Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1950-04-29

ρα ος σχολῆς µας, σᾶς τονίζει, κα -- ΟΔΟΣ ᾖΠξΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΤΗΛΕΦΟΝΑ ΄ Ὑπεύθυνος --- Διευθυντὴς ΔΙ ΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ Γραφεῖ 297. Τ.Κ. 540 --- Λευκωώσια β α ΑΡΙΘΜΟΣ 5 ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΠΕΝΑ 587 σοαντσμ-σσσο-- τϱί ΜΛΘΗΤΕ Σ ΤΗΣ ΛΙΓΛΙΚΗΣ ΙΑΛΠΛῃΣΤΕ ΚΛΙ ΛΥΝΛΜΗΣΤΕ ΤΑ ΜΕΙΛΠΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΛΕΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΝΕ ΤΗΝ ΙΑΧΗ: ΖΗἴΩ Ἡ ΕΝΩΣΗ. ΚΑΤΩ Οἱ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ.ΖΗΤΩ Ἡ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 3Η Α.Ε. ὁ κυθερνήτης ἐπισκέπτε- και σήµερα τὴν ᾽Αγγλικὴ Σχολή, Μὲ «εὐκαιρία αὐτῃη, Ἀ δηµοκρα- : η τῆς σχολῆς, μᾶς ἕ- οι πρὸς δημοσίευση τὴν πιὸ κά- Ἕω ἐπιστολή, ποὺ ἀπευθύνεται πρὸς «ὐλ κυθερνήτη : . κ ί ῆἃς σημερινῆς «ἀμὲ εὐκαιρία τη μερινῆ ὅὰς ἐπίσκεψης στὴ σχολή µας, . ἡ µας ὀργάνωση διερµη: αὰ συναισθήματα ὁλόκλη- ἑλληνικῆς μαθητικῆς νεο: µέσό σας πρὸς τὴν ἀγγλικὴ τοῦ ἐργατικοῦ κόμματος, ὅτι διαμονὴ τῶν Αγγλων στὴν Κύπρο, ὡς κοβιάρχν, ἀποτελεῖ πα- ράδ τῶν ἀρχῶν ἐκείνων, ποὺ ὁ γλικὸς λαὸς χρησιμοποίησε ὡς λά- ερικὸ 6 ὃν τελευταῖσο πόλεμο ἐνάντια η ὅ »Ὁ κυπριακ ασισμδ. λαός, ἐξοχώτατε, ἔστειλε 20.000 ἐθελοντὲς ἐνάντια στὸ ισµό, στὰ µέτωπα τῆς Γαλ- τος Ἓλλάδας, Ιταλίας καὶ Λι- εύης, α ποὺ καὶ αὐτὸς ὁ Γου- ἔνστων έρταυ. ἐπαίνεσε κατὰ τὴν ἐπίσκ που ἐδῶ στὴν ἨΜύπρο τὸ 1943, ε[]ιστεύσοτέ µε», εἶπε, «μετὰ πὸ «έλος τοῦ πολέμου τούτου, τὸ ὅ- νοµα τῆς Κύπρου θὰ περιλαμδάνε- ται εἰς τὸν κατάλογον ἐκείνων, ποὺ κατέστησαν ἄξιοι ὄχι µόνο τῆς Βρεττανικῆς Κοινοπολιτείας τῶν ἑ- θνῶν, ὄχι µόνον τῶν ᾿Ηνωμένων λα- ὤν, οἱ ὁποῖοι τώρα συμπολεμοῦν, ἀλλὰ--ὡς ἀκραδάντως καί πῶν μελλοντικῶν γενεῶν τῆς ἀνθρω- ». Πολλοὶ ἀπ᾿ αὐτοὺς ἔπεσαν στὰ πεδία τῶν μαχῶν, ποτίζοντας ἕἔ- τσι τὸ δέντρο τῆς λευτεριᾶς, μὲ τὴ « μοναδικὴ ἐλπίδα, πὼς ἔτσι συνέόδαλ- Τέλειωσε ὁ πόλεμος καὶ ἀντὶ νὰ πάρουμε τὰ λευτεριά µας, νὰ ἕνω- θοῦμε μὲ τὴ μάνα Ἑλλάδα, ὁ ἀγ- γλικὸς. ἰμπεριαλισμὸς περισσότερο μᾶς σφίγγει τὶς ἁλυσίδες, 'Ἡ Κύ- προς µας, ἕνα εἰρηνικὸ νησί, ποὺ γιὰ χράνια τώρα δὲ γνώρίσε τὸν πόλεμο, µεταξάλλεται σὲ πολεμικὴ δάση τῶν ᾿Αγγολαμερικάνων πολε- µοκαπήλων ἑἐνάντια στὴ µεγάλη χώ- ρα τοῦ σοσιαλισμοῦ, τὴ Σοδιετικὴ “Ενωση καὶ τὶς Λαϊκὲς Δημοκρατίες. Ο γεώργικός µας κόσμος, ἡ καρδιὰ τῆς οἰκονομίας µας, δρίσκεται σὲ ἀπελπιστικὴ θέση πουλώντας τὰ προ- Ἰόντα του σὲ ἐξευτελιστικὲς τιµές, οἱ δὲ ἄνεργοι φτάνουν τὶς 5 χι- λιάδες. ο ν᾿ Αλλά, ἐξοχώτατε, ἕνας λαὸς σὰν τὸ δικὀ µας, ἀδελφὸς τῶν ἡμιθέων τῶν Θερμοπυλῶν καὶ τοῦ Λλαραθῶ- νος, τῶν Γλαταιῶν καὶ τῆς Σαλα- µίνας, ἀδελφὸς τῶν ἀνθρώπων ἐ. κείνων, ποὺ γράψανε τὶς ἐπικὲς σε- λίδες τοῦ 1821 καὶ 1941, δὲ θὰ πάψει οὔιε στιγμµὴ ἀπὸ τοῦ Υ᾿ ἆ- γωνίζεται γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς πανάκριθής του λευτεριᾶς. ΣγΔίπλα µας, συµπαραστάτες µας στὸ δύσκολο, ἀλλὰ ἱερὸ µας ἀγώνα στέκουν τὰ ἑκατομμύρια τῶν ἀνθρώ- πών ἐκείνων, ποὺ πραγµατικἁἀ ἀγω- νίζονται γιὰ τὴ λευτεριὰ καὶ τὴν εἰρήνη σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο. »ξδ᾽ αὐτὸ τὸν Ἱερὸ µας ἀγώνα πρῶτοι ἐμεῖς οἱ µαθητές, τὸ κα- µάρι τῆς πατρίδας µας καὶ τοῦ λα: οῦ µας, θὰ δώσουμε τὴν κάθε θυσία, ποὺ χρειάζεται. ---κΚάτω οἱ πολεμικὲς θάσεις. --Κάτω οἱ ἐγκληματίες (μπεριαλι- στές, ποὺ προετοιμάζουν µιὰ νέα παγκόσμια ἀνθρωποσφαγή, --Ζήτω τὸ παγκόσμιο μέτωπο τῆς λαν ν µατοποίηση τοῦ προ- ο. ὅδοι. τοῦ λαοῦ µας, ν »Ενώσή µας μὲ τὴ Μάνα Ἑλλάδα. δημοκρατίας καὶ τῆς εἰρήνης. --ᾷήτω ἡ Ενωση». ΘΛΑ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Η. ΠΕΟ ΚΛΛΕΙ ΤΟΙΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤ ΛΑΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕρΑΝνὺ :Ἡ ΠΕΟ ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη διακήρυξη γιὰ τὸν ἐθνικὸ ἔρανο : «Συνάδελφοι ἐργάτες, ο: Ὁ ἐθνικοαπελευθερωτικὸς ἀγώ- νας τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ ἀνεθαινει µέσα στὸν τελευταῖο Χρόνο χάρη στο συνεκἢ καὶ σταθερὸ αγώνα της λαϊ- κῆς παράταξης. Ὁ ἱμπεριαλισμὸς ὕρίσκεται σιριµωγµένος κάτω ἀπὸ το ἀμείλικτο κατηγορῶ τοῦ λαϊκοῦ δη- µοψηφίαµατος καὶ τοῦ ἱστορικοῦ ὐ- πομνήµατος µας πρὸς τὸν ΟΗΕ. Σ᾿Εξέχουσα θέση στὸ ὀργανωμένο λαϊκό µας µέτωπο, καὶ στὸν άσιάλ- λακτο ἀντιμπεριαλιστικὸ ἀγώνα ποὺ «διεξάγει, κατέχει ἡ κυπριακὴ έργα- πικὴ τάξη μὲ τὶς καλὰ ὀργανωμέ- καὶ μαχητικὲς ὀργανώσεις της, αὐτὴ ἀκριθῶς τὴν πρωτοπυ:- πης θέση, ἡ ἐργατική µας η καθῃκο νὰ πρωτοστατη- ἡ παραπέρα ὀργάνωση και ἀνάπτυξη τοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ µας ἀγώνα. 5 , ΣἩ ἐθνική µας δράση στὸ ἐσώ- καὶ στὸ να, ας. ν᾿ ἀναπτυχθεῖ στὸν στο θαθμὸ µέσα σ᾿ αὐτὸ τὸ χρόνο. 'Η γραµµή, ποὺ Ἡ .