ΧΩΡΙΣ 7 ΠΑ 0 Ν ΤΟ ΒΕΒΟΝΟΣ δτι -Α γγλοι _κ- « 1 Χουρκοι ευχονται — « αι ια » υς συνεργουν — δια . να πα _ραμειν-β αγεφυρωτον τδ χ α ' αμα μεταξ υ Αρχιεπισκοπου και Διγενη , πρεπει να μα ς χα , ταατηαι ] πολυ _ηοοαεκτικοιις χαι να μας Ινιαχυο _-χ ι ακομη _Περιαα _υτερον εις την _, αποφααι * μα ς να αποχ ατο _τοτησωμεν χαι να _διαφυλαξωμεν την ινο · τητα μος . Ο διχασμο ς ειναι _αδιαμφι _σβ ητητον οτι . ωφελει τους _Εχθρους « οι _αετιποιους μας και θιτει ιν _κινδυνφ τα δι καια τοΟ Ελλην ικου Κυ · τιριαχ ου λαου . _Ευχιμεθα οπως η αποστολη Βθτ 3 Υπουργου χ , Αντ . Β εωργιαδ )} ιπιτυχη χ αι _διευ-. Οετη _Ορ ου ' ιω μια _σνναντησις των δυο προσφιλων μα ς Η γε _» των , ι ) οποια , ως _υιν _αμφιιαλλομεν . θα ηηη τα ς ικατ _εριοβεν _πιρεξνγησιΛς _* _Α- _* λ την _υιενεξιν αυη _ρ ιχ _Χονιαθ η εις αηιιανζιχ & ν _ξαβ μον η ινο-Τι 7 _ς _τ & υ Ελληνιχ ον Κνπρια · χ ου λαοι . Οι δυο ' & _γεται ας δωνουν τδ _παςαδιιγμα ει ς τον _λαον < 5 ια της _ουνοιαλλαγης των , η οποια ειναι η £ ? _αρις δια την ενοτητα του . ΚΑΛΩΣ ΩΡΙΣΕΝ εις την νηαον μας δ Δρ Φουατ Αμουν , _απεσταλμενος του _ΙΙροε δρου του _Αγονου . Φιλος χ α ' ι υποστηριχτ ης των _δτχαιων της _Κυπρο-υ ειναι δ Δρ Αμουν και πρ επει τα φιλικα . τ 0 υ αι · αθηματα να τον τα ανταποδ ω . σωμεν . Μα ς _υπεστ ηριξεν ει ς τδ * 021 Ε ιχ με _νους της πα : _τριδος του αξιουντας την αυ , τοδιαθεοιν μας χαι ειναι αξιος της ευγνωμοσυνης μας . Τωρα , _^ μας _ιβχειεα . ω ς απεσταλμενος του Π ροεδ ρου της χ ωρας του δια να υποστηριξη τα ιιχαια των Μαρωνιτω _ν της νη _^ ου μας . Θα ι · ι ! ρ _π _κατακε !> σικ ικ μερους μας _δχι μα . νον _διιτι δ Ιδιος ειναι φιλος μας , αΛΧα χ αι διοτι αι σχ εσεις των Ι _υαρωνιτων μαζι μας ι · . πηρξαν παντοτε καλαι χα ' ι _ι _γχ αρδιοι .. _• ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ δι ακρ ινει , ως _ηναγ- / . αα _θ ημεν χθες να _^ πιι . ρ < χτ ηρηαωμιν , τ ο Αθη . ναιχ ον _υρ αχ τορειον . Τουτο πρ επει να προσεξη ιδιαιτερω ς ο επανεΙΟ ων ιξ Αθηνων Διευ θν ντης __ του Βραφ ιιον Τυπον του Ελληνιχ ου _β ασιλικου Προξενειου εν Κυπρω χ , ¦/ . _ασοιν _^ _ιιοοχοβ _ιτης , ι ) _, οΒι _οεγ ειναι αξιοπρεπες δι ' ιν ι π . Ιση μ ο ν πραχ το _υκ ' ιον να ιπιδειχ ννη τοσον κομματιχον _ιρανατιομοκ , οΟον επιδεικνυ ει τ δ Αθηναιχ ον Π _ραχ τορειον . Ειναι ιντροπη να φερωμεν ως _υποοειγμα το _Τουρχι κον _λΤραχιοειειοχ ΙΚΑ . Και ιμως τουτο _εξυπηαετιι θαυμασια ιν Κυπρω · μι _ταχ τιχον ημερησιον _δελτιον _αμεροληχ τα _ις κει ) _συνοπζ-, _ιχως · Ηλας τα ς εκδιδομε νας Ιν Κυπρφ _ι φημερ ιδα ς , Ελληνιχ α ς , Τονρχ ιχ α ς και _νΛ _^ χλ ιχεις · . _^ ιιοτι _^ εο _^ , τοιαυπ _) Ελληνικη _πρσ-λτορειαχ η _υπηρ εσια μας λειπει . _• ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ επεδειξαιιεν χ αι ημει ς οι Κυπριοι δια τα ς Ιπ _ιχ ειμ ενας γενικο ς _ιχ Χ _ογας ει ς την ΑγγΧ _ιαν , Ουτ ω το Σοσι _αλιστιχον Κομμα Κυπρου αιηηυθυνθη εις τους εν Αγγλια Κυπρ ιους μεταναστας _, κα _^ _ουχ αυτου ς -να -ψηφισουν Εργατικους _υπονιι _?» ιοι ) ς · . Τδ Κνπριαχο _τν ινδιαφερον δια τα ς _Αγγλιχ α-ς _εχ λογ ας ειναι πρ αγματι _διχΛιολογημενον . Του ς Σνντηρ ητιν _^ _ιχις δι ν συμπαυει καθολου · £ Κ υπριακ ο λα < 1 ς , διοτι ειναι αυτοι πο ' ν _πανεοΒΒ μα ς χα τετιολε μηοαν χ αι που τω ρα π _^ _οσττσυουν να μεταβ αλουν την ν-ησον μας ει ς ημιαποικιαν . ΑπΓ του ς Εργατικους , _τουναντιον , _ευριαχ ομεν παντοτε χα _-ζανοησιν των _πουων μας χ αι Ζοω ς , αν αυτοι ανελθουν _εις ιην Αρχην , να _συνεχισουν μΒον _πολιτιχ ην _οΙχαιακ εναντι ημιων . _• ΣΗΜΕΡΟΝ _αννε ρχεται τι Β _ανικδν Σνμ 6 ΟυΧα > ν της . Σεχ _* διανα _ιπιλ _ηφθη τ _*> δ _ζιγτηματο : της πα ραιτησεω ς- ιησ _Εηαοχιαχ ης _'ΖΒπιιροππς _Ι ων _Ο _, _Ζ _ΟιΛιον σννδιχ _ατηκν Αμμοχωστου . _Ελπιξαμτν 8 Βι δ τροπος 'Ι _*** . ° _η ° ιο * _τυ _Συμβ ονλιον της * Σεκ _* θα χ _ειμ _σβ _^ το Οιμα . _τοδιο , _ε _? α _εα-οχι ο _ινδεδιιγμε-νος δια να _παυσουν αι _ινδοοργανωτι κοι διαιρορ _αι ααι να αΙτοχατασταβ υ η { μα _^ οτης εις την Χειτο υργιαν των ε _) _^ _υθερα _ιν συνδικατων της πολεως χ αι _ιπαρχ _ιας _Αμμοχωστου , τα οποΤα _αποτελουν μεγαλως _νπολογισιμον δνναζμν _ωογανωμενων _ιργα των . ΑΙ προσωπικοι διαφοραι π _^ Ι , ια να πα ρα / ιερισΟουν χ αι τ ? _ι ζητ ημα να _εξετασθη απο ταΙ χ αβ αρου _συμφεροντος της _πεςαιτι ρω προοδου του _ιΧευ-Οιρου _συνδιχ αΛιστιχ ου _κινημοζιος . __ 01 ΧΑΛΑΖΟΙΙΛΗΚΤ 01 των ιξ αμπελονρ _^ ιχ ων χω ρ ιων της _^ επαρχια _ς Λεμεαου πρ επει αμεσως _νυ . τυχουν 6 οη Οεεας . _Ι ιι αποστο _λη κυβερνητικων υπαλληλων « σ ? ι _κατανραςο ») _τεοχ {· _»/ _ιιεΞιι . < 5 _εν ειναι αρχ ετη . Και ποι / ι _αχ _ις _*[ ς _, _ι _παρ ελθον εγιναν _ατυτα υπο της _κυβ ερνητικη ς γρα _τρειοχ ρατια ς . ΑΑΙα θετικη _^ ο _^ ιια _ποεε δεν παρεσχεθ η _εΠ _ς ατυχησανιας αγροτας . ΑΙ ξημιαι _αν-εοχονται εις 20 χιλιαδας Λιρωτ » , Ο ιχ _Λανιας % . Δημητριο _υς Καραγιαννης εις επιστολην , ου μας _πε _? _ριγ-ρα _φει μι τα _μελανοτερα χρ ωματα το μι γεθΟς της _χαεα στροφη ς . Υπαρχε _τι ταμειον _αεαρσιιιτεεος χαλ -αζοπλ ηκτων . _ΑΑΧ' εδω διν _^ ον . _ειται να τηρηθουν _αυσιη αως- οι οροι τον ταμειου τουτον . Ολοι οι χαΛαζ _οπληκτοι πρ επει να τυχουν αμεσου χ αι _^ πραγματι κη ς βοηθειας . _• ΕΝΝΕΑ _ιροραζς η αΙτηαι ς _εισδοχης της ΕρνΟηας Κινας εις τον ΟΗΕ απζιοριφθη μ { - χρ _ε τουδε . Και δ _λο _>· ος _αιοη _εεαι θελει η Αμιρ-ικη , η οποια _χαθοδηγει με τον- χε _ι ριστον τροπον , δυστυχω ς , την ποιιτικην του Αυτιχ _^ υ ν . οαμου . Ει ναι _αμεταβ λ ητος η πολιτικ η της ιξυπηρετηοει _ας των _συμφερ οντων και _τεαν ον . _οπων _τω-ν Μεγαλων Δυ τιχ οον Δυναμεων . _^ Ειναι η αοιχ ος _πολιτιχ η που ηχ ολουΟηΡ η ει ς το Κυ _πρεακον ζητ ημα _ιοσον εντο ς τω-ν Ηνωμ ενων ' -ΕΟνων , ' υαον χ αι εις τα διπλωματικα παρασ / . τ ] νια κα ' ι μας _ιιιιε £ αΧε την εξα _, μξΧ ωμιιτιχ ην σνμφωνιαν της Ζυρ ιχης . ΒΕ _ΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ _Κα-λουνται _απαντει τα _μελτ της Ενωσεως _Νιοιν « Τιι ΙΟλευΟιρια > , Παλλο _υοιιοτισσης , εις _εκταχταν _γενιχην _συνελευσιν την _Τριτην 211 , 1 ) . Βι !) και ιο _· ραν 8 μ- || . Θεματα 1 ) Λογοδοσια της Επιτροπης 2 ) Λιαηορο .. ΚΚ ΙΙι ν ΕΙΙΙΤΙ'ΟΠΙιν ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΔΕΛ ΦΟΤΗΣ ΕΛ / ΗΝΙΔΠΝ ΚΥιΙΡ ΟΥ _Καλιιται εις _συνεδριαν το _Λιοιχητιχον _ιυμιΙουλιον της Πνευματικης _Αδελο _ιπητεις τι ' ιν προσεχη _Λευτεραν _ι'Κηγ ' _Σιπτεμ _υριου κα ! ιοραγ 1 Ι χμ . ε _' ις _το _^ οικημα του _ιιομιιτειου « _Τριιστ _> , _Γεμαιτα : Ι ) ΙΙαιδιχη Ιιςο _- χη , 2 ) Λιαιρορα . ΕΙΔΟΠΟΙΚΣΙΣ _Λυ _« ν | ιε . ι -, ου αοΟρεχι 2-1 ιου περι _'Λκιιητο . _/ _ΠεριςυοΙηες , ( _Λιακοπε ,-> _ης , Ιν-Α' ( Χ _· ης » . αΙ ' Ε . κτιμηοι , ωο Μ 6 · Βιου , _γνωυττποιειτ-σι Οτι οι _Αι _^ _ετιαοιις , Μι . χα _^ _Λχιιεζ , Κ _ωσιοες , Ε . λινη , _ΜκεηερΙιτ _) , Α _^» , () ονΙκη και Κυ / ιιαχαυ _Δημητριιχ _) , ο-: ανιις / κ Κον ιι . ις , ουα . _^< οιησον ια πωληθουν ¦ _% /> Λ _^ ιι | _Λοον _τε-Λ _εττι τεΤ > ν _κΛτι , ιβι _κημιωτων : α ) ΕπΙ μιας _ψρο-χιιτ , ς μ ( τ /«> ι · ρες ιληες , _πενο ε _» κιες και Ιιυο _ρ-ιιιις ικ . δυο _ιιροσιοιιιων , υπ - _αριΟ ( ιον _ι . γ _~) ' (« τψης 2202 _Λμερο _, _ιηνΙεΒς ! 6 > 5 ) . | 7 _ε . Ις ιην _ιοτρεΛεοΙον « ι _, ιλλη τζι % ·» , _ττληοιον _ιοΟ χοριου Κ _οντΙας , τα 7 ) 9 μεριδια διιι ι 6 τιεκιων ιυν Ε 7 8 ιτ · . β ) ΕπΙ μιεις _. _[ _ιρτυ _^ ιης μι . ιν _γκοτ 0 < ν _4 , Λ σιικιις , 6 / Αηβιι _, και _ιι « Μκ _ κον ικ μιεις « καλος , 6 _ιι · ιιριι > ιι , [ γ , · Υι _^ _ιψης 3305 _ημιεο-ιι · 1 )||) . | ι ) ' _γι , ' . ριο _> κο _, ιι . νης / . νον , ι « _3 _χ ι . φι , _ν Κον . ι / _εχ . . ια 7 ) 9 _μερ | 6 ι < η 1 > κι ιο ποσον ιων . λ , 15 ( 1 . — _εΙς _ιε » ν Χριοτο [ θρον Χριστο . ( _Λρου _Μειεγην , ικ Πραοιιι _οιι , δυιαμιι _δηλι » ι < . ν , πωληοα . » ΛΣ 1269 ) 59 1 ΜΙ Κτιμκπολ . _ογΙοο Αμμο _^ οκηοει , 0 ΑΒΙΟΣ ΠΑΦΟΥ ΕΤΕΛΕΣΕ ΤΑ ΕΒΚΑΙΝγΑ « ΑΟΥ ΕΙΣ ΚΑΛΛΕΠΕΙ _Αιι ΠΑΦΟΣ _, 23 ( ΤοΟ _αντεπτοκρι _, τοΟ ιαχ ) . Ο Παν Μητροπολιτης Πα _9 οο κ . Βενναδιο * , συ _^^ _ραστατου _μινος Οπο _τοι > _Πανι > σ . _^ Ηγουνενου _ΤροοδιτΙσσης κ , _Ποτ _^ _κρατιου και _( οΟ ΠσΛοσ . ΑρχιμανδρΙτου κ . 'Λν ΟΙμου , _ετιλεσε ση ( _ιερον τα : εγκαι νια τοΟ Ιερου ναου ι Αγ ( _οο Βεωρ _> Ιου » _ΚαΧλεπευετς , , χορη-νουντων _τδν εκ . _Καλλετιτειας _Χαραλαμπους ΠροσκυνητοΟ . της _ουζυ > τχ _> α *> ιου 'Α Οηνας χαι τω-ν _τιικναιν _Τιον . Επισης _εχοιροτονηοχν εις πρεσδυτερον τον _Ιροδιακονον _Μενελαον _Σα = 44 [ 6 ην _, ιχ ΦοΙτης _, _ωττοιοιτον της Ιερατι Χης Σχολης . _ΠΧ-ηΟη κοσμου παρη ΚολουΟ _^ σαν την σημερινην _λειτουρ _γιεχν χαι τον ιρωενων εστχρι ν . · ον > _θερμοταιη υποοσχη επε _· ρυλαχ £ > η χθες _υφ * ολοκληρου της _κοενοτητος Καλλεπειας _εΙ _< τον Σεβ __ Μητροπο _λιτ-ην κ ( _ΒενναΛιον . 'Εικ μ / ροχ τοΟ ΘΟΙ _Καλλεττιυας _αροοεφωνπσε ιον _Ποενιερωτατον ο χ . Ζηνων ΒΙυρκας μελη 6 Α της 0 _)^ Ε _Μεονιδ _<^ ν του _τιροσορεραν αν 6 ο & ισμα _^ _ΠΙΣΤΙΜ ΚΑΙ _ΑΦΟΣΙΩΣΙΝ ΔΙΑΔΗΛΟ _ΥΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ _ΕΘΝΑΡΧΗΝ Εγ _^ _'ραφα _τειστΕως _καιι αι > οσι 6 _σζικ _τρος των 'ΕΟι _^ _ρχην απεατει λαν οι _εζης * · Το ΕΛΜΛ _, η ΑΤΕ ΠΕΚ και τι « Ελληνικων Φι 3 ς » Βερμασογειας α 0 > , _ητυιοθρησκευτιχος _ομιλος « _Ε-0 νικος _> Αγιας Ζωνης Αμεσου , ΕΔΜΑ _Ι _^ ατω Μυλου , Ο _^ _ιΕ _Νεανιδων Χιωρααα , ΘΟΙ , _'Εκχλ _^ ηο _, 'Επιτρο . πη , ΣΠΕ . . και _Χ-τριπτοη _Επιτροττι Στενης Παφου , και _πλνΕΙοαοι _κατοι _, κοι _τιη < κοινοτητος μεταξυ των οποιων και οι εκ _Στε-νης ανταρται Ανδρεας Ορφανιδης , Βιωσγιος Βα _βριηλ . ( Αριστοτελης Σο = _44 _σε και . Σ _65 δας _Ορςανι & ης , ΕΔ _^ _νΑ , ΣΠΕ , εκ · _κλησιασπικη επιτροπη , ΕΕΣ και _ουλλο-νος _Προοδος » Βοο _,-ιρΒου , _ΟΧΕ _Νιανυ & υν Λυσης , _ΕαΛιΑ _, εκκληο επιτρο-πη , ΑΤ £ — ΠΕ-Κ _, _Επτροπη _συνερν . _ττανιοπωλ * ιου , 0 ΟΙ και Σ . Π _. Ε _. _^ _ΙιιυλοΒ · . ΘΟΙ _Πε . _ 'ταγ · _υιαι , ΟΧΕ _Ν _^^^ _ν _^ _οων _Πσλαικιθρου , 6 λα τα _οο _^ ττεΒα και _οργσΒνω _« ις Πυρυ · χου _, _Ηολιας _, _ΕΛΛιΛ , ΘΟΙ , εκκλησ , ι _, _ππρο-πη _, Συνεργ , _Ποναχτο-Χειον , _'ΑριιευτΒκη _ΕπιΤι » χη Κ α ? Λιανων , _ιιοινοτης Πιριστιρωνοι _Μορςου . ΕΔ / _-ΛΑ _, ΛΤΕ — ΠΕΚ , ΟΧΕΜ Α γιθΙι _Ιιχιν _^ ηι _ . _Λ _^^ _τ _ : /« = _ςι Ε _£ ! Λ . Α * , ΛΤΕ — ΠΕ-Κ , _Ε-Ε . _ι _ ., , ΟΧΕ _ΠεαιΙδων , _Χιοριιιιυ _> _, αρχη , * _ΣιιΕ . και εκ . _>( λησ . _ετιτρο : _( η Κληρο-υ , κοινοτης _^ _εμ _^ _ν _^ _x _ _Παψιυ _, _κοινωτης Χουλους Βιαι _^ ου . _λοΛνοτης Κ' _^^ _σαΛιργΟς _, κοι _,-νοτη- _Βονιου , _κοινοτης ΤριυιΟου _· οης , « _οινοπις _^ Αγ _^ _ΜαρΙνης Χρυσο · χοΟς _, _ΓΟΙ , Εκκληο . _-ετατρατη , ΣΠΕ . και _Χωριχιχη Αρχη Αγιου Φωτιου Πο > ου , ΑΤΕ - ΠΕΚ , _ΑΚλητικος συλλογος , Ε , Ε , Η _., ΠΕΟ , ΟΧ . Ε _ΚεανΒδωτν , · _ελαιοπχφαγΒογοΙ _*( αΙ Συνεργ- Β _^ _χντο _^ _υιΛεΤστν Αγιου _^ _Ειτακτητου _. ΨΗΦ 1 Σ _/ ΛΑ ΤΟΥ Ε _^ ΔΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ _3 ΛΑΛ _( ΟΥ 'Υπο _τυν ΕΔΜΑ τυν _χεοριων ΑγΙας _Γαρβοτρας , Περα _Χοριου Ν η . < χο _, _ΙοσλΙεου _, _Ολυμπιων και Πο · παμιας _απεοττωλη _,. προς τον Ε & _Λμ . _χτ _] ν _Λταχαριον τω * αχαλουυον ψη _ ε _· οτι _^ αλ _Ιοαλιου του _διεζαχθεντος -την _< ηα . ρ _οΓ . Κυριαχην : - « Απαντα -: α μελη ΕΔ _> ν πδσαι αι · πρωην μαχιμοι _ομωδες ΕΟΚΑ , ΠΕΚΑ , Α · _ΧιΕ _κοΑ _συμβιας 6 λαος _τομιεος ' Ι . _& σλ . ιου και ιιεριχωρων συ _^ _ιλΟονιες π _^| ν _Κυριοχην 20 ην _ΣετττιμδρΙου _κιιτοδυιαζομεν _με , _τ * αποτροτιασμοΟ και _οδιΛυγμ-ιας τας _5 _ιαε = _ατστιχας _εντρ- _^ _Ιας _ττΒτν _€ _Μν & _ιμοτΟ ) ν κατα σε · _-τιν > υ προσωπου _'Εδναρχου _ΜακσρΙο _^ _, > . _πιρο £ . _Ιι _2 ·> ' _V _' _^ _τουρ- _¦ _ι' _£ _^ _ν _, και της _? _ι ' , Χ _& ιι . _ζ _Εω _^ _-ιΑ _, _ν _^<^ _ιηΛο _υια _^ _ν απα * Ετι την _ατοεριοριστον _ουμπατΟειαν _, < _4-τς » _οαΙοσ ν και _εμιηετ . οσυνην _^ ας πρ 6 ς την ΛυτοΟ Κοχαριοτητα και _εις το Οι * _σιτ _, ης _ε-πιτελου _ ιενον εργον της _εανοικοοο-μησε . ως της _ιιυττρι . · σ > _ης Λη . ι- _ιοκροττ ( ας » . ! _ΦιΡΙΟΙ β ! ΙΡ _ΙΙΗ ΜΟΥ ΗΟΙ 1 ιι _' ιΙΙΚΙΙ 111 Την παρ . _Κυριοκην συνηλθον εις εκτ _^ ικτον _γενικην _σννεΑευσιν τα μελη -του _ΠαγκυπρΙου _Φοερμακευτι κοΟ Σ < Λ 6 εσμου εις την αιΟουσσν τοΟ _σο ? _ιι _( _ττειου « Τραο . τ > , _ΕΛς την ου νε . _ευσι . ν παρεστησαν τη _ετ / τεπροσο _πευΟησον 8 , _φαρμαχοιιοιοι _^ Ο _γενικος Υραι _^ ιατευς του _ουνδεσιιου κ . Α (> ρεσς _Καρουλαας ανε _>^ ερ 0 η εις τη-- ωπτο της εκλον _^ το υ οιοι _κητι-νου ουαιουλιου δρ < ιοι . ν του με χρι ση _^ _ιε _^ ον . _μελετης _ειιοιςιορων _εττανγελιιοπικδν ζητημα _ττιον . η _συνελευσις _ενεκρινιε , το κα _ττωΟι ψηφιαμΛ , το οποιον απεστα Κη προς τους _πρωτει > γαιας . της Κ υ _ττριαχης ' _^ , _ευΟερΙας 'ΕΟνυιρχην Μα καριον και _οτροιιηγον _Βριδαν — _ΔιΥενην : — « ΟΙ Ελληνες Κυιτριο-ι Φαρ ια _κοτιοιοι _ευνελθοντες _ετημερσν εις την ττρωτην των _γ-ενικην _συνελειοσιν υπο _ελευθερον _κειΟεστως , _χοτιρετιζουν κ αΙ _ευγνωμοΛοΟν τους _ιτροπεργαπας _ττης _Κυπριαχιης 'Ελευθερ ιαις , Μακα ριον κ < χ ( Διγενη , ευχομενοι οπος Β 2 _μ _^ χΡ 1 · οημερον κο _^ _ποφορος συνερ _Υ-χισια των συνεχισΟη κα _5 _εις το μιελλον επ' _αγαθοι της © ιλτωτης μας ΠαΒρΙδοςι · . ΟΛΑΙ Μ ΤΡΑΠΕΖΑΙ ΑΝΕΠ _Κ 1 ΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΕΤΥΚ Τπ _· ο της ΕΤΤΚ _ιινακοινουται , ιιτι εληφθη ε . _τιοτολη της Τραπε > ΙΒ | ς _ΤσιαρτερΕ _, δια της οποιας : _αναγνοιριζεται επισημως η _ρηΟιισα οργανιιισις _^ τραπεζι · κιΤιν _ιι . _τιιλ . ληλων . Με την _ιιι ς ανω _ιεναγνιορισιν η ΕΤΤΚ καθισταται επισημως ανεγνωρισμενη υφ' δλων των εν _Κιλιριο Τραπεζων , ως ο μυ νος _εχ . _ιροσο _> πος ι _! λο > ν τιον ωρ · γανωμενων _τραπιζικοιν _υπιιλ . _ληλιον . _ιημιιρον Πιμπιην- κα ! _ιοραν Βι . _ιΙΟ μ , | ι . η κλαδικη Επιτροπη της Τ ' ι , ιιιπεζης Κυη ( ου Λτδ ., Λιυκο > _οιεις , συνερχεπιι εις _συνεδριε _^ ν -τρος _τελικι π 1 μελετην των _ηιτηματων _ιιιινη Οα ν ,, _το _βληΟουν προς την _οιει-Ουνσιν της ο _> ς _ανοι Τριιπε ? ξι | ς , ) ιεσον του Διοι κητικου 2 υα _0 ουλ ( ου της ΕΤΤΚ . ΜΕΒΑΛΗ ΖΠΡΕΑ ΕΙΣ ΤΟ _ΕΜΙ 10 ΡΙΚ 0 Ν ΑΥΚΕΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Ο Διευθυνων Συμιου ? _Λς , της _'ΕτοιρεΕας Σ . Γ __ Β , Σε _^ ρ 6 ι . _σιοττς _Λντ & . κ . Βεωρ > γιος Σ . _Παποιφλιππου _π-ροσεφερεν ε . 