_βυΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ _ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ Η ΜΟΝΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΔΥΝΑΤΕ ! ΝΑ _ΑΙΑΤΡΕΦΗ Ι δΥ ! ΕΚΕΙ _ΙΕΡΕιΙ ΠΟΑΙΤιΚΟΥΣ _ΚΡΑ _ΙΟΥΜΕΝΟΠ ΤΕΑΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΤΗΛΕΙ _ΡΑΦΗΜ ΑΤΑ _^ _^^^ * Η _Κυβερνησις _εζητησε να _περικοψω το επιδομα διατροφης των κατα δεκα λιρας μηνιαιως . — Ζητειται η αμεσος απολυσις των κρατουμενων Ιερεων χαι η αποδοσις της Μονης εις τον θρησκευτικον προορισμον της . — Αι _Αρχαι μετεβαλαν τον Ιερον χωρον της Μονης εις _ξενοδοχειον ¥ _| πανσιον . 0 Πανβσ . Ηγουμενος της Ι _ερας Μονης Μαχαιρα κ . _ΕΙρηκ » ος ανεχοινοαε χ _& ς _επτοφαβπ » της Μονης , καθ * ι _ ν _αυτη _ανο του τελους του τρεχοντος μηνος αδυνατει να οΙατρεφη τους « Ι ς αυτην εγκλειστους Ιερ _ ις πολιτικους κρατουμενους . Η _ατταφασις αντη εληφθη κατοπι * αποφασεως της _Αισιχη · « τεως Λευκωσιας να περι κοφα κατα _££ κα λι ρας μηνιαιως το χορηγουμενο »* εις την Μονην ποσον Κια την . διατ ροφη * των κρατουμ ενων , Εις την προς τον Διο ικητη ν απαντησιν του 6 Ηγουμενος Μαχαιρα αναφερει οτι _ιχβε παρερμηνευ βη α ρολος της Μονης , εκληφθει ση ς ως ξ :-νοδοχηον η πανσιον , ζητειται βε η _ετμκσος _αττολι _/ σις των εν αυτα κρατουμενων Ιερεων . Η _οπτοφασι ς της Κυ 6 _ερνησεις οπως _ττι _ρικοψη κατα δεκα λιρας μηνιαιως το χορηγουμενον ιις την Μονην επι & ομα δια τη ν διατροφην των κρατουμενων ανεκοινω & η 6 ι ' επιστολης του Διοικητου Λευκωσιας προς τον Ηγουμενον , _ιπτο ημερο μ ην ( αν 20 Νοεμβριου , το _κειμενον της οποιας Εχει ως ακολουθως : « Αντιλαμ βανομαι δτι ο αριθμος των επι του παροντος _περιορισμενων εις την Μονην Μαχαιρα Ιερεων ηλαττωθ η εκ δωδεκα εις δεκα . Επειδη ο αριθμος των περιορισμενων προσωπων Φαινεται οτι αλλασσει απο μηνος _εις μηνα ειναι αναγκη εις το μελλον να ζητειτε τα επιδομα διατροφης επι τη 6 ασχι του _συμπεφωνηθεντος ποσου των 10 λιρων κατα _προσαττον μηνιαιως . Πρεπει οθεν να υ ' , _τοβαλλετε την απαιτησιν σας • προς το γραφειο ν τουτο κατα την 15 ην και 30 ην εκαστου μηνος , αναφεροντες τα ονοματα των περιορισμενων προσωπων . τα _οποια _οιιθρ _ιφατε κατα τας τελευταιας δυο εβδομαδας . Η πρωτη _απαιτηα _ις σας δεον να _υτεοβληθη δια την _πτριοδον 15 ης μεχρι 30 ης Νοεμβριου » . Η ΑΠΑΝΤΗΧΙΣ ΤΟΥ ΗΒΟΥΜΕΝΟΥ _Εις απαντησιν της ως δνω επιστολης 6 Πανοσ . Η γουμενος Μαχαιρα κ . ΕΙρηνα _ιο ς απηυθυνε προς τον Διοικητην την οκολουΓον , υπο ημερομηνιαν 24 Νοεμβριου , _επιστολην : « Την υπο ημερομηνιαν 20 Νοεμβριου 1957 _εττιστολην σας ε >· _λαβομεν . Λυπου μαι να παρατηρησω δτι Εχετε εκλαβει την ' Ιερον Μονην Μαχαιρα ως ξενοδοχειον η πανσιον , εις την οποιαν δυνανται να τρεΦωνται σημερον δεκα , _αυριον δω _£ = κα η και μεγαλυτερο ς αριθμος προσωπων . Αρκετα _ηδη _εττεβαρυνθη-η Ιιρα Μονη με τον αναγκαστικον ερχομον των Ιερεων . Γεβαιω ς , ως εκκλησιαστικο ν ιδρυμα , η Ιερα ημων Μονη δεν η δυνατο , αν και νομικω ς _εδικαιουτο _, να _αρνηθη φιλοξενιαν _ει ς τα ως ανω προσωπα . Και τοΤς παρεσχεθη κατα δυναμιν πασα δυνατη φιλοξενια , οχι χαριν των 120 λιρων ας προσφερετε , αλλα χαριν Ιερου καθη · κοντος . Λοιπον να _πανσητε να νομιζετε δτι τα αστειον ποσον των 120 λι ρων ηδυνατο να σι / ν . τηρ ηση δωδεκα ατομα . Εαν το κοι νον δεν προσεφερεν εκεινα τα οττοια προσεφερε και εαν η Ιερα Αρχιεπισκοπ η Κυπρου δεν Εστελλε μηνιαιον επιδομα δια την διατροφ ην των εν λογω Ιερεων , η συηη ρησις των θα η . το αουνατο ς . » Επισ ης πολυ λυπουμεΟα 5-σον αφορη του ς λογαριασμου ς τους οποιους ζητειτε ανα δεκαπενθημερον . Δεν _Εχαμεν _περισσευμα προσωπικου δια να _διεκπεραιωνω και την εργασιαν ταυτην . » Ω ς εκ τουτου ετας πληροφορουμεν δτι το καλυτερο ν ειναι να _απολυσητε τους λειτουργου ς αυτους του Υψιστο υ . » Εα ν ομως παρα παντα θειον και _ανθρωπιν ον νομο ν θα τους κρατητε , τοτε να Ελθετε να δωσετε εις τον καθενα το ποσον το οποιον του αναλογει δια την διατροφην του , διοτι η Μονη Μαχαιρα απο του τελους τοΟ τρεχοντος μηνας θα στσματηση να τους διατρεφη . Ταυτα και διατελουμ _κν , ο Η γουμενος Μαχαιρα Ειρηναιος » . ΝΑ ΚΑΤΑΡΒΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΖΗΤΕΙ 0 ΕΑΑΗΝΙΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ 'ΕπΙ τη συιιπληρωσει _διετι-< ις απο της _εναοξεως της καταστασεως , εκτακτου αναγκης _ωιεσταλησαν προς τον _ΚυΟερ-Λτητην εξ ιιλης της Κυπ _ρου ΖγΥ _Οατρα δια των οποιων ζητειται η αμεσο καταργησις • ιων εκτακτων μετρων , η επαιιοδος του ΕΟ _ναρχου και των _ουνιξοριστων του , η απολυσις των πολιτικων κρατουμενων , η χορηγη _σις αμνηστιας τις τους _πολιτιχηυ ς Υπτποιν ηυΒ νπι η Ιναοξις διαπ ραγματευσεων _μχτα , του 'ΚΟνα _οχου _ι _.-χι του Κυπριακου ζητηματος . _Τπδ της Εκχλησι _ειστιχης Επιτροπειας , _χου θρηαν . ευτιχοδ 2 υ ) . λογο « , της ΙΙ . Κ . Κ . χαι ττ ις Νιας _ικντεχν'ο ! Κωμης Λιγια _ι . ου α , _τεστ « ) . ι | ηρος τον _Κυδερνητην το _αχολουβον _ιγγραφ ' ον : _ι' & ω τη οημπληρο ' _ιοιι _διετιος εκ της _Οισπισεαις των _αντ λενθερων _μιτρων _εχτ ακτοιι υ · ναγχης , _ουμ-ιασα ι ) χοινυτη Κωμης Αιγ ιαλου _οιαμαρτι · - οεται εντονως δια την _αδιχαιοι _, _ογητον και ( ι . ν 1 η . ιχολονητ _ον συνεχισιν αυτων , χαι απαιτει την αμεσον κατα _ρν _^ _'ν των . Απαιτει επισης την αρσιν του διαταγματος υπεροριας του Αρχι _επισκοπου και των _συνεξοριστων του , την επιστρο _φην αντων ει ς _Κυπρον , και την _ιμιεαον Εναρξιν διαπραγματευσεων _( ιιτ ' Λ ντον , ως του μονου εκπροσωπου τηΒ ' * Κ )) . τηινου _ΚυπηιηνηΒι ) . αου , _ιτρυς ιπιλι _'σιν του Κυπριιικου ζητηματος , με 6 αο ν την αρχην της _ΛυτοδιαΟεσειος . ΙΙ _χοινοτης μας σιτιμερ _> ιζομενη τα αισθηματα χαι τους _ποιιους Α ) . οκ / . ηρου τον Ελληνιχου Κυπ ριακου λαου , μετα οαΟειας λυπης σημειωνει την μεχρι _τουδε στασ _» ν τη Μ . Γρεττανιας Εναντι των δικαιων _αυτου αιτ ημι ' ιτο ) ν , Ογ-( _ορει την _ιττασιν _ατιτην « _Λι-Χιιιολο _γητον , αι _ _ιυχολο γητον , αναχ _ρονιστιχην χαι υπαι _ττι την _αιιεσον _Λνι _ιθΜιιρηοιν αυτ > ις , ως Π _15 μο _· ης αρχης πρυς ενα _και . ο _τι / . ος _* . Παρο μοια εγγι _, χιιι , α προς τον _Κνιιε ρνηιην απεστειλαν η _κοινοτης « τρο _βυλου , η _κοινυτης _Ηενταγυιας κ . α . λΜΜΟΧΙ _υΤυι . * , 25 ( Του ανταποκ ριτου μας ) . — Την πρωιαν τη σημερον ανευρε-Οησαν αναγεγ ραμμενα ει ς διαφο ρα σημεια των οδων τη πολεως μας συνθηματα δια την _νατΛηνυπιν τι _ον _κανονι - σ |» ιιν εκτακτου αναγκης , την απο / . ναιν τι > ν πολιτικων _χριιτοι _'ιιενων , την _επανοδον των ιξο _ριστιιιν χτι .. _Στρ ατιο _ιτιχαι _υυναμεις _υπεχρεοισαν αριθμον _% 'εαρων _προοω . ταιν α απαλει- ηι _ταυτα . Ιιαρυμοια συνΟι ' ιι _ιατα ανεγραφησαν ει ς τας οοους 'Λμμοχωστοι?—Τ ριχιιιμου χαι _'Λμμοχ _ιιιστοι ' _—Λευνιι _ιπι ' ιι ς . Ιιπικονρικ _ηι αστυνο - μικοι _ανεχοταν διε ρχομενα αυτοκιν ητα και ι' αχθι ' _ωπ « ν τοι 'ς ιπι _ΙΗιτι ις τοιν να απα-> _χιιι _· ουν τα συνθημ ατα ταυτα . ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΗΣΑΝ ΝΥιαΠΡ ΠΡΟ ΑΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΟΙ ( Τι _κατηννβ » _λεν ε _ς _τπν _Αατυνομ ιαν ε _υιευθυντπν _ορνιδοτ _ροφικΠ ι _οπαυλεως ) . ΜΟΡΦΟΥ _, 25 ( Του ανταποκριτου μος _) . —Ο ικ Κυρας Βε · _ιιτ ργιος Χρυσοστομου , υπευθυνο ς της ορνιΟοτροφικης _ιπαυλεως Πενταγυιας , κατηγγειλεν εις • την _Αστυνομι αν , δτι δυο _προνωπι _βοφοροι αφυπνισαν _αυτο'ι την νυκτα της παρελθουσης Παρασκευης και _ιζητησαν να τους παραδωοη τας κλοδας της επσυλιω ς . Ουτος υπισχιΟη _ει ς τους προσωπιδοφορους , £ τι Οα πα ρ ι δι δεν _ιις αυτους τας κλειδας , αλλ' ιιττ _εν ει ς αυτου ς δτι ανται _ιυρισκονιο εις παρα · _κβι μεναν δωματιον και θα μιτι · 6 α _« νκ να τας _φιρη , Επωφ _ιλη · 0 * 1 ς τη ς ευκαιριας , εξηλθε της οικιας του _και _Εστηυσι να κα < ταγγειλη την _υποθισιν εις την Αστυνομιαν Ξιρου . Μεχρις δτου υμως καταφθασο υν οι _απτυ · νομικοι , οι αγνωστοι ιξ ηφονι · σΟησαν . ΠΑΒΚΥΠΡΙΟΣ ΑΒΠΝ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Την παρε λθουσα » Κυριακη » και ωραν I I ττ . μ . _διιζηχΟη _ειι το σταδιο » Β . Σ . Ζ . _τταγκυπ _ριος _Ιτ _ινν _ανωμ αλοιι δρομου 3 χιλ . μ . Νι κητης αιιδ _ιι χΟη 6 κ . Μι · _Χης _Χαραλαμιτους , του Β . Ι . Ο ., μι _ιττιδοοιν 17 , 14 5 ) 10 . _Διυ . -τι ρος _Ιτι _ρματιοιν 6 κ . Ζ , Τσι _λ-Χαρας , του Β _. Ι . Ε ., μι 18 25 5 ) 10 « αι τριτο ς Α κ . Β . Παυλου , τοΟ Β . Ι . Π . ΑΙΛΜΑΡΤΥΡΙΛΙ ΔΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙ ΣΙΜΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚ ΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ Υ ΑΚΛΝΟΟΥΣ ( ΙΥΝΡ . ΧΒ - Ι _Α ΕΚ ΤΗΚ Ι ηι _ΙΠΛ _. ) ΛΛΒπτιτλ . ιν ηρΙι τον _ΛιευΟυντην τη Ιι ιιιητΙιις « αι τι ιν Κυ _Λιρνητην η _χοινοτης _ΒενΛΥριιιν , η _χοινοτης Κπζη _ιριινιου , η 'Κχχληπιπ _επιχη Ι _Οπιτρ _οητ Ια , Α Θρ ηπχπιτι χιΙι 2 Β 0 . λογ _« ς , η Π . Κ . Κ . χαι η Νγιι ιι _ιντε - γ _^ Η Κι _Ιιιιτι : Λ 1 γι ιι ) ι ιυ , η Νιιι _ι ι ιντι · χν ( ιι Μανδρων , η Ι _' ! χ κληη ιιιπτικι ' _) 'Μηιτ οηπη , η Ν _/ ιι _ι ιιντ _ε / νι _α νπι η Λ . Τ . Ι ' ! . ΙΙΙΕΚ ) ι ι _ιγκ _οΛηειιι _ς . η Ε χ · _Λτι _τι ηπτινη Επιτροπη , _τλ Ω . Ο , Ι . να ! η _Νεπ Χυντ _εχνΙπ Αν'η » _Νινολαου , η ΛΤΙ 5 ( ΠΓΚ ) _Πιλινδοιου _, _κ-Λ . ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΗΦΘΗΣΑΗ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΝΙΚΟΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ » ( _2 ΥΜΕΧΕ _ΙΛ ΕΚ ΤΗ _Ι ΙηςΖΙ _Ξ Λ _. ) * ~ _Εθνους' . Κατωρ Οωοαμεν εν τουτοις , παρα την _πρ οταχ Οει ααν αρνψ αιν _, να _εξαχριΖ ωαωμ ιν εξ ιδιων πηγ ων οτι _μετιφ _ι _ρθηααν £ ν τφ Β _ενιχ **) _Νοσοπομ € _ι φ και _υπι € _ληΟ ησαν _ει ς αχτ ινολογιχ _ην _ιξι τα σιν , _οι χ . κ . Κωστας Ιωαννο υ χα ι Βα < 6 βιηλ Β ζωργιαδ ης , ιχ δε _τω _* _Κι ντριχω ν Φνληχ < 7 > _ν δ κ . Ρινος Ιωαννου . ΠΑΡΑΠΟΝΑ _ΤΗ _Χ Λ ) _ΔΟΧ ΧΑΤΖΗΒΕΩΡΠΟΥ Την εν τφ αυι ιμ Νοααχο _- _μει φ _νοσηλινομινην δ . _Νι · χααν Χατζ ηγιι _οργιου , πολιτι · _πην χ ρ ητονμ ινην , ιπισχ _ιφΟη _χθι ς η μη τηρ της προ την Οποιαν : ιαρι . πα _νεθη οτι τ ) Ηα ζ _ι ' ιαταα _Ι ς της πα ρ ημι ' νπ αμετα € Χ ητος _χ _ηι _ανι _φτριν οτι > ηοφ _ιρ ιι απο πονους _ιι ς _τι / _ι _νεφηιχην _χ _ωρ α ν χα ι δεν ι χπ _οριξιν _* % Η ει ς τον α υτον Οαλαμον νοσΙ _) λευομεν }) δ . Γασω _Αοιζα υποφ ερει _εισιτι εχ _αιομοχ οπονων . ΑΑΑΟΙΑΣΘΕΝΕΙΣ Κατα την ΙΟ π . μ . η ) ς χ θι ς _με . _τεψι ρ Οη £ χ του νοαο · χ ομε ' ιου Αιυχω _σια ς _ει ς το _στρπΒονιΒιον ΤιυΧα' δ ιχ των πολιτικων _κρ _ητονμινων 'Αν · _δοιας Τι · ρχονριι φης . Οι ' γο _^ ει χε μεταφερ Οη ιχ του στρατοπεδου Πυλος εις το νοαοχ _ομιι _ον χαχα την _νυχεα χ % ς _Ι Π ης Ν _οεμβ ριου , _υπεβληθ η δε χ α _, ια την Ι διαν νυχ ια εις ενχ _ειρησιν σχ ιοληχο _ειδιειδος . Π ηρ α πι _ιπηνηλ _ημμενα διη _γηματα _χ ον π ατρ < _ ς _τοιι χ , ' _ιιαη ννη _ΨιΡχη ν _ραφη , αι Αρ χ αι ιων Κιντριχω ν ΦυΧηχ ων διν _ειχ / _ε _ρ εψαν εις _ηυτ ον νιι ιπισχ _εφ Οη' ιον _ναιιη _λιυομινον ιΑον τον _ιι ς χο νοαοχ ομ Βιον , ' // εχ ιων _ποΧιιι _π ων _χρ η _· τ ονμενων ιι ς τας _Κεντρ ιχη ς _Φυληχ α ς δ . _'Κλ _^ ν η _Χριατο · ( ρο ρ ιδην , ΛαΟξ . ν ουση απο τι · νων ημι ρων , μιτι _ψ ιρ θη ιι ς _ε / Λικον Οαλημ ον των Φνλα . · χ ων . _Παρεσυ ρθη και εφονευθη _υπ' αυτοκινητου ( νερ ων υπεστη « 5 » α · _αεια _ιν του εγχ _εψΧ ' λου ) . Τκ . > ρ 1 ς την _ιιροιαν _της χΟ ( ς _τιιτριιΗ'ρΠη »> ' Λ | _·«^« _ιιγλ _) _αΟποκι · νηι & _Ο και _ιφΟΝιηΟη _^ κ _« ιι ) » ιιν χρΛ · · ον / . ιηι _) ιι _ι . μπη ι , υ π < _0 , 1 ου και Ι ηυ | ιι λιΒ / ιιι _!» _ιτου τι _' ις Λ 6 ο 0 Λιιικ ( . >· οιας- _ΜΛρ _<(> _ο _<^ _57 ι . _τη ( ιπι _οδημπ . _Ττ-ι-ττοι _^ Β . __ Λ Κι , « ππ _< : _ΧπΒ-ΙλΛιΗΒ *» θ ( _τιιι ι Ι |) γηι , ι _ ιιι * ν Λιυ *(· _ρΗ _» _κα · τα την _ΛΜν _Λ . ιγ _, ΚΒ . _> _νν _ ι » _Βνιινι > υ , _Οιιιοι _ει / κ κιι » ιι | _Βιιι _Λτ _ιοΟιν _ιΙπ ' ( ιυτοκα _ητηυ _! _ιΛ _οιιτΙ _ον Λι . ν / _ιππ-( _κυτιη _οι _, 'Β . _χ ρ _τ _^ ιιηι οΟι ) _αοΤ , _ηρυ _* _ιοΙιι κπ _υπιμκυ ») _* τιρΛ τ ( Β , Λ _% {( _, ι . ι * . _νιχιι > κΒ >( ιιι ( ικοΟ _( η _' _ιιοκινητου _, Η ' _Λιπυ Ο | ι [ σ τιριΚτι _ιαΟ _, ιι νιν _Λνι · κ / ιλ ['*|> η ιΑ Κ / ι _^ _χ _νιαΟιν _Λχημ _» , ΜΟΡΦ _θΥ ( 25 ΒΒιΛ _Λντατιοκρι . ΤοΟ | _ι πς ) , — Ο ικ Βαλ ηνης 7 _** _ρ · της ΧριΒπΛΒ _κχιλος ΙΒι'Λοι , _Ιας _, < τιι _- _ιιιιν _ι . εν Λνηυ _τκιριπυρΟη _ιι , ι . _κιι _ιοιι Τ _. _κροΟ 6 _ττο αγοραιου _ιπ ! ιτο · _κινινη _» , _ΛΛηγοομενοιι _ιτπΛ ιπΟ _ιη Λιυκ _ιινι _ιπς Κκιμηλ _ΧαοΛν _, κπι _1 τρπ ηιπι ( ονη ιις την _νις _^ ιλην , Ο _Λπιγης _νιρων Λτ ( ι < τι η _ΛιΛπιισιν τοΟ ι γκιφΛ _Χου και ικιεφι _^ Λη _ι ! ς τΑ Νηοηκο | ι _ιιην _ΜινιΑν _ 1 _· ., Ο ιι _«< τοΟ * , ι _ρτΛΙΒΗ ρ _τρνιυμπ · _τιοΟιΙ ς _ιτιιιης _ιφονιΒΛ ») £ τι _ι τοτιχι υηο της _ιιοιιΛομΙεχς ΤκΜΛιται Ιν Λιυ κι _^ ιΙ _^ τΙ _^ _ς « 1 ! ιπιρ _*(« ς « _ΒΠνοΒ , _Λι _Α _* _. ΒΒ < π πιγ , : _ΧΡ , Β , _Χιιι υρινΙ _Λη Λ Υ Ιων , ΛΛΛς Π _πτι > . # 1 «> _Μη _ολνηροκτονυυ αρ , 61— 63 . _Αειικωο ' α . _ΛΠΕΓΙΠΣΕΝ _[ Π . ΛΕΓΑΝ 7 ΗΣ _ΛπΑ ΑΟΙΙΜΑΙ / Β » ιΤοιι _Λντ « ττΒ / _χριιοι ) μας ) , -- _ΙιΙι ηλικ _ιπν ' _-ι _» _ιιων Λ * ιι 6 Ιι . _κ ) Β . ν / κ _οιιγκοττης 1 _^< _κιιρ · Μι « την ν _» κκι _τηΒ , ικιρ _ι λΟ _, Πα · ρ _^ ιπκβυ _ης Λ Π / τ () ος _ΛιβπνιηΒ , , ι _. _ημοιιι ογριΙ φιΗ _&( Ηι λι _· υτης _Οιπιι > ο . νικης και πρ *' ιην _'Υτιτιο ργος , Ο _ΛιΑιτντι ) ς ( Ι / ι ς ΠΑπιι _ιηυ ι , ρι . _νιον / . * - . _'ΑΠην-Λν » αΙ τΛ _Α _^ Αν _ιιι _, ιπ νη < ρ _*· Μη *| ς ιην > ιι | ιιιιπν »< - ' < ιπ « ( Λι · ωιιπ _ντΒχ _ττριι / _Λροι _) _ιι ι * , ΠΜ : Οπι · παλονικης _Βιωργ Ιοι _ι Κο 'ι Λ [· ιΛΜ _ι , ΜπΛ την κη ιιΒι _ιεν ιο »» ιιιι _^ ι _) _ιι ς την ιφημιριιι 'ι τ _^ « « Β . λληνι · * Λς Ι _ρρρΛς > _κι ιΙρ _να _«<* η _μι' _/ ρι _ιΒ _ ς Οης Μ . Ι _' ., ΛιΛτι ! _ηοιΝΙιΟη ιλπ · _φ _{* ν _ΛιαΛΟ / αΙιιν _κπι _Λνι ·/< . ψι _( Μ ΛιΑ την _οικιπν ιο _* ι , _ΒΙβρΙ ιην 10 , _Βι Ο νοκτ _ιρι ην / οη | ιι . ιωιιη η πρωτη κη _/ Λιιτκ _η ν _(><^ 1 η _1 _> πΙ ' ιιιιο · τιοιηΟ ησιτν Λ ) ι / ιι ( . « οι ( εΒρ . _! ι * ιοντις _ΙιττροΙ ΟΒιι · _Κιπ / α _^ _ιηπν _ιΛ α _· _τρΙι , Α _ΛεΡ . _οντ _^ _ι _, Λ Λποιο _^ _ιινι _ν _ιπιοσιΒ _) ιν _τι _, μπαι , ι _' _ι _* γ ( Ι Λι . υτιρπν ιιρ _< νιβολην # _« Τχεν ι _/ ττο _κι ' _χι _'ι ι _. ηι πΡι . _νοπιι ! ηι ΑΒΩΜιι ΠΡ ηΤΑΡΠ ΗΜ _ΑΤηΤ _ιυι ι ιιι _νιχ νι . ι . ιιι _'υι _ιη » α * _ιΛ . ι . « ι · _λκ « - «*»·««»¦<«« - _·¦— _« - ΠΡ ΟΙ _ΟΡΙΗΟΙ αΠΟΚ ΑΕΙΣΜΟΙ Π _0 _& ΟΣΦ _υΙΡΙΣΤΟΝ ¦ Συνεχιζουσα - _τη ν νικηφορον πορειαν της η _πιρυαινη πρωταθλητρια ομας της « Ανορ 6 _ωοιως » εκιρδισε την τεταρτην κατα ( _τυνιχειαν νικη ν της _κατσ τους _ιφετεινους αγωνας πρωταθληματος , επιβλ ηθεισα _ει ς την εδρσν της της _ενδικαδος της « Ομονοιας » δια τερ · ματων 3—0 { 1—0 ) Τα τιανισχυρον συγκροτη _μα τη ς πρωταθλητριας _κατωρΟωσε να επι-6 αλη απο των πρωτω ν λεπτων του αγωνος το παιγν ιδι του , _διετηρησε δε μεχρι του τελευταιου σφυριγματος τεχ νικην και _ιδαφικην _υπτ ροχην . 01 ποδοσφαιριστα _ι της « ΑνορΟωσ _ιως » ηγων _ισβησσν μι σΟινος _και ουνοχην , _αττεδοξαν Γε εις ολας τας γρσμμας των την τεχνικην των καταρτι σι ν _. Μεταξυ των δυναμικων κυνηγων της νικητρι _πς διικρι _Ο η και -παλι ν ο Ζαγκυλος δια το υπιρο _- χον παιγνιδι του . Το πρωτον τερμα της < ΒΑ · νορΟωσεω , ς _» _ιττετυχ _εν ο Κο _βης _ι ! ς το · 6 ον _ι . _ιτττυι' Ε ι α νι * _κλιας . Τα λοιπα _6 υο τερματα ι · _πιτυχιν ο Ζαγκυλος ιις το 3 ! ον και 86 ον λεπτα . Προ του διαιτητου κ . Χριστο · δουλου αι ομαδες παρεταξα * τας ακολουθους συνθεσεις : Α ν ο ρ 0 ω σ ι ς : Παπυρος — Παμπος _, Φαιδρας , Οδ υσοε . ας — Παν _ικκος , Α ντη ς — Ζαγκυλος _, Ασπρου , Ζεμπασιης , Λαμπης , _Κοιιη ς . Ο μ ο ν ο ι α Ζα χαριαδης— ¦ Τακης , Ψυλ λος , _Αναστασης—Κακουλλης _, Παυλακης · - — Σωτηρακης _, Χηρης _, Βιωρκατζης _, Φοιβος , Λυιιπουρης , ΝΕΑ _ΤΑΛΑΜΙΙ 3 ΛΠΟΕΛ 1 ΕΙ ς τα γηττιδον Β . Ι . Π . η ομας της _σΝιας Σαλαμινος » ε . _πεδληΟη του « _Αποιλ » δια _τιρ · ματων 3-1 ( 2 - 0 ) . Η ΑμΛ ς τη ς πρωτ _ιυουσης υστερησε _κηταπληκ _τ ικως ιις το κι _ψαλαιον της _επιθεσεως , εα ν δε αι αμυν _· _»» * αι της γραμμα ) δεν απιδιδον το προχθεσινων των παιγνι · δι , ασφ αλως Οα / . βαρυνε , τα δικτυα της μιγαλυτερα ηττα , ΒιΙς την προχΟ _ισινην _ηττ αν του « Αποιλ » _συνεβαλιν η μη συμμετοχη πλειστων δυναμικων στελεχων του _ει ς τον αγωνα . Τα ιι ' ρμπτπ _τ ης « Ν / πς Τσλαμινος » _ιπετυχον _* οι Οασος , Σωτηρακης και Ισ _ι ιης _, του δι « Αποελ » ο Λσζαριδης . Προ του διαιτ ητου κ , Τακη _Χριστοδουλου αι ομαδες πορεταξαν τος ακολουθους συνθεσεις : Α π ο ε λ : Μαυρο υδης—Σολης , Καζαμιας , _ΛοΤζος — Χαμπος , Λοζαριδης — _Κοκος _., Παμπος , Λακη . · , Στεφαν _ου , Πομπης . Ν ι α _Χαλσμις : Σ . Πιτσιαουλος _^ Βιατ _τ ατος , Φω κκης , Τακη ς , Αντρελλης , Γασος , Μηλιω _της , Σωτηρακης , _Πιτ σιαουλος , Τσιελεπης , Ισση ς . ΑΡΗΣ 4 ΕΠΑ 2 Υπα την διαιτησιαν του κ . Ζεγκελερ συνηντηΟησαν την παρελΟουσαν Κυριακη ν εις το _γηπεδον Β . Σ . Ο . εις αγωνα πρωταθληματος αι ο μ αδες « Αρεως » κα ' ι « Επ α » . Νικητρια α- νεδειχθ η η πρωτη δια τερματων 4—2 ( 3—1 ) , Τα τερματα του « Αρεως » εσημειωσαν οι Νικος ( 2 ) και _Κοτσωνης ( 21 , της δε « Επα » οι Θεοδωρο ς και Κωστακης . ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ 5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2 ΕΙ ς το γηπεδον Β . Σ . Ζ . η ομας του « Πεζοπορικο υ » επεβληθη της _ΙνδεκαΓος του « Ολυμπιακου » δια _τερματων 5 - , 2 ( 1 - 1 _) . Τον αγωνα διαιτητευσε ο προπονητης της « Αελ » κ . _Γιλλυ . Τα τε ρματα του « Πεζοπορικου » εσημειωσεν ο Βιωτης . Η ΚΑΤΑΤΑ Ι Σ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Η _καταταξις των ομαδων εις τον _δαθμολογικον πινακα _ιχει ως ακολουθως : 'Αγ . _ΓαΟμ . ΑΝΟΡ _ΟΩ ΣΙΣ 4 Γ ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙ Σ 4 7 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ 3 5 ΟΜΟΝΟΙΑ 3 4 ΑΡΗΣ 4 3 ΛΠΟΛΛ _ΟΝ 4 3 ΕΠΑ 4 3 _ΑΕΛ 3 1 ΛΠΟΕΛ 3 ι ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4 1 ΤΙΜΩΡΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Κατοπιν καταγγελιων των διαιτ ητων κ . κ , Λοιζου _Παντελιδη , _Βε _ρδαντ Τσπτιρζια ν _, Λοιζου Φι · λιτπτο υ και Νικου Μιλτιαδου , η Κ . Ο . Π . επιβαλεν _ε _( ς διαφορους ποδο σφαιριστ ης ποινην προσωρινου αποκλεισμου και αυστηρος επιτιμηοεως . Ει ς προχθεσινων _ποδοσφαιρι · κο ν αγωνα εν τφ Ιακωυειω Σταδι φ Κτηματος μεταξυ των ομαδω ν Α . Π . Ο . Π . ( Παφου ) και Λ . Π . Ο . Μ , α & ται _ανιδ ειχΟησαν Ισοπαλοι , ιπιτυ χουσαι ανα Ιν τε ρμα , Ε ( ς ποδοσφαιρικων αγωνα μετ αξυ των αναπληρωματικων ομαδων των Ιδιων συλλογων νικητρια _ανευκιχΟη η του Α . Π . Ο . Π . δια τερμ ατων 5—2 . ΤΟ ΑΒΡΟΤΙΚΟΝ ΠΟΔΟΣΦΛΙΡΟΝ ΕΙ ς προχθεσινη * ποδοσφαιρι · κη ν συναντησιν , εις το γηπ _ιδον Λασιας , μετ αξυ ιων ομα & ων ΑΤΕ Λασιος και Ο . Ο . Ι . Τραχωνιου νικητρια _ονιοιιχυ _η η πρωτη δια τερμ ατων 2 « 1 . —Ει ς ποδοσφ _αιρικον αγωνα _ΚιιξαχΟεντα ιι ς Κληρου την πα ρελθουσα ν Κυριακην μιταξυ των ομαδων ΑΤΕ Κληρου και « Αρη » Περατων ( Οριινης ) α ! ομαδε ς _εζηλΟον Ισοπαλοι Αια τε ρματων 1—Ι , , _Γ »! ΤΟ ΞΕΝΟΛΟΧΕΙΟΝ ΚΑΤΣΕΛΛΗ ΚΥΡΙΠ _ΙΙ ΙΑ , 2 _*> ( Τηιι οντατ , _οκριιυι ) _| κ « . ι ,-- 'Λτι ' Ι τ υ *) _ιιαριλΙΙ _, _> . π _£ ι ( 1 ιηΗ ι τΛ 1 _ηηιΙυα / , _ιλι » _Β » ο >( ι ιον ( ΗιΑ _οιηι » τηι Ι . ιιπριιικ _Κη . ιι _ιλ · > . _ι | ι ιΛ Λττιιι _ον ΛμΑ / _ι / _ιμηνχκ ι ιχρη _- ιτι | ιΒ / ιιυ _(( Βιο ι / πΛ _τιιΟ _ιπριιτ οΟ _(^ ς _κ _^ νιρον _Λνηπηι ' ιαιι . _ιΒ _^ ι _! , τ _* Λν < _1 >(} ι _ιΙ ιι ο _τΛν ητ / κηιι . π *> _ιυν ' Αρχων κιιι ηρχιοιν η _ππρι _' . οιιπις αι ' ιΒου τιρος _τιχ ' _ις Ιι _ιιοκτηιπς ιου , Ω _ξ 6 » ιολογ | . (« ιαι _, ινιΑς _διΚ _ιπενΟ ημ / ροο τΛ μ / γα _τ _>» το ιΙ _τ _> _ι ιοχ # ιον 0 < ν ιτι _'ινπ . ιγ > 1 _ι , _η _τας τιιΙλπΒ , _ιοιι Λιγ ! _ι Κυπ ριους και _ειενοος ιηιοκιη _τας . ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΜΗ ΓΙΑ ΤΑΣ _ΙιΑΑΠΑΣ ΧΡΥΣΑΣ ΑΙΡΑΣ _' Ενωπιον τοΟ Προεδρου κ . _^ _Μωτηφιδη _συνχχισθη χθες η _ι . κ & ι . χασις της _Οπαθιοεως τοΟ _ειι Λευκωσια ς _οδ _^ _ντιωτρο _' _^ κ . Ι , Ματοσιαν , ηλ _ ν , 1 ας 53 £ _των _κατηγοροο _μιΛ-ου επι ' _χατοχΟ και κυκλοφοριςε , πλαατων χρυσων λιρων και 4 πΙ αποπεΒρσ οωροδοκιας δυο _τελωνχιαχων υπαλληλων και 2 νος _αοτυνομικο _*) _, Κοπαδετων 6 _τελωνειαχος υπαλληλος κ , Εσσατ Χασαν _ειπεν βτι την 28 _ην παρελθοντος Μαρ _^ _ιοα μ . ι · _τειη _εις το χρυσοχοειον τοΟ κ , Ανδρεου Χριστ _ο οπου _αΛκυρι πο σοτητα χρυσων _^ λιρυν , Ηρωτησ _β των κ , Χριστου απο ποΟ _ηγορασε ταυτας # οΟτσς δε απηντησεν : «* _Α-• πο τον χ . Ματοσιαν » , Εν ουνεχε _( α . ηρευνηθη η κλινικη τοΟ Ματοσιαν σιτου σνευρεθη _ττοσοτης χρυσων λιρων ιιεοικαι των οποιων ησαν κρυμμενοι οπισθεν _ωρολογι ου τοΟ τοιχου . * Η _εκδικ ασις της υποθεσεως θα συνεχισΟη σημερον . _Φυλακισις _νιαρων ιπι κατοχη εγγραφων της ΕΟΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ( 25 ( ΤοΟ αντα · • ποκριτοΟ μας ) . — ΟΙ _ιζ ΑχερΚοο _Χριοτοφης Βεωργιου _^ ποιμην ( ετων 1 _δ ( Αποστολης Χριστοφη _^ ζυλουργ 6 ς ( ετων 17 Ιωαννης Νικολα ( _κουρευς ( _ετων 21 ( και Τοουλης _Κυριακου γεωργος _, ετων 22 κατηγορουμενοι δτι την 24 ην _'Οκτωορι ου _ειχον εις ' την κατοχη ν των £ >~/ ραφα της ΕΟΚΑ , _κατεδικαοθησαν _εις φυλακ , ισιν ενος μηνος Εκαστος και _ιδεσμευΟησαν δι ' εγγυησεως 25 λ _, επι δυο Ετη εκαστος ψ 01 Ιχ _ΔερυνεΙας Χαριλαος Ιωαννου Κναης ( γεωργος $ ετων 19 ( και Ανδρεας Σταυρη ( μαθητης , ετων 17 ( κατηγορουμενοι επισης δτι την 26 ην Οκτω βρΙου , _γΙγ Λ _* Β « η * ι « ν _ρ « νον _* Ι ς _χηυ κατο » χην των Εγγρας _. α της ΕΟΚΛ _, _κστεοικασ _βησον εις ουλακισιν 12 μηνων και _ιδισμευΟηοαν δι * _ιγγυησεο _ιζ 25 λ , επι δοο ιτη _ικσστος . ΛΕΜΕΣ 0 _Σ ( 25 ( ΤοΟ _ανταποκριτοΟ μας ) , — _^ 0 εκ _ΛιμνατΕοο κατοικος _ΛιμισοΟ ΛΙ _μΙλνος Κ ωνσταντινου , 18 ετων , κτιστης , _κατεδιχασΟη _υτο τοΟ ΕΙδικο _υ Δικαστηριου _εις δυο μηνων φυλακισ _ιν επι _τω δτι την 5 ην _Μοεμιριου _εις _Λεμεσον _ειχεν εις την κατοχην τοο δυο φυλλαδ α της ΕΟΚΛ . _ΛΕΑ . ΕΣΟΣ _, 25 ( Του ανταποκριτου μας } , — _* Υπο τοΟ _ΕΙδικοι ) ΔικαοτοΟ κ , * Ελι <· οον _κσιεδικασΟησαν εις φυλακισιν ? _ζ μηνων 6 ικ Γασης Κοιλαν _Ισυ Νικος 0 ουκη Κοννσρη _, 17 _ιτων , κτι στης και ο ι . κ Πονω _Κυβιδον κατοικος 'Αγ . Φυλαξεως Πσυλος _Παναγιωτου Πο _^ τσδοιτουλος _, _ιπιοης 17 Ατων , _ε'ιι κοτοχπ , α μεν _πρωτος 11 * δ Οι οιυτερος 33 φυλλαοιων της _ΠΕ ΚΑ . ΚΛΟΠΗ ΛΑΜΑΛΕΠΝ ΚΤ 1 ΙΙΝ _Κ ΙΛ , ιιι ( Ι ' ιιΒι Λν · τιι . 'ιοχ ρπυΒι μας ) . —Την _ννχτιι τωΒι πιι _οι _'λΟ . _« _αΛιιατοιι _ιιννιΙσιοι _ι'χλπι'ιιν ιχ του πτπι ' ιλου ταυ ιξ 'Λν . ιν ( ιιθ' / ι < ινι Κνοιν νι ιι ις 'Λχι ) , ) . ιιιις Χατ _ζηνιχ _ολη ιιι ' ιιι ι » ιμι ' ι ) . ι ! ι , ηλικια ς II μηνων , ι ' _ιξιπς 100 λιςιιΤιν . ΙΙ 'ΛΒττι _· ν π | ιια Ι ι ·( ιι ινΒιιις * _- _^ τγ > . ι '| _. | 0 ι | τΒ ις ι ' , _αοΟι _' πΒιιι ς . ΛΒΚΛ Ι ΤΙΝΛ , ι 5 _( _'Λντ _κ - _Βιι ιχ _ςιι τοι _ι ιιιις ) . —Κα _τ ι _' ι την ννχτιι _τι ιιι _ΣιιΟΛΛτ η ιι Λγνιιι _σιπι Βιπιηι ' . ι > ιΙ _^ Τ | η'ιν να _χλιιΙ ' Οι'ν την ΛΒιμιιλι _ν του _ι' | ιο ·/ . ( ιι · ( ι [« ιι μιις χ . Αντωνη ΒΙ . _Κιιχχιλιιυ . Βι νιΙ | ιι'Υ _« ι ιινιιλη , ι _τ πι ( ιπιι _τιιΒι _Ιοιι _ι-, _ιτητοι ι οι _Αγνιιιπι η ι ιγχ ( ιτιλπι | Ηιν την _ηοηπτιιΙΟπιΙ ν ιιον , _'νννννννιΛΛ _ι _^ _νηΛΛΛινν » ΠΑΡΑΠΟΝΕΙΤΑ Ι ΟΤΙ ΥΠΕΣΤΗ ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣ _Η Αμμοχωσ το ς , 25 ( Του ανταποκριτου μας ) . —Απελυθη ο συλληφθεις προ 15 θημ £ ροιι κ . Θεοδωρος _Παττανδρεου _, εξ Αγιου Θεοδωρου . Ουτος _εττεσκεφθτ ) αμεσω ς την Επιτρο _ττην Ανθρωπινων Δικαιωματων και παρεπονηθη δτι -υπεστη κακομεταχειρισιν _, σημερον δε το απογευμα συνεκροτηθη συνεδρια της ρηθεισης Επιτροπης , καθ * ην _συνεζητηθη η καταγγελια του . 