ου μιαν λιριεν _, ει μνημην υταυροι · Ι . Καδη . ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Λ ο ν κ ο υ δ ι και Λ ο υ - κ ο υ 6 ι 2 : « Το παιδι και το δελφινι » , Λ ο υ κ ο υ δ ι 1 : « Ψωμι , ( ρωτας κα ι φαντασια » , Μ αγικ ος Κηπος : « Μπαρπα Βιαννης Κανατα ς » , Ρ ε τ ζ ι ν α : « Σατανικος διαρρηκτης » , Πανθεον : « Ερωτικες αναποδιες » _. Παλλας : « Τζεσσυ Τζαιημς , ο εκδικητης » . ΛΕΜΕΣΟΣ Ρ ι α λ τ ο : « Καρμεν Τζωουνς » _, Ζ α π- α ι ο ν : « Ωραια του Περαν » , Β ι ορδαμλη : « Ποθοι στους βαλτους » , Παλλας : « Χρυσο μου κορ ιτσι » , Αθηνα : _« Ζηλεια » , * Α λ α μ ιτ ρ α : « Θελω να ζησης μανουλα » . αμμοχωςτος Ο λ α μ π ι α : « Σειρηνα της ΑΙγυπτου » , Χσ τ ζηχαμπη β ' Η Θεοδωρα » , Ριο « Το Σα ββατο της οργης » , Η ρ α Τ ο ν : « Η ανταρσια ηρχι σε στο _κελλι Ι 1 » , Ι ν τ ε α λ : « Το μυστικο » . ΛΑΡΝΑΞ Π α λ λ α ς : « Μια οθωα στο Ικριωμα » , Μ α κ ρ ι δ η : « Κλειδι της ευτυχιας » , Ρ ε ξ « Βυναικες στο _λυκοφως » , Α τ τ ι κ ο ν : « Δρομος με τις ακακ ιες » . ΚΕΡΥΝΕΙΑ Ι λ α ρ ι ω ν : « Με αιμα γραφτηκε η ζωη των » . ΠΑΦΟ Σ Τ ι τ α ν ι α : « Εραστ ης με τ _ις εκστο γυναικες » . . ΜΟΡΦΟΥ _τι' Ρ ε ξ : « Λας Γινκαι- _ν * π · 7 » - υ ε ο ν : « Μια σφαιρα περιμενει » . ΑΒΙΟΣ ΔΟΜ ΕΤΙΟΙ Πανο ραμα « Στιγματι - σμενο ροδο » . ΚΑ Ι ΜΑΚΛ Ι Μεσο κλευς : « Λευκη μαγισσα » , ΠΑΛΛ ΟΥΡΙΩΤΙΣΣ Α Α τ τ ι κ ον : « Λι μα κα ι αμμος » . ΣΒΑΥΡΟΛ ΕΞΟΝ 12345678 _υ _ΟΙΜΖΟ _Β . ΙΙΩ _2 _' . . . Εις την Χρι · σπανικην _Ορηακει αν _ιι . αι < τι _τα ι 2 __ Υ _ηαρχει _κιιι τοΟ _γωμου . 3 , Αρχαια _ιιπο ικια των Κορ _ι . _υιων _ιις την _'Λχαρ-ιαιιαν _, _Εντατι της _Λευ · _κω 6 ος . Δοτικη αρθρου ιαν · τιοτρ _. ) _, . _) _ _^ τ _Μτο υ _τελε · _τσ ' ιας _Βεωργος της Αγν _·*· 1 _ 1 » . '* 'Λρ _/ ικα ¦ _, ι _^ _να- _ _τιιιι _ιι _ . Το υ , _ο . _ια ιι * _0 Βαλλου _ιι _υτου Ιατρου φερει μια _νωαος _, 5 , ΜΙ αγρια αυκη _ς { ς _ι ι ν _καΟειρευοι _Λιπν , 6 , ΟΙ _καΟηντι _^ 1 ! ° _ _' τοι του Πη _ιιηιοτημ _! ιχ ιχουν _ιπ ζρ _- 6 ( 1 τα ειι _ικ-, _^ ντα , 7 _, Λ _« . « ς _α-πυ _ννι · χ 7 τον τιυΟ _'αγηρπον _ρηιον _, - Β _)) 'ιυ · Οε οις ( ανη « τρ _, ) , Η , Μας τον ενθαμ'ζε ι ο _Ιιλλην τιροτ _αΟλ _ητηι _Κοοναδης _, - _ΠΚηΟοντνκΛς αρθρ ου , _*> _, ΚαΙ _αι _ΙχΟιις τΛ τιαρα _γουν _, · Χρηοιμη οε καθε _ριιοιοφω _^ ο _, ( λΛΘΙΙ Ι _ΩΙ : Ι . Κα _τ ιχ _ιι Ιι , _ιχον π ( ιν _Οιοιν _ιις _τ-Ιν γαλ _λικη ν ποι _ηοιν _, ¦ - _Ιοτιικον επι ρρημα , 2 . Συ · · τελει _ε [ ς την ικιστημο _νιΜΙ ν _προο & ον πολλων νι (*> ν _( £ ιΙ ( . η απη _^ _ν _, 3 , _Μοοπιχη ν < Ι _-τ . - Χρηη _πιηπο _» ιτπι ιις τα _ικιηουτα κι . Ι , _'Υπο _' _^ _ρν _ηι _ . ων * _Β ι ωιιρ . κ ων χωρα _· ς του Λ-/ , _ονοι _, ¦ Βραψη του αριθ μου 2 1 , ι > , Συοκιυη που χρηοιμι _υει Μιι _τι ' ιν ΙΕιμαμιΤ _Β _^ Βι ν _ιπ _ ιλη ' ) _ει . Οιν ιων _ Λμων της _τκιλμικης _^ _νηαιι _. _1 _ς _τ Λν _χορεΙ _ων _, _ιι , Πα _σικΛ κομματι ιης _οκακι / ρπς ( _ι , εν , ) . ¦ - ΒΙλη _, _Πυντικ _ΛΒ , αρθρου . Μια _τΛ _Ο Β . ο / ο > , £ ιοο , 7 , 1 : 1 τι ι λιιιιη κ < ι _Ι ι , * ιι | ιη _κι ) ς ι Μ £ · Ι , αι _οπη την κολποι ν τοΟ ΔΛνιη , £ 3 , . Χρ _^ ν , Β . η _-ιεριο _^ _ο _^ . 'Λναφπρι _- κη _αντιεηυι _Βιτ , 9 . _Ιι _ΙΝ η κιιλλω _ττι · ομου Κιιι Β > κικοο | _^ ηιιιι . ι Β , ( _Β _* τ ) _» ι . > , ΛΥ _^ Ο : ΙΚΟΚ Ι'ΟνΜΒ . ΗΟΥ _ΜΛΥ _Ρ ΟΜ _-Ι ΟΥ Ομ _« ι ον τιΜΒ . : Ι ΟΡΙΖΩΝ ΦΑ 2 . _υοι , χγιιι ) ( : » , _αυλαρχης , λ [ ιμαλαι α ι ' μαμ ι _? : κω _, ι . ΑΝ ΑΡ ' / ' ΜΙ Ι ΣΙ : ΑΛΛ , _ιι ' ΑΡΩΜΑΤΑ 9 , ΑΒιΛΙ _> : Λ _ΠΣΑ , ΚπΟ / ιως : 1 , ΟΥΛΙ'ΜΑΠ ? _., ΡΟΥΜΑΜΙΛΣ 3 Ι _> -ΛΑΜ ¦ _' _ιΡΑ _, 4 , αλ ιιο _> ι > . οχια ι : · ΜΑ ι » ΠΥΧι _Β . λ 7 , » Ι Ι , ΑΣ λ ι ι : _, _ιι , φοι : κλλα ς _, 9 , ΧΩΡΑ Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤιΑ Σ ΠΙΕΡ ΚΤΕΚΟ _ΥΡ _ΕΚΛ ΕΝΑ Κ ΟΙΝΩΝ ΙΚΟ ΑΡΙΕΤΟΥΡΒΜε _Μ Α 19 ον Κα ' ι η καλοκ αρδη γυναιχεε . _ευτυχισμινιι γιατι Οα _Ρδινρ μια χαρα στο . ταιδι , _της _εδιοορ εν , _ι νομισμ α λεγοντας της : —Πηγαινε να διαλεξε ι ς _μυνιι οποιο σου αρεσει . • Η Ζιλιε _τ : χαρουμενη ετρεξε Ρξω και στ λιγο _ξαναγι · _οισ ? _κρατι _Βιντιις ενα _χε ? αδονι που κρατουσε στο ραμφος του μια κορδελα _ποι ι εγραφε : < 2 τιιν πατερα μου * . Τστερ α ν . αΟι ισε στο τραπε ζι ν . αι ιερχιοε να γραφει : « Πολυαγαπημενε μου μπει-! ' _*· . · ιι · > _Χου ευχομαι χρονια πολλα χι ' _ευτι _· χισμι · να . Καθως βλεπε ι _οι οχι , _ιτομεει παντα , θα ηθελα πολυ να μπορουσα να σ' αγκαλιασω , ομως εισαι τοσο μαχρυα και ... » Η _υιλιετ _στειμε ' ιτησι . Τα ειχε _γραφει αυτα μονοκομματα και ζητ ουσε τω ρα με το _μι _' « - λο τη ς να προσθεσει και κατι ( ιλλο . —Πρ επε ι να γραψει » _κειι για τον εαυτ ο μου τιορει , σκειρτηκε και συνεχισε το _γρεεφιμο : _^ _ιιμαι πε ' ιντα με την κυρα 'Λρνω αλλα τιο ρα μενουμ ε στο Παρ _θοι . Κ αι ξερεις _τ ' ι μεγαλο κα ' ι τι _ιιμορερο ειναι ΙΙηγαιν ω ατη σχολη _κει ) . ογρτ _ οΙν και εμαθα να γριιιΒιΛ _ι καλα , οπιο βλεπε ις . Θα ηΟε / . μ να μου γραψεις ιιτι δεν _ειοαι πολυ δυστυχισμενος , γιατι εχι ακουσει οιε _ικει _κατ _οι _κακοπερνατε . Μια μερα που ειδα . στο χαρτη _τυ _^ μερος που _ειαειε , _Ρκλειιμα πολυ . > Τιποτ ε _ιιλ . λο δεν Εχε » . Σε ηιλω με δλη μου την ψι 7 . η καλε μου μπαμπακα πολλες ( ρορες και τα εριλι α μου Οιε σου τα _ητερει το μικρο πουλε ' ικι που ειναι ζιογριεφισμενο πανεο στο , χαρτι που οοΒ · _γρε + ο ) , γιατι τι » ι | ι ? . ι ο για πενα και Οελο ) να το φιλησεις κι ' _εσο γιε » μενα . Ζιλιετ » . 