1 ς _τω _Ανωτερον 'Εμ _,-πτορικον Λυκειον Λευκωσιας ποσον _ττενιακοοιον λιριον 6 ια τοΟ οποιου ο . κτω των εψ _« τεινων _απΟιοΕτων της οτχολης Οα δονηθουν να _παρακαλου . _Οηοιχτ _^ δι' _ολληλσγραφιας _σειροΛ _αχνωτερων οΙκονομικων και _εμπορικ . ων μαθηματων _^ Απυ του προσεχ οΟς σχολικου Ετους ο κ . _ΠαπαΦιλ-ιτπτσυ Οα _προσοερη _χιλιας λιρας κ . ατ' £ _τος _διω μακροπροΟεα _^ ον οτχε δ » ιον _υπρτροςΛι _& ν _, Ο Λυκεια . ρχης κ . Κ , _Ηρακλεους η _= υχαοιστησε θερμως τον οορητην . ΚΟ ΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ υποσχεσεις ΒΑΜΟΥ Ο -κ . Σα & βας Π . Ζεγκο » και τι 6 . _ΚιυλΛιη 'ΑριοτεΚοα , _ειι _^ Α • αροι £ * _Δροωαιας , Ι & υαο » _ομοι & αιαν ιιτιι = θ ) _ΒθΛν _Υιιμοο , Ο κ , Λν 6 ριας Θεοδουλου , ι . » _« ιοινιοο _, _νον κατοικος Λ _^ ιιο οΟ . ΚεχΙ Λ 6 . ΒΙαρΥονΚα Φ . _ΜιχτιολΙοοο , ι * _ΛιμιοοΟ , _ιωοεκτν α _^ _ιοιιαιαν _ΟτεειοχΕ . _οτν _γαζιου . Ο * , Ββωργιος Χει _^ _εονης , αχ _«« _ρμοεκδ , και η δ . Ξενια Χριστα δουλου , ικ Καπω _Λοχαττα _^ ιιαις , Ε · οωοεεν _ιιμοεβαιαν _υποσνιεσιν νοιιου _ΣΥΒΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τους 4 _τγοπτητου < μαι 'Εδμ & _νδον Το _^ ωςοο και ο . _ΑονουΑειν Χρκπο-1 > αΑ 16 οο , _-αλεοανιβ τους < _ιρραβυ νας τω _θερμΔς _οεητχβΙρομεΛι . —Βι · _ανκικηος , _Σταυρος , _Χριεχιαχης , Βι . _οπηττχη-ς εκλο _, ς ' _εις _'ΕιεΛθη και ιχυκλεχ _^ _ρηοεν η _ποιητικη _εχΑλιχνη _τοδ κ . ΝΙχεν Κ _Μηλιειτη _« Μολων _λεΛι » * .. _εμτενιυσμι ' . νη _απα . την _οογχροιον 4 _ττοποι 1 <» οΟ Β [ Ρ < λχ Βρηγορη _Λι- < ιιντιοι > , _ΕΙΙ ιΛ . ΝΗΜΗΝ Η χ . _Χεχρετινη Κλ . Σοκκειδα « . Ι _υε _^ _ραν _ιις το _Σαχιεοιαον 'Ελλην ! οων Κ ιφι & ν _* Εν _» 5 ις > _^! αν λιρα · . · , _ _μ' _-νπ'Ιν _ιφλιστ _/ ης _ε _^ _κοοτοα , Τ 4 _^ . ω _,, _κιπιιοτ' ' Ελληνιδων _κοριιρ « < -Ε _» σ . . ςν _ιισιι _^ ερε Μ * α λιρας _ιηια _ιΒενες _οικογε-νιων _, _ιις μνη _ ιην _ΣιυλιοτνΙς _θιουοτου , Ο χ , και η κ Μ . _-ΙακΓιιδου , _ΙοπροΟ . ε _, _Ιυεφεραν _μιον > , Ιρο . ν Οπερ του _Ταμειου της Πνεομαπικης _'Αδελ _ιΟτητος _:,, _Ε ( ς μ- _^ ηοην Στυλιανης _θεοδοτοο . Το _^ ιοιχηηΤικων _Σομβοαλιενν της Π-, _ιυμετττικης _ΑοελςΛτητος _€ ιε ) ε 4 _ιοι _τριις λ _, Ιραις _υττερ _της Παιδιχης ε . ιοχης _Λιιχεοσιας , _ιις μνημην _ΣτιΛι _ανης θ « ι £ > οτου . Η κ . _'ΑναετκισΙα Δ . _Σεβερη ι _( . _σερρε _ιοσ _λιρχις _υττερ' _της _Κοινεινικης _ιΠρονοιας Κυρηνε _, εας , εις μνη μτιν _Ερμιεννης Σωιον ΖΗΤΗ ΣΙΣ ΠΡΟ _ΣΦΟΡΩΝ _ΖηιουΛ-ται _προσφορα ! διο την _^ _ανοικοδομησιν _σχοιαχοι κτιριου εις Βερι , _« υμφωνω προς χα σχεδια « αι τους τεχνικους 5 ρους του Βραφειου _Ελλ . τ νικη ς Παιδειας , τα ο . τοια ευρισκονται εις χειρας του Προε δρου _-τι | ς Σχολικης Επιτροπε ! π . ς ' , 2 . ΑΙ προσςρορο ! _^ _ιρε-Λει να _αποσταλωσιν απ' ευθεια ς εις το Βραφεων Ελληνικης παιδειας , Ζηνωνος . Κιτιεως 17 , ει ς Λευχαιοιαν , _μεχρε τη- 8 _ης Οκτωβριου 1953 . 3 . Εν τη προοτρο _^ _ι του _οιρειλει Εκαστος εργολαβος να αναγραφη καθαρως το ποσον δι' _Εκαοτον ιργον χο > _ριστ £ Χ , το υνομα του ε . γγυι ) _Του _του-ως και την _πειραν την οποιαν εχει δια την _α-νοικοδομησιν κτιριων , αναφερα »· προς τον οτ . οπον αυτον _κεαι τιι κτιρια τοε . οποια εκτισε 3 ιιχρι σημερον . • Ι . ΑΙ προσφορα ! πρεπει να ειναι ιν ετφραγιστοι κα ! να Φερουν- επι του ηχικιλλου τας λεξης ( Προσφορα _διειι το _σχολειον _ΤερΙου > . 5 . * ΙΙ 2 χολικη Επιτροπεια δεν _ευ-ναι _ιαοχρεως γα _δεχΟη την _χαιιηλοτεραν η _οιιινβηποτε αλλην _ιιροσιροραν . Η ιιιΑΡΞΙΣ π , _ΑιΗΜΑΤΠΝ ΕΙΣ ΤΟ ΟΙΚ 0 Ν € Μ 1 ΙιΟΝ ΙΥΜΝΑΣΙ 0 ΝΠΕΔ 8 ΥΛΑ Β 1 ΕΔΟΥΛΑΣ , 23 _^ ( ΤοΟ _ΛνταιτοκριτοΟ μας ) . — Επι _τβ εν & _ρξει τοΟ νεου _οχολνκεχ } _ιτους , _ιτιλεχΛε ) χθες εις το & Ικονομικ 6 ν _Βυμν _& _ιιον _Πε 5 ουλ 8 _ειγιαομος οπο _τδιν αιδ . Π « _ιτανχωριηλ και _ΤΤατκκιτυρΙδεΛος και _ειμιλησεν 6 _Βιιμνεχοιωρχης κ . Κ . ΒιοΛΛουριΓης _, δατις _ιτκχρουσι _αοιΛι _εΙς τους _μαβητιες τους νιοος κε _^ _νητης της _οχοληΛ κα ( _ιςηρε την _ιιροοςοραν αυτης , _ως τον εετιε _λωθεροτικον _ΛγΕνα , _εξεψροιοε , 6 ε την _αιωνιοεν _ει > Λ _< _Λμοσι > νην την ο _τιοιε » θα Αφε _, Ιλη δ _Κιττρεοκος λπος πρικ _τοος 60 ο _< 3 _^>)( ιτιχ . _· ΚΛ « ις της _Κυττριαχης _εττοττοιΤΙη Εθι · ωρι )( ην _Μετκωριον χαι _οτραττη-ναν ΒρΙβαν , Την _ινοτητα τοΟ _ΕλληνεΧοΟ Κυ _χρ « _ιι _< : _ΧλιΟ , εΜνε _ · χιο > Ε . ν ο κ . Βιολ λουρΙοης , την _οτιοιεεν διεκηρυζι προ _ηιχρειν Λ ' -Ε 0 ν 4 ρχτις Μαχωριος 94 την _οιαφυλωι _, ιυμεν ως κορην < 5 ψ 0 εΑ μοΟ . Ο κ . ΒκΛΑουρ [ _δι | ς _υηρεν επ [ σης τ 6 _γιγονος _τοες εααληεοειος της 'ΕλΑηνικης Πα _, οειε » υπο τοΟ _'Ελ ληνιΑοΟ Εκτ ( αιοει _^ _τικε > 0 _Ζυμιοιι _λιον . κη ( _εχαλιο τους μαΟητας _ι _^^ _ε _^^ _τηρηαοιΛι _»» ι : * _ιιιΛ ! Επ-: _ον _ι _^ _-, 'ην εις μνημην των _υττιρ της _Κιπ · ρια ιης 'Ελι _. _^ _ιρΙεκ _ΒΑιοιαχβιντον α · οι ρ _& μχ » . Κατα το τταρον ο _^ αλιχον Ετον ι « _νρον _, _οσν _εις ιυ _Οιχονομικον Βομνοοιον _Πεδοολα 340 _μεεθηται Λ ιει της _ενφ !( εε > ς -σημερον τοΟ _ΒοιινοοτοΟ κ . _-Αντεαιεοιη Πυροβολω κη , ουικτληροΟιαι -το _διδαχτκον _ιτροσωτεχον της Σχολης . ΠΑΡΑ ΤΟ _ΠΛΕΤΡΟΝ ΤΟΥ ΜΙΧ . ΠΙ 2 ΣΑ Τ < 5 _^ _ιικολουθα ερναακω _οευμεττειο _οπεσκιλετν _Εγγρεκ _^ _χ συμπαροστ * _ενεοε προς των Β . Β . της _ΣΕΚ χ . Μιχ . Πιοοαν : - Ελευθερον Εργτιτι _εΛν _Κενερον _ΛοΤΛΟχβς , Ε . Ε . Σ . Κεε . _πεοεαν , το Ελευθερον _Εργαπικων _Κεντρεη · _Ποφου . _ΩοαΟτεος , το _Συιιδοολιον _^ ου 'Ε λιυβιρου ΕργοτικοΟ Κ εντρου / οι κωσιας _κεα το _'Ελεοθβραν Εργο _τιχον Κεντρου _ΚυρηνεΙας _ετειχΡη σον -πεερα το _πλευρον _-, ου χ . _Πιεχ _» . Την τιειρ . Τριτην . ο Β . Β . της ΣΕ Κ κ . Μιχ . Β 1 ιοο < 5 ς . οεΛοδεοομε- · ιος _ιπδ των κ . χ , π , _ΑειτραΙου χα ! 'Λρ . _ΝεεκΛιους _, _οττεοχι _^ ιβη το _Βκχ-> Λιχ _< Λρον χαι _(> μ ( _Λι | σεν ενωπιον _πετν > _ιθΛτηικης _ευγκχνπρεοοεεος διω ιον ρολον των _Ελευθερον Συνδικο _ιον _εις την ΚυτριοΛην _δημοκρεττι εκ . _λνε _^ ερΟη επισης _αις ιην προ _Ρφορων των _ΕλαιΟειρυν Εργατικων _Συνδικατεον ε _!< ς τον _εχιτελεοΟε _ροτικον _ειγιονα , _εκχιοτηριειοτ . χοος _οιαετπεεοτετς και _ουιτΜΒηοεν ενοτητα και _ουμπνοιεεν _περιι . του Εθναρ νου _Μοχαριου ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Ο χ . 'ΛγαΟοκ _? -ι ] ς Λ . Μιχαη _λιδης , _πτιν . ιουχος Γυζαντινης Μοι _^ ικης , Οα _αρχιση απο της 1 ης Οκτω _βριου να παριιδιδη _μαΟηιιατα , εις _ττ ' ιν _διιον Ελενης Ιιαλαιολογης < _ιρ . 31 , ενορια 'Λγι ου Ιωαννου . _Λιδακτρα _λογικα . ΙΝΟΙΚΙΛΖΕΤΛΙ _Βερμειντν . ον πιανον μαρκας _ιταιμπεργ _^/ .. 'ΛποταΟ _ητε λεωφορος Λ ' _ιιι- _ΣεΟερη 40 . 25 , Λευκωσια . ΜΙ Ι » ΡΙΟ ! 1 Η 19101 ΙΙιΙΙ ΛΕΜΕΣΟΣ , 23 ( Του ανταποκριτου μας ) . — Η νεα π ? _οιο δος πνευματικης καλλιεργειας εγκαινιαζεται υ _, _το της 0 ΧΕΝ Λεμεσου , με , _χαλλιτεχνακην _εορ την , ητις Οα _χελεσΟη εις το οι χ ημα τιδν _κατηκητικΟν της _Αγιας Τριαδος , την προσεχη Κν ριαχην , 27 ην Σεπτεμβριου και _ωραν 4 . 30 . μ . μ . Το _πλοι-σεον προγραμμα της εορτης περιλαμ βανει _χαιιε-τιοττηριον _εισαγωγιχην δμιλιαγ υ . _ιο του κ . Φρ . Δοα χου _, απαγγελιας κα ! ασματα κοι την διδαχην απο σκηνης των _ΕΟντ-κοΟρτισχευτικιδν εργων < ΝΕ · _ομαοτυρες » και « _Στη Χαιδαρι » . Ο ! _μκΟητα ! 2 χολων Μεσης _ΙΤαιδειας δυνανται -να περακ . ο · _λουβησονν την ως « νιο _ιορτην Την 11 _ιοι , της Ιδιας ημερας . Πληρες προγραμμα _δρασεαις _ζατηρτισΟη ε | αλλου ιηο της 0 ΧΕΝ Λεμεσου δια την νιαν _περιοδον πνευμ ατικης _κιιλλιεργει « ς , ητις αρχιζει απο της . _τρολε χους Δευτερας 28 ης 2 _ετιτιμ 6 ρ [ ου , κατοπιν συντομου θερινης -δυικοπης . Ουτοι , _ηρχισαν κα ! _συνεχιζον ται α ! εγγραφοι ε _[ ς την Ν ' υκτε -ρινην Σχολην της ΟΧΕΝ , _τιτις _πελει υπο την ΛιευΟυνσιν του ¦ χ . Φριξου Δρακου . Τιις αυτην _διιασχονται ε _τελα ) ς δωρεαν Ελ _,-Ληνικα , Μαθηματικα , _Εμπορικα , Αγγλικα , _Φχβικα , Βεωγρα _^ , _Ι / _ΙοιορΙα . διδασκουν _βε _ιι ς _αυτιμ · πλριστοι ισοι _ιτιλατι ιιοι νεοι , αποφοιτοι κα ! διδιεσκα _3 _· οι , μελη της ΟΧΕΝ . Εις την _ΙΝυκτερτνην _Σχολην ' 6 _υτ · _αντηι -νιι εγγραφουν . παντες ο ! αποφοι τοι δημοτικου αχολειου . Τα _αις _Α-ω μαθηματα 0 α βιβασχωνιαι _ιχαστ ην _Δευτεοαν και Τριτην - ·< α ! _οιραν 7 μ . μ . Εκαστην Τεταρτην κει ! { Ιραν 1 μ . μ . Οα γινεται « Κυκλος _Βρ « < Τ / ης > του τμηματος _'Λ-νδριον της ΟΧΕΝ , δπου θα _ανειπτυβσωνται χαι ουζητουνται διαφορα συγχρονα _ςτοοΟληματα υπο το φως της Αγιας Βραφης . Τπευ Ουνος του ως ανω κυκλου Οα ειναι δ κ . Βιαγκος Γαρναβας , κα Οηγητης του _Λανιτειοιι Πιμναοιου , η δε _ιιοιοτη _σνγχενχρωσις Οα γινη την _προοεχη Τεταρτην 80 ην Σεπτεμβριου . Εκαστην _Πεμ-ττην και < ο · ραν 7 μ . μ . Οα γινεται _'Εογατικον _Καττιχητικον τοσον δια τους _μαΟητας της Νυχτερινης — χολης , _διτον κα ! δια υι _' . λους εργαζομενους νεους , _οιτιγτς δι ενλογον _αΙτιας βεν παραχολου Οουν τα δ . λλα μαθηματα . _'Τπευθυνο _χτ , _ιτυγκεντριιισε-ιιις αυ της ειναι ι > χ . Μιχ . _Λιιχαηλιδης θεολογος καθηγητης τοΟ Λανιτειου _Βυμναοιου , ! _^ ΓΓΙ Εκαστην Ι Ιαρασκευην χαι ο ' _ιραν 7 μ . μ . 0 ( Ι γινεται ο κυκλος των αποφοιτων εις τον ' μοΙου _δυνειντοι να _εγγραΒρουΛ · . _ταντες ο ! αποφοιτοι Σχολων _Μιετης Παιδειας , οι _ο-τοιοι _,-ταρηχολου-Οησαν _προηγουμενως μα 0 τ || ιατα εις Μεσον η 'Λνωτερον _Κατηχη τικον . 'ΤπευΟυνος του κυχλου αυτου ειναι ο κ . Ανδρεας Γαρναβας , καθηγητης του _Λανιτειου Βυμνασιου . Πλην τιον ανωτερω καθε πρω την Κυριακην εκαστου μηνος κα ! ιοραν 4 μ . μ . Οα γινεται συγ _κεντροιαις ιολιον τιυν τμηματων της ΟΧΕΝ ζαΟ' ην 0 α _ανειπτυσ σιονται _διαε _^ οοα θεματα γενικου ενδιαφεροντος , τοσον απο _ιιπευΟυνους της ΟΧΕΝ οσον και _α-το _εξοιτερικους _ομιλητει ς . Η εΒσοδος _χειτα τας σι _·· _γκεντριοσεις _ιιυτιις Οα ειναι _ελευΟε ρα _ιις _παντιις , εις το επι της οδου θεμιδος αρ . 3 _δ , _οιχημα της ΟΧΕΝ . Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΙΑ ΒΥΜΝΑΣΙΑ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΗΝΕΙΑ ! ΠΑΦΟΣ . 23 ( Του _αντοττιοκραοΟ _ειος ) . _ΕΙς το _'Ειλληνικον Βυμνασι ον Πα _^ ου ενεγραφησαν . εφετος 1 200 _μαΟηπαΙ εν συγκρισει προς ι _> 50 του περυσινοΟ σχολικου £ _τους ( θα λειτουργησουν εν δλ £ (> 26 τμη _μυκτα κσι Οα _6 _'δα _: _οκ _. _^ _ιυν _, ανω των 30 καθηγητων . _Πληροφορουμαι δπ 0 α ε > ιοριοθουν _ειοετι τρεις νεοι κσ & η _γπιται . _ιτρος _καλυιψιν των κενων λο _νφ της μεγαλης τροσελευσεως μα _Οητων . Το νεον Βυμνασιακαν με . νσρον _ζχει οχεδο > ν _αποπεραπωΟπ . ΚΥΡΗΒιΕιΑ _, 23 ( Του ανταπο _κιριτου μας ) . — Την _πρωιαν της χ _^ Οες _εγε-νοιο εν τω προαυλι _ν τοΟ _Ρο _^ ινασιου _ΚυρηνεΙσς ο καΟιερωμε νος αγιασμος _εττι τη « _εναρζει των μ _^ _οΟηματων _^ ΕΙς _-τουτον _παρεστηοιχν ο- τφοεδρος της Σχολικης Εςορ > ε [ ας και _Εκπεχιδευτεκος _Συιιβσυ λ . ος κ . _ΣαΛ _& χς Χριστης και ο κ . Κλ _, Βεωργιαδης Βενικος _'ΕπιΘεωρη της . Μετα τον αγιασμον _ωμιλησε . προς τους _μαΟητας ο κ , Μ . Ηρειο της Βι _^ _νβσιειςρχης , ο οποιος & ν αρ χη _ανορερΟη εις τους ηρωικους α γωνας και _τοτς _ιιεΥ-αλοις _Ουσιοας εις τας οποιας _ΟτπΑΧηΟη ολοκληρος ο μαθητικος κοσμος της νησοο . Κατα την _διαρκι ιαν της Κυπριακης _Λπο ποιιας και ανελυσεν εν ε . κπασει τους σκοπους _κσι τας _επιδιωκεις της ωγοιγης { ν γενει , εκαλεαε δε τους _μαθητας . _εις νεους ειρηνικους αγωνας εις την Σχολικην _κονιστρσν , υπο _< 3 _^ ι 6 λυτον _-ηειθοτοχιαν και ουνα [ σθη < _ιιν που κα 0 ηκ . οντος των . _Πατρικοτς _συμδοολας και _ν-ου _Οεσιας ατηυΟυ _ογ ττρος την μ _« 0 _ητι & οαν _ντ-ολαιοτν δ κ . Κλ , Βεωργια 5 ης , Βενικος Επιθεωρητης , ιοαι ο κ . Σ . Χρ [ στη · ς , Προεδρος της Σχο λικης _'Εφορει-οι . _| ΚΥΙιΡΙΑΚΟ ΟΕΑΤΡΟ | : | ΙΤαρ _κικολουΟωντας χ η γερ α Ι _Μ ιανι _»)/ κωμωδια—φ α ρσα ι Μ 8 ΕΛΕΙ Η ΜΥΜΦΗ ΚΙ' 0 ΒΑΜΠΡΟΙ ξεχνα τε _Ιιλ α σας τα ιει- 3 σονα . 3 Απωψε ωρ « ν 7 . 4 · . Ι' μ . μ . 3 _ΤιΤιι ρτι ) οτη ΛΙ _ι _^ _ΙΚΙ Ο _ΠΩΛΗΣΙΣ ΚΗΠΟΥ Ι ΕΝ ΑΑΡΝΑΚ | ' / Λ ( _Πιολειται εν Λιιρνακι ι Ν ) κηπο ς κειμενος παρα την , χ το , _τοιιΒοιαν « _Καμαςιες _» εις Ι ι . τον 2 ον _μιλιοδιΙχτ ην της ) ω Ιδου Λαρνακας — Λιμι- · . ι | που , αποτελουμενος ικ , 12 , ' 3 σχηλΛν , με οΙχια-ν _^ χ ι ) ι ! _ΛιομιχτΙιον , ηλιιιχου , λου · } | _τρου . _μιιγειρτ ( οιι χ « 1 Λ « ο · « ι πατο » ι κα ! ετε ρου _ι > _ιιιματι · } ! ι « ιι , _| ιι' . γαλης _δεξαμενης Ι _(! χαι II σαχοραφιμι νερου ι ι / χαι _ιντος αυιου διιιιμοριι · · _][ _χα ρποφιιρα δενδρα , ητοι } _» _λε _/ ιονιες , πορτοκαλιες , ) « Ι μανδ _ιιρινιις , _μισπηλιες , ι Μ χρι < ιιι | ιιιλιε ς , ιλ ηες , χαρου . οι πιε ς « α ! λοιπα , Η _ι · Ιιλι ι ροφοριια παοι ' ι του _) ι { Ιδιοκτητου , Ζιιι _'Λι . η £ «¦ ι ι | ρατς . Οδο ς _ΚλπΙνΟ ους . οι Καλογι ' ρα Λρ . II , ΛΛρνα · Ι τ « . ( Ι Α -Ι _ειδοποιεις Δυνα μει του ΛοΟρου 21 του _ΙΙεοΙ Ακινητου Περιουσιας , ( Διακατοχης , Ι _Οννοαφης και Εκτιμησεως ) Νομον , _γνοιστοποιειτα ι υτι η _Κυςιιακου ΙΙ _λιιι ικ Λυση ς , οτ · νπ | ιιι -ιρε να _πιολη ση το αι ·) ιιΒ _· ερον τ : ι ] ς ιπ ' ι ενος _χοιοαιμου εν μιΒις οκαλα ς κιιι δυο προσταΟιιον , ε ι _τι μ- τοπο · _Οεετιαν « Λι μνη » τοι _^ ι _χιαριου Κου χλιΛν , υπ' αρ , ιγγ- ( ια ( _τ η 2 . 1 . 1 , _ημερομηνιας 2 ( 1 ) 31 ) 1 : ι 2 . Ι . το !)) Ι . Ι μεριδια δια _ττο ποσον των £ 10— - ιις την Κπ ' , _τρια · , ° Λ · _'ΛΥροιι-χιμ · _Κταιρει ον Λτδ , εχ _Ιιαροιοιοιν , δυνιηιε ι _οηλιιισειιις ποιλησεοις αρ , 03 ιικ : )) ο : ι , Κ τ _ηματολογιου 'Λτ | ιμο- / . ιιιατον . _ΙιΝΙΠΚΙΛ / , Ιι'Β _^ Ι καταστημα , _κιιταλληλιιν _ι-ιιιΙ _Βραητι ον , ει ς την οδον _Ι'ιιν Ι ' ιιιο ιιι ' νης Λςι . ( 1 ! 1 . _Λευχιοσιιι , 01 { νοιιιη _ιρομε νιιι . δυνανται να ( _υικιταΟουν _ιις το-ν χ , _2 _ιυτηραχη γ _Χριστοη _!· δην , _Λευχοισια . ιιι _ιιιι ιιΙιιιιιΙιιι ηιιι | ιι | ιι | ιιΜιι | _ηιιιιιιιι : ιιιιιιιιι , ι ΑΛΚΟΟ _ΜΕΤΡΑ 7 —— _^ _[ _'Λλχι ιομΒτρΒιι κοινω ς - . _^ _ριιδα χιιΙ με ( _Πιρμοχρασι · ιιν , καταλληλη _Λιι _' ι . ζι ( _Ιιινι · » Ι αν . 'Λ . _τοτι'ινιΟΟ ι 1 ποος τον Ι _« , _Χιιραλαμπιιν _ιταυριδην - υ οδος Ι _'ιρμου αρ , 115 1 , τηλ , ] ΜΙ Βι , Λιυχ ωπΙιβ , « ΙΙΙ _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ Ι | _ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ | ΙΙΙΙΙ | Ι ' _'ΕνοΙδιιται Ιν / Λιιιχ ( οσ _(<} ιιπο _της Ι _5 ταιοι [ αι « Ιι « ΜΟΙ » Λιο , ΙΙιποις : < Λιυχ ( οοι _^ ι > Χρ , Νιχο 1 Λ < ιυ χαι ΤΙοΙ Λτ : ο , _Λιιιοαοσιπ . ΣΑΣ Σ _ΥΜΦΓΡΕ Β ΜΑ ΑΒ 0 ΡΑ 2 _Ε 7 _Ε ΑΠΟ ΙΑ ΚΑΤ ΑΠ Η Μ ΑΙΑ ΛΑΝΠΗ _ΕΙΙΦΟΡΑΙ ΑΙ' _ΑιτΕΒΕΡΙΙΝ ι 1 Ρ ( 3 Τ 0 Μ !) Ν ΜΜ ι ΚΠΙΣ ΚΟΠΕ ! 0 Μ , 22 ( _Αποτιο-Κ | ατοΟ μας ) . — Η _Λπιτροπτη ερα- α » του _χωριοο μας ε . πιΟυν « _ει να _ινΑ _^ χαοτ _) και _δλα τοΟ _τνπου τας ευ _χαριστισς της _πι _() ο < _το-υς καχωυι κα • οοεκους της κοιΛι _^ . _ητος _ΠεραχιΛ * διο Τας _ειο _^ ορας των δια την ωνε >· _ερσιν _πρυτομνν τυν _ηρωον _Ποντελη Κατελαρη και Σταυρου _Στυλιανιδη εις τα χωριον μας : Β , _Κο » ουρης και Α . Χ . Παχοαλος α α δΟο λιρας , Κ . Π , _Κ-οπελαρης _, Ν . Ταμαοωτης , Χρ _§ _Τομεχοιδης , _ανωνυιιος , Ι , Μακρυγιαννης , Α . Βι . ΕΟ _^ ιηδης , Χ Βιαλλουρος , Α . _Αττουτολιοης , Π , Αναγιωτου , λ _ _Τακκιδης _» Α . Β , Μαου , και Χ . _Αγροκηπιωτη-ς , ανα _μΙοτν λιραν _, Λ . Μαου ' , Κ . _Ποοτελη , Π . Ηλια , Χ . _Σα & _ιια , Κ . Σπανος , Κ , Σ κορδελ _λης , Π . Χρισκ > $ ι ) , θ . _Βιαλλουρι-& Β _, ς , Κ _Ανοτ / _ιωτου , Π _Κοντοπου λος . Ι . Β . Μαου , Χ ζ Αλεε αι 6 ρος _Λοιζου , Λ . _ΒιαΧλοοριδης , Α , _Ποτπο _- νικολαου , Α , Β ( . α > -λουρος , Μ . Σταυ-ΡινοΟ . Μ . ΚακΟυρης _, Σπ _. ΤριγγΙ · 6 _ι ) ς , Βι , _ιΤερδικης . Κ . _Τρι _. _γγ _^ _δ _^] _ς _^ Ρ Χ Πατοαλος , Γ , Μαρχιδης . Χρ , Β _^ ο _^ ιχολαου , Ν . Αποστολιδης , Κ 4 Χ _Κυπριου *} , Π . _Κατειναρης Κ . Παπαγιαννη _, Λ , ΑποστοΑΙ & ης _, -Δ , _ΒΤαπΩφΛιππχο . Π . _ΚιΛΟ _ιαντι--να ) . Χρ Τομα ? σ [& ης . Κ . _Ποεντελη , Β . Χ Ιωαννου , ανα 500 μιλς , Δ , Π » _6 τοσλος , Χρ . Κ _ωνοτοτντινου _, Τ _^ _Βοχρυσοστυμος _Λεοκαριτης . Μ , _ΧΙιττΒο _^ ροσοστομου , Ν . _ΠαντεΛη _, Κ . _Ηοι _^ ιη , Α . _ΠιτοιλλΙδης , Ζ . _Χριστο-^ _, Β , Μαου , Κ . ΤομασΙ & η-ς , Κ . _2 α £ _4 α , Κ . _Αποιιτολιδης , Κ , _Σκορ--διλλης , Κ . Μηνα , Μ . Μηνα :, 2 , _^ _-ιχιφετντιυ , Χ , Τ ριγγι & ης , Η . Φυτσι · ος , Ι , _Τριγγιδης _, Ν . Ανδρεου , Λ . _^ ριΟΒοδουλου , Χρ . Τσινανηο > , Ν _, _^ _ιςοδω & ου , Σ . _2 παΛΟς , Λ . _Κυονσταν 1 _πΙ _ου _, Α , Αποστολιδης , Β . _Λιηλιωπης . Ε . ' _Φωτσιος _, θ . Φιλιππου , Σ . _Τιι , _ιργΙου _, Δ , Κ οραης , Ι , _Ηα _/ _ρειρι οης . Λ . _Πολεμι-της , Κ # _Μαρκιδης _, 1 , Υσμαση , και Κ __ _Φωτσι _, ος _αΛ-α _250 _μιλς , Σ , Αποστολιδης , και Κ , Αποστολιδης ανα 200 _μι > , ς _, Μ . Δη _^ _ιι _) τρ _1 ου , Χ , _Φο-Λκος . Κ . Ζα & αλ _Λ _^ ς . Κ . _Φιλιπττου , Α , _Κοττοαρας « κα ' ι Σ . 