ΗΡΧ 1 ΣΕ ΧΓΕΣ ΕΙΣ ΤΗΜ ηΟΛΙΠΚΗΗ ΕΓ 1 ΤΡΟΠΗΜ Η ΣΥΖΗΤΗΗΙ ΤΟΥ _ΚΥΠΡΙΛΚΡΥ Ο κ . _ΛΓΕΡΙ _8 » ΕΚΟυΙΟΡΤΟΠΟΙΗΣΕΜ Ε 1 Ι _ιιΟΛΜ _ιι & Η ΟΜΙΛΙΑΝ ΤΟΥ 1 ΛΒΒΛΟΤΟΥΡΚΙΚη ΣΧΕ & ΙΛ ΚΑΤΑ ΤΛΣ ΑΥΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ! ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΒΟΡΕΥΣΑΝ ΟΙ _ΑΝΤΙΗΡΟηι ΤΗΣ ΕΜΜΚ ΑΒΒΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΓΕΡΩΦ : « Η ΤΡΙΜΕΡΗΣ :. ΘΕΩΡΙ Α ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ _ΚΑΒ _^ ΒΗΣ ΑΒΚΥΡΑ ς ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΒΙΔΑ . Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΝΛΙ Η ΕΗ ΑΥΤΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΙΖΑ ΛΕΙΑ » . — « Η ΕΙΡΗΝ Η ΔΥΝΑΤΑ Ι ΝΑ ΕΠΑΝΕΛθΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ ΜΟΝΟ Ν V - ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟ Σ ΑΠΟΔΕΧΘΗ ΕΛΕΥΘΕΡ _Ε Σ - ΛΥΣΙΝ ΤΗ Ν ΟΠΟΙΑΝ _βΕιιΡΕΙ ΠΑΡΑΔΕΚΤΗΝ » _. . ΝΕΑ . ΥΟΡΚΗ , 25 ( _Του _ανταιτβχρ-ιτ βδ μ _«{ , _οεριβμ . τηλ . _6187 ) . ι-Τα 'Ηνω ) ιιν « Ε & νη ηρχΜ « ν την πρωιαν _τη { _ιημ-ερβν _( _χ _* _ι {) την α ' ν ωνι 4 > _ι 0 { αν * _μινβμινην αυζητηαιν ττ ){ Ελλανικ _ι _} _ηροοφαγρ ς υια την Κυ-« _ρονι Η _δροεματικει μαχη ιια την _ανεξαρτηοιαν ' _τι _ιι μκρτορι _χης Νηβο _> δι « Υ « _τβ < _ι _« Ι { την Πρωτην ιιολιτοι ην ' . Ειι » τρ < ) _πΜ' ι » ηβ την _ιτροεδριχν _τβυ χ . _Ουρχεηια τοδ 'Ελ ιαλ _ιαντερ . Κοιτα _τ }) ν ηρωΒν ην < η > ν _& 5 ρτ * ν _οΙμιλτιααν 6 Ελλην _Υκβορν _^ _ις των Εξωτερικων , κ _Αιεριχρ . καΙ δ . _Γρεττ « _νι 5 'Υ _ςΜΜΤβυρνοι ' των Ι _ξωτ _εριχοιν κ . ΑλλΛι ' _Νωβι _μπΛ _, κοιτα 5 ε την κπ © γΕυμ * τινιιν ' _βννειριοιν ' ο _Τοδριιβς Υιτ βυρν _^ _δ Των Εξωτερικων · * . _Ζορλετδ . _, 'Η οι > ι ηττι 9 ι { β & _ουνεχιβιτ _) « υριεν _( _οημζρον ) . . . / ΚαΙ οΙ . τρεις ' _& _ντιιτρ εοω « οι _εξεβεακν _τας γνβχ _? τας αποψεις- ' . των Κι _* 6 ερνηοεω _£ των . Εξαι ρετικως _αοεφης και _ιταλμωδι ι _ι ικτηρ '* ν Π αγορει » _ις « δ χ . _Αδιρ _οαφ _, _& 3 _ΤΙ 5 _ιιπερ _ημυνβη των _ιβνιχ & ν _πεβων _τοδ _Κυηριαχου λαου χαι _εκρνιορτοποιηαε τα Αγγ _λοτονρχικα _ιη _ιχι ιρημ « τ « . Την « υςητηοιι ' « αρη _^& _λευιη _βε και 4 _'Ειναρχης Μοοικρ _χς εκ & εωρεια > . 0 _ΚΓΤαΠΕΑΙΗΙ ΤΟΥ < _ΑΓΕΡβΦ _ΗΝιιιΙΕΝΑ ' ΕΘΝΗ , 25 ( Ριοιτ _ιι ο ) . — Η Πολιτικη Επιτροπη _του Ο . Η . Ε . , ηρχι-01 την _κρωιαν της σημερον την _οιζτιτηοιν τον ΚΛιπ _ριαχοδ , _Εχοι « π _< ιδη ενωπιον . της τρια _ψηψισμιιτα , ' τα _ΑγιοΙη υπε-(>) . ηΙ ) ηβαιν _κεχιορισμεΛιο ς ' . · { ιιι & _τη _Γοιττανιας _ι _τιις 'Ελλα » _8 _ρ < και . της V Τοι' 0 > Λς . , Ρ Ιλλ ην _'ΤπουργΑς ' % ξ ( ηΤιΟι » «) ν : _·« ΗΓ _<^ _γτι ? _Χ < ι . 'Α-6 ι ( ιω (]) , _ _οοτις ' _ηνοιξε την _ον _£ ητ >) _οτν , γ «( _.-ιςγ , '> _ιη _' , _^ _ψινο . νοα γο / _ιμιλβ _ωοι _^ ιιιδς Αιαοχεψεω _^' ¦ . _· . ' χαι βιαιτ _οαγιιατ ' ι _^ _τ ΛΒι » ν ι = τΙ _του προβληματος η _Γριττα Λικη _ΚυΟερνησις _εμ-« _λικεται εις _τεχ-ναομα Ινα ηαρΒι « _βδι ση _ενεογκαν . εις την _Βε-νικην _Συνελευαιν , _οΓτως _ιιατε η ηρεττανι χη εγ _Κωτρη _» _ΛιοιχηοΙς , ελειΟι _οα { κ , παντος _περιοριαμοΟ χαι αναγκ ης _^ _νι ' ι _ΑινηΟη να αυνεχ ( ΛΙΙ της _πςοαπηΟιΙ ης της , ιν _συνεργαοια _( ιε _τα της Τονρχι _^ ης ΚιΑερνηΓεοις , να _ιηιΛΗλτ ) τρ διαμι ) . _ιστικ ! ιν ( τχι _βιΛν της , Λιτι » _ οιτος δ κ . _ΜαΛιιιλ ιην _, ι , < η _< -νΙχι « Εν ο κ . 'Λ 6 ι ο ( ιι φ , < χατ /< _ττοπ | ιε τον _ΟρΜ . ον της , τοι | ι * οον ς _ι _» 1 ι-( ρωγ ( ι _ι ς > 'χαι _ΛροηιΟιο _ι : '« Τωρα βι . ιΙιομ _εν 'χχ _γτ ' , _Γριττηνι-« ην ΚνβιονηΛ [ ν ολιγον _ινβιαψιρ _οι Λινην Λια τι » _οδτω _χαλοιμινον _τοιτον _ινιΙιπ _φιριΙμΒνον'μροος—ιην Ελλ _ΛΛα—χαι _χπτα γινιτια _νΛ _ιΛιΛΛλη τδ _οχιβιαν της Λιιι _τριμιροι _ _οιινιργηοιιις _ι , ' . Ολ οι _γνωοιζοκν _, _ιιπιν _ι χ . _ΑΛιρωφ , _υτι _Λιηρκοιιν - ι _'ινον Λ ™ _οννΕταΙ-0 ( ιι—οΒ Π _ριττηνοΙ χαι οι _ΤηΡοκοι . « 01 ' * Ε _' . ) . ηγΒς » 1 νπι τΑ _Ουιιατα της _ιιιναμιχοτ η · τΑ ς Τ ( _. ιν » , _ιτινιΟΒν 6 Χ . 'λ · _βιο'ιι'Β · _ΘΙ _5 0 ΡΙΑ— ΙΤΛΠ 2 « ΙΙ τρι _μιρης _Οκορια , Λχ ι « _ι-ραιτι ρω ο χ , 'ΛΛ _/ _οωφ , ως _{ _λινο-ηΟ η < ν _ΛονοΙνψ χ ™ 'Λ γχ > 5 (| Β _ι _αηοτιλιι _κηνιλαι Η Κι ' _ιηιος «( ν « ι η Λιιλληφιιιιτ η Μα . Ο κ . _ΜαχμΙλλαν- | Λ _{ _ΛΟΟιΒχιιλιΙ γα μοιρηπΟιομ _^ ν την _λιιαν τηι ' ιτην _» . ΙΒ ΙΟ . · λιις * ιΛ οι 'Κυ _ποιοι _ΛΙν θα _'ΛποΛιχΟοινγ μιαν « αυγχ ιρι « ο · χ ( _ιιν > . : Λιν _ιΙΚΤΤΕι ' ιΟΙιν _, ' Γχ _ι _ηολΙ . οΙτλ _πΒτιΛζοντν ς τ _|> _ν Ληοι · _νιημον ιπι το'α Βινπ _ι η ' _Χαλ «· τι _ρα _μιΟιιιΙος ¦ _Κ ' _αλιιψ'ω 1011 » . _, .. _!¦' ΛΜΚ _Σ Οι ΛΠΕΙΛ Κ ι Λιν _^ _νιςι ιιν Λ κ , ' 'Μ ( _ο « γ _^ _Iπιν _, Μι η γιγιοοΒκτκ ιν Κν . Π 0 Ι > χ « τΛ _« τη ( ιι _ς _« Βν « _ι < Λλ η · ' ( ΙιΛς ποΛποΛ » . Τδ _ζη _<)>| ι ( _ι Λιν η _< Βι ) θι _( χλιην : τολι Κν _« β _^ κον _λιιιιν _μΑνην , ' . _? Εν < _χη Λ ι ( πον _Αμυ _, ην _χοτΑ τι _) _ς Ιιο Ι _νΜ κπι _Ληιρ < ιλΓιας ' ι | ς _τι | _Υ _Λνατολικην _( . _ΒχΑνην τιι ς Μκτογ _ιιηιι , ( Ι Κι _ιΛι ρνι _) πις τοΟ Η γω _μινο » Μιι _ηιΙ . Βιονι ηο » ΧΙ Ο _> 1 ! ν _« χ «· Τ ( ιπ _χηπ _)| την _Κυηρην , ι _( _τι < _Λπν _γΙυκι _ηΜΑνομης _«« οιοχ η χπΙ ' ιι _ ς 6 ( ιη ( πς τΑ μελλον χηΙ ) _« ι _ριζιτ ( ιι Μ Τ « 0 _^ αΟΤΛ »» · _( ι ιινημιν ΓιιιιιΛ χης , Αντιχη * _! _ - - νην _γΛι ιιγι χ _^ υ ηι « χ _5 _ιχηα ριον χιιι ιη _^ ντ _ο _^ _ιχιον « ριλοιοξι βνι _ΛκινινΛι ινπ _'^ ιιΤ ( ι _ηβιω ' _ηηοη · νΛ | ι «) ς νΛ Λ , νητοιΙι Μ _) τΑ » π _( Ι _«· πτο >{ . _^ Α | ιιιΙον 'ι . γχπ ( Ι ι _)| οΛ ) η _{> _ιυνΟηνΛν , _πηι _νΑ _ηνιι · _ΛιΛΛπτχι τΑς χατ ( ι _( _τιΑιιιι _Ε , _> ι _< τιον Λκοιων _ιζηοτιιτπ _ι » ι σαι · ΠρρΛτης ( Ι ς την _πνιΙηΟητον τπ »> ιην _« _ιριοχην τοΟ _χΛπμοΟι _ΑναιριοΛιιΒν _ιις » 1 _ς την Λ ( πν ιν τΛ νηπψ . Α « ι _ΑΛιριικρ Α _· _ηεοιοσε _τανπην ης _τοιις πυροβολισμους _τβγ _ΓριττανικΤιν , στοατ _ιρματων ο-. 'αντιο _Αιαβηλοιτοιν χατα το , 1954 , | ιετα την αποτ _» χΙαν _της ΣυνιΚιυυιω _ -ν » _λι β _) ι _αιτοιροσιν ι . τι της _, _οισιης , _τοι < Κυοτο ' ιηχον . Νεαρα προσωπα χω παιδια _πιΡιιλαμ _0 Β ) φ . < Η : τρομοΧ _( α . _τ ! ι ! ι _τη ς _'ΕιΛα ' _αντιιρι ρ εταν ·'¦ : _ιιρχνιχιι , · σιΗ'ιχι _βΕΥ _ι χ ' ¦ ¦ _Ατιιρ « φ ,. ·* Η Χ . αλ _<) _ιιιιττις : _ΛπαιΤιΙ τ-ην' (« _υ-| ιν η < ην _της _τρομοχρατιας . _ττ } ς _διοιχησκη ς ,. ¦ Η . βιοι _γε _^ Βι ) βιαν . _· . . _Βποστηρ : 'ξομ > ν το Λ ( - _καιον « αι _τιμιΟα , εναντιον της βιας * . ΠΟΒΕ _ΘΛ ΙΙΑΙΒ 2 Η Αλλ' η αντιστ _ασις _τι _ιν ' _Κυπριοιν , Β . ιπ _εν 6 χ . _Αδι ρωηι , Οα π «>!< _ηι _τι | ν ημιραν χαΟ ' Λν η 2 »> _νιλειιοι ς Οα νΙοθ £ Τη · < _ηι _^ _ιηφιομα υ . τερ μ-ιας 6 ια-. _τραγματΕνσιμου ) . υηι _> ω . Ο Κυπ ριαχος λαος Β . τ _ισΤΕνιελ ' _, οτι η Ιι _ριττανιχη _Κι'βερνηοις ΟΛ ' ανΒζη _ιει μ _·« ν τοια _ντην λιιοιν _Αιπ _Αι _ιιΛΟι ιγμ _'ι-ΤΓυπι'υ ιΥ . « _ΛνισκιχΛ _ , αι {) . ·<( _Λ _? _τιον ιπ _ηρξαν α 6 α < τιμοι > , _ποοσιΟεοιν ο κ . ΑΛιροχ ρ , II ΕΚΚΧΚΙΡΙΑ Ο χ . ' _'ΛβιΟωι ρ _'Ιπι _ΠΒ _Οαιτι _ριο , ιτι ινι > η _Κιιποκιχη < ιυ » λι ιθ _(' _οιητιχη _οργανιο · πι ς > Γνι _· ιχιζΕ νιι τποη τ ' ιν εχι . χΕι _ρΙαν , την οπο . _ιαν ιχη · _ρνξιν , πι Η ρΕττανικιιΙ Αρ · χαι ( _ιτι ρνιχιζαν νΛ ι . ( _Βαομοζουν την _Λολιτι _κην _τι » ν τη { < χ _αταπιιθΒθ ) ς _χιιι τ » _ις πτοατι ( _οτιχΙ _) ι 6 ρΛ < ιος » . 'Ο Κυ · ιιΒ ρνητης ΛντΙ α ρπωφ _ελη _Οι _της Α ιυιαυ ) _. ας , _< ιτι ς τοΟ _παρισχιΟη ιιπΑ _ι . _' ι _ι _^> _-χκιρ (· ας , _ισιινι χισρ τΑς οτρατιοιτι · χας χα ! _Λπτυνομιχι ' ι . ς _ιπιχη · _ρησπς _, Η ικιχΕι _ρΙ _» ! η Λ . _το'ι βιη ρχκτιν ιπι / _ιολλβιις _) ιη · νας , - « _τυΥΕτρι βη _-ΤΕλικ _ας _^ ' _οτο της _ΚυδερνηοΕως τοΟ Λονδινου _ιιρο μεριχδιν εβδομαδων , οταν η _Κυιιρνιισις ανΑαΛε ι την _σοβαραν _ΕυΟυνην νΛ _, { _πνβιλη το _σχιδιον Μαχμιλλαν —το _οΟτω χαλουμενον '¦ επτπε · Τις < τχιδιο _—εναντιον της 'θε · λησεω ς το » . Κυπρια χοι λαοΟ , εναντιον της _Οελ _, _ησεως της Ελλαδο ς . _χαι ινα _ τιον _της παγκοσμιου _συνειδησεο ) ς >_ . Δω μιαν ακομη φοραν , _ιιπεν . Α κ , . 'Αβιο ' οΜρ , η Γ _{ _χττανι . χη · Κ _«· _βερνησις _« _ιξιλεξε την _ατρα-. _τον _τη ¦ βιας » . 01 Κυποιβι < ιξε ? . εξαν να _< η . · νεχ ! οΒ ( ιιιν · τον _αγωνα > . 'Η εΙρηνη θα ' _ηδυνατο να _ιπανΕλ _βη _'' ! Κυπρην μονον δταν ο λαος _αποδεχθΟ { _λευΟεοοις μιαν λυσιγ , την δπο ' αν _ν , ρινει _αποδεχτην . 'Ο Α 6 ι _ρωι }) _ειτεν ιν _σιινεχε ' α προ την Επιτροπη _ν , _^ 6-τι « αυτι ' ιν _ταυτην την στιγμην , _χαΟ' ! _5 ν _ημεις ιχφων »)· μεν . λογους ι · _πι του δικαιωματος της 'ΕλενΟεο _ιας . ' κ « 1 της Διιιαιοσ _ινης , ο _βραχιων της _Γοεττονιας _τειοιξεται την _δολοιρογιχην _μαχαιραν _τοδ _διαμε ) αβμοι _>—το σχεδιον _Μαχμιλλαν . Το οχεδ _^ ον . τουτο , _πποειηρ ηοεν .. Α χ .. _ _ΑΓι ρωφ , Ο * _ιΥΑΒΒΕΑΟ ε _ΛΓΕΡΛ * δεν : ειναι _οιιτ ε . _περισιοτΕρον , ι _χης , _πηγαζονν δε μΑ _· ρν _απο _οδτε _ολιγο ' ηεοον Απο το ' οπλον της 0 « α » _οιβερς _δια την ¦ _νι } _€ » θν . ' - '· · ' ' Κ ΑΤΑΜΚΑΣΜΕΚΙΒ « Το . να Λ ( ι ( 3 ατα 0 η η _Ιιρεττανιχη' _χι ' _οιοοχια εν . Κυπρ _ιρ παρα την & _ιλησιν-τι > ν Κυπρ ιων , ειναι μια επιχει _οηβις _χαταοιχασμεν »! εχ των Λ (? οτιρων Απο _τον _ροιΥι αιηι _ ταυτης της _Ιοτοοιας . _Αυτηι δυναται να _παρχιτεινη τον _ιυγωνα ' _οΜεποτι _διιιναται νΑ _εξιλΟτ ι νικητρια » , _Ιτοησεν δ χ . ΑΒιερωφ . ΑΙ ιαΛΦΙΚΑΙ . ΛΞΙΩΣΕΙ _2 ΤΗΣ ΒΟΤ _ΡΚΙΛ ν Εν συ _% · _ετιεια 6 χ . Αιεροκρ ειπιν _, οτι αι _εδαφιχαι Αξιωσεις της Βονρ _/ _αχης _Κυβερνησεως βεν _τιναι μονον αδικαιολογητοι , ιςροσον _αυτ « ι στερουνται οιουδηποτε -Υ & μιχου η ηθικου ερεισματος , Αλλα _και ιπιδε _ιχνυοιη' * μ ! αν _λνπη-Β > αν _ανυποιοξιαν _συμμοοιφωαε-< _ος προς . το πνευμα της _ιΛΟχατκχτητι χην πολιτι χην » . Ο χ .- _ΑΛι _ρωφ :. ηρωτησεν Ακολουθω ς εαν η Τουοχιχη Κικ » _ερνησις _ιπιζητη την _Αναβιαισιν _ττις Οθωμανι χης αυ-. _τοχρατοριης—να ' . οπιπθοδ _ρομηοτ _) προς το παρελθον . ΙΙ Τουρκια , _ειπε-ν ο χ , Α 6 ιρω φ , επιθυμει . να _λαβρ , το * ημισυ της Κυπρου . Γασει ποιου διχαιω | ιητο ς Η μηποις διοτι η Τουρκια _ιηηρξεν η μονη χωοα εν _το 5 _« _οσμιιι , ι | _τι ς _Λπεχηρνξε , _τιν _Γικαιωμα ιΛ της Κυπρου δω τι ) ς 2 υνΟηχης της _Λοζαννης , την οποιαν υπε γραφε ΑΙ _ΤουρχιχαΙ αξιωσει ς εκπηγαζουν « μονον απο _εΟντχιστι _χας φιλοδοξιας » , ειπεν ο χ . Αβερωφ καΙ Ιαν > ι _χισε : , . θιλουν ' την _ημνισειαν _Κιαρον χαι οι ·! Αλοχληρον Ποια ορια δι > νανται να . _τεβοιτ ι _« Ις ε . _τΒχτατι _χας _εριλοδοξιας , _αιτινε ς ειναι _Αδι-χαιολογητοι χαι π _^ οχλητι _χαι ηρω-- _> _—ΧΥΜΕΧΕ ΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 4 η » ΣΕΛΙΔΑ Ο διπλω _ματης μετα του _γρεναδιε ρου Α ρ ι β « » ρ Α : Ο « _οινι > Ι ου 1 ιυι | κΑς Υ _» ιιι « χιργδς * _0 ν Ε _· 0 ηι | _ΗΝβν < . κ . ΒΙΑΝ _ΝΤΑΒΚΛΑ Ι _ΧΑΡ _ΓΕΥ 1 , Ι ( _οολΜιψις * οΟ _ικοιου | ι _( σ »(> οριιωτην . » 1 ς _Λσειινβν , _| ωι _{ «« τι _γγελΟι _, _οτωβιν _ρρο <« _ΛΧι ( ι · _ιιιγι » ιιο _λιτιιιΑν _ακοννηη _^ ον · _Οιτοι ιιαριμη βι ) ' Ιι ' ( ι _) ι _/ σον _ι « της Μαιως του ωι Υ _^ _υκοιιργβΟ ( _οον ΧβΙ 4 κ _«^ _ιιιΛιιηιι ιοΟ _ιΙξιωιιΛτος , , ι ( , < Λ | Ο γρινα βι « η βς ι _^ . _ΙΙη σι · Χικ Ι _)· · ρουρ βς _Ανονυ ΠλΑντ , * _Ακοιο ς « οτηγο | ιιΙται , Λτι ηπχτ || ι 6 νηο « | Κ « σ » ο ( Ι 'ν _» υπΛυργοΟ ιβν _'Κζωτιιιικι _Ιν « . Χ «» Ρ _· _, _ι ι ι · ι ι ) _ιντΑς _ιοΟ κηηου - 160 Χ πΙντ Τζ' (| ις . 01 « _ΙυιΜΠ ΗΣ Ν . ΥΟΡΚΗΣ » _ΕιΑΧΘΗΣΟΗ _ΛΚΕΠιΦΥΑΛΚΤΩΣ ΥΠΕΡΤΗΣ _ΛΜΕΞΑΡΤΗΣΙβΣ • ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΔΙΑΜΕΛΙ ΣΜΟ Ν ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥΝ ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚ _ΟΤΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΛΛΗΗΛΝ Κ ΥΠΡΙΩΝ . — ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ ΤΛΝ ΕΠ Ι ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ . ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ , 25 ( Ι _ιι _^ χι « ρ « ν τηλεγρ * φ . « Ε · _Γνουςιι , αρ , τηλ . 6187 ) . — Η εφπμιρι ι ' « Τ « ιμ { τυ { Νεας Υορκης » * ' { οημε- ριν & ν δρβρον τασσετ αι «· » 'επι _φι _» _λαχτω { , υπε ρ _τε > υ _« ΚΑλ _ηνιχοΟ _αχεδΙου _'Ανε-Εαρτι α _ι « ς της Κυιτρ βυ . 'Ο _διαμελιομαι , _γραφ _« ι Η _ε · _φημεριι , « ιν « _ν _ικτος κριχ- - _νμοιτικοτ ητβ _ς κ « 1 _εηι _ιτλεον « νεο _^ _ρμβιτ βι , # Η _ιφπ · , _μερ ι _ς επιρριπτει την ιυ · 11 βυνην _εΙ _« την η ρβττανι- κην _Κυι ι ρνηαιν , η _υκιχ 4 ια τ η _ιτελιηκ ? 5 τοΟ « _ευ- _δεποτι , επιδεινωσε την , _καταοταοιν _« Ι { την νη · αβν . Εν τελει , Λ « _υτα Αφ η · μβρ _!{ ομιλε ! _κβλακεοχι- κ &{ _υκιρ των _, _'Κληνων _ τ _ιις Κυκρ βυ , αγωνιζομ ενων δια την αηεβιιοιν _τβΟ _Απιικιακ _οΟ _καδεατω - τβ καΙ κ * ταγ βμ 4 · ων εκ «« _τ _ριιεε , _ον _» οη { ινες τδν < ιτοιλ _αιοτερων λικνων τβΟ < _ιτολιτιομοΟ . ' ι < ι ' ι ) 1 ΕΙς Ετερον ιρβρβν η αυτη _εφημερη _αν'Χφερετα ι _ειξ _^ _βεαιν ην _τηλεβπτικην _συνενιευξιν τβΟ , Ε _ιναρχβυ , _ιστις _επεκρινε τηι * Αμερικ « νι χην _ουδετεροτητ _» . Μετκ _ξυ ιλλων ο Μακαριο _ετονιοεν , 8 _τι η _ηρεττ κηκη Κυ & _ι ρνηοιε _εΚ ·* ι υιτευ _βυνος _υια _ιτπν _εξωι ησιν τδν Κυπρ ιων ει _ς μετρα χηβλπισ _ιοις _¦><« ' _ι _^ ν 6 λιπω « _ντιδ εβιν , ειπε , τη { _Κο _/ _τριιι κι _ις αντιοταοε _- ως , πρε _» _ς τ 6 _ιτνευμ * των αρχων _τετι Τ { ιφερ « _ον κατα τ ην Αμερικοινι κην ι _· _πχνβατα ιοιν . Τ 6 _Κυττ _ριβκβι ' , _ιττερ _ανεν ι Ε _βι · αρχη { , < 5 εν ε !· ν « ι _ζητημχ μιας Νησβυ , α-λλ « ζητιιμ * αρχης . Αμα τη _εναρξει _τηι _συνεντευ _? ι « 5 _, ο _« Ια ηνη _· τ ης _«« _ρβυιιααεν _ενββυαιωιιι _ς τ _^ ν Μοι χΛρι βν , _ομιλ _ηοας _ινβιρμως _ιιπτι ρ των Ελ _λ _, ηνικ _δν _απΑψε ·» ν . ΗΙ ' ι Ι | . Ι Ι ΕΜΠΟΡΟΓΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΒΒΕΛΛΕΙ ΤΑ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΙΕ . Υποστηριζει ολοψυχως το Ελλ ηνικ ον σχεδιον ψηφισματος _ψΟιΙ _σης κατα τ /| ν « _ινην ουνιορ _ιαν τβν ΣομιουλΙων _ιης _Κιντρι _- _κι _) ς κηι των _τοπικΛν 'εμιιορο _*» ο . _μηχοτνικΟν Ο _μοοττ ο _^ _ιων την _σι _^· κροτηΟιΙσαν καια _τ (| ν 21 ην _Νοιι _ιβριοι _^ _Λκισιαλη _ωτιω _του _Προι-6 ρου _ιης ( Εμηο /» ιιθ _) ιηχανικης 'Ο _( ιοιπτ _βΛΙας _Κυιροα κ , Ανδρεου _'Λρατωζου το _ακολαιΟον _τηλβγρο : ι _^ ΙΙιβ . προς τ 4 ν Βι νικον _Βρημμα · τια _τιΛ 'ΟρνανιΟΙιοΟ 'ΙΙ _ιρμινων _'ΙιΟνΟν ι , « Υπο 16 κρατος _της _οτιογοη · ηυο « ο < καΙ τηι _Λιλιοιηιος _, τας _αιιοιης _Ικισω _ριυοητν _» 1 ς την . ζωι | ν _της ΚΟπρου τα υπο της _ΓριτιανικΙΙ _· ηιακυ (« ρνη « ιΛς _ληφΜνια _( ι ( Τ ( χ ι ( ι | · 1 Ζ _) πι 0 ( Χ >« ι ρ _ιηχανικη Ο . _μικητοι-ΓΙα Ιιυηρου _τιοιιι _ιαι _Ικκλη _βιν υρψ 6 | ι . ις ως Β « νικον Βρ < ιμ · _ματιιτ ιοΟ Ο ( ιγ ηνιΛ | ιοΟ Ηνοιιι · _νςιν ΕΟν / Λν _, βηυς _χρηοιμοΙ Οιηοη . τ · την ιτπρροην οας ( Ινα δυνηθωμεν _ιΛ ΛιιηλΧαγΟ _| ιιν 4 π * τΛς ι · _ιηκρκιιοικιας . οηικρον _ουνΟηκος η | _ΛηοΒαι _, _ττλην τοΟ Ιν γ _1 _ν » ι καΙ ιτρΛς _πΛο « ν _καιευΟυκοιν κατ « οιρ « ιτμκηΟ _αυιυν ι _! τιοτ _·« λ (( ομθΒτος > _Λπο τιλοΟν συναμπ οτΤγ | ι _ιτ Λια _, ιΛν _ιιρλιιιιτμ Λν τοΟ _αΙΛνυς μπς , Λ » ορ · κιις « _ατ 1 οικον τκριορι ηιιοι _««¦ _ηΟν Ελληνων Α _*· ι * 1 ης _μιχρις 26 ΙτΛν , κπ ! _διαδοχικοι γινικο 1 ημερησιοι καΙ ν · ικτ · Β >< _νο 1 ικριοριομ π ! ιιν ιικ _ει « Ι | ιη _κοΟορΟι _τιμ < , > ρητι . κΑ | ι < τρ _α _, το οποιοι _κοραλι ' ιουν τιΛοιιν _Αραοτηρι * Τι | τιι ιις τιβαην _ΠψαΙραν _τη ' , οικονο _ιιιας _, ΑΙ _μιιζι · καΙ Λιτολ _ιΙπιις _ν . _ιλιΛΛι , ηι 'Κ λλη · κ . ι « ι _ρνατυν _ειι νι _ιιιρον ' ηαρΛ _Ιιιγ | ιπ ( κοικ _ηιικοΟ _μιηκ χι _, _σκνι · τηιχι _ιιινικ ) _ηροληλι , ν οικονομικην _ΛΟΧιΛτη ια 6 _ιπ _ιοΟς _ΛπολιιΟιντ _ιις κα Ι'τ _Ας _οικονινιιοι των , Χ ρητηηιι _^ εκαιονιοοων ελληνων Ανιυ Μκ ι ) γ , « ιι _ριοκονιαι ιις ιην _ημιρη · ριηιν Λιηιο _^ ν 1 _ αντΙον ηηοης « ν _· _νοιις . ρ _ και ηουνι |< ι . ΑΙ . κρο , ιηιιιιι ιιΛ -ιι ι 0 ' ! ικ 1 _μηνον _ηηοαιιρουν ιους κροια < ηιιι « ις της _ΟιυβιρΙης ιων ( π » _τυ _Ιαιιιι Λ « ι · ηο 6 ιΙκιων κστη · γοριον αλλ' ιπιοης Ιπηρ _ιαζονν ιους πυρους ζοι _^ ς _ιιολΛΟν _ιιηοοωη ων _(( _οερτι _, ηιενων _ιι . ουτΟν , Υ · ιιαρχουν « _λειαια 6 οα Λλλα Ολιιι . ο * ΥΙΥΟ 1610 _, τ * _οιιοΙυ οπ * τ * Ρ _^ _σχΠΙιη ιων κλιον _ιιοη | ιωνι [ . > ν _οικαιολννιων διαπραποντα ι ιις Ιαρος _τυν Ελληνων _ιπτο _( ιορ _^ ην _ΚΤηνιΛο _^ χ _ιιπαχιφισκ _, _χ , • Ολοι τα ανοτιρο _( ιιτρο λαμ · « Λιοντα » _ΙκττΙον τΛν Ελληνων Κυπριων , _ατιλΟς _ιιοτι οΟιοι _αν-ΟΙατανται _« Ις την « _αριπαοιν ιης χαταχρι _ττησιι . _ν της Ιστορικης των Νηοου Οπο _ζικχ / κυριω ρχοο , 'Η _ιμηοροιιομηχιΛικη τα _^ ις ιης Μη · σου οιι οστηριζιι _ολοψαχως μιια ιοΟ _λοιποΟ ΕλληνικοΟ ΚυηριακοΟ λαοΟ ιο _ατχιΛιον _ψιιψιιηιατος δι ονιΕ , αρΒηοΙαν _, τυ Αποιον _καιετι-Οη τωρα ενωιιιον της Βινικης Σ » . _Λλιοοιως τοΟ Οργανισ | ιοΟ ΙΙ · _Μ . ι _ ι 1 νΜν ' Εθνων , ιιναι _64 ( _ιιαΙα δτι ΟΛ ει , < _χνκηατ Η την ΛγοΟην < - ηιρροην οας ηρος _υποσιηρι _^ ιν τΒ _, ς ΙικαΙας Κ υιτριοκης ιιπ < _ιΟιοτ : ως > , ΠΕΝΤΕ ΝΕΑΡΟΙ ΚΑΤΕ & _ΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΧΓΕΣ ΕΙΣ ΦΥΑΑΚΙΣΙΝ 14 ΗΜΕΡΠΝ ΚΠΒ ΝΑΠΛΠΑ _υΕΙ ΤΟΥ ΚΚΤΜΙΟΥ _ΝΕΟΛΛΙΑι . — ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΙΑΛΜΟΥ ΚΙ _2 ΦΥΑΛΚΙ · ΠΝ _ΙιΝΜ ! Α ΜΗΝ _ΛΝ Ι-ΠΙ ΚΑΤΟΧΗ ΦΥΛΛΑΛΙ _ΛΝ . _ΒΙινιι _νεαρΛ _ποιποιπα / χ _Λενχ _οιηιος χιιτηγ η <| ουμ'να 1 · ηι πποπηΛπ 'ι _του « _κερινου » νιηλαΜ ς χατι ι _, τι ν . . _χει _ριλΙ ) . _Λευι _ι ριιν _, _χιιτκΗχιιοΟη _σαν _χΟι _ς ι _ιΛ τηιι ΚΙυ _ιχηΟ Λιχα · ( _ιτηΡ κ , Κιιμ ιιιατ _»( ς ιρνλΑχι · Λιν Μ _/ _ιμεοην _Κχ / _ιοιον , ΟΙ κατα _δι Μπη _Οεντες _ιΙναι « Ι _Ανδςιιιις ' ι ( ι > ι ( _ι ρΛ « ο ιλη _, III . _ιτι _ιν , _ΙκιΠη _τη ς _, Ιωακειμ Κι < οιΑ « ι » ι , ' ΙΓ _ιτΛν , μαθητη ς , Ανδ _ρος ΙιιιΛν _νοι _, ι , « ι _ετιυν , { _ιδ _ραυλικΑ _ς , Ιο _ιΛ _^ _νης Β _» ωρ · _γιου , Ι » < τι » ν , 1 _ι Αγιου Λο · ΙιγτΙπι » , 7 _ιηντ « ηωλ ' · ι ( , _, _χειι . Β »· _ΑογιΛι _ΛοΙζοιι _, 81 # _» Λν _, 1 < ηη _Αηιι _ηΒιπηιΑς . ΕΙν _ειι η . η οΛχη φηοΑ , _χηΟ ' * ιν _ιιιιΛλ _λετιιι ' _τΙ _ς _νεαρΛ ηρΑ _· _ηιιιηκ η ικιιγΑ ' _τη _φμλπκιο _^· ιιι ς ι / ι _) ηιι _οιιΑιι _ηιιι ΤηΠ _και ' οικον _πε ριοριιηι ηυ νεολαιας . 