ΤΟ ΦΕΣΗΓΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ _0 Ε 1 ΒΡ 0 Ν Απο την ατιμητη _εθνικην μας κληρονομια Η κκρ & σταυις της ιι _'Ορεστ _χικς » του Αισχυλου με _σχηνοθεοΙαν Ροντηρη _εσημοω _^ _μεγαλην _επιτυχ _ιαν . _— Η πανηγυ ρικη _εναρξις των _παρ » _στασεων _του _^ _Φεσ-Τιδαλ _ηοι _ρουαι _^ του πρωθυπουργου κ . Καραμανλη και αλλων επισημων . — Η αψογος οργανωσις απα τον Ο _ργανισμον Τουρι _βμβυ κα » την Περιηγητικ ην · Του εν _-ΑΓηναις μονιμου _ανταπ οχριτου μας χ . Δ . Α- ΧΡι £ ΤΟΨΙΔΗ . ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ , Ιουνιος , — ( Του _υπτιρΒαλμι ιου | _'θΟ . _*~ _ΑοΒροψε _χαι _ςι _^ -ς για 1 11 _^ _Λχω _^ ια _« ι _^ ρω :. _οτους * _χρου Β , _ουτους _τ _, _οτιυος ν _ωιιινεπο _Ελ Ι / _μγχο _τρ . _ωμο : _ικι * _ωιουσιΒριχ _ιρονιι-ρυς _, αΙωνιος ( ο 'Ελην , κΛς τραγικος _λωγος , κυριαρχος και ι _πιβλητιχως . Ξν . _ωζ-ισε κ « _ι ηοΛιν στο ωργαιο θεατρο , -της _'Επι & _οωρου _* } ' _Λτμοοψιιρα' _-της Αμ . χαιαι _τραγοιδιας _^ ζ _^ οαμε _*< Μ παλιν _στβγιιιιι _ει _, _ωρσεως και συγκινηθει . _* μεθα ογο « _διοςν τιο 6 _φ « ρ _ € Β η _«* ω . _Οαρκι * και _μεοα στην αποβ _£ ωση -. _τοι ητο · 3 λογου , μουσικης _^ και χορου τι _, η ι _« . γαλ . ιπχΜΒ'ης τριλογιας του Αι _σχ-λαυ * Ορ _6 οτεια » , · : «> ο εγχο _^ νια . _σε _ψε-κ > ς - £ _» Φι . τιΑ 6 λ * _Λρχαιου Δρα _μτΛος της Ετπ & _σωρου _, . Το »> ε . τε » νο _^& στι 4 _· _ιι _αρχοοκ _τυ _τιεοασμενο Σα 56 _ιποχ 0 ρ £ _αχο με _τΙς _τταρσχηαιΗ ι , ς του _^ Λ . γαμεμνονος 3 < _ττρωτη μερα ) _κοτι των _Χοηφορων * ψχΑ < Ευμ £ _νιοω *> _{ δα > τερη μερα ) . Το πιο αξιοσημειωτο γεγονος στο _ψι , _τεινυ _^ _στι _. υαλ _€ . 1 ναι πως η τρι λογια _ωνεΛΛστηκβ _* ιε _σκηνοθεσια του κορυφαιου _σκηνοθετη ιας Δημ _^ τρη _Ρονιηρη _, που _εγκαινιαοεν Ετσι τη < ΜιΕργασια του _^ _ιε το Εθνικων θεατρον _Οσκρα απο 4 χρονα 6 ια κοπη . * ΟταΛ » _( πριν 6 εχα χρονια , υ Ροντηρης ανι _/ _ιοιζιΕ . _τραλ _ι τ _^ ν * Ορ 4 _οηεια » με το 'Εβνικον θεατρον στο 'βι * ιον * Η _ρωδου ( _γρωψςψι . -πως _ιγκ ? _ν · το ιιιο _ουγκλονιοτιχω κολλιτε _χνικο γεγονος Και σημερα _ι _^ πο _ρουμι . να _δχσχηρυζουμε πως ο Ρον _τηρης , στον _ΙερΛ χωρο της 'Ε . τιιι _> συ ρου _ετιανελοΛε τον τιαληο του 3 βλο δινοντας σ' ολοκληρο τον κο σμο το μη υμα ττως η , Ελλαδα _ιι , α _κολουΟει ν 3 _τ _· αι κυριαρχη στο Πνε . _0 μα Γ . ττρωτη στην ερμη εια της αρ _χαισς τραγωδιας , της & . κης της α _τιμητης εΟννκης _κληρο _^ _ομισς ,.. Το _ζ με την < 5 Λη _£ _< ιω > ητη Μαρικα Κ στο _ττοολη χαι τον Δημητρη _Μυρατ ( τω ρα | ιε την Αιναε _Σν . α & ινου χαι τον Θανο _Κωτσοττουλο . * Η τριλογια _ΟΛιΑαστηηε στη Υνω στη λαμπρη μ _^ _τα-φραση του Ι . Βρυ _τιαρτι _, με μουοιχη _Μενελ . ΠαλλαντΙ ου , _σκηνικα Κλ . Κλωνη ) ελδυμαο ! ις * _Αντ , Φωκα χαι χορογραφιες _Λουχιας . _Στπυς _κυρ _^^ ς ρολους οι Αννα _ΣυΛοοιιου ι Κ . _νταιανιιοτρα _θοτνος Κ & ιιο 6 _τΒοολος ( Ορεστης ) Κωχια _ΠαΛ _^ Λωτου ( Καοσανδρα ) ( Πιτσα _Κστ ' . _ιιτσινεβ _( _Ηλεχτρα ) . Δη _μ-ητρης Πσπιοιι { , _χαηλ ( Απολλων ) ( Ι . * Απ <> σταλιοης ( 'Αγαμεμνων ) _Στε λιος Γοκο _< ιιτς (> κηρυκαςι ( Γασιλης _Καναχτις ( ΑΙ _> ισβ « ι . 0 σκηνοθετης , · που _πριοτος ο' η λοκληρσ των κοσαο ι & ωοε ' την ερμη _νεια της αρχαιας _τραγωοιας , _δαως την εμφανιζει σημερα το _'ΕΟνυιον θεατρον , ηδη _αττω τοΟ 1935 , με δι εβνη πια _αναγνωρνοη , _€ & _ωσεν _6 λη του την ψυχη οτο τεραστιο Εργο τοΟ _ωνε-δσσματο ς ολοκληρης της τριλογιας κατι ττου σπανιωτατο : _γι _νε-ται &! φ _οποιοοηττιοτε . _βιιατρι _, χο ουγχροτημα σ' ολοκληρο τον κοσμο . Κυριος του θεματος _^ _υσΟυτατος γνωστης οΛων των _ττροιλημωτων , _ερμη _^ _1 _^^ _ΒΒ _ικων και τεχνικων , ποΟ παρουσιαςιει η _Λρχαια _τραγοιδια : _, Ι οωσεν _ενοτητΡι ι . ρμη · .-ιας % τιαλμο και ψυχη σε καθε σκηνη , σε κο _£ ε στιγμη της τριλογιας , Ι & ιοφυης οε συλληψεις _εοευρετιχος στις > _-ε-ταο μιρε _· ες ( εσωσε σε δλο του το μεγα _λειο το δεος της _Βραγωδιοτο _, που 6 _γαΙ _ ι : ι τοσο αττο τον λογο , δσο και τον ρυθμο στην κινηση και _οτη μουσιχοτητα _καΟιε , φρασεως _και καθε τονου , * 0 χορος , το μεγαλο προβλημα της _Λρχαιας τραγω & _Ιας το ιλυσεν υ Ροντηρης κατα τον Ι _κανοττοιητικωτερο τροπο με την ι μαδ _, κη _απαγγελιο : των λυρικων _μυ ρω _·^ με την _ακοτγγελια απο τους κο _ρυφαιους των διαλογικων μφων , με ρυθμικη κινηση και με _τραγουδι ( σπανιοτερα ) στους θρηνους και τους _κολιους , * _Επιβλητικος α χο ρ ος των Αργιιων γεροντων στων , ι _'Λγοιμεμνοτ . α . _^ λαμπρη _συιβεοη _πο νου ΚαΙ _ονινοιιρειιε ι ας ο χορος _τ & ν _χοηφορο _. » γαινχχων _οτις _τΧοηψο ρ : ς » , _Σι , _οχη οτι | ν συλληψη , αυν ουν θ £ Χ _3 η και _σαν 6 . _Α _^ ανιοη ο _( _ιακαΑρι ος χορος των Εριννυον _^ _!& _ιως 6 τα : ·/ χοζτο & ιωχου » ' τον _μητροκτυνσ Ορ 6 οτη _, απετελεσαν μιω δημιο . > ρ γ ια που _Οα την ζηλευε , σαν επι _χουτ _^ χχ _^ και ο _τι _^ ο μιιγα _>^ θ ( ιυης οκη _νσβι-της : ΟΙ χ _^ ρυψοιοι _το-Τ' _χορου , _κ < _χΙ _Ιδιος οι _κομ < . _* _φαιες _οιις δυο τρ » . τ > 'ω 5 [ _£ ς με τον γυαι * £ Ιο χορο , « : ρατησαν το < £ αρος του ΛΙσχυλ £ ιου λογου με δλη την επιιαλ > _Λμε _: νι | αρ _χαιοπρεπιια και ιαρ-τητα _. Οι κ ( νη _σετ . ς του χοροΟ _τ _χατω απο τη >* ενι κη _οχηνοοετικη γραμ _ ιη και με χο _ρογρσψια της Λουκιας _, ησαν α _?^ η Οινα αι _)< _τ / ες % μερικες φορες _6 _Α _ττο τελοΟοαν πινακες επ _^ _-. ητικοΟ μεγα λειου σε _ρκιιΟδ _^ σε _χρΓ _^ χ π _κσι οε παλμο . Απο _αποι |« ως τωρα _ερμηνειας των διαφορων ρολων , αζιζει να ανα _ι _^ ρ Οη _Χωριστα η δημιουργια της _Ανντχς Συνοδ _^ Ου στο συντριπτικο ρολο της _ΚιΛιτα _^ μνηστρας , που ερ _μηνευοε το 1949 η μεγαλη Μσριχσ Κοτοπουλη _και' το 1954 ι στην _εττα ναληψη , η Ελσα Γεργη , Η _εχλχ _κτη πρ _& _καγιΛ · ιστρια _απεδειιχ με τη δημιουργια της _σιττη δτι ειναι αληθινα μεγαλη τραγω & ος . Ειμαι Ιδ ι αιτερα ευτυχης γιατι , _υταν για πρωτη φορα εδωσε το Ε _&· ιχον _θε στρο _ρεΑο οι αα / αια τραγιαδ ! α οτη _ΣυνοδινοΟ , να _παιζη _Πολυξενη στην ¦ Ε καβη στω 1955 # _ημοιΛ 1 μεταξυ { _.-χ _'ιικ _^ που _Τιρο _&? . _ε 4 αν για την η Οοποιο αυτη μια ε / να 1 ρε . _τη σταδιο & ρομ £ α στην τραγωδια . Κ ι * ηρΟεν η συΒ _.-εχε _^ : Αντιγονη , στην ομωνυ μη _τρανωδια _, * _Ιφιγενεια _στΙς δυο φο _^ ια _ Κλυταιμνηστρα στον _« Ο ρε στενο _^ _^ ο * _ε _η δηλαδη _οττυ τους 6 α _ρυτζρ _αχ _, και _τραγικωττρους ρο λους . Κα ! η Συνσδ _, νοΟ τον _ιιτ _, χχλι περα . παλ _?^ καρισια χωρις να λυγ ( ση _οΟτε μ α οτι _^ η , Ο Θανος Κ _ωτσοπουλος ι σαν Ο _ρεοτης ι _εδωσιν αχομα ε > . α _δειγι _^ α του _ιζοχου ταλεντου του και ΙδιαΙ _τιια της επιδοσεως του στην αο χαια τραγωδια . * Ηταν λαμπρος στο δυσκολο και . ποΑυκο > _ιοντο ρολο _τιυ _, που καλ . _υπτει τα δυο με _, ρη _ιης τριλογιας . Ιδιαιτερα πρεπει να _^ ζαρΟη το _παιζιτιο της Κακιας Παναγιωτου σαν _Κασσανδρας & . « ρο > Λ που δι επλαα : και πριν 10 χροννχ Φετος δμως ηταν ωριμοτερη , _πληρεστερη } π · . ο . χυρ _: α των _εχφρατικων της με σον σ' Ενα _δυχικολωτατο ρολο δ που η υπερδολη ι . ιναι εΟκολη μω και ε , _πικΙλΕυνη . Σαν { μφανιση _, σαν Οφος σαν _αρΟροχτη και σαν δραμα Τ _ι _Κοτητα , η _Παναγιωτου _ζεττερασε τον εαυτο της κι * εδοοχν ινα τε _>^ _ε _^ _ο υποδειγμα του _τι ημπορει να δωστι το Ισχυρο ταλεντο μσζυ με την επιμελημενη προπαροχικ £ υη . θαυμασια στο πρωτο της _ντΕ-που το σε πρωτευοντα ρολο η Πιτσα _Καπιτσινεα σαν Ηλεκτρα . _Σεμνη και πονεμενη , μετρημενη στις εχ δηλωσεις της , με κοΟαρη αρθρωση κα ' ι συμπαθη εμφανιση , _£ δωοι . ν υλη την ευγενεια _της ατυχης κορης των Ατρειδων . Η Ηλεκτρα των « Χοη φορων * , ως _γνωστον ( απεχει _ττολυ ως τυπος χαι ως δραματικη μορφη _αατο τη Ηλεκτρα σιην ομωνυμη τραγωδια του Σοφοκλη , οπου ειναι πολυ πιο _ενιργητ _^ κη και _% σχεδον , & ηριωδης . Αξιζει Ιδιαιτερα επισης να ση _μειωθη η θαυμασια εμφανιση του Δημητρη Παπαμιχαηλ ως 'Α . πολ λωνος , μια επιβλητικη _τιαρουοια ΟΙ δοκιμασ ιΑοι _, τελος , καλλιτε _χνες του _'ΕΙ ) _νιχου θεατρου Στελ ( θς _Γοχοβιτς ( κηρυκας ) , Παντελης Ζερβος ( φυλακας ) , Βιαννης Απο _στολιδης ( Αγαμεμνων ) . Γασιλης Καναχης ( _ΑιΥισ & _ος ) _^ ΑΟσΛασια _Μουοιακα ( Γαγ _, α ) _# _Δεατω Δισμαν τιδου ( _Προφηπσσα Πυθια ) και Βκε λυ Μαυροποολου ( * Λ & η . να ) _, _συκ πληρωσαν χην οιρτια ιπαρασταοη _, ' £ 2 ριομ ( ν _€ ς σκηνις οαν το _κυνη γητο του Ορ & _πτχ _ωπο _τΙς 'Εριν . ες _^ η σκηνη της Εζυλλης φ _^/ ης τοΟ ' Ο ρεστη για το Μαντειο των _Λελ φων ι Ιδιαιτερα δε η λο _^ πρη τελικη σκηνη _ς _μι-τω τον συν _^ ιιαομο * Α 6 η νας και Ερινν _^ _ιΛν και η ε _· ι ( ι 6 λητ » κη πομπη της _<& _το _^ ωρηοιως , ησαν _Αληθινα συ > _τςλον _^ _στιΛι . ς _προυνη σαν αληθινη _εζσρση και' συγκινηση και _χειροκροτηθηκαν θερμα . Η ΟΡΒΛ _Μ _0 Σ _1 _Ι ΤΟΥ ΦΕΣΤΙ ΓΑΛ Περα πο την _καλλιτεχνι , κη _επιτυ _χια της _<* _ΟρεσιΕιας > , που οφειλε ται στο Ε & νικο θεατρον . επιτυχια σημειωνει και η εν _γενε _^ οργανω ση του Φεστιβ < 5 Λ | που _οργ'ανωνιου , _^ ως γνωστον ) , ο 'ΕλληνΙχος _'Οφγα νισμος Τουρισμου και η Ελληνικη _Π £ _ΡιΤΥ τ 1 τ , χ η Λεσχη παραλληλα με το καλλιτεχνικο μερος , Και φετος _λειτουργηοχν αι | ογα ο δλος μηχανι σμος ε _7 , υπηρ _£ _τησεος του κοινοι ) . Η Τροχαια δουλεψε θαυμασια οι τουριστ _ι κες _οττηρεσιες _οτην * _Επι δαυρο , στην Παραι _. _Ια της Επιδαυ ρου , στο Λυγουρ _^ ο _, στο Μαυπλιο ατο _Λργοα στην Κορινθο και ο υ > _ωκληρη τη 6 ιαδρομη ησαν οτη 6 ι _αΟεοη των εκδρομεων . Παρα πολλοι δ _^ _νυκτερευσαν _οτις ανωιιρω πολεις και στα _χοριω , κα _£ ως κα ' ι οτα η σια Παρο , 'Υ & ρα και _Σπετσες . Η _ΒΚ-ριηγητιχη Λεσχη _ωργοτ . _ΧΛτε , ι την λαμπρη _πειρα της , _δεκαδες _ικ δρομες _μι τιουλμαν , με κοινα λεω φορεια και με τιλοια , απο την * Α 0 ι _^ * ~ ι -ιΑν Ι Λ _* ι _* _τι _ α : η'ι _πτ > _Ρ- α _Λ _?· . _Π επαρχιακα κενιρα _, Ολες οι . μετα κινησε , ις _? _γινοτυ με συστημα , ακρι . ιεια και _ταζη _. που ειναι τω σ _^ αα _νιτοηεΟεν _τητ / Π _^ _ιηγητικης . 'Επ [ π > -εον , η Λεσχη εγκατεστησε _σταΟ μους τουριστικης ει . _υαηρετηοιως οι διαφορα _σημιισ : της διαδρομης και οτις εν & _ιστ _, ιακ'ς πο _?^ ις , που απεοει χθηοαν _χρησιμωτατοι στο κο » νον . Επι πλεΟΛι _, _^ γ _^ _ατεσταΟηοαν . _σταθ _ιιοι _τιρ < _ιττων _Λοπβιιων _τοΛ ¦ _Ελ _' . _ΑχΛ ΣταροΟ σε _οηιαεια της εζ , 189 χιλι ομετρων δ | _0 & _ρομης Αθηνων — * Ε πιδαυρο 1 . ! για , περιπτωοη _ατυχημα των . Ευτυχως δμως τροχαια _δ-οοτυ _χηματα δεν θΛ · ε 6 ηοαν , παρα τη με γαλη κινηοη των _τροχοφο _^ ων . _'ΛΕ , _ι ζει επισης να _^ ιαριιη η θαυμασα _συα _4 ολη _, στην επιτυχια των πρω των παραστασεων του _Ψεοτι _.-ιαλ , της Χωροφυλακης της περιοχης _Βισχιτλι οα καθως και του Στρατου . | Τα νυχτα πολλα _γραφια σημεια της δαδρομης της . Επιδαυρου—Μου πλιου ¦ ( τοπια _^ εκκλησιες , δενδρο _στοιχιες » ιλπ . ) εφωταγωγηθηοαν * _Επισης _εφωτοτγωΥηΟησαν οτο Νσυ πλισ η 'Αχροναυπλ , ια , το Παλαμηδι και το Μπουρτζι το βραδυ δε καη χαν στο λιμανι _θαυμασια _ττυροτεχνη ματα , Την _εναρκτΒ _$ ριο πο _^ σ ταση του Σα _** οπαυ ιε τον τ * Αγο 5 _μεμι , οιιΖι _παρηκολουβησοτν 4 , 200 _θεαται _) , με _τσζυ των οποιων ο διευθυντης Βραμ ματων και Τεχνων του υπουργειου Παιδειας κ . Β . Κορνουτος _, ο προ ε & ρος του _'ΕλληνυΛου _Ορτ _/ _ανισμοΟ ΤουριοιιοΟ κ , Μ . Β _^ χ ? μαζοκλου , ο γεν _^ ος γραμματευ ς του Οργανι _σμου Μ . Φωκας , Λ αντιπροεδρος της Γουλης κ . Ι , _Κοντοβρακης , πολλοι ΤΒνευματικοΙ ανθρωποι χαλλ _| τεχν « ι κ . α . Τη δευτερα πα _^ ασταοη _^ της Κυ ριαχηα με τΙς « Χοηφορους » χαι _τ ! ς « Ευ ιεν 1 δ £ ς » | _ιταρι _^ _ολουθησοΒν 7510 _Οεαται , _μεταζΟ των οποιων ο _ττριο Ουπουργος κ . Κ , Καρο _^ ιανλης , οι υπουργοι κ . κ . Κ . Πο _^ _ιοκωνσταντι _νου ( Β 4 _Γογιατζηο , Τρ . Τριοντα φυλαχος , Ε . _ΚαλαντζΒ | ς . ο _μεχρι τουδε Δηι _^ αρχος Αθηναιων κ . Π , _Κατσωταιι ο διο ι κητης της 'ΕΟνι κης Τραπεζης κ . Χελμης , η κ . Κυ βελη και πολλοι αλλοι διανοουμενοι και _καλιτεχναι . Και _τις δυο παρα στασεις _πσρηκχ > λου 0 ησαν οι α _^ ωμα _τικοι και ανδρες του _κατοατλευσαν _τος εξ αφοριιης του Φεστιβαλ στο λιμανι τοΟ Ναυπλιου 'Λ _^ _ερικανι κοΟ _πολεμιχου σχαφους . ΕπΙσης πολ λες εκατονταδες _ζενοι , κυριως Βαλ λοι _. Βερμανοι και * ΑμΕρικσΛθι _, που βρισκονται σιην 'Ελλαδα _, Στο τελος των δυο ττοφαοτασε ων το κοινο κατεχε ι ροκ ρωτησε τους συντελεοτας της επιτυχιας , ανακα λωντας επα ι . | λημ _4 ιενως στο προοχη _^ ο του ς ηθοποιους , τον σκηνοθετη κ . Ροντηρη , των μουσικο κ , Παλλαν _τιο και την χορογραφο κ , _Λουκια . * Ιδιαιτερα σογ « ινητικη _Βιταν η αμγ μη που ο _πρωθυπουργος κ . Καρα μανλι , η _, _οννοοευο _^ _αενος απο τους _λοιττους ' _υττουρΥΤιος κσλ τους αλλους επισημους , _υτραχωρηοεν απο την ορ _χηστρα στο πτροοχηνιο και _συνετα * _, ρη με χειραψια τους βασ κοος _εκ « _λεστας Αν »« Συνοδινου Θανο Κω τσοπουλο το 6 ς λοιπους _προτσγω νιστας , τον κ . Ροντηρη και _τοΟς λιη _, πους _ουντελεοτας _της επιτυχιας . * Λ μεοως μετα τον κ . _Καροχανλη _, ο γενικος ο _, _ιυΟιΛτης του ΕΟνικου Θεατρου χ . Αι μιλιος Χουρμο _^ ιος αγκαλιασε και _ηοιτα _^ η . (|> ωια ιον κ , _Ρηντηι _* ι _κι ν _ΟοτιρΕΚ και · το _* Χ λοι πους _οντελιοιοτς _της _παροχττασιιος μισα στα ζωηρα χειροκροτηματα του κο , νοΟ . Κ ι * ηταν αυτο η _' . πι σφραγιση της ουι _^ _ργασιας τοΟ κο ρυφαιου _σκηνοθετη μας με ιο Ι : Ο _^ ικον _Οιχττρον και το τερμα _οντ ι ζηλιων _κιιι _ττηρει , ι , _Υηοχων _μεται , ο των δυο ανδρων . Και _μερικω _εττιττιοτικα πτοι _χκια : ΟΙ _Οτ . _ατοΙ _της οιιπερας τια ρασταχκως , της ΚαρΛ _^ , _^^«^ ν στο Αρχαιο θεατρο της Ετιιοαι _'^ _βυ με 32 _πουλμαν . 62 λεωφορ «[« . 594 Ιδιωτικα _οοιιτοκικητα 3 Γ ( ι μων ( 57 _|)( νκς 6 ι « _φοριΛν _Υι _* τι 1 ) δΒ _^ ν νιΒ * λλη _1 κη « Τ < _ΚΡιΤΒ ( ΚΛιλιη * , ΚαΙ *« ιτι τκ , _λτοτΑΙοι Τοσο η Λι ιιΛΑ « ι του _'βΙν _, χοΟ _θεατρου « πο και ο , 0 _( ιγπνιθ _| ιΛς Ι ' ουριπ , _ιοΟ _, η Λι ιι * ΛΛ « ι ) του Ι _^ ΟνικοΟ Ο # _ατρο ι _> και Π _« _ριηγτιτικη Λε _* τχη η Βι κη Λι ιυΟυνηη Τυπου _τοο , νικ * ιργ · Ιο » ι _Προεδριας της _Κυβιρνηοιως κ _»^ ο ' _Αοτυνομικις Αρχες διηυχολι . _Μιν τους ηολιιπλη Οεις & ημεοιογραφους _•[/ ΛληνικοΟ κα _> _ι , _ινυ μ _τυιτου , ιους _ιιεριποιηΟηχαν και _τουη ηηρεΛχον _κα Οι . ο _^ ιυκολιΛτιη στο ιργο τους . _Κ « 1 _Λτιο _ττς _οιηΧι . _* _ιπΙπΑς Λ _^ _νρω _ηαΟΙ ) κον ι * Μ _μα τοΟν _ο _'/ _χαριυπησω _, και δη { ιοοΙςι _( _Οι _^ _ιΛπιΛα _, Λ , Α , _ΧΡΙΧΤΟΦΙΛ 1 ΙΧ _^ Ι 1 ΓιηιιυιΙ | Ι |« ΙΙΙ 1 ΙΙΜ | ΙΙι ΙΙ _1 ι » : ι | , Ι 1 : ι _|·| ιι ι _. ιι _. Β , _Ι-ιΙ-Ιι | _,,,, _,:,, _ _,,, . ι _,. _ιιιι , _ιυ · > :. Μ · ι )¦ ΠΙ ι : ¦ . <¦ Ι ΤΟ ΙΑ 2 ΙΔ Ι ΙΜΥ ΒΑΜΟΥ ΜΙΣΕΛ Ν Τ ΑΛΕ _^ . ΠΕΡΙ ΛΗΨΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΗΒΟΥ . : γ ΕΜ ! 