3 αρ υ & _-α < _ανα 150 _μΙλς , Χ . _3 _Τ | τσι > λος _, Μ . _Πιτσ _. λλιδης . Κ . _θεαδοΟι _^ ου κα ι Χ . _ιιοττοιας ανα ΤΟΟ μ . Τ * , _ΒΤχρατιτης , Χρ . _Μηλιωτη-ς , και _^ Ασπρης ανα 250 _μιλς . Ο ΚΑΛΟΣ ΚΑΦΕΣ ΚΡΙΝΕΤΑ Ι ΣΤΟ ΨΛΥΝΤΖΑΝΙ ! Ι ,, ΚΑΙ ΑΥΤ Ο ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΚΑΜΝΕΙ ΤΟ « ΝΕΣΚΑΦΕ » ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΗ ! ΑΛΛΑ ΤΙ ΕΙΜλΙ Ε ΝΑΕ ΚΑΑΟΕ ΚΑΦΕΕ ι _/^^ _βΙΙ _ι Ι _^ [ . . Ενα ς καλη ς κ _«( ρις τφιτ ται ν < : Ι υχι , ι τρια _τιρωγματ _κ ! 12 _^ ι _ιι _^^^^^ 1 || ι ' Εμφι ' ινιση που ν _/ _ι αυχ « ριυτΒ _) το ματι , αρι _υμα που / ι ι _^^^ _ιβ _^ _δτι _^^ ! Ι _νι ' ι _διδι , ι τι ' ι « ιαΟπμΗ της _υνιααυς και αν _αιταυσαυς , Μγ _^ Ρ _^ _^—·^ 1 _^^ ! _| _κιιι _'ι _& Οσιν _ποι _' ι νυ τον καμνι , _ι _τιΒ _ιντοτ _οευπροσο _οκΒΟ . ν Ιβ _1 _β _^ 2 _^~ _τ _^ _β 1 ' Ι Το Ν < Η 7 κα φε _> τ ( ιχα υλαΙ Ι 6 οι ' ι δικτι _τυ _οος ττολιι ς _νΚ _^ _ΒΤτηΙ _^ _ιΜΜ // 8 _κοιτμος _αις _υλας τας χωρας προτιμα τω _Νοιικαφι . . .. . _^ ι _^ _£ _^ ? 1 _!^ , ιΠ _|^ _ ΝΕΣΚΑΦ Ε Ο ΑΒΑΠΗΜΕΜΟΕ ΚΑΦΕΕ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΕΜΟΥ « ΑΦΡΟΔ ΙΤΗ ») _Γ _« _ΜΙΜ _> _ΓΙΜΜΙ _1 _Μ > _ιηΓΜ _» _ΓΙΓ _·«»· _ΜΜΗΙΜ _1 Ι · _ΓΜΜ · _ΗΙΓΓΚΜ , Κ _11 _Γ _> _ΜΙΜΗΗΚΗΙΓηηαΜΜΜΜΕΜΜΗΒ _« η ι ΑΥΡΙ Ο ΠΑΡ ΑΣΚ ΕΥΗ | 18 ΙΗΤΙΝ 1 Ι Ι _ΚΙΓΑ 1 Ρ 1 Ι ι » Ι ' ΙΙ Ι 3 _ραΒ » υα . Β . _ονο _() _ιτ . |* . ειν _») ' . % . _^ ε / _αιπν ) , « ου _χιΧ _ιχοες _ 33 τ « ι _} ι . » . τ _» 0 » . _ιι _> ττ _^ _οφ _ερουν με _Οα-υι ι , _^ _ομι _) . ι — _Ι _,-ι » Ιιλ _υυαιο ΙΙρ « ι γ ρ !* | _·^» . α ) . ν . _$ θα τ _ ερΒ . > . ι / . | ι . (»» . _ν ·/ ι — | ΤΑ _ΜΕΒΑΛΥΤΕΡΑ ΣΟΥΞΕ ΤΗΣ ΜΠΡΙΟΖΑΣ Ι Κ Α 1 ΙΗΙ ΝΤΓΝΙΣ ΙΙ ' _ιΙ . _ΙΙιΙΙ _^^ . _ΙΙιΙ' _^ _ΙΙ-ΙΙ'ιΙιιΙΙΙΙΙιΙΙΜΙ , _ιΙΝΙ _. ιΙ . _ιΙΙΙΙΝΙΙΙΙιΙΙΒ'ΙιιΙΙΙ _^ _ι . _ΙιιΙΜιΚΙΙΙΝιΙ . _ΙΒΙι'Ιι , _ΙΙΙΙιιΒΙΙι'Ι _^ Ι _, Ιι _!!! _, _!! _, _) - _! , _!!!!) Ι | ι _||{ ι | ι ΤΟ ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΒΚ ΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ Ι ΑΝ 1 ΡΟ _Υ ΝΑ _ΙΑΡ _Ι'ιΙιιρ : ·'< Ιι . · _ιι «> -Ι _> _ι-. | ι' | ιηι , _ιι _, ιι Ι < Ι - ι | ιι | ,. _Ιιι · Ν _· _. _ιΓ .. _1 ι . | ιι | ι- _· . ι _· ι | , ι 1 . ι · -ι · Η : _| _.. * ,, | . ι | ι . τΜ _· _., _Η _: ι _·! ι < Ι _· , _<« ιι 4 , ι · _ιι _« αιιι «! ι « . ι · . _ι _«> ι « _ι , _| ιι - _. _Ιιυνινω _ς ετροοφερ _Γιντες · χ « 1 οι οπο ιοι _οιμιε ιων _ουν ε |« ιρ £ τι ) ι _πν ¦ _επ ιτοχιοιν ατη ν Τι ιλι _οροιβο , ι ΚΑΙ ΤΟ ΑΠ ΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΑΥΑΣ ΕΠΙ ΑΕ 1 ΞΙΙ ΧΕΙΜΕΡ 1 ΝΠΗ ΜΙΤΕΜΟΝ 111 ΗΙΙΙΙΙΙΗι _Ιβι : ΛΟΥΗΣ _υτοα Κοκκου , Λευκωσια , Ζ ΜΟΛΙΣ _ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΜΕΒΑΛΥΤΕΡΩΝ ΟΙΚΩΝ ' ΒΙΙ _Σ ΕΥΡΩΠΗΣ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΙ 3 _ΞΙ Σ ΤΙΙΣ ΜΟΔ _ιΛΣ _¦ ΤΛ _Ι , ΙΛΝΝ _Ν ΚΚΝ « λ _ΙΙΛΙΟΤιΙΛΙι ΟιηΝ . 10 ΤΛ ΙιΚΛΚΚΙΙΟ _ΤΙιΙ'Λ ΙΙΛΛΤΛ · - ΦΟΙΙιΜ ΛΤΛ - ΝΤΦΙΚΛ — ΛΛΙΛΙ ΙΙΟ . ΚΛ — ιΛΒΙΙυ' — ~ _* _ΖΙ ΛΚΚ _'ΠΙ _· ν ΜΑΛΛΙ ΝΗυ ΚΑΙ _ΛΚΙ'ΜΛΤΙΝΙι _ι _) _ΒΝΙΙΙΙΚι : _ΙΟΤΚΤ - ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ 0 Α _ΔΙΛΝΕ _ΜΙΙθΟΥΝ _Ι _ΤΛΟΥΣΙΩ'Μ'νΑ ΔΩΡΑ ΜΕ ΚΙΣΠΙ 1 ΠΟ _Ν ι _ΛηΡ _ΚΑΝ _ι Ι _Ι ΝΛ _Φ _ΟΡ Ι ΦΛ ΚΟΚΤΑΝΙΛ ΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ -Λ Ο V ){ Σ * ΚΑΙ Ζ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΛΑΛΑ , ΤΑ _Ι ( ΑΛΥΤΕ 1 > ΙΙΟΥ _ΕΔ _ΟΜΙ ΣλΝ ΜΕΧΙΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ζ — «» _- _«^ . » ΜΒ Κ . _α | _ι . | ι , £ α 0 ιτι _ρτι | κ , ι ) ετ _^ _, Ιτ _ι 0 _1-Ι » _υι > ΙΙΝ ) ΛΙΙΛ _Χ _ Β _Λ ' _τ /} . _αφωνι ι ·{! ι _η- _!?» • _ΛΟΙ _Υ |· . ε ·/ , Β * ι <* | ι .. |· . . | _ΛΠΛΛ α ? : ι » Π | ι ,. | ι „ • ι Μ . || _| ¦ ¦ _.. ¦¦ Ι _.. Β-ΙΙ . 1 .. Ι ¦ ,. „ _, _,, _ . - * 0 ΒΑΜ ΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ _ΝΟΡΣΤΑΔ * _υτελεσβ ηααν ιι ς τον _Αμιριχαν _νλαν ναον τζον _ΙΧαρ _ιαιαη , οι γαμοι _ττ } ς χ ο ρης χ ου * Αρχιο τ _$ αζτ } γου του Ν Α ΤΟ πτερ αρχου _Π ορσχ αδ , _διδος · Χ ρ ιστινα ς Ι _Υορσταδ μιτα νου 23 ετονς παιδικου της φιλου χαι ·· · μελ ) χ _> ντος διττλωμ ατου χ . Νικ . _Ουεσαον ιΒροου . Ανο ) ιερ ( ι > . ο ητιρ _αρχ ος μετα χ ης κορης του _χεχι του γαμ β _ροι ιξε νχ ομινοιτης _εκχ _% ησ · _ιας . Με Α ιγ α Λογ ια 'Κ ιδρυσις εΟνιν . ου κογκρεσσου , τιυν οποιαν εισηγηΟη χθες το * _~ _156 νοςι , αποτελει , νομιζομεν , τον _καλυτερον τροπον διι ' ι να _υπιτευχθυ , η πραγματικη ενατης ιου λαου κιιι _διιι να Αρθουν « Ι _παρεξηγησεις , « Ι _οποιαι σημερο-ν χωριζουν τον ΕΟναρχην με τον _Λιγενην . Λιοτι αι Λπο · _φεισετις του αιρετον τουτου σω · μιιτο ς , λαμβανο μενοι - / . ατα _πλειρψηαριαν , θα αποτελουν την εκφρασιν της λαικη _Οεληοεοις , προς _ττρτ οποιον παντες οφειλουν να πειΟαρχου-ν . Και διοτι η ιδςινσις του ι'Ονικου _κογκρεσοου _^ πραγματοποιει την ηδη εκηραα , _Οεισαν _επιΟυμιαν τοσον του ΙιΟνορχου υσον κ « 1 το » Διγενη δ-πιος ο λαο , διιι δημοκρατικου · τροπου , _γιντ ) Λ πραγματικο _ς οιΟμιστη _τε _ Κυπριακη :: ατα _< _ιτι . ισε ( υς . ΑΙ _Υυν καταβαλλομενοι εν Αθηναις _, προσπαΟειαι υπο του 'Τ · _πουρ-γοι · ' ¦ · _Αντιονιου _Βειοργιαδη -ιια την αποκατασταση · των σχεσιων του _'ΚΟνεαρχου με τον _Λιγε-νην παρακολουθουνται με _διχαιολογημιν ον ενδιαφερον υπο του Κι · . ιριακου λαου . _Αιυτι η _διυιρ · εοις των δυο _ι ' ινδρων , ειναι _Βτραξενο _μεγι ' _ιλοιν κακων ιι _ττην νησον μας και διοτι ο Κυπριακο λαος δεν δυναται νο _ανεχτη την _διαι _ρροιν των δυο _ηγετων . Πρεπει _εκιιτι-ροιΟεν νο γινουν νποχιορησεις δια να απο · _καΤΟ-σταΟουν « Ι σχεπεις των δι ' ο ανδρ · ι ) ν . Λυτο Απαιτει τη _συμφ ερον της Κυπρου , δια το οποιον _κιιι οι δυο _ενδιαφερονται , ¥ Ει _νονδροκο _) ιμε : νη και κακου _γουστοι · προπαγανδα προκαλει παντοτε τιι αντιθετα των επιδι · ιι _ιχομενων αποτελεοματα . Λ ιν ΟνμιιΟημεν ολιγον την Γρεττιι · _νιχην _προπαγανιιην ει την Κυ-• _Τρον _διαρκαυντυς του _αγωνιι τη ΚΟΚΛ κιιι τιι εξ αυτη αντιδρασεις της κοινης γνωμη . Το . παθηματα _τυ > ν _Λγγλοιν Οα επρεπε να μας γινουν μαθηματα . Και ομως επαναΛαμΟανομεν σημερον τας μεθοδους εκεινων . Η χονδροκομμενη προπαγανδα . που · μεταδιδεται Απ εδω υπο Του « Αθηναικου Πρακτορειου » ν . ιιι του « Κυπριακου Πρακτορειο » προκαλουν τον _λιιον κα ' ι ε-Λτεινουν την _εΗτασιν . _Εοτοι χα ! εαν η _προπαγανδα αυτη προ οριζεται δι' εξωτερικην _κιιτανιιλωοιν , αι εν Κυπρο . ) _Αντιδραοπς της δεν δυνονται να παροραυουν . * Μεγαληγ _εντυπιοαιν _επροξε-¦ _νησεν _ε 1 την _Αιιερικην η μεγαλη ποσοτη των εδεσματων Τι υ , _τοια κ . αταναλιοκ . ει καθημερινω ς υ _Ροισσος _ΠριοΟυπουργος κ . Κραυστσεφ . Χαρακτηριστικοι _Αναφ ερεται ο ακολουθο καταλογο φαγητων , τα ο . τοια ειτα · | γεν ο Κ _ρουστηε _< ι' ει Ρν προγευμα ει ς το πολυτελες ξενοδοχειο ν * _ΜΛρ ·/ . Χο _.-τχινς » : Πορτοκαλαδα Καλιφορνιας , γιαυυρτι , κριμα , ( ι _^ αστη κοτ α μι ρυζι ( _αυστηρειι οδηγιαι _εδο-Οιχταν δια την . _τιιντελη _ελλεπ _^ ν _ιιλατο λογω της διαιτης που Ακολουθει ο χ . Κοουστσπι ) , μπι _ιρεκυι ( καλοψημενη ) , _τηγανιστε πατατε , _νοιττα _λιιχιινα τηγανισιιενα με λα . δι και ασπραδια αι _· γων , _([ _ρροκ ιι _ιιπιζελια ( σοιτε με _Οουτυοον ) , Λγγονρακια . _(( ρεσκε _ιοιωτε ( ολοκληρε ) , πρασινε κιιι μαυρε _ιλιις , _ελιιετικο τι' *> ι , ( _Βρυγανιι , •¦ χ _ρουασανΤ _· , _^ _ιιποιο _ςι-, μιλι μαρ μελαδα , καφε , τοαι χαι γαλα . Κατοπιν τοιποτ δεν ειναι _δυοχολ ον να αντιληι | Οη κανεις _διατΙ Α κ . Κ ροΒτπσεφ' επιθυμει να φιιγπ τον ζυαμον . ' Η _ννο ιστη _ΒιΒν-τιττα του Τ ραγουδιου Ι'ενα 1 ιλαχιι , _ιου ? . ου , η οποια ευρισκεται κορα ει _Θισσολονικιιν , ερχεται προσεχιο ιι Κυπρον δια σει ραν εμ (| _ονισεοΙν της . ' -Τολμηρα _θεαμαται _^ ειναι ι > τιτλο του ακολουθου τετραστιχοι · του κ . Β . _Ριιιννακοπουλου : Σι . Λτμοι _^ πιΧι _ηλι : _κτρισιιι . νη _κσι ( θολη . το . πληθος _ΟιΙοι _^/ ια να & ρη _ηολι _> ( _τιασχιζε ι Ο _Δι > χ ης _αιι > κοιλυ _«|^ ις _απι _ιλει και το .. . _στρι _^ _ιηζ της κυ _4 £ ρ · ι _^ ( _οει _, χ 4 ρχΙο : ι ! λιγολογ ος : ΠΡ ΟΣΦΕΡ ΟΝΤΑΙ ΠΡ ΟΣ ΠΠΛΗΣΙ Ν ιχ ) _Ιιικ _μεγιιλ . η _σιε ρεω _ικτισμι _-η Αποθηκη εναντι του _Λημοτιχ . ου Σ φαγειου εις Κιιι · μαχ / . Ι , _εμΟιιδον 1 σκαλας χαι . 1 . 130 τετρ . ποδ , Ρ ) 2 υνεχομενη γη , ι ( ι (' ιαδον II σχολων 2 _προπταΟιοιν κα ' ι ' . _' . _Ι ΟΟ τετρ . ποδια . 'Βγι _τΙνιοτεροι _κτιοματα δυνατον να ιπιΟειορη Ο ουν κατοπιν _οννεννοησεοις . Βραψατε Λ . Τ ., _ταχ . κι β . 319 , Λεικιοσι . ΒΝΠΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Βνι . ιστοποιιιτ ιιι , δυναμει τοι · ορθρου 2 . 1 του περι Ακινητοι · Περιουσια ( Λιιικατοχης , _'Κγγραφη , κα ' ι Εκ _τιμηοειος ) Νομου , ιιτι Λ _ιαπρη _Μεχμετοικ , ιχ Καμπυλης , στνεη _ιονισε νιι , _τιοληση το _χωριιο , ιν του , με Γ ελιες , ει την το . _τη ( Ι _ι'π ! ιιν « _Νικο-Ι Ρ η * του χωριον Καμπυλη , ι - • · _ασιοι Π σκα / . ιι ν κιιι 2 _. Ι 0 Ο τετ ρ . , _τιιδ ., υ , _ι' αριθμον _ιγγ ριι φη 11711 : ι 7-1 ·| - 37 Β » , ημερομ . • _-Ι' , ) . ι ) ι 8 -Ι- 2 ι ) υ ) : _ι 7 , το ολον μεριδιον , δια το ποσον των 1 . 1-1 , 000 μιλς , ι ! τον _Χουοειν _ιελτσιοιν . Χαοοαν , ικ Καμπυλης , δυναμει δηλιιισειιις _ποιλησιως Κτηματολογιου _Κυρηνιια _^ 8 . ικ ιη ) . ι « , _1 ΙΕΡ 1 1 ΜΗ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Του Ακαιημ « ι / . ου χ . _2-ΠΥΡΟΥ _ΜΙΛΑ _---, ΕΝΙΚ _ΟΣ αφοπλισμος ! _Φοδε ρο σαλττισμα για τους ιμπο ροος του θανατου . Αλλα πο σες φορες Ην ΙγεΛ _αχουσΟη _'ΑπΛ τον καιρο που _^ ννηθηκα , μετα καθε πολιμο , δεν ακουω ε £ λο υα' αυ το το κηρυγμα _^ Και το κανουν , _σν νηθως , οι πιο πολεμαχαρεΤς _ουτοΙ που £ χουν χυσ _< : ι - _« _ρισοοτερο · αι μα —των οι _* Αων _τιαντοτε . Μετα : τον ¦ _τρωτο Παγκοομιο _Πολιμο ( στι _^ ν • προκυμαιαν Μ _& ν _^ _ιττλαν της _Βετνευης , στην Κοινωνια των Ε _^ ων _, υη | _'ωθηκε η _αιωνια _κρουγη : _Βενιxα _^ ας > ο-ι πλιομος .. τ _Ητοτν η οτιγμη _ττου ο Μπριαν αγορευε : — Πισω τα _ιττλα τα _κονονιΟ _τυ _μυορσλλιοΛολα ! Εμπρος ι ] _υιαιτησι « και η ε 1 ρη η ! . _4 Και _αρχισα :. · η ατε ? _χιωτες ουζη _ τηηεις για των _οφοπλισμο _, _Ο' _^ ιυ _ςχτνατικοι _ειρηνοφιλοι δεν ενΛΟοΟσσν ν * αφησουν στα κρατη , παρω _μονιμα τα ντουφεκια _της _χςοοοςΛιλακης .. Αλ > _Λι _μετρισπαΟιοτεροι , ζη _τουσαν να _παοοη ο _ανπηγωνιομος ιων αφοπλισμων , να μη καιααχευαζωντ _, αι 6 π ) , α κα πολεμεφοδισ και να _περιορισΟιι _στο Δ > . _οτ ( ιστον 6 £ ζο _ πλισμας των κρατων . * Αλ _? _Λ ο Μπον κουρ ο ΒαιΛος *( θ ιτικι !> ς μιλησε για την _-πολιμι-κη _δυΛΟμιχοτητα των κρατων μ * αλλα λογια για την _ττο-Αιμικη βιομηχανια _τους < _Αυιη _Ιπρε-πε , να _πιρνορνοΟτ _) . Βιατι διν _Εχε ι να κα _^ ιη _τ & ποσο _-Ιθ _>^ μι . κο υλικΟ _ι-χει μια χωρα στης _αποθηκες _της _^ δταν , με το πολεμικα _τπζ _εργοστωο . _α μπορ _^ να _παραγατι'τι , υι _:-δε . 6 ομενη _οτιγμ _^ η , δσα _πολεμβφοδια δε > _χι ' ) - _) παρ < πηρηοις ηταν πολυ σωστη , ΚοΙ η Λι , ιωσις τοΟ ελ-εγχου και του περιορισμου των πολΕ'ιικων βιομηχανιων πολυ δικαια . * Αλλα ποσο αφελης ! Τι _οημασιαν _υπςροΟοε , να 1 % < κα · _, ο _εριο- · ρισμος των πολεμικων βιομηχανιων οταν η πιο _ειρηνιχις 6 ιομηχοΛ * _ι £ ς _κατοχκ-ιοαιζωνποι κατα _τετοισν τρο . · * _το που να _μπορουν ο' δποισδηποτ _£ στιγ _> ιη ( να _μετα _4 αλ > . _ωνται σε πολεμικες Κα _! αυ-τυ το ειδαμε £ 3 αι , · μα : · σ · . « στο 6 _ευτε ρο _Ποτ / κοσ _)! ιο Πο _>^ μο . Βιατι ολες < ιυτες η συζητησεις της _ΚοιναηΙας _τωΛ' Εθνων περι γε νικου αφοπλιονου _κττεληζαν _στ & ν φοο ν _ερωτε'ρο . πολεμο που _αι _^ σμι Ιδη Εως τα _τοτε < Και , σημερα , που το κηρυγμα _επσνιχ > . ο _^ 6 ανεται ιε _, τον επισημοτερο τροπο _ττρεπει καθε γνωστικου ανθρωπου να _τρεμ ι τω _φυλλοκαρδι , μητιως αρχιοη _^ _-ΟΛ-ει-α τρωι να βρεχη πυραυ , _λ ους ! . _^ Βιατι _οτι ) ν πολιτικη 6 εν _κυ 4 _ερ _νυ η λογικη _§ αλλα τα παθη . Και _τυ _με-,-αλεΙτερο απ' _6 > , α ειναι η απληστια κοι η μεθη της Ισχυος . Η _καινουργιες δοναμεις , που η _ιπιστη μη Εβαλε στο χερι του ανθρωπου , ειναι αληθεια 6 τι ο 6 ηγ · ουν στην ωο / λφωοι και σιην _Κνοσι . ΟιΧΒν η _καταστροφεΒ , τοΟ _ατιτ . λουν τον κο · σ _) ιο σε _περιπτοιοι πολεμου _ειν . ιιι το . _« , ι φο _& ερις _δωοκολο εΙ αι οι αρ _·< η γο ' ι ν' αποφασιζθΛ » ν πολιμο . Αυτο _λιε . ι η > _χ _» γικη . 'Λλ _>» α το παθος μπο ρει ν _« σπρωι , Β ] στην _τριλλη οποφα σι της συρραι , ειΛς που ( XV κα _^ ι | ι των ανθρωπο _οικτρο ΟΟ _^ _ια της _Ιδι < κ τοο δυναμεως , Λε _, ν χρησιμευει _οι . τιποτε ο υλικος _γενι-κΗ _αφοπι . _υσιιος « V δεν Λ « _ιοπλισ » _ΛΗιν η _«|^ : < . ' . ς ιων < 1 νΟρ £ _>· _ττων η _διοΟεσεις η _συνειΓη _^ _σςις _,., Η αδιλ _^ ωσυνη , η συνυταρ _< ις , η _αμοιιαιοτης _τιων λσων , διν | _ιηορει _· α γινη κοινη _ουνειοησις . Κ _<^ 1 _αυτη δεν _μορ _] ιων _* . ται μι . _πολιτικιζ _^ . ου _βινιες . _Χρειαζτ-ιαι μια ηθικη _επαναστασις _, _'Απιαιτειται μια _ιΟντοιη επι | ιο η και δυνατη _ενερ-, _ε _^ _τι του τινευ _^ ιακχ . _Χρειαζεται α _μορφωθω και να _υψωΛ _·»! το αισθημα κατα του _γοριλλσ . ΟΙ _φοιτηται τη < _Σουηδιας το Βρριζ _, αν οπο αστειο , με Ε · ν < ι _τη _> χγρα . ] 'ημι ( ττρ _« ν , τους δ » υο μεγαλους , που Εχουν συνηνιηι > η στην _Ουασι _^ _τον : « Μοιρασατε την _££ ¦ ληνη' και _ενοουπε . τον _κιΙομον ! ,. » * Λ > Λα για νο ει , ορισΟη ο _π-Λλεμος ( _ντο την Βη _κετι να σηιλ _^ στυ _ς * γ · ' / αρι , _χρειΛΟ'τ'Π _^ _μην ι ' _πα : ρχπ ι · ¦ πΙ της Βης το _πντ-Β _^ ια _της πλιονε / _, _ι-« ς και της επ _ικροηη . _χι . _ις _. Κι ' αυτη _ΛλλοΙμονο , δεν _εινιιι τι ' _κνι _εΟκολο _, Πρ / πει ν' _Λλλ /! ι / , η η _εσοτι . ρι _·^ . _ , / _ιιιπλωοις του νου κπι _ιηζ κ _, σρδιυΒ , μπςι ,. _1 ΠΥΡ 0 _Ι / _ΛΙΙΛΛΣ ΣΥΛΛ ΟΒΟΣ ΣΥΝΑΥΛΙ ΟΝ ΜΟΤΖ / ΡΤ Κιιλουντοι ιι ταχτικ ην γι · νικι | ν συνιλι-ιιτιν _ιιπαντιι τιι μελη του _ιυλλογου _ιυνηυλιιΒιγ _'Μοτζιιρτ » _, Λευκιιισιιι , _> 1 ς το _'Κλενιιον χιι _] ι !> ι > ιιγ Ι ! μ . _(* _. _Ηεμιιτα : 'Κπαναλιτ _Τιι'ργ ! ιι του _« _υλλογου , Λιιιι | , ιιρα , Ο _Ββν . _Βραμματευς Βνυπρος _Χρυοανθιις ΕΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 τιι μεσαιωνικη πολη του _Μικιτρκ . _—Χωμχ απο τον ταφο _τβυ Λεωνιδα . — Ετους _Γουτια- _'ους- _οτ 6 _πχτρ _« ιο σπιτι του Φιλιου _Ζαννετορ . _—2 τειν Τριπολη , την καρδια _τιις ΠεΑοιτον _'ποου . ( ΑΠ Ο _ΤΗιΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΙΟΒδΑΣΚΑΛΠΝ ΕΙςΙη Ν ΜΗΤΕΡΑ - ΠΑΤΡΙΔΑ ) _ΤΑβΙΔΙβΤΙΚΑΙ Ρ . ΝΤΥΠη 3 ΕΙ _2 ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟΝ ΤΟΥ κ . ΕΛΕΥ ©· 2 ΩΤΗΡΙ 0 ΥΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜ . 2 ΧΟΛΕΙΟΥ _ΚΒΚΩ ? ΙΗΣ Ζ ' 6 ΑΥΒΟΥΧ'ΒΟΥ ¦ _Πολ . υ _προιι ξεκιναμε ιιπο την Σπαρτη για τον Μυστς _· α . Η πρωινη δροσι α μα _χειιδευε τα προσωπα και μας γεμιζε ιοιη και κεφι , καθως περνουσαμε την καταπρασινη Σπαρτιατικη κοιλαδα . Κα ' ι να τιι ερειπια του Μυστρι σκ « ρφ ·« λα ) με . να _βτι _' εγ απο · τομη πλαγια του Ταυγετου . Η λαχταρα χι ' η προσμονη να _περιηγηΟοι-με την _ξακοιχτττ · , μεσαι οινικη πολη _χαινΕ μεσα μας . Κατε & ιιινουμε Απο το Πουλμαν χι' _( _Ινηφοοιζ , ουμε . προς την πολη . 'ΛπανΜ Λπο τιι κεφι ' ιλια μ . ας _στ-ην κορφη του Βιουνο κρε . _| _ιεται- το καστρο του υιλληρδουινου , τοσο _ι )» ηλα που νομιζεις πως Οα κατρακυληση ... χι ' απο δυνατο _φυστχια _εινεμου για να ρημαιη τιι _παντη !! Η δ . Λυκουρη , η ξεναγος μας Εχει τον _λογον , Και μα ευχαριστει τοσο η _Αμιλια της που τεντωνουμε προσοχη κι ' αυτια , να μη χασουμε ουτε λεξη που Γγαινει ιιπο τυ στομα της . Το φρουριο _χτηστηκε , _-τερι το 1204 μ . Χ Το 1259 _εγκατεστα-Οησαν εδω οι Ελληνες , γιατι ο _Γιλλαρδουινος νικηθηκ ε ιιπο χους _Ιιι'ζαντινοιις της Νικαιας , που τον ? πιασαν _ιιιχμαλιοτο , κι ' Αναγκασθηκε τα διοση τον _Μυστραν 9 ον Μιχαηλ II . ΒΤαλαι , « λογον _τ . αΟως κα ! δλλ « καστρα Της Πελοποννησου . Η _-τυλη με τον καιοο εξελισσεται σε σπουδαιο Γυζαντινο Κεντρο χαι γινεται η πριοτευουαα του _Λεσποτατου τη _ΠελοπονΥησοι · . Περι τιι 1 _·*· Π στεφθηκε ιδω αυ _τοκραεο < _ιης ο Κωνσταντινος ο Παλαιολογος , που επεσε στα Μ 53 _ποι . εμο ' ιντας _τοι'ς Τουρκου ισαμε την τελευταιο του πνοη . 