λΐχ ἳ { χαράχθηκε ἀπὸ τὴ Λαϊκή µας Παρά- Σέη ολ πρὶν ἀπὸ τὸ δημοψήφισμα παραμένει σἀν' ἡ μοναδικὰ σωστὴ Χ γραμμὴ στὴ σημερινὴ περίο- δο. Εἴναι ἡ γραμμὴ πρὸς κινητο- ποίηση τῆς παγκόσμιας δημοκρατι- χῆς γνώμης ὑπὲρ τοῦ δίκαιου ἀγώ- γα µας, ἡ γραμμὴ πρὸς τὸν ΟΗΕ. Τὸ ἀμείλικτο κατηγορῶ τοῦ κυπρια- κοῦ λαοῦ, ποὺ ἀρχίζει νὰ στενοχὠ: ρεῖ σοξαρὰ τὸν ἱμπεριαλισμό, πρέ- πει νὰ ἐπεκταθεῖ, νὰ γίνει κατηγορῶ τῶν παγκόσμιων ἐπίσημων κύκλων καὶ «ἃς κοινής γνώμης, 2Σὲ λίγες µέρες, ἡ Λαϊκὴ Ἐ- θνικὴ ἀποστολὴ ἀναχωρεῖ γιὰ τὸ ἑ- ἑωτερικὸ ἐπιφορτισμένη μ᾿ ἕνα ἱ- κὸ καθῆκο. Όλος ὁ δηµοκρα- Ἱκός µας λαός, μ᾿ ἐπικεφαλῆς τὴν πρωτοπόρα έργατιὰ µας ὀφείλει νὰ ἐγισχύσει ἀνώτατο δαθμὸ, οἱ- κονγομικἁἀ κοὶ ἠθικὰ τὴ Λαϊκή µας Πρεσθεία. Ὁ ᾿Εθνικὸς Λαϊκὸς Ἔρα- νος εἶναι ἕνα µεγάλο πολιτικό, ἐ: θνικὸ καθῆκο. Οἱ ἐργαζόμενες κυ- ῥίως µάζες, ἀπὸ τὰ ὑστερήματά ο. εἶναι ποὺ θὰ ὁπλίσουν οἴκονο- μικά τὴν Πρεσθεία µςα, Ἰαυτόχρονα μὲ τὴν ἀπέραντη ἠθικὴ ὑποστήριξη -ᾱ η, ποὺ τῆς δίνουν. » Τὸ ἐθνικὸ καθῆκο τῆς οἰκονομικῆς ς τοῦ ἀγώνα µας εἶναι . Δὲν εἶναι ἀρκετὴ ἡ δι- κή µας συνεισφορά, ἡ δική µας θὺ- σία. Τὸ καθῆκο µας εἶναι προπαντὸς καυῆκο ΟΡΓΑΜΔΣ ΗΣ του Λαϊκοῦ Ἓρανου, τέτιο, ποὺ νὰ πάρει τὸν πιο μαζικὸ πολιτικὸ χαρσκτηρα, Τὸ πνεῦμα τὴς ΠΡΟΛΕΙΩΕΙΑΔΙΤ Α- ΜΙΛΛΑΣ, πρέπει γὰ κυριαρχήσει στὴν καθηµερινὴ ὀργάνωση τοῦ ἐ- ράνου. Ὁ ἔρανος πρέπει νὰ συνόυα- στεῖ μὲ 'τὴ διαφώτιση τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν ἐργαζομένων πάνω στὸ ὅα- θύτερο νόηµα, πάνω στὴ µεγάλη ση- µασια, που ἔχει ἡ δουλειὰ τῆς Πρε- σθείας µας) στὸ ἐξωτερικό, Ηρώτο- πόροι σ΄ αὐτὸ τὸ κασηκο εἶναι ὅ- λοι οἱ ὀργανωμένοι προλετάριοι, ἄν- ὄρες καὶ γυναικες, μ᾿ ἐπικεφαλῆς ὅλα τὰ ἀνώτερα καὶ κατώτερα συν- τεχνιακά µας στελέχη. --Ὅλοι, λοιπὀν, στὸ καθῆκο γιὰ ἀνώτατη δυνατὴ ἐπιτυχία τοῦ ΄Ε- θνικοῦ Λαϊκοῦ µας ᾿Εράνου, --Ὅλα ζιὰ τὸν ἀγώνα, ὅλα γιὰ τὴ λευτεριά καὶ τὴν εἰρήνη. . Ἔκ τῆς Π.Ε.Ο.» Λευκωσία, 22)4)20. --Οἱ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΑΜ- ΜΟΧΩΣ ΤΟΥ ͵ ΒΑΡΟΣΙ, 28 (τοῦ ἀνταποκριτῃ µας).--Σ᾽ ἕκτακτη γενικὴ συνέλευ- ση τῶν μελῶν τῆς Ένωσης Μικρο- καταστηματαρχῶν τῆς πόλης µας, συζητήθηκε µέσα σὲ ἀτμόσφαιρα ἐν- θουσιασμοῦ τὸ ζήτημα τῆς ἐνίσχυ- σης τοῦ ἐράνου της Λαϊκῆς µας Πρε- σθείας. Παίρνοντας τὸ λόγο ὁ φ. Λ. Κατσιαούνης, ἀνάφερε στὴ συγκέν- τρωση, πὼς τὸ Διοικητικὸ Συμδού- λιο της Ε.Μ.Α. στὴν τελευταία του συνεδρίαση πῆρε τὴν ἀπόφαση νά έἑ- νισχύσει τὸν εθνικὸ ἔρανο δίδοντας ἀπὸ τὸ ταμεῖο του 30 λίρες. Τὸ πο- σὸ αὐτὸ ἐγκρίθηκε ὁμόφωνα ἀπὸ τὴ συνέλευση. Ὁ φ. Κατσιαούνης άνά» λη τοῦ Διοικητικοῦ Συµβουλίου δή- λωσαν τὸ ποσὸ τῶν {19. ᾿Επίσης ὁ φ. Κατσιαούνης εἶπε πὼς 23 µέλη τῆς Ε.ΛΛΑ., τῶν ὁποίων τὰ ὀνόματα δημοσιεύτηκαν στὸ «Νέο Δημοκρά- τη» δήλωσαν τὸ σεθαστὸ ποσὸ τῶν ςδΊ. Τελικὰ ὁ ὁμιλητὴς δήλωσε πὼς τὸ ποσὸ ποὺ δήλωσαν τὰ µέλη τῆς ΕΜΑ συμπεριλαμδανομένων τῶν 5 30 τοῦ ταμείου τῆς ΕΜΑ καὶ τῶν «19 τοῦ Διοικητικοῦ Συµδουλίου ἔφτασαν τὶς 136 λίρες. Ὅλοι οἱ πα- ρευρισκόµενοι δήλωσαν πὼς εἶναι ἕ- τοιµοι νὰ συνεισφέρουν ἀκολουθών- τας τὸ παράδειγµα τῶν ἄλλων συνα- δέλφων τους. ᾿Απὸ τὶς πληροφορίες ποὺ ἔχουμε µέχρι τῆς στιγμῆς Ἡ ἐἑ- παρχία ᾽Αμμοχώστου πρὠτοπορεὶ στὸν ἐθνικὸ ἔρανο. κ 0! ΟΠΛΔΟΙ ΤΗΣ ΛΕΞΙΑΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧΙΑΣ ΑΝΤΙΦΕΤΑ Οἵ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΣΥ- ΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΜΕ ΜΑΡΑΘΟΒΟΥΝΟΣ, 28 (τοῦ ἀν- παποκριτῃ µας).-- Τὴν περασμένη Δευτέρα, τε. συνέλευση στὸ οἵ- χηήµα τῆς ΠΕΚ τοῦ χωριοῦ µας, ἑ θέµα τὸν ἔρανο, ποὺ προκήρυξε ἡ νι γιὰ τὴν «Πρεσθεία» της. ὁ εσµα τῆς συζήτησης γύρω ἀπ᾿ αὐτὸ τὸ θέµα ταν νὰ τσακω: θοῦν καὶ ν᾿ ἀνταλλαγοῦν ἀνοίκειες ἀρώσεις µεταξύ τους. Τοῦτο προῆλθε ν υμία τῶν ἁπλῶν µε- λῶν νὰ συνεισφέρουν σ᾿ ἕνα τέτιο ο. Ὅταν κάποιο µέλος ἔκαμε ν παρατήρηση, γιατὶ νὰ γίνονται δυὸ ἔρανοι καὶ νὰ στέλλονται δυὸ Πρεσόεῖες, καὶ νὰ διασπῶνται ἔτσι οἱ δυνάµεις τοῦ λαοῦ µας, ἡ ἀπάν- τηση ποὺ πῆρε εἶναι ὅτι «κομμου: δε ος Αὐτὰ εἶναι τὰ χάλια τῆς εξιοφροσύνης, ποὺ ἳ καυ- χᾶται πως ἡ εώγει ἀγώνα γιὰ τὴν Ένωση. σ᾿ ἀντίθεση μὲ τὴ Λαϊκή µας Παράταξη, ποὺ ὅλα τὰ µέλη της συγεισφέρουν μὲ ἐνθουσιασμὸ στὸν ἔρανο, ποὺ προκήρυξε ὁ ΕΑΣ γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς λαϊκῆς Πρε- σδείας, τῆς πραγµατικἁἀ ᾿Εθνικῆς Πρεατείσς. Μόνο µέσα σὲ μιὰ µέρα ο ο. ἔφτασαν τὶς 533 ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ, 28 (τοῦ ἁἀνταπο: κριτῃ µας).--Στὸ χωριό µας πα- ρουσιάξεται ἐξαιρετικὴ κίνηση πρὸς ὑποστήριξη τοῦ ἐθνικοῦ ἐράνου. ΑΡ- ᾿χισαν ἤδη οἱ συνεισφορὲς ἀπ ὁτὰ η καὶ τὰ µέλη τῆς Λαϊκῆς Παράταξης, κ Ἡ ΕΥΚΑ, 286 (τοῦ ἀνταποκριτη µας) --Ζωηρὰ σχόλια γίνονται ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τῆς Λεύκας καὶ τοῦ Μαυροδουνιοῦ, σχετικὰἁ μὲ τὸν «»: θνικὸ ἀγώνα» ποὺ κάµνει ἡ έθναρ- κα τὴν περασμένη Κυρισκή, 22) }50, ἐθναρχία μέσον τοῦ ἀντι- προσώπου της στὴ Λεύκα, ἀποπειρα- κε γὰ προπαγανδίσει ὑπὲρ τοῦ ἕ- γιὰ τὰ ἔξοδα ποὺ θἀ κάμει ΦΑΝΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΛΑΙΚΟ ΕΡΑΝΟ ἡ ἀντιπροσωπεία της στὸ έξωτερι- κὸ γιὰ τὸ ἐθνικὸ ζήτημα, Άντι» πρόσωπος τῆς ἐθναρχίας γι᾿ αὐτὸ τὸ σκοπὸ ἦταν ὁ Γεώργιος Χ. Χρι: στοδούλου (ὄμπασιης) καὶ ἐκκλη” σιαστικὸς ἐπίτροπος Λεύκας, ὁ ὁ ποῖος ἀρνήθηκε ἐπίμονα νὰ ὑπογρά” Ψει τὸ ἑνωτικό µας δημοψήφισμα τῆς Ίδης τοῦ Γενάρῃ. ΗἩ ἄρνπση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἐπιτρόπου νὰ ὁ- πογράψει τὸ δημοψήφισμα καὶ ὁ ὅιν ορισμός του ὣς ἀντιπροσώπου της ἐθναρχίας γιὰ τὴν προπαγάνδα ὐ.