ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ Α ! ΕΟΡΙΣΟΣ ΤΟ ! ΕΗ _Η ΕΙΣ 1 ΜΡΙδΙΙΚΙΙΙ Μ _ΥΜιθΡΟΝ ΛΑΡΝ ΛΞ . 22 ( ΤοΟ _^ _-Βζ-ο _^ ριτοΟ μας ) . — Δια τριτην κατα ουνεχειαν ημερου _συνεχισθησαν αι _^ _ζσρμησεις _σπλεχων , και ομιλητων τοΟ _ΕηΜΑ Λαρ'Λ 3 _ι «) ς _€ _ιζ την Οπαιθρον , Ηδη _εγινοντσ δμιλιαι ει δεκαπεντε χω _ρια την Επαρχιας _ΛωρναΜος , εντος δεκαημερου δε Οα κλειση ο κυκλος της παρουσης διαφωτιστικης _ικστρα _τειας -δια τη > . · Λ- σκε _) ψεος ιων στελεχων του ΕΔΜΑ εις « _υιτοντα _ια χωρια της Επαρχιας μας-Χαραχτηριστιχον των _συγκεντρωσεων _εΙς τα : _χ &> ρ 1 α _εΤναι ο _ττηγαιος εν _Οουσιαοσμος των- κατοικων , και η π ! στις τον εις την δυναμιν τοΟ Ενι αΕου Δημοκρατικου _Μετωττου Αναδη _μιουργιας _εις την _ιΟνικην Λγεοιαν τοΟ , Ε 0 , . , _αοχοο Μακαριου κσι η λα τρεια των πρυς τον _τΛρωα _. _ελευοερω την του Τοπου μας Στροηηγον ΒρΙ 6 _αν—Διγενην , _Λια _-ΒΤιΧ & την φοραν _γοκηκες με τε _^ ουν των _εμαδων _εηισκ-ι _^ _ιιιως των χωριο *» ως _ομιλητρισι . * 0 _ινθου _σιαι _^ ιος του _γυναικειου χοομ ° υ _^ ναι _μαγαξ . _Προσφερονν χαι συται τας υπηρεσιας των _* . 1 ς _την _προσπα ιν _, ιαν δι « ς > ωτΙσεως τοΟ / αου , κ « 1 _κιντιτοτχοιιιαειος των _ανεξαντλητων ηβικων και _ψυχικων _δυναμεων του επ . ' αγα & $ της Πατριδος , ΕΙς την Πυλαν οι _ομιλη-ναι του ΕΔΜΑ δ . _Λουλα Χ . _Πανο _^ η και κ . Μ * _χ . Λι __· _ο , ων ? αυ _ωμιλησαν προ _μεγα λης ' συγκεντρωσεως α _α * _ττυι σ τες την ' _αγροτοεργατικην _πολιτιχην του ΕΔΜΑ ¦ και . _ανοηρερΟΒντε-ς εις τη ·/ οημεριτην πολιτικην _καταστσοτν . Ε _πεκρατησε μεγας _ενθουσιασμος . ΕΙς τον . _Μαζωτον οπου ομιλησαν οι _εκπροσωποι του ΕΔΜ _< Λωρνα κος : δ . _, _Φουνη Δικαιου κκι κ . Καλ λης Κολλη _συνεχες _ιωθιι ολοκλη ρον το χωριον . ' _Εττε-ιρωτησε ατμο σφαιρα -πατριωτικης _ιι , αροεω _^ , ΟΙ ομιληται ' κατεχε _ιοοκροτη _* _ησαν . ΕΙς 'Αλεθρικον _ωμιληβαν η δ . Αυγη _Κουτσουοη και ο κ . Βεωργιος Λυκουργος _αν-απτοερντες την Οεσιν τοΟ -Μετωπου επι του αγροτοεργατι κοΟ προβληματος της _Κυπρου υπο _γραμμισαντχς την _προοδουτι-κην , εκ _παιδευτικων πολιτικην του _ΕΔΑΙΛ . * Α _αφορι _? εντες επι των σημερινων εξελιξεων διεψευσαν τον ( _ι _00 σν της δηθεν διασπασεως της Εθνικης Η _γεσιας του Λαου μας . συγκεντρωσεως ωμιληοαν οι ομιλη ται τοΟ _ΕΔΜΛ δ . _Νελλη _Τεκ _^ αριδου και ο κ , Μιχ . _Σεντρακης . Εν με σω με * γωλου ενθουσιασμου εξηγησαν προς -την _συνγκεντρωοιν τους σκο πους και τας επιδιωξεις του Μετω που . Σημερον Πεμπτην εκπροσωποι τοΟ ΕΔΜΑ Λαρνακος Οα _ομιληοουν ως ακολουθως : Ιουλια _Σ-α _& ια και Κωστακης Τος _« σρι & ης , _εις _'Ψευ & αν Νελλη _Τοφαριδου και Ανδρεας _Χατζηιτωαννου εις Μοσοιλοτην , Κου λα Αναστασιαδου και Μιχ . Λυσαν δρου _αις Πυργα χαι Ουρανια Καρε κλα και Καλλης Καλλη εις Ορο ΚΜνην . ΛΕΜΕΣΟΣ 22 ( Του _ωνταποκρι τοΟ μας ) . — Την _παρελΟουιΚΒν Κυ ριαχην ο Επαρχιακος _γραμματευς του ΕΔΜΑ Λ _* _μεσου κ , _Λιυκιος Ρο δοσθενους και τα εκ των μελων συ του κ . κ . Ντινος _ΜιχαηλΙδη ς και Νεοκλης Παναγιωτου ωμιλησαν εις _διαφορα Χ _^ Ρ _^ α της _Ιτνχρ _τ / , Ιας . μας , αναπτυςαντες τους σχοποΟς και τας _επιδιωκεις του μετωπου , ως ακολου Οως : 'Ο κ . Λευκιος _ΡοδσσΟενους εις _Λγ . _Μαμανπα ι ο κ- _Βιτινος _Μιχαηλι 6 ι | ς εις Λγ , Κ _ονοποτπινον ( _'Αγρου ) και Ζωοπηγην _κσι ο κ . _Νεοχλης Παναγιωτου εις : Αγρον και _Αγριδια . ΑΛ _, _'Λ ι _ομιληται _αγωνισται _ωμι ληοαν εις πο ? _Λω αλλα χωρια εις παγκο-νοτιχας ουγχεντρωσεις . 'Ο κ . Κοσμας Σουλιωτης _ων > 1 λησεν εις Πελεν & ρι , Λ κ . Παναγιωτης _Σοςχ _» κλεους , εις Μανδρια _χβι Γαοαν ( _Κοιλανιου ) . Προ της _ομιλιας του κ . _Σοςο _^ λεους εχαιρετησ _* την συγ _κεντρωσιν _εις Γαοαν ο Β , Βραμμα τευς πης ΠΕΚ κ . 'Λνδρισς Βιαγ κου , 6 στις _εε-ρισκχτο £ _κει ( _επ-εζ , ηγη σας των ρολον της ΠΕΚ _ιις τας τα _ςεις του _ΕΔΛ Λ . Ο χ , Νικος Δομετακης κατα την αυτην ι | μεραν _ωμιλησε _εις ΑομΟΟουν και Τρεις 'Ελιες ( ο κ . Ανδρεας Ποταμιτης εις Αγ . _Δημητριον κσ ( _Κθ _( ιι « αρια , ο κ , Αντωνακης Βερμα _σοιτης εις Κατω _ΑμΙανηον , ο κ . Μικης Κωνσταντινου ε . ! ς Καλον Χωριου Ζωοπηγης ) υ κ . Πετραχης _Παναγιδης εις Λγιον _ΠαΟλην ( Α γρου ) ο κ . Βρηγορης _ΒΤθΛ « _αγιωτου _εις _Λνχυ _ΑμΙαντον ι δ κ . _ _ΙΗΙκος _Ζαντης _εις Αρσχ , δ κ . Πανικος _Σωτηριοο εις Δοραν , ο κ . _διχαλα κης _Μο-υοταχας εις _Ποτσμιουν δ κ . Αδωνις Μ _ικολετττιδης _εις Αλαο σαν , δ κ , Στεφος ΣτυλιανοΟ _εις _Μονοτ _) 'ρι _. ν , ο κ . Χριοταχης ' Ηλια δης _εις Δωρον _, ο κ , Χρ _^ σταχης Ευαγδρου _εις Ανω και Κατω Πλα τρες και ο χ , Φριξος Κολωπας _εις _Κσιλανιν _, ΕΙς δλο : τα χωρια οι ομιληται εγενοντο · _αντικειμενον θερμοτατων _εκδηλωσεων , εχαλεοαν δε των _λαον _δτιως μη διδη πιστιν εις τας αι σχρας 6 ια _2 οοεις και συ = κο _*^ _ιντΙας της Ινπελλιτζενς Σερβις , -περι υ φιστσμενης διαφωνιας _μεισ-ι , υ τοΟ 'Ε 9 ναρχ < χι Μακαριου και τοΟ Ορυλι κου _Διγενη , Την _τταρελΟοΟοαν Τριτην ο 'Ειιαρ _χιακυς γραμματευς τοΟ _ΕΔΑ Α χ . Λ . Ροδοσθενους , _σονο _&^^ _υμ _^ _νι _> _ι υπυ τυυ κ . Παναγιωτη _Σοφοχλεους , ωμιληαεν _επιαης ε ! ς τυ _χωρ-ιον Ο μοδος _ενωπιον πνιγχοινοηηης _ουγ _κεντρωσ _& ι . χ . Τον κ . _Ροικκ _^ νους προσ _*^ _ω-νιιαε . ν ο _αιδεα . κ , _Πιτπακαλ _λισχραττις . _Υπεδληυηοαν ερωτησεις και _διεξηχθη διαλογιχη _συζητησις επι δια _^ δρων _προιληματων τα οποια απασχολουν τους κατοικους Ιδιως επι του αμπε _^ Λυργικου ζητη ματος . ΛΙ εςορμησεις συνεχιζονται ΕΙς Αγ · ιΑαμα _' _, _τνχι , ο _^ _ιΟυ _μηιεΑη και _ωμιλησεν ο κ . Λ . _ΡοδοσΟενους _ατεδεςατο εκ της _κολυμπηθρας τον _υιον τοΟ αγω _/ _ιστου κ . Κωστα Πι ρη _ονομωοας , αυτον ' _ΕλευΟερισν . ΑΜΜΟΧΛΣΤΟΣ _, 22 ( ΤοΟ αΛπα ποκριτου- μας ) . — Σημερον Πε _^ _τ _^ _ν , _ατολεχη του ΕΔΜΑ Αμμοχωστου βα ομιλησουν ως ακολουθως : 'Λν _δρεας ' _θιοχαριδης _εις Σωτηραν _, Α χιλλεας Βεωργιαδης εις 'Αγχσστι αν , Χριοποδουλος _Χριεποδουλου εις Στρ _^ γγνλ _^ _ν , _^^ _ουιζ Λ . Μαρ κου εις _ΜουοουλΙταν , _Μιχαλ . _ιλκης Χ Μιχαλαχπ ) εις Ταυρου , 'Α 5 αμος Λυ _σανδριδτ-ς εις ΓοκολΙδαν _, _Βεωσγι ος ΚουλΛυμπριδης εις _Αγιον Σερ γιον ( και Βεωργιος Μακης _εις Τρυ ι _ττημενην . ΑΧ ΜΑ _, 22 ( _ΑνταποχριτοΟ μας ) . —Συμπο = σα η κοινοτης μας υπεδεχθη με _[ ιεγωλον _ενΟουσιασμον τον ομι λητην τοΟ ΕΔΛ Α κ , _Βεωργιον Σια καν , Ο ομιλητης _διεβ _^ _βαιευσεν ο . λους 6 τ _* ουδεν ρηγμ-α _υφισταται μεταςυ / _ιακαριου _Διγ-ενη « _οεΙ _ι * π δλα δσα διαδιδονται ειναι μυθο και _ευαεδεις _» _τιαΟοι _της Ιντελλιτ ζενς Σερβις . Ακολουθως _ιψαλησαν ασματα , απηγγελΟησαν ττοιημαια κοι _ειικ _^ η υ Εθνικος Υμνος . _ΚΩΛ 1 _τ ΚΕΠΗΡ , _^ 2 ( _'Ανταπο κριτου μας ) . — Χυες Τριτην επεσκε 9 θη το χωριον μας ο εκ των ομι λητων του ΕΔΜΑ κ . 'ΛχιλΑευς Βε _ωργιαδηκ ι > στις _ωμιληστ . ν επι των σκ . οπων -χαι των επιδιωξεων του ΕΔ ΜΑ , « οΛΑ _ιιινιιν και α <} οσΛωσιι , οιους αρχηγους μας Μακαριον και _( Διγενην , με οιδηραν πε _υοΒρχιαν και _εμπιστοσινην « . Ις τδ _Ε _^!^^^ _Α _1 ειπι _, ν ο ομιλη-της ' _, νασαοτε _βεβαιοι δτι Οα νικη _^ ουμ _* . 6 υον και αν διν το ε πιθυμουν _σι _ιχθ _^ _οι _τοι > Κυπρ ακου λαου . Εψαλησαν επισης ασματα _απηγγελΛησαν _ιιοιηματοι , Η συγ κεντρωσις _διελυΟη α _ κωδους συγ _κεντρωσεως _εις το χωριον μας . ' Ο | ομιλητης ετον : σε την αναγκην της ενοτητος υπο τον Σεπτ 6 ν _'ΕΟνωρχην Μακαριο _^· δια την _ευ-ημεριαν και προοδον της νησου μας , 'Ο λαος ε δεχθη με _ανοκου _^ ι , _αν τ _^ ν _διαΛειαιω σιν δτι ουδεμια διαφωνια _υφιστα ται _μεταξυ Μακαριου—Διγε η , Συγ κινητικαε _Οπηρζαν αι εκδηλωσεις των _ουγ-κετρωθεντων δταν ο ομιλη της _ανεςερετο εις το ενδιαφερον του ΕΔΜΑ δια τον _αγροτοορ- _^ ατοκο σμον . _' Ε _^ ιαλησαν / 5 σματα , _απηγγελ Οησαν ποιηματα και εν τελει εψαλη ο Εθνικος Υμνος . ΑΝΑΓΟΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ _ΜΕΞΛ . ΒΕΙΤΟΝΙΑ , 22 ( 'Λν _ταποζριτου μας ) . — Η _παρασταοις η οποια Οα _εδιδιτο υπο _εραοιτεχνων του ΕΟνι χολαικου _ι _ιΟλονου τυυ _χιΛρΙου ) ι ( ι το _ιαββατον και Κυρια ·/ . ην 2 . Β · ην και 2 _(! ην Ιουλιου με τυ Ι ' _ργον « _Μικρυι _Φιιρισααιοιν , αναβαλλεται 6 ια την 1 ι | ' χαι 2 ιιν Λυγοικττοι ' , _λογ φ της _ι'πο ιου _10 Δ ΜΛ Λεμεσου _διοργανοιιιι ' νη ικδρομη τι |· 2 > ην Και 2 υην Ιο > λιιιυ . Η ΠΑΝΗΒΥΡΙΣ ΑΒΙΟΥ ΙΙΑΝΙΕΛΕΗΜΟΝΟΣ _ΛΙΤΡΙΟΤ , 22 ( Του ανταποκριτου ιιας ) . — ΙΙ ετησια ιμπο ρο , _τανηγυρι 5 _'Λγι ου _ιιαντι'λεη _ μονος , Μυριο ι · , Οα _διεταχθη το _Σαιιυατον , Κυριακητ και Δ ευ · τερ αν _, 2 υην , 26 ην κ « 1 υ 7 ην Ιουλιου . Αναμενεται οτι Οα _σημειωυ η αθροα προσελιυσις προ · σκυι ητυιν , 1 ) α καταιΙληΟη δε υπο της χιοριτικη αρχη . _τιισα δυνατη _ηιροντις δια την καΟ ' ολα εξιπηρετησιν των . προσκυνητων , ΛΙ _ειβ-τραξεις ικ τη _ενοικιασεοι υποστατικων Οα χρη σιμυπυηι υονν δια ττ ' ιν _μεταιροραν πυοιμου υδατο _ιις την κοι νοτ ητα μας . ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ _8 ΜΙΛ 0 Σ ΛΑΡΝΑΚΟΣ ΠΡ _( Ι _! ΒΚΛΗ _5 Ι 5 Μη νι : ν » μενη ι ' _ιπιιρτια τι ' ιν Ι Την _τςιιχ . η Ι ' _ακτικι ) Τριμηνιαια Βενικη 2 £ υνιλευαις τιΤιν μελων τι » ιι Ι ( ΟΛ _ανε'ΙληΟη δια την 2 _·) _ι | ν τρεχ . _οιραν Μ μ . μ , με θεματα Ι ) _Λογιιδοπια 'Κπιτροπης , ι ) _ΗκΙΙισι 'Βαμιου _ιπι Οικονομικης _καταοιαοπιις , II ) Κκ . 0 ιηις Ελεγκτων . ¦ Ι ) _'Κκ-λογη Νεου _ΛιοικηπκοΟ _ι υμ ( Ιουλιου . Λ ) Εκλογη _'Κλιγκτην δια τι | ν νιι ιν , _ιεριοδον . _(>) Λια _ηορα , _Οηει Ια των | μ ? . ι > ν _πιιρπιρευιιυν Οα αποτελεσουν _απαρτιαν . ιιη Ιοιιιλ _ιου 18 . 18 _Κιι _ΤΙΙι . ' ΚΙΙΤΤΒΟΙΙΙι ν ΕΝΙ ΤΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙ Ο ΑΜΜ 0 Χ _0 ΣΤΟΥ ΕΝΟΡΚΟΣ ΔΗΑΟΣΙΣ ' ι ) _<· λιιι | ιιινιΙ | ιι : νιι 'Λν δμει ι _Βι-ιιι _ργιπυ _'ΒηαγγαυιΛη , ιχ _ιτν _ιιυιιπ κιυ , ΙΙαι | _< ιυ , νυν Παρω πια , _Βιμκιι , ομαι _χιιι λιγιο ιιτι , ι γι > , _ι ' ι _(> ιι κιι ιι _ιτρουμπΙν _ιην Ι ην _ιι , _'Πι'μ _ΙιρΙου , 19 . Ι 2 απι ' ι ιιατιρα _τον Ι'ι _ιιιργιον Χ Χρι _στο διιυ > . _ιιυ και Μητερα την Ι _' ριΙ ιταν Χ Κωνσταντινου , Την' ημιΟ αν τη γπ · νηηι · ιιις μου με ινι ' γραψιιν « ιιΙ _Ληιι αρ χικι ' ι _Μιιιλι α με το « _'ινι ιμα Ανδρεα Ι . ' _ιαιργιιιυ Χ Χριητοδοι _' ι λιιυ , με το οποιον ονομα δεν υ- ιιιγοαι | ι < ιμ ( ιι πουθενα . 'Τπογρι ' _ιηιομαι _πιιντοΠ χιιι _παντιιτΒ με το _Βινομπ 'Λνδρια 1 Ι'ι οργιιιιι Ι ' σαγγ ( _ιοιδ _· ι | ς , Ι _ιρν , _ιπΟη « αι υπ _^ γρ ( ιι | ιι' . ν { _.-νιι ' ιπι ον μοιι σημερον _τι | ν _ΓΓαν Ιουλ _ιορ , _ιο , ιιι ιν 'Λ | ι | _ιοχιι ) στι | ι , ΙΙ ριιηοκηλλητης , 'Ο ενορκοι διηλην Α _νδρ εας Βε _οιρ _γιου Τ < ιηγγαριδτ ) ς . _'ΚχΜΑκγιη Ιν _ΛιιΡ-ιιιιοια _οηο τη Ι ' _ΛΛιββιος _€ ιιθΝΟΙ > Λτβ . Τιυιιιις : € _ΛΒυκιιιπ _( α » Χρ . Νικο λαου χηι ΤΙοΙ _Λτδ , _Μχ ηαπαΙα ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ 01 _ΥΓΡΙΣΤΑ Ι Τ 0 Υ ΕΘΝΑΡΧ 0 Υ _ΑξακολουΟουν να _αποστελλωνται εξ _.-Ολης της νησου διαμαοτυριαι προς τι ( ν _Ελληνικην Κυ 6 _ερΛ · ησιν , τον _διιι _τΟιητην της _^ _ΕΛτιαρ κ . Κυοοη χαι τον κ . _Σο-φοκλη _Γινιξιλον δια την < Ι · ναμιειξ | . ν τοΟ οναμ « _τος του ΕΟναιρχου _ει την _δπιΟεσιν κατα του κ . _Κυρου « αι -ιας επικρισει ς _αυτου κατα του _ΕΟναρχου Τοιαυτας διαμα _, _ρτυριας απεστειλαν το _ΘΟΙ , η ΟΧΕΝ , ι ΠΕΚ και το Ε . Ε _. Σ . _Παλαιχυ-Οροιι , το ΘΟΙ & * Αγιος Χαραλιμ _& ιο » 'Λγρι 8 ακι « υ , τα _ΙΟνικι φρονα σωματεια Λι _^ υπιον _, 1 ο ΘΟΙ και η ΟΧΕΝ Περα Χωριου , ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΓΟΥΛΕΠ . ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΗΗΒΙΟΥ Ο κ . _'ΤπουρΥΟ . _ _τδν _Εσιοτερι « ων ανακοινοι . δτι η Λ . Ε . ο Κυβερνητης _ευηιρεστηΟη να ι . _ταναδιδριβτ ) την _Σιτι 6 ου _)^ ι ™ - κην _ΕπιτροΛ-ην εχ ' ι του Κυνηγι ου _κια _ενκριντι , ο ' πας αυτη απαρ _τιξι-τιχι κατα την _μεταΒιατικην _περιοδον ως _αναιρερεται κατωτε _ρ-Ο ) . Η Επιτροπη _διωρισβη το πρωτον τον 'Α , _ποιλιον του _18 _» 5 προ τον σκοπον του να μελετα και _συμβοι-λε-ιη _) την Κυ _Οερνι ) σιν επι _δλων των ξητηιιαιων _, των αφορωντων την διαφυ _λαςιν του κυνηγιου και ταν ιλεγ-χον τουτου εις την Νησον . ΟΙ δροι εντολη αυτης _παριιμε-Βθιη > οι ιδιοι . Την Επιτροπην βα _απαρτιζοιτν οι εξης : Ο Διοικητικος ¦ Λειτουργος του _'Τπουργειου των- Εσωτερικων , προεδρος , δ Διο ικητικος _Λειτουργος του 'Τποιν _^ _γειου _Βεοιργιας και Φυσικων- Πορων , δ Διοικητη Αμμοχωστου , ο Διοικητης _Λαρνιικος . ( η αντιπροσοΜοι τουτων ) , τρεΕς αντιπροσωπο ι της _Ομοσποτοιας Κυνηγετικων Συλλογων Κυπρου . ΟΙ υπο της 'Ο μοσ _^ _ονδιας _ιιποδειχΟεντες _αντιπρο < ιω , τοι ειναι : ο κ . _ΣιοτηριΙ - κης Σ . _Μαρκιοης , δ κ . Βεωργιο Κιρξη και ο κ . Βειοργιο Κουτας . 'Ο κ . Ριατατ _Σιενερ , Προαωρινος _Πρωτ © Λειτουργος του Τουρκικου Κλαδου του Τμηματος _Ευημερβις . ΔΗΛΠΣΙΣ Ο υποφαινομενο Πελοπιδα Νικολαου , _ε-κ Νε _οιι Λειβαδιον , _1 Ιυθ 9 > οι · , δηλω οτι αποχωρω ιοι » « Ανεξαρτητου ΙΙοδοσιραιρικου Ομιλου » του χ _, _ιοοιου και _εγ γρα _, φομαι ει ς την Ενωσιν Νεων , και οτι δεν ανηκω εις _καμμιαν _αρισιεραν οργανωσιν . Πελοπιδα ς Νικολαου 'ΙΙΙυ Ι 1 ΙΙΙ ! Ι ! 1 Ι _! 11 : ||||||| _1 ||| Ιι : _|||| 1 _||!! Ι !|||! Ι !||!!| Ι , 'ΙΛΙ · _,: Ι 1 ΙΙΙΙΙ ! 1 ι : ιι : ι | ι ι | ||| ιι ¦ | _-11 { Μ 11 ¦ 11 ΓII ¦ Π ¦ II ¦ IIΙ _^ [ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ = Λι εγγοα (( τχ ' ι δια τα ? _ορροντιστηρια του Παγκο Ε 5 . _τριυυ Βυμνασιου ληγουν = Ι σημερον και οι · δεΙς μαθη- Ι 1 _ι _· ι η μαθητρια . Οα γινη 5 πλεον δεκτος ει ς αυτα . = _ι : _ιιιι ! ιΙιι |! ιιιι 1 ι : ιυι ιιι ι !! ιι : _Γ [[ ι : ιι !{ , ι ! ι ,: ι _κιΤ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠ ΟΡΙΑ _ΡΜΗΜΜ · _ΗΜΜΜΜ _« _ΚΓΜΗΜΜΓΜΜ « ηΜ _« _ΜβΗΜΗ 1 _ΚΜαΗΗΓΙΜΜβΗΜΜΜΜΜΙ « _ΚΗΗ _« _ΗΗ » _Η _^ _αΗΗΗ _« Ι 8 ΓΙ « _Η « Μ «« Μ _, Γ « _νΓ _« _ηΜΜ _^ _Αντ % π < > κρινα _]« _: _ε _^(> ( _στ α _ς _αιτα _οτηυε _ος · _ου Ιι . υτ _χρε « . κου τα _ζιΠ _βωτ _ικοιΙ « οινου αγγ ε λ > , <)| ι . εν ι » . ει ' ευ / _αριατη βεο _)! ιιτι ενβκαΛν _& ααα | λεν απι » _τη ς _5 ιΟ ·/)< Ιο _ν > λ £ ου Ιι >« «> ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΒΙΑ ΑΠΟ _ΛΕΥΚΟΣΙυΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ν . α . _1 β ·/ _βΕ () ιιν ει _? : ΡιΙΜΗΝ - ΖΥΡΙΧΗΝ - Φ ΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΝ - ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΚΑΙ Λ 0 ΝΔΙΝ 0 Ν —Ι < ΟΛ 1 Κ 3 £ _Ι _ < % 'Τ Λ 1 . 1 υ » . νι _/^ _Λι . ν _^ _ιιιΙ _^ _ΙΙΙΙυΛΧ . _ΙΛΤ 'Βα _^ _Λευετε _κι την '<» , >| ι . Β . _ια . / _ην ' _^ _εροποροαν για _δναν _Χα / υτατον , / % . ν ε-. _ον · _αιΧ Ι 3 νν / . _αριιττ <> . ν -ζν . Ε , _ιΤ , ι _ενιος εντελως Ι 3 λ _> , _ηνοκου _ΙΙεριβαν , ν . _οντος . Ι _'α _τβλευτχιοΜ τυηο > _τβιρ » αν ! ιν ·/ _ιτηρια . υπερπολυτελη αεροσκαφη _τη _? ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟ ΡΙΑΣ τυπου . * _Λ Ι _Ι _ΜΙΟ ΛΙ ΙΜ Χ . κα . 0 _ε « πτωντ _α _ξ την _πτη η _ιν « Ιιι . » 7 , ην ν . * 1 _οινετον . ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝ Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ Αι * , _ιιιριοσοτιρχς · _ιτληροφιρΙ _» _χ _« 1 κρατησει _βιαεων _αηβτιινεο _δε ει _τβυ _Ββνιχου _ εν _Ιιυπρω Πρακτορες _πις ΟΛΥΜΠΙΛΚΙΙ _Ι ΛΙνΡΟΠΟ _ΙΜΛ _^ , ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΘ ΟΥΣ ΛΤΔ _ιΜΙΥΚιιι . ΙΛ _: _Λεωφορβ _ 1 · : υ _» ν 6 ρβυ Λ' 19 — Τηλ . 2101 ) 2 ) 3 . ΛΙ !) . _» _ΟΛΡΟΜΙΟΥ : Ι ' ηλ , 82229 , 82232 . _ιΜιΜΙ _ιιΟι : _Συνταγματος _'ΛχΙνι _ιτα 'ΛμαβοΟ _ ·— Τηλ . 21 * 5 , ΛΜΜΟΧ ηΧ'ΒΟΕ : Λ « ο » φορο { _Κυαγαρβυ 23 — Τηλ , 2148 . _ΛΛΙ'ΝΛΕ _Ιι ρμου 101 - 13 Τι λ , 2073 κη ιχ κο η ιι : Τηλ . 4 ι 6 . Ι ) ει τοιι αν Κυ . _ιρω _ανεν < ν « ριαμενου ( πρακτορα _ταξιδΙων , Ταξιδευοντες με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΝ αι αποστασεις εκμηδενιζονται . ΚΟ _ΜΩΝΒΚΗ ΖΩΗ υποσχεσεις γα _> Ιου Ο κ . Γιιοος _Αριεμοο Χ Κων οιαντουρα , ιχ Λοοη _< , και . νΟν κοποι • ιος Κτηματος , και η 6 . Κωνυτιαν -ι !» _ΕοελΟοντος _Ηροκλιοος , ικ _Κτη _« ιοπος , _Εδωοοιν & μοι 4 θΕ | αν _οτιοοχιοιν γαμου . ΛΡΡΛΓιΙΝΕΣ Ο κ . _Κακος Π , Χ « τζηδη ( ιητρΙου • _ιαι η δ . Ευτυχουλα Δ . Κυριακου , αμ <} _υτεροι εκ ΓσροοΙων , -χλοΟν • ιους αρραβωνας των -ιο _προοιχες Τ 4 _** _ατον και _ωραν 5 μ . μ , Επι οκει _}* ις Θ 4 _ικ , χοοον το _Σαββατον χαι _Κοριαχην , _ιις την _οικιαν της _μι-ηοτης οδος Ηροοιλιους α ρ . 61 . _Γσρωσια . ΒΑΜΟ Ι . Ο κ , Στελιος Π , Φοινιωτης και η δ , Λογια _'Α-ποοτοΜδου πλουν • Μυς γαμους τον την _προοΕ _^ ο _) Κυρι ακην και βρσν 5 μ . μ . ιν _τΟ Ι , πι ? Αγιας Μαπας , _ΛεμιοοΟ _, και _ττοοοκοΛουνται οι _συγνειιις και φι ? _, οι των δτιως _τιαρσοτοΟν . _Συγχαρη -ιηριους επισκεψεις ΟΛ δεχθουν ' _εις τον _-περΙΦολον _ιου _ιοοΟ και θω α « _τ / ωρηοουν , 'Η ως αν » αγγελια £ } _£ 6 ) ρηβ ητω και ως 1 & ιαι . _τεοα _τιροσ _ιιλησις . 'Ο κ , _Ηρακλης Ηροκλεους κι ! η δ . Βιαννουλα _Πικολοου _τιλουν -ιους _γαμινς των τι _^ ν -ηροον _/^ Κυρι ¦ αχην και _ωραν 2 μ . μ . £ ν _τφ Ι , _Λα _^ Λ γΙας Γαρβωρας , εις Λγ , _ΓοτρΦαραν . _βΕΑΤΡΙΚΛ Το Κυπριακον θιοπρον αρχιζει σ _, Ι _' _, ιερσν ωραν 8 ην _εσπορινΑν τας _τταροκττασΜς της _νεσς ελληνικης κω _ιιωιιας του Δ . _ΒιοΛ _^ _Λx _> _κωκ _^ _, « _Μειδια Ονε . Παρακαλω » Η ΔΕΚΑΠΕ . ΝΤΛΕΤΗΡΙΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ : Την Κυριακην 16 Αυγοοστοιι 1959 και ωρσν 31 π . μ 4 -Παν _κυριος ι _^ χιιοθεροπταηικος Σολλο _γος _ιοριωζε _, ι την 35 ην _ιπεαιον τη _ΙδρυΛωςτου , προσκαλει £ ε _δλεαιτωΙ Κυπριαχας οργανωσεις διχως ανυ _-ττροοοταυΟοΟν _, δηΑοΟσαι το ταχυ • προν _ονιμμεπαχην . θα διανε _^ η βοΟν δ > _ωριαν _φροΟτα , _φυσιοβεραπευτνκυ _τηριοδικα , φυλλαδια , και £ & _δομα _δ-ιαια _φυοιοΟεραιχιηικα ι _^ νοΟ , ως κ « 1 φι » σιοΟερα ! ιει » ηκω _βιβλια δια -τους _ανπιιροοωποος των _δργοΛωσε ων ιις τιμας _κοοτβυς . Τδ πρυγραμ μσ θα _ττεριλαμΜινη _ειαστημονιχαυ _φΗ ) _σιοθεραιτεοτιχας ¦ _δμιλιας υπο του κ . Σ . ΣαΜΙδου και τοΟ βρος Δ . Χρο νη , _ατιαγγελιας , χαιρετισμους , Ελ ληνιχοος χορους _κΧλ . ΕΙΣΦΟΡΑ Ι Υπιρ _ανεγερσεα _^ ς τοΟ _Ιερου ναοι _Μγ ( ας : _ιαρσοΜυη < , ΛατσιΟν , εισε _ςκραν τα κατωθι _> ωρ ! α : Βιρι 54 λ . | ρας , Δαλι 3 βλ . _λ αρο )& 54 ουνον _Ι 5 λ . , ΜαΟιατης 30 λ _· _, _Παιομια 16 , 500 μιλς , Ανω _Λευκαρα 19 . 