01 _Ιιυιαντινοι κοσμησαν την Οι _Κνπρ ιοι _οιοασκαλοι ει ς τη ν Ολ-υμπιαν , πυλη με σπουδαια ανακτορα , που _οημτρα βρισκονται σ' ερειπια , και θαυμασιους ναους , οπιο της Παντανασσης , τον Μη τροπολιτικο Ναο του 'Λγιου , Δημητριου , την Ι Ιε _ρΚιλι . _ιτο , την Οδηγητρια , των Λγ . Θεοδωροι ν _χλ-π , Μερικοι απ' αυτους διατηρουν ται οε θαυμασια κατασταση . Ι ) ναο δι τη _ΙΙαντιιναποη ειναι τωρα μοναστηρι _καλογρηων που Ασχολουνται _στη ζιογρο ( μκη , στη διακοσμητικη κλπ . 01 Ναοι ησαν νιΥ ( . Ιιι ( _ισμινοι κα ' ι πολλε ς εΙκονες χα ' ι _παρασιοσεις ητιιν νηι | τδιοτα . Αρκετες σωζονται κιι ι σψει / ιι . Αναμεσα σ' αυτες ςιχοιρ _ιζουν για τη θαυμασια τεχνη _Τιον , η Π λατυτ ερα των Ουρανων , _τοι · χογραι [ Ηο , _στι ν εκκλιιοιιι της Παντανασσης , η Θεοτοκος , αορητη εικονα του Χριστου στην _Μητρο . τολη _, η Βιννιιοι ) στην Περι βλεπτο κλπ , Το Οιαμα της χοιλαοας τη Σπαρτη Απο τον _ΜιΟι ρα ειναι μεγαλοπρεπεστατο . Μια _Οαλαοπα πραοινου α , _ιλιιι νετοι κατιο Απο τιι ποδια μας που πτ ιι ( ιινιονετοι ιιπυ τι κορυφες τοιι . Ταυγετου , _ΙΙ'ντιιιιταμι <>> . ες μα τι αισΟησιις για να ιιπολαυσουμε το πανιιιοιιο πανοραμα της ασυγκριτη _Σπαρτιατικης κοιλαδα , Το τοπιο υπεροχο _σι ' . μεγαλοπρεπιιιΒ χαι ομορφια . Η ημεριιδα του πρασινου με . την επι _βλητικοτητα των γυμνων δ ' γχυιν Των _χοριπρων του Ι ' _ουγετου , _μοιαζουν με τι ' ιν _χειλη καρδια αλλα _ν . αι την _ιιαλληχειρια _χοι _πιτομιοσυνη ο' ιι _, τι πιστευουν , των Σ _πιιρτιατων . Τστιρ ' Απο ε ' να _πυντομο ξι · χουρασιιιι _σια δροσιοο τουριστικο _πιριπτερο του _Μυστ ρα ξεκι _ναμε για τ η Σπαρτη , Φθανουμε οι λιγα λεπτα . Μας _περιμενουν με _« Ινοιχτοκορ _- δοισυνιι οι Αρχες , Στιι-ν _ειπΒριττο ταφο του Λι · _ιιιγιδου . Λ Προεδρος της _ΙΙαγκυπριοι ι Ο _ργανιοσεοις Ιιλληνιον _Λιδιιακαλιον κ . Ι . _ΙΙιιναγιδης μι συγκινητικα λογια , καταθετει ικ μερους μας καθως κιιι ολου τοι · Κυπριακου λοοΒ' δαφνινο στεφανο . Κι ' ι ' ι Προεδρος της Ομοσπονδια _Λιδασκαλοιν Λακεδαιμονος κ . Β . Βκλεκας παραδιδει στον κ . Ι . _Παναγιδη χωμα ιερο απο τυν ταφο του _Λειονι _βου , για να σκορπιστη στην αδελφικ η ιιΙμαΒουαμμενη κυπριιιχη γη σα _συμβολο αγαπη χαι _Βιυναοελο'Οισης . _ΙιυχαοιστιιιμΒ Απο τα βαθη τη ψυχης μας του Αδελφους : _Σπαςιτιατες για τη μεγαλη υ . το-6 οχι ) που μας επεφυλαξαν , αποχαιρετουμε μυ δακρυα στα ματια κα ! . ξικινοΒηιε για την Τριπολη . 'Λφινουμε τη _Σπαρτιατικι _) κοιλαδα κα ' ι το Πουλμαν αρχιζει το _μουγκρητο σαν ανεβαινει συνεχως τον Ανηφορο . Δεν Αργουμε υμιος και φθανουμε στους _Ηουτιανους . 'Κδω εχουμε να εκτελεσουμε ενα _ΛαΟηκο , μια ιερη _ιποχρεοιση . Στους _Γουτιανους _γει-νηΟ _ηκε δ Αειμνηστο Φιλιος _Ζανεττος . που Ιιαζι μι : τον αλλο φλογερον _πτατριωτη συντοπιτη του μ . Νικ . _Καταλανον , Εχουν προσφερει τοσα _πολλι ' ι στους εθνικο υς αγωνα ς τη Κι ·· _-τρου . Με τη συνοδεια του κ . Βκλε · χιι πηγαμε στο πατρικο σπιτι του Ζαννιτου . Δυο ηλικιοιμενες Αδελφες του κι' ενας γερος αδελφος του , που ειναι δικηγορος στην ' ΛΟηνα , μας _Αγκαλιασαν με δακρυο στα ματια . Ο Προεδρος μας κ . Παναγιδη ανεφερε με λιγα λογια τις _εξαιρετικες _υπηρεσιις που προσεφερε στην Κυπρο ο Αειμνηστο Αδελφος _τοιν και εξεφρασε τη ζωηρη συγκινησε—που Λλλιοστε φαινοταν καθα ρα στα υγρα ματια μας—που αΙσΟανΟηκαμρ . ππ _τιιιντας το χωμα , οπου προιτανοι ξε τα ματια του ο μεγαλο ν- κιινο εθνικο μαχητης , Κι ' η πιο γρια _αδελα η του δακρυσμενη μολις _κατοΙρΟιοοε να _προ'Β * ' θ 11 _τουτα τα _λογιιι Ι _ι'ΙΟδω ακριιιως γεννηθηκε 6 Φιλιος μας . Αγαπησε τοσο _,-τολ . _ιι τι ' ιν Κυπρο ,.. Λυστε του χαιρετισμοι 1 μας σ' ολ η την Κν _, _Τρο < : · . · ¥ ¦ Στις Π . _ιιιι ι | ( Ιανουμ _ε στι ' ιν Τριπολη . Ο Νομαρχη 'Λρκιιδια , ο Λημαηχο , ο Π _ροεδρο της Λιδασχαλικης ( Ι _μοσπονδιας , οι επιΟπηρητε : Στιιιχειιο · δου χαι Μεση : _εκπιαδευοιο ις , Λ διευθυντη τη ΙΙαιδαγοιγικ _η Ακαδημιας , ιιι ιιρχηγοι Τιιυ στρατου και τη χιηροι ( _υλιιχιτ μαζι με , τ ) . ηΙ _|· ι κοσμου μιις _ι' · ποδ / χονται με _αιηιιηματα _ινΟοχ _*· σιασμου και αδιληιχης Αγαπη ς . _Τοτερ ' ιιπο ιην καταΟισι ικ με ρους μα _στπι ανου στο Μνημειο των Πεσι _ιντο _ιν _ποιι ιιριοκι ' _- ται _ατην πλατεια τη πολης , τι ' ιν καταπρασινη μι _πανυψη λα πλατανια πρασιναδες κιιι ανθ η , παρακαΟησαμε πι πλουσιο _γιυμιι στο _τουριστι _χι _» ξενοδοχειο _« Μπι ναλον _.: · . ' () Νομαρχη , ο Δημαρχο , οι ι . _ιιΟκορητιιι , μα Απηυθυναν θε ρμες προποσεις _στΙς _Λποιι' απαντησε ικπροσοιπος τοιν ι-χ · δριιμεοιν . Μι πραγματικη συγκινηση « ι _· ποχαι ρετουμε ιους ευγενεις και γενναιου 'Βριπολιταιινου και ξεκινουμ ε μι _κατευΟυνσ ι την Α ρχαια Ολυμπια , ινω η φαντασια γοργοφτε ρη , τιτα στα περασμι 1 · να . και μελεταει μορηι _ _ηροιικις που μι : το αι μα και τις Οι'ηι ι ς τιον Ιητραγ την λευτερια στον πολυπαθο ιτουτιι τοπο , Ο γερος του Μωρηα , υ Παπαφλεσσα η _αλοιση της Τριπολης και τοσες αλλε μορφες ν . _αι μαχες του Μεγαλου μας αγωνιι περνουν μπροστα μα σαν οπτασια ! Ετσι με το υνειροπολημα τη παληα δοξα χαι τι ' ι συγκινηση απο την τοσο βερμη υποδοχη .-του μας επεφυλαξε η Τριπολη ανηφοριζουμε τι _Βιουγηκορφες του Μαιναλου . Το Λε · ρακι Αρχισε , να δροσιζη . Και ν' Αναβαινει ψηλα στ ( Αποτομες πλαγιες ειναι μια εξοχη ευχαριστηση . Η ψυχη _(|> τιροι . · γ ( ζπ σε Αλλους κοσμου ., ν ' _Λγγιξ ! 1 το θειο ... Περναμε απο το _ΛεΟιδι , τη _Τιλαχερνα κιιι την Γυτινα και _αναβαινουμε σε ι _) οιλοτερες κορφες . ΙΟΙναι η περιοχη των _κιδριον και των ελατιων . Χαιρεσαι εδω ( _Ιπανιιι τη δροσια , τη μοναξια και την Αρχοντια του πυκνου _6 α σους , Κα ' ι _κατιο στ ' ις _ρεματιας με τα πυκνοφυλλα πλατανια μαζι με τις τριλιες των Αηδονιων σμιγει το _κελαρυσμα των Οροσε ρων νερων οε μια υπεροχη συμ _φιονισ . Σε λιγο ειμαστε στα Λαγκαδια , μια ομορφη πολιχνη _σκαρεεει _λιομενη στην _« _Ιποτομη πλαγια ενιις καταπρασινου ορεινου ογκου . Κερα _-καΟαριιι _κροικτταλ . λινα Απο _φυστκες πηγε ς σε καλου υγ για να δροσιστης . Δεχτηκαμε με χαρα το καλεσμα τονς και κατεβηκαμε για λιγη ωρα . Πιασαμε κουβεντα με τους λιγοστους κατοικους που 6 _σισκονταν στα καφενεια , ΟΙ Λβ . γκαοινοι ειναι ξακουστοι ηιχοδομοι . ΟΙ περισσοτεροι κατοικοι Α _σχολουνται μ' αυτη την τεχνη κι ' ολα τα μεγαλυτερα οικοδομηματα της περιοχης- βγαινουν απο τα δικα του χερια . Ξεκιναμε Απο τα Λαγκαδια και κατηφοριζουμε πια Αναμεσα σε βουνα με . _τυκνα πεΟχα αφθονη βλαστηση και τρεχουμενα νερα , Και να , ειμαστε μπροστα σ ' ινα _καινουογιο εργοστασιο . ΙΟΙναι ο _υδροηλεκτρικος _αταΟ μο του ποταμου Λαδοινα ποιι Ανηκει στην ΛΚΙΙ •( Ληιιοαιιι _Ιιπιχειρησις Ηλεκτρισμοι ») . Ευγενικοι υπαλληλοι του σταθμου μας επεξηγουν πω εργ αζονται οι μηχανε ς με τη δυναμη του νερου , ποι ι κατεβαινει μ' ενα τεραστιο χαλυειδινο _σοιληνα διαμ ε τρου δυο και πλεον μετρων , ( 1 σταθμος ειναι καινουργιος κιιι κοστισε 2 . 1 εκατομ . δολλαρια , Πεντ ε τετοιοι σταθμοι υπαρχουν στην Κλλι ' ιδα τιιιριι . τοιι δι νουν ηλεκτρικο ρευμα σ ' _ιιλη τι ' ιν χιι ' ιμιι χι ' _ι ' χουν Ικανοποιησει τιι _ΜΥκ των Αναγκων της . • ΛΤ 1 Ι 0 Ν : ΙΙ συν / χι ια , ΠΡΟΣ Φ ΟΡΛΙ Προσφορα ! δια την _πριιμηιιει αν 20 . 11 ( 111 < . γι ·| ιατιιινι · _τουιιλιοι Ο ' _'Χ-Ι _' , ιι _ΧιιΙιι , ιι . οποια Οα .-ια · ραδοΟουγ ιις ιο καμινι , διο το Αιισικ ιΙν Τμημα , πρεπει να φιΙιι πουν _ιι ς το ΚιΙΙε _ρνητικον 'Λρχι _ιαμειον ουχι 1 ' _ιριιδοτιριι γ · ι η ! 10 ης π , | ι . ιοΒ · ΣιιιΙ _ΙιιΙτιιυ , , Ιη Ο _χτοιβριιιυ _, _ΙΙΙ . Ιιι . ΙΙιρπ ηε ρο ) λεπτομιρι _ιιιι Λι ' ι · νιιντιιι _ 'α ληι | ΟιιΒιν ΛιιΛ τον Μη χανιχον του Τμηματος Λιιπι ' ιν Λευκιοσιιις _, 'Βηλ , · Ι ( _ιιιιι ) 2272 , III ΚΙΙΙ υΙΓι III 11 _ΙΝΙΙΙ 1 Π _ΕπιστολοΙ _συμπαρασταοχος και αφοοιωσεος προς , την Λ , Μ , τον • _ΛρχιειιΕσχοαον Κυπρου κ , Ναχαρισν . : _ΕΕΣ Κονιων , ΘΟΙ , _ΑΤΕ—ΠΕΚ , • ¦ _ΕκιΛησισατικη Επιτροπη Συνεργα τικον _ΠαντοτωλιΒον , _ΣιΛτργατικτ Πιστωτικη Εταιρεια , _Χωριτικη 'Λρ χη Λετυμπου ΕΔΜΑ , ΘΟΙ . _ΕΕΣ . ΑΤΕ—ΠΕΚ _, _ΟΧΕΜεανιδων _, Εκκλη σιαστικη _Ετιιτραπη Λυμπιων , 2 υστη μα _'Γλληνχον _Βι _ροσκοτιων Καχο _, Πο λεμιδιων , Εφορεια Ελλην ' ιχοΟ Βυ _μλαριου _, _νΕκκληησιι / οΤικη _Επετροτιη Διοικητικων _£ Β'Λι _* σωλιον _Τα _^ ιζνπ ] ριου _, ΕΧΛΝ Συνεργατικη Πιστωτικη _Εταιρεια , Λεσχη * Ομο _' Α > ισο > ΛΙγια ? Λυσης . _Ιοχ _^ ννης Νικολσιδης Λε 4 ιεσος , * Ανδρεας Χρ . Ποταιιαρης 'Λγ . Δημητριος Μαροι ) αστ | ς , Χωριτικη Αρχη _Λιοναρισοου , ΑΤΕ ΠΕΚ _Αετυμπου , 001 Μεσογης _, _Μοβητι · κ & _ς Ομιλος Κ _ατωχοιτισς _Εχιιληο αστιΛη Επ _ιτροττη , _ΧονιρτγαΤικυν _Παντοηω > _. _? ιον , Χ _» _ΒΛργατχη Πιστω - τικη Εταιρεια . _Χιοριτικη αρχη _Κουκλ-. ων . ΑΤΕ ΠΕΚ _Χοι . ετριων ΕΔΜΑ , ΑΤΕ _ΠΕΚ Χωριτικη Αρχη Πυργου , Ζυμτι < χσ « η χο _' . νοτιις Μλγ _.-λουνιοιι , _Ε-πιτροπη ' Ανοικοδομησεως 'ΕΟν _' ιΛ _^ ρωνων * _Χωμαιιιων _'Εζω _ΜετοχΙου . _ΕΛΛ ' _νΑ , ' Εκκληοιαοτι . _^ 1 ) Επιτροπη ΘΟΙ . _ΕΕΣ * _Αγ _. Μ _ικολασσ _Λιι'υχο _ Οι . κου , ΕΔ / ΛΛ , ΘΟΙ Μα _Οιατη _, ΛΤΕ ΠΕΚ _Αγ . Μαρινας Χρυσοχους . _Συμ'Λασο : _κοιτης Μαρο £ _ουντας Ε _φημεριος Ιερου _ αοΟ _Παλωδιας , _εφΠΜΦ 10 _^ _& ρου > σοΟ Αγ . Βεωργιου _Κελλαχιον _, Σωμα * Ρλληιων _Βιροοκοπων Βυψου , 'Ελλη νοπουλα Δ ημοτικου Σχολειου _Τρουλε λων , Επιτροπεια _Συνεργατικης Π > _* _σΒωτικης _Εταιριας _Μεου Χωριου ΚυΟρεας . ΘΟΙ . ΟΧΕΝ , _Εκκλπσιαστικη Επιτροπη ΣυΛ _^ _ργατικων _Παγ τοπωλεισν ΕΕΣ ΑΤΕ ηΕΚ , _Χοριτικ η _'Αρχη _, _^ _£ _υν _^ _ργο _^ _τικη _Πιστωιε κη _Εταιρεια , _ΕΔΛ 1 Λ 'Λγ , _Αμβροσιου _Λεμετοου ΕΔΜΑ , 001 , Εκκληοιαοτυχη Επιτροπη Συνεργατι _^ _ογ _Παντοπωλιιον . _ΣυνεργΟτιχι _) _Πιο ? _τω _τικη Τραπτζα , _Συνιεργατικον _Ελαιοτριβειον , _Συνεργατικη Εταιρεια _Χρυσομηλοπαραγωη'ων και αγωνι · _οτα ' ι _ΚαλΛ-Υραιας _Κυρηνειας , ΑΤΕ ΠΕΚ _Αναριτας , ΑΤΕ ΠΕΚ _Τι _^ ης ΑΤΕ ΠΕΚ θ £ λ 6 ηρας . _Ανδριας Β . Πυργος εκ _Λωρνσχος , πρωην _ανπαρ της , ΑΤΕ ΠΕΚ Ζωδιας , _Κοινοτης Κοι _λανφοχι , _Κοινατης Δυμιν _ Παφου , καθως κ , αι ΘΟΙ , Εκκληοισοτι κη Επιτροπη Δυμων , ΕΕΣ _ΚοκκινοτριμηΟιοις , ' Ιατροι Πολεως Λ ε _^ ι * σου , _'Αγιονισται Πεγιισς Δημαρχος κα ' ι Δημοτικον Συμβουλιον Μορφχ > υ _, _ΚαΟηγιιτικ 6 ς Συλλογος Ελληνι : κου Βυαι ασ Ιου Ρ _ιζοκαρττασου , ΕΔΜΛ'Α γ- Θεοδωρου _Λεμεσου , καθως και ΘΟΙ . ΑΤΕ ΠΕΚ , ΟΧΕΒι , Εκκλ _, ηοιαοτικη Επιτροπη , ΕΕ _2 * Αγ . θι . οδ > ωρου Λεμ £ σου , _κοινο-της Κατω Πλατρω _*^ _Κοινοτης _Πισσουριου . καθως _και ΘΟΙ . ΕΕΣ , Εκκλησιαστικη Επιτροπη , _Συνεργαχι · κον ΒΤαντοπιωλειον , Συνεργατικη Πι στωτικη * Εταιρεια . Χωριτικη 'Λρχη _ΠισοουρΙου , κοινοτης ( ΘΟΙ , Λ . ΤΕ ΠΕΚ , Εκκλησιαστικη Επιτροπη _Σι ν : _ργατικον _ΠοΛΙοπωλειον Συνεργατικη Πιστωτικη Εταιρειο _^ _Χοριτι κη 'Αρχη . ΟΧΕΝ Παχνας _, ΘΟ ! Ε _/^ _κληοια-οτιχη Επιτροπη , Συνερ > γαιικον _Πανιοπωλεισν . Συνεργατικη Πιστωτικη Εταιρεια , _Χωριτιχη 'Λρ χη Κατω Πλατρων . κ . οινοτης . ΘΟΙ ΑΙ Ε ΠΕΚ ( Εκκλησιαστικη Επιτρο πη . _Συνι _, ργατικον Παντοπωλειον _2 _! υ _, _νεργαακη Πιστωτικη Εταιρεια Χω ριτικη 'Αρχη Δορας , ΑΤΕ ΠΕΚ ( ΘΟΙ _Εκκληησιαιττικη Επιτροπη Συ _νεργατικη Πιστωτικη Εταιρεια _Χωριτικη 'Α-ρχη _κοινοτης _Φοιτης _κοινοιης 'Αν < _τριτας ( ΘΟΙ . ΑΤΕ ΠΕΚ Εκκλησιαστικη Επιτροπη Συνεργα _τικον _Πανποπωλειον _, _ΣυΛιιργαπκη Πιοκ / , _τικη Εταιρεια , Χωριτικη Αρ χη , και κοινοιης Κ εδαρΒ _^ ν _^ ΘΟ Ι ΑΙΕ ΠΕΚ , Εκκλησιαστικη _'Ε £ π (· τροπη , ΣΠΕ Χωριτικη 'Αρχη _λεμο νας , ΘΟ ! , 'ΕκνΛησισστ . 'Επιτ | χηη ΣΠΕ , Χωριτικη 'Αρχη , _ΟΧΕΜ Κονι ων , ΘΟ Ι ΑΤΕ ΠΕΚ , _Εκκλησιαστη κη Επιτροπη _Συνεργ , Παντοπ _(^ , _ει . _ον . Πιστωτικη Εταιρεια , _Χοιριτικη 'Αρχη Χλωρακσ . ΘΟΙ , Εκκληο _, Επιτροπη , ΣΠΕ , Χωρσικη 'Αρχη _κοαυτης Πολου , ΘΟ ! , ΛΤΕ ΠΕΚ , Εκνληα , Επιτροπη , _Συνιργ . _Παντοπωλειον _, ΣΠΕ , Χωριτικη _Αρτ < η και κοινοτης Πολεμιου , 001 , 'Εχκλ , Επιτροπη _Συνεργ . _ΠαΛτοπωλειον , Χωριτικη Αρχη και _κοινοτης 'Α _^ αρ _γετης _, _κοι οτης Καττω Παφου , 001 ( ΑΤΕ ΠΕΚ , Εκκληο , _'Επιτροπ _^ α _, _Συνερ _. _ΠσντοπωλΛιον . ΣΠΕ , Χορι · τ _^ κη 'Αρχη 0 _ελετρας ( ΘΟ Ι _, * Εκκλησ . Επιτροπη . Συνεργ . Πολτο _ΒιωλεΙΒΛ' , ΣΠΕ , Χωριτικη 'Αρχη και κοινοτης _ιαλαμιου Παφου , ΛΤΕ ΠΕΚ , _0 ΟΙ ( 'Εκκλ _, ησ . Επ ιτροπη , Συνεργ , _Πιιντοπωλειον , ΣΠΕ , Χωρι πκη _'Λρτχη _ΧοιΑλους Παφου ( 001 , ΑΤΕ ΠΕΚ , Εκκληο , Επιτροπη , _Συνεργατικον Παντοπωλειον ' , Σ , ΠΕ ( Χωριτικη 'Αρχη και κοινοΙης ¦ Ε μπας _Παφου _^ 001 , Εκκληο , Επιτροπη , _Συντργ . _Πανιοπωλειον , ΣΠΕ , Χωριτικη 'Αρχη _κπι _κοινοτης ΠραπωρΙου . ΘΟΙ , ΑΤΕ ΠΕΚ , ' Εκ _ _κλησιπχιτ . Επιτροπη , ΣΠΕ , Χωριτικη _Αρχι _) και _κοινυτης _Αρτιου _Παφου . € > 0 Ι , Εκκληο , Επιτροπη , _Συνε ργ . _ΠαΝΤοαωλειον , ΣΠΕ , Χωρι τικη 'Αρχη και κοινοτης Κοιλης Παφου , ΘΟΙ , Εκκλησ . Επι ιρσπη _Συ-. 'ε ργ , _Παντοτιωλιιιον , ΣΠΕ , Χωρι τικη 'Αρχη και κοινυτης _ΠΙντιιλιιις , ΘΟΙ , ΛΤΕ ΠΕΚ , Εκκληο . Επιτροπη , Συ _' , ε ρη , ' . _Παγτοιπωλειον _, _ΣΙιΛ _^ ργ , Πιατωτ , _Εταιριιια _, Χωριτικη ' Αρχη και κοινοπης Λυσου _ΠΑψλ } . 001 , ΑΙΕ ΠΕΚ , Ε κκληο , Επιστροπη _, ΣΠΕ , Χωριτικη Αρχη Επισκοπης Κοινωτης _Ταλχχς . ΘΟΙ , ΑΤΕ ΠΕΚ , Εκκληησ . Επιτροπη , ΣΠΕ , Συνερ . _Πανταπωλιιον , Χωριτικη Αρχη , κοι _νοτης _ΣτοποΟ , Κοινοτης _Συμους Κοινοτης ΤΙμης , _Κοινοτης 'Αγ . Μαρινης Χρωοοχους _, _Διοικ , Συμ $ ουλι · ον Λυκειου Ελληνιδων Αμμοχωστου . Ηροδοτος Μιχαηλιδης « Παλλας » κινηματογραφος Λεμεσου , πρω ην μελη _της ΕΟΚΑ Ο _ρουντας , Ε , _χοχωοτου _, ΘΟΙ . ΑΤΕ ΠΕΚ , , ΕΔΜΑ , Βτι : _< _ητσρ 1 ου , 601 , 'Αγ . Ηλια _'Αμμοχυστου . θΟι , ΑΤΕ ΠΕΚ , ΕΔΜΑ , Εκκληο . Επιτροπη Μαν & _ριων , Παγ κυπριος _< Ι > _υσιθΟιροΒπευτικι _) ς Συλλογος Περα Πεδιου , Εφημεριος Πυ ,-ροΤου , _Συνδεσμος Ελληνων Κυπρι . ων Παλαιων _Πολεμιστων , Δημαρχος και Δημοτικων _Συμδουλ . ιον Ακανθους . ΕΔΜΑ _Πιρατιον , Σταυρος Λ . Σαραντα νζωκορος 'Αγ , Τ / καδος _Γαρωοιι _, ιν , _ΚοινΛτης Λαασς , _Κοινοτης Προδρομιου , Κοινοτης _^ . λουσης Κελοκεδαρι _^ ν , κθ νοτης _Τραχυτιεδςυλα _, κσινοτης _Μ'χμ . υνιΛν , _Κοινοιης Κατω Ακουρδαλων , _κοινοτιις Ανω _'ΑκσυριχιΕ _^ ων , κ . και κ . Κακο γιαννη ΒεωρΥ . _Παναγιδη _, ς Διευθυντης _Κτημοπο-λοΥ _' . ου _Λεμεοου , Κος και Κα Χσραλ , Π < τπα _> αραλαμπους ε _Γατι-ιλης , Τακης Μ . Γω 61 _δης Λαρ-. αχα _, Κ _υριοτ-ιος Μ . 'Αγ κσοτινιωτης Λεμεοος , ΛΙ _^ Χ . Χατζημη . νας διδασκαλος Λευκονοικον , Χρυσανθος Ι ωσηφ εκ Χουλου , Αντωνιος Παπσχυαγορου _διευιλΛτης Δημο . τικου Σχολειου _Πελενδριου , Ε . Χατ , ζιοποολος _ΛαρνχιΛα , Μιχαλης * 1 ω-• _αννιδης Αι _ου ι Λ , Α , Βεωργιωδης Κυτρολιων Παλις ΧρυσοχοΟς , Δικη γορικον Βρα _^ _ιον _Χριοττοδουλου Α . Μι > αηλΙδη Λεμεσον , Βε _( _ι ? Ρ 7 ιο < Σταυριδης _υγειονομικος _επατπης Μορ _ς-συ _, Π . _Γαλδαοεριβης Λαρνακα Ευαγγελος _ΧριστοδουλΙδης διδασκα λος Λαρνσκα . _Τηλεγραφηματα : Συνδεσμος ε . ζαγωγεωπε 1 τιατατων _χιτροιδων Κυπρου , _ΜαΟηται _ΙορστιΚ-ης Σχολης καις Αρχιμανδριτης Λιυκωοιατης Θρησκευτικος , Συλλογος Λευκα , · ρων , Συλ _? _. ογος Κυπριων 'Αιρρ _^ κης _ΛεμεσοΟ . ΦΑΡΜΑΚΕΙ Α _ΔΙΑΜΥΚΤΕΡΕΥΟΒ _^ ΤΑ Πεμπτη , 24 _Σε-πτεμΑριαυ : Λευκω σια : Κλ . _Καραβια , οδος Ληδρας _· _ον τη ς Εδουαρδου _Κυριλλη ' η ΠΩΛΕΙΤΑΙ _αυτοκινητον _] _ιινβ 11 η _ιι ς καλην _κατασταοιν . Τιμη Ε 210 η πληοιεατιρα προ · ΟΙ | Οθιι , Π _ληςιοφοριαι παρα _τιμ κ . II . Ι Ιουλλιγια , _Λδιις Χαλκοκονδυλη II _Λυκιιιιητος . Τηλ . ( 1 . 