'ΤπΛ το Ο ιιυιοΟ ΛιΧΗΠιοΟ _χατεδικΛ « ιΙ ) η _χΟι . ς κ | ς φιιλΑ χι · _πτι ν Ιι ( η · μηνιΙν ο ι ξ Ιδ _ιιλι _- ου _τιλιΜος ΚΛπη _ς , 1 , 1 ιτΛν _, _γειοργ Λς , ιηι χιιτο χη _ηο η > υλ · _λαδι ιιιν τΙΙςιΚΟΚΛ _χηι _ινδ ς της ΛΝΚ , ' ΑΝΑΤΙΝΑΣΣΟΥΝ ΣΠΗΛΑΙΑ _ΑΕΟ γ ιΛΡ _Ι ΙΧΟ γ Ι _ι _> ι'Ανι _ατιοκριιοΟ μας ) , · - Κ _ιπΛ Τ 1 ις _τιλευταιας ημιρας ΙΙρ « ιτ _» νοΙ _οτοα _τιΛται ( _ « ριιρχοντον ιους _Λγρους ιοΟ χωριου | ιπς _, _ονητιιΛοοονης _οτιηλιτια ( αι _κητ <« ρη | ιν ( _ζοντις '( η ρ 4 ( ιθ | ιες , 01 _β'ι κπιΛτπι _ηιριι ρχον _ται ωατοιι , χ ( Α κα _^ _ηια τοΟ χι . ) οιου καΙ _οτιοχριωνοκν < _ικδ . την Α · Μιλην τΛν _( βη λΕ _, ιν τοιις « ιηιΟι «> ι ( Λιιιμ _οφοιροΟν ιιιηντα « Α _ΙΛυ ιιι _· τα των Γ |* Ιριυν « ν , Η ΚΥΠΡΟΣ ΟιιιΡηΗΠΣΕ ΚΟΙ ΧΘΕΣ _ΙΗΗ _ΑΚΑΟΗΗΤΟΗ ΠΙΣΤΙΗ ΤΗΣ ΕΙΙΤΗΗ _ΕΑιΥΘΕΡΙΓΗ ΑΛΚΙΜΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΛΕΣ ΣΥΗΕΚΡΟΤΚΣΑΗ ΧΓΕΣ ΠΑΛΜΠΛΗ ΠΙ- _ΝΑΚΙΑΟΦΟΡΙΛΝ ΕΙΣ , ΟΛΑΣ ΤΑΣ _ΙΑΟΥΣ ΤΗΣ _ΑΜΜΟΧΠΣΤΟΥ . _—ΔΕΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ _ΙΥΟΔιΙΣΕΠΣ ΤΗΣ ΜΗ ΠΡΟΔ ΙΔΗΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ ΣΟΥ Ο . Η . Ε . ΧΑΡΙΝ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡ ΑΤΩΝ » _ΕΙς _τΛιισητς _τηρισχας _τψ -νηοου η 4 _ττο > . ι _ικ των £ ργασι £ 3 ν καΙ δ _σηνοηοστσλισμως Ιονν _^ _νΙρ & _^ _σνν καΙ χ & ες . · Ι 2 ς < κ τιυτου _πλιιστοι γεορ » γοΙ _δεν _κοττηλΟον οΟ « χ 6 _ις ιις _Λι _υκοσΙαν διω λ _^ _ρ _κομΙσχΑτν _προιοντα Λων , _ΕΤς την τιρωτι & _ου . σαν , της 6 _ιτοιας _τιολλαι _βικιβι V σαν _χθες _σημαιοοτυλιστοι _^ «> 6 _λν _εττιισυδιον _οανΜΑη , Η _τιροχθισινη ιν _αυτβ « _Ιπαχη _ικ τυν ερ ) _· ασι _& ν υτπ _| _ρξιν ως γνωστον _επιτυ _χεσια τη .. _ΛΛΙΜΟΧυΣΤΟΒ , 25 ( ΤοΟ αν _· _τσπιοΗρηοΟ μας _) β — ΕττΙ τ _5 _Ιναρ _&« ι _ιης _σοζητησιως τοΟ . _ιΟνικοο _( ιας ζηιημ στος _εις τον ΟΗΕ _^ αι δια κρινομενοι _δια _τοτς _ιπτερ _^ χ , ους ιΒΟ _ΟριΟΤικας _ικ 6 η λωθιις των _ηολις και _4 η « _ρχ ( α Αμμοχωστου & ιε . τρα νωααν χΟ £ ς _ιην ( μ _^ ιονην των εις _τι > 6 ικα _1 ομα _της _ΙλβυΟερΙας . καΙ της _ανΕ _^ _αρτησΙοο κ / χι την οχλο · _νητον _πιιττιν των _« ις τον διε _^ _αγω · _μενον _υπιρ αυτων ινοοι , ον α-νω _« ( & ιΛ _γεικι _ ς _αποχες _ικ των ( ργα _· οιυν καΙ _σιασιως τι _^ _-ς _κυκλοφοριας οχηματων , _» ΜΑ της β—10 _ιγ , μ . βρας ισημειωΟη σιασις _τιωοης κ » _νησιως καΙ η _πη _ ις _ινΕΚ-ρωΟι _) _, _Τα τροχοφορα _ηκινητοπο _ιη _^ Βιοαν , ΠΙΜΑΚΙΛ 0 Φ 0 Ρ 1 Α Την 10 , 30 υ . μ , _διορνιτνωΟη πρ « το _^< Βνης ιις _δγκον _και _τιαλμον _ττινακιδοι _ρορια _ε _, _Ις _ιλοτς _σχιδον τας _αιους _της _ηολ-ιως ταυτοχρονως . _Αλκιμοι _· ιο _» % α ντανιδκ τκρι * Ι _^ λΟον _κιτταχιιροκροτοΟμ _ινοι την _ττω ) . ιν | _ςι ροντις τι _^ ΟκΙδ _ας μ _6 _συν-Οηματα 6 ς « _Λκαμητοι _ιμμινομιν σ ης _λιυτι _^' _^ _ζ _τδ _ιαν _^ _ινΟρωηινο δικαιο * . _« Μη · Λροι _» _Ιδης της _Λρχας σου 0 _> ΙΕ _, χωρ _* ν ιων α · ¦ _ποιΜοκ : ρα ! υν » _( « _ικλωδοι κ . πΙ _δοΟλοι ιμιις _ιμιινομιν , _ΑΕσχοχ _^ _δοο λιμποροι των λοτων » , « _1 ' 6 · _δικηο μι « ΟΛ το α-ποκτηοοα _^ ιι _, * 0 _καιρος _ιι _( λτ αΙααι * καΙ Λλλα _, _€ Δυ _& μιις ασιΛλιΙας _^ ιυρΙσκονιοι ιν ι . πιψυλοκ [ _) κιττιι την Λρ « ν _ιιις πι · νακι & ο _^ οριας _, αλΑα διν _£ _ιιι _· ν 1 βι _)· οαν _. δεη ε ι ε ( Την 11 , 30 -π , μ , Δραν _χιλιΛιιις λαοΟ _οιΑι κιντρω _ιΛι _ιιιιν «[ ς την Ι , ναον ΑγΙου Μικολ ηου κα | γο _υκλ , _ινιΒς αν _* ικμι |» αν * Ις ι 6 ν _Υψι · ( ΠΟν 6 _ιηοιν _ιτηι ρ ιυοδι _^ _οιως ιοΟ _ζητημαιος μας , _ΛλκψΒκ ν : _ι _! νις _ι £ , _«^ _νησι ηολμ ωδη Αμιλι ιιν μιτΛ τ _^ ν _Λεηαιν _, _καιατχιιροκρο _τηΟ _ιΒοιι _, Κοπα _νην _Λιαρκιιπν ττ | ς πιν «· _κιΛα-ΙΛρΙας καΙ _της _διηοιον _μαι · 61 δοντο ουνΟ / ιμαια διΛ τ _^ λιβΛα _, Τ _<* _ηληΟι _] / χι _«| κ > κρΛτοσν _Λ _Οοοαιο 6 _ως καΙ < ζ ( _ι _ιιΛΚ [ _ντυγαζοΛι υ « # ρ τοΟ Μπκα ρΙοο ιοΟ Διχιν _η κηι ιτ _) ς _ΙλιυΟ _ιρΙοι _, ΜΙ _Λτιιργ _ια ( η _Αττοιπ _^< _τη | ιιια · _(» Λ _τιληρη _ιτπηιχιιτν _, ιιΒηρ _4 _ιιπ _» καΙ _ιΛ « _Ις ιΛν _λιμινα « ηυλσχι _ιι > ντα οκτω πλοια , ΠΙ _ΛΕΜΚΙΟΜ ' Λ _ιΜΗΧ _Οι . _, _? 3 ~ ιΤο /) _Λνι ο-τ _«' _κρποιι μπς ) _, — ΑτιΛ _τ _)| ς « , 3 ( 1 _Τ . _(* . _ι _* _$ < _'ημ * ραν _διιΛ * ν ) ιτ «| ς την _τιηλιν μπγ , ( Μι η Λρζαμ 4 νη > _Οις ( _κροχΟλς ) Λτιιρ _Υι α ( _Χι _ιου _^ χΙ / ι . ιο , _ΠΛριη / τα _ικιντΛ _τΛ _κιπποτη . μστα _ικλιιι _-κχν _, ο ! _ΙργΛτοι £ γκΦ _ι 4 λιι _4 Λν τΛς _ιρΥ _^ αοΙπς ιων καΙ ι >( _μαΟιμαΙ ηΛνκ _, _> υ ιων οχοΧι (( , _» ν δ _^ κο _^ ικιν τΛ _( ιΛΟημοπΛ _*( , » ν * Εν Τ _< _ι ΙΗΤιιι , υ , ( η _( 0 {) _α ΟΤριΗιι !»( | Βιια Μι _ριιζιυοαν _τΛ κινιρον ιι _^ ς τιολ ( ι . ις κ « ι υτΤιχρ _/ ι . _ι ιιΛν τους τιιρ > < _λαμεηγο _μινους ιις ηυιΛ _κοπσιττη _νκπαρχπ _ς ν _^ _διατηρηικ χΛ' ιιΙ _Κιποιτιημαι _ι ιων ( η « ικ 'Λ . Ακ ολο _«!> 0 / , _τΜ _ιιολλαι _Αγγλοι ς ιιιι _ιι _ηααν ιις ( _πΜΛ κπι _Βτροειησιιν _ε ! ς _π-ρομ _^ θιιας , - _ΑΧΛα : _μιτα _μβτημβριον καΙ οΙ _ρηθεντις κστσατη _[ ι < _χπιτρχαι _μιτιιτχον της _4-ιτιργ _ιαι . Παντα _« _Ιχταυτως τα _κιντρα _Λνοο _^ _-υχης -ηιΕρτ _ΚαμΚιχνομενον ΚΛι των κινημστονρ &? _ων . _τιβρεμκι _ΝβανιΛι 5 _τ η _δ- _'Αμμβχωοτον < ρε · ρσι > ααι , _εδχιχα . συν _^ _Πιματα _κοπα τ _^ _νχδβαιν _^ ν . . ' ¦ - ' - _.- _¦' ·' -- · : _· - ¦ ¦ . _- _επιιλιιτνκιιν _π , _ιχ _^ ελαοιν '· των . .. -ν ναν _κλιιστα _χαθ' δλην την ημι · ρσν , ΕΜ' ΠΛΛΛΟΥΡιαΤΙΣΣΛΗ , . Την 5 , 30 μ , μ ., ωραν της _)^ ς _ττροτοδουλιςι τοΟ _Βραμματιο-ς του _© _ρησχευτικοΟ Συλλογου 4 _[ Ευ < ιγ 7 _ι-Μιτμως *· Πσλλο _^ _ριωτισοης _, _ιικλεσΟι _) Ιν _τ & Ι , _ναψ _ΠαναγΙοκ τοΟ _ιτροιππειου κατανυκτικη _οιηαις 6 * _ττιρ _αισισς εκ & οσεως της ιν _τδ ΟΗΕΞ διεξαγομενης μ _«^ _χης δι * 4 · λιυθ € _ριαν της _ττο _ΑΛ < αΟοΟς . ηοαυ μας _. Χιλιαδ ες λαου ., _κατικ-Τιισαν τον ναων καΙ ν 0 _^^*^ 1 _^! _ _Λνι _^ εμ * ψαν _Οιρμας _πρυς των _Υφοτον ιτοροτκλ _ησιις _νροζ _τιρματισμον της _οουλεισς της Κ ιπτρου καΙ ι _.-νισχυ * σιν τοΟ ΕΡνωρχου εις ιον υττ _*· _ΑδτοΟ _αναληιθεντα _ωγωνα _,. * Η _ατγκινητικη < ιΟτη ικ & ηλοοις _, ητις _*(* _φαιι-ςι το _ομοθυμον κα _διακαις των -ποθων του λοχ > 0 # ι _> ς καΙ την _τιροοτηλοοιν καΙ _ιμπιαποουνην βυ · « Ο »[ _ς ' τι 5 ΛΤΒΒΟν _Τιρ _& _ΚΧΚΝ . _* Α » Εβ 'α (> χοο Μακαριου , Ιπριιατ _^ οθη ' _τιβρι την 6 , 30 μ . μ . ¦ ' ΕΙΣ ΛΟΡΦΟΥΜΟΡ 4 > θν _, 25 ( ΤοΟ _αντοιΚΛριτοΟ μας ) . — Μεγαλην _Ιττιτυχ _ιαιι _εσημειΒυσιν ενταυΟα η χθεσινη _τιοεναπεργια _, Ολα τα _*« αστηματα κα _ η δημοτικη αγορα : _παρεμειναν κλειστ _η , Η αστυνομια _Χζττιγρσψ τα ονοματα των _Ιοιοκιητων , τ & ν καταστημ _ατων _,. Σημερον σι _μαθατοτΙ _κοτι αι _- μοτ Οητριαι τοΟ Βυμναοιου _, της * Εμ · ' _«^_ — Σ _ΥΝΕΧΕΜ ΕΙΙ ΤΗΝ 4 η , ν ΣΕΑΙΛΑ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΕΝ ΑΕΥΚΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ « ΑΧΙΑΑΕΥΣ ΤΟΥΤΟ ΛΧΕΖΗ'ΠΙβΗ _Ι-Ι _Ι ΤΑ _ΒΠΑΦΒ ΤΑ ΤΟΥ _ιι _Ι- _ΟΝΟΥι » ΚΑΙ ΕΙΙ ΚΑΤΛΙΤΗΜΑΤ Α ΤΗ 3 ΠΕΡΙ 0 ΧΗ _2 . Την . _τροιιαγ τιι ς _χΟις μιλη _τοΒ' _ΚΙΑιχου Κλα λο » _τιι 'Λοτι _τνομιας _ιΛεΛχιΟ _/ _Οηοοιν τΛ _γοατιι ιτ τοΟ « ΚΟνοι ' > χαι _ει , _ηιοιιν νι ' ι _« _ΙηροιΒορηΟοΗ 1 χα τιι ποπον ιν ικ , _ιΛοιι ιπον _ιιε _τΑ ινημα < 'Λ χιλληΙ ς > , τΑ _οιοιον , _ιιι ς ι ιπον , Λ _ιαΟιτ _ει « _ινιοχινητον , ΛηααχολιΙ _τι _ιι ρ [ ς _τηγ ι-Φηι ιΒ _ΟιΛα ιι ας . Κ _( _ε τονς _Λιττυνομιχαι ' _ις ιλινΟη , οτι _τοιοιτο _πρΑαωηον Λεν ι » ΛιΙ ρχη Ης τΑ _συιΤιιχτιχΑν Β ) τΑ ληιΛιιν _προιτοιΛικΑν τι ι _ιφημεριΛο . 'ΛχολοΒ _ιΙοι ς οΙ _ιιοτυνομιχοι _μρτ _/ ι ' ιηΛαν εις τα _γειτηνιχΛ ττ Ιγ ιιρη ι « Ρ _θιΑο μας χηταοτημα _τΛ χ _ιιι ιζητουν _ικιιιΛνιιις να _πλη-ΟοοιΒιη ΛοΒιν . _τερι του Λνωτ / - 00 ) « _'Λχ ιλλιιος ·» _. _ΟΜεΙς τΛν _ιροιτηΟιντων ιγνιιιριζε τι ηι _ρι τοΟ ρηΟιντος _ηοηιπΑπου · ΥΠΕΧΡΕΠΟΗ ΝΑ ΠΡΟΠΟΡΕΥΕΤΑΙ _ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΠΝ ΛΜΙΛΝΤΟ _Χ , ι , ' , ( _'Λν _τιυοκρποΟ μα ) . _—ιτ _ριιτκΛ _- ται , ιιιιΒιαΙν ιιντε ιιι πιι _χινητιυν , _ιιιΤΒχριΙιιιΤΒιν χηι ς τυν _γς · ιι | ιμιπια τοι _' ι νοπιι _χιιμε _ιαιι ' | ιιι ' ιντοιι χ . 'ΛνΑ _ρι _' αν Μιχαηλ , ι / ι ιιι _Λι , ιοηη _ρπιι _'τιιι , ηια τοΟ ιιΑιο _κινητ η ιι _το >· _, _τιι ιν _ιΒΒρητιιιι ηχ _ιλν Λχη ιιΒιτοιν χατ _ιι τι ' _ιν μπι ' ιιιι ιπιν _τιον εΙ ΙΙιι · _λιιι χιΤιρι . Ο ως ιινιο ιτιιλλη _- Ι ( ι _0 ρ 1 ς _Λφειι η ιλιι 'Οι ρος νιι ιπιοτρι _ψι _ ι ( τΑ χωριον _μιις την Βι μ , μ , _Λιςιαν , _'ΤπΑ του γοαμματ / _ι ο ( τηΟ { . νιαι _ιΠιι ι ' . » ινογ < ιτι « οι > ΙΙ _ιΙν _τηη ιιιλιιηι _ι κατηγγ _ιι . ΙΙ ιι , ιι Λλλοι ι , ποοχΟε _» 1 ς * ι | ν _'ΛΛτι _ινημιην , ι'ΙτΙ ιτι _οηιιΑιιι ιι _, _οιτιν _ε _ιιετ / _λ _ηπαν _ε | ς τη ρη · _Οι . ν ΙΙ _αντο _ηιολεΙον Αιι · νΛ ΛγορΛπονν πατατα ς , Ληιηρι ·· ηην ( ξ ηιιτ _βη ιν _ιΙφβλΛ γιην χποΛ ς , _ΚατΛπι _ν ιρι _υνιιι , _Λν · _Κ Ο 'Οη τΑ ιΙι οπλΑγ _ιον Ι . _ηΙ _ε · νΛ τιιν ΠΒ _οκτιιιιτΑν χιιι ι . · ιΒ · _πτριΙ ηι η _εΙ ς τΛ ι ιινΒρ _^ ιττιχΛν Παν _τηπωλιΙι ιν , Ν 1 Κ 1 ΙΤΛΙΙ , βλ | 'Λν , „ . _ποχοηοΙΙ ) ιης ) , — Βλ _Α γο ( ι Κ · _ΑΙυΜ _Νιχηταοιηυ _Λυκοταλ η Αιαμα _ρτιιρ ια . _τς > ος _τΑν Κνλ « _ρνιμην Αιιι τι ιν ΒιΒινανπυν πνιι _- _χι ριφορα γ _πτυιιικιιτην _, της _ιΙηιΜαι ηλογι ' μηυς _πνλλη (· ιις νηΙ Λνιι _ι _Λιχη ς κριιιηο _π , χα | τα ιν γινπ _χιιτιι . 'ιι _επτι χιι | _ιι · τρ α τι _ιν _'Λο / . _ων , ΛΚΤΚΛ Ι'Λ , » _ι- ( _'ΛντοΛη . _νριτο ρ μα : ) , —Την Λ « _ρ , ι . Αλ »| ΙΙιΑιΙ ) ΙθΠ ΙΙΙ '| Ι )|| Π | ιν _( Ιι ( Ι ατ _ρι ιτι _ι ιιτι Τιν _« ιι ιιικι _ιιι _τοιΙ Π ρο _^ Αριιιι τι _ις 'Κηχλ ηη ιιιοτι · χης 'Κ . τ ιτρηι _ιης νιιι της 1 ' , _χο . λιχ > 1 _ 'Κ ριι ριιπς χ . 'Λ _^ λ , Τιγ _γι ρ Λη , τιιΒι _τιιιιιοιι - | _ιις 'Κκ χλ ηπκιπτικ ιι 'Μ . _ιιτοοηΒις ν . Χιιοιιλ . _Πι Ι . _ΙΒι _ι , ιιιζιιΙΙ , ιοι _ιταντιιπιι ιληιι χ , Λη | ιο ηΒ >/ νι ΙΙκΙΒι η , τοΟ ιριις ι | ιιι ηιι . τοι ηΒ < χ , ΝικΛλπ _Λιιιι Οχ , τηΒι γη _ομγκη κ . Κηη μΛ Χι _ιτ ιιιχιι ιιιιλιΙ _μηιιι _ιε χηι π ) , ) , _ι _, ιν Λιιι _ι ιιιιριι , ιγ , Τ _ η Βνι ηιΙ ηιην _Λειι » _1 ριριν ' ηι .. Μι · νΛΟι ) ι ' ιπιιΒ _'τοι _ ' _η » Ι { Η > ι Λ { την . _¦ ¦» , _ιΛΑ _, _!!! _, _! , 1 _!» , ΤΛ ιιηι ' ιγπ 'ιιπ τιι ι « ιιο . Κι ' _ρικχι ) Λ . · ιΒ 3 , Μ η ικ ΤΛ , , , _ιιτι _'νομιχι _ιΛ πκιΙΙιι _οιΙ / ι ( η η . ' κ ιις Λ μπΠ ηη _ιΕ τ )) , ' το * »· μ _τοιι Βιι | ινιιη ιι ) Η μπ ' . _Α ρ _/ 'ιι _ς _Κηι _'ιιΑ ς , Ι ΓΟΗΘΗΣΑΤΕ ΟΛΟΙ εις την ν ε α ν ε ξ _, ο ρ μ η σ ι ν δια την _Φον _^ λλσν του Κρστουμινου Ας ιους θερ μονω { ιεν με τα _πλι κτα της * ναι _«}< ς μας . Χ ΙΔ Η ΡΟΣ ' ΔιαΟετο μεν μεγα _' Λς ιιοσοττπας ΣΙΛΗΡΟΤ _ΧΤΡΟΒΒΤΛΟ Τ _τΒκ . _αοΙιπης _Γελγιχι ) , _ποιΑτητο _ς , βε δλα . τα μεγεθη χαι _οε Τιμας : _εχτΑς _σκναγωνισμου , ΒΕιΙΡΒ 102 2 ΥΚ 0 ΠΕΤΡΙΤΗ 2 6 ΥΙΟΙ _., ¦ ΤηλιφΟ _ινον 2163 ΔΗΜΚΤΡ _Ι 02 _ΕΥΚΟ η ΕΤΡΙΤΗΗ Τηλιφωνον 2788 , ΛΕ 3 ΒΕΣ _. 0 Σ . ΑυΟ ΤΗΝ ιΜΙΝ ΤΟΥ _ΕΛΑΗΜΙΚΟΥ _ΑΝΤΙΑΠΜΑΡ _ΣΤριΜΟΥ Η _ΔΙΑΚΩΡΥΕΙ 2 ΤΓΕ _Αι 1 ΕΡ 3 ΚΑΝΙΚΗ 2 ΑΝΕ _ΧΑΡΤΗ 33 ΙΑ 2 ΚΑι Μ ΠΡΑΒΜΛΤΙΚΟΙΒΗ Χ . Α , & ΗΝΑΙ , 24 ( ΤοΟ _Ανταποκριτου _ικις ) , ~ - Εις _τειευταιαν _δειμοσιογραφικην εν Α 8 ι ' _ιναις 'διαοκειριν η _Βααμματχια της _Μβνιμιριι Επιτροπης _'Αντιαποιιιιιιχου _Αγιονος Μεσογειου και' Μ . Λνατρλης _ιξε'Θεβεν , εις τους · . 6 ηματ < ι > : ' _γραφους την μιχρι _τρι > 3 ε _δρασιν _του _Ελληνκιου _'Α-ντιαπσειαακου Συνδεσμου και της _Διεβντιυς Επιτροπης . Εν Αρχη _ανεγγωσΟησα-ν υπο της Β . Βοαμμειτεως του Κ . Δ . Ι . συγχαρητηρια _τηλεγραφηματα _τιιιν _Αντιαποιχι _ακω > κινηματιοτ Ιταλιας , Ηνωμενης _Λροιδιχης . _Δημοκρατιας , Αλγερια , _του _Κογκ-ι / εσ σο » του Σ οσιαλιστικου Κομματο του Νοτιου Γιετναμ , και του Αγγλου 'ΕργαΤικου Γουλεηπον _Φεννρρ _Μπρυκγβυε '»* . _ΕΙδικωτερον 6 κ . _Μπροκγ-ουευ _χατεδιχασζ ττιν πολιτικη »· τη _Σιτνεηρητικης Κυβερνησει » δια τρια σημεια : Πρωτον , διοτι ειπεν _δτι η Κυπρο _ουδεποτε Οα τυχη αυτοδιαΟεσεως . Δευτερον , διοτι _εισηγηΟη την λυσπν της _διχοτομησεως και τριτον , διοτι προετεινε τΛ _σχεδιο-ν _ΛΙακμιλλαν . Ο _Προεδρος του Ε . Α . Σ . κ . ΙΤουλιοπουλος Ανεπτυξε προ τους παρισταμενους την _δρειοτηριοτητα κιιι τιις επιτει'ξεις της _αντιαποικκιχης κινησεως , η οποια , _ετο-νισε , παοαμενει Ανεξαρτητος και Ανεπηρεαστος πασης επιρροη εξ Ανατολων και _υπεγραμμισεν δτι ειναι _νομιμον το διχααομα _Αμιινης των καταπιεζομενων λαων δια την Αποκτησιν της ελευθεριας των . Τοιτο , δλλοχιτε , επεκυ _^ ωθη δι' αποφασειος του Αφ « ικανοασιατικου Σ υγεορΙου _Νομικων της Δαμασκου . Τελος εξεθεσε τα κατα . τυ _'Λντιαποεκιακογ _ιυνεδριον της Ρωμης και εξηρε την εις _αι ' πα συμβ ολην του Αντιπροσωπου της Κυπρου . * Εν συνεχε-ια τον _λογο · ν _ιλαιε-ν ο κ . Πατροκλος _Ηταυρο-υ , οστις _αντεπροσωπεικιε την Κυπρον εις το Αντιβποιχ _ιακον _Συγεδριον της Ρωμης χαι εξελεγη Βραμματευς της Μονιμου Διεθνους Επιτροπης . Ο κ . Π . Σταυρου ωμιλησεν εκ μερους της Εθναιοχιας χαι _κατεδικααε ιιε _Γριμυτητοι ¦ π ' ις _) ι _* 0 οβου ™ ν _αποιχιο-. _κρατιχαιν / ι _) , · Λι | ιεο > ν ¦ ' _ιΙς- ' _τιρν 'Μεσογ ει 4 . _*^ κα 1 την Μεσην _Ανατολτ > - : 'κα 1 _ΑτηυθΙινεν _εχκλτ » - αιν · _% _*· _$ τους ξενους _δημοιτιογ . ι < ρο '» ις . Ιδιο ) , _δ-ιΑ . την διαφωτισιν τη _διεθνους ' κοινης γνωμης : επι ιων . ωμοτητων ει ς την _Κυπρδν . _^ στιγματισε τα βασανιστηρια _ιο _πολυτηρι-ι _κιοδιστ-εια τιιν χιτλερικων , _παραΟισας σχετικα παραδειγματα . Κατηγγειλε _τι > _Αλοκλπρωτικον _εγκλημα γενοκτονιας εις _υααος του Κι * Λριακου ) . « .-ου , _ανακρερομενο δε _εις _τι { ν « επισημως καταπροΑωμενην Λι ακηρυξιν τη 'Α . μ «· ρικα · ιχη _Ανεξαρτησια » και _παραλληλιζοιν τα εν αυτη | ιε τα _ι-ν Κυπριρ συμβαινοντα ., ειπε τα εξης · · < Η Αμερικανιχη'Αν ' _ιξαοτησια λεγει : « Δ » 7 < _£ ιι 0 α αυτας τα αληΟιιας Ιιις αυταποδεικτου : οτι ολοι . οι _ονΟριοποι _εδημιουιτηΟηοαν ισοι' δτι επροικι « ιιηβ _( ιν υπΑ του Δημιουργει » με . ( _ιιρισμινα Αναφαιρετα _δικαιωματα δτι μεταξυ αυτων ειναι η ζωη , η _ελευΟε _ρια _, η _επιδιωξις της ευτυχι-« _ς > . . _ιΛυταΙ αι οιιταΛ & δεικτοι αληθειας ειναι ψει · ιος _5 _α _τιτν Κυπρον . ΟΙ Αγγλοι Αεν μας _ΟεεοροΟν _ΑνΟοωποτις Ισους και μας Αποκα ) . ουν ~ « μιιασταο · _δους » . Αντι _ιης , _^ _ιοης _ενσπειροιιν θανατον , Αντι ' τΒ ) ς- « λΒ »> _Οεριας ιπι & _ιυλοιτν _δουλειαν , Αντι της ειτιιχιης εφαρμοζουν Απο . _νΟςωπα _μετροι > . , Περ « _ινο ) ν Α κ . _Στουρου _τιπεγραμμισε Τους _οβελφικοιι δεσμους _μετοξυ 3 λων των Α _γοιγιξομινων λαων και _εξεερρασε τιτν _πιποιθησιν , οτι τελικως και Α _Κυπ-οισκος λαος , _συσπειριΛμενυ Λερι τον 15 · _Οναρχην _Μακοριο > ν Οα ελευβε _ριοΟη . _ΠΒΟΕ ΠΛΛΗΧ 1 Ν ¦ 'Τπβ του κ , _Μιχαηλ ΓαρνΛΒια Τοιππη εξ _ΑιηοΧγβν _, _δι « - _τιΟενται προς π : ιι _> λ . '' ο * ιν δυο κριοι , 4 3 _προεατ ' . ν ' ις , εκ _τε 3 ν _Αποιιο-ν αι ' 40 ι ' _ιε Αονια και αι 3 _εγκυοι , ' . _χβι ?¦' . ηιγες . Απμ _ιαΟητ * ε ! ς τΑν Ι & ον . Η ΚΥΠΡΟΣ _θβ _ΕΛΕΥβΕΡυβΗ > _ΕΤΟΝΙΣΑΚ ΑΒΙΟΙ ΕΜΦ _ΜΙι 8 Ε » Ιυ ΚΑΤ- ΟΝΛΡ ΒιΜΝΑιΙΟΙ ΙβΙΛΟΣ _: 40 κατοικοι λεον < χρι < _κιου _π _& ρι & _τφαν : _ρ ( ς : ¦ _ιτδ _^ βσΟμα . _-- Β . _' ΛΜΜΟΧαε ΤΟ 1 , 25 ' , ( ΤοΑ ΑντοηιοΚριτοι μας ) . — _Ιιμιτα · οα η χοινο-τη < ΛεονσρΙΟσοΟ _, _τε λει _στιΑ _τ % _ς _τταριλΟ . _Ποτεκχοκευης ιν Ορη _« κ £ _υτικβ _εζαρσει . _λιι . _^ ι / _ΤεΟ _-κοττυ _^ _ιρω . _γεγονοτος ,- το 6 * οιον ουνιιη την 6 . 