'Λι _ρου τελειωσε , εκλεισε τον ηακελλο και τον φιλη σε . Ι 1 κυρα 'Λρνω δεν μπορεσε νε ' ι μη συγκινη θει ιεπ * την _τρυιρερη εκεινη σκηνη κεει δακρυσμ ενη ει-: _—Δυισε μου τωρα να σου _γραιμιο την διΕυΟι _τνση . Κα ' ι _λεγοντιες _ειυτιε πηρε το γραμμιι κα ' ι ? γρατμε την διευθυνση του Κιο χελεν . Τστερα _^ ηγαν μαζι' στο τ ιχυδρομε _ιο κιι ' ι η Ζι λιετ ταχυδρομησε μονη το γρι ' ιμμα _αφου το ιρ . λτ ιπ ε για μια ιικομα _ερορα . * Ο καταδικος Βιαννη Ηυικελεν , πηρε το γρα μμα _ακρι-ΒνιΤι την πρωτοχρονια . Ηταν το μοναδικο γραμμα που επαιρνε απ' τον καιρ ·) ποιι Βιρισκοταν στα κατεργα . Με μεγ αλη περιεργεια κυτ-Τ ,, _^ Β τ _. _'ν _ιρ _* ! _Ι -1 'Ο ,, ι- ΤΒιν ΥΡ · ' - φικο _χειρακ _τηρ _ιε που _ειιλεπ _ρ για _πριοτη φορα , —Ποια να εγραψε σε μενα , _ακειρτηκ _ε < Ινιιι ' γι > ντι ις το γρα μμιι . —Η κορη μου , ιμιΟυρ _ισε κατασυγ κινημ ενος . Η Ζιλιετ μ « υ γραφει . Το κακομοιρο ... λι £ - ΤΠ _.. | _, 0 | ΙΒ _., _Ε νε _, ΙΙΙΙ _^ _ΙΙιΙιιΙσε το γρα μμα . Τε ' ι γ λυκα λογαζια της κορης του τον εκαναν ευτυχισμενα _γιιι μια στιγμη . Κα ' ι τα οαχρυα του αρχισαν να μουοκιυοτν γοργα το γραμμα που _οιαιυιζε . Οταν ρητασε στο σημειο ποιι του εγριιη _ι- « να φιληο ρι χι ' ι συ το πουλαν . ι γιατι το φιλοι νι * ινω για πινει » , ενη ιιοσρ χαποιιι κομπο στι » λαιμο . Κρριξ ρ μια ματια γνριο του , Βη _ερε τιι γρα μμει στα χειλη το υ κα ' ι _Λρχιορ να γεμιζει μι ' ιμλια το πουλακι , ινω τιι δακρυα μουσκευαν τα χερια του . Ι Ιιρ αοε καμποση ιορι ι ωσπου να ιι υνελΟι _'ι . Κα ' ι _ξιιη νιν , ιι του κατι _Βιηκτ μια ιδια . Κ _τ ρι _ξε αμρσιο οιον διπμοη _υλακιε κιι _ι τον _ριιιτηοι · : —Μπορ οι να γ ( . ιιιι |· ιιι κι ' _ιγι ' υ γρι ' ιμμα —Ν αι , του ειπε εκεινο . Ι ην ΚιΙ . Ιιι / . ι | Β μι _·> , Αλλα τι |· Κυρ ιιικι ' ι ιι Κυι ν . νλι ν διν _Ργραιμι _· . Βιατι να γριειρτι σπ ' ι παιδι του Βια να του θυμ ισ ει το ιιιπ / ιι ιου Νιι το ιτικρανιι γιατι Πιι επαιρνε γραμμει απ ' τα κατεργα _^ ( . )·/ ι διν Οο γριιτμιιι , _μονοι . ι ' ιγι μιι · . Λι ν πριπ _ει , Κτ οι _λιγιι _-λιγιι ΙΙα ιιι _Ερχ ασειι _· . () 1 δουλειες τη κυρα _Λρνιο διν πηγαιναν καθολου καλα . ΙΙΙν Ιανουαριο κι ' πι εχ ανε . Το Ι 'ι _Ι ' _ιρουα ριο διν ιπιιι _οι ιιιτ ν _πενειι χοσια η ραγχα καΒ το Μα ρτιο ) ιγοτιριι ι ' ιπο τετρ ακοσι