- πὲρ «εθνικοῦ ἐράνου». ἦταν σὲ γώ ση τόσο στὴν ἐκκλησιαοτικὴ ἐπιτρο- πὴ ὅσο καὶ στοὺς λιγοστοὺς έθνικο- Φρονες τῆς Λεύκας. Οἱ Ἓλληνες κά- τοικοι τῆς Λεύκας καὶ Μαυροδοι- νιοῦ, οἱ ὁποῖοι ἀπέπεμψαν τὸν πιό πάνω ἀντιπρόσωπο τῆς ἐθναρχίας, ἀναρωτιοῦνται τὶ εἴδους ἐθνικὸ ἀγώ- να διεξάγει ἡ ἐθναρχία ὅταν σὲ γνώ. ση της ἀντιπροσωπεύεται µε τέτιου εἴδους πρόσωπα. ΞΕΡΟΣ, 2δ (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).- Ἡ ἐκκληοιαστικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ χωριοῦ µας, παρὰ τὶς ἔπανει- ληµµένες ὑποδείξεις τῆς Μητρόπολης Κερύνειας, ἀρνήθηκε νὰ ἐνεργῆσει γιά τὴ συλλουὰ χρημάτων. γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῆς πρεσθδείας της ἐέθναρ- χίας. Σ.᾽ ἐπιστολή της, ἡ ἐκκλησια- στικὴ ἐπιτροπὴ Ξεροῦ, ἀπαντᾶ στὴ Μητρόπολη, ὅτι, ἄν θὰ κάνει ἔρανο, θὰ τὸν κάνει γιὰ τὴν ἀνέγερση ἐκ- κλησίας στὸ χωριό. ΠΕΝΤΑΓΕΙΑ, 28 (τοῦ ἀνταποκρι- τῆ µας).--'Η ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτρο- πῆ τῆς Πεντάγειας. ᾽ἀναγκάστηκε νά διακόψει τὸν «ἐθνικὸ» ἔρανο τῆς δε- ξιᾶς, λόγω τῆς δυσφορίας τῶν κα- τοίκων τοῦ χωριοῦ, γιατὶ ἴσαμε στ” µερα ἡ Μητρόπολη Κερύνειας παρέ- λείψε νὰ λύσει ἱκανοποιητικὰ τὸ ζἡ- κ τηµα τῆς ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ. 0! ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ᾿ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ’ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΝΔΙΝΟ, 28 (Ρ.).--'Ο ὑπουρ: τῆς ᾿Εργασίας κ. Αϊζακς, δή” ε ερα στὴ δουλὴ, πὼς αὔ- Ριο ο ριυρῶσὴν ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Λονδίνου τὰ στρατεύματα, ἀλλὰ θὰ ἀρίοκονται σ’ ἐπιφυλακὴ σὲ πέ- Ρίπτωση ἀνάγκης. δήλωσε, ἐπίσης, πὼς μετὰ ἀπὸ σύσκεψη ἀντιπροσῶ πων τῆς συντεχνίας λιμενεργατῶν καὶ τῆς συντεχνίας μεταφορῶν μὲ Ἐν σώοι τῆς αωδέρήίσης, δα συμόου στοὺς εργυοῦ οι -ᾱ «δι στὶς ἐργασίας ν ουργὸς τῆς ᾿Εργασίας, δήλωσε, πὼς δρα οπαι άνακρίσεις γιά νὰ Ικαναποιηθοῦν ὅλες οἱ ὅυσα” ῥέσκειες, Δυὸ χιλιάδες ἀπεργοὶ ἆ’ ποφάσισαν σήμερα νὰ ἐπιστρέφουν στὶς ἐργασίες τους αὔριο, ΡΩΜΗ 286 (Ρ.)ι-- Μιλώντας χθὲς στὴν Ἰἰταλικὴ Δουλη ὁ σοασιαλιστὴς θουλευτῆς κ, Πέτρο Ὠέννι εἰσηγήθη- κε, πὼ ᾿(ταλία πρέπει νὰ ἐπιμένει στὴν ἀὐτοκυδέρνηση τῆς ἐλευθέρας ζώνης τῆς Τεργέστης, γιὰ νὰ προ: στατευθεῖ ὁ λαὸς ἁπὰ ὁποισδήποτε ξένη καταπίεση. αὉ Τίτο δήλωσε στοὺς δηµοσιο- γράφους πως δέχεται διευθέτηση του ζητήµατος τῆς εργέστης μέ κα τὶς προτάσεις του Γ. τοῦ κ. ο τῆς Ιταλίας Τολλιάττι ποὺ έκαµε τ 1946. κα ο ὐάκδες ἕς λα Ελ ας Ελ ΕΕ ΔΗΜ - εως! ηρσ Ὡς 4 Χιλ ΗΝ ΕΕΡΙΗΝΕ ΣΑΙ Σα 4 ΗΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 28. -- Τὸ πρα. κτορεῖο «Τὰς» µετάδωσς συνθήµατα τῆς Κ.Ε. τοῦ Κ.Κ. (Μπ.) τῆς Σο- θιετικῆς Ένωσης, γιὰ τὴ φετεινὴ πρωτοµαγίά. ᾿Ανάμεσα στὰ συνθή- µατα αὐτὰ εἶναι καὶ τὰ ἑξῆς. «ζή- τω ἢ πρωτομαγιὰ τοῦ 1950, µέρα ἀλληλεγγύης τῶν ἐργαζομένων ὅ- λου τοῦ κόσµου, µέρα ἀδελφωσύνης τῶν ἐργατῶν ὅλων τῶν χωρῶν». «᾿Αδελφικὸς χαιρετισμὸς σ᾿ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν εἰρήνη, τὴ δημοκρατία καὶ τὴ λευτεριά». «᾿Αδελφικὸς Χαιρετι- αμὸς στοὺς λαοὺς τῶν ἀποικιακῶν καὶ ἐξαρτωμένων χώρῶν, ποὺ ἀγω- γίζονται γιὰ τῇ λευτεριώὼ, «Ἔρυα- ζόμενοι ὅλων τῶν χωρῶν, ξεσκεπά- στε τὰ παλεμοχαρῃ σχέδια τῶν ἰμ- περιαλιστῶν ἐμπρηστῶν τοῦ πολέμου. Απλῶστε καὶ δυναμῶστε τὸ µέχώπο τῶν ὁπαδῶν τῆς εἰρήνης. 'Ἡ ὑπερά- απιση τῆς εἰρήνης, εἶναι ὑπόθεση ὅ- λων τῶν λαῶν τῆς γῆς». «Ζήτω ἡ φιλία μεταξὺ τῶν λαῶν τῆς ᾿Αγ- γλίας, τῶν Ενωμένων Πολιτειῶν ΓΙΑ την ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΞΑΧΑΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΥΖΙΟΥ Ὁ Μορφωτικὸς σύλλογος «Χαραυ- γὴ». τῶν πολυκατοικιῶν Λευκώσίας νεο ολή του πρὸς τὸ Διοικητὴ ὑποθάλλει ἐκ µέρους τῶν κατοίκων τοῦ συνοικισμοῦ ἔντονη διαμαρτυρία γιὰ τὴν ἀφυχρλόγητη ἀπόφαση τῆς κυθέρνησης ν ἐπεσκήσει τὴ ζά- χαρη καὶ τὸ ρύζι κατὰ 2ἱ0 Υρ. τὴν ὁκά. Τέλος, ζητεῖται ἡ ἀναθεώρηση τῆς πιὸ πάνω κυθερνητικῆς ἁἀπό- ασας. Σ ΚΥΛΛΟΥΡΑ, 28 (Τοῦ ἁνταπο- κριτῆ μσο) Μὲ πρωτοβουλία τῶν λα- ἵκῶν ὀργανώσεων τοῦ χωριοῦ µας κυκλοφόρησε καὶ ὑπογράφτηκε ὑπό- μύνημα πρὸς τὴ Διοίκηση, μὲ τὸ ὁ- ποῖο ἐκφράζεται ἡ διαμαρτυρία τῶν κατοίκων τῆς Σκυλλούρας γιὰ τὴν οὔξηση τῆς τιμῆς τῆς ζάχαρης καὶ τοῦ ρυξιοῦ καὶ Ἡ ἀπαίτηση τους γιὰ τὴν πτώση τῆς τιμῆς τῶν εἰἷ- δῶν αὐτῶν οκιακό στὸ προη- γούμενο της ἐπίπεδο, ΚΑΝΒΑΒΙΑ, 28 (Τοῦ ἀνταπο- κριτῇ µας) ᾿Η πλειοψηφία τῶν κα- τοίκων τοῦ Χῶριοῦ µας, δεξιοὶ καὶ ἀριστεροί, μὲ ὑπόμνημα τους πρὸς τὸ Διοικητὴ Λευκωσίας, διαμαρτύ- Ρονται γιὰ τὴν αὔξηση τῆς τιμῆς τῆς ζάχαρης καὶ τοῦ ρυζιοῦ καὶ ζητοῦν νὰ κατέθει ἡ τιμή τῶν δυὸ σὐτῶν εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης στὸ προηγούμενο της ἐπίπεδο. πω ὁ- ΦΑ ΤΟΥΦΕΜΚΙΞΟΝΤΑΙ οἵ ΠΕΡΙΠΑΑΝΕΟΟΜΕΝΕΣ ΑΦΙΓΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑ, 28 (Τοῦ ἀντοποκρι- τῇ µας) Σύμφωνα μὲ θετικές µας πληροφορίες, ἡ κυθέρνηση ἔδωσε ὁ- δηγίες νὰ τουφεκίζονται ὅλες