30 — , 9 . μ . μ ., της 181 α ημιρκς _εινς Τ 6 χωρω »! . - . · . :. . . Καυ' ιν χοονον 6 . _υμοχωριο _Πετρακης Α . · Κ 6 αι ( . · ρρ : ς , - : μαθητης τη α' ταξεως τοΟ ΕλληνιΒ χαΟ _Βυμναυοιοο ΛΙγιαλουοης , ι _· _κοιμετο , ε ρχισε να _ομιλ _§ και να _λιγη _^ ιι _ιν _^ _ψανισ & ησαν ενωπιον τοο οΙ Αγιοι _Δημητριος και Βεωργιος , δ . ¦ Α « 6 στολος Ανδρεας κιιι η _ΠανανΙυ . . ΟΙ Ανιοι _οπειγορικον _ικαατην ηρβ _τασιν , 6 Μ μαβητης την _ειιανιλαμεονε _τρΙς . Ενφγυν κοπ ' εντολην τοι _'λγιου ΔημητρΙαι _ιστειλε κα : 1 _εκαλεοβν , _τι _^ ρ ιξ _της κλινης τοι _» _ιιερι Τους 40 _γιιτονας . Ευθυς _ι _> οοτοι _αφικοντο 6 μαθητης , Λμιλων _μιτ _ιμ _^ _αοεως και κινΟν _τατ < χειρας , _ανιερε συν αλλοις τα ε £ . ης : Α · η 6 ψι Ο * _Εκρουον _χορμοουνως σι _κσμπαναι , αλλα _αεις _ιξαχολουθειτε να μη _νησ-ιιωετε την Τεταρτην χαι την _Πβροσκευην . Εαν καποτε _λησμονησετε κοι φαγετε κριας κοιτα τας _ημιροας αοτας , να τ * _πτΟβιτε _αμισως κοι αις _συγυωροΟμιν ., Η Κοπρος βα ( - _λευΟιρωθη , βι β £ _πληροφοριο-6 _οτα » οΟΤβ εις _ταν ' _ικχρ _^ Οι ' . οον _οΟτε εις την _κοΑαοιν _βω Ιχοιιν βεσιν , ΟΙ Αγγλοι βα _Λπιλβουν _ινφ οΙ , Α-νιοι 6 £ ν . Οα επιτρεψουν εις τους Τουρκους _τ 6 ν Β > _ισμελισμον ., Ηη _^> _ιι _) σβ « . Ολοι οΙ Αγιοι ειναι _γονυιατιις και προ-. _σευχονται _οιτερ- _ελευκριο = ς της Κ & _Λροο , βλλΑ _ηριιιει να νη-? ηι _, _Λομιν 1 ιο * ετην Τεταρηιν' και _ΠαραικΙοΛν . ' 'Λκαλουβι > ς 6 κοιμωμενχ μσθητης « _ερυιντοαψι 6 _οο ιιρ _^ _αφοπα Οσωμβτα : τη' ς _ΠανοιγΙοτς ·» ης Ε · _λιουοης χοΑ τοΟ Αγιου . Δημητριου , . . ' · Αωλο 09 » ς _Α ' . _'Αγ , 'ΔηιιηΙΒριος ! _ιιπιμιηοεν εις τιιν _μαβητιτν _Τθ α ' | κ 6 λοο 0 ον _πιρΙοτοπΙκον : _Οτσν ] μιαν ημεραν 6 μικρος συνελεγε ι χαρουπια , _εΒ 6 ε μιαν _ψωτιαν και ι _ιφοιηΟη , _μετιιη ι ! ς την _οικιοηι ι του και _αρρκΛστησεν με _ταιρβ' τον . Η _μη-τιρα του . τοΟ { _ρρι-Ι _ψε . _ιιντοΟζει : -.. και τον _Ικαυσεν . , Επειτα απ 6 τρεις ι ) μερ « ς _εβε-Ι ρΓηιΟβη ' _τελιιως . Ο Αγ . _Δημη-Ι τριος τοΟ _εδηλωσεν , δτι Αοτ 6 ς η > _ο η _Φωτιαι Λοτος τον ( καυσε ι _χοΑ _ΛυτΟς τον εβεραπευοιν ιν · ] -ιος _τρι & ν ημερων . 1 Μερικοι _οιΛο τους ' πσρ «« ριοΙιο μενους ( δοκιμασαν να _φυγουν , αλλα ο μικρος τους . _^ Φωναξε να _επιστρεψνον και να μεινουν • ιρΟιοΙ 5 ( 4 να ακουοον . Περι την 9 _ην μ . μ . οΙ Αγιοι _ιφυνον , _αψοΟ ικαληνυχτιοαν και ειηλω · σαν τα εξης : « Την _ιρχομινην Παρασκευην την αοτην _£ 3 ραν β * ( λβωμεν _ιιαλιν _ιδω και να φερετε δλους οσους _θελοιτν να α · κουαουν » . ΟΙ κατοικοι τ « υ χω . _ριου αναμενουν _αγωνιοους- την _Παρασκει / ηι- δια να _πιτρευρε-0 οθν εις _την ' ιν _λογ _(? _ουναιτη · σιν . Οταν -πΙν επομινην εξυπνησεν ο μικρος , ιιπεν , 6 ΤΙ . . _ιτραγματικυς ησαν οΙ ρηΟεντκς Αγιοι και 6 _τι . ΓΙν _ιβλετιεν 6 _νειρον . ¦ ΕΒ . · βλλ 3 * _υ την _Κυριοοιην , 2 ληγοντος , μια -γυνη (« _ _Λσρνακος _,-ωνΛμοτι-. _ΚορολνρΟ , ' . _εΙσηλβεν ω τον ναον : ΑγΙοο . Α _< νΨ τριαυ . _Λεοναριοσου _^^ _οτιρο ' _ησΟινησ-ε χαΙ _κατιπεσεν 1 4 ι » 1 . 'το _& δα · _πιββυ . 'ΙΙς _αφττγΙ * 1 ' _ροδυτερον η ΙβΙα , ο Αγιος της . . ιη »( 6 _ιιιιν _ιτι η ασθενεια . της ω _^ _βιλιτο εις , _τ * ιτι αΟτη «{ χι ... _-φοητι _κριεας , κβπα την . Μ .. Ε * Γομ 4 εα , υποχρεωβεισα _ιοιο -τοΟ συ _^ ογου της . ' Ο * _Λγυις _Αημητριος _οκιμντιοεν : - ( Ις τηιν , ¦ αα 9 _ε η _^ . δτι _διν _υι _< υ £ τε / . χρηματα , 5 _ιυε ι-α _ελθηι . εις _Αεονυορισοον χαι οτι εΟρε _κατυΟεν τοΟ ηροσκε _^ αλου της 35 σελινια . ΕΤΕΡΟΙ ΕΑΛΗΝΕΙ ΥΠΕΓΛΗΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ « ΚλΟΥΓΑΣ » π . _ΚΑΛΟΠΑΝΑΠιιΤΗι , ι 4 ( _Λνταπ-οχοιτου μας ·) . —Περι ιηνιι Λ _^ Ο _^ μ . μΒ _ΑΙραν της παρελθουσης Παρασχευι ) ς « _διτναμεις _αιΒφαλεια > ανεχοηιαν παρα τδ ξενοδοχειον _« Ποινγουντ > , _ιι ς Προδοομον _, τΑ _αυτοκιΥΤΠον ΤΛΒ 7 _ιο , _ΑΑηγηιι ) ιενο- _· υπΑ τοΟ δ ) ιοχωρ _( ου _Κιοστα _ιιηυρου , και _ι ' _ιπεχριω · σαν * _το » ντον να τεβη επικεφαλης εξ ( _ιτρατιωτιχιδν _αιηοκινητων κοι νΛ μεταΛη εις Κυκκσν . Το » 0 η » σ * κινι _| του , τΛ οποιον _ιαιεφεοεν εχ Λεμεσου εις τΑ _χιοριον μας _ερορτιον _λιπασματσιν · _και' _'σιδι ' τ ' νΟ » στιν · ολικοδ Λαθους ' . _ιεντε ' _τΛυιου , ε . τιδαινον οι επ ( στ | ς : _'ομοχω-« ιοι Ανδρεας Παπ : σ 6 ουρη και _Φυλακτης _Ζιιγκας . Εκ Κοκκου _ΛφιΟησαΥ _ιιπΜντες ελε _» 6 εροι . _Ουτιο _διηντισαν _Αποοτααιν 22 μιλιων _ιπι | _ιη _Λαιραλτο > μενης κακης ΑβοΟ . _Λογιμ της κακης καταστασεως της ιιου , εν ε > λαστ ( χΑν τοΟ _αιΥιοχινητον _χατεστρΑιρη Οταν _τοιιτο _υχεδειχΟι ) εις τον _επιχΡΒΤαλης _Λξκιιμ « τικΑγ , ουτος _ηρυισβη να' υπαντηση _« Λυποιμπι » . ΤΟ ΕΑΕΜ ΣΠΑΓΑΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΒΒΕΛΛΕΙ ΤΑΣ ΑΥΝ . ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΠΑ . ΘΛΡΙΚΟΝ . 24 ( _Αντεαοκρετου μας ) , — _'ΤλΑ τοΟ ΕΑΕΜ του _χ ιοιιον μα ιιπεστολη ποος τον Λιοικητην 'Λμ _μοχιιιστοι' διαμαρτυρια οι Πχτροπα μελων των « _δυι'αμεοιν Α σερσλ _«( _ειΙ > και συγκικριμινοις ¦¦¦ ¦ οη την παρελΟουσαν _ιοδομαδη , καθ ην Λρρν οΙ κατοικοι τοι ) _χιοριου _κατεκλι-νοντο ει τας οικια _τιον , περιπολ οι _παρεοιασαν το οιχογενηηχλν δσιλον , _δη _μιοι'ργοΟσο : ! _πΑοον κοι τροιιην εις τας γυνιαχα κοι τα μικρα παιδια . _'Οσαυτιιις _καταγγελλεται Ατι τι | ν νν _· χτα τη 2 _» _ι _) ς _Νοεμ . _Λοιου _ιπτεδραμον _εις το ΘΟΙ _κιιι . το ΚλευΟερον ΙιργατοΠ _- η _ιιλληλικον Σ _οιμ ( ιτε 7 ον κ _< ι ! Λ · < Βαυ _ιιλεγξειν τα _τηιιτοτητης _τιιιν _Οαμειινην _ΑπηλΟον σιΥππο κομ ' ηηπηι _διαερορα _Υλυχισμειτα _χιιι _μερικα _πακιττα . _οιγαοειτιον εχ του μπουφε . Τελος , _χιιιαγγελλιπται Ατι την _εσπεραν τη 22 ( ι ς Νοεμ-Λι ) ιοιι αι _εδιηαμιΙς _ιισιραλειο » , _επιιραμοιισιιι εχ νεου εις το χωριον , _εξισχισειν ' _τΛ _λα · Λιιρον τοΟ Ελι _ιιΟεριιι' _Ει ) _γατιιΟπαλλτιλιχου _ιοηκιτι'ιειι' και πιιν ( _ιπεκ « 1 μιηαν τουτο , ΤΛ 15 _ΛΙ ! Μ ζητ _» Ι την _ιιΑπτηηιιν _τιμοιριαν των _ι'ηειΟυντηΥ « πι Λπη · ζημ ' οισι ν εχ 10 λιριην δια την χαταοτοΙι ερην τοΟ _Ανιοτεριη λα Λαρεκι . ν _| ΑβΡΟΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΕΤΕΑΕΣΓΗΣΑΝ ΤΗΝ ΒΑΡ . ΚΥΗΑΚΗΝ ΑΚΛΚΙ , 25 ( Ανταποκριτου _μαις ) , -τ : Τιιν παρελΟ . Κυριακην ετελεσΟη εις ' _λχακι παν . δπμον _μνημοετυνον του ηρωος Κτ ' ρτακοιι _Ματση , ως _χοιι _δεησις _υπιρ _ευοδωσειος τοδ εΟνιχο ν μσς ζητηματος . Η δεησις _επαν ιληφθη και _χβις _Δευτερ « ν , η | _ιι ρον της _πιιναπεργιας , οι δε δ / ΙΟ / _ωριοι _απεσχον παση εργασια κατα την _διαρκειαν _ολοκληρου της ημερας , ΜΕΝΟΙΚΟΝ , 25 ( _'ΑνταποχριτοΟ μας ) . — ΠανΑημον _μνημοσυνοΥ ετελεσΟη την παρελ . Οουσαν Κνριακην εν τω ι , ναφ Αγιου Κυπριανου ιου χοι ριου μας υπερ της ψυχη τοι _ιΚιυΙκως πεσοντος _Κνρμακον _Χρ . _ιιατση . Κατ « Ατο _ωριιλησ « περι του _ηρωικου βονατοι τοΟ _τετιμηιιινου _νεν . ρου ει ιναβητης , _μειβηται . δε και _μαθητριαι _εψαλ . αν _δσματει χαι Απ-ηγγειλαν ποιι _' ι _ματα . Προ το » _μ-νημσσυνου _εγενετο δεησις υ . _τερ διαφυλαξεως χαι _προστασιας τη ζισης παντιον _τω _» πολιτικων κρατοι _·( ιενων και κο _το _, & ικων Αδελφων και _ειηρηθη μονολεπτος σιγη _υπιρ τω » . τεσοντων . Εν τελει εψαλη ικρ ' ι > λων δ Εθνικος Τμνος Την _αυτιτν _ημερων _εκυκλοφορησαν εις το χωρ ' ο-ν μα φυλλαδια Της ΕΟΚΑ και τη ΠΕΚΛ . ΠΟΛΤ 2 ΤΤΠΟΣ , 25 ( Ανταποκριτου μας ) . —Φροντιδι των Νεων _ΣιΥτιχνιων _ετελεοβη την παρ , Κνριπκην ενταυθα μημοσυνον του εκ _Πολυοτυπου εθνικου αγιονιεπου Ανδρεου _Παναγιωτου , δστις Απεθανε πρΑ διετιας ενω ετελει { _ωο _κρατησιν ε ! τΑ ' _στοοτΑπεδον _'ΤΙλατρων . _'Επιι του _κΕνοταηιιο !! χατετεΟη-< ταν _στεορεινοι του _Διγε-νη , της ΕΟΚΑ Χαι Αρκετων κοινοτητιον _, _αντιπροσωπειαι των Αποιων παρεστησαν ει τΑ μνημισυνον . 'Εξεηιωνηθησαν _Λειτριωτικειι Αμιλιαι , απηγ _· _νελΟησιιν _ποιηματα χοι ! ει |· α · > . ησαν _ΑσμΛτα . Ε ιηκολουΟηαι χαταΟεσι- _επειρανοιν εις το _κοιμητηριον . 01 ξενοι εφιλο · _ξενηΟησαν εις _οιχιας _Αμοχιοοιαιν . ΚΤΠΕΡΟΤΝΤΑ , 2 6 ( _ΑντιιποχριτοΟ μας ) , _—Τητν παρ , Κυριαχηγ ετελεσΟη _ινταυΟσ ι _, ινημοσιινον των Κυριακου 3 _Ιατοη και _ΧριστοΑουλου ΚεινΛοιιρου . _Πιιριστη _( πΙ | _ιπεισα η κοινοτης και πολλοι κατοικοι τιον περιξ χωριων , Επι του κενοταφιου ειχον _τοποΟετ ηΟη αι (( _ιιιιτογραφιπι των ηρωων _ιντΑς _δαερνινον _στεηανου . _ΕξιορωνηΟησαν _καται , ληλοι ομιλια / χαι επη · κολοιΟησε _τρισαγιον »| ς τΑ κοι _μητηριον . Απου χπτετεΠ η · σαν και _στιαΚιΥοι του _Λιγε-^ . τ η ΕΟΚΑ , ΠΕΚΛ , ΛΤΙΚ κ . α . ΤΑ μνηιιοσυνον ετελεσΟη _υπο τοΟ Θ . Ο . Ι . ΛΒΡΙΔΛΚΙ , 8 ι ( _Λντειπρχριτου μας ) , —Την _παρελ-( Ιουσαν _Κιιριαχην _ΡτελεσΟη εν τ ( μ Ι . νβιι 'Αγ . _Χαραλειμπους τοι _χοιριου _( _ιεις _( ινη _) ιυσυνον των ιιπερ πατριΑος _πεσ & νταιν Κυριακου _ΜΒετση _, ικ Παλαιχωριοιι , ΠροΑριηιου Ξε · _γοεριιντος , εξ Λ _γοιδαχιαιι , και _Κυριακοιι Κ . _ιιιιραολη , ( ξ _'ΑγληντΙιΛ , ΤΛ χωριον μεις _ΛπεκλεισΟη ΑλΛ των πρωινων ι ' ορων ι'πΑ < _Αυναμι-( ιιν Ασφαλειας » . Παρα τΑν _Λκοκλπσμον πολλα προσω . ·»! εκ των γειτονικων χωριων _£ _υακ ) , ηποι ι , Αγ ιου Ερ μηλι ' _ιοιι και _ΛΛρνακος ΛηΛφηι « _Βιτ _ιορΟωσην να _« _ΙσελΟουν _εις ιο χοιρ / ην _ικι ς και να παρηστοιν ει ς τ / ι μνημΑσυνον . _ιιιι-Οεσιη _( _ιοειοτοις _Λντιπροαωπε _« ι της _Παγχιιπριου _Ακαδημιεκ θηλεων . -Επι του _κενοταφιου , το Αποιον ητο _κεκαλυμιιενον με την _γαλανολευκο _· ν , _χατετεΟησαν πολλοι _ατεφιτνοι , μεταξυ _-τιδγ Α . _τοιιον _διεχοι »· οντο οι του Αρχηγοι Διγενη , της ΕΟΚΑ , της ΠΓΚΑ και της ΑΝΕ . _Κατετεβιισαν ωοαυτ < ι _> ς στεφανοι . εκ μερους του Θ . Ο . Ι . και _τοι _Ελινοεροι _Εργατικου _Σωιιετ-τειου τον χοορ ' Αυ μας , τα _^ ν Θ . Ο . Ι . _Συσχληπου , Αγιον Ε ρμολαου και Λαρνακας Λαπ »' ιΟου και του _Ανοιτιρου _'Εμ . _-τορικου Λυκειου _Λευκοχιιας . Ε _ξεφοινηΟησα-ν _πατριιοτικα ! _Αμιλ- ' αι και ε _»}) αλησαν _αοματεε και _Απηγγιλβησειν ποιη : _μεχτα υπΑ μαθητριων της Π « γκι · πριοι > ' - καδημια θη · λΒΜ · . 'Ο Αποκλεισμο του χοιριο » | ια ηρθη περ > 1 την μ _* σημ _· _υσιαν , τοτε δε « παν το _πτγ · _κενερεομενον _πλ . ηΟος _μιτεδη εις το κοιμητη ' ριον , Απον _κατετεΟησαν _στιφανοι επι τοι _τεαφο »! _τοι εκ των τιμωμενων νεκ ρων _υροδοομου _Ξενοφωντος . _'ΛπηγγελΟησειν εθνικα ποιηματα χα ! _εψαλ . _ησαν ποιριεοτικα Αηματα , δ δε λαος : διελνΟη ΑτοΟ _εψαλη ι _· _πι π < Ι » _τιον Α 'ΕΟνικΛ ς Τμνος . ΚΤΘΙ'ΑΙΛ , 25 ( _Λιταποχοιτου μας ) . —Πρωτοβουλια , του ΕΑΕΜ _ΚυΟραιας _χειι περιχωρων . ετελεσΟη τ > Ιν _πειρελΟουσαν Κυοιακην εν _τιμ 1 , ν « ω 'Αγ . Λνγης της ενοριας _—οργανιας _μ-νημοσυνον του ο _ποβιωσαντος καθ αν χρονον _ετιλει υπΑ _χοατησιν Σπυρο » : Κ , _Χατζηγιαχουμη , ΕΙς _, _^ το μεσον , . _του ' , ναου εστηΟη κενοτοφιον , επι του Αποιου _ετοπο _ΟιτηΟη η _φβτογραφιο του _τιμεομενον _νεχρου , οΙς χαι _φωτογρα _^! ιηι _ειλλοιν _ηρειυον του Κυπριακου _ΑνωΥος . . Ε _ξειρωνηΟησαν ι _· πΑ _διαφΛρεον ομιλ . _Τ _) _Τ ( 7 ιν πατριωτικοι _δμιλιαι , « , _τηγγε ) . Οι | σα-ν πατριωτικα ποιηματα _κειι _ιψαλησαν εθνικα ασματα . _ΙΙετα το _μντιμοσινον τΑ _συγκεντραηι ενον πληθος μετεβ η εις τΑ _νεχροτιιφεΒον , Απου ει | ιαλη τρισαγιον επι τοΟ ταφου του _Χειτξηγιαχοιιμη και _κειτετεΟησαν _ΒΠε φανοΙ εχ μερους τον ΕΑΕΜ _ΚυΟραια χαι _περιχειιοων , των _χοινοτητων Κυ · Οοειιας και _περιχιιιριον και τιιν _Αργεινιοαεεσν και οοιμα · _Τιι _ιον τιιν _κοινοτιιτοιν του-, ΠΛΛΤΛΝ 1 ΣΤΛΣΛ . 55 ( _'ΛΝτ _αποκριτοΟ ) ιιι ) . —Πρωτοι ) ο » _λιι | τοι ΕΑΕΜ ιτελιοΟη { νταυΟα την παρ . Κυριαχην _[ _ινημοσιννον των Κυριειχοι _ΜιΙτιτη , _Ατ · δρεα _Ηανα-• _γιιοτου και ειλλιιιν _πεσοντιον , βι ς το Αποιον παρεστη _ουμιταετει η _κοινωτης . 'Επηκολουβ _ησε _χατοΟεοις στεφανων επι την ταφων των _ηριιχον _Χρηστου Τουρτα χαι Ανδρεου _ΤΙαναγιωτου . Το πληθος _εζη-ΤΜκοιιι ' _Υβσεν ι _> περ τοι ) ΓΟναρχου , τοΒι Δι γενη , της ΚΟΚΑ , _της ΠΚΚΛ · και της ΑΝΕ . , ΚΑΛΟΨΙΛΛ , 24 ( _Α _» _ταπο · « ριτου μας ) . — ΕτελεσΟ η χθες _ενταυΟει _μνιιμΑιιιτΛΟν τοΟ _ηριαος _Κυριιικσ » _Ματετη . ΕΙς _Καλοι ) ' ( δαν _ιχυκλοετΛρησαν _φΙιλλτιΛια της _ΙιΟΚΛ . ΑΒΙΟΙ _ΙΕΡΒΙΟΙ , 23 _( 'Αν . _τοειτοκριτοο μ « ς ) . — - Την ηα · ριλΟ . Πι _μητην _εις τΑ χωριον μα Αλα τα σωματεια , οργανωσεις , _οικι αι και καταστηματα : ανυψα . οαν _μισιοτιοος _οιμιαιοις ει Ιν , _ιιι ζιν _τιμητιχοΟ πενθους _ΑιατΑν _ι ( _νωα _Κυριακον ΜΑτσην . _Ειτιοης Απεσχον των ιογασιων των και οΙ ( ργατοι και εργοτριαι τ £ » α , ναβκσφοιν ιις _Ιαλαμινα . Την Τβιαν ημερχιν _κατιψΟαοαν ιις τΑ _χοριον μας Τουρκοι Ιττι . « ουρικοι , ο ) οποιοι και κατι ( _εοχτσαν τοιχοκολλημενα αιινΟομα _^ _α _. Τ ην _Ιιια » νυκτα _εκυκλοφιρη . ααν 4 > _νλλοΑιο · της ΕΟΚΑ , ΥΠΕΡ ΤΗΣι ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΤΟΥ _ΜΟιΜΕΗ βΒ _^ _ΛΑΖΑΝιΑ _ιι . 2 δ , _«( _ιΛντρι-. _τ ' οκβ ' ιιΑΟ _ιιιας ) _^ Η 'ι < Αιναιη 5 _Λαςανιιις-δι _εξη-γανε _'χΟ _ις- ( ρανβν δια -την - < ραν _« λλαγ ' : _του ' _κοαΤοιμε _^ οι » . ' : _2 _ιινελεγΤι _ιΛοβον · ' _·· ' λ . ' ι 2 δΟΟΟ _ιιιλς , ' τ (> ' οποιον Οα _διιιτεβη βια την _αγορΗιν ' ' μολΑΒ 6 ν ιιλεξιματο . Εξελεγη ωοοιυτοι Διαιτητικη . Επιτροπη _ικ τοΟ αΙδ . ' κ . _Βεοοογιου Σ * _εειυριγο 6 _.,. ' ως _Ποοεδρου , και _τιι-, ν χ . χ . 2 ιικο _?^ Ι » _ι ) Σ τ ( ιυρι _> ου , _θεοβουλσιι Παπαδοπουλου , * _Ιγνατ ( 6 » .. _Μητροφανους . χαι _Κιονοτεχηινου _Σευλ . ιανου , μελων . ΦΑΑΜΟΤΔ _Ι , 24 ( Αντσπο _κρετου μας ) . — Ολειι αι νε _ανιδΕ ς του _χωοι *« μ « ς εργα _ζοντοκ πυρΕιωδως δια , την φα νελ . λαν του κρατουμενου . ΕυΙ ΙΙΝΑΙΚΑ ΤΟΥ η , > _. _ι - ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ _ΑΙ _^ _ΝΩΣΜΑ 34 ον Ο Νελσον , ο Νελσον , Α ΝΕΛΣΟΝ _!» Το μυαλο _Της Αποτυπωνε τουτο τ υνομα . ολο _ναι πιο - _Καθαρα . Βης ηρθε , Ανακατεμενη | ιε | μα παραξενη _φειντασμογοριει , τουτη η βζ / . ι-Μιη : ειναι Α Κελσον , μου τηλεφωνει για _νοε μου _πει _Λι ' ος τωρα Λνει ρευονμαι και πως μ' _Α-γαπιιει , πως μ' _ιλγαπο >< ι Κνλησε Απ το στρωμα οτο πεΙταηιΛ και συρθηκε με _ια γονατα . Ολα χοροπηδουααν γυροο τη , οΙ εταζερες , ιο τζακι , _οι _γκοαβοΟρες στον _τοιχσ , δλα _στριφογυριζεινε _-παραξενει . _—ιιιι - ναι Εδω ειοται Τι λοιπον , _κοιμιισαι Σε _ςρ _»· γαζουν _στο τηλεφωνο ! Τις λεξεις τις εφερναν κι >· ματα που _Αντ 6 _οκατεΟαιναν . Ο ιιελσον . _θτιναι ο Νελσον . Ειτ _,-χν Α Νελσον που ερχοταν να _-ειι λυτρωσει . Επρεπε να σηκωθει . Επρεπε . _ΣυοΟηκε στΛ πατωμα , _καταεριρε ¦ να _φτεισει _στιιν . _τΑοτα _ _ΑΙια _Τρο ) ι-ερη προσπαθεια σ < κωσε το χερι ,. _στηριχτην . Β , , _σηκειιΟηχε 6 αζο _» τας ολη ιης τη δυναμη .. Αν _μιοροεσε _τουλαχιστον να γυρισει το πομολο της πορτας ! Μα το να _γιιρισΒ ( το πομολο της _εταινατανε μια _φοοερη _, προο . _ι ( ι-Οεια , ενα Απραγματοποιητο _χαταρΟοιμα * _γνριιι τι | η καμαρα _στρ ( φογ υριζε' τα κεφαλα της _ειταν ιτοιμο να ο . _ιασει . Β _ε « μκ ' ι οττιγμη , που της ερανηκε παις _κρεαοΟοε ολοκληρες οιρες , _τ _( Ι διιχτνλα της εμειναν _γειντζοιμενει στο πομολο , ατο τελος , οτο τελ ος , καταφερε να το γι'ρισει . Ειταν πολυ . _πολ . υ πανω Απ τις δυναμει τη ν Ανοιξει τωρα την πορτα . - —Νιι - να ! Στο τηλεφωνο Ι . Ακουστηκε μια γυναικεια _ερευνη : < ν Α ! για ονομα του θεοι · . , Λφηοτε τον κοσμο να κοιμηθει : Πο _»· λωσιε το ! _ΜΙλι-Οιε , _ΑφοΟ _Ολ-επεις πεος δεν ειναι μεσα . ΟΙ κουρτινες της _εινοι _κατευασμενες !