α . Πως Οα τιι ( _ι γιιζι · περα ΙΙως Οα πληρυιν ρ του φορους , η ως , δ _διικτρα για τιι _πειιδια ' () ΚΒιρ ολο δεν κερδιζε ακομα τιποτα γιιιτι ητιιν _μαθητε-υομιν _ος , ΙΙ Ζιλιιτ συνεχιζε τ · ι σχολειο τη κοι η μικρη Μαρια ιιιιιζοιαν να μεγαλωσει , Κλιιτι ι ι ' ιπο χαμποσο καιρ ο ι | Ζιλιετ ρωτησ ε : —Βιατι αραγε δ / ν _μου ι ' _ιπΒιν _- ττ _μιΒ ιΙ μπαμπα — Ισιο του το απιιγορι υοι · ν , τ η _αποχριΟη _χρ η κυρα 'Αρνιιι , που καιαλ _ε ιυι' περιπ ου τ ι πυνιΒ _, ιιινι . Κτπι ι ' ι Ζι λι _ιτ σιγιι _-σιγιι Βιρ _χιειι να ξεχνα κοι να πυνη ΙΙι _- ιτ ο _μετιιξιι ιιι μιιγιιζακι της κυρα 'Λρνω διιιρ χως Βμιν ρ _χυιρ | _πιλατ ρ . Βια οιχονιιμια _ηλεκτρι χ _ου μαλιστα το Βκλιιν ρ νι . _ιιιι ς , ΙΟ δω χαι ιρι _ι ς ( ιδο _μιεδες τωριι διν _Βπκισι _ουιε διχο ηρι ' _ιγκιι , ιιυτι ' τιν απαραιτητα φαγητο . ΛΙπ _οριιυσι Ιιι _ιΙαιιι η > . υρα 'Λννιιι να ιξιιικ _ιινιιμν | ΟιΙ με ιΙ _ιιχι ιαι χιλιαδες _ιρραγχα ιιοιι ρ | - _χι παριι απ ' το Βι ωργο _Μαζρς'μιιν για τ η μιχ _ριχΙ λα Μιιρ _Ι ιι . ( - ) ι υιριιυσ ρ ιιμιο Ιιρι _» αυτα τα _χρη ματα χαι _νομιζ » 1 ιιτι ηταν ργκ _ι , ημιι να τιι _χιιλι _» πιι , ΙΙΙ ειχε _μετιιτριιμιΙ ιιλλιοστι ' π |· ομολογιες χαι μι του τακοι · πιιυ ( παι ρνε συντηρουσε _ΒιπιιχλιΙ _ιπι χα τη _μιχοη , Α ρχισε να ιιιιυλΛ _δμΙ ηορα Βι ρΒιγ ι « ι ( ι ι . 'Λλλα χι ' _ιιυτιι τι · · λιΙ ιιιοαν , ΟΙ διχιιητι _-χιιΙ χλητη-Οι ' ι ιιρχισαν νιι χτυπουν την , _ιΛι . τ _ιι της , ΤιΙτι · _ιι ρρωπτηπγ Λ-λΛ μεγαλ η ητενιι _χιι ιρια . _'Λχ ιΙμ _ιι « ι ' ι ιυτο ς Λ γιατρο δεν μπορεσε να κα · ει τιπ οτα γιατι καταλα βε την _Βιρριοστεια τη . Κνα Οραδιι _μεγαλ . ης _ε ' _επελ .-πισιας ρωτησε τη _Ζιλ . ιετ : — Εκανε ς τιποτα στο μαγαζι σημερα — Οχι , τ η ιιπι _, ντηαε η Ζιλιετ , Την _δλλ η μερα το μαγαζι εκλε ισε και η κυρα 'Λρνω χειροτερεψε . Δεν εφταναν υμως ολα αυτα , ι _' ιλλα αρρωστ ησε και η Μαρια . Η κυρα 'Αφνω _δρχισε να σκεπτεται οτι επρεπε να ξοδεψει απ' τι ς εικοσι χιλιαδες για την υγεια της _Τιιχρης . Η υγεια της κνρα 'Λρνω χειροτερεψε . Ο γιατρο αρχισε να _ηιοδατεα για τη ζει ! η της . Την ( ιλλη μερα _ιβΟε δ πιεπιι ς και την εξομολιγησε . 01 ελπιδες σωτ ηριας _λιγοστ £ τ )> αν . Μετα την εξομολογηση η κι _> - ρα _'Λρνεο , φωναξε _κοντιε τη τη Ζιλιετ . —Ενω Οα πεθανω , τ ης ειπε . θα μεινεις μονη με . τον Καρολο που τον εχεις βαν αδελ φο σου και με τη Χλωμουλα μα . Εισα ι _πια μεγαλη τιορ α καν σου εμπιστευομαι τα δυο παιδια . Πρεπει ομως να σοΟ μιλησιο για τη Χλωμουλα μας τη Μα ρια , θυμασαι τοτε που ειδε τον _μπιιμπα σου στη φυλακη _^—θυμασαι , τ ' ι ηοΟ ειχε πει Η Ζιλιετ , _τρικτπαΟησ _ε να θυμηθει . - _—2 . ο 0 ειχε πει , συνεχισε η ετοιμοθανατη , πω ς αν ' καμια « ορα η ει · γενικια εκει _· η δεοποινι που σε περιποι ηθηκε · στην ι ' ιρριοστια σοι , βρεθει σε αναγκη να τη βοηθησεις , η αυτη ν η κανεναν _« Λο δικο της . —Νειι , ναε . Το θυμαμαι . —Λοιπον χρυση μου , θα πειθεις _χη _Χλεομοιλα σαν να σου την εμπιστευοταν η δεσποιν . ' ς . -ερει ς για τα _χρη , _κετεε που ε > ι „ εκ ομολογιες — - Κ , λοιπον , ειναι της χι _.,,,, μουλα μα , τη ς _3 Ιαρι ας . Λυτα τα _χρημιιτα εινοι σαν Ιερα . Φυλα ξε τεε καλα , γιατι η Χ 1 , _„ . μουλα ... γ , α σενα ειναι ... _αδελφ · η-. __ — 'Λδελ φ , η μ 01 ι —Ναι ! αλ ηθινη _αδεΛερουλα σου . Ι ,,, τε ο _δυοτυχ _, ο-μενος ο _- _^ . σο ,,. η διοποινι ... _το Και _Ιαφνεχει _σπαομ ,, ι . Ρπι „ . α « ν _τι | ν . ιιελΛοΟ , ι _νατι ι . Η Ζιλι ετ κατατρ ομαγμενο _« _ΡΧι σε να φω ναζει . ' —Κα ρολε Καρολε- ! 'Κ κεινος _Ρτο _,, _ξι η _,,, _^ _,,,. . Μ _· ) . λις προλιει . ε να ιΒ ιληο ει γ , α _τιλειαεε , _α φ _„ οα τ ( | ν μ |) τιρη _^ Μ « νια Λλλ' _ειτυχη γυναικα , _^ ψ »· χησε . ηρεμα _στρ - ε χερια τ . _Τ , ν διΟ παι διι _Τιν ... - !« , , Βι '·' ιλ . _ ιη _ κυλιις γυνιιικουλας , μαζεψε ολη τη φτω - χρ » γειτονι α στα σπιτακι της . Ολοι ητ αν προθυμοι να 6 _οηυησουν τ , _ι Κτυχ ( ι , Τ („ ηι , ν _οι 1 · κρι σιμη εκεινη στιγμη . II Ζιλ ιετ ιιμεο , ποοιν τη μ _,, _κρτι τ _, ) . 1 κ · α Τ 1 ) ι _,, _α-νηκε 0 ( · 1 ν να μεγαλοισε _ξιειμνι _κα και σαν να _επι-εεισΟανει ταν _τ ι _] _σοιιαροτητιι __ τη ευθυνη _, του Ρπεητ _ε σ αυτη ν , - · _υτι | η _ροντ ισε για ολε τις λεπτομ ερειες τη- κηδειας . Παραγ γειλε ακομα κ „| 6 ι · ο στεφανια . του στο εν » _ιγραιμ _ειν _-ιτη μητερα μου , Καρολος » και στο αλλο : ι 2 τ _^ . | ιαν ( ι 1 ' _, ., ( μας , _Ζιλιετ — Χλοιμουλα _τ-. ΙΙ _κηδειιι _ιγινε Βμη _^ χ _» , _Τστρρει _ε _' ιπ ' αυτα η Ζιλιετ αρχισ ε να κατιεγ ρα η _ε-ι _ιι , _τι υπηρ _χρ στο μειγαζ _ι χαι στα σπιτι . Ο Κα ρολος παρακολουθουσε τ η δουλεια αυτη , οΒαν ξαφνικα _ιιδι- κιιι τι ομολογιες . _—ΝΙΙ ποιι Ρχουμε λεφτι ' ι , και πιιλλι ι μαλιστα , _ηωνειξε . —Λυ τα , ειπ ε με σουαρανητιε . ιιναι της _Χλιομοι-λας μα . II μητερα μου _ια ιμ .