0 ΠΡΟΞΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΙΓΑΝΟΥ ΠΑΡΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Σημερον θα επισκεφθη εν τφ Δημοτικω Μεγαρω τον Δημαρχον Λευκωσιας κ . _θεμ . _Δερδην 6 ιν Κυπρο Προξενος του Αι-6 ανου . μυστηριωδ ης εκρηξις εισ συγκρασιν ΣΥΒΚΡΑΣΙΣ , 25 ( Ανταποκριτου μας ) . —Κατα την Γ . 30 μ . μ . ωραν της παρελθουσης Παρασκευη ς ηκουσθη ενταυθα εκκωφαντικη _ικρηξις . Δεν εγνωσθησαν τα _αιτ ια συτης . ΗΡΧΙΣΕ Χ 8 ΕΣ Η ΔΙΚΗΤΟΝ 3 _ΑΒΒΑΟΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ Τ 9 Ν ΓΡΑΠΕΤΕΥΣΑΝΤ 6 Ν ΕΙΣ ΤΟ ΥΡΚΙΑΗ ΕΙΣ ιιζΒι ΚΑΤΚΒΟΡΟΥ / _ηΕιιβΒι ΚΑΤΕΘΕΣΕΝ , ΟΤΙ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ ΑΠΕΣΠΑΣΑΝ ΕΞ ΑΥΤΛΝ ΕΛΛΗΝΕΣ , ΕΠΙΓΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΜΓΟΥ τ £ 1 Ν , ΚΑΙ ΕΞΗΦΑΝΙΣΘΗΣΑΝ _Ηρχιοι χΟε _ινταυΟα ενωπιον στρατοδικειου η διχη τοιν Αγγλων στοατιωτων Μαλχολμ ΚεΙ _β ΟυιΟομ , _Λωοε _ς Υψςιψ _Βχειλ χαι Ντει-6 ιντ Πητ ιο Κερρυ , οι οποιοι ειχον _δοηπε-ιευ . Ο ταγματαρχη Ντωσον ειπεν εις το δικαστηρ ιον , οτι δ _Κεροιι ειπεν εις αυτον , δτι εις τ ην θαλασσαν _ευρισχοντο _ετεραι δυο λεμβοι _εχτος της ιδιχη τοιν . ΑΙ αλλοι λυμΟοι ησαν ιπηνδρωμ εναι υπο Ελληνων εκτος των δυο Ελληνων , οι οποιοι επεΟησαν ττ _ις λεμβου των . . 01 Ελληνες , αορου απεσπασαν τα οπλα τιον στρατιωτων , προβαλλοντες κατ ' αυτων τα οπλα των , επεβησαν τοιν _δλλιβν λεμβων « αι _εβητοανισΟησαν . ΔΙΑΡΡΗΞιΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΒΟΡΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Πλειστοι κατσστηματαρχαι της Κεντρικης Δημοτικης Αγορα ς Λευκωσιας κατηγγειλα ν χθες εις την Αστυνομ ιαν , δτι αγνωστοι διερρηξα ν τα καταστηματα τω ν και αφου Εφαγαν και ? πιον , αττηλθον παραλσ _δοντες διαφορα μικροποσα και _σιγαρεττα . Οιιτω εκ του καταστηματος του κ . 'Ανδρεα Αγροτη αφη ρεσαν ποσον 4 λιρων , του κ . Ιορδ . Παναγη 500 μιλς και _σιγαρεττα αξιας 500 μιλς , του κ . Χουσειν Τζ . 'Αλη 500 μιλς , _κλττ , ν Σημειωτεον , οτ ι οι αγνωστοι _εθεωρησαν καλον , προτου αναχωρησουν , να αφοδευσουν εμπροσθεν καταστηματος . ΚΑΤΗΒΟΡΕΙΤΑΙ ΕΠΙ ΦΟΝΩ ΤΗΣ ΣΥΖΥΒΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΕΙΑ , 25 ( Του ανταποκ ριτου μις > . —Το παρελθον Σα _ββατον _προσηχθη ενωπιον του ενταυθα Δικαστηριου ο εκ Κο ρμακιτου Ιωσηφ Ηλια Λια · σης , 26 ετων , κατηγορουμενοι οτι την _^ 6 ην παρελθοντος Νοεμβριοι εφονιυσεν ακ προμελετης την _συζυγον του Χρυσταλλαν _ΤσοτσΟυκη _, 23 £ των . Η £ κδικασι ς _της _υττοΟ _εοεως θα αρχιση την 2 αν Δεκεμ βριου . ΑΠΕΠΛΕΥΣΕ ΠΡΟΧΓΕΣ ΤΟ « ΑΦΡΙΚΑΝ ΠΡΙΝΣ » ( Κρατουντ _αι εισιτι υιτο τη Αστυνομιας < 5 υο _ουλλης _^ _ιντες _« _5 ια την _εχρπξιν _επι του _ατμοΒιλοιου τ _ουτου ) . ΜΟΡΦΟΥ 25 ( ΤοΟ _αντατιοκρι _- του μας ) . —Το _< _Αψρικαν _ΠρΙντ , » , ετιι του οποιου ( οημειωΟι _^ ως _γνι . _Μι ον _£ κρηι . ις ( _Λ-αιπλευσε ιην 3 μ # μ _, _Οριιν της γΟες Κυριακ _ες ( _ιτιια _χευαοΟΙν _ιιλειως , 01 ι / πο της _Αοιιηομιας συλληφθεντες οια την Λτιισυμ _ιασαν Βκρη _- ι , ιν _αηελυΟηοαν _, πλην του ικ _ιοΟ ΠοχαμοΟ τοΟ Κομπου 'Λνορεα αητυιθ _| ιικον σταΟμον Λευκας και του εκ Βαληνης ΠετοΟς μαυηιοΟ της Ε' _ται , _ει . _χ τοΟ 'Πλληνι _κοΟ Βυμνασιου ΜΑρφου Αριστοτελους _ΙιυαταΟ _Ιου _ιι στις κρατειται ιις το στρατωιι _ειιον 3 ιρ < _χΙ . ΜΙ εις Βαληνη ν _οΙκια τοιι _μοΟητου * _Αριστοτ ( λοος Ευσταθιου _ηρ _*· υ νηΟη _ι { , _ι > νι _ χιιτΒιΗα > ς , Η ΚΥΓΕΡΝΙΙΣΙΣ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΟΚΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΒΒΑΛΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΚΟΠΟΥ ( Κ « 1 τπν _2 {« φανΙοιν τοΟ 1 _' _ιαλβνκιωτη ) . ΧΟε _σινον _ιπιπτ ιμον Βιναχοι _νιιιΟεν αποδιδει ιις την ΕΟΚΛ τον ( πριιγγ _ιιλιο | ιι _ιν της ()) . γας _ιτοιιτιι χυηιιιι , της οποιας το πτωμα _ιζι Λρι ' ιπΠη _ιις την _Λχτην πλησιον _πτοατιιαιικοΟ _χατιιιι λιπμοΒι « Ις Λαι _ιλο _ την ΙΗην ΝοιμΒι ριιιιι , _ιι ις χιιΙ την ( ξιι _ιριινιπιν _ιιπιι της _ΙΟη _ξ _'ΟκτιηΙι ριοιι _εζ ΛΙγιιιλουπης τοΒι ιχ τοΟ _χιομιαυ τουτο » Μιχιι _ιι λ ΒιαλοιιαοΙτη , ΙΙΙ ονοματα « _μφοτε ριην _, ιινπ ιριριι η _ιπιστιμο ς · _ονακοινιοσις , ιισιιν ιΙναγι ! γμιι | ι | ιινιι _ρις _ιχατ ιιλογον προδοτων * « _αριιΛοΟιντιι , νιιτπ τηινς ιπνι _'Ο 'π ρο ι » .- _τιΤιν 'Λρχιιιν , οπι ' ι τοιι 'Λπαιιι _ιιη ιΙ την _Λατυνομιαν . ΛΙ _Λστυνομι · κιιι ιριυνπι ηι _^ _ρχιζιιντπι _, πριιο _- Οιτη το ιΙνπκιιινιιιΟεν , _ΕΤΡΑΥΜΛΤΙΣΟΙΙΣΑΝ Ε : ΕΚΡΗΞΕΠΣ ΕΙ _ιχ _ρηζιως ιι _ς _τια | Μι ιοιιι | ν οΙκΙα ν της _^ _ροοκηττο μ Ιτραυ . _ματιοΟηοον προχθες _ποιιαρυς ο Βιωρ γιος _ΒΙαττακλιοβουλαι _ι , 31 _ιτω » , 4 υΙος τοι / Χαραλαμπος Βιω ργΙοι / , 17 Ιτ _ων , μοΟητης , και δ Βιω _ρνιος _Χορηλαρτι οιις , 24 _Ιτων , _Οιτοι _μιιτηνι χΟ ησαν « Ις νοβοκο | ιιιον , Κπτ ' _ιττισημον ανπκοινοΟ _ι ιι , _ιντο ς της οΙ _. Ιπ ς ηιιοριΟ πσαιι _Οραωοματα 6 Αμιη ( _υιροσωληνοΒ , ΕΠΑΗΡΙΙ 8 ΗΣΑΝ ΔΙ' ΕΙΣΦΟΡΟΗ ΤΑ ΕΠΙΓΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΖΑΦΑΝΙ . 25 ( Ανταποκριτου μας ) . — Τα υπο του ΕΙδικου Δικαστηριου επιβληθεντα _πενταλ ι ρα προστιμα εις τον Ιερεα του χωρ ιου μας _αιδεσιμ . Παπ απαναγιωτην Μελω _διαν και κ . Παυλο ν Ιωαννου , επι τω οτι _ηρνηθησαν να απαλειψουν συνθηματα , επληρωθησαν δι * _εισφορων των ομοχωριων μας . Το κοινον εισεφερε προθυμω _ς κα ! αυτοβουλως δια τον ως ανω σκοπων . _ΣΥΖΗΤΕΙΤαι ΟΣ ΣΥΜΓΙΓΑΣΤΙΚΗ Η ΑΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ( ΣΥΝΕΧΕ 1 Λ ΕΚ 'ΗΣ 1 ης ΣΕΛ . ) _τοποιηΟη χατιι την τρε / , ουσαν εβδομ αδα . Εν τφ μεταξυ , ο κ . Μελας εγκατελε ιψε την Νεαν 'Τοοκην και _επεστρετμεν εις την _Ουασιγκτωνα , φαινεται δε δτι δια λογους γενικωτε ρας φυσεως δεν _προκειται να επιστρεψη εχει ινα _μετασχη της αντιπροσωπειας . Εκ του _περιοαλ . λοντος , εξ αλλου , τη 'Εθναρ _χιας ελεχθη δτι ο κ . Ρωσσιδης , ο οποιος _μετειιη _εΙ ς την Ουααι _γκτωνα και ( τυνηντηΟ η _μετιι του τεως ΙΙρεα _δευτου κ . Λλλεν , επραγματοποι ησε το ταξιδιον το » οοχι κατοπιν εντολης του ΕΟνα ρχου , αλλα κα ' ι οχι εν αγνοια του . Εν τω μεταξυ , η προχθεσινη μακρα σννομιλια των 'Τποι 'ργων των Εξο _ιτεριχιιν Ελλαδος και Βαλλιας χ , κ . _'ΛΟερω φ χαι Πινιιι , προσκληση τοι ι _τελει 'ταιου , ενισχυοκ : τας _φ-ι ' _ιμας _πεο ' ι κατα βαλλομενων 'Λγγλογαλλικων προσπαθειων , υποατη οιζομενιον υπο της · _'Λ | _ιεριχΒ | ς , _διι ' ι την ιινιιοολην της σι'ζητ ι ' ιηεοις του Κυπριακοι · -χαι του Αλγερινου _εις τον Ο . Η . Ε ., προς τον σκοπον οπως παοασχεθη καιρο ς εις την διπλωματιαν να επιτυχη προσεγγισιν των _αντιμαχομενοιν μερων . Εξ αλλου , φημολογειται οτι ο κ . Αοεριο φ εδηλωοτ προς τον κ . Πινιιι δτι η Ελλας Οα υποστηριξ α την αποιμιν των _'Λλγερινων , τοσον δια λογους αρχης , οσον κ « 1 λογφ του Κυπριακου , - Μετα το περας της συνομιλιας του , ο κ . 'Α 6 ερωφ _| απαντων εις ερωτησεις των δημοσιογραφων , _( ηονηΟη να διατνπιοση σχολια , _περιορισθεις ναι παρατηρηση δτι αΒηη _πεςιιεοτραφη εις την _εξετασιν τη ς διεΟνοι 'ς καταστασεως και δτι η υλη συνομιλια διεξηχθη εν πνευματι _κτιτανοη _σεαις και φιλιας . 'Τπολογ _ιζεκα οτι η σνζητησις του Κυπριακου εις τα Ηνωμενα _ΕΟνιι Οα αρχιση περι τιιν 9 ην Λεχι : μ ( Ι ριοι ' . Ο ΓΑΣΙΛΕΥΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΠΛΗΣΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΡΒΑ ΤΕΧΝΗΣ ΛΟΝΛΙΝΟΝ _?·) _ιΡ _^ _οκτ _^ ρ ) _, -. Μικρ < _χικοπικα _ιργα τεχνης _οττοσταλεντα Οπη τοΟ _Γααιλιως _ι _& ν * Ελληνων Παυλου _εκραγματοτιοΙ · ηοαν σημερον υψη λας τιμας ιις 6 ημοττρ < ιι 7 ιαν ιν _Λονοινν _^ _, 'Λριιη _ιος μικρων ζωων ( _μικροτιρν _^ ν ιων δυο [ _ιζι _1 ν και μεγαλης _τιχνης ( ι πι _ημιπολυτιμων λι · 0 ( . νν # καταοκιικιοιιιντων _ΟηΛ _νΛ Φαμτιιρτζ ιις τυ ιργπο _τηριον της Ρωσαικης αυιοκριπορ _ικης πυληΒ , εηωληΟηπαν Λια _λογπρκκηιον ιου _Πααιλεως _ηρικ ? 00 κπι 300 λ | . οαζ Εκαστον _, ΑΠΕΟΑΝΕΗ Ο ΠΡΙΒΚΗΨ ΒΕΩΡΒΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΗΙΙΝΛΙ , 2 Λ ( Του Λντικιο _- _χριτι _ιυ μιις ) . —Ο γηοιιι _ιι ΙΙρ ( _γχηι | ι Βιι ι ' ιργιος της Ελλαδος ΛπεΙι _ιωοε ιμες ιν ΙΙ _αρισΙ οις _εις ηλικιαν « 8 ετων , κατοπιν πολυημερου παλης προ .-τον θανατον . Οιιτος Ρπασχι _-. ιξ εξαντλησεω ς της _καρδιπ _ Ο εχλιποιν ΙΙ ριγχηιμ _ητο _διι ' τι _ςιοτοχος ιιιος του ΙΙοσιλ _ιΙ _ιι ς ΒπιιργΙου Λ' και θειος τοΟ ΙΙιισιλιιιις _τιιιν Ελλ _ηνοιν _ΙΙιιυλοιι . ΙΙαρα την χλινην τοΟ _<· κριιυ _ειιρ _ισχοντιι η συζυγο τοιι _Ιι ριγχηπιπιι α Μαρια 11 οναπι ' ιρτπιι , Λ ιιΙΛς του Ιιο ( _γ · κηιμ Πετ ρος , ι ' ιι | ι χο μι · νος ικ _ΛονΛινοι ' , κιιι ιιλλιι μελη της οιχογινε _ιιις του . Ο ΙΙιισιλι _ιι ς Παυλος ιχη · _ςιοξεν _αυλικιιν πενθος δυο (· ¦ Βιδο ιιι ' ιδιιιν . ΙΙ σορος _τι > υ ι χλιπιΙνιιι _πριγχηπιις Οα μι : τιιι | ι ' θι ) _ι προς ταιρην ιι 'ΛΠηνιις , ΑΝΛΦΛΕΕΙΣ ΤΡΛΚΤΟΡ ΛΒΚΛΙΤΙΜΛ , 25 _( _'Λνταπο _, κ ριτοΟ μας )—Την _ττροΤαν της _χΟις _ηνιιλιγι _,, αονιπι _ια & ρα · χιι « ι / κλωμαιο ? , το τρακτ _ορ το _£ _ομοχωριο _μ μης κ . _Βιπκαι _ιμη Β . _Ποττα χριοτο _φι ροι » . Το » 0 ρ κατ . _ιοβιοΟι _) ΑφοΟ _1 _προξενηιτ _€ _ζημΙ . ας 20 τιιρ _ιπου λιρων . νεοσ λιο _ικητιισ λευκπ ςια ς—κυ ρηνεια ς Κατ ' ετΙοημον ανακοινωΟ _ιν 6 κ , Γ . Τζ , _ΒηιΧεπον _, ΟΓΒ ( ' θα ΓιοριοΟη Λιοικ _ητης _Λευκ ( . _> οΙας — Κυρην _εΙας οηλ ιων μεσον τοΟ _ΛεκεμΕρΙου _ιι ς ηνπκαταοτπσιυ τοΟ κ , Β , Ψ , Μ , Κ λεμε Β , ( οστις Οα ¦ παρακολουθηση οειραν μαθημα · των _κου ΛΛιοκρατορικοΟ ΚολλιγΙ - ου 'Λμυι ης χοΟ Η υ , Γασιλειου κατα το τιροοεχις Ετος , Κα θηκοντα Λιοικη _τοΟ Αιιιιον _ωιτΒ » ινν / - _κιελη _ετιι _τοι _^ τταροντι χ 6 Γοηθος Διοικητης κ , Ι , Λ , Β . ι _' κιλλ ης _. ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟΝ Υπο τ ου Ανωτατου Δικαστη _, ριου μετετραπη χθες εις ττροστιμον Λ . 40 η εις διμηνοι » φυλακισι ν καταδικη υττο του _Ει-Γικσυ Λικασ _τ ηριου του αοιυνομι κου Σι _εφηκ Χο 6 _ιζ 'Αλη επι τω οτι _ωοηγει ουτυκ _ινητ _ον ανευ αδειας . ΑΠΕΦΥΛΑΚΙΣ ΟΗ ΡΙΖ _Ο ΚΛΡΠΛΣΟΝ , 25 ( _Ανταττο κριτο _ο μας ) . —Το _τιαρΕλ-Οον _Σαβυοτον _οππλυΟ ιι ικ των Κε ντρικων Φυλακων , αφου Ιξε . τισ _κ δι μη νον φυλακισιν εηι δια . νομη φυλλαδιων , ο Ικ Ριζοκαρ · ποσου Χρ | οτοκης Ν . Φραγκουιης . > Ψ <·· Η-ΜΜ _ν ++-Μ' !¦ _1--Ι ++ ? ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΑΠΟΡΠΝ ι ι ΤΟΥ Π . ΒΥΜΝΑΣΙΟΥ % Λ _ιτοιποχρινομιι'ι ι κ ι ι ς την _ι κ _χληαιν του ι ι Παν _χυιτρ _Ιιυ Ι ' υμνααΙ- ι ι _ι > υπε ρ των « πορων ι ι _( ια _ιητων κκι _μαβητρι- ι $ οι ν _αυτειι ε | _ιφεραν _| ι ι « Ι _χατωβι τα ι { ης : ι _ζ Ο κ . Κωατ « ς 'Ανα- ι Ι _οτ _ααιαυης , μιαν υπ » ·| _τρβφιαν κι ς _μαβπιι _ιν ι ι της Β ' τ « _{ ιως Λ . 23 , ι 5 _« Ις _μνημην του υιου , _> ι του Ταχη Κ . _'Λνα · ι ι _οτ ααιαι 5 ι | , ι ι ΙΙ Ι · : χχλι ιοι 3 ιο · τι _χπ ι ι Ι _ιπιτρ _βπιΙα _'Λγ . !'«· ι ι _ωρν' «· . Λαοια _ς , _μβ- ι / αα του προιιορ _ου αυ · ι ¦ ' τι _^ κ . _Πρβυρι μβυ Κυ · ι 5 _ριιχκωυ , Λ , 15 , — ι ι Ο χ . και η κ , Ηλ ( * ι > ΙΙλι _κυ ιι _, _Ιυιτρηυ , Λ . ι , ι ι _« Ι { ) ινηιι ιι ν των νονε · ι ι ων των Κορ _χλλΙ «( ! ι ΛΙ _βλ ιτΙο μ κ « Ι Χρ . Η · ι 5 _λιαδπ · . ι 0 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΟΜΟΣ _1-ημιρον _, _ιορι ην _ιτΛ ΑγΙοι » _ιτ υλκινοΟ _, _ττροοτατοιι _ιοΟ ηπι _- _Λιου # 6 Παιδικο ς _ΧταΟμος _τιλιι τ , ην κηΟιιρι . )| ιινι } ν λι . ιτουργ ( _ιεν ιν _τψ Ι , νπ _/|) _Χριχταλινκ . « 1 σσηι , Μι · χα τΛ η / ρας της λιιιΛυ _ργ / ας Λτ _τλλκ . ιΩ Π ιινημοεηινον ιΛν _Λι . ιρητΟν μπΙ π ' ιι ρΥιτ _ιιν _ιοΟ στπΟμοΛ και Οα _κοινε _^ νηοχχΛ ) οι τροφιμοι _αωτοΟ . ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΡΑ 'Ανπβραται ικαι _διαδηλωσιις Ειζ Πσρισιου _ς ΠΑΡΙΙΙΟΙ , 25 ( Ρ / ουτιρ ) . Ο _μαιες νιπρων _δι _£ ιων δια . _Κηλωτων αιινικ _ραυηαιιπαν οι . μιρον μι την αστυνομιαν πλ ησιον τοο κτι ρ ιου της _Οριτ _» τονικης _ΠριοβιΙας , 01 οια · _6 ηλωτα 1 _ικρπυγα _ζον ουνΟημα . τα εναντιον των ' Λγγλυν και Αμι ρικανων _ιιτΙ τι ) , _οη _μι ρινη _ΛψΚνι τ |< Ππριπ _Ιη ιιΒ , _τηο Ορι _τταν ου Πρωθυπουργου 1 κ , Μοκμ _ιλλαν και του Υττου _ργου των Ι 2 ( ι 4 τι ρικων κ . Σιλ γουιν _Λοοδ δια ουνομιλιας < _ττ ! τοΟ θεματος της αποστολης αγ · νλοαμιρικπνι > υν , _ΓηΧι _, ιν ιι ς Τυνιδα , Υπ _ο της αανιιν _ιηιιας συνι _. ληφΟηοαν 30 διοδη _ΧυταΙ , Η ΜΕΒΑΛΗ ΜΠΛΟΦΑ Μ ΚΑΤΑΡΒΗΘΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜ ΟΙ ΕΚΤΑΚΤ ΟΥ ΑΝΑΒΚΗΣ ΟΤΑΝ προ τινων μηνων 6 Κν $ Λρνητης Χαρντιγκ προεβη εις δ , τ * εσπευσε να χα _ραχχ _ηριση ως _« _χ _αΧαροσιν _τατν εκτακτων _μιτρκυν » , νπε δειξαμε * οτι εν _χχ _} πραγματι χ ονητι ουδεμια χαλαρωσις ε · γενετο . Κατηργη & ηααν μεν _ωρεσμενοι κανονισμοι , αλλ * αι _εζοναιαι _τσδ Κν € ερνητου διν εμειωθησαν , διοτι , απλουστα τα , νπηρχον α _., _^ εφεδριχ οι κανονισμοι και νομοι , δια των οποιων παρεχονται εις τον Κν € _ερ νηνην αι ιδιοι _εξοναι · αι , αι _οποιαι νχαρ _^ ιχ _οντο εις αυτον δυναμει των * χ αταργη 09 _Τι _*& ¥ _* _ααχυνιυμω _* . _Δα-ΧΙ & νχ _& _υ νοτε , οτι μια £ χ των χ νοιωτερων « _χαλαρωσεων » τινα * η χ αταργησις της _διαταξεως , δια της δηοι _* ς απη · χ ειτο οπως παν προσωπον εηιθνμσνν να αναχωρηση εκ Κυπρου επρεπε να τυχη * αδειας εξοδου * . Αλλα , -η κα · τοργησις . της διατυπωσεως ταυτης δχν ανακουφιζει τον Χαον ως συνολον , αλλα μονον ωρισμενα προσωπα . _Και _£ - μως , το γεγονος τοντο _εξηοθη δια παντος π _& απαγανδι οτιχ ον μεσον που διαθετει η Κυ _& εανησις δια . να ατ _)« ο · υρ _γηθη η _-ψευιιαισΟησις περι ... επιεικεστερας μεταχειρισεως των πολιτων , _ενω κατ * ουσιαν σντε σημει υ τοντου επηλθε μεταβ ολη αφου η μεν _ΚυΖερνησις εχει δικαιωμα να μη _εκδιδγι διαβατηρια , ο δε στρατος εχει εςονσιαν να _αφαιρω το δια £ ατηρ * _ον _οιονδηποτε χαι να σνλλαμ £ ανη οιονδηποτε πατα την στιγμην της αναχωρησεως τον . Το παραδειγμα αυτο _αττσδεικνυει ολην ττ _) ν μ π λ οφ α _νν η οποια κρυπτεται οπισθεν της « χαλαρωσεως * των εκτακτων μετρων . » Απο * δεικνυει οτι η Κν 6 ερνησις , _ινω ουδεμ ' ιαν _ΙξοναΙαν _ιγκατελειψεν , αφ * ετερου θελει να εμφανιζεται εις τον εξω Ηοσμον ως μετερχομενη μετρα δλιγωτερον σκληρα . Αλλ * _ευτυχους 6 εξω κοσμος , αυτας , 5 _το >· _ιπνιαν _φοΖεΙτα _* η _Ωρεττανιχ η _Κνβερνιμτις , χ ατατο & _ιζεται δλουν και _περισσοτερ ον / π * της εν Κνποω ¦ καταστασεως · Ολοι αλλως τε γνωριζουν _3 γ _( δ Κν & ερνη * της- —6 οιοσδηποτε _Κυβερνητης της Κυπρου εχει το δικαιωμα να ιπαναφερπ εν Iσχυι τα μετρα πον _^ χ ατηργη _· Οησαν ·» , η ακομη χ αι να 0 ε · _σηιστ ] νεωτερα και _ακληροτερα , εαν υπαρχουν αλλα σκληροτερα . Εφ' οαον _λοεπον ενας ανθρωπος εχει δικαιωμα δια μιας μονον υπογραφης του να στα _^ αια ακομη χ α την αναπνοην του λαον , ας μη γινεται λογος περι χαλαρωσεα > ς των εκτακτων μετρων . Οταν £ >· ποοσο > πσν ειναι δ μοναδικος νομοθετης , δ μοναδικος οστις αακει την εκτελεστιχ ην _ιξονσιαν χ αι , εις μεριχ ας _περ ιπτωσεις , ο μοναδικος διχ αστης , δεν δυναται το καθεστως να χαραχ τηρισθη . ως · _Ιπεειχ εστ € ρον » , α Χλα θα _εξακολουθω να ονομαζεται καθεστως _προσβ αλ λαν τδν αυγχρονον _πολιτισμον . Εαν , _ιπομενως , οι _ιμ · πνευστοι αυτου του οιχτρου καθεστωτος μετενοησαν δι * 8 σα εις _βαρος του _πολιτισμοι διεπραξαν , ας καταργησουν ανεν _αναβ ολης _τοιις χανονι * αμονς Εκτακτου Αναγκης , Και ας μη λησμονουν , οτι καΧ μετα . την χ αταργησιν τουτων το καθεστως διν θα παυση να ειναι χ αταηιιστικον , διοτι θα υφισταται ακομη η νομοθεσια , εις την οποιαν _εχ _ωδικοποιηθηααν ιλα σχεδον τα διαταγματα που _ιξεδοθησαν μετα τας ταραχας τον 1931 . 'Αλλα και τοντο : * _Οσαδηποτε μετρα χ αι αν καταογηβ ουν , _οισιδτ } _πστε νομοι και & ν αχ νρωΟσυν _, παλιν τα χ αθεστα ) ς θα ειναι χ αταπιεστιχ ον εφ' οσον ο Κυπριακος λαος θα _συναισθα νεται 8 τι δεν δυναται να ρυθμιση δ Χδιος το μελλον τον . _Καταπιεσιν θα αισθανωμεθα μεχ ρι χης ηιιερας . της αυτοδιαθεσεως , μεχρι δηλαδη της στιγμης κατα την δποιαν θα _γινωμεν ελευθεροι , _εχπ ληρονμενου του _ονειαον , με το οποιον εζησαν δεκαδες Κυπριακων γενεων . ΓΙΑΣ Ι . ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΟΜΙΑΙβΙ ΔΙΑ _ΤΗΑΕΟΟΑ , _ΣΥΝΓΜιβ ΚΑΙ ΦΥΑΠΑβΙΔ ι 1 _ΠΟΑΑΑ ΜΕΡΗ ΤΗΙ ΝΗΣΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑ Ι ΕΙΣ ΤΟ ΚΟ Ι ΝΟΝ ΝΑ ΑΠΕΧΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΠΑΙΒΝΙΟ Υ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΦΕΠΩΛΑ Σ ΝΑ ΚΛΕΙΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ Ν ΤΗΣ ΘΕΙΑ _5 : ΛΕΙΤΟΥΡΒΙΑΣ . ΚΤΡΗΝΕΙΛ , 25 ( Του _αντη . _ιοχοι ' _Μ » 1 μας ) . —Την νυκτα του _.-αιοε / . Ο . _ΣαβΟατου μ £ - _ΤΕ _οοΟησαν ιιιαφοιι » _ιηινΟι ιματα δια ιηλιΟ _οα _εις τα _χιαοια λ γ . _'Λιαιροοιος , _Χανιζκι _χ < _ιι Κ ( ι ? . υγς _· αι « . Την ννκκι της _παοκλΟ . _Κν-οιιι _κης _συντληφΟ η { « ο _Τ » ν δ » _Υι ' ιμι'οιν _ιιιιιΒαλειιις Λ _ιξ * Λγ . _Αμβρηπιπυ _'Λνδοι-« ς 'Λμ _6 _(? οο ! ου Χ Ευθυμιου , 16 ιτων , | ι α ( 1 ι χ ι ς _τιις Πο < ιχτι χΒ ι Σ χολης * Αν . 'Λ _μβοοπι οι _' , £ _Ις την χατονην του _υ-^ _οιου _ει'υεΟη _τηλ _ι'Λοιι _ . Ουτος _ιοΛ ηγηΟ η _τις Κυοη τι « ν ιι ' ( _Ιναχςιιοιν . Την _.-ιμιοιαν της σι ' _ιμρι ον ουτος Λ < Βι : _0 η ιλπ ' ' 0 _ε (? ος . _ΑΜΜΟΧΩ _Σ ΤΟ Ι ,- _' _Β . ( Τηυ η _α « _ποκς ) ιτου μ «) . ' —Κιιτα το ηπογιυμιι _της χΟις _ιχυχλοφοοησαν ιν _τη πολιι μα ηινλλιΙ _Μ _» _της ΚΟΚλ . ΛΙ £ ΒΛ _, ιι ( _Αντ _α-ιοχοι · του μας ) , —Κατα το _ιατις ιας ¦ ιο δ _Σι ιΛοΛτ _ομ _ηχουοΟ η _ιντιιν-Οιι φωνη δια τηλ ρΒι _οα _, _συνιπτιιιτα Ης τους κατοικους να α , _τοφιιΙγουν το _χοοιοιιαιγνιον . Κ ατα το _ιοπ _/ _ι- ας της Πα _οα αχευης ηχουοΟτ ι ωπαυτιιι _^ φω · νη δια _τη ? . ε ( _ιυα κατονομαπαοπ Βν μελ ος τον αριοτΒΟου _αιοματειου του _χωοιου- μας , το ρ _.-ιοιον , ως ανεφεριν η φωνη , ηππ ' ληοεν _ετεοον . _ιοροσιιι . _ιον διοτι ¦ _μετανοει τον _ιεο _^ α 'Λ _γ-« ικπ _ινιχς , τι ς _λοοιαν _διιι _τη < . _-κιοαοοαιν κατηχητικων μαθη μιιτιον . ΜΛΙ _' ΛΘΟΠ _Ο ΤΝΟ _Χ _^ 2 ι ( _'Λνταπο χς . ιιτοΒι _μ'η ς ) . — Κ ατα το ισ . _τι οας της Κυοια χης ηχουπΟ η _ιντ αυΟα ι _^ _ιοντχ δια τ _< - _ι , _ΒιΙοα συνιστωσα ει ς τους κατοικους να απεχουν του χορτο . _ι « ιγνιο > _' . Κατα την νυκτα _τη ΙΙιμ . _ττη και _ΙΙαροοκευης ηκοι ' 'η 0 _> ιπιιν _οιΛ'ιιηματα δια _τη-? . Β _ιι οα και Βκυκ ? . οο ο _ρι ] οαν ( _ρυλι . αδια . Κατα την Κυοια χην νυχτα _προοιοπιδο _φορος _αυνεητ ηπι _-ν _ιι του οινοπιολας να | _ιι | παοεχηυν οινοπνευματωδ η ποτα εις _Ποηττανοιις _οτς > ατιιιιτβ διοτι ουτοι , ιν _κκτ απια-« λ _ ινΛ 1 _-ι , _ανμπι _^ _νιη _-νοαντιιλ <· , νηιιη . _τςιος το χοινον , ΚΑΖΛΨΛΝΙ , _ι . Ι _( Λντα . _τον . ο _ _του μας ) . —Την νυκτα του _ι ιι _Βιβατην χα ' ι _τι ' ι Κ υριακης ι ' _ΟριιρΟ ηηαν εις το χωριον μας ο . νλλα . _Ι ιιι _τΒ _, _ς ΚΟΚ _λ _( της Κυριακης με υ . _τογρ ( ιφην ΤοΟ Λιγινι |) . _υτρατι _ωι ιχη δυναμις χατιι _ε Οαπι ν ι ' _αι _^ οοις και _ηριυνηοι : τους θαμωνας καφενειων . _'Ληιου δε ηιινελε _ιι ' τα ι | υ ) _Λαδιη ΛπηλΟ _ε . ΚΟ . ΜΛ ΛΙΠΛΛΟΤ , _^ _ιι ( 'ΛνιαΛ _οκ ριτου _μιις ) . —Κ ατα _τιι ι ο . _τ _^ ριις παρελθοντος _^ . ' ιιι ' _ιι ' ιαιιιυ » _ν-θυοΟι | ( Βτ _ονη δια τι | ) .: ΙΙοα , δι ' ης πριιετριηοντο ιιι _χαιιιικ οι να απιχο > ν _Τυυ χαρτιι . _ταιγν _ιου . Την Ιδιαν ημι _- ραν ι : χυκ > . _^ ορ ηπαν φυλλαδια της ΚΟ ΚΛ , δια ιων Λ . _ιοιιον ουνιοτα _ιο νις τους καφετζη - δι να _αφηνουν χ _^^ ιοτα τα χατα ιιιημα _τα _τοιν κατα την υ ' ιραν της θειας λ _( ΛΤι > υργι < ι . Την _παρελΟουπαν Κυρια χην _ιιλα τα και | ενεια _, « λην τ ηι παλαιας συντεχνιας , / ιιιριμε _ιναν κλειο _ια _Λιιιρκουπης της θειας λε ιτουργια . ΧΛΙ'Τ _Ζ ΙΛ , υ 5 (· Λν « ιπη . _χριτου _μι ι _ς ) . —Κατα τα επ ι ι !· ριις ιου _ΛαρελΟΛντ _ος υ _αΒιιιιΙ του ηχουπΟη ινι _αυιιιι _ιρωνη δια ιηλι _Βιαιι , δι' ης _ουνιηι _ατο _εις τοι _ις ομοχοιριοιι μας να πΛ » _φει » ι 'ιιιιν το χιιρτιι , _ταιγνιον . ΚιπΛ το _ι ο . _ιεριι _ς της Κ ι _ρι · ιικη ΙΙριττανοΙ ατρα _τιοιιαι _ειοηλΠον _εις τα καφενεια _τιιΟ _χυιριοι ι μας ι' . ιιι Β |) Λγζαν τα τ _αυιοπρας την θαμωνων . 01 ητ ρατιωται ΛυιιΛεριει _ι'ι _' _ροι τη _( Ιι _ιιιιι ις ινανιι την κατοικων , οπ ρω _χναντε ς , υηοι _ζιιν _εες και ιΙπιΙ λιιΟντες αυτοιις δια των απλων το ιν _. —ΧυνΟ ηιιιη ιι δτιι _τηλεΒι _οιι και ιιυλλι ' ιοια της ΚΟΚΛ _μειιδο _ΙΙηπαν _κπι _ικυ _κλη φορΙπαν κατα τα τελευται _ας ημιρα χιιι _ιι _ τα ιΙχι ' ιλιιυΙΙ α ιιερη : 'Λ ρνιι _δι , Ι Ι ιιραλ _ιμνι , ΙΙ ζιιΚ _ηο-, Ιιιπ ην , 'ΒρΙ χιο μον , _Ι ΙαηΙ _λ . ι , Κιιι μην Κ ι 7 ιηρ , Μιι χαλιδιι , ιυ γχ ριι ηιν , ΙΙρα ηπιι ιν , Κλη _- οη _ ι _, 'Λγ _ιαν Τρυ ' _ιδιι , _Λι για _- _ληυπαν , Πατ _ρικ ι , ι . κιΟ αριχον , Λ γιον _Νιχηλιιον , Λγιον 'Κ πΙχτη _ιαν . ΔΕΝ ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΑΕΙΤΟΥΡΠΑ ΓΙΟΤΙ ΕΠΕΓΛΗΘΗ ΚΕΡΦιΟΥ Ανιννιυτι _χω ι _οκυλο _ς _εντβς ικχληαι _ικ ς ΛΚΜΚ _Σ Ο _ι : , 2 . ' . ( Του ανταποκριτου μας ) . — 'Λπο τη πρωιας χΟι _- ς _μιχρι τη _μεοη _μιρι ας ιπεΙΙληΠη ιις το χιιιρ ' _- ον ψαοουλλα χατ ' οιχον περιο _- Οι π ) ιο ς , _οτ » _νεπειι _ι του Λ . _ιιιιου δεν _ιτ ιλι _' πΟ η λιΙιουργ _ια . _'Κξ αλλου , ο πιδ , Βπιιρ γιος _Χριειτοδουλου , { ιριμεοιοζ του νιι _ου ΙΙπλι _οδιας , _μου ι ι _δηλιι _ι πιν , ι _> ι την _.-κιρΒλΠυι _ιααν Πιμ . τιιιν δυνα μει Λπφ _αλεια διενηργηοαν _Ι ρευνιιν εις τι | ν ιιι _χιιι ν τπιι χα ' ι εις την ιχχλι | _- _πιαν ιιιυ _χιοριου , Μιτ ' Λλιγ ην ι ' _ιιραν ιηανηλΟον χιιι _ηαςια τας διιιμιιρτυοι ' α του Ιερ _ιυις ηρπ ' ινηπαν την ικχλι | π ( αν χρι _)· ηιμο _^ ιιιν _^ _σηντ » ς Λνι' / . _νεντικιΙν ειχυλην . Ουδεν _ΛνευριΟ η . Α 4 . 000 _λΠΟΙΤΟΥΙΜΙ ΔΙΟ ΤΗΝ _ΚΑΝΟΗΙΚΗΗ _ΛΕΙΤΟΥΡΒΙΛΜ ΤΟΥ _ΜΥΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ λΕΥΚ _ΚΣΙΑΣ Η Ι ' . _Βι ιτρ _βο-π _τοΟ ιυ _οοιτι _ου _βιι αιτβι > 8 υνη _υχχλ ηαιν πρ 6 ι _οι _χβνομιχην _ενι _οχυ _βιν τπ _ι . Το απΛγευμα τη _ς χΠις πυνεν ' | Ι η ιν τ η ' ( . ' | . 7 . Ι - η / ιι . _τι ι , ι _' . _το την _.-τριιεδριαν τηυ 1-Ιιοφιλ , Χ ( ιιρε ηιηχο ιου ια · λαμινο χ . Βενναδιου , συνεδρια τη ' _ειιι 'τρ _ιι . _τη του _Μα-Οι ' , ιικιι _υ _ιι 'πητι _ιοιι ΛΒυ _χηκιιας Λρο | ιι λι ' ι ιιν τρο . _τοιν χαλυτιρας λειτουργια του _^ υοοιτιου . Το χυριωτ _ερον ηρο ( Ιλι | μα , το ο . _ιι ιιον ιιν _ιιμι τι ιιπιζιι η Ιν . _τιτρο . _τη , ειναι η _ι'υπ ' _ιο πις _ιιιχονιι | ιι « ι _ιιν _ιιι ' ιριιιν , 'Πιι λογ _ι-<| Ι )|| Βι π δια την χιινυνι _χην λει _- _τ ουμγιαν τοιι _Χυππιτ _ιη » ι ' _ιλιμτο υντ _ιιι ( _φικκ Λ . - ( . _υΟΟ , ιε αυτων , δ ' _μοις , μονον Α , ' . . 'δΒ _ιοοιηχη νιιιι γ Ι ς την _διαΠ _επιν ιης 'Κπ _ιτοιαη , Ο ΛντιλαμΒιανομεΟα , η _'Κτατ < ( ,, _ι η τη υ _^ νπππ _ιου ιια ( V _, _-τευΟυνη _Ρχχλι | οιν δι' ειι _κρορας , _( Ιιι Λιοργανιοο _)) δ * κινηματογραφικα _πιιριιπτι ' _ιοει ς χαι ΙΙι ' ι Λιενεργηοπ ιρι _ινους προ ς χαλυψιν του ιτπιατ _ειυμι · νου ποπου . Ι 'δ _Χυοηιτ ιον Οιι _ορχιπι ) να λπτου ργη απΛ τη _Λρη ιτ _εχου _Λευτ / ρ ιι . Ηα _^ αρ _/ χαια . τραγι υμα ιι ·¦·' _(> _μαΠηιας , — -ΚΙ _ς ( ιυ νιδρ _ιιιν ιν τη Ι , 'Λρ χιι / ιιπχιιιι _ιι _υηα την ιροε · _δριαν του ι- ) ι πι ρλιΙιτι _' ιτο _ιι πυν ηλΠιν ιιιπαυπιις νιι ι' ι | Ι _·! - πιτρ ο , ιη του ποιματ _τιου « . Μανα » νπι _πιιντ ζη · ιηπε _Λιαι | . ηο ( ι ' _^ τ _ιτ ιιμοτα < Ι < _πριΤιντη την φ , ι _- λανι _ι _ρι ιι , _τ _ιχην δραοιν ιου πιοικιτι ' _ιιινι . Συλληψα ζ εις Κυθ ραιαν Το _αττογιυμσ του παρελθο _ντος Χα 66 ατ _ρ « _δυνομπς αο _ εδημοοιενΟη , οτι ει ς διπλωματικου ς κυκλους των Αθηνων υ , _τηοχον κατ ' αυτας . _ιληροφοριοι , _συιαριιινως . _τρος τας οποιας επι _αναιτατου συμμαχικου ι . _ιιπεδου συζι | τειται , ως συμβιβαστικη λυατς του Κυπριακου , η ανεξαρτησια της νησου . Κατα τα ς _αυτας πληροφοριας , αι ενδιαφερο | _ιεναι χωρια κατ ' αρχην αποδεχονται την λυοτν αυτην με τας εξης διαφο _οας : Η Ελλας δεχεται _ανεξαρτησι αν _υπα τον _δρον ο | ιω ς οτι αυτη 0 α ειναι . _« Ιδεσμευ ιος , δηλαδη _δτι 0 α ( _ααοχη παντοτε η _δυνατοτης τη Ενωσεως . Η Τουρκια φαινεται _δεχομενη ανεξαρτησ _ιαν _υπο την _αιγιδα του Ν . Λ . Τ . Ο . και με _ρητην _εγγυησ ιν τουτου _δτι αποκλει ε . ται η Ενωσις - Η Γρεττανι _α , τελος , _προτιμει _ι ' ινεξαρτη οιαν εντος της Κο : ν .