> Ρ > 1 α ναι , _μοι ναι , _ειιιαι μεσα- _Νελ-σον , Κελσον , _πιοιμενε με . Θα ατα _συχοιρεσω _» ο-? . α- Δεν _εΒσηι προστυχος , Νελσον . Σ' αγαπω μ' ολη μου τη δυναμη , Μ' ολη μοι ) τη δυναμη . Ω Ι θεε μου , κανε να με περμιενιι δ Νελσον !» Και τωρα , η πορτα _ιιταν _Ακοιχτιμ ., « ιιτο ,. & φ > τη , Α νκολει _) Γ . ν' Ανοιξει — ποοο διινα · · _ταυ χρβκ ' ιστηΜε > ιν ( ι > _τιιΥ _' τραβηξει — _ειταν δ _? . ες αυτε ς αι εφημεριδες ... Ο δροσερος αερα _^ ποιι _ιιπηκε ξαφνικα τη _χτυ . _ιτισε δυνατα , _ενια > αε την καοδιει της να φευγιι , Δεν εχω καιρο να _κι ' ινο _» εμετο , σκεφτηκε , μου μενει _ιιοναχα Ενα δευτερολεπτο για _νπ κλεισο ) το διακοπτη . Καταφερε να πιασει το διακοπτη και βρεθηκε στο σοκακι , ενω τα ποδια της τρεμανε . — Εδω ειμαι , — φιοναξε . Πεστε ταυ να με περιμενει ! — Ενταξει , — γαυγισ £ Α 0 _^ _Ντονελ . Ανασαινε λαιιιαργα τον _κκΟειρΑ _Λιοα , παλευε μι . τη ναιιιια και τη ζαλαδα , ινα _πιεγιομινος 1 δριοτας εκανε τα ρουχα να κολλανε πανω της . της . Ελεγα , λοιπον μηπως Οα μπορουσαμε νιι το παρουμε εμεις · ΕΙνοα παρα _πολ . υ |« κρο , μα _ολεπει οε κηπο . —Μα ποιος σας ειπε οτι μπορουαε να συνεννοηθουμε , • _Εδελυν —Μα . _νειι , σας Αγαπω τοσο . Βιατι Αεν ερχεστε να το _δει-« Η _Νιν-σ ξαναγυρισε ατην _κιιριακατινιη ησι 7 . ι « του σοκακισυ _κου , ενω _δωδιξε- με _ιημοπα αργα , η _( _οκρη νικη που ειχε _πετυχει εναντια στ η θλιψη της η μικρη κωμωδια ¦ ψ _» 7 . Ραι | ιια χαι φυσικοτητας την πλημμυριζε | _ιε μια ακο-Ι ΚΑΘΕ ΕΙ ΣΑΒΩΒΕΥ Σ , ΕΜΠΟΡΟΣ , | 1 και ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | * ει _οωση _οαες _δηλιες μκλλι του _υηκγορεωει $ λ Ι ' η _εδνικη _τ « ο _συνειοηος . % ι Ι ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΣ ΑΦΙ ΕΡΩΣΗ Ι % λινε ωρες για τα πλεχτα των _« _ρχτσυμενων , £ 2 ' * _Ξαναβρισκοντας γρηγορα τις δν , _ναιιεις της αρχισε να τρεχει , Ανεβηκε _στ' δλλο _πατιομα , πηρε το Ακουστικο —· Ε | _ιΛρος , _ειιπρος , _> ( φωναξε , εμπρος , ΝελσονΙ — 'Εγω' ειμαι , εγω ' , η ΕΟελνν , — Απαντησε μια γλυκια φωνη απ' τι ) _ν αλλη Ακρη τοΟ συρματος . — Ω ! — ειτε , — Ω ! .. — _Ακολ _, ουΟησε η'α δευτερολεπτο σιωπης . Τστερα ακουσε την ιδιο τη φωνη . της να _ρωταιι ευγενικα : —θελετε τιποτα · — Οχι ... τελοσπαγτο > _ν ... ειπα πως Οα _μπορουσει νει σα παριο γ-. α να σα _ροιτηαω μηπ ( _ο ειχατε αναγκη απΑ _τιτοτα . — Αποκριθηκε η ηρεμη κα ' ι φιλικη φωνη της _ΚΒιελττν . — Ε , λοιπον ... οχι . στ' αληθεια οχι , δεν εχα _> αναγκη _ε ' ιπο τιποτα . — Κ' η ιΑια παραξενευοταν για το _ιρυσικο τονο της _φοινης ' της . Λκουσε το _ιιεστο γελιο της _Εοελι-ν , — 'Λκουστρ : η φιλη μου . του _υριακουμαι -τωρα στο σπιτι τη φευγει Απ τΛ διαμερισμα 1 _Ροτσεστερ ) και που Λ κοσμος της εινοα γεματος Απο τρυφεροτητα _Μιι φιλια , Χι * επ ' _ιτη βα τον _γεμιΛε Ακομα πιι > πολυ και , Οα τον _ηλ . _ημμυριιε ερως Ακομα πιΑ . τολυ _, γιατι ειταν σιγουρη , μα Απολυτα σιγουρη , πως το Εργο τη Οα _επιζουσε και πως ι λιγο Απ : * τη συγκινητικη και _υπεροχτε ομορφια που την εμ' . τνεεει σιη δουλεια της , λιγο ι Απ' το μισος , την δγνοια και την κακια πουχε Αποφυγει , Οα _Βφτανε αναμεσα Απ τι- γετεινη πεοηφανεια . Οταν γυρισε _στητ καμαρα της , _εινοιξε _διαπλειτα _τγι παραθυρα , αφησε να _( _ιπουΝ · μεοα το _< ρ < Τι κι ο Αερα _κοι ι _· ιΟυρισε στον εαυτο της . —Λυτ ο ειναι . Οα φυγουμε , οε Οα ( ι * ξαναβρει ποτε πια και Οα ξαναρχισω νιι ζω . . -Κ Και τωρα ειταν εκει ο 2 _ερινταν , ο γιο ς του Νελσον κ ' επαιζε το κομμ & τι του « ευθυμα κι αποη-. πσιστικα » . Ω ! τι Αγαλλιαση να νιωΟης πως εισαι [ _ωντεινη , ζωηανη _ν . αι γεματη πειρα , _σι _γοι'ρη για τιιν ε . _ει » πο σου , περηφανη που _χε ' ινεις _τα - _Ροιιπερτ ευτυχισμενο και τον _Σεριντ _ειγ ευτι _· χισμενο _χηι που η Ε 6 ελυν εξακολουθει _παντει ναναι φιλη σου ( τοορα ειταν _πειντρεμενη μ' ? να γκιτρο κ εμενε στο νιες στοιις αυριανους Ανθρωπους χα ! ΟΑ _ουναμιονε τη _δι-> ια τους για ομορφια και καλοσυνη . ΚαΙ ... Μα , < 5 ! να Α Ρομπερτ ! — Αγαπη μου , αγειπη μου Ειταν στην Αγκαλια του κι ' αυτος ι . ταιρνε το _προσοιππ τη στα χερια του και την τρουουαι- κοντα του , τη φιλοι σε , υστερα την κοιταζε _στε ' ι ματια , τη φιλουσε σοβαρα , κ ' υστερα χαρουμενα ... —Ε , και _γω λοιπον— Κι ' ο _Ροιιπερτ σηκωνε στα χερια τον Σ _βρινταν που λαμποκοπουσε τοτε Απο χαρα και _θαυμασμο Α Ρομπερτ ειταν ι θ « Ας του γιατι Λ Ρομπερτ ειταν Λ _ηροιας του . — β Ι σε γεμισε και σενει κοκκινιλιι _, —φιοναξε ο Βερινταν Βιτειν Α Ρε | ιπεοτ τΛν κει · _τευασε _κατιο . ΙΙ Χορα _ιυιηκε κι' Αναγγειλε πιεις ειχε _σερΑι ρει το φαγητο του _Σεριγαιιν . ΙΙ Νινα εσφιξε το | ιποα _· τσο _το-0 _ΡΑιιπερι : — Κνεχ _λεπτΑ , _Λγαπημενι μου , Π 7 ι ( _ιι να δω τι του ετοιμασαν νΛ _ερΛει , καταλαβαινει ς : καινουργια μαγειρισσα , _ΛχολουιΙυ , πε τΛν _Σε ρινταν ιΑς τη ιιιχρη τραπεζαρια ποιι ειταν _Αιπλα στΛ ΑφΙς . Περιφημα , _Ιιλει ειταν χαλοψητιενα _, φρισκα κι' _ΛρεχτικΛ . _Οσει Ο / _ιταν ικει , Οιδειχν _» _οτη μαγειρισσα πως νΛ φτιαχγη τι ιν ΛλλανΛΙζικη σαλτσα . —Μην κανει ς _τασο _ΟοριΛει Β ιταν _τριιις , Σ / _ρινταν , _σοιχοι πει πιο _ερεροντα » στο _τραπεζι ! , _~ -Ν « ι , ειπε Λ _ιερινταν _, —πρωτος κανονας : να μτμ τρως με τα δαχτυλα , δευτερος _χεινΛνας , μη βαζεις _τοιι ( Αγχων » _σοιι παγιο στΛ τραπ εζι , αλλος κανονας , ιιη _διαδιΙζεις στΛ τραπεζι , μα { σιι λογου _χηρη ΛιιιΛΑζπ ς καμια φορα στη τραπεζι , σ' ειδα πον _διαοαζες μιειν εφημεριδα , Ι νας αλλης Λχομα κπνΛνης , νΛ δενει ς την πετσετα σου κατιιι Απ' τΛ ητιγουνι σου , μα αυ · τΛς Λ £ ν ειναι Αλ ηθινος κανονας , γιατι δτιιν ειναι _χανει _ικγαλβς Λιν τη _Λενιι πια . Λι μοΟ λι λοιπον , _μειμα _, γιατι Μ μ' Αγοραζεις _ιΒνα ΛιΛλιιι ποιι νη γρΛφει Πλους ( _ιυτηιι _τηι · ς νιμοιις Ετσι Οα του μαθω ολους Ι —ΜΑ δεν ειναι νΛμοι ! —ΙΒοιΛ εινηι η διαφορα —Τους νομους τοιις _φτιαχ . ν « _ι τΑ Κρατη , _ινω οΙ ΒΑι οι οι εινΟ _ριοπΛι _κηΟιεριονουν την _κανονιε της ( Πι _μπεριφορΒις τους , ΧπΙ να που _μιλεις , πΑλι | _ιε γεματο το _σεομη ! - ¦ ΜΑ _ιιπηρω ιιιει / ηρΑ νΑ μιλαω Κταν οαζω την _μπιινκιει ιιοιι στΛ πλεΙΒ , για δες _, _Ιτειι , ΑΤ 3 Ι 0 Ν ΙΙ ουν / γ ,, α _. « _ΕΙΚΟΝΕΣ , . Κυκλοφο ρει σημερον ιο 159 ον Τευχο ς των « ΕΙΚΟΝΩΝ » _κολυσελιΔεν με _ει'ιιαφερευβκν κ « 1 _ποιχιλην υλην και ιι _ε εκλεκτα _^ εικονας - Τιμη 100 μιλ ς —2 π τιισ * τε το απο _τβυς _εφημεριδοιτωλ _χς _, τα περιπτερα και απ & τους βι ς _τα ( _διαφορους _ητιλεις κα ' ι χωρ _ικ _αντιπρ _οοιο . _τενι μας . ι ΒΕΝ 1 ΚΟΝ Π 3 ΑΚΤ 0 ΡΡ . 1 ΟΝ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥΛΙΑ & ΚΟΝΙΑΡΗ ΛΤ 4 . ΛΡ . ΥΚΩ _2 ΙΑ . _^ _«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ | ΣΥΝΕΡΒΑΤ . ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΝΠΣΙΣ ΛΕΥΚΓΣ 1 ΑΣ ΑΤΛ . _| | -Σ . Π . Ε . Λ . - Ι ΕΙΔ ΟΠΟ ΙΗΣΙΣ . _· ¦ . ¦ ι _| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΒΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ι - ¦ -- ., ι 1 Καλουνται παντει ια μελη τη ιινιιι _'Ενιι ισιιιις _ιις τι ιν _Κτ _ησιιιν χιι ' ι ΚΙ . _δι- _^ 4 χην _Βενιχην Σ _υνιλενσι _Υ , η Λη _πιει Οιι _ουγχροτηΟη _κιεΤι ' ι ( ι | ν , Ιην _Αεχε | ιΑι . ) ΙοΙ _ΒΛΙΗ _^ 4 κιιι ιοοιιν « .. ΙΟ π . | ι-, ει τΛ ιν _Λει'χιοσιι _ΙιινιχκιτοΟεατ ρον ιΙΙΛΑ _^ ΛΣ » . _κιρα την ι 4 Πυλην Παφου . ' ' * _^ υ , ΤΛ θεματα τ ης _ιτησιπς γενικης _οι'νελει ' ισιΙυ _ι-Ινιιι τιι _ΑχΑλουΟιι ! _^ * ( α ) Λνα _γνοισι τη _ικΟιιιπ . ι τη ε , _τιτροπε'Ιις - ιου γενικου ισολογιημου ( , * κιιι τη εχΟεοιιιι των _ελεγχτιΤι ν διο τι 1 » _εΙιι _ς ΙβΛΙ , > _< ( δ ) Ι'ιγκοιηι των _Λνιο _λογειριεισμων η ιιλλως πιο , £ * ( γ ) ΛιΛΟ _ε _ειις καθαρων _χιρΛιιγ _τοΠ Ιτοιις 10 _Α 7 , * ( δ ) 'Εκδικ ασις _οιιονδηποτιι « _ιιρΒι , _ιιΙνιον τιιν _μελιιν _ινιιγιιον Αιιειιρειηι _' ιΒι _ κ τινο ς ' τη _'Κπιι _ριιπιιιις , ΝοβΙκιι _ιιιι _σ-χιτιχη _εΙΛιΙπ οΙησι Οιι _ΛοΟη _^ , ει τον _Βρι _ιμιιιιτε δυο τιιυλι ' ιχιστον _ημειρας πρΑ της ' ημερομηνια £ < τη _πιινελευειι _'ιιι νιιι [ ι ( ε ) _Λιιξαγιιιγη ( _ιιαηιιη . _ιοτι Αλλη _εργασιη της _'ιιμιιριιιι γενι : · , ι Β η'υσ ε ως . Ι . 1 , Τα θεματα της _( ΙΑιιιης γι _· νιχι | _σιΛΤ-λευσεως ι ( νιιιι ' _( , ( α ) Εκλογη _επιτροπειος εξ _επτο ( 1 ) μελων Λια πι _' _ρΙοΑπν _' τοιΛν 'ιτων . _^ ' ( Λ ) 'Βρο .-ιιιποιησι των _ΛριΙριιιν -Ι , 1 ι , II , και 2 1 των _« ΙδικιΙΙ _γ _. · χΙ _ινονι · Β ' σμων _της _'Κνωσιιιις , Ι • Ι . Της _Λνι ·) _συνιλιοσκο ( ΙΑ ηροιΜοευοη 4 κ . Α , _Μαυροματη , 'Λνιιιιι · _> _ρος Η . , _'ι ιιχος : _ΛειτουργΛς , εχ _μεριΗ' ι . ιι _» υ . _> ! Βι , _ΟπιιΑηπι ιιι μελη _ηαρουσκιιιιΙοΗ Οα _Λποτρλεσηιιν _Λπαοιιιιν , Β ( Υη ) , Τ . Λ , ΠΟ _ΥΡΟΙ [ Αια ΛΙΟΙΚΒ _-ΙΤΤΙρι [ Ι ΙΤΝΕΡΒΑΤΙΚΠΙ Α ΝΑΙΙΙιΓΚαΧ Β * ! Η ΦΑΝΕλλΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ Ι . ———¦ - ! ' , ¦ Υπβ _της _Ζυντβνιαπκεις Επιτροπη _τβιν - > < ' _Βνν-οιοιειων _Εωμοιτειων Λ . ευκΜσι « ς _υπεν *> - % ' , ' .. _μιζεται _τ 6 κοινβν 8 η η παραλχιπ των _πΛε- ' • ι _κτο _* ν και δλλιαν ειδων _ΙμοιτισμυΟ βια το ιεμχ _11 2 τοδ κρατουμενου συνεχιζεται _Χοω' εκαστ-ην |> _, ι _πρ « ιοιν _ιι _ς την _Ιεροιν 'Αρχιε πια >( ο « ην . _^ . ' · _] Ι Παρακαλουνται κι _χυριαι χχ ! Δεσποινιδες ι , ι της πολεως χαι . επαρχιας Λευκωσιας _οκαις ε- Β [ _πισηευσουν την ποιροιδοσιν των _ειιων Ιμχτι- ' ! . . Υ , ¦ χ _Χρηματοι Δια το δεμα τοδ κρατουμενου _| , _Ι παρ * _Ααμ 6 ανον · _τ « ι _υιτβ _της κ . Λι » _Τσεριωτιυ . ]· ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ανωγειο ' οικιαι _ιι ς _τιρν ΛΑΛν Ε 'Λ _για Ελενη Λρ , 311 ( ει ) ιν _Λικχωηιπ , ( π « οε * * τΑ ι « _Ελινειον _ι ) , _ιτιιοτελοΗιενη εκ Λ _υπνοδωματιων , 1 _σιιλ . _οτριιπΒζιιριηι _ , κουζινας , μπανιου χει ! _Λεραντης , Ι . _ιΙΙιΛΙ _ΟΙΤΑΙ _οιχιει ε ! την _λκοφΑ ρον _'Λγ _ιων _Ομο-] _λιιγητιΤιν , αποτελουμενη Απο « _« _ιΙριη _βωμεΙτιη χμ | Ι _ΒιοηΟητιχει . Ι _ΑποταΟητε : Ι ΤΕΧΝΙΚ _ΟΥ ΒΡ _ΑΦΚ 1 ΠΜ . » . Φ . ΝΙΚ _ΜΑΙ _'ΛΗ , Ι _ΛΑΑς . Αριαδνη Ι 3 ( α ) , _Λευχοισιπ , _/««¦« _ΗΤ _»»»»»»»»»»»»»)»»»»^»»»»»»»»»»*^ » '' _Η : _- «>'' , < ¦ ΙΙ _Μ 1 « : Ι 1 ι · Ι | ινι' *! ι' « 1 ιυ « Ι [ Ι _>| ιιΙ ' « . ι : ι _· 1 ) Β . _ΗΚ « ι [| ιηιιιΒΚ ::: || : Μ 'Ο ανηλικο _ΟιοδΜ _ριχΜης Μιλτια _ιου Λοιμπρι _Λνοι , _1 _μ _Λεμιια _βν νυν ιν Λευκο . ' , _αιφ , Ιχο _υιεδετι _ιιιι υπβ ΤβΟ χ , Κριατι χν Βκ _εντφ ρυ Ι _' _κανιιρ , _υικ _ηγερου , εκ Φλαι · _ριιιος των Ι _Ινωμενων Π _βλιτε ιων , δυνιμ _^ ι Διατα γη ς τ · 0 Ι ! η · ιρχι « κ * 0 Λικαοτ η _ρΙβο ι _Λευκωα . Ια _ _ημερε-μηνιαε 20 _Νβεμβριβυ 19 Μ βα φερει 44 το ιν _ομκ Φε _^ β _& _ιρος ΚρΙο ηκν Βκαν β « ρ , _¦ _'ι _. _ι _¦^ _τ _<¦ _ι _1 _' _¦! _ι _^ _. _¦!^ _ι _¦« _ι _¦ _ιΜ _<^¦) _1 _>¦ _ι _«¦ _1 _«¦ _ιιι _1 _¦ _III _¦ _ι _ηΜ _[ _Α _¦ _1 _! _1 _¦ _1 _^¦ α _^ 2 _^ ' _* * *·· _^*· ' * > : _·^ 1 _^·· _-, ¦ ¦ - · ι · ¦ _''*' στις , ως Αναφερεται ετ' τη διαμαρτυρια , εκακοποιηαε _το _!· ς _δμοχωριους _Χρισταδοι'λ'ιν _IVοιργιοι _» και _Βεωργιον Ιο > _Ιννου και _Ακολουθιας διεταξε _π-ουτους · νιυ τρυχουν _και-ρπυρΟδολησε , ιιε Αποτελεσμα _τΑι _τυΛυμαΤισμιεν τοΟ' _^ _ρωΤοι' Σ η · _μειιοτεον ιιιι ο _τραυιιατισθει ς ειναι _Οαρυκοος και Αγαθος , α _ναφερεται εν τη διαμαρτυρια . _Ι 'ΛΑΣΟΤ , 2-1 ( Ανταποκριτου μας ) . — Τι | ν νυκτα της παρ . Πε | ιπτης _εκυχλοφυρησαν εις _ΛινοιΙν και Φλασον εξ ειδη _φι'λλαδιων της ΕΟΚΛ . ΒΑ Απογευμα _της Παρασκευης στρατι _ωται _εκτνπηοαν νεαρον _κατοικον Λινους διοτι ηρνηΟη να _κειταιιιιιασιι _αναρτιιΟεντα φυλλαδια και συνθηματα . ΟΙ _στρατκοται _κατιβιδασαν τα φυλλαδια και συνθηματα κα ' ι _συνελειοον τον _νερον _Ελλ . ηνα τΑν οποιον , _ΛφοΒι _μετιφερον ι ! ς _Αποστασιν ι , νος _μιλιοο εκ του χιοριου , ιξυλοκΛπησαν και Λφηκην ελευθερον . Το ΕΑΕΜ _υπουαλλει πριις τας Λοχι ' ις σχετικην διαμαοτυριαν . Ο ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΜΓΙ . ΤΑΣ ΠΑΡΑ 10 ΠΑΕΥΡΟΝ ΤΗΣ _ΑΒΟΚΙΖΟΜΕΜΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Μακρα συνομιλια αντιπροσωπου της Ε _θναρχιας -μετα του τεως Πρωθυπουργου της Μαλτας . — 'Ο κ . _Μτφοκγουευ υπερ ανεξαρτησιας της Κυπρου . . ¦ _· . . _' ' - _^^ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ _ΤΗΛΕΒΡ ΑΦΗΜΑΤΑ , - -., : ν . Λ' ' < / * ι ¦ ., ¦' . ¦¦· · ¦¦ ¦ ¦ -- ' : ¦ ... ν ' _- _^ _' . ·» ¦ -. ¦ ¦ - ¦ '¦ ' ¦ ' . - _. ι -. ¦ ' ¦ · ¦ ¦ -ΑΟΜΛΙΒιΟΝ , 25 ( ΤοΟ . _αντακοκριτ _οΟ μας , αρ . τηλ . 6134 και 6135 ) . — Ο Εργατικος Γουλευτης κ . _Οενννερ _Μπροκγου - Β . _Ο , ομιλων εις σνντεχνιβκην συγκεντ ρωσιν , _ετχικρινε δριμ υτατα την πολιτικ _ων _της Γρεττανι · _κης Κυβερνησεως , ι . τλ ' τ © _0 Κυ · _ηριητκοΟ ζητηματος » τονισας δτι πρεπει να αρχισουν αμεσως διαπραγματευσεις μετα του Κυπρι ακοΟ λαου * με _εασιν . τας περι ανεξαρτησιας _πρ-στασεις τοι > Μα · κοριου . Πρεπει να _αποδοβ ο ανεξαρτησια ε [ ς την Κ υπρον κσ · _το-αιν τακτης _ταριοδου _συτοκυ · _βερνησεως με εγγυησεις προς την μειονοτητα £ κ μερους _νων 'Η νωμενων ' Εθνων , ειπεν & χ . Μκρακγουευ κ _< = 1 _προσεθεσεν-• Ο _Γρετταν-ικος _λ _«& ς « ρεπει νω ιπιμεινη δπως € _οΟυ _ιλειιθερ ( α _εις , των _Κυπριακ & ν λ _, αον χαι _επανελθουν εκ Κυπρου οι Γρετ · , _τσνσι _στρατιωται . Ο _ενταρ βα αντιπρ οσωπος τ _(^ ς _ΕΟνσρχΙας Κυπρου κ . _ΣπΟρο <* ΚυπριανοΟ συνηντη & η . μετα τοΟ εηαΟθα τκφεπι _δημοΟντος _τιω-ς Πρω θυπουργου ιτ _^ ς Μαλτας _, κ . _Μιντοφφ , μετα τοΟ οποιου _Εσχ * μακραν ' _συνομιλ-ιαν επι των προβληματων της Μαλτας καΛ της Κυπρου . * £ ις ' γνωστον , η Μαλτα οπειαλεν αιτημα _πληρους ανεξαρτησι ας . 'Ο χ . Μιντος * _φ εδηλωσε _τερδ-ς τον κ . ΚυπριανοΟ οτι ο λαος της _Μαλτοες ευρισκεται παρα τδ _πΧευρδν τοΟ αγωνι ζομενου διο : την ανειαρτ η . σιαν τοο ΚυηριακοΟ . λαοΟ . * 0 χ . ΚυπριανοΟ - _Αδηλωτε προς ιον κ , _Μιντοφφ , δτι 6 _4 · γωνιζδμενος Κυπριακο ς ' λαος συμπαθει και οηοστηριζεΛ . τον αγωνα , της Μαλτας κ οΛ · δλους τους _σΛ / ωνβς ' * πιρ της · _ιλευθε-, ριας . Ο χ . _Μιντοφφ - _οιτεμντ ) . σεν _εΙς . τον κ . ΚυπριανοΟ δτι _* . _διευθυντης της εφημεριδος τοΟ * ΕργοΒτικοΟ Κομματος της Μαλτας ( τοΟ οποιου _ηγ _& τα * ο κ . ' _ΜιντοΛψ ) προσηχ & η εις _,. * 4 Δικαστηριον , διοτι επικρινε τας πραξεις των ιν Κυπρο « δυναμεων _ασοαλχιαςτ _» και υπεστηριξε τδ » Κυηριαχον _ογωναε . Η . οπο-Οεσις τοΟ Μαλτεζου φιλου της Κυπρου Οα _εκδιχαα _ββ συντομως . ' - ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ [ ΦΟΝΕΥΣΑΝ ΕΝ ΑΕΜΕΣ » ΕΛΛΗΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΝ * 0 εχ Παχνης 2 . 1 ετης ΒΒα-% , . ωτης _ΣυμεοΟ επυρο 6 ο · ληθ η και φονεαΟη την αυγην τη ς χθες εν Λ . Β ) ιεσω υπο με · λων των « _Αυναμεοιν _ασιραλειει * , καθ _ον _^ ρ ονον _Απεπει-Ρ ? _εο να διαφυγη , ως ισχυριζεται η Αστυνομ ια . Εκ των κατα του Συμεου _ριφΟεντιον πυροβολισμων _ετ _ραυματισΟη _χριστμω και εις Τουρκο αστυνομικος λοχιας , οστις υ · πεκυιρε _υραδιπερον εις - τα Τραυματα του . 'Ε . τισημον ΛΛ · ακοινωΟεν , εκδοθεν επι του Ανωτερου ' . _τει · σοδιου , αναιρεσει τα εξη : _ι'Ελλην Κυπριο _επυροιιοληΟη και εφονευΟη σημερον την πρωι _ειν ( χθες ) , οταν δυναμεις Λσφοιλειας ηνοιξαν πυρ εναντιον ιιυτου , καθ υν νρονον ουτος Απεπειρατσ να δραπετευσης εκ της κρατ »} σεω _ του . Ο εν λογφ Ανηρ ωδηγει περιπολους του στρατοι » και της Αστυνομιας ε ! μ ' αν _οι κιαν εν τη παλει Λεμεσφ , οτε ηρ-χισε να _τρεχ Π · Δυο μελη της μηχανοκινητου εφεδρικης δυναμεως _ετραιιμα . _τισΟησ ( ιν _τι _'χαιοις εκ του πυ ρος των _διι-ναμεοιν Ασφαλειας . Γρσδυτερον τΑ Ετερον υπεκι * ιι _« εν εις τα _τραιηιατα _τοτι , Προκειται περι του προπ _(» ρινην Αστυνομικοι λοχιου Ζοιηειν Χσσαν , οστις < _Ιπεε > ι · _οισεν εις τΑ _νοσοκομειον του Αχ _ριοτηριου . ΟΙ Λυο Αστυνομικοι _ετ _σαυμπτισΟησαν οταν Βτ _ρεξειν εΕ _ΛΠεατου _Οεσε'ο ει την γραμμην τοΟ πι'ρας , το Αποιον κατ η » Ο » _νετο προ τον Ελληνα Κυπριον , _οεττι Βερε / . εν ελικοειδω _ιις την Λδον , διαφυγων εχ _χρατησεωςτ , 'Π ' εν Λειιεσω _Λνταιτσκ _ριτη ς μας μεταδιδει , Ατι _Αλλε-ΕΘΝΙΚΑ Ι ΤΙΜΑ Ι ΕΙΣ ΤΟΝ _ΚΗΔΕΥΘΕΝΤΑ _ΠΑΝΑΠΩΤΗΒι ΣΥΜΕΟΥ . παλλη λοι πυρο βολισμοι Αφυπνισαν _εναιρι ς την _προιιεεν της 7 . 0 ες _ταυς χατο ' κους τη περιοχης της δδου _Ριτσμοντ _Παλμερ , Αποτελεσμα δε _τουτοιν ι · _πηρξεν Α θανασιμος τραυματισμο ς τοΟ εκ Παχνιι 21 ε τους Παναγιιι > _του 51 _υμεοι ει ς παρακε _ιμενον στενον αδι · _εξοδον εις την Ανατολικιιν πλενραν του σταδιου _Βι Ο , Εκ των πυρο βολισμων _εφονευθη _οισαυται ς : ο ΛστυνομικΑ ς λοχιας Ζοι · πειν _Χασαν και _ετρσυματισΟη ετερος ελα · φριης . Καθ 8 πλη ροφορουμεθα . Α Συμεου συνεληφθη την 2 ειν _πριοιιην της καρελΟ . Κυριακης εξ οιχισς συγγενους του , κατα την εν Λεμεσο ) 6 δον των Τριων Ιε _οαρχων . 'Ενα > - ριτε ρον κατΑ ο ' μ' αιτην ημεραν ειχε _οτ'λληερΟη κα ! Α _ε-τ ' Αδελφη γαμβρο του Πανα .- _γκοτης Ει · αγγελιδης , _ΛμφΑτεροι δε _^ εκρατουντο εις τον Αστυνομιχον σταΟμ ον _Λυδημου . -ΧΟε ς . τιιν πρωιαν _,., _οι _ξ Α πατηρ του φονευθεντος _> ι « - τε . _Οτ ) , εις . _τυ _^^ εν λογο / , _σταβμον , κομιζων Τροφιμα _διει τον ιηογ χα ! τον _γαμορον το » , ελεχθη ε ' ι _Β αιιτον , οτι ΟΑ _ηδυνατο να επισκεφΟη τοΟτον την μι σηιιυρ ιαν . Αλλα προ της _ρυ , _Οειοης ωρας ο < ι · _Τι 7 . η _ πατηρ ε . τληηοφορηΟη τον θανατον του νΙου του . 