2 Ν ,: · Η _τΑι > νουα ι | υα . | ι )* ρη . _ΠοφιζιΛ _*! _^ _ιιρω 6 _ιν _ιχιι _τκττερα κα ! _,. _τιου η ψ χ _Ι 0 χ : : της την £ χει / 'ιγχβ , _ιολ £ ( ψ £ _^ _ι ' _ιιονη _» _1 _«·«^ ν ιω ν · αιπιλ- λο _4 η ιη , ν ' _(& ο : της Μαρθα ωα · το · βωρ _^ ς της _σ-ιντηρηιχιως της . τον _^/• _Ιηερτρω _!! _^ νι ' ., _'ωζολ 1 αν πλουσιο ' , 'τ _ριαντ < _ψτενχαοι τηχ ) το _^ θιορεΒ < γι . _ροι . _'ΟΗτι _^ ρτρον _ειναι ' χαμψος λι . : _ν _' _νολογος ( _υπομονητικως και δεν _$ α ( ' _ι _^ _ιαι να τκ _,-. _ραφπιιι : _Λτ * ' _ιω _σκ . ληρα _7 , ογια _τη _£ < . _Μανιιας _^ Στο _ελΛετι κα ' . _ζε _ο 6 αχεΤο _οτιου _φΟοηουν _για . _τι | ν * θ € _λη η του μ _£ λι / κς . η Μονικα τρο . ¦ _( . _ιω-ζει _^ κι * 'Λ ? οΟ α _$ ην _« ι στο £ _<^ ια . τιο _^ : τους _υνα _^ _οτιιιιιωμα _χλΙ _ι _ α τριαν . , ' _τωψιΑ ? _Λ _<^ υ > Ει κα ' ι : τ £ ρ _* . αει την ν _^ _ι ρωτη νυ _^ ςτα του _γον « ι στο _γκαρος του ι _^ _νοοσχιιου _μιααζ σε μα « Καν _τιΛο _3 _ο > . ' ι 0 _ΗττυρτρυΛ την _ρωται : ι ' . τ * , αλλρ , τιρωι _ηρεμωιατος ττου _τιι ' _ροσι : τη _ _υχτα κι ' η Μονικα του λ _£ ιι ' . την , _αλτ _( 0 _ςια , Στο ξενοδοχειο του _'Λι . _ντελτοτεν _ατην 'ΕλΑ £ _τια γν < ΙΡ _^< ιττ _} αν μι . την _εκκοντιιιιιη δουκισσα _ΓαρντεΜφεντ _. ' _Σι λιγο γνωρισαν _κεχι το _>· υιο της . •·' £ ο < _ωραιο νιο _, _τε > ν _'Αλιιη . Η ζωη τους απο . την ι _^ μερα της _~ _γνω ριμιας οργανωνεται ·* _ι ! πως και για ' _> ι £ ι μη την σναγκωση να κοιμαται _: στο γκαραζ 6 Μπερπραν αποφασιζει να τιαη να _ενκαπαστα & η μονος ' σ' _£ α . _ξενοδοχειο τοΟ _σταθιιου . • κ _Κατιοια . '& ιαΟεση . _μΛιανοι _: 2 ς . δισ-¦ _ιιατι _^ ο τη _ΚοΛΚκα ττου & 5 _Λε > χ . να _τη > αγχσλιαση τωρα ο _Μ-περτροΛι . δεν _αλλωζει την _^^ ιχρστητα _( ιεταξι _» των σχεσεων τοΟ ζευγους και οι _) . ΠσΛζιι μαζι του Πιγκ _ττωγκ και _πληροφορειται τιως Εχει αδυνσ _^ ιια στη ποιηση και Τη _τιχνη . _'Λργοτερα ( _βτσν _δγηχε _μελαγ . χολικη μονη , _γ _^ ε « _Λυχτερινυ _, _τιε _ριτιατσ , η Μονικα _ενναντησε παλι τον 'ΛλΑξη μ · 6 α _( λος του _αρχι . ζει να ι . ιτο & εικνυη _λαιααργες διαι _οεοεις . . για . την _Λ _υορφ ( α της & ταν _κχχτει _^ Οασε , 6 αντρας της , Παιρ νιει μαζιι τους Ενα _ττοτο και « ιιυ . γααν μαζι . Φαινεται ανωτερος τους . 11 Μονικα ζητα να τοΟ οωση _ιξηγη . _οτεις που αυτος οιν της ζητα . Της _λιειι 6 τι την επομενη ηταν προσχι . κληιιινος _, σι καποιο _« _ριλιχο του _σπι . τι και _€ α τιηγαΜ χωρις σωτην . ΙΙ ιμυχροτης της Μανικος τον κρατουσε σι αποαταιοη , ΚαΙ η Μονιχα συνεχΙ . ζει ιην _^ ηνηοη της _ ¦ Μπροστα στο ζε _ οδοχειο | υ & _ντρας ιαι _σιαματηαε . Κο £ Ρως 6 ρεΧ > ηκα ( ιε _Ττροοωπο _ιιε _ττροοιχτο | ημουν ιτοι 4 ιη να τοΟ τεινω το _μετωττο _^ ιου για να το ςληση . _'Εχεινος γυρισε ζωηρα ειτι' την αλλη _( ιερια . Λεν ηθελε φι . λι στο μετωπο . Αλλωστε _απογοη . τει » ιι . νος και χουρο _> _ηιι . νος απ' το _ιοανο , 0 α ΙΙυαζοταν να _* ρι 0 η μο . _νος . Εγω ομως τον « _ρΛτηοα με _μιο γκρινιαρικη ερωτησι . 6 ον — _ΠροοττοΟηοε · α _φανης ειλικρινης , _ΜπερτρανΙ _Τι-ποτα _δι . ν ο' εμ . _ττοδιζει α εισαι ! ΘΛ πας να ονναν τηαης παλιους φιλους η « ιμμια _γυ . ναικα ! -- Βρ 4 ι ) ι : μου στην _ποοτ _ρεστωντ τοΟ / _Ιοντρι _, _αν τυχη _κα : 1 _υΟ . ης να μου _ζι _τ _Τηνηι τιποτα μου _ειπε μανα χα · , . ¦ ¦ ' ' Ε . ) _οσε τα δι _^ - Χ / ΡΛι του στις τοεπι _^ ς του « Β απομακρυ _βηκε _· ( ΕΑγαΑα _, _ττ > ' εοαριτοτ μοι / και προχ < ΛρΒγοα οτην εισοδο του ξενο . δοχειου . Ο _θυαρωρος _υπακλι & ηκε κα ' ι _5 _ι ° υ ι & ωοε το _κλκιδ ! του δω . _ματιοο μου . Φλυαρουσε με μια χυ _ρια § που δεν ηταν αλλη απ' την δουκισσα . Μου ζητησε _συγγνωμη που ειχε _ζεχαα £ ι π _^ ν υποσχε _^ Ε της για τον -περιπατο μας στο Χερ . Λι . Κα . 5 ωι _μιλοοι _>^ κυττο ζε πανω απ ' τους ω . ιωυς με · 1 - · , ιιερ · _ν _» ενο _ _πεις _ψει _. _τερα την εμφαν , οι καποιου _^ Τ ! 1 ταν _φαι'ε _^ οο πω ς εγω διι _ τι | ν _εΛδιεφερσ καθολου . Το _πεπειρι _^ _ιενο ματι της ι _βλεπκ κα _€ αρα την _τ . _εριπτωοι μου , _υπερβαλλοντας , ασ _$ αλε _> ς ( τ » Ιν _Οπο _λογιοηκη _πλευρα του γ · αμου μου ... — Δεν & Λε , πω τον _ουζυγο σας μου _^ Ιπε . Δεν _γυρο : αχεεια απ' την εκδρομη του — _'Εωω _ητει :. · πριν αηυ _εια λε πτο . Μι _^ _ιιζω πως _δρισχεται οτο γκαραζ . Κ οιμηθηκα ως το πρωι , _ξυπνησα απ' το κοιωου-Λε _^ ια του _τηλεφωνου _ΗιΩν ο _ΜπερτρχΒν . _Ειχε _ι , εχασει κατι ρουχα στο δωματιο μας χαι μου ζητουσε συγγνωμη που _θαπρε _τιε νυρ & η να τα παρη τςριν απ' την αναχωρησι του . _Εφταοε- δεκα λε _πτα αργοτερα , την _Ιδιεχ _οΒνγμη που μου Ι _& ε _^ χχν το πρωινο μου . — Καλημερα . Μτ _: ερτραν ! Δεν ζερε > _τι μ' _αφηιει περισσοτερο εκ στατικη κα ' ι γιατι _π-ραμα πρε πει _^ α ευλογ ω τον Θ _^ ο περιι _^ _οτε ρο : Βια την _ενορφια του _κοσιιχχι _, η για το πρωινο μου Ι _Χαμβγ-ελασε . Στεκομουν με τη _( ¦ _ομιτεα μου μπροστα στο παραδυρο . _ΠληοΙασε , _ανοιζε Ενα βι 4 _λιο , καθη . σε _οπην ακρη του τραπεζιου , σηκ ( Ι > - Οηκε κα _ε / ιφνιχα , μι αρπαιζ _^ χαι με _τραυηζε ση ' ιν _αγ- « χλια του . _Ιιταν η πρωτη _αποφφασνοτιχη και απελπι σιιινη του χειρονομια . Ηδε ιχνε πως δεν « α μ ε αφηνε με κανενα τροπο . Αχιοα _> α τον Ικετευω . Ειχε τοσο πολυ συνηθισει _οτις _ικοσιες μου 2-οτε δεν μαλακωσε . Δεν € ιχε πια ουτε οικτο οΛτε _αζιοπρεττεια . Ηταν ο συζυγος - με _Γλες τΙς πρωτογονες απαιτησεις του . Εσφιε , α ου νατα : τα ιιπρ _απσα μου απανω οπο _προσι _, ιπο μου . Δεν μου _αριετ . ι _ια _σκεπτωμαι _πολω αυτη ιην _αια _) ινησι . Θα πω _μοιωτ _< _α πως , αφοΟ _ιρριιΛ πανω ατο κρε « _ατι ε « . πλαο »« _καιαχλω . ν ο που ειχε την _εμφανησι _( ιαας _πνιγπΙνης , ο αντρας μου , ο ευσ . _πλετγχνιχος Π _απογοητευιιενος με _ιγκεηελχιι | _ιε _εχε' Χ _^ _ς χω & ι , χωρις ο ! σΟη ( ια ,. . ΤΙ ωραΤο πρωινο πα νω επα 4 ουνα ! Ημουν _ιιονη για _νιι το _θαυμαζω . Ο Μηερτραι' ειχε φυγει .... 'Λφου σκεφτηκε γι * λιγα λεπτα ιην _ιταραιενη καπαατααι της ζωης μου καΟησα κι ' Εγραψα στην μη . τιρεε μου σιαν Κ ακιδα :, Το _) ιεση . μερι , κατεβηκα 'Χατω _μοιη . ' Κ < Λως & _γηκα στον _Βρτ > μο _διαδροιω Επεσα πανο α' _Ε α παιδι με κοιιχινο γιλεκο που ηταν φορτω _μιιο ( Β ε . ™ τε |> αστιο _μπευχετο γλο ) . διολις Με ιην μυτη οτον αερχ , γυ . ρευε . τον αρι _^ ιο ειυΒ . & ω ( ιατ ( ου . _ΛιαισιΛΟηκα πως αυτη η α 0 _: οε . ομη ΛΙ ηταν για _μιΛΟ . Κα ' ι πραγ μεχτι ι | ταν . Ειχε μαλιστα κι ' ενο _σημειεηια : _< θα _τοοραοο , λοιπον , αυτο _ποι οιαμαζουν « σεληνη του μελιτος » ο , _ποφευγοιιτας σε .. ., Δεν 0 ' _αργησκ _ ω σε μισησω , επειτα 0 α _« _υθιστοΟ-ιι σε μια ευγενικη αδιαφορια , κι ' ι . _πεαα βα _χωρισωμε . Καλα τα κο . ταφερες _, κοριτσακι . ΟΙ ιγιρ > ι > ειναι _Λιελιις ! Να 6 μως λιγα λοο . λουδια _, απο _ευγειεια . ,. » . Ξαναγυρισα στο δωματιο μου για να & αλω τα λουλο . δια στο νερο . ΒλΛ διο _?^ ς κατασπρες και . _μυχρες οαν και μενα . .. ΤΤ ς _^ εΙχε διαλεξει συμ _. βολικα .... Δεν _ηθβ _>^ να _χινω περειι _οοτερο τετοιες δυσαρεστες σκεψεις , _, και κατεβηκα κατω σιγοτραγου . _δωντας . Η δουκισσα κι ' υ _'Αλε . _ζης Ετρωγαν την σαλατα τους . ¦ — Μηπεος ειιαι αρρωστος ο σΟ . _ζυγ-ος σας • - Οχι Εφυγε τωρα μολις για το Μοντρε . Ειμαι τοσο κουρασμενη ωστε δεν Εχω την δυναμι να των ακολουθησω στις περιοδειες του . .. _Στι ς δυο , ενω ειχα ανεβει ατα δ < _ο μωπιο μου για να τακτοποιησω -ι _1 ς _γλαοιολες μου σ' _£ ι _· α βαζο , ακου . σα Ε < ι χτυπημα οτην πορτα . _Ητετν ο 'Λλεζης με την κιθαρα του , — Δεν ξερω αν η ε / _πισκεψι μου ειναι απολυτα ορθη , αλλα _ποτεψτε πως οι προθεσεις μου ειναι καλες ! Μου επιτρεπετε να μπω μεσα —Περαστε . Μοιαζετε με _τροβα . δουρο καποιας παλαιας _χαλκογρεχ _φιας ... Ποσων χρονων ειστε Αλεξη ' — _ΕΙκοσιενας Ετους κυρια μου · . Εχε ) την ηλικια των _€ εωνΙ _Βροποουνιιχ την κιθαρα του . — Κανετε το _νσζι & ι του γαμου σας , δεν ειν' Ετσι με ρωτησε απο . τομως , — Βελοια σκεψις ειπα με Ουμο , χωρις να ξερω κι ' _εγφ γιατι . -- Στα μεγαλα ξενοδοχεια , 6 λα _γιιοτπαι γ _« _στα ... Αισθανομαι μεοζΙ οας λιγακι σαν α & ιλφος σας , . Βια τι ο αντρας σας απουσιαζει συνε . _χβς ' Δεν περιμενε την οπαντησιν μου , κι' αρχισε να πεαζη την κιθαρα του σιγοτραγουδωντας , Περασαμε μαζι _μιαμισυ ωρα , πολυ φρονιμα και πολυ ωραια . Την ωρα που Εφευγε , μου ειπε . — Πρεπει να οας _βρω Ενα αλλο χτενισμα ... Ο τροπος που _χτενιζ * οτε δεν ειναι ο πιο καταλληλος για τον τυπο σας , Θα σκεφτουμε σοβαρα γι * αυτυ . Οτι * με αφησε η καρδια μου _χτυποΟον . ΕκΛοπα . Ειχαν _πιραοει τιο σαρ : ς η _ιιιντε μιρες μετα τον -γυ μο μου , _ΛΛτα απα το λευκο γωγιο μου , Ο _Λ _ _επρτραν δεν Επρεπε _ α _φυγη ..,. Μολις Εφυγε ο Αλεξης 6 Ου . ρωρος ηρθε να ιε _ειδοποι ησι _] πως με καλουσαν στο _τηλ / 4 _*> νο απ' την _ΙΙερνη . Βιω ποια αιτια ο _Μπιρτρα . ' βρισκοταν οπΙν Γερνη , ινω ιο Μον τρι βρισκοταν οτην _ιντελως _αντΙΟιι . τη καιευΟονσιν Η φε » η του μοΟ φανηκε γ _. εροκ _, _ανη και παραξενη . Με τα απ' σωιο που _« Ιχε _συμβη , δεν _αιοΟνιΜιιιεκΛ πολυ Λλχτπ την ωρα που πηρα το ακουστικο για να τοΟ μιλησω , Εκανα προσπαθεια γ _« Λ _ια παρει ι 5 ι » _Λφτ ρο υφος · — _ΒιιαΙ _βρισκιεχτι σιην Περνη — Αλληξα _γνιιμη _οιον οταΟμι ) του Φι _ΛτιΥ-κεν : Αναχι _^ ρΛ γιΛ την Γ ιεννη _κγιι την _ΠετυαρΙα . Με _λιγι _) _τιιιχη Οα μπορ / _εκο « V σττι ) ιατησο οχτω _' μι |» χ . ατο _Σαλτομπουργκ , στ ην καρ δια τοΟ _« ιοτιιαιλ . — Διν ι . !« ιι δυνατον , _Μπεριριι _^ Ι Κι ' _εγω ... Κι ' εγω επανελαβε _κοροιδευπι _κα με μια _αγανακιηοι _ινττλιις _ι-ικ «(« . 11 0 α πη κι ' εγω _ΕΙοαι μιΛ νια που , περναει τΙς _δ _^ _ενηπες τη < , β ρισκει ς την τυχη _στ _· ει δρε _^ _κιτιχη _Μηπεις που λειπουν τα χρηιιοτα : * Αποκριθηκα με υπομονη _Λλλι _^ και καπως _Λινιηια : — _Λιν < νλω να _τιω _( ο _' Λη ,. ,, ΕΙ . ιασιιι παντρεμενοι παντως , Μηε _ρ . τρανΙ -- ΛυτΛ το « παντωςΒ · λ _!»« ι φοΛ « . _ρα ασιιιο » 1 ηε 4 Μτη _^ τριιαι _μι _| ιει !< 0 ι | ρη _φε , _Λη . — _ΜΜειζα πως .., Στο κατω- ** τω , δεν ειΜΟι παριν _τιινκ ( _ιιρες ηαΙ ) ιΙ | _Γιθτι ' , _ποντρεμ _ειοι _,, , --. Ας ποθ ( ιι πως ιου _λιιιιει Λ _ηρωι ' _ιιιιοι , Εκανε , η _πενΟ _, μη φωνη τοι ) _Μπιρτραν , Η ιιΛλλον -- αλ . οΙμοΙ » - ¦ _πδχ μοΟ _λειπιι η ΑλπΙδπ , — _ΤΛπΙζΜ πως » . » γυριοης τιο · λι ' ι γρηγορει , _ειππ · _ιιγινικα , _ΑιιΛΛ _ιο _κτι ορφανη | ιι < ο' « υιιΙ χ 6 Ε _ιΟηοχιιο ... ΑΥΡΙ 0 Ν ΙΙ ( _χΑ-ι . νι , _π , χ _ΕΚΜ Η » ΕΙΣΑΒ 0 ΠΚΑ 1 _ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙ _ιιοαγωγιχαι ιξεταα _τις Οα _διεξα _γωνχ-, ιι _καθ ημερινως Απυ χ ης 2 ας μεχρι της Γ ης _'ΤονΧιου συμπεριλαμβανομενης ( α ρα 7 , 110 ιι . μ . μεχρι 13 ης με - αημ βρι νης . Πα ς Πβοαερχ _ομενος προς Ιξεχιιοιν μαθ ητης 1 } _μαΟχ ) χρια _δφιιλει α ) να « _πηουοκιΛι / _Απολυχ _ηρ ιον Δη · _ιιοπχοιι ΣχοΙ ιιο _υ « π ! β ) να _Λληριο _ση ως _Λιχ αιιυμα _εξεχ _α αεων μιαν _Χιραν ( £ 1 , —} , ΣΙΙΜ .: ΙΙ Εμπορικη Σ χ ολη Σαμ _ουηΧ ιι / ιο _εο » προσεχους σχολικου ιχου ς _ιΟ βΟ — 1060 Οα Αχ _ολουΟηαη χον τυπον χου _Οιχονα μ ιχ αυ Βνμνααιο υ , δ ηλ . α ! τρεις _ηρ ωεαι ταξεις χ _>) ς 0 α ειναι Κλασσικου χυ _- που , πι ι !< _τοεις ανωχερ αι Ε _μιιορ _ικου ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ¦ ' ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Ενοικ ιαζεται _οΙκΙα αιιοτ β · _λουμενη ικ δυο Γω | ι Λι ( ων , χωλλ , _κοιιζινας , τιλυοτα ριοΟ , ιιηοχωρηιηρ _ιοιι κα ! με υδραυ _λικην ιγκ αταατοαιν , _ευ ρισκο μενη κια ιην 6 Γον ΜΙνωος αρ , 2 Π ΛνορΙα 'Λγ _, Καοοια · νοΟ _, Λευκωσια , Δια τι _υροτ , ιε ρ ω τιληροψορια ς ΛιτΟ _ιΓι _νεαρο 6 & _ω _& Μ ( _νωοι 4 ο ., 37 ι · ' _εΙεν _2 Ιτ 1 Ι 2 Ι 2 Ι 2 ΙΣΕΙ 2 ΙτΙι _^^ 5 _) ΗΒΞΒ 5 _^ Ι 5 _ Ζ _· 515 _ΗπιΞπιιΓ 3 _^ _. ΙγιΟΛΥΜΗΧΑΝΗ .. ΔιΑΓΟΛΕΜΕΝΗ ... 1 , __—« λλα ΚΑΠΑΤΣΑ Ι _^ ' ι ΤΖΕΝΗ ΚΑ ΡΕΖΗ _» Σ την πιο φινα ταινια που με την τελειοτητα της ανε βαζ € ι ι τον Ελλ ηνικο ΚΙΝΗΜΑΤΟ ΒΡΑΦ Ο στο _επιπεδο % των καλυτερων διεθνων παραγωγων Λ ΤΟ _ΤΡΕΑΑΟΚΟΡΙΤΣΟ _ΙιΙ _ΕΙιΓΙιι _αΧΜβΕΙΓΚ _^^ κ 1 _ 8 Συμπρωτ αγωνιστουν , _« ο γοητευτικος δσο ποτε αλλοτε Ι ΑΑΜ _ηΡΟΕ ΚυΝΕΙΑΝ _ΙΑΡΑΕ Ι Και οι νεοι μας ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ Ι ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΚΑΓΑΣ ΜΕΒΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΛΠΟ ΑΥΡΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ( ι ! στο ι ! ΑΘΗΝΑΙΟΝ Ι ! % | ι ( Τηλ . 5827 ) ι ι __ . _, _ _^ : ΙΔΟΥ 4 ΣΟΓΑΡΟΙ ΛΟΒΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΤΙΜΟΥΝΤΑΙ Η ΛΕΜΟΝΑΔΑ ΚΑ Ι Μ _» ¦ _¦— Μ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ #% Ε ι _« ¦ Ι . — Ι 0 ιν » . ι _ιχιι Ουττ _ςα πι χυμους φρουτων · * _·*· — ΙΟινα _ι _ηλουαια , _ηι _^ _Αχαρον , : ι _· . —Ι 4 « ιι . ιι »| _ι , ινα με * 1 ι » _ι « ν ) ν ιι , _εΠπΠον τ 4 . π « _ηιτ , Λ _Ι'ιι 8 ι Π 4 ν _ε ( χι · 0 £ _ς «») ν τι » ν _λαιμην , νι _^ _Ι ·*· — _Λιτ _οι / . _ιζιιον ι _« . ι _» νον ΙΗΚ _μιλ _ η μΛ _«»» ια > ν » . η _οποιοι _«» οι _< Πιν _κ ι _ν « _πυτη _ροα αυ _χιχ _ρι ατων _αναψυκτικων η _οτΛν . _ΙΟις την _ι & φαν των η _ιροπκον ΛΙΟ _Α ηυμη _εριλιχμ · βαν ονται _κ _» 1 η χ , _ν . _Ι Ι _'ι . τ η ' . _ναΒ _ιν ., υ ανα . ν _« _5 και η φρ αουλ _»» ΤΜΒ _ιΛητηιι » 1 _** τα . _οιρι _ιηι » Λ 1031 α . η _(* χ _? _ιν « _ει . ντ _ι » Λιι ) Χην _« _ιας και _ε « ν Π _> ηΜθ ) . κυκτ « ι να . ( ιοΙ , ς _ι _^ ην ) ρ « τη _ι ιγ ] _τηλ αφωνη η ατ *! στ _?» ' _Αν >? _* κ » , 1 0 » « ιι . ς προμη () ιυιιωμι . ν νΛ ·/ _ν , ρε ηχ ο ) _$ _*» 1 » ν · _Πηη οτα ηη _β (» τητ % _ζητηο _ιτα . _, _ν # _| Ρι ' = _^|^ ΤΑ ν ΧΗΣ _.. ΓΕΝΕΤΙΑΣ _^ Η . -ι ΗΣ , ΓΑΒΔΑΤΗ _^ ¦ : : ' - ' , · Ει ς χ ην ΓιΛννην εγινε πρ ο ημερων μια επιδαξις μοδας , επ' ευκαιρ ια της * 'Ε βδομαδας τ _* _ις Βυναικος- , Ανωτερω , _αξιστεο _, _'ι , ι Β >/« _ΛονεΒιο τον _Χαιχομα * υπο χον _τιτιον * Χρυαανθεμον _* , απο διπλην 'ντυσε ςς ' χεγτ ημι-νην μι κιτρινα μεταξωτο * ανθ η , χα ι _ειε _^ _ια , »> Ηυ χ τα στην Γενετια » του Αλν τμιΧλερ ( απο πρ αοινν μεταξωτ _ον ) , η _οποιεε ' υμως μοιαζει _μαλλαν . μ _ι- . σαλβ _αροειδη Νυχτα της Γαγδατ ης . + _**** + _·» ι · ψ **·** + * + * + * ++ _'ν *******' ! ' *** , _* , ' **** Ι ! ΤΡΑΚΤΟΡ ΚΑΤΕΡΠΗΛΛΑ Ρ ! ι __^™^ . _« - _—™— ™ ~ - ·——— ' _¦—·^— ' ι ' < Πωλειται _τρ αχ το ρ ΚΑΤΕΙ ' _ΠΙ ΙΑ ΑΑΡ ΙΜ _ι _να ς , 1 Γ 0 ! ' αΧογιον , τυπο ν Β > -0 μαζυ _μι υδκιινλιχ ον αναχ ημα , Μπουλ , ! χ οζ _ιρ *« Ι η _' _^ _ιι * 1 · Μ _εχ αχα _ιιαμ ιν ον ΑΧλ η ηΧηρως / ιιιοκ _ιυη β / _ιινει ι' κπ < , ! ( Ις ΑυΙο 'Ψ 1 _& γααφα ν χ _αχ ααιαο _-ιν , Ι ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ _Ι ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ''* ΥΙΟ Ι ΛΤΛ , Ι ' τ αχ . κι η . απ , ! _ΜΑΡ _ΟΣ _ΙΑ ι '· ' ' , ' .. _'¦ . ..., '¦¦ ' ' ι _εν _& _ΖΙΓΙΖι _ΤΙ _& τ _ΤΙτ _Ι ΙΕΓ ) _^^ Ι ΙΗΙ _ΜΙΒ _' ΠΑΑΛΑΒΙΙΙ Ι Χε ιμερινο _ζ : 3 . 30 - Θερινος : 7 . 30 , 9 · 30 — Τπλ , 2584 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 0 Μ 0 ΥΣΙΚ 0 Δ ΡΑΜΑΤΙΚ 0 Σ _[[ ΙΙΙ _Ο _ιΙΙΙΒ ] ( Εγχρωμο - _ΙΙΝΕ _ΛΒΑ 2 ΚΟΠ ) _ΤΑΥ'ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ - ΚιΜ ΝΟΓΑΚ · - > Μια ταινια ιτβυ θα ο «{ _χανη να « βνεοετι , να χλαψ _βτ β . -- Η τ «» νι * _κβυ 8 α ο « ι ανβ 4 _αοιι οτον 1 ν 44 ο · μβν βυρ « νο · _* χ ιμ τΧτνβ 1 Ι ! ΙτΙι _ν _^^ * _¦*'''**''' ''' ' , Ιι _. Ι' _ ' Ιι '!! Ι _[ ι' * _Β 7 ι '' , , _* ' - ' '¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ _ρρ _» ι - Πεμπτ η ~ 1 ι « 4 Φο < τβ — Κυ ρι « κ / ι 2 Η _Ι ΕΠΑΙ ... ΠΛ _7 Ι _9 ΛΣ Β _ερμιχνι χιι _μβυαι χη κωμωδια _ιΜΒ . _'Λποψι ωρ « 8 μ , μ . ΕΘΝΙΚΗ ΕΗΟΤΗΣ XV _ΟΙΟΥΕ αμφι _βαλλουν _αχομη βπ τβ ΕΛΜΑ οεν ιιρυθ η δι « να προαγαγ _η _ΜομμΛτικβυς σκοπους · αλλα δια να ε ν ω α (! Αλιχληρ βν τ & ν Κνκρι _*· κον _λββν ε ! ι _£ ν _Ιιχ _γπυηριον Ι $ νιχ & ν Μετνπ _ον , βδτω ωθΒ £ Λ Κυπριακ η ΔΒ < μο > _ερκτι . « να ι . αδια ( ! β &· _χολωι _βρον ' _προ _τι _> ν οδον τη _ι ευιιμ ερΙ « 5 Χ « _Ι τ _« ιι _πρβιδβο _, τ < ιι > 5 παρκ « εμπομι _> . * _ει ζ την Εκχ-λι 3 <» ν , ητι $ _εδημβοιε _& _δπ _χδει σχετικδ _? με την σταβιν την οποιαν πρεπει να _τηρ ησι _) β _ΚΛκτριαχος _λαες κοιτα την _ηροαεχη _Κν > ριοοιη ν , £ _τε δυο στ > _λλαλητπρ _»« δ _« ° _αντιθενων ( _ιοιραιωι _ειι . ν _8 α λκδουν _χωρκν _ι _!? Λευ · _ΗΜβιαν . _! Τ © ΕΑΜΑ . καλβι τον Κνιτρι _οοιον λοιβν νοι _ειτιιειξτ ] _κνευμα « νωτερ βν και ανταξι βν τβυ πολιτισμοι μ _« ι . Κ « 1 ουνβ _^ _Ιζβν « ροοιετιι δπ _, _κι πολιτικα ! και ΙδεβλογικαΙ δ «« _φορα ! υπαρχουν , « λλ' « υται δεν « τρεπει να _διαοαλβΟσουν τιιν _εδνικιιν ενετπτα _τοδ λ « _βυ Λια την εθνικ _ων « _υτην ενοτητα Ιδρυ _βη τ © ΕΑ ΜΑ _κκι αυτην προκειται να _επιι ιωξτι « ασιι βι > σι «· 01 _διασθεντιξ ν * ανακαλυ ψουν ιηισβεν τη _εβνικ _ηξ αυτη προσπαθ _ειας σκοπους _ποω ιεν υπαρχου ν και ελατηρια ανυπαρκτα , πρεπει να _σκεφδοδν , _δτι τα κομματα αποτελουν σχεδον παντοτε θνησιγ _ενεις 6 _.