- _^ λ _-, _ι . ' α , μ . ' ι _Ι . Τιμ _ινυυ · Λα Ιδι _ρατερο _ις _ιπι του _εδεσμευιου η μη . ΑΙ _Λναιτεριο πληροφορ _ιαι μεταδιδονται μ « τιι σχετικης επιφυλαξεως , παντως ομως υπαρ . χουν ' χα ' ι α ) . λαι ενδειξεις σνμ - ¦ ? (( ωνω ' ς πΟος' τας 7 δ ' ποΒας κατα _τας τελευταιας ιυιι ' ρας ι . γενοντο · τοι αυται συζητηθ εις . Η _λΜΚΡΙΚΙΙ Πληροφορια ) , εξ αλλον , εξ Ουιχ _σιγκτωνος , _αναερερουν οτι οι δι .-ιλοιματι _χοΙ κυκλοι της Α _μιρικα αχης πρωτευουσης φρονουν οτι ειναι καταδικασμενη παοα προσπαθεια της Ελληνικη αντιπροσωπειας οπως μεταπειση του Αιιεοικανους να μεταβαλουν την _μεχοι τουδε λιαν επιφυλαχτικην στασιν τιον ιναντι του _αιτημα _το της Ελλαδο ς . Και _τουτο διοτι αι Ηνωμενοι Πολιτειοι ουδεμιαν διαΟεσιν εχδηλουν να αντιταχθουν _προ τον κυριον αυτων συμμαχον , την _'Λγγλιαν , _ιαο _τας παρουσας , μαλιστα , διεθνεις σιινΟηκας . Μολονοτι _τηρει-ιαι . Απολυτος σιγη απο Ελληνικης πλευρας , πιστευεται δτι η συναντησις του κ . _Αιιιροιφ μετα . του κ . _Ντ αλλες 0 α _πραγμα-( ΣΥΜΕΧΕΙΑ ΕΙΣΤΗΜ 4 ην ΣΕΛ ) Ε _ρευναι £ _ις Μουτου λλαν καιΠλατανιστασαν ΜΟΥΤΟΥΛΛΑΙ , 25 ( Ανταποκριτου μας ) , —Κ ατα τ ην 7 μ , μ . της χΟις το _καφινιιον του ομοχοριαυ μας κ . Ι . Αδαμ ου _ττ _€ ρι _£ κυκλω 0 τ ) υπο 20 στρατιοτων 'οΥτιν _ες _διΕ _ξηγαγον / ξονι · χιστικην ιριυναν _« Ις αυτο , ελεγ-( _αντες και τας ταυτοτητας των θαμωνων . Μετα διωρο * περιπου και _αφου ο . θαμωνες ηρ _ευνηΟ η . ααν , ο στρατιωται απεχωρησαν . ΠΛΑΤΑΝΙ ΙΤΑΣΛ , 25 » ( _Αντοτποκρ _ιτου μας ) , — Κατα το εσπερας του _παρελθοντος Χα 6 · 6 ατου _Π _ριττανο _Ι στρατιω _τα ( συνοδευομενοι υπο Τουρκου επικουρικου , διεξηγαγαν ιξονυχι - στικην _ιρενναν ε ( ς το _καφεν _ειον του κ . _Θεοφανους _Παττα και _^· _λεγξαν τας ταυτοτητας των θαμωνων . Ερευναι διεξ ηχθ ησαν υααυτος εις αλευρο μυλο ν « ειμενον εις αποστασιν 1 _ ιι μιλιου εκ του _χςορΕου μας , ΟΙ στρατ _ιωται εΙσηλ _Οον εις αυτον αφου ΙΟραυσαν την ι . λει · δαρι _αν _« ανετρεψαν 61 παντα τα εν αυτω αντικειμενα , ΕΠΙΓΛΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΑΒΡΙΔΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΤΛΝ ΕΥΑΒΟΡΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙ 5 Τ Ο < ΡΟΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΑΝ ΘΟΥ ΜΥΛΩΝΑ . — ΠΑΡΕΣΤΗΣΑΝ ΒΟΝΕΙΣ ΠΕ _Β _ΟΝΤΩΝ . Ο πατηρ χκ « Π _ιιητηρ του _ι τυλιο _ι _νβυ Λενα και' δν χρινον με Ελληνι χη _^ ' _απμχι _χν μετα · _ιαιν _ουν _ι ις την _ικχλποιαν δια νχ παρχ _α _τευν εις την _τ ιλιοιν του _ιινηαοιυνου . ΛΕΜΕΙ _ΟΙ , 25 ( Του ανταποκριτου μας ) . —Ει ς τον Ι , ναον ΑγριΛιων ετελεο _Οη - / 0 ες ιπι ( Ιλι | Τιχον μνημεσυνον _τιιιν τις κρη _οφυγετον παρα την Καχο , _τπ _ριαν πεποντιι _ιν Κυαγορου _Ιιαπα / _ριστοφ ορου χαι Χρυσανθου _ΛΙυλυ _ινα . ι [ _αρεπτησαν τα μελη των οικογενειων των δυο πεσοντων , ο πατηρ χαι η _μητηρ του _ιτ υλιανου Λενα , φεροντες 'Κλλ ηνιχας σημαιας , ουμπαπα η κοινοτης 'Λ γριδι _- ων και πολυι ' _ιριΟμοι κατοικοι Α νια και Κατω Αμιαντου , ΧανΒ > ριων , _ΙιεΧενειριου κλπ . ΙιπΙ κεν οταφιου , κεκαλυμ - μενοι ! δι ' Ελληνικης σημαιας , ιτει ποΟ _ετη Ο ηπαν α | φωτογρα _- φ ' αι των _πιο . Ιντιον , 'ΚξεΒΒ _ιονη-Οησαν _< ηι _γχινητιν . ( ιΙ _Αμιλι αι , η βε μητης > του Λενα _ιιπι ' ιγγειλ _ε _Πατ _ριι ιιτι _χον ποιημα . Λιν επι · - νε (> ιιοκν δυναμει ασφαλειας , Μετεφερθησαν £ _ι _( το Πυροι ΟΙ αΝ _· οΑοι . · β < ιι πολιτικοι κρατουμενοι μετεφερθ ησαν _ικ τ του στρατοπεδου Κοχκινοτριμιθιας ( Ις το _« _πουργατο _ριον » Πυρο ιου : Ιωση _ψ Χριοτοδουλου , εκ Στενης , Παυλος Σα 6 ια , ικ Χολης _, και Χαραλαμπος Χα · τζηπι _ερη , εζ Ακανθους , ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΑΗΦΘΗΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟ _ΒΕιΙΙΚΟΝ _ΝΟΣΘΚΟΙνΙΕΙΘΝ 01 ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑ Ι ΤΟΝ ΕΝ ΤΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ Π _0-ΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΟΠΩΣ ΥΠΟΓΑΛΟΥΝ ΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ _ΤΠΥΣ _ΟΕΡΑΠιιιΤΑΣ ιΑΤ ? _αΥΣ . _-ΕΛΛ 1 ι ,, Η ΙΑΤΡΟΙ ΠΡΟΕΤΑΞΑΝ ΑΡΝΗΣΙΝ ΚΑΙ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΗ _ΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ _ΑΡΧΙΑΤΡΟΝ . —ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ . —ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ Ν 0 ΣΟΚ 0 ΜΕ 10 Ν . - ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΤΗΣ _5 ) δο _ς ΧΑΤΖΗΒΕΩΡΠΟΥ . —ΕΝ ΑΚΟΜΗ « _ΣΤΕΝΒΚΑΝ » . Ως _πληροφορουμεθα , αι _φρουρουντις τονς ιν τω Βε · νικω _ΙιοοοΗομειφ _νοσι ) Ιενο · μενους _πολιτικσυς χρατονμι · ν & νς ενοπλοι _Γρεχ τανοι στρα · Β 'ω _ιαι _εζηιηααν χ θες οηως _υποβ αλουν ει ς σωματικην ιρενναν τους Οεραποντας _ια · _τρους . Ελληνες Ιατροι τον Νο ' _σοκο _* εΒο υ ιβ _ιωρι ) ναν το μι ' τρον _τουτο ως _προσολ ητιχ ω · _ιστον , ηρχ _ηβ _ησαν δε να _ειαιλθονν και ιξητασουν τους νηο την _επιολεψΙν των _ααΟενιΙ ς κρατουμενους νπο τοιουτους ορονς , _διεμαΒ , τνρηθησαν οε προσετι κατα τα ς Ιδια ς πλ ηροφοριας μας— - εις τον _'Αρχιατζον . - Το παρα τον θαλαμον πρωτων βοηθειων φυλακιον ινι - σχυΟη εξ _Ιιλλον δι % Ινο ς Ακομη _οπλοπολνζολου τυηου _-στεν » , του οποιον η καννη ευρισκεται διαρκω ς _εστραμμενη _ΒΒ-οος _χ ον ιναντι σιτου οιαδρομον του Νοσοκομειου ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ _^ Υπαλληλος τον Ακτινολογικου Τμηματος τον Βινι · χ ου Νοσοκομειου ιδηλωσε χ θες ει ς _σννιαχ _την μας , οτι το ιν λογω Τμημα ιχε ι οδηγιας ο ' _λιι ) - _/<»/ παρ εχη οιανδηποτε _πληροφοριων εις τον Ι ν πον . Η δηλωσις αντη _ιγενετο 9 ' οταν ο συντακτης μας _ιξητη _* σε να _πληροφορηθω εαν μετε φερθησαν κρατουμενοι προς αχ _τινοσκοπ ησι > εις το Βενικον Νοσοκομειο *· . Ο συντακτης μας _απηνχ ησεν _, σπ _ουιενα θα ιβλαπτεν η ζητηθεισα πληροφορια και προαεΟιαεν % _τι τοιαυτης φυσεως πληροφοριαι ενδιαφερουν το αναγνωστιχ ον μας κοινον , αποζαινονν δε εξυπη * _ρετικαι δια τσνς οικειους των κροτονμενων πλειστοι των δ * _ηοιων ειναι αναγνωσται τοΟ ( ΣΥΝ ΕΧΕΙΑ ΕΙΣΤΗΝ 4 ην ΣΕΛ ) ( Δηλωσεις του Εθναρχευοντος ) 'ι « τι » δευτερα επετειω της ε 9 _» _Ρμονι ) ι τδν _χανονιαμων εκτακτου « νανκ _ης εν Κυπρω , η Α . Π . 6 Ε 6 · αρ χευω · _^ _Iητ _?^! _Τ _^ _λιτI _15 ΚιτΙου κ . Ανιιμος , _ερωτηβει αχετικω ιιπβ _ιημοιιογρ » ρων , ιξεφρχ αε την λυπην του _ωιβτι δ _αιτιλβων Κυιερνητ η _ της _Νηιβυ δια των μετρων , τα βπβια _εχρηοιμοποιπι ε κατα τβ οιαατημ _κ τηι _ιιετους κ ' _οδερνητειας του _πρδς _καταπνιξιν τυν _εδνικων π & $ αν τ _« υ Ελλην _ικιυ Κυ . τρικκ _ευ λαβυ , _ετ _ρ _5 _« _ματ _! _¦ _ι _^ _οοδαρω _ς την _πατροηαραιοτβν Ελλην _οερεττ ανιχ ην _φιλιαν , ημχωρωοε τα _φ _^ _ελευι _ερα _ιταρχιοιει του Ηρεττ _ανικ ου λχ _ου και εστιγματιοε την Ιστ _βριαν . της πατρι δος του . _Οελομεν να πιστευωμεν , ττρ _ιβειεΓεν η Α . Πανιε _ροτεις , οτι η πικρ α πει ρα εκ τη εφαρμογης των _ανελευι _ερων και καταπιεστικων τουτων μετρων 8 α _ουντελεοη 6 _οτε οι Γρετταν β ' ι _Κυι ιρνωντες να _αντιΛπςρθωσι την Κυπριακ αν πρα γμαπκωτητα και να _βεληοουν να _ιωσουν συντομως μιαν ιπμοκρατικην _κα ' ι ιικαιαν λυβιν ει _τω ΚυΒτ ριακον ζητη _μα , συμφωνου ηρο _τας _ιιεΕνδς ιταρα _Οεδεγμενας αρχας _ιικαι _ου κ * _Ι _ηδικη , Ικανοποιουσαν τους _εβνικ _ους ποιου του Ελληνικου Κυ .-τριακοΟ _λαοΟ . _ΕηΥΡΟΙΙυΑΗΘΗ Ε : ΙιΠ _ΥΙΑΤΗΣ _αηοΗΜΕιιι και εφο » ευθη ΤΟ ΠΤΩΜ Α ι 'ΟΥ ΛΚΙιν . Λ _ΛΥΨ _Ο Η ΥΠΟ Ρ . ΙΙιΥΝιΙΝΙ ' ιΙ _Ν ιΥΒΠιΝΙ ΙΝ ΤΟΥ . — ΛΒΝιι · Κ ΤΛ 'ΒΛ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΦΟΝΟΥ . Ι ην _ποιοιαν τη νΟι _ς ιινευ _- ςιε Ο η νεκρος . _ιληπ _ιον του _χωριου Μουνιου Λεμεααυ , ηαρα την τιι , ι ηΟι ' πιαν _« 'Ι Ιουππι ' του 'Λφομη » , δ ιχ του αι ' ττου υοι · ριοιι Ματθαιος Παναγη Αν · _τιιιν _ι ιιυ , ηλι χια ( 10 ιτων . Ουτος ει χε πυροΛιιλη _ιιη εις την πλ _ει _' ρ ιιν δια χυνηγ _ετ _ιχιιΒι ( 1-πλου ιΕ ιγγιικ ' ιτ _ης ιιποσιαιι _ε . · ω ς . Λιο ιιΟ ηι _ιη ι _'ιν ι | θριιν ειχε ΙΙι ιιΟ ιΙ ζων το ιΙ : ιο _γ · υ | _ι α της Κι 'ριιι χης Τα πτωμα ιο » _ανι χαλι ' φΙΙι ι ι' . _τα _ουγγι νων του , ιιι οηοιπ ' _ε _( - / ι ) _επιδοΟη _ει ς Βρευνα _· 'Β , _ηιηημην ι ' _ιναχ οινωΟΗ _ιι ι | ιρε _ι , ιιτι τα ) . · λιπηρ κι τηυ φονου Μ ν εγνιιι · πΟιιπα γ ιιοετι , ΕΤΟΣ _ΙΑ _' _. —Α ΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 3297 • ρ _^ βα Ρβ - ΙΕ ' Τ Η ι __ 2 β _ ΝΟΕ ΜΓΡΙΟΥ . 1957 0 κ . ΧΑΜΜΑΡΣΚΕΛΝΤ ΔΥΝΑΤΟ Ν ΗΑ ΕΙΙΙΣΚΕΦβΗ ΤΚΝ ΜΕΣΗΗ ΑΚΑΤ _0 ΛΗΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , 25 ( Ρεοντιρ ) . —Καλω ς _ττληρο ¥ ορι | με » οι κυκλοι _ανιφιραν ενταυθα οτι δ Βινικος Βραμματευς του Ο . Η . Ε . κ . _Νταγκ _Χαμρσρο-κιΛντ ενδεχεται να _ιτραγματοττοιησπ ν £ ο » . _τ αξι _διον _εις την _Μιιην _Ανοπολην Ινα κατσ-6 αλη _ιτροο-καθιιας _ττρος χαλαρ · _-κτιν _της _ιντασεος μεταξυ Ισραηλ και Ιορδανιας , Απο το _ιτρονθεσινον _μνημοσυνον εις τα ΑγρΙδια Ι !! αριοτερων _πρε > ς τα _ιιι ι _α : Χωρι χπ ) _ΚΤ « τοΟ τικν _βυ της , η μητηρ χκ & πατηρ τοΟ _Στυλι _κνοΟ Λενα , 6 πατηρ του _φονευβιντο ι Σωτ ηρη _Τααγνα ρη , ο υιλφ _ο _ τοΟ Ι ! υαγ . _Ποιηοιχριατβς _βυρβυ , χ , _ι ωχ ρατι _ις , η μητ ηρ του υυκγι _ιρου χαι ο ποιτγ ΙΡ «« 1 η μητηρ _τε-0 _ΜυλωνΛ , φωτ _ονρ _»<(< υ _· μινοι _« _ιωβι του _ΙεροΟ _ναου τ « 0 χω ριον μετα την τιλ _ιοιν του _μνπι _ιοουνου . 61 ΚΑΤΟΙΚΟ Ι ΑΚΑΙΟΥΙ _ΑιΙΜΟΥΝ ι 1 ΚΥ ΓΕΡΜΗ _ΤΓΚΟ _^ Η 0 Α ! 0 υ Ι ! Α Ι _ΚΑΕιΙΙΜ ΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΑΕ _ΙΟΥ ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΣ Η ΠΡΟΓΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚ ΛΙΟΛΟΒΙΑΣ ΠΕΡΙ ΔΗΟΕΝ ΕΚΦΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΜΕΤΑΤΕΟΕΝΤΟΝ _Δ ΙΔΑΣΚΑΛΟΝ . 0 Λ 0 ΚΛΗΡΟΣ Η ΚΥΠΡΟΣ ΑΞΙΟΙ ΕΠΛΝΑΛΕΙΤΟΥΡΠΑΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠ 0 Δ _0-τ ιΜ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΧΟΕΝΤΟΝ ΟΙΚΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ! ΤΩΝ . ΛΚΛΝΘ ΟΤ , ιι , ( 'Αντ _α . _τ ο χριτου μας ) . — 'Τ . _το του Λημο τιχ ου _ι _, ' υμΙ ' κιι 'λιου , της 'Κχ _- χλ _ηιπαστικης 'Κπιτ _ςι οπειας , της Ο _. Χ . Κ . Ν ., της Λ Τ . Κ . ( ΠΜ _ν ) , τη _ωυνιργατι χης Πιστοι _τ _ιχιις Ιι _τα ιριιπς χαι του _Σ υνεργατικοι Παντο . _τυιλειου της κιη μο , _τ _ολε ως μας απεσταλη χθε ς προ τον Λιευ Ουντην _της ΙΙαιδειιι η ακολου θη ( ηιοταλη : _« Μετ ' εκπληξι _οις και συγχρονω ς μετα πλης _ιηυ _ΙχανοηοιησιΙο _ηχουοε την 10 . 11 . Μ η κοινο ι ης ημων το οχ , _ολιον πολιτ ικου _συνεργατ οιι του _κυ · _Λεονητικ _οΟ ραδιοσταθ μου , χαΟ' ιι το χλιισιμον του δ ημοτικου μας πχολειαυ υ . _ιο τη ΚυΛιρν _ι ' ι σειιις οφειλεται ουχΙ Ις λογους ουλληγικης τιμοιρι _- ιι ς , ( Ιλλ ι ' ι _ιις το ιιτι η ΚυΙΙ _ι'ρι | σις διν ηδυνατο να διαταΕ _)) • _μιι ς διδα σκαλου νι ' ι παραμ _ειιιυν Ις τας ( Ιεππς των , λΛ γψ π / _οι'με _νοι ' _ιι ς _Λορο- _τι > ι _ν _χφοηισμου . _Μετ ' _ιχηληξιοι ιν διοτι η προ ΙΙολη τη δι χαιλογιιι του εχη _οΒιι η μου ειναι Ινυπειπταιος , ως μη αντα _,-ιο _κρινομεν η προ ς την πραγματι-( οτ ητιι _. Μετα πληρους δε , 1-χονοποιηπιιιι ς _, διοτι , ιφ ' _ιιπον Λ λογος δι ' Ιιν το δημιιτικον η-| ιΛν _ηχολειπν _ενλειοΟ η ιλεγ · _χετειι ιΙΛΒιπιμος _, δυν _ι ' ιμεΟα να αναμενωμ _ιν , ι ' ιι | . ' ινιι με . ν α · _( ι _επ ιιγ ιιτ _ιιναλιιτιιι ' _ργιαν του σχολειου , αφ ' ιτε ροιι ηε _Λμεηιιν την _ιχκενωπιν κηι _ιπιπτ ροφην των Λια τον Ιδιον λο · γην ( τον _υπαγορευ _σαντα το κλεισιμ ον του σχολειου ) _ε-πιτπ · χΟεν _κιιν οΙχηματων ΟΧΚΝ , ΑΤΕ χαι _γριιφιιοιι Ιερου ναου _^ . _ιιιτηρος της _ΧΙιμο . ιολε ( ι ) μας . > Μετ ' _αιοιοδοξι _α λοιπον , Λνπμι ' νομεν τι ιν α _μι-πον ι . _ιανιι λιΙΙουργ ιαν του σχολειου μας , τ _ι | ν ειμι σον ι , _ιπναφοραν των _μετατε _υεντ ων δημιιδι _διιον . αλαιν « Ι τας θεσεις τοιν χαι την _ει μισον ιη ιατροφ ην των ιππ _αχΟεντοιν _οι _χηματιον Ο . Χ , Κ . Ν ., Λ . Τ . 