110 _Λευκωσια , ΚΝΟΙΚΙΛ'ΖΚΤΛΙ _δωματιον _, ε _πιπλ _^ ομενον η μη , _εΙς το πριι την οδον _Οναπαγιρου _Λνιιιγιιον της στοα ς _Κλοχκαρη , κιιτιιλ ληλον βιιι μηΟ _ηιας η _μαΟητριας _ΙΙλπιοςροριαι _παρ' ημιν , τηλ . 2527 . Ε ΛΕΣΧΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Σ 1 : ΠΡΠΤΗ ΙΠΠΟΔΡΟΜ ΙΑΚΗ _ΣΥιΙΑΝΤΗΣΙΣ Ξ Ι ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΓΡΙΟΥ 1959 __ _= . _Κξη χουμΟιιι _πυμπεριλαιιΙΙανομ _ινης ι χ γ Ι ν τ ) ς του Ισο- — Ι ζυγισμηυ _ιεπτιμΒιριου δι ' _ιιλ . ιγα ιης ' _- _' ας ια _^ πο επι απο- ~ . ιττππιΙι _ι ς 7 _' , ιι ιμΑρλογκς . - : Η Π ΡΩΤΗ ΚΟΥΡΣΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 2 , 30 Μ _, Μ _, : Α . · ιιιγορι ιι « : ! αι ιις Ι / ΛΤΛΙΛ ΚΛΙΩ Ι 'ιι , Ν ΚΙ _ΗΙΟ _Ν' - _^ ι » _ιΒιμιδος ι : | ς τον Ιη ιοδρομογ , εξαιρεσ η _τιιν ΠΛΙΛΙΙ _ΙΝ - • ' 3 Ι 1 Ν ΜΚΛΟΝ ια _Λπαια χιιτιχουν παιδικα ηημητα . ~ _ΙΙαρακαλουνται θερμως ολα τιι Μελη ι η Λισχης Ιι' - Ι π : οις _ηορουν τιι σηματα τοιν , _« ιυτιος ο ' ισιε να _οιιιτηρηπιι ιιυ · Ζ • _ε » _τηςιος 1 _'λι'γχος ιις τον _ΙΙιριιΙολιιν _τυιν _Μελιιιν . - 'Τ _.-ι ι : νΠ | ι | ι ( _ζιινιιιι τα ΙΙιιη Π , Μελ η ιιποις ι _ΜοταΟουν εις - Ι το _Βραιιεια της Λεσχης , _Λδιι ς 1 Ιιγιιινης , διο τα ΙΙιΙΙλια ρια ~ ΚΙοτ _ιηριοιν της Ι 'ΟιΥοπυιρινης ΙΙρριοδιιυ , - Ι _Ι'ΡΛΦΙ-ΙΛ _ΠιΙΛΙΙι _Ιιιιι ΙΜΠΙΙΠΜιΙΝ _^ ΚΙσιτη ριιι δια « ΙΙαρολι » , ΙΙαρΙ _Μιιιιιιιι 'ιλ _» , _« 'ΒιιυΙν 3 _• 'Βιιιιιιτ » χαι < _υουιπ _στι'ιχςι _· , Οα ποιλιιυντιιι ιν . μερους της — Λισχης ΙπιιιιδριιμιοΙν Λιυ _χωπιιις _Ιχασιην Ιιιιιραν των ' % · ~ _• , _τοδι _, ιιιμιοιν εις τα καιιοΟι γρα <| ι _ιιι : — _ΛΚΤΚΟΙΙΙΛ « Λ » _Ληδριις Ι , ΙΙ' _ > < ΙΙ > Μουητη Ι _' _ιιιζη , , ΚΙ . - • » « Βι . Λειοη ιιριις 'Π | ιιιΡΠι _' , Λχ (· ~ Ι νητα _Τουμαζοι _· , - _» > _Αν Ι _'ιλιικυ . Ιριιυ Ι . ~ Β _ΛΜλΙΚ £ 0 2 . ' / ιιιχιιροπλιιστιιον « Νκλι * , ~ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΑ 9 ΜΕ ΛΑΛΑΕΣ ΣΑΖΕ _Ι'ΔΗ 00 ΜΙΛΣ ΤΟ ΥΑΛΙΝΟΝ _ΓΑΖΟ Ν Ι ΛΙΠΡΑΣ Ι 2 _Γ ΜΙΛΣ ΤΟ ΤΕΝ , ΚΟΥΤ Ι Ι ' _^ ΛΙΠΡΑ Σ ΠΡΟΣ Φ ΟΡΛΙ Προσηορα ! _οια τι μ · κατιιπ _κευ ι | υ _ιπι _ηλιΛΥ , και την πριι / ιι | Οι'ι αν ρα . _ττομηχιινοιν , συπχιυι αν μα Υειρικης ( ιιγι > αι _· _ριιιυ χαι _πετι _,. ι · _λαιου ) , χαθω ς και _πυριιυνιον Ιιια τιι Βραι | _τιον _Η _λλην ικης Ιιιιιδιιιις διο να ι | . ( 1 ασιιιιν ι | ς ιο ΑρχιτομεΒον ουχι Αργιιτερον της Ιι ) π , / ι , της _, Ιης _ΟχιιοΙ ' ιυΙ · ου , _Ιυ . Ιιι , Λεπτομι ρπαι Οα _παριισχ- . ι Οουν ιΙς τοι _· προσι |· οροδοτ « ις κατοπιν οιτηοειος προς τ « Ιν ΙΙρυΙτιιν Ιιλλιινα _Ιιν . παιδευτι Κον _Λιττουργ-ον , 'Ο , Ιος υι _, ν ·»· _νος Κιτιεοι , 17 , Λπικ . οισΙ » , _1 ι ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ Σ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ Λ Ο Ε Λ Ι ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ : | Πε ρα ο αν 4 ' / _ρο ' < χ χη . 6 ειχαμε _^^^^^^ _πΟ _^^^^^^^^^^ Β _/ _^^^^^^ ι _ευχκριο _τηαη να _τοποδιτηοουμε _ΛΙπυρκ , _^^^^^^ Η _7 _£ _^^^ Η _^^ Η ' - _ _^ _ιι _^^^^^ Γ : Ι ΠΙΛΣΝΕΡ ΟΥΡΚΟΥΕΛ _^^^ 9 _^ Η _' | _9 _^ Η ! : ] σπ ' ιν _« _γβρα του _ωρηιβνι νηαιοο _οας . _Χτι ' ιν _Ιιια πι- _^^^^^^^^^^^ Η _^^^^ ΗΙΙι _» ' π / # _βΓΓρ _^^ _5 _] ρΙοιο η _ΛΟΙνΛ μας _τριφοιοτι-υαι _^^^^^^ Κ _^^^ Γ _^ ΓΓΡ _Ι _' ΙΓι ' ' ! ωρ « ι « _ΙιΥΠΡΙΛΚΛ ΚΡΛ _ΙΙΛ χ « _ι ΠΟΡ'ΙΟΚΛΜΛ . _^^^ Γ _^ Τ _^ ιιι _^^ _ _^> Ι _..- _Α _^ 0 _^ - _^ Λ _Ινυχιιμικατε οι _ιιομο ! « _υτοι να _αυυεχιοτουν για τι > _^^• ·'· _ι _^ _* · - _^*^ ιι _^ 1 ΓΕ _^ _' _^ _ _^/^ _ιΕιΓ _^^^ : ! χ « λβ χ » Ι το ουμφερβ τιιν χωρων | ι «{ , _^ _ιΙΒγιγ' _τΤΜ _^^^ _^ _ΒηΙΒλυ ! _τ _^^^^ 3 _ΠΙΛΙΝΚΡ ΟΥΡΚυνινΛ ΙΟιχ βαλβ ( 1 « χΙ « ς . Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΥΡΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΙΛΣΝΕΡ ΟΥΡΚΟΥΕΛ ΕΙΣΑΒΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΠΟ ΤΗ Λ Ο Ε Λ ΜΕ ΑΝΤΑΑΑΑΒΗ ΚΥΠ ΡΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟ ΝΤΩΝ Ι Ε _ΘΝΟ Ε 1 Ι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ι _ΠΡα-Ι-ΜΗ _ΕιΗΗΕΡΙΣ Ι _9 Ι _ΑκυθΟΜται 01 _Ε 0 ΣΥ _ΜΤΑΚΤ ΙΚΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ » Εκδοτης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιΕβΝΟΣ » ΛΤΔ » Β ρ α ιρ ε Ι α Ι Οδος _Σοφοκλιους αρ . 3 , Ι Τηλ . 2327 , Ταχ , Κιι . 3 « , _ΑιυχωοΙα — Κυπρου , Τιιλβγρ _σφικη _Δικυθυνσις : < ΕΘΝ ΟΣ 9 Συνδ ραμαΙ : _Εσιατε-ρικου : Ετησια £ 4 . _ιΟΟ μιλς . Εξ (» ιει > ιχο 0 : . Ετησια £ 7 . ιθ 0 _μιλς .. 9 Εχαστη _συνδρομη ι Β _βιναι _δροτΛηρωιεο 11 1 _. ι ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕ ΙΟΝ Σημερον ον * τχωρει αε _^ πορικον _ταν _^ _ροιιιιον δι * _Αυοτροτλιαν . Βιεαν _ΖηλαΛδΙαΛΙ _ΑΙγυπτον , _Χογκ — Κογ κ Ινδιας Ιραχ Ιοραηλ Ι _ορδιχνιαν _Λιισνον , Πακισταν ΚευΧα ην Περοι κον _Κολποι * . _ΚοΙιΠ' _Μπαχρειν _, Σς υδαν . ω _^ _οα · 11 π _, υ ., _Αυστριαν _Γελγικον _Κογκον _^ _Γελγ ι ον Δανιαν , _Ανατολικην _Αφρικην , Κ ε _^ . < ιν Ου · γανδαν _, Ταγκα _·/ 1 καν ( _Ι'οδιοιαν _Βαλλιον . _Ολλανδιαν , Ι _τ αλιοΛ · Μα _- ταν , Ηοτισν _Αφρικην _Σσοηδιαν Ε > , βετιαν * Λμερικην , ωραν Α μ , μ ., Βερ _μανιαν Ελλαδα ( * Λ > γ λιαν ωραν 1 Ι π . μ # , και Ι μ . μ . ι ΘΕΑΤΡΟ Μ _ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΣ Ριο : < Σαν θελει η _νυφ ' . κι ' ο > _αμττρος » . ΚΙΝΗΜΑΤΟΒΡΑΦΟΙ Λ ο υ κ ο Ο 6 ι : « Ενα παιδι στην αρρενα » . Λ ο υ κ ο Ο 6 ι αρ , 1 « Το ονειρο του Ιν _δου _* _. Ρ ο _> γ ι α λ : _ι , Ιωαννσ : της _Λωραιννηςι , ΜαγικοςΚ ηπος : _Λ'Ενα _πεχιδι στην αρρενα _^ , Αθηνα ιο ν : « Ο Καραγκιοζης * Π α λ ¦ λ α ς : « Τα εγκληματα της οδοΟ Μσργ-κ » , ΣΤΡΟΓΟΛΟΣ Ελλας : _κΤσραντουλσι · ΠΑΛΛΟΥΡΙΛΤΙΣΣΛ Α τ τ ι -κ ο ν : -κΜοιρΙα _Πεντα : · _γιοχισσα » ι ΕΙ ΔΟΠΟΙΗΣ Ε $ Τυ εν ΚΛΝΤΑΡΑ _ξενοδοχειον _ΡΙΙΒΑΙΝΛ ( _υι _| ιους | ι ) 180 Ο π . ) Οα συνεχιση τι ' ιν _λειτουργιαν του χαι _χαΟ' υλην _( ·) ι τ , Ιν _χειμερινην _πεοιοδον υπο την _διευΟυνσιν του κ . Θεοδοση ] Ιι . _ΙΙοπαγειοργιου _Αχνιωτη . λ _^ . _Ιιυςιυχιορες και ηλιολουστες αιΟοικιες , βεραντες , τζια · Χ ι ) μαριες εν μεση ) των πει' / . _οιν , εις τι ' ιν διαΟεσιν τιον ικδροιιε- β | ι ων . ΚΛΕΦΤΙΚΟ , _ΣΟΤΓΛΛ , ΒΙΛΡΤΤ , μεχρι 500 _ιτο- | ! | _: μα . Βραψατε | Ι ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Ρ Η Β Α ΙΝ Α | ι _τηλεφ . 9 , ΚΑΝΤΛΡΛ ! 1 οιις _« _Χα _βαοονα * , τ & οποιον ιυ _ριαχεται απο της _παρελθ . Διντι ρας εις τον λιμενα Αμμοχωστου * Η σημερινη βνναντησις τοι _} Εβ ναρχου μετα τον Τουρκου χ αθηγητου παροντος χαι του χ . Θεμ . Τοατσον χρ ινεται ω } σπουδαιοτατη ς αημααιας , χα βι τι < 8 παααι αι _πιευραι _πρ οσερχονται εις την σημερινην _ανσαεψιν πληρως προητοψαομ _ιναι , χ αι αφου εμεΧετησαν τα _ιχατ _ερωθεν _υιτοιληΟι ' ντα σχεδια προς αρσιν της διαφορας . Η ΔΙΑΤΥΠΩΣΕ Π ΕΤΙ απλης _δεατυπωσε ' _οις , λοιπον , προκειται _ο _^ _α να πραγμαχ οποιηΟη η _συναντησες μεταξυ των δυο Κυπριων Η γετων , την δποι ' αν τοσον επιμονως · ζητ _& δ Κυπριακος Λαος , διοτι ιξ αυ - της _εξα _^ τα την δμονααν και την ενοτητα τον . _Ουδει ς _αλ Χος _λογος _^ τουλαχιστο ν , εμφανιζεται δημοσιως , οτι αποΧελει γ , ωλνμα δια . την _πραγματοποιηση της ιν λογω σηναντησε · ως * Ουδει ς · _ιιλλος σοβαρ ος λο γος _ειμτ ) μονον η διανυπω · αις της τιρ οσν . λησεως . ΜΙ ολον τον σε β αΟμδν _τον οποιον τρ _εφομεν χαι προς τους δυο κ Η γετας μας , θα . μας επιτρεψουν να . παρατηρ ησωμεν , οτι μ ια πραξις υψιστου εθνικου καθηκοντο ς , η οποια πςιοχειται να _επηρεααη , εις μικ ραν τ ? μεγιατον € αυμον α * διαφορον , την χνχη _-ν χ αι το μελλον ινος ολσκλ , / ρου / Ιαου _, _διν μπορει να νανα ~ _γηαη _, &' πλως διοα η διατυπ _ωνι ς της δεν ειναι εν ταξει , * Η διιιτυπω αις _αποτ _ελει απλως α _% ημα λογου . Δ Ιν ειναι _ουιτ / π . _ΦρασΤιχΛς _διατνπιονομιν « ατι _χαι οχ ι ουυιαιστιΗΜ ς , _Κι ς _ττ ) ν _ηρ _οχ _ιιμ ινψ _αιεριητιοαιν {] αναια ιινα _ι , οτι ο δυο * Ηγι _ναι μας « ς > 6 ιει _νΛ συναντη θουν _με πασαν _ΟυβΙα ν _% αι 0 Βι _αΟι-α ι . π . ιτααατ . _ι- το ΙΟγχ ΗΟν τ ων _Χαυ _ηχ ον , ΙΤρο _^ _αΧλε · _χ ιιι δε ω ς μια πα γχ υ Λριος _4-ξιιυαις ΚΛ * _ινοαψ « αι γπ δυο ενδιαφερομενα , μι ρ η _ιιρος τΛ _ανμ _φι ρον τοΟ _λποιι απο βλεπουν _και ιις _ου Μν ( ιλΑο , η λαικ η αυτη _αξιωαι ς διν μπορει και _αυζε . πρ _ιαιι να _πρ οσκρουση εις λογους ι 5 _ι « π _»« _ωαε ιας _. _ΕΑν _δρΟως , _Λη λ _^ _Λη _, ε · γινε η _διαχυπ ωαις η _3 _χ ι , Λν το μονον κωλυμα τδ δ ποιον νηα ρχιι ειναι * _ιιως Οα _διακυπωΟ _η η _ηρ _οαχ λ η ιιις κα γ _, ατα ποΧο ν τρ οπον θα _Χιι _βη χ _ωρ αν η _αυνηνχ ηαις _, φο _^ νου · με ' οχι ι ιναι τ 6 _ιυ . _Ηθλωτεραν _ποιι _γμιι να _παρ _ακαμφ θη τα ( ν _λογ < μ ΗωΙν μ α , Ο Σ _τβπτ ηγδς ( _ΙΟναΒΛι ν < 1 ι 3 ι « _πι / _ιωσιι μλτη _ιιαφ _ιανερ ον _χπι _ιζιπρ _ιηιατε · _^ ον _τροπον _ιη ν _ηρ _αο ~* _-ληθΙν τον , δν πρ α γματι διν διετν ηω βι _αακροας και ι . _υχρ εηω ς πι / γ » , χα ι ( ι Μακα ριος δυναται να _ιην αποδεχΟ η Λ ' ν καταλληλως _οιηινπιο ( _Ι ' _) , Διοτι Ηο _* _ον και Λν _ΟιΙωμ _ιν να _δωσΜμεν _αημααιον εις την διατυτ _κοαιν της _« _βηονλ »}· _αειος , _ει ? . _ιχρινιι > ς ομολογου · μεν , οτι , εν οψει τον μεγαλου χ _ινδν-νου τον οποιον οιατρι · _χ ο _/ _ιεν αν διν _ηςαγμα τοποιη Οη η _ουναντησις , το ζητημα της διατυπωσεως παρου σιαζεται _μαΛλο-ν ως · _ιια απλη _τιαΟωνυχ _ι ς . Κατα την σνναντησιν αυτην _θα _ιξεταο _βονν ζητηματα οχ _ι μ χρ α χαι ασημαντα . Θα αρθουν παρεξηγησεις « Ι οποιοι ωδι ] γησαν εις _β αρειας _ικ * φρασεις , μη £ ηιτ _$ επομινας ν . α τα την παρουσα _, ν χ ρ _ιοΙμαν πε _ριοοον . Και οπερ _και το « υρια _ιτεαον _, δνο _* _Ηγεται αηολαυ _οντις της Παγχν _τιρ ιου _επτι ' μηαε ( ος και ε _^ ιπιστοαννης , Θα ευρονν τον δρομον της τελικης σννεννοησεως των , Θα χα _ραβουν _χοιν _ ν γ _$ αμμην _αιιο · _βλοπουσαν εις εν αισιον τερμα , ν . _αι β α διατ ηρηθ ουν χ αι οι δυο το κνρος των , _ιπ αναγν . ες χαι _ατια _^ αιτητον _5 ( α την ' _ιιιγετικη ν Οεσιν χ ην Οποιαν Ηα ' _τι χ ουν _. Αυτα ολα δεν , απορουν να παρα γνωρισθουν δι ασ ημ αντους , ως νομιζομεν , λογους . _αεν } ιποριι να παρορ αΟη μια _σοβ αρα υπηρεσια η οποια Οα ηροσφερ β η εις τον Λαδν ανευ _σο _£ _ανωτατης δικαιολογιας , Κα η _& _'Λαιθλογ ια η _& ηο £ _<» . προ-6 « _λ _^ ΒΒαι χαι εκ τεον δυο Η ' ' _γιτευν ιεν ευσταθει _ιχ της | _πλενρ α ς _, _τοδλανιατον , _ταχ ιτης , Ι Το νημ α , _ιν _ιιαση _περυιτω _- Ι σει της σημερινης _διαφωνι · 1 ας μας _ιδου η και μπορουμε , ' _# Βσι . να _πρ οχα > ρ ησα > _μεν _τιρ δ ς τα _ιμπρ ος . Να τροποποιη Οη η οΙα _τ _υπιοαις της προσκλησεως , να κανονισθουν εκ των _πς ) θ · τερ _ων τα της συναντησεως , Ιν ανα _γκη } να _δρισΟουν χαι τ _^ ιπι _δ ιΗΛ _Οι ματα κιιι να πραγμα τοηοιηΟη συντομως η σνναντη οις . Σννιομως Ιιμως χηι ανευ αργοπορ ιας διοτι δ κα ιρ ο ς 1 · πειγει , 'Λπδ ημερας εις ημε ' ααν _, ια χααμ η _, & χι μεταξυ των ( ιιι ο * Ηγετων , αλλα μετα - ξυ _ζοι _) _νΙοοΟ _ευ ρ _υνετ αι . _Η _ιιιησ / _ια _^ _ις' πρβχ < ορι _ μι , _γορ ~ >· _Λν β ημα _εις _§ ας _τα ς ταξης . Δδ ο στρ ατο _πεδα ηρχισαν _, ηδ η να β αλλουν χδ ιν _^ _νοντι * αν γοΒ » _Αλλου , νιιδ _χ α ς Ιαχ ας της νικης και _τας χ αρμοσυνους ν . _ι _)< υγας των ποικιλων ι χ _β ρ _& ν μας , Υηο _τοιαυτας συνθηκης πως μηοραυμεν να πιρ _ι ι _ιι _γε ομιν Πω ς μπ ορουμεν να _επιμ ενωμεν Μ / ξ η _ιις _διατνηωαιι ς , τας οποιας ο _' αον χ αι αν ζ ητησω / αν να σοβ _αροποιησιιηιιν Οα μι _ινονν _πηντοτι διατυπωσει ς 01 ΜΙ 1 ΗΙΜ ιΙΙ II ! _ΕΙιΙΙΙΙΙ _Ι ΕΙ 11 1 _ΙΙΙΙΙΙΙΙ 1 Η 1 Ι ΙΙ _ΙΙιιιΝιιγιιιγι χι ' ι 'Λχ · ιΛ _> _ιιιΙα _ιξι'Λωχι' _τι ' ιν κ « 1 _(< λΛ τιιΒι , _Βμιι ι | ι ( ιι ι 'ΚλλιινικιΙ ς _ΠιιιΛιΙιις ιγ · 5 < ιι ( Ι _/ νΒ ( Ι _Χι ' ι _ΤΙιιΟι Μ ( 1 _Τιι ) . ιιγιιν ιιιι _ινχυντιβν ιΙ τι ' ι ιΙπιτι |(>(> ιι > ι _Ν ξι'τι ' ιπι'ι _ιης Ι— ' ¦ ' _χιι | _17—ιο Ιοιιιιιι _' _νοιι , _'ΛντΙ _τιιιν λνοιιιΙτον των ι 'Λκι (| , ι 1 | ιι | ιι ' νι ιιν _Λιιο'χιιν _· 1 ( 11 η | χιιρ ( ιχιηνι < ιτι 9 _< ιιΙ το > ν ι ' ιςιι · ΟμηΙ , _ΧηηνΙχιητιιΙ : !!» , Μ , ! 17 , ( Ο , Π » , 00 . ΙΙΤ , 71 , ΙΙΙ 1 _, Ι . ΙΙ . ! ΚΙ · Ι , η ιη _, « τι , ¦ Ι ' . ' . ι , · ι _· π , μ » , μι » , Βι 7 : ι , 6 ΗιΙ _, _ΛιΜ , _ΒιιΙι ) _, _ΙΙΙΠ . υΙΙ . Ι _, ««» , 787 , 7 *> ( 1 , Ηιι , Ηιι « . ΓΗ 7 , 8 ΗΗ , 11011 , _ΟΟΙ , 0 ι ) Ι , Μι ) , 100 _^ , ΚΜ _1 Η , 10 ( 1 » , 11 ) 1 ) 11 , 11 ) 3 !) , 1030 , _ΙΙ 1 ΙΙ Ι _, 1117 , 1111 » , 1171 ) , III 1 ! Ι _, 11 ! 81 , 11 ) 33 , 199 » , 1821 ) , 1 Γ 0 _Μ , Ι 37 _Λ , !!« , ΜΙ , |«| , 11 ) 0 , 1 )« 0 , . 170 , « III , 80 Λ , Ι 1 Ι 6 Λ , 111 ) 7 , 9 , · ΙΙΙ , « II , « ι · 1 _, 1 ) 11 ( 1 , 1117 , < _Π » , . 187 , . 17 / , « Γ / 1 , Ι _0 Λ / Ι , 13 _ιιΛ , _ΜαοωνΤτηι 1 111111 , 15 Γ 3 , _£ πηι > _ΑιΙπιμκιι : II , 28 Π , , 102 Βι . ΙΙΙ , 111-1 , II 111 , _ΠΙΙ , Ι , ( 111 , ΙΜΚ _ολο , _ιιι ιι , ιιι _ι ι _ , ιι _ι κι , _ιι > ιιιι , 7 , 121 . Ι 1 . Η _, 1 ( 1 ) 1 , 1711 , Β . 22 , β « _Λ , 7 ι ! Β » , 7 · Κι , 11-111 , 1 1 » Η , _ΙΙΙ _' . Η « Β ., Ι 0 « . 1 ΙΝ , 117 , , ΙΙ Ιι , , ΙΗ , Ι , Λ 5 ιΙ . ΠΙ Λν ( ι ) τι'ιιιι ) _Οι ' ι γΙνο ιν _ιιριιπιι ιις τι ' ιν Ι Ι ( ιιι ) αγ ( _ιιγικι | ν _'ΛκιιΛ η · _μιιιν ( _ι _>{ _ηοιιιτηι'τιι ς ηηοι · Λ ( ιπτι <( νιιι Μ'μι ' νιιι > _ιιτι η ) _ν'ιτ _< ν τι ' ιν _/ _·/ · _ΥυιΙΙ | _' {|· ν _Πιιν Πι » ΛΙΙ 0 ιΙ 1 Ι ( 1 ιΒιΠ «| ιν τΛ _ιΙποι . ιιιιΙο ι ην τι ] ς Ι * ι _! _ιιτιιζ (( ιιι ηχ ηλιις Μ , _ΗιιιΜα _ _ιι _ιις Ληα < Βι ) Ιι ι |( τκν , 1 ) Οι ' ι () ι ·( ιιοι | 0 ι ) _Βι _' , _κιι -ιΛηιν _ιΙΗι χιις _ΙιιτςΜΗης _ιΙΒτΛπι : · _οις , ( ιγιι ( ς χιιι γ ) ( ΙΛ _ΛγηλιΙΑηιιν τι ' ις {< ηΛ _τιιΒι Βο « Φγ _1 < ιι' 'Γλλιινι _χης 11 ιιι _? ιι : Ι ( ις Πυηνηοι'μινιις ιι _· _) Ι »·/ . 0 ιιι » Λι'Ι . ΙιντΛ _τιιν _πρηπΒχιιν / _κιυρΛν Οι ' ι Αι )| ιιιπιη · _Οι ) _χιιι _τΚιιχΛς τι » ι | τικΛς _«« _Βηληγο _ τΛν _ιισυχτι · ιον Λγ <·) νιοτΛν , 118 ΝΕΚΡΟΙ ΒΑΛΛΟ Ι ΕΙΣ ΑΛΒΕΡΙΑ » ΕΝΤΟΣ 3 ΗΜΕΡΩΝ ( _Ανσχ _οινωσχ ς _τα > ν _^? ιαν « στατων . _^ _ΚΛ-Ι-ΡΟΝ 22 ( _Ρεουτερ ) . — _'Λνακαινωσις των Αλγερι · νων _ιπαναοτοτων , εχδοΟει , τ « σημεοον ι . ταυ 0 α _, ( _Ιναφεοει , 3 · τι οι _ειταναστατιιι _ειρανευσαν μεταξυ 13 ης χαι 16 ης τοεχον · τος μηνος 118 _Βολ ) . ους _βτρατι .-ωτας _, ετοαιιμοτισαν 1 1 . 1 χο < 1 κατεστοεψαν 11 αοματα μαχης . Η ΥΠΟ _ΓΕΣΙΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΝΟΥ ΕΙΣ ΧΛΠΡΑΚΑΝ ( Δυο _προσωπα υ , _το _κρ ατησιν . _^ _ΠΛ'ΙΟΣ , 2 . 3 ( Του ανταποκριτου μας ) . — 2 _τΛ'ελ < Ι < _ιΟησαΛ ' χ 0 ες υπο της αστυνομιας , προς _διευκολυνσιν των ανακριοειον _ιν σχεσει με την _τελειτταιαν νποΟεσιν ληστειας εις _χαφενιιον του γβ _> _ι _* 1 ο > Χλωοαχα και τον _ιρονον του εχ τον _αιπου χα > _οιον Κλεοπα _Χαραλαμπους , _οι _Κικος Ταμπακουδης , ιχ Χλωςαχας κ . _€ ιι Ανδρεας Χαμ . -ηαουρη _, εξ Ε / _ιπας . ΤΙ _ΕΔΗΛΩΣΕΝ ΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΝ ΤΟΥ 0 ΥΠΟΥΡΒΟΣ κ . Τ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑΙ , 23 .