-μωδα , αι _οποιαι δεν δυνανται γα επιζησουν , _ενε « ω τα Θεμελια ειτι των οποιων στηρι _ζονται , ειναι οαθρα και _οι σκοΛοι των κενοι απο _απεψεως αρχων και υψηλων Ιδανικων . Τβ ΕΔΜΑ αν προκειται να _ιιτιζ η _αχ — δη « 5 _χ * 1 β « επφΙαη — . _« Ιναι διοτι , επι αρχων στηριζεται και δχι επι _προοκαιρ _ων κομματικ _ων ωφεληματων . Η ενατης τ _° υ Κυπριακου λαου αποτελει την πρωτ ην και θεμελιωδ η ωρχην επι τη © ποιας Γα 6 αοισ 8 ( ι το μελλον της ανεξαρτητου Κυπριακης δημοκρατιας . Κ « 1 η εκκλη _βις _του εβνικου _αυ-του Μετωπου , δημοσιευομενη ει μιαν καταλληλον ατιγμην , 6 χι _ιιονβν δεικνυει τα αννα ελατηρια που το κατευθυνουν , αλ λα πρεπει' να γινη και _σεβαιτπ απο συμπαντα τον Κυπριακων λαον , τον ειλικρινως « _ο & _ουντα να _ζηοπ κ « 1 να _ιργαοοη εν πληρει _ενβτητι υπερ τη _ανορδωσεως του τοπου του . Εγραψαμεν το ανωτερω σημειωμα , οτε _ελαδο _ μεν χ _βες και εχκλ ηβιν της Κεντρικη Επιτροπ ης του « _'Ακελη δια τον ιδιον σκοπων της αποφυγι _) εντασεω ς και επεισοδιων κατ α τ « δυο _διαφορετικα ς συγκεντ ρωσει τη προσεχου Κυ ριακης · Ελπιξομεν 3 _τι αι εκκλησει αυται θα _ευροον πραγματι _ζω ηραν απηχησιν παρα Τον λαρυ , _ουτΜξ _Λστε την Κυρ « ακην να αποδειχθουν με _τον _τρανωτερον τροπον ο πολιτισμο και τα δημοκρατικα ωρονηιι _ατα του λαου . ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ Μ Ν _ι ΕλΧ ι )*»< ος πληθν ΛΛ σμος τ ης Κυπρου , _υηι _βτ 9 μιαν _ξενην χ αι αδιαφορο * Κνβ ι ρνηο ιν , η _οηοια τον _ΙηΙ _ιζι * ως εραχ > _ δς _ιι ' _< 5 · _γιοηχ οντα _ηιριηου _ετη , Ιο _ημιΙ ωσε μιαν χ αταπΧη _κιικην πρι _· _οιοκ εις _υλους · _σχε & ον τονς κοινωνικο _οιχ _ονομικονς το _μιις της { ωηζ του , αντι ιεν _μπορι ι υ' αηοΑΟ & _ι } _ιις το # » , ηΧ _ηυυαμιΗ & ς _νηιρτ _ιρουα _ε _^ των αΙΧιυν ηΧ ηΟνσμων της Νηαον . Υπαρχον * ποΧ } . & παραδει γματα , Ματα τα οποια , _Λρ _ιαμενα ι μειοΥατητις _, Α 4 νφ ιιον οι _πκιι υπεροχης και ΙκονοΒ _^ _τωκ _χ αι Ι _φοιΙων με τα _ιηοια « Ινα » _ηρ οι χ _ιαμιναι . συχναχις _Ιπ _ιΙ αΧΧον _· ται ιι ς _ηλι _« ον _^ Β »)» ιι _? δν « _οι ι οΟν Ινχος του ΙΑΙον ιχε _ρ _ιβ αι · _Αοντο _^ κβι νηο της 1 οντα ς α _· _χ _$ ι 6 ως ουνΟηχ πς , 01 Ελληνες της Κυπρον ιν _χ _ατιχουΥ σημερον βι _? το _ιμπο οιον , _τΑν βιομηχανια * , τα ς _ι ηιατ ημας χα Χ τα ς τιχνας _ηρ ο > τιυουσαν _Οιαι ν , _ανχ ο οφειλετ αι βχι διοτι _ηυνοηβ ηααν ιηδ τΛν _ιινιαν χν _ριαρχων τω * ' 7 διοτι _ηβον Ηιιτα _μιοιχΑ _^ _ιλιιι _ιης · _περιασΑχ ιροι των { _ιλλων Ηλων κατοικων χ _ι ] ς Νη _οον . _Οφιι-Αιτοι _εις _χ _λ ηοονομιχονς λα _· νονς , _εις _φυαιχ _ας _αρε _τα ς Ηβ ! _Ιχ _ανιτητας , ιι ς Ιβω _τιριχα ς δν ναμεις , εις ψυχιχα , ΜαΙ ηνευ · μαχ _ιχ α Ιφ _οδια , τα _δηοΧα Ισο _ις νΑ _αχ _ερουνχ αι Αλλοι- λαοι , _ανν ( αρχ ηχ _ω ς χ οΟ Ην ειναι ηοΧλοΙ η δΧΙ νοι οικοι . Αντα ς τας Ι _πανΑχ η _τας μας , οπως χ αι χ α ς φυαιχα ς μα ς Λριτας , διν τας Αγνοουν _Λναμφι 6 Α ως , οι Του _ρχ οι . Αλλωσ τε τας _ανναντουοαν εις καθε των 6 η _~ μα , χ ατα τ ην μαχ ραν ( ωην _τιον Ιζηααμεν _μαιν χ _αι _ηολλαχ _ις τον ς ΙδΑΟ η _υφορμη να τας _/ χχ ιμηαουν χ αι να αΙαΟ αν Οουν τι ( _ι { 7 _{ Ο /( _ι ν ημιι ς χ αι Η _Ιχ εΙν οι . Αλλ _ΙδιΛ διν Π _υΑχ _ειιαι να ηεριαντολογηαωμιν Ι να ν » ο _· τιμηπωμιν την ΑξΙαν χηι τα ς Ιχ ανΑχηχας του σννοιχου μας πχ αιχειο ν . _'ΑηοκΜηχομιν < 5 · ηλ _& ς μια ν _ΑληΟιιαν , ι ) _ιηοια Λεν μηοριΧ να Αμφια _6 ητη 0 η ~ , δια να χα χ αΧη _ξωμεν εις _ι 5 () ι · _αμινα σνμηερααμα _χ α , ΙνΑαω αι περιστασει ς και ι ) ιιοιβα μ β ς Ι _φιρε να _αννεταιοιαΟιομεν με μιαν κοινΛ _» _τ ο ηαβχουσα ν _Ιιι σν / ιηΜγματ , ας _παχ ω _τιρΑτη · _χ ος _ΑηινανχΙ μας κοι _Ιυναμινην , Ιχ μαχ _ρ & ς ηει βας , να Ιχ τιμηαη χι Α ( 1 ( ομεν χ αι τι δν _ναμιΟα να ηροσφ _/ ρωμιν ημει ς κ _« 1 τι Ιχ _εΧναι εις τον σ « νι » οι · _ρι σμον τυν _Ληοιαγ « _οιιτικοι αννΟι ] χαι _κα _) _ανμφιρονχ α ( _ι · νων μα _, ς _Ιηι _ζαΧον . _Φυαιχ ον Ι _ηαχ αΧονΟον χι ] ς Λνιαοσχ ιΧους α ( ιπ ] ς , εις α ( ια ν χ αι δνναμιις , _αυγχρι οιως μας _μι χ ους _Τουρπ ανς , ιηι , ριαν κα ) « Ι _απαιτησεις τας Αποια ς Ι _ιιρΑβ αΧογ Χταν Ι γινιχο δ αν νεταιριαμ δς , Οταν χα οεχ α · Αηχιο χοις _Ιχ αχαν _υηχ ουν χ α _χβ ιαχ ονια χοις _ΙχαχΑν _εΙς _τα ς | _ /< _τ « ιι » ις · Ιημ »· αια ς υπηρεσιας ιιη ( Ηταν μιχ α χ _ιαης Ιηφ < ιν _ης _, Ιζψ τιΒτβ ( Ι _διαμιΧισμι _/ ς ' . τ & ν Αημων , _οιυν _ΑΙΙο _μηορ _ουαε να _διχαιολογηφι _χ ην _Λδιχο ν χ αι μαοαλογον ανχην αξιωσιν , παρ α 4 χ ρνφο ς φοβ ο ς , οτι 6 ει ς _ικ των συνεταιρων δεν ητο _απλ-ως ηληΟυαμιχως ιιηι _ρχ ι ρος ταιν αλλα χ αι _δυναμιχ ως , εις ηηυμα _τιχ ην και Ιργανω _- τιχ ην χ ατα ρτιαιν . Δια _τΙ λοιιχ & ν να μι ) Ι _πωφεληΟου _* προσοντ ων χα οποια ιχ εινοι ι · στερονηο χαι να ζουν χατω _' _νεροι < ιτοι ει ς βα ρ ος υπερτερων _τανι _ΛιντΙ να μ >) _αποζουν Ιχ τ ης εργασιας τυν αλλων , ' οπως _ι _γεν εχ _ο , _τονΧαχυινον , με χρι σημερα και αψου αι συν (? ι 7 _χαι χου ς ηυνοηοαν , _ιοατε δ συνετιζιριαμος χ αι _Ιιιιαημως ακομη μηορουσε να χνρ ωαη η ) ν _ααιχιαν αυτην _παι την αλ λοηροσΜον _αυ 'ην _χ αταστα _- αιν , Α ν προοε ( ωμεν _την _νιαν Αξιωσιν _ιων Τοιι βκω ν , εις χ & Ιχχ ρεμΙ ς , _ειαετι , Σχειιον του Διαμειιαμου ιων Δημων , _ευχ _α λως δυνα μεθ α να χ αι _* _ιΧη ( ωμεν εις το _νυμηιρ ασμ α _, _Γτι αι _ακι' · ψεις _τιις _ιηοιας Ιιατν _^ ιυνομεν ανωχ _ι β ια δεν _αηι χουν _χ _ι ς αλ ηθειας . Τα _Ισοδα τδ > ν Δημων — _Χι _γννν — ηριηει να _χ α τα _- τιθεντ αι ([ ς _χ _οιναν χαμ _ειον Ιχ του _οηαιον _οιγοι Οα λαμβ ανουν τα _τριΛχονια _τοις _Ιχ ατον _Ανε · _ξαρχ ηηας _τοδ τι σννεισφι ρουν . Διν _ειιαι _δι παραλογος η _αξι αισις των αυτη , _ιιιιπ , ως _ηρο · οΟεΙον » _, _μιχ _ρι σημερον , Λνευ διαμελ ισμοι ) , μολονυχ ι Μ ροσΙ φι ραν 3 Ιως 6 _τοις ιχ αχο ν εις τα Ι _ημοχ ιχα ταμεια , ιν _γοΟγοι _^ , Αηε αμ ( ανον εικοσι τοις Ιχ αχ ον _διχ τας _δημοτιχ α ς των Λ να γχ ας , Ειναι τα ιδιον ιας να μυς λεγουν : 'Α φοι μεχ ρι σημερον _Ι ( αυααμεν εις βαρος σας , β _εαχ _ι Ι _ιν 0 { λεχε * _ιι συνι _' χ _ιαιομεν να _( ουμεν _εις βαρος σας , χ _α ρα που Ι _γιναμεν , μ ΑΧι _- σια αννιται ηοιι Οχ αν _σννηΟιαι ) χ α νεις εις μιαν Ηο _ιασιααιν πραγμ ατων , Ι π _ωφιλ }] μαΧια χ α δι ' ανχ _αν , ιι ναι _δυαμολον να τοΟ _α < ραι _ρ _ιαι ) ς οιΟ _ιην 7 ι ) ν συνηΟειαν . _'Αλλ' εις χ η ν Πβο χ ι . ιμενην _ηεριπχ ωοιν δεν πο _^ _ηειχ αι _αηΧιι _ις να _χΑβ ω μεν _ημιις το ψιο / ιι _Ληο γ 6 « χ & μα μας Ι ) να χα ηρο αφ _ιρ _ιομεν εις _ιχφ ους , _Ιιπως Ι _γινεχ α Λ _νιΛισ _^ / κα _^· κηι μι χην _ΟιΧηα _ιν μας ιις χ α _ηαρεΧΟον , Ι _Ι ροχ ειχ αι να χιο _- ( 1 αοιμεν _τοιις υημονς μας , ν Λ _δημιουργηοωμιν _ΑΧΑ _χλ ηρις · φασαριες _ιιοικ > _ιτιιιις » α ) μη _, να ΙγχαΟι _ι _ρ νσωμεν δι _πΧυς υπηρεσιας , να _φορχ ωαω μεν ιιτ < οχο _ι · _ε _< 1 »}/< οιι _ μι _ηερ ιτ χ α . Ιξοαα χα ) χαχαη ιν , _ΑφιτΙΙ γ ( νουν ολα _ηιχ α , ως Ι _ικδορπιον να _Ιρ _γαιωμεΟα ημιις _χ ιι να _τιω _^ « Ι _ΛνΙΙοι , Κ « Ι , & _ιιρ καΙ γο χ _ειαοτεβ _ον , _χ _αΧ _αυμ-εΟιι , αν χ ην _χχ ) γ _ιχαμην χαι παρ αΧογον Αξιωσιν , να την Ι ηιΗνρωαωιιε _ν δια χ <} ς υπογραφης μας νοι ν ' _Αναμινωμεν % _/ _σαεοα _ιπ | οΗως χ ην Α _/ Ηκ _τυρωμιν , ιαν , _ιειαιως μας χα _ιιι _ι _χρε ' ψουν οι _νννεχ αι · 0 ( ι » μα ς , 'ΑΧΧα ηοιος χ _ρ εΧΧΑς Ο' _αρ ν _^ Οη _ηατι να _Ληναω _ση μιαν _ανμφαινιαν , ΧλγΛ π )»· ι ' _ιιοινν υΑ _βιδη η / νι ' _« _ηι Οα _ιιαιρ νη Βρ κ _/ κομη _» Διν _ξευααμιν τι Ο' < Ιπονπ }' οι / ι Εθναρχ ης μας 1 ) δ _Διγε _νης ιις _νην _Τουοχ ιχην ειυχην Λνχ Ηιρα _ιαοιν , _Σενρ ομεν Ημως χ ι Ο' _ιιιιανχ ηαου ν οι δημΑχ αι χΛν Κ _'ποιαΗ ο ν Δημων , ι _> 1 δ η _» Ιοι ΟΑ {• Ηοοτουν _οΧα χα δεινα χ α χ ας · _ταΧαιηωριας μου Οα _πρ _οχ _αΧειβη εις διαμελισμος , γε _ωγρ αφιΜ _υς Ι ) διοι _χ _ηχ ιχΑ ς , Αδι _αφοοον . > # Βι 1 νι _ι ηιι _!> · _Λυτ ο Ο' Απαν (• Ισοι / ν · Κα ο ( δυο Αρχ ηγοι χ _ου ΙαοΟ _ηιιοΟ _, οι διιοιοι , _ιι _με θα ( _ιβ _αιοι , Ηχ ι γνωριζουν Ιχ χ υ > ν η ( ι * χ _ερ α > ν χ ην Ληι _! ντι ) οιν χ υ > ν δημοχ ων χ ο ) ν Κν >< υ > » Α ) * Δημων , Η πραξουν , Ασφαλως χ υ _ιιαΟηΗο ' ν χ αιν , 2 ΥΝΕΡΧΕΤΛΙ « Ρ ! ΟΝ ΣΑΓΓΑΤΩΝ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ Σ Μεθαυοιον Σα βΓατον θα συνελβη η Μ . Σ υνοδος Κυπρου ητις θα _επικυρ ωσπ την _εκλογην ειδικων αντιπ ροσωπων Για _την πληρωσιν του Μητροπολιτικου θρονου Πα _φου . Ερωτη θεις ο Μακαριωτατο ιην _ισταραν της _χδες κ « τα ιιοσον η 1 . Συνοδος ΘΛ επιληφθη κ < Λ τοΟ ζητηματος του _ινοριομοΟ Χωρε . ι _κοκ < ν _ιτων εις τσς Μητροπολιτ ικας περιφερειας , η Α . Μ . απΛ ν τησιν ορνητικως , ρ . _Ιπων 8 γ : επι _του _ιιαρυντος δεν μελετα ¦· αι το _Μμα _τοΟτο . ΔΙΩΡΙΣ 8 Η ΝΕΟΣ ΒΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗ ΕΙΣ ΚΥΡΗΝΕΙΑ » ΚΥΡΗΝΕΙΑ , Ζ 4 ( ΤοΟ ανΚΓιο . κ _^ τοΟ _( _κυ ) . — Η Σχολικη Ε _φο ρ £ ια _Ηνοτ νειαχ _πρ _αΜι , _Λττ * χ οΟ _ιτσριλβινΒος _Λ _^ αιου _υς τον & ιορι . _ομ 6 ν τοΟ κ . ΠοΜι / _υιηη Η ( _« _ιωτη ως Βυμνασι 4 ( ι < ου Κυρη « 1 ας . Ο κ . • _ΗιχιωΙ ης _ι « ραχολοιΛΤ ι _, ιιι τοΟ _παρονιο < _» ιαβη ( κηο εις _τ 4 _Πο « . _τιι _σιημιον _τσΟ Μο » _45 ( ρυ ειιι _ιτκοισοφια της ΕΑΛτ ινικι κ _Κυιερνψχοχ . Η Ε _ψορεια _£ ( ς τελωταιαν ου _νειριαν της τροιΛη _€ _Ις τον _^ ορι σμ 6 ν και τοΟ _λοιιτοΟ _τρθ _( Λ > πικοΟ * ι « 4 ς _τδν κοβηγητων _τι ς Π _^ _ινοστι _ΗΛΑΠΠβΗ ΚΑΤΑ _^ ΙΑΗ _^ _ΝΑυΑ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Ο ΕιΛ _τδν _Στοττιστιχω » κυ & ερ τ _) τ ι κο < Λβιτουργος _ανοχοινοι , βτι ο _δεικης λι «« κΟν τι _* ιΟν _κοτΛ την 1 _Θτ | ν Ιουνιου , 1959 , _ζτο 106 , 4 _ι . ναντι 107 , 4 κοπω τον _ιτιοογουμενον μ _!) ο :. _Πορετηρηθ _η , αφ · ενος , _σιζησις _εις τας τιμας τΟν _ _ωαων _ψροιηων τοΟ _χοΑλουμιοΟ « οι _τιν _ι _> ιοδημα των Ινφ , αψ ' _ε-ωροο' {( αιωΟηο χχν αι τιμοΛ τον νωπων λο _^ χΛκΩν _^ τια _τοαων κχχι _ωων . _ΥΙΙΕΣΤΗ ΚΑΤΑΒΜΑ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ Ο _εξ Αγιου Δομετ Ιου Χαμπης Βεωργιου , 55 ετων , καιεπεσεν ε ' κ τι _ Ος υψωμα - τος παρα τον Αγιον Δομε τιον _δττου ειργ αζετο καΙ υπε στη καταγμα του κρανιου . Ουτος δ !« κομ [ σθη εις το _Βε-% ακον Νοσοκομειον Λευκωσι ας . ΑΦΙΞΙΣ ΞΕΝΩΝ _ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ Αποδεχ θεντες την προσκλησιν τη « Σ ΕΚ » Ινα παρα _στουν εις το συνερχομενον την _προοεχι Κυριακην , συγι θριον των _ΕλινΘε ρων Εργα τικωγ Σ ιΛ · δι _κατων , αφιχθησαν χθες εκ Μαλτας οι κ . κ . _Κιγκσουελ καΙ Καρου _θΛ · α , Σημερον το απογευμα _ωφικνουκχι εκ Τελ — _Αβι' 6 οι αντιπροσωποι του Ισραηλ κ . κ , Ρου βεν Μπαρκατ καΙ Μεσχελ , _αΟριον δε αναμε _^ ν ται οι αντιπρ οσωποι της Η νωμεγη ς Α ραβικης Λημοκρα τιας κ . κ . 'λ χμετ ΦαχΙμ , 'Ασ _σααντ Ρ _« _4 γκεχ καΙ ' Αλυ Σα γιε _ι Αλ . ιι , 'Η Ελληνικη αν τιπροσω _πεια αναμενεται την πρωιο _ιν τοΟ Σα ββατου . ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ! ιΜΙΛΙΑΙ ΤΟΥ »· Ι 1 ΙΣΣΑ Γασιι του Οπο της « ΣΕ Κ » _καταρτισβεντος _προγραμμαος _δκχιρωτιοεως , 6 ( Ενικος Βραμμικτευ _ αυτης κ . Μιχ αηλ Πισσ « ς , ωμιληο _εν εις παγ κοινοτικως συγκεντρωσει ς εις τα χωρια 'Αγ _ . Μαρ _ιναν , Σ _κυλλοΟρας , =. _ζρ &/ , Π ραστειαν _Μορφου καΙ Νικ ητα ρι > . Ο κ , Πισσδς θα ομιλη σπ μεταξυ ξενων συνδι καλ ιστων εις παγκοινο _τικην _σογκεντ ρω οιν αΟ _ριον Παρασκευη ν ει ς Ξερον >< αΙ ωραν 3 μμ . και την προσεχη Τεταρτην , καΙ υραν 7 μ , ι ι , _ιι ς _περιφερεια - κην σιιγκενι ρωσιν ε ( ς Μορ φου , ΤΑ _ΠΡΟΓΑΗΜΗΤα ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ ιΕΙς ο « ι > ρ 1 « ν _ουγκροτηΟιιοαν ιην η ( ω 1 αν _ιης χΟις ι _| ς την 'Λρχι _γρα _^ ι _{ ι £ _ΤΤ _£ ( αΛι _( _Λτ αι _, υ τι _^ ς _ΠαγκατιρΙοο * _Ενωατ . ως _Ιιτια _γγιλ μοπιΟν Αυτο . Κινι | τιοτ βν ( ΠΕΠΛ ) κ « 1 τοΟ τιροοω ι _^ _νου _ΑιοιηητικοΟ _ΒραμματΙως κ , _ΣΙρ ονς _, το *) Διο _* ι ) τικο 0 Λ _«» _τλ » ρ · ΥοΟ _κορω _τη > _Υπουρνι ι _& ν Σι > γ κοινωνιων χαι _Λιτιιοσιον Εργ ων κ . Π , _«« _Τ _^ ιΙιχ κβι τοΟ κ , Η . Κ , Ν ιταΙ , βοηΟοΟ _γρα ) _μιιπ ( ως πηρα _τφ _ΙδΙι _, ) _« _ΥιιουρνΦ ονν < ζι ) τι | Οι | οαν _αιτηι ιατχι _, _υποβληΟΛνιο _υπω ι _() ς ΠΕΕ _Α π / Λ ιην _ΚνΑιρνιιοιν , _( ι < « _ιι τοΟ Υικ _χγ » γτ . Ιου ιυνκοινι > _^ Ον καΙ Εργων , αιιοοκοιιοΟν _ιο ιις την ιια _ροιχην βοι ) 0 > ι : | ας τιρι _* την ΠΕΕλ , Απαντων _ιις την _ανππροο-υ _ιιιικν _ινις ΠΕΕΑ ι _> η [ ΛθωρΛ _> 6 ς 6 ιοι _κητικος _Βρο ι ( ιακ _ι «· , ι _ηε τΛ ιι , ηι ' Λονω ο |· _ιοι «(» ικ ( 1 ς _οανιπιτιχ διν _ιηιΛρχιι _πιΟανΛτιις _ιλοτπω <* _ιΛς ιοΟ _ψοροο _6 α | _τψ _« ι < 1 _ιη · , ΚοΑυ _τιρον Οοι Βπσ _ιαν τοΟ ςι | _ιη < ιοπο < τη _1 _% *< Αης _πιριοριο _ιΠν _ιτΙ των _ττρος _ινοικιοιο _ιν _οωιοκινητ _(» ν ι / πιλ _^ μ _ια'Λιο η νια Κυι _φνηοις . ΤοΟ Β , ι _) _τημαιος IV . _κρηοιιιοποιηοιος _Ιιιιω τι _κων οω _< _β « _νΑτ ( . ιΝ _ιιρος _Ιιοιν , Ιαοιν Οιι _ιιτιληψΟ _^ Ιπιιγ ωνιως η _Λοιυνο μ | α , Ο Λιοικη _τικω ς Βρο _^ ιμιιηυς _πηριχοΛιοε οος _ιτι _< ιν' ) ' « λμαπΙας ηυ _τοκινητισιας _νΛ βοηθησουν την Λοιυ _νομιαν ων « _ι _( ' _/ ρι > νι » : ς Η _Ε-ριπτωοεις κα _: Λ τας _ωποιας £ γνυοι > ι ) _Λτι αχρηοιμο ποιηΟ _ηοαν _Ιδιωτ _^ α οωτοκι _νητα οι ' _ινο _^ _κιοχιςν , Το 0 ν 1 Ι ' ιο ° _κιμ _πτου _ι . πι _4 _ατ « . _ι ι . Ις τα / , 1 θα ουζητη Οη ( ιιΛυ _ιτινςΛοτνΜ _^ ιΙας , ολλα _υΙμιο » Λντιλι ) _ι πον _, Οτι ιις τοος _νιουτ , _κιΛι κοποιηΟΙντας _υιρι Μηχο _ιοκινηιων Ο _χιχιΛτοΛ _» Κανινιο ιιους , οι 6 ποιοι ( τθ || ι αι οιπαι ον _^ _κρον _, γ |» ιαι _πρω ι * 3 ια οπως 6 ο _^ _οιι _^ ΑΟς των προς _μκ _ταψοριτν _Λπιβατυν _ειιαι ου ( ι < _ιιΛος προς το μ / . _ντιιος τοΟ αχημητος . ι ) ΤοΟ _ζπτη _]| ιατος της ι 1 _λλτ _« νης ιοΟ _οηικριΜΛ _αιοτηιιοηος _τ _!) ς _οκι γνωρΙ «( . κ ιΟν ιηι , Ι _ΛιΛ ιης κιιρ ( _ιης λοριδος , 6 ι « ν _ννιι ι . πιλη _ςΛ ( 1 η ( Η . « Κικυρ _ιησις _, < π ) ΙΙ _οι | _μιρ _,, νη _Κυ « ρν ») 0 ις Οα £ ιηι δ _/{< ιτο _(• . _δμιινβς ο 1 _θιι 6 _ηιο < _τι ιι _οηνηαις τ _Ι _^ ς 'Κν _(& ο < ως _ΑυτοΜνητιο _ιων 6 ια τυν _οχηματκχιον 'Επιτροηι ν Μ · * _ψορων , αΛλΛ _τοιιο _ιιναι _ζητημη _» _, το 6 ι ο ! ον ι | αι αν «!» νκι ) ν < ι ιυ _^ , η _τηη _μιλι ιης τ _!) ς _υ _« _Κυιι ' ρ _νηαο , ν ιης _Κιτιρια χης ΔημοκραιΙ ας . Β , ) Τ 6 _ζητικω της πωληοιο - , μ _' . _ταχι-ι _^ _οιι _^ ων Λχηματον τοΟ ηιη _( ΙΟΙΤΟΒ , Ι 1 θλ /| _Κ « _Ουι 11 _* Λαβυ _$ ( πιο της Κυ 4 _ιρ « ν * , . ος »« 1 ΟΛ _σκ & η _οπιτνιηοις _€ ις ιην _Ενι . > . ιιν , οιιχΙ _ιραδωτιρον _ι 6 _Λ « II , ε _* 6 ο ) ιη / κ . ) ν . ι |) Τ * ζητπιιο ιης χρηοι _ιιοΛιοιηα _ιως Λ . _χηματων ° _'ο _γενικους ( ιιι ( β ( _λρικ ( λ ' λ οκΛπους 1 » _τλην ιΛν ιο _5 ι . ιιαγγ / Λ ) ιο τος Ι ) τι | ς _ιργοαΚοτ , τιΛ Ιηι οκιηιο _ο , _Ιι 1 ζητημ α , το ηιιοΒον χρη & ι _ιηο , _( ιιΜτ ης τΛς ν < _ας Κ _»! 