Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ / GENERAL

 1. Οι όροι αυτοί διέπουν την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας αυτής και αφού τους διαβάσετε και εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους, παρακαλώ όπως μας κοινοποιήσετε την αποδοχή σας, κάνοντας κλικ πιο κάτω. / These terms govern the access and use of this website, and after you have read them, and provided you agree with their content, please notify us of your acceptance by clicking below.
 2. Σκοπός μας μέσω της ιστοσελίδας αυτής είναι, μεταξύ άλλων, η προώθηση της ελευθερίας της μετάδοσης πληροφοριών, η διασφάλιση της συνέχισης της υφιστάμενης και της παλιάς γνώσης μέσω της αρχειοθέτησης, για το περιεχόμενο της οποίας δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε ευθύνη, της ιστορίας και του πολιτισμού μέσω της ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης στην ψηφιοποιημένη πληροφόρηση, τον έντυπο Τύπο, το φωτογραφικό και άλλο επικοινωνιακό περιεχόμενο, όπως προνοείται από τον περί Τύπου Νόμο (Ν. 145/1989), ως τροποποιείται από καιρό σε καιρό. / Our aim through this website is, amongst others, to promote the freedom of information, to ensure the flow of present and past knowledge through archiving, for the content of which we do not assume any responsibility, of history and civilization through free access to digitised information, the printed Press, photographs and other communication contents, as provided in the Press Law (L. 145/1989), as amended from time to time.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ / INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 1. Το ΓΤΠ είναι ο ιδιοκτήτης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) της ιστοσελίδας αυτής καθώς και μέρους του περιεχόμενου της. / The PIO is the owner of the intellectual property rights (IPR) of this website, as well as part of its content.
 2. Η ιστοσελίδα περιέχει αρχείο του ΓΤΠ το οποίο έχει διαμορφωθεί σε μια βάση δεδομένων (Βάση Δεδομένων) και επιτρέπεται η χρήση της ΜΟΝΟ για ιδιωτικό ή ερευνητικό σκοπό που δεν αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε εμπορικό ή οικονομικό όφελος. / The website contains an archive of the PIO, which has been designed as a database (Database), and its use is permitted ONLY for private or research purposes which are not for direct or indirect economic or commercial advantage.
 3. Σε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη για χρήση άλλη από την προαναφερόμενη, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο communications@pio.moi.gov.cy για να συμφωνηθεί ειδική άδεια χρήσης. / In the event that there is a need for a use other than the afore-mentioned, you will need to contact communications@pio.moi.gov.cy in order to request a special licence.
 4. Επιπρόσθετα και δεδομένου ότι η Βάση Δεδομένων περιέχει έργα των οποίων τα ΔΠΙ δεν ανήκουν στο ΓΤΠ, θα πρέπει να απευθύνεστε στους ιδιοκτήτες αυτών (το όνομα των οποίων φαίνεται στα έργα αυτά) για να συμφωνηθεί ειδική άδεια χρήσης. / In addition, and given that the Database contains works the IPRs of which do not belong to the PIO, you will need to contact their owners (the names of whom are visible on the works) in order to request a special licence.
 5. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν διάφορα εγγεγραμμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στο ΓΤΠ. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτά μόνο για σκοπούς αναφοράς στο ΓΤΠ. / The website contains various registered trade marks that belong to the PIO. You may use these only for the purposes of referring to the PIO.
 6. Μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο (hyperlink) που οδηγεί στην ιστοσελίδα μας με αναφορά στο ΓΤΠ. / You may create a hyperlink leading to our website, making reference to the PIO.
 7. Παρακαλώ σημειώσατε ότι οποιαδήποτε μη αδειοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση της ιστοσελίδας, της Βάσης Δεδομένων ή του περιεχομένου αυτής, εκθέτει το εμπλεκόμενο άτομο σε αστική και ενδεχόμενα ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τον περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1976 (Ν. 59/1976) ως τροποποιείται από καιρό εις καιρό. / Please note that any unlicensed access or use of the website, the Database, or the content thereof, exposes the concerned person to civil and possibly criminal liability, in accordance with the Copyright Law of 1976 (L. 59/1976), as amended from time to time.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ / PERSONAL DATA

 1. Αντιλαμβάνεστε και αποδέχεστε ότι, για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας βάσει των όρων αυτών, καθώς και για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, υφίσταται ενδεχόμενο να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα τα οποία σχετίζονται με εσάς. / You acknowledge and accept that, for us to be able to perform our obligations on the basis of these terms, as well as for archiving purposes in the public interest or for scientific or historical research purposes, there is the possibility of our processing personal data that is related to you.
 2. Αναφορικά με τέτοια δεδομένα, αναλαμβάνουμε να τηρούμε τις πρόνοιες του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) και του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου του 2018 (125(I)/2018), όπως τροποποιείται από καιρό σε καιρό, και πιο συγκεκριμένα ότι τα δεδομένα / In relation to such data, we undertake to comply with the provisions of the General Data Protection Regulation (2016/679) and the Law providing for the Protection of Natural Persons with regard to the Processing of Personal Data and for the Free Movement of such Data of 2018 (Law 125(I)/2018), as amended from time to time, and more particularly that the data:
  1. Θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς των όρων αυτών, / shall be processed only for the specific purposes of these terms,
  2. δεν θα τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας με τρόπο που να μη συνάδει με τους όρους αυτούς, / shall not be further processed in a manner incompatible with these terms,
  3. θα είναι ακριβή και, όπου χρειάζονται, ενημερωμένα, / shall be accurate and, where necessary, be kept up to date,
  4. δεν θα τηρούνται για περισσότερο χρόνο απ’ ό,τι χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων μας βάσει των όρων αυτών. / shall not be kept for longer than is necessary for the discharge of our functions under these terms.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ / APPLICABLE LAW AND COMPETENT COURTS

 1. Αυτοί οι όροι πρόσβασης και χρήσης διέπονται από τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας της οποίας τα Δικαστήρια έχουν αρμοδιότητα για οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά σε ή σχετικά με αυτούς. / These terms of use and access are governed by the Laws of the Republic of Cyprus of which the Courts have jurisdiction for any issue or dispute arising out of or in relation to them.

© 2020 Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.