'Ο νεκ ρος _μετεη-ερΟη εις τΛ νοσοκομειον _Λεμεσου , την δε 2 μ . μ . Λ Κι · Β > _ρρνητικΛς 1 οι · τρο ς κ . Σηνερκιν οιενη _ργησεν επι του πτωματος τιιν νενομιπμενην νεκρο »| ιιαν . Ει τον _πεοιΒιολον του νοσοκομειου ειχον λτιφΟη εκτακ τοι αυστ ηρα _στοατ ιωτικ _α μετρα , εις _ουδενα δε επετ _ρεπετο να ποοσεγγιπη το _νεχροτομειον , -Την * 4 μ . | ι . τΑ σιδμα του νεου παρεδοθη ε ! ς τους' οικειους του , Ενα _τοποΟετηΟ η _εντΑς _ςιερετ ρρυ _, ταυτοχρονως δε ελε χθη εις αυτους , ατι _τουτο Οα _μετεφερετιι ε ' ις ΠΑχναν υπο του στρατου . ΑΙ _Αρχπι ειδοποιησαν ωσαυτως τον Ιερεα του χωριου , οτι η κηδεια Οα _ετ _ελειτ ο αυθημερον . Ακολουθως η νεκρικη πομπη ιξεκινησε προπορευο- ' μενου Α _< ττυ · θ _| ΗΧοΟ αυτοκινητου . ΤουΤο ηκολουθ _ειτο {«{ μικροι · _αι'τοκινητου τυπου _ι 6 _αν > , το Αποιον ειφερε ' τον νεκ ρΑν χσ ! _ειπο _το δυο τεθω · ραχισμενα οχηματα τον _στρατου , Κν συνεχειο _, ηλαυνον πολλα αυτοκινητα , των δπο _( ων επε _βαινον συγγενεις χαι φιλοι του νεκροι ντου φεροντα μεσιστιους Ελληνικο ς _ονοσιας . Λ μα τη εξοδο . » της πομπης εκ της _πολεαις το φερετρο »· του _ιυμεου _εκαλυφΟη _Αια της κι · ανολευκου , ετερα δε κυανολευκο ς { _ηρεηθη _( ιεσ ' στιος : επι του ( ρεροντο αυτον αυτοκινητοι . '·· Εις _' _ττιν _' _γ _^ _ν _^ _Λ _^! _ι _'^><^ _ν- _^ _6 _»< _ιΥν _, 0 α η _ποιιπη _Λφιχετο Αργα , Α- νεμεναν τον _νεκρον συμπασα η _χοινΑεης ΠΛχνας και εκατονταδες κατοικ _εσν εχ _^ των περιξ _χιοριων . Η κηδεια εγενετο μεγαλοπρεπη ς , πλειστοι δε στεφανοι εκ δα φνη χαι φυσικων ΛνΟιο _ιν _χατετ ιΟησα ν επι της σορου το » νεου ηρωα :. Παλαω ηι'ις λογοι εξηραν την _Ουσιαν του και _ζιττοιχραυγειι ιαε ρ τη Κιηριεικη ελευθε ριας εΛονησπν την ¦ Ατμοσφαιραν υπο _τουι _ Ιερου Πολο _»· _ι του _νειι _>» ' Π εκι _^ ορα τοδ _Αλχι ' ιιαιι _λε ' _ιτοο »» _της _ελευ-Οερ _! _α _^ _ιγενετο _ιντο το _ιρως λπ ιιτων _πετ _ρελα ' ου και λουξ , η δε _τειερη του _επερατ _ιοΟη , ΑγγοΒι το _ιτληΟο _Β εγον » ιπετ _» ιπε π ' _οι _ _τσιι _νιοπου τα φου το , ιραλλον εν πυγνινυαη τον υμνον τυ ΕλπιΟερ ' _ιιε . Εν _Λεμεσι ρ , ει _ τΑν _τΑπον , Απου Ρ . _τεσεν ο _Ει 'ι ιεοΒ · , _ιστηΟη , _τρονειηον _μνιιιιρ _ιον εκ λιΠιΒ _ιν , το ο . τοΒον _εχ'ιι ι ' φΟη δια της « _υηγολ -ι _'· κο » ' . επι δε τουτου . χειτετ _'Οη δα φνινο στισηνοι : κηι _ιηοι , _ΙΟ η _μεσ _' στι . ο- ιιι _χη π ν _»· ανο ) _ευν - . Ι 7 _ρΛ τη Ι 'τ _: τ _ιοι ( _: λυνν _^ ι ε ? . αιο » ι _η-» υ 0 η _( _,-ιΙ του _λιιι _' νου μνηιι _ρ'ου , Αλλα ιι γτ ' Αλ _(·« ιν _ιδη- αιι _ει _ _ΛσεοκλΙ ει- »· κιπ εσΟα _σαν εκει ναι ΛιΒ _τπξιιν τοι · _πεο'οιχου , ππ _ιο κατοστοε »| ιη υν τΑ ιινυ . ιι _ειαν ναι ' κσ 0 α ρ ' ση _»· ν την _Λδ- _'·»· . ΠοντΡΒ ηονηΠυσπν . ο ! _^ _I' στ ( -ατιω _ται _Ατ _υΙΟον , Αλλ _ιπ ιινελΟιΙντει Β . _οπδι ' τε _· ρον κπΒ » : πτΛ < _- ·' . ν τουτ ο , ¦ ¦ ΤΡΕΙΣ ΝΕΑΡΟΙ ΚΑΤΕΑΙΚΑ 2 ΓΗΣΑΝ ΧΓΕΣ ΕΙΣ ΓΑΡΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΛΛΙ _' _ΝΛΞ , υι · ( Του _Λνταποκ μιτοΒι μιι ) . — Οι εκ του χοριου Τρουλλων Μιχαλακης Ιι , ισηφ και Ανδρεα _Χριστοδι _» υλ _« ιι · κιιτ _εδιν , ασΟησ μν σημερον _ι _' . _ιο του ιντιιυΟα ΕιΛικοι Ι Δικαστη ριου ει _προσιιμον 7 _Λ λ . _Βκιιοτιι η εις φι _'λιιχισιν εννεα · · μηνων επι διεινομη _ιρυλλαδιι ιι _ν _-τη ΕΟΚΑ χαι _συμμετοχη _ιι ς πα ρανομον διαδηλιοσιν τι / ν _ιι | ν (' χτοι _δρ . Οιι , 'Ο _'ιακωοος Ευαγγελου ικ . Λε ' ιρνηκιις _χιιτηγο _ροιμενος ε . _ιι σι'μμ _ιταχη ει _δκ _ιδηλι 'ισιν , κα τεΑικασ ΙΙ η _ιι προσιιμον ' Ο λι · Ρ ' ιν η ιι ι | : υλι ' ι / ισιν τεποα _ριιιν μτ ) νιΤιν , 'Ο ικ Λα ρνακα Μιχ ιιλα _- κτι α » ιικλειιυ κατηγορο υμ ε νο επι συμμετοχη _ι ! ς πιιρ _ανομον διαδηλ σισιν ενταυθα , κιιτ _ιδ ικασΟ η _ιι ς προστ _ιμαν - _' , λιρων ι εις ιρυλαχισιν τ ριων μη _· ων . Κλειστα προσωπα ικ Λα ρνα κος κ _(( _ΤΡδικασΟι ) παν σημι _ρον ε ! ς προστιμα , κυμαινο μι . νιι με ταξι μιας και ε » _Λ · εα λιρων , ιπι π ( ι ρ ( ιι ' ιοππ του _νκι ρφιουι . νεολαιας , Λι ' ο εξ _ουτων , Α εξ Αριιδιππ _ιιυ _Χιεραλιμιπο Χρηστου , καταδικασθεις ιι _πρΛστι μον 7 λ . Π ιι _ιρυλακιπιν 21 ημι ρων κιιι Α εξ 'Οριιχ λΙνης Κυπ ρο _υτ _αυροιι , κιιτα _- _ΑικιιπΟι _ις ει _^ προστιμον -Ι ) ., η _ι-1 ιρυλαχισι ν ιπτ α _ημεριιιν , ι . _ιροιιι η ισαν _τιην ιρυλαχισιν . · II ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ __>„ -ΣΥΝΕΧΕ Ι * ΕΚ ΤΗΙ Μι ΙΠΛΙΑΟ Ι _πι- > ρι * Ι _ ς _Κχολ _^ - Χι _>·* _ι' » Ρ η _¦ _ιΒ _,, κν , _» πι ( . ιτΙΒ < ιις ιιο > ι ' _« . 1 « ς _ατιισ' / ιΛ ν ' . ιν ιιαι . η _' _1-Ιι _ι .. ν τι . ιν κηι ο * υ * κιν _· ι _ρν _^ ηο ιν ι . Β , _ιΛν Ι , < ιΛν _-Ανιης _Π- * _ινι , ικε υης *> ηυο _ιτιιι / . « Οη Λι _η · ο _« ς _υι : > ρ ι _!* _Μκη ( . Κ _*<*) Κ _ιητρ _» η · _»•»< . _Λνωνιις Ολ η » οι μοΟη _-Ι _ι και _ιιΙ _^ κιΟη τρ · αι . _ιΒΒιρΒ | _ΚθΧθ (' , Ο ' ι σ < · _ιν _γΒε-. Ληιι _τ _τΒι _ την _Ν _^ ιν _»>« 1 ακολουθω » ΒιιΜ > . _ον τον ' (' . [>·> ν » _Νν Υ μ _^ _νν _· _ΠΟΛΙΚ ΧΙΥ _1 ΟΧ _ΟΥΧ _, 25 ( Αν ιΒ ητοκρα _ιΜ ι μας > , — _Ατιμι α τΛ _ΚΒιΤππιημι 'ι _'τιι Μι · ΚΒιε _ι ι . νι . Ια της _*(^^ , μ < : * τιΙ > _Υ . ςκ , μη ς ¦ _πορ-ι μιι _^ ιν _χΟις { κ _ι , κιια κπ ! οι / . _'ινατιιι κγιΙ > , οι . ιιοι ( ρ _^( ι ' , _ι-ν'ν · Ιι ΛπΙαγ _ον τι' _^ ν Ι . _ρ · _Υιιιι ιων των , Η « ι ( ηιΛ -ιοΜς μ « ς _(• _-ΚΙ ιιΗ _νιΙιιΒ _, _ι . « κρυν ι _*( _'ιν ( Κ ο Ι ηι _( , λλ _ηντς / _ργΛτοι τοΟ _μβτη λλι _Ιου Λιμνης Ληιυχον ιων ιργαπ (< υι ιων , ΛΙΛ 'ΚΛΒΛ 25 _ι'Λνιπποκρ _ιτου μπ . ) ( - ¦¦ ΧΟις _, ημιρ _^ ιν _τΒ | ς ιτ «* ι . ιη < ιργ _(( ις η _ι-ι . _ψινππλις ιιπς / πιι ρουπιαι 1 , _* _% τ . χ _( κ _'ιν _Λ _· μ ν _^ Λιπνιη ν ' ι ¥ _< ιΙ _ινυη * _ηΙ ΚιΠιιοτημακι _ικΑι-κ , ιιν * η η _κοκλιτι _^ ριη ι _ ι-- _( ¦ _Χι-Ο η _, IV . 0 / Π > -ιΙΠ ιιιν _Ι-λιΠΟυι )· _Υηπιιν . Ιην II -τ , μ . ( τιλ / οΟη ιν 1 _/^ Ι , _^ _ιι / , Ι ΙιμΙ _^ ' _Ικιπρο-Ι _> _ιιτη- υκπ κη ιιιι , _ιιις την _ΛηοΙπν _τιιιρη * Κ ( ι > . <·« νιι | ιιι . _ικ ' _ιμιι 'Ι _'ΙιΒ η _ «( νιΙ , ης ι Π _λ ΛΙΛΜΙ . ΜΛ _ΧΛ _, 25 ( _'Λντ _« _- , _ηιικ ριιι _^ μης ) , — ΙΑ / _ππι'ιχις τιι ς ' Κι » Β _ιιπκι | ς ( _τιλι _'Ο η ι . νιπΟΟ _α Λε _» ν ' ο » ς ι _' .-ι ιιι _« Λι . _ 6 ω » _ΤΙ . ( . ν τ ου Κ ι « ι _ρκι % _<¦ _>· . _' _Λνωνι-ς , Ι : »· Ιι _ιυιοι _ι ιν Λιιε _κω-ιΙ _ρ ιιτιο τηι , Ι _· . ι < ιιρι _ιΙΠΒ , * Β : Ο Β < 0 > Μ *· , ιη · _ιπνιςι Χρ . Ι , ι-ιπυ _ρινΙΛη _κπι ΥΙων _ΛιΛ ,, Τγ _^ , 27 ΙΙΟ , Λιυι . ωοια _ΕΦΟιΙΕΥΟΗ ΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥ ΜΑΤΙΣΟΗ _ιΛΝ Ε ΙΕΡΟΙ ΔΥΟ ΛΛΙ 'ΝΛΞ , _?!· ( Του _« ιντα _- ιι ι . κο _ _ι οι ς ) :- _Χτρ _> ιιι _·» ιι · _χιιν ιιι ' ι _οχ _ιν ηι _ιιν _ιυ , Ιιιυ ¦ τ _,, ιι . ιι ' , τ , ιιι ι ' , _.-νιι _ι ιιυ ιπι'Λιιινιιν _Τι'ιι ' _στι _κιποπιιι , προπ / κρ ιιυπι'ν Λρ _· _γ . ' ι τη ν νυ ' , ιιι τ 'Κ / . ' Ζ _> η _ . ι _· κτ ι · Ηι > πιιπ _ιιαλου χι _ · ι , ' ν _Λιιον Μν _ολι ' Ιι _ν κιιι σιΥ _ι-1- _1 _'Οη . Ε _' _-ι ι _· ιν ι . Λ ιι ιιιν ' . ντ _ιιιν τ ·· ι Ι ( ιι '· π ικινι ' | ι οι . Ι Ι _τ 'ι' _· _- _ 1 _( . _- ¦ ι ι . , ιιιιιιν ιον θανατον , ο ! Αι ι ' ιι Ιιαι Λυο ιι _ριιυμ _ιιιι _σΟιισιιν η . ιΛαρω ς > _νι _) μιτηνεχΟι ισιιν ιι ιιι νιισιικα _ιιιιον Λικι'λι'ια _ς , Η ΠΡ 0 ΑΗΑΚΡ 13 Σ ΤΗΣ ΥΠ 08 _Ε 1 ΕΠΣ 4 ΕΑΑΗΝιΙΝ ΕΚ ΤΟΥ ΤΡΙΚΡΜΟΥ . ΑΜΜΟΧ _ΟΣΤΟ _Β 25 · ( ΤοΟ _αντθΛοπριτοΟμ «> . - _^ -. Η ρχισε . ση * _ριρον _ινωπιρν ιοΟ ΕιδικοΟ Λικα · _ατοΟ κ # Τρ 4 Τν _^ . η . , πρ « 5 νακρΙσι . ς της υποβεσεως - των εκ _Τρνκωμου Γαοου » ΛρτεμΙου ( : οΙκοδομο _^ _^ 1 Γ £ ων _Βεοργιοο Χριστου , ¦ _μηχαΛΛ · κοΟ _, 17 _ιτΟν ( Ανδρεου ι Μ , ' Μ _* - κη _^ · , _μαΟητοΟ ¦ , 17- _ειΟν # και Σωκρατους _Χριστου ( _μαθητοΟ _^ 1 6 _ 4 · των _κτετηγορο-ι _^ ιενων οτι την 1 . 11 . 1938 « Ις · Τρ _( κ 6 _ωμον : _1 _)· ι . τοπο _θιτησαν _Ατιρηκ _τικας Ολας _εΙς _οδον ιΙ σκοπον να _προξενησουν -τον _θα * _•« _Βιχιν η τον τραυναπσμδν - .. _Η ρο _οωπου η _προσωπτον _^ 2 ) ουνοιιοτη οσν δπως _ικτεΧιοουν μιαν . ιτρδξιν με σκοπον να 4 υΛθδ ( ορυν : _τας Ιπι * _> ιιρησιις των _ιιυνιιφιων' _αοςιαλειας- εις - την _προστταθβιαν-τον να _κοηη _* αλρυν _τιΛς _« τρομοκρατας » 3 ) δτι ο πρωτος κατηγορουμενος _βιχιν ' _εΙς την κατοχην του _χβιρο · _Λομβιδα και 4 > δτι α τριτος κα · _-τηγορουμενος _« Ιχεν εις την κατοχην του πυρομσχικα ( ητοι ¦ 11 ' _ψυ * _σιφνια και 6 υο . σφαιρας _τυν 0 , 303 . , Κατε _βεσαν-ιπτα ιν δλω μαρτυ-Ρ _« ς , _εν -οις ο-λοχιας Χαρρισον _ιμττειρογνωμων . τοΟ , _στρστου _ιπι των εκρηκτικ & ν υλων _^ _ασχολσο-¦ _μεν-ος εις το _Τιιημα Ανιχνευσεως * γκ _^ ματων 'Αμμοχωστο _υφ Οετος κατεθεσεν δτ » την νυκτα της 1 , 11 , 195 Γ εκληθη βις Τρικωμον ( ι θα _ΑττΙ _της οδου Τρι κωμου _παρΛ τον _αστυνομικον σταΟμον της _κε » μοπο λεως παρετηρησεν _^ δτι . μικρον-τμη μα της οδου -η ' η > ανιοκαμμ _^ ον _, * ΑκολουθιΛ οδηγη βη εις τινα _οιχιαν _, επι της οροφης της οποιας υιττΙ ρχε μια _μτκτταρ _ια των 90 βολτς και ηλεκτρικος _διαχοτττης , _* Η περιοχη _εκαθαρισθη και οδ · τος δια του . διακοπτου _προεκαλεσιν _αρκουντοχ Ισχυραν _ικρηξιν , Η _ικρηζις η 66 < _ττο να _αναττινωξι . οιονδηηοτε _δχημα _βαρους , μι * χρι τριων τονων _, _ι-περανεν ο μορ _τυς ι _'Ακολου & ως εκλη & η ο δβχανευς Μεττυρς , ιιπων δτι την νυκτα της Ι ης Νοεμβριου προ της 10 ης νυκτερινης διηυθυνε _περιπολιαν * 1 · _λικ _^ ρου παιτ _ουτυιρΟ » _, Οδτος -παρα το « _ραουντ αηωιχ ? τ > συνιλα _^ _ε ι > υο ι _> οπτα _προσωττθ ( καθ * δν δε χρονον ωδηγει τοαΛα , _τταρετηρησεν Ι _τιρα δοσ προσωπα ' σχεδον , γονατιστα _. Επειδ η _υ-πηργεν εκει ηλεκτρικος _τπισσαλος ηδυνατο να διακρ _ινη καλ & ς ¦ _ταυτα ι ιν δε τουτων αναγνωριζει ως τον πρωτον _κατηγοροΟμενον , * Εκαλ ( σ « _του * τους 4 να : μη _' κ ' ινηΟυΟν _, _ιουνιχισεν 6 μαρτυς _^ αλλ' ροτο * . ηρχισαν α τρεχουν . Το 6 ς ' _κατεδιοξε . και _' - ι . * πυρ _^ οληα » _τρΙς ενοΛτΙον των _ανεπιτυχ « _Ως ' _ΑκολοΟΟκυς Ινω ισυνι . χιζβ ' . τη _, ν _προσιιαΟει _ψ / ' του προς _ανευρεσιν . τουτων _^ ¦ ηκουσε καποιον να τον ' . ! κελη ΑγγλιοτΒ και απην · _τηεην ' ΕΙς-αυ _τονΒ < _Ε λατε _Ιι , ι » , Τοτε · Λα ( ο _& ηα < _ωτ ( _ΚΓΤι >( κ > ττροσωπα _^ Λ- _τρΙτος' καΙ τ & _ταρτος κατηγοροΟμε « Μ , Οταν _κατι * _ρθαοε μετα _της-ομαδος του . 6 λοχιας Σκ £ - ητς ( τον _ΛποΤον _εκαΑεσιν εις _ιοηθειαν _διω _' της _ριψε-ως φοτοδολι * _& ος _» _ιπιχνχωρησιν « Ις μιαν _αυλην επανεμφανισθεις μετα τεσσαρα πε , ρ _^ που λ 4 τττα μετα του' πρωτου και δευτερου _κατηγορουρινου , 01 τεσ _θ _^ ς _^ ι ι _ει _^ γορο _^ Ε _^ ι _ ' -ο ωΟ μ _» τα των οοο _ιτποπτων με ™ _$ > 1 ρ 0 ησαν Β . Ις τον _ωττυνομικον ατσδμον . Βρικω · μου , ' . '¦ . _^ . ' . , ¦ . '' - ¦ _- . ' ' - , ¦ _- , ' ¦ Ο ΙΕκανεΟς _Μοτρρβη _κατιΓεσεν ( . δτι ενω _ηρευνυ · την _οικΙσν τοΟ πρωτου · _κατηγορουμενου εντος οπ ? ν ' του ορνιθ & _νος ΕζωΘι αυ της ανεΟρεν Εν _μετβλλυιον αντικει μενον μηκους πεντι . και · διαμετρου δυο Ιντσων , Τουτο _ιξητασεν ο ειδιχος επι των _δκρηιιτικων . Ολων λοχιας Χαρισσον Ειτα ο λοχιας 2 _κεητς _κατιΡε * οιν ' , δη _ειντος _της σΟλης και οπο το _φως ' . _' _τιις σεληνης ιι _^ ε δυο ανδρας , _οιπνες ημιεκα _Ληντο . 1 Ητοιμασε το δπλον του . & ια να _πυρο-δο λησπ , οιτοτε ουτοι τβΟ ειπον Αγ · γλιστ _ι : « Μη πυροιοε , , ι * ι (* ης ι ερχομειια με τας _χεΤρχτς , ι _* _ιιωμενο , ς > . ΕΙς την οικιαν του τριτου . κατηγορουαε · . Οα ο . _δβκσΛιυς ' _Μαροεη . _ινεργΟν κατα _διατατγην μου ( , _ιε η · « ολουθησεν ο υαρτυς ,. ωνετρεψ _ε μι κραν χβιραμαζαν _πλ-ηοη σιτου , ευ . ρισκουενην κατωθι _'ο-ττοστεγου _, 'Εν _τος _σατης _ευρισκοντο 1 1 _φυσιγγια και δυο-. _ΟφαΤραι πιριτυλιγυιναι _εντως τεμαχιου παλ . _αιου _υφασματος _προεοχομενου εκ νυκτερινης _ιν _& ιΑιασΙας , ΕΙς ιΑ οημειον τοΟτο η _προατα κοισι ς _διεκαττη , δια να συνεχισΟη το προσεχες Σαβδ _€ _ττο _ 29 ην _τρεχοντος _, οποτε θα _καταθεσουν ι · τεροι £ _ττα μαρτυρει , Η δικη _ι _εΤτιεν Ο κ , · Τριινορ βα _διεταχθη πιΟσΛως την 8 , 12 , 1958 προ τοΟ Ανωτερου ΕΙδικου Διχαστηριου _ΛευκεοσΒος , Συνηγο > ροι _τυν _κοττηγσρουμινων _-ιταρεοτησον οι κ _, _κ _^ Β _λ Μυλωνας , Μικης Ι ωαννου και . Β , _Πογια * _τζης . Η ΣΥΖΗΤΗΣιΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΕΙΙ ΤΗΝ _ΠΟΑΙΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ - > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΚ ΤΗΣ 1 ης ΣΕΛΙΔΟΣ _τη _σεν , Α χ . _'Λδερωφ . - ' -Κιπο _ιαν . _ημιραν _,- ' _ετΑντπιν Α κ . ΑΛι ροκι , η Ιστορια Οα _χαΤπλογισιι · « λιαν _σοδαρεεν ευθυνηγ εις την _Κυδι ρνηοιν του Ην _ιομινου _Γαειλειοιι 6 _ι-Ατι _παρενεδαλ . ε την Τουρκια » _ει ς το Κυπριακον . Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ( ΤΗΣ ΕΛΛΑΛΟ _Σ Εκεινο ' τι > ' ' Αποιον η Ελλας παντοτε _επεΟυμει , _ητο η _εαπελετΟερωσι ς _τιδγ Κιιπρι ( ι )» ( ΙπΑ τας Αλυσεις _ι . νΑ ερρικι _ι ) Αοι > ς αποικι _θ | ιου , τας Λποιας επι τΑσον μακρο »· χρΑνον ( _Ιγαινιζονται να θραυσουν , ειπεν Α κ . Λ _υΥροιφ . Εαν η πολιτικη της Ελλαδ ος ητο πολιτικη προσαρτησε _οιε , ετα-» τσεν Λ _κ , 'ΛΑεριοφ , ο »'· Αεποτε αυτη Οα { _ιπαιξετο επι της Αρχη ς της _λειιχη θελησεως . Η ΠΛΤΡΟτΗΣ ' ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ Ακολουθως ο κ . ΑεΙ _εοιοη * ειπεν , ιιτι αιτιοι ουτοι οι Κυπριοι _χειι Λ « ευγενη _ηνιτης _) ( Αρχιεπισκοπο Μακαριος ) ιχηθ » 7 . 0 ηπιιν υπε ρ της ανεξαρτησια ς , Λογικως , _ισημει-( οσεν Λ κ . _ΛΑιρι _οερ , η Ιδεα _αιιτη _προεταΠ η οι ' χι _ιπΑ _τιΤιν _Κιιι _ρΙιον η ιιπδ της _'Ελλα-Λιι _ , αλλ' »'· πΛ του Χ . Κρισνα Μινον ιων Ινδ ιων , Α _Λποιος ιστπΟερως υπεστηριξε τιιν Οισι ν _ταυτηνν ' , την Λποισ . ν ο ! Κυπριοι ιχοι · ν τιαρα _ΑποΑεχΟυ . ΑΙια Λ » 'εξα _ρτητσ ς Κυπρος , _γΙπγυ _ΛνολοΜι _οι Λ κ . _ΛΑυοιοιρ Λυναται να _διαδοαικιτ _ιση αγαθοεργου ραλον ει τι _[ ν _ανατολικην ΜεσΑγριο ν , Ι'Ιναι _ηυοιχε > ν , ιιτι _πρεπ η να δκιτηρ ησι ] _ετιλικα και _ετιεναι : σγεσει _ μι τιιν Ελ _λαδιι , την _Τουρκ _ιαν , την Ιι _ρεττανικην Κοι γοπολι · _τειειν ' χα ! με τΛν Α ραδιχεΙν _χΛ σμογ . 'Λ » _τι να _ειγηι Βν _Λστουν _( _Β-ιλονει χιαι , Οιι ηδυνατο να _γιντι ε ? κ ρικο _κατανοησειο « Ι εΙ στενη σι ·» τργασ ' _ας , « Εν τ π τη » μεγαλη οικογενεια τιΤιν ΙΙνοιμε . νιον . Ι _·* 0 »· ων οΙ Κυ ηριοι — και _ιιταν λιγο » Κυπριοι ε _» νοω τΑσον του Ι _· _λληνι- , ( Ισον « _ιιι τοι · _Τουοκου — Οα _ντενουν , _τιιν Οεσιν τι | _Υ ΛτοΗν ι 5 ' _!·» νν . ΙΙ'στ η ' ομρν _, _ιιπεν , Λ κ , 'ΛΛεη οιΒρ , |! τι Β ιγΟ ιι · ειεν ιι σιιγμι ι _δι / ι την , Βενικι ιν Χιη' / λειι _σι ν νΑ _'Ι ΛΑ )) _μιεινΑ · _ιτΛιειισιν _υτεο τ η Λνειειρ _τησιιι _ς της Κυπρου καΙ δι ' ( Α ψικρ ' σμιιτο , τΛ Αποιον νΛ _εγ · « ρινιομεν Αμοηκ ' ινι ιις , νΑ _διιι · _ειωμρν _τιτν Αριπτικην χειτευ _- ( Ι » _ _ 'Τ _'· οιον γρκιιμ _Αν δ · Ιν / ο νει αν , η _Λιτοισ νι ' ι ληφΟη _πρΑ ( _ιυτιιν τΑ < _σνοπΛν » , ΠΙΟ ΤΟ ν _) | ΜΑ ' . _' Τητ _ΛΤΛΜΚΛΤΙΜΟΤ ε'Λ . τΛ _οοι » ι _ < Β τ )» , ! _ποοτασεει _» _τκυτικ II _ι'Ι ' ιηππ ' ι της ει Λ · πστυγ , Ιιν ΟΛ _Ιπσδι'νΛμι η _ιιοΑ _ _Απλιο _ιεΟοοα _γ τΠ · : τελει _ιτοια _ιι- 'Ιι _ο'η _ _ποΛε επιλυ _αν της Αι _ινεξεεο τπι · ττ ) _ο , ΚΙλι χοινεΑ Ι _ρρονω , ιιτι τΑ _Ιιι _'πριιιχΛν ζη · _τημα δεν δυναται να _επιλυΟη , εκτΑς ιαν _μελετηΟη και _αυτοαντιμετιηπισΟη . Π ρεπει να στα _μειτηση' δπως _αποιελη-τΑ-μη λον τη ιριδος μεταξυ _ξεναιν στοιχειων · κ ) σ 1 _» ιι | ΜΒ * ραγτ ( ι ) ν Ειναι ουσιωδες , οπιος απομονω Οη η Κυπρο χοι . _απομακρυν-Οη εχ _ταιν . πολιτι _κων ανταγωνισμων , οι _Αποιοι την περι βαλλουν _. Ειναι πλεον καιρος , οπως _επαματηση η »· πΑ τΑ σημα του _Α , αμιλισμοΒι _μεταμεττεαις _οχεδιοιγ προσαρτησε ιος _χαι ελπ 'δαιν περι χ ρησιμοποιησεαι ς μιας μειονοτητος Λ _1 % πριις τΑν σκοπΑν κατακτησεο _ις ενΑς _εΑαφονς , το Αποιον ανηκει εις τον πληΟυαμ ον του . Ειναι πλεον καιρΛς , ιιιτως ΑφεΟΒ ) η Κυπρος εις τους Κυπριους . Η Κυπρος πρεπει να παι'ατι να _προσΟλεπεται ως λεια . Η Βεν ,, _Σιτνελειισις χαλειται , ? οπως _δειξη την ΑδΑν χπτα τροπον- ΑριστικΑν εις τας προσπαθειας αι _δποιαι πρεπει νη Γιαηφαλισουν την επΙ > . υσιν τοι _προδλτμιατο τουτου . ' Ο κ . _ΑΒιεροιφ ετονισεν , οτι τα Ηνο _ιμενα Εθνη _Αφειλουν μιαν _οτιητησιν προς « Αν γενναιον το & τον μικρΑν λαΑν , Α δποιος Αεν ζητει τιποτε _περισσΑτε ρον απΑ ο , _τι _Αορειλεται , σ » ιμφ ( ι _'» γ < ι ) ς πρΑ ς τον _Κειταστα _τιχΑν _Χαρτην , τιποτε περισσοτε ρον Απ _, ι ο , τι _παρεχιορηΟη εις Αλλοιις λαους , εις _Βιλοιις τους αλλους επι της _γ _» _ι ς λαου » . ΑΙ _ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΑΙ 8 Ε 0 ΡΙΑΙ Μετα τον χ . Α _(* ερο > φ τΑν _λογον _ιλαΛεν Α _Γοιττε ινος 'Τφ _νποι 'ργΑς των Ε _ςιοτερικων πλοιαρχο Λλλαν ΝΛου | ιπλ . Ουτος ( ζητησε την ηιπ _ιατοαυν » ιν τη Βεν . 2 υνελευαεοις « προς το _μητοωον μεις χαι τας προΟισ _εις μα » . « Σας _χπλ . ουμεν , ε . _ιπεν _, Βιπ _ιος ι . χερρασετε _τι | ν ι _<| υμων καεταδ _ιχην της Λια _ικε ινης , τη _« Αποιαν τιι Ηνωμ ενα Εθνη _( _φιστανται δια ν < Ι χαλιναγ _σιγουν > . ' Η _Ηρεττ _ανια , προσιΜΙ _ρσε , ΟΛ προ χαιρη _εηι < _υπο | ιονητικως και ιινευ _προκλησεαις _ιι ς την ( ΙαΟμιαιαν _ιεραρμογη-νι τοι σχεδιου της δμ ' ι την Νησυν . « θα παριιμ _εινιομεν Ετοιμοι νια ΑιαπριιγματευΟωμεν _καΟ' οιονδηποτε τροπον , Λ _Λποιο διινατΑν νιι _ιφιιινι'το χρησιμ αιτερος > . _« Λε . ν Οα _ιναρξη _ειπΑ της Ι- δικη μεις πλευρα _Λντι ρρησις Λια _τι , ν ιν _διασκεψει ιξε _, τασιν _ιιλιον των δυνητι χΛν μαχροπρο _Οεσμιον λυσειον , | _ιι « των _Απαιιιιν ειναι η ανεξαρτη σια _ιρυσιχα . ΙΙ _αραμενομεν _Ρτσηιοι νιι _οτζητηοιομεν την ( _Ινεξαρτησιαν ιις μιαν _τοιπυτην σιιοχε-»| ιν . 