- Το _'ΛΟιιναΕ κον < ν Ε 0 νοςι > δημοσιευει σημε-1 > ον _την _ΛκΛι . _ηυΟον _Ανταηαχρισιν του εν _ΚιΩρφ Απεσταλμενου του χ . Ντ , _Κουτσοι _^ ι _·) . Ο _ιιπονιιγης των _Εσωτεοικων της _ποοοοιρινης _ΚυΛερ _^ Ι σΕιο ς κ . Ταπος _Παπαδοποι'λος _, εις αιινο _μιλιαν . του ειχα μαζι τοι ι , μον _καΟωοιοεν Γτ _61 ν ι > πΛρχοι _> ν _ιιιαιροραι μεταξυ _τοιι Αρχιι , _τισχο _ποιι Μακαριου χπι τοιι _Αιγενη . Ι 'ω ιξ _'ΛΟηηυν _ιπ « ν « λ «| ι ( Ι ( Χ νομινα περι {< ποχιοηηπ Β ( ιιν ινην τι των Τουρκων , _στεροΒ'ηιιι _Λασευιν , — ι _τοχω _<| ησας , μοι * _ι ετονι - πεΛΙ _ηδιΕ _Ργινιιν , _ηυτε 0 α γ [ - _νονν εκτος των _πλαισιιον _τι _) ς < _τ _> _ιι <| θ ) ν ( ιις της Ζυριχης , Ο χ . _Ιιπ < ηι ) γΑς , « _ροχωοοιν εις την Λναλνπιν των φλεγοντων ζητηματων τι ' ι Αποια φ _{· _ΟΙΝτιη ως _ιι-ιοτελοηντα « ΙτΙαν Λι «((« ινι « ς τοΒι _Λιγενι 1 _ιιι τον 'Λρχι _ιπΙπκοπον , μηΟ _ιιπεν ιιτι _Ταιιια Λεν ιλι ' _Οηιταν Ακομη , _ιιιοτκ _νη ευσταθη ιπιχρισι , ΚΙς το _ιητιμια _τοΟ _χοιοισμοΠ των Λη | ιο > ν _τη _ΚιΙπρηι _» _εΙς _^) _. ληνιχοι ' ις χαι τηι'οχικοι ' ις , ιν . π ιγκριΟη _πχεδιαν _Βιιιι το _ο-τοιον υπαρχει ι ! _γγρικιος σιιγχαταΟε · πις ιοι _Λιγτνη . ΠΙς το προβλημα , _τιις _ιχτασε ως ιων Λγγλιχι 7 _ιν _ιΑιτειον — . το ο , _τοιον _ΚιΙπ _ι ) _Ανηφρρει ο Διγενης ως _ιιποχιιι ρηοιν - — Εχει καΟοριοΟη Λ _^ 6 τον _Μαχαριω-, _τατον ιιτι _οΠτε ει ς Ελλην Οα _περιλητΟι ! εΙ ς _τΑς _ιιαοεις _αιιτΑς . ΚΙς _ιριιιτηοιν τ ' ι 0 α πραξη η _κι'πριιαη _ηγροιοι Λν υ , _ταρξη ? κ _με ' ροι . τη _ελληνικης Κ < . _( 1 _ερνη σεως _σοσπισι ς οι'μΛι βαπμοιι ε . _τ ' _αυτου , Λ χ . υ . _τονργο _ατιηντησεν ! —Ουτε ειναι η πρωτη _ιτορα , οΓτε 0 α ι [ ναι η _τελεντ _μιιι . _χιιτα την οποιαν 0 α . τ ( _ιι'τιινπ '· ση ι | Οι _λιχτις τιιυ Κιτιρκιχου Λα _« 5 . Οσον ιΙιγ » _0 ιι την _τριτην υ · _ιτοχωριισιν πεοι ΚΙαγινεΙα . , _χιι _Οοριζκται σχετικως ιιτι ο σχετιχΛς νομος διν _ιψηφιοΟη _Λκομτι χαι ιχιΙνο το _Ατοιον ! ι >> να ται να _λι-χΟη _τινιιι ιιτι _χατιιΒιαλ _λεται _προππαΟειιι , ΛΙστι · να προ _πτατειΟουν τ « Ι _ιλληνιχι ' ι _συμιρεροντα _, Ο κ , _Παπηοοππυλη , , _ιιιλτιι-Λν _μαχητι χον στελεχος της _Ιι ΟΚΑ , μου _κιιΟιιΗιιπεν ι ! τι , _ονεξαρτητοις των _οφιιλμι ' _ιτοιν τα _ιιποιιι Βγιναν Λλο πολλων πλι ι 1 · 0 ων , η Κυπριακη Κοινη Βνωμη _ιξαχολοι'ΟτΙ να πιστευη ιιτι Λ Λιγενης χαι ο Μακαριο απο τελουν την διχιοιχην ανιιπ ι ' _ιοπαπτον ηγεσια ν _του ΚνπριπκοΒι Λαοι ) . ΑΠ 0 Κ 0 ΡΥΦ 0 ΥΝΤΑΙ ΑΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙ ! ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΒΕΝΗ Λια του _χΟισινοΛ κυριου Λρ Οροιι τι | ς η « _Χαλκιν _£ _ι'πι _)> ιπι τιθεται ι < νιον κατα τον _υιρα _τιιγιιυ _ΒρΚΙ α—Λιγκνι _) , γραι / _ιου · πα _« 'ιιι η μονη _ευχΙρΙπτησις τιιυ πρωην « _ΛρχιτρημηχρΛτοιι » ειναι < να _χιη _·)) ιΙνΟριιιπινον ιιιμα »(|) χιιΙ να προκαλη τηγ _Λυητυχιιιν χιιι τον _ι'ιλεΟρον , Ο _ΒςιΙ'ιας — _ηιινι'χιζπ η ι < Η ) _μεο ! — _κιιτιι · ι | ιυγι ' ι _εΙς ιιλα τα _Λυνατα μι _' σο Λποοχοπων _εΙς ν < ιν >) τοπο ( ι | σιν των _ιριινατιχων , Ι | /¦ _'ι'ημι'ρις _προειιιοποιΒι τους _ειρηνοιριλοιις Κλληνιι Κυπριους , ΙΙτι ιιιν διν _χατιιδικασουν τι ' ι ιργιι του _Βρ ( ( Ιο , Οα _πριιξουν τουτιι < ιΙ Τουρκοι ( £ υ Ος Ιιιν να _Βπαυσιιν ποτι να χαταΛιχΛζιιυγ χαι να ιΙΙ _ρΙζηυν τον Αιγενη ) , Μιαν η ( Ιλαζονιιι _ιπιχρατηση της κοινης λογικης —· _Λπικιαινεται _ουμπε _ραοματιχως η Β _(|^ ι )| ιι · ρ 1 ς — το _μι'λλον 0 α _πιιριιμεινιι _σχοτεινον χιιΙ _ΛοταΟι 1 _ , Ο ( _ΙρΟρογρι ' κιος _Οπμι ' ιν Τουρ χι ' ιΙΙ _γριΙ (|) ει , ιξ _υλλορ , » 1 ς τηγ _« _Μπιιζχουρτ » σχετικω ς με τα χιι ταγγιλΟ / _ντιι πιρι _σονοιμοσιας _ιντιντιην τηυ _Λιγενι _) , _( _Ιτι η _ξινη Πηγη , ι ( Λποια τον ιΙχε « αοι _· . _δοποιησιιι , Μν _διινατιιι να ειναι χιιμμηιινισπχη _, _ιιοομ _/ νον , ιιτι μονον _χομμουνιστιχΑ . συμφ _/ _ρον · τιι _ιΕυπηρετουνται ΛιΛ το , υ πχ « λ _( π | ι ( ιτιι _ς > _τοΒ » ΚιηκιιιιμοΑ και _τι _) ι _Λ ))| ιι () ι ι ργ / Ης _νι _ιιιν ιβ < ιγοιι · Λιω νΙ ( Ι _. 33 , Ως _Λνεγριτιρη εις το _« ΚΟνο ςο Α * _ξ _< νι |» πηγη προιΟ _χετα ι _ιιιι _ο _χιοοιιν _τοΟ ΝΑ ΤΟ , . Ιλλ' Α _Λιαστ _ριΟ _^ ιΛις _γινβ τοι ιοιΑ των ΙΟ ιΙ _ρχιον _Λι ' π _' _ινοη τους λιιγους _ι , ΙΤΒριιι Τ _^ _ρι ιι Λ _ιιρΟριιγρΛτρος Ι σχυριζεται , ιιτι « Ι ' _ριΙιιις δεν _^ υπηρετει τα _συμφεροντα της •/ . ωρας τον , _κροηπιιΟιιιν να _τ » _ρι / ιλλιηι ) τας _οι'μφιιινια της ' / . ν θ _( χ » ι χαι τιιυ Λονδινου , χωρις νιι _ι'ξιισιι ( _ιλιζ _η _ιιιιιδηπητι' χαλα Λια την Κυπρον _κοι την Ι ·· λλα · _Λιι χα ) χαλεΙ τους Κυπριους να _ι'ιναι « πολυ _ποοουχτιχοι _μυ ιιυ _τΛν τον _ΛνΟριιιπιιγ _»! ( υ , ι , ) | ιι λι ' ι οι | Ημον το · Λ < λιιιφ _^ ρ « γ των _Τουρχιιιν Λια την Κυπρον _χιιι την Ελλαδα ) . ' ( . ) χ . ιιιιι ( Β | Αλπιρ γρι ' ιι |> ει ι ' . _ιιπης _ιις την _« _Χαλχιν _ΜρηΙ _* , Πη το _ΚιιπριιιΜλν δι ν ν Λυνπτα ' να λνΟη < ιν ) ι < Β . _ιι _ νι » ς _ηοιις _ιας _επιθυμιας του _ΒριΛιι , Α _Λποιος « _ιΙ _χολουΟιι _ιηικινδνγιιν χαι χα _τπστροφιχην . _τιιλιτιχην , ως _Λ · . • τοδει _χγοιται χαι ιχ της πτΛηΒ · « ι του _Μιι _χιιριου _ινιιντ ! τοιι _» . ΜΗ 1 ΗΙΗ Ι » ΠΗ ΙII Ο κ . Ζορλου εδηλωσεν _, δτι αι σχεσεις Ελλαδος και Τουρκιας κατεστησαν φιλικαι και _εγ-χαρδιοι . ΝΕΑ ΙΟΡΚΗ . - Ο _νπονργος _ΕΕωιεριχων ιης Τουρκιας β . ΦατΙΚ _ΖοςΧ υν _αφχ _γβη σημερον την , ιρωιαγ εντοιιΟα προχειμενον να ηγηΟη _ιης αντι · _προΓωπειας της χωρας του ε ! ς την υ ην οινοοον της Βενικης Συνελευσεως . Τον _Τουοχον _υπουργον των _'Εςωτιρικιον κ . _Ζορλ _^ ν υπεδεχΟη , κατα την ιφιξιγ του ενταυ θα , μεταξυ ιι ) Λων « αι ο αρχιδιακονος της _Ικκλησιας του Αγιου Δημιττοιου της Νεας 'Τ ορ-Λυς , _αντιπροοιαττηκαν το . ' _'Αοχιεπισκοπον Ιιοριιου και Να τιον Αμερικης _'Κκοιιον , 6 οποιο ευρισκεται ( Ις _νασαχομιιον , β . _τον _υπι-στη _εγχειρηοιν . Εις _εροιτησεις τα ' ιν δημοσιογηα _(! Λ · η πε ρι τιι εννυια ς της υποδοχης αυτης . 6 κ . _Ζορλου απτ ' ο'τηοεν : _« _Απτοοεικνυε ι την φιλιαν και τας ε _^ _χοιρδιονς _σχε σεις μεταξυ _Τουβ / ων και Ελ : _ληνοιν και κυριως τας κοινας : αχ _ι-οιις μαςι > . ΕΚ ΤΗΣ ΣΥΜΠΝ 0 ΙΑΣ ΤΟΝ ΗΒΕΤΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑ Ι Η ΕΝ 0 ΤΗ Σ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΑΒΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ( Α- , γρου ) . 23 _^' _Λ- _ _'Βαποκριτου μας ) . Ι — 'Τπο τον » ΕΛΜΛ , του ΘΟΙ . της Εκκληοιαστικη Ε ,-τιτ _ροπης ΤΗΣ ΟΧΕΝ , του Ε . Ε . Ι ., της ΑΤΕ ( _-ΠΕΚ ) και των « _ιδαβκα ! λοιν , κ . κ . 'Λνδρεα _Μαειαθοβουνιωτη χαι Νικου Χριστοοουλου , τοΒι χωριον μας απεσταλη προς τον ΕΟναρχιιν Μαχασιον κ « ι τον _Αρχηγον Διγενητ ε . _τιπτολη οια της οποιας _ε-χ _φααζεται _ι ' ι ( υχη _δποις ουτοι συναντηθουν και _£ ν _αυμπνοιι _ _ο-οηγησουν το Κνηριοκον σκαφος εις ασφιιι . η _λιμι ' να . Εις την ε . _ιιστολην _τονι _ζεται _υτι εκ της συμ _^ ινοιας των ηγετων εξαρταται η ενατης του λαου . ΤΟ ΣΤΕΜΜΑ ΑΠΕΣΥΡΕ ΤΗΝ ΥΠ 0 ΘΕΣΙΝ Φ 0 Ν 0 Ι ΒΥΝΑΙΚΟΣ ΕΙΣ Κ . ΠΥΡΒ 0 Ν Προσηχθη χθες ενωπιον τον Επαρχιακοι * Δικαστηριου Λευκωσιας ο ενκ . _Πηγαινιων 2 τνλια νος Μιχαηλ Ζ «| ιπας , ηλικιας 30 ετων , προκειμενου να διεξα χΟη η προ « _ναχρισις της υποΟε σεως τον , _Ιιατηγορουμε · νου οτι την Ι 3 ην παρελΟ . Ιουλιου εις Κατο > ΙΤυρνον _ιιεονεΒιιε τηγ 13 ετιδα Ελεντρ · Σπυρου · Ο _διευθυνων την κατηγοριαν _ΑΕιωιιατιχος της αστυνομιας _εοηλωσε προς _τυ _Δικαστηριον ιιτι το Στεμμα δεν προτιθεται να _,-τροσαγαγη μαοτυρ ' _ιαν εναντιον του _κατηγορουμενου , κατοπιν 1 > _ι τουτου το Δικαστηριον _απηλλαξε τον _κατηγορουμενοι · και _ιιεταξε την _απολυσιν του . Σ _ηττ ' ιγοροι του Ζαμπα παρεστησαν οι ν . Μ . ΛεΒν . ος _Κληριδης , Ανδρεας Πουγιουρος ν . αι _Λντης _Παντελιδης . _ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΚΔ 1 ΚΑΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΦΟΝΟΥ ΛΕΙΓΑΔΙΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΒΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΛΡΝΛΞ , 23 ( Του ανταπο « _ριτου μας ) . — Ενωπιον του _συνεδριαζοντος ενταυθα Κα · _κουρΥιοιιχειου , απαρτιζομενου εκ των κ . κ . _Εντουαρντς Β . Γασιλειαδη και Μιχ . Μιχαηλιδη ηρχισε σιμιερον η _εν . δικα · _σις της υ , _τοΟεσεοις του ιχ Λει _Οαδιοιν Βεοιργιου Νικολα Κασαπη , κατηγορουμενου οτι την 2-1 ) 4 ) δ 9 εφανευσε τον ομοχωριον του _Παναγιωτην Α _ τ < ο _ ' ( - ου Σκαην . Μρτα την _Λγ _ορεΛΟιν του ΕΙσαγγελεοις _κατεΟεοεν Α ιατρος κ . Αννιβας _Φρανβις νΛ _^ ο 1 φοροι ( _ιστυνομικοι , ακολουθως δε . η υ _,-ιοΟεσις _ΑγειΙλ ηΟη δι' αυ · ριον ( σημερον ) . Σννηγοροι του κατηγορουμενου _ππρεστησαν οι ν .. ·/ .. Μιχ . Τριανταη-υλλιοης , Λ . _Σιανταμας , _ΙΙελαγιας _κιιι _Σωτο Δημητριου . ΑΝΤι ηΡΟΣΠΙΙΕΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩ Ν ΠΑΡΑ ΤΟ ΕΟΝΑ ΡΧ Η _Τιτ _ρπμΕλης Λντιη ριισοιπιΙα κτν ) νοτ ουιν >( ινν _ιηΒσχιη 'η η _χ 0 Ι : ς την _πρωιαν τον ΜπχαρκΙ _ιτα _, τον κ « Ι συνι'ζητι ) _οε ιιγγ ' αυτου τΛ π ροβληματα τα οποια _ιιντ ιμιτ _ιο π ( ζη _ ιν « 1 χτηνκτρ ηφοι , επεΛοι _- η * *> . ιις Αυτον _ηχιτι χον οηΑ | ιντ _ιιι « . Ο Μ «*« οκΙ » τ « τος (« _ττηχ _/ Ο η να μι _· λιτηπη ιο η ροολημπια χιΙ ιιΛ _ροιιΛκ τιιν ελπιδα « τι « Ι _κτηνητοι _^ Β _* Λιι Βι _ηι | Αι | Πι _>! Ιγ , δ ' _τιιν ΑναλΛιΙ η την _ΛκιχιΙιε _ρνι )· πιν του τοπο » _Κινι _ρκιχι _) Κιι - _βιιονησις , Η ΕΚΑ 0 ΣΙΣ ΑΛΕΙΟΝ ΚΥΝΗΒΙΟΥ _Ι ΙΑΦΟ _Σ , 21 ( Του ανταπο · χριτοΒ' μας ) . — Ηρχισε σημερον _ι ' _ι ι ' κδοσις αηιΙ _β ' _ιν κυνηγιου _ει ς ττ'ΙV παλιν μας . ΙΙ ρωτος _ετυ χεν α · ι > ιΙας ο _Προιιιριις της Κ « _νηγετιχης Ο μικτ . _τονδιιις Κυπρου χ , _Σιυτηριος Μ « _ρχιΛης . ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΛΙΓΑΝ 0 Υ Δηλωσεις του _Πρεσβιυτου του Λιβα ου κ . Φουατ Αμμουν . ΙΙ > ν Μ . Αρ / . _ιεπιπκοπον χ . Μαχαοιον ι ' _πεακειι 0 η / . 0 ε ς ιχ νεοι » ι > εν Ευποι ) π _^ ιρΒ . _τιΛτιμι « ν αντιπροπιιιπος της ΑιΙ ' ιανικη _ΚυΙΙι-ρνηαειιις Λρ , Ιιουατ _'λμμουν . Το Απογευμα της γ . Οες , ο ΑΠ ιχθεις ει Κυπρον _αντιπροσιπ πος του Ι _Ιροεδρου του _Λιυανου , πριοΙΙι υτης δρ . _Ιιιιιι-τ Αμμουν , ΒΛιοσε δημ » σι ( ιγρ ( ιι | Η « ην διαοκι ' ψιν εις τα γραι | ι _| ιι τ « Βι _Ιιριιξι · Ο Εθνα ρχης _Μιικ αι ιας _κιι / ινων χι ιρ _ηψιιχ ν μηιι _εοι _) // μι _σιιυιοΟ τοιι Λιια ιΟιι ν , Αμμα { ιν ¦ χηπ ' ι _ει ) ι' χ Οιαι η ) ν _ιηιαχ ι ψιν ιοι ) _ιιι _ιιηιροιι εις · '/ _Ιηχικ _μιιΗοη ι | ν . _ΙΒΑηοιον του ΛΒηιαιρκ . ι _πιτοιι ο Β _ινιχυ ς _ΙΒρ _αξτν _ας ιοι ) Λι £ η ι ·< ιιι χ , _ΦιινιΙΙ , νιιιιυ τιιΟ ΛιιΙανου _, κμΟ' ι _| ν _οιιτη ς _εξεΟται · _τας ι _' ντνπ ι ιιοιΙς του ιχ της η ) Κυπρον ιπιιικιΙ | ιι ( ος του . Ο Λρ . Αμμι _ιυν _ιπι _σκΛιΟι _) χθες τον δρα Κ _ιιυτπ _ουχ _ιιετα του ΛηοΙοι ι ουγι ζητι | ιιι ' _αιτηματα γενικ _η , ως ιΙ _πγ , ι | , (« ι _' ( ιις , ΙΒ ροχΟις ουτος _ιιχεν ε _ ιιπ χνι | 0 η _ταν _ΚιιΙΙι ' ρνηιην κιιι τι '· ν Α _ρχιτ ηισ χοιιπν Μαχ _α _ριον , ΟμιλΛν « _ριΙ το | _ις Λντι η ρο σ ιιιπους του τυπον Λ δρ Λμμουν _υπογραμμισε τας ιρλι χα ς _οχεσκς μεταξυ των λαων του Διιια νου -και της Κυποοι ' , _προηΟι-πας , ιιτι αι πχεσει ιιυται Οα _κιιτπστουν _ιι ς το μελλον εγκαρδιοι τι'Οια _δια την αμοιΒιιιιαν . _τρδοδον των δυο _Λημοχρατιοιν . 'Λ · _χολουΟοις Λ δρ _Αμμοιη · _ιδηλιοσ _» ν , _ιιιι ν . _ατι ' ι τι ' ις συναντησ ης τον _μττα των Κυπριων _ηγιι _οΙν χει ! του _ΚιΙιεννηται · ηυ τςητι | σι ' ζητ ι ' κκιτιι γενικης _ιμΙσεοι , Ο πον ιΙη _ιΙρΒι την Οεσιν της Μα · μιιινιτι χης κοινοτητας ιν Κυπςιφ ο ι > ρ Αμμοιιν ι ' οηλιοσι ν ιιτι η Μαιι ιονιιι χη _χοινοτης Οα _συνιρ _γασΙΙη μετα των _Κυπριοιν _ΛΝ ιλ ι | ιιιν τη : ιις την εγχαΟΙδμυπιν τη ς ΚυπμκιΗη κ Λημιιχρατιιι χιιΙ τι ' ιν πυο ιμγ ι ιιν πτενυιτι _' ριον _πι-πκιΤιν μι'τιι _υυ _ιιλιον _τΛν _χοινο τητ _ιιι ν ιν Κιντ ριμ . 0 ΒΡΙΓΑΣ ΕΜΜΕΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ _ΑΠΟΦ _ΑΣΙΝ ΤΟΥ ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΘΝΑΡΧΗΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ Ο Υπουργος Συγκοινωνιων κ . Βεωργιαδης _εσχε χθες μετ * _αυτου νεαν συναντησιν _.- Δηλωσεις επηρεαζουν την μεσολαβη _ηκτιν _αποστολων .- _Ιιιεζονν οι Τοι 5 ρκοι και η Ελληνικη Κυβερνησις , η _δτχοια θα υφιστατο _σοβαρωτατον κλΛινισμον εκ της συναντησεως Επισκεψεις Κυπριων εις τον Διγενη . ΤΙ ΘΑ ΒΙΝΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΑΒΜΑΤ 0 Π 0 ΙΗΘΗ Η ΣΥΝΑΝΤΗΙΙΣ ΑΘΗΝΑΙ , 23 ( Τον ανταποκρ ιτου μας ) . — Ο ινταυΟα _ε-υρ ισχ ομενος υπουργος Συγκοινωνιων της Κυπριαχ ης Μεταιιαπχι ]· _Κυβερ νησεως χ . Αντ . Βεωργιαδ ης ( συνεχισε χαι χ θες τα ς προσπαθειας τον οπως _ιξευ _ρ η πεδιον συνεννοησεως _μεταξυ του Αρχιεπισ κοπου _Μακαρ _ιο-ν και γοΟ στρατηγου Β ρι-6 Ο _, προς αρσιν των _δημιουογηΟεισων παρεξηγησεων . Π ρος _γοΟγο δ χ . Βεωργιαδ ης προσπαθει να δημιουργηση τα ς προυποθεσεις π _{ θτωπικ _ι ) ς _ατινιιντηοειας μεταξυ 'Εθνα ρχαυ και στρατηγου . Το _ιρ γον του χ . _νπουργο-ν _, μετα τας τελευταιας _εξεΧιξεις χαι _τας · εχ ατε _ρωΟεν δ ηλωσεις , καθισταται ο '< _)« _ε ' ραι _δνοχ _ερεοτερον , _ουχ ' ηττον , ιιμως _, ουτος συνεχ ιζει τας προσπαθειιις τον . Χθες το απο ' νευμα ει χε _συναντησαν μετα τον κ . Σα ££ α _Λοχξιδη , σημερον δ } την _προΛα ν συνηντηθη μετα των παλαιων _( _ΒΝεακωνιστων τον , οι οποιοι πλαισιωνουν τον στρατηγ ον , μη δυνα μενοι να επιστρ εψουν ει ς Κυπρον . Ο χ . Βεωργιαδ ης ισως προ _^ _α εκτος _εων τ / μερων εις ανακοινωσεις π ρος τον τνηον , ιχ θετων τα αποτελεσματα των ενερ γειων ταυ . Ο _ΚΙΜΟΣ ΛΙΑ ΤΗΜ ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΝ II _^ Π _11 £ Ριζ Α £ η _αικ . η , > Υι _**· _ι > _ι ι , _ι . _ζ ωλ _>^^ _ι , υτι < η _ν-εσ υι . _ιΛ'σις _ε ! ς τας σχεσεις _Λιγ _€ η ~ _ΜαΛαρ ! _ουρ _ι _. _τI _^ _, _^^> _Οσ _^^ _κοταπιν της _χΟΕσμης προκλητικης _€ ννε τι . _υζτ-ι > . _ι < τοΟ Μα _» Λχρ _ου _ι . > _ιμε . _« ιντος ( . Ις _ιην _ι _, _σιχμ με _, νην _ουκοφαντιαν ττερ { _τχχΛνηιοαι ας » _καΕ _αποσπολης _ιιη > _, ων , _6-ι . ν _-προιι _, ο _^ λεΒ . κατω την γ _· ω < _αην _£ _γχυρων _κυκΛων , το 6 ρι < ηικο ' < ιυαγιον της ( _ΧΑΟντησεως του _στροπηγοα Βριβα και του _Αρχιςτισκ 6 αου . Αναν . _'ωριζεταν _πων-. _ιος 5 _χι η εν _εςιλιΕ _^ ι _μεοολαΛητικη _προποδουλισ : του Κυ _ττρΕου _6 πουργου κ # _'Λντ . _Βιορτ _,-ια δη _ωποτελει την _ικποπην _-προ < ηο : Λ ιαν , _6 _ττ _^ _4 _) _ς _αηοκαιαστα _^ ι η ενατης του κυτριακου ? _χεου , _ατιοκΑειο μενης της _ιναλη < , 'ει » ν νεο : ς τιρ < . » το _Ιουλιας . Ο κ . _Βεωργιω & ης Οω _ιχτ _ « σι σι _^ _μερ ον νεας _ουνομιλιας μετα _χου κ . _Βριβα , σι ιποιαν _χαραχτηρι _ζονται ως < _ι _^ _το < Ι _· ασιση : ικΒ _( ς σημασιας 6 χι _ι _, ιανον & ια το μελλον της Κυπρου , αλλω και 6 ια την εν Ελλα Γι _κοτασιοπιν _, Ως _€ _ιμ _^& _x _ε . _ις _θεσι _, ν να γ Ορ ( _ζιΛιι-ν _ασφαλως , σ < Λ € . χΙζει η <* Α _Οην-αικη _* . αι _-προαττοβειαι _ιου κ _κωρνι _» _η πεινουν Εις την _δρσιν των _υςΙΟιονενων _ιμτιοδιων _ευοΛ _νλ _κατταστι ) _τιροτνμοαΟττοιηοιμος η συ * υντησις των δυο ηγ » =. ταΛ ι . Τω εμ _^ ο δια _ταΟια προερχονται κυριυν εκ ιης _-ιτρωιΟ _«^ α οΟς τηεσει . > ς , η οποια _-ιιοκιιται υπο της Ελληνικη _^ κν $ _ερ _τηοει _^ ς _ττρος την -πλευρων _τοΟ /· ακσ _ριοο , 6 -ιος αρΛ _* ηθ { την ηρ 6 α > ληοιν - ( οΟ κ . ΒρΙΑα . _» Η αντιδρασις _-τι ) ς ¦ _ . _υιιρνηοχως _< 5 ηο 6 [ 6 _εται _εΙς ιον φο 6 _ον υτι £ κ της _σιΛαντησεως Οω _-τροελΟη _α _οττοφ « : Οκταχ , υπο την πΙ € . α ν _ιης _κυπριακης και ελλ ηνικης κοινης ν _^ ιης _ουΜ _^ _υησις ιων δυο φι _, _τιΒη 1 , | _ιε λια ' ικχκιρ _^ σχιΧ ) ς _δι ' ου , ην σ . _'νε . _ιι . ιας . Δι 6 η η ( _ΗοχαπτΑ _Οιυσις _αρραγοΟκ μετωπου εις την ? _υπρον- ( Μ _καταστηοη αδυ _ατο ( _ις τας ελληνικος _υποχωρησεις Εις _ια _κιηιρ : σ α Β _, _ητημαια , _ιχα τΛ οποια _ο α _*> _ς _απωρχει αΛ _* ιλημμε η _οποχρε . _Μ _^ της _ΚυΦερνηιχιος 46 ο . ι μ > σπ _^ ω _, ' _-τρο _^ _ορικον _δι . _< τ | _ιςι _· Μχων _περοτ · των _οις _αρωνιων Ζυριχης _*« £ _Λο υ _ι νου . _Εχονπς ΟΥ & _μιν _τοιν _πω α · ω _τι ριο Εγκυροι ηαρΛ >· ο _πςς , _ΟκαροιΛ · _δε / _ιοιον 6 _ιι _: Βρα > - ( _ιαποποιηοις π ] ς (? υ < ι _ιιηοχως Λι > _ιντν-Ηακο : ρ £ οο Ολ -χρον _, _αι , εοη Ιι ? , Λ _> ρ 6 ν κλονι σμ 6 ν τι ς χι > 6 € . ρνησεο ΚαΡΟ _^ _ιΛνΑη - και Ισως ε > δη *>* η < 7 η εις _κατωρρεοοιν σω της . ΚΛ ! 