4 _, ρνηοχως , Οοον _αψορΛ ιην _οιμανιωοιν _ιΟν Λ 6 < . _ιην υι '/ ιοκι _ιηιον _κοΜ την πο-ροΟ οχιν _πιριοΛον _, αΛ * ι |< . ) νηΟη _ιις προ _οωρινΛν ιιι . ιηαν η _( _Ιντηνι . κιις ιιικ _Λν _κατΛ _τριμιγιον κ « 1 ιην _χριιη οΟ [| πορΛτιτοις , προς _διιυκΛνιΛιι , ν _τΛς _^ _ψαρ ) ιον (| ς τοΟ _μιτρου _οωιοΟ , ουτη _νΛ ιιαρη _κι _^ _ΟΛ 6 π 6 ιοΟ ι ) ιη ι _« ιος τροχαιας _. ΘΕΙΑ ΤΥΧΗ ΕΣΩΘΗΣΑΝ- ΧΘΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚ ΓΕΓΑΙΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Υ Καινουργ ες αυτοκινητον παρεξεκ _λινε της δδου καΙ _ανηλββν επι του πεζοδ ρομιου του καφενειου Κολσκαση _δπου ευρισκοντο 20 προσωπα . —Το οχημα ωδηνει Αμερικανο ς . Η θεια τυ χη διεσωσε την εσπεραν τη ς χθες 20 περιπου προσωπα ,, τα οποια εκαθ ηντο εις το προαυλιον του εν Λευκωσι _α γνωστου καφενειου Κολοκωσ η δπου _£ πινον αμεριμνα τον καφε των καΙ αυνεζητουν περι διαφ ορων ζητηματων . Καθ' δν _χρονον τα εν λογω προσωπα _εΟρισκοντο εις το προαυλκιν του καφε · ε ! ου αντεληφθησαν ελαΟνον εκ τη ς κατευθυνσεως τοΟ Δημο τικοΟ Πιωνοκομε _ιου ιν καινουργε ς _οχυτ οκινητ _ογ _τυιιου « Σ _ιτροεν * . Τα αυτ οκινητον πα ρεξεχλινεν _αι φνιδιως της 6-δου καΙ ανηλθεν επι του πεζοδρομιου , ΑφοΟ το _υχημα διιι ντΟεν αποστο : σιν επι του πεζοδρομιου 25 περιπου μετρων επεπεσεν επι τοΟ προ αυλιου τοΟ _καφε-νειου Κολοκαση _παρασυρανο εν τ _^ μεταξυ , αριθ μον κσιρεκλων επι των οποιων εκαθηντο 20 πελαται ,, _οι τινε ς , ομω ς ευθυς ως αντεληφθησαν το επικινδυνον δχημα ερχομενον προς το μερος δπου εκαθ ηντο , εγκατελειψα ν αμεσως τας θε σεις των καΙ εισηλθον εν σπουδ η εντος τοΟ καφενειου . 'Εκ τοΟ πεζοδρομ ιου τοΟ καφενειου . το οχημα _κοττεπε σεν ειτα εντο _-ιτη ς _κυριας _^ ο δοΟ _αφου συνεΒριψε μερικα των ποδηλατων τα οποια _ευρισκοντο επι τοΟ πεζοδ ρομΙ ου . Αριθ μος καθ ισματων καΙ ποδ η λατων _ειχον ευρε & _η υπο _τοΟς τροχου του _αυτοκινηιοτ » , τοΟ οποιου _£ ν των ελαστικων ειχεν εκραγη . _ΟΚεΙς των θαμωνων του καφενειου ετ ραυματ _ιοθη . Παν _τως δ μως _οΟτοι Εχουν _σωθη χαρις εις την προνοητικοτητα των νω εισελδουν εντος του _καςρενειου . Ο οδηγο ς του οχη ματος , εις νεαρος Αμερικανο ς , χρω ματος μελαψου , _απελογηθη προς τους κ ινδ « _Λ'ευσαντας και _Ιοχοριοθη δτι απωλεσε τον Ελεγχον του αυτοκινητου του το οποιον ειχε καραλα βει μολι ς χθες . II « Η ΜΙ _Ιι . ΙΙΙ _Ιι 11 _ΙΙΙΜ Πι ΙΙΙΙΙ ΙΙ 1 Ι 1 ΙΜ ΑΘΗΜΑΙ . 24 Πδιαιτερον τηλεγ ραφημα « Εθνου ς » _Οπ ' αρ . 587 !)) . — · 0 κ . . Νικος Κρανιδιωτης , συνδεσμος τοΟ Αρχιεπισκοπου μετα τι ) ς Ελ ληνικης Κυβερνησεως , συνην _τηθη μετα του διοικ ητοΟ της Αγροτικης Τραπεζης της Ελλαδο ς κ . Χριστοδουλου και προεβη ε ! ς _διευθει-ησεις οπως η ρηθεισα τραπεζα αγοραοη Κυπ ριακων πατατο σπορον , τον οποιον θα διαθε αχ εις τους Ελληνας πατα τοκαλλιεργητας , Ο κ . Κρανιδιωτ ης προεβη ωσαυ τως εις ουνεννοησεις μετα παραγοντων της Εθνικης Τραπεζης . · ΓΡΕΤΤΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜ Ι ΚΑ ΘΑ ΕΚΧΩΡΗΘΟΥΝ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑΙ ,. 24 ( ΤοΟ _ανταπο _κριτοΟ μας ) . — Τηλεγραφη μα εκ Λονδινου , αναφερει οτι κατα πληροφορ ιας εξ υπευθυνων αγγλ . ικων πηγων , η Πρετι _-ανικη _κυβερνησις προ κειτα ι , εν _εΤδει χειρονομια ς δια την ανασυνδεσιν της αμυντικης συνεργασιας με ιην Ελλαδα να προαφε ρη _εις το 'Ελλ ηνικον _Γασιλικον _Ναυτικον _αγνωστον εισεπ αρι Ομον ελαφρων σκαφων νε 6 ) _τα των τυπων και Ιδιαιτε ρως _τορπιλλακα _τους , _Εγκυρ ιιι Ελληνικοι κυκλοι _ουνεδυαζαν τα ς ως ανω πληροφορ ιας με την εις _Αθηνας αφιξιν _ιου αρχηγ ου των δρεττανικων χερσαιων δυναμεων Μασ ης Ανατολης σερ ΡοΒζερ ΜιιυουΒ ρ . ΔΙΕ _& ΝΗ ΣΗΜΑΤΑ _ ΤΡΟΧΑΙΑΣ _ΛΕΛ _ 1 : _ιΟΙ . , 2 _·| ( ΒοΛ _Λνιαποχρι τοΟ μπς ) . — Υπο _τι | γ , _Λημητικι ) _· _'ΛρχΠς _Λι ι » ιι ) ιιχΙΟη _ινιολη _ΛιΛ ιην κατα « £ υην _ιιμχκΚο _ιι' αιτι _ικ ΟΛ _ψιρουν _ιιι _ΛιιΟνη _ανιατα _ι ! ι , τροχαιας μγΙ _Ο-. Ι ηι _«/> ιηΟ » 0 ν _ινιΛς τΟν _ΛηιιοτικΟν ορΙον Λ _<<« α > 0 . 'Ιι » τ _(? _ιΗ-ιαι , υ ΟΛ _ικι « Λ _( ιν _κοτ _, _χιψ ι _πυξηγι )| ι < _ττιι « 1 ν φυλληΛ | θν ιΟν οη . | ιατ » ν ιουτοΛι , ΗΙΗ II Ο Ευ ΠΙ Επανηλθε ψες αεροπορικω ς εξ Αθηνων ο Ελλην Πρεσ _βευτη ς κ . Βεωργιος Χριστοπουλος . Ως _γνοοστον , ο κ . Χριστοπουλος με , τεσχε συσκεψεως εις το Υπουργει ον Εξωτερικων της Ελλαδος επι ιων Κ υπριακων υπο θεοεων . Κρινεται , _δτι ο κ . Χριστο πουλος κατε _τοπιαε την Ελ ληνικην Κυδερν ησιν επι των εκκρεμουντων Κυπ ριακων ζη τημοτων και κομιζει τας απο ψεις της επ' αυτων , Ο ΑΡ ΚΟΥΠΟΥΚ ΟΜΙΛΗΣΕ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΚΗΣ ΣΥΝΕΡΒΑΣΙΑ ! _Εις _συνεντ ευξιν του προς τον εν Κυπρφ ανταπιοκρι _την ιοΟ Ρα & ιυφωνικοΟ ΣταΟμοΟ Αθηνων κ . Μ . Χριστοδουλου , ο αρχηγος των Τουρκω ν Κυ ποιων δρ . Φ . Κοιιτσουκ , προ _εβη ει ς την ακολουθον δηλω οιν : _ιΕΙμσι πολυ αιοιοδοξος διι η πολυ φιλικ η συνεργασια _μιτ αξυ τ < ιΟ Αρχιεπισκο που Μακαριου και εμοΟ Οα αναπτυχθ η Ετι περισοοτ _ιρον και κατα τον Βδιον τροπον θα _επεκτ αθη και εις τας δυο κοι νοτη _τα _ς , ΤοΟγο με κα μνει αιοιοδοξον δια το μελλον _ιης νηοου και την _ευημεριαν γοΟ _λαοΟ της , η οποια _σιινεργαοια δυναται , μονον να ανοικοδομηθ _ω εηι της _σπνεργασι ας και _τΒ | ς αρμονιας . Ειμαι Ετοιμος νυ . καμω νεαν κοινην μετω τοΟ Μακα ριου διακηρυξιν _, δια περαιτε ρω προωθηοιν τη ς συνεργασιας μεταξυ των δυο κοινοτητων . Λογου , δε _γενομενου περι συνεργασιας , οφειλω να δι / χ ψευσω δη υπαρχει οιονδηπο τε _οικονομικον μπουκοταζ εκ μεροικ ιης Τουρκικης κοι _νοτη _ιος , εναντιον της Ελλη νικ ης κοινοτητος της νησου . Ουδε μΙαν _Ενστ αοιν Εχω Οπως ολοκ ληρ ος η Τουρκικ η κοινο της αγοραζει απο Ελληνας και πωλει εις Ελλ ηνας , διο τι , μονον δι' αυτοΟ του τροπου Οα _πριιωΟ _ησωμεν και θα ανοικοδο μησωμεν την ευημε ριαν ολοκληρου της νησου , ως αδιαι ρετου συνολου . ΣΥΝΑΝΤΚΣΙΣ ΑΓΕΡΩΦ ΚΑΙ ΚΡΑΝ ΙΔΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑΙ , 24 ( Ιδια _ιτ ερον τηλεγραφημα * Εθνου ς » , υπ ' αρ . 5878 ) . — Εις σημερινην _συναντησιν των ο συνδεσμος του Αρχιεπισκοπου Μακαριου μετα της Ελλ ηνικη ς Κυβερνησεω ς κ . Νικος Κρα νιδιωτη ς και ο Ελλη ν Υπουρ γος των Εξωτερικων κ . Αβερωφ συν _^ ζητησο _εν τρεχου σης φυσεω ς _Κυπριακα ζητη - ματα . ΠΥΡΚΑΙΑ ΕιΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ( Προεχλ ηΟησαν ζημιαι ΙυΟΟλ . ) Περι την 9 μ . μ . ωραν τη ς χθες εξερραγη ει ς το κατα την πλατειαν _Ατατου ρκ , πα ρα τα Δικαστηρια , _καταστη μα νεωτερισμων τοΟ Ταχσ ν Αλη Ριζδ πυρκαια , προξενη σασα . ζημιας 1500 περιπου λιρων . Τ 6 πυ ρ κατεσ βεοθη _ειτος 15 λεπτων υπο της Πυ _ροσβεοτικΒ _ις Υπηρεσιας , _ΙΡιυΠΙ ι « 1 Η Ηι Ι 1 : Η 0 ! _Ι ΟΙ Η 1 ΕΙΙ III ιΙ & ΕΙΙΡΗ _ΛΘΗ _^ _ιΑ _^ _, 24 ( Του _ΛνπΒΠοχρ _» ιου μας ) . — * Η « Καθ ημερινη * οτ _^ ιο _οιευει _στ _) _ιιρον τ _& ακυ _>/> υΟον σ / ο . λι < Λ · : « Αι _ι > Β _) 4 _Κχια _υΟειοο : ι χθες ιο _απω _γευιια _ττληροφορισι . _-προεΛχυοεως Ν , Υορχης . _Γιι η < _Ηοχηρο ( , ( ς _ι _^ ς _Κυττρου £ . Ις ω * ι / ιρτητυν κρατος διν ( XV _πβ _^ νμοαοποιηΟΠ τον _ψε-Φρου αριον 1960 ως _προβλιπε ι η _οιυμ _ψωνια του Λο 61 _· _οα _, ηλλΛ Οα < _4 να _ΦΧι ) ΟΒ ι εηι -ιι * : ις μΒ _^ βς _, μι _^ ρις _^* • ιου 6 ιιυ 0 _ι . τη 0 _ο 0 ν « _ι Λ _ιΒχυΙχχσαι _ο _, _α- _^ _ωνιαι _^ _υταζυ . 'Λρχ , ι _.-πισχ . _υτ . ου _Α _σκαρ { οο και στρατηγου _Βρι ι « _ως >' _ιι'ος , * _Ελληνων και _Τουρκιον α _$ . ' _ετιρου , ι _^ _ρχο _, ιε _^ ι _, _χτΛ το 6 η ιο σιαΧ > εν _ειςτ «' ις < Ι'ω _^» ςι- _τοθΛ < Αδι υυ την . _τταριλΟουοαν _ι _& _ιΜμωδα _, αρθρον τον _οαοιον' ιν _^ _ουοιτχ ιου , _υκεσιη * ριζ _* ν _αναλογον Ο _^ _σιν , -τιρ / . _ττει να 4 _ελκυσουν την τιροοοχι _, _ν της , Κ _υβιρ νηιχος , _Λιοτι _, _φοΦο _^ _ιοΟα υκ _ευρι _σκι _^ _ιε & χ _^ _νιωτιιον ( Ηβς _θΛιονκτ _ιε . ης _ιτροτ σ . _· γ _^ 6 _ιιυπ : κιν _εκσνρατι . _ιας , οκι _^ _του _^ ηι ν !< _αποιιιιι , η δπ οι Κ Ο πριοι 6 _εν ι . Ι < _τι _αΙριμοι ι >| ' < _ιΛι . ι ' , αρ τησιαν , & 1 ν αποκλ _ειεται , _βκ 5 α | _ιυς * . Ις αλλων την _ιηπ » _-υσιν _Λ : _οΦιιλι ται το _αφρον των « Τα _^ ς » και _οις Λλλω ' το ι . χ Μ , Υορκης _τηλχγρα : _Φημ _« . Η _συμτιτωσις δμως _ιττι του _ιτιδ _^ _ιχοιιιν _^ _ιυ _σχοττοΟ , της _δημιουρ γΙιχς _, 6 ι _^ , _£ ι 6 _η της _εντνπωαιως | _δτι η | ιι . χρι _τοΟ & _ε . τιοριι _α _ττρυς α % ι , αρ _τητοτιοιησιν & _ιν εΙ ιι _» Ικανοπο ιητικ _η _Λρκιι 5 ιω να _δικαιολογηση καθε 6 ποψΙ αν ( * Η ονοτηματ _ικη - Ο , αλλοο / _κοτραττεια : τοΟ ΤουρκικοΟ Τυποο της Κιπροο . _Λ « ιιντΙον _κωΟε συυι νο _» _ηοιως και η αδικαιολογητος α & ρο : » : ι _€ ι της _Ανκ _^ Λς _^ μη _εΙΛηλαΙκης _διαΟισιν _ι _·^ τχ . ιΑ 4 αχιυς _ττρος _επιλικ _^ ν των _ικκρ £ _μοτη _> τ _( . > ν , ι . ν ου ι 6 οαοιιζ > - - _ χι . την αγγλικην _ε . _ττμονην _εις το > ζητη | ια της εκτασεως τΟν βΛοιων _* α Ι ι . Ις _ιω Ο / μα της 10 _οτγε _€ ιας των ιν _ιΛ . _ΟρατιΟΛ'Ια Κυιτρ _ιων δεν _ιιπο _τεΧουν ινι > ε 1 ι ) : ις _ιτερι ι _, _τιιΟυ _μΙας των Τουρκων και _τωλ' Γ _ρετταΛ'υιν προς _ΛττΕστιΕυσιν τοΟ ιιργου οργα _ιΙ > _σιιιις τοΟ νιου _^^ _ρα _^¦ _ους _, _'Υττο _τοι _ουτους _βρους σκοτιμιον ΟΛ Ι _^ το η _Κυδιρνηοις να ζητηοη _Απ _^ τω _^ υνοιν _τΛν _ι _ργαοιων των ιπιτρα _τι ων κα [ _Λ « ρι 6 Β ) _ιφαρμογην των ςχ _^ ηιιι _^ _Αι ) μ _^ ιΛ » . Ο ΔΙΒΕΝΗΣ ΕΙΣ ΕΟΡΤΙΙ Ν ΔΙΑ ΤΟΝ ΕΡΥΟΡΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΑΘΗΜΑΙ , 24 ( ΒοΟ ωνταπι . κριτοΟ μας ) . — Ο _Στρατ η - γος _1 ' _ριυας Οα _τιαρα σιιι « ο ριον ( σημερον ) εις την _ιορ ι ην της ικα _ι ονιαετηρ _ι διις ' αιιο της _Ιδρυσεω του Ερυ Ορου Εταυ ρου . , η δποια Οα τΛεοΟη την 11 . 15 ιι . μ . ωραν εις ιον Παρνασσον . ΝΕΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΡΑΜΜΗ ΚΥΠΡΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ' 1 £ κ 1 τ ( _Ι ευκαιρ ια _τΒ _τγ ορι . μολογη ιιι . ως _αεροτχλανων ΚονσιελλεΙαιον εις την γραμ μι _' ι ν Κυπρου — Ισραηλ υιιο _τ ( ς εται ρειας 1-λ _Αλι τα Τοι ιρισιικα _Βραψιιια Λουης _6 ( _Γουν _δεξιωοιν _εΙς το Ληδ ρα Παλα ς την Πε μιπην 2 αν Ιου λ ( ο » και ωραν 7 μ . μ . ΕΙς την Γεξιωοιν Οα _παρασιοΟν και Α βημοαιογ ραΦ _οι . 2 φω χαρε κορ η ρ καΙ 10 ταξιδιωτικοι · πρακτο ρΒ . ς ιοΟ Ιο ραηΛ , Ε 1 ΙΚ Κ ΛΒ » υΓΗ _£ ΦΙΛΑ _Ε Ι _υ / _Ρ 3 __^^ _ξ _^ Π ΟΛΥΓΑ _0 Μ _ΙΟΝ ¦ II * ¦· « ιι _Μν _ιΗιιι · _ινι 1 _^*·^ ΠΑΒΚΟΣΜ _ΙΟΝ ΣΥΝΝΟΡ / Μ θι ΦΕΡΗ ΕΙΣ ΤΟΝ Μι _^ _ρ _ΜιΚ ΒΕΝΕΥΗ , 24 ( Ρεοοτε , _^)— Ο Βενικ _η _Λιευ _^ _νιηξ του Διε 9 _ _'οΒ » _5 Βραφειου 'Σ _ρνκιιΜι χ . _ΤιτεΤΙιιντ _Νορς _εοπλκιιιν & τι _τε > _μινβλΛτβρον ηρε & λπμα _τοδ _κεσμβκ « Ιν « ι σημερον π ανεργια και ιαν ιεν αχ'τιμετωκια _βιι τβ & τβ , βα _« ροκοιλεσιι _ττοιγχοσμιον ο « _μς _> βραν · Ο ΕΘΝΑΡΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΟΠΩΣ ΑΙ ΒΥΝΑΙΚΕΣ ΜΗ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ « ΕΚΛΕΒΕΣΘΑΙ » ' ΔΒ . ΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΑΖΟΝΤΑ ! ΛΟΒΟΥΣ Ανεγ _^ νωρισθη γενικως 6 ρολος της Κυπριας εις τον εθνικοαπελευθερ ωτικον αγωνα * — - Η β τερΙ < _σις του δικαιωματος · το _§ « εκλεγεσθ αι » ειναι προσωρινη *~ - · _Νεα _συοτκεψις τοδ Εθναρχου , της Συνταγμ ατικης και των Υπουργων *—Οι Δημοι , _αι εκλογαι και οι λιμ ενες . Καχ ' _ααφαλεις _ηληραφοζ _ιας σννταχχ ου τον Εθνο υς ·· , δ Εθνα ρχης Μ αχα ριος ειαηγ _>] Οη εις την Συνταγματι χ ην 'Επι τροηην _οηεος σι γυναικες της Κυπρου μη εχουν το _διφυια * * του « εκλε γεσθαι * , Ινω τα δικαιωμα τον Ιχ λε _γειν αναγνωρ ιζεται ει ς _αυτας ως αναφαι ρετο * διχα _ιωμ-ι των ιι ς την Κυπρια - κη * Δ ημοχ ρατιαν . Κατα ζ ας _αυτας πληροφοριας , αναγνωριζεται χαι Ιχτι _- μαται τα μεγιστα δ ρολος της _Κνπριας _γυναιχ ο ς _ιις τον Ιθνι _- χ _οαιιιιενβ _ερ ωτιχο ν αγωνα & ς χα ι το _υψηλον _ηνενματιχον αυτης Ιη _ιπεδον , αλλα δι' _ωρισμε ' νους Ιδια ζοντα ς λογους , εχ ρ ' ιθ η _ιπι τον παθοντος οχοπιμον _, Ιι / _ιως αι ννναιχ ας ρ / _^ Χ ονν _> τουλαχιστον χ ατα την ηρωτην _ιιενταετιαν , ' τα διΜχΙω / ια τον _ΙχΧενιαθα ι . ΝΕΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΙΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΝ Το απογευμα της χθες συ _νεκροτηθη εν τω Μεγαλφ Συ νοδικ φ τη ς Αρχιεπισκοπης νεα μακρα συσκεψις υπο την προεδριαν τοΟ ΕΘ _ _α-ρχου , απαντων των μελων της Ελλα δικης και 'Ελληνοκυτιριακη ς _αντιττρσσω—ειας ε ! ς την Μικτην Σ _^ _τοτγματικην Ετ η τροπην Κυπρου . Παρ _αστησα ν επισης _ει ς την _συσκεψιν και ι οι Ελληνε ς Υπουργοι . Ερωτηθει ς την _ιαηιραν τη ς χθες ο Μακα ριωτατ ος υπο των αντιπ ροσωπων του τοπου , δια τον σκοπον της συσκεψεω ς και τα συζητηθεντα θεματα , η Α . Μ . απην τησεν οτι _συνεζητηθησαν ζη _τηματα συνταγματικ ης φυσεως ως και το ζητημα των Δημων , του οποιοι · , ως γνωστον , θα επιληφ _δη , η Συπα Υματικη Επιτρ οπη , συμμετεχοντος τοΟ Εθναρχου και τοΟ Δρος _Κουισου κ , εις ειδι κη ν συνε & ριαν , _συγκροτηθησομενην αοριον Παρασκευην . ΑΙ ΤΕΛ 1 ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ω ς αντιλαμ βανομεθα , ο Εθνα ρχης £ θεσε κατα την χθεσινην _ουσκεψιν εις την Αρχιεπισκοπ _ων ενωπιΟΛ · της Σ υνταγματικης και των ' τπουργων _τας τελ . _ικας αυτοΟ προτασει ς δια τους αημους και εληφθη υπο _της συσκεψεω ς συγκεκ ριμενη αποφα σις δσον αφορε την ακολου _θητεαν πορειαν κατα την αυ _ριαινην _συνεδριαν . ΑΙ ΕΚΛΟΒΑ Ι _ΕρωιηθεΙς επισης ο Μακα ριωτ οπος υπο των δη _μοσιογραφων κατα ποσον εχει _ιπι _σπευσθη ο χρονος της παρα δοσεω ς υπο της Αγγλι κη ς Κ υβερνησεως των εξουσιων _εις την _Κυδερνη-πν της Κυπριακης Δημοκρατια ς , προ της 19 ης προσεχους _Φεδ ρου _αριου , η Α . Μ . αταιντησεν δ τι δυνατον να _συμβτ ) τουτο η ακρι _δω ς και το _αντιθετ ον . Το ζη τη μα τουτο , ειπεν δ Μα καριω _τατος , θα εξαριηθη εκ του κατα ποσον η _Γρεττσνιχη _Κυδερνησις ειναι _ετοι μη να _παραδωστι τας εξουσιας εις χειρας της Κυπριακης Κυβερνησεως _^ και εκ του κα τα _ΤιΟαυν Οα . Εχυυν ρυομισδι ι εν τω μεταξυ απαντα τα ζη τη ματα τα α _(( ιορωντα την πα ραδοσιν των εξουσιων . _ΣΙυνε πως , επερανεν ω Εθ _λ · αρχης , ειναι _ενδεχαμενον να διεξαχθουν _εκλοναι προ του τελους του τρεχοντος ετους . ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ Εις ετεραν ερωτησιν προς τον Μακαριωτατον εαν Εχη ληφθη οΙαδηποτε αποφασις δια την _επεκτασιν των λιμενων της Νησου , ο Μακα ριω _τατος απηντησεν δτι πραγμα π μελεταται η επε κτασις του λιμενος Αμμοχωστου και η κατασκευη νεου λιμενος εις _πολιν της Κυπρου , αλλ' _ουδιμια μεχρι της σι » - γμης συγκεκριμενη αποφα σις δυναται να ληφθη , ανευ της εξασφαλισεως του απαι τουμενου _ποσου χρη ματων . ΑΘΗΝΑΙ , 24 ( ΤοΟ ανταπο κρι _του μας ) . — Το Αθηναικον Πρακτο ρειον μεταδιδει εκ Λευκωσιας δτι δ Αρχιεπισκο πος Μακαριος θεωρει αναγκαιαν την _επεκτασιν του λι μενος της Αμμοχωστου , καθω ς και ιην κατασκευ ην νεον λιμενος _ει ς την Λεμεσιν και _εις την Λαρνακα . Κατα τας γενομενας προ _καταρκτικας μελετας , _τας υποβληθεισας ει ς τον Αρχιεπισκοπον , η επεκτασ _ης του _λιμδνοδραχιονος της _Αμμοχωατου θα _στοιχιση υπερ τα 2 . 000 . 000 λιρων , η δε κατασκευη νεου λιμενος _εις την Λεμεσον περι τα 6 . 000 . 000 . Ι « . _ΙΙΙιιιι ΙΙΕιΜ ιιι ΙυΗΚ _ιιιΙΙΙΙΙΙ _Οδτος απεδε χθη κατ ' αρχην τον διορισμον . —Αναμενεται € ι ς Κυπρον τον Σεπτε μβριο ν . Πληροφορουμεθα _διι διευθυντης της Παιδο _τνωγικης Ακα δημιας Κυπ ρου , προκειται να _διορισθη δ Βενικος Επιθεωρη της των Σχολων Μεση Παιδεια ς Αλλοδαπ ης κ . Αναστασιος _Ατσαβες . Ως γνωστο _ς , ο κ . 'Ατσα βες επεσκεφθη την Κυπρον κσ τα τας αρχας Μαιου προσκληθει του Εθναρχου Μακαρ ιου και τ « 0 Προεδρου του Εκπαιδευτικου Συ μβουλιου Δρος Κ . Σπνριδακι προς _μελετην των εκπαιδευτικων προβλημα των τη ς νησου και _υποδολην εκθεσεως . Ο κ . _Ατσαβες ανεχωρ _ησεν εκ Κυπρου προ _ιαων _ημεροιν αφου επεσκεφθη απαντα ανεξαι ρετως τα σχολεια μεσης εκπαιδευσεως Κυπρου . Κατα τας πληροφοριας μας , ο κ . Ατσαβε ς απεδεχθ η κατ * αρχην τον διορια μον του ως διευθυντοΟ της Παιδαγωγικης Ακαδημιας και 5 α _Ιπανελθ η εις Κυπρ ον ινα _αναλαδη τα νεα του καθηκοντα τον προσεχη Σ _επτεμβριον . Ο _ΛΒηκαοιωτ _ατος · Α ρ - χιτιι _ισχ οηος _διεβ _ιβ ασε χ _Οις _ηρ ας χ ους διευΟυν χ ας ολων χΛν Ι φημερι _' δων ηα ρα _ιιληαεν _ιιιω ς β ιαχΑ ψαυν χ ην Ι _ημοαιεν αιν _οιι _· ιν ι >)) ηοτ _£ Αποψεων Ιατ ρων , οιιπ _ος _Αατε νο παυση μια αυζηχ ηαις Ιιιι ζημια δια τον χ _οπον , ΙΙδη Απο ιεραχ _Οις ο χ . _Οεμ , Ν . Δ _/ β _β ης μα ( ειχε δ ηλωσει _))>» δι _ιχ οπχ _ε ιην συζηχ ηαιν , Συμμορφουμενοι προ 1 _Ουμως προς χην _ην . ρΑχ _λ η αιν τηυπι _ν τοΟ _Μηκηριω τι _ιτου , διν Οα > ημοσιευ _· αωμεν _ιιλιαν _εις χ α ·} _$ · Ονος » _οιανδηποιε _/ πιαχο · Χην ι _) π 1 _αοι ) ι ) ιοπ δη _λω · σεις Ια χ _ρΛν , 10 Η 1 Η _ΙΜΙΙΙ Ιι ιΝ 111 ΛΟΝΔΙΝΟΝ _, Μ ( _Ρεουτ ερ ) . — Η πενταμελη ς Επιτροπη , η οποια κατα ρτιζει εν Λονδινω σχεδια συνθηκων βασει των οποιων βα _εγκαθι _δρυθη εν Κυπρω ανεξαρτησια _συνεζηι-ησε σημερον , ως ανε φερεν αξιοπιστος πηγη , το ζητημα τω ν _Γρεττανικων βα _σεων εν Κυπρω . Οι ΓρεττανοΙ και οι Ελλ η νες Κυιτ ριοι δεν καΒεληξαν εΙσετι εις ουμφωνιαν μεχρι ποιου σημειου θα εκτεινεται η Γρεττανικη κυριαρχια πε ριξ των βασεων τας οποια ς θα διατ ηρηση η _Γρεττανια εν Κυπ ρω . Κατα την Ιδιαν πηγην _, η επι τροπη θα συνελ . _θιι εκ νεου την Ιην Ι ουλιου . 111 ιι ηι : ΙΗ _ΕΙΙΙΓι ΙΜυ « ΙΙΙΙ : Δια να παραμειν _ω η νησος _€ ις την _περιοχην της στερλινας , ΑΘΗΝΑΙ , 2 < _1 ( ΤοΟ αν _^ σποκρι ΤιΛ μ < η > . — 'Μν σχ _^ . ι , ιι την συ _σιασιν ε _( 6 ( κι ς Τ τιιτροιιΒ ς _ηρακι : _^ μι « _υ να / ι / ηι _ιττ _) οΟπι καιω π- _' _χχι ν η _Καιτρι , 'ς ΟΙ ( ττ _ρ / _πιι _ ν ' χ η _»|«| ι £ { _νΥ ) * _ι Λ < ι _« Ις ιην _ηιριοχην ιι > _»« Ρ λΙ _* ις τ 6 _Βοτλλικ 6 ν _ΠραΗιορι _Ιον ΚΙ _&/)« ι _*> ν | αη < _ιιωι * , ν ια- _ΛκΛιοοαΙας Γ τι οι ι . ν Κι > ιρι 4 ι _τιολιτ _ικο ! κυκλο » _ιΛφρα * 7 _*] ν την γ _«)| 1 ν _* _ιι η _Λν < ιχΙ νηοις του ζιιτΛΝι _ντι _χ αυιοΟ Λ _»« . ιλ » ται _Λν _^ ιχ _^ ι / Λ _^ ν « Ις _τΛ _γκ-γανος 6 τι οι _ιμιιοροι της Κυπρου _ιι _δοιτοι η _^ ι _^ ν υτι ιις _τιε _^ _τιτιΛ _^ ν καθ * _* ν Ην ιλθ _( ι _* Λ πο _( _ντιω _^ _αοις _ιηι τοΟ _Ο _^ ιατης αυτοΟ / . νιως των Ηροο _τ _^ _Λν τρ » Λν | ιη _^ ν , οι Π _ρι-τκιΛΟι _εια _^ ι _^ ι > ν . Ις & Αν < _Χνε _ι . ι 4 _ι ι « . ( ς _Οιαι , ν νθ _£ α « ιλΛ 6 ουν νεικ υ 7 ιη « _ρ ! Λ '>« ις _Λιν ! τοΟ _προου-χοΟς _ΦιΑροοαρΙιχ _^ διω τα % αυ _ιτρηυς * , ι ' ις και κατα τοΟ _διιι ιΟυντοΟ αυτης κ . _Τοιωρλς _Ψολευ , Ο εναγων Γιω _της α γωγΠς του ζητει κατα _δολην ποσου υ χιλ . λιρων ως απο _ζημΒωαιν δια λ « 4 βλλ « ν 6 _ημοαιι _ιυΟεντα ως _Ιοχιιριζεται Ης ιην _ικδοαιν της ρηΟ _ειση Β , ιφημ _εριδος την ι , _ι ψ παρ . Δεκεμ βριου , Κατα την _ημερομηνιειν 4 · _κεινην Λ _ι-χαγων ητο τιολ _ιτ ι κος ανταποκριτης της Κυπρι ακης Ραδιο φωνικης Υπηρεσιας , _ΠρυιοΟ _κροαληΦΟ _λ _ς _( ς τ ην ΚΙΥ ητο μελος τοΟ προ σωπικοΟ της εφημεριδος « Τα ( μς Λφ Σαυτιρους » απολυθεις ικ τ _!) ς _Οιοεως του . ΑΙ _χρησιμοποιηΟειααι , , Εις το _δημοοιτιιμοι λεξεις , π ! παν ο δικηγορος τοΟ κ , Μπ ρας Ετεινα ν να παρομοιασουν τον εναγοντα ως _ταν Ουιλλιαμ ΤζοΟ _ς ιΛορδον χα χο ) οατις ειχεν οκτιΛΕσΟ ιι ειτι προδο · _αιιτ ι . Απαντων εις ερωτ ησεις τοΟ δικ ηγοροι ι _της _υπερααπι οεως κ , Βλαυκου _Κλτ _ιριβην ο εναγων _ΛιτηντηαενΙ ιιιι Οε ωριι τον 'ΛρνιεπΙοκοπ _ον Μα καρκιν ως τον _οργανωτην _τΙΚ τρομοκρατιας και 8 τι οι Ι-λλην _ες Κυπ ριο ι _Οεωρουν , αυτον ως _Λγετην των _Ιπειδη _ιξη _ΜαγκααΟησαν πρας τοΟπι . ΙΙ _ι κΜκαα _ιΒ . της υποΟ (! αεως _αναληθη _δν' αργοτιρον . ΑΠΕΠΕΙΡΛΟΗ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΝΣΗ ΑΒΒΛΟΣ ΣΤΡΑΤ ΙΩΤΙΚΟΣ ΛΙ _Ι ΜΕΣ _Ι ΟΣ _, 2 Ι ( ΤοΟ αντα πι ικριτοΟ αας ) , — Αγγλος στρατιωτικος , κατοικος Λεμε σοΟ _, ιλα _βε , κατ ' ανακοινω · σιν τη ς Αοτυνο _μιας μεγαλην ποσοτητα Γιοκ _ιων ασπιρινη ς , αποπει ραθεις να _Οιατι τερμα _εις την ζωην του . Ουπις μετεφερθη _εις τα _νοσοκομιιον _Πολεμιδιων , η Γε καιαα ταο _ις του ειναι εκτος κινδυ νου . ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ _Σ ΛΜΜΟΧηιΤ ΟΧ , 24 ( ΤοΟ _Λνιαιιο κριτοΟ | ιος ) , _~ 14 Απ 4 ν _« υ ) ια τ _)) ς η « ι * λΟοΟοηΒ . _Αιυιι _ρτπ _Λιιι . ηχΟη _» . | ς _ΜπογιΚι _ιιο 6 οι >|« ιρικΛ _τ , Λγων | _ιιτκ > ι , υ _( Λν Α _) _ιΛΛχ . > ν τοΟ Ι _ΙΑιιΛιροιι _Τρ _γιπικοΠ ι ( , ι » ιοτ « . | ι ) υ Ρι _Τ / ΗιφΗαα χι κοι Μικ τ _ες _τυν ΟΟΙ Μιιογα _ζΙοο-ΑγΙοι ) ΙΙλιΛ ( _Κχ χπο χ Λυ _ι ) , Ο <* γων ιλ ηΒ / ι , || _4 _Λιτητιλ < ηιι ( ι 3-2 ιι ιι ιρ ιι |< Λιιι _Μος _τ , Λ Ε . Β .. Ι . _Ριι >) χ _αιπΛχ κ » , Ο ονων _ηΟλοΟ * _ιιν > Ι 6 ιΛ β « _ρυτΙ | ιΛυ _κιΛι _ιλλοιι ιπι 4 τοΟ « _Ιγ . _Μηηγ 4 {| , _(« τι _Αιορ _» κ , ΝΙ _»« ι λι . _ ιι ( . ) ν 1 δι ) , 6 4 πο ( ος κ _«| _τιηιρ / Λο » «· Ις _ιι | ν νικι _ιτριτχν 4 ) ι ι 1 Λοι γιΟ _μα ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗ Η ΕΒΧΩΡΙΟΙ ΠΑΡΑΒΩΒΗ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Κυριε _Διευθυνηχ , Μετα μεγαλης μου λυπης παρατηρω δτι η _ζενομεχνισ _, με την παροδον του χρονου , κατακτα την Κυπριακην αγο ραν . ΕΙ-ιιΧι καθηκον δλων των Κυπριων και ποιουμαι τφος τουτο £ _κκλησιν προς παντα Ογιως σκεπτομενον Κυπριον , ο οποιος αγαπα και _βελει την _τιροοδον' της -πατριδος του , δττω _υποστηριζη με _ικχ _τατισμον τα προιοντα της εγ χωριου β ιομηχανιας . Ας σκε _φθωμεν τι οικονομικα οφελη « ροσφερομεν ε ( ς τ 6 ν τοπον μας με την υποοτηριξιν της Κυπριακης Γιομηχανιας . Ας _υποατηριι , _ωμεν Ιδιαιτερως τα ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ! ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΘΡΩΝ Κυ ριε Διευθυντα , Θα μας υποχρεωσε ™ _εξοα ρετικα εαν μας _τταραχωρησε τε λιγο _οτπο ' τον -πολυτιμο χω ρο της _εφημερι & ας για νοτ δυ νηθουμε να ξεσκεπασουμε _τες φασιστικες _μεθο & ις των κομ μουνιστων . Προς τουτο _γνοοτοττοιοΟμι _ σ' ολοκληρο τον λαο τα ακολουθα γεγονοτα , _δεικτικω της ερυθρας προπα Υ ανδας και του _εκφοδισμου που εξασκειται καθημερινα . Εργατης που _προθυμοττοιη θηκε και ζητησε ολοτελα _, αυ θορμητα να εγγραφη στο ΕΔ ΜΑ _υτεεστηκε επιθεση _εκοο 6 ισμο 0 εκ _μιρουι _ τ & ν κομψου νιστων . Αποτελεσμα τουτου ηταν να _ζητηση ο εργατης αυιος , με _δακρυβρεκτα ματια να _διοτχραφη απο ' _ια ΕΔ ΜΑ . ΟΙ λογοι που εδωοε ει ναι οι ακολουθοι : α ) Κομμουνιστης τον επλησιασε και του ζητησε τους λογους της εγγραφης του οτο ΕΔΜΑ . β ) Τον φοβερισε οτι . τα _αυιοκι νητα τοΟ χοριοΟ θα παυσουν να τον μεταφερουν για δουλεια οτη « Λευκωσια , γ ) Τον προειδοποιησε δτι θα ζητησουν απα τον εργοδοτη του Καπνεργοστασια , τα οποια κινδυνευουν να κλεισουν , με απτοτελεαμ « να πεινασουν ε κατονταδες εργαΒων Καπνερ _γοστασιων και ας _σκεφθωμεν την _απειλοομενην οικονομικ _, ην καταστροφην των καπ _· σ _. ταρα γωγων του τοπου μας . Σ υνθημα μας ας ειναι πων τοτε : Να _λειψη η ξενομανια απο τον τοπον μας και να υ _ποστηριξωμεν δ , _τι _τχ αραγει η Κυπριακη γη και η Κυπρι ακη β ιομηχανια . _Παλαικυθρον 24 ) 6 ) 59 Διατελω κλπ . Μ . ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Σ Προεδρος ΕΑΕΜ Παιλαικυ θρου . να τον _αττολυση . δ ) Τελος τον _συνεδουλευσε « Ιν λυπαται τα παιδια του να διαγραφη αμε σως απο το ΕΔΜΛ > . Το δνομα _εου κομμουνιστη αυτοΟ που ξεστομισε τες ς > ο δερες αυτες , σ' Ενα αθωο και τιμιο _βιοτκχλαιστη μας ειναι γνωστον και θα το αποκολυ ψουμε ευχαριστως αν _ζητηβη . Αυτα δεν ειναι η μονη περι πτωση . Βυναικες κομμουνι στων προειδοποιουν 6 σες γρα φτηκαν στο ΕΔΜΑ , και ουγ κεκ ριμενα τες μαναδες , πως οι κομμουνιστες ουδεπΟΒε θα παντρειποδν κορες ΕΔΜ IΤΩΝ . ΚαΙ σ' αυτη την περι πτωση μποροΟμε να αποκα _λυψουμε προσωπα και πραγματα . Αυτα ειναι μερικα δειγματα της _υποχθονιου και _ανιιδη μοκραηκη ς δρασης των _« κομ μουνιστων > κι' απο την ωλλην κοπτονται δι' ενοτητα και ξε _λαρυγγιζονται για τες δηθιν « φασιΛικες μεθοδες » που χρη σιμοποιει ... το ΕΔΜΑ . _ΔιατελΛ μετα τιμης . ΒΕΩΡΒΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Εξω Μετοχι . ΔΙΑΣΠΑΣ ΤΙΚΑ ! ΕΝΕΡΒΕΙΑΙ ΕΡΥΘΡΩΝ ΓΩΝΗ , 24 ( Ανταποκριτου μας ) . — Την νυκτα του παρελθοντος Σαδβατου , μελη της αριστερας του χωριου μας _κατεβιβασαν _« πανω > του ΕΔΜΑ ανηρτημενον απο μηνος και . πλεον επι τοΟ _οικη ματος των Ελευθερων Εργα τιχων ' Συνδικατων καθως και ετερον συνθημα τοΟ ΕΔ ΜΑ , ανεγ ραψαν δε συνθημα τα τοΟ Ακελ . Την επομενην ο υπευθυνος του ΕΔΜΑ εις το χωριον μας , εκαλεοε ουσκεψιν εκπροσωπων της αρι στερας , της εθνικοφρονος πα _ραται , εως κα ' ι εκπροσωπων του ΕΔΜΑ , απαντες δε κατε δικασαν ως διασπαοηκην την ενεργειαν των μελων της αριστερας , _ατχδεχΟηυΟ' . · _. δε ομοφωνως _εισηγησιν του εκπροσωποι ου ΕΔΜΑ δπως τα Ιδια προσωπα επανορθωσουν την πραξιν των αναρτων τες οι _Φιοι τα « πανω > εις την _προηνουμενην των θεσιν και _απαλειφοντες τα συνδηματα τα οποια ανεγραψαν , οπερ και Εγινε . ΛΗΛΩΣ Σ 01 υποφαινομενοι Ανδρεας Κυριακου , Σ _ταυρος _Φιλιπτιου και Παναγιωτης Βεωργιου δη λουμεν δτι _αποχωρουμεν ωπο τας Παλαια Συντεχνιας ψευ δα και εγγραφο _μεθα ει ς το Ελευθερον Ε ργατικον _Σωμαι-ειον του χωριου μας , το οποιον εξυπηρετει _καλυτερον τα εργατικα και εθνικα μας συμφεροντα . Ανδρεας Κυριακου _ιταυρος Φιλιππου Παναγιωτης Βεωργιου ΤΡΙΗΜΕΡΟΙ ΕΚΔΡ ΟΜΗ ΤΟιι ΣΠ _ΟΥΛΑΣΤΠΝ ΤΟΥ & _ΙΔΑΣΚΑΛ . _ΚδΛΛΕΠΟι Ττ ν _παρελΟοΟσαν _Τριτην , 2 ' _ιφ _τρεχοντος _τφοοκληθεις υπο τ >} ς Δι _« _ιΛονοςως _, _ωμιληβςν . _ττρυς τους _σπουδαστας -του Διδασκαλ _ο ι _ΚολλΕγιου ο 'Ελλογιμος Δι _, ευΟυν της της _Ιερατικη Σχολης Παιιχιιο _λογιωτατος _ΑρχιιιΛΛδριτης κ . _Λιυ _κωσιιιηης ειτι _Ορησκετικου θεματος . Ο κ . _ΛειΛικωκκατης _ετιισης _απι _νειιιε τω δια _^ _ορΛ ΕτταΟ ? _Λ εις τους ν ( κητας _τυν κατα τηι _< 17 ην χαι 22 αν _χριχονπΛ , Ιν · _ιφ Στα _δΙφ της Σχολης , δ _^ _ιρτ _/^ _εντων ανω χον _, οι τινες _ηξιλοΟε-τηΟ _^ _Λιν Οπο των ωκο _λοιμων : _ΕΔΛιΑ _, κ . κ , Σωιρατους _Ροανιι λιδη Κ . _Λαττα _^ Χ . Φιλι , τπΙ & η , Β . Φυλακτη < Β . _ΠαιρΙπι _. Ο . _ΚυριοκΙδη _(^ _αωρο _^) _, Β , _ΒιακσΛ'δ , _ΕΟσιαΟΙοι _Κυριωχου , Ι , Β , _ΚαοοιΑΙδη , ΚιοΟν αλερ _Κουδουιο , Καμηλωρη _, Αδιλ ςιων ' Χριστοδουλ & η _, Γασου _Κωνοτο _ντινου , _ιιιτχριοκοιν _Αιρογροζιμων , ΚΟΚΑ—ΚΟΛΑ , ΤΡΟΠΡ . Η , Κινη _ματονροαρικων _» ' _επιχειρησεων « Λου κσυδι » ΚΕΜ _ΤρεποΕ 4 τ _ Κυπρου , • _Εταιριιβς ΜΕΤΚΟΝ . _Εοτιαιδριοι « _Προτωλσιι » , ΕΔΟΝ , και _ιπο τ £ >« _ιιημιριΓων « _Εθιος » , _ι'ΓχυΟερι · . _» < 'ΕΟνικην > ¦ ι'ΛβΧΒ ι ι . κ . Λ _Νιοαι _, « Χο ρα > ρ / η > , _* Μια _Ετιοχη » , _« ΚοιροΙ της ΚΙ > πρου _» . ΟΙ _δειΛ _^ _ροειεΒ-ι οπ & _υΕαστιαι _ οιλο 6 _ευο _, _ιιΛθι _υττο τοΟ _Προοωριν-ιΟ Δ _^ ( λντου της _ΣχοΧης Λ- _*(·¦ Γραχα κ « 1 των _καΟηγητωι 1 Δρος Μενελαου , κ , κ . ΚοΟμα __ 1 _·< Χ [ χ & _ιυτι ι _ΛιιΧαηλ , _ΦιΛεατη , Κα _^ ιικ _^ ρΙδη και . της β ' , ' • Ελευθεριου , _ιιειραμον χΟις , δια _νρχ _ιιιιιην < _ιςτκκδ £ ιπιιιην _ικδρομην , _εις _διαοορα ιιερη της ντρου . ΕΘΝΙΚΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Πρωτοβουλια γοΟ κ . Φ . Μ . _Φωκαιδου θα τελεσθη την προσεχη Κνρκακην , 28 ην Ι ουγιου _, εν τω _ιεριρ ναφ Αγιου Α τωνιου Λευκωσιας μετα ιην _θειαν λειτουργιαν εθνικον μνημοουνον υπερ του αειμνη στου ηρωος και μαρτιιρος 'Αρ χιεπιυ κοπου Κυπρου και Ε _αναρχου Λ _1 ΑΚΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Γ ' επι τη συμπληρωσει εννεα ε των απο του θανατου τον . Τον _επιμνημοσυνον λογον θα ειπη ο καθηγητης κ . ΤΙ . Π . _Τσικκινης . ΚοΑοΟνιοα -οι _-ιμωντες την μνημην του , _δττως παραστουν . . Ο κ . Φ . Ν . Φωκαιδης εκ δηλοι δια του μνημοσυνου την ευγνωμοσονην του προς τον αειμνηοτον Μακαριον τον Γ' ως ' τυχων γυμνασιακης υποτροφιας παρ' _αυτου . Τελουντες την προοεχη Κυ ριακην εν τφ Ιερω ναω Τρυ πιωτου , Λευκωσιας , ετησιον μνημοσυνον του υπο Τουρκων φονευθεντος ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ καλουμεν πα _-τας τους τιμων τας την _μτημην οωτου δπως προσελθουν κσι δεηθουν μεθ ' ημων . Η _χιιρα , τα τεκνα . ΖΗΤΕΙΤΑ Ι ΛΟΒΙΣΤΗΣ Ζητειται λογιστης πρωτης ταξεως . Προη 7 ° > _'μενη πειρα της αγορας _οττιοραιτητος . Πληροφοριαι παρα του κ . Χριστοδουλου Χ ρυσανου τηλ . 6413 Ταχ . Κι < δ . 675 Λευκωσια . ΑΠΟ ΤΑΣ _ΕΠΙΔΕΙΞΕ ΤΗΣ _'ΓΡΑΔΥΑΣ ΤΟΥ ΓΑΜΓΑΚΟΣ ' ¦ _ΩΣ-ΑΘΗιιΛΣ _· . : -ΠΗΝΕΛΟΠΗ * _'Ανααμπλ πλαζ του οικου _Ειαγγελιδη — _Κονρτιδη σε νφαομα Ιιειρο χ ης— Πατ ρ αικης * . Ηην τελονι « σ / επιρ » ιιλο κοκκινη ποπλιν μι μπλουζα ιμπριμι χ αι παλτο • ντουμπλ — φας αηο τα δυο υφασματα , ΔΗΛΟΣ Ο υποφαινομενος Βεωργι ος Δημητριου _Τσιαμεττης , -αμιας της Παλαιας _Συντεχνι ας του χωριου Λιμνατιον , δη λω δια της παρουσης μοι _% δτι αποχωρω των Παλαιων Συντεχνιων και εγ-γραφομαι εις το Ελευθερον Ε ργατικον Σωματειον τ «) χωριου μου το οποιον εξυπηρετει κα λυτερον τω Εργατικα και Ε θνικα μας συμφεροντα . Βεωργιος Δ . Ι ' _οικιαεττηδ • Η ΕΙΚΟΣΑΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΟΧΕΝ ΛΕΜ ΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ , 24 ( Του _αναχποκρι τοΟ μ < ις ) . — Μετ * _εωφ _^^ χης ι _, _^ τυ χιας ΑτελυσΟη την _τταρελθουοοΛ _» Κυ ριακην η _Ιορτη _ιι } ς ΟΧΕΝ Ιπι _τυ _ουμπληρωσει εικοσαετιας οπο της Ιδρυσεως της . Παρεστησαν ο Πανοσ . Αρχιμανδριτης χ . Καλλινικος , δ πρωτεργατης τοΟ Χρ « πιανιχο 0 κι νηματος _^ Ι & ρυτης κ < _χΙ πνευματικος καθοδηγητης της ΟΧΕΝ ΟΙκονομος Σολομων Π < ηαγ 16 ης και _πληΟος κο _€ _^ ιου _4 Το προγρο _^ _ατ της Ιορτ _ιγ _περ * ελαμΦανε ασματα _υττο της χορο & ιας της ΟΧΕΝ , _ατταγγελισς 6 π 6 _'Οχα ν οτων και _( _κτελΕΟ _^ ν μουσικων _τε _μαχΕων υπ 6 του _Οχενικου κ . Β . Βε οργιου . Εν Λ < _τντ _> _ωμιΧ »* σ ( εν ο Ο _^ _υλιγος κ . Μ . _ΜιχαηλΙδης _, 6 οποιος _οητ _^ ιρ Οη ε , Ις την εορτην της Πεντηκοστης Ιδρυτικην ημιραν της ΟΧΕΝ , καλι σας τους νιους να εΛ 6 _υβουν την πα νοπλιαν του Αγ Πνευματος , α αν _τληοουν δυναμιν και ιρωτισμ 6 ν ι 6 ιω να δυνηΟουν 0 _ε καταοτοΟν _ιχ νεου θαρραλεοι και κηρυχες τοΟ Χριστι _ΟΛ'ιομου _εις _· εους _ττιιευμστ ι κους α γυνας . 'Εν συνεχεια ωμιλησεν ο _ΚΒοΕΙηγητητ Κ , | φ _ΠθΕΤθΛ 6 τΤ' 5 ! . » _λθ < , 6 οποιος προεΛη _ε , ις _Ιστορν 1 * 1 _^ α _^ -αλυ σιν του κατα την διαρευσασαν ει κοσαετιαν _επιτελεσβεντος πολυσχι δους , _< _Λ · ικοΟρησκ _£ σιιχοΟ και κοινωνι κοΟ εργου της ΟΧΕΝ , ΕΙς οπμοσφαιραν ονγχ ι _νητικην ε _γενοτο η _ιπιδοο ι ς _τιμητι-κης ασττιδος προς τον Πα οσ . 01 *«> νσ _ ιον κ . Σο λομωντα _Παναγιδην , _εις _αναγνωρι σιν αριστων ιπηρεσιων προς τυ _χρι _στιανικυν κινημα . Εκ μερους του _Πανοο . _ΟΙκσνι μου κ . _ΠοΛογΛη ανε . _γ Οσι _προσφω νησιν ο καθηγητης κ Λ , Γαρναβα , νησιν _^ ν _ανεφεροντο τα εζης : <* Η ΟΧΕΝ μοι _προος-Ιρζ _ι α αμνηστικ 6 ν _δωρον , 'Λλλα το ι _& ρον μου ηδη το _ΟνΟ & α _. ΚαΙ το & το ι _» το , οι _αγω ι . ς και αι _Ουσιαι σας , αι _«^ _υλαχι σεις και αι _κακουχιεχ _! , οας _^ η αυτο θυσια και ο _ηρωισμος , σας κατα τον _απελχυθτιρωτι . _% 0 _·^ _μοες αγωνα » . η εβδομασ καταπολεμησεως τησ _ξενομαν μ / _ιΗΜΟΧΩΣΤΟΣ , 24 ( ΤοΟ _ανταποκριχοΟ μα ) ·— Το Ε λευΟερον Εργατικον Κεντρον Αμμοχωστου καθιερωσε την εβδομαδα μεταζυ _Ζιας και 28 ης τρεχοντος ως εβδομαδα καταπολεμησεως _ιης ξενομα _νιοις . Σκοπος της εκσΒρατεΙ ας η _δτιοια θα γινη την _εβδο μαδα αυτην ειναι η διαφωτι σις των εργατων και γενικως γοΟ εργαζομενου λαοΟ δια την υποοτηριξιν της _εττιτοπιου βιομηχανιας και των Κυπρια κων προιοντων . Πρ 6 ς ιιλα τα Εργατικα _Σωμοττεια της επαρχιας Αμ μονωστου απεσταλη εγκυκλι ος οια της οποιας διδονται δ _Γην'αι ως προς τον τροπον διεξαγωγης της εν λ & γω εκ _οτρχχτειας- Απεσταλησαν ω _οαΟτως ομιλιαι ουτως ωστε αι κατα τοπους _συντεχνιοα να καΛεσουν συγκεντρωσεις και να αναπτυξουν το δλον ζητη ιια . Παραλληλως _ετοιχοκολληθησαν διαφορα συ _·^ ηματα προτρεποντα Βεν λαον ε ! ς ¦ ην _υττοοτηριξιν των Κυπριακων προιοντων κο : 1 την κατα πολε μησιν της ξενομανιας . _Υισαυιως _εκυκλοφορησαν δι _αιρορα διαφωτιστικα _φνιΧλαδι ΕΙς την πολιν της Αμμο _χω < 3 τσυ προκειται να γινη πι _^ _ακ _1 _δοφορια κατα την _εβδο μαδα αυτην με διαφορα συν Γηματα καλουντα τον λαον να υποστηριξη με ψοΒνατισμον τα Κυπριακα προιοντα και να συμοαλτι δια τοΟ τροπου κατου ε [ ς την _σταθεροποιησαν της _οικονομιας τοΟ τοπου και την καταπολε μησιν της α _νεργιας , 'Η μεγαλη _αυιη _εκοΒραΒεια τοΟ Εργαηκου Κε _· τρου Αμ μοχωστου εχαιρετισθη μετ εν & ουσιασμοΟ υφ' δ ? . ον των ταξεων του λαοΟ της επαρνι ας μας κα πιστευεται οτι τα αποτελεσματα της βα ειναι _Γετικα . Η ΕΓΔΟΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ _ΠΡΟΤΟΝΤΙιΝ Ρ _1 ΖΟΚΛΡΠΑΣ 0 Μ _, 24 ( ΤοΟ _αντοαοκραοΟ μας ) . — _Κοπιπιν της _υιιο τοΟ Ελευθερου 'ΕρνοπιχοΟ Κεντρου _'Αμμοχωοταυ _« _οΟιιρωσε ως _« _'ΕβδομΛδος 6 _ποοτηρ ££ _εος των _Κκπτρκαων προιο' . τωι > _ΟΛικροτη ΟΙ ] την _παρελΓΟυσαν _Κυρκτχην _εις _Ριζοχωρπτοχιον , επο τοΟ « Ελευθερου ΕρνατιχοΟ Σ & _ιμοπειου ι _τιαγκοινοτι κι | < _υνχιντρωσ : ς , _χοπΛ την _οτοιαν ω _( ι [ ληθ _6 ν ο χ . Παιωπιος Λενος _, 8 σπς _ιυωλκκ ταν λαον να _υτκκπη ριζη μεπω φανατιοχιου τω : κυιτρκ » α _τιροιοντα _, _'ΑχολουΟιΛς Λ > μΙλτ } θεν ο χ . Ιωανιης _Φιλιππου βοης 4 _τω _νιοον _ιττιοης _την _^ _οτιω > 'κην υποστη _ριιιχος της < _πηοη ( α > _{ . _ιοιιη-χσνιας διοτι τοιουτοτροπως Οα Ι _& χ οφσλι οΟυ εργασια δια τους _ερηυητας . _ΩμΙΧηοςν _6-πΙοης ο αχριςχρεια κος οργοη · ωτικας _γροιφαττΕος Καρ _ιισοΟας κ . Νικος Φολας _^ δοτις Ι καλ & _ορ . ν ε _, _πισης των λαον ν _* 5 _ΙΛΤιοοτη _ριζη με φανατιομον την _εγχωριων _πσρατνωγην . * Β £ . ν τελει , ο εχ τον _μιελων της _Ειταφ-χιοηιιις * _επιτροπης του ΕΔΜΛ _' _^[ _ιι _2 _£ _^/ _% _υστοι _^ κλΙ _«« Οηγηττν τοΟ Βθ ( _ΒΛισ ( οο μας κ . Χριστος Σ . Πε _ρσαικος _οΛιτ _^ οσε τυ πολιτικων προ _γρσ _^ ηια του ΕΔΜΛ _( διοΒκοιπο _^ νος υπο συχνων ζητωκραυγων και _χιι _^ ρο _κρυτη-, ιΟΒΤων _^ _ττιοοκιμαζοντων το προ _νροτχ } ια του ΜΖκου _τοα-ιου ( ιε _, τω _ιιου . 'Η _ουνχεντρωσις διιλ 6 _& η με ονν _Οημαπα και _ζητοχραυγας _υτερ των ·| _Ξλε _* Λερων _Εργχζο < £ > ν Σ _* _ηδιχα . _των _^ τοΟ ΕΔΜΑ νχΑ της _υτοοτηριζε ως των Κυπριακων Προιοντων . 'Η _'ΙιπιροτχΙβ της ΛΤΕ-ΙΠΕΚ ) Ριζο κσρπαοου οιΛ « : χαρη _ΟερνΛπηα τον Ετιι . τ /» πεΙαν τοΟ _Ε . _Ε . _Ι . | ιας Για ιην ) _υατ : ρο : ν _ττρ < _Λθ < 1 < ΛιλΙχχν _δττως νΙ η _η _τταρουσα _εχοτριπεια _ιιποοτι _) _ρΙεΛως της _βιοιιηχοτνιιις _μπς και υ πυ _ο-χ / Α ) πληρι | συμπαραονχοιν . · _Υιτ 6 ιοΟ Ε . _Ε . Σ . ( ιας _ετοιχοκο > _ληΟτ ) σαν α _,-ν ( Μ || | αηα 6 ια την _υττ _^ σπιριςιν της εγχωριου παριχ > _χογΒ | ς . Επισης _ουιΟτ _> ιοπα Εχουν γρο _)» _- ) υς του < δραμοος . ΖΗΤΕΙ ΓΕΣΙΝ ΝΕΟΣ , αποτιερατωσας την τιεμπτην _τωξιν του Παγκ . Βυμνασιου , καλος γνωστης της Ελληνικης και της 'Λγ γλικης , με τριετη πειραν εις _διαφορους εφημεριδας και ηφιοδικα , με _αμεμπτον χαρα κτη ρα και ηθος , α _ αγ _κωζεται ν' ωναζητΛοπ _εργασιον . Συ στασει ς και πιστοποιητικα εις την διαθεσιν καθε ενδιαφερομενου . Εζ αναγκης θα εργα _αΟη προκειμενου και περι μη γραφικης εργασιας . _Αποτα Οητι _, _ι Σ . Χ . Τ . Ταχ . Κι 6 . 695 II τηλ . 6 Ι 66 , Λευκω σια . _. « ι _5 « _ιΒΛνν _™ ιητιΒΛιιΤΒ / . ? ΝΕΟΝ _ΓΙΓΑΙΟΠΩΛΕΙΟΝ - ΧΑΡΤ ΟΠΠΛΕΙΟΝ ΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟ Ν Χ . ΧΑΤΖΗ ΑΡΑΠΗ _βνηιτι Βραφειων _Αιαιχ ητηρ _ι ηι χαι παραπλευρως Β ραφειων ΕΔΜΛ . Θα β ρητε ολα τα Παιδι κα β ιβ λια · _ΛιιΚβοιις ι / μωας , _κληττοΙκα παραμυθακια κλπ · Πλουσια συλλογη ( _ιβλιιον _* ΕΧ Χην _εον χα ι Σενο > ν ανγγ _· ραφΙων Ολα τι χαρ χ ιχα ειδ η δια Βρα φεια κλπ , , 5 _^^ υ , ΛνΒυ . _ΟιΛΑ « Λ , , . ι _ΑνΛιωΛ' _^ Α 1 ΕΝ ΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΗΜΑ _Ενοικιαζι'τα : _ιιεγ _^ λον οΒκημα , £ υρισκη | ιΕ ' · < υν πα ραιΒλευρως Δημοτ , κου Σ ςιαγειου Λευκωσι ας _κατιαλληλον δι' εργοοτα οιον μωσαικων , Μηχα Η > _ιιργειον , Βκαραζ κλπ . Πληροφοριαι παρω τοΟ Κ . 'Λρκη _Κουροηιιιιτια , _ι ργι > _λαβοιι _, Λευκωσια , _βι ¦¦ _κζ _^ _ββεζυι _Μι _^ _ζββπ _^ _ινηκνΒη _. -Α—— - _—Α—_^_ -Α- ι | ι Ψ | ι • * τ ι Α τ + Τ ! 3 · τ : ¦ ΠΡΙΠ : Πι , _τΙΙ ΙΙΙΙ β ΛΕΜΕΧΟΣ , 24 ( ΤοΟ _αντοιιοκρι τοΟ ιιας ) . — ΕΙς ουγκροτηβΕιοαν _ιΛ τ ™ 2 _£ ! _Λ 0 ιν' Ζα _& _Ζυιιον _ουοτΛψιν των _Χριοτιανιχων * 0 ργονωσΕ _0 _* ' της το _λεως μας δια την _καλυτεραν διορ _γανοσιν και ουντονιαμον της _θρη _οχειπνιης _^ ντΥχως τΙς την τΛλιν και _ιτταρχιον μας , _παριοτηουν ικ πραοωποι και μελη τοΟ ΕΛΜΑ # των .. . Φιλοπτωχων Α & £ _λφοττ | των , των κατηχητικων , των _ιιοαηκιαστι κων επιτροπειων της ΟΧΕ ΗΙ < Μ και _Μωνυον καθως και _δλλο _,, 4 γ _κριιοι _ττολιτο _^ . Την _συγκΑντροσιν _προσειιωνησβν εκ μιροος της ΟΧΕΝ δ κ . _Φριζος Δρακος , 6 οποιος _αφου _ανιφερζ _τοος _κινδυνους κ £ χωριομε ης 5 ρ 4 σεως ικ μερους των _διοφορον ορ . γανωοεων _ετανιιοε την αναν « ιν ( _Λιν τονιομοΟ κοι κοινου προγρο _ ιμ < _ττι . ομοΟ > _προιιη δε εις _ιωιιγησΕ _, ς επι τοΟ τροπο ») _ι _, ι _^ _τεωξαως των _ανωπε Ρ . Επηκολχ _. 69 ηο 6 _ανιαλλανη γνα . _μδν _, _βιανικ δε εξεφρασαν την ε _ττιΛ _^ ιΙαν τον δι' ειλικρινη αινιη • ναοιαν , Ο εκπροσωπος τοΟ Ε & ΜΑ κ . Λιυκιος _Ροδχβενοιχκ _εδηλο . οε δτι ΟΛ ιοη _& ηοη και Οα _ον _, τνχρι _στατοη _οιοοδ / _ρτοτε _ΛτροσιΒσΟειΛς ιια την ττροωΟΒ _, οτν της . _δρηοκειιΛι κης _δρωσευς _ι ! ς την πιΑ _^ ν χαι την _επαρχιαν Λινε _, αου . _Απε _^ _οσιοΟη ωσαυτως η οοστασις _Σ « ντονισ ικης Επιτροπειας , |) ιι < 4 _νελαδε ιην λεπτομερη ι 4 ε . ταηιν τοΟ _δλοι . 1 ζητηματος . ΚΑΤ £ 2 ΔΒΥΣι 24 ( ΤοΟ _αντοτπο κριτοΟ μας ) . — Την ™ α , _-χ λ 6 » οαν Δωτεραν τιαρελαβον τα δπλο των ικ ιοΟ _αστυναμικοΟ _οτα _^ ιοδ Λω (> κχκος και αλλοι Αμοχωριοι . Το κυ νηνιτικον _δττλον _τσυ ομοχωρ ( ου Κιι Ρι , αχου _Λοορουτ _^ _ατη υκιστη _ζτ _| μι _« χ Ι τιλ : ον των 30 λιρων . Αλλον _δπλον _εμιτροοΟονεμις τοΟ _δμοχωριου Ν « ο κλη Λημητρη παρεδοθη ε ) ς _ουτον _νεμιαμειον _Γπως παρεληφθ η προ _τρυετιας ' Οπο της _αοτιΛομΙας ΛΕΜΕΣΟΕ . 23 ( ΤοΟ αντοποκρι τοΟ μας ) . — Το απογευμα τοΟ προ _σεχοΟς _ΣαΑιατου βα _ττλεοΟυ _(| ' _ετπι η ) _λης « ι _τδν μα % _ωτωι ! _ιορτη της Ε' Αστικης ΛιμΜοΟ , Την _Ιην _μψ , _(& _ιχτΕιοδιι £ ις την μ _« , γι » _ι-, ν «! _5 λι οαν _της Σχολης _εργβ Τεχνης βα _διιξαχβοΟν ι _' ς το · _3 / _ητκ 6 ον τοΟ σχο λειου αγωνες _οτιβου και βα _εκιχλι _οβομν _-ΕλλιμικοΙ _-χβροι κα γιι _μναστικαι _επιδε / ι _« ι < , ΣΚΥΛΛΟΥΡΑ , 24 ( _ΑιττιποκρντοΟ μας ) . — Την _ιτιαρωΛοΟσαν _Κουριοι . κην . _ειελεοΟτι εις το _κινηματοβεα _τρον τοΟ κ . Ανδρεα ΜΛρκου , η σχολικη εορτη κΟ ΓημοτιχοΟ οχολει ου Σχυλλουρας _, _ΑΛιη _ταριελαμια _ιβ δραματαχια < _ΙτιβγνεΑιας και ασμοπα . Την εορτην παρηχολουθη ο » _ολοκληρος <[ κοινοτης . ΑΜ / _ΛΟΧΟΣΤΟΣ , 21 ( ΤοΟ _αντβ . ποχριτοΟ μας ) . — ΠροσηχΟη σημι . ρον την πρω _? αν ιν & πιον τοΟ Επαρ . χιαχοΟ Δι « _ιοτηρΙοι >· ο * ν Γαρωσι . ων Νικος Βεωργιου , _κατηγορουμει . νος δτι ωδηγει δχ _» ι | ια αμελως . Οδ _χος _καπεβι > Λ <« ΙΒι εΙς τη , ν « παιολην 4 λιρων δι' ε ( ρ 5 ο = και _ιδεομεωθη _δ-ιο : δεκαλιροι ) _ενγνηατ , _ος ιπι £ ν ιτος Ενωπιον τοΟ οωτοΟ Δ _^ _καοττιΡι _^ ου προσηχβι , ο εκ _ΡιζοκαρποοουΖα _χαριας Α . _ΒκΛιλ / ο κατηγορουμενο ς δπ _ιιτιετεΟη παρανομως κατα της εκ ν & αυτου _χωριοιυ _Αννετας Μ . Αγγουρα . * 0 ν . ατΒ _>^ ορο . ν- « χ « _βιυδιχοχκπ ) εις _προστ _. »! θν 5 λιρΛν . _, _ποζημιωσιν 8 λ _, _ρΟτν ωι εις την κα τοΛολην 7 λιρων δ * . · Εξοδα . ΙΑ ΕΒΚΑΙΝΙΑ Θ . Ο . Ι . _ΠΑΛΑΙΟΣΟΦΟΥ Την παρελθουσαν Κυριακην _ετελεσθησαν τα εγκαινια του ΘΟΙ Παλαιοσοφου , της ετιαρ _χειας Κυρη · ε ( ας . Μετα την εναρκτηριον _ομιλιαν , γετομενην υπο τοΟ διδασκαλου της _κοινοτητος κ . Ευτυχιου Βιου _τακη , ωμιλησεν ειτι των σκο _ · πων και των επιδιωξεων του Ιδρ υματος ο Θεολογος και καθηγητης κ . Ανδρεας Ν . _Μιτσιδης , _Οπογραμμισας τα προς την ΟΙκογενειαν , την Πατρ ιδα κα ' ι την Εκκλησιαν καθηκοντα των μελων του ΘΟΙ . Εν συνεχεια εχαιρετισε την ΙδριΟιν του Σνλλογου & ι ' ολιγων ο Βραμματευς της ' Ε παρχιακης Επιτροπης του ΕΔΜΑ κ . ΑΛ · δρ εας Παναγιο του . 'ΕπηκολουΟησαν _αρχαιρεοι αι , κατα τας οποιας ε £ ελε >· η σαν οι κ . κ . Στυλιανος Κιρκος , Προεδρος , Λαμπρος Χα _τζηχριστοδουλου , Βραμματευς , _'Λχτωνιος Σ κυλλουριω της , Ταμ ιας , Λεωνιδας _Χατζηχριοτοδουλου κα ' ι Βρηγοριος _Λουταιος , Συμ βουλοι . Μετα την σεμνην _ταυτην τι λετην , η νεοεκλεγεισα Επιτροπη ε & εξιωθη τους τιροσκε κλημ ενοι > ς εις την γραφικην _τοποθεοιαν _' _! _Γρυση _· _¦ _, _. Ι ζ _^ 2 _*^ Ι ΑΗΔΡΑ ΠΑΛΑ Σ ι ΤΟ ΣΑΓΓΑΤΟΝ 27 Η ΙΟΥΝΙΟΥ | ) 5 » _υν Ο » . Β » _οΟη _Χορευτικων _Λεοπνον κ % 0 _< _Ιτ _( . , ι ( υ κ _^ _ηος £ κρ « , τη (> ν ) « 5 _ιοτ . τον Χο _^ _ιιν του _, ι Ρα ° ΚΥΡΙΑΚΗ 28 Η ΙΟΥΝΙΟΥ ι Ι ΜΑΥΡΟΦΤΑΝ ι [ ι * α _* ιη _^ { ΟΙ » ΧΙΙΧ Β Π » / _% ΙΜΠΟΝΗ - ΣΠΥΡΟΥ 8 ) 5 ΡΛΙΓΒ _0 ΙΓΗ Ιιαραλ ηπ _τ αι ανομ ενονχ ες _φορχ _ιαν < 5 ιο χο ν ως Λνω Ατμοπλοιου ειδωιοιουνχα ι _Ιιτ ι τουτο _αννεπλ ηρωσε χ ην Ικφυ ρχ ωα _ι ν χο υ ει ς _Αμμοχωατον χ η ν 2 , ' _ι ην Ιοννι · ον , 1080 , Λια ΔεΧχ ια Παραλα β ης οι κι £ ι _ιιΑι }/ ιιπι παρακαλουν _τπι _ιιχι ος Αποταθουν εις ιου ς Β ενικους Π ρ ακτορας Κυπρου ι — _„ _. _„ . _« ΣΟΣΙΕΤΤΕΤ ΡΒΤΖΕΝΣΙΣ ΛΤΔ . _Βραφυιιχ ( ΧΛΛΛ ΜΠΛΛΥ'Γ ΚΑΙ ΜΑΜΤΟΓΑΝΗ ) 'Λμμ 6 _χ _« ατον ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΗΒΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ Μ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟ ΝΕΟΝ _ΜΟΔΕ ΛΛΟ ΣΙ _& _ι ρ _^ _#% Α _Κ ™ Αι Μ _Ι ν _= % Ι Μ _£ % 1 1 ~ % β &¦ 1 _^ 1 βΙ _^ η _*** * Ειναι ενα πραγματικα _ΑΣΥΝΑΒΩΝ ΙΣΤΟ αυτοκινητο . _• Τδ _ΟΙΒΚΟΕΝ ΙΟ 19 ειναι αυτοκινητο ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΣΟΥΣΤΑΡΙΣΜΑ ΑΕΡΟΥΔΡΑ ΥΛΙΚΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΜ Μ ΠΛΛΛΜΣΑΡΙΣΜΑ ~ ΚΑΡΟΤΣΕΡΙ ΠΟΥ ΑΜΕΓΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΕΓΑΙΝΕΙ , ΕΝΩ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΕΧΕΙ , ΑΝΑΛΟΒ _ΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ _~ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΙΨΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ι * - > . ι * 1 _^ Α _^ Λ 1 » - / α ν _^ _^ ι ι η _** ** _-ι τ , * ι , ι ™ _ι _ντιΛΛΛν * _^ _^ _2 _βιΙμΗΓΓΜΓΓΙΙ _^^^^ _ΓΜΓΓΜμι _^»*»— ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤ ΑΛΑΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΓΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΣΙΤΡΟΕΝ * Το αυτοκινητον με τΙς _καταπληκ-τικωτερες _τελειοποιησεις . _• ΕΝΑ ΠΡΑΒΜΑΤΙΚΟ ΘΑΥΜΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ _// _θ _^^ _ΤβΒβΙ _/^ _ββι βΝ » ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛ 0 ΣΗ ΓΕΝΖΙΝΗΣ 19 Α ΑΟΒΩΝ % _>® 1 Β Μ _^ _ΜΜ 160 ΜΙΛΙΑ Τ ΟΜ ΤΕΝΕ ΚΕ ΣΙΤΡΟΕΝ : Αναμφισβητητως το _καλυτερον αυτοκινητον που αξιζει με το παραπανω τα . λεφτα που διδετε . ΤΙΜΗ £ 995 .-ΜΕΒΑΛΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ * _Στερεωτατον * ΟΙκονομ _, ικωτατον * Αναπαυτικωτατον . * Μπορειτε να το _δητε και να το δοκιμασετε , ΛΙΛΡΚ ΙΙΧ Ι ' , Ιι ΟΙιιΙι ΚΙ Κ 'ΒΛ _ΚΛΙ'ΛΙΙΙΙΜ Λ ΒΛ ! Β . θ . ΠΙΕΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ ΛΤΔ , Ι _-ανερωμινης 42—14 , Τηλ . 28 . Ι 4 , _ΜΙΟ . _ΛΚΥΚΛ _^ _ΒΛ . η 1 καΙ ι . Ι _τιιυς κακι ιαιτ . ιι 'ς _ιινιιττροοωτιους ιιας --Λ Ι _·> ιΙιιΟΙ : Μ . Η . ΨΙΛΛΛΙΙ 0 ΙΙ _2 ι ΥΙΟΙ ,, _'ΛνΙβο _'Λνυριου 211 , τηλ . Λ 730-ΛΛΙ . _Ν _ΟΧΜιΤΟι : ΙΙιΡΜΝΥΜΟ » ΛΒΙΟΛΙΛΜ ΒΠΙΙ ! /'/ _ΖΙΛ _, _ΛιιμοτιΜΠι _Αναροια , _Τπλ , 2661 . _ΛΛΒΝΛβ _ ΧΛΙ Τ . ΠΜΛΡι _0 Υ < ι ΚΛΠΡΛ _^ , _Ζπνωνοι _Κιτιιω _} 59 , 'Βιιλ · 2772 . ΣΑΣ Σ _ΥΜΦΕΡΓ _ι ΗΑ ΑΤΟΡΑΖ _ΕΙ Ε ΑΠΟ ΙΑ ΚΑ _ΙΑΠ _ΗΜΑ _ΙΑ Λ ΑΝ Π Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ! Το _Συμδουλιον _Υδατοτιρο _μηθειας Λεμεσου ζητει προσφορας δια το _πογιατισμα του εν Λεμεσω _μετολλικοΟ * _Υδατοττυργου του . _Λεπτομερεισι δυνανται να _ληφθουν _τιαρα τοΟ Διενθυντου του Συμβουλιου , κατα τον οδον Βενεθλιου Μιτελλα ( 3 : ριθ . 35 , Τ . Κ . 225 , Λεμεσο . ΑΙ _ττροσφορσι σ : ! οποιαι δεον να ειναι _ενοιρραγιαΒοι και να αναφεροιν επι του ςχχκελλυν τας λεξεις _^ . Προσιιοραι δια ΥδαΒ 6 ταιργον _> , δεον να φθασουν _Εις το Βρα φειον του Συμβ ουλιου προ τη Πε μπτης 2 ας Ιουλιου 1959 . 2 Ι η Ιουνιου 1959 . 2 υμ 6 ουλιον Υ _δατβηρομηδειας ΛεμεοιΟ . | Κοινωνικη Ζωη ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ¦ ' . _< Ο _Ααχνεφαχ ικυς _.-. · Επιτροπος .-η > - _Ιορας _Λητροπολα _* Πα _>?«) _Πανοσ . · Α _(^< ιμοη 6 ρΙτΒιι κ . Α _^ κχ _ηχτα την _τιροοεχυ _Κιιινχχην 04 _-πλιση την θεια » _λιιτουρνιατν . « α θα κη • _Ρ- _^ Π των θειον λογον ι _, ν _τφ Ιε _ρφ _ναυι _ΑριιΧντιυ 6 _ττου « χχι Οα _-προεη _§ τοΟ _εθνικοα _μνημοοΟνου _ττΔ τ _) ΒΧΛ _> ς * Αριστε _££ οο _Βι _= _ετι _= _ωιητοθΑου . Την _ΙδΙττν η ( ιιραν * Οεα ) _Λγος της Ιι ρας _ΛΙητροπολεως Παψου _* . Χα _ραλαμττοι Χ _ΧαροΑωμττοος θα κη _ρυξτ | των θειον λογον _4 ν _τΟ Ιερφ ναφ · Α · νΙοο _· _Λμι _<^ _οο _1 _ου _., _ΛεμοοοΟ _ΥΠΟΣΧΕΙΕΙΧ ΒΑΜΟΥ Ο κ . ΣτιΟρος Καζσ ( χ ( σς εκ Μιας _Μιλιας και η 6 . Ευτυχια Β . Ββ ρο » _Ιιιοι > £ λ _Λαρκκος , £ δωχηι & μ . ο _ 6 αΙαν _οπικτχοσιν νανου . Ο κ . Βεωργιος Φ __ Τοακχιατος και η & . Μυρ _, ελ Κ . Συτηρ _,, α & ου _ΙδοΜΧιν ομοι 6 α { αν Οηοσχε . _ο ν γαμου ! Συγχαρητηριους _αττκπ · . 6 ψ < : ιι θα & _εχ 9 θΟν _ΛρΙ _^ _ΤΕρον . ΒΑΜΟ ! Ο κ . Μι _^ αλΛχης Κ . Χουροαρης και η & . _Κλαιρη Κ . Μ _^ _τζΙη _ΙτΟ , ε οολ' _τουκ _γω- _, ιους των . Ο κ . _ΑΙμιλιος Α . _ΕλληΛις κ « 1 η 6 , _'Λν _^ _ρουλο Χρ _, _Πιντα ) _ι _|^ _οο τι . _λοδν ΙοΟς γα ( ιο .. · ς τον τι _^ ν πρ _ οι . χτ 1 _Κιιρ'ΧΟιΒιν 28 ην _ΙοννΙου , κα _' ι ωραν 5 ν . μ . εν τ _$ _ι _£ _4 > 0 ναζ > _Λγιοο Β « . ( _Λ ) γΙοο ιις Αγιον Δομ 4 τιαν και ¦ π _ροσχολχΟν _τοιις υυγγε ιεις χαι < _ρι _» _λο-, χ _τ « ν _δττως _τταιραστοΟν _, ΟΙ ν _^ ο . ιυμι _)*^ _αφοΟ & ιι < _βουν σ _^ αρητηρι . ους _εττιΒΛιι _| ι _€ ις εν τπ 0 ΙΚΙ 9 τογ _^ , 6 . δος Κλει _, ιΒ . νς _ε [ ς Αγ . _Δε _^ ιοτιον | θα _ανο-χωρηοοι . ιν ΣΥΒΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤιΛ _» ωγα _^ ητον μας βιλον χαι συ ιι _£ 5 ιλ _^ ον _Ευτυχιον Μ . Σαλοταν , οωοαντα _αμοιιαΙοΛ _» 6 ποοχεσιν να μου μετα της δ . ΕΙρηνουλας Ματιι 6 ου _Οτ . ρ _^ _ιβς _ουγχοιιροιι _^ ν : Σα _£ &< χς , Στελιος _^ _Χριοτοςορο ς · _, Β . ΜοΟοκος 1 Δδρος , Κ- · _προς . Σωκριατις , _κτι _Δυρος . Τον _ωγοπτηταν μου _φιλον _Κυρπα κον Β . _3 <( _ΒΒζηΟευδοο 1 ου , εχ Στυλων , _δακκχνπχ _αμοιδιχιαν _Οποσχεοιν _γα μου _μετα της δ . ΕΙρηνης Λουκα , ικ _Περι _οτε-ρωκχς _, Οερμ _& ς _συγχαι ρω . ΙΙ _« = _νναχης Πουρικκος , ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΕΙΣ ΚνΠΡΙΑΝ ΦΙΛΟΛΟΒΟ ΒΙ ΕΙς την δ . Μιλλην Δημ . Σα * 6 ρυαδα . _^ _ψιλολογον εκ _Γαρωοιων , ητις _οττοιιιο _^ ι αττο _τρχτιας οιλο _οοφιαν £ | ς τ 6 ταΛι . _πιιτιημιου του _Μοιαχοο κπι ετο _^ _αζΗ _6 _ιδσαςτ » ρι κην _διοττριβην με βεμα < Η Εννοια της _τιοινης > . _εχορηγηοη υττο τοΟ Β _€ ρ _μα-. 'ικοΟ _κριτους η _εξ 6000 _μωρκοιν _υττοτροφιο _Χαμττολτ προς οννεχισιν των οιλ _^» ος > ικων _σπουδων της . ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ « ΟΥΣΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ _ΜεΟαυριον Σωι 4 < πον και ωραν 7 _μ-μ · . δι & ιται _& Ις . τΑ _,. _κινι _^ _ιιττοβι ατρον _« Ρογιαλ » η επισημος ετη . οια μαθητικη _απιδειεις της 'Ελλη νιχης _ΒΑουσιχης 'Α . χο 6 _ημΙας , _« . ις ην _εκληΟηοΙον δπι _^ ς παραστουν αι * Ελ λην _! _»^ _ΠροιενικαΙ ΑρχαΙ και εκ πρδσ 6 ιττοι τοΟ _τικυμιχτικου και καλ . _λιτσχνικοΟ χοομου της νηοου . * Η _Ελ _ληνικη Μοοσικη Ακ < ωημ ( α _διχυΟυνε _τωι Οπο του κ . Βιωργου _Αρβανιτα κη . ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ 'Η _οικογιν & ια Κυριακου Σκορδη εΙαε _^ £ ρεν _ει ς το _το _^ ικιον του Φιλο ¦ πτω _^ ου Συλλογου _Αμμοχοστον 250 μιλς , αντι στεφανου , _εις μνημην 'ΛδριανοΟ 'ΑδριανοΟ . Υπερ του Ι . διου τα ) Λ < ο « _ει _<*? _ερεν ο Ιι , Αβη νων κ . _ΓοαΙλης Χρ . Κουρρη δεκα λιρας , εις μνημην ΜαρΙτοας _ΦιλΙτι που . Ο · κ . κα η κ . _^ _1 _. _ιxο' _^ Πα ροΙχου εισεψεραν ( Ρ' _δοβις ) ε ! ς την Ενα ριακην βιΛλιοΟηχην Αγ . 'Ομολογη _τ &/ / Λα « ωσ ! ας : τριακοντα λιικχ εις μνημην ιων _γονειΛν των , ΔΙΟΡΘΕΙΣ , ΙΣ Η _αιμιειι _^ _ιαι την _« αρ . _Δαυ τεραν _ιτληοιον τοΟ χωριου Ηηοου αυγκρουοι _^ _οχημοτωι 1 _εγε _ _βιτο μετα _ζυ > χω _^ ορΕ . _Ιου χαι αγοραιου _αωτο κινητου _μεταφεροντος Κοκα—Κολα και _οιιχι _φορτη-γου α >> _τοιανητου _τι _, ς Κο » ι ~ Κολα , Δς εκ _αιαραδρο _μης 4 νεγραοι | . Ι ΜΙΙ ΜΙ 111 1 ' _~~ % _^ _ΥΠΑι _ιτηΜ _Ετη _^ ι _α _^ α - _ιοβη ι Αι £ . _« 1 _νιιιι νυ ι _« ιι /«· ι _νυ Ι ι ν ιν ι _| ΕΙΣΑΒΩΒΙΚΑ ! ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Λ Αι ει _( _ταγωγι )« ιΙ εξετασης δια το οχολι / . ον _εχ _ας ι Α 1959 -- 60 8 α _διεξαχδωαι κατα την 2 « ν και 3 ην ι Λ Ιουλιου και ωραν 7 . 30 _ττ . μ . ι β ! Οι υποψηφιοι 8 α _εξεταυδωοι εις _τ « _Ελληνικα Ι Κ και την _Αριβμητικην _γρχ τιτως , ε ς ιε _τιιν Ι _οτορι ! ( ι αν κα ' ι _Βεωνραφιαν _ττροφορικως . ( Υλπ Χτ . Ταξε { { ι ως Δημοτικου Σ χολειο ») . » , ι _' _ι Οι _ιουλομενοι να _παρακαβηοωσιν ε _!{ τας ως α Λ ιι νω _εξεταοεις δεον να _ηροσκομισωαι με _3 ' _εαυτιον λ 5 ι Απολυτηριον του Δημοτικου Σ χολειου > ι « 1 Πιστο- 1 Λ ηοιητικον γεννησει » . Ι ι ι Κ _Αε / . _α . οω | _ι . * Εγγραφης Κ ΟΟ _ιι-ιλς } ι ι ι ) Κατ' αιτοφααιν του Εκπαιδευτικου _Συμβουλιου · ΚΙ το Σ χολειον απο του προσεχους αχολικου _ιτους 8 α 1 Λ ) _λειτουργπαο ως _Εμποριχον Βυμνασιον . ι ι ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ . _-ν _^ _νννΛ' . _'ω _^ ν 5 _ιΔΜιΩ'ι ν 9 _? _Λ & _Ζ _&^/ Γ 2 £ ν 7 _^ ι _ 9 ννν _9 _'ΛιΗ ¥ ν _^^ Ι ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι ΔΑΝΕΙΑ . Ι _^ ει ς _* . ι _·/ . ρα . _κα . _1 ]* . εγαλ * « οσα / _ρημα ι ι · των |> . 5 . _αοφιι . _'λε . _ιο . ν _ακινητον _ηερεΟΟοι ι _] αν ει ς _Λεοκωσιαν και ¦ : » . τ ! ροαβτβ { . α . | ΖΗΤΟΥΝΤΑ Ι ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ | 1 ) ΛΙι « _με-γ α ) , _/} _μονοκατοι / _, ι » . _Γι ' ¦&« ] _ψ _^ λην τ · . ρηπ < Λτ · Λ ) Λυνι ) χ α . του _αξωτ β-5 [ κκου , εις _Αεν _> ·/ _ωπι » ν . : ι £ | _ιι ) _Λυο _ιλονοκΛιοικια . _» δι 1 _ευιτη _ροΜς ι 5 _« _ικ «> _γενε £ ας , _βι ς Λ . εοκωοιο * ν * α . Ι § ~ α . _ηροτι _, βταια .. ' _ιιν ηικι » Ιν . » νο _« _οι « _/¦ ( _τικα . ι ΖΗΤΕΙΤΑΙ Π ΡΟΣ ΑΒΟΡΑ Η ΛΙ ια . μονοκατοικια 9 · , _Πιπι . 0 / α- ι ) 6 ·/ £ α ! > ει ς _νι-χλην τοποθεοιαν της Λ . εθ _* ωαιας ' 9 } των « ροαοτειων . : ι Δι ' δλα τα ως ανω _παρκκαλουμεν ν' _απβΒαβιΙτι : προσωπικως _ιις τα Βραφεια μας . ' Ι ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ ι ι _ Λκω _φορος _Κυαγορου _αριβμ · , Ι , Τηλ . 3748 , εν Λ Β . ΥΚΩ _22 ΙΑ ι _ΑΤΜΟΠΛΟιΑ Ε . ΣΠΕΡΚΟι Ι ΤΕ ΡΒ ΕΣΤΗ Ι | . Τακτι κη Δι _κ _αηχ _νΟημερ ας γραμμη διΑ π > Ρ ( Ιγ « ο · Ν ι [ πλοιου -ΟΤΡΑΝΤΟ- μεταξυ Κ ΥΠΡΟΥ ιιαι Λιμιινιον β _| της ΛΛΡΙΛΤΙΚΗΣ ας Ακολουθως : — 4 ( ι ΤΕ ΡΒΕΣΤΗ - _Γ 1 _ΜΕ _ΤΙΛ - ΠΕΙΡ . ΑΙΕ 7 Σ - δ » _αεμεςος ~ Αμμοχ ωστος — μερ σινα - α ψ ΣΜ ΥΡΝΗ — ΤΕΡΒΕΣΤΗ . υ ( ι ιΒαι ( ιΗ ( ιΑοΟ _» _'τιιι οι κ . χ , _παρ _αλι ιπχ αι _οΙιοις- _ηλι / σια- ( |( αουν τους _ηιορχ ωτα ς _χ ων Ιν ΙιαΧΙα δια _φορ αοσιν ιπι Λ <| τοΟ ως Ανιο _Ατμαπλο Ιον , _Ωααυχ ως οι _ψορ > χ _ωχ _αΙ Ιν 5 Χ Κυιιρ _τμ παρακαλουνται _Ηπχο ς Ι ηικαινων _χ )< ιο » ν _μτ χ ου ς ' κ γενικ ου ς _Ανππρ οαιυπαυ ς Κυπρου κ . κ . · 1 Ι Β . ΚΙΡΖΗΝ ΚΑΙ ΣΙΑ ΛΤΔ . | ( _ΛΚ ΜΚΣ _ΟΣ _ΛΜΜΟΧΑΧΤΟι Κ Τ · Κ , 18 , Τηλ . 2533 Τ , Κ . « Ι , Τηλ . 3329 Κ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΝ Ε _ Οικιαζ £ ται . _νεοκτι- δ (!! _οτον ερ 7 οστασιον _εμβα (& Α δοΟ 50 Χ 60 ΤΤ . με δλα τα Η ψ , συγχρονα βοη θητικα με . ι _§¦ σα , κοτταλληλον δι' ερ- ' Ν γαοτηρια η αποθηκας , Λ Λ _ευρισκο μενον ε ! ς την ο- 'Λ Χ δον Τουμπλουτιναρ _, ττα- Λ Ι ) . ρππΧευρως του εργοσΒα _^ _, Μ _αιου Μωσαικων _Κορομι- « • Βι α , και τιαρο : τ 6 _Συντε 'Α ! ) : χνεκχκον _Ιατρειον Λει > ! _ι > _ν ! _κωσιας . Πληροφοριαι ττα Κ () ρα των κ . κ- Πετριδη και 3 • Ιι Δρακου , 6 δος ΕρμοΟ % $ αρ . 299 , τηλ . 5305 , Λεν- * Ιι _κωοια . V V « ' _^ _52232 _Σ _$ _^ > _^^^^ :, < ? | Τ ? Β • _ΚκβιβκΓι ιν Λ «»> χ ( ιισΙο (« Α Χχ ) _ς _ΕτσιοκΙας « _ΙιΟΝΟΙ » Λχβ . _ΤΛιηιι ! < ΛΜηιιη < τιιι > Χρ , _Νι _»» Μηι _νπι _Υιηι Λν _^ ΑιτΛΜΛηΙα , ΤΟ ΑΣΤΥ « 0 ΜΙΚΟ ? Ι _ΛΕΛΤΙΟΝ ΛΕΥΚ _0 Σ 1 ΑΣ Ο εκ Λατσιοον Δημητριος 'ΛδΛμοιι κοπηγνΕιλεν εις την _ωστυνομιαν δτι _πην _ττσρελθ . Δευτεροιν οιγνωστοι κοπεστρι ψ αν εσκεμμενως οκτω _ελαιτ οδενδρα αξιας _Ε 50 λιρ _& ν . Κατα το τελειιτσιον 24 ωρον εκλαπησαν εκ Λευκωσιας δυο τιοδηλοπα . Οι _ΜΜ ™ ΤΟΝ _ιΙΟΑΙΜΜ _ΚΥΚΑΠΝ _ΙΙ 2 βΥΤΙΚΗκ ΒΕΡΜΑΝ ΙΑΝ « . ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΟΥιΑΝΤΕΝΑ ΟΥΕΡ „ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ ,, Ο _ΥΠΟΥΡΒΟΒΑΜΥΝΗΣ ΑΘΗΝΑΙ , Ιουν ιος -Η απειλη του καγκελλαριου 'Λν τε ναο-υερ , 8 τι οεν θα Οπο ια- , λτι _/ υποψη _φιοτητα .. _ιια . την Π _ροεδριαν τη ς Δημοκρατια ς , _6 _ενι '<« ι > ρδωσε < να επισκ _ιασω -ν , _αλλας απασχολησ εις ¦ > _-ηολιτικω ν ' κυκλων της _γ Λννη ' ς _ Το _γεγονο ς αΟτο θεαιρΕιτα ν » .. _^ ραγμο τ ' ., _ . ! _μδλΛον ως αερορων την ιεαωτερικην πολιτικην _» του Χριστιανοδ ημοκρατικου Κομματο · . ' . Μ απειλη . ιοΟ ¦ Καγκελλα ριου αποτεινεται ' κατα κυρι ' ον λο _· _- γον _ττρος το Ιδιο ν το _κομιζα τοιι , τα οποιον πιστευει 6 τι μονον η - _υποψηοιδτη ς τοΟ _Καγκελλαριου ημπορει να οδηγη ση εις την εκλογην Χριστιανοδη _μοκρατικου Π ροεδρου , _δεδομενου δτι χρειαζονται τα 2 ) 3 των ψηφων _ει . ς το αρμοδιον εκλογικον η & - μα . _Διατι , λοιπον , ο Αντεναουερ διαπραγματευεται κατ _αυιον τον τροπον με το κυμμα του Ελεχθη δτι , θελει να αποτρεψιι _, την εκλογην τοΟ κ . Ερχαρτ ως διαδοχου ιου _εις την Καγκελλ _αριαν , και να επιτυχ η τΛν εκλογην ' ιοΟ κ . _^ Ετσελ . Μαλλον 8 μω > ς · 6 _σημερινος · : Καγκελλαριος ε Β _πιθμμΛΙ να _^ εςακολουθηοη : _ουφουρτης . Και οι μεν και οι δε προιμουν να χρησιμ οποιουν τας εν τη εξουσια ομαδας , δποια ι και . αν ειναι , παρα να εκτ ιθενται λαμβανοντες μερος _εις την _κομματικην , διαμ αχην . ¦ Εκεινοι * που , , ημπορουν , _και φαινεται _δ-ιι _/ _υελουν , _^ να δρασουν ως δισιττ } Ται . . εΤναι ο Υπουρ γος της Αμυνη ς κ . Στρ αους _ατιο το Ενα μερος , και τα _οτελ . ενη του νεου Βερ μανικου στρατου απο το αλλο . ' Ο πρωτος εινα ι υπερηφανος δια την _ατεμικην οτρατι _- ωτικην συμφονιαν που συνηψεν εις την Ουασιγκτων . Κα τα τον κ . Στραους , ο μονος τροπος πολιτικ η ς ενισχυσεως της Δυτι κης Βερμανιας ειναι η _συσφιγζις των _οτ _ρατιωτικων δεσμων τη ς με τας Ηνωμενος Πολιτειας . Ο κ . Στραους δεν ενδιαφερετ αι πολυ δι ' 8 σα γΙΥοντα ι εις την Βενευην , οπου κατηγορει τον Υπου ργον Εξωτε ρικων Μπ ρεντανο 8 τι κακως παρεσυρε την Δυτ . Βερμανιαν ως _απλουν παρατη ρητη ν . Ο Βερμανος Υπουργος της ! Αμυνης δεν _πολυενδιαφερεται επισης δ » α ιτην Βαλλικην Ι _ουμμαχιαν , Ι της _οπριας χαρτ . ' ' Το σχεδιον το οπο _» ον ο ιδιος προτεινε ι , και _εΕε- ' το _'ο-, ποιον στηριζει το πολιτικαν ιου μελλον / _συνιαταται εις την _συναψιν διαρκδ ς _στενωτερ ' ων στρατιωτικων συμφωνων με _την Ουασιγκ _^ ων . _ι καΙ με τοι ΝΑΤΟ , £ Β _^ ι ν < Δεν _. 'ωφυλΟυνι , πολυ _ωι . λι » γε ι—αι διαπραγματευθει ς με την Αμερικανικην Κυ _βερνη - αι ν . Εκει νο που χρειαζεται ιινΟΜ αι διαπραγμα ' τ . ευοι ιις με το _Πενταγωνον ι » . Ο Σιραου ςς λε-νει- _ετιισης : « Π ρεπει να αιντιαλω _τισωμεν _τας-Αμερικανικα ς δυ να | _ιεις του Ν ΑΤΟ επι _του εδαφους της Δυτικ ης _Βερμανιας _* . Ο κ . _Στραουςς οε _^ ν ασχολειται σχεδον καθολου με τη ν διασκεψ ιν της _Βενευης , οΟτε καν διαμαρτυ ρεται , δπως ο Κα-γκελλα ριος , κατα τδν πα ρ αχωρησεων που ημ · _ιι ορ « ι να γινουν εις τους Ρωσσους . θελει απλιος να _ενισχυστ _ι την στρατιωτικην δυναμιν της Δυτικ ης Βερμανιας και την στενην συνεργασιαν της με το Πενταγωνον . Πραγματι δε _1 -η επιρροη των _στελεχων του ' _νεου Βερμανικο _Ο ρτρατο _υ ' Ο δρ Χαινριχ Λυμπχ ε , Υπουργος χ ης Βεωργ ιας της Αυειχ ης Βερμανιας , υπεδειχ θη απο το Χριστιανοδ ημοκρατικον Κομμα ως υποψηφιο ς του δια την _ΤΤροεδρ ιαν _, μετα την εκ της υποψηφιοτητας παραιχ ησιν _το-υ χα γχ ελλαριου , _Αντεναουερ- Ανωτερω , ο δρ Αυμπχε αποχωρ ων ενθουσιασμενος απο την συσκιψιν , χ αθ' ην απεφασισθη η υποδειξι ς νου _. σιαστ _ακως κυβερνωσα την Δυτικην Βερμανια ν η μικρα ομ ας , η οποια τον περι βαλλει σημερον , και να εφαρμ οζη δτιως μεχρι τουδε , την πο λιτικ _ην την εμπνευσμ ενην απο των ιδιον . * Ει ς την μικραν αυττνν ομαδα _αη _^ κουν , πλην του οικονομικου συμ βουλου κ . Πφερν τεμενγκε , οι κ . κ . Βκλο _μπκε και Βκελεν , οι οποιοι γνωριζουν δτι μονον ο Ιδιος δ Καγ κελλωριος η υ σημερινο ς _υπουργος των Οικονομικων . Ετσελ ημπορουν να τους διατη ρησουν εις την θεσιν των —θρ . σιν « κηδεμονων ) του κ . Ερχαρτ . Ηδη ε _ χει σχηματι _- οθη _ει ς τους κολπους του Χριστιανοδημοκρατικου Κο μ ματος μια εχθρικω ς διακειμενη προς αυτου ς πλειο _ψηφια . _Ει ς αυτην την _μαχην των φατρι _δν , η οποια Εχει λαβει εσχατως τοοον οξυν χαρακτ ηρα , εμφανιζονται τελευταιως μερικοι απροσδοκητοι διαιτηται . ΟΙ διαιτητα _ι _^ _xυτοι δεν ειναι , δπως θα ενομιζε κανει ς , οι Ιοχυρο _ι βιομηχανοι του Ντυασελντορφ , η οι αντα-νωνισται των της Φραγ' υπηρζεν , προ του καθεστωτος Ντε Βκωλλ , δ κυ ριος εμ πνευστης . Ο κ . Στ ραους δεν αποκηρ υσσει την πολιτικην αυτην , αλλα διακηρ υσσει με τολ μη ν δτι ειναι « ξεπερασμενη , σχεδον αναχρονιστ ικη , και δτ ι απετελει ενα βημα δια να εττιτραπ η η προσεγγ ισις με την Ουαοιγκτων και η διαπρανματ _ευσις μιας Αμερικανογερμανικη ς συνεργασιας _εις τα στρατιωτικα ατομικα ζητηματα . Ο Στ ραους γνωριζει πολυ καλα δτι το γοητρον του κ . Ερχα ρτ οφειλεται _αλιγωτερον εις το οτι υπηρξεν Λ • _κμαγοςι · της Βερμανικης οικονομιας , και _ _περισσοτερον εις το δτι _γινεται να υποσχεται την _περιφημον « πολιτικην προσεγγισιν » προς την Αμερικην . Ο κ . Στραου ς ισχυριζεται οτι η _κρισις των _Αμερικοινογερμανικων σχεσεων , που _εζεδηλωθ η περιξ της Βενευ ης , δεν ελυθη με το ταξιδιον τοΟ Καγκελ λαριου εις την Ουαοι γκτω ν , οπου συνη ντησε τον Προεδρον Αιζενχ αουερ με την ευκαι ρ _ιαν της κηδεια ς του Ναλλες , _ουιν . προκειται να λυθτ _^ με τα πολιτικα σχεδια του Εραυξανε ι εν ω μετρφ εξασθενει η επιρροη των _πσλιτικω κυκλων τη ς Γοννης . 'Αλλα δια να κατ-αοτ η αποφαστικη η επιρροη τοΟ στρατου , πρεπει _κοτποια πολιτ ι κη ομας να _αποφσσιστ _] να _συμμαχηση μαζυ _τεκ ) . Και προς τα παρον , αυτο δεν εχει ακο μη _συμβη ... ' ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΣ Μ _ΜΟΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΠΙΣΒΟΛΑΙ Κυρι _Διιυθνιω , Προοκιηηται , _διερχομινοι Ιχ _τΛ χωριου μος « Λ _μοιωιαινονιτς _(!< την .. . Ηονην · _ΑΙαχοιρα Αποδοκιμα ζ « Λ _ιιμας και μας _αττο « Λυυν τιρο Γ 4 _τας τοΟ _ηρωος Βρηγ 6 ρη _ΛΟξΕ _, ν _τιοο . ' Δι _) _λοΟμιν « _τπτγορτμκτικβς | ιτι δ _-προδοοας _τ 6 ν Ι _^ ρωα Λυ _& _νιΙου ου 6 ( . _τιοκ . _υτιηρι _^ ε _ιΛχσ-Λος τοΟ χω _ριιυ _( κς _, _ουτε ταπι Κατοικος τοΟ χωριου μας < _ι _£ _φρωοΟη εναντιον _τι ) ς _ΕΟΚΑ . _Δηλοιιιιν _« 1 _= τ 6 ιι » _ιθν ! ιις και _χαττιγσρημαχικως _, _ΛσζανΛ , 22 ) 6 ) 1959 . Η _Ετητροτκιιχ ιοΟ ΘΟΙ < Α γ . Βιωρ _^ ιοζ » _Λαζιινιας . Ψ Υ Β ΕΙΑ ΛΕΟΝΑ ΡΤ ΕΞΑΙΡΕΤΑ ΔΙΑ _ιιιΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ _ΤΙΜΑΣ ΠΡΟΣΙΤΑΣ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΓΑΛΑΝΤΙΑ ΚΥΤΤΑΞΕΤΕ ΤΑ ΚΑΤΟΘ Ι ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ εΙ { _βχλτχμος Ι'υξι ι _ολεχληρον _» « νιομ το _εαοττ « ριχ 4 ν ψυγειου . _^ _£ ι _^ _3 1 _^^^^ _Λυτ βμ « τβ _{ 5 Μεγαλο ψυ _ςιως τροφι μων . Μι ν « λβ 5 β « _λαμος Ψ _^ _εως κρεατος . , > 1 ' 0 ! _αννβχη _ς πβΟ ιεν _οχβυρκχυουν , _Οιτι χβν _χλεισιμον της κλοδοφια _ς της προ _$ πληρη ιι _ατηρησιν τι * ι { ψυξεως . 'Λσφαλε _ι _μαλακον _ιλκστ ικ βν _ηρες πληρι _ι ... . ψ . ' μον ιι « την ιιο _ιτηρηαιν τ £ ιν τροφιμων , 1 ' , _Οχολοχρηστ _α ραφι » ειτι _της 8 υρ « _ς . Με ν « _λβ { χωρος ιι « λαχανικα , Λυτομ « τβ { ςρωτισμβς . ν . _ιιι _κον _ιια τα τροπικα κλΙ _μοΜ _* . ΕΙΣ ΤΗΜ _βυρχς κλεισι _» ιι -ι .. _-ιιιι ' ' ° _]' _~^ Τ ~ ' _^ Γ _^ _Γ _^ / ΕΥΚΟΛΙΑΙ _ΠΛΗΡΙΜΙΝ ΕΒΒΥΗΣΙΣ 5 ΕΤΗΣ βι _^^ Ο ργανα , μενη ολοκληρον ΔΕΣΤΕ ΤΑ ΕΙΣ Υ _^ _ηρεο-ια ας _^ 8 _^ Γ ΟιυΩ ΤΟΥΣ _^^ _·^ _^ Α . Ουζουνιαν Μ . Σ _ουλτλνιαν Δ . Ο . Μ . Χ . & Σια Ατδ Β , Ι _Λβωφιρος |· ΥΛΙ'ΟΡΟΥ ΛΓνκι ) ι : ιΛ « 1 Ι ( Πα ρα χαν Κινηματογραφο * _Λ _ΘΙ ΙΝΑΙΟΝ ) ' Τ . Κ , _77 β Τηλ . 2830 Και _εις τους χ & τ _μΓι Μετ « ι _τ ωλητα ( : ΔΓΜΚΧΟΖ ) ΔΟΝ _ι ' ιΟ ΣΙΑ ΑΤΑ ., 'Αθηνων 13 , Τ ηλ . 33114 ΑΜΜΟΧΩΧΤΟΣ : ΦΗ _μαχ _ου σχ α _ΜΑχ _ορ _Τρ ) ηχ ιγχ Κα ., _ΛΑΡΝΑ _Ζ ι Σ . Μ . Ι _Ι εχ ρ _αχ _ι δ ης Λ ΙΙΛς · , Ζηνωνος Κιχ ι / . ως Λι _ιΗ η _, Αρος ΕδοιιιΙρ _οΟν « ηιι 84 , Τηλ . 224 ι ) Αρ . 48 ~ 4 α _· Λ Τηλ . β _ΟΟ ΚΚΡΥΝΕΙΑι 1 ' ιω _ογιος Ιιανχι χης , Οδι ς ΕΧλαδας , 20 _Τηλ- 40 Γ , • _' _μ ι _^^ _^ > Β _/^^ _τ—^ γ _^ _-ρη- _-- _^ ' ΤιΩΒΤ _ΤΙΞ _^ _ιΙιι ι 1 Ι · _τβυ Μ _^^ _ιΙ ι _&© β © 3 β _5 ι Κ _?/ # 1 _^ II Ι 2 . ιηχ & _( ντι _ι _ρροι )· Β _^^^ ΙγΛ == _^ ?' = τ _= _^* _^ Χ ]· _^ 8 1 _^^^^ _^ | . 1 . _Ο _^ _ιικ _Ε Λιιιι ' ::::: _: . ι | 1 _?^^ Μ Ι _Ε _ΤΤΤπιπΠ * _^ _$ Ρ _^ _Ι ! . ] ι ηιΤι ' Τ ' Ιι Β _^ _^^^ _ιι _^ Α δ Ι 5 Ι _^^^^ πΙ 3 Η π « II _Μρ _^ _Γιβ ] _^ γι Μ / Λ Ι _( _, _^^^ _*^ 3 | β _^ _«[ - ¦! II Α ] Ε _^^· _Β ν ] Η _ΙΟΖυ _^ _Ξιν Ι Ι ψ _^^ _^ _^ 1 _^^ _ο _= 2 | II V Ρ _~ _^^ -ι = ?< _ρΙΙ « Β · ι ' 7 , - ( · ¦ ' ~~ _~~ Λ _^ _ρ _~» _ιι _υ - ' ΙΙ Υ _ΤΙ _^ ιιι ι Ι ι _^ _ Ι *¦ Β , ιΙΙΙΙι ' | _ _^_ _| ' _ν- _.., _., _^ . ι- ' . _· ¦ · ¦ ¦ ' Β __ ____ _<& · , , 6 . · _κ = 7 _^ ... . — _~~ (~ _/ _· _κ — - ~ η _^~ - _^ ι _τ-ζζζΖιΖ-Ζ - _> . ' _'· Β . _( _^ , ι .- _^ Λ | _ρ ι || _> ° · ' _({§[ , « _.... Β | Ι · / _7 _^^^^ ι _^ _% Ρ :: ι _^^ !?! * ? Γ _^ _^& _^^ ·| _Μ & _^^ ι 1 _ΙρΕι ρ Μ _, ' 1 _ΗΓΙ | | _^ - τον κοσμον _^ 01 / _ιΗΜΑ _^ == _^^ _^^^ _ΕΞ _^^ ! 4 _^^§ _ι | _. | | | 1 Ι ¦ ¦ _ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ : ΤΟ ΕΡΥ 8 Ρ 0 Ν ΕΝΤΥΠΟΝ ΛΕΜΕΣΟΣ , 23 , ( ΤοΟ _αν-Βοιπρκ ρηου μας ) _.-τ Κατο ι κοι Πυ ρ γου , διαψευδο _υν το ερυ θραν ειντυπσν δη η σημειω - _θεισα _ΒΕλειτται ως συμπλοκη εις το ρηθε ν χωρ ιον προεκλη θη Οπο > εθνικο φρονων διοτι μερικοι __ κα _τοιχοι εζητησαν να Ιδ ρυσουν ανεξαρτητον συλλογον . ΟΙ _τρατιματισθεντε ς και μεταφερ θεντε ς _εις νο σοκοιιειον κ . κ · _θεοχα ρης Α _ποστολου , Χρηστο ς Λαμπρου , Αντωνης Αβραα μ και θεοχαρης Στυλιανου δι' εννπογραφο _υ δηλωσεω ς των _οοχχ _- _κοινουν δτι ουδεποτε ενδιεφερθ ησαν δι ' ιδρυσιν _οιου & η ποτε συλλογου , δτι η συμττλο κη _ωφειλετο _ει ς παρεξηγησεις _κοτι δτι προσφεροιιν την _φιλιαν κα ' ι συνεργασιαν τω ν προς το _Λαλον Ολων . _—^ . 700 ΑΛΒΕΡΙΝΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΟΙ ΚΑΤΗΑββΜ ΕΙΣ _ΑΠΕΡΠΑΝ ΠΕΙΗΗΖ ΠΛΡΙΣΙΟΙ , 24 ( _Ριοντερ ) . — 700 Αλγερινοι Μωα - μεθανοι , κρατου μενοι ει ς ψψ λαχα ς των Παρισιω ν _επι τω Η τι _αυνεδεονχο / ιε το _εθνιχισιιχ ον επανασχατ ιχο ν χιν ημα χ ης παχρ _ιδος των , _χ ατηλθον Απο ιξ τωρα ημερων εις απεργ ' ιαν _πεινης , ως απεχ αλνψαν οη _' μερον _χνχ λοι -τω ν φυλαχ ων , Οι Αλ γερινοι αξιουν οπως τυγχανουν _χεερ ιαμου ως ποιι τιχοι καταδικοι χαι ευρισκον ται εις χωρισχ ον διαμερισμα _αττο τους ' χ οινους καταδικους-Δικηγ οροι των απεργουντων Αλγερινων καταδικων εζητησαν αδειαν οπω ς επισκεφθουν αυτου ς , αλι' αι 'Αρχα ' ι τα > ν φυλακων δεν επετρεψ αν εις _αυτους να εισελθουν ει ς τας φυλακα ς- Κατοπιν τουτου οι δικηγοροι _απια-χειλαν τηλεγραφικος διαμαρτυρια ς προ ς χον Διεθνη _Ερνθβον Σταυρ ον και την Ενωαιν Ανθρωπινων Δ ικαιωματων , _ιφιαχ ωντες την ιιροσοχη _ν των ιπι της κατα - στασεως . _ΜιΜΜ ΔΙΛΝνκΤΕΡΕνΟΝΤΛ _Πεμπτη 25 _ΙαΜυν . _ΛεΟΛωσΙα : Μ . _ΒαλανοΟ , ο 5 ο < -, Λη 6 ρ _« ς ω _. _0 φ 77 Α . _Παχχν'ωργη ι > 66 ς _Ευριτιιδυο αρ ' . 20 και Μ , _Τιοιμηκ 464 ς _Μετζιε αρ . 2 β . Λ £ _( _ιεοος : Β . Χρισιο 5 _ουλι & Β } 6 . 5 Δς ΓΛτο ( _Λβς < _5 φ _,. 86 Α . _Αμμοχωστος : Μ . Κυριο 3 « υ οδος _Ευαγ < ρι 5 ι ) 6 66 ς Δ . Ν . _Δημη-τρΙοο αρ . 31 , _ΣΤΑΘΜΟΣ ΑβΗΜΩΗ ΕΘΝΙΚ ΟΝ _ΠΡΟΒΡΑΛ _Λ _ Λ ( Μηκος _κυμαπος 412 μ . ) . 7 . 15 _ΔιλιΙον ι _, _Ιδησεων . 7 . 30 'Λ . _γαμημενα σας _τρκχγοιΑισ . 0 . ΑΙ ιε . λιΛΛαιαι _ειδηιχις _ 9 . ΑΙ _τελιΛπχιιαι _ιΙδησεις . 9 . 02 _Μποσικη για _βλοος . 10 . ΑΙ _τελευιαιο _^ ειδησεις 13 . ΔΛ ιιον _ει & ησεων . 13 . 15 Η μουσικη που μδς ζητησατε 14 ΛΙ _τελευταιαι ι . 6 ησεις , 14 . 02 Η _'Ελπφρω Ορ . χηστρα τοΟ Ε . Ι . Ρ . 14 . 30 _ΔελτΙον ειδησεων , 14 . 45 _Παληες _ε _ _τιπυι < 1 ις 17 . ΑΙ τελευταιοι ειδησεις . 17 . 30 Η 'Ελα _>? ρα _Ορχηστρα τοΟ Ε . Ι . Ρ . 18 ΑΙ _τελεταια _ε _! δη < κις . 20 ΛΙ _τελειησνα _» _ειδησεις . 20 . 30 _Δελι _' , ον ιΙδησ _Λ' ' . _Σ 0 _15 Τ 6 _σχωλιον -ιης η · _μιρας . 20 . 45 _Τει χρονιχα της η | ιε ρας . 21 . 15 _Τροτγουδια που σας ο ' - _ρεστΛιν 22 . 15 ΔελτΙον _εΙδησεων . ? Λ ΔελτΙον ειδηαεον . 00 . 05 Ελληνικα τραγουδ ι α . 00 . 4 Ο Κανταδες . 1 . ΑΙ _τελειτταιβι _εΙδησεις . ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΡΛ . _ΧΕΟΝ ΚΥΜΛΤ 0 Ν ( Μηχος _χυμεττος 31 , 23 μ . ) 9 . ΑΙ _τελαιτετισι . _ειδηοεις , 9 , 02 Δημοτικη _( _ιουσικη . 9 . 10 Μορφες ιοΟ 21 . _ι'ΕλεκΚ 1 _* Ιλλην _^ χω τρανου δ , α . 11 . 30 Ελληνικα _μοτΙ & α . 12 , 30 Ελληνικα _μοτΙ 6 α . 13 ΔελτΙον ι Β » _δηοεων . 13 . 10 Δωδεκανησιακα , _Τ _(« _. γου & _ιει , 13 . 30 Η ωρα της Ηπειρου . 14 . 20 . _Ειι . _> . _οντες Μαχε & οκς . 18 _ΕΙδηοεις _εις ραβμον _υττογοριιι αεως . 18 . 15 ΚωΛ διακος « τ ! | ιια ι . ττπν / / Ια 20 . 15 θεσσαλι κα τραγουδια . 20 , 30 ΔελτΙον ειδησοων . 21 'Παληω ' _ιλληιιτ ) - _^ α _τιρ « - _>· ο _^ δ ια . 24 ΔελτΙον _ειδηοτεον 1 . ΔελτΙον ( Ι . δηοΤ . ιον . ΘΕΑΤΡΟ Ν ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κοπρ _( θιι 6 υ θι _ατρον : _ιΖ _ητειται _τιεαερεις » Αμμοχωστο ς 7 . _: « Λ 9 . 30 μ . μ . _ιΣτροΛοτιμο . νιεςι ( θιασος Μτιιου Ηλιοπου . λσει ) . ΚΙΝΗΑ ΑΤΟΒΡΑ _1 > Ο Ι _ΛοοκοΟδι _καΙΛουκου δ ι αρ . 2 : _^ _Μετκιυ _οωρεενου χαι κο λασεως » _, Λ ο υ κ ο 0 δ ι αρ . 1 : « Ο _ασυλληττος κουρσαρος » , Α . 0 η ν α ι ο ν : « Αδελφοι Καρα-| _ιαζωφ > Π α λ λ α ς : ( _χειμερκνον και θερινων ΠολΟεοι _·) . _·<· Ερωτεε _» _ιινοι ως την _αιωνιοτητο , Μ α γ ι . κ ο ς Κηπος : οοαι Μ α γ ι - κ _^ Παλαχι : * _Ηεετη > _Ορουμενε ομολογησε » Ρ ε Τ ζ I ν α : _» . Το πρωτο _χειροχροττ _^ _ια _» _ΣΤΡΟΓΟΑΟΣ Ελλας : _ι'ΕχινΛηΟηκα δνο οορις » . ΑΒΙΟΣ _ΔΟΜΕΒΠΟΣ Πανο ραμα : * Η αρπαγη τηης Περσεφονης » ΠΑΛΛΟΥΡ ' ιΩΤΙΣΣΛ Α τ τ ι ν ο ν : «* Οδυοεεια'Λ . _ΚΘΙΝ . θ _^ | ι _μ ' _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙυΙΙΙΙΙΙ _, : ΦΙΛΟΘΡΗΣΚΟΣ Δ _£ _1 ΡΕΑ ' Η οικογ . Μενελαου Χαραλαμπους εκ _ΚοΛοττοηογιωτου _^ _εδωρησε _, ν εις τον Ιερον ναον Αγιας Μοιρινη < Κα _λοπαναγιωπου ινα _ιπολυελαιον Λι . Ιαι 100 λιρων , ε ! ς μνημην του _προσφιλοος των _τιχιου και _'ΕΓνικοΟ αγω . ν _, _οτοΟ Νικου Με € λαοσ . Η 'Εχ _» _κλησιαοτιχη Επιτροπεια του ιαοΟ _ευχοεριοτει _Οτρ _^ ιως . ΕΟΡΤΗ _ΜΗΠΙΑΒΟΒΕΙΟΥ Το απογευμα της παρ . Κυριακης _ετελεοΟη η . εορτη του _Βι . γ . _-ιιαγω _γειου _ΝεεοτολειΛ — _ΚωνσκεντΙας _, το οποιον _διευβωνοται υπο της & ιδα _οχολισσης κ . Θεοδωρας . Π . Παλαν . _τ < η . Εις την εορτην _παριστησοιν οι γονεις των παιδιων _το 0 _Νηπι » _γωγειου _ε _! ς τους οποιους _ιδ 69 η η ευκαιρια « £ παρακολουρησσυν τα τ ( . « ν 3 των εΙς την £ _κτ _6 _λιΟιν ι · νυς ωραιου και πλουοιωτωτου ιιραγραυ _ματος _, : _ττεριλομΦανοντος . _ετποτγγελι ας , διαλογους ε _^ _ομεετα κλπ _ Της _εκτελεσειος τοΟ προγραμματος _ττρο ηγηΟη ομιλια της κ . θεο & _ωρεχς Πα _λαντζη . Τελος _ιτροσεφερθηοςΛ * προς δλους τους παρισταμενους _ανεχψυκτι κα . ΕΚΔΡΟΜΑ Ι Ο 4 · υσιολα-τρυιΔς Ομιλος Παφου _διαργετνωιτ . _εχδρομην την προσεχη _Κυρχεκην _εις Φοντανα _Αμορυζα και Παλιν _ΧρυσοχοΟς , Η _( . _χυρομη 0 α πε _^ ριλα ) ι 4 ωνη _προαιρετικον ιιπα . νιο εις Φοντανα 'Αμοροζ _< ι _, Εκκινη σις ε _* της _τε ? _Λτι . _ιετς _ΕλευΟερΕαα _, _Κτημεττος _, την 7 _τε , μ . Δηλωσεις νΙγονταε _δεκται μεχρι του απογευ _^ _ει . τος της _τιροσειζους Παρασκευης εις το _Φοερμακειον του κ . Κ . Κα 9 _ητζιυ ΕΙΣ / 4 ΝΗΜΗ Ν • Η οικογ . Βλαυκου _Κασο _^ _Αιδου _εισεφερε μιαν _λιροεν υπερ της τται δικης Ει _/ _ιχης _Λευκωσιετς _, εις μνη . μην _'ΑλχΧανσρας _Σωτηριαδου , Η « . Φαιδρα _ΤΒοΛερναρη _ειοεψερε υπερ της Παιδικης Εξοχης _Λτυκεοοιαςι μιον λιρον _εις ι _^ νημην ΑΙμιλΙου Γαλεινα . ΑΙ οικογ . Χρ . Καψαλη , Γασου Σκαρλατου και Νινου _ΣαΛδΙ & ου ει . οε 4 _« ρον 40 λιρας Εις μνημην του υΙοΟ και _ωδεΛψΛ _τεΛ Κυριακου Καψαλη ι > ς ενκολουθως : Ανα 10 λιρας εις την Π _' . ιΛιματιικην Αδελφοτητα , _Σιαματειον « Μανα » και ΠΕΑΠ και ανα _πεκτε λιρας εις το _Σωμεετειον ΕνΟσις Ελληνιδων Κ υ . ριων και την _Φιλοπτωχον _Αιελι _^ υ _τητα , . _Εισεφεραν υπερ του ταμειου της μαθητικης προνοιας του ΕλληνικοΟ _ΒνμυοΜιου _Αμειοχειστου η οικογ . Σπυρου _ΣαΛιει ' _ΙοΛνΜοσ μιαν _λιρεεν _εις _μνημην 'ΕλπΙ & ας και Δημ . _Κε _4-τοαριν η οικογ . Χαρη _Φυτνοη 10 λιρας . ' εις μνημην των γονιων τον δυο λιρας , _εις μνημην Χαρ . _Δημηιτριου δυο _λιρεκ ) _, _ει μνημην Ναριι . _τοας Φ _^ ιππου . μιαν λι ραν , _εις μνημην Αδαμ _'Λεηιμαντος κα ' ι μιαν λιραν _εις μνημην Κλεανθη _Ιοαννι δη . ' . ΡΚΙ Γ ΕΑVIΑ 1 Ο » Α _^ Γ _^^ Η _^^ Γ _^ Ι _^ _ΓιΓιΓ _^^^ _ΗΓι Γ _^^ _ΑΓ _^ _Ε ιρ _^^* τ *' _ΓΓ _.. _**** _ι' _^ β _^ ι ! _^ μ 5 · ~* _ι —» _^^ Ι ? χ _^ * _£ _ι / δι * _γΙ _^ _ι _Αβ ' υΚ 2 ΜΓΗ » _391 ...: ι - _ημμτ _^^^^ 1 _* - _* _ι' * 1 _^ > ι _* 9 _ _^ _ΓΓ _^ _ΓΓ τ * ι _¦*** _?^^»**> _^ Η ι ' _ν _^ ' * ' % _? ΓΓΗΓΓ _β _^ Κβ » _ΛΛβ _> ΠΓΙ _· _βΚ 1 _Μι _^ ΓΗ _^^ Ολ η η _« ειρα τη ε « ιστημονικη 5 _ Τ _« χνιΗη 5 εις την _κατοιακευ πν αεροπλανων _εχρποιμοηοιηβη . ει ς την 6 ιομηχαν · _ι « ν ψι » _νειων τη μεγ αλ η ? _Βαλλικη : Εταιρεια . --ΡΚΙ 6 _ΕΑΙΙΑ ( 5110 ΑνιΑΤΙΟΝ ) , _[ ΑΚΑνΕ _Ι ΙΕ τ _ : _Τε ψι > γειον πβυ κατεκτησε βλβν τον κοσμον με την ανωτερ _βιν ποιοτ ητα του ¦ - ¦ ' ¦' ¦ . ΚΥΡΥΧιιΡΟ _Ν - ΟΙΚΟΝ . ΟΜΙΚΩΤΑΤΟΝ — ' εντκλω ς _αοορυβον . ' ' ,. _· . , . ¦ ., , . , _· , ,. _.: . 2 _υνκριν « τε το με δλα τα ψογεια τη ' χ _γορχ ς , ιοποτε _αοεραλω δεν , _ια εχετε δευτεραν εκλογηνι ¦ - ¦ ' --2 « Β ΤΙΜΗ : — ε'Α ' χ ' . α . προ _£% · . ' . . _, _- _,-,,- ' _-Μ - ' . ' _7 ΑΛΗΟΙΝΛ ΕΚ _βΑΛΙΓΩΤΙΚΟΝ ΣΤΟΛ ΙΔΙ - ΒΙΑ ΤΟ ΙΠΠΙ 2 ΑΙ · - ΕΒΒΥΗΣΙΣ ΒΙΑ 5 ΕΤΗ ΕΥΚΟΛΙΑι ΕΙΣ _ΤιΗΝ _ΠΛΗΡΙ 1 ΜΗΝ : ΛΕΥΚΩΣ ΙΑ : — Β . © . ΠΠΠΜΔΗ _ι : 6 ΥΙΟΣ ΛΤΔ , ' Φανερωμεν η 42 — 44 , Τηλ · 2835 , 3310 . · ΑΜΜΟΧΩΕΤΟ _Ι : — ΙΚΡΩΝ . ΑΠ _ΟΛΙΑΜΙΤΗ 2 ο < 5 ο Δημοτικ η _αγορα _ , τηλ . 2661 · ΛΚΜΕ _Ε ΟΕ :- Η . Γ · < Ι > ΙΛΑ < νΗ © Η 2 6 ΥΙΟΙ · . . . . οιο Αγιου Ανδρεου αρ- 211 Τηλ . 3730 ΛΑΡΝΑΚΑ :- Χ Μαρκου & Καιτρ _α _ , ι ηνων _ο Κιτιε _» $ 9 , Τηλ . 2772- - - . _Λ _^^ _Σοκολαπνιο _δφμαι _- ν _^^^ Λω ηλιοθεραπεια _' _^ _ι _^ ' » διχως _εγκαυματαα τ , ΅ Ι ι / Α » , ' ν _> _« _ντν < ' _^ Μ _^^ _υ _^ , Ι * · ν _- _^« _β _^^ 1 ( ν _< _»« _ιι · ι , * »* _ ¦) * 1 νιιι II · 1 « V ιν <) _ΙνΒ * · $ ' _¦( Ι _^ . » _Α ' _, ν , / , ι _^ _^ ιι ·! Ι , _^ 1 » % _^ , < _¦ _· , _ ' ιι · Ι ·— - _'¦? - · V - _^ -Ι · , } * ι _, _^ ' Δωο-τ £ στο _Γιρμο , _σα 5 τα χρωμα τη , _ιτ _ιοχηε . _Απθλαυσ 0 τ £ _Τι _Μ _'ι ι' _^ _μΙΛ 0 _^ 10 _ΧΡ _' ι * πικΙνδι /«« σι _/ νιτΒΠ _ιι . «? ι _™ λ V ου Μαξ Φ _? Κ 1 ? Ρ καμ , _ν £ ' τω ει ΡΜ _« _οοκολοτιν . _ο κα συναμα το ηροιττο _τιΟιι απα το καψιμο το στιγ _κιομα και τα _ζΕφλουΓισ μα . Διν _λαδωνι , διν κολλα διν λικιαζιι — διατ ηριι το δερμα _ατταλο καΙ δροσιρο . ,,. . _ν _^ . _-ιι , _'^ _-ν _., _1 : _Μ ( 0 β ΜΑΧ _Ρλοτοκ ' ' _?' . _ι ' . • • _' _^' ι ' . ΗΟειν _ννοΟΟ Μ || 8 Ηη Ηι 8 $ Ρ *» ' _^ -, ' . _^^ Η ΒΛ , Μ ΤΑΜ _^ ΟΚΜυιΑ . Λ · : ¦ . , · : ' ·'* ι ' ι' | ι ? _,, ' .-ι Σαν ΜπλΙ ι , _αφρωδιε , οι κοντιιι _-ραντιοτι _ιρις _« 1 . ' _^ Β Λ Απολ Ι Κ |) ιμα ινι _4 ι οωληναρ _ιων . - - _^ 1 - _^ ι ιρι μι 1 « — 12 Ι ΕΙΣΑΒΠΒΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ( Α' ΣΕ Ι Ρ Αι Κ 2 . ΙουΧΙο ν ΙΙεμπ χ η _ιδρα Ο π , μ . _Απριβ ω ς δια χ ους _μαΟιιχ αςΚ » « αι _μαιιητοι ας των πΑΧιων , 'Λ Ι _υ ¦ _'Λ , _μΜ Πα ρασκευη _Αιρ α 0 η , μ . Α ιρ β _& ς δια χ ους μα- Α [ Ι _' ηχ ας και μαθητριας χ ιΑν χω _ρ ιων . ικ | Δικαιωμα _αυμιιεχ οχης β 00 _μιΧ ς . - Αιι η _οαΙ ιηχ αι ο ( χ Ι _· Α | _τ _, _Ιοι « πονΑι & ν , Τοπος ι ( _εχΛβεων , Δια χΑ ς _μαθ _ηχρ _ιας χ α ΙΙ ι Ο 1 , 1 1 _? Ι 1 _' _Τ ( κ _'υ »< ° _* _νιι _ικπον _ , Λια _τοιιν μαΟ _ηχ _υς χα Ω Κ Τμημα Αρρενα » ( πιι ( _, Α χ ην Ιε 0 αν _Μ _ηχ , η οηοΙ _ιν ) . · Ι Η ΤΗΣ ΑΙΕΥΘ ΥΝΣΕ _ΟΣ ι ΑΤΕΛΙΕ Ι ΕΛΛΗΣ Μολι ς αφιχθεισα εξ Αθηνων διπλωματουχοι κοπτικη ς και ραπτικη ς . ΛΛΗ ΤΖΕΝΟΥ , ηνοιζε _εχτελιε ραπτικης . ¦ _^ θα ευρετε _φοριματο _£ τοι μα . Ρα βονται φο _· _ρεμοιτα εττι τιαρ-α _γγελια . _• ΕΦΑΡΜΟΒΗ _• ΒΟΥΣΤΟ . Γ _·~ Πσρσδ 16 ονται μαθηματ α κοπτικης . _^ Ρβ Πααικρα _του αρ , 5 εν Λευκωοι _χ _, ( Παραπλευ ρως _ιιομμω · _τηριοιι κ . Λαουτα ) , Ι . ' - _^ ΔΙΑ ΝΑ _ΠΕΡΑΣΗ _? ΙΣ Τ _^ _ΜΑΘΗΜΑΤΗιΑ _^ _^ ? _, _^ Β _Ιιι _< ι _^^>» _ΙΙ _* _Λ _. _* _ΙΤιΙ _* _Μ _«» Β _« ηιι _«^^» ' _^ _. _- _ _*»«|**^ - » _ΙΙΡ _^^« _ιπιι _^ _ _^^ Μ _?^^^ _ΙιΙ _^ ' _- { _ι _^ _ιΒ ' · _- _ ιΙι '' . _¦^ _^' . ' _* _¦· - » . _««—η Ο _19 ετης _Του ρχ ος γυμνααιε _^ αις _ΤιυΧα _^ υ _^ _. _ΙΧηνυριξ ' _- _ιια . τηρτιαεν : _ιλοχλη _^ οι · στρατηγικοι- υχιιιον διΒ , να πιεραα _^' _-ττι μαθηματικα — το μονον μαθημα ηου δεν _εγ ωριζεν — εις τα ς επι _πτυχ ιφ _ιξεχασει ς τον : _Εχρ ηαιμαποι _ησεν . _Σνα μιχροτ _-ηιεφωνον , μιαν μπαταρ ια * των 120 βολτ « α ! 15 μετρ α συρμα τος , -ιια να _ιπικοινωνυ μι τον φι Ιο ν του _οι < ιιγ 5 _) γτ /> Εργκονν _Βιουκαελ , αΟσον εις τα μαθηματικα , πον θα εμενι κρυμμενος εις τα υπογεια τον Βυμνασιου- Το μι _χρ οτηλεψωνον ηχ ο κρυμμενο * _ιντο ς επιδεσμου του χιρ * ου του . 'Λλλα το σχ _/ ~ Λιον _απιχ υχε , _ι , _οτ ι δ θυρωρ ος του οχαΧε _ιου ειδε τον ΒΙουχ αελ να κα τερχεται ει ς τα υπυγειον χ αι τον _συνελαβ εν . Αναιτεραν , η _ανβκευη , δια της οποιας Οα μετεδιδ _αντο αι Απαντ ησεις , και δεξ ια , η διαδ ρομη του συρματος μεσα απα τα παπουτσια του Τονλαυ · ΟΛΥΜΠΙΑ ! ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ Προς καλυτιραν _ττρ : _ιατγωγιν _, ν _φν σκοτιων και της δρασεως του _Σε _^ ια _τειου _Ενωειως Νιε _, _νν « Ολυμπιας » _Νεαιιαιιεος _ΚωνσταντΙας _, _διοριοΟη οαν _υι . σΚΒ | ς Ιιι _αγγελιιιης και _Σταιγκκ Ιακω * Ι δης . _ΕκΛστην _Πεμτττην και βραν 0 . 30 ( 1 . ( 1 , _διοργανουτα _^ _ε . Ις τω Ιδιον _ο _<^ _μα _^^^ _ον _τρωτωΟλιιμα « ιομτιου λαις » _και . _ιτροοψιριινται πλουσια δορα . Ει οοδος / _ΑευΟιρα . _^ _-Ιι- _< Ιι _^ _ειΙι _^ _ΕΙΚΙ | _ιιΙιυΕ _| _Κ _| _ιυΚιΚιειΙΙ _= _ιΚΙΕυΕ _^ _ΕιΙι _ΙΚΙΚ _< _ΚΙΚΙΕΙι _^*^ Ιιιι ΜII 11 _ΙΙΙ ζ _ΜΡ « Ρ « _ΜΜαΗ « _ΜΗΗΜΜ « _ΜΜΜΜΜΗΜΜΜΜΙΚΙΜΜΜΜ _« _ΜΗΗΜΜΜΜΗΜΙ | ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | — ι _ΕΙΣΑΒΡΒΙ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ¦ ΗΜΜ _ΜΜΙΗΜνΗΗΗΗΗΜΗ ! ΑΙ _τ ισπνιι _ινι _και _ι { _ιπι » Ει ν 7 _' ν _Ιιι μπ τχ ) ν _Ον ) ν ' / ουΙιου _τΙ ς της ανχ _ιαχ _οιχους πολεις κα ' ι ι _' ντο τ ων ι _στ ολων . ι _Αιχ ηαεις γινονται _οτχ τα ' ι μεχρι χ ης Τεχα ρχ ης 8 'ις ) Ιουλιου δεον Αι αυται να ειναι ιπι Απλον αιιι _^ _Αου _χ αρχαυ : χαι να _απευΟννεοντ _αι προς τον διενθυντην της ανιισχα _ι _' ] νου σχολης . | _| ' _ντκιψγ , _ιφιοι Β , _ιβ . την . · % . ' τι » . _ιξτ . ν Οι υποψηφιοι δια χ ην Α ' χ αζι * θα υποστουν γραπχα ζ ιι _ε τοοπς - Βις · τη ΕλΙ ηνιχ _α χοι την 'Α ριΟ μηχ ικην Ιπ τ » 7 _ι ιΙΧ ης χ ης Σχ ' Δ ημοχ ι κου . Θα διεξαχ θουν _ιπια ης προφορι _- ¦ « πι / ξεχ ασει ς υηο μορφην _νινικιυν _γνιοαεων . Καχ _α ιην ι ημι ραν των _ιξιτε _ισειον οι υποψηη 'ιοι δεον να προαχ _ομιαωσι ι και το ενδ _ειχτ ιχα ν _Αποφοιχ ησεως των ιχ του ΔημοτιΗ ου , Ι _' _ποψηφεοο Β 5 _ια την 31 ! ' _/» _1 Ι _ταιξιν | __ ( η ) ΟΙ υποψηφιοι δια την Ι _ι ' η Β ' ταξιν ο ! _ιιροερ · _χιι / _'ενοι _ιιπΛ Ανεγνωρισμενος Βυμνιισιαχ ας ταξεις θα χι-Ι παα _εουν προφοριχας μονον ( ξεχ ασεις , υπο μορφην γενικων Ι _γνιιισιτυν μι την προυποΟεαιν Ηχ ι Οα προαχομιαωσι κατα '· . | τι ν ημ ι ραν ιων _Ι ξετααεων _ινδειχ τιχ ον ιυδβχ _ι μαυ φοιχ _ν )· ιιεως χων ει ς χ ην Α ' η ΙΙ ' χ α ξιν _τοι ) _σχοΧειο υ Ιχ χου _οπαι ¦ οι / προε ρχονται , ! ( β ) Οι _υ ιον > 7 ι > ι οι ιιη χ ην ΙΙ ' η 1 χ αξιν οι _ιιρ αιβ - ! χο _//« _νοι Απο μη Ανεγν α > ριαμ ινας γχ ιμν αακι _κ ας ταξεις ι'α : υιιοατουν γραιιχ α ς _ι _ξεχ ααεις εις χ α Ελλ ηνικα χ αι χ ην Α- ' : | _οιΟμη _χ ιχ ην Μ τ » 7 {· ΙΙΧ ης χ ης Α ' χη ! Γ ' χα _ξεως χ ων Ανι · ¦ ι γνωριαμ _ινχ _ον Βυμν ασιων , ΕπΙ _ηΧιαν 0 α _νπαα _τουν _πρ οφο · ¦ ¦ _ρ ιχ ας _εξετα _οιις α ' _χ ινες Οα Ιχ ιιυν χ ον χαρακτ ηρα γενικων ' : ) Ι' ( Βιβ « ι ) ν , ι ΟΙ ιιιιο ψι ιιιι οι ιι ' ον νΑ π _ρ οαχ ομια _οιαι _/ νιιιι « π « 6 _κ [ _0 · · ! _ιΤοκι / ιηυ φοιχ _ηαεεος εις χ ην Α ' η [} ' _τπ'ιιν π )· ιιχοι ης : ' *« γ' 7 {* οποιας προε ρχον τ _αι , [ 01 Διευ _θυνχ _ιιι χ ων σχολων Μ _ιαης Εκπαιδευσεω ς ] ' ¦ χ αθως ηπΙ οι ΔιενΟυν _χ αΙ χων Δ ημοτικων σχολειων παρα - : « _ηΑοιΙντηι Ιιπως _καχ α _σχη _σονν χ ην _ιιαρουσαν _Λνπκο / νιυιτιι ' _>· _νιυι / Β » _ ν ι _ι ς χ ους μα _θηχΑ ς χ ων ι _»^ ι > _4 < _ικι · παν , 'Ι _& υΒ _& _τιΙ ι ιΓπιινε _^ _Βεθνο ςΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΡη ·|· ΜΗ Ε _· ΗΜΕΡ 1 Σ _Διιυυυνβτοι ' ικο _ΣΥΜΤΛΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠ ΗΣ β Εκδοτης ετλι ρεια « εθμος > λτδ ' ¦ ' ¦ _¦<* : Β ρ α ψ « ι α ΟΓος _Σοφοκλεους αρ , 3 , _ΤηΛ . 2327 , Ταχ . Κιβ ' 349 , _ΛιυΚΓοΙα — ΚΟιιααι , α Τ η λ 1 γ ρ α ρ , χ η 4 ι ιυ θ υ το ι ς • ΕΘΝΟΣ * : 9 . _ιενι ρομαΙ 'ΕοΓτιρΛιωΟ : • _ΕτηοΙα £ - « , 500 . _μιλς . • Ει > ι _» ρικο 0 ' & ττιοΙο £ 7 . 500 μ . ( λς . _Εχωοττι _ουνδροαη Ι « Ιναι ΙΕροχληροτια

Τίτλος Θέμα Σελίδα