'Λλλα Οα ειναι ι . _πιχινδυνον δια τι _> ν Βεν . ιυνελευοιν ιΙδι χιΒι νιι υΙοΟε _ιτηση τιοριι την _ανι-ζαρτησι _αν _, _ισται και ιιι μεικροπρΑΟ _εσμον προσδο _χι . αν . Ουτε . χαι Οα _ειιοηΟει υπο τας κιιρ ηικιιι _σιινΟιΙκ _ιις η ιγ · _χαΟΙΑρυπις Επιτ ροπης χηλης _Οελησειος , ι ! ις ει σηγειτ ειι το 'Ελλην ικι ιν - _ιμιχριομε _» , Λεδιιμινης τη παρουσης Ελληνικης _σι _ασεειις , μ ' ει Ιιπιτροπη Οα _ηδιινατο απλως να < 1 ντιγρ _α »| ιη την ιρνπσιαν , (' π _Ανελι ' ιφΟη ηδη (« ιο τοΟ Σ _υιαιουλιοιι του Νατο . ΜΤλ ΤΟΝ _ΤΣΕΟΝ > Ι * πΙ _πλιπν , _ιι-νιιι _δυσχολον νιι _ιΙποι () ιιγ ιι τι ς _ιην _υποψιαν , Ατι η _Λνεξαρτιισιει _ΛυνατΑν εν τ η ιιρ « γμ _ατικΛτη » ι νιι _ΛποηειχΟη « τι Λιν ΑηΙιΤΒι , ει _«( ιο ην _ιορησιν , _συνεπαΥομινην την ιγ · χαταλ π » 1 _ιν τη ς 'ΓνκΙειιι ης , Αλλα μιι , λλον _χουφιον _) ιιπον _ΚΟ · ηΒ Υ γΙ _ετει ιι της _'ΓνιΛιΜΛ ς » . 'Ο χ , ΝΛοιι | ι _τιλ κειροικ ιιη . ηι . ν ΛχολουΟι _ο ς τΑν 'Αρ χιιπΙ _ηιχο . η _« ιν _ΜακιΙ ρκιν ι _!> ς _ιΙτιΛντιι _εΙς δη μοσιο Υραφικην _διασκε _»| ιι · ν την _παρελΟ . εΛδομαδα ιιτι η Ανεξαρτησια δεν Οιι _« _σημαιντ _» οτι οι κατ οικοι της Νησου δεν θελουν εΙσετι _τιεν _τελιχ »'| ν _Εναισιν μετα της Ελλαδος » . 1 ΤΟ ΤΕΡΛΤΟΤΒΒΙΙΜΛ 'Εν Αρχ η της _αγορευσεεο ς του Λ χ . Νοουμπλ _Λνεφερεν , ιιτι τΛ _ΚυπριαχΑν κατεστη διεθνε ς πρΛΛλημα . ΙΙ _Πρεττεινιχη πολιτικη βασιζεται επι δυο Αρχων : ιιτι η Αια _πριπει __ νιι _σταματηση _χιιι η ειρηνη νιι Λποκατ ασταΟ η χαι Ατι δεν δυναται νιι _ιπιτευχΟη ιπ ! του _παραντας συμφωνια ιπι του τελιχο Ο καΟεσιΛ _- το ς της Νησου . Λεδομι ' _- _νοιν των Λυο τουτι _ον Αρχων , η _κλεις Εγκειται ει ς _συνεται _ρισμλν μι _' . _ταξ , υ των _δικι Κυπριακων κοινοτητων χαι των τριων Λυναμεοιν . 'Τπο _γοιιμμιζιον ιιτι τΑ _σχιδιον Ισχυει Λι Ιπτι _ιετι _ιιν χ « 1 _Λερινει το μελλον _ΑρΟανοικτον , Λ χ , _Νοοιιμπλ ε _( π εν « τι εινειι περιτ _τΑν νιι Αναμενεται , υπ V ) Ιι _ρετταν _ια Οα χατειστησ , ) τ )| ν Λιατηρη σιν της _πειρουση κυρκ ιρχ _ιιι της _ιπι της Κι »· πρου ως ι | _ιπυδιον μιας τελικη ς _λυσειος , Ο πλοια ρχος ΝΑ | _ιπλ _ιιπε . _πε ριιιτι ριι _) , ιιτι η ανεξαρτ ησια ειναι » _ευγενης Λρχη > ι αλλιι λΑ γιμ των « Ιδικων επιπλοκων του Κυπ ριακοΟ « Οα ητο κατασ _τ _ρεπτιχΑν να υΙοΟ _ετηΟ ι _συτ η τωρα » , ΙΙροειδοποιων πε ρι των χινΛυναιν _ιιιιρυλιοι _» πολεμου Λ κ , Νιιιιπλ ειπεν , δτι ουτο ς Οιι _οιΛηγ _ει _ε _! _ς τον Λιαμ _ελισμΑν τη Κυπ ρου χαι πιΟ _ιινΑν . ιΙ ς διεθνη _Λιαμαχην ει ς την ΜεαΑγειον , Ο κ . ΝΛμ . _ιλ Ανε φερθη ωσαυτ _ιος _εΙς _τοιι ς ερανους χαι _τ »' ) ν _Λιπν ιν Κυπ ριο Χ ' '' Λι ! _1 ' νι _^ ' η _/ . _ι _' _ΟιπΠη , τι ς Απ τουτο _εινιι ι _€ τ _ο _ηριοικΛν ι _< ργον των _πιιτςιιοιτων _» ειναι τΑσον _ψευΛΑς και χιινικΛν _, ' ΙΙσον τΑ νΛ γΒ-« _ιοιι _εν , δτι οι γχαγκη » _ι ρ των πΛλπ _ιιν μεις εινιιι συγχρονοι Ι'Λμ _ηιν Χουνες , 'Ο ΑκεμελιπμΛ ς , _ηρησεΟεσ _εν Α κ . ΝΑηυιιπλ , Οινιπκ _ρερ _)) μεγιι ) . ην _δυιττιιχ _ιαν · 1 ς πολλα προσωπα . « Ουδεποτε τΛν ηυνο ησομεν _οις λυσιν του _Κικιριαν . ου προβληματος , Ουτε χαι τωρα τον [ υΛ · οου ) ι ( ν . Ας ιμτοσαφηνισω μεν δμως εν πραγμα : Η _προχαταληψ _ις της Τουρκικη ς μειονοτητος ιινα » _τι του δια _| ιε > . ισμου _προκαλειται εκ δυσπιστιει και _ειχΟρ _εις , η Αποια υφισταται μεταξυ των δυο -χο ' ινοτητων . Αυτη- η · . · δυσπιστια και _υχΟ ρα . _επροξενηΟ η ι ' . _το _τιιιν « τ ρομοκρατων _νχαγχσιερ της ΕΟΚ / ν » . 0 ΤΟΥΡΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Μετα τον πλοιαρχον Νομπλ ( _ιιμιλησεν Α Τουρκος _ΛτουργΑ ς Εξο _ιτερι χων κ . _Φατιν _Ζορλου . Ουτο ειπεν , δτι _ειιν η ανεξαρτησια _ΛναγνοιρισΟη Λια την Κυπρον , αυτη πρεπει να ειναι « δι ' _εχαστην των _χοινοτητοιν _» . Ο κ . ! ορλου ειπεν οτι _αυμα / _ιονει με τΑν χ . _'Λβεριοιρ , οτι η πολιτικη πλευρα τοι ! Κυπρι αχου ειναι επικρατεστερα χαι προσεθεσε »· : Λεν ειναι _διΡΜιτΑν η Τουρκικη ) _χοινΛτης τη ς νησου νιι υποΛλ ηΟη εις μεταχει ριση · ολιγωτερην ει « , · οικην εκριγης η _Λποια Οα αναγνωριπΟη εις την 'Ελληνικιιν κοινοτ ητα , Εαν προκειται να _εερα _ρμοσΟη η αρχη τη αυτοδιαΟεσε _ιος , ειπεν Λ χ . _Ζορ λου , αυτη πρεπει να _ιεραρμοσΟη εις α | ι / ρ . _οτερας τΛ κοινοτητας . Περαιτε ρω Α κ . _Ζορλ-οιι Ανεφ ερθ η ει ς την ΣυνΟηκην της _Λοιζαννης , την Αποιαν , ειπεν , η Τουρκια παντοτε σ ' - _δεται , και εις την _Λιοδρχανησον , την Αποιαν , ειπεν , η Ελλα ς _κατ ελαυ ρ παρα τας Τουρ · κικιις αντιρρησεις . 'Βι ειναι η Ελληνικη _ιιξι ιοαις επι τη Κυ πρου , _ιαν ( χι η τελευταια φα · σι της κινησεως πρΑ ς πε ρικυκλα _ισι ν τη _Τουρχιας , ηρ ( _ι ) - _τησεν Λ κ , Ζη ρλου . _ΑνειφερΑμενος εν _συνεχιι σ εις τΑ _Γρεττανικον σχεδιον δια την _Κι ' ιπρον , Α κ . _Ζορλει » ειπον - οτι η _Τοι-ρκια αναννιοριξει , οτι τουτο € Ι χει τΑ _πΜονεκτημμι οτι τουλ αχιστον · _Λρ » - παρασκειιαζει τΑ εδα < ρος δι * _ειρηνικην συ »· εργασιαν , μεταξυ των Λι ' ο _κονοτητων χαι των τριων Κυβερνησεων , « 1 υποιαι ενδιαφ ερονται » . Αηεαασισετμεν , χαι οι Τουρκοι Κυπριοι _απεετπι οτααν , _Γπι _ιις _παρασχοιμεν εις _τε _ ι _ενδιΛιιβσει ταΒπε » μετρα ιιιαν χαλην ευχοι ριαν _συνεργπζοιιενοι εν καλη πιστη εις την εφαρμογη »· ε ! ς ιι , _τι αφορη την _Τουρχιαν και _τοιις Τουροκυς Κυπριους εις τα μετρα _ταυτα . ι —* ΑΘΗΝΑΙ . 2 . 1 ( _ΛΟηναΤκΑν Πρακ _τοριιον ) . — - Ο Πρωθυπουργο κ . Καρα μανλης _προηδ _ρει'πε σημερον συνεδριας του _'Τ-τουργικου Σι _'μδουλιοιι χιιι ινημερι , ισε _τοιιτο επι τιΤιν προσφατων εξελιξεων του Κυπρκικου , ' ΠΕΡΙΕΚ _γΚΙΙΙΗΙΗ ΚΜ ΕΡΕ _ΥΙΙΑΤΛΙΗ _ΛυΠΗΓΟΙ ¦ _Ανετιναχθη οικια περιεχουσα , κατα τους στρατιωτικου ς _ισχιι _ρισμουε :, ' βοΜ ' _αε . . ΕΤΕΡΑ ΟΙΚΙΑ ΑΝΕΤΙ ΝΑΧΘΗ ΕΙΣ ΚΑΡΜ ! . — ΚΥΓΕΡΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΠΑΒΑΝΔΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΙΜΟΚΤΟΝΟΥΣΑΝ ΚΥΡΗΝΕ _ι ΑΝ . ΚΤΡΗΝΕΙΛ , 25 , ( ΤοΟ _ανταποκριτου μας ) .- — _Εις ΛαπηΟον επεβληθη σημερον ( χβες ) . . κατ οικον περιορισμΑς . Ισχυρα στρστιιοτι _κα . αποσπασματα περιεζωσαν την χωμΑπολιν και _επεληφΟησαν ερευνων . Κατα τους Ισχυρισμους των στρατιωτων , ει ς την οικιαν του χ . Μοδινου ανεκαλυφΟη κρυπτη , εντΑς της Αποιας υπηρχον μεγαλαι ποσοτητες εκρηκτικης υλης . 50 _δομβαι επιτοπιου κατασκευης και δυο . ναρκαι . Η οικια ανετιναχθη , διοτι οι εμπειρογνωμονες τοΟ στρατου _απεφανΟησαν , οτι η μετακινησ ης των ( _ιομηων ητο επικινδυνος . Στρα _τιωτικον _ελικοπτερον _υπεριπτατο της _χιομοπολειος κατα τι | ν διαρκειαν των _ερειινων , Ο αποκλεισμ ος της _^ απηΟου σιΥεχιζεται . · .. _'·· . · ΕΙ -5 : ΚΑΡΜΙ ΚΑΙ- ΤΡΙΜΙΘΙ 'Ο ιπΛληβει ς απο της χθες κατ ' οικον πε ριορισμος εις Καρμι . κ , σι Τριμιθι σ » _νεχιζεται . Πληρο _ερορουμευα , οτι εις Κα ρμι μια ακατοικητος οικια _. Ανηκουσα εις την κ . _Μαριαν Λ . _ΑντοΛταδου , Ανετιναχ θη επι τω Ισχυρισμ ο *) , οτι . _ανεκαλυιρΟ η εντυς _αι ' ιτης κρυπτη , _εντο της Αποιας _ _ι ' _αιιρχον _στρατιωτικαι σταλα / . Η κ . _Αντωνιαδου συνεληφθη . 'Ο συζυγος αιτης ευρισκεται εις _Αι ' _ιστραλισ _, ν . Ερευναι διεξαγονται _ωσαυται και ει τΑ _γειτονικον _χιορισν Τριμιθι . Κατοικοι του χωρ ιου κατηγγειλαν ε ! ς τ ην Αστυνομ ια . »· , οτι την _παρελθουσαν Κυριακην < _ιδυΛ'αμεις _ασεραλει ' ας _» _εισηλΟον ε ς _κααιενειον του χοιριου και ηρεινησαν τους θαμωνας . Γραδυτερον διεπιστι _ι ) Οη , οτι ο κ . Πανμγιωτη _Κοινσταντινου , εροιτητης του ΔιδασκαΛι χου Κολλενιου , _ει _ποΙλεσεν 11 λ ., δ κ . Μ . Σταυρ ιδης Α . και δ κ . Ιο _ιαννης Μειτα _»· ης 2 λ . « Σ ημερον , ενδεχατην κατα σ » _η _· _εχειαν η _(* εραν του _Αανειι _· - σως συνεχιζομενου εν τη παλει μας και οικον περ ( ορισμου , μελη των « Αυναμεων ασφαλεια » περιηλΟον δι' αυτοχι » ητου τα ς Λδους της λι ) ι η · κτονουαης π / _ιλειος και _μιπεδοισαν δια μεγαφα ' _ινοιν , _τοοπαγεινδ « ττ ( χα αννΟι ' _ιματιι , εις Χα _Αποια διειρα _ινετο σαερως _, δτι το μετρον του περιο ρισμοι αποτελει σιιλλογικΑν εκ 5 _ικητ ιχο · χαι _τιμωρη _τικυν μετρον . « ΙΙ ΕΟΚΛ · ειναι _ιιπευΟυνο γι' αυτα που τρα βατε » , < Ε φ ' οσον · η · υια της ΕΟΚΑ συνεχιζεται , τετοια « _ερφιοι ι , σαν κι' αιτο , Οιι εξακολουΟηοο » ' ι · , ανεερερον δ » Ο εκ των μεταδο-Οε » Τ ( ον _προπαγιινδιστικ _ιον συν Οηιιι ' _ιτων . Η Ορασυτατη _αυτε _) και απροκαλυπτο _δηλιοσις 5 ιΑ την . _συλ'εχισιν το - < κερη > ιου 3 , τΛ Αποιον _καταδικιιζει _εις _λιμοκτονιαν _πολλας ο 1 κογενειας , επηυξησε την _αγανακτησιν του Αναξιοπαθουν τος 'Ε ? _λ . ηνικου πληΟυο _τιου της παλεοις _Κι _' ρηνειας . Εις Μπελλαπαι ς συνεχιζεται Α _ειπΑ εννεα ημερων επιβληθ ει ς περιορισμος κατ' οικον . Εις τΑ _δεινοπαθουν χο > ριον η κοινοτης Καζαφα _Λιου απεστε ( λεν 28 λιρας , προς δι ( 1-νομι | ν εις απορου οικογενειας . _ ¦ Η κοινοτης 'Λγιου _Βεοιργιου ( Ιπεσ _τειλιν εις τας απορους οικογενειας Κυρηνειας μεγαλας ποσοτητας _τροεριμιον . . · · · . ¦ ι ·' ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Επισημος ανπκοινωσις ανα ηερει ατι αι επιχειρι ' ισεις εις την επαρχιαν _Κι-ρηνειας συνεχιιο » _τπι αλλα χβ ' ς το _επιχεντρον _δρασειος _ιιετετεΟη _εις ΛαπηΟον και Καρα βαν , οπου επεβληθησαν χ Οε : ς κατ οικον περιορισμοι κιιι οτι ανευρεθησαν πολλα κενα κρησφυγετα εις την περιοχη »· . Η ΑΝΑΚΡΙΣΙΣ ΑΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΠΟΙΒΙΜΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΚΟΥΜΗ ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΕΖΗΤΗΖΓΝ ΟΠ _βι ΠΑ ΡΑΠΙιΜΦ _ΟΗ ΕΙ 2 ΤΟ _ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΙΚΑΧΤΗΡΙΟΝ Το απο- > ιυμα της χθες _ετιροκε _» _το να συνεχισθη εν Λευκωσια ενωπιον τοΟ _θανατικου ανσκριτο _Ο κ , Χρ _, ΜωανΜδη η πρα ημερων αρξαμενη _εινακριοις ιτρος _διαπι · στωσιν των αιτιων , τα _α-ιτοια : προ εκαλεσαν την 16 ην 'Ο _κτωβρΙου τον 0 _^ -ατον του ικ ΚυθραΙας 26 ετα 0 ς _ποιμενος _Ξπυρου Χατζηγιακ _, ονμη , 'Εκ _βερους τοΟ Στεμ . ματος _ειτψσνιοθη χθες ο εκ των Δικηγορων του Στεμματος κ , /· , _τταλλαρντ ( _< 3 οτΙ του κ . _Ιιμοον δστις ει χεν εμ _^ _ηιοΟυ εις _τας δυο προηγουμενος συνεδριας . * 0 κ , Μπαλλαρντ _εΙσηγηΟ _,, δπως δυναμει τοΟ αρθρου » 3 τοΟ περι ΟανατικεΛ · _οΛακρισεων _Βιομου , _ηαρα-ττιμ : _^ η _-τσροΟσα ανακρισις _ενωτηον του _Πρσεορου των ΕτταρχιακοΟ Δικαστηριου δια δυο λογους : α ) Διοτι υπαρχε ι σοδαρον _· ομικον _σημει ον δια να ιζετασ 9 [ Ι · και 6 ) διοτι δια θανατικ _ας α-νακριοτις _^ οχετιζομενας _^ _ιε πολιτικα αδικημαια ι η _κις Οα α · τους _^ εις _τοος οποιους _εινοει _ωναμεμιγμ _( 1 α' μελη των δυναμ * ων _ασςαλε ( ας ( αρμοδια ειναι τα ΕΙ & ι · κα Δικαστ ηρια , Κατοπιν της αιτηοεως _τοωτης τοΟ χ , _ΜπαΛ _^ λαρντ _, οι _δικην _^ ροι _τ _& _ιν συγγενων του ατιοθανυνιος εζητησαν _αναιολην της _υποΟισεως & ια να μελετησουν τα ανα : <} _υεντα θεματα _^ τα _σχΒτιζομενα με την αι · _τπσιν _ταυτην του Δικηγορου του _Ζτεμματος , . , . * Ο θανατικος ανακριτη _* ανι * βαλε την αν < 6 ιχρΛσιν την 1 μ , μ . _ωρον της σημερον . Η _, Διακομματικη Επιτροπη Συνδιαλλαγης _υιοθετει το περι ανεξαρτησιας ψηφισμα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ Η Επιτροπη καλει την _Γρεττοχνικην _Κυδε ρνησιν να υποστηριξη την περι Ανεξαρτησιας προτασιν ενωπιον των Ηνωμενων Εθνων . ΛΟΝΛ 1 ΝΟΝ , 25 _(' Ι _δ ι . « Ιτ _« ρον τηλ _ιγρ . αρι _βιιες τηλ . « 32 ) . _—ΙιΙ _ το υπι τιις ΙΙρ _ιττανικικ Ι ' _υδερνηοιβαε _χκτατι βιν ενωπιον τ _» υ ΟΙΙΕ _ψηε _ριαμ » ιπι του Κυπριακ _ου , _ιδιιπ _σιιμερο _»· καταλληλ _η _απαντη οι ς υπο _τη _ς Δι »· κομματικη ι Πρεττοινικι _ _ Επιτροπης ιυν _διαλλαγ _ι _*{ Μ τοΟ Κυπ ριακ _α . ΙΙ Ι . πιτ ρβπη αυτη , ως γνωστον , απα ρτι _^ _τοιι 45 ηγ _βτ ικων οτι λΒ . χυν τβυ Ιιρ . _γατικοΟ Κομματος » ι * 1 τοδ _Κομμοαος των _Ριλιλευ--Ηρ αν , 4 { _ιιρ _ιομενα ν Συιτ ηριιΤικ _ιιν _ΙΙςυλιυτυν «« Ι _Αιλλον Βτρ _οαωΒτικ βτιΙ των τη ΤΙριττ _ανΙοε _ , II ριι _? £ ιοα Ιι _ειπρ _βειΒι ουν ηλβι »· _εις _αυνει _ρικν αιτωψ _ε _υπα την πρ _βΕυρΙκν γ ηραιου _πβλιΤιυτοΟ , ι < _λλοτβ _αρχ _ηγοΟ τδ ν Φιλιλι _»> _3 ιρυν ' , χ , ΚλΠμ _βντ Ντιιιι _ς , _χοιι ουν « ητιιοι την οιηιβριν ην _κατα _ατχβ ιν ιν Κυητ ρω , ως _μλΙ τ 4 _« _ΤΕλεοτχΙα _ι _« λΙ _( ιις ιπι του ΚυπριΜ _χοΟ , _Α _( _ετ « το _ηι Μ ( _τη _ουνεδρι _ας ε _{« . _ιε-Γη το _« _χολουβον ψηφισμα « ΙΙ Ι _ιη ιτρο η ) ιι > νοι « λ » _λανΠι _4 ετΙ του Κυπριαχ _ιι _ι _επανκλ _αμιαι Ει την υπο · _βτ ηριιι ν της προς _Λυ _ιιν τβυ _Κυπ _ριοιχοΟ πρ _* 4 > . ημ <· τος υπ 6 των ΙΙνω μ Κ'ων 'Κ _δνδν , 6 « 5 η νουσ « ν ο » 1 Λ · _ν-ι _δαριι _υιαν κ « Ι _ιικοφαλιοιν των _διχαιομ ητον τ ης _μιιονιιτπτ _ος , υπο την _ι γγυηοιν των ΙΙνω _μβνων Ιι βνων . _Κοιλοιτ _αι ιΙ _Κυδι _ργηοις _τ η _$ Λ , Μ , ν 4 υ . ποστηρι ιη την * νο > τερω _ηροτοιοιν _ινω _πιον _τΚ > || . _νομινων Εδν & ν κοιτα την _ποιρβυσαν _ουνοδβνι _» , Η Ανωτερω _αειε-ς _- χαι _ς « πια _τ αλη 5 ι { τον _Πρωδυπ-ουρνο- ' κ , Μ _ακμιΛλαν κ « _1 τον Πρ _ιττ _ανον _4 _ν · _ηετροαωειον _εΙ _ς τ 4 ν 0 , 11 , Κ . κ , ΝΙ _Ιον , _'ΛντΙγ _ροιφ- _» _τι _ α . ι ογιαι !» _ς αε [ Γατ « λ ι | α « ν _ωβαυταις βι ς του Υ ειουρ . _νοΟς των υι ωτιρικων χαι 'Λιτοι κιω » , τη _Π ρβτ _τ ανΙ «{ , Φιλοφρο νητικοι _αντ _ιγ _ρκερ _» τ _ης _αειοφοεοεως _ιοταληοαν ιις τοι >( ιν ι . ο _· _δΙνω Πρι _βιβυτ » : _ τΒ ις _'Κλλαιος _κβ < 1 τ _ης Τ _{ _υρχιοι ς _> ιχ 1 το Βρ » φ _« _Ιον Ι > _δνκρχι _ιις _, Η ιτιρι ο 6 6 λουε- α · « _οφοισι _ς _οιωρηιτο _ιι Λιαν ο _^ _μαντ ικη _χοιιοι βν συνι . . π « β « μι την ημιρκν _τ _(* { ουζητηοε _ω _ τβΟ Κυπ _ριακου ει τ _ε > . ΙΙνωμ _ινι χ Ε . 8 ν · η κ * ι _ενι _ιχυυι την Ελληνικην προσφυ γη »· , ητις υποσ τ ηρι ζει τιιν προτασιν Ανεξαρτ ησια ς , υπβ τι ο 5 Ιδιου ς · _ΒτερΙπ _οιι _ιρους , του ς οποιου αναφε ρει το ανωτε ρω ψηφισμα . β Ι ηΡΚΤ _'ΒΛΝΟ Ι « ΜΛΕΛΚΥ ΟΙ _-ΡΟΙ ΛΟ _ΝΛΙΝ _Ο Ν , 25 ( _Ρεβρ . τερ ) , —ΙΙ Επιτ ροπη του _Κρεττα νικο υ _Ιιομματ β των Ι ' ιλελευ _ιι ρων αι · εκοιι ' 4 > 3 ι : _· · _απωψιι , οτι τ 6 Κομμα δ * 6 πευε ( _ετο ευμενως τι ιν παρου _αια »· πα - ρατ ηρη _τ ων τοο _Ο , ΙΙ , Ι _· :, 4 »· _Ιιυπρω προ _ιιαασ » αλι » ιν των βιχ _αιωμα _τ αιν των _μβι . ονβτι ' _τ-νιν . Υ π 4 Τον ι Ρ ην _τουτον , η Ε πιτροπη πιοτευει , ιτι πριπει _»· α Λ | . αα _^ _κλυΟη β | ς κυ Κ υ- ' _πριους _ισωτ _ερικη « _υτεΛιιι · _δερν ηαις _εντι ς τη Κο . _νοηο λιτειας _, _' ια _πκ ρ _, _Β _^^ _-χρ πειτε ' _των , Μ « τ . · · τ η » τ ε . ριε- , _' ηι τ _υ υ τι ' _ · τ « _π < ι » .. ( _διι ιΙ « Ιι τ , ·· _'· ς ι ι _ιπ ρ _| υ { η _ευκκ ιρι _κ να ι » , _--- ν , _ιι _ι ι _υν ΠιιΙ τευ ιι * _λ > _ε _»· Ββ { τ »> _χχι τωι ' σ / . ' α _εΛιν τω » μι την Ι _ιο ιν _οπ _ολιτ _ι ιαν , ΕΠΕΣΚΕΦΘΗΣΑΝ .: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΣ ΜΟΝΑΛΑΣ Κατ- 1 επισημον ανακοινωσιν # 6 Στρα _τηγ 6 ς Σερ Φρανσις Φ 4 στι _· _γκ _' _, συ οδευομενος _υτκα του _αρχη-γοο των _επιχειρησεων _« Αντιοτραττ _Υγου _) Νταρλιγκ ( επεσκες > θη χθες στρατιωτικος μο * . αδας εις Γατυλην _^ 'Λμμοχωστον ι , _« Κσρωολβν » _^ _Δεκελειαν και _« αρνακα , ' — ι _^ ι _» _ι _,..-. _^ _, , ρπν ηη π ηΑιι η _^ ΘΑΜΛΣΙΜΠΣ ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΟΙΜΗΝ Και ' , _τισηιιον _Λνοκοιγι ι )· σιν , Α _ι'ιιιτης Τουρκο ποι · μην Μι χμι _τ _Ζιχνι ει Λνι ο Ανχιμανδ ριτα ΙΙ 'Ι ηου , _'πυροΙΙοληΟτι _Οανιισ ' _μΜΒ υπ ' _ιιγνιιισιαι την πριαιιιν τη : προχΟι _' , Αυο μιλια _ιξοιΠι του χιι Κι _' αυ ταυ . Τ ) ( ι η ελιρ ' του _φονειΟεν _- το , ΛνιΜ | ι _οιι ιι ρι ιιτεριο η ι ' ινιι / ιι _ινοισι , ιιιι ηηζ _ποιμην , _ιισιις η '· _ρισχεΤΛ πλησιον τοΟ φηνιυΟιν _τ ιι _ο _ιιΑιλιεο * του κατα την _« _Τιραν των _Λ < Οθ _ι _ ο ) . ι · σμων , ιιΛ _εν Βνα _κουχουλοιι-Λο » ν , _ενδι'δι 'ι ι ' νον _λευκην στολι _)· κ ( ι ! _( ιιιλισμι _' νον με κυνηγετικο » 1 Βιηλον . 'Ο κουκουλ α ι | ορο ι . τυι ιαΒιο _λησι · κιιι ε' _»· ιιντ _' ιιν τει υ Ιτε ρι ιιι _'Ριιυηχοι ' , · σει Ρ ε ι : · _ε _· _ξ ε _»· ει τι ιν οικιαν του Λια να ζητησ _μ ΒιοηΟ ρια » _· . 