1 _^ _ΤΟΥΡΚΙ ΚΗ _ΛΠΟΜΜ _Χ ΛΠΤΙΘΕΤ 05 : ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΗΤΗ £ ΙΒι ! ΕτεΛα δυσχερεια , ει _. Ισου σημσν τ _^ η , _τ _ ροερ ! χε . π < 3 : ι . εκ της _τσυρ _^^ η _^ _πλτ . υρα < . _ΑζιοσημιιωτεΛ' < _5 _^ το της _πλι-υρα-ς _οχπης _ει _· αι _^ _χ-νραι _, _ιημα του Β « λλικου _Πραχτορειου _Ειδησε _ων—περιληφΟιν _εις ε 16 _ησεο-νρα <*> ικ 6 ν _οελτιον στρατιωτικης υπηρεσιας — ει ς το _αποιον _δημοσιευται η χατα πληκτικη -πληροφορια _ιντι , η συ υν τησις τοΟ στρατηγου Βριβα και ιου αρ _/ ιεπιο _ ε > που Μακαριου εΙ _« ι _ΟΛ'ε φικτος _λαγω του υτι η τουρκικι _ _κυδερνησις υποστηριζει και ει _^ _ισημως ιην _ωποψιν 6 τ * . ο αρχκ _: _π Ιοκοπος Μα καριος , ως αρχηγος τοΟ συνολου του _κυπρισχου λαοΟ και . _Λχι μονον των * Ελληνων , δεν £ _- / _ε-ι _οιχαι ω _^ _ια να σΛ < ι _ τηΟ _^ νε _^ _α ' _^ _ου στρατηγοΟ _ΒρΙδα . Κατα την γνωμην εγκυρων κυκλων , η ΟΛκιψις _ΟΛΤιδρωχος _αττα _ελληνικ-ης πλευρας εις την ανωτερω _τουρκικ-ην _αντιληψιν _ωποτελει Ιπι προοΟετον _απιοδειξιν τη _< _υπωρζεως Ο αρχηγ ος Διγενης . θεμα της _ημιωρου συνομιλιας _τωι κ . κ . _'Λυερως » και _2 ορλο _€ ι _χαττα την 6 ιελει _> σιν του τελιυταιου εκ του 5 . _εροδροιιιου την -παρελ . ΟοΟοαν _Κορ-ι ΟΧην . ΤΟΒι Κ ΡΑΤΕ Ι νΠΑΚΟΥΟιι ΟΙ -πολιτικοι κωκλοι των Α _Οηνον ορονουν , λε _>· _ει η * ' Αθη _αικη > οτι εαν _ιελικως ο Μαχωριος _υποκυμη _εις _Τι ' _ιν συ · _Λ * ε 6 υασ _· με _% ην _πιεαιν 'ΑΟη _· ων — * _Λγκ . υρας , 0 < ι = 0 πτο 6 ει . χ 0 ο 0 ν ως ακρι _£ ι : _ις αι πληρσ _φορισ , ι . κα 0 ' _ιις η κυ _^ ερ _^ _ησις Κσ ραμ 0 _^^ _^ _χε _· 1 - _^ _ις _χειρ 07 _^ ΤΤ _Κ ο 101 - χεια εις _Φαρος του Αρχ . ε . πκ 7 _κΟΒΤθυι και _κοττορβωνχι & ι * αυτων να τον _κραττη δασμιον και _οργανον της-Το _ιιροιλημιχ συνε-πως συ _'ισταται . ιν υστατη αναλυσει , £ _-Ες το ε . α ' ω Μαηωριος Οω _κατορθωτη _ α διασπα ση τον _ασ-οκτικον _κλοιον -ιων κι > _6 € ρ _χη _, _τ _^ κων εμποδιων _κοτι δεσμευχον και να _οττοκαταχτιηση την _διατσ ραχβεισαν κυπριαχην ενοτηταρ _μυστιχων δεσμευσεων _μ _£ τα £ υ 'Λβη νων — Αγκυρας . _Συμι-υνως . _ιΡΛω _στε , -προς ωρισμε ας πληροφοριας το θεμα της _ουναντηοιως των δυο Κ * _-ιτριων η _ _-ετων _υπηρςε . το κυριον ΑΙ _ΑΠΟΨΕιΣ ΤΟΥ κ . ΒΡΙΓΑ Ο στρατηγος Βριβας , ως _εΒμο θα ε . ις & εθιν να _γνωριζοχιεν . εμμε νει παντοτε σταθερως εις την γραμ μην την _υηοιαν _εχωραξεν δταν ιλα _£ ε την _Ιοτορι _* _ιην _οηοιρασιν ν' απευ £ > _υνη προαθ _3 αιν προς τον Μακαρι αν . _Βενικοι , ερον _€ ις δ . _τι αςορα την _Ηιπρον , 6 κ . Βριφο * , ου _5 ε _( ι [ _σιν πο _λιτικην επιδ _!( _θι , ιν _Εχε-ι _, Του < _αρκει η α _>· ωΒτη και η _εκτιμησις _το-υ κυ τριακου λαοΟ , * Η μονη επιθυμια την οποιαν Εχει εΚ « . να _ιστιδηση ιον _'Λρ-χ __ _ιιπΙσ _* ζπαν εις την ( _1-ντιμε _ιε _^ ισιν των _αδισλλοτκτων ανγλοτσε * ρκ κων _αζιω-αεον . Εαν και Ο } 1 δοον δμως 6 * Μα καριος _οπτοχρουση τελικως τη-ν ον νοιντησιν και _συνεπως την ουνδισλ _λαχην , τοτε ο στρατηγος Βριφος 0 * αποκτηση πληρη ΑλεσΟιρΙαν ε ιε . ρ · > _ι ιας με ιιρεμον την _ουνειδηοιν υτι £ _κσμε το παν δια να μη _εζωΟη | ιιοΟν τω -πραγματα ιως _ε-κει . δπου _μοι ρσιως θα _ςθασουν κοαοπιν _οοβαρω ταπων _^ _-ι _ _ο _^ _κολω _1 _V _, _^ _ω _, _^ « - Ις τας _ομοιας Οα _ττροβη . Ο κ , ΒΡ 1 _ΓΑΞ ΕΔΕΧΘΗ _Χ-9 Ε _2 ΑΘΗΝ ΑΙ—23 ( Τσυ _ανταπΟιιριτου μαςΚ- ~ Ο στρατηγος Βρι . _* ας , _κστελΟων χθες . την _προιαν ε _£ Ε καλης , εδε _> θη _εις τΛ επ ( της -οδοι _^ . _ακενζυ _Κιγκ και ' Αχα & _ημιας γρα _$€ Ισ _τοο τιο ? _, ιτας και επιτροπος κστο / τιν _προηγου , ιι . νπς Λ _^ _ασςαΛΙσε-^ _1 _> _ς ακροασεως . Μεταξυ αλλων , ε · _δε'χθη ωγωνιοτως εκ _ΚυτΒροα , αντι -προσωπον των εκ Κ υπρου φ _ιΑοζε _ντιΟεντω _·^ προ _τ _(· _ον ε 1 δομαδω ' _ενταοδα δηυοδιεαακαλων , ο _οττοιος του _εττεδωσι : _τιμητικων ψηφισμα ε > _ι ( _πκρ />· αμηνης των (? ιλοι . _£ 'ηθιντων , _αντι-τροσωπιιαν του εκ _Μοροου σω _μοττειου « Διγενης * Ακ _ριτας » , και δλ _λο » χ . Ο _στρατηνος Οω _δεχθπ . κατοπιν ττροηνουμενης ωκροαοεαχ , και την _πςχΛαν _της _Πστρασχευης _, 'Απο της -πμ _^ _οεχοικ ι _, _δδομαοος Οα _οριση και ατ · σ > ' € υματι _ ας ωρας , _ΤΒιΟσΛωττατα την Τεταρτην και ιην _Παραακε _/ υην , καθ ην θα _δεχεται αδιαχρ £ _τ 6 > ς ε _ιττ ιτροπας και κοι _^ . ενοπλος ληςτειλ εισ λμμοχπστο ν _ΛΜιιοχαΣτο ι . _ι _· . πν ανταποχριτου μας ) . — Μερι την 11 . 30 μ . μ . ο ' _ιραν της σημερον δυο προσοιπα _φεςιοττα περι _βτρτκετκ , _ειοηλΟον εις τον στα-Ομον ( _« _ενζινης της _ι ' Κσσο » , _ι'ιστις ευρισκεται ιπ ' ι της κ . υριας οδου Λευκωσιας — Αμμοχωστου , και υπο την _α-πηλην των ιιπλοιν _ηκινητοποιησαγ τιιυς _τρεις _τΜαλληλους του σταθμου , _συναποκομ ισαντες ποσον 100 λιρων . ΚαΟ' _ιιν χρονον ουτοι ει . ηρχιιντο του σταθμου οι _τυιις υπαλληλοι _Βιομισαν ν < Ι _χιιλουν εις ( _ιονιΟειαν . _Λιερχιιμενο νκιι Οεν χατα _τι _|· ι'οραν ικεινην _ποδηλι ' ιτης _εζνληηΟη ινιυ των δραστων ιος _κοταδιιιιχοιν τουτους , ι- ΛυπηΟη _διιι ιου ι > πλου εις την _χειραλην χιιΙ _κατεπεσεν επι του εδα . _ιΒθυς . ΑΠΗΛΛΑΒΗ ΚΑΤΗΒΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΟΙ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙ ΝΟΥ _ΛΚιιΕιΟΙ , 2 . 1 ( Του _( _ινταποκριτηΒ ) μας ) . — Κατα πληρηι | - ορ [ ας ικ _Λονδινοι _· , Λ απο πολλων ετων _εγκατεστημενο εχιι χ . Ι 'ακης Μαχαιρας , εκ Λεμεσου · , _ιιστις _ιχατιιγοριιτο ι ' _πι ε . _τιΟι'οιι εναντιον ιιο ρτυρος ει υ . _τοΟιπιν _επιΟισπος ι ' να _ _τι · ον Κυ . _το ( ιιιι ιις _καφενειον τοι ) _Λονδινοι' , Απηλλαγη υ , ιΛ του _Λικαστιιιιιου . ΑΦΙΚΕΤΟ 0 ¦ Κ 0 Κ 0 ΛΙ 0 Σ Λ ΚΜΚ _ι υν , · . ' _( ( ιου Λν _ταποχμιτιιυ μιι _ς ) . — Λιι ' ι του ι ' ι · _τμοπλιιιι . υ _« Μηδικιν ιΙ _(| ( κι το σημερον ο Ιιροκη _ρυξ χιι ' ι θεολογος _τΒ | _ιΖοιης _» / , Λ , Κοχο _λιος , _ιιοιις ω γνωοτ ην , ι ' ιπι _)· λι ' ιΙΙ η υπο τη Αγγλικη Κυ · ( ιι ' ρνι _'| ιιιΙ > ι , κατα την ΛιιΙ ρχι _ιαν της χατιιητ _ιΙπι'οι εχτιΙκτου ηνι ' ιγχιι _ι , τι ' ι Ι !) , _'ΙΛ , 'Βον κ . ΚοχιιλιιΙ ν υ . _ιι _« _ιιχυη ο _γριιμμιιτι'υς _ιη Ιερας Μητρο πολει _. ις Κυριμειος ν „ _ΙΙοΙ . _υκορ . πο Ιιι )« ννιΛι | ς , αντι . _ιριιιτοι , _τοι τη ΟΧΙΑ κι _ιι αρχι · τιι 1 _<| ιλοι του . ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΚΟ ΕΣΙΣ ΛΚΤΚΟ _^ ΙΛ , _ι . · : ι ( ΙΙΙΙ ) . - ΙΙΙ _'Τποι'ογιιιιν _Παιοιιας τη Ι ' _ιιυρχιιις αππ | αηιαι · γ _Βιηιο Λι · οργαγιιιιτ π Ι _' _χΟισιν Ρργων τεχνη χιιΙ Ι οιγριιι | ικης _Τουρκιον χαλλιτι'χνιην _ιι ς Κυ . ιιιον , ΑΒΠΝΕΣ ΣΤΙΓΟ Υ ΕΙΣ ΚΥ 0 ΡΑΙΑΝ _ΚΤβΙ'ΛΙΛ , » ι > ( Του _Λντιιποχρπου μιις ) , — 'Τπο τη * Λ · ( Ιλητιχης _'ΚνωπειΛ _ΚυΟριιιιις _οιοογ ηνιι _Οντιι ι την _ηοηιτιιχιι Κυ _ριαχιιν χ « . 1 _ι'Ι ριιν ι , _ιιο μ . μ „ ι _· 1 ς τη δημοτιχον σταδιον της _κιο · _μοπολιιιι | _ιιις , Αγωνες _στΙΒιοι ' , _ιι ς τοιι _ΒιπιιΙονς ιδηλ ( ιισ < ιν πυμ μετοχην οι _ΛχυλονΟοι κοινοτητες ! _^ _τροΙΙολος , Αγιος Λο | ιε · τιιις , Λυση , _Πιιραλιμνι , Κ »»· ( ια ς , ΛιΙλι _, _Αρναδι , _Βιρολιι χ _κος , _ΙΙιτπΑΛιι χαι _ΚυιΙριιΙιι , Ηα _διεξαχθουν τα ιιχολιιυΟιι _Λγοινιηματιιι Λρομο ! 00 μ ,, _ι'ΙΙΟιι _., ΚΙ _()| Ι ,, ΗΙ ΙΙΙμ ,, Ι , _ΙΙΙΙΙμ , χιιΙ _ΛιιιΚιμ ,, Λι < _ιχηΛολιιι , _πιτιιιυ _» Βιη ) , Ι · ιι , εΙλ | ι » ι ' υιλοιιν _, Αλμα τριπλουν , ( _ΙιΙκι μετα . ιιηρι ' ις χιιΙ . _σκυτιιλη · _δρομια . | _Χ | θ ( Ιιι , _ΙΥνιχι ' ι ι _Βσοδιις « ο _μιλ _ς , ΗιιΟ ιοικιτα 100 _( ιιλ _ς , Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΓΕΡΝΗΣΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΔΙ ΕΚΛ 0 ΒΑΣ : ΑΘΗΝΑΙ , 23 . — Ο Προεδρο της _Ιιουλης ν- _Ι'οδο . _ιουλο . εις χΟεσινην _τηλεηιιινιχην επιχοινωνιαν του με τον _διευ-Ουνπην της εκδιδομενης ε ! ς Λι ' ι _ρισιιν φιλικης του _ειρημεριδος . « _ΕλευΟεριτΟ , _ιινεκοιναισεν ( Ιτι η ΚυιΙερνησι _προσιινατολιζεται _οριατικω προς την Ιδιαν της αμεοοι' προσφυγη . εις εχλογ ας διι ' ι την εκκαΟαρισιν της πολιτι χη καταστασεως . Ο κ . Ροδοπονλος προσεΟε · οιν οτι _ετοιμι ' ιζεται ηδη εσπιυ _· σιιενοις νο _) ιιισχεδιον , τ Λ οποιον 0 α κατατεΟη εις την ΙΙουλην , _'Ι ! τΒι ιπαναληι | Ιι των εργασιων της , χα ' ι δια του οποιου Οι ' ι επαναφερεται ως _εκλογικον ου _στημιι η ι ' ιπλη Αναλογικη , 'ΙΟν _συνεχειφ ο κ . ΡοδοπΟυλος _επληροι ( ορησε τον συνοιιιλιτην του ιιτι εντος ημερων Οα _εκδιιιιτιι ο ιδιο ει _Λαριαιιν _πριισιοπικην _ε < Ιοομαδιαιαν ετη- ' με ριδα , διο τ η οποιας Οι ' ι Λοκι ' ιση εντονον _ιΙρΟρογραφιαν ι _ναν-τιον τη κινησεοι του οτ : _ριι ιηγιιυ Βριβα . ' () _Προεδρος της _Ιιουλης κ . Ι ' οδοπουλος , _εριοτηΟε ' _ις _ιντετυ-Οα _ανεκοιν [ ι > Β » _εν , οτι εις _ουδι-Ιιιαν , ως η _Λνωτεοιο , βηλιηπιν . _Ι ροειΙιι . ΑΝΕΤΕΘΗ ΕΙΣ ΛΙΚΗ ΒΟΡΟΝ Η ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ Ι ΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ Εναγοντ € ς Κυπριοι αγων ισται . ΛΟΙ _ΙΝΑΙ _, 2 . 1 ι Βοο _ανια-ιοκρι · τοΟ μας ) . · Ο ΑΟηναΙ _^ ος τυπος οι (| ι οι 7 ιι . ι _>· ι _οηιιιρον την _ι _]& η & ημ _03 ι _ιυΟι-Ιοαν _ιις το «* ΙΖι > . ο <> τιλΒ ] ρο _ ο ριαν οτι οι εν Αθηναις ιυριο * , ο ) _ιΕ νοι £ * . των αγωνιστων της ΕΟΚΛ _κ φκ ( _Λ , Ι'ωσσΙοης , Ο , _υοφσκλεους και Ι ' · _Κυριακιιιης _πρ- _^ κειται να υ _ποδολουν μη _ υσιν κατα του * 'Α 0 η _κιικοο Πρ > _τκτορι ( ο _* . ιχ · δια _τας ανα _μικιδοινιοατς _υιι ' _αυιοΟ _πληρικ _^ _ρι ιι .-, _πυυ _* Κυπρικκου _ΙΙιΒ ' . _ικτομ . ιιχ _» _ΙΙ 1 ι ) η _»>» . ω - » * τι . ρι _ιχιμμι : < . * μ _< τον ιιι την δηθεν εν 'Λθη Οις _ιζυ < ιιαν » Πιιι _νιν _κπτα του 'Λρχιι _.-πιοιοτιου Μα _κιτριιιυ ου _^ . _ιιιοοιΒΛ 1 , Ομοι _^ _κ Λ νανΒ . α' }< ιι > ν οΙι ο εκ τιον α . η _{^ _κ ( Μ , |' ι _* _ιοχι _( δης _πρνΙκιιται να υιιο β < 1 ιΑ <| μιρυσιν και _κοτια τΒ , υ πιΒιρος του _ςιο _« : _ιΛι . νιοι Λ > ω Ι _·^ τοι _> _ΠεΤ ( χ'ι κη _Κοπρ _^ ιν _^ Ο . _ιιια την _υιτ ' _πυτου _ατιοαια . _νιιοαν _εΙισιολην , ιι ς την 6 _τι _οιαν την κατα ) γιλλ , ιι ι !> ς _κ _^ _πα _6 _ο την τοΟ υ | οΟ τοο . _υχετικΛς ικ _μεροο _κκ ) * _'Λ 0 η _κ ' ιΙκ'μΙ _ΠΒιΙκτοριΙιι _! - _^ εδεΛι _) ' / ι _»/ ς _ΤΒρΛΒ , 7 ) Ι )| ΙιΜ |< ΙΧ ) ιν η _^ _κολο « . _Α > Β , Λ ιι κοινι . _κ » ις _ιια Λ _· _αγριΛι ) . ιν ( ιι _ιπιε » _ιινι . > ν εψη | ι ιρ | ι _)^ ν ( . τ / _, ι . _τικως α . Λ < χ ιιΛ » 1 < λΗ . παν υ _*( ι ΤιΧ > _ΙΒιΛΟην _^ _Τιν- 'Η ! ΙΙ _ροκτο _{»' . Ια _>·> _((^ _ηπιν εκ _|< ι ' _πρτ-ιι _ΚΠ'ιπιΗΙ κ _ ν , υν _«( _ν-Ι'ιΛ _'»·» Λννοιτν του μη Χ'ινι ιηιοΟ ιιιΒι ιΙ | : » _τκτορι : Ιου , ως « δ _1 _< ς ) . ι . ιιι « . » ργι _· ι οιαιχως _« _τιο υΟι . ι _( » κ _υντοι ιων ν · _ι ) _μο' » ιηνρ · _'ιψι κων π > , < ιιοΙ ( Λ · της ιι _^ Ιι ) τοληΒ , _κχ » , Ωι ( Ιναι ν _·( ι _> στον , * 1 ς _ΛΚ _^ Ληρον _κΙν ( _ιιμιοχιιΟΥραφικο · ·* _κοο _^ ιον της _'Ε-λλα ικκ και ως σιν _^^* 1 Μ _^ ° _^ α _** διεθνη _ττρακτορεΒα _ειδηον . ων _, _τ 6 < 4 ΑΟη « _1 κον _Πραχτοριιον » α _<< ηι ( .-Β ( χ 6 _ΙδιΙ και > ημιρινος Β . _Ιοησεις ικ τοι *) ιι , _απ-ερικου , _τοοχ > ν βι 1 * [ _διαπ / ρον τιγ _^ κ _ιιυτυ ιηλεγΒα _^^ _ιατων απΛ _ΤιΛΜ-, κατα τοπους _Λντηπιοκριτιιις _τικ _> , Λσον κα | δ _* Λ _τηλιτυπικων » ι _^ . _τοΜ « _χ ων _( _Ιπο _ια _οκιιΚ'η ι : Ιδηαεογρ _* _* _<| ιικα _ττρικκτοριια _, με . _τα των οποι ων < _ιτιο ι . των _οτΛτρ _^ _ΑΒ _^ ιΤιιι , ιιις την _ ιγ . _ριπιιοαιν , την ιι _^ _ΟρΛσαν ιον τιρο κλΒ _, _Οενιιι _ΟοριΛον _, το Α . Π , ιι / ν ι _¦ _^ _ρι _^^ _, _, _^ _V _ειλλο τι _ε . 1 _( ιη ν _! ι ινν < ι ι 6 _τηι > ω < ιι ] _τιΙν Πι ην ιρ _/ _χονππς τΛ υπ' αριθ . ΑΙ 206 υην / 9 · _ι ' τηλιΥΒ . _Λψημιι , ιΛ < ικχ · _ιταλιν προς αι _' Μω εκ _Λι _οκωοιπς Οιο του _« _Κιηρκινο » - ) Πρακτορειου ι . 1 _^ _ηιιιω > ι _ΤιΛιΟ _ειλλι . _ΟΙιι ΒΚι _^ _ιΤ _^ _Β _, Λ ν . _γραψι _· . ιο _κπα ιην ο _νηιιπνι )· λ _7 _» ν που εν λογω ιι } λ _^ νρ >' 1 4 Β Λ | ι 1 ιτ 0 < Ιι ' ' 1 ( . _Ιοχιχι και _δι ' _6 Λ « ια ιη ' » _ιυτο > 0 _εΛ _αμΒ . _τ < _ιδιδομ _^ : νι _τηΧι-Υι _^^ ημιιτ _^ ι , τΛ ε / _ιιοια > . οι »· . ρι * ν *> ν _κατ ' αιιηρ _^ 'ι βητ ον κ < ι 'υ « ιην _ηηγ'ι ν της _τιρχ . λιλ ' . _οι ιΙκ των , ΒηιΤηα _κ (* ( _1 ι ! ο # ατ « _ι _£ οι «< ιιν τ η < Λ _^ 1 ( Π _*· £ _ιλ _κ _<· _τ ( ι . ις ( ηαν _τηοιν του _ιιη | ιι _«< . ιι ''' , , ιι _ΟιντοΒ , ι : Ις 6 < Α _ιχκ , _τι · λ ι Λ . ιι . ιν » _ιΧ '· _Αι * _'ι _· . Κη ια ια » _ιηιιι'χΒΗ ' ονις ιιλ ηρ _^ ο _( _Ιιιις , _^( _λτ ) ' _^ οι εν _'ιρ'χΠ _»^« ι ) -. · ( - »* _μι ναι _τρ , ' ις Κι » _ι ριοι αγωνι « ταΙ τΒ | _ι ι ΟΚΑ _ευρΙο-κι-ηπαι ι _, Ι ς _ιΚΛΤ ν ν _*> η < ν ι ς μι τα _^ _ικηνΛρxx _^ των 'ΛΟη _, _νχιν ? _'ια ιην » _ιχντπ / , ιν κα _) _καιΛιν . οι _ι _ινχ _ιΤ ικης _| ιη _0 _κχι «* , ΚΛΟ ΠΑΙ ΚΑΙ ΛΙΑΡΡΗΞΕΙΣ ΕΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΛΕΜΕΣΟ 'Τπο του ι ' _χ _ΚυΟριιιας κ , _Ανορεορ Χατζηοοι _) _ιικλεους χατηγγ ε > . Πι | εΙ την _οπτυνομιαν ιιτι Λνν _ιιιοιοι _Ι'κλεη'αν ικ του χατα την οδον 'Κ _ρμιιυ , ιν Λευ χιοπιιι _, _χιιτιισιηιιατιι του διι ' ι · αοριι _ιιντι χιΙ _μι'νιι Α _^ _ιας ι » κ , ΗΜι _μιλς . ¦ - '() ιχ _Λινχιοηιιι Ανδρι _· ιι Χρ | _ιττι »| Αρου , Ιδιοκτητης ι ' ιτμιι _χιιΙΙιιριστηριιιυ κατα τι ' ιν οδον 'Πνασαγυριιυ κιιι ιΙγγπ · λιν ιΙς την Αππ _ινομιαν ιιτι Λγν ( ιι < _ιτ' » ι Βχλπ | Μν ιχ τιιυ καταστηματο ς του _νυναικιιιιν (( _ορε-/ ια Αιιι / _ς πεντε λιρων . _ΛΚΜ _^ ΙΟΙ , 2 . 1 ( Τ _« ι > Λνταιιο _κρποι ) | ι'ι ς ) . — Ιην _ιΟκτβ της ικιρ _. _Αι _, _οιιρπι , ΛγΗ . χι | Πι _διιειρηι / ιν ιι · κ < πα ιην _ι'Αην Αν Ι 0 _ · _'Μιιη / οι _» _ιατι νσιι ) μα τη < Ι κ . 'Λ _^^ _ιχι Κ , ΜΛ λ « I Μ < 1 _ι < _Λ _* Ι |« ν Τ _( θΧΙ (» _ωρολο γ > ιι , _Λι , _Ιιτ .- . 1 ( 1 λι _^ Λν , 'ντιΛ τοΟ κ . _Λημοο _ΧριοτοΛοιΑιιυ > _ιΛι ιι | Υγ · ιλΛι | _ιι ς την _ιΙακΛομΙπν Λιι Λν . ·' οι £ κλι . |« ν ι | Ις την _ιιπ' Λρ , Ι . _ΙΙΟιι | ιοι ( _κ- ιιικλιπ _< -τν τοο , οΒ , _Ιπε _, ΙυΙΙ λι _^ χον , ητις ι | ιο < ιτ |( ιιΙ | ιι ( _ηιιιη _( ι , _ι . _ιιιι _ιηΒ , οικιιις _τιηι , _'ΒτΙ _αιΚ , Λ / κ _ΛΜι'σοο κ , 3 * _-τιηιο ι η _<| _Μο' _>|» ντ _« ι . _ θ ( ΚιΒτηνΥι-λι ν ιιι ι ην _ινπιη » ι | ιΙαν ( Ιιι Αγνωστοι Βκλι ι _|<· ν _™< ι ( τΛ μιπιΑ _^ Ητιον ιης _χΟΙς ικ _ιης πυλη * , της _οικιπτ , Υιιο ιο αι ' Ιοκ Ι _νητΛν _λγλ ) , _'Λργ'Λτερον τΛ οιΙ _ιοκιιητπν _ΛυαιοιΛι _Κι . ιΟι της οι κ ( ας ιοο _μι . _'^ ι | _ουι _«( , ι ) ι 1 υον ιν < λ'ι οιικ _* ν . ι _^^ Το ανωτ _ιρον υγραεριον _^ _λΙιιΗΩ _^ β 0 _^ * _ιοι * γ * ταιι * 1 ς την _^* _^* _*^ Κυπρον Α _ΟΙΡ _Ο Αι Ο Εθνα ρχης Μα '/ . α ρ > ιος υπογραφων εις το 6 ι 5 _λιον _ντχιοχεπτων του _Τανρχ _ικον _ικηοΛδεντιΗου σκαφους * Σα € α _ ονα _^ χατ α την _ηροχ Οεο _** 'ην επισκεψιν του εις _αντο . _ΙΖλησιον αντον δ πλοιαρχος του _σκαφονς « αι ο Κυ _& _ερνητης Σερ Χιου Φουτ . Ο ΑΒΑΠΗΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 19 ον * Η _Αυρηλια _βουτουοε -συνεχως τα δαχτυλα : της μεσα στο _ασημαν · _- _*) _ττια το _ιλε την αλοιφη καθως ετριβε την κυρη της . _Τοχ κοντα ασπρα _δακτυλα της ειχαν δυναμη . _<& αινοναν να : ξεριτ ποτε _Ετρεττε λα πιεστι . και πατε £ _πρχττε να _τριψι _) ελαφρα , Τα σωμα της _Ρουδρια _αρχισζ να _χαλατρωντι , να _υποφερη _λιΒ / _ωτερο _, — Α , _αχ > ειπε η Αυρηλια , υ . 