1 Ι , και γραφειο » του ναου τη κωμο , _τ ολιως μα , Βν « ουτιο τοσον το Βριαι ' _Βιιι Παι δειας ι'ιπον και η ΚυΛει , _ινησι α _,-ιολιΙ _ξειυν ιμ . _ι _ραχτιιι ιιτι χατανοοΒ _π · την πραγματικοτητα , _της οποιας η χατανο ηοις α _.-ιοτι'λ ιι Λπορα _ιτητον ΒιΟΟ ιι , _τιΙ _ιΙιπιν χιι ! _( ΙΛ _Ορον ε _<|< ' ου δεον να _ιδραοΟΛ μεγαλοπρεπες το δια διμερων μετα' 5 _ιι _Ι Ι ρετ ιανιας χια Μακαριου , αι μονου εκπροσωπου τοιι _Κυ-, -τρια χου λιιιιυ , δια πραγματε υσεων οιχοδιι μημαν . ΜΛΙ _' ΛΜΟΙΙΟΤ . ν _ι ιΧ , Μ ( Ανταποκριτου μας ) . — _'ΤλΛ τοιι Ηρη σκευ _ιιχι ιιι ΙΙυλλιΙγιιιι , των _ΝΙ _' οιν _Χι ' νιεχνι ι ' . ιν . ιη 11 Κ Κ και τη Λ . ΙΙ , _Ο . Μ , Μα-Ο αΟοΒιουνου Λπ _« _οταλη _.-ιςο ς τον Κι ι ιιε ονηιην διο | ιαρι · ρι ' α Λια το _χλει η ιμον του _δημοτ ι · ιιοιι σχολιι ημ Αχ ανΟιιι χηι δια την ι . _τ ιτ _αιιν των αι χηιιει · το ιν _ιΟνι _χοι / ρονοιν σοιμπτιιιι _ι ν χαι του γραι ι ' ι ιον τιιυ ναου ι η ι _οιιι κιιιμο . τολεο _ι , —Παρομπιιι : διιιμιιριυρι ' ιι ( Β _- ΥΜ _Ε Χ _Π ΙΑ Ι _- ΙΙΤΙΙΜ · 1 ην _ΙΒΛ ) Μ ' υηη Βια Ολους « βς 4 τηλ » _γραφηθη ηοη _, 6 νεαρος Ζαν . Μταντ _{ ( _υιος 6 _ρτοκωλου εις Μαρμαντ της Δυτ _. Βαλλιας , _ ν _ε _> Ετρωγε _ττρο _ημιρων _στριι & ια | _ανεκωλυψεν _κις πολλα ιι , _αΟτΟν μαργαριταρια εξαιρετικου _μεγιθους _, ΕκΙ τοπου _κατεεθασοεν διαφορο * _εκπροσωποι κοσμηματοπωλων μ _ τον _σκοτιον ο _> ι _» ς αποκτησουν τα : ευρηματα _εις χαμηλος τιμας εχλν . αι ελπιδες των διι _^ _ιυσθησαν _, _< 0 σρτοπωλ ης ( _βλεπων τας _περιττυ ι _' _ιυι . ις των αντεληφθη οτι ε · Χ * _ι * _ιζ _Χειρας ιου & ηοοωρ 6 ν και ( ως χαλΛς _2 μτιορος ( προσπαθει να _ικ | _ειταλλευ 0 _3- την εΟκαιριαν _, _ζητυν υπερογκα ποσα _. Κατα τας _-προβλιψΕκ . η υτοι * _εσις _βα _καταληζ , ιι εις Παριοιον _ς _, _δττου 6 ,,, ψιΧοατοργος _αρτοιιω · λης ιλπιζει δια _της πωλησεως των μσρ ναριταρι _Ον να _ιζασςκχλιοτ ) <& ια , πσντ 6 ς | το μελλον του παιδιου τον » . —0 ( Κινεζοι _αγροται _^ μεταδιδεται _ιξ εγκυ ρων πηγων _, ειναι ( ι , αιο _^ τ _ικΛς _δυσηριστημινοι με την Κυ 4 ερνησιν ( επε ιδη τελευταιος _εκρατικοποιηΟη η παραγωγη αγγουριΛν # τα αποια μαζι μ £ το ρυζι _ατιοτελουν _βσσικον _στοιχειον _τη _^ ς _οιοττροφης τοΟ «· _'ντζιχου λαου . Α « οτκλ * σμα _της _Κρατικοποιησεις _αυιης _ε _! να δτι οι καραγωγοι δεν ανησυχουν πλεον οια τον _αυναγονισμον _( _£$ ' δσον η _Κυβιονησις οιν _αγορο _^ ει την ποφαγο _- γην των με _κρ-. τηριον _τεροτιμησε * ως την -ποιοτητα , αλλα χσν _% ρικως ( με αποτελεσμα να καταντησουν τα αγγουρια αηδεστατα και ενιοτε υλεος ακαταλλ ηλα προς βρωσιν , —ΤΑ ιι _^* νηλ > κΛν * Α « Λτ » ι > ™ _ΒΛλμ ως γνωστων ( σιιανιωιατσν ) τα οποιον _διιβετεν ο Ζωολογικος _Κηπος της Ρωμης _, ( _ηνιγη _τελκυτα _! ως # _καια-πινοντας το · _μαιττηλι _ττοΟ του ειχε πεταξει καποιος απο τονς _επισκεπτας ! * Ας _σημειω & η 6 _τι υρο καιροΟ ειχε πεθανει απο εγκαυματα που του ειχε _προκλισκι ινας _ε-ηισκιπτης εις αγαθοτατος _συραγκοταγκος ι ε . νΛ συχνα οι πιθηκοι τραυματιζονται με μαχαιρια , των οποιων τας _λεπιοας κατω ρθωναν να πιρνουν αναμεσα απα τα _κωγκελλα τιο κλουβιου ωρισμενοι σσ & ισται _, τους οποιους σι _θυλακες Ην κατορθωνουν να _ονλλα- ι & _'ΑΣΠΡΟ ' _β αδ διδει ΔΥΝΑΜΙΝ / να αμυνδηΤε καΤα Του ΠΟΝΟΥ Υ ¦ . _«** ¦ _^ _κοι ΠΥΡ ΕΤΟΥ-νο 6 ας ε _^ η 6 ω ... _^ . | Λ -Χ _^ ργρ ι _υτ Λ 707 / _1 / _Β - _^ _ΟΓ _υ- _Β _.-Ηι ΧιΙ ΟΛΗΝΤΗΝΑΜ 1 Τ 0 ΥΜ _(· _^^ υναΜιν ταχ υτηγα Ψ _^ _^ Βη _^^^^ _το ' ΑΙΠΡΟ ' _Ι υΕγΛ _^^^ / _^ _τι η _^ νειΠΑΗε ιθΑ £ ΠΡΟ _' _Α την ληψιν ( Α _^ _+ _^ ΙΚ . 1 Μ _&< % . / _ _Ατλρ _ιεμ α ΜΝ ' _ΓΛΑΜ / _^ Α _^ Λ _^^ Λερ ι , Ι _& _Μ ν _^^ _Ο υ / ΑΤΗΡιι ' . _™ Β _^ : ΚΑΙΟηΟΝΟΙ Β _^ ΖΜ ' _^ _Τ _^ _Ζι _% ι * Σ β ? , ° _ΚΑΜΑυηχη Α αΡΥ ΒΡΙ ) _^ Ζ _^ _^ _1 _>^ ΑιΝΟΝ . ΔΥΝΑ ι ] τη Ι Κ »/ Λ — ν ** 1 * 1 _^ ν _* _Τ Ι _^^ τοΝκηροφΥΛΑ- ' ° Ιλ η _^ Λ ι _ _~ __> < Β _~*^ ' _' ΒΜΓΝΟΝΑΗΟ ΤΗΝ ΥΒΡΑΙ _^ Ι _^ 0 _ΜΧ / Ι Ι _^ γ ) , ) Ι Ι . ι _Ε- _— - _^ μη _( _ΜπιαιΥιιΘι ιι ν _^ Α _^ ΒΠυ . _? Β _ ! . ' . ¦ Ι _ι _^ ιΜ _^ : _^ Ι ναυςιπονα ' Ρ _* _τιν . _^^| ΚΑΙ ΜΑ ΠΑΙυΙ I _Λι _£ < Τ _]__« . · Β η υγρασια _μΖΜ % _, _?«« ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ < 3 _* _νυι > II ια _πειΡΑΖΕι _ι ~~ _ο _^ _£ Β || _τ _/ το παρη _^ ΑΡΕΤΓ _^ ΣΠΡ _ΦΚΑΙ _ΟΑΑΙΣΘΑΝΘΗΤΕΚΜΑ _^^ _^ % ι > ιν > // 9 _^^/ _ , _ιΖ ΙΖ _'Ζ _Α ΑΝΑΖΠΟΒΟΝ ΟΥΝΤΕΣ · Β _^ _ΗΗ _ ΤΟΥΣ ΛΑΕΗΑΣ Ι _Μ ΨιΨΛ ¥ _* ιΛ _» III , _ _^ ε _^ - ΑΠΟΚΤΑΤΕ ΡΩΜΗΝ ΙΠ Ι η 11 ιι ¦ Λι 1 Ιτ Μ _^ _^_ _ν ΑΝΕΥ ΕΒ ΧΕΙΡΗ _Β ΕΩ _Ζ _^^^^ _|^ ΗΗ [ _^ Η __ Γ _^ Γν / _$ » μ _^ ν _^ Γ ' _^ ν _^ _'β _^ _ηησΟε χ _^ _ιιωοον γηρας _^ _^ ΗΗ _^ Η _^ _ρΓν _^ ΗΗ _|^ Η _^^ _&/ - /* Η __^ Η . _{ _ιχ _^ _εοετε ι » των ν * υρι ·> ν _, διανοητικης | ιΥ || Τ | ι ] βΙ _^^ | _ν / 1 _^ _ι / _^ 1 β _^ Β * _^ υα 1 χ _Πι _αδ υναμιας , Οα * _Μθητε _νιαν _¦ _«_¦¦! ¦ __ ¦ _/^_ _τ _ν / ι _' _τι _ενινχιαν και υγτιαν _ε ( ς την _Αμεοιχανι · _^ _ΡΛ _^^^ _ΛΜΠΛ _^^ _ΠΧ _^ ~* _* >/ _Λν _^ _Γ χ _* ] ν _^ νακαλν Η ΗΤ η οποιο εΛ 0 νΛ _*?/ £ ΚΙ ¦ Β ιΡν 7 _ΗΓ __ _λ ' _^ Λ _*^» νι αγικηγ ρωμην χαι ζυπικο _ιηεα _γοηγο * Η _^^^^^ Ρ _^^^^^ _Τ _[ Ι } ψ Λ _ Ι ___^ _^ ΜΟΟ _^ ην _διΛχιοιτ , _^ _νηχηλνφβΒι οα νιιι ¦ Π—| Τ—Β 0 | _β 1 _^_ 9 'τ _^/ ' |_ ν _^ ν * _^ Χ _^^^^ _, νον _χα * Ι _ι Χθ ) . ο ν ιις ιην _χοηοιν , αλλα ι _^ 2 | Γ _^^ _λ- _^^^ ΗΕ _$ » . * _> Ι : | $ _^^ _Λ τ ' * _-Β _? -ε _> _ωτεοον χαι 9 > ιον _ιοχι _* _θιν , Ιν _^^ Γ _^^ Γ _^ _Μ _^^^^^^ ι · _η _^ , * ι / Ι _Ατ _^©^^ _γνυ _» θυ ιης ιπι στιιιιιις , 6 _ιη « ι | _ιαιτιΜ 6 ν . ¦ ΗβΗΓΗ _-Μα _^ _*¦ _ _ _^ * _' _ΖΙι _/ _*/ Μ , _—·^ - _^^ ' ι .. ι _(» ι _^* ΜΛι ' < _υα » Ιαν « λι των « οινων _ΙΜΓΓΜΗ ΜΡΜ _^ Λ _* . ** _>^ 3 Κ _^^ * _^* _>^^ _^ Γ _* α _* νι _ οων χ , 1 ' _ζ-ιι _^ ων οογανων , διδει _©_©_©_______ Ι _¦^ _νΝ _ Λ * * Χ _/ £ _Ττ * _^ 1 _ _^ Β _» αΙαΟαναηιε _νιαν _οβιαατιχην _αυναμιν ν _, αι _©^^^^^ _Γ _^ _Α . ν _^^^ _ν ' Μ * _^ _2 > Μ _1 # _β < ιωμην _ινιος 24 · 4 » «> ο < Ι > ν . Λογ <» της _©_©_©_ ©_©_© 1 β- ν _^^>^—^ Χ _» _/*™^ 55 _& * ι , _φυοιολοΥικΒ ις του _, _ενεογτιας _εκι των οοε * . _^^^^^^^^^^^ _Γχ ~ _ς _^ _ μ > 7 / Ι μις , μνημη _χαι _υ _|} αΟι { _^ ε -λτιου ?« αι _σιη-η _* -Μ- _^ - _^ ν _* Λ . , ΙΗ _^^^^^^^^^ Γ · V ¦ ' _^' Ι / _μ / ' Ι _^ ° _^ χαεαιτληκ _ιιχω _ς , — ]< _αι το κατα / ιλη _- _^^^ Η _^* Γ _? _52 _? 5 _^· - · __^ . Ι _τηςο-ι » ιιης _, και . _ομμιτο . _^ λ » _ΒΛν- _'ι , ιΙ _^ Ο _» ΗΓΗ _3 | τ _^^ *_ _ιΙΜ _^_·_·^ _©__ . 1 ¦ _ΥΥ _^ _ημινΟν . 'Κδο _νι _^ _ιιπΟ η και _/ ηχ _οιδη 9 _^^^^^^^^^ _*^/ Ι _^^^^ Λ _*^^^ - . _^__ _ωκδ χιλιαδας _εΙς την * _Λμι θ > _κην και τωςα _ν _^^^^^^^ _^ ΗΓ ¦¦ # _ενριοχι _εαι ιβω Ι . ς ολα ιο _ιταομακεια · -Ε _^^^ _^^ _- _^ 5 _^ ΗΠ _Πωι ελ'ι . » ΓιΤΟμινΚ Α ., 5 . « ΟΙ _βιΟιιρΟ Ποομη _ΟενΟιν το _^ Ι . Τ «» . πι οη _^ εοον »' _λ __ - —— _τγ _^»* _ _^ πΗΗ * _ι 01 » Μ Μχ ° _Λιιι _(» ν θ £ « _ς . _Λοχιμνοαιβ 1 . / _^ _, _* * α / β »__ α __^ το . ' Παο « _τηρηοαΒι την μεγαλ η » ρ > _λτιω-*^ αΤΛβ & ΧβΠΛ Λ Ι * ψ 9 η ι > τ , > ς _* ι 1 _^ _ι : _ιιυ Π _ιι ν · Ι _ε _υλαχληοο * Κ § ΨΓυ _^^ 9 η ©_| _| Γ Μ __^ __** _Ββ _^_*^ _ _τ _ · _% © Α _*^ _ν υα _^·*^ , ον · !(> _οποιον _Α < αυκ ιι 8 ημ « - _^» ' _. _ΜλΙΧΑ | Η # Κ __ _Β _' _^^ _/_^ _1 __^ _-ι __»> _ _Ι _ _Τ _« * 5 > , ε _^ · ν ΥΙ > » « ω Οα _οΛι Χαμπ Μ 11 _ ΜβΝι _^ νΗ /*_ _ΤΛηιΜ ΜΛ _^ _ΛΤ νο ¦ _ιαΓ-νι ηΤι πληρης ρωμης , _ενερνη . Ηλ _^» υΡ ΗΜ _< _τ _ιτη νεωτερος . 'Λλλυ _» Οα σα _ιΛιστ _^ _αφη _^ Γλ _**** _ΙΗ ν ·* _,, » Α ΜΗ . ... , _* το _ιινιιτιμον ι _) Τ ποοονιιιιιπ τοΟ _χενοΟ . _^* τ— _ - - _^/ ι _}( ι Ρωμη ν χαι _Ζιοτικοιη _τα . κ »················· »······················ ( _ι 60 ° ) ο ΝΕΡ 0 Ν ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΑΑΣΤΙλΑ _) • _Οι Κν : υτ ) 'ιι _χρ με την _μιδοοιν » £ βλ _< _υοιον 100 _Ι 9 ι | 9 π _· , _^ _βΙβΡ _» , _·^ . · 5 επετυχ _κν _χ _πι _χ λει _ατι _χ η ν χρη _αιμοηβιε ιαι ν νερου _ΙΗ _μΙ ι _^ η _ _^> ι _(_! ' _^_ > * _< 5 ικ την _ηιεαιν των _λοεατ _ιχυν τρα _κτ _ορ . ιε _ιοκιμε ι _» Κ * ιι £ ) _ιΚννι / _ΜΜΡιυ _ιι · αΒ . ι _ο ιι _ξχ ν οτι υ το ι _ουυεμιχ απωλεια πιια _ι υ { κχ - ΗΗι * ρι _^ _«^ _Μ { _κΦ Ι _^^ ι « _ι _ _ν * ι _ρετ ηρ _η _ιη ιν αντιΓεαει προ _χλλχς _μιιιδιυς ως _ψ _^ __^ _ΚηΝ'Ιη _^ Ρ _^ _ιι 9 _ΙΚΗι _^ · ι _τηρη _ιη αποιλ _ειχ 8 λιπρων _εντ ο _ιιρηνβυ υπο τα 1 _^ _6 > . ΜΗι η _©^ _Κ / 'νΗΓ __^ ι • ιδια _< _ιυνιιΙκ » _{ . ΛΙ β 100 % _νερεν το _λαατ _ιχο νλυ- ' _- _^^ _ΓιΒ _ _^ _ΠΤινιΤ _η ( ι _^ _ΓτΓΓττΙτι _ιν * _ατρα ολιγ _ωπρι ν , ιιι _^ £ ι ατο _τ ρ » κτ _€ ρ _κκλυτι ρβν 'Ιιι _ιΜιΙ ιιι _ΙΡιΙΙΗ ' _^ 2 > | _τ ρκι ηγμ χ , _χπ κλ / . αττ _ει τον οι 3 πγ _^ Λ' « _ηλ την ιυ · ' μ | β _» _¦| Ρ _^^ ιι _*^' < ι ' _ιΜ _* _κΙΙΕΜγκΜΓ _^ _Γ—Ιμ · ι <· ΛΙΒΟΤΕΡΑ ΒΛΙΣΤΡΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΜΑ- _^^ _ηΙ-ΟΗΗΙ · ΚΡΟΤ _ΕΡΑΝ ΖΩΙΙΝ ΒΙΑ ΤΑ ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΙΒΟΤΕΡΑ Ι » Μ _βΗΜΗΚ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ !! ΕΡΒΑΣΙΑΝ ΣΕ ΜΙ ' _^^ _ΜΓ _^^ Γξ Ι • _^ Μον _» τηΝ < τηι _ννοκιο _ονικ Α »( ΗΛΙ _ΚΙΟ 2 ! ' _ ¦' _« _ηκ ΑΝΥ Οτν _« Π » Μ *** Ι Δια το ν _ομισμα τ _< _ιΛν λαατιχων με 100 % νερον χρειαζεται ε 1 ι > ικ 6 ν μηχανημα το _οιιοιον ιιχομεν κΙς την _διαΟεοιν _υλων τ (?> ν χρηοιμοποι- 3 • _ουντΜν _λιιιοτιχα ΚΟΥΙ ΒΗΑ Ρ , ΑποταΟητε οτο γκαραζ ΣΤΑΝΤΑΡΤ · • 60 -68 Εδουαρδου 7 ου ( ωδος Ξενοδοχειου Λη & ρα ) ηαρα το εργοοτα- · • αιον Διην _ελλου και Ι 3 εργοτ ( ουλου . _« ι ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜ ΗΣΕΤΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ · ΜΕ ΤΗΝ _ΜΕΘΟΔΟΝ ΣΟΛΟΥ _Σ ΙΟΝ 100 , · ! Α . Ι . ΛΗΜΑΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΤΑ . : Πραγμα που Φαινεται ... . ι 2 . _ _^ ι _*¦ - Ενα ΡΑΛΛΗ _^ _Τ - · ν _?^^ _Υ / Μ ι ξεχωΡ ιςει _^ Μ % _^ _^^ _Ρ _ | Ε _ι τοσο _πολυ _^ / ιΒ _^^^ _ζΧ _Λ Ε ι απο καθε αλλο / Μ * ν _^ _Ν / _ _^ £ 3 - « ββι , ι =: γ _^^ _. V . _Νν Ε 3 ποδηλατο . _Λ _^ Ε ' * .- · 1 _Χ _? _^^ 5 § ι _3 _^§_ _£ _&! _8 ι » ι ¦—— - ~ 5 ! Ι _|^ α _» _^^ _^ = _^ 1 Γ ' _βια _4 _ι β ¦ Γ βη β α ι _§) Ι Γ _ν ΟΙ η 1 η η Ρου _^ ! Ι ρ _βν · _ι « _ββι _Μ Γ Γ _6 βΗ ¦ _| Μ _& Ι _^ _ιιτ χζ ιιχχ τζ _τιιχ . ι _ι _. ι ιχ ιιιιιιιχ ιιι . ιιχ ιζι ιιιι τχχ _-ζ . ζ τζχ τι ι ιιχ ι 2 Χ ? _. ι _¦>··« «·········*···············¦··························· _«^ • _Ηη _3 ~ 1 Γ 7 _Μ _^^ νν _» Τ _'ι _> λμΓΗβ _^ η ¦ _! ¦ Γ _^ τ μι _> λ * _ΓΓΓΙτ _^ Γ 1 ¦ _^ , _ΓΓΗβ , ι _λ % « . _-ΤΓηΕΟΓ ¦ ΡΓ _^ ΓΙ 0 _^ _^ _ΓαιΙ · * _Μ _^ Π | Γ ι 1 _»™ _Γ < 1 ' _* ' * _^!' , * _ιτ _{ [ _τιΜ _^ __^ ιΗ ρ _Λ _^ ,- _^ Γ _^ 3 * ι ΤΑΚΤ Ι ΚΗ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟΣ ΕΠ ΙΓΑΤΙΚΗ ΒΡΑΜΜΗ 2 Ι ΚΥΠΡΟΥ - ΛΟΝΔΙΝΟΥ 2 ' ( Μεσω ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ μετα πεπειραμενου συνοδοΟ ) . • ΔΙΑ ΤΠΝ _' μΕΒΑΛΥΤΕΡΠΝ _ΤΑΧΥΤιΡΠΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΒΧΡΟΝΙΣΜΕΝΩΝ 2 : ΑΤΜΟΠΛΟΙΠΝ ΕΙΣ ΜΕΣΟΒΕΙΑΚΚΝ ΒΡΑΜΜΗΝ . 