1 ) ρι _· Αυτι ( , ιαν , χοι ρικο ! ιΑρον τον _Μι χιιι _τ Ζ _· ννη νεκρΑν με δυο τη ( Μ « υ ιτα εκ κυ »· ηγΒΤικοΟ ειτ » Λι » . Τ-τ ' _τσυ _πειοΑιτεις , _κατ αλη _- _* 'Π η _ετΟη μο πνιυ-ο _' νηιηι , η Απτυνομ ' _α Λιν _υποπτευετ αι ιιτι τιι Ι _' γκλημει _ιΙνπι _πολιιικ η « _τ-οππιις . Η ΣΥΜΓΟΛΗ ΤΟΝ ΗΝ . ΕΘΚΩΝ ΕΙΣ II 1 _ΜΜ ΓΡΜΙ « ΜΙ ΒΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ? ιΕΑΝ ΥΟΡΚΜΝ Υπο _τβυ χ . ΣΑΓΓΑ Λ 0 _Β 2 ΙΔΗ : ΝΕΑ ' ΤΟΡΚΗ ( _ΗγΓμενα _* £ 8 νη ) , Νοεμβριος 1958 . — Κατα την , 2 _< ρετεινην ουνοδον ιης _^ Βενικης ¦ : - ' . _Συνελευσεως των Ηναμε _νιον Εθνων , _ω _εογασιιιι τη 4 ης Επιτροπης , _αρμοοιας δια τα αποικιακα καιτα υπ . Α κηδεμονιαν εδαφη , Εχουν _εξαιςετικην _σημασιαν καΙ δια τουτο _πειρακολουΟουνιαι . με Ιδ ιαιτε _ρον ενδιαφερον απο τας Αντιπροσωπ ειας των 8 Β κρατων μελων του ΟΗΕ . Η _ποοσβος τ < ιιν _εογοκηων _της 4 ης Επιτροπ ης Αποκαλυπτει , _οιιετικοις )& ( ορισμενα εδαφη , ραγδαιας και ευχαριστους εξελιξεις _ΑφΕιλομεγας _κιΤΤα μεγα μερος εις _ποωτοιουλιαν χαι ιπιμονην των Ηνο ) μεν ( ον Εθνων . ΑΙ εξελιξεις _αυται , ως βα _ιδωμεν κατωτε ρω , οδηγσυν _πιος την _ανεξαρτησιαν των εδαφων τουτων , κατοπιν ελευθερως εκφοαζομενης _Οελησεοις του λαου _τιον , {« ο την _επιολεψιν _Αργανων των Ηνωμενων Εθνων , ¦ . Η συζητ ησες του θεματος της Νοτιοδυτι _κης Α φρικη ς ειχεν ως πλεον χαοοκτη _ριστικΑν αποτελεσμα την _πανηγυρικην _κατο-, ψηφισι _ν τη ς Ιδεας διχοτομησει » , 57 απερριψαν _αυττιν _κατ' αρχην , 16 δε Απεσχον τ ης ψηφοφοριας , δηλαδη , αι Αποικιακοι Δυναμεις και _Αλιγοι πιστοι ( _ποστηριχται των . Ληξαντος τοΟ ζητηματος τουτου , η 4 η Επιτροπη εισηλθ _εν εις συζητησιν _τοδ βε _( _ιοτο ς _τδν υπΑ κηδεμονιαν _ιβαςρων . Ειναι αξιοσημειωτος η _διαπιστωοτς , _χαιοετισΟΕι σσ με Ικκνοποι ησιν απο δλας τας αντιπροσωπεια ς , οτι εκτΑ ς της Βουινεα ς , μεχρι τουδε _γαλλικου μη _αιετοχυοερνωμενο _ο _εδα-( ρους , πον _αποκτυ τω ρα _Ανειε-ρτησιαν , και της Νιγηριας , _ΛγγλιχοΟ μη _αιετοκυ _βερνιομενοι ) _ιιαιρους , _τδυ _Αποιου η ανεξαρτησια απεφασισθ η δια τΑ 1360 ι ! ς την Αφρικην 06 _εποκτη _σουν πληοη _ανεξαρτησιαν χαι τα <« Α _χηδεμονιαγ ε-6 α _< ρη τον Βαλλικοι } Τογκο , του Βαλλικου Καμερουν χαι του Αγγλικου Καμερουν . ΤΑ εργον των Ηνωμενων 'ΕΟ νιιν κοι Ιδιως της 4 η Επιτροπ ης χαι του Συμ βουλιου Κηδεμονιων δια την Λπελεν _» - Οεριοσ ιγ τιιν υπΑ κηδεμονιαν _ιδοαιων , απεδωσε _ταχυτερον _παρ' οσον _Ανεμενετο τους καρπου ς του . Λαμβανομενου νπ' ο ' ι [ 'ι ν _ιτι _ζπι η πρωην ιταλικη Σ θ | ιαλ ( α Αποκτ α πληθη _Λνεξπρτησιαν το 11160 , εξαγεται τΑ συμπερασμα οτι ιχ τω ν επτα εν _ΑιεριχΒι _εδαα-ων , τα Λποια τα Ηνωμενα Εθνη περιελαιο _ν εις το συστημα Κηδεμονιων , μεχρι χαι το » _10 _ΒΙΟ Οα εχουν _Λπελει _ιΟε-ΟιοΟη τα πεντε χαι Οα παραμενουν _υτιΑ χηδπιονιαν μονον η υπΛ Αγγλικην διοικιιαιν _Ταγχανικα χαι το υπΛ _βελγικι γι _Γιηεχησιν Ροιιφας Ροιτ _ιντα - Ουρουνε ! , Σ χετικ η ς μαλιστα μι τη ΒαλλικΑν Τογκο η εξελιξις υπηρξε καταπληκτικη κει ! μα . • _ταρονπια _οΟ η ενωπιον τη -Ιης Κπιτρ οπης _χατι ' ι _τοοπον πι _ςιιεργον , ιιλλ / ι > α | σνγχινητι χον . 'ΚπΙ ι ' τ η οΙ εν _τη Επιτ _ροπυ _τιιι'τιι ηντιπροσο _ιποι _ειιριηχι ' _,-Ι _ιι Οα _ενιιιπιον Της ιξ _ης _χισαπτι ' ισπι ) : Η γαλλικη Αντιπροσωπεια χαι _μαι _^ οι ηνιιλα _ιιχοι μπ _ιγχριιιμους ( ττοι . α ς , τοι'ς Α . τηιιιυς οΙ Βαλλοι Βηιραν _ΑπΛ το _Τογχη , _ιζητουν ν _> Ι μιι ς ηη ' οουν ιιτι _ιιλα _ικιι _ειχον καλως , ιιτι καπ οια οτοιχει _ιιιΑ ης ιιΛι ηχνΒιι ' ρνηπι . , _τον _παρΒνιι ) _οι | 0 η , ητο _Λι _, _ικε . τη , και ιιτι διν ηι ο Ακομη _καιρι , Αια πληρη _πυτη κι _'ιιεον _^ ιοιν , _'Λντι-Οιτοι , Βνας _ζιιιηρ ι _, ς , _γλιιισοημαΟι ' ι ιπ ' πη _μαυρπ νι » _ιζητ _ει _επ _ιμΟνω και ελι ' _ιμυανι την _ΛΑι : ιαν μας χιιι | ια ι _!< · μιλπ ε . χ _μι ' ρου μιας _Αργανι !>· _σεως 10 · ιγΒνιιν τοΒι ΒιιλλικοΒι Τογχη , αξι ουιιη ι ' ιμ / οα ι ιλι · _- Οιρ ας ικλογι _'» _, _ΑημοηΙηιρια ικι _κιιι πλη _ς > η _Λνεζιιρτηπ _ιιιν . Πγ - _Οιε ο _γιος μαλιστα Λ νιος _αυ · τιι _ιρεο'Ι τΑ _ιλληνικ _Αν ινηιιιι • Ολι _' _ιιπκι . 'Κπ _ειδη η _ειλλ η πλι ι 'οα _ηονειτο Ετι Λ _τα ριι _- _ξιιις νει > _« _ΛτΑ ιιη _ρμιινευι ' τιι ι _· _πΑθοι'ς _τοΑ λ « οΒι _τοι _) /· _ΛαιΒου ς τουιου , η Ι ' . λιΤροπη μας Λλι ·< γ « οι « ι «« τα τΑ , τ «· _ΟιλΟιιν _ιτος να γ ινο υν _εχι Ι _/ λη ' _Οεριιι εχλογιιΙ ι ' , _τ / ι την ιπΙΛλ _εψιν Λντι ηοοσιοπιι ρ των Ην ιομενων 'ΚΟ νΛν . Τιιν π («· νι'λΟΑνκι 'Λπρ 'λι αν εγι ' νηντιι _ιχλογαι | ιι · _Λποτελιαμα Λ ([ ι · λος μας Ολι ' ιι . _ιιη νι ' ι πιιριιι _. ση _ιΙΙ , ους του γπλλο ι | _Ιληιι ι | ιυλΛ | , 7 , ιι ιις ν . π ! νι ' ι μΛς _Π . Ο η ¦ ι _(|· ιτο _ιιι ιιριοΟυιιιιι'ογΑ τιιι ΙΑ γκο Ι Ινιηι μο ) . ις _ι | νοι ! _Β ηυζ ι ' ι ιηπις εη | ιοι * ι ζητ ηματα _ι ιιυτου _, Λ _ιΥιλι . ιις η ντιπρΑπιι _ι ' Λος _ΑνΒχη _ινοιοιν _Λπ / κμιπιγ _τι _) ς Κ | ιΛ _ιςινι | ΠΒ ( ιι ς _τιι » _, νιι Λι _, Υ ηη πληρ η ΛνΒ Ι ιι < . ιΒηπ ' ιιγ 11 τΛ Βι ιλλι χον Ι 'Λγχι _» , 'ΛπΑ _τιι _ΙΙ / ιιπο τη γαλλικη ι ' ιντι · _ποη πιιιπ _ιΙπ _Ι'λιιΛιν ιν _ουνε · _χυ ! ι | τΛν λΛγον η Λ . Ιυ _ιοχο ιη ς Α , τοιιι _Οιιποι > ογΑ κ . ΙΙ / _, _ν-| ιπιο κιιι επι ' _ιΙ ιΙΙιιιοι _σι' ιιμμιι ιο · ι νιαν ιη ς Κ ιΒ ) Βρνηππιι τιιυ | _ιι ι την _ναλι . _ικην ΚυΛι ( . ινι | ιιιν , < ι · 1 πιο τΛ 111 110 τΛ Ι Αγιιιι ν _, _ι ιιπ · οτ η πληριιι Λνι _- ' ι / ιρτιμον ¦ χ _ραιος , Κιιι τιιι _ριι η 'Κ _ιιπρο · , πη μα Ι ' χι ' ι νι ' ι Λ ι _· ι'ι _< ιγ » ' ιμι ιιν αι _ιγγιιη ηι _' 1 πι ρι _ανεξα ρτη _οΙας ιινια _ΛρκετιιΙ , ΛΙπι _ε νΛ Λ · _πιιλλΑξη τΛ ιδαορος _τοοτσ _Α-τΑ τδ βνστημα της κηδεμονιας , _Σ _χετιχω | _ιε τα ιλλΛ ιυο εδαφη , τδ Βαλλικο _Υ χαι _τι 'ΛγγΛικΑν Κ «) ι « οονν _] : . . ' ' : καιτοι κοι τουτων η ανεξαρτησι _α α · πιιρασισ βη δια το 1560 η Επιτροπη μας _ιχει εν , τουτο ις να αποφασισ η επι το (* νεξη λεπτοι _βηματος : Αντιπ ροσωποι χαι ιων δυο Κηιι _ιρουν _ενεο ανισΟηιταν ενιοπιον μα χαι ζητουν Ενωσιν _ει ς Ενα _Καμερουν διοτ ι τα δυο εδαφη _το _> ν χαΙ παλαιο _τερον Απε · τε ) Λυν ινα _οΤΛΟλον . ΟΙ Αγγλοι ομως _ιΟγαζονΤα _ι . ( _ρηινι · ται εις το 'Αγγλι _χΑν Καμε 1 _οουν _ετοιμαζοντες _ε · ωσιγ | ι ! Νιγηρι _αν _ανεξαρτητον ν _, _αυ μιλος της Κοινοπολιτειας , ΘΛ _ζηιηβοιη' 86 _παοα : των Ηνωμενων Εθνων _ιιεξαγωγην δημοψηφισματος , ως _συνειη πε · 0 « σι με το 'ΑγγλιχΑν _'ι'ογχο , τΑ οποιον _Απεφασισεν ενωσιν με την Βκανα . Πολιι _Λο-Οβς Λπαντουν _σχετιχως οΙ ενωτικοι του Καιιερουν , ' οτι εις περιπτωσιν δημοψηφισματος , _του · του πρεπει , να προηγηθουν _λοουποθεσβις . ελευθερας . εκφρασεω ς - _τι , ς θελησεως του λαου , ως η αποκαταστασις ελευθεριας ι _, _Αγου χαι συγκεντρωσεως , η επιστ ροφη των _εξοριστων _αυνηγιδν χβι η _παοουσια _ε _( Βη _^· ομιας των Ηνωμενων 'ΙΟνων . Παντος , αι εξελιξει ς ει τα ανιοτεηι » _εξηρτημενα εδαφη δεν _ε-τετευχΟησαν Αμολω και ε _! ρη « κ 6 ς . Ως _παςετηρησα εις Αμελων μου _τι _ις 3 η τρεχοντος { νωπιον τη 4 ης Επιτροπης , ως Αντιπροσωπο _τηι Ελλαιος , των εξελιξεων τουτων _ποοηγηθησαν _χινηματα αντιστασεως χα ! Απελευθερωτικοι Αγ ( _ιινες · εκ ( ιιροιις των Ιθαγενων , ως επισης εκτελεσεις , στρατοπεδα σνγκ εγτο «> - _σεω ς καΙ _ι > _Λα χατα . _ιιεατι _κΑ μετρα εκ μεσους των αποικιακων Δυναιιιω ν . ΔιατΙ αι Δυναμει ς αυιιιι , ηρωτ _ηβα , _ενΛ _γνοιριζουν δτι Αργα η Υ _(? ηγοοα ΛΛ _ιειοχω _ρησοιΚ ' , _αις * - _πεχιορησαν σχετικως _μι τα Ανωτερω ιδιιφ η , _χαβυβιερουν την καταργησαν τοΟ _ειποικια _- χου _οτστηματος , _χατσδικα _- σΟεηος _ιιμετ αχλητως _πρΑ πολλου εις την _συνειδηοτ . ν του κοσμου Αλοχληρου ΕΙΑικω _τερον κατηγο ρησα την _Μεγ . _Γρεττανιαν ' ε . _τ ' ι _Λσυνεπειη ει την Εναντι 'εξ _ηοτημενιον εδαφων · _πολπικην της . Διοτι ενβ _ι σευαπΟη το δικαιωμα αυτοδι _- αθεσρ ( ι ) _εΙ το Ιι _ρπττανικι » Καμε _ροι _> ν _ασνειτια να πραξη το & το εις την Κυ _.-ιρον , Αια την Απ οιαν προ τριετ ' ας Α τοτε υποι'ρ γο _τ _« 5 ν Εξωτ ερικων τη - / . ( ι ι _^^ _' _'V _ποιοΟυπ οι ' ργΛς της _εΙπΒ _· : « Ο _Ι . _ειΑ της Κυπρο » _ιι / . ιν ηοη _( ιηιη _λΑν πολιτι η _μον , _οτιιν λαος τ η _Μεγ . ΙΙοεττ _ηη ' α _ _ει'ο ' _ητιετιι εις _ποωτογονον κιιταστασιν » _. Πριν η _κλεισι _. ) το παρον γρ αμμα Οα _ιπεΟιμοιι _τ · να καμω μερικα επεξηγ _>)( ι « τικ _ιΙ παρατηρησ ης : ΙΙ ' ι υπ Λ _κηδεμονιαν εΑι '«[ . η _( _ι'ρ ' _πχονται , σ ·| ι _(( ιιι νιιι _πρΑ τον _Χαρτην τιι ν ΙΙ _νοιιι . 'Κ _Ονων , ει πλια · _νεκτι χην Οισιν εναντι τ » ιν _μι | Λιη οκυΒ , _Βονιομενι _'ι ν _ιΑαφ ων , εις τα _ΑποΙα υπαγ εται καΙ ι | Κυπ ρο . _ΙΙ Ις τα υ . _ιο κηδεμονιαν ι . δαφ η τα ΙΙ _νι ιΜιινιι Εθν η _ιχτ · ι · ν _Λμειιον _Λναμιξιν . Εο _ευνουν αιτησει ς των _-χαιο _'· _κιιι ν , ιΙκ ηυουν Λν : ιπ ρι > _ο 0 Τ , 11- ! , 0 ' | 5 μι'λ ιτην τ ι _) : καταστα _οππ - ε Ι τα _εδαιρι κιυ _εει . Ο πολλακις ιι μως _( Λω ετον _ισΠ η , Λιν υπα ρχει η'Ικη ΙΙΛηις _δ'ι ικρ ' _ηΒιος Των ι _ςηρ _ιημινιι _ιν _εΛπιρων νιι '· . η _τΛμι _ των Ηνωμενων 'Κιινων ειναι να ιπ _εκτ αΟη τΑ ινηιιιιρ _' _ρον των ι ξ ιποι · χλΙ ι ! τα μη ( ιυτ _ιιχυΛΒ ονα ' ιμε « ι ( Λαη η . _ΙΙ _'Ιν _τ ω μι' ιος Λνι , _ιτι-Οιιι εξελιξεις ενισχ υετ αι το Λν · τκιπ οιχιπκΑν πνευμα ει τΑ • ΙΒνι ομενα ΚΟν η χαι _ηημιοι _'Ογειτι ιι ι ινιιι _χωτ / ρ _ιι _οτ μΛ πι | ( ιιοα _ΑιΛ την τυχ ιι _· κιιι τ ης Κυποο » χ · _ι _'ι ' ν Λλλιιιν Λ _, _τοιχιιι χΛν _ιδικ ι ων . Λιι ' ι τιιΟ το _εΙς την Ιην Επ ιτ οοκην η 'Κλλα _ς , _ιι _χι μονον Ανηκει ιιπι _Οιρως ιΙς ' _τι ιν ιΙντ ι ιιπ . ιικι η _-Ι ι πιιρι ' _ιτ αξιν , Αλλα κι ιι «« τ ιιλ _ε γπαι μποξ » τιιν ποιι _ιιαγ _ι » νι η ιων νι · _ΙΚΑΙ ΠΛΛΗΨΕ 1 Ι ΕΙΙ ΑΒΙ 0 Κ ΒΕΟΡΒΙΟ Ν -Κυρηνειας · Μ ΑΒ . ΠιΟΡΠ 02 : _, _. . · ι ' ι . ( _Ανταποχρηου μας ) . — _ιν _^' νιληφθ ησαν χθες _εντειΟια σ Κωστα ς Ηε « ος , 60 ετ'δν , 'η Ουγατηρ _αυτοδ _Μαρ » Εεοου , Π ιτων , χσι ο _Μιχοηλ _Τηοργιαδη . 01-ιυο . τελευταιοι . . Αχο * : ' _συλλητριδ κω · ! _ιι % ν σΗ ) - μερου Λλλ' < 1 . _· _χελυθησ « _ν . ν ? Εν : το > μ 4 ταξι _> η _*«!>**«{ | μι { _Ι _ιιιφΓ & _ζει' και _ιημοσιι _} , _ευνΥιιψονεις · ιυχιι οιστια _ς « _ριι τον λαον τιι ς _-ΛΑλεβς _Χορη · _νιιας-, τη _» ΚρινβονιχηΥ ΠρΑνοιαν _ΛαπηΓοτ ) : ΧαΙ Τας « _οιΥο-Τητπς _'Αγιο-ιι 'Αμιροσιο _τ ) . Δικωμον . _Στκηληκου , ΜπιΧλο > . _ται ς χα ! Καζσφι _ενιου , την Ι . _Μητροπολιν Κυρηνειας , τδ . _τροσωπιχον της _Τραπεζης Κυπρου ΛιΒτοχωσιβς χαι _Τιυ χ _, χ . Χαρ . _Μορφαχην , ' . λνδρ . _'Αποσιιλου , _ΙΤαντ . _ΙΒιιπαβο-. _τουλον , 'Ανιρ . _Αντωνιοιι , Κ . Μορφαχην χειι Ια > . Μ « ρφ _α-Χ-ην δια _τιτ _^· . ι _*'· ' οι < 6 _ν''εΜ » - οπολην _τριφιμιον χαι _ιλλης βοηθειας Κ _{? Ας τους _δεινοπαθησαντας _κοτοιχους του Αγιου : Τεωργ Ε < ιυ Κυρηνεια ' κατα τΑν _πολιτημεοον ' Α « ικλεισιιον τουτο _« , ΕΥΧΑΡΙ _ΕΤΙΑΒ ' . , ρι ' ιις _τλ _οτ < ο « ο _ ιι 8 ον σβγ · _κεντρωσεως _: Πυλα ς κρατουμενοι _ΝεοσυνΤεχνιΟχοΙ αξιωματουχοι χαι ενεργα στελεχη Ιαο . _νγι ς Κυοιπκιδης , Στελιος Γλαχος , Γεισος ΠΓπαιοπο _υλος , Χριστοιονλος Παυλιδ ης , ΕυΥ _ενΛς 2 ιικ _ολα , _Στενος Ρωσσ 'δης , Βεο ' _ιργιος Κολιος και Νικος Ααμπρου θεωρουν _καθ ηχον τω- , οπω ς _ικφοαβουν και βια του τυπου _τας ειλικρινεις αυτων ευχαριστιας , εκ μερους τιδν 220 _Νεοαυντεχνιαχων _δμηροτν τι & ν κρατητηριων Πυλα ς , _ΛΟ & ς τον _αναπροοωπον της 3 ΙΕΕΣ « . Ζε 6 _Λβοιν δια τας _ειοκνοι _» ' και συνεχεις _αιιτσΡ ΛροσΛηθειας δια την εξυ _)« ικην τΛν _βννθη · _κδν _ιιαοιωββιος των εργατικων ταξεων της Νησσν , κα ! ειδιχως δια τας _προοττα θειας αυτου ποΑς _διαχανονισμΑντου δικαιου _αΙτηματος των _εργατουπαλληλονν _της Ραφ κοι _Ναηφι , οιτινες Λδ κω ς χαι ολως _αιιαιχολονητως _Λπελυθησαν , _'ΕχφρΑξο- ) ι « ν επισης τας _ευχα _^ _ιστ _( _α _^ ιιας τοσον _ειε _αιιτΑν δσον ' και ει ς την Δ 2 ΕΕ _Σ βια _τας δισι _ρΑρους ενισχυσεις και βοηθεια _ς που παρεχοι > γ εις τους _ΝεοσιΒντεχνιαχΟυ ς Λολιτιν . οι _« ς χρ . _ατανμιγανς , κοι δια την _ιιποστηοιξιν που _παριχεται _ρις _τιεν απελετ τθερο ) _Τιχον Αγωνα του Κυ . τιιακου λαου _., _εοιδη λουμενην . « 1 τας εκαστοτ ε , δια τουτο , α _'Υκαλοιιμενε < ς συνεδρ · ας της _ΔΙ ΕΕ _Σ . _θεωρουμεν επιοης κοβηχον μας οπως ενχαριατηαοηι _εν και _συγχιιρωμεν _σιεναμα την _ηγεα ' αν της _ΣΕΚ , δια τη ν εξαι _ρετ ιχην δραστηριοτητα , την Αποιαν ιπεδ _ειξεν , επ _ιδιι ' ιν . οι'σα _επανηπρΑσληι |> ιν _τιΒιν Αδικως ΛπολνΟ _εντων _εργεττο »· _παλλη _λοιν τ ιι ς Ρ ( Ι φ και _Χααφ Λποδη / _Οεισα δια μ ' αν Ακομη _ηιοραν _Λντα-Ιια τη υψηλης _<« _· - _της Αποστολης , ιιι _ηγεσ'α των 'ΚλευΟερων Τ , ργατι χΑ _ ιν ιυνιιχατ _ιον Κυπρ ου . ΛιΑ του- Κε οβτ · ντ _εχνιΛκο _υς _Λξιι ιΙματ ηυχου Ιωαννη _ς Κυρι _κκιιπ _ι _Κρα _τητηριπ Π υ ) . _ιι ς , 20 , 11 . 1 !) . 18 . Τθ ΛΑΤΚΟΝ ? _ - : _—^^ ΠΑΝΕΠ ΙΣΤΗΜ ΙΟΝ _'Εξ _αφορμης _της κα _^ αρεσ _^ ως υπο της ' Ελλαδος ψηφισματος δια ' την _Κυττρσν _« _Ις τον Ο _, Η , Ε . γρα · _^ ομεν _σημιρον 6 λ [ _γα-δκ > το Iστοριχον _το & _ψηφισματος , ψ η φ , ι ο μ α Ονομαζεται το » _& χο ψααιοΟΙν 6 ια _ψη _^ _ου _υτιυ _συνελευαεος η _οαματρ . ι < _λι : « Η * η- _φισμο : της _Γουληςι _^ _« Ιης ονιι- ι _λευοιυΚ > ·< _του _συλλσλητηρ ο ' - > , ) _ιιαρ ' _αρχσιοις _ψηφισμα Ιχα · λ * ιτο η _αττωφοοις ΤοΟ Δημου Α- ' ττι _εισανο _^ _ειου εις κυτων ζηιη- ματος ., Η _Γιαδιχασιο & ια _τΙ _^ ν ι _ικδοσ-. ν _ψηφ : ομωτ < ι ) ν _ητη η _, _ο-κο-? _λοΘο < : Ο εκαστοτε _τιρρε & _ρευον τι _) ς ι _κκληοιας . του Δη * ιου _ξ _^ _ερ _ι _^ _£ ασει' ' _ημιρηοιας . _διαταζε ' _οις . ικ Κ των « _ρο-ιερων καταρτιζομενης , ¦ εις _ικααιην _ουνιδριιιν τσ _< _τυ _^ η _· _τηιεα _Οεμαια σν . ι > _ιινυ ιι : < χ € χιΑ ιης _σχετικης _εΙσηγηοεως , Μετα . . Την _συζητησιν και την ι _^ ' _ι-χαστου θεματος _ψηιροφορΙανο Δηιιος αιτε < ασιςεν _εΑει , _Οιρας _, _η δ' απο _^ αοις του _εκαιεινο _ψη * _$ ισ ια : ι Ο £ _λεγχος της νομιμοτητας των _ψηφισματων , τα οποια _σηυειιιπιον _υττιγρα < ιονιο υ · ηο _τοο _τιροιΛνιος το _· _-ι ΥΒ-ΟΜ _-ιατιως και _τ _^ Ο _ιττιατωτου _, _ηΩκ _^^^ _ο ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΨΗ _ΦΙ ΣΛ _Ι Α Κατ ' _αρΥΒΒ- _υπυ ιου · Λ < : _ειου Παν < : *' _, _κατ'ι _^ ιν & ι . _υιο των ττρο · _εδοιον της ου ελευσε _£ θς , _& α : ιχ την _ιτ , ωτ ιρον _ιττοχην _ψηψισμπιατ κπ > . ορ _!> _νται αι ατ . υ _^ απι ς ' _τβ · αντ _προ _^ _αττει-ΜικιΛν οω : ιατων ( των Ο-σκουνΒι _. _ιν πληρη Π _τεριΜ ' _ριθ'ιΙ · ην _ουντακτικην / . ι , οι » οΙο _: ν και ι . τιι _Οι'ιελιι _^ _ιων _ζηιηιιατων _τΒ ) ς _κριχτικης λειτουργιας -και ! των οριων των ΛλΒ ' _.- _'ιεριοη ' , ο ψ _[) _ψια ιαια _ταΟι'ι _Β _/ ουν _ιτηυι , η · μ _^ _ιην _τυιΒικιΙν _δΟνιηπν ιν _οχεσε · με τον νομον μη _^ ιΛαμεια · : ! ι _καταρΥηΟαιλ _» διει τρΛΒ , _βος της _συνηθους νν _^ _Οετικης £ Β , ι _^^ _ι _« ς _, 1 [ ς την _Ελλιιιι 'τ τι _^ ν , η _ουντακτικη _ει _, ουο α διαιρειται εις _ΟιΛΤ'ιΚΠ _^ ην _Κ ' 1 · ι _* _ιτιιιιι «> _ηηι » κην , ΙΙ τιρωτη _ειναι ο ' _ι · 'π _) ι _υτος και 1 ·( : ' . _τχ- · . αι ν · _τι ( γ , _η'ιη κα ! κοτ # ι _πιιΒ _^ _ιιισ ν τω - κι'μηων νημ _^ _ι-ιν . διαι 6 Β , ει . ν ( ενω η ιι _^ _υιι ' ρι _'» _ι-ε _· σ ι !·! τ . ιαι ν « _ι _ιιυκι . _ιιιΙι _ιιτιν , ιον Α _^ ι / ον ι ( υ _> ι _ι _» -τΒι , νΜ ιι _κ > ς , Μι Ιδιοι . ιιια τ & ' * 'Ιι > . Αη _ικοΟ Δημο · θΙο _*^ _Λικυιου ι _( 'Μ η _οιΛκριαις ιης αυν'ιακι : _) ης _ιι , _ουοιιιΒ _*( ς τακτικ _ων κιι ικιιι « _ιαν η _ιι , _πιριηκην , Οιπν η αονηΜ κη Ι _ι , ου · οια η Γοι ' ' ι . η < 7 ιΒ . ι _ης _ΚυνΙ « κιι · κΒ , ς 2 υ _ ι 1 _ιι ' πι ( . ις η της _Αιυιιιορηυκι ) ς _ΙΙ & υ _. ' . ης _ικδηλουται _Ειια της _ψηοιρεος _ολοκληρο' _^ _ουνταγ · _ματτκοΟ _ιτ _. _ειμινου _^ δηλαδη _ιυντιτγμιττος ( _Εχομεν τ 6 τε . _ασχησιτακτ . _κης < Β _„ _ντακτ ! κης εζ < _ιυσΙας ) ινυ δτην η ασκησις αΟτη _εκδη · λοΟια _^ ια της ψηφισεως ουχι ολοκληρου 2 ιΛ' : α >< ματος αλλα μερικων κειμενων _συνιαγμΛΤικων _τοΒε _ιχομεν ? κ _σκχον _ασκηοιν συντακτικης _εζουσια <_ Τα μερικα ταυτα συνταγματικα κε . ιμ £ να κα · _λοιηπαι φ η β 1 σμ σ τ α Των _ψη _^ ισμ _ωτων Γιακρ _'^> _τσι αι οχιν · _ταχπικσι _ττραςεις _αιτινες ειναι _αποτελεσμα εκδηιωοεο > ς της βουλησεως ου _/ 1 _σντιτιροαωπευτικων σωμυΒΒ _&> ν ( - _ιιλλω _ωλλων -αργατων τοΟ _κρυ _^ ους ' _^ · _ουνηΟως * του αρχττ γου . _της _εκτελεστικες _εζουσιας . ΕΥΘΥΜΟΙ ΑΙΑΛΟΒΟΙ Ο δ < ιιοκαλος : —Πως λεμε Ινα αν _^ _ρω-το πο < _ι ου · _εχ [ ζε _ να μιλ 6 τι _# και τι μιλαη ( _ενω οΙ ακροαται του οε , ν τον προσεχουν 'Ο μικρυς μαθητης : — Δοτικα * » ,,, Β ΝΟΜΙΚ ' Α _Οιι ις ο _| Π ? _ιι χωρις νΛ _οκι 5 _· Π . ι οι Λ |/ ο _οζι _ι π ( _-Λς _ικε _' ιην _, β ' στις _-πυροδολιι _χωριζ να Οκο ι _ι'η . _Β'ΥΧ ΛΡΙ _Ι ΤΙΛΙ ? ι _! _Ανακπ | ''ι _-ΤΒΒ _εΤπιτι ι' ! τοΠ Β'Οε _οΒ _πι _' νΟηι · : ι » * . πυ · _νεπε ' _ιι τοΟ ( ΙανΑτην τοΟ προ σι | _ > _Λ ηιεΛν πατρος , υιιΙΜΑ ΛΝΤΩ _Ι . 'ΙΟ _Τ Ο . ι ηροΟμεν _χειΟηκον _μαε οπου _ικι _ρρΑσιΜμ _εν διΛ τοι τιΙ Ο > ι τας ευχαριστιας μα προς πιιντττς τοι · κατ ιτιΙιπιιΛΙ Βι * _ιιττερινους του _κπΟ' οΙπνΑΛπ _οτε _τρο :: ιυ σ · μ | ιΒΤ ( ι η 7 , _οντ ας ιΙς τι υαρι ' ι πενΟ » _ μας . Ι 'α _εε _κνιχ . ! Μ ΕΜΙ ΤΑΡΑΤΣΟΝ Εα ν θελετε να προστατευσετε : _τες _ταοατσε τι ? ιν οικιων κιιι Αποθηκων πας ΑπΑ την _Λφοοητον _ζεοτην το ( _κσλοκαιριου χαι _πρΑ _παντΑς _ιιπο την • Ι οοχην τοι χη _μωνος , την « _γρασιετν κα ! _στΛξιμον , _Ανιιλαμ Λα νη μεν ( ιυτην την _εργασιπν ( _βι ' _«( ιΟυνην ιι « ι : μι . _εξηπκ ' ημενον _σιινεργειον καΙ _εξειιρετικης πα ιιΙιηια _ι'λιχα . Λ 1 ικ _ειτονταδες _ιαρατοων _ιτοιι _Ρχομεν καμει ιΤ ιιλα τα ς πολεις τι ι Κυπ ρου Απο τριετιας χαι πλεον ειναι η Λιαφημιαις μας . Πλ ηοοΒΒΛρΒπι ΛπΛ τΑν κ . ΚΩ ΙΤΛΝ Χ , ΠΙΕΡΙΔΙΙΝ Ταχ . Κι _6 . 