1 απσλη κα κατευναστικη _« _,-ωντΥ _, _* _θα την _οιωζωμε . την αρρωοπεια ! Δεν _< Ινα ι Ετσι 01 μυς των χεριων της _αντοοκατι 6 αι σν ςανερα _. Παλευε _, αλλα & εν _υπηρχι κανενα σημειο παλης « ιο ηρ · Β . μο προσωττο της , ατα ηρεμα χα . _» _ο γελαστα ματια της , Η _ΑυρηΧια μου ισως να μη _Εχη μεγαλη _<^ αντοσ ( α , αλλα ειναι γυναικα _, και στης : _γυναικας : υπαρχει μια _< ι _75 ερη δαναμις > ι _σκεφθηκε ο _Διοδια ρ- _^ ς . με νεα _τοη _· εινο _>? ροσυνη . * Η _ΡουΛρια _κρεμαστηκε ατο χερι του πατερα της , αλλο : ασυνειδητα < πρ & - φηκε στην μητερα -ηις . οπως « τρε _$ -τ « ι ινη νεογεννητα ν- ω Ρ ° . Εξακολουθωντας να _τρ-δη _τ _^ ™ : _« δι της _^ η Αυρηλια _κυτταφ τ-ον ανδρα νης . και το . χαμογελο _τηζ ηταν γεματο αγατσ ) . Ι 'α καστανα ματια της του _ειτοτν : « θα σωσω αυτη τη μικρουλα για σε . να ! Μη λυπασαι , πολυαΒ > _απημι . νε ( ι χχ » . Δεν υπηρχε ζη λεια ατο ιλ , _εψμα της , Το μονο ηου ειχε _σημαοιαε γι * αυτην ηταν ν * α . παλλαγπ ο Διοδωρος απυ μια συντριπτικη λυπη , Τα μαγουλα της Αυ ρηλιας _αναψον Λπ * την ηρεμη προσ · _πωΟι . ·« α της . Ειχε λυσει τα μαΟρα της μαλλια για τη νυχτα , κι . ' Επεφταν σαν Ενας σκοτεινος _καταρρακτης πανω _ςτιους στρογγυλους , Μανικους ωμοος _τττς Τωρα , ο ς > _οΦος του Διοδωρου λ > γαστεψε . Στραφηκε _ττρος τον Κεπτσχ _, τον γιατρο . Ειχε μεγαλο οε . 6 οτσμο για τον σκλο _& ο του και τον δανειζε συχνα σε _φιλους του που ηταν αρρωστοι Ο _Πρισκος τον ειχε στειλει οτο μεγαλο Πανεπιστημιο της _ΑλεξανδρεΙοκ , _αναγνωριζοντας απο νωρις υτι τα _παιδι ειχε μια _Ιδιοφυια για την Ιατρικη . Ο _πσαερσς του Δι 6 δωρου τον ειχε συμπαθησει ως ανθρωπο , κι ' ει χε _εΝΟ-σψα λισει την _υποαχεσι του _Διοοορου , 8 τι δταν ο _Κεπτατχ Οα _ιΙφβανε στην η _λικια των σ < Βρανταπεντχ £ _των Οα του _Εοιλλ . την ελευθερια του και αρκετα χρηιιατα για να' τον ε £ ασς « - _λιση * 0 Δ ιοδωρος σκοπευε να κρα _τηση αυτη την _υποσχεσκ , αλλα _μολονοτι _σειοχαν τον _σκλαιο του ως γιατρο , _τ _, ον αντιπαθουσε ως _< 5 ν 0 ρω . πο . Βιατι α Διοδωρος διν _χωνευε καθολου το δι _<^ _ορουμενο , κρυφογε _λαστο , _αινιγματικο , σκεπτικο και σιωπηλο _υςος του Κ επταχ , _^ . Στα σαραντα του , ο Κεπταχ ηταν _πραγματι _Ετσι . Κανεις διν _Ηςερε , απο που _καταγοταν , αλλα ειχε κατι το Αιγυπτιακο στο λιποσαρκο προσωπο του το τοσο _οπομαχ . ρυοηιι νο και μυστηρ ' _, ωδες ,, με την γαμψη μυτη , τα κουκουλωμενα ματια και το λεπτο στομα :, Τα _μαλλια _τοι _/ , κομμενα τοσο κοντα οσο και του Διοδωρου , _ψαινΛ _^ ντουσαν οα _νχτ ειχαν ζωγραφισΟη μ' Εν « μαυρα ττινελλο παγω στο ( ιακρυ _^ κ' ευθραυστο κ ρανιο του _* Ηταν ψηλος , σχεδον ασαρκος , και κατω απ' τον χιτωνα του , _οι κοκ _* αλισ ρ _^ κοι ωμοι του ηταν πολυ ττλατεις Ειχε μελαχροινα χερ α με αχρωμα νυχια και μεγα λες _κλειδωνεις . • _ΛΒ'υι ον ι ) σννεχεια Μι ΟΗ Του κ . ΔΗΜΗ ΤΡΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΗ Καποτε ο Ψυχαρης ειχε πη χαρακτηριστικα για την Αναγκη της Ελληνικης λογοτεχνιας : _« Πεξα θελουμε , πεζα . .. !> . Και θαρρω πως το ιδιο ταιριαζει και για την Κυπρο , σ' Ενα ιιλλο , υμιος , τομεα : Στον τομεα της θεατρικης λογοτεχνιας , . . Θεατρο θελουμε , θεατρο . .. Ειναι , δυστυχοι , _διαπιοτιομεν _, ι , πως στον τομεα της σκηνικης διδασκαλιας κει ! τερψης , βαθμολογουμαστε μ' ? να μεγαλο μηδενικο , . . Μαλιστα , μηδενικο ! Σκεφτηκαμε ποτε μας ποσα θεατρικα Κυπριακα εργα απιιριΟμαυν ο ' ι βιβλιοθηκες μας Κα ' ι παθη ωρα θελουμε να σκεφτουμε , να' ροιτησουιιε , να ι | _κιξουμε , για να ορουμε ενα θεατρικο εργο γραμμενο Απο Κυπριο _υτα _δαχτνλη του ενος χεριου | ιετρυ ' ιυ _ ται ο ' ι Κυπριοι _συγγρειιΒεις . Λν _εξαιρεσουμε τους Κ . _Μαρκιδη και _2 _£ . _Σαββιδη στον τομεα του ελαφρου _Οεατροι ' Χα ' ι ε . _τιΟεωρησης κι ' ωρι _πμενοι'ς αλλους στην _ηΟογραα ια η στο _δραμα—ποτριιοτιν . υ κι ' _ιλλο— 'Κυριακιδης , ΧρυσανΟιις , _Βεοιργιαδης—Κυπρολ-εων , _Λημητριαδης . Μουσκος— Οα η · α · χνουμε με το τηλεσκοπιο για να βρουμε _ουνεχεια ... Κι ' αυτο οηειλεται κατα την γνωμη μου , στο γεγονος , πιος λιγοι , ελαχιστοι Λ . -τ' τους πνευματικους Ανθρωπους του _νηοιου μας _παλιοι'ς χαι νεους , Εσχυι | νιγ με πρα _γματικτ _] αγαπη _πανιο απο το Οε « _τρο . Ποιηματα _§ εροι _·/ ιε να _γραιΒΟΒιιε · μυθιστορηματα κα ' ι ΜΗ διηγηματα _επιοης' γιομ ατες ο ' ι λογοτεχνικες στηλες τιον εφημε _ριδιιιν και των περιοδικων ( ιε συνεργασια « ιιυςιιανιον _λογοτεχνοιν _κια . _ποιητωνι . Ποσοι υμως « π' αυτους νοιαστηκαν , _εστοι και μια ηορα , να φτιαξουν ενα διιυ . ογο , μια σκηνουλα που Οα _ιι ιδηγουσε καποτι : στην Οημιουρ για Κυπριακη θεατρικης παραδοσης Δοςα σοι 6 Θεος , η Κυπριακη ζιοη , μ' ολη την _στε νοτητα του χωοου της , ειναι πλουσια σε χαρακτηρες , σε τυπους . .. Ποσοι _οκειετηκαν να διοσουν την _χαριι στο κοινο να δμ τον κοομο _π _^^[ _' τον περιι _' _ιαλ _λει , την ζωη , την γνησια Κυπριακη _ζοιη , Απο το μπαλκοαενι κο Την Απαντησι την δινουν τ' α . τοσιιοπητιχα .,. ¥ ¦ Το « Κυπριακο , _θεατροι . _ι-χει ιιπο καιρο ανοιχτη μια _προιτο-, _ιοηιακη _προοφοςια στον τομεα τοΟτο : _Προχηρι-ςε _διπγιονισμο για την συγγραιι η Κυ . _τριοι . ου θεατρικου εργου . Θελετε την αντιιποκρισι που βρηκε Αποκαρδιωτικη ! Ο _διαγιονισμ ος μενει ω _τιορα , ανοιχτος . Κι ' η προσφορα Το ινδιαφερον για ουιιιιετοχη Μηδεν ! Ειναι καιρος να ξυπνησουμε ] απ το ληθαργο , να τρ [ ι |· ουμε τα » ματια μα , να δουμε γυμνη την - αληθεια και να _οτρωΟουμ ε μ' ο- _ρεξι στιρ' δουλεια , για την δη- Ι μιουργια Κυπριακης θεατρικης παραδοσης · ' · Να -πιασουμε την πεννα , να μελετησουμε τη ζιοη μ * ιιλα τα βασανα κα ' ι τις αντιξοοτητες της ακομα και την ευθυμ η της _πλευοα—τοσο τα καλυτερο—και να την προση ερουμε οτο κοινο , λεγοντας με το στο μα του νηαιοΟ μας : « Να , « ατι κανουμε κα ' ι μει ς _> . . . _Ινχουμε — χωρις να υποτιμουμε την Αξια τους κα ' ι την ουμβολη τους στην εκπολιτιστικη μας ανοδο , — πληθος ιιπο ποιηματα χαι πεζα- · . θεατρο θελουμε , θεατρο ... Δ . ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΙΤΑΜΕΙΟΝ Ο Κυβερνητης _προευη εις τους ακολουθους προσωρινους _διορισμους υπαλληλοιν οι οποιοι Οα Αναλαβουν την διευΟυνοιν του 'Λ _ρχιταμειου κα ' ι του Ελεγ _κτικου Τμηματος : _'Λρχιταμιας : χ . Κ , Κ . Στεφανη , Ιι . _Οοιτι ., Α . _Ο . Λ . Γοηθος _'Λρχιταιιιας Μ . Κ . _ΒκιουΟεν . Λ . Λ . _& _Ο . Α ., _Αρχιελεγκτης . Ρ . Ζ . _Ταταρ Ι ) . Λ , . _ΛΟΛ βοηθος _'Λρχιελεγκτης κ . Ι . Σταθης . Οι νεοδιοριοθεντες Οα αναλα-6 ουν καθηκοντα ο ' _ταν οι παρον _τες Διευθυντα ! των εν λογιο Τμηματων εγκαταλειι |· ουν τας θεσεις των . Ο Διευθυντης του Ελεγκτικου Τμηματος κ . ΡΒΛ Μακωλ , αναχωρει εκ Κυπρου κατα την παρουσαν εβδομαδα και Οα πα ραδωση την διευΟυνοιν του Τμηματος του- ε ' ις τον κ . κ . Τα τα ρ Αμεσως . Ο παρων Αρχιλο γιστης κ . Τ 2 Κ · Μακιλγουοιην Οιι Αναχωρηση εν . Κυπρου κατιι τον ΝοεμΒιριον κ . αι Οα παραδιιι ση την _διευΟιτσιν του 'Λρχιτα μειου ε ' ις τον κ . Στεφανη ολιγον προτου _αναχιορηση . ΟΤΑΝ ΠΡΟΣΤΑΖΗ = Η ΑΒΑΠΗ ξξξ _Α- _Υ-ΡΕΣ Ι 3 ον Ο _Ητρωμοντ _χαμογελβΟι :. — ΤΙ μπορω να πο _ρωτηοε , — Μπορεις να _πης δτι _σου αρεο · : ι _ατιωντησε ο _ΣμιΟ . Κυτταζε . αγαπητε μου _ψιλε , _ζιρ _ν δτι η Μαριετ δεν ειναι τιποτε για _σι-να _,, για πια λογο _νΟ ηταν Μα για μινα ειναι _, πολυ . Ιοος _φτ 13 _· _ κι' _^* _Υ _Υια _^ διαγωγη της .. Ενας _οΛυπανιρος δεν ειναι τ 6 καταλληλο _τεροσωιτο για να : μεγαλωση _? να κοριτσι με τον τρο πο που πρεπει , αλλα εκαμα δ . τι μπορουσα , Ηταν παντοτε _δυαΛολη . δεν _μτοοροοσε να _Ε , ε , χωρΙοη τι _θαευχσριστοΟοι τον εσυτο της ., _δευ _ηζερι -1 ι _^ _θελε . _Ο-μωι & τον _παντρεατηκιι τον _Ουαλευ , _ι _^ λισα υτι ησι _> _χασ £ . καΧ οχι ειχε _ουγ-κιτνη & η . Της £ δι . χχ : « τι ηθελΛ _, αλλα δπως _φαινιτοι .. _δι-ν αρκουν αυτα * τ _^ υ : ης Εδωοε . Ιοω · _1 δεν ειναι οωστο τολ ' _^ σου το λεω , αλλα _« ινο ι κοινο _αυοτ-ικο _μχτα _^ υ των _^ ι λων της . _δτι 6 _παρχει . παντα _καποιος _αλλτκ _, & ν-& ρ _·^ ς οπη ζωη της , _,,, π- _^ _ιται Ο _ιπτριιμοντ σου _-ει να _γνωριση , « λα φυοιια , 8 « ως _οΛηΟως _ατογοηιιυβτ _^ ' _«<» 1 _<^ _ν _> ι · η ' ι ψαρα . • Ο _Λαμ'ιον 'Β _™ Βν * ' ! >! λο ! ' χ , ' _ειπι ο 11 τρ 4 μα « λακωνικα . — Ξιρω , _ιΜ-οα _, _ατοτντηοε 4 _ΣμΙΟ Ακοοσα 6 λη την _Ισηορια . . . ¦ πως τον _ιγκοττιΜιψι ι >» _ττι & αινε και ιο _£ & _£ * . € σια _τιοδια . _'ΑλλΛ , Υ'ω να . ιτουμε την _οληΟεα , τι Οα _{«» μια αλλη - _, _ιΛαΙκα οτη βιοι της ρωτησε , _ιηχεραπιζ _^ _ικς ασ- ' . αισ 5 ητ » ς τη νια _τιοο μ £ σα _οτην « αριια του _τι ) ν _καιεδικσζε-, Η _ΜΛρηιτ Οα _ειχι να Υ _, _αση τα _πανια _κα ' · να μ ' ι _κιριιιη τ / _, _ιΒΟΤΞ , α · . 1 £ 6 = _!« , _'ι ( _ν & _ια-? ερον _γ _ α των _ιιο _^ τοχον οωτ 6 ν , Α . · _ειχι _ιΛδαιιρδη , _ιο _^ : _· _βλη Ι ιστορια να ιιγε _ττωοει _ΛΧλη _οτραφΛ . _ΜιΒΚικΙτηκ την καριχλη _ττΧ ) μι _· _εορικατητα _χ < ι _ _Οστερα ο ΒΙτρα . μο τ ε _Ι-τε : — _ΣυννωρΒισιε μι — αλλα & ο _$ α λ _< _:-ς αυτι 5 ι . > _νι _αζ- > ρα . Η ταν ινα λυς _-αιχιιιο -ιου « ρ * 9 τ | Ηα σι * 6 _ροιιΛ _ικεινη την νυ- _$ α « ι ' ι _-μτοΒΛιΧι « 4 τροσ _<^ ερΟω _οτν ) ν _λΛι & η Ουα > αυ να την _τιαω σιο σιαθμο . ' / _ΟΑ' δν _η-{ . _ερα την _αλιτΛια και 6 τι ο _Λαμψο _' .,. Ο ΣμΙΘ τον & _ιεεχ »)< : ι — Ο . « ιι > μ _^ . · Α > ς δ Λαμψον _-πιθιΛι χαι η ανηψια ν < _ _ιι • ι * _αΛεωιι . ΓεΛαια ανιιλαιιιωι _^ μα' ιτι ο _^ σ'ε · νο _^ _ωριες της δεν οι _ΑςοροΟν — _μτορει _μαλιοτ < ι ν _, ' _ι την _αντετισΟης _τιαλυ — _& _ιιος 6 εν βελω να ς «> γη < μι ιην Ιδια _δτι δεν _« _Ιιαι < α > , η η Μαριετ — ιιναι _ιν « Ιστρια . τ 6 _ιαραιιιχομαι , _αΛλα ειναι _ειλαιρινης . — Ειλικρινης ! _ιιτα . νι- α _& _ε _ιθελα τοο ο Ντραμανι , Αλλα _αμεσιω _ΕσιοΛΧ να _ιπκαιο > . _ογηθη : — Σου ζητω _<* _ιγγνωμην-— Χμ Ι ικααι ο Σιμ _' 0 , οΛ να 1 _'ι ν _ητοτν βεβαιος αν _Επρε-τι α ιου _ε · τη , _τεΟη ι _^ 6 χι . _Υσιερα _ρωτι | _£ _τε : — Και ι _, εριις για τη _δισβηκη θα υ Λαμψον _ιχ αμε μια _διοι _^ _υη ατιο της _Λ 1 αρι : τ : - ¦ ΝαΙ . Η λοι | 6 η _Ουαλευ _| _1 _ο _. _^ τα _ιΗε _μινο _της . μολις οημερο το : < ρωΙ . _ΙΙτιτ _^ πολυ _ιαρτη-αειη γι ' αυτο --- ι _^ οσικιι _ Και _μοο ειπε _δτι 6 εν βα δεχοταν _τιτοτε . Την _ον · _ε-6 οαλευσα να _ι 4 ιληση στον α 6 ρα _τιτς και .. . — Αυτη ηταν η δικη μου _ΟυμδοΛη _ι _^^ _τΕ _^ _υ _^ _ιε _* α πη ο _ΣμιΟ . Και _« _ρυσικα μου _αττοσχεΟηκε _ττροαου την α _(? _ηοω σημερα το τρωι δτι Οα την ακολουΟηση _, Τυ ζητημα ειναι _ττεος 6 α το -ταρη ' 6 Ουα > . £ υ Οπως σ ? _ν _εΗτ . προ _οχι _,- _^^ _υ _^ _ς _, _Κιχι _£ _Μς αυστηρος _αιιρτχΒ , και _ακολο _·^ _θ _€ _ι _ιντι δρομο < πι , υ και _Ιοιο , ων α _^ _καταλστ-χιινης τι θελω α _πω κι ' _ιγ ω δεν συγχωρω αυτους που 6 εν κανουν το Ιδιο . . . · _ια | Οα στοι · _^ η-. ιατ . ζα τη ζωη μου οτι αυτη τη _ςορα η Μαριετ _ιιχι _ττη την αληθεια ., _. ' _^ ν- οω δτι _δλη η ιστορια ειναι | υα _καιΛουργια ανοηοια _^ για την _δ-ποια _μιτοιΛιιωσε ρ _^ ι-δ < ν αμεσως . Στο κατω _ _χατω < ν' _ι-μιις οι αν & ρες _βανουμε τα ι > ικ . α μας ( _£ Μονο που μας ειναι πιο ελαστικοι οι νωμοι της ηθικης , _Δ-εν ι _^ α _εσημα-Λι . _κσπαστροφη Λν ιοΟ η εγω _αποςοηιζαμε ¦ να . . περαοωμε ενα _Σαδ _& _ατοκΟρια-« σ _αιυτου τοΟ ειδους . £ _τσι δεν ειναι : • Λυ ριον ι ' ι συνινεια ΞΕΝΕΣ ΒΛΩΣΣΕΣ _Αγγλι κα — Β _ αλλ _& κ « Β _ερμανν / _Α — Ιταλ ικα — Ι * ο > ασιχ ν . ι οιανδηποτε « λλην _Ξενην Βλωσοι χν θελετε , μπορειτε να _μκδετε τελει » κ « 1 ευκολα ατ ' ο _απιτι οα _§ με το παγ - κοσμιο συστημα Λ 1 ΜΒΚ 0 ΥΑΦ 0 Ν Ιιι _^ _β υΛΡΗοι νΙ _^^ Η σοφ & _ιτερχ _μεδοδος 1 _^· Διδασκουν οι διασημοτεροι καθηγητα ! Πανεπιστημιων . 2 Γ _~ Ζητησατε _αμεαιος _πληροηοριας _Α-το τον εν . _Κυπριρ Βε-Λ _^ κον _Αντιπροσωπον ΑΡΗΝ _ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΗΝ Οδο ς Ε ρμου 100 , ΛΕΒΚΩΣΙΛ , Τηλεφ . _26 Β 2 Ρ ΤΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΞΕΝΠ « _ΒΛΩΣΣΠΝ _Λναχοινουται ι _· . -ιο του Βραφειου _Ελι . ηνικης . Παιδειας , ιιτι τα Ινστιτουτα Ξενων _Βλοισσων _Λευκοισιας , _Αμμοχοιστου , _Λαρνακος , _ΛεμεσοΡ και Ιιαφου , Αρχιζουν τας εργαοιας τοιν την Βιην _Οκτιοδριου ' , ημιραν _Δευτεραν . Οσον αφορα , την Κυρηνειαν το ζητημα _ει-ρισκεται υπο _μελεττιν . _Πεςιαιτεροι λεπτομερεια ! Οι ' ι σπιλοισιν εις τους ενδιαφερομενους ταχυδρομικοι . ΕΙΑΙΚΕ ΥΘΗ ΕΙΣ ΑΝΕΥΡΕΣΙΝ ΥΔΑΤΩΝ _ΜΟΡ'ΙΟΤ , _Ι , _Ι ( Του ανταποκριτου μας ) . _—Αφικετο εις Κυπρον Κλλην _Κυποιιις , οστις εχει μρτεν . παιδευΟη εις το _εξοιτεμικον εις τι ' ιν _Λνευριστν υπογειιον _υδιατων δι ' ηλεκτρονικων μεσων . Ηδη ουτος Εχει ανευρα _ιδωρ { ' _' ι υι _, ' _-ηλην κοι > _: _ι | ην του _Μειταδακτυλου εντος γης Ανηκουσης εις Αγγλο · . · κατοικου της περιοχης . Η ποσυτης του _ΑνευρεΟεντος υδατος Ανερχεται εις -ιι . _ΙΟΟ γαλονια την _ιοραν . Ι £ Υ _Υιομοδοτηετις , η _οποιι : Οει / _ιρειται Ιυυ' , ι επιτυχης , γινεται ι : π · -τληρθ _)(' , 'ιι _, _τοσου 30 λιουιν . ΚΑΛΟ ΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΟ Η ΒΕΤΑΣ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΠΑΦΗΣ Τπο του _διοικητικου _-νμιιιυλιου του Σ _ιοματτιου ι'Εν _ιοσιςΛ _'Λγιοιν 'Ο _μολογητο _' _Λ-, Α · _πεστα / . ησαν πρας τον 'ΚΟνα ρχ , ην Μαχαριον κιιι τον _Στριιτηγον _Ι ' ριυαν τηλε . _γρειι | ηματα δια των _οποιοιν ι > _λ ραζεται η _υειιαιυτης οτι μια προσιυπικι ' ι _συναντιμτις τιον Οα εξυπηρετηση τα υψιστα Εθνικα Συμφεροντα του Ελληνικοι · Κυπρι ι ' ικου λαου χα ! Οα _ιξασιταλιση τι ' ιν _ινοτητα , ητις _ιιναι απαραιτητος δια την αςιο . _ιοιιισιν _τοοοιν _αγιονιον κιιι Ι ) υ οιιΤιν . ΛΝΩ ΛΜΙΛΧΤ _Ο Σ , : ! . · ! ( _'Λν τα .-τοκ ριτου μας ) . — Το ΙνΔΜΛ ' Λνιο ' _Λμιαντπυ απεστειλε , δια τοι · Π _ροεδρυι · _τ'ιι' χ . Χρυοτοι · ΟΒοχ ιιρου :, _ιπιστυλι μ · προ τους δυο 'Λρχηγους του _Κυπριιι-κου _λασυ _ΕΟναρχην ΜακαρΙον και _Στ _ρατηγυν Διγενην , δια της υ · , _τοιας καλει Λυτους οπως διο _τροσοι .- ' . κης επαφης λυσουν _οιασ δη _, _τοτε _παρες > ιγησεις και διαηοριις που _πιΟαν ιν να υπαρχ _, υυν ιιετιιΗυ τοιν και ουτοι _καταστου · . | δια μιαν ' εισετι φοραν ο ! Σο > - _τηρες του Κυπριακου λαου , χα _ριξοηες _την _αισιοδοξιαν καιτην _γαλ . ηνην εις τι ' _ιν πολυπαΟον νησον _αας . ΤΟ ΜΑΒΙΚΟΝ ΚΙΓ _ΩΤΙΟΝ ,, _Λτο « ιο _·/ 100 δημοσιογρα φων . βιομηχανων « αι ικιιροαωπων της Κυ ? _ερνηοεοι _: ι γινε ει ς το Κηιμη < ιιτξ επιδειξις ινι ' ς επιοτημονιχ ον μυστιχσυ , που ειχι φνλαχ _Οι _χ ιλα μεχρι τουδε : II ρ οχατι . ι περ ι τον -Μαγικου Κι _£ ωτιον > , που _ιι / _υιορει να χο ' μ _$ τα . ταυτοχ ' ινητα χα ' ι αιιι 'Λλιι _ι σ να _χινουνεαι χω _^ _ι ς 6 ε % * ζιν >) ι . χ α ρις 1 ει ς την ανα μιξιν _υδ ρογονοΜ « οι ο _^ _υχεινοι . · εις · ινα _Οαλαμον περιε χΟ _Υτα νιχ _ελιον εντο ς χ ανστιχ _ης σοδας . _^ '< Η χημιχ η _Ινι ργεια ηαραγει _Οτρμοτ ητα , η οποια μετατρ επεται , _ιι ς ηλεχτ ρι _- αμαν , Ανωτεοω , μια _επιδτιξις κινησεως μηχανιχου μιταφορ εως μι _τη-ν νιαν _μεθι · δον , της οποιας ι ' _φευριτης ειναι 6 54 ετης χ . Τομας Μπαιηχ ον . ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΒΟΣ ΜΟΤΣΑΡΤ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ Καλουνται εις _ταχτικην γενι ν . ην _συνελενπιν απαντα τα μελη της ορχηστρας -και χορο . _» διας του μουσικου συλλογου « Μοτζαρτι' εις το . _Ελινειιιν _σχολει ον , το προε _^ εχ _^ Β Σ α _6 ( 1 ατον κσ ! ιοραν _^ .. > μ . μ . __ _^ θεματα : Εναρ _^ ις _εργαοιοιν . ' _ειπισης με ι _^ _ιαιτεραΥ χαραν Οα _χαιρετηΟη η ε'λευσις νεων μελων οια νην 'Ορχηστραν και Χοριοδι ' αν του Σ υλλογου . Ι : κ του Δ . 2 _ιιμιουλιου ι Βεν . _Βραμματευς Ι _Διαμανττις _Μιχαηλιδης ΤΟΡΑ-ΤΡΙΑ ΔΙΣΚΙΑ _Ν _^ Ο _^/ _^ Λ _^ -Ι ' / _, _- _>^ - · _Ατ _* Λ _· _Β 9 ν < χην 1 _1 _*¦* _^ Τ * Λ ) // ν £ _* * 1 < Β _ιητατι , _ΙοΝιΜηουα V η 0 _ _- π ·· ' _^''' _ι ) λα 5 ! _^ 1 Ρ _^^ _^ α 00 _^ Μ € 30 διι κια Ιμ 1 _

Τίτλος Θέμα Σελίδα