-ιι στευτηκι' κ ιιι τη υποοχι _Ο _ηκει _τι | - ι · ρρη στιγμη που ξεψυχιιΒ . σρ , να μη τιι πειρα ξει κανενας , _Λεγοντιι αυια ν , λι . ιδιιισι τ ' ι ομολογιες σε Κνα ηυρταρ ι καΙ _Ρχιοπ ρ το κλειδι οτην τσεπη __ —Πρωτα - πρωτ ο , πυνιχισι ' , διν ( Ια μα χρειασ τοι _ιν , γιιι _τ ' ι πε λι γο _() ' αρχισεις νιι πληρι _ιινι σαι Λπ ιΙ _τι | δουλεια που , θα , _τι ' ιιιι « Β'ριο να δω τον _προι στιΙμινο σου . Ι ' ι ' · υη ος τι ηταν τοπο πο · υι ιρυ _χειΙ ιπι _ιιλητικο ποιι ιι Καρολος δεν ε ' ιρ , ερε αντ ιρρηση _, υιγιι - σιγ α μαλιστα ιιι _, ιχιιιΒ να συνη θιζει στη νεα ιιυτη καταστασ η . ΙΙ Ζιλιετ ηταν αληθινη νοικοκυρα απο τωρ α κιιι Ι _' π ριπ ρ να την αχιιυιτ , — ΚαΙ το μαγαζι , τι Οα το κανοι ' ιιι τη ριιι _τησ ρ , —Γιι το παρτι ιι νιιιχιι κυρη του . υτιι νικρο _τ _αηριο τιιν ι Ιδιε κα ! μιλησαμε . ΙΙΙ συμι ' ιιΙ λαιο Βλ ηξε με το ( Ιανιιτο τη μητιρ » · —Κ ιιι το εμπορευμα —Μιι το πουλη _οουμι . Κισι Πιι ια ι ' ιολιψο υμρ _χαπιιι ωσπου νιι μπορεπιο να _δυυλιψι _. ι , — 'Μσιι — Ιιι ιΙ ιιι ' ι ' ιι ιιιι , Οα δι _ι . * ιυι Οα τα Χιιταφιριιι . Πριι ν ματικιι η Ζι λιιτ ιυιυλησρ τιι ιμπιιρι υματ . ι _τοι · μαγαζιοιι π ! καλη τιμη κιιι μαζι με τον < ι ' ειρα » που πηρε _ιι _.-τ ' ιιυτιι γιι ι _Ρξη μηνρς ιπιιιο _ρ < ρχετιι χρηματα , Ηθ ελε _ιιμοις να ιιιιξησι ι αυτο τον μικρο θησαυρο που τον _Ρκλιι _ιιε η' ινα _ονρτιιοι . Κιιι τι )· αλλη μιρα πι ) γε στον ποιι _ιοταμι νο ιου Κα ρολου , τον _χυρι _ον Μοιρ ιν , χαι του πουλησε · μερικα γ ιιν μιι _πυι' ιι _χ . αν Λπ _ειμεινπ _ιι _,-ι ' το μα γαζι , ΠριιιιΟεειι' λοιπον στο κομπ _οδιμα της ( ιλλνι διιι χι 'ισιιι η ραγχα . _Τστ ιρα _Ηι ιραχιΙ _Ι . ι ιΜ' τιιν κυριο Μαι ρεν να δινει χι ' _ιπειιο _μιειΟΛ στον Κι ' ιριιλο , γιιι νιι μπορουν νιι _ψευτ _οζουν , 'Β , κ _εινο _ σ < γχινη () ηχι' _Αη ' τι | συμπαθητικη _νοιχηχυυιυ' · _« 'Ι απαντησε ! -Θελει ΙΕ · . ) _μηνι ς _ιΙκ » Ι «« V 1 νιι ιιυμπλη _ριι _ιπιι _τ < Ι _χρΛνη μα · _Οητε ι ' ισιιιις , Λλλα » ιι πιις _ΟοηΟ η · οιο , ΓΛ _Λρχιοιο νιι _τι > 1 « οινοι _Λχτω φραγκ α τι ' ιν _ειιο _ιιμ Λη'ι χιιι Αργοτερα Οιι τ « υ Μναι οι'Λ · μιπη _τι | ν ημεριι , ΑΠΙΟΝ ! Η _ιΒυνιχπα . 1 Α 6 Μ 22 Α _& _0 Β ( ι Ι ) υθθ Ψ ΙΜ _ΗΟΤΟΚ 5 Ετ _ι _ς πλημμυρες της Ν . Αυτεματ βι Λιοοιοπτ _^ ι Ζηλανδιας ενα κλειατο με- ιια πρι _ιοτασιΛν _τι ρ _ΝΕνΥΜΑΝ _δουλιψι τρεις μερις στο νερο χωρ ι ς τη ι _^ η _ς 03 _< 5 . ν * _παιη τιποτε :. Α . Ν . ΣΙΑΚΑΛΛΗΣ | Ε _& Λ _^ _^^| ιιι » _Λ . _ι ' Αω « Ι · Ι « _ιι _·^^^^ _^^^ _^ _ _^^^^ _^ ηιΑΝΚΒυιιτ · - _^|^ _^ _^ _>^~ _ΒΤ α 1 η £ _ι _ΝΙ _0 Ο 51 Α Ψ _εΑΟΗΟΑΟ Ι _^^^ . _^ _^· ν _^^ == _^~^ = _τ _^ - __ _ι _^ _ν ι _7 __ - _^ · ΚΙΛνΑΠ _^¦ _^ » ΟΜΙ _^| __^ _^ __ ρ _ΟΑΙΙΓΑΙΝ _Κδνιοοκ ιΜιι _ι _' _Ι 1 _^· _ν' _^ ν _^ _-ιπΓι _^ _ιν _^^^ * _*^ _^ _Ε _^ _0 _ΑΗ 9 _^^ _ΜΕ _^^ _Ρ _^ _^ _^ _**?^ _^^ _^^^ _¦ ' _ι _^^^ ' χ _^ _Ζ-Λ _ι _^^ _^ _Κ _^ ¦ - - + ' _^ _λΛ _^ _^^^^ - ' ' · ' ι _ΚΚν _^ _ειιιΓ _·^ _ _!