2 2 α ) π ΤΗΕΟ _ΟΟΚ ΗΕΚΖ _Ε 2 Το ως ανω πολυτελες _ετηδατικον ατμοπλοιον θ' ανο _: _χωρη · * • ση εκ ΛΕ ΜΕΣΟΥ την 30 ην Νοεμβριου 1957 , ωραν 8 π . μ ., δια 2 2 ΝΕΑΠΟΛΙΝ - ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ : ! α ) π ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ Ι 2 Μετ ' ευχαριστησεως αναγγελλομεν δτι το ΝΕΟΝ α ) π 2 « Ι ΕΡΟΥΣ ΑΛΗΜ » θ' αντικαταστηση το _αδελψον σκαφος 2 : ΤΗΕΟΟΟΚ ΗΕΗ 21 , Ι 2 εΙς την Βραμμην ΚΥΠΡΟΥ — ΛΟΜΔΙΝΟΥ , εκτελοΟν το παρ- 2 2 θενικον του ταξιδι εκ ΛΕΜΕΣΟΥ δια _ΜΕΑΒΙ ΟΛ 1 Ν — ΜΑΣ- · • ΣΑΛΙ ΑΝ την 10 ην ΔΕΚΕΜΓΡΙΟΥ 1957 , ωραν 8 μ . μ . 2 2 ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ 2 Ι 20 Δε κεμβριου , 1957 , ωρα 8 μ . μ . δια ΝΕΑΠΟΛΙΝ-ΜΛΣΣΑΛΙΑΝ · 2 30 Δε κεμβριου , 1957 , ωρα 8 μ . μ . δια ΜΑΣΣΑΛΙΑΝ · 2 2 ΝΑΥΛΛΔΙΛΛΟΝΔΙ'ΝΟΝ 2 • ( _αυμκιριλ _χμιοινοιιινη _ς υπηρ _ιαι χς _αυνβιιυ _ινι _ΜΛΙ _ιιΛΛΙΛΙ V · · 2 £ 32 . — εις καμπινας 8-20 στρωματων 2 2 Ε 34 , — πι ς καμπινας 6 στρωματων ο ΑιΑ ιι ρητ ησιν ( Μαιων και Αλλος _νληρο _^ αι > _Ιας -ηη _ρακαΧιιηβ ι οκως ηιτιυ _υυι 'εηΟι 2 • ιις τΑ ' Τουιιιβτιιια Β ( ιο <> _εΒη Ι | τους ιν _Κοηρω Βενικους _Προκτοιιας : — ι ······· ··«····«········(···· _·········»··« , ., · Β _προςκμςις'Ι « Προσκαλουνται οι _ινΓιαψιρο- ΣΕΡΓΙΣ · • _μινοι να _ιτιιοκι _ψΟοΟν την ΙκΟε - · Φ σιν | ιπ ς Γιη να θαυμασουν την -λ υ γλ _·!* . _··^^ · • ΝΕΑΝ Η λικτ ρικην _Πλυπτραν ι , ΗΜ _ιΑιΜΓΜ _^ ' Ι * { ΣΕΡΓΙΣ _^ _ |_» ! : « ςουπε ρχητ » ¦ ' . _ , ~ _Ι · 2 Μια ΝΕΑ _τιλυοτ ρα ηολυτ « . ' _-ι _$ _^ 3 !« 2 • λειος , η οποια βραζει τα νιρβ , Κ * 2 ττλι » ιι , χογλα τα ρουχα , οτι- _^ 2 • _γνων « ι και αδειαζ ει _ρυνη . . _ια · • Ο Νεα νρ ° Φ _>> Λ · * ε * · • φ Νεοι _χρωματιομβι . Ι _Μ 3 - · • · Λ 6 _τεΜ « τ β { ρυι | ιι 3 ι { . δ _^ · 2 Γ Ι Ψ ι • φ ΒριΙν _ορβ 4 ρ * αι | ιι > . _^ · 2 _# Νι * ι _τκλ « ι _· π · ιηβ (·{ . « ΣΟΥΠΕΡΧΗΤ » ] 2 ΙΙ νι « κ _ιΚ Ρι _ΙΙΙ ιι _Εβνιπυρχη τ « Ινιχι η 6 ρ * _ιωτ * ρπ 2 • χχ ! χοιλλ ' , τιρη _πλυατροι . · • Α ΝΤΙΠΡΟι η ΠΕΙΑ · 2 Α- ΝΙΚΟΛΑΙ -ΔΗΣ 2 2 35 Α , ΟΝΑΙΑ ΒΟΡΟν , 2 • Λ Ι ! Υ Κ Ι » ι Ι Α , ς _Τ · · ···· _» · · ···················· · »«· · ·* 1 · _« Ε ¦ φθασαν στην ωρα ... ΑΙ ΠΑΒΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΤΡΕΛΕΟΥ ΑΣΥΝΑΒΩΝΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕ © ¦ ΕΥΚΟΛΟΚΙΝΗΤΗ _% ΜΜΜ Ι _ % _β _** _ΕΥΚΟΛΟΧΡΗΖΤΗ _^ _ψ % Λ / 9 / _^ Μ ΟΥΤΕ ΙΧΝΟΣ ΟΣΜΗ _Σ ΣΤΑΘΕΡΑ .- ¦ - ¦ .. . _ΘΕΡΜΑΝΙΙΣ ΕΙΣ ΛΙΑΦΟΡΑ ' 1 _^ Β _ _^» ΜΟΔ _ΕΛΛΑ 11 ι Ι / λ _^ _3 _§ _5 _ _2 ·! η _^ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΟΜΠΕΣ Β νΛ _^ Ρ _^^^^^ _^ Ι ' Λτ _ν _Συνδν / _αζου . την αα _« αλιιο _« ν _^ χ _^ ια _^^ Λ _^ _^^^^ Α _^ ο ' _* _' τ _^ κα _^^ _ντυλ . Λεν _βι / γ . _νΒνιΜν _^ ΜΜ β _^^^ ε _^ κρινονται ρε αλλις του Η . _^ ν 8 _κβιπι ? _βττ _!^( 3 _!)· _κ _^ _* ους τ »*· _ΕΙς _ιτοικιλιαν Αιε _κυ βυνι « · ι : 4 . _ΟΥΖ ΟΥΝΙΑ _Ν ι £ ΙΑ ΛΤΔ . ΛΕΥΚΠΣΙΑ : _^ 6 ρα < 28 - 34 . — Τη _λε _» . 21 Λ 4 . _ΑυοιΓη εκ Α » _ΙΟΟΟ _Οιονδηποτε ποοοιοπον μιιρτι _'μηση οτι μας επιστρεψε _διιειο ποτη ρι γκιονρτιου μβς θα λαΒιι ) _ιιις _αμοιβην ποσον εχ _χιλιι ην λιοων , εις οπαντησιν ξενων _δηιιοοιει-ιιοτων που _ι'πονοοον το & το . _Αποδριξι _ς δτι οεν χοησιμοποιουμεν ? κ _δεντιοοτ · τα ποτηρια μεις ( παο' Κ _> Λν που _πνμβονλευομεν τους ν . ηταν _ειλυιτος μος να τα _( _ιεταχειοιζοινται 4 ι ' ειδικ ην των _χριιοτν ) _ιΒνηι το _ιξης γε γονος : 'Λ . _το _ετημεοον _Τριτην το για ουρτι μ « ς δι ' ολιγα μονον η | _ιι θ < _ις βα πιολητ _ 1 ει ς πατη _ςια χρωματιστα μεν , αλλα της _ιοιπς ΠΟΙΟΤΗΤΟ _Σ και τοΟ ιδιου ΜΕΒΕθΟΤΣ , τα οποια , _ενδ ) ιΛ ποομηθειται μας απεσηειλαν δια το _γιαονοτι _, _ημιιι θα _χρησιμοποιηποιμεν 6 ι' δλλον σχοπον , επειιι _) ευςιαχομεν Τον χοθ ) μιιτιομ ον τοιν _λχαταλληλον 6 ια το γαλα , Εν τουτοις επειδη η ποωτη παρτιδα δα . τρι _υν ποτηριων _ιτελειωσε πολυ _ενιοο ' _ις πριν φΟαοη η _δει · _τεοα , υποχρεωτικω ς _χρριισιμο' . _τοιομμεν τα χρωματιστα , ενω αν επερναμεν τα μεταχειρισμενα ποτηρια , το προβλημα θα ελυετο . Η _ανιοτεροτης του γιαουρτιου μας , το οποιον ειναι γαλα και μονον γαλα , οι _|* ιλεται ει ς το γεγονος οτι _κατασχευοξεται ΚΠ _ιΕ ΤΗΜΟΝΙΚΩ Σ , διοτι _παριικολονΟονμεν σννεχως την ιξελιξιν τη _γαλειχτοκομια εις ολους τ η τους τομεις ι _ξοδενοντε ΑΦΕΙΛΩ Σ δια νεας συνεχως _εγχαταβτασεις . Τρανη δε _αποοειιμς η ανωτει ? οτη ς και η συνεχως _αυιανομεντι ζητησι _ ολων των γαλακτοκομικων μας _προιοντεον , _ΛΝ' _ΔΡΚΛΙ ΠΗΤΤΑ _2 ΚΑΙ ΛΔΕΛι _' ΟΙ _ΤηλεΙ _εωνον 2455—Λευκι _οσια . _ΓΑΡΩΣιΩΤΕΣ ¦ Ι _ημιρβν ΤΡΙΤΗΝ στο _ΘΕΑΤΡΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑ σε 6 υο _ιτορασιαδΕ * ς , αρα 7 . 15 και 9 . 30 μ . μ . _ακριβως η _ιητεροχη Κυιτριακη Μουσικη _ηθογραφια του ΜΙΧΑΛΗ ΚΥΡΙΑΚΙΛΗ « ΤΟ ΓΟΣΚΑΡΕΤΙΝ » Το ιργον _ττου _κστινθουσ _ισσε την Λ < νκωσια και την _Λιμεσο . Η _μιγ < αλη επιτυχια του θιασου ΗΝΠ _ΜΕΜ _ΟΝ ΚΑΛΛΙΤ ΕΧΝΩΝ ΓΟΣΚΑΡΕΤΙΝ 6 ο < ηιαρουιν , πονηρον τζσ ι _μασκαριτι »/ _, _δοσκσρουιν με την 6 ο 6 _ρκοτν τζα ! με μιαν _βροκουν τζιοι _^ οΟρκαν _, ΜΗ ΧΑ ΧΕΤΕ το _υττ ιροχο αντο Κυπριακα _αριντουργημο . Τη ν ΤΡΙΤΗ Ν 10 ) 12 ) 57 στην Λαρνακα . Ακολουθει η _Κυττρτα · κη Ει _τιθιωρησι ς του Μουττα του Τζιιπτρι _ωτη : « ΣΑΣΤΑ Τ 2 ΙΑΙ ΒΥΡΑΣΙΝ » | ΕΦ ΘΑΣΑΝ ] < © πουκα μισα · ' Ε ι © γραβατες ' > < © πι ζια μεσ— ρ ο πεσ . > _^ © καλτσε ς > _^ © φανελλεσ μαλλι « εσ £ < Α Τ Ρ ι Κ Α — Σ Ι Α Λ ι Α V _< © Ζ & Μ Ε Σ — ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ . _> 4 21- Μ _1- ΒΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙ Α ρ < Χ ι Ο Υ . ' ' > 3 ΟΑΤΣΑΑΙΔΗ 4 Ληιρα _ς ιΟΟ < _- _> ¦ > _^ ΛΕΥΚΩΣΙΑ . > ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ ΛΕΥ Κ ΩΣΙΑ Μα γικο Π α _λατι Ι « Λι μα και αμμος » , Ρ £ τ ζ Ι V αι _« Σειρηνα της Φλοριντας » Π α λ · λ α ς : < ι Ο _ανθρωττος με το γκρι κοστουμι » , Λ ο υ κ ο 0 6 ι και Α _ττ ο λ λ ω ν : « Ραντε βου στο Παρισι » Ρ ο γ ι β λ : < Το _οπτιτι τοΟ πουλημενου Ερωτα » . ΛΛΡΝΑΞ Π α λ λ α ς : _«< β _Λ-γκτλια μου σε προσμενει » , Μ α κ ρ ι · 6 η : * Λν 9 ρωικη αιιο το _φεγγαρι , Ρ'ι ζ : _εΧαμι ος θησαυρος των _Νοτι _!» ' αειλγ _, ζοζ Ρ ι α λ τ ο : « Οσ ο με ποθεις » , Ρ α χ α λ : _^ Εκεινη η κυρια * _, Βιοροαμ _λτμ _τΡεν . νχχιος _ιτρΒγΚ ( ψι _( Παλλας : ι'Η { _ιαυιΜι _τινιιιΛ _^ * _Ε Χ Χ ο ς : « Αθωος ατο _Παριο _** , ΛΜΜΟΧΩ _ΣΤΟΣ Χ _ατζηχαμττ η : « _Πρινκιψ _φβιτητης » _^ * Η ρ α Τ ο ν : < Αννα > Μ ν * _τ « & κ'Α'Λρω · _πινη ζουγκλα » ΠΑ _ΦΟΣ Τι ι α ν ι ο : « Ναπολεων » ,, * Λ τ τ ι κ 6 ν : « _ΠειραταΙ της _Τρι-πολεως » . ΚΕΡΥΝΕΙΑ Κ α τ σ « λ λ ι _ ι « _Καχ _^ η _γο · ηασα » _^ Μ λ α ρ Ι ω ν : _« Φον _Κανωρης » . ΑΒΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ Πσ ραδ ι ισ ο ς : « Το νησι του _τιρι . σινου 5 εΧφιυιοΙλ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΟΝΕΟΝ Προσκλησ η _τοβ Βυμνασιο »· _χου του ΕλληνοωΟ Βυμνασιου Αμμοχωστου χ . _Χαρ . Φελλα _βυνεχληΟιι την _πρωιαν _τηι «« οχθες _συσχεψις γονι < βν χαι _κηδετιονοιν των _μαβητιδν του Βυμνασιου δια την _ανασυσταεπν του Συλλογου Βονιο _εν χαι Κηδεμονων . Κατοπιν _εγχρ ! σια > ς του παλαιου χβτοστα _τιχοι με μιχρας τροποποιησεις , διιεη ' _χβησειν Αρχαιοεσι _οι . Εξελεγη το αχολουΟον Λιοικητικον 2 ν ) ι 6 ουλ < ον : Νιχ . Ι . Αντωνιου , Βιαν . Λαβα , Ελενιτσα 'Μ & τσης , Μιχ . Κοκκινος , Π . Κ . _ιΤ _.-Λ . ~ , _* .. _ν ., _ . Λ . ι χτ _ Ζ . _ » _νιιχννο , ι , _. _^ υ _ν'ιεεηι _^ , λιλ » . ι . _γοι _) _-. _Παντελιβης εκ _Γαοαιβιιην , Ν . ΒΒ ( ιπ « γει »( _? γιο ι εκ Σ τυλων χαι Λ . Μαοχοιι < χ Πθ _£ « λιμν £ ου . _, ΕΙς _σνγχιντρωπιν Υονιοιν και _κηδεμανων Τυ » ν _μαβητων χει ! μαθητριων του _αρρεναγωγειου χβι τοβ παοθεναγιο _γε ( ο « Κτηματος εν ταις οιθουσαις του « _Αημητρειου » ωμιλησεν ο Προεδ ρος τη Επιτρο _.-ιη ς τοΟ — _ιη-δισμου Βονεων χ . Αντωνιο Βεωργιου , θεολογος , επΙ του _θιματος « Αι _υποχριωσει _ _τιον νονιοιν προς τα παιδια _ταινι . ΙΙ χοροιδια του σχολειου _υτραγουδηπε διαφορα ασμο τα . • ΤιΛ · _Κυριακην , 17 Νοεμβριου , _συνεχροτηΟη ιις το _οχο λειον Πισσουοιου _ουγχιντρωσις γονεων χα ' ι κηδεμονων , καΟ' ην 6 Διευθυντης του σχολειου κ . Βεωργιος Λιμνατ ης « ομιλ ησε με Οιμα « Ποια η _σχεσις μεταξυ σχολειου και σπιτιου » . Η χορωδια του σχολειου υπο την _διευθυνσιν του _διδαοκαλ . ου χ . Ζαχ . _Χριοτοφη Ε ι |« λε διαφορα τραγουδια κ « Ι _Λπηγγειλε Κυπριακα ποιημ ατα , 4 δε βοηθος διδασκαλος κ . ' Αριστειδης _Στοσινος απηγγειλι το ποιημα Του Λιπιρτη _ι'Η τιμ ημενη » . Τελος απεφασισθη η ι & ουσις _Σ υλλογου Βονεων χαι διδασκαλων _Πισσουριου , το δε Διοικη _τιχον _Σνμβουλιον _κατηρτισθη _εις σωμα ως εξης : Βεωργιος Λιμνατης οι Προεδρο , Διομηδης Φωτιαδ ης Αντιπ ροεδρος , Ζαχαριας _Χριοτο φη Βραμματευς . Βεω ργιο Πα .-τ « δοπο « λος ΕΙσπι ιακτ _ιηρ _, θησευς Μουιουρ οπουλος Ταμιας , και Οδυσσευ ς Αντωνιου . Νικολαος Μαλλονοης . _Χα-Οιβεα Δημητριαδου , Αλικη Ερ _εοτοκριτου , Ζοη ' ι Κυρια _χι-Λου χαι _Κοραλλια Ηρακλεους _Ξ υιι 6 ουλοι . Εις προχθεσινην συγκεντριοσιν γονεων εις το δημοτικιν σχολειον Αχεριτου Απεφασισθη η ιδ ρυσις Συλλογου Βονεων , κατοπιν ομλιας του _θιευβυντου τσυ ο-χολειου κ . Πολυιιου Μυλωνα . Προς τον _* γΛ _· _τλ · _ι'ιτλν _^ _ι-ιργη _?* ΒΤΠμελης Επιτ ροπη . Εν τελει Iπεδο _βησαν προ τους γονεις οι φαχελλοι των δελτιων προοδου των μαθητων . ΑΝΑΧΠΡΕΙ ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ Ιυμφωνως _ττρυς _εττι σημον ανακοινωθεν , την 1 ην Αι * εμ £ ριου _αναχιυριι ια Κυπρου το 3 ον ταγμα των Γασιλικων Μηχανικων . ΕΘΝ ΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡα _·|· ΝΗ _ΕΦ ΗΜΕΡΙΙ * _Διιοβυν « ται δτι * ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ • Κ Εκδοτη ς * ΕΤΑΙΡΕΙΑ « ΕΘΝΟΣ » ΛΤο * _ΒρβφΕιο :: • Οδος ΣοΑΑΚλ _^ ηι . _ιτ Αλ 3 Τηλ . 2327 , Τβχ . Κι * 73 < 9 Λευκωσια — Κυπρου . Τ ηλ . ιγ ρα > ικη Α _Ιιυθυ νσ ι _ςι ΕΤΗ Ν 03 * Σ υ υδ ρσ μα [ ι Εσοτ _ερικου : • Ετησια Ι 4 . 5 Ο 0 _μιλς . Ε _ξυτερικοΟ : Ετησια £ 7 , 500 μιλς , Εχαο _τη συνδρομη ειναα _ττοοπλοροτεα ΤΟ ΤΑΧΥΔ ΡΟΜΕΙΟΝ _Χημιρον _Τριτην _αναχοιρει _αεροποριχον _ταχυ & ρομιιον δι ' Ελ ) _Λδα , Βα ) . λ (« ν , Βερμανιαν , Ελ _βετιαν , _Λυστριαν , Γελγιον , Ολλανδιαν , Ιταλιαν , _Αγγλιαν , Ηνο _ιμ . Π » _λιττ ια 5 Αμερικης , Τουοκιαν , _Αιγυ , _ττον , Λι-6 σ . νθΛ · , Ισ ραηλ , Περσιχον Κολπον , Λυστραλ _ιαν , Νεαν Βουινεαν , Νυρφολκ , _Παποικιν χαι Νεαν _ΖηλανΛιαν . Ωρα κλεισιματος σακκων 9 π . μ . δια σνστημβνας επιστολα ς χαι 10 π , μ . δια συ · _ηθεις-Αυο'ον _Τετα _ρτην _αναγιορει δι' Ελλαδα , _Βαλλιαν , Ι _τα - _λιαν , _Αγγλιαν κβι Ηνωμ . Πολιτεια ς Αμερικης . Ωρα _κλεισιματος _σακκεον- 7 π . μ . δια σνατημενας επ « πο ? . α ς και 8 π . μ . οια συνηθης . ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ Τριτη 26 Νοεμ βριου : Λευκωσια : Ντ . Χρυσανθη , οδο Μουσων αρ . 2 , και Β . Μπε _ρμπερη , 6 δος _Λευκιονος αρ 24 . Λεμεσος : Φ . Αποστολιδη _, δδος Αγ . Ανδρεου αρ , 14 6 . Αμμοχωστος 1 Στ . Κα ρεκλα , οδος 'Κομου Λ <> . 2 . 1 Λαοναξ : Ν . Τσεπη , Αδος Ε ρμου Αρ . 186 . ΚΟΙΝΩ ΝΙΚΗ ΖΩΗ ΤΠ _02 ΧΚΣΕΙ Ι ΒΑΜΟΤ Ο χ . Μελης _Σ _υριρη , _ικ Καμπιων χαι νυν ιν _Λονδινιρ , χαι η δ . Ελενη Β . Παμπο _ριδου , εξ Αλαμπρας χαι νυν ιν Λευκωσια , εδωσαν ΛμοιΒια _ιπν _ι ι , τοσχεσιν γαμου . Ο κ . Ισιδω ρος _Μιχα ηλιδ ης _χιιι η δ . Νιχη Μ . Μισι ρλη , _Αμςυτεροι _ικ Λεμεσου , _εδωσιιν _ιιμοιΟαιαν _υκοσχεσιν γαμι . ιι . . Ο κ . Παναγιο _' ινης Χαραλαμπου χαι η ι . . Μασουλα Μ . Χαλιου , _Λιιιροτε ροι ιχ Γοροκλινης , _ιδωσαν αμοιδαιαν _νποσχεσιν γαμου . _ΔΧΑΛΤΣ _ΙΣ _.- · ΤΠΟ _ΧΧΕΙΕ _βι : ΒΑΜΟΤ • Παρεκλη _βημ εν υπο του χ , Ανδρεα Π . Μαυριδη , εκ _Καιμαχλιου , να _δημοσιευσοιμεν ιι · ¦ π ι » υπ' _αυτου δοθεισα υ : το · σχεσις γαμου προς την δ . 11 _ε- ' παν Χρυσοστομου , ι · ξ _Αγλαντζιας . δεν _υφιστειται πλεον . _λρρλβονε ι : Ο χ . Ομηρος _Κιονσταντι · νιδης , μηχανικος _της 'Κται _ρειας Ν . ΤΙ . _Αα τττ | Λτδ .. _Λευχεοσιας , και η δ . Αναστασια Χιχητα , εκ Λεμεσου , _ετελεσαν του αρραβωνας των την πα · ρελΟουσαν Κυριακην . ΕιιΤΣΚΚΨΚΙ Ι Η εχ Λεμεσου χ . _Ανδρουλλα _Στελιου Παπαδοπ _ουλλου _ΙΟοταζ π και δεχεται επισκευ , 'ρς την 26 ην και 1 _' 7 ην Νοεμ-Βι _ριου ισι ' _ιμερον κα ' ι ανριον ) ε . τι τη ονομαστικη εορτη του _συξυγηι' της _ε ! ς _τι ιν κατα την ιδον _'Κλευθεριας Αρ . 105 , εν ΛεμεσΛ ο ' ικιαν της . ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Απδ αΓριον Τετα _ρτην το 'Επιμο _ρφοιτικον Ιν _στιτουτον Πειφον , το Ιδρι'θεν _υπο του Φυσιολατρικοι Ομιλου Παφου , καμνει _εΥαοξιν των _ιργασιυιν του με διαλεξιν του καθηγητ ου κ . Σοφοκλη Λαζαρου με Οιμα * Ο ποιητης _Νικηγορος Γρεττακος » . Η 5 . Χουπιι ι _Αντυ ιν . αδου και ο κ . Φ . Βολοτο . _τουλος Οα ππαγγειλουν ποιημειτα του Γρεττακου , θα ΑκολοιΟηση οτιητησι ς , ο δε καθηγητης κ . _'Αντοινακης ΙΤαπα _'Βωαν _% 'ου Οα απαγγε _ιλη Ανεκδοτα ποιηματα του . Η διαλεξι ς Γα δοΟη την 6 μ . μ ., ει ς το « Λημητρει ον _» . Μετα _ΠιΟημ _ερον ιια _ομιληοη ο κ . Βεωργιο Ηλιαδης με θεμα : « Ο Κ ρητομυκηναικο πολ ιττσμο _ςι- _, Η διαλεξ ις αυτη Οα συνοδα ' - _εττι ι υπο _φιιιτεινων προΛολων . Η ΦΙΛΛ _Ν'ΡΙΡΡΠΙΛ Μελη τη ς Φιλοπτιιιχου Αδελο _οττ | _τος Ελλη · ιδων _Κτημαι « ις , θα πι _ριεΛΠουν ι ντο των _ημεοι _^ ν τα _κιιΤαστηματα τη ς _πολεοις προς _σνλλογην εισφορων δι ' Ανακουφιοτν των _ουστυχου ντιον χατα τας _εοοται των ΧιΤΙστοτ _'γεννιιιν . _'Ελπιιετιιι , οτι οι δυναμενοι Πα _επιδειςοι * ν , ω ' _ς παντοτε , προΟυμιαν πρ ο ινισ χυσιν του ε ' ργου της _Αδελφοτητ ος . ΤΠΓΡ _ΑΝΚΒΕΡ _Σ ΕΩΣ ΤΟΤ Ι . _ΝΑΟΤ _Σ ΗΗΛΙ _ΟΝ Εισιο , ε _ραν _υ . _τι ι ? ανεγερσε - ως του ι . ναου _Αγ . Αντωνιου Σπηλιων ο ες _Εγχιιιμης Λευκωσιας και νυν εν Αυστραλια _'Λντι ιινιος Κ . Λυ · μπουρας 10 λιρας , εταιρεια ραπτομηχανων « Σιγγεο » πεντε λιρας , Κωστας Μιχαηλιδης , _παδιατρος εκ _Λετ'κωπιας _, τρεις λιρας , Ζηνων _Χριοτοδουλιδη _ς , _διδασκαλος , δυο λιρας , _ιιι ρηνουλα Λ . Χριστουδη και χ . Μ . Κ ., ιχ Λευκωσιας , Α · α 500 μιλς , Κωστας Μουριου _βανηςπ ικ ΛιΓκωσιας , 250 μιλ ς κο . 1 Βεωργιος 'Λοαμιδ ης , εξ _Αστ _ρομεα ' _, τον !> 00 μιλς . ΤΙΙΕΡ ΑΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ _Εισεφερε . ν υπεο του ταμειου μαθητων του Ελληνικου Βυμνασιου Παφου η 'Ο _Οοιμανιχη Τραπεζα . Παφοο 2 λ . 'Υπιρ του ιδιου _ταμειον απεσταλησαν ?_ 64 , 500 μιλς , προιον μουσιχοφιλολογικης _παραστασεοις , δοθεισης ι _» πο του διευΟι ητου του Ελληνικου Ωδειου Παφου κ . Ντινου Ξ . Ιιοαννιδη . ΠΕΝΘΗ Απεβιωσε το παρελθον Σα _6-Γητον ει ς _ηλιχιαν 8 , 1 ετων εναρετος πολιτης της Αμμοχωστου , ο Χ ριστοφορος Σ κ ο τ τ η ς . Την συιυγον του κ . Ολυμπιαν , τας οιχογ . 'Οθοννος Βαλανου « αι Κωστα Κοτσαλη και την ληιπην συγ · Υινειαν _θερμδις _στ'λλ . _υποομε-Απειιι _οισε χθες ιας ηλικιαν 67 ετων καλο πολιτ ης Λευκωοιας ο Χρηστος Κ . Ιωαννιδης , συνταΞιου _χο _ κυοε ρνητιχο ς φαρμακοποιος . Η κηδεια του Οτι _τελεσΟη σημερον και ι ' ιραν 2 μ . μ . εν _τφ ι . _ναιρ Αγιου Σα ββα . Την οι _· ζυγον του μετασταντ ος κ . Αφροδι _την . τα τεκνα τοι » Κωνσταν _τινον κα ' ι Ιιλιαν Χρ . Ι _ιοαννιδην κσι Μα _ρουλαν Τ . Παπακνριακ _ου και την λοιπην πνγγενε ιαν θερμω ς _συλλυπονμεθα . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Ει μνημην _Χοιστοδουλου Πελα για _ειαεφεραν _τει τεκνα του ΒεοΙ _ρΥιος ν _, αι Χλοη τα ε · Ηης ποσα : Εις την _ΠνευματικτΝ- Αδελ φοτητα Λευκο ιπιας , εις το Συ _ιματειον * Μανα » _Λει _^ _χιοσιας και το ταμειον απολυομενων δια του ταμειου Λαρνακας Ανα ΙΟλ . και ει την Φιλυ _πτ _ιοχον _Λαρνακο ς και την Παιδικην Ε _Ποχιμ · Λαρνακος ανα 5 λ . Ο εκ _Κτι _^ _ιατος εμπορος κ . _ΛοιΧος ΧαΛουζαρης _εισεφερεν εις το ταμει ον του συσσιτιου αποι . Ηον μαθητων του Ελληνικου Κολλεγ ιου Παφου δυο λιρας _, ει μνημην του πατ ρος τιι υ . Ε ' ς το ιδιον ταμειον εισειικ _ρι- ' ουΟ μιλ ς ο ικ Στεν η Ι , Ια _τρου κ . _Πιιντιλης Παπ _ιιδοτοι-λο και μιαν λι ραν ο εκ _Κοιλ . η Πα φου , κ . _Χαραλαμπο Χαριλαου , γΙ μνημην του , _-ιιιπ . _του του Ιωαννου θεοδο-| ¦ οιου . ΙΙ χ . Αητω Ι _' ουτσιου ιισε _ιρερε μιαν λιραν ιι α .-ορο _% οιχο γ » νειαν εις μνημην Κ . _'Λχνιω _τ ου . 'Ο κ . Σολων Β . Στελλαχ η _ι-Ιπι ' φερεν ιι _τι | ν 'Εκχλ η-, _ιιιιν 'Αγ . Ομολογητων , πεντε λιρα , εις μνημ ην του πατρος του . Η οιχογ , _'Λντοινι υυ Βιαν-- , ακη _ιισεφ . ερεν _εις την 'Εκκλ ηπ _ιαν 'Αγ . Ομολογητων , μι αν λιραν , _ε _! ς μνημην των εχ Γπου > πι ιιιν Μα ) ια Χ Αντωνη , Κιοστα Κα _, _τρη , 'ΛΟηνουλα ς Ι _αχιοΛιδου , χαι τη ς ιχ Λαρνακο _ΤΛεγχτο Κοντο . _τουληυ . Δημος Παφου ΠΡΟΣΦΟΡΑ ! ( 1 · , _Ενισι * ν πλαιντς Δπμοτι _κοΟ _Λιιγαρ _ιυ . ) Ο Λημος Παφου ζητει προσφ ορας δια κατασκευην και _ταποΟετησιν _εις το νεον Λημοτιχον Μεγαρον Παφου . τιρι τει 90 τετραγωνικα μετρα Λενεσταν πλαΒντς . Παρακαλουνται οι _προσφοροοοτσι ιποις η προσφορα των συνοδευεται μι _δειγιια : ΛιΛ την _ποιοττιτα τοσον _τιιν _< ρολλων δειον κοι τοΓ _( _ιηχανι _οιιου λπτουογ £ « ι των , _ΠοοσιροραΙ _γινοντηι _δεκται μεΖΟι 80 ) 11 ) 1057 , Εκ τ _« υ Λημ _««> Παφου . Παφος _τΛ 14 ) Π ) 1 Ι ) _δΤ . ! « ΠΑΛΛΑΣ » % Ι Απο αυριον ΤΕΤΑΡΤΗ Ν 27 ) 11 ) 57 Σ ΕΝΑ ΠΡΟΣΧΑΡΟ κ * _1 ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΑ _ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ Ι _Μη ιιΑηη ιι Ι _4 . _ΗΗΠ 1 ΙΗΙ . Η ΚΑΤΗΒΟΡΙΑΣ « Α » * _ΠΑΝΕΒΧΡΩΜΟ — 2 _ιΚ £ ? ιΑΖΚΟ « 4 ΠΡι _ΙΤΑΒιι _ΚυΙΤ _ΟΥΝ : _^ ΤΟΜ ΒΙΟ . ΥΕΑ 1 _^ ΡιΤΑ Μ Ο Ρ Ε Ν Ο _^ ΣΕΡΡΥ ΝΟΡΘ . 4 ( Η _ΟΒκτιπ _ολος της Μαιριλυν Μονροε , _ττου Α θα σας καταπληξη με τις γυμνι κες της εμφανισει ς ) . Ι β ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΟ Ο ΔΡΟΣΕΡΟ Ο Ι β ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ . · _ρ : _ΣαΕΒΤ ΧΣΧΧΖΧΣΣΧΧΙΙ _ΙΧΙΙΣΣ _ΙΥΤΧΧΧΙΣΣ : _ΧΒΤΧΧΖ | $ ) $ « Ε 6 ΥΡΤΙΑΝ » 3 _Παρολη-πται αναμενοντες φορτιον δια του ως οινω ατμοπλοιου _ειδοποι' } ουνται δτι τοΟτο συνεπληρωσε την 3 _εκφορτωσιν του εις ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΝ 3 την 25 ην Νοεμβριου , 1957 . 3 Δια _ιιλτικ _Παραλαδη _ ο ! _πχραλπητα ι _ιταχ _ρκκαλουνται £ πω _αποτ « 8 _« υν _εις τοιι _Βινικους 1 Πρακτορας Κυπρου : — ·< _^ κ . κ . Α _5500 ΙΑΤΕ _0 Α 6 ΕΝ _0 _ΙΕ _5 _ΙΤΟ ·< 3 Βρχφεια _ΗΤΙ _1 Ι , . _ΓΙΥΤΗ & _ΜΑΚΤΟΥΑΝΙ Λ ΑΛΙΜΟΧΩ 2 ΤΟΝ . ζχιχχ ι : χχχχ « ηυ : χχΣ χιχχχχχχχζχχχχζχχι 3 ι ι _μιι ι » ιι μ ι γ τιπ _β-τ ι _ιι- _^ Βττι , ι » ¦ ¦ 11 ι , ι -ιετητ 11 11 Ι . Β II II _ΤΙΤ . 11 IIΙ « ΠΠΜΒ τι ι . ι » _« Ι ΙΙΙ Ι 1—« 1 • ν . ι _. ' — , ···· Λ _^ . ν _^^ _! _^ — - _^—^ 1 _^ 1 _^ Λ'Λ * Ι , _ _% ι Μ ΟΡΘΟΙ 91 10 _ιΙΛΕΟΙ _ΓΜΦΙΙΙΠ ΜΟΜ ΙΙΕΡΟΝ , ε _^^ ν _^ τ 1 _^ _πτ _~^> ι _ιιι » _· _ΜΒΜ _Ττ _«·^« _τντ _^»*^« ιιιΜ _^· _ιΜ _^^ -η _ιιι ι » _« τ > _ττ- _·« _Βτττι- _^ ι _ιπιτ-ιτΒΤτ η _^! _3 ι _ΓΤΒΠΠ , _'Ι _. ΤΤΠ . _ΒηιΠ'ΙιΠΤ- _^ ΒΤΠΓ _ι ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ! * Η Σχολικη Εφορεια Λευκωσιας , η Ετπιρο _ιιτια τοΟ _Χυνδισ _μου Βονεων και αι Διδασκαλοι _ιης _Προτυττου Αστικη ς Σχολη ς Αγιου Ανδρεου _0 « _λροΟν καθηκον -των να _εκφρασουν τας θερμα ς των ιυχσριστιας _ττρος τον φιλοπροοδα * α . _Μιχολακην Κνθραι ωτην δια την _δωριαν _ινο ς _γραμμοφωνον , αξι * σς £ 28 , _ς [ ς την Σχολην . ΒΙα καβε _μαρκαν « _υτοχινητ « £ ι > υ _.-ταρχε ι _τ _& καταλληλο _ραδιοφ & ινο _ΓωΧΒΡυΚΚΤ Ρωτατε 6 _πυ οδτ ιιοχ £ μ _« - _ταπωλητην ιι το _Βραφειβν μ « 5 , Λη _^ _ρας 70 , Λ £ ι > - κωοια . Ι Ι ι Τ * _' * _~ * ,, ~ - ~ ΠΡΟΣΟΧΗ Η ΕΘΝΙΚΗ _μαι οικονομια Εχει αναγκην της υποστηριξεω ς μας . Αγοραζοντες ΒΙΑΟΥΡΤΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΒΡΟΥΤ _ιαΚ η . _·) : _ΒΒ » : τε ' · _ιι π _' ζ . _σ ' αυτη την ιπτοσ _τηριξη . Τα ΔΟΧΕΙΑ που σερβιρεται το ΒΙΑΟΥΡΤΙ ΑΔΕΛΦΠΝ ΒΡ ΟΥΤΙιΗ _κατασκα « χ < οντ « ι υττ 6 τΟν ' _Ιδιον _, και _ασχολουνται σ * αυτη την δουλει α 16 _Ιργατριις . - ΤΕΙΤΛΙ ΔΚ 2 Π 0 ΙΝΙ 2 Σητ _κιτσι _δεοττοιν _ις με γνυ _« αιν της Αγγλικης , δια να _αναλαθα _εργασιαν _αττα της Ι ης _Δεχεμβριου _εις καταστημα κΙ · 6 ων ΝΕΠΤΕΡΙΣΜΟΥ . Προηγουμενη _ΥτεΙρα 0 α & ρορη 0 η ως _εττι _ττροσΟιΤον προσον . Δια πληροφοριας αποτιιν _€ · σΗ προσωπικως _εις το καταστημα _€ _θηΤΟ — _ΝΤΙΑΝΑ » _, Αρσι ναης αρ . 10 , Λι υκωσια , Παρασκενα _Ζεται τοσον ευκολυ _^ _-. ΗΗ 9 ΗΗ .. και εινα ι τοσον καλο ! _^ _ΓΗ _^ _ΗΙ Μαλι στα , το _ΝισκαφΙ « Ινα » μ Ια _ςττταλανσις , οιαπ _ιιναι το εκχυλισμα ΤΟΟ % _^^^ ΙΚιΙΡ ηΙ _^^ ΙΗ _Η αγνοΟ _καφι Ικ των _ττλεον φημισμινων ποικιλιων . Ε 1 _{ _οΙανδΑττοτ » ωρον , · 1 < το _^^ ΗμΓ _| _Κ _3 _^| Η _|^ Η _γραφιιον , ιι τα σπιτι , το _Νισκαφι ιιυχχι μια · 0 _τχαρ | < ττησις . ν _^ 0 _«^ _η _^ _ΚΗΓι _^ Η Η 4 υΙ _» ιι _Ληλονοι . _τον Ι - {« ι ' Λ ' ι , Μ _* α . _* ρ _ρ < η 4 _^ , _^ Λ Ι _^ _κ _Ιιο * Μ »« ι _» ιι «<» _» ο _» ο « β | 2 ° ° , μετη _^ λ ιιμ : ι διοτ ι διν _σιιαταλατου ουτι μια _σταγονα _|^| « _λΛλ Γ % _Ι _^^ _Γτ _ΙΚ | . « 5 α Ι ο η Γ β Ι ) β » Ι : ΤΑΚΗ χριπιι φιλη : • • Ονασα _γορου Ιβ { _ττβοβτ _τλευρυι _Τιλττι βν ) Τηλ , 3 530 · • • ______ • • ι *~ _Κι ς το νεον _Καεταοτπμκ Ποιιιικων ( κ _ιρπτε _• ε , _τι χριι « ε : α 8 « γι « τ _« _πχ _ιδι ζ » ατΙ ( _πιι * * • _συγκατχιατιχι _ι τι _> ιες . • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• υ : ζητειται ι ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ . • 0 Ζητειται υπαλληλος , β • π-πιιραμενος , ως _πωιλη- · _• της . Μισθος Ικανοτταιητι- _^ • κο ς . · β ΑποταΟη _τι Καταστη- # • ματα υφασματων · : π αντ ζαρησ · : & δρακο ς • Φανερωμενης 15 , _β • ΛΕΥΚΠ ΙΙΑ . * • · ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΠΡΟΣΟΧΗ ! Μη ξεχνατε τη ·· Κυνηγετικην _εκορομην που διοργανωνει το Βρα _φειον ΑΔΕΛΦΠΝ ΜΑΔΕΛΛΑ στας 2 Ι - 26 Δεκεμβριου . Τελευταια ημερο δηλωσεως συμμετοχης η 30 η Νοε μβριου _ημιρσ Χα 66 α-ΤΟν . Απο _ταΟητι τωρα : ' Οδο ς Ταχυδρομειου , αρ . 15 . Ιο , ΛΕΥ ΚΟΣ ΙΑ . _ΟΑΟΓυΕΥ δ ¦» * ΤΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟ Σ _Ι _^ / _Φτι ' IV Α Α ¦ · ¦ _¦»¦ ' ** _^ Γμ _ΓΜΓΓμΓΡΜ _^ _[^ _ΓιΓιΜΓΓιΜΜ _^^ Γ _^^^^^^ Γ : _^ ν ρ _^ _ττΛ _^ ιτιΓΓΜΓ _^ πΒ-Γ- _—_ 11 Ιι __— ___¦ * '· ' _^ ι _^ _Μ __^^ 38 »« Τ _^ τ _^ _Ωι _^_^ _ι ' _ π __________ ΔΙΑ ΔΥΝΛΜΙ . Η ΚΑΙ ΕΝΕΡΒΗΤΙΚΟΤΗΤΑ . : ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΕΟΤΕΡΙΣΜΟΥ 9 & ] Ι ΒΙΑΝΝΗ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ Ι Ι . — Ι ε -Ολα τα ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ | © ΑΝΔΡΙΚΑ _^ § 4 © ΒΥΝΑΙΚΕΙΑ ' _| 1 © Π ΑΙΔΙΚΑ . ξ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 53 Γ ' . | ικατ _ωθε ν _ττρωην κλινικης Οδυσσ _εα Ιωαν νι _δη ) Μ Ι . ι _^ 1 . _ι ι . '· ι . — ι _, ηι _υιαροωνονιαι _ι £ Β _ιιαη _$ _χαλταε β { Ι « η © πολυ πεκι _ιιραμεν _βν ( _ιρεοωιτον . Κ * 8 _'ιΓι-ΙΒ 'Γ :: Π .: ' · _Γν' _« αΓ < 'Γ Τ _« . Μ-Γ ¦¦ _-: ¦ ' : : : ¦ : '¦ . _!¦ . _' :. ¦ _- . Γ _^ _3 _5 ΟΛΑ ΤΑ Ι ΞΥΛΟΥΡΒΙΚΑ } ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ Ψ * · ΠΡΙΟΝΙΑ _μηακα ι- · Π Λ Α Ν Ι Ε Σ κεβεκ _, · _λ · ΞΕΧΟΝΔΡΙΠΗΡΕΣ κεβεκ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑ ΚΟΣ ΣΑΓΓΑ & ΥΙΟΙ ι _ΛΙ-ΥΚιιιΙΑ — ΑΜΜ 0 Χβ 2 Τ 02 . ΕΝ ΟΙΚΙΑΣΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι ! _Διατιδινται ιτρ 6 _$ _εναχ ιααιν υυο ( ιιγκλ 5 ( _νιε- { ι κτιοτα χ » τ * 3 ιημοιτα μ « τα υ _οιν _« υ _υιιουιιου , Χ _€ |· ι ! μενα _ιπι τΠ > 4 ιβ 0 Ονο _ιοανορβυ χκι επι ατ _«&{ ω { ' } « αι ιχΧλχ _χχτκατημοιτκ μιτ « _ι _Λνιυ υπον _* ι « ι > ιν · ι _τω { τλι _οτεδ { , Ι- πΙοπ { _ιιοιτιιεται _ιιρες _ενοιχΙαοιν ' ι πολυ _μεν αλβν _υηεγοβν η | _ιιρβ { « _υτου _εη _τ 5 _{ ε · Ρ ιου 'Ο _' 0 « 3 ιχγιρ βυ . ι Λια ττλ ηρυφοριας αι _Ινβιαφιρομενοι ηαρακαλ ουνται ι ι _ιιπος αιιοταβουν _ττρλ _^ το » Ιδιοκτητ η » | κ . ΒΕΩΡΠΟΝ Μ . ΒΕΩΡΒΙΟΥ ι 8 · κηγ _^ ρο _« , υΕο _, Ηλι « τρα « αρ . 2 , ΑΕΥΚΟΙΙΑ , Ι ι ( _ιναντι Αμερικανικου Προξενειου ) . !

Τίτλος Θέμα Σελίδα