οἱ ἆἁ- δέσποτες αἶγες ποὺ περιπλανοῦνται στὰ κυθερνητικἁἀ δάση. Γιά τὸ σκο- πὸ αὐτό, ἡ κυθέρνγηση θὰ δώσει στοὺς δοσκοὺς δεκαήµερη προειδο- ποίηση γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν α’γῶν ἀπὸ τὰ δάση, μετὰ τὴν ὁ- ποία ἐξουασιοδοτημένοι κυνηγοὶ θἀ περιέρχονται τὰ δάση καὶ θὰ τουφε- κίζουν τὶς αἶγες ποὺ θὰ συναντοῦν. Τὸ κρέας καὶ τὰ δέρµατα τῶν αἱ- γῶν αὐτῶν θὰ δίδονται στοὺς ϐο- σκοὺς σὰν ἀποζημίωση τους. “Όπως πληροφορούμαστε, στὰ δάση τῆς ἑ- παρχίας µας ὑπάρχουν πολλὲς τέ- Φερε, ἐπίσης, πὼς καὶ τὰ ἑπτὰ μέ τιες αἶγες, κυρίως στὴ δυτικὴ περιο- χἂ τῆς ἐπαρχίας, ---------πτκκ-ττκκ----δ--θ--θ-------------------------- ΚΟΙΣΝΕΣΝΙΚΗ ΖΕεΗ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Λοῖζος Κλείτου, ἀπὸ τὴν Παψή, καὶ δ. Πεζούνα Χρίστου, ἆᾱ- πὸ τὸ Λευκόνοικο, δώσανε ἁμοιθαία ὑπόσχεση γάμου. ὍὉ κ. Γεώργιος Σοφοκλέους, ἆ- πὸ -τὸν Τράχωνα, καὶ δ. Μαργα- ρίτα Β. Σιαουνᾶ, ἀπὸ τὸ Λευκό- γοικο, καὶ τώρα στὴ Νεάπολη Λευ- κὠσίας, δώσανε ἁμοιθαία ὑπόσχεση γάμου. Ὅ κ. ΧἈριστάκης ᾿Αχιλλέως, καὶ ἡ δ. ᾿Ανδριάνα Κύπρου, καὶ σἱ δυὸ ἀπὸ τὴν Πάνω Λακατάμια, δώσανε ἁμοιθαία ὑπόσχεση γάμου. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Ὁ κ. Καρακὶν Κουγιουμτζιάὰν καὶ ἡ δ. Μαρούλλα Γεωργίου, καὶ οἱ δυὸ ἀπὸ Λάρνακα, τέλεσαν χθὲς τοὺς ἀρραθῶνες τους. ΓΑΜΟΙ Ὁ φϕφ. Μιχάλης Κ. Ζάουρας καὶ ἡ δ. ᾿Αθηνά Χ΄΄ Γιάννη, τελοῦν τοὺς γάμους τους αὔριον Κυριακή, 30) 4)50, στὶς 3 µ.µ., στὴν ἐκκλησία Αγ. Τριάδας Γιαλούσας, καὶ προσ- καλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ φίλους νὰ παρευρεθοῦν. Οἱ ἅἁκ Λάρνακας κ. Κυριάκος Μαυροκορδάτος, καὶ ἡ δ. Σ ταυρούλ- λα Φρεναρίτου, τελοῦν τοὺς γάμους τους, αὔριον Κυριακή, 20)4)50, στὶς 10.30΄ π.μ., στὸν ἱ. Υ. 'Ἁγ. Φσανε- ῥρωμένης Λάρνακας, καὶ προσκαλοῦν τοὺς συγγενεῖς καὶ Φίλους, ὅπως παραστοῦν. Οἱ νεόνυμµφοι μετὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου, θὰ δεχθοῦν συγχαρητήριες ἐπισκέψεις στὴν οἰκία τους, ὁδὸς Μικολάου Λανίτη, ἀριθμὸς 19, Λάρνακα, καὶ ϐθ) ἀναχωρήσουν. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τὸν ἀγαπητόν µας Φίλο ᾿Ανδρέα Γ. Κκεττένη, ποὔδωσε ἁμοιθαία ὃ- πόσχεση γάμου μὲ τὴ δ. Νίτσα Δ. Μιχαηλίδου, συγχαίρουµε θερµά. Τάκης, ᾽᾿Αντρίκκος, Πεπές, Χάμφρεη, Γιῶρκος. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Διὰ τοῦ πολυτελοῦς ἀτμοπλοίου «Κυρήνεια» ἀνεχώρησαν σήμερον ἐκ Λεμεσοῦ κατ᾽ εὐθεῖαν δι’ Αὐστραλί- αν, 135 Κύπριοι µετανάσται. Ἐκ τούτων οἱ 54 ἀνεχώρησαν Φροντίδι τοῦ Τουριστικοῦ Γραφείου Λούης, τὸ ὁποῖον καὶ τοὺς ἐξησφάλισε τὰς σχε- τικὰς ἀδείας εἰσόδου. Ὡς άντιλαµ- θανόμεθα, µέσῳ τοῦ ἰδίου Γραφείου, ἀναχωροῦν ἐντὸς δεκαηµέρου καὶ ἄλλοι, 45 Κύπριοι µετανάσται. ΔΗΛΩΣ ΕΙΣ «Ὁ ὑποφαινόμενος Γεώργιος Πέ- τρου Τόουλου, κτίστης, ἀπὸ τὴν ᾿Ἁγ. Βαρθάρα (Λευκωσία), δηλώνω ὅτι παύω νὰ εἶμαι µέλος τῶν νέων συν- τεχνιῶν καὶ προσχωρῶ στὴ συντε- χνία οἰκοδόμων Κύπρου, τμῆμα Λευ- Κωσίας, παράρτημα Πέρα Χωριοῦ, ἡ ὁποία καὶ µόνη ἐξυπηρετεῖ τὰ ἑρ: γατικἀ συμφέροντα. Ὁ δηλῶν Γεώργιος Πέτρου Τόουλου Μάρτυρες : Πέτρος ᾽᾿Ασπρῆς, Μιχαὴλ Κελλάτης. Ἁγ. Βαρδάρα, 21)4)20. ΠΕΝΘΗ Πέθανε καὶ κηδεύθηκε στὶς 25)4) 1950 στὴ Λεμεσὸ ὁ Λέανδρος Νε: άρχου σὲ ἡλικία 17 ἐτῶν. Τοὺς οἱ- κείους του θερμῶς συλλυπούµεθα. ᾿Επὶ τοῦ σοροῦ του κατετέθησαν πλεῖστοι στέφανοι. ΕΥΚΑΙΡΙΑ Διατίθεται πρὸς πώληση ἀερο- δύναμος μὲ πύργον ᾽Αμερικανι- κῆς προελεύσεως Αμίο-ΗΕΠί κατάλληλος διὰ φωτισμὸν καφε- νείων καὶ συλλόγων καὶ διά γέ- µισµα παταριῶν, σὲ τιμὴ εὖκαι- ρίας. Γιὰ περισσότερες πληβοφο- ρίες ἀπευθύνεσθε Θ. Α. ΦΩΚΑ, ὁδὸς Τουτζάρπαση ἀρ. 7---8, Τηλ. 867, Λευκωσία. ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητὴς ) πρώτης τάξεως γιὰ νέαν ἑταιρεία στη Λεικωσία. Τὸ πρόσωπο αὖτο πρέπει νὰ εἶναι καλὰ γνωστὸ στὸ κοινὸ, καὶ νὰ ἔχει Υ:ώσεις Υιά τὰ καπνὰ, τὰ ὑφαντουργικα προ!- όντα καὶ τὴ ρουτίνα Ὁ Υραφει- ου. Αν διαθέτει αὐτοκίνητο θὰ εἶναι εἰς πίστη του. ᾿Απευθύνεστε: τκ, 540, Λευκωσία καὶ ἀναφξ- ρετε τὸ μισθὸ ποὺ ὑπολογ ίζστε νὰ παρετἒ ἩνεβΕΙΙ, ἃ Οο ΟΜΕΙΣΝΟ Ἔσεχ ες. ολ ΑΝΟΕΦΟΕΕΕΕςΟ) ΕςΟΛΕΛΙΑΣΤΟΣ τοι ΕΠΡΓΑΖΟΝΕΕΝΟΝ ΛΑΟΝ. Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΥΚΔΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ κΥπρο πλνεοι ο τε... (ΑΕΡΑ) τοΥ ΧΡΟΝΙΑΤ ᾿Εσωτερικοῦ ᾿Ἐξωτερικοῦ ΧΡΟΝΟΣ 2ος--ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 32] ΤΙΜΗ ι ΤΡΟΣΙ Δευχωσίοας ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 ΑΠΡΙΛΗ 1950 ᾗ .ΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 52. 6.0 Ε3.10.0 ἳ | καὶ τῆς Σαφθιετικῆς “Ένωσης, ποὺ ἀγωνίζονται γιὰ τὴν εἰρήνη σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο», «Κάτω ἀπὸ τὴ σηµσία τοῦ Λένιν καὶ κάτω ἀπὸ τὴν καθο- δήγηση τοῦ Στάλιν, ἐμπρὸς γιὰ τὴ νίκη τοῦ Κομμουνισμοῦ». ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 28. --- Τὸ πρα- κτορεῖο «Ελεύθερη Ελλάδα» µετά- δωσς προκήρυξη τοῦ Κ.Κ.