150 _ι _Ολς , Αγιοι _Γαβαποινιδς 12 . 100 μ . 1 ς . Κατω _Λιιικετρι 10 . 250 μιλι , Μου > οουλ | τα 9 _λιραρ και Γα _^ ατσι . _νΛ 5 . 90 _ι > μιλς , ΠΕΝΘΗ Ατα * Ιωο » _ι την _τταρελβ . Τριτην _και εκηδεοθη τι , ν _ιιταυριοι 1 εκ τοΟ ! _„ ναοΟ Αγιου Κε-Λεου ( Κτημα τος , εν μεσω ειλικρινων εκδηλωοε ων « . Λους εν 4 ρε . τος « ιι εοσει 6 ι | ς _ττολιτης του Κτημο : π « ο Χ α ρ ω λ . α ιι κ ο ς _Κουτιατος _^ ς _ηλικιαν 90 ετων . Ο μεταστας ηοιυχησε να Ιδη _ια τεκνα του κα λως αποκατεστημενα εις την κοινω _νιαν . Την _συζυγον του , τους υιους του κ , κ . Κωσταν Κουπατον , διδα _στιαλον # Χρ . Κουπεχτον , _δδοντιεττρον θεοδωρον Κουπατον , χη _^ ιικον , την ο = _δελφην του κ . _Ποραχτκευην Σε , Σ _^ _αυρινιδου και τους λοιπους συγ _γ-ενεις θερμως _σολλυπουυεΟυ :. Απεβιωσε ψες εις _ηλικισν 72 _ετυν καλος _πολιτη ς Λευκωσιας 6 _Ερωτοκριτος _'Αντω ν ι α & η ς . 'Η κηδεια τοΟ _μ-ετσο-ταντος τελειται σημερον και _2 > ραν Ζ . 30 μ . μ , εκ του 1 . νειοΟ _Χ-ρυσελεουοης , Στροφαλου , Την συ ζυγον του _μεταστοτντος , τω τεκνα του κσι την _λοιττην _ενν-γενεισν Οερ μ _, ως οολλυπουμιΟσ .. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΜ Ο κ . Αδαμος ΚυπρισΛου , εκ Πηγης , _ΜεσαορΙας , -ιΟν αριστα εγ _ΚΛιεστηιιενος εν _Γελγικη _Κσγκω _απιεστειλε δεκα λιρας υπερ του Παι _οοκομικοΟ _ΣταΟμου Αμμοχωστου εις μνημην του _ποπρος του . ΒΝΠΠΟΠΟΙΗΣΙΣ Δυναμιι του 'ΛοΟοου 23 ) 24 τοδ _,-ιερι Αχαητου Περιουσιας ( _Λιαχατοχης , Ε _^ _ΥΟιιφη _« α | Εκτιμησεως ) Μαμοι » , _γνοιστο-Λοιειτια δτι ο _Σιιιοας Αντωνη _Καλογηοου , εκ _ΚυΟριας 2 _νοχανια , συνεφονησε να , _τω 3 . ι ') σ ) -, το οτ ' _μφερον του ε . _τι ενος _χωοαφιοΟ με . 10 εληες και 0 χαρουπιες _εις _ΚυΟρεαν Ενο ο Σ υρχ . _ιινιας υ , _τ' _αχ )| 0 . _εγγ _ραςοης _08 _, Β » _2 χευ . 13 ) _Ε 0 ω , _τεμ . 33 Μ . _τλοκ Ο , τοποθεσια « _Μαντο'Ι του Γωβου » δια τυ ποσον των £ . 100 = εις τον θωμαν _Φωτιοιι Παντελη εκ Κνι )( _ιε ( ις _ενορ . Σ _ι'ρκανιιις δυναμει . δηλο ') σεως ποιλησεως αρ . _805 Β . 3 ) 57 , Κτηματολογιου Λει _· κ *> _σιιις . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΠΒΕ ΙΟΣ ΟΙΚΙΑ ΕΝ ΛΕΜΕΣΟ Ενοικιαζεται ι ' _ινωγειος οικια εις _Λεμισον μετα κηπου , εις την οδον Μακεδονιας , δρομος Ρεκαλ , _κατα ) Ληλος δια κλινικην _γοαιΒιια , _πανσιον , Πληροςιοριαι . -ιιιοα του κ . ΠοΟ . _ττ / αοπου _Καριιιωτη , οδος _Ελευθεριας ει Λεμεσυν , η παρα . του κ . Χριστο-& _οι 0 . ου Καρμιωτου , τηλ . -1803 . τοοσω . _τικον , Λει . κωσ £ α . | _ΙΔΡΥΣΙΣ 8 . 0 , ΕΙΣ ΠΡΑΙΤΠΡΙ ΠΡΛΙΤΩΡΙ _, 22 ( _Ανταποκρι-του μας ) . —Κατοπιν διαφωτιστικης ομιλιας -ιου θεολογου χ . Χ . _Χατζηχαραλαμπους , _Ιδρυθη Θ _. Ο . Ι ., εις τυ οποιον _ενεγρωφιισ > _ιν 52 μελη . Την _προσωοινην _επιτροπην _οιπειρτιξουν οι σ _18 . κ . Κωνσταντινος Μιχαηλ , Προεδρος , ν . αΙ οι « . κ . Δημητρης Μωυση , _αντιπροευρος , _Βρηγο-Οης _Λιιμητριου , ταμιας , Τιμοθεος _Νεοιρυτου , γραμματευς , Νε οφντος Σ ολωμου , Ιωακειμ _Σπυρου και Θεοφανης _Ονησιςρορου _, συμβουλοι . Ως αναπλη · _ΟωταΙ εξελεγησαν οι κ , κ . Λεωνιδας _Τρυςχυγος , Κωστας _Παπαχριστοιρορου και Βεωργιος _ΜαραΟευτης . ΒΝΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Δυναμει του _ΛοΟρου 21 τοΟ υερι Ακινητου Περιουοιας ( _Αιακατοχης , Ε _γγραφης και Εκτιμησεως ) Νομου , γνωστοποιειται οτι ο Χορεν _Χιαχβνιον εκ Λευκωσιας , συνεφωνησε νο . _πο _> ληση το συμφερον του επι _χοραφιων _ενρισκομενιον ει ς Τραχωνα υπο . ιγγοαιρην , _τοποθεσιαν , _εκτασιν , μεριδιον και ποσον ως ακολουθως : Ο . 17 'Λ ρμνρΛ : 2 . 1 . 1100 1 ) 8 £ Ι 5 . 000 μιλς , Ο . 112 Τοναπουλη 3 . 2 . Ι 500 1 ) 3 £ 6 . 000 ( ιιλς , _Π . 124 _Ξεηοπ-Λταμος 3 . 1 .= 1 ) 3 £ 2 Βι . 000 _ιιιλς , Ο 125 Τουμκουλη 3 . 2 . 5200 1 ) 3 £ 15 . 000 μιλς , 0 . 130 _Ξεοοποταιιος . 1 . 0 . 2500 1 ) 3 £ 25 . 000 μιλς , Ε 15 Δε , _ντα 0 . 0 . 1000 1 ) 3 £ 15 . 000 _μιλς . ε ! ς τον Λεωνην Βιαννη _Τουβα _, ννα , εκ Τραχωνα , δυναμει δηλο ' _κτεοις _πιολη σεα _> ς αρ . 3 702 ) 50 Ν . Τ . ' _Κτηματολογιου Λευκωσιας . ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ _Δυναμιι του Αρθρου 23 ) τοΟ Περι _Ακιλητου ΠεριουσΙσς _, ( Δισχα τοχης , _Ε-ν _,-γρα _^ ης κλΙ Εκτιμησε ο >> Νομου , _γνω _^^ _οιειται δτι ο ΠαΟλος Βιωρκη Χ . ΛοΙζου ) _εζ Α _ικ < _τν _0 ους , _σιΛ _^ _φωνI _) _οε Α _ττωλ-ηοη το < χ > μι ? ερον του _ετιι των κατωθι κτη μοτων . α ) ΕιτΙ ενος χωραφιου ιι , 11 σχολων κσι τριων _ττροο-χαθιων _υιι * ωριΟμ 6 ν £ γ > 'ρα _?( 1 ς 23074 , ι _^ _ρυμ . 1 ) 10 ) 30 και 11 _)^) 55 εις την το _ττοΟτΛισν * _τρ < _τχωνι > του χωριου Α κονΟοΟ , το _δλον _( ιεριι _» . δια £ 100 = 4 ) Επι οχτω εληυν κσι μιας χαρουπιας ευρισκομενος επι τοΟ ω _νοτιρου κτηικχτος 6 τι * _αριΟ εγγρα _ ιου » , μη α _-ιΒαΓολμΟντοςνΛ _οποκο _^ _μη το δνα . μω του ( εις την _Εκδοσιν της εφημεριδος « Εθνος » , ημ . 22 ) 7 ) 59 . σχε _ τικως | ιε το _αζηττ _/ μα Κοοενα » δεν _ηδυντχτο _τταρυ : _* _υ : _ατι _· αντηθ _^ εκ μερους μας . Πρωτον διοτι ετευΥ ) χα . κως ως ζητημα Κοσενα και δευτε _, ρον διοτι παρουσιαζει τοσες * ανακρι ( _ιιιες ωατε μας πειθει δτι ο επιστο . _λογρΛ _^ ος ειναι τουλαχιστον ακατχε . τοπ ιστος , _Αυαςορικως με ιο πρωτον _σημει , ον , ουδε η _€ _ΕΤΥΚ > ουδε η < 2 ΕΚ » ε _ΟεωρΛβηοαν την με _,-τα της _Τρατ _. _-εζης Κυπρου διαφορων των ως € ζητημα Κοσενο , αλλα ως καθαρων Οπο . _Οεσιν υπερασπισεως ιων δικαιωματων κσι τον _ζν _^ _ιφρονταν των χραχ τε ζιχων υπαλληλων . Ου & ενιια _διαφο . ρα _υφ-ιοταται μετα τοΟ κ . Κοσενα ως _προοωποι-ν πλην ιου 6 τι η Τρα _^ πεζα , _-ιια-ραννωριζουσα την _ΙκοΛυτη _^ τα κσι την πειραν του _τεροοωιιαωΟ της , διορισε εις _οΛΤοτεραν 0 _ε / ιιν τον κ ., _ΚοβειΟ ικη'ις _οΙι & επρτΕ . _: >» _ηρ _» ζεν _εΙς _τυ _π _^^ _ρελ _^ _ι _>^^ _ν υπαλλη > ος της ιν λον'Λ 7 ραΜΟ _>' ης . Σχεπιχως με το _διΛιτερον σημειον , η < ΕτΥΚ * και η _« _ΣΕΚρ _θεωρουν ιι . τι δεν επιτρεπεται να γινεται ωναμιι . ις τοι ) φυλετικου δεσμου και των _οΛΙκον _αιοι > ηματων με την κατα . _γωγηνπιοΟ χ . _Κοοενα . ΟΙ _τρο , _-πεζι κοι υπαλληλοι 0 α _ηχολο 60 οον την αυιηι' _μιτχητικην διεκδικησα 1 των _5 ι „ _καιωμωτων των εαν ο κ . Κοσενας ητο Αγγλος , Βαλλος , Ισπαν ος , Ελλην εζ Ελλαδος η Ελλην Κυ . πριος . Αυτο που ενδιαφερει το ττροσωπικον ειναι εαν ο διοριζομενος _Οπηρι-τησεν _εις την _Τρωττεζσν Κυ πρου -προηγουμενως _() δχι , ιαν οδ τος _εττελε-γη κανονικως με τον _σεΛα . σμον της Ιεραρχικης προαγωγης ι ) υχι . * Ι 1 αναμιξις της εθνικοτητος και δη της Ελληνικ ης ειναι και κα . πηλευσις και προκλητικη διοτι σκο . πον Εχ £ _ι . _·»< α στρει } η την προσοχην του κοιιου απο την _ουσιαν του θαματος . 01 -αδελφοι ημων ΕΧλη _τ . ς ου & ε ποτε _εΟαωρηΟησαν _ζελοι προς ημας εΟ , ικως | πλην δταν εκτοπιζουν το προσωπικων μας απο την Οεσιν που καθαγιαζουν με τον _τιμιον Ιδρωτα των , ιρυσικον εικζι επαγγελματικως να καποχυρωθωμεν . ΟΙ ε & νικρι _δε-<^ ιοΙ μας μετα των Ελ > . Λ · ων αδελφων _2 _υν _εχαλαρωνηοο _!/ _ιιυοως και εις _ουδενα € ανωνυμο _*> _ε-πιτρεπομεν _νω μετρηση το ποσοστων του πατρι . _ωτισμου που υπαρχει _εις τας καροΕ . ας μας . Ειναι δμως και καθηκον μας νυ διορ 9 ωσω : _ιεν μερικως _αναχριιειας τοΟ _εττιοτολοΥραφου . Οταν διωρι . σΟη εις το παρελθον ο κ . Παπταδημητρ 6 ττουλος δεν _οφιστατο η # « Ε . _7 ΥΚ > . Οταν αυτη _ιδρυθη τα 1955 _κακπολεμηΟη _υπο του κ . Παπα & η μητροτ : ουλου . δοτις δμως εν τελιι ως γνωστον _^ απεχωρησε της _υπηρι οιας . Οταν _αλλαι Τραπεζαι , ως η Ο . 0 ωμανικη ( εζητησα _% · να _μετσ φερου εκ των _εις το εξωτερικον τκχραρτιμ ματων * των υπαλληλους , ως δυο _Μαλτεζους , η _« ΕΤΥΚ » ηγων ( σΟη και τους ε £ _ ηναγκασε να _απελθουν . * Η _αξιωσις , δε , ητο καθαρα , _, _Ανεξ , αρ . _τητιος εθνικοτητος , δεν 0 α -ηροσλαμ , & α _'ωντσ : ι εκτος τοΟ _υπαρχοτ _^ ος προ σωπικοΟ ανωτανοι υπαλληλοι διοτι οι ηδη εν _υπηριαια καταδικαζονται ως απειροι και ανικανοι δια _προβι _ _Γασμον . _Εις τους Ισχυρισμους περι αδρανειας της * ΣΕΚ > δια την _ττροσληψιν ζενων , ως Εβραιων , Λγ > _-λων , Πακιστανων κλπ . , _εις δ ιαφορους εργασιας , φαινεται δτι ο επιστολογραφος κατοικει _εις τον Αρην δια φορετιχω Οα εμωνΟσνεν δτι _καοτκιε- . ρινως σχεδον η ΣΕΚ και αι αλλαι εργατικοι οργανωσεις αγωνιζονται και εν . _ονΒος _διαμαρτυρονται δια την πρασλ / ιψιν _ζενιον _εις _εργασιας οποι . * _ηδονσντο _ευδοκιμως να _υπηρετηοιχ . ' ν _Κυ-, _Βριοι _^ , 'ΛγονιζομιΟα _κεαα της προσληψεως μη Κυπριων , _εμψοροομενοι _, 6 χι Λπο ¦ _οιει ρο ' _ν' η _οτι . νον _σοιινιχιμων _^ η _τοταχισμον . ηλλα διοτι _& υτο απαιτει η συνδικαλιστικη « αρχη _σεδασμοΟ των _δικαιωςιατων τ < ων εγχ ( _Λ . _ριων εργατουπαλληλων , τωιν οποιων κυριως και _πρωτιστως καςλειται η ιΣΕΚ _» και η « ΕΤΥΚ » να _υπερα . σπιοουν ια δικαιωματα , _ΟΟτως εχοντων των πρθΒ >· _μωτω _* · δεν τιθεται ζητημα Κοοενα η Ελλη νος _, αλλα χ _αΟσρα προαοττισις του δικαιωματος των αξιων Κυπριων υ πσλληλων και των κατωτερχον τοιου των να ανελθουν δια τι ) ς πειρας και της Ικανοτητος των την ιεραρχικην κλιμακα των νομιμων προαγωγων . Δια την < ΣΕΚ _> Μιχαηλ Πισσας Β . Βρονματεος , Δια την « ΕΤΥΚ » Βεωργιος Σ . Μιχαηλιδης Β . Βραμματευς ΕΡΑΝΟΣ ΑΛΛΗΛΕΒΒΥΗΣ _ΙΙοωτουουλιο των Ελευθερων Εργατικων Σο _> ματει _( ι ) ν της _περιο _^ _ερειας Ξερου διενεργει ται την . _ιροσεχη Κυριακην ερανος ν _.-τι ρ της οικογενειας του εκ _ΕοιΟυριωτισσης _μεταλλωρυχου Χ _, ιραλαμπου Κωνσταντινου _Σια ( ι _< ροσιη , υστις ευρε _τραγικον _Οανιιτον εις δυστυχημα ε . _τι _συμΟαν ει ς τας υ , _τογειοτις εργα οιας τη Κυπριακης _Μεταλλεια τιχ . ης Εταιρειας . Οθεν , καθηκον ολων των συναδελφων _ειντα να εισφερουν , Εστω κα ! εκ των υστερηματων , εις τον _διενε _ργου μενον Βρανον _, της _ποοσεχοδς Κυριακης , . τρος _αναχουιρισιν της σν . ληρως πληγεισης οικογενειας . ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΒΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | _ΔιαλειμμαΙ ! Κι ' ο καλοκαιριατικος _ι ) _λιος _απομακρυνθηκε για _λεγα λεπτα ενω ο _διψασμενος _αυτος Λευκωοιατης δοκιμαζει τιιν Πεψι — Κολα , το νεο αναψυκτικο , το οποιον αρχιζει την κυκλοφορια του εντο _^ τπ _προαεχουξ _εδδομαδος . Χιλιαδες Κυπριοι εδοκ _ιμαααν την Πεψι αυτη την _εεδομαυα , ενω το μεν _κ-λ ° _συγχρονα εργοατασιο των εν Κυπρω εξουσιοδοτημενων εμφιαλωτων _της Πεψι — Κολα κ . κ . Λουκα 6 _Χριστοπουλου , Λτδ ., _πτοιμαιετο να _αρχισπ πληρη ηαραγωγην _. Β 1 . Λ ι » α . υτ « _κινη-5 (» . -ηοι ) _τ . _ρνψ _ι ' ε . _ιτα . ι - / . _ν-ια . ΙΟ _χρυν _ι-χ Ολων των ' / λ * λο > ν . _ΑΚΡΟΥ-ΔΙ * ΑΥΛΙΚΟ _ΙΟΥΕ ΤΛΡΙ _ΙΜΛ , ΑΥΤΟΜΑΤΟ _^ ΙΠΑΛΛΝ _ι ΛΡΙ _Σ ΛΙΛ _, Β . ΛΙΛ ΠΛΗΚΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΛΡΟΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΛΙΡΝ 1 Ι ΚΑΙ ΤΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΟΜΑ _Ι ΤΙΜΙΙΜΛΤΛ ΜΚ ΠΡΑΒΜΑ ΤΙΙιΙΙΝ ΑΙΦΑΛΚΙΛ , ΚΛ ΡΟ'Β _^ ΙιΡΙ ΠΟΥ ΛΝΓΓΛΙΝΙ _ι Ι ΚΑΙ ΚΛΙΙ _-Ι _1 Λ Ι ΝΙ · Ι ΛΝΛΛΟ Βιι _ιι ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ . ςιτροεν < ιυχ ι . _ο . ια » Αυτοκινητο 19 αλογων με . καταναλωαιν _ββνζινπι 160 _μιλιχ τον _τεν _ικε , Ιιραιοτα τ βν _βι { _ιμφανιαιν , «« ρεωτατον , _£ να κυριολε κτικα « Ιωνιο αυτοκινητο . ΤΙΜΗ £ 995 ΜΒ ΛΙ _βγαν , _αι εΟ ·/ . «·> , ια , _{ . αις _τ /( ν ηι . · /)( ' _>« ι )|» . _Υ ( ν . Β . θ . ΠΙΕΡΙΑΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ - ΟΛΑ ς Ι _'ιιντςιιιηιι _' νης . | ιι — | . | Λιυκιιιπιιι , Ι ' ηλ , _ΙΗιΙ Ι , 1 )» ΙΙΙ , _ΛΙΟιΠιιΟι : : Μ . II . < ΜΛΛΛΙΙΟΙΙ _^ / , ΥΙΟΙ Αγι ου · Λ γι > ιιι ( ι | ι : ιιι , τη ) ., _ιπ , ΙΟ , _ΛΜΜΟΧΙιΣΤΟ υ _ _ΠιΡιΙΝΥΜΟΧ ΛΒΙΟΜΛΛΙΠΙΙ _Ι ι ΙΙΛ _Πλατι-Ι ιι _ΛημιιπκιΙς 'Λγιιιια Ι . Λ , τηλ . ιΙΙιΙΙ , ΛΛ _Ι'ΝΑΚΑ : Β , Λ . ΚΛΠΡΛ 8 ι < ΑΔΙ _5 ΛΦΟΙ Ζηναινο _ς _Κιτιιοις ΛΙ » , _τι | >„ υ 77 ' - ' . 1 ΕΙΔΟ ΠΟΙΗΣΙΣ Ι _Ι « · : ΠΧηροφορειχ αι η αξιοτιμος πελατεια μας ιιτι με το : 8 ) 3 _ΟανΣιΙΙο παρε ? . αβα μεν μεγαλος ποσοτητας πογιας ' . Π αμμαατιχ Ε μαΧσιαν ει ς πΧουσιω _τατην _σνλλογην χρω - ] ματων . ι Εχ _λεξαχ ε τους χρωματισμου ς σας . Μι £ 2 παι ρνετε ενα γαλονι Παμμαατιχ , το χ αΧυτε- ι ρον εμαλσιον ει ς _ολοκληρον τον χ οσμον . _ — Π ροσεχετε τα ς απομιμησεις . : 'Αποταθητε _^ • ΑΔΑΜΟΝΑΝΤ _Ο ' ΝΙΑΔΗΝ Ι Η Λευκωσια — ΤηΧ . 4172 ι β η τους χ ατα τοπους ανχ ιπροσωπους μας , _η _ΕΙ _32 Ι 2 _ΙινειΕΙΕΙενΖΙ 3 Ι 11 _Ιτ 1 _^^ ' _ΙΙιΙιΙΗΙΙιΙ _^ _υΜΙΙιΒυΙΙΙι : _!! , _!! _:, _·)!]! , _! _-:,:, _!! _, _!* : _! : _!!! _,. _ ,,.,,., _> , _„„ _,,.,,:, _ .,. ¦ _,. _¦( . , , ¦ ,-. -.., _· ,, ιπι _. _ιι-ιιΙιΜιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιι _, _ιπικυ ' _Ικιιιιιιιιι , _ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιι _ιιιιιι . ΙΙΜ _|!> « _ινι _'κΡΒ- ν _. η Κ _^^^ ι _^ Κ 44 _τ _^ _ι _^ _ΙλΙ Κ , « .. ι - _ιιι _^ . _^ - _^ . ' ι ΙρΠΠ Βι δ , « 0 _^ ΕΜ _/ _7 ι # ιΒι , · _ιΩ . _ιτΙ _^ ι _^ ιΜ _η Ιι . ! , · _1 β . Η · _ικ ¦ _^ 11 « _ΙφΒΒ _ΝΝΟννΠΛΙ _/( .,, ι , _' ,, Μζ ,, / ι . _υ ,, οΥ _, ιΙ _,, _η , ι _, _ρφ / _α , Ι _, ν , ο ( . ο , _,,, („ ,, _,, αι Π / ΚΚ ) Λ / Λι | _η , _ΙΛ ,. ' _Λ , | Χ „ , _υ | _Ι , ΤΙΚι | Β Λ _/ , Ι ' . Τ , Ι _ΗιψιΤ _ΝΝΟΙΛΙΒΙι . Μ ιιι ,, ι _ηιπιμρι , ι , _ι « . Ιιι |· ι _) ιΙ | ι » ιΜ «· πΙι · , „ _μ »< ιι | 3 / . _·< Λι _ ιι , „ . _ν , α ιιιιιωΙΙ ( ' _^ ' | _ιΙΙΙιΙΙΗ . ( ι | α „ , 1 Β , 1 . || 1 , „ ,. „ _- , _ν , ιΜι . ι . ν . ιν , Ι 1 , | Η | _Τι | , | ., ν || Τ |)| ΗΟ Μ || Ι ( , ι ,., * _ιΒ . ι . Ι . ν < _Ιωι' ι _» . _νιι · ιΙυ , 1 ιι _, ιι . ' . ι-. _ΑιιΙι _^ ιι / ι _,, * , _· , ,. · , τ , Λ . . Ιιιυ / ιιΒΟΙ <|[ 20 _Λ- | ι ,, >| ιιιιιηι | _ιιν * , |( , Η , _Ιιι'κιΙι · . ΣΤΟΛΤΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥ ΛΑΞι Σ ΜΕ ΜΙΚΡΛ _2 ΔΛΠΛΝ Λ _2 _δ υΡΕΗ 5 ΝΟ ν _€ ΕΜ ΤΔΛΤυ _ιΤΚΙΙΙ _υ υΙ _, Μ _ΙιΝ _Ι ΟΙΙ ΛΦΙΙ _^ _νΤι _^ . ' 5 Η _«·^^ _ι « _ινι £ _τιΚ < _δι _« ι _« ρ _67 . · κι _» ν » _ι · ογ £ _Ιν ) ν <| ΠΙΝΔΟΣ Ι Αι * _Αν _ολψ υ ' / _τ _κ κ _» , ν . αΙ ναρι » ν 1 : _¦ ' £ 88 ι |! Ι ΜΒ * _ΚΙγγυν )|« . £ νον [) _| ι 31 · _ΙΙροπι'ι _^ ν βι ς _Αλοος . ' _^ [) ' · _) ( _Ιιμελιιμα μα η _βικονομια _τιιυ τοπου μ «{ , | _ι ι { Κ . ΚΟΥΠΑΡΗΣ ι _| {[ Αρσινοης 2-1 ( ΙΙλησιιιν κινηματογραφου ΙΒηλλα ) ?! Μ Τηλ . « _Η-Ι Βι — Ταχ . ΚιΒι . 711 ) — _ΛΙΟΤΚιΙΕΙΑ _^ ΕΘΝΙΚΟΝ _ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Τελουντες τι ) ν Κυριακην , 26 ην Ιουλιου εν _τφ Ι . ναφ Α · 7 _ιου Μαμαντος Τρ _> ουλλων , ετη σιον _μνηιιοσυνον του υ . τερ Πατριδος ηρωικως ιιεουντος παρα τους Τρουλ ? . ους , ΑΝΔΡΕΑ Δ . ΣΟΥΡΟΥΚΛΗ _ναλουιιεν παντα . τους τιμωντας την μνημην του οπως πα βαστουν . ΟΙ _νονει _ , η _συυυνος και τα τεκνα . ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ » Ιελουντες την _, _ιροσεχη Κυι , ιιακην ει ς τον Ι . ν . 'Λ γιου Βεωργιου , Γατυλης , ετησιον _μνηιιοσυνον υπεο _ανιοταυσειος τη ¦ _ψι . 'Χης της μητρος η | ιων ΚΛΗΜΕΝΠΙΑ 2 ΧΑΤΖΗΧΡΙΧΤΟΥ • χαλουμεν _παντας τους τιμωντας _τ _) γν μνημην της , δπως προσελθουν και δεηθουν μεΟ' ημων . Τα τεκνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ψ . Ενοικιαζεται νεοκτιστος ' ) Α μοντε ρνα οιχ εα _ιι ς την δ- Ι | υ δον Ελισαιετ _δβ . 8 , Στρο _^ ! _§ 6 οΧος . Πληροφορ _ιαι , δδδς . » Αγιας Μ α , ρινης 83 , [ ιι Στρ _αβ ολος η Ιδο ς Υψη- ( _© ιαντου αρ . 4 , τηλ . 2370 , νι _^ _Ιενχοκτ / α . _^ Δ Ι Α _ Λ _ Ε Ξ ΙΣ ν ( Ο κ . _Θεμ . Τσατσος , Μ ι Προεδρος της Σ υνταγμα- -II ι ! τικ ης Επιτροπης , 0 α ομι- Η · Λ ) ληση _εις την _ΛΙΟονααν Δι | 9 Λ « λεξεων της Δημοτικης Μ Ν- Γιβλιοθηκη Αμμοχωστου . ( . Λ ' , το _ΣαΟδατον , 25 Ιουλιου , _{^ _Η _( 1959 και _ιοριιν 7 μ . μ . με _« Μ 0 ιμα : ιι V- Κωστης Παλαμας . ΙΙο- . β _{! _ρει α μιας _ζοιης . Κ ?| Η Εφορεια της Γι & λιο (!) ,, ' θηκης _, τροσχαλει το φιλο- ][) _^· μουσον κοινυν . !( ΣΑΣ ΣΥΜΦΕ ΡΕΙ ΝΑ ΑΒΟΡΑΖΕ ΤΕ ΑΠΟ ΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΑΝ / _ΤΗ ΝΤΟΑΦΙΝ ΚΕΡΜ 1 Α 1 ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΕΜΠΤΗ Ν 23 ΙΟΥΛΙΟΥ Ι _ΣΠΑΝΙΟΑΙΚΗ ΓΡΑΔΥΑ _διαγωνι σμοι Χβ « — Τακ . — ΙΒοια ΛΙε _τεν διεθνη τρανο υυια _την ΦΡΑΝΣΟΥΑ _κο · . 1 με την ορχηστρ _κ Π ΚΑΡΔΑΜΗ _Αειηνον 7 ΓΟ _μιλς . _ΠΙτνιι « Ι »« ινθΛι / _ι-481 ! ι Ι ι Ε Ι . ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΠΟΓΑΝΟΝΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΛΡΝΛΞ , 22 ( Του ανταποκριτου μας ) . — Β . το τη ΚΤΤΚ Λαρνακας ΛπιιραηισΟη οπως αντιπροσιιιπεια < ιιηης _πιιραστη _ιις το αεροδρομιον _κειτα την παρα > . _αΟην τι σορου του αποθανοντος Ιδρυτικου μελους της Βιαννακη _Κοιινστηντινιδη , ο ' . _τως οι Τραπεζικοι Λαρνακας παραστουν εις την _κηδιιαν , οπως _κατιιτεΟη στεφανος ικ μερους της Κ'ΒΤΚ , Βιπιιις _συλλυπηΟη χαι _συνδρι ' οιη την οικογενειαν του εκλιποντος κ « Ι ιι . τιος _Λναρτηπ π την _ιρωτογρα _^ _ιαν του ει ς το οικημα της . ΕΝΑτΠΑΡΑΞΕΝΟΝ ΑΥΣΙΥΧΗΜΑ Εις Β ιεΧλοον—Σπριγχς του Οχαιο _ο-υνετριζν ]· προ ημερων _£ να ιΧαφρ δν αε _^ _οπλανον · που μετεφερε . · τεσσαρας νεαρους σχρατ _ιω _χ ας . _Συμφωναις προς υπαρχουσας ιν δειξεις , . εις τουλαχιστον ιχ των νεων ι γνωριζεν , υτι το _αερ οπλανον _επρ _οχ _ειχ ο νο συντρι βη . Ανωτερω , τα _σνντρ ιμματα του μιχρον _αεροπλανου με τα πτωμα τα χ ων δυο αεροπορων που το διηυθυναν . ! ΒΙΑ ΝΑ ΒΝΩΡΙΣΕΤΕ !· ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ · ι · Ι ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΚΡΗΤΗ ΚΔ ΑΠ ΚΟ ΤΟΠ 0 Οι . Κρητικοι αγαπουν παραφορα την ζωη χαι δεν φοβουνται το θανατο ¦ _- Τραχεια π € ρηφανα βουνα , τραχειες π € ρηφανες _^ ψυχες · - Η δοξα της Κνωσσου . - Πλατωνας 3 < αι * Αττικο τοπιο · .. ΙΛΙΑΔΕΣ _χρανω _τ _^ ρπα _^ αει το Χ π _'εαμ < χ απανω σιην ελληνικη γη και γι * αυπο οι καθε στιγμη _μκορυις , ταξιδευοντας στην Ελλαδα , να | ι £ . _τατσττιοηχις αξαφνα : _° _ε αλ λους αΙωνες και να _βυθισκις σε υΧ . λες Ιστορικες _περιπετειες . Αν -παρεις το καραδι και _κατεβεις οτο μ _£ γα _ωρχοντονησι _, στην Κ ρητη _, και _ζεμπαρχωρεις στο _Μεγωλο Κωσ ιρα και περπατησεις _, _^ εσα σε ελιες και αμπελια , μια ωρα κατα το νοτο , θα _δρεΟεις α' _£ να λειτουργικο , γεματο περισυλλογη τοπιο και & α μπεις σ' ενα μυστηριωδη , που ανθισε τωρα και τρεις—τεσσερις _χιλισ 6 ες χρονια πολιτισμο . Στην Κνοσο , Εδω η καρδια σου πιανεται κι * ο νοΟς σου { _χχειλιζε _, ι ρωτηματα . Σερ , γιανιζεις , μεοα στους _λοερυς λαωυ . ρινΟους τοΟ μινωβκου Παλατιου , ανε 6 _αινβις , κατεΛαι _εις _ιις πετρινες σκαλες , ξανοιγεσαι σε μεγαλοπρεπες _$ αοιλικες αυλες _, στεκεσαι μπροστα σε ζωηροχρωμες τοιχογραφιες _6 λε _ : πεις : συναξη λσου _, ματια μεγαλα , ολοζωντανα μαυρες κυματιστες πλε ζουδες , καραδες ιε -πολυχρωμα , πο _λοπτυχα _$ _ορεματ < χ , μι ανοιχτα οργιαστικα στηθια , με χοντρα ψιλη . δανοι χειλη πουλια , « _φασιανοι και _ιιερδικες , _μοηνουι _* ς γαλαζιες , βασι λοτιουλα με φτερα _παγονιου στο κεφαλι , αγριοι Ιεροι ταυροι _? εξαισιες οε δυναμη και χαρη ταυρομαχιες , Ιε ρειες με τα μπρατσα πε . ριτυλιγμε , α με φιδια , ψαρια σε πρασινες θαλασσες , ουρανοχρωμα « Αγορια σε αν . _Οισμενους κηπους , . _. Χλιδη , χαρα , δυναμη , ενας κο . σμος ( _ιιΛΚηριωδης , μια Ατλαντιδα που _ανεδυσε απο τα βαθη της _κρητι . κΒ | ς γης · μας _κυτπαζει με τεραστια μαορα ματια , μ « τα χειλη της , ιι _ναι ακομα βουβα * γιατι οι _χιλιαδες πηλινες πινακιδες με την _αγνω . στη γραφη δεν _διοΛαστηκαν ακομα . ΤΙ να ειναι ο κοσμος τουτος , ανα . _ρωτιεσαι , τι ωΟλους να Εκαμε και τουτος απανω στην ελληνικη γη Η Κρητη σταθηκε το πρωτο γε . ψυρι _αναμεσα Ευρωπης , Ασιας και Αφρικης και 1 } κρητικη γη _φωτιστ , η κε πρωτη σε υλη την Ευρωπη , Και ιδο η ελληνικη περιοχη εξετιλεοε » η μοιραια της αποστολη : εφερε το θεο στην κλιμακα του ανθρωπου Τα τεραστια ασαλευτα αιγυπτιακο η ( ασσυριακα αγαλματα εγιναν εδω , στην Κ ρητη , μικρα , χαριτωμενα , 8 λσ _ζωνγωνισ' το _ανθρωπινο σωμα κινηθηκε , το στομα χ _· σμογιλο : σε , η ανθρωπινη ζωη _αναμερισε τα Ιερατικα σχηματα και κυριαρχησε . Μια _ονθρωποτητα Εζησε κι- ' Επαιξε στα κρητικα χωματα _κσινουργτα και πρωτοτυπη , διαφορετικα α * _πω τους κατοπινους ¦ Ελληνες , δΑο _ευχινησια χαρη ανατολιτικη πολυτελεια και , πει ρατικη ωρπαχτικοτητα , Κα ! ωρμο _νισμενο τα τοπιο γ υρα : Εχει μυστικη υποβλητικη _δοναμι ) , _£ ν « χαμογελο _χραφο , παιχνιδιαρικο , _τιολυσημαντο , οαν της Σφιγγας , Μα μιας _Σφιγ . ' γας ελληνικης , που συλλογ ιζεται δχι τα περα της γης _θεια _προβληματα , παρα τα καθημερινα εναλλασ οο _^ ιενα , οι . ο θερμες λεπτομερειες , τ : ρο & _λημοπα της ανθρωπινης ζωης . Αττο τη _Ιλογημενη ηλιολουστη μερα που _ανεβηκε απο τα χωμοπα ο κρη τικος πολιτισμος , _πληθυνιΕ κατα δυο και τρεις χιλιαδες χρωνια η ιστορια της 'Ειλαδας , Η καθοδος των Δω . ριεων ξαφανερωδηκε π ια ως ι . ν α ς μεσαιωνας μοναχα' _πρΙν απο αυτην _ανθιζΕ και καρπιζε στην Ελαδα Εν _^ χς μεγαλος , αγνωστος ως τωρα πολιτισμος , και « _ντοη _· _Ο _^ ιο _<^ με _ος ο Ομηρος τραγουδοΟοε _τις πολυ χρυσες Μυκηνες και την εκατομπη λη Κ ρητη , Και τωρα ο πολιτισμος αυτος στεκεται _μπροστα ο « υ βου . _δος . Κα ! δλο το τοπιο της Κνωσου της Φαιστου , της Ανια * Τριαδας που ως τωρα ιο ' _αντικρυζες χωρις α χτυπησει η καρ & ια σου , πηρε α _προοδοκητο _< $ οι » υ νοημα γεματο μυ στηριο . Βιαπι τωρα κα ! τεσσερις και _τιενιε χιλιαδες χρονια περασε και απο εδω τα γαλαζιο πουλι , το Πν « _ευ μα , και καθισε . Σ ΤΟ _Λιγαιο πελαγο και σιω μακα ρια νηοια του με τ * αστρα _σπι τια , μετους γρ « φι . χους α _« -ι _ ιο « ιυ λους , με . τη γαληνια αργοσαλευτη ζωη , η τρυ _$€ ροτηια σιην Κυπρο η φιληδονη υγρη 0 ηλ 6 τη » . τα' στην Κρη τη η _αντικια _αυσιηροαητα . Αυστηρο _σοβαρο τοπιο , απο _σιΛΧροπετρα , απο σκουρα δεντρα κι * ασπρο _ασιεστοχωμα _, τοσο _σιιληρ-ο που λες δεν μπορει κασμας να το » χαραξει * κι ' & £ Ψα _$ ν < χ κιτρινα ντελικατα κρινανΟια _τριπουν την κατωι _, _ερη μαρ , ιαρχ . > μει . νη γη και λαιΛπουν _σιυν _ηλιο . Ελιε ς , χαρουπιες , _ουκιιις , αμπελια * και σε απανεμες λακκουβες | _περιδο λια _λτμονιες και πορτοκαλιες , τρι γυρισμενα με _οαφ _ τ ς . _Ανεβαινεις σ' Ενα ψηλωμα και _βλεπεις τη γη της Κ ρητης ν * _απλωνεται μπροστα σου σαν κυματιστο , _ριγατο δεριια τιγρης . Κ « Ι στο νοισ στραφταλιζει 6 λο Ουμο < απιραντο _, ιρημο _, Εο > ς στην Μπαρπαρια , το Αιιυκο πελαγο , ν , ου _δλο μουγκριζει , χιμαει στους α _πωτρεμους _βραχους και _τριικι την Κ ρητη _, _Χε _δλα τουτα _ια _ακρητικα αγρια Λκ . ρογ ( αλ _ α : ντου _Αλεττουν κατα την Αφρικη , _αιιννες πολλους _χιιμοΟσαν _ξαφνικα οι κουρσαροι β αρπαζαν _ιιρο _βοττα γυναικες , παιδια , τα Εδεναν με τα κοκκινα _ζωνατρια τους , τα Ερριχναν σε αμπαρια και _ειαλπερναν νιι ια πουλησουν _στυ , _Λλγ / ρι ( στην Αλεξαντρεια , στο Μ ταρουτι , Α 1 ι > . _νες -πολλου * ο γι « λ _^< _το 5 ιος αντι _λαλοΟοτ , απο κλα ( _ιατο ( κα _^ Υ _^ η' _/ _νιΛ'ιιΙκειες πλεξιδες , _Βρτιγικο εΙ < αι τω προ < κ . νπο της Κρητης , _πολυβαοα . νι < _Τ | ιενο , Η Κρητη _ΕχΒ . ι αληθινα κατι το πανινρχαιο _, αγιο , πικραμενο κ ' αι _περηφανο , _ηου Εχουν ο ( χαροκαμεννς _μοιι'ις που γενν _^ ιεκη _» π < _Λληκαρια _, Τ χει _τοοο τπιλυ _πολεμηοα και _υτιοφε ρε ι η ι _- _οχη τοΟ Κρητικου και ειναι συναμα τ 6 <» ηρ <·) ικι ) , που ουνηΟιοχ κι α τΛν _ΟαΛτιπο , τον ξ _/ . ( _. οΛ ηΟηκι και μπορει _ _Ι γελαει και νυ _ππιζι . ι μαζι | | , Τα _τΕλει / _ιοικ κλ 1 γ _<( _χρι _, ινια _ιηι _γ-εριιανικης _κατοχη _χιλιαβι-ς Κ ρητι κοι ( τκστωΟηκΒΛ ' _, πολ . ) _, α χωρια ('/ _πεητΙΛηκαν και _κοηκαν , _αντρτς κα | _γυν « Τκις τωρα , _χιλιαΛι . ς _, _Λεν Εχουν _νυτ _(( _Λν _, γυρι ζουν γυμνοι , _^ ν Εχουν στι _, γη και πε ρνουν το χειμωνα οι σπηλιες και σε τρ > _τιες ιης _γης , _Πος _οτην Κ ρητη _περψε _€ ις ν' _ηκαχιΒ . ιΒ _, κλα _| _κπι < κ < ιΙ να δεις χ / ρι V ατιλω νου ται και να ζηιουν 4 οηθ £ ια . ΚοΙ _βρι σκπς ω ηοτιτ / ιις _οιιε ρη _^ _-ανες ι | _η ) χες και κορμια _μισΙ γ _^ _ιντι , πεΛν / _ο _, ιι < _ι κι' αλυγιστα , ΤΙ δυναμη καΙ _τι Αντοχη _^! _να _^ ΤΒχ _^ _ιη _, οΛ _^ λ ) . ογΙζε < χι ι , και _τιοΟ Λρ ( . σκουν ια κορμια το *> ιι _( ι »·»») <)< ιχη Π » _Λς μεσα σε ιοσι | ι | ηι !> _χιι « _κμΙ π ' . κρ /( βρ _({?» * . _«»^ ο ! _Κ _ρκμιχοΙ _τοι « ι α νιιπιη ατη ζωη Μια ι ( ρα ικ _^ ιιΛι , ιαι _, _ιωριι και λι . γ _« . » ς μΒ > Μ . ς _, μπηκα ο' Ε « _ψτωχ _ικο χ α ι ( . ΛΨΛ _- α ο' Ενα Χρ > ιΛ τη » ι Κ ρητης , _Ενεις γ / ρν _,, _εκατοχρονιτης , Λ πιο γε _(« ς τοΟ _χωριοΟ , _ΚιΙ Οουνιαν διπλα _< ηο σβησμενο τζακι κ < ιι _τοιιρτουρι _ζι , _Ζυγι , χχι , φιλ _ηπτι ιο χιρι του , τον ρωτησα : _— - Πως οοι > ·) Λνη ·( ι _π « _πιιοι ) , ι _^ _ζιοη ααιη , ολ « _εη'ιτα ια ικ _πτο _χρΛ , νι « — ΣΛν Ε « κοιηρι κρυο . _* , μ / Λ _Λι'θκρΙ 0 ι ) Κ _6 ( — Κ « 1 ηιι _|* Λς Λκο _^ κι ιον ρι . ) ιω _, _Στραφηκ »' . ( με _κιηττιι _ μ ε τα θα λ < ι _μικρουισικα _ιιαιιπτ _αν < σηκω ** | | το ξιραμενο χερι _ιοο ιμηλα , σα να _καταριοταν κι ' αποκριθηκε : — Αναθεμα τον που _ξεδΙψασεΙ Μ & σα στα τραχεια δουνα γεν νη & ηκαν και σε _αγρι-α ακρογιαλια τετοιοι ειναι οι Κρητικοι . Αγαπουν _παραφορα τη ζωη και & εν φοοοΟνται το θανατο . Τα -περισσοτερα _χιορια στην Κ ρη . ιη καηκαν , οι περισσοτεροι αντρες _σκστω' _-πικαν γιατι σαα χρονια της γερμανικης _κατοχες ειχαν κρυψει στα σπιτια τους Αγγλους . Αυστραλους , Νεοζηλαν & ους ( που ειχαν απο κ > , ειστει στα νησι , δταν οι Βερμανοι τα Μαη του _Ι 9 _* ι 1 πηραν την ι _^ _ρη-2 ' Ενα χωριο , σια : Μεσκλα , κσ τα στα Χανια , ειδα μια μανα που της ειχαν σκοτωσει τους δυο _γυιους της , γιατι ειχε οτα φτωχικο σπι . _ταχι της κι ' _κρυιε Οχτω μηνες δυο Αγγλους στρατιωτες . Το Εμαθαν οι Βερμανοι και ηρθαν και της _ικαο _^ αν το σπιτι , τ ης σκοτωσαν τους γυι _, ους της κι ' _Ει _^ νγον . Και τω ρα _σιεκουνταν αποξω αττο τα χολασμα τα λιγνη , _χαροκαμενη , με ματια δλο Φλογα και μοΟ _μιλουσε : — Το Ιδιο _δραδυ που σκοτωσαν τοΟς γυιοε · ς μου _πε-ρασαν _, μεσανυ χτα _, Ε _> υυ Εγγλεζοι , που τους κυνη _γοΟσαν οι _οκυλοι οι Βερμανοι , Κα πν » . ζε ακομα το σπιτι μου μα εγω _ει χα _τρυπωξεΛ σε μια γωνια και Εκλαιγα . Με ακουσαν οι Εγγλεζοι , _ζυγωσαν , _« _ΨωμιΙ » ( μου φω _'^ _'αι _. αν , _« _ψο _^ _ι !» . ΟΙ χωριανοι μου ειχαν δω _σεε μιαν _κουλου | _Χι κ _^ ριι > αρο (| 'ω ( ιο μα ( γ _* ω δεν ειχα ορεξη να φαω / & εν κα _τεδαιν _^ ε η μπουκια απο το λαιμο μο < υ , Τους Εδωσα το ψωμι , Κρυω να * ν τους Εδωκα και μιαν κουβερτα ιιου μου ειχ < Εν δωσει , παλι οι χωρια . ο _£ , _υ-γηκα απο τη γωνια και τους Εια ) , α να κοιμηθουν _. — Βιατι τα Εκαμες δλα αυτα : ρω _τηοα , 01 Εγγλεζοι & _ιν _φταιγαν που _σκατιοσαν τους γυιους σου - Το Εκ , αμα' _σποιριυηκε , γιατι ειχαν κι * _αυτοι μαναδες και ξερω ιι Οα πει _ποννς _τι _^ ς μανας . Τραχεια , _περη _<) ον < χ & ουνα , τρα . _χειες , περηφανες 4 ι * χις _, θαυμαστη ειν-αι και εδω σιην Κ ρητη η _αντα , πο κριση τοπιου και _ιμυχης , Α Ν ΤΠΡΛ _μετοαοπιοποινε απο την Κ ρητη σιην Αττικη , μπα ( _νοουμε οε ολοτε > . « αλλη φυχικη περιοχη , σε ολοτελα αλλο φως και _το-πιο . * Εοω _^ επην _'Λττικη τα παντα _ει _ν-αι θαρρεις _οποτσ _^ _μενο : σ' Ενα ρυ-Ομο βαθυ , σιγουρο , Ισορροπημι να . 'Ολα εδω Εχουν μια χαρη ανιι _πωτη : ΙΙ στεγνη , _φτχνη γη , οι χα . _ρπομενες _καμπυλις του _ΥμηττοΟ κ < εΙ της _Πεντιλης ο ! ωραιοφυλλες ελ ιι ς , τα λιγνα ασκητικα κυπαρισ . Οια , οι βιολε . _τες , ινι ( 1 _τ _ ιμω ες οι _ιιοειχν & κιτες αναλα { ιττ £ ς της πετρας κα = ( _, πανω απ' 6 λ / ι το διαφανο , _ανα λαυι ' ρο _, δλο πνεΟ ( ια < ι _· ως , που _νπι ' ηει κα 1 νδυν £ ι τα παντα . Κ ανενα τοπιο _στ _& ν κοομο οσο το ατιικο δε μοιαζει _ιαοο πολυ με την κα-λη προ _^ α καλοδο < _ιλι : μενο λιγολογε , λυτρωμενο ΛτιΛ τα περιττα πλου ιη , δυνατο και _συγκρτχτημενο . Φια . νι ι το απικο _τοττιο καποτε στΛ ορ · ια της αυστηροτητας , μα δεν τα ηε ρ _Λ , Στιηιαταιι οπην προι » χαρι | _χαιμοΥε _)^^* _- _! οοδαροιτητα . Η χαρη _το-υ οιν _ξειτιφτει _ετ £ ρο * ισΛ'πομοικ _κοχι _Οηλυτητι . ς · μητε παλι η' ουναμη το-υ _ξι . _πεφτει οε _τραχυτηια . Ολα Β . _ιν . 'ιιι καλοζυγιο σμι . ν * α ( , _κειλομετρημε ν _« κι , οι _αρε-τις « κωμα δε _φτωτνουν την _ιητερδολη , δι . ν _οτταζουν το μετριο _συ-ΥκροοοΟνπαι _, Τη ( _υττικα _τοιιιο _Γιν _εττ'ιδιΛΚΜ _' _κιται _, δεν _κατασχεται νν χ _ρηοιμοποιησι _' . ι κον _^ να τε ρτιπι , _διν _ερητορειβι · δεν ςεπε _^ _τι-ι σι _μελοδρτι _μεατικες _λιγοΟρν λιιι ι , ο _, _τι θελει με . _αντρικια _γ-αλη » _μΛη δυ _« μη . Λι « _τι _> _ιι (!» ν « ι | _ιε τα Λτιλο * _1 » _οτε ρ < τ μ ισα την οι > ιιΙ _< ι Μα καπου- _καποια , _αΛ ' _ιμεεκι _οιη ιχ _« _Φσρ _» ιηια τουτη , Ενα _χημογιλο ι _Εν-. ις μικρος ελαια _» . ος , _ττου τα < ΤΙ _'» λ _λττ του ΟροοΟν _μαλετκα και σταζουν _φΟς κι' ασημι * οι . μιαν _καται / ρι _] _π > , « για _, _κατιχπρΛοιννν _ηεΠκιι ττοιι ανΛδιοτιυν γλυκ » ΤΛπαι _μιοτι οτην _πιλ ρα _τιΛ _Ι _^ ιοι _» , _( _ιορι-τΛιΛ ο ν _ιτπο μι λι * και πε μιΛν _τριχ-ιια καυτερη ττ / . τρι < _τττριπλιμ / . νις , _Λλο ) _χπτατατο α ρωμα το μ · . * σιικΛ της _τιλεΒΛιητας _, η τουλαχιστο _τ () _ς Αλληνικι _) ς _τελειο _ιτιι _< νς ( συνοψιζεται « ε μια λι ξ ( : Α ρ μ ο V Ι α . Λυσκολα ΟαρρΛ , μπορι . ις « V _νοιω _οειις τα ( ν . ιο _ικζο λογο τοΟ _Πλοπωνο ιιυ δεν Εχεις ζη (» ι βαθια το ατιικΛ _τι _^ Ιο _, _ΛυσκολΒι ΟΛ μπορ / οης _ποτ' . να κηιηλα _^ _ΑιΒ . ττως γ ινεται το ( Κνμιι _ιοΟιο ( που _βρισκιι η χαρη τοση αο _ιτιρΛτηιΛ που _ιρΙσκπ _οοΛαιΛτητα ι 6 οι | χαρη , πως μπ < Ιρι « ι η _ιιυντηιτ ) νΛ _ουγκριπηΟιΤ κι' η βαρια φιλο . ( ιο _| ια να _πιιιξτι , Βια να κιπαλη ιι _^ ις 4 π 0 ιΛ , δηλ , ηχι _( ιοναχει με _ιΛ . νοΟ , _τιαρα και μι _τ 6 _σωμπ οοιι ΛλΛ , _κ _^^ _ιρ _^> _, τον Πλακ _, η » χ ττρ / , ιιι . ι να Εχιις _ιτκ . ρηΒπηηχι * αχη _ιιτη ( . (* ι _μ'ιχι _οιην _'Λτηκη' και ιν Εχεις διι , αιαα : οιΛ _κεΛΟι . _το _μειημαριαμκο _, _(( _Λχ _, π 6 _ι « η _γιη τουτη _εΙ _« ι π _^' . χι _« νμ « ιενη | ι · ι τη γι ' κ _, ινκι _τηι , Βο ΑΑΤΚΟΝ ι _^^ Πανεοιςτημιον Σ _Ο ΥΛΙΩ ΙΙΕΣΕΙ _« ΝΑ ΜΕΒΑΛΟ μι . ρος της δα | _^ ζης του Σουλιοο ανηκει _εις τις _Σουλιωτισοες . ΠιοταΙ συντροφοι , 'βραχοι _ηθιχης _, ακαμα . _τοι παραοτατιδε ς των _( _Χν & ρων , _τιμητριαι αδυσωπητοι των τυχον -λυποψυχουντων η _παρεχτρειτομενων και _πραγματικαι . _Τουρχοφστγοι , αι γυναικες _εκειναι υπηρι , αν Δ χαλυο & _ινος ο π λ ι σ μ ο ς του (|> οχικου φρουριου ., και της · _πολι _^ ικης μηχανης που καλειται £ ο Ο λ · ι . Ποτε ε ( ς τα ζ α λ ι κ ι α—την μεταφοραν εφοδιων η ο _^ υςκυ · επι των ω μων ¦ — ποτε εις τας ταζεις και τας επαλ ξεις με το _τυφεκι , ιο γιαγαταγανι , η και τον λοστο « αι ην σφενδανα _εις το χερι ( π 6 _τε ι ! ς τα _οττλοοτασια να γεμιζουν , φυσεκκ _^ _ττοτε να περι , θαλπουν τραυματιας , ιιι & τιι να γαλου χοΟν κα ! ν' _ανκιπαινουν εχοριανοιχ _πολεμιοτας , οι _λ _' _ουλιωτισοες προ . _σωποιτοιου ' _τας μυι > ολογιιωχ Αμα . ζονος 5 ις με-νοο την Ι & _σναην γυναικα εις _αφοοιοσιν _, _μοχΟον και _χρη _. _σιμοιητσ : . • Α . Τας ειδυ _^ ιεν να κυνηγουν τας πσ _ νι _κοιλητοος ορδας του Λλη , εις τας 20 Ιουλιου 1792 , υπο την _ηγεσιαν ΑΠΟ ΤΗ ΖΟΗ της θρυλικης Μοοχως Λο _^ _χπρου Τζαβιλλα- Η νεωτερα αυτη Σπαρτια τισσα _ειχεν ειπη δια τον _κινδυνευ οντα _εις τας χειρας του 'Λλη , που τον κρατουσε ομηρον , _υι 6 ν της Φω . τον : —Το παιδι μου ειναι -παιδι του ΣουλιοΟ . Σαν _χαθη το Σουλι , ας χα 5 η κι' αυτο κι * εγω η _?& ια _! ,.. Τας _ει & ομεν να _ριπτωνται _εις τα ιαρα _& ρα _του Ζαλογγου και του Σελ τοου * την Δεσπο Μπτση ν _ανατινασ _οχται με τις κορες της , _τις νυφες _της . και τα εγ · γονια της εις ιον πυρ γον του αημουλα _εις τι'ιν Ρηνιαα . οαν , 5 ια α μη πεοουν _^ ς τα χερια των Τουρκων , την _Ελενην _λ _ πο τοαρη να παρασυρη εις τους _καταρ _ρακτας του _ποτομου τον Αλβανων _διωχτην της . _Κορο _^ Βιια , ομως , μεαξυ σωτΟν _^ _ισαζιετ και οι _^ μαχητρια _της Μοσχ & χ _ΤζαΛε / λα _,. ειναι η πολιιτρα _ΥΟιΑημινη Χα _^ οω _ΒιαννΛχη Σιχου . την _οτποιαν ο _Πουκεβ ' ιλ παρομοια ζει προς την μυΟιΛογικην _ΠινΟεσιλειαν , ο 5 _ε _Μεντελσον » Μπαρτυλ 6 _Οεορει _ι !> ς « την υπερπασαν αλλην ανα & ει . χΟΒ . Ιοαν » κατα τον πολεμον του 1800 . 1803 . Μουσσι των δημοτικων τραγου διων , στολιδια του , Σουλιωτικου Πανθεου , η Δεσπω _Κουτσονικα , ηρω Βς Τ £ > 0 _ττσλιμου τοΟ 1760 , η Ανα στασια Κ ιτσου Μποτσαρη , η Μαρια Φωτου- Τζαβελλα ( η οποι « διετελεσε και _ταγματασχις τοΟ Βαλλικου στρατου ) αγωνιστρια του 1820 - _ΙΘ 22 και _αλλαι και αλλ _« ι , στολιζουν _επωνυμοι κα ! _ανωνθ _( _ιοι την _Iστοριαν μας , ΙφιγεΛικιι _« Ις τον & ω μον της _ττατριδος 'ΑξιοΟαυ _^ ιαστους ομαδικους πολεμικους αθλους εχαρισσν . οι Σου λιωτισσες εις τον _θρΟλον κατα . _ταν _ττλευταιον αγωνεχ του 1822 , _μαχομε χιι προς τα ξιφη - τοΟ _Χουρσιτ Παοο : _και-του Ομερ Γρυωνη , * Αφ > ηγη 0 ημ _£ ν . _6 τι , περι τα τελη Μαιου » ( 1822 ) _ομηρικαι μαχαι διεξηγοντο μεταξυ των Σουλιωτων και τυν _ΤουρκαλΦσνικβν στιοων εις την _Κιαοοτν ιδπου ειναι _συΥκεντρωμεν-α τα _γνναικοιΒαιιΞ , τα _κοπειδια , κα ! η _κοριοτ _διΛΟμις των Σουλιωτων ) , _εις των 'Λ & _χριχον και _εις τα Χωνια , οπου ο εχθρος απειλει _τοτς πηγας οποθεν οιιρευεται το Σουλι . Πολυαριθμον στρατεομα υπο τον « σελιχταρην » Μπαταν πιεζει την Κ ι _. α _«} αν δια να υποχρεωση 1 °° _^ _^ π 0 τον Ηοτην Μποτσαρην ενισχυσαντας τον _τομεο : του Α _^ _αρικοο να εγκα ταλειψουν την Οεσιν _εκεινην και να _επανεΛΟουν _εις το ατιειλουμενον φροωριον ,- Τριακοσιοι _Σουλιωται υπο τον _Ζνηουρην _Τζαβελλετν . και τον θαναοην _Κουτσονικαν _, _ιερατοΟν _τας προσβασεις ,, _ινψι μυρμη _^ _κυιαι εχθρων σκαρφαλωνουν _εις τα μσνοπατια < τοΟ ι _! ου , . · _ουι Η _καταοτασις α _ ποιαιΛει _κρισψος , διοτι οι επιτιθε μενοι ειναι πολλοι . _Τοτει καποιον στιγμην , Ενας απο _μηχαντκ θεος σω . ζει την _καταοτασιν : ειναε ενα τσουρ μο γυναικες αι _οποιοα . _( λεπουοαι _, _μισα απο το φρουριον , την ουσχρ . ρη _Οιοιν των υπερασπιστων , αρπαζουν λοστους , παλουκια , Ουναρια _, παν δ , τι αιχμηρον ευρηκαν και τρεχουν εις το _χαιλος του βραχου ττου επεστεφε _καΟντος την πορΟουμενην π ? _. ευραν εκει αρχιζουν ν' αΙΒοστουν ογ . _κολιβους . οι οποιοι _κατθΛρημνιζον __ ται , £ ι > ς _λιθινη _δροχη επανω _εις τα κεφαλια των _αναρριχο _^ ιενον και τους πολτοποιουν η το 6 ς αναγκαζουν να σωθουν δια της 9 _*^ $ · Κ σπα την Ιδιαν ωρα » , ε ( ς Ενα τοι τον τομεα , εις τα Χωνια — μιαν απο τας _ττηγας του _ ι γ > ου — κατα μι αν επισης _κρισιμον _ουγκ-ροοσιν _, αλλη πολυαριθμος ομας γυναικων , ω . _πλισμτενων με _Γπ > _Λ ι ) με ροΛδια , ε . _πιτιθετοτ _κεραυνοΑολως · _ιαι λυσσα _, λιως _καηιι των _εφορμουντων εχθρων οι οποιοι , ζο _^ _νιαοΟεντες και πλευρο _κοπουιιενοι _ετραπησαν εις αταχτον φυγηυ . Και τοση τρομαρο : τους _Επιαοε , διωκομενους πλεον απο δλσς τας ι _, πι τοπου Σουλιωτιχας _δυναμεις , ωατε _επετουσαν κσπα γης τις _φιΛκειτες των , τα δπλα των και 8 ( τι πολυτιμον ειχαν , δια να απασχολουν τους διωκτας των με την συλ _ λογην λαφυρων και να γλυτωσουνκυνηγημενοι και παλιν απτο φουστανια Ι .. ΣΧΕΤ ΚΟΤΗΣ Α ΥΤΗ Μ τΙν εποχην του καυσωνος , ειναι να λυπαται κα _νεις τους χοντρους συμπολι _τε _< που _Ιδρωνουν και ζε _^ _ιορωνουνκετι ακομη περισσοτερο τις χοντρες κυριες που ει « ι υποχρεωμενες και να _σφιγγωνται για να _χωρεσουν μεσ' στο _« _εμπριμεδακι » τους . Οταν _μττη κα { ιμιο απ' αυτες στο λειυφορεΤο , Εχετε , την εντυπωοτ , Γτι 0 α την _ττρογκηξουν — _και _, ' _κοττ * ουσιαν _γι _νεται η προγκα , Εστω κι * αν ειναι η - αφωνη -προγκα το 5 αουρματου των βλεμματων και των μορφασμων που διασταυρωνονται , μεταξυ των επιβατων και . που μεταφραζον - —Μωρε Ογκος 1 Μωρε φωκια ! Μω ρε . αφθονιες και καμπυλες . 1 ,.,. Και σαν να σηκωνη , η δυστυχι σμενη , την θερμοκρασια με μονη την παρουσια της , αρχιζουν οι περισσο τεροι να κανουν αερα με τις εφημεριδες τους . Ευτυχως , -που . ως επι τα πλειστον , η παχου > . η κυρια δεν καταλαβαινει τιποτε , γιατι , _διοιφο . ρετικα , φανταζεται κα > νε 1 ς : ποια 0 α ηταν η στενοχωρια της . Βιατι , αυτος 6 τροπος , που την δεχονται , ει . ναι κοντα στ 1 αλλα , και τρομερα αδικος , Υτιρ αλλας οννθηκας , οχι μονο δεν θα την _εδεχο-ντο μ * αφωνη • προγκα , αλλα και θα της Εκαναν _μικροοιοωηλωση θαυμασμου , απ' αυτες ττου αποτελουν το > καυχημα · - και την ενοχλησι -- μερικων γυιαι _καιον εμφανισεων . Μου Εχει εντυπωΟη _δοΛεια μια τετοια _πχρι-τΒιωσις Η στρουμπουλη _κν ρΙα ηταν φοβερα « χορταστικη»—του ιιιδους _ΙκεΙνου , που αν παρου _ σιαζετο , σε κεντρικο _ο-ρομο , Ινα χει μωνιατικο πρωι . με τοουχτερο _βσρει _εωακι _, 0 α _ξυτινουσε 5 λα τα κοιμισμενα αιτα 6 ιοτιχα γ · _ουοπα της Α- νατολης , και Ο _ακουγχ να την συν . τροφευουν ανο _^ ωνησεις σαν κι ' αυτη : < Επ ! . .. .. Πασα μουι . . . Αμαν , μπαρμπουναρα μουι . . . » . Αλ _^ . λο : η θεωρια του Α _> στα-ν δεν ε . φαρμοζεται _, βλεπετε , μοναχα στο κοσμολογικο συμπαν . Εφαρμοζεται παντου . ΟΙ κυριες , του τον χειμωνα ειναι ευσωμες * , το καλοκαιρι φαινονται « χοντρες » , Η θερμοκρα . σια αλλαζει και την αισθητικη των _αν _, θρυπων . Το καλοκαιρι θελει αυτα τα σωματικως ανυπαρκτο : πλασμα τα ( τ * ανεμοσσρκα , για να Ουι , ιηΟω την ωραια λεξι του Ανακρεοντος που λυγιζουν με τη χαρι των κυ . _παριοοιων _στις _πνοις _τοο ανεμου . θε λει αυτες _τις εμφανισεις που πραγ _ματοποιου- _^ , επανω στην εχμμο των ακτων , με τα μ <* _Βγιο _, ιι _τις _γωνιωδεις γραμμες τους , κυβιστικα σχε δια . ΟΙ καμπυλογραμμες ειιφανιοεις ειναι για τον χειμωνα , _δπου φανταζουν , οπως εΧε 7 _·> _- _€ φιλος μου γαπρος , ως « αποθεμα θερμιδων » Ι Αρχισαν , λοιπον , να μ _, _-παινουν α _ οριοτως ψυλλοι οΥ _αυτακια της κυριας του λεωφορειου , δταν _ειδε τον ανδρικο ν _πληθυσμον ν αεριζεται ο . μαδικως με τις εφημεριδες και να την κιπταζη λοξα , Αρχισε ομως να _κοπαλαβαιν η ακο _) ι η καλυτερα , στον Ενας κυριος κοντος κι' αδυνατος σαν απολειφαδι , που βρεθηκε πλαι της , εσπευσε να _τραβηχθο _Οοο μιιο . ρουσε , σαν _ναφ * υγε απο θερμαστρα που τον ειχε Αναψει . Χαμαγ _· ελο ευ . _ΟΧ'μιοτ ανθισε στα χειλη των επιβα των , που παρακολουθουσαν την σκη . νη . Η κσυμενη η κυρια _κοκκινιΜ επανω κι' απο το _ηιαιηκ - απ » , που χε στρωσει στα μαγουλα της , Ερ _ ρι ξε μια αοριστη ματια _Ικτ „ σΙας προς το ταβανι και _κρυφαΛ < ασιε . ναξε σαν ναλεγε : — Αχ , καλοκαιρι , _τι μοΟ φτια . _ _κιςι .. . . 'Αλλα σαν ν' αποψωσισ * . να εκδι . κηΟη επι τοπου , οη '/ τη την ασταθεια τοΟ σΛδρικοΟ _πληθικιμοΟ _, που εννοει να κανονιζη _τις _αιοθημοπικες προτι _ μησρ . < του με το 0 εθ _4 ι 6 ιιντρΛ ( αρχι σε ν * ινι < σλυπ μι- τροπο τα θελγητρα της : Εβαλε το _ινα π-οδι επανω _στ ' αλλο , για να μην μττορΒ ) κανεις ν * ο _^ _ι _^ ιοαλλη για την ρωμαλεα μιν , αλλα κ _& _ιιι _[ η γραιιμη της κνημης της , αρχισε ν ς ι _^ οολη τικες , να οηκωτ _/ η τη _ς » _ουοηα της με _τω _προοτχη ( ια , 6 _τι ιην κατεβαζει · και , ιιρΛ παντων , να κατοΑιωκτι την αν _^ _ιπαταχτη _ιμπρι . _τιλλαι _» της , η α . ποια _6 εν εννοουν » . · α πατ ) σιη _Οεαι της — μονο κπι μονο για ιΛ _δειξη την προκλητικη λιυκαττ ) _Τα τοΟ ωμου της , Και το κολπο της _επιτυχε . Ο ανδρικος _πληΟκηιΛς τοΟ _λεωφορειου ξ * . _σβερκιαοθΒικε για να _παρακολου - θηση το παιχνιδι της . Και , δταν τα ματι « σλων _ει χον γ _( ν _« ι γαρ _! δα ι ση . _ΚιιΛηκβ _μεγαλοπρτ . πης και _ειρωνικα γι . _ιτο η ι για να _κτττυοη στην πρι _^) . τη σιαοΗ , ΠρΙν _φυγη , υμως τους ερ _ ριζε μια _( ιαιια Υι _^ _ιατι _) απειλη , που ιΙλι . _γΒ- ! — Και τωρα , μην _τολμησετιι να μοΟ κανε ™ κομπλιμεντο το χειμωνα _, θα _φιετε _ομττρελλιαΙ ΣΠΥΡΟΣ ΜΒ ΛΑΣ πω λησ 1 σ μεγαλου αγροκτηματος εισ μορφου _ΔιαιΙΟιιιαι _ιΒρος ιιωληοιν ( Ις _Μιρ _^ Λιι _, ανριΛιηιι . _ικι _ιιιχως 26 ιττ _, ν , ι | ιΛ _· ιων , _ιιιριοκΛ _ιιινον _κιπΛ μη . κος _τηι ) 4 _ιι-1 « λτ ( . >( ιινου 6 |·> Λ | ιο «) Μδρ . _ιρ < _χι—ΚιΒΜΒΚ _^ _ιΒΑ ) . Τω Ιν _λι > ν ' ι' _κφα _Εχ ια _ιΟΙς ιιλ _/ ο ι . _κτιΙιιαιαι Ι ) _Εχι . ι « ρΛ ( ιι . ™ ον τιρΛς την Λο _, _ιΛλιον 700 _πιΛια , 2 ) ΛινπιΗ . νΛ _υιιοδκιιρκΟιΙ « Ις 43 οι . κωπι ' . _?/ ι _σ _^ _ιψωνι . _χ _τ _^ ν < 1 π « ιτηοι . ων τοΟ ν _^ ιοο _. 3 ) 'Βη _βΛΟος ιοΟ 6 ιιο . _ΥιΙου ΙΜι < ιι ( ις _ι _!« ιι | ιο « _. ν 50 ηιΛια ι ' . κ , _^ λ (« _ι « ι ικ ηηρ ««< η | ιικ > ι > _λΛκ . κμι , 4 ) _ΛΑνκπαι νΛ _ιικκι & _ΧηΟιν , μι μι κριν Ι'ι , οικι ι | ς μι , νΛλον _κηπον _ιοιντ . _ριΙιΜιΜν , 5 ) ΚΙς Λλη _τΛ _σιΙνορΛ του _υικνρτχοιιν χαλιιικα _νωρλψια || 6 την Λγθ ( κ ν τΛν _ΛιιοΙων ικ ιΙ ) ς Κι > . 6 _υ ( _Λτν , _ικι . )< , η Εχιιταις _τηυ _ρηιιινιος ΛγροκτηματοΒ , Μινπιπι . ν < _τ ΛνιλΟπ ι . Ις ΒιΟ και _πλιον ( τιρ / μμηκι _ιιοΟιοτοΛ . | Μ ! ον _ΕτοΙ _κιιτΛλληλον 6 ι' ιιν' . _γιρ « ιν Ι _α , _ιοεηαοΙαΝ κ _« 1 αλΚαν _ιιιιχιι . _ρηαιιων . Λιιι _ηιιοαν _ιιληροψοριαν _Ατιοκινν . _αΟι . « Ις τυν _ΙΛιοχιητιιν κ , ΛΙΜΙΛΙ . ΟΝ ΙΙΟΤΧΙΙΝ , ιορνιακοιιοι _. νν . Βι ς _ΜοοακπιιιιΙον Π « νΛν « ιηι · , Τηλ . Λ « _ω . κ < ι . 152 Ι ) ιις τΛν κ . Λη _^ ιητριον Χ . _ΙΚιΤοην «( _υιαοιην « _Ιζ _ΜιΙρψοιι , Τηλ . Αι . . 1 . ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ Σημερον αναχωρει £ 5 ιροπορικοιι _τοχυοροιαειον δι' ΛυοτραλΙαν , Μεαν _Ζηλοτνδ , ιαν ΑΙγυπτον _, Χ 6 γκ—Καγκ , Ινδιας Ιρακ Ισραηλ Ιορδανιαν _, _Λιδανον , Πακισταν , Κει _> λανην | Περ σικον Κ ολπον , _Κοβειτ , Μπαχρε _^ ν , Σουδαν , _Αρον 11 π , μ .. _Λυστριαν _Ηιλγικον Κω γκον , ΓεΛγιον , Δα νιαν , 'Λνατολικην _Αψρικην Κ ενυαν _ΟυγοΛδαν , Ταγκσνικαν , Ροδεσια ,, _Βαλλιαν , _Ολλανδιαν _, Ι _ταλιαν , Μαλ _ταν _^ Ηοτιον Αφρικην , _ΣοιΛιδιον _, _'ΕλιιετΙαν , Αμερικην , ω < ΧΒν Λ μ . μ ,, _Βερμανιαςν _, Ελλαδα , * Λ , γγλιαν , ω . ραν 11 π , μ . και Α μ , μ ., _Τουρκιαν 0 . 30 ττ _, μ . ΘΕΑΤΡΟΜ Κυπ ριακων θ ε _εε τ ρ ο ν : 8 μ , μ . _« _Μειδιεχστε παραχαλυ _» . ΚΙΜΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟ _Ι Λ ο υ κ . ο υ δ ι και Λ ο υ κ ο υδ ι αρ . 1 : « _Ανταρτσι της Ροδου > , Λ ο υ κ ο 0 δ ι αρ . 2 : « Μια ξενη οτην παλη μας * ., Α θ η ν -α ι ο ν : « Το πρασινο οαλι > , Η α γ ι κ ο ς Κηπο ς και Μ α γ ι κ ο Π αλα τ ι : « Γιοα _βιλλεο , Ρ ε τ ζ ιν α : « Ενας μαυρος με καρ & ιο _» Π α λ λ α ς : « Μαρια Πκνταγιωτισοοα * . ΣΤΡΟ ΓΟΛΟΣ Ε Χ λ α ς : < Δραμα . στους αιθερες » . _ΠΛΛΑΟΥΡΙΩΤΙΣΣΛ Α τ τ ι κ ο ν : « Βυμνος _οταν ηλιο Ρ . ΙυΙΙΡΘΤΗΣ II _ΕΜΕ 1 ΚΕΙΑ ΤΑ _ΛΥΧΚΟινΑ 2 ΗΜΕΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΑ _ιιΜΙ & υι ΖΗΤΟΥ Ν _ΕΑΕΒΧΟΗ , ΠΕΙΘΑΡΧΙ _ΚΗ ΚΛΙ ΚβΗΟ _^ Ι _^ . ΟΗ . Η ΚΜ 0 Τ _^ Β : _^ Ι _1 _^ _, Ο © ΕΜΕΛΙΩΔΗ _Ε ΡΟ ΛΟ Σ ΤΗ 2 ΑΒΑΠΗ _Σ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ιουλιος . — Μετα διδομεν σημερον το πρωτον μερος της συνεντευξεως τοΟ ψυχολογου καθηγητου _Μπεντζομιν Σποχ τοΟ Πανε πιστημιου τοΟ Ουεστερν Ρ _^ ζΙρα , εις την οποιαν ουτος ασχολειται με το γενικων - _πτροδλημα των καλουμενων « χαλασμενων _^ παιδιων / - ΕΡΩΤΗ 2 ΙΣ : Κν _& ε _χασηνι _/ _τα _, το « χαχα _» , ζιαι & ια προερχονται _, απο « _χαχα » _οιιιτια , η _υηαρχ _οιτνι χαι + χαχ α » _τζαιοια ηον _προερχοντ _ο . ι απο -χαλα » σπιτια » ΛΠΑΜΤΗΣ 1 Σ : Μιρικα / . καχο > παιδια προερχονται αττο _οιΒιτια που οι γειτονες 0 α - τα _στιοκοΛουοαν « _κυιλαι , δηλαδη απο _οιχονενειας εις _τας _οιιοι « ι οι ΥΟνεις _^ ζουν μαζι και συμπεριφερονται σαν υπευθυνα μελη της κοινωνιας . 'Αλλα 6 _ταν αι περι . _πτωοιις των < Βκακων » .. _-ποα _& ιων ει , _ηταοΟηο » _αν-αιιο _^ νχιατρους των παιδι κων _δικαοτηριων , _εςηκρΛωθη παντοτε _διι _< κατι δεν επηγαινε καλα » _μετσζυ : _τΩν γονεων και του _παιδικου . ' Εκεινο που θελω να _ειποδ ειν _<* _ι Οτι το < . > αλαοΛιο » τοΟ παιδιου δεν ειναι κατι που _Ιιρχεται . σαν κεραυ νος εν αιθρια , σαν κεραυνος που πληττει το _σγαπημενΟ παιδι μιδς αγαπημενης _οΙκογενειας . Σημειω _στε δτι υπαρχουν _ττολλοι _βαθμοι _παραστροπημωτον των _ποιιδι _& ν . Ολα τα παιδια κο _^ ο _^ ηρεοουν και κανουν και αλλα _πειρομοια , 'Αλλα 8-ταν Ενο : _ιταιδι _καταστρεοει την ζ £ __ νην περιουσιαν η κανη κακο οε ανθρωπους , τοτε το πραγμα _διαοε ρει κατε δεν πηγαινει καλα με τα παιδι αυτο , δταν φερεται καχα τρο τκ > οα »!> ως _αντυχοινωνικαν _, ΕΡ _. _ι Μπορο υμε , αραγε , να Ισχυρισυωμεν οτι Ενα παιδι ειναι οπωσδηποτε « χαλααμ ενο * χαι οτι επομενως ο , Π χαι α * ν χαν ω μ ν Θα μεινη _τελικ & ς Ενο χα _π ο παιδι ΑΠ .: : _ΚσΛιΙς ι } _υχ ( ατρος Γεν τιι · _στευει δτι ενα παιδι μπορει να γεννη _^ η παραστρατημενο & ιχως δμως τουτο να σημαινη και 8 τι μπο ροΟμε να _ριςρυμε βλας τας ευΟυνας στους γονεις . Και εν πρωτοις _, δλα τα παιδιω δεν Εχουν ταν Ιδιο χαρακτηρα . Επι παραδειγματι , Ενα παι 61 μπορει να ειναι εκ γενετης δυοσχολο . Υπαρχουν γονεις που κανουν υαυματο : με ενα παιδι που Εχει πρδον . και ε & πλαστον χαρακτηρα , σλλ' οι Λλλοι δεν ξερουν καθολου πως να _€ _3 _Λτιμετω : ι ! οουν Ενα παιδι του ειναι απειθαρχο κα _εττιμονο . Το αποτελεσμα ειναι Οοτερ' απο μερικα χρονια απογοητευσεων να αναπτυσσεται _, μεταξυ γονεων και παι . διοΟ _καπτοιος ανταγωνισμος για τον πολυ · απλο λογο δτι οι γονεΤς δεν _μιΒ _. ρουν να Λ _*/ απουν πια ενα παιδι , · : ο > δηοιον δεν ειναι εις θεσιν να ελεγχουν η με το οποιον οεν συνεννοουνται . Δεν ειναι , επομενως , _καθολ _, ου περιεργο να _πετυχτι _£ νας γονεος 0 αυ _| ιατα με δυο η τρια παιδια του -και να αποτυχη τελειως μι Ενα αλλο , _-ιιαρυ : τας σ < ληρας ττροσ παθειας που και τας κσλας του προ θεσεις . Στην περιπτωσι αυτη ο γονευς ο _^ _ε-Ιλε ι να _συμβουλευθι _) εναν ειδικον . Και τουτο διοτι 6 ζενος γενικα μτιορεΤ να Ιδη τα πραγματα πολυ καιιαρωτερα απο δ _, τι τα βλε . πει εκεινος που Εχει εμπλοκη _οΑ ανταγ · ωνεσμρ με τα παιδι του . ΕΡ .: ΤΙουον ανστηρδ ς πρε _τχιι να ειναι χ ανει ς αχ ην ανα _τροφης των παιδιων . ΑΠ : Δεν μπορει να σ _^ τοντηοη κα _νχις με μια λ £ ε . ι στα ζητηματα αυ : _στηροτητος και επιεικειας τωιι παι . διων . Υπαρχουν παιδια που ανε , τρα φησσν συστηρα και Εγιναν _θαομα . οια « αι ιλλα που επισης ανετρ _& ψη σαν αυστηρω και δμως εγιναν κακα παιδια . 01 γ _* ονεις , ανθΒΒρεΦουν ., ουνι | . Οως τα παιοια των με τον _. _τραπο που _ανετραφησαν και οι Ιδιοι , * Εον _οι γονεις αΛετραοησαν οε μιαν οι . κογενι . ια σπου _τα-τκχιδω ησαν υπω . κουο : και πιιΟαοχικα , το ιδιο _τιεριμι νουν χωρα και _αυτοιιαπο τα δικα τους παιδια . * Εαν _μΕταχειριοΙιοΟν με νοημοσυνη μια τετοια μεθοδο τα παιδια _τυυς _3 α _δγΟυν πραγματι κα . λα _: _· . 'ΕπΙσης γο « Τς που _εη ' _ςτραφηοχιν με π _^ _μΗΟιιοτερη η _~ λι _γωτερη επι _« _ιι κε · . α « αι παυ ξερουν οτι η μ _/ _ΛΑο αυτη απεοω _** - καλα _οτκοτιλεοματχχ , εχουν » _εμπιοτοσυνη οτην μεθοδο αυτη και δν την εφαρμοσουν με _λογι _. κην , το αποτελεσμα θα _εινατ κατα κανονα καλΛ . Ο γον _» . υς που απυ . τυγχανει _χρησιι , οποιων την _αυοτηρο τητα _( α _^ ιυ _^ χανει δ ιοτι δεν χρησιμο ποιιΛ την _οΛ _^ ηρυτητο : για το καλο του _παιδιοΟ , * Εκφραζει απλως με αυτην την _ωντιπαθεια του η τον _ε 5 ν _ταγωνσμδ του πρως το πο _^ δι η την _πεποιθησι- του _υτι το παιδι δεν τον Ικανοποιει , με αποτελεσμα η _τρσχυ _. της αυτη να γεννα στα παιδι Ινα αι οθημα μνησικακιας , δεδομενου δτι το _σημαντυκωτερο στην ανατροφη των παιδιων ειναι να τα πεισοαε δτι τα ωναποΟμχ , υτι τα αγαποΟν ο ! _να-Λις των 4 Σημειωστε δτι το παιδι αισθανεται δτι τα αγ _· _απουν ακομη και δταν τοΟ _φερωνται με αυστηρο _τητα—εφ' ε > σον η _οι _^ ηροτης αοτη ειναι _Ιχφρασις αγαπης προς το _τταιι . _δι και _ενδιαφεροντος δια την _μελ . λοντικην του _ευτυχιαν . Το ιδιο συι _, _ιβαινει κσι με την επιεικ € ια δταν ι ] επιεικεια αυτη αποτελει εκφραοιν ε _^ ιστοσυνης προς το παιδι . ι Αλλα —και αυτο θελω να το τονισω— αν η επιεικεια ειναι _Εκφρασις _αδιαφο ριας τοτε η επιεικεια αυτη ειναι _πραγματικυ δηλητηριωδης . ΕΡ . : ΠολΧοι ειδιχοι Χε γουν ' οτι τα _παιδια θελουν , _χ _ατα βαθος , την αυστηροτητα . Τι νομιζετε Ι η * αυτον ) ΑΠ : Ειναι _γεγονος . Πολλοι Εχο με ακουσει _εφηΦους να λεγουν ιθα ηθελα οι γονεις μου α μοΟ ειχαν θεσει ορισμενους κανονας , οπως Εχουν κανει οι _γ-ονεις των φιλων μου » . Και τουτο διοτι νο _τται δι αισ & ανεπαι την αναγκην του ελεγχου και γνωριζει εξ ενστικτου δτι ο ιλεγχος ειναι μια _£ κφρασις αγαπης . Διχως τον ελεγχον αυτον το παιδι αισθανεται εγκαταΛελειμμε νο . Ση _^ ιειωοη : δτ ι τα παιδι δεν τα εκφραζει αυτα . Αντιθετως , ζητει α πο τους γονεις του δσο το δυνατον _περισσοτεραν _ελευθεριαν και περιυ _οοτερα προνομια . 'Αλλα — και αυ τα ειναι το ενδιαφερον — συχνα ζη _τοΟν _περισσοτεραν ελευθεριαν , με την ελπιδα : δτι οι γονεις των Οα τους την αρνηθουν . Η φυοις , _ιξ αΟ-ου _^ λεγει στο παιδι : « πρεπει να εξακριβωση ς ποσο μεγαλωσες και μονος τροπος δια να το επιτυχης αυτο ειναι να Ισχυριζεσαι δτι με _γαλωσειι _> . ' Η φυσις _βλεπετε , το σπρωχνει το παιδι να προχωρη , Αλ λα , οι γονεις πρεπει να ξερουν υτι ειναι δυσκολο να μην « αφησουν α _πυλυτη ελευθερια » στο παιδι τους διχως τουτο να τους δημιουργηση τα αισθημα υτι δεν το _επιοτεοονται . Ειναι μια _- _* ολυ λεπτη γραμμη που _χαραζε . ιατ πολυ δυσκολα . Το ποηδι χρειαζεται κανονας , ακομη και Γταν _τοι '/ ς _παρα-βαινη . ΕΡ . Οι γονεις μπορονν να περιμενουν · δτι τα . πα £ ι 5 ια ' θα τους : ηουν μονα των χα προ * _$ Χηματα · . των - ΑΠ : Αυτο _εξαρταται αττο τη οτο σι των γονεων απε ανηι των παι & ι ων . Οταν το παιδι σας αισθανεται δτι δεν _ειοθε αυταρχικος _χαι δτι & ευ ι _^ χασατε δτ ι υπηρζοπβ : και _σεις καποτε £ οηβοι ( τοτε μπορει να- £ λ 0 η μονο του , 'Αλλα οι εφηβοι δυσκολευονται _τταντοτι _ να ομιλοδν _ελευ _^ ρα προς τ _, ους _γονεις των και κατα ¦ κανονα προτιμουν τους φιλους των , τα _μεγαλεηερο : αδελφια των , τους καθηγητας στους οποιους ι . χουν εμπιστοσυνη — και ιδιως στα οημσντικα ζητηματα . Το _τιυριωτερον _εινσι _, αν το _πηιδι- _ΕλΟη , να εισθε καλος ακροατης . £ νας σχροατης με _κεπεινοησιν . Αυτο 6 _ιΛαι « εινσι _δυσχολο για τους γονεις που εχουν την τασιν που πηνα ζει απο την ανη . ουχισν των , η οποια ειναι καταλοι τ : ον της Ιδικης των εοη _& κης _ηλυιισς , ΟΙ γο · _ΛΙ _< σκεπτονται ιιτι και _εκιιν . νυι ειχαν ευρεθη _^ οε _τταραμοι _:: _τκ . ριπτωσι , σε δυσκολη & εσι · και φο . _δουνται για το το παιδι των . * Επει . τα , 6 παρχ 6 ι ( - _κσι κατι αλλο . Οι £ - φηβοι ¦ ειναι ποινΒοτιι επικριτικοι εναντι των γονεοΛ _» των διοτι πιστευ ουν δτι οι γονεις πρεπει να ειναι παντοτε ειλικρινεις και να ομολο γουν δτι καποτε σφαλλουν και αυ , τοι , δτι ειναι αυταρχικοι Βι * αυτο ειναι σταθεροι χαι α μη ντρεπωνται τα παιδια των , _οΟτε και να δειλιαζουν μπροστα τους , Αυτη ειναι η δουλεια των γονεων που πρεπει να Εχουν εμπιστοσυνη οτον εαυτο τους , ΕΡ * : * Αλο πσιαν . ηλικια * πρεπει να σρχ ιαωμεν να _επι-& αλλωμεν _πειθαρχ ιαν στο παιδι ΑΠι Το παιδι πειβαρχει και δταν ακομη ειναι εξ , μηνων και οι _γονιις του λεγουν δτι . ειναι ωρα για υπνο και δτι θα το βαλουν να κοιμη & η ει τε το θε _>^ ι _ειτε οχι . 'Ο γονευς που τρομοκρατειται απο το παιδι του , δεν -μπορει- να το αγαπα και αργΙζ £ ι _$ . _/ _Οελα : του » να το ανταγω ντζεται . Και αυτο κανει το παιδι και ανησυχο και απαιτητικο . 'Εδω θελω να τονισω κατι : Δεν νο μ ιζω δτι υπαρχει ζητημα αν πρεπει να δερνομαι η οχι τα παιδια μας , 'Ε . κεινο που εχει σημασια ειναι το πνευμα με το οποιο _χρησιμοποιουμε τας σωματικος τιμωριας , * 0 γονευς που κτυπα ¦ το παιδι του δλη την _υ _> ρα διχως λογο και ατ _. λ £ ς _διυτι τα εχει με το κοσμο και δεν ειναι ευχαριστημενος με τον εαυτο του , δεν διδασχιι τιποτα στο παιδι του , εκτος , εννοειται , απο το να δερνη , καποτε και αυτο . Στο _τταιδΙ ( σημειι . ωστε , πρεπει νω _αρχιζωι | £ , να δινω . με ευθυνη 6 αθμ . ιαιως . Οταν το παν . δι εΙ α τριων , τεσσαρων η πεντε ε . των μπορει να βοηβηση στην τακτο _, ποιηοι των παιχνιδιων του , αλλα φυ σικα _ιιναι _εντελ & ς παραλογο να πε . _ριμενωμε δη θα κανη μονο του δλην αυτη την _ΙργοζΟια . Το σωστο ειναι να του δηλωση ο _γΟνιιυς . « Ειναι νο _μιζω . ωρα να τα _βαλωμε . στη _θεσι _^ ους * — και να καΟηση και αυτος κατω και να ωρχιση να τα βοηθα , Αλλα δταν το παιδι φθαση στην σχολικη ηλικια , τοτε μπορει πιστευω να κανη μονον του πολλας εργασιας Σε ηλικια 6—1 2 ετων μπορουμε να του _αναθετωμεν μερικος μνκροεργασι ας : να μαζευη τα φυλλα που εΛε : σαν απο τα δεντρα σιον κηπο και αλλα παρο ( ι _, οια : και να του διδωμε _παντοτε ενα μικρο χαρτζιλικι δια την _εργασιαν του αυτην . Και προ . παντος _^ πρεπει την εργασια αυτη και την ανταμοιβη του να του την _θυμιζωμε . _Βια μη το αφηνωμε να την ληο _^ ιονη _. α _&& υ _3 _τΧ _& _υΚΙΕΙΕΕΙ 5 Ι 2 Ι _ιΩΙε ν _& 2 Ι _& Απο 3 ης Αυγουστου 1959 αποκτατε ε ΜΙΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ ΖΩΗΣ ανευ πλη ρωμης ασφαλιστρων και ιατρικη ς εξετασεως , εγγραφομενοι εις ΤΟ ΤΑΜΙ ΕΥΤΗΡΙ 0 Ν ΜΕ ΑΣΦ ΑΛ ΕΙ Α Ν ΖΩΗΣ Ι ΤΗΣ | ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ . 1 εν συνερ γ ασις χ μετα των | ΒΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛ ΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ . 1 • | _αποταμιευοντας & Ι Λαμβανετε τοκον 3 % και ασφαλιζεσΟκ δωρεαν . 1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑ Ι | ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝ ΤΗ ΝΗΣΩ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ | ΤΗΣ Ι ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ . _•^ _ιυΙ _^ Μυιυιτν _^^^ ΜΓΝΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ _ΠΡΩ-Ι _ΒιΗ _ΕΦΗΜΕΡΒΣ - ¦ » ¦ ' _Λιευθυιιται .. Οπο ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠ Ι ΤΡΟΠΗΣ ν / . : ,. · : · , © -. _-: ¦ ¦' ' . Ε κ δ ο τ η ς ΕΤΑΙΡΕΙΑ « ΕΘΝΟΣ » ΛΤΔ Β ρ α φ ε ι α Οδος _Σοφοκλεους αρ . 3 , Τηλ . 2327 ? Ταχ , _Κιι . 349 . Λευκωσια —* . Κυτρου , 9 . · ' ' Τ η λ ε γ ρ α φ ι κ η . ΔιευΟυνσι ς : « ΕΘΜΟΣ ( } _Συν & ρομαΙ : _ΕσωηχρικοΟ : ¦ Ετησια £ 4 . 500 μΡ , ς , . ι _ΕζωτερικοΟ £ _ιηοιο ι . 7 . 500 μ _( λ < , _Εκαχτπι α > ν & ρο _( _ιη [ _Μιι _^ _υιινυικι 11 _ΙΟΛρ _» _.. ι . ι . ι _. ι ι · Ι Ι _, _ι ΔΙΑΝνΚΤΕΡΕΥΟΝ _ΤΑ _ΠεμττΒτ 23 'Ιοι > λ ( ου , Λευκωο ' α : ' 0 & ' Ιωαννου , ο & υς _Λιπερτη αρ . 10 , ΑΙμ . Σαββιδη , Μος _Σψλωνος αρ , 25 και Μ . _Τςοοφικ , _Λ 6 ος _Μι . _τζιτιε < _4 ρ _. 2 ρ . Λεμεσος : 'Αλ _* . Λαν _^ - τιρου , ωδος ΧατζηλοΙζου αρ · . 2 Αμ _^ _μυχοχττος : Χρ . _Χρυσοιποιχι ) ( . _οδυς _ΑΙοχυλου . · _ΛαρνοξΒ ΣΥ Σταυροι ! 5 η > 6 δ * ς Λ . Ν . Δημητριοι » αρ 3 Ι . ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟΗ ΠΡΟΒΡΑΛΛΜΑ ( Μηκος _κυικττος Ι 12 μ , ) 7 . 15 ΔελτΙον _ιιδησεων . 7 . 30 Α . _ι _-απημενα σας τραγουδια , 8 ΑΙ _τειΕοιαιαι ε 1 δι | σεις 9 . 02 _Μσοσιχη για Λους . 10 ΑΙ τελευταιοι _ευησεις . 12 , 30 _Λια _νυναικα οας οωλει Υ'α _^ _ητημαπα ττου οας - ενδιαφεφονν . 13 _* ελτ ( ον ειδηοεων . 14 , 02 'Ελληνι α τραγουδια . 14 , 45 _Παληες £ τπ _ _υχΙει . 17 ΛΙ _τελευταιαι _ειδησας . 17 , 30 Η ελαφρα _ασχηοτρο του Ε . , Ρ . 18 ΛΙ _τελεαταιοι _εΙδησεις . ' 10 , 45 _Τραγου & ια που οας αρεσουν . . ! 0 ΑΙ τελευταιοι _ειδηοεις . , 20 . 30 _ΙελτΙον εΙδησεων , 20 , 35 Εθνικη _ιιαφωαισις . 20 , 45 Τα χρονικα της _ιμιρας 2 Β 15 Ελληνικα τραγουδια _Ι 2 . 15 ΔελτΙον εΙδησεων , 23 . 30 Ορ ( ι _}< _ττρες χοροι ) . 24 ΔιλτΙον ειδησε λ _> , 00 . 05 Ο _, _ΤΙ _ακουοε _εωχαριοτα-. . ΑΙ τελευταιοι ειδηοχις _. _ιΤΛΘΜΟΣ _ΓΡΑΧΕΟΝ _ΚΥΜΑΤΟ Μ ( _Μι κος κυματος 31 , 23 μ . ) 9 ΑΙ τελευταιοι ειδησεις , 9 . 02 _δημοτικη μουσικη , 9 . 10 Μορφες του ! 1 . 11 ' Ελαιο , οα ε ) Αηνικα : _τρογοι _» . : · . α . 14 Νησιωτικα τραγουδια 14 , 20 · Η ελληνικη Οαλσοσα , 18 Ει > _ηοεις εις ρυο ιον _υτιαγορεΒχιιως . 18 , 15 ΚωΟε δισκος κοι μια _ειτιτο . ( Ια . 18 , 40 Δημοτικα τραγουδια . ιΟ , 15 _Σερφιωτικα _τραγουδιο : . 21 _Ιαληοι ελληνικα τραγουδια . 24 νλτιαν ειδηοεων , 1 . _ΔιλχΙον ' ειδη . χων . _{ ιοχα τε τους _φιλονς σας χα ι προπαντο ς ολους Χαονς μποηοΟν να _< 5 _ωσουν _υπιυθυνον γνωμην · ΟΧοι _ανμιρωνοΓν οχι τα _ψυγεια Μ Π 0 Σ Σ ειναι τα τελειοτερα χ ου χ ααμον . _^ ΛνΕΙΓ _πιτνιΙΙινΕΙτνΓΙιΤΙχΙΕΙΓ _^^ ΜΠΥΡΑ λεοντο ς _«——^^ —— ¦ —¦ — ' Υ _ιταρχ _ουν π βλλε _{ | ιπυρ _ε { ει τι μ' Κυ . _τ ρι «· _χι ' ι ν ανβραν , 'ΛλΟ ) _βλι ? £ · μ < , ) $ { _εχωρι _ζΕι ΜΟΝΟΝ ΜιΛ < 5 ια την αουνχριτ βν ποιοτ ητα χ « 1 τα _τριοε μεγαλα ιτλΓ βν { κτημ « ι « ΦΡΕΣΚΑ - ΑΒΝΗ - ΦΘΗΝΗ , ΠΙνιτ _ε ΛΙ 50 ΝΙΟ 8 _μβ τι ιν νε « ν γ « λ «{ ιι ( 4 τι · _κατ _α , _ανιι ικτικην τιιι Νβ «{ ΛΡΙΙ'ΠΙ _Ι η _οιοτητ β _} . ! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 22 _} - Η ΔΠ _& ΕΚΑΣ ΜΕΒΑΛΗ ΦΙΑΛΗ , ΜΙΧΑΛΑΚΗ Σ ΧΡ . ΠΛΑΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ι Ι ' . ρμβΟ 133 , Τιιλβφ . 3652 , ΛΙ _Ι ΥΚ _ΟΕ ΙΛ . ι- Ιι' ιι ι ' _ι-Ιι-τιΙ-, _ι- ' _-, ιιΙι _. !¦ _ΛΜ Α , , υ . ι } -. 1 _. ι 1 ' ' _—^ _^ _I _^ _ι _^ _ιι _1 _I _« _^^ _Γ _^ _ι _! _ΓI _1 _^ _Iι _1 _I _^!< _Ι _I _1 _^^ _ι _^<^^ _Γι _^ _ι _^ _ι _^ _ι _^ _Μο _^ _Μ _^ _ι _^ _I _^ _ι _^ _ι _^ _ι _^ _ιΓ _ι _, ΜΕΙΔ _1 ΑΣΤ Ε ΠΑΡΑΚΑΛ Ω ΙιΙν « ι 6 τι _τλβι _τΑ { ν 4 «{ _ΜιλληνιΗ _^ _ς « ωμ _^) _ι 1 «{ : μι τ Ην 4 _ηοΙ « _ν' αρχ Ι { ο αηοψι ωροα '· 8 μ , μ , τΙ ( _π * ροι _· ι οταα _βι _ι _τβυ το Ι ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΟΕΑΤΝ • _Κοινουρν / _ια 4 ιτιτυχΙθ ( τοΟ θιασου φ ΙΒΒ ' _ΤΤΤΤΤΤι-ΤιιΒ— ¦ ΒΤΙιΒΤι ' Τ ιΒ ' _ι'Ι'ιΙΤτΤ _. 1 ! _ΙτΤΙιΙ _. _^) _ιιηι _> ιι _> _Ιι'ι » ι _»» Ι _» _τιιιιιιιιι | Β _, * , ' _^ ι _* ' _* Ιιιηη ιωι ΡΟΚ « _εΕΛΛΕΡ . ' ΚΑΤΑ ΝΙΞΟΝ Συνωνυμ , _ος- με τον δρον « επιβ _ιωσις _ΑΝΤΙΠΑΟΕΙΕ ΟΙ _ΡΚΠΟΥΠΛΙΚΑΝΟΙ ΕΙ Ι ΥΟΥΕ _ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΟΥΑΣΙΒΚΤΟΝ , Ιουλιος . — Μετα την · εκλογιχ ην Υικην . των ΡεπουπΜ * ανον εις · τας _ιιροεδρικας , _εκλον γας του 1956 ( 6 κ , _Βιελ . οον Ροκ . _φελλιρ απεστειλε ιο _ωχαλουΟον τηλε γραφημα _« ις τον κ , Ν ( ςον : * Μεγα λη νικη κατοτπν _καταττλ ηκ , τικιις' προικλογικης εκσ * ρατι ( ας . _Ευχομαι _ττε ριοχτοτεραν Ιοχυν ιις χειρας σας » . Την * ι _, _ττοκην _εκεινην δ απογονος της _οΙκογενειας των _εκατομμυριουχων δι . ν « ιιχεν ακο _)^ - _τιο , λιηχως : φ λο _6 οιΙα _<· ΧΛ ( ι- δεν _εφοτ _^ ιαζε , τσ δτι καποτε βα _υιει / _οικει την _δυκτμιν αυτην _06-τε ' ομως κα ο κ , _ΝΙι , ον α · * Ι € . _ν . _ιιιατ . ' _τιαρ * ιμοιαν ιε _> Αις > ν , Το 1933 _ν α 5 ς 6 χ . _Ροκφελλερ _, ο _οποιος · Λτο _μεχρι- τ 6 τε _τκλαικως'α _^ ιχπο ς * ιΒ · _τωρυωοεινα _επαΛηΟ _^ του επισης ε . _ΥιXΖΟ _ _γ _^ _νρxο' _^ _γο _^^ δημοκρατικου αν _ _τιττωλοο-του-κ , _Αλερελ Χαρρι _ ιαν ? 1 ς την εκλογην . _κυβερνητσα της Νι « ς Υορκης , η οποια · _<& ω _* _ιιαι το -πρωτον βημα δια _τοτν Λευκον 01-* . ' - Ο κ . ' _Ροκφελλερ _ιΒναι ο αντ _! - _τ-οος τοΟ κ . _ΝΙζον , Βονος μιας απ , ο _τ & ς _τιλοοοιωτερας οικο _^ τ _^ _'ειας του κοσμου , ειναι _συμπαθητικος , Εχει _φωττογενειαν και την _δννατοτητα νω _εμφανιζεται , αναλωγιος των περιστα _σεοον _, ως ανθρωπος τοΟ κοσμου η _βνθρωττος τοΟ λσοΟ . Φιλος της συγχρονης _ζωγραφικης , £ χ « _οιαχοσμη σει τα _Και _< ρ _ ιιιον της Νεας Υορκης _εις το _Αλμτανυ με τρεις πινα _κας του _Πυχασσο και ωπο ινα _ιτ . ι α-* α των _Ματις _, Πωλ Κλεε και Γαν _Βχογκ ., ' & ττιοης ο _κυβερνητης της Νεας Υορκης ειναι φιλος της « προ . οοευτιχης τζαζ » _. Εκεινο δμως δια το οποιον _διακρινεται απο τας αλ . λας · π _# οχχ _^ ικατητας · του _Ριπουμ . _πλικανικου Κομματος . _ιιναα δτι δεν _θωρειται _απο την χοινην _ννωμην ως _« _μικροττολιτιχος _» , Ο ταν ερωτουν τον κ . ροχ _^/ λ , λερ εαν _^ κατα την-γνωμη ν του , το 6 νομα' και ο πλουτος του αποτελουν * _Τιολιτικον μειονεκτημα , ο _Κυδερνη της της Μ εας Υορκης χαμογελα και λεγει δτι , _ανηΟιχως , και τω δυο . αποτελουν _πλεονεκτηματα . Το υνομα των Ροκι _^ _ελλερ δεν θεωρειται απο την κοινην ννωμην _ου-νυνυμον της _χειροτερας μορφης καπιταλιστικης εκμεταλλευσεως , οΧλαχ _φιΧαΟρατα ας- Εκτος αυτου ( _πιστιΟεται δτι η οικονομικη ανεξαρτησιυ ενος πολι _τικου αποτελει £ , χεγγυον κατα της διο . φ 9 οραΙ . Η κυρια κατηγορια :, η οττοια _δΟ-^ φ . ν _αιοι να _ικτοζευΟη ωπο τους εχ Ορους του , ειναι δτι αντι _, προσωπευ ει τα συμφεροντα των μεγαλων ε . ιαι ρειων , 'εν τουτοις ο κ # Ροχς > £ Λ » λερ ειναι τοσον _« _αριστερωττερος _* α . πο τον κ . Νιξον , _υστε το μεγαλο _κεφαλαιο τον _δλεπει με _καπτοιαν κα _ χυ-ποψιαν . Ο προιλτολ . ογισμος τον οποιον _υπεοαλεν ε _( ς τι ΝομοΟετι κο-ν Σωμα της Πολιτειας της Νεας Υορκης προεκαλεσε μεγαλος _αντιορωοεις _, διοτι _τιεριιιχε οΟι , ησιν της ({ κ > ρολσ > Ιας των κερδων των μεγαλων εταιρειων , 'υστοσον . αναγ _· χ _< χ _ριζεται 8 τι ο _τιρουποΛ . _ογιεηιος ουτος € _Ιχεν ορθην οικονομιχην και δη _. _^ _οσιονομυτην _δασιν . Λεγεται δτι ιο _Ρεττουμττικσνικον Κο _^ ιμα και ο _οντι * τρΟ _€ . δρος Νιξον ειναι τοσον _αντιιταΟε , ις εις τους ανε _. ςαφτητους _ψηςοφορους ο ! οποιοι αποφασιζουν την εκλογην ι ωστε Οα ειναι _ευκσλωτοττον δι * _οιονδηττοτε Δη ( _ιοκικττικον υτιοψηφιον _ν _νικηαη τον κ . _Νιζον , ενα αντιθετως Οα ειναι _ττολυ δυοκολον _εις τον καλ . _υτε . ρον _Δημοκρατικον _υποψηφιον να ε . • _ΛιιληΘη του κ . _Ροκφελλερ , διοτι α . κμιδως ο Κυβερνητης της Βιεας Υ ,. ορκης ειναι Ιδιαιτερως δημοφιλης _μιιαζ , Ο των _ανιζαρτητων ψηφοφο . ρων , £ » πως _αιιεοεκ'νεν η _Ικλογη _το _^ . Οπως οι _περιοσοτε . ροΒ _κεφαλαι . ουχοι της Νεας Υορκης — Δημο . _κρσιικοι η _ΡετιουμττλικαιΟι ο . & ια 4 ιχ _ρον — ο -ι _^ _ΝΙζρν ειναι _αντιαττσ .. μονωΒ' _-κες . _Πιοχυε _ι εις μιαν _διαρκως _ι-ιιεκτι _^ _ινομενην _οικονομ- _^ : , ειζ την _αιυι , ηοιν ια » ν οοπανυν δια την ωμυναν την κοινωνιχην _-πρε-ΛΟιαν » : αΙ _ιτ > ν _ει _, _ωτερικην βοη _& αν ) στιως περιπου και οι οπαδοι τοΟ « Νιου _ιΜηλι . Ο χ . _ιΗι ζον ειναι πο > _ι ) _αυντηρητικωτε _, ρος . Δεν ειναι _ιιιοζζα απομ * _3 νωτικοχ , _< αλ ? , α δεν νομιζει < 3 τι η Κ υ _βερνησις Οα _ΤΒρειτει - α εν _3 _αρρυνη την _ιτιεκτασιν της οικονομ ιας διω της αΟι , ησεως των _δαπιΛ-ων της . Αντιθετως , πιστευει δτι θω πρεπει τα ζητη ( κ 2 τουτο νω αφει > ιι _εις την _ιδιωτικην _-πρωτοιουλιαν . _ΙΞ-π' αυτοΟ τοΟ Οε . ματος Οα _στηριζη την _εκστρα . τε ! αν του κατα του η . Ροκφελλερ ο αντι-προεδρος των Ηνωμενων Πολι _τειων . Το . επιχειρημα του δτι ο κ . _Ροκφελλερ ειναι τοσον _τΧΕιρετικυςρ _Ρεπουμπλικανος , ωστε να μην δυναται να : ΟεωρηΟη καν μελος το & κομ . ματος . πιβανον να Εχη _καττοιαν _απηχησιν _εις τας μ £ σοδυτικ-ας _ττολι _. _τειας συγχρονως δμως Οα ιφοδια . ο _^ ι του ς Δημοκρατικους με υλικων _προπατνανδας δι * αργοτερα . _'Ενηι ο προεδρος Α _^ νχαουερ εξακολουθει να ειναι η _δημοφιλεστε ρα _προσωπικοτης , το Ρεπουμπλικανικον Κο _^ ιμα δεν _ηδζησε την δημο . τι κοπρα του _μεταζυ των ψηφοφορων μετα την ηττον του του -παρελθον τος [ _Νοεμ βριου , Τοσον δ κ . ΒιΙζον _δοον και ο κ , Ροκοελλερ ειναι ευ . ρυτερον γνωστοι απ , ο οΙονδηποτε . Δη . _μοκραπικον υποψηφιον , με την εζαι ρεοιν του κ . Αντλα ι Στη & ε _ θσν ι . σως & ε _ιοαι του _Βερουσιαεπου Κεν . _Λντυ . Οπως η _υποΙιηφ ' . οτης τοΟ κ , Μι ςον δια την _προεοριαν εν συν . δυαι _^ Αω με _εκεινην του κ . _Ροκοελλερ & -ια την _αντιπροεδριαν Οα ητο ο _Ισχυροτερος Ρεπουμ _^ _λιχα-νικος συν δυσαμος , Ετσι και ο συν » 5 υασμος _Στη βενσσν ·— _ΚεννεΛτυ Οα ι _ το ο Ισχυροτερος των Δημοκρατικων Ειναι δ . μως ττολυ _αμφιβολον εαν οι κ . κ . Ροκοε _^^ ρ και _Κεννεντυ 6 α _δο' / βουν την _ττροσφοραν της _δευτερσες θεσεως Το πλεον ενδιαφερον _συμπερασμα απο τας ιαναγνωριοτικας _επιχειρη . σεις > των _υττοΗ'ηφιων κατα μηκος της χωρας , ειναι δτι αι εκλογαι του 1960 Οα εχουν ως κυριον Θεμα την εξωτερικην πολπικην , η οποι α * ιχει γινει συνωνυμος δια τους • Αμερικανους με τον δρον « επιβι . ωσις » Η ΟΔΟΠΟΙΙ Α Ο Διοικητης 'λμμοχωατον _Λνιιν . _οννοι _, ιιτι _εντιις ιου _πιιο . μηνος Ιουνι _οο _ι'ιοπ _< εν )) Οησαν £ 1 . 120 _-ιιοιποι' δια _χοιριτικα ο · διχιι ? ρ 7 α _εΙ _τιρ · _Επαοχιαν 'Λμμο / . ωοτον . Ο μεσος Προς τιιν _ιργατιιιν των _ηπησχοι . οινενων _καθημερινως ει τα εν _λογιρ _ΕΟυι Λ _η ' κ > 7 ετο εις 71 . Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠ ΟΡΙΑ _ΕΛΑΤΤΟΙΗ ΤΑ _ΝΑΥΛΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΚΟ , 22 ( _Ριοιπεν ) . — _, _Ενποοσωποι τοιν Ο _λνμιιυιχων _Αεοογραμμων εδηλωπιιν χθες ιιτι η ιν λογιο _υτιιιρειιχ θα _Λγο-ΟιΙ , _Τ _!) ( Ιεοοακ _«(|> η τΛιο » « Ντε _ΧαΓιλλαντ Κομητης » δικιι να _αΝ · _τιιπνκς > ιΟ ' | _εις την , _αινξησιν των δοι / _μι'λογιιι ) ν των _χιετοπιν ονμι ( _- ( ο ια μπα των Ι ) _ς > ειτανικων 'Λ _ι _οογοιαιμων « ΙΙ , Ε . Λ . » . 'Ο _ΒΙςιοεδροι των _Ολι-μ , _τια Μιιν Αεοογραμμων , κ . _'Λοιοτοτελης _'ιυναα ης , και ο _ΒΙυαιδοος της « Γ . ΕΑ . > , Λορδος _ΚιρτλοιιΜα , κιΒιινεφω _· ησαν ο ' ιιο > ς < ι ! _6 υο _ιταιοειαι _συνεογαοΟο & ι ι . τι των _δοομολογιανν _μεταξυ Λονδινου και 'ΛΟηνων ως ν . _« 1 εις την _, _Ανατολικην Μεσογειον . Η ο ·> μ φωνια _αιιιη _αναμινεται νι _» _ι'Λικχιο < ιιΟη _ιισετι χκιΛ της _Ελληνικης Κ » βι _ - σουν τα _εισιτηοια , ως _Αιιοτελρσμπ της συνεργασιας τον _. ΕΠΕΤΥΧΕΝ 0 Ε 8 Ν 1 Κ _0 ΦΡΠΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΛΠ _02 ΣΕΡΒΙΟΣ , 22 ( 'Λνταποκοιτου (« ις ) . — Την , -η ιο . Κ >· _οι « κιΙν , διεξηχθησαν _τχλογια πο 6 ς Λναδειξιν νια-ς ε . _ιι τηηπιις τηιι _Σιι · ε ( _ινατικηΒ » Παντοπωλειου γου χοχιιου _μιις . Ο συνδυασμος των _ΕΟνικικρ _^ ονων σ < βματ _(( ων του _χωοιου μιχς _κατηγαγε _ΟριαμΟευτιν . ην _Ακιγι , ι - _ναδειιας ο ) . α τα μελη τη Επιτροπειας , ητοι δυο Ιν . του Ε . Ε . _2 ωι « _ιτειου _( δυο εκ της ΠΕΚ χαι ι ' εχ του _κτηνοΒΟΟ _^ _ιικου _Συνδεσμου . ΟΙ εκ } _χγεντε ειναι οι ακολουθοι : _Λευτερης Χ Ανδρεου , Νικολας _Κριιαε :, Χρι _εποαοοος Χ _Φιλιππον , Κιοφντος _Χριοτοο _/ ορου χη ! Ανδρεας _λιατΟαιου . 10 _Ι Α _ΙΙαΙ ΤΟΥ ΒΑΜΟ Υ ΜΙΣΕΛ ΝΤΛΛΕ 29 ον Δεν μ * _εολε-πο , δεν υπηρχα γι ' αυτηνι Επειτα , © γηκε αττο το δωματιο Ο _Μπερτραν την ακολουθησε . Ακουσα την πορτα ν * ανοινη και να ε . _αΛακ . _λεΙνη , Ο _Λ-τηρτραν θα _ττερπατουοε _εηα πλευρο της , _^ _διπλα στο κιγκλιδωμα του Κηπου του Λοι > _ιΛμ ΑΛ _^ ΡΥ _^ , _Ποιεε ηταν _εκεινη που _κατηΥΤ _^ λΧ _^ ' τι 1 ν _^ Π _^^ τι > τν _ι Κι _^ φωνο Η Φλορανς η η Διανα Ποια ηταν εκεινη που ο Μπερτραν αγαπουσα περισσοτερο Ποια ι _^ ταν η πιο ποταπη Προχωρησα , 9 ιλυποπτΒΙ στον δια & ρσμο _. _'Ηταν χορις φως . Κανενας ψιθυρος , δεν ακουγοταν πι σω απ' την πορτα της εισοδου 6 που ακουμπησα τ * ουτι μου για λιγα _λετπα , Ημαστ £ στο πρωτο πατωμα , = αφνικα # η μισοκλεισμενη πορτα ανοιξε , κ . ι · ο Μπερτραν μπηκε μεσα . Με ειδε να περιπλανωμοπ , και Οα πρεπει να « _τταλα _& ε .: — ΤΙ συμ _& αινει , Μονι κα Π κανεις _οτον προθαλαμο — Η θεια Μαρθα ειχε μια γατα που _βρισκοταν ολη την ημερα πι . σω απ' την _τιορτα για να την περιμενη και να την _υποδεχτη .... 'Ο _Μπερτραν με τυλιξε μ' ινα ομορφο _6 _? _ιμμα , λιγακι _συγκινημενο και τρυφερο . Ξαφνικα , με _σηκωοι σιην σνκ < _τ ιω του και με μετεφερε στο _κρεδαπι μου # Εχει _Πμεινο ακινητος και με κυτταζε πολλη ωρα . Αναρωτιοταν κι * αποφασιζε . . Λλ _ λα Εμεινε σιωπηλος για τις αποφασεις του , Επειτα η _Αντωνινα μας φω αζε να -πα ( ι £ νω © αμε _. ' Μ συζυγικη μας μοιρα ακολου . θουσε ασφαλως £ να πσραι _^ ε . νο δρομο ¦* Ηταν _φοενι , ρο πως ο Μπερτραν ςα _ ναγυριζε οι μενα , παραξιενευοταν αφηνε των εαυτο του να -νοητευΟη κατα καποιον τροπο , αλλ « 6 χι εντελως , ΜοΟ στερουσε το ουσιωδες . Επειτα απο πολλη σκεφι , νομιζα πως _καταλαβαινα την _αιτια που τον εκανε α _συγκρατττται _^ _Φοβοταν ! Κατι ο εμενα τον ανησυχουσε .... Η πρωτη μου διαγωγη , οι αμολο . _γιες μου , το σπασμενο μου ποδι , η _εΟΟρετυοτη π > Λτη μου , οι πεντε μη . νες μου ατο κρεβατι ., Ψυχρη αρραβωνιαστικ ια , Ολιι * ρη _ουζυγο _^ _ι ειχα σβησει _εκεινο που δεν _ζαναναΦει _,. θα ημουν μα « χολη συζυγος » , θα ειχα ενα παλτο απο βιζον , θα _δενομουν την Διανα η την Φλορανς . _.. Λυτες οι σκειιιεις με Γυθιζαν οτην πιο μαυρη μελαγχολια Ι — Το _ΛουξεμΦουργο _ιοιεκζει με γαπωνιζικο πινακα , ειπε ο Μπ * ρ . τραν , ΑΟρια Οα _ιανη _χ _« Χ ) , --Και μεΟσυριον _ειντιι η _π-αραμο νη των _Χριστουγεννων . — Ναι , μεθαυριο ειναι παραμονη Χριστουγεννων , Στραφηκε , προς το μερος μου : — Παντως , Μονικα , πρε-πει να κανης καποια προσπαθεια ! . Δεν το λε ω αυτο , παρα για σενα μονο . Πρεπει να _« προσπαΟησης να ζης Ο - πως ολος ο κοσμος . Να _επιυληθης λιγακι στον εαυτο οου . Θα φορεσης το πιο ωραιο σου φορεμα και Οα παμε στο _ρεδεγιαν _, θα σε σερνω οτι * τα μπρατσο μου δπως Κνας _σαλτιμποτ / κος σερνει την μαγεμενη του κουκλα .,.. Γγηκαμε δεκα λεπτα μετα το φαγητο . Στην επιστροφη Β ) _μοι .-ν χλω _ μη , Και την επομενη _ΕΦρεχε _ραγ-δαι α . Δεν βγηκα , — ΕΙλι κρινα , Μπερτραν σε παρακαλω να μη _επιμεινηςι Δεν αΙσΟα ι _^ ιαι αρκετα καλα _> _' ( α να παω σ' ενα ρεβεγιον .,. 'Εσεις © α χορεψετε , κι ' εγω Οα _καθωμστι μαζι με τις μητερες , μεσα στο μπουντου _. αρ , Το _ρεδιτνιον ειναι εν _· α πολυ μα κρυ και πολυ ευθυμο πραγμα .. — Δεν Οα επιμεινω , ειπε δ Μπερ . τραν , αλλα λυπαμαι πολυ , _Αυτο ηταν ασφαλως αληθεια . _Εκεινο το βραδυ ειδα Ενα δ . νειρο : Ο Αλεζης ντε _ιιαρνερεΛτε με γυρευε _σιο Παρισι για να μ ' εκδικηΟη Ι φαινεται πως 9 · αναστε ναζα μεοα στον υπνο μου . 'Ο Μπερ τραν απλωσε το χερι του και το αι φησε πανω στα μαλλια μου . Αυτο με _ζυπνησε . Ο Μπερτραν εφυγε με τη _βροχ , η _ζαναγυριοε με την _& _ρε _^ , _^ , _φτερνιοτη _κε , κι ' ΙγκοπασταΟηκε μπροστα ατη φωτια . Α ρχισα να ραβω καποιο κουμπι που ειχε φυγει απ' το _σεχκκακι του . Διηγηθηκε μερικες _ιστσρι ες του δρομου , αλλα δεν μου θυμι - σε το _ρεβεγιον . Εγω δμως το σκε . πτομουν συνεχεια . Οχι μονο δεν ενοιωθα την επιθυμια να παω , α / Λα ειχα αποφασισει να 6 ρω στην απαφασι του Μ > _περτραν μια αποδειςι _. .. Μιν « ως επρεπε να πω αγαπης Μη _ πως επρεπε να πω καλωσυνης _: 'Η περιεργεια _ιιε κατετρωγχ λοιπον , κα Θως κι * η ζηλεια , Στο δειπνο δεν ειπς παλι τιποτα . Η ωρα περνουσε . — Αληθεια ειπε ζαφνικα γελωντας η θυρωρος μας κανει δωρο ινα μικρο ασπρο γατακι — Δεν ειμαι εξαιρετικα _Ικανοποι η μενη γι ' _συτο ειπε η Αντωνινα που γυρνουσε γυρω ατ το μπουφε . Η ωρα περνουσε __ Δεν μπορουσα πια ν' αντεξω σιην αναμονη . Να τον ρωτουσα Πηρα Ενα πορτοκαλι , τα δαχτυλα μου ετραιαν , Κι ' αρχισα να κυτταζω τον Μπερτραν μ' Ενα βλεμμα ερωτευμενης , που βλεπε ι τον αντρα της ζωης της να _φευγη μ' Ενα πλοιο ,,. Εκεινος δεν αποκριθηκε στο ερωτημσπικο βλε _μμα _μου ( αλλα ηξερα , ημουν σιγουρη πως το ειχε καταλαβει . Μετα το φαγητο , _ξοΛακαΟηοε μπροστα στη φωτια του μικρου σαλονιου που ηταν διπλα _οτ , ο δωματιο μας . ΚαΟησα κοντα του . Μου χα' _^ δε _«} _ε τω μαλλια χωρις κανε _ _ο : πα _^ 0 ος . Μηπως δεν πρεπει πια να περιμενω παρα αυτο το ειδος του χαδιου που μοιαζει με το χαδι ενος χορτασμενου συζυγΟυ Σηκωθηκε για να παρη τα σιγαρα του , — θα πρεπει να της βρω κανενα δωρο για την Πρωτοχρονια , ειπε καπνιζοντας — θεε μου για ποιαν ΛΥΡΙΟΗ : Η συνεχεια . ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΚΙΜΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ Σ , 22 ( ΤοΟ (' _αταποκριχου μας ) . —Την παοελ Οουσαν εβδομαδα κατεπλευσαν ει ς τυν λιμενα Α _( ιμοχωστου 20 πλοια . Ει ς τ & ν λμιενα τη . _τ < 1-λεως μας _ναυλοχουΛ σημερον χα ακολουθα _Ατμοπλοια : _« _Καυου .-? . ο » , επι του οποιου _φορτωνεται Υενικον _ιρορτιον δι' _Ηνωμενον _Γασιλειον , _<< ι _> λορο 1 > , _ιΓωρνοο _, < Ε ιπαιαο _Ροουτζ > , και ιΦα (< ι _· γουευ 1 _ . _Αναμενομαι να _καταπλιΜοιΒν ει ς ταν λιμενα Α μμοχωστου τα ακολουθα _ατμοπλοια : _« _Μπηικαρλο » , « Λημνος : » , « _Μπρεννε (? ο > , « _Κανρατια , _« Γορεα > , _« ΧηΟμοαρ » , _« _Τζει , ιεν » _, • _τυαραδζιν _» , ιΜαγγαι . ια _., < Γε · ν ! σιαν > , ι'Ιονιαν » , _ιΒΛστριδ » και — ιαιλιαν _* . ΔΙΕΥ 8 ΕΤΗΣΙΣ ΕΡΒΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦ ΟΡΩΝ Προχθες την _πρωιαν _, ο _Βεντκος Βραμματευς της « ΣΕΚ » κ . _Μιχαι |? . Πισσας , συνοδευομενος υπο του περιφερειακου οργανω Τικου κ . _Χιιρ . Χ Στυλλη , επεσκεφΟη το εις Πενταγυιαν αγροκτημα _Ξεροποταμου χ αι συνεζητησε μετα . του εκει Διευ Ουντου _διαφοοα _επανγει _^ ιατικης φυσεως ζητηιιατα και ιδιαιτερως τας σχεσεις _σνντεχνιων και εργοδοσιας , εφ' ων επηλθε πληρης σν | ιφωγια . Αμμοχωστο ς , 2 ι ( _ιοο _ανταποκριτου μας ) . — Εις πραγ ματοποιηΟεισιιν προχθες _τι |' πρωιαν συναντησιν _εκπροοωπων του 'Εργατικου Κε · τρου της πολεως μας μετα του υπευθυνου αξιωματικου του _στρατοπε δου « Ρυγιαλ _Οουλστεςι _Ραι-Τολςι _· , διηυΟετηΟη _διαιρορα η οποια υφιστατο _( ιεταξυ εργατων του _ανωτιρω στρατοπεδου και του εν λογ αςιο _> ματικου . Ο αξκηιιατικο ς υπεσχεΟη να | ιη _απολ . _υστ ) ει ς το | ιελ ) . ον εργατας και δι' « _Ιανδηποτε αναφυομενην δια _< _τοραν να _διαπραγ ματενεται _μετ ' _εκπροσι _. Ι , _κιιν του Εργατικου _ΚεΛΤρου . ¦ 'ην . · ν ' . ' Το Αναψυκτικο _ιηο Φιλο _ξενια * : • -4 _^ / ι / Ο , ι ' _^ ν _^ Μ _^ 9 _|^^ 7 _'ι _μφ ι _κλΜτ _Μι : _ΛουχΚ ο _Χριοτββιιυλ _·» Λτ _ιιν ¦ Ι _ιιοβε »» 11 _^ . ' ' ¦ Λιυκυο _Ιοι _, Κυπρ β _ , - % . . , ΛΜ ΙΛ . , ... «(« V ι * ουτ _? ι · _Ι 4 τι | σιν _ι ιι η _·· ρΓι _· _0 Λιη _0 ΜΛ | ΝΙ » ¥ « ΤηΧΙ _» Ηνβ ι / ι _^ . Ια _ηψι - Α « ι » _τΗ IX » . Ι _^ _ιρ _ιιπ [ Μ ** Κ «>* _Κι « Υ 4 _# » ι _% Μ . Υ _« Η . ιιΑ ΙΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ _^ Η | 5 Το _νιοτενκχ ον , και _ι φωδιασμινον μι συστημ α _χλιματιαμαυ ( αιαρ χχ _οντισιον ) 3 ) χ αι μηχανηματα σταθερ οτη τας ( _σταπιλαιζερς ) Π ) χ ΜΠΡΕΝΝΕΡΟ' Ο' αναχω _ρ η- | ! στ | ιι Αμμοχωστου την Παραα χ ενην , 24 ην Ι ονΧιου , 1959 , _ιοραν 5 μ . μ , και απ & - | : · , Λεμεα & ν _χ ην 25 ην Ιουλιου , Ιβ υβ « αι ωραν 12 ην _μεαημβρινην χ ατ ' ευθειαν ι ! ια 8 ΡΟΔΟΝ , ΠΕΙΡΑ ΙΑ , _ΝΕΑΠΟΛΙΝ χαι ΒΕΝΟΥΑ , δεχο μενον μονον ΠΡΩΤΗΣ | ι θεσεως _ιπιβ α τας χαι φορτια , | _| ΠΡΩΤΗΣ θεσεως Ιπι _β αιαι γινονται _δεχχ οι δια ΑΟΝΔΙΝΟΝ μ _ισ ψ _ΒΕΝΟΥΗ Σ- | _^ — _Αποταθ-ητε _ι γχ αι ρως ηρ ος τους 3 | κ . κ . Α . Λ . ΜΑΝΤΟΓΑΝΗΜ ΚΑΙ ΥΙΟΥΣ ΛΤ _1 Βενικους Πρακτορας _της : « Α 4 Β » ΙΑΤΙΚΑ » ΛΑ · Ι'Ν | 5 Λαρνακα — Λ _, _βμισον — _Αμμοχωοτον — _Λευχω _οΙκν | ! Κυρην _ιιαν : . Δ . ι _εεερην χ « 1 _ΥΙοιι Λ . τδ . _, | ι Πα φβν : _ιτιφοιν βν Ι _ωχννΙ _ι 5 ην κ « Ι ΥΙου _{ | ω } χαι προς ιλκ τα « _νεννω ριομενα γραφ £ Ι « τ « 5 ιι _31 _ω ν . | ΝΕΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ 1 _ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΓΟΗΣΙΕΛΑ ΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΝ ( Επι της _οδου Λευκωσιας ) Ο κ , 'Λνιρ _ιαι _Νιχολοιιδη _ _Μιτ ' _ι υχ » : _ριοτιΙβεΗ { ννωατ _βποι _ιι την ιιπ ' « _ΟτβΟ αναληΨιν της _ιικχβιριαεος _τβυ _νιου ηΗΗ _ηι Ηι ι - ςιελα _ηηρππΜρ οις χαυ _Ιργοαιηαιον ΚΤΚΟ , ι ' . ιΙ Β _> 7 ι αηαυ ΛΙνΗ < ι > αΙας ~ Λιμισαο , Κ ( τβ _νιβν τβΟτβ πρατ ηρι _ων βα _ηωλο & _νιαι _ΙΙβι'ΕΙνιι , αυνιΙ _βπι Χ _«» ι βυπ _βροιιλ _Α , _Βκαζβιλ , _πυτρ _ιλιχιον ' , _χ « 9 ω { χ « Ι Γλ « τα λιπαντικα τΠ { ιι _βλλ , βα π « ριχ _« Β 0 < ι ιι _ιτραι τ βυ ( * _ΟνοκινΜτιο _τ α { Ι «« _λυΒ ερ _» ιυν ' _Λτη _ι { ν >/ ιι ) ρ βτ ιοι { . ΝΕΟΝ ΓΙΓΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ — ΧΑΡΤΟΠΟΛΕΙΟΜ ΕΙΣ ΛΕΜΕΣΟΝ Χ , ΧΑΤΖΗΑΡΑ Π Η Εναντι Β _ραφειαιν Διοιχζ ητηρι ου ηοΧ ηαρατιλενρο 3 ς Βραφει ων ΕΔΜΑ . -Α-— Θα _β ρητε _ιιλα ια ΣΙαιδι · χ α 6 ι 6 Χια · —ΑΜικρους ηρωας , _χΧασνιχα τεαραμυθαχ ια χΧη · - _*—Πλουσια σνΧΧογη 6 ι 611 α * ν 'Ει ληνων χ αι _Σι-νων συγγραφεων - * - Οια τα χαρτικα ειδη Ιια _Βρα _φεια κλπ : ΕΤΣΙ ΤΡΩΒΟΥΝ 01 ΚΙΝΕΖΟΙ- ι : · 'ιΒ _Αμεριχ αν ' ις ηθοποιος Ντοροθυ Μυλον εχ _εΧιοε τους γαμους της , τελευταιως , ιις το Χογχ _Κογχ με χ ον Βαλλον ηθοποιον Ζακ _Μπερζερ αχ . τον τεως _ουιυνον της _Τξιντζερ Ροιζερς , η _ι / ιοια χ αι τον ειχεν εισαγαγει ει ς τον χ υχ _λον του ΧολΧυγονο . 'Ανωτερω , δ Μηερζεραχ δειν . νυει εις την γυναιχ α του πω ς τρωγουν . . . . χιν ? _ζισχ ι ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 2 ΥΤΧ 0 ΡΟΝΑ ΠΡΟΓΛΗΜΑΤΑ — ¦— ' . ιι — - ¦ ¦ __ ¦¦¦ ι _,- _.. , — . „¦ — - _! _, . . 1 ' ' _Ε ' , ¦ ¦ ' _¦¦¦ ' ¦ - ' Οικονομικαι και κοινω νικαι _συνεπειαι ¦ Υπο του χ . ΜΙΛΤ . Π . _ΧΑΧΟΛΙΑΔ _Γ _ ( Συνεχεια ιχ του χ θεσινου _^ 7 Β . _τλι ' ιοη « υτοματοποιησι . εχει _εΙσαχΟη εις _ιλιιχιστα ιογοστασκι , «) . λα εις το πλιιστ & ν των επιχιι ρι ' _ισειον η εισαγωγη ειναι βραδεια ν . _αι ως _εΛΙ το πλειστον περιοριζεται εις _ωριαιιε να μονον τμηματα . 'Εκτος τουτου δεν προσιδιαζουν δλαι αι δραστηριοτητες εις το _σιΟτιη · μα της _αυτοματοποιησειος _, το οποιον _εραβμοζεται ευχερως εις τυ _ρε-, ντσ . αγαθα , δη ?„ τει διυλιστηρια _ι'λωΟιν , εις τας _χη · μικας οιοιιηχανιας , ει ς τας _(» _ιομηχαλιας _τροιμ ' ιιιον κλπ . Ακομη και ε ! την ( ιιομηχο , νιαν _ατιοκινητοιν , ο . του η _αυτοιιατοποιησις εσηιιειωσεν Ι-κανοποιητι κην _προοδον , κατα την ννωμ ην των _ειδικ & γ μονον το ημισν τυιν σταδιων τη _κατασκευης ουνα · ται ν' _αυτοματοποιηΟη . Κατ ' ακολουΟιαν των ανωτιρω σκεψεων αι _ζοιρεραι εικονες περι απροσδιοριστου ε / . τασεαις τεχνολογικης ανεργιας ειναι σαφως υπερβολικοι . Εαν δε _) . τγ φΟη ι _' _. τ' _δηΛν 6 τι παραλληλως προς την _αυτοματοποιτισιν αυξανονται τα λοιπα επαγγελματα , υπαρχει _φοΟιος ιιτι η _αυτοματοποιησις δεν Οα δρη την στενοτητα _της εργασιας . Το φασμα της τεχνολογικης _Λνεογιας _ες αιτιας της προοδου της αυτοματοποιησεως ειναι μαλλον ανα » ινησις των κοινωνικων συνεπειων της εκ 6 ιομηχανισεο > ς χ _«· τα τι ) ν , _τροιτττν _Οιομηχανικην ε- ποχην . _'Τποστηριξουν τινε ς οτι προκειται ημων δευτερα _Οιομηχο .-νικη επαναστασις ητις Οει ονντπιφεοτι τας γνωστα δυσμενεις συνεπειας της πρωτης _βιομηχο · νικης επαναστασεως . Δεν ειναι υμως ορθον νομιξομεν να _ομιλωμεν περι _επαναστασεο > ς υπο τοις συνΟηχας ας ανωτε ρω Λνε , _ττυξιμιεν . Π _ ροκειται | ιαλ ? . ον πε _« 1 σταθερας και συνεπους _περαιτερο > εξελ / ξεως της _διομηχανοποιησεως . Ο αυτοματισμος δεν ειναι τι το απολυτως νεον . _Σ-ημειουται οτι απο του 1784 _ελειτουργησεν εν _Ιινιομεναις _Πολιτειαις Γ . Α . αυτοματος _ιλετιρομυλος , εις τον οποιον αιιο της _αφιξεοις του φορτιου _μεχ < ιι του _τελικου προιοντος ο ανθρωπος δεν _σιτνκπραττεν εις _τιρ · & _ιαδικασιαν της εργασιας . 'Ε _, χι σης ο υφαντικος-ι στος ( αργαλειος ) του _^^ _ι _^ _ο _^ _ιια _^^ _1 _, 1801 , ειναι αυτοματος , _υιριι . _νοιν Β « _διαςιορα σχεδια μι την _ΟοηΟειαν του διατρητου χαρτου . 'Εν συνεχεια ανεκαλυςρΟη πληθος αυτοματων μηχανων . Πε ραιτερω υπαρχουν και οι αΙσΟανομενοι φοβους περι ιλ · _λειμματιχου προυπολογισμοι του εργατικου δυναμικου των βιομηχανικων χωριον και οη εις το προσεχες _μελνΛΛ ' . Το ελλειμμα τουτο εξηγειται ( ιιολογικως , διο τι ι ) αποδοσις τιιν ηλικιων μεταξυ των 20 και 65 ετων . εκ των οποιιον προερχεται ω εργα-Ε , υμι . νο πληθυσμος , αυξανεται ( _Ιραδυτερον των μη παραγωγικων ομαδων . ΟΓτω δια τας 'Ηνωμενας Πολιτειας Γ . Α . υπελογισΟη οτι ο _πληθυσμος Οιι αυ ξιηΟτι κατα τα 10 προσεχη ετη κατα 80 εκατομμυρια ιχ χων οποιων ομως μονον 7 εκατομμυρια _εχουσιν _ηλικιαν -μιταξιι 20 και 00 ετων . Εκ των 7 εκατομμυριων μονον 4 0 α απασχοληΟωσι δια τον β : ο . · τορισμον ενω οι υπολοιποι Οα ειναι φοιτιιται , οικοκυραι , αναπηροι _κιΛ . Αν παρα την _αδξησιν του _,-Ο . ηΟυσμου το _Οιοτικον επιπεδον του 'Λιιερικανικου λαου προκειται να εξακολουθηση _υελτιονμενον καβ' δ μετρον _εσηιιειωΟη 6 ελτιιοσις κατα τει _τελετταια 25 Ετη , τοτε η παραγωγη πρεπει να σιγμειωση αυξησιν κατα 40 % . 'Αλλα προδηλως με προσΟετον δυνα μικον 4 _εκατοιιμμριων δεν ειναι δυνατον να _επιτευχΟι ) τοιαυτη _γιγιιντιαια αι 5 ξηοχς . Τουτο δυναται να _κατορβωΟη μονον εαν κατ αστη _παραγωγικωτερα η εργασια δια της αναληψεως υπο αυτοματων μηχανων των _( ιεχρι τουδε μονοτονων _χειρονακτικων εργασιων . 'Αναποφευκτον ειναι υπως η _αυτοματοποιησις _συμπαρασυρη _ι ' . ς την καταστ _^) θο _/ ην πολ . _' . ας μ *· χ οας επιχειρησεις χ αι ι · χμεταλλευσεις , υ , _τως -τουτο σι > νε 6 η κοιτα την ( Ιιομηχανικην _εξελιξιν των δυο _τελευιαιονν _αιωνια ν . Επισης η τεχνικη και η οικονομικη εξελιξις ηγαγον εις την δημιουργιαν μεγαλων _εκμεταλ . _· λευσεων . Πληγ ομως οΚτε « 1 _επιχε _ιρησεις . και αι ικμεταλλΕι' - οει ς ειναι δυνατον να _αυξανιονται εις το διηνεκες , ουτε η _μιικρα τεχνικη κοι οικονομικη ε-. _ξελιξις κυ . _τεληιι ν εις τον _Αφον , _νιβμιν των μωρων και μεσαιων εκ 4 ι _£ ττιλ ? . η · βΒ < ι > ν . 'ΑντιΟετον ια _μικραι ι . ιιι μεσαιοι εκμεταλν _?^ : υσεις , ε . τετι . _~ ον _βιι ' ι της συνεχους _αναπροσαρμογης , να _διατ-η ρηΟωσιν _εις τα π ? . αισια της κεοκιλαιοκραιικην κοινωνιας και οικονομιας . ΛΙ στατιστικοι διαιαστο ') νουν ζωηραν _Ονησαιοτητ < ι των μικρων επιχειρησεων 6 Χ / Λ και εξ ισου ζωηραν γεννητικοτητα . Λυτη αντη η αυτοματοποιησις Οα φροιντιση δια την σνν τηρησιν των μικρων και μεσαιων εκι _ιιταλλευσεων , διοτι η 6 « - ομηχανια των αυτοματων μηχ «· νη _( ιατο ) ν Οα ενδιαφερΟη να κ « - τασκενκ ' ιξη αυτοματους _μηχανεις και δια τας ιακρας εκ | ιεταλ _)^ ι > σεις . Η αναππυξις της 6 ιομη · χανιιις _αυτομαποιν μηχανων 0-α εχιι ως συνε . τιιαν την _μειιοσιν του κοστους _τουτιον , του & ' _υπεο Οα διευκολυνη τας μικρας _επιχει ρησεις _™ προχωρησωσιν εΕς την _μτρικην _αντοματοποιησιν . Παρ' _δλαις τας κοινωνικας και οικονομικα α-ναστατυ ' _κιεις οιπ · νες Οελουσιν εκδηλωΟη ως συΛ ' - _δρομα φαινομενα του αυτοματισμου , πρεπει να συνομολογηΟΛ ο ' τι η αυτοματοποιησις συ _} ι 6 _αλλει ουσιο > δως εις την ο ' _ικονομικην _προοδον . 'Η αυτοματο . το _. ιησις της _παραγωγης με ττιν πληρη εκμεταλλευση · των τεχνικων δυνατοτητων τας οποιοι παρεχει δ αυτοματοποιημενος ! βιομηχανικος εξοπλισ ) ιυς , 6 οη-Οει εις την αυξησιν του _εΟντκου εισοδηματος , διοτι δια του αυτοματισμου _αυξανεται η _παραγο _> γικατης . 05 το > _π . χ . _εις _δςοδ _*· κα _ΟλλΛινδιχας _οιομηχανιοες ποδηλατων _διεπιστιοθη δτι η κατασκευη του αυτου τεμαχιου απι ' ιτει χρονον _κιιιαινοιιινον μετα ξυ 14 και 08 Λεπτων της ωρα η α και 33 η 3 και Π κλπ ., διαφορα ! _ποαγιιατι τεραστιοι , δηλωτικοι των δυνατοτητων βελτιωσεως των πρ >< ιγματο > γ . Η _αντοματοποιησις επιτεινει την _ο-ικονομικοτητα των εκ | ιεταλλε « _5- σεων αιτινες _εχουσι την _ευχερειαν να εγκοπαστησωσι το νεον συστημα . Πλην ομ <» ς , ως ανεπτυχθη , υφιστανται και αντιο ροποι δυναμεις- ανασταλτικοι τη : πορειας προς αυτοματοποιησιν . _Λυτοματοποιησις ειναι τβν τυσημος με εχενδυσεις _( ιεγειλων κεφαλαιων . Η _διακινδυνευσι μεγαλου « εφαλ . _ω ' ου _ανακοπτ-ει την επιχειραματικην _δραστηρι _^' _τητιι :. Η _σινθεσι του παλαιου και κατα μειζονα λογον του νεου κεφαλαιου και τα εντευθεν σταθερα εξοδα ειναι Ισχυρα « ι · νασχετικα στοιχεια δια τιιν _οιζικι _> ν και (' ιποτομον | ιετα ( Ιολην της παραγωγικης διαδικασιας . Το Οε ) ιο των ιξοβο > ν _συνδυαζεται επισης με το προβλημα τη _μεγαλ , ης _ευαισιησιιις ιναντι τοι ' περιορισμου των δυνατοτητων διαθεσεως των προιοντων η _ευ > _- λως με το προβλημα της διισχ * - _ρους προσαρμογης προς τας οικονομιχας _βιακυιιανσει ς , _χυριι'ι κατα τας _πτιοτικας φασεις τη συγκυριας . Δυναμει ενο ς οιονει φυσικου νομου , δπως . _τοο κυ . τ , _τει απο τι ' ιν Ισχοο ! - αν του ανθρωπου , ουδεμια δυν « ι · μις δυναται νοι ανακον _) η | _τιτν α « - _ξιιμε . νην εποχην του αυτοματισμου , ητις υ , _τοσχετσι την _ιξ _, _-νν _) ιοκιιν του βιοτικου _επιπεβοιι των μεγαλων _^ _ιαζδν της ανΟ _ροιποτητος και την Λπαλλαγην του ανΟριοπου ιπο το αγχος της πενιας . Με . την _σειραν εκ της 4 ν _· _τιμετωπισεως των _παρεμφΕροΤιν προ ( Ιλ _» νιατων τα ο , _τοια ποοεκ « Ι · _λεσεν η _τεχΝικη ιξελιξις και _τονις διΗ ) _τε ) 4 : υ > ταΙηυς αιωνας κ <| 1 με τα _διαΟιοιιια _οικονομικι ' ι | ι . ι · σα της _κεφαλιιιοκρατικης ( Λινο · νομιας , το σνη'δυασμινον _ενδκιιρερον του χο « τους , _της 6 ιομι |· _χανιιις και τι ) 5 _εργοτικης ηγΒ · οιας , Οα οδηγηβη Ης την _υπβ <>· νικησιν ιι ) . ων των _μβταΙΙατικοΤιν ΛιΟ / . _ερειΛν , επι τιμ τελει , _ιιι _υυζ η α _''· το | ι ( αοπο ( ηπις _αποδιιχβιΥ πραγματι η μεγαλη _ελπις τι _ ς ΛνΟ _ροιπυτητος δια της εφαρμογης _ωλοχληραιμενου _προγρο . | ι · ματος _κοινωνικοπολιτικων _»» ι ' _- _τοιον ( επαγγΕ _^ ματικος _ποοσανιι · τολισμος , _ειτιιγγι _^^ ιατικη ε «· πιιΙΛρ . υσις _, _επαγγελματικη » _Λνιι-. _ιςκισαρμογη , π « οοχ « _1 _Λνεργι _* κλπ . ) , Εν _κατακλειδι . παοατηοοΟ _» _' · | 'ν ιιτι η ανΟροιπΙνη 8 οασττ | θιοτιΚ _τιινει _παντοτ * τι την _ιιπεοτ !· _κικιιν της ανεπαρκειας χω _βΙ _ την _ιξασιιι ' ιλκιιν τιον μεσον * ι ' ων αι _αναγκαι _ηληοεστεοον . _Ιχιινοποιουντοι , _Τοιιτο _ιηιτυγχΛ _ιτιιι δια της διιαρκοΟς _αυξησειιι _, του _ιλικου _ειποδικιοτος , ΙΙ' _πιξησις δε του _ιιλικοΟ _εΙσοΛη |· ιι · το ειναι δι _< ν « τον να ι _,-ιιτευχΟη δπτως , ιιις ιν Λρχ ( ι ηδη ελεχθη : α ( δια της ι · _ισαγιι ) γι ς « Ι την _Λαραγιογιχην _Λιοδιχπηιιιν συντελεστων ιης παραγωγης _μι μεχ ρι _τουδρ _απασχολουμεν _*)· . 1 και | Ι ) δια . της αυξηση !) τΙ _ _ηιιραγιογιχοτητη , τη _ηηοαγικγη ς δηλαδ η · γιιΟΛν δι' ολιγΙ'ιτι _ροιν παραγωγικων _Οιχτιων , Το ΤΒλιΛ ' χιιΙον _τοιιιο , η _αιτησις βι |· λαδη του . υλιχου _ιΙηοοηιικτιι _: κατοπιν τη αυ _^ ησπος της πηο » _γιογιχοτητο , ιιναι Λ Λντιχημ-η ι χι _' ι σκοπος τοΟ ( ιιιτηματιπμ _^ ιυ , Ιιιιν δε . ηιιντιιηΟΛμΒν την ΓΚι | ν δρ ( ιπτι | ριοτι | _Τ « ι τοΟ _ΛνΟοιοποι 1 _ποΙς _πλνιουητιοαν _ΙκιινηκβΙνι · ηιν των ( _ΙνηγχΛν : ηιαΛΟΙ » ιΙ τ ην εξν '· ψ ( ι ) πιν , του _ΛιοτιχοΟ Ρηι · _πιδοιι _, ως μ (« ιν κιιιιηυλην _( ιχ . ο · σον ω _ΛουμπτιΛτην τον _χαΑηνΙ | ικνι > ν ιιΙωνη τι | ς αναΛηι _^ _Ββιιι νιι ! ΛοιΟονιιι _ς , _ηιιιπιπτοιΗιεν _Ιιι ι δια τη _ουμπραζικης τοΟ αι · Το · μπτιημπυ η _Λ- ΟθιιιΛτης _Λλοκλη-0 » _χινοινιενη ιπι _της _κι (| ιΛι' ? , ι | _> τουτης , ηληιτιιιζπ Λλοι : ν χπ . 1 Ι _( ι · _ριοσοτιιοον _« _ρΛς τιιν _ποΟκι _'·)!!· ν « γ _τουιον ιυΛνη , 'ΡΙιΛΟ Ι Ο ΑΙΒΕΝΗΣ ΚΑΘΩΡΙΣΕ ΤΑΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ Ν ΑΝΤ 1 ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Ν ΑΘΗΝΑΙ * 22 ( ΤοΟ υινικχποχρηοΟ _μ < ος ) . ~ Το 0 _· . _|^ _εΓ < ιαν * Γημ <» γρ & _ψα α _^ _ρον τα _ιζης : Κοπα _-Κτς _^^ _Λ _<^^ _μι _> _. _'^ _κ _ _τοα με την _Κυπριαχην _ονπιψοσοπειαν δ στσα _θ | γ 6 ς Βρ [ € σς _καθαρισε _τως _αποψεις νου επι _υν Οπο κριοιν Κυπριακων _ζητηματαν ( _αιτινεξ _οιν _συμπιπτουν ¦ πληρως _τιρος τας οπ _&^ ις _ιι _$ εν _Κυττρψ ηγεοισς _, 'Ε _, τ ' οης χθες _τη _ ¦ _χροιαν ο στρατηγοι Βριβας ανεχω - _ρηοεν _εζ * Αθηνων _Ιιιιοτρεφων εις _Λ , Πορτο Χελι . 'Ο στρατηγος © υ _εττα _νελθη _εΙς Αθηνας οριστικως την _ττροσεχυ _Δευ-ιεραν . Ο εν Αθηναις < £ ντ < _χιτοκριτης ιων « Τ _* οις » _τοΟ _Λονδι « Η » τηλεγρα _^ ι ιιτι αι διαφορα ! με _ταζυ _Αρχιεπισκοπου Μακαριου και στρατηνοΟ Βριδα _τχφαμεν _& Λ · _αγι Θα διεξαχθουν _μυστικαι συνεννοησεις μεταξυ Μακαριου-Διγενη -ΙΙ ιδς σχολιαζει 6 Αθηναικος τυπος τας δηλωσεις Βριβα .- Θα _πολιτευθη λεγουν οι « Ταιμς » . _ψυρωπυι κσι 6 _ιι κατεστη _φρχ _, ρυν δτι αι μεσολαβητικοι _ττροοτταιιειαι Δρια _, ιενων Κυπριων η * _Ττνωγ α _^ _εδ £ ι _χθησσν ακαρποι . * 0 _υντιτ _^ οκριτης , ιηΒογραμμιζων _ωρισμινας * τι _$ _Λσεις _εις τας _χθ & σινως δηλωσεις τοΟ _σνρατηγοιι Βριβα προς τους _αντιπρο _· νωσιον ( ιζ αλ λου , δτι ο * * Α _ρχιεττι σκοπος απο _προχΡες ηδη συνεζητησεν επι τον α _ττοψεον του στρατηγου μετα των ελληνικων μελων της μεταβατικης _κυδερντγοεος , τα _οποια ον _« κωλεσεν εις ιιολυωρον συνι & ριασιν . • Εκ της απουσιας μεχρι της στιγμης οιασδηποτε δημοσιας ο _^ ντι δρασεως εικαζεπαι 6 τι ο ΑρχιεπΙ σκοπος Οα _αποφυγη ενδεχομενως να 6 _ωιτη _ς > ηιιθθ' . _ΛτΒη « _εις την συζητησιν _μι-τα τοΟ _στρατηγοΟ επι των _επιμα χων ι _^ μ ατων , πραγμα το οποιον αλλωστε ειναι συμΦωνον προς την ακα _ουθσυμενην ηδη τακτικην να _εζι _^ _ανιζωνται ως πληρως ε £ _. ομα > . υν & : ισαι αι σχεσεις μ £ , _τα του οτρατη γου και ως υφισταμενης _μεταξυ αυ των ταυτοτητος αν ι _τιλη < ι * £ - ψεων _, Εαν ο στρατηγος Βριβας Οα δ € . χβη την διαγρα $ « ομενην ο 0 τ « μιχπικην διαπραγματει > σιν με τα τοΟ * Αρχιεπισκοπου 6 εν ειναι γνωστον . Κατα τινος _πληρο-ιορισς ο στρατηγος διετυπωσε την απο _« _ριν 6 πως < _ιι διαπραγματευσεις _εις τας _διαφορους επιτροπας δια την _εςχτρ _μονην των _συιιη > ωνχων _λαμβανουν δημοσιοτητα . 'Αλλα και αι _πληροφο ριαι _αυται _Γεν _Ετυχον μεχρι της στιγμης υπε < Λυνου επι 6 ε _4 αιωσεως _. ΤΙ ΒΡΑΦΕΙ Η * ΕΣΤΙΑ > Η _«* ' £ _οτια > γραφει τα εξης : _Μεταξυ των ενταυΟα πολιτικων κυκλων , αι χθεσιναι δηλωσε : ις τοΟ στρατηγοι » _ΒριΦα _εχαραχτηριζοντο ως _οτιτοκαλυπτουσαι την πληρη -πλε ον μεταδολην . ητις επερχεται ε . ις την εν Κυπρω καταστασιν και τη _ οποιαν ανελαοον να επιβαλουν ε . πιστρες » ντες εκ _* . ι οι υπο _τον Πεωρ κατζην _αποτελεσαντες την αποχττο λην των ελβοντων ενταΟΟα ανωτε ρων στελεχων της ΕΟΚΑ _, Τοσον εις το θεμα των Αγγλικων βασεων , ( δπου ο Διγενης ο _= ρ € ιται την παραδοσιν _τωι · _εδαφων . εκ . των οποιον εξαρταται μεγα μερος της Κυπριακης παραγωγης , προσφε ρων αντ' αυτων τους απαροατητους _διαδρομους μονον ) , δσον κα εις το ζητημα της _διχοτομησεεος των δημων , της παροχης των _συνταξεων των _θυματων εκ του Κυτ ριο _: κου _προΟπαλογισμου και της _παρ-αμονης _της Κ υπρου εκτος της _Κοινοττολι _τειας _, ο στρατηγος Βριδας ε . τιιμενει ωπσρε > _'κλιτως . Δεον να -σημειωΟυ , δτι ακ 6 μη και επι τοΟ θεματος του δηθεν ιιυπρια _κου _£ τρατοΟ των 2 . 000 ( εξ _< 3 ) ν 800 Τουρκοι , _θισφωνοΟν οι Κ _υπριοι αγω _νισται και μετ * αυτων ο _Δ-ιγενης , δεδομενου 6 _τι η ουντηρηοις του _« _στρατου * θα στοιχιζη ε . 1 ς ταν _πτω χον Κυηρια > : ον προυηολογιο _^ ιον πε ρ [ τα 2 _υκατομυυριΟΕ λιρων _ετηοι οποιας μας _ττρο < α ? _Λθν τα _ουμ _^ _ττω ως , ανω _οιουδηπατε _σοδαροΟ λο _ματσ της _διαιρεσεως _εις τας ταξεις γοο , των _πρωταγυτνι . στων της κυπριακης ελευθεριας , να αποδειχθουν _αβατι Λι _ΔΗΛΟΣΕιΣ μοι . Αλλα & εν _αποκροπτομεν των ΤΟΥ ΔΙΒΕΝΗ _φοβον δτι η &? αι κυπρισχη _υποΟεοΙι _εισερχεται και παλιν _εις _φασιν ι _^ ι ΑΙ _δηλωνεις εις τας _οιιοιας ιτρο χ _^ _-ουνον . _εδη ο σιραιηγος Βριβας , γρα _$ _* _ι η « _ΚαιΜμεριν-ν · _, ι _> ενει _[ ν « _ι-πε . ριηρισμ . να φερουν την _ηρετιισν εις τα _ττνιυ ματα εν Κυπρω , ο & τε να _ΟεμεΧιω σουν την ενοτητα την οποιαν ο στρατηγος συνεστησεν _δταν _εγκαττε ) _χιπβ την νησον . Ειναι δυστυχημα διοτι αι _δηλωσεις αωται θα δωσουν _αφορμας πολλας _εις παντοιας 6 < _ψε ταλ > χυσεις απο τους εχθρους τοΟ κυπριαχοΟ ωγωνος | ενζ > ειναι _ττρο Γηλον δτι αυτος _δεν ητο ο σκοπος τοΟ στρατιωτικου _ηγετσυ της ΕΟ ΚΑ , Εν παση περιπτωσει ειναι λι αν ενωρις οια να διατυπωθουν κρι σεις επι _τη _ ς _σχοπιμοτητος η οποια _τας _υπηγορευοεν ι _ενφ ειναι παντσ _τε καιρος 5 ια νω ακουσθ _^ απο εδ _^ και παλιν η συμβουλη δαι την ψυ χραιμον ανημε . τωπισιν των πραδλη ματων που συναντα _σημερα η Κυ προς εις τα πρωτα δηματα _πιν συνταξεως της ως _αιιξαρτητου Πο _λιτει / Λς . Εοχομεθα . αΙ ανησυχιαι _τας ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ _ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ _Γεβαιως , γραφουν τα _ιΝεο _* , προ κειμενου περι _στροττιωτυιων , οι α . ποιοι υποπιπτουν εις πειθαρχικων παραπτωμα ) το Βενικον _'Επιτοχιον _ΣτρατοΟ Εχει και δικαιωμα χαι κα Οηκον να _επιδαλη κυρωσεις . Και η αρχη αυτη Ισχυει και δια _τον υηπ σπισαην του _στροαηγοΟ Βρ 16 α _αντι συνταγματαρχη ν κ _4 Ο , _Ποτπαοοταυ λον _# του οποιου ηρθη η αποαπασις πλησιον τοΟ _στρατηγ _· ου . Υπο £ να ομος δρον δτι _πραγτιατι ο συντα γμαπαρχης _Ποτταδοπουλος υπιπεσεν εις παρομοιον _τιαραπτωμα . Και εττει δη υπαρχουν ττολλοι που θε ? _. ουν να σπειρουν ζιζανια και να δημιοορ _γουν εκ του μη δντος ζητηματα , φρδνιμον Γα ?| _Τ 0 το θειμα αυιο Λα επα _^ ιιξετασΟη με _ψυχραιμιαν και κα λην θελησιν _. 01 Π ΙΨΕΥΜΙ ΟΤΙ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ , 23 ( Ε . Ι . Ρ . ) _. - ΣΙς δηλωσεις τον προς τον εν Χνπρω _ανταποκρινην τον Ρα οιοφω _νιΗου Στα & _μοΖ -Αθ ηνων , 6 _Αρχιεπισκοπος Μακα ριος οιεψευσε πληροφορ ιας περι _αηθεν ν φ ισταμ ενων _αντ 0 εσε · < ον , ως · προς * τας Κυπριαχ α ς _εξελιξεις * * 0 Μαχ αριωτατος _ειηεν οτι _* 1 γαι λυηηρον το _ογ _* , _ανα-> ρι _€ ει ς ειδησεις - δημοαιενον ιαι εις τα ς εφημεριδ ας . ΠοΧ Λα απο τα εν 'Αθηναις δημο · _οιενομενα προκαλουν _εχ ηλ ηξιν _2 ν _Κνηρφ _) _διοπ _ουοολαις * αν-¦ _ζαηοκρινονται προς την εν Κν ' 3 ιρφ πραγματικοτητα . _2 νμχα ς 4 Κνιτριαχ δ ς λαος ερ γαζεται _^ ια την αξιοποι _ησιν των _κτη-Οεντων και δεν υπαρχει _χαΧαλ _ληλον εδαφος προς δημιονργι αν τεχνητων πολιτικων κρ ισε < ον , Ηολλα απσ τα Κυπριακα η _ρ οολη ματα ευρισκονται εις _τ-ην οδαν της λυσεως , & ν και _ντιαρχον ν αχ ομη αρκετα θεμα τα προς _τελικην ρ υΟμιοιν , οπως το ζητημα των _β ασεων , Των Δημων χτλ . Ταυτα ομως εσημειωσαν _ιχανοποι _^ τιχ ην ττροοδον _, πρ δς την σδον της _εττιλυσειος . Δννα μιΟα . να £ ε _€ αι ωσιομεν οτι , ει ς ονδενα θεμα 0 α αποστωμεν των θεσεων μας χ _αι θα προσπαΘησωμεν ω £ 7 » £ να διασφαλισθο _υν τα συ _* ψι ροντα του ΕΧλ ηνιχ ου Κυπριαχον λαον , Το παρον _ονδεμι αν ανη συχ ια ν δυνατα ι να εμ ~ ηνευαη _, χ αι ειμεθα αΙσιο _^ οξοι δ ια το μελλον . _ΗΗΕΙΙ 1 ΗΙι _Ι' » Μ _11 ΗΗΜΙ Μ ΑΘΗΝΑΙ , 22 ( Του α _% _τ « . _ιο _κριτου μα ) . — Πληροφορουμαι οτι 6 στρατηγος Βριβας , _ι . _ιωιρε _ληΟεΙς της απομονωσεως του ει ς Πορτο — Χελι των Σπετσ ων , _επροχωο _^ σε το θεμα της συγγραφης των _απομνημονει'μκ των του , τα ο . _τοια . _τιοιευπ νυι _Εχυ περατωσει μεχρι τιλους Α υγουστου , δηλαδη ιμ , τροΟισμω ιια _τας αναληφθεισας υποχρεωσεις _« υ _: ο 0 εναντι τ « υ ξενου _κινημα-τογοα < ριν . οιι . _ταραγιογου , ο δποιο · Οα κινημ « τογραφηστ _) τον αγωνα της ΕΟΚΑ . Κατα την χΟεσινην αναχωρησιν τον δια Πορτο — Χιλι , 6 στρατηγος _αιριρεν εις τον με χρι τουδε υ . _τασπιστην του κ . Ομηρον Πα . _ταδΟΛυνι ) Λν πολλα χειρογραφα του , των Λ . _τοιοιν ου τος _επιμελειται της _καΟαρογηαφης _κιιι _δακτυλογραφηοειος . 0 ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΛΕΖΟΣ ΕΙΣ 5 ΕΤΗ ΦΥΛΑΚΙΣΙΝ ΛΟΜ Μ Α 1 , 22 ( _Ριουτερ ) Ζ _'Ιιιιι ροττωΟη σημερον , ενωπιον του τακτι κοΟ Στρατοδικειου 'ΛΟηνων , η εκδ ! κασις της _υποθεσεως του _Μανυλη _Βλεζου , διευθυντου της _εψημερι & ος « Αυ _^ 'ι _^> . και των λοιπων 1 δ κομμου _νιοτων , κατηγορουμενων επι κατα _σκοπεια . • Ο Μανωλης Β 7 _. εζος , ευρεθεις , ι _ οχος επι _παροχη _βοηθειας προς _χομμουνιστας _κατοτσχοτιους , κατεδι κασΟι _] εις πεντε _ετων _φυλακιοιν στερησιν των πολιτικων του _δικαιω ματων επι ακτα'ι ετη και τεσσαρων ετων _εζοριαν _εις την _νησον Αγιος [ ιυστρατιος , Τω _στρατοδικτιον _ευρι : ιους επτα ικ των 17 κατηγοροι _^ ιενων συμπερι λαιι 6 ανομεν _« υ και τοΟ Βλεζου ε _υ χους , ηΟ < κ . > σεν _εννια κ « 1 _αηεουρε την _καιηγοριαν εναντιον ενος , τοΟ Οι . οδωρου ΕυΟυ _( ιια & η , Εις τους πεντε _Κιττηγορουμενουι _ιττι _κατασκοπκΙςτ _επεβληθησαν α ! _ι . ςης _ποιναι : Ι _λτ . υ 0 / ριον _Γουτσαν και _Βεωργιον Τρικαλινων _ςολακισις επι ζωι _^ ς , _'Λνκ _^ νιον _ιυγκελωκην _^* _ · λακισις 15 ετων , _ετττα ετων ατε ρησις των πολιτικων του δικαιωμα _τεον και πεντε ετων εξορια , _Αντω νιον _Καρκαγιαννην _, 11 ειων _ςχιλα _κισις επτα ετων _στερη _^ _ις των πολιτικων του δικαιωματων κ « 1 τριων _ετων εξορια . * Η κατηγορια _ε-πι _κιΒΤιισκιιπεΕα _, _ειανιιον _τοι ) _θεο _δι-Ιρου Ει > _ν , ιιαι > η απεσυρθη . _Εις τους _ΛκολουΟους _, κατηγορου μενους επι παροχη βοηθειας και στεγασεως _εις τους _χατακκΛ-τους οχ _, _νπεριληηιβιΒνοιιενου και τοΟ ΒΛε , ζου , ως ανιυτερω ανιεγραφη _, επ « βληΟι ισαν αι εΟ _^ ς ποιναι _ ΕΙς τον Κ ωνσταντινον _Ραγουζοτρ [ δην ( πεντε ετων φυλακισις , οκτω ετων _στιρη σις των πολιτικων του δικαιωμα τον και _ττσσαρων ετων _εξορια . ΙΙ _(· αο α _Βρηγοριαδου _κατεδικα οΟι _] εις ενως Ετους _ι _^ υλακισιν , με _οηιιΟΒολην 6 μως τριων ετων δια τον λογον 6 _τι ητο _ααΟ _<· ης και δια των λογσν δτι ειχε καθαρων ποινι _καν μητρωοι » , Οι _ιπολοιποι _ιννια , οΤτινις ε 4 _( ιρυ οντο δια της _ιδισς κατηγοριας , ηΟι _^ ι _^ _θιιιχτν , ΠΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝ ΚΥΠΡΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Οι _Τιυρχβι καμνουν λογοιται γνιον περιξ του ζιι _, _τι ' _ιματο του _μΒΤουχβταρΙαμοςτβς των Ι _ιλληνων _, — Οργανωτη των ο _Πριειρο _ χ ι ς _'Κνωαβ » Φοιτητων _ΚιωνοταντινουιτολΒ 6 ) 5 . — Ι _ιιτιβυμβΟν εφ » ρμβγιιν της ουμφωνΙ «{ _της _Ζυριχης και _ουνιοτοΟν _νομιμοφροσυνι η ' . — ΜΙ « _ιπ « Φπ με την ΙιΔΟΝ , ' ( . ) 1 ν . _τιιιν _ιΙμγκνιιιτιιν τοιι _χινηματο ς της _Ι'ιικρχιχι ) νεολαια κ . Ι _'ζελαλ _ΧορντιΙν , Λ οποιος μι : τι'χλι | _Οη ιχ _Κιη _νσπιντινοιι , _τΛλειιις , δπιιυ _Λιετι'λπιΒ . ν ι _ιΙ σει ραν ιτων πρι ' _, _ιΑριις της φοιτητικ ης ενωσεως , { δηλωσε _χΟι ς χιιτα την _ιιιΒιμκιιαν δημοσιογραφικης Λιιιηκι · ι | ιπι ) _ς , ιηι ηι Ι ' οΟρκοι _ΚΒιηριοι _εΙσι φεραγ ιΟι'λοντικω ς ΓΚ (»(|(( λιρων . τ μ Λ ινιπχι · αιν τοιι κινηματ ος , τοιι _Ληυιοιι η Λυναμις _ιινερχεται σημερον — ως ΙαχμρισΠη — _ι | ς Μ . ΟΟΟ μιλη ( _ν , _χ , οι . | . _, „ γ _κοι Βι ς την Κι ' _ηοπν _δε ν _υιιι · ρ < 1 ιι ( _νοιιν _τας !) η , 00 ( ι _, ( _ριινετιιι IIμως , _( _Ιτι οι _πλιιστοι _Λνεκαλι _ιν _« ν ιο ι | _ιιΙ ρ | ιιιχον τι ] ς _αΙων / ιι _νεοτητης ) , Ο -λ , _ΧορντΛν ανεφερθη Λ · _χολουΟι , ι ς Β 1 ς τ <» _ι » _ς _ονσπους χιιι τας ιπιπιω 15 ι · ι ς _τηΛ χινηματος _, μεταξυ των _Λποιι _. _ι ν πιριλ ( ιμ ( 1 Λ · _νειαι η « ηΙχονο | _ιιχι | ι 1 νι ' υιτιι £ ις » Τι ) ς Τουρκικη κοινοτητος , η _Λαταξις _τιιΠ χαρτοπαιγνιου , η ιΦ » ρμογι | _τΛν _) _ΙΒΤιιρριΟμισι · ιιιν τοι ) _Αττατουρκ κλπ , Κ | ς το _αυνιοοιον της _Ι _ινιΙιιτεοις Τουρ . _χιχης Νεολαιας , τΑ οποιον ΟΛ _συγχροτηΟη ιν _συνδυασμω μη _ιιι » Τ « θ | Μιιις την _ιιιην _20 ην _χ » 1 87 ην τρεχοντο ς , ιν _Λευχιοσιιι , Οα _τγχμιΟΒι το _χτιτιιστατιχΛν της _'ιινιικπ'ιο ς χιιι ΟΛ ικλεγη _Προι · _Λρο _χαι τρκιχοντιιμελης _ιπιτ « _οπτ ) ιιις χαι _ιιιιιηιτρηπιιι _, αι _Λ _^ _οΙιτι Οα Λναλαηοιιν τιιν _ηοοιιι · (>) ιηιν των _πκιι , ιιιν δια ((< Ι ριον τ ομεων , · ιΙ _{ { _ξιιμμηπι'ις των _ΛογανιοτιΛν τηθ κινηματος _ιις πλειστα τουρκικα _χιομιιι ( ει ς τα οποια ιου ΙΙι | παν νι _' ιι τορρχικα Λν < Ι | ια · τιι ιιις _ιγ ριΙ (( : η προ τινοιν _ημε-Οιιιν ι . ι ς το 'ΙιΟνος ») _εγιγοντο οινιταηι ? ις δια _ ομιμοι |> _ροστλ'ην ι : | ς τα : συμφωνιας _της Ζι > ρ ( - / . ης και _ιιποις μη _λπμιιιινουν οι ( Ι _μοεΟνιις των ι > π' οΙ | ιι _ΛιΛ ιρ »· οιι _ιπεισοδκι , τα Λ _,-ιοια Οα ητο _ΜυνατΛν να _παροχοιλυσουν την ι φαμμογι ' ιν των _σιιμιι-οινιων , 1 _ι ! ς το χωριον Περβολια — ΛνιφΓ · οον — ( Ιντι . _τροιτιοΛιιιι _της ΚΛΟΝ ιπρΛτεινεν _ει ς αοτοιις οιι · νι ' ργιιοιαν χα ! ο ο / _ιιιιωπιν ιν ηνι'ι ι _) _ιατι _αλληλοκατανοησ _εοις , Μεταξυ αλλων ( _ΙπεΙΙληΟ ησ αν ιΙ ς τον κ , Χορνταν αι _ΛχΛλου-0 οι _ιροιτησεις , ιηι τΛν _ΛποΙιον Ληηντ ) κ _»·! ν ως ιξης : ΙιΙ _' .: Μι : τεκ > . ηΟησαν _ει ς Κυπρον 1 ) 51 _Αγκιοιις « Ιδικοι οι χο · νοιιολΛ γοι _ ΑΠ .: _ΕΙς _ιι ' ις _(« _ε / _ιιτροκας χης _'Κνωσεως _Νρηλιιιας _( ιπι ' _ιρχ « ι » ν _Λτιιχιοιιχοι _ιιιχονομιχων ( ιχολων [ _Λς _ΚιιινστμντινουπΛλι ' . · ιος , Ας χαι αλλοι , _ι > 1 ΛηοΙοι διιι _Οιτηιιν « ειραν , _ΒιΡ . ! ΟΙ _ι 1 νιιιτιρ < ιι _συΜητοΒιν ΜπηΟχοτιιοιπμα _χαχα των Ι 0 λ · _ληνηχοηοΙοιν _) ΑΙΒ . : 'Ο αγων _ιολο _ΤοΟρχον _« Ις _ΙΟΟρχον * _Κχει _ηποιξηγι | 0 η (« το των _ΙιλληνοχιΙιριιον , 'Ο ι ' _ιγων _οιιτος δεν _ιιπητελι'ι _μΛοΙΙκοτι ' ιρισμο . _ΛΟ . Λ _(( οπικ ην ινι ' ργιτ αν . ΜΙ * , ΙΟαν Λ ι ' ιγων _ιιΒιττος διν _ΛΛοτελεΙ _μποι _ΙχητΒιριπμΒ _» χατα πΤιν ΙΟλλ ηνοχιι . _τριιο ν κ < ιΙ ιαν ΒXII . _ΤιιμεξιιγηΟΠ , ως _Ιετ / _υριζε σΟε , δυνασθε , να μας ι'Βλιιτι τ ! Οιι _ιιιιιιτιλη _μποΙΙχοται _κιιτα τιιιν Ελληνων ΑΙΤ .: 'Λι | ηι ( 1 διν ιχομιν {«' _ιιιΙ'Βι _ΜΛιιΟχοτιιριπμα _τιιιν Ι _'ιλλη _γοιν _βιν Λπα τω ιΙς « ιιτ || ν την ( ρωπ ) _Λιν . ΚΙ 1 ,: _Κατπδικαζι'ΤΒ τας ι _· _νεργε / _ιις ι . _τιιιολης _ηπΙΙαρχικων ποινω ν _ιναντιον Τουρκων , οι ο · _ιιοιοι δεν _συνεμορφιιιΟιισαν _ηρος τιιν _ι'ηυδειξιν να Λγοοαζουν μονον ΛλΛ Τουρκους Λ _ΙΙ , _Ι Λ _^ ν _ιχομεν τιιμιι _' ιτιι ς καταγγελιας , ΚΙ · , ! Θα κατεδιχι'ψιιε ππ · _Οιιναν _χασμον των Ι ' _οομκιιιν να _Λγιιρι ' ιζουν μοναν ΛλΛ ΙΙ _ιιιρχους δια τι ) ς ιπιυολης _τιμιιιριΛν ΑΠ ,: Ιιαν ο Τουρι ( ι . κ . ος λαο γΒυιιι _Ιχιινοποιημινος _ιχ της _αοχη _ς < ιιλγ > Τουρχιιν _ιις ΤοΟρ · χονι . ικλιιμΛιΙνομεν την _Λρχην ιιι ς λπιχην _ιηιΟυμιαν χαι ιργαζη | _ιρΟ « ιυιιρ _αιιτης . Λ Τιμιρχιχη ΙΟνοιοις Ν | Μ | - λι / _ιιι _ς ειναι _ΛντιχομμοιπΙοτιχη - · Β & _ηλωιτεν ιν _τιλει Λ « , ΧορντΛν — _κιιι Οα ινταχΟη _εις την ΛμΟνη ΟργιΙνιοσιν Νεολαιας , Ι Μ . _ιΙΟΗΙ 111111 ΙΝ _1 Ι 1 ΠΑΦΟ Σ , 22 ( Του _α-νταποχριτοΒ » μας ) . — _'Τπα τοΟ 'Λρχι _εριιτιν . οΟ Επιτροπου _της Ιερας _ΛΙητρο , _τολεοις Παφου ΙΙανοσ , Αρχι _μανδριτοιι κ . Ανθιμου , _συνεκληθ η ευρεια _συσκεψις δι ' ( ιν _ριον ( σημερ . /») _Πιμπτην την ( ιμ . μ . εις την Ιεριιν _υητρο _, _τολιν Παφου , _τρο _χιιιιις * ηομον του _προγραμμιιτος ιι . _τ < _ιδοχης τοιι νεου Μητροπολιτου Παφοιι Ως _γνιοστον , η εκλογη του νεου ' Μητροπολιτη » _ΙΙΛιρου Οιι γινη την _ιΠην Ιουλιου και ιοραν _ιοπ . μ . _εις Λευκοισιαν , υπο των Βε _ικιιν _Αλτ ιΛροσιιιποιν και ο ( _Βι | ικιαλιον και _Λμιπανς μιτα _τι |· ικλογην του , Οα γινη η χαΟιι _' ρωμινη Τελετη του Μηνυματος εις τον _ΚαΟεδρι-κον ναον 'Λ γ . Ι _ιοαννου , _Λπγχ ( ι ) σιας . Λεν ιγνωσΟ η ιαν Οα γινη _εις Λευκοισιαν και η τελετη της Ενθρονισει » του νιο « Μητροπολιτου . _Θεοιρειται ( ΙιΗΙαιον οτι ιος Μ ητοοπολιτης Ηαιριιυ Οα _εκλεγη _ομοφωνοις ο _Θιοη : ιλ _Χιορεπισχο . _τος _Σαλαμινος κ . _Βεννυδιος , 'Ο νεος _Μητρο , _τολΙ της ΙΙι ' κριιιι μετα ιην Τελετην του Μηνυματος Οα αναχωρηση αυθημερον την 111 ην Ιουλιου δια την _ι ' δριιν του , συνοδευομενο ς ιος ειθισται , νπο ενο ς Μητροπο _λιτου , _ιιποι · Οα του ι . _τιφυλαχΟη θερμη υποδοχη { ιπ _, ' , του λ « ου , ΙιΙς _ΙΙαιρο ν _, αμα τη αφιξει του , Οα γιν η η τελετη της _ιγκιιΟιδρυσβως το » εις τον ΚαΟεδρι · χον ναον 'Λγ ιου Θι'οδιιιρο » , ΠιΙ φου , Κι ιτα τι ' ιν αυριανην ( _σημερινην ) _συαχι ψιν δια τον _χαιιιρτι _ιτμιιν τοΒ · προγραμματος υποδοχης το » νιοιι _Χιητροπολιιου ΠιΙ ι |> οιι , προσεκληΟησαν ιιπιος _πιιρι _ιατοΛν οι Λημιιρχοι ΙΙΛ <| ιιι ι και _ΠΛληοις , Λ Προεδρος της υχολικ ης _'Κφοριιιις Ι'Βι ' _ιιιιιι · _, Λ Βυμ . νιισκ ' ιρχιις , Λ _ΛιευΟυνιη ς του Κιιλλεγιου Παφου , τα μυλη του υι > μ _Βχιυλευπκου _υιιιμιι-Τος _Μτςηηαι διαφοροιν σο _» μ «· _τιιιον και _Λργιινιιισεοιν της πολεω ς μας χαι των _πι'ριχιιιςκον , του ΙιΛΜΑ κηι των _εκκλησιτιστι χιιν ι _' . _ιιτροπειων _τη _πολιως μας . II III Μ « 11 _ιΙΙΜ Η _ΙΗΜ _ιηοιιιΜΚ _ιι Μιιο ηι _ΛΟΝΛΙΝΟΝ ' , 22 ( Ρεοιιιι -ρ ) — 'Π αστυνομια του Λονδι νου σιινιλαιΙεν , _ε > ργα | ιι ς , _τρει ς Κλλην ας _Κιυιριους ιν _οχυοιιι Λ τον πιιρηΟηλιπμον του ΜΙαιις Κλληνο ς _Κιιηριου , _Νεοχλη _ι Ιολυηιιιρου _, εΙς Ι ' ν ι . _στιατοριον τοΟ Μοριιου Λονδινο » , Η αστυνομια Λνιζητει _τρεις ιν / ιπλους _προσ ( ιιπιδο (| ορονς , οιτινε ς Ι _' _ρςιιψΒ ιν , _ιξ _ινος κλοπιμαιοι » αυτοκινητου , _ιπτα _πυςιοιιολισιιοιι ς κ < ι _τα του χ . Νεοκλη —< · ΙΙολυδιι ' ιρου , ενω _οιιτος _ικαΟητο εντος του _{( πιατο _ριου . _Ιιι ς την _κατοχην τη _οοτυνομι ας _ΛεριηλΟογ αρκετα ιιπλα , _ΛΘΠΝ 'ΛΒ , 22 ( Του _ιιντιι , τ _ο _κριτου μα ) . — _Λημοσιογραιτικοι πλιι ροι | ορ ( αι ικ Λονδινου _αναφι ρουν Ιιτι ο πυροβοληθει ς _ικιι και τραυματισθεις Κυπριος «[· χε μεταφι ρΟη _ιι ς _'Λγγλιαγ ικ Κυπρου προ ς Ιδιαν αυτου Α . αψ ' ι λειαν . »¦ ιι » ιπ [ Ριι ιΗιι ιιι η ΝΝ III _ΙΜΙΓ 1 II _ιιΙΙΙΜ Πε ρι την _μιοημιΙριαν ιης χ 04 ς _ιΙντυιοιιπιιΜιιΙα · £ ι !< _ιγκιι · _πριου _Ομοιτπονδιας _Βυνιιικι'ι _· οιν 'Οργανι ' _ισειιιν » , ιχ τιιιν κυριων Ολγα _ΠιιΛι ιπι _' τρου , _υο ( Βουλας Κυμ _ιση και 'Λνδι , _κιυλιις _Χοιπτοφιιροι ) , _ιπιοκ _/ ι ρΟιι ον _Μιικαριιοτιιτον _χιιι _ιπιδιοοιιν ει ς αυτον ι γγρα φιον , ιν _τψ _Λιτ οΙφ πιριλ < ι | ιΙ 1 ιΙνονται _Λιαηιιι · _ροι ( _ιπο | ιι _: ις η ειπηγησει _τιον αριστερων _'Οργανωπειον , Πλ ηριιφοι . » ιιυμιΟιι _ιιτι _ιιεΤιιυιι των _ι'ποΙΙληΟιισων _ιΙσηγησεοιν , . _ι'λιιμΒιΛνιτο _κιιι η _ειπηγι _^ ις ιιποι ς ιι ) ιΒιρΙ _ι | _ΙσομισΟιιι _γυνιιι · χων _ιιετιι _ταιν Λνδρων χαι _ΙΙητιιις παραχοιρηΟ ι ) το _διχαιιομ ιι χιι » ικλιγεσΟοι « ιιι ιις τας γυναικας . ' Ο _'ΝΟνιΙ ρχης _ουνεφιονησεν ιιρ' ι'Ιλιιιν _τιΤιν υποΛληΟποων απαψεων , ' / _ι , τ ! τοΟ _ζητιιικιτο ιι · _μιο ς του ικ . λιγισιιαι δια τας _γυναικα ς , ο Μιιχαριιιιτατο ιξι'Οε σε τας _ΛπΛψις του , Κατα _τι γας , _πληροι > ιορι (« ς , Λ _Μιιχιι _ριωταπι Λιμησεν εις την αντιηο _ιιπιιιηιΙην _τιην ιντι ' _υιιοπιν Οτι χατι ' ι τ >| ν _πριοτην πενπιιτι αν αι γυναικε ς Οα στερηθουν του _διχιιιιι _ιματος τοΟ ικλιγι : · _οΟιιι _, αλλα _τηυτο _διν Οα _συμΠ Ης την _ιπομινην _πενταπι · αν . Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΓΕΙΑΣ ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΝ λθΗΝΑΙ 22 ( Ε . Ι . Ρ . ) .- Κατα την _σηνιρινην _οοΜιιρΙαβιν _ιι )< Επι τροπης _Εξουσιοδοτησεως £ _ψηφΙ < Λη τ 6 _νομοσχεοιον _κ £ ρΙ ουστωοβως Πρ € _οβειδν βις Τ 6 κιο και _Λιυκ 6 _» ο ( αν , ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΒΡΟΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΛΘΗΝΑΙ , 22 ( Ε . Ι . Ρ . ) Α _^ ιχον το εκ Κυτφοο 40 ο _^ ιπροο _^ _ττοι . γ _£ _ωΡΥικων _οργοτνωσεων της νηοχ , _προχ £ _ιμενου να πζρ _ιοδευοουν την • Ελλαδα δια να γνωρισουν τας ε _τατεοζεις _, τας προοδους και τα προ βληματα της 'Ελληνιχης γεωργιας και των * Ελλληνων αγροτων , 01 Κυττριοι _οτ / _τι'ιτφαοω _^ . οι βα _ηαραμιι νουν _εις Ελλαδα επι Ι 5 νΟημερον ττχριπου . Σημερον τα μελη της _Κιχιριακης γεωργικης _αντιττροσωπιιας _εττχσκι _φΟησαν τον _Υφαττουργον Βεωργιας κ Φανοτιουλον _, Μεταξυ τβν μελων της _αντιπροσοπειας _συμπιριλοιμΟα νεται και ο _ττατηρ του ηρωος Βρη _γ 6 ρη _Λυζεντιου κ Πιερης , 0 ΙΙΡΗ _Η _ΕΡ 1 ΜΕΛΕΤΑ ΙΜΕΤΑΚΑΗΙΙΝ 11 ! 1 _11 ΙΗ 11 1101 Θα ληφβη η δεουσα _φροντις δια την διατηρησιν των αρχαιολογικων χωρων και δια _εκμεταλλευσιν αυτων απο τουριστικης πλευρας . Ω ς ( ΙντιλιιμιιανυμεΟα _, ο 'Τηοι ' ργος _Αημοσιοιν Κργων και 2 _υγκοινοινιιΤιν ·/ . 'Λ το ' _ινιο ς _Βε · υιργιαδης προτιθεται να _λαΒιρ μιγαλην προνοιαν δια τους αρ _χαιολογικοιις θησαυρου της Κυ πρου , _οιτινε ς _αποτελουν _ινα τιιιν _σπουδαιοτιροιν παρ _< ιγοντων της _αναπτυξι'οι ς του τουριπμυυ μας . __ _ΟΟτο ) , ως πρωτον 6 ημα προς την _κατευΟονσιν αυτην ειναι , ως ηδη ιχει ιιν ( ιγγελΟη , η Βιελ _τι _οισις τιιιν τειχων _Λευκοισιιις και Αμμοχωστου , η ιπεκτασι ς του κεντρικου κτιριου του Μουσειου _Λευκιοσιας δια της ιΙνεγι _' ρ _σεοις _νιιι ς _μεγ ( 0 . ης _αΙΟοικιης , η ανεγε ρσις _« ΙΟυυσης Μουσειου _εις 'Λ |») ιαχωστον , η _Οελτιι οοις του _Μουοιιομ Κοι · κλιων και . η συνεχισι ς τιΤιν _ιιναπχιιιειΤιν εις την _Σαλαμινα . _ΙΙιι _ραλληλιο ς Οα επισχει'ιισΟουν η Οα _χατιισκευιισΟουν ιαι οδοι ιγο « _ιαι _εις τα ιΙξιοΟαυ μαστα Αρχαια μας _μνιυιειιι των ανακτορων _Τιουνιου , το φςιουρι · ον Κολ οσσιοιι , τοιι ς _τιι φ . ου τιιιν Ηασιλιων εις Κτημα , το _φςιου _ριον _ΓουττΜιΙΙελΤο _, το _Οιατρον των _Χ υλοιν , την Λρχαιολογικην στεΥην Κουριου κλπ . Κατα _συμπληροιμιιτικα ς _, ι > , _ηροφορια μας , το 'Τπουργειον _ι υγχοινωνιων και Λημοπιων Κργιον προτιθεται να _χιιλια || συντομοι ει Κυπρον ειδικον ι _, πι των ι | _ιηεμδιι ) _Τιον _χ / ιι τη Αγιογραφιας Ινα ληφΟη η δεουσα μεριμνα Λια την _διατηρησιν Τιιιν Ανεκτιμητου Αξιας _υπαρχοντοιν ψηφιδωτων και _αγιογρικριιιν των _Λρχοιιον _( _ινημειιον της νησου , τα οιωια Λναμι | ι ( Ιο ? . _ως Οα Λποτιλιοουν μεγαλου παραγοντα τουριστικης _Λνιιπτν _' _ιι οις . _^ Βενικω ς . πληροφορουμεθα ο ' τι η κιιΟρ _ρνιισις της Κυπριακης Λη μοχ ρατιας Οιι _καταιαλη _παοπιν _προσπαΟπαν δια την _εχμεταλλειι σιν των Αο / . αιολογικων χιιιοιον τ ης νησου μας , δια του Λποι ους Οα γινι _) ιν _κιμριμ _καταλ . λη λος προπαγανδα δια τη _εχδι )· _σεοις τουριατιχων ( _ιιβλιαριοιν , οδηγων κλ . _τ ,, οι οποι ιιι Οα _δμινιμοινται ε [ _τοιΙ ς τουριστας , _πιΟιινω ς _δι και _εις τας χιο ςιιις της Μυοη Ανατολης κοι τιιιν αλλ οιν _χιοοιιν προς Αν ι ' υιτι > ξιν τοΟ _τουρισμοΟ μας , ΣΥΝΗΝΤΗ _8 _ΗΣΑΝ ΨΕΣ ΕΙΣ _ΟΙΚΙΑΝ ΕΝΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΕΤΑΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 01 Α 0 ΙΧΓΕΝΤΕΣ 5 ΚΟΡΥΦΑΙΟ Ι _ΕΘΚιΣΤΑΙ Ηρνηθησαν να προβουν * 1 ς _οιανδηποτε δηλωσιν . —· ΚαταιγιστικαΙ ερωτησεις _δημοσιογραφων .- Η _σιωττη η μονη απαντησις .- Ο κ . Παπαφωτης _παρεμ-ει - νεν _εις Αθηνα .- Ε _βνικον καθηκον τα τειχος σιγης ΚΑΙ ΜΙΑ _ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞ _5 Σ Την Ιιμ _-μ . ωραν τ _^ ς- _χθι ς _αφιχ ονχ ο ι . ξ Αθ 7 ] _νων α ι Υπ _$ νρ γος Ε ργασιας Κ . Πολ . Β « ο {· κατζ _-ης και οι ανωτατοι _αζιοιαιωχ ης _, τ & ν οποιων η μετ _αβ η σις εις Αθηνας προ τινων ημερων _απειο'ι ' η _ει _^ αναληφθει οαν νπ' ανχ ων _μεσολαβητιχ ην ΕΡ .: Θα αννοιντηθητε απο · ¦ ψε ΑΠ : ¦ _- ·· .. ΕΡ .: Ητο Ιπ _ινημος η _οηοματουχ οι τον ΕΔΜΑ κ . χ . Π αυλος Π ανΧαχ ης , Κωοχ ας Χριστοδουλ _υης , Αντης Σ _< _αζηριαδ ης κοι Βιαννακης Δρου 01 αφιχ θεντες _νιι ς χ ορνφαιοι Εοχ _εσται , αποατολην ηρος γεφνρωαιν του φημολογουμενου « χ ασμα-Χος * « αι _τ _»] ς διαστασεως αντιληψεων του Εβ ναρχον ΛΙακα βιο μετα « 0 _Στρ _α-τη _γον Βρ ι _§ α — Διγενη . Το ιπουοθεν _ει _ την _αποστολην του κ . _Υηουργου « αι των χ _ορυφαιοιν ατελι χων της _ΕΟΚΑ _ηολιτιχ ον ? ο ρος ειχεν εησχνΟη και ικ τοι γεγονοτος _ιει ειχε μεσολαβη · αη η μεταβ ααις · του Υπουργοι Συγκ οινωνιων χαι Ε ργο η εις Αθηνας και _ιπανηλειμμεναι συναντηθε _ις του μετα του ¦ Αρχηγου Διγενη . _Α-Ρ _υΝΟΤΕΡ ΟΙ ΙΧ _Ο ΥΟΣ 01 αφιχ θεντες ψες υηονργος « αι _απωτατοι α _^< _ωμαεοΟ £ θι του ΕΔΜΑ αντιμετωπισαν τους _ανΤυτροοωπους του τυπου με το στομα πλειστον . ΕΙς ουδεμιαν _δι λ ( υ ΟΡ _^ μαπκως · — Οα _ηροβ _ιομεν . Και _υτηρηααν τον Χυ γογ των , « αρα ι-ας- « _αται _^ _ιστι κας ερωτηαε _ες των δημοσιογραφων , τους οηαιους ' εδε χ _θ η σαν ει ς την αιΟουααν ανα _/ _ιονι / _ς του αεροδρομ _ιου , Η σιωπη των κρινεται < υς _^ _αραχΒι ρισπ κη της σο ( ι _( ιρο ζητος της _απο στολης των ιξ Ανδρων « αι Τι / ς _/ ιολιιΙΚι _ι ς- αχ _οηιμ οτηχ ος η 6 ποια _ιηιιαΧλει αιγην εαχ ω και αν τα ι ρωτημα χ α τα οποιιι _ουχαΒοκ εα _γιννηαη η σιωπη αυτι ) εις · _εαςτ χα λαι _ηωριβ ει σας και δοκιμααυε _ιαας _συνει _δηαεις ΤοΟ Κυπριακοι } λαου ειναι _σοβ α ρα , Η _ανανχι οπως αι _κιχ ι _/ _σεις των κορυφαιων στελεχων τι ] ΕΟΚΑ πρασιατευ _θουν απο την δι μοσκ ) _τιιΒα _μι τειχ ος σιγης — κοι αντι _μαινεται απο τελει ΙΟνι _κον Μα _θηχ ον — κατα _δειχ _νυετ αι » αΙ ι _*« τοδ γεγονο τος ιιτι ι ! Υπουργο ς Ε ργασιας Η . ΠοΧ . Βεοιρχαχζ ης _ανεφε ρεν εις μιαν _ηερι ηχ ωσιν χ αρα χ _τηρ ι αχ ιχ ω ς τα ιξ ης : • Ο χ υπας ει ς Αθηνα ς { οργιασε * . Παρα χ _ο γε γονος , οτι αιγην Ιχθυος _υχ η ριι η _αφιχ θειαα ψες αντιπρ οσωπεια , οι δ ημοαι ο _>> ρ ( Ιοιο ( ΙΟ _εααν Την _ιρωτησινι • Ει ναι _ορ _ιι η η δ ημοσιευθει σα εις τον Α 0 φ _· η χ ον τ υιιον > υ ροφορ _ια _ιιπ ι ! Δι γενης _αιις Ι _ξαυσιοδ _οχ _ησε να μεταφερετε _ιι _ροιις · ιιρ & ς ιον 'Λρχιε ηιαχοηον Μαχ α ριο _ν , εις τους _ΑΙιοΙαυ ς _ιΜφ _ραζονχαι α | _Λπιιυιεις · του ιιιι ι τιιιν ι / _ι ' _αιοΜ' , ηι _ΛιοΒιι _» _ηρι ηει να η ρο _ιωιιιαΟαυν Ιπ _ι _ιιοι » «( Βιν ( ηχ ηιιΛπαν ως _Χων 6 Λαε ων , των δημων , της Ινχ αξεως ει ς την _κοιεοηοιιειιην _« _λ > _ι , » —Ουδ / ν αχ _ιιλχιν , _νπηρ _ξεν ι ) Λμυφωνος ιιπαν _νηαις Ι _Ιλιον , ΕΡ , ' . Θα _αυι-ανχ η _Οητε μ _Ι-, χο · _Μαχ α ριωτηιον ΠαυΧα _χ ηςι Οιος Λ κοσμος _ιπινηνιαταΙ μΙ τΛν _Αρχιι . _ηιακοηον , Εμεις ειναι Λυνατον ι _·« μι αυνανχ ηΟω μεν σχ ολη σας ει ς Αθηνας η _ωφειλετο εις _ιδιχ ην σας πρωτο _εσυλιαν ΑΠ .: Δε ν ωμιληααμεν επΧ της αποστολης μας . ΑΙ _ι ψημε : _ριοες εγραψαν ο , χ ι ηθελαν . ΕΡ . _ Παν τως δεν _ισχετι · _ζεχ ο με τα απομνημονευματ α . ΑΠ .: Α ναι Ι γραφη « αι αυτο . ΕΙ ς ι ) Τ ) ιιοαιογφφος αατειζο μενος : Διοτι εα >» επροκειτο πε _ρι _αιιομνημονευματων και μεταφορας φωτογραφιων ικ χ ων χρησφυγ _εχχ αν 0 α μας καμετ ε να _συμπερεινωμεν _, ' υτι η παραμονη του χ , Παπαφωτη εις Αθην ας Οα σχετιζεται με _απωλ ειαν καμια ς φωτογραφιας απο χρηαφ _υγετον , την οποιαν αναζητει , ( _Μχουονται γελωτ ες δι αψευδοντες ευγλωτ χ ως την _ικδ οχ _>/ ν αυτην η ο ποι α _αιιεδυΟη ει ς την αηοσΤο Ην ) , Υπεκφευγονχε ς ιν τελει ανε φερον _ιις ατμ _οο-φαιραν εγχ αρ _υιοτητος οτι τα ταξιδιον των ητο καλον , η ζεστη εις Αθηνας ανυπο φορος « οι Ατι εις Πο ρτο Χιλι , οπαυ _ιπανειλημμενως αυνηνχ ηθ _ηαο , ν μετα του Δ ιγενη Ι φαγον ωραια _ν _> £ _>« _^ _ια δπο ια 8 _ιν _ηλιευοεν δ Δι _Υινης . ) Ταυτα , _ειπον , « αι _οιωΑισυι / σαν ως , , ·· ψα ¦ ο _< α < 5 ια να υηοβλ ηΟοΟν · ει _τελωνειακος- _Λιατυπωσει _^ . Ει ς τδ αεροδ _ριμιον υπεδι- ' _χ Οηοαν την _αντιΑροσωπειαν ' οι κ . κ , Βι αννακης Ματ σης Ανχ ρος _Νιχ ολ < ιι _δης « αι _αλ- ¦ . λσι ι ' ιξιω / ι ατο 0 χο 4 του ΕΔΜΑ , ΥΠΟΝΟΙΑ Ι ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΣ ' Εις τδ _αεροδ ρ _^ μιον αννηνχ η οαν ωσαυτω ς χ _οιις Αφιχ θεντος ιξ Αθ ηνων κορυφαιους αγω- , νιατα ς δ αωματο _ιμ υΧαξ τοΟ 'Αρ , χιιπιακοπου χ , Μουλιχαα ς χ αι ο αξιωμα _τιχ _ος 1 _τ-ης _ασχ υνομ _ιας κ . Μενχ ζης , του υπηρετ ουντος ιις χ ην ' Αρχιαιισ χ αηην _αατννομικ οι ) _αποσπασματο ς . _Μετ ' αυ των παρ εμεινα ν _συνομιλαυντες ΙηΙ χ ινα λεαχα , _ΒοΟτο ι & _ημιουργψεν _ιπονοιας · « _ις · _τοι ι ) ι ) μοσιο ) _-ραιρους · δ ' _τ _» δ Αρχιεπισκοπος _διιιιιαο-εν Ιπι _θνμιαν _Απως συναντη _θουν μετ ' ουιοΟ αμεσως , Επηχ _αΧουΟηαε φοε- ' ¦ νη _ρ ης _χ _αχ _αΑΙωξι ς των αυτοχι νητων των _αφιχθεντων υπο χ ων Λημοαιογ ρα < ριαν , Εν _τε · Χει η _χ αταδιωξι ς _περιω _ρι αΟ η _ιι ς τδ αυχ _αχ _ινηζ ον του _Υηονρ γοΩ χ , Βεωρ χ αχ _ζ η τδ _ιποιον ( ν τελ ει ,,, Λ . ηωλε ' σΟη , _Ζ ΥΝΗΧΤΗω η'ΑΝ Κητ ' Ιδ ιαιτε ρας μεταμεσο νυχτ ιους πλ ηροφορια ς του « £ ? Ον ους- » , οι αφιχ θεντες κορυφαιοι 'ι , ' _οχι οΥπι η 4 Βνιο _» ι _^ ηυ ον συν _»/ νπ _) 0 »| σην μετα Τοι ) _Κθναρχου εΙς οΜαν ιν Λευκω _αιχ _ι κα πα ρεμειναν αυνομιλουν _χ ις μ _εχ ' αυχ οΟ _ΙπΧ μακρ ον _. ΕΠΙΓΛΑΓΗ Κατοπιν _τελευταιοιν δημοπιπι μαπον της Ι ' ουρκικης _εφιιμρρΙ · δος της _Κιονστιιντινουπολπιις 11 _Ι'νη 5 _) αμπαχ » πε ρι του εργου της Μικτης _Συνταγματικη ς Ιιπ _ιτροπ _, ης κιιι της ι < . _ιο · _στηριξεοι ς _ττοΟ _οΙχονομικοΟ |« λ _· ι _Οχοταριιιμαπι ς των _Ιιλληνιον ιχ μερους _νιιν Ι ' ουρχοιν , η Ι · _!) ,-λι | νικη _χιιι Ιιλληνοχυπριιιχι ' ι Αν _τιπροσιοπεια ει ς την ιυντιιγμιι _τικι ' ιν Ι _ιπιτροπι ' ιν σχολιαζει με κι ' ιποιαν _Λποριαν τα _γρικρι _νΒΚ υπο της _ρηΟιισης Ι ' ουρχιχη ς { . ιμημεριδιις , Τονιζεται 8 _τι ηαρα _πιΙπ _ιιν χα ταΒιαλλομινην ηροππιΙΟι'ιιιν . « 1 κινησει ς των Τουρκοκυπριων προς οιχονειμι , κιιν _ιΙπομιΙνιιιπιν τη ς Τουρκικης κοινοτητος , διν εινα ι δυνατον πα ρα να _Οολιιισουν τι ' ιν ψιι / . _ολογικην Αιμ _οικραι ραν μεσιι ι | χην οποιαν κινειται και _ικτυλισσετσι το Ι _' _ργον Της _ιννταγμιιτιΛης _'Μπιτροιιης . ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΒΙΑ 70 ° ) ο ΕΠΙΤΩ Ν ΝΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙ ΝΗΤΩ Ν Ιια _χ ' ανιπια ημους πλ ηροφορ ιας σιινπιχεο ιι μπς _· , ιιπο π ] ς Λ ' κι ' _ιρνιι _ο'ιοιιΒ _μελεχ _ιιιαι _αοιηι _ρ ως χ _αχ α ηιιαον πρεπει να Ιιιι ι 'Χη _θιι νεα _φορ ολογια Μ τΛν ιισαγαμενων _αοτοκινι ) πον , οι ) Β « ιι _ιΑσπ _νΛ _κροο-εηειυιι ιιιιν οι _/« η ) ' } _'ιι / ιε « Βι ( ιι _πυεοχινιιεΒ οτηι , Καχ _α τα ς _ηΧηροφορι ης μας , >} νεα _φορηιογια ΟΑ _ιιναι πε ριπου 70 ' ' ο Ιν Λνχ _ιθεαιι _μι »») ν Ιαχ υαυαη ν σημε ρον φοροΧ _» _γΙαν χ ων _3 _ΓΚ , _# « Β ( | ηνη 5 πληροφορια ς , η νεα φορολογια θ » _ιινη ι _γενιχ Λ , Πα νιαις , Ι ,, Ι _ερΟ ηαοσ ' νιοι Λιν _αχιι Ι ηφΟΛ ι » ιαδ »} ηοΒ « _ΛποΙρασις , ' _Κπι _εοΟ _αοιποοΟ _εοιιεου _Ομημηχ ος ανταλλασσοντα ι ' , ! - $ , ΛΠι ' _ _^ Β Ι * · ( ι / ( _Μοιν π 3 ν α ρμοδιω ν ΛρνεΛν , _δρ ια χ _ιΗ , ) _υ α , ειφααι ς ΟΑ Χ «· φ <> ' Ηα χ Α πααα ν πιθανο τητα _ι-νχ ος των _ηοααεχων μηνων , αοιοΟ ληφΟαΟν ( ιη' Χψιν « ιι ! Ονοι πα ρ , α γοΠ _ιι , ... _^ _^ _^ _ΟΥΠΕΡΖΙΕΑΜ 0 _ · ΜΠΙΤΣ 10 Σ ΕΙΣ ΑΒΚΥΡ _Μ ΑΘΗΗΑΙ _, 12 ( Ε . Ι . Ρ . ) .- Την τιροΒαν της _σιιμιρον _ανεχωρησεν « Ες Κ _^ _νσιαντινουτιολιν κσι ε «[ βεν εις _Αγκυρων 6 _δ _^ _υΟυνην ιοΟ ' Ελληνι κοΟ _'Υπουρ ·/ £ ιου των _'Ε _^ _ωτιριχυν χ . ' _ΛιΙτχηος , _ιτρ _& _κειμενου να _ουνεχι _σρ τας αρζ , _αμει'σς εν ' Λβηναις _γλι _ομιλιας _πρις διευΟοτησιν _ηρεμουν των ζι ) _τηματων μ _^ ταζι ) ' _£ λ > _ω 6 ο < και Τουρκιας . Ο κ . _Μπιτσιος Ου _τταρο _^ _ιειν-, ι εις _ΚωνσιαντινοΗο ? , ιν _^ πι _τριτηιιρον _. 0 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ _ΑΟΙΙΝΟΝ _ΥΠΕΓΛΗΟΗ ΕΙΣ ΕΒΧΕΙΡΙΙΣΙΝ ΛΟΙΙΝΛΙ , 22 ( ιοι ) _ΛνκπιΑκ ηΙ . τοΟ μιη : ) . — Περι το _μεοοιικτιον < σοχιΜ ισκοπος _ΑΟηνυν κ . _Οοοκλη τικ _Κ'Πι . ληι _) _. 0 ι | _ιΙττΛ < 7 _^) ιο _(>( ι < σι'ιτ < κ _^ ικΙκ »» , _Κλι | 0 ( 1 ς , _ιιιι ιγοντ ( . ις ιις ιη . _ΛμχιΜισκοιιην Λ κοΛιγιμης κ . Χηι | αιιας ΛιΒ . _γ _^ ι . ν _»· . _οιιιαρωιΛτην Κ |> 1 πι ι « ω > . ι | Κο « ι 6 | _τιΛθο % _μετΛ τιιΟανηι υιο τρησκ , _χ αι ' _πηΒ , « ιι ιιΙΛοιιοΙ ηθ _€ τΛ οκιΟμον _ΠριιΙτων _ΗοηΟοΟν _, Λ (* ν . _νΜ _^ Λ | Χ _> ν « ΛιοκΙνητον τοΟ οιιηιου | ιι , τ ( ιι _. _ρτ _, ν _Λμισωι τον ι _ιτΟ < . ηΟ « α Αμχι _ιιτισκηπην _εΙ ς το _'Λ _ρετηΙιιην . _ΚητΛ ιιλ _ηρχχΛρΙοι _ππρηοχ ( Λι . Ιιης ιιπΛ το « _νοοοιιοιιιιου Λ _ΛοΟι'νης _ιΙιιι , _ιληΟιι ( . 1 _^ _ιγχιιρησιν τΛς πρωιας π _(»»( Λ « Λ ρ « ς . Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ _ΑΝιΙΙΙΗΕιΑ ΕΗ ΚΑ Ι ΡΩ ΕΞΗΡΕ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥ ! ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΑΓΑΣ Ο κ . Κρανιδιωτης συνηντηθη μετα του Υφυπουργου Εξωτερικων της Αιγυπτου .- Ο χαιρετισμος του Αρχιεπισκοπου προς τ 6 ν Προεδρον Νασερ .- Ομιλια του Προεδρου Νασερ . _ΚΛΙ-ΡΟΝ , 22 ( Ιβιαιτεοον τηλεγραφημα « Εθνους » {« ' αρ . Βι 8 _· 18 ) . — Η Κυπριακη _Λντιπρσ _σιοπεια η κληΟεισα υπο του Προεδρου Νασερ εις τους _εορτασ | ιους της 7 ης επετειου της _Αι γνπτιακης £ παναστασεο ) ς , ικ τιον κ . κ . Π . _Πασχαλ . ιδη , 'Τπουργου Εμποριου και Γιομηχανιας , Λ . Βεωργιαδη , _'ιπονογου 2 υγχοινωνιων και Εργων , Λ . _'Λζινα , 'Τ _φυπονργου Βεωρ _γιας και Σ , χ . Κυπριανου , μελους της Λιοικουσης Επιτροπης του _ΕΔΜιΥ _αιρικετο σημερον ιν τπυΟα . ΕΙ ς ερωτ » Ισεις δημοσιο _γραορων η _αντιπροσωπειιι _α-την _τησεν , οτι εκπροσωπει τον _'ΕΟναρχην Μακαριον και . τον 'Ελ ληνικον- Κικιριαχον _λαηγ , Η 4 _τιπροιτω . _τεια εξηρε τους στενους δεσμους με τον 'Λρα 6 ιχο _% _χοσμον . 01 δεσμοι ουτοι ε '/ _αλυΟδωΟησαν δια της παροχης ηθικης _ΟοηΟεια ικ μερους των 'Λ ραΙιων _εις τον _Κυπριακον λαυν , κατα την _διαρκειαν του απελευθερωτικου αγωνος των _Κυπριοιν . _Σ ΤΝΛΝΤΗ _Σ Ι _Ι ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΚΛΙ _ΙΑΠΡΙ ¦ ι Ο αφιχθεις νΟες , εξ αλλου , / .. Νικος Κρανιδιωτης , συνδεσμος του Αρχιεπισκοπου μετα της Ελληνικη _ΚυΟερνησειος , συνηντηθη σημερον μετα τ « 0 _, Τφυπουργου των Εξωτερικων κ . _Σαπρι μετα του οποιου συνεζητησε εν _ατμοσιραιρ _([ . _ε . γχοο διυτητος την συσφυγξιν των _.-τολιτιστικων δεσμων της _Κυπρ-ον μετα της Ηνω _ιιενης _Αοαβικ / η Δημοκρατιας , ως και την < Ιλο χαταστασιν των διπλοιματικυιν σχεσεων της Κυπριακης Δημοκρατιας και της _Αιγυπτου . Τοσον ο κ . Κρανιδιωτης , δι σο ·/ και οι λοιποι Κυπριοι _αντιπροσοιποι μεταφερουν εις τον Προεδρον Νασερ Οερμον _χαιρετισμον του Αρχιεπισχο-τοιι Μακαριου μετα το 3 ' οποιου _κλινεται , ιιτι Οα . συναντηθουν . _Ση-( ιερον η Κυπριακη αντιπροσωπεια _παρηχολουΟησεν ομιλι _^ ν του προεδρου Νασερ ενωπιον _λαοΟαλασσης . Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΤ ΝΛ Ι ΕΡ _Προσιρωνοιν εν Καιριο _συγκεντρωσα ημισεος εκατομμυριου λαου , ο Προεδρος Νασερ , _ειπεν δτι , η Ηνωμενη _'Λοιι-6 ικη _Δημοκοατια Πα _υποστηριξη _οΙονδηποτε (' _ιπελευΟεριιιτικον κιν ημα _περιλαμΟανομενου χαι _του κινηματος δι' ( ΙπελειιΟερο ) _- σιν της _'Λι ρρικης . ΕΙς την δμι λιαν του η ο _^ οια μετεδιδετο _ο < ι · _διοιριονικως _^ ρ ος το Εθνος * _ιι ! _δλαχλ _ηρον τον _Αραβικυν χοσμον , ο Προεδρος _Νιισερ ειπεν , ο ' τι _χατιΙ τα ε . ττα τελευταια ιτ η η _Λιγυητος διεξηγαγεν ε · πτα μι ' _ιχιις χαι ε _ ικησε διοτι 6 λαος ειχε _, _τεποιΟησιν εις τιι δυναμεις του , Κατα τα ιν λο · γφ _£ τι | _ετεςιματισΟη η βρεττο _νικη κατοχη , η Κυβερνησις Απηλλαγη της κυριαρχια τοβ _χειραλαιου χαι ο _ΛΙγιιπτιακο _ στρατος _καιιστη πραγμι _τι-χο της . 'Εν συνεχειιι ο _Προεδβος Νι ' ισερ ειπεν , ιιτι η Αιγυπτο ς Λπεδει ξεν εις τον κοσμον , ιιτι α ! _μεγαλαι δυναμεις με δ'λον τον στολον των δεν _διλ'ανται να υ- _Λοδουλωσοντ · ινα _λαον , ο α . _τοι ος ειναι _α-ιοφαοισμενος να _ζη ση . Αναφε _(? 0 ε 1 εις το ζητημα της Εθνικοποιησεως της Διωρυγος του Σ ουεζ , η οποια απεφερεν ει ς τους ξενους 42 εκατομμ . _λιοων ετησιως , δ προ _εδρος ειπεν οτι αυτη ιπεστραιρη τωρα _ει ς τον νομιμον _ιβιοκτητην της . Ο Προεδρος Νασερ _κατηγο ρησε τον _'^ _ιπεριαλισμον ως υποστηριζονται αποπειρας διχασμου του Αραβικου _κοοιιου διο μηχανορραφιων τας οποιας 6 υσ _σοδομουν η εκτε ) . ουν προδοται και _πρακτορΕς του Ιμπεριαλισμου . _4 Λ- ¦ · ¦ ' ¦ · ¦ · ¦ ' ¦ £ νΒ _^ Το ανωτερον υγροεριον ι _^ _λΝ _μΠ'Ω _^ που _ε 1 σαγ _€ _τ αι εις την _Ν _^ _ΧΙ _ Κυπρον Α 0 ! Ρ ζ Α £

Τίτλος Θέμα Σελίδα