·/···· _,- _· . _^· _.: _3 ) . ' 5 ι _-ι . ν . Β '' :: _ι ι ν _' '' ' _^ _Λ · ' . _'Τι _' _^^*>« . - _^**^^^ _- _~ _'¦ * ) - | Υ | _ενεΛΟΟΟν . Γ 1 ΓΙ _Λ _βλ _ητον ποιοτητα απο ανο ? αΙωνο 5 , ' _^^ == _^^® δ' τ ·¦' ' Ι 1 ι ! _ΓΓιριββΡ · β Ολα τα γαλατα τα _προιιρχομενα _ι _^ ΑΑ ΓΛΛΧΜ εν ητο _. , ¦¦ ¦¦¦ _^ Ιι _^ β _, _^^ β απο * ε _^ α ™ _Νεστλι _^ ° - Γ _^ & β | -ν _ ' * . ' ' _ΙιΙιΙ _ΓΓΙΙΙβΙιΓ _τησαν τον αυστηροτερου _ΕλΕ _/ χον ι ι _^/^(( Κ _πψψιιι _^ ΙΗ _^ _Κ Η _^ Π ηΓ Α 11111 _ΡΗΚΜ 1 ΗΙΙηι διοτ ι τιποτε αλλ ° δεν ιινω τοσου _* _^^ _μ _^ μ _^ Ι _® 1 ι ' Η ΝΕΑ « ΜΙ ΣΣ ΑΜΕΡΙΚΗ » ι ΕΙς το Ατλαντικ - Σιτυ της Νεας Υ ' _ερσαης _, εξ _^ εγη « μ _ι ςς Αμερικη » του 1958 η ξανθη φοιτητρια Μαιριλυν Γαν - Ντερμπορ , ηλικ ιας 10 ετων , ανωτερω δε _φαιν εται αυτη , στεφομενη υπο της _« _μι ςς Α- ' μερικης » του 1957 . Η Μαιρ _ιλυν , η οποια μαζυ με τυν τιτλον , λαμ- , 6 ανει υττοτροφιαν 5 . 000 οολλαρι ων εις το _Πανεπιστημιον του Κολοραδο , ηλθε _ιτρωτη μεταξυ 50 αλλων γοητευτικων υποψηφιων . __ _. __ ι ι : _ . __ . < ' _, . Η ΟΜΠΡΕΛΛΑ — ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ Ει ς το Παρισινον ξενοδοχειο ν « Βεωργιος Ε '» εττεδει χθησαν πολλα νεα μοντελ α γυναικειων κοπτελλυν . Ανωτερω , η « Αρτεμις » , Ενα σπαρ ( οητελλο απο βελουδο κοτελε , με φτερο , και φορουμενον με μιαν πολυ πρωτοτυπον και κομψην ομπρελλαν , ττου ενθυμιζει κλ ηματαριαν . ΤΟ _ΡΑΔΙΟΦΩΝΟι , 6 30 Πρωινες μελωδ ιες , 7 . 15 αελτιον ειδησ εων . 7 . 30 Μου σι « η απο το Παρ _ιαι : Παιζει η ορχηστρα Μον / ια Λιτ _ερ . 1 . 00 Ποικιλο μουσικο _ττρογραμμα . 2 . 00 _Λιλτιου _εΙδησεεον . 210 Ελαφρα Ελλ ηνικα τραγου δια . Ι . 30 Παιζει το σι / γ κρατημα _τ < ι αζ του Μττ ι . Μ _πι . _Ιι ' . δ . 00 'Απ ' υλον τον κοσμο . 5-30 Ελαφρα Ελλ ηνικ α τραγουδια . 6 . 20 Τραγουδα ο Τ < _ιοολιος Λο Ροζα . 800 Λελτιον ειδησεων . 8 . 20 Τραγουδα η Δανα η . 8 . 30 Το μυθιστορημ α : « Περη . ? ονι ] Καρ _δ , ο ,, ,, κ Περλ Μπακ , 8 . 45 Κλα σσικη μουσ ικη ° . 40 Νεοι Δισκ ο ,. 10 . 30 Δελτιον ειδησεων . ΙΟ . Ι 5 Μουσικη του Σια ρλ _Τρενε . ΠΩΛΕΙΤΑΙ , Μ _ΟΤΟ _Ε ΥΚΛΒι 'ΤΑ Πωλειται καινουργης _^ οτοσυκλεττα 2 Μ αλογων με υδραυλικες σουστες , υπ ' αριθμ . Μ 465 Πληρο _φορ ια ) εις την κατα την οδον Ιτ _τττακρατους ορ , 3 9 _οικι _- αν , Λευκωσια . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικ ιαζεται εν επιπλιο _) ιενον _οωμαι ιον και εν δωματιον εινευ επιπλων , ει το προς την οδον Ονασαγυρου ε ' ινωγειον της στοας _Κλοκκαρη , _καταλληλον δια δεσποινιδας η μαθητριας . Ενοικιαζεται επισης ιιικρ _ον διαμ ερισμα με _ταρατσαν εις τον ι ν / ιιον υν _^' _ιον ιη _οιοας ι _ λυ < - κα ρη . Πληροφορ _ιαι παρα _τε ,, Λ . Ρ . _Κλωκ καρη , τηλ . Ζ- _^ 27 ., ΑΝΑΚ ΑΛΥΨΙΣ ' ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΔΕΝΑ Σ Ι ΠΑΝΑ φΕΡει ΤΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ ΕΝΤΟ £ 24 ΟΡΩΝ 01 ο 1 σ 0 ανου . ινοι ε 1 χωλ « ιαν ετ 5 ς _ρωμης ε ( 1 _( ιι _βτανιες ιχ _νιυρο * αΟι ( ας . αονη · μιεις ιοι οωιιατο { , _αχαΟαοιον αιματος , 66 υΛυιου ιινη _, _ιης και οι _γηοησανης _ιεροΓΟιι θα « _ικιρονιουν _οιαν _μειΟρν » Λ » _οναχαλννΜν 01 ο , 0 νι ειδινοο _ιπ & Λμεοιιαι-ου Ιοτοβ » . 'Η νεο αυτη 4 ναι « Πυτ _? ις κειτορ _ββνρ « ην ιοχ _ειαν χαι ινχοιον _ιπεενοφοοα » • ης οωμη « ες _εο 0 « αοινας « αι τδ σωμα ρας , διδει _ιφΟ ονον χαι καΟαρον αιμα , _Ινουνομωντι τον νοε )> _, _αι (( , » μνημη » 0 « « Α Οβς « μνιν _νι _οΙοιαΥβητΒ ως _νιος _βτβροι ιιος _ι _. εος 8 ημερων . Ποαν . Μιι . « ο _οιειακαν _εοΟτο _ετοομαχον με « ην , υη 4 _αορφηγ _οιοκιοο , _ατλην _χρησετε _βδς αχαλ _/ εβ _^ ει απο « υ « ? ν 7 ειρ _· ι _ » ιι τιι » _« Αενω _» κο . _» ιιρ _/ _, _ιζιι _» β οιβιι »< αν οωμη > Βρ ινεογητοιο _τηια _1 ντ 6 ς 24 _ιρων « _Ιναι βι ιι ! _ιιβς _αχινιιηοι « αι δ _ινιρτιια εο » ερνσιολογιχτν ι 'Η « ιεετνχιο εης « ατοΛ 3 . ηκ , τιχιν _αΟΛ « ναχαλιιικοις _, _καΛουμενης βιε · · Τ « μπ _Λ _πιι ρ _^ ε τοσο » μεγΛη « Κ την _Αμερε _, κην _ιιιοιε _« ιΛεΙΙαι ιωρο _οΛο ιλονς _τοις βββνι « _ιχβηνς μι ' τν Ιγτιηοιν _ιιλιιβο ιχανοιιοιι | βι ( ιις η _ιχιστροβης ιοΟ βντιτι μου . α _, _ηλαδιι _. τ 6 ΓαΙ · Τομπ ι _πριπει » υ ο 4 ς χαμη νο _αΙοβιινΟΓ ει _νειιαιρ _ς _απι ρ _ρυπ » » _ » _ι » γηιιχ _οτητιι κοι χατο _ΙΡ-20 χθονιο , νιω ' _τιροι · ιν ενιινιι ν πι ρι · _κτιυοει _ιπιοτο _ιιτει · αιτλωε εο « ενον ιαοιχαλνμμα κοι η / _ρντι · το χοημοτα οα _« _πιοιι . Το _τΙΑεχφν , διπλτ ις _ουνομειοο , _« _υαλιδιον ι » 48 οισχιοιν _χοοτιζει ιλα · Γαι _· Ταμπς 0 _ιΒον ο ι _«^ Οια Ρωμη » και Ζα > _ιικε ? _τ ? τα . Ι _ΤΧΧΧΧΧΧΧΧΧ _χχχΧχΧΙχχ ? 3 ΠΡΟΣΟΧΗ _[ : ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ - £ : ΚΑΡΓΟΥΝΑ Ο χειμ ωνας πλησ ιαζει > οαρυς . Τριξετε να προμη . _> _. ΟευΟητ ι το καυσοξυλα σας ., * ολων τιον ποιοτητων και οε ·* > ολα τα _με _^ _/ Π η καταξερα , _^ κα θως και τα καρ βουνα ( ια . ι το αουβλ _ι σας , αρισ της _^ _£ πο ιοτητος , ηγγυημιν α ατιο _> την οτιοΟηκ ην του κ . Ηρο · ~ δοτου Μιχαηλιδη , δρομο * Αεροδρομ ιου , μετα την _^ Κοκα—Κο λα , _τηλιψ . 3076 . Ρ _2 ΧΧΧΧΧΧ _ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

Τίτλος Θέμα Σελίδα