60—Τηλ . 2000 . ΓΑΡ _Ο ΙΙΛ . 0 ΕΑΑΗΗΙΚΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ _ΤυΝ ΟΗΕ ΗΑ 1 ΤΟΝ _ΕΓΝΑΡΧΗγΙ -Ο Κα βΒ ) γτΒι » Ας _δυλλογος ! _οι . μαβηται χα ! ω . μηΟη _τ _ριαι τοπ ' _'Ανωτεσιιυ . ' Ε _( ι _πο ( ιι _« ε )( 1 Λυκειου _Λευκωσιας καΙ τοΟ ΒνμνΓοιοο ' _Νι οχλιο'υς- '¦ _¦'¦ αιτε < _βτειλβγ _5 ιβες προς τον _, _'Ε _βναφχ _^ :- _ιΙ _^ _ιγιαψ _^ _ιιιι _:, _^ _αλλη _^ λεγγιης « η-χ βΑ { τΑγ Βεν . Βρο | _ι |* Λι ( _ινΛ 0 : ΟΗΓ _τηλεγρωιημο _^ _ι βι ' ν : . βι _^ η _^ _ιτω _^ η βοηιιια ! _ιταιι δ _^' _ανεξιΜητοποιησιν _^ _της Κυπρον . .. ... . . : . _., _ΒπΑ του ' Σ _ιιλι _^ γου Βονε-» ν ! . 'Α _στιχης · 2 _χολης > Α _γιβιι _Αντωνιοι ) απι < ΒΤ ( 1 ? . η προς τον Εθ _ναρχην τδ _Λχολονθον _ττιλεγραφτ _Γεα ¦' : ¦¦ ιι υλλιγος γονεων 'λσχιγ . _ι ς . ι χολης . Αγιου ' Αντοονιου _διαβηλιονει _Απολντβν _αφβσιοισεν _^ _ΑπανΤιΛν _ιι > γ μελοον ΧρΑς 4 | ιας ' , ' μονον . ι : _εμΛιστενμενον : _ηγειην Ελλ _ηνιχοβ Κυπριακου _λσου , _ιξιον . επιδιωξη λυουν Κυπρι-« χου _ξητηιιιιτος _ιχανο-ΤοιΟ _δσαν _Ιστοσι _κηυς ποθοι > ς μβς , _^ _τ Διαγο ρας ' _Νιχολαιβης , Προεδροι » . _'Τπο τ < ιν Ελευθερον Εργατικου Κεντρου Λευχοοσιας απε σταλη προς τον _ΟιιΕ το ΛκολουΟον ¦ _ηιλβγοαφ _ηιιι ι : < _ΕργΛΤιχΑν _Κεντρον _Λευχεοαιας επ ' ι τη _εναρξει ουζητησειος τοι Κ « πριαχοΟ _ζητηματοο _χα ) , ει Διε-Ονη Ο _ρναιι _αιιΑν απο · _ιιμη διχαιοσυνην _εις _Κυ-τριαχον _λιιΛν . • Αχορριπτοι _ιεν τΑ _διαμελιστιχΛυ Λερι Κυπρου σχεδιον Μαχ _( ιιλλαν , υποστηριζοντες . _τληροι ς τΑ περι Ανεξαρτησιας σχεδιον Μακαριου , : — . Ιωαννου _Βοαμμοτευ 5 ιι . ν ' ¦' : · _- . _^ 'ΤπΑ τ ης : . Β'Εχχλησιαστι χης 'Επ _ιτιοπ ης 'ΑγιαςιΓιιρ βαρας , _ΚαΧμαχλιου ) , Απεσταλη προς _Τονζ 0 _| _£ Ε τηλι Υραφιψο _ιι Λια ¦ εο Ο , _'ιπΛιου 'ζτ _ιιειτιιι . δι _)( _αι ( ισυ · η 61 α της ' εγ-χαΟιδ _ουιιΒων ανκξαοιησιΛ , _ς : < ν Τη _νιι « οι : ' ¦ - ' . 'Τπ ο ., _τ _οΡ _15 ΑΕΜ . Καννα- Αιων ι χαι ¦ 'Αγ . _ΕΙρηνης '· _'ιιπε- , σταλη _προ τον Βεν . Βραμμα _^ Τεα Του ΟιΙΕ ' _εγγ ( α ( Βρν , . διει του _'οποιου ιιεχτ ραγο > _δει ται η _υαιβΑιΜ'εΙσΤιι'διι ' Τοο _ΚυΛριαχο « λαου , ιιι , τα _χο / οια χα 1 _τεις _πολειςν _^ _ςινινου . 'ιιε οαι · _τερω _ζητειΤα _» απο τον ' ΟΗΕ , _ιι . Τιος _ιεξευριι . _διχαιαν χαΙ δη-, _( ιο _χρατιχην λυσιν του Κυπρι _α _ιιχοΟ ζητημ ατος βασει των _'Α ρ · _χων 1 του : Χ ( Ι * του του > ΟΙΙΓ , κοτ « δικ « ζ ομογοι > του _διαμελιστιχου σχεδιου χαι τΙ _οΟετου-Ιιετου του περι ανεξαρτησιας τη ς νησου Ελληνικοι . ψηφι-( ηιατος , . ¦ : . . _'¦' .. ·' Παρομοια , εγγραφα προς τΑν ΟΗΕ _ωπεοΙ ειλαν η κοινοτης Ποταμι οΟ , ητις ΛπεαΤειλεν ωσαυτως χαιρετιστηρ ια μη _νυμστα πρ > 6 ς τον , 'ΕΟνα _ρχην και τΛν Ελληνα ΠρωΟυπουργον ,.- η 2 ιπτονισ _τικι _) Επιτροπη των Σ _ωματειιον και _Ορ-Υανιοσι _ιον 'Α _γιοιι Δομβτιου , η _κοινοτ ης Κληρο υ , η _κοινοτ η 'Αρεδ _ι οΟ κ , 5 . ΚΩΜΗ ΑΙΠΑΛΟΤ , 21 ( _'ΛΝτα _, _τοκΟιτοΟ μας ) . — 'Τπ ο _το { _ι Προεδρου της _Εκκλησι-Βιστιχι ) Επιτροπης Κιο μης ΑΙ _γιαλοΡ κ . Ομηροι Κ . Λο-Βζιδ η Απεσταλη , τρος τΛν Βε _νικΑν Βρ < _ιΜ | ιΛιεα του Ο . Η . Ε , τΑ _κατ _οιτερεο τηλεγρ αφημα : ι'Ε , _τ ! τ η επικειμενη ( η _> - ζητησ _ει Τνν Κυπριακου ει τΑν Ο . Η _^ Ε ., η « _Ο ινοτη Κι · _Ι · _μη _^ _ΑΙγιηλου ΑπηΟιητ ι _υστατην _ιχκλησιν . τρος την Αλομελειαν τοΡ _Λιεθνου Ο _ργανισμοΒι _Ρπω _τεοματι ση _καρποσΑρτσ : την Κυ , τρια χην _τραγιοδιαν δια της Απονομης δικαιοσυνης ε ! ς την Ελληνικην μποΥι 'Οικην Κι ' προν . — Ο μηρος Κ . · _ΛοΒι : · 'δη » . ΠΑΙΤΛ _ΙΚΟ Ν , 24 _ι'Λντα - _ποχηιτ ου _ιιαε ) . — 'ΤπΑ του 'ΛΟλ ητι _χηυ Μονσικου Ομ 'λου _τΡ _ Ελληνι κης _Μεταλλ _^ _υτικυς Εταιρ ειας Γασιλικου _ΛπεΛταλη πρΑ ς τΑν ΕΠν _αοχην _Μακαριον το _Ακοληνθον _τηλεγρα-Πι ηι ια : , « Επ _' . τσοπε _' _α και μελη ΛΜΟ ΚΜΚ Γασιλικου . πι οτα τ _/ κνα ΕΟνπονουση _ε Ε _^ νλησ ·· ας , ειχρττ _βιι « _Ιδψυχ _ιοςιεχπληριοσιν . _τ- _'θιον ν . Λι ι _? Λ'Αο · ν Κυ πρι « ν . ο | _1- , λαου . τττ . _·/ ΑΟ η _·(' ιβιθ ' _$ ος _Γπσιλεια _δη Προεδρος _^ ΝΑ _ΜΕΤΑΓΛΙΙΘΗ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝ 'ΤπΑ τοι ) ιυ ) _Λογβυ ΒΑ · ε-< β < ι της * Αστικης 2 _χολης Αγιου _Αντοινιου απεσταλη πρΑς τΑν _Κυιερνητην η ΑκολΛυΟος . _διαμαρτυρι α ' -ι ' « Βενικη _Συνελευσις > Ιιλω _ν 2 υλλογοι ) _Βσνεικν 'ΑσΤικη _ιχολης 'Αγ _ιβυ Αντωνιου _απειρΑσισεν _Εντονον διημαρτυριαν Λια την _οτα βιν _τ _ηι - Κυβερνησεως , Εναντι των σπουδαστων του ΔιδασκαλιχοΟ Κολλε _γιου . Ζητει _αναθεεορησιν Κυβερνητικ ης πολιτικης . — Διαγο ρας Νιχολαιδ ης , . ΠροεΑ _ρος _* _. ΚΑΤΑΝΑΒΚΑΕΤΙΚΗ ΠΩΛΙΙ _Σ ΙΣ _Τι > 28 . 11 . 58 , ημεραν Παρασ / . ευην , και _ωρειν 3 π . μ . _εις το Μπαι-Πα ς 'Λγ ' ου _Λοιιετιου και παρα την δ _' _-ειεπαυρωαιν των Λδιαν Αεροδρομιου χαι Τερολακκον , _ξναντι _εργοστασι ου < Κοκει Κολον , και _πειοατο νεχροταορειον _'Λρμι _νΙοιν , 0 α δι εξαχ Οη _κατανογχαστικη πι !) ληαις ,,. _^ . νναμει . ο ' ιτ , κιν · ητ , ωχ ,. Ε . Α ., 'λευκ (>) σιος 'Λρ . -28 0 Λ ) 67 και 673 ) 58 , ιιτρι _, _^ _νος ( ι { _7 _οκιγητο'υ Γαν _Λαντ _ροβερ Λ . τ' αρ . εγγοα _φης Ρ , 9 Γ 8 , δυο μηχανιον κονχρι , _μιανς μεγαλης κα ! μιας _μ'ΧΟαι . . 114 ποντων ξυλε _'ας 13 X 1 2 X 2 , 1020 _ποντιον 1 ΛΧ 4 Χ 1 , 500 Λολιχιων , . 100 _στνλοιν και διαφο ρου αλλη ξυλειας . Η πσραδοσις 0 _( Ι γ ' _- _ηι εις τον _τελεκταιον πλειο _δΑτην τοις μετρητο ις , εαν η τι μη ηθελε ΟεωρηΟη Ικανοποιητικη . Π . Ιεροιιοναχ _βο ( Μ _σειλιφ ) Λια υτεπο υτυ Σιεριφ , Εν _Λειοσοσια τη 21 η Νοε μβριου 10 _Α 8 . ΕΟΡΤΗ ΑΒ . ΙΑΚιιΠΟΥ _Φεριται ει ς γνωσιν του κοινοΟ , οη η ιτησια καθιερωμενη εορτη του 'Λγ ' ου Ιακω βου θα τελεσθ _ω εφετος εις την εκκλησ ' αν 'Α γ . _Σπυο'Λιονος Λ ευ _κοισιας ( ΠαλαιΑν Κοιμητη _ριον ) κατα την 27 . 11 .. 18 . Επισης Οα _τελεσΟη εσπερινο | 1 _ετ _Αρτοκλασιεις . 'Ε . ι τη Ρ . πιτρ _οππς ΘΕΑΜΑΤΑ η α γ ι κ ο Π α λ ο : τ ι ¦ : ε * Η σαρκα εχει δικσιωματα » ( Ρ ι τ . ζ Ι . ν ο : « Γαρυνος ατο _(/ _γοΛ _< 3 ς » # Λ ο υ Κ ο Ο ο 1 1 * 0 θαυμοπο-ιοιος » ι Ρ _ονισλ : ε 10 , 000 _κρε _& βστοκαμαρες _» _, Α-9 ι ) ναι ο ν : ¦ _* ιο σπιτι του _ττουλημενοο _ερωτιτ » _'Α ι 6 λ · λ ο ν , ι _^^ ΑνΟιο _^ _ιενυ ν * επα » , Παλλα ς ι « _'Εκσταοις καΙ _πα & ος » . Κοινωνικη _Ζωτ _ΤΠ 02 ΧΕ 2 Ε _Β 2 , ΒΑΜΟΤ ¦ Ο & Τακης Φανιι _οτςι ) ς και η- . δ ..., Βιαλα Βεωρ γιΑδοι * _. Λμ : _φοτεροι _'εκ' _ΚιΟ _ραια , _κΑιοσαν ( ιμ « ι /! αιαν . _υποσχεσιν _γει / ιου . Ο κ . Θω μας Ν . Ρουσοι , εξ , _ΙΑγιου Δομετιου , και η δ . Αι » γΟυστα Λοιζου , εκ _ΙΙενοικου , ιδωσαν , _Αμοιβαιαν - ι « _ιοσχεσιι : γαμου . ν ' _- ν · _' : /¦_ ' _?' - ? η Σ Τ ? ιΑΓ 2 : ΜΟΙ : ΒΟΝΕΩΝ Ι _ιΙς ι _σιιγι ( ε >· ιι > ωσιν : _ι ' ( ιγε » ν τ > ηγ £ IIοο _ι _« Λοιι , 'Λστικη ? 2 . χολης _^ 'Αγ Ιρυ Ανδρ εου . _Λευχοιθιειιι' ~? _ιενε , το ικλο γι ) νιας Επιτρ οπης · η (> _ποια κατη _οτισθη εις ~ ' . Λβμα . » Ιο Ακολουθως ·„ : _ι _ολιον : _· . . _'Λογυριδ ' ης ΙΙ _ροεδρρς . Μιι _^ ια . Οικονομ _ιδου 'Αν _τμτροεδρος _, . Βεω ργιος _Κυπριανιδη Βραμματευ ς , Βεω ργιος Ασσιωτη .. ταμι _εις , / . « Ι Κ « τη _ι 'ι- Μαο « _γκοΟ , : Γαντα _Λανιτιι _^ Σ _. _τειυ _^ ουλ ( ι _Λ-υσκοτον , Ελενη _Χοιστ ' _οερΟ £ _? _οιι ,. Βτα . Μου ποι 'λον ,. ' . 'Ελενη Π _ηλακουτ ' α' _ιιιιι :, _Κιυσ ' τα _Κυριαζης _συιιΛουλοιν V _Κιι ΦΟΡΛΙ ' _- . ' _-Λ ' . _·' _' ( _Ανιονι'ιιο ς _εισειρερε Αυο λιρας _ει ς τΑ τπμει _ον _τουι Λ _ τι-Φ ' _ι 'μαΤιχου _ι ννδεσμαιι Λιμεσου . _ΕΙσιρορειΙ νπερ του ως ανι _» _σχοπου . γινονται _δεκτ _αι υ . το της ερ . γραμματεως του Σ υνδεομαι δ . Μαρουλας Ζην & - , νσς η του Λημου Λεμεσου . ΠΚΝ . ΘΙ 1 . , : . . _ΑπεΟιοισεν . εν ,- _Λευχωσι _<{ εις ηλιχ ' αν 50 ετων , _χοηστη και _ιναρετος γι _νι ) , η Κωνσταντια Αγησ ιλαου ' Σολεα , συζυγο του καθ ηγητου , των Αγγλικων τοΒι Βυμνασιου Μορ φου ν ., Λγησιλαου Σολεα _. Η κηδεια της _ετελεσθη εν _Λευκοια _Ια επι , της _σορου _της · οε _κιιτετεΟησαν πολλοι οτεφιινοι . _- . _'Η . μεταστασ η εγκαταλειπει δυο Ανηλικο τεκνα και _Απαρηγορητον σι'ξυγον , πς > Ας τον οποιον ΛπευΟυνομεν θερμα σιιλλνπη _τηρι _α . — Αι μ . Γ . — ( ΜΑρφοι ' ) . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ Η χ . Αθην α Τι 'μβιου εισεφερε δυο λ'Ο ας υπεο Τη φανιλλα ς του _κριαουμενου , εις μνημην Ια _ιαννου Μυ _ριανΟονς . Ο χ . χαι η κ . Κ . Ι _ιανταζη κει ! Α χ . και η κ , Ι _ιικιοιιου Λημ _ητ ρ Αδ η _εισεηιραν ει : το — ( _οματιιυν πΤ > ν ΕλληνΑο _ιν Κυριων _< Εν ( ι ) σις » ιΙνα - , ΙΟΟ μι / . ς , εις _μτπηιιην Ιωαννη _ΜυριΛν Οη . Εισε φεραν _υπιρ τη Φιλο · _πτιοχοΗ Αδελφοτητας Αγιου Ιωαννου Λαρνακα ο χ . „ και η κ . Κωστ α Δημητριαδ η 250 μιλς _εις μνημην Πολυξενης _Λει-κοισιατοι _ . 'Τπιρ της Φιλοπ τωχο »· * Α-. δελ φΑτητο _ς , , ! , Δγιου . Λαζαρου _Λαρνακος {{« εφερ αν 6 κ . και η _^ - _^ λεα ρχοη _φυστφττ _) , κο _^ _ι . Α κ ., χαι η κ , Νικου _Λυσιω .. ) Ανα μιαν λι _ραν ει ς μνημην Κλεανθο υς Ιο _ιαννιδη χαι Λ Λ · η Χατζηλοιζου , Α κ . χαι » Ι κ . Κωστα ΙΙαναγιι _ητιδη πεντε λ _' _ρεις εις μνημην ι τ ης μ »)· _τρος των Χρ »· _σταλλενης _Ατταλ 'Α ου , Λ Οικο ς ΜαντοΒιε _ινη τρ ει λιρας χαι ο χ , Ζηνων Πιεριδης μιαν λιραν _ιι ς μνημην Μηνα _Ζαρμαου και Α Χ . κιιι . η κ . Κυριακου ΣιιΟ . ιανοΟ 5 ( ΙΠ μιλ ς εις μνημην Πολυξε » 'ης _Λειιχωσιατου . _ΚΛ'ΒΑ ΙΤΗΜΑΤΑ Ενοικιαζονται 6 ευρυχωρα κα _τοΙτηματα με αιτυχαρητηρια κ « 1 υδραυλικος _εγκατσσταιτιις _ιυρισκομινα _εις τον _ττλκον _ττολυ ουχναστον δρομον _Λενχοοιας , _Λιιι _^ ορος _Παλλουριωτισσης , πα ρο τδ Βκαραζ του κ . Χριστου Μι _« μηλιωτη , καταλληλα δι οιον . _δηττοτι _επιχειρηατιν . Δια _ττιρισσοτιρα πληροφορια _ΑπτυΟυνεσΟι Τηλ : 5350 , Λευ . κοκτια . ΔΙΙΛιΙ _ΙΙΙ ΟΙ ! 'π ε · ι | ιιινιιμ _ενιιι κατοικοι Ι | ο γιι ' Ο , υ . ΑμμοχοΙ ητ _ο » , δια του πα ροντος _δηλυ _υ ιι ιν δ » ι διν _Ανηνι _- ιμ εν ι 1 _χιι _μμιον _« _ο · λιτι χην _οονανι οσιν , ιις Λε ΙΟ ι'Ον ικαν ιιιις ζητημα τιιασομ _ι-Οα Λνιπι ι Μ ' λιι χτιιι κ ( _ιι _Λχο λιι _υΟιιυιι ι ν πιστως την γρα | Ιιη ' ι · ιιιυ Ι _ΙΟναρχι _μι Μακιι _ρ . ηι _ _. ι _ωοτ «{ _ΒεωρνΙ _' / Ι'λκΟκ _βς _Χοιροιλ « μπ * υς , ΧΑΜ · * Ι _ιρχντ _ζιαχβυ _, _ιιυπρ _ο Λχιλλκω _ κιιι _Μ : ινωλ η { Λ , Δαφνου , Ι ' . ΝΛΙΚΙΛ _ΙΟΝΤΛΒ _ΑΑΜ _ΑΤΙΛ Ενη ικιαζιιν _ιαι ιιιιΛλωμεν ιι ¦ Ιιιιμι ' ιιιπ ( η ) τη ι Λ » ι · ιφ _ο ( . « ι »' Κιιι _νη _τ ιιΜιν ιιι | 1 ιιλπιιι _ _ογιιυ , ιιο , 717 , Αι _ιυχιιι η _ι ιι , Ι 1 ( . ηρι »| ι > ριαι Ινι ιι τ ης οΙκ _ιας , _ιιιιι Ι ,. 10—ι μ , μ . Ι ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ ΛΑΒΝΣ Ε * _* ' - _^» Κ _·»»* _-Μ _^»»^ _ΜΜΜ _*< Ι _^» _νρι ¦ ι _ιι » _β |—Ι ,-Ι · _, »/ _,, _»»]»»* _. _^^ _Μ _«^^¦ _ι _¦ _¦¦ _Μ _^ _I _·^^ _Μ _¦¦¦^^^^ _ι _¦¦ _Μ _^^ _ιΜ _^ _ΜΜΜ _^ _Μ _^ _Μ _* _Κ _^¦ _¦¦ _*¦ _^ _I _¦ _Μ _¦ _ρ _^^¦^ _I _^^ _II _^^***«''^*^ _, _^ _ι _' _^^ Ε _Ο ' _απολΛυιετ _ε ιν « _< ι _« ερ « _νι τ » £ _« Ιιι ει την φιΜ κ-ην _αηιεοοαιροιν των Οι « ρωκ « ο : νεΙων . ιΙ _ιΟΜ _υΤΒΠΟ ' / ΙΙΟΝι » Μ . ( . Ι _Ν Τι _ιιιιιΝΤΙ _ιΝ υ » _, _εοωιιοιαμενα με _μηχ « νημ « 1 « _ΚΛΙΜΑ'ΚΙ _Ι ΜΟΥ _« υ ΑΚΙ'Οι ΗιΑΠΟΛΙΣ ΒΕΝΟΥΑ ΚΑΝΝΕΣ ΑΛΤΣΕΖΙΡΑΣ ΚΕΑ ΥΟΡΚΗ ιΚΙΙΙΠΙ _ι ΝΤ _Κ ΝΕ Δβκ . 16 Δεκ . 17 · Δεχ . 1 ι _Αλη , 20 _Δεκ , 27 _η ρ _< οι γγ ι βν εειια η _ς . _'ι » Μκδ _ειρ _αν την 2 Ιι ιν _Δεχεμιριου , ανευ ευΑ < μι «{ _Οπε ρτιμηοι _ω . Ι ΚΟΝ ΙΙΙΙΙΟΥ _ΙΙΟΝ Δεκ . 21 Δικ , 22 < _Λεκ . 2 . 1 Δ _* χ . 2 ι Ι « ν . 3 ) 5 » Ι προ βνν _ιι ι · επΙοι _ιι εις Ι _ιοι _ρχελωνιιν τι ιν 24 ) 12 ) . 1 ι _, εις Κο _<»| ιπλο νκα _τ ι ] ν 2 ιι ) Ι 2 ) _5 ι , χαι ει Μκι _βι ραν τι ιν 28 ) 12 ) 58 , & ν 3 ι * 04 _εμιοι < _Οπερτ _ιμηο _βΑις . - | ΙΝΤΙ ' . _ιΙ Κ _ΝΙ ' ΓΝ » Ι _χν . II · 1 * ν . 12 Ιο _εν . 13 Ι βν . 111 Ι *' , 24 ΙΝ 'ΒΚΠΚΝ 'ΒΙι _ΝΧ _Ι 'βι . 8 _'Ι'ιδ , 7 Φι β . 6 Φι $ . 10 Φ * 6 _, 18 [ ΔΕ _ΚΛΠΕΝΟΙ ΙΜ _Ε ΡΑΙ ΑΝΛΧΠΡΙΙΣυΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΙΙΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΙ Σ ΑΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΜΜΗΣ ι των « ΕΞΚΛΛΙΠ Ο ΥΡ » , « Ε ΞΗΤΕΡ » και « ΕΞΚΛΜΠΙΟΝ » , εφωΓιασ μ ενων με μηχανηματα κλ , ι ματισ μοΟ τοΟ Λερος . ι < . Ι _ΚΥΜ η ΟΥιΜι _ΥΟ ΗΤΡ , ΤΟΝ Ι Α 3 ΙΔ _] Ι β'Πι θΝ _ΙΛΕ ΠΡΑΚ ΤΟΡΑ Ι Ι Α . Α . ΜΑΝΤΟΓΑΝΗΝ ΚΑΙ ΥΙΟΥΣ ΑΤΑ ' Πρ _« κτι _> ρ » { τη { ΛΜΡ . ΡΙΚΛΝ _ΚΕΠΟΡΤ ΛΑ _' ι _'ΝΧ , Ι ΠΙ _ς Λι _χεν _κκ οι , Λε ) ιιαιν , 'λ | ι _) ι ( ι ) _£ υοτιιν , _Λευχ ωσΙαν , _Πς Κυρηνει χν - Δ . ΧΙ ' . Ιι ι _' , ΡΙιΝ _χχΙ ΥΙΟΥΧ _Λτι ., 1 ! 1 { Ι 1 » ? ιν — _ΧΤυΦΛΝΟΝ _ΙΩΑΝΝ 1 Δ 1 ΙΝ χαι ΥΙΟΥΧ . _7 > ι _γγ-μτττ»—» μ _· ι»—ι ιιι μ _.- ι , _γιτττττ—·« , _τιι _τυ—ττ _^» _μ _· _μι _*' _1 _ΒεΜ'τ »| _ι | 'Τ _« Γ' | _Υ ¦ _¦ ¦ ¦ ¦ _¦ ¦ ΜΙ « 1 ΤιΙ ¦ , ιι _υυι * νιΡΑερ / υυ / _^^^^ ! « υ' ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ * / _φ _^ _τ _^^ 3 Ι : Β . • , _^^^ _τ _V * ν _β [ _00 ι _ΠΑιλοδνΤβι % ( . ο α χ ι η _^ ιι φια _ΚοδΟ Υ Κ α Ι , Το _κενοταφιον _αθσνβτου Ιιρωος Ακδ . το πανδη μον και _επιΟλητικΑν _μνημοσυτον του Αθανατου ηρισος Κυριακου- Ματση , τΑ _Αποιον _ετελεσΟη _την παριλθ , _Κι 'ρια χην εις τΑν Ι . ναον 'Αγ ισς Ζωνης Αμμοχωστου , πριι > το 6 ουλια του Καθηγητικοι ) Συλλογου του εκει Ελλ _ηνικοΒ · Βυμνασιου . ΕΙς την εικαν _» μας διακρινεται το χενσταφιον _τοιι αγιιιν _ιστου εν μεσω κι · ανολευκων _χριοματων _. « ρ οτα ρ υ » _Ι Ι _Βκλλικβ Ηλεκτρι ο . Μιξερ με μΟλβ . Τιμη £ 5 . Πλ εων των Ι _0 Ο 0 ΡΟ . ΤΑΡΥ _εξυετηρετε Ον _Ισαριομες _οικβχυρβς στην _Κυπρβ . ΕΙσαγ _( _ογιΙς . ΔιιινημιΙς : ΝΤΟΜΕΙΤΙΚΑ 14 9 Ληδ _ρα , χ _« 1 Ιο ΑΛΑς Α γιου Παυλου , Τηλ . ( Μη . 1 , _Λυ ΥΚΙι _Π Α . _^ ¦ ¦ _Κ _ΙΜΤΙ _ΙΗ _'ι _' Κ _1 _ΜΙΚ 30 ΚΥΙΙΟΠΟΙΟ Ι , ΓΙΟΜΗ ΧΑΝΟΙ , ι ΓΙΟΜΙΙΑΙ _]|| Δννα | ιεΟ α να σας . τρομηΟΕυπ _ιομΕν ιιλα τα μη- ι χονηιιατα . Λια κα ιαα _χιιιιιν _πειντο ειδου ς _χιιτι ' ιιιν , [ _Χαρτοσηχουλων , Περιτυλιγματος και συσκευασιας ι προιονιιον χ . λ . π . | Επιση ς χα ρτονια και υλικα _δι' Β _, λιιυ _τοιις τυ · ι ιτους _« _υτιιΛν . Λεπτομερεις πληοο _φοριαι σΛς _παρεχοιται πειρα _τοιν λ Χ . * . Α ) Φ _ΟΝ Ε 0 ΤΤΟΥ υ ΠΟΦΛΙ _'ΔΙΙ , Οδυ ιολ _ιονος 1 » , _ΛΕΠν'ιιιΙΛ , Τηλ . ' . Οηο . 3 ΣΗΜΕΡΟΝ : _ιτυλεονοτ ) 77 _αφλαγοτος _, Αεικωνο _^ του _'Λι _εισνοιιΒε » . - ' _^ _νατ . ηλιου 6 . β 2 . Δ . 1 . 37 Πανοελ ηνος . Α _ΥΡΙΟΙ _Τ : _Ια _παιαυ τ » 0 _ΠιρααιΙ , _Καβ _ανβ ηΧ _οαιου . ΦΑΡΙ » ι ΑΚΕΙΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥ _ΟΧΤΑ . _Τετειρτη . 26 , _Νοεμβοιου : _Λειτκιοσια : Χρ . Κοποπ _ουλοιι , _γυινια Σολωνος — _Ιπ-, _τοκοε ' _ιτους , Ι . Γ ουρου _ι _φαρμακειον Μαρκιδη ) , οδο ς _Ψειτεριομενης _αρ . 23 — 31 και Α . Κιοι ' φη , οδος _Κυρηνειας ( Ιρ . 16 — 18 . Λεμεσος : Ι . Ν . Βιςολε _μη , οδος Σπ , αρτιι _ς Αρ . 7 . Αμμο χωστος : Τ . Β Μαντζοι _ρα . οδο ς Εδο _ιιιρδοιι αρ , 42 . , Λα ρναξ : . Κ . Κνρι ακιδ η , _ΑΑΑς _ιι _ιχτοι ρ ' _ιις _αο . ι ο . „ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡυΜΕΙ _ΓΝ Σ ημερον _Τεταρτην Λνα · χαιρει Λεοοπορικ _ον ταχυδρομειου δια _Βαλλιαν , Ολλανο _ιειν , Ιταλι _εχν , _Μαλταν , 'Α γγλιαν , Ην _ιομενας Πολιτειας Αμερικ ης , 'Ιορδ _ανιαν , Τουρκι αν και Ιαοαηλ . 01 ταχυδρομικοι _σαχκοι _κλειου-γ δια μεν τας _επι _συστασει επιστο _- λας τιιν 7 π . μ . ωραν , δια δε τα ς _συι-ηΟ _εις την 8 π . μ . ΑΠ ριον _Πεμπτην Λναν . _ιορεΙ δι ' _δλας τος χωρας τοΟ κοσμου , πλην τ ης Ιοριιανιας , _Τοιιρκιας , Ισ ραηλ , Μαλτας , Πακι σταν , Κευλαν ης . Γιρμανιας , _θειιλονδης , Μαλαισιας και Ινδονησιας . 01 τοιχυΛρο _- μικοι σακχοι κλειουν δια μιν _τα ς επι _σνστασει επιστολα την 8 π . μ . _οΙ ραν , δια Αε τας συνηθει ς την 3 π . μ , Λια την 'Λγγλιαν _ιιναχωρ _ε ! τειγ » _'Λρομειον και τδ Απο γευμα , οΙ δε _πΛκκοι κλειουν την Ι . ' . ΙΟ ιι . μ . και 5 . 30 μ , μ . Αντιστοιχως . _Ιε-θν , _ο ς Ι 'Κ _ΑΘΗ . Μ . ερι ΒιΗ ' ' ' _ΠΡΩ-ΙΒΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΖ _^ · . .. ¦ * ' _Δκοθυιτται ' . _· . , . ¦ .. ο « ο .. .. . : . - . . -. _ ' ΣΥΜιΑΚ _ΤΙΚΗΣ λ 'Λν _^ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - .. . _·¦< , _ . V ' ¦ _/' *' , ·/ _¦' -. ' Α _ι : ' ¦ ' : » _£ κ ) ρ _ν . ' η . ς : _' . . , _ΕΤΛΙ ι > ΕΙΑ « Ε βΜΟι !» ' ΛΙΔ _ι _αχ . ι ' - · - _ _+ ¦ · ι : ' : κ- · ·~ ' ' < ν ' ' . ¦ ' Τ ' Ιρι ' β' φ « Ι β ! 1 ,. < Οο 6 ς _Σοψ 9 κι . ιους Ιρ , 3 ,. .. . Ιηλ . / , _232 ? Τακ . ΝΑ 3-49 . . . . Λ _» υκι » ω - Κυπρου . ·' ¦ , ! : Τ , η-λ * ν _ι _> α ι ι κ η . ' . . .. ... Α , ι . · . Ο θ υ . ν ο ι ςι _· ,. ' _ _,- _' .. « _ΕβΝΟΙ » _.,-,.. ' ' : .. * ι »_ ν 6 ρ ο μ ο Ιι ' ' · ' _'βοιιτιρΙκοΟ : ' • Ετησια Ε 4 , 500 μ ! λς , - : '¦ ¦ . _Εζωτιριιιοιι : '' Ετησιο ' _ει _, ωο μ ( λς _ι ¦ _ . _Εκααιη ' οιηιρομη εινα , _κροπληρωτια .

Τίτλος Θέμα Σελίδα