Ε. πρὸς τὴν ἑληνικὴ ἐργατικὴ τάξη καὶ τὸν ἐἑληνικὸ λαό, ποὺ ἀνάμεσα στ’ ἆἅλ- λα λέει «Ἡ φετεινὴ πρωτομαγιὰ ἀρίσκει τοὺς ἐργάτες ὅλων τῶν χω- ρῶν ν᾿ ἀγωνίζονται ἐνάντια στὰ σχέ- δια τῶν ᾽Αμερικανοάγγλων ἵμπερια”- λιστῶν. ΄Η φετεινὴ πρωτομαγιὰ δρί- σκει τὸν ἑλήνικὸ λαὸ κάτω ἀπὸ τὴ µπότα τῶν ᾽Αμερικάνων καὶ τὴ Φα: σιστικὴ τυραννία. Σ τὶς ὃ τοῦ Μάρ- τη ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἀποδοκίμασε τὸ καθεστὼς τῆς μαύρης δικτατορίας. Σήµερα, ὁ Πλαστήρας, ποὺ διορί- στηκε πρωθυπουργὸς μὲ τὸ γνωστὸ ας τοῦ Γκρέϊντυ, νομιμοποιεῖ τὴν τυραννία. Διατηρεῖ τὸ Μακρο- νησι καὶ δηλώνει, πὼς δὲ μπορεῖ νὰ γίνει λόγος γιά γενικὴ ἀἁμνηστία, Οἱ ᾽Αμερικάνοι ἰμπεριαλισσὲς προ- παρασκευαζόµενοι γιὰ νέο πόλεμο δημιουργοῦν τὸν ἄξονα Βελιγραδίου --᾿Αθήνας, 'Ο λαός, ὅμως, δὲ θὰ ἐπιτρέψει νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ σχέδια τῶν ᾽Αμερικάνων πολεµοκα- πῄλων. Εργάτες καὶ ἐργάτριες | τὴν πρωτομαγιὰ διαδηλῶστε τὴν ἆ- πόφασή σας νὰ µαταιώσετε τὰ πο- λεμικὰ σχέδια τῶν ἰμπεριαλιστῶν. ᾿᾽Αγωνισθεῖτε γιὰ τὴ ζωή σας. ᾿Α- γρότες καὶ ἀγρότισσες, διαδηλῶστε τὴν ἀπόφασή σας ν᾿ ἀγωνισθεῖτε δί- πλα στοὺς ἐργάτες γιὰ τὰ δικαιώ- µατά σας. Τὴν πρωτομαγιὰ ὄροντο- Φφωνάξετε « --Νὰ κατασνπθες τὸ Μακρονήσι καὶ τ᾽ ἄλλα κάτεργα. --ΒΝὰ καταργπθοῦν ὅλα τὰ ἔἕκτακτα Φασιστικἁὰ µέτρα. --Νὰ δοθεῖ γενικὴ ἀμνηστία. ---ψωμὶ οτοὺς πεινασμένους. --᾽Ανεξαρλησία. --Εἰρήνη στὴν “Ελλάδα καὶ σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο». δΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 28. -- Ὅπως μεταδίδει τὸ πρακτορεῖο «᾿Ελεύθέρη Ἑλλάδα», κυκλοφόρησε στην ᾿Αθή- να καὶ ἄλλο φύλλο τῆς παράνομης ἐφημερίδας « Αδούλωτη ᾿Αθήνα», Σ τὴν ἐφημερίδα δημοσιεύεται ἄρ- θρο μὲ τὸν «τλο «Πρωτομαγιά 1950, µέρα ἑξόρμησης ον καινούργιους ἀγῶνες». Σ τὸ ἄρθρο αὐτό, ἀναφέ- ρονται οἱ προετοιμασίες τῶν λσῶν τῆς Σοδιετικῆς Ενωσης καὶ τῶν Λαϊκῶν Δημοκρατιῶν, γιὰ τὸ γιορ- πασμὸ τῆς πρωτομαγιᾶς, καθὼς καὶ οἱ προετοιμασίες τῶν ο στὶς καπιταλιστικὲς χῶρες. τὴν έφημε- ρίδα, δημοσιεύεται, ἐπίσης, ἄρθρο ιὰ τὴν κυδέρνηση Πλαστήρα, στὸ το τονίζονται οἱ προεκλογικὲς ὃ- ποσχέσεις τῶν κυδερνητικῶν Ἠγετῶν καὶ ἡ ἀθέτηση τῶν ὑποσχέσεων αὖ- τῶν µετεκλογικά. Σ τν ἐφημερίδα, δημοσιεύονται καὶ τὰ ἑξῆς συνθήµα- τα: «Πρωτομαγιά, µέρα πάλης γιὰ τὴν κατάργηση τοῦ Μακρονησιοῦ καὶ τὴν παραχώρηση γενικῆς ἀμνηστί- ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΛΙΡΙΛ ΤΗΣ ΠΡΗΤΟΜΛΠΙΛΣ Χτές, ὁ διοικητὴς Λευκωσίας, ἆᾱ- πάντησε στὴν αἴτηση τοῦ Τμηματι- κοῦ Συµθουλίου τῆς ΠΕΟ, γιὰ πα- Ρραχώρηση ἄδειας γιὰ τὸν πρωτοµα- γιάτικο γιορτασμὸ στήν πρωτεύουσα. Ὁ. διοικητὴς ἐπέτρεφε τὸν πρωϊνὸ καὶ τὸ νυκτερινὸ γιορτασμὸ στὴν «Όαση», τὴ χρήση µεγαφώνων καὶ τὴν παρέλαση ἀπὸ τὸ συντεχνιακὸ οἴκημα πρὸς τὸν τόπο τῆς συγκέν- τρωσης, μὰ δὲν παραχώρησε ἄδεια γιά τὴν παρέλαση ἀπὸ τὴν «Όαση» πρὸς τὸ συντεχνιακὸ οἴκημα μετὰ Ἡ λήξη τῆς πρωϊνῆς συγκέντρωσης. Δὲν παραχώρησε, ἐπίσης, ἄδεια γιὰ τὴν χρήση συνθηµάτων καὶ πλακάρτς στὴν παρέλαση, κι’ ἀπαγόρευσε κά- θε συνθηµατολόγηση ἀπὸ τοὺς δια- δηλωτές. ᾿Αντιπροσωπεία τῆς ΠΕΟ ἀπὸ τοὺς φ. Δ. Γαλανὸ, Γ. Μηνᾶ καὶ Γ. Ἡρακλέους, ἐπισκέφθηκε χθὲς τὸ ἆ- πόγευµα τὰ γραφεῖα τῆς διοίκησης καὶ ζήτησε νά δεῖ τὸ διοικητὴ γιὰ νὰ συζητήσει τὸ ζήτημα. ᾿Απουσι” άζοντος τοῦ διοικητη δέχτηκε τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς ΠΕΟ ὁ δοηθὸς διοικητὴς κ. Κοντός, Ὁ φ. Δ. Γα- λανὸς τόνισε στὸ δοηθὸ διοικητή, πὼς δὲν ὑπάρχει κατὸ τὴν ἄποψη τῆς ΠΕΟ κανένας λόγος νὰ μὴ δο- θεῖ ἄδεια γιὰ ὁλόκληρη τὴν παρέ- λαση, ποὺ ἆλτησε ἡ ΠΕΟ. 'Ο 6οη- θὸς διοικητὴς ἐξήγησε πὼς ἁπου- σίαζε ὅταν ἐξεταζόταν τὸ ζήτημα κ΄ ὑποσχέθηκε νὰ θέσει τὸ ζήτημα μπροστὰ στὸ διοικητή. 3 ΣΑναπτύσσοντας τὶς ἀπόψεις τῆς ΠΕΟ γιὰ τὸ δεύτερο µέρος τῆς ἆ- παγόρευσης, ποὺ ἀφορᾷ τὰ συνθή- µατα καὶ τὰ πλακάρτς, ὁ φ. Δ. Γα- λανὸς, τόνισε » ᾿Αντιλαμξανόμαστε, πὼς ἡ κυδέρνηση τότε µόνο θὰ µπο- ροῦσε νὰ αἰτιολογήσει, ἔστω κι’ ἀπὸ τῆς πλευρᾶς της, μιὰ τέτια ἄρνηση, ὅταν Φάσιμα ὑπέθετε πὼς τὰ συνγθήµατα ποὺ θὰ ησιµοποι- ούνταν μποροῦσαν ον οτελέσουν πρόκληση γιὰ τὸ κοινό. Μὰ σ᾿ αὐ- μ4 τὴν περίπτωση τὰ συνθήµατα γιό «εἰρήνη», «λευτεριά», «διατήρηση τῶν κατακτήσεων τῆς ἐργατικῆς τά- ἔης», εἴμαστε θέθαίοι, πὼς εἶναι . συνθήματα, ποὺ δὲν ἀποτελοῦν πρό- κληση γιὰ κανένα. Ὅ δοηθὸς διοικητὴς ἀπάντησε, πὼς δὲν ἔχει ὑπόψη του τὸν ἐπιδι- ὠκόμενο ἀπὸ τὴν κυθέρνηση σκοπὸ καὶ ζήτησε νὰ τοῦ ὑποθληθεῖ κα- τάλογος πωθημάτων γιὰ νὰ τεθοῦν μπροστὰ στὸ διοικητή. Καὶ γιὰ τὰ δυὸ ζητήµατα ὑπό- 6αλε στὴ διοίκηση ἔγγραφο ὁ γραµ- µατέας τοῦ Τμηματικοῦ Συμδουλί- ου τῆς ΠΕΟ, φϕ. Γ. Ηρακλέους, καὶ σήµερα ἡ διοίκηση θὰ δώσει τὴν ἀπάντησή της. --Η ΝΕΟΛΑΙΑ Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς παγκόσμιας μέρας τῶν ἐργαξομένων, τῆς Ἰόκ- κινης Πρωτομαγιᾶς, ἡ Κ.Ε. τῆς ΔΟΝ, ἐξέδώσε τὴν πιὸ κάτω προ- κήρυέη ο. «Νέοι καὶ νέες τῆς Κύπρου, Βρισκόμαστε κοντὰ στὴ Μεγάλη ᾿Εργσατικὴ Πρωτομαγιά, τὴ μέρα, ποὺ συµδολίζει τὴν πάλη τῶν έργα- τῶν ὅλου τοῦ κόσμου ἑνάντια στὴν καταπίεση καὶ τὴν ἀδικία γιὰ μιὰ χαρούμενη κ᾿ εὐτυχισμένη ζωή. » Εκατομμύρια νέοι σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο, θὰ πυκνώσουν τὶς δυνάμεις τους, δίπλα στὴ µεγάλη στρατιὰ τῶν ἄλλων ἐργατῶν καὶ ἐργαζομέ- νων, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς φετεινῆς πρωτομαγιᾶς. Εκατομμύρια νέοι θὰ πάρουν µέρος στὶς πρωτοµαγιά- τικες συγκεντρώσεις καὶ διαδηλώ- σεις, μὲ τὸ σύνθημα. «ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΓΗΣ» |! Κάτω ἀπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς Παγκόσμιας ᾿Εργατικῆς 'Ὁμοσπονδί-' ας καὶ τῆς ΠΟΔΝ, τὰ Εκατομμύρια τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν νέων ο ὅλο τὸν κόσμο θἀ ἑνώσουν τὴ φωνή τους μὲ τὴ φωνὴ τῆς. Παγκόσμιας 'Επι- τροπῆς τῶν ὁὀπαδῶν τῆς ἑἰρήνης, ποὺ διακηρύττει. «Νάἀ τεθεῖ ἐκτὸς νόµου καὶ νὰ καταστραφεῖ τὸ ἀτομικὸ ὅ- πλο, σὰν ὅπλο μαζικῆς ἑξόντωσης τῶν ἀνθρώπων. Νὰ θεωρηθεῖ ἔγκλη. µατίας πολέμου ἡ κυθέρνηση, ποὺ πρώτη θὰ χρησιμοποιήσει τὸ ἁτομι- κὀ ὅπλο», «Εργαζόμενοι νέοι της Κύπρου, »Ἡ ΑΟΝ σᾶς καλεῖ σὲ μαζικὴ ή ΝΕΟΛΝΙΑ ΜΛΣ ΚΛΛΕΙΤΛΙ Σε ΕΝΤΟΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΑ ΕΒΝΙΚΗ ΛΕΥΤΕΡΙΛ Η ΚΥΒΕΡΝΗΙΗ ΒΕΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΠΛ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΛΣΜΟΙΣ καὶ συμμετοχὴ στὶς πρωτοµαγιάτικες ἐκδηλώσεις, ποὺ θὰ γίνουν σ᾿ ὅλη τὴν υπεο, Δόστε μὲ τὴ ζωντάνια καὶ τὸν ὄγκο σας τὴν πιὸ ἐπιδλητικὴ ἐμφάνιση. σ᾿ αὐ- τὲς τὶς κινητοποιήσεις. Διαδηλῶστε μας μὲ τὶς χιλιάδες τῶν ἄλλων ργατῶν τὰ κοινὰ σας αἰτήματα γιὰ Ψωμὶ, γιὰ κοινωνικἡ προστασία, γιὰ μόρφωση, γιὰ λευτεριὰ καὶ εἴρηνη στὸν τόπο. --Ζήτω ἡ µεγάλη ἐργατικὴ πρωτο: μαγιά, δρα πάλης καὶ συναδέλ- φωσης ὅλων τῶν ἐργαζομένων. --Ζήτω ἡ κυπριακὴ νεολαία, κινητοποίηση ποὺ μαχητικὰ ὠνίζεται γιὰ τὸ μέλ- λον της κ ιν τὸ μέλλον τῆς Κύπρου. --Ζήτω ἡ παγκόσμια ἑνότητα τῶν ἐργαζομένων στὴν πάλη γιὰ λευ- τεριὰ καὶ εἰρήνη. ΗἩ Κ.Ε. τῆς ΑΟΝ» --ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ ᾿Επίσης τὸ Τ.Σ. τῆς ΠΕΟ ᾿Αμ- µοχώστου,. μὲ διακήρυξή του, τονί- ζει τὴν ἐξαιρετικὴ σηµασία, ποὺ ἕ- χει ἡ Φφετεινὴ προτομαη γιὰ ὅ- λοὺς τοὺς ἐργάτες. «Ἡ ἑδραίωση τῆς εἰρήνης--ἀναφέρει ἡ διακήρυξη --εἶναι τὸ Δθασικὸ σύνθημα, ποὺ θέ- τει Μπροστά µας, μπροστά στοὺς ἐρ- γαζοµένους ὅλου τοῦ κόσμου. κα- λούμαστε ΄γι’ αὐτὸ σὀν ἐργατικὴ Ἡ ν᾿ ἀγωνιστοῦμε γιὰ τὴν έγκα- θίδρυση μιᾶς µόνιµης καὶ σταθερῆς εἰρήνης σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο. Παράλ- ληλα, ὅμως, ἐργατικὴ τάξη δὲν παύει νὰ διεκδικεῖ τὰ ὁασικά της αἰτήματα ὅπως εἶναι Ἡ λύση τοῦ ἀνεργιακοῦ προέλήματος, ἡ ἐγκαθί- ὄρυση προστατευτικῆς νομοθεσίας τά ὅλους τοὺς ἐργάτες, ἡ γενικὴ Φαρμογὴ τοῦ ἀΔώρου. καὶ τοῦ Τα: µείου Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων. Κα: λοῦμε ὅλους τοὺς ἐργότες τῆς ἸΑμ- µοχώστου--προσθέτει ἡ διακήρυξη-- νὰ πάραυν µέρος στὴν πρωτοµαγιά- τικη 24ωρῃη παναπεργία τῆς ἐρχό- µενης Δευτέρας. ᾿Εμπρὺς ὅλοι γιὰ πὸν πιὸ ἐπιθδλητικὸ γιορτασμὸ τῆς Πρωτομαγιᾶς. ᾿Εμπρὸς στὸν ἀγώνα γιά εἰρήνη καὶ λευτεριά». 0 ΛΑΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΛΕΜΕΣΟΣ, 28 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας).- Ὁ λαὸς τῆς πόλης καὶ ἐπαρχίας µας διαδηλώνει μὲ κάθε τρόπο τὴ συµπάθειά του πρὸς τοὺς ἀπεργοὺς οἰκοδόμους κι’ εἶναι ἀπο- Φασισµένος νὰ ἐνισχύσει οἰκονομικὰ τν ἀγώνα τους μέχρι τῆς τελικῆς γίκης. τρεῖς κουρεῖς τῆς πόλης µας ἆ- νέλαδαν νὰ ξυρίζουν δωρεὰν 26 ἆᾱ- περγοὺς μέχρι τέλους τῆς ἀπεργίας. “Η ΑΟΝ Κολοσσιοῦ, ἀγεδάζει αὔ- Ριον Κυριακή, 30)4)50, τὸ ἔργο «Διπλῆ θυσία» καὶ τὶς εἰσπράξεις θὰ τὶς διαθέσει γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῶν ἀπεργῶν. Παρόλες τὶς ἐνέργειες τῶν νεο- συντεχνιακῶν ἡγετῶν καὶ τὴν ἀντί- ὅραση τῆς δεξιᾶς, τὴν ὁποία ἁκο- λουθεῖ καὶ ὁ κλῆρος τῆς πόλης µας, οἱ ἀπεργοὶ μένουν ἀκλόνητοι στὸν ἀγώνα τους, μὲ πίστη γιὰ τὴν τε- λικὴ νίκη, , ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡ0ΠΘ [0ΎΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΚΤΙΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ “Ὅπως πληροφορούμαστε, ὁ κ. Χριστόδουλος Ροδοσθένης, δέρος έ- θνικόφρονας, ἀπὸ τὴν ᾽Αρμίνου καὶ τώρα κάτοικος Λεμεσοῦ, προσκάλεσε στὸ σπίτι του τοὺς ἐργολάδξους,στοὺς ὁποίους κηρύχθηκε ἡ ἀπεργία καὶ τοὺς ὑποσχέθηκε πὼς αὐτὸς εἶναι ἱκανὸς νὰ τοὺς προμηθεύσει ὅσους κτίστες χρειασθοῦν ἀπὸ τὸ χωριό του. ὍὉ κ. Χρ. Ροδοσθένης ἔφερε κι’ ἄλλους ἐργάτες ἀπὸ τὸ χώριό του νωρίτερα, ἀλλὰ δὲν ἔγιναν δε- κτοὶ ἀπὸ τοὺς ἐργολάθδους καὶ Υύ- ρισαν δυσαρεστημένοι στὰ χώριά τους. ΒΑΡΩΣΙ, 2686 (τοῦ ἀνταποκριτῃῆ µας).-- “Η πανεργατικὴ συνέλευση μμοχώστου, ἐνέκρινε μήνυμα ἀλ- λη γγύης πρὸς τοὺς ἀπεργοὺς Λε- μεσοῦ. Οἱ ἐργάτες ᾽Αμμοχώστου δια- Δεβαιώνουν τοὺς συναδέλφους τους στὴ Λεμεσό, πὼς θὰ τοὺς δώσουν κάθε δυνατὴ ἐνίσχυση. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ, 28 (τοῦ άντα- ποκριτῆ µας).--Σ ὑνεχίστηκε σήµερα μπροστὰ στὸν πταισµατοδίκη, κ. Χαρ. Πιερίδη, ἡ προανάκριση τοῦ φόνου τῆς Καλοψίδας, γιὰ τὸν ὁ- ποῖο κατηγορεῖται ὁ ᾿Αποστόλης Γε- ωργίου ᾿Αρσενικός. . Κατάθεσε πρῶτος ὁ γιατρὸς τοῦ νοσοκομείου ᾽Αμμοχώστου, κ. Χρι: στοδουλίδης, ποὺ εἶπε ὅτι ὁ θάνα- τος τοῦ θύματος προῆλθε ἀπὸ αἱ- µορραγία συνεπεία τραυμάτων τῶν «υριωτέρων αἱμοφόρων ἀγγείων τοῦ λαιμοῦ, τῶν πνευμόνων καὶ τῆς ἆ- ορτῆς. Σ υνολικἁἀ--πρόσθεσε ὁ κ. Χριστοδουλίδης---εἶχαν μπεῖ στὸ σῶῷ- µα τοῦ θύματος 1326 σκάγια. ᾽Ακολούθως κατάθεσε ὁ ὙΣτέλιος Γεωργιάδης, γυιὸς τοῦ θύματος. Αὐ- τὸς εἶπε, ὅτι τὴ νύκτα τοῦ ἑγκλή- µατος ἄκουσε τὸν πατέρα του γὰ φωνάζει ὅτι τὸν «ἔπαιξεν ὁ ᾿΄Αρσε- νικός». 'Ὁ Γεωργιάδης συνεχίζοντας πρόσθεσε, ὅτι ἄκουσε, ἐπίσης, τὸν πυροθολισμὸ καὶ εὐθὺς ἀμέσως Φω- νὲς τῆς μητέρας του, ποὺ κραύγαζε «Παναῖα µου τζαὶ παῖξαν τὸν τζύ- ρην σας». Τρίτος µάρτυς παρουσιάσθηκε ὁ Νικόλας Γεωργίου, γυιὸς τοῦ θύμα- τος, ποὺ κατάθεσε τὰ ἴδια μὲ τὸν προηγούμενο μάρτυρα. ν οκούθως, ὁ λοχίας Κ. Γιαννά- κης, κατάθεσε, ὅτι πῆγε τὴν ἐπο- µένη στὸ µέρος τοῦ ἐγκλήματος καὶ θρῆκε χαρτούτσιες Συνεχίζοντας ὁ λοχίας, εἶπε ὅτι ἔκαμε ἔρευνα στὸ σπίτι τοῦ πατέρα τοῦ κατηγορουµέ- νου, ὅπου δρΏκε τὸν κατηγορούμενο νὰ κοιμᾶται. Καταλήγοντας ὁ µάρ: τυς εἶπε ὅτι δὲ ὄρῃκε μα στὴν κα- τοχὴ τοῦ κατηγορουμένου, κ Κωστῆς δι Π, εἶπε. ὅτι τὰ µε- σάνυχτα τῆς νύκτας τοῦ ἐγκλήμα- τος εἶχε ἆγεῖ στὴν αὐλὴ τοῦ σπι- τιοῦ του, Συνεχίζοντας ὁ μάρτυς κατάθεσε, ὅτι ὕστερα ἀπὸ λίγο ἆἁ- κ Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ Τ0 ΦΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΨΙΔΑ ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΕΕΙΟ κουσε ἕνα πυροδολισμὸ στὴν αὐλὴ τοῦ θύμστος. «Κύταξα--συνέχισε-- καὶ εἶδα τὸν κατηγορούμενο νὰ θγαίνει ἀπὸ τὴν ξώπορτα τοῦ σκο- πωµένου. Τοῦ εἶπα: Τί ἔκαμες 'ο κατηγορούμενος τότε μοῦ ἀπάντησε «Σιώπα τζαὶ παίζω σε τζαὶ σένα». Συνεχίζοντας ὁ µάρτυς εἶπε ὅτι ὁ κατηγορούμενος στὸ ἀριστερό του Χέρι κρατοῦσε κυνηγετικὸ ὅπλο. “Ύ- στερα ἀπὸ τὴν πιὸ πάνω στἰχοµυθία κατέληξε ὁ µάρτυς- ὁ κατηνορούµε- νος ἔφυγε τρέχοντας. Αλλος µάρτυς κατάθεσε ὁ Κ. Δη’ µήτρη, ποὺ εἶπε, ὅτι δυὸ μήνες πρὶν ἀπὸ τὸ ἔγκλημα πΏγε μὲ τὸν κα: τηγορούµενο στὸ σπίτι τοῦ ᾿Ανδρέα Σάδδα, ὅπου ὁ μτηνορο ος πῆ- ρε ἕνα ὅπλο γιά νὰ διορθώσει, Ὁ Δημήτρης Ἠ. Παυλῆ -- ἄλλος µάρτυς--Κατάθεσε, ὅτι στὶς 95 τοῦ Μάρτη, ἔδωσε στὸν κατηγορούμενο δυὸ χαρτούτσιες. Ὁ κατηγορούμε- γος δὲν εἶχε ἄδεια κυνγπίου. Τελευταῖος µάρτυς κατάθεσε ὁ ἆᾱ- ξιωματικὸς τῆς ἀστυνοµίας, κ. Τε- ουφὶκ Φικρέτ, ποὺ εἶπε ὅτι στὸν ᾱ- στυνομικὸ σταθμὸ ᾽Αμμοχώστου, ἆ- πάγγειλε στὸν κατηγορούμενο κα- τηγορία γιὰ Φόνο, ἀλλ’ ὁ κατηγο- ρούμενος ἀπάντησε πὼς δὲν παρα- δέχεται. ὁ δικαστήριο παρέπεμψε τὴν ὃ- πόθεση γιὰ ἐκδίκαση στὸ κακουργιο- δικεῖο, στὶς ἃ τοῦ Μάη οσθο ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Σ ύμφωνα μὲ ἐπίσημη ᾱ- νακοίνωση, ἱδρύθηκε στὸ Καλὸ Χωώ- ριὸ (Λεύκας) ᾿Αρδευτικὸς σύνδε- σµος, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιτροπὴ ἁπαρ: τίσθηκε ἀπὸ τοὺς: Μεχμὲτ ᾿᾽Αλῆ Μουσταφᾶ, Νικόλα Πολυκάρπου, Φεχμὶ Μεχμέτ ᾿Αλῆ, ᾿Αλη Μεχμὲτ καὶ Θεοχάρη Θεοφυλάκτου. ΕΕ ΕΕΣ ΛΕΕΙ ἕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΤΟ Σο ΤΕΥΧΟΣ ΤΟΥ τοῦ ΟΕΕΚ ΟΥ «ΔΙΕΙΝΚΟΙΟΑ Έτ Β, ὃς ο ισως ΓΙΑ το ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ε.Α.Ε. 'Η Ε.Ε. τῆς ΕΑΚ Λάρνακας, κα- τάρτισε πρόγραµµα ἐπιθεώρησης 23 χωριῶν τῆς ἐπαρχίας µας γιὰ τὴν καλύτερη ἀντιπροσώπευση τους στὸ Δ΄ Παγκύπριο ᾿Αγροτικὸ Συνέδριο. Προψές, Πέμπτη, µέλη τῆς Ε.Ε. ἐ- πισκέφθηκαν τὰ χωριὰ Λειδάδια, ᾿Ο- ρόκλινη καὶ Πύλα, ὅπου ἀνάλυσαν τὴν ἔκθεση δράσης τῆς Κ.Ε. 'Ε- ξελέγηκαν, ἐπίσης, ἀντιπρόσωποι γιά τὸ συνέδριο. Οἱ ἐπιθεωρήσεις τῶν ἄλλων χωριῶν καθορίστηκαν ὡς ἑξῆς. 1) «ήμερα, Σ ἀόδατο, 238 Απριλίου, Μελίνη, Χ. Μιχαηλίδης, 'Οδοῦ, Χ. Μιχαηλίδης. 2) Αὔριον, μα 30 Απριλίου. Πυρκά. Π. Σ ιδερᾶς, Κόρνος, Α. Κυρίτσης, Μοσφιλωτή, Α. Κυρίτσης. 3) Τὴν ἐρχόμενη Τρίτη, 2 Μαΐου. Μαζωτός, Α. Μιχαηλίδης, ᾿Αναφωτία, Χ. Μι- Χαηλίδης, λα Α. Κυρίτσης, ᾿Αλεθρικό, Π. Σιδερᾶς, Μίτι, Γ. Λεδέντης, Περθόλια,. Φάνος ας τρη, ᾿Ορμήῄδεια, ΠΠ. Εὐαγγέλου. 4 Τὴν Τετάρτη, 3 Μαΐου: ᾿Αραδίππου, Κυρίτσης, Δρομολαξιά, Γ. Δε- άνου, Νεόφυτος Γρη- γορίου. 5} Τὴν Πέμπτη, 4 Μαΐου: Ἁγ. Θεόδωρος, Α. Μιχαηλίδης, Χοι- Ροκιτία, Π. Σιδερᾶς. πως φο----------------- ΕΕΔΙΚΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 9ΙΗΟΠΕΔΟ ΒΑΡΩΣΙ, 286 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).--Τὸ ἐπαρχιακὸ δικαστήριο τῆς πόλης µας ἄκουσε σήµερα τὴν ἆ- γωγή, ποὺ κίνησε ὁ συµπολίτης µας κ. Νικος Φλουρέντζος, κατὰ τοῦ κ. Γιάγκου Ψαρᾶ, καὶ μὲ τὴν ὁποία ὁ ἑνάγων ζητοῦσε 5450, ποσὸ ποὺ πληρώθηκε . ἀπ᾿ αὐτὸν γιὰ τὴν ἆ- ξία ἑνὸς οἰκοπέδου, καὶ 5200 ὡς ἀποζημίωση. Τὸ δικαστήριο διέταξε ὅπως ὁ ἐναγόμενος µεταθιθάσει τὸ οἰκόπεδο στὸν ἐνάγοντα µέχρι τῆς Ίης Ιουλίου, ἀφοῦ ὁ ἐνάγων πλη: ρώσει 5220. , ο ΠΑΡΑΣΥΡΦΗΚΕ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Νοσηλεύεται στὸ νοσοκομεῖο Λευ- κὠσίας, ἕνας ᾿Οθωμανός. ὀνομαζό- ἄενος Μεχμέτ, ποὺ παρασύρθηχκε προ- χθές, στὶς 4.30΄ μ.µ., ἀπὸ στρατιω- τικὸ αὐτοκίνητο, στὸ 3 μίλι τοῦ δρόμου Λευκώσίας-- Αμμοχώστου. Ὁ Μεχμὲτ ἐργαζόταν ὡς θοσκὸς στοῦ Τσιάππα, καὶ µετέδαινε ἐκείνη τὴν ὥρα μὲ τὸ γαϊῖδαρό του στὶς µάν- δρες γιὰ νὰ ἐργασθεῖ. 'Η κατόστα- σή του εἶναι σοδαρή, γιατὶ ἀκόμα ἀρίσκεται σὲ ἀφασία. ὴῃῃ---Ὁ- ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣάΠΟΣ ΝΨὲς ἔφθασε ι Λευκώσία καὶ παρέμεινε στὸ «Λήδρα Πάλας» ὁ δι- ἐυθυντὴς τοῦ ὑπουργείου Γεωργίας. κ. Ιωάννης Παλαιολόγος, ὁ ὁποῖος θὰ πάρει µέρος στὶς ἐπισκέψεις ποὺ ὀργανώνει στὴν Κύπρο ἡ ᾿Επιτροπὴ Τροφίμων καὶ Γεωργίας τοῦ ΟΗΕ. ΤΡΙΧΡΟΝΗ ΦΥΛΑΡΒΙΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑ. 28 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας).-- Ὁ ᾿Ἠλίας Κυρ. Κακουρῇ, ἀπὸ τὸ Βουνί, καὶ τώρα κάτοικος Κάτω Δικώμου, κατηγορούμενος, ὅ- τι εἶχε στὴν κατοχή του ἕνα κλοπι- μαῖο Φώδι, καταδικάστηκε σὲ τρία χρόνια φυλάκιση. Ὁ κατηγορούμε νος παρόλο, ποὺ εἶχε δεσμευθεῖ προ- ηγούµενα σὲ Ε50 ἐγγύηση γιὰ νά παρουσιασθεῖ ἐνώπιον τοῦ ἐπαρχια: κοῦ δικαστηρίου Λάρνακας παράλει- ε νὰ ἐμφανισθεῖ καὶ καταδικάστηκε ἐρήμην. Ὁ κατηγορούμενος εἶχε 18 προηγούμενες καταδίκες ἀπὸ μῆ- νες µέχρι 2 χρόνια φυλάκιση γιὰ κλοπὲς παρόμοιας φύσης, ΠΑΡΑΠΕΜΦΦΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΑΚΘΥΡΓΙΟΔΙΕΣΙΟ ΒΑΡΩΣΙ, 28 (Τοῦ ἀνταποκρι- τῆ µας) Οἱ Ναζὶ ᾿Αχμὲτ καὶ ᾿Αἵ- σὲ Γιουσούφ. ἀπ ν ᾿Αφάνεια, εεπαμομοι γιὰ κατοχὴ στρατι. ωτικῶν οφαιρῶν, παραπέμφθηκαν γιά ἐκδίκαση στὸ κακουργιοδικεῖο. ΥΠΕΡΛΣΠΙΣΤΗΝ ΤΗΣ ΕΡΗΝΙΣ” ΝΙΝΚΗΡΥΤΤΗ Τ0 ΕΝΛΙΞ0 ΚΟΜΜΕΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΙ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΗΣΗ) ΛΛΕλΦΙΚΟ ΧΜΡΕΤΙΣΜΟ ΣΤΒΥΣ ΜΑΒΥΣ ΤΩΝ ΛΠΙΙΜΙΝ ΚΛΙ ΤΗΝ ΕΞΛΡΤΗΜΕΝΗΝ ΧΡΟΝ’ ας «Μόνο μὲ τὴ γενικὴ ἀμνηστία θά δοῦμε τὰ παιδιά µας». «Μόνο στὶς γραμμὲς τοῦ ἐνιαίου δηµοκρα- τικοῦ μετώπου θὰ κερδίσουμε τὴ λευτεριά µας». «᾿Ὀργανωθεῖτε στὶς γραμμὲς τοῦ ἐνιαίου δημοκρατικοῦ μετώπου». ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 28. -- Ἡ Κ.Ε. τοῦ ᾿Εργατικοῦ Κόμματος Ρουμανί- ας, ἑνέκριν συνθήµατα γιὰ τὴν πρωτοµαγιά, ᾿Ανάμεσα σ’ αὐτὰ εἶνει αζήτω ἡ πρωτοµαγιά, μέρα διεθνοῦς ἀλληλεγγύης τῆς ἐργατικῆς τάξης καὶ ἐπιθεώρησης τῶν προλεταριακῶν δυνάµεων». «Ζήτω ἡ Ένωση τῶν Σ οδιετικῶν Σοσιαλισιικῶν Δημο- κρατιῶν». «Ζήτω ὁ σοδιετικὸς λαός, φικοδοµητὴς τοῦ σοσιαλισμοῦ». «Δό- ξα στὸν ἁκατανίκητο στρατὸ τῆς Σοξιετικῆς Ένωσης», «Δόξα στὸ κόμμα τοῦ Λένιν καὶ τοῦ Στάλιν τὸ κόμμουνιστικὸ κόμμα τῆς Σο Βιετικῆς “Ένωσης». «Ζήτω ὁ ὀργα- νωτὴς τῆς νίκης ἐνάντια στοὺς ἶμ- περιαλιστὲς, Στρατάρχης Στάλιν», ΤΑ ΕΠΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΡΓΙΑ.« ΣΤΗΝ κΥπρο Τὸ Γραφεῖο Δημοσίων Πλη . ριῶν σὲ ἀνακοινωθὲν του δίνει τὰ πιὸ κάτὠ στοιχεῖα γιὰ την στὸ Γραφεῖο ᾿Εξεύρεσης ἘἛρ' ο μὴ . Εἴχαν ἐγγραφεῖ κι ν πιὸ πόνω περίοδο ο νολικὰ ται πρό- σωπα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα 1118 στὴν ἐἑ- παρχία Λευκωσίας καὶ Κερύνειας, 1216 στὴν ἐπι ία Λεμεσοῦ, 97 στὴν ἐπαρχία μμοχώστου, 11058 στὴν ἐπαρχία Λάρνακας καὶ 375 στὴν ἐπαρχία Πάφου. Πλήρως ἄνερ- γοι, δηλ. ποὺ δὲν εἶχαν δουλειὰ γιὰ περίοδο πλέον τῶν 15 ἡμερῶν, ὃ- πῆρχαν κατὰ τὴν πιὸ πάνω περίοδο 31ο Λευκωσία καὶ Κερύνεια, 179 στὴ Λεμεσό, 207 στὴν ᾽Αμμό- Χώστο καὶ 188 στὴν Πάφο. Σ τὴν ἵ. ια περίοδο ταν μερικῶς ἄνεργοι νο ση Ανα ο στὴ αρωνειςι σ εµεσό, ν ᾽Αμμόχω: στο, 659 ση Λάρνακα καὶ 357 στὴν Πάφο. Επίσης εἶχαν ἐγγραφεῖ ἀλλ’ ἐργάζονταν ἤρως ἢ μερικῶς 56 στὴ Λευκωσία καὶ Κερύνεια, Ἰ44 στὴ Λεμεσό, 73 στὴ Λάρνακα καὶ 10 στὴν Πάφο. κίνηση ποιος πρίλη ΓΙΑ ΝΑ ΡΒΕΑΤΙΟΦΕΙ Τὸ ΔΙΜΑΝΙ ΔΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, 28 (τοῦ ἀνταποκρι- µας).-- ᾿Επισκέφθηκε αντ τὸ Δήμαρχο Λεμεσοῦ, συνοδευόμενος ἆ- πὸ τὸ Μηχανικὸ τῶν Δημοσίων Ἔρ- γων, κ. Λακερίδη, ὁ κ. Σ. Ρ. Ἔλλιοτ, ἀπεσταλμένος τῆς άγγλι- κῆς κυδέρνησης, γιὰ τὸ ζήτημα τῶν δελτιώσεων, ποὺ πρέπει νὰ γίνουν στὸ λιμάνι Λεμεσοῦ. 'Ο Δήμαρχος Λεμεσοῦ, δν Κ. Παρτασίδης, τόνισε στὸν κ. Ἓλλιοτ, ὅτι οἱ ἐκτεταμένης κλίμακας θελτιώσεις στὸ λιμάνι Λε: αεσοῦ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη, ποὺ δὰ ἐξυπηρετήσει τὶς εἰσαγωνικές, ἀλλὰ κυρίως τὶς ἐξαγωγικὲς ἀνάγ- κες τοῦ τόπου, Ὁ Ἀήῥαρκος πρό- σθεσε, ὅτι τὸ µεγαλύτερο µέρος τῆς παραγωγῆς τῆς παρδίας εμεσοῦ (Φιομηχανοποιηµένα καὶ μὴ προῖἴόν- πα τῆς ἀμπέλου, χαρούπια, ἑσπερι- δοειδῃ, γύψος, γόµα κ.τ.λ.) ἐξάγε- ται στὸ ἐξωτερικὸ καὶ πὼς οἱ έξα- γωγὲς τῶν προϊόντων αὐτῶν θὰ δι- ευκολύνονται περισσότερο καὶ θὰ ἆ- νοιγαν καλύτερες προοπτικὲς γιὰ τὸν τόπο, ἂν ἡ Λεμεσὸς ἀποχτοῦσε ἕνα συγχρονισµένο λιμάνι. Ὁ κ. ἝἛλλιοτ ἐνδιαφέρθηκε γιά τὰ έδια ρυµοτοµίας, ποὺ πιθανὸ νὰ εἶχε ὑπόψη του ὁ Αῆμος γιὰ τὴ λιμενικὴ περιοχή. Ὁ Δήμαρχος τοῦ παρουσίασε τὰ σχέδια ρυμµοτομµίας, ποὺ κατάρτισε Άημος καὶ ἑνέ- κρινε τελευταῖα ἢ κυθέρνηση. Τὰ σχέδια: αὐτὰ ἀφοροῦν ὁλόκληρη τὴ δυτικὴ πλευρὰ «τῆς πόλης, ἀπὸ τὸ λιμάνι ὣς τά ἐργοστάσια τῆς ΚΕΟ. ᾽Ανακοινώθηκε, ἐπίσης, στὸν κ. Ελ- λιστ, ὅτι Δημοτικὸ Σ υμθούλιο Λεμεσοῦ πρότεινε στὴν κυδέρνηση νὰ κτισθεῖ ἡ κοίτη τοῦ ποταμοῦ Γα- ρύλλη καὶ νὰ κατασκευασθοῦν στὶς δυὸ πλευρὲς τοῦ ποταμοῦ λεωφόροι, ποὺ θὰ καταλήγουν στὸ λιμάνι Λε- μεσοῦ καὶ θὰ χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴ μεταφορὰ γεωργικῶν καὶ ἄλλων προϊόντων στὸ λιμάνι. .0 κ. Ἕλλιοτ Εδειξε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρο γιἀ τὰ σχέδια αὐτὰ τοῦ Δήμου καὶ ζήτησε καὶ πῆρε ουρά τους. Εἶναι Χα: ρακτηριστικό, ὅτι ὁ κ. Ἕλλιοτ δή- λωσε, πὼς τὰ σχέδια αὐτὰ θὰ τὸν ἐξυπηρετήσουν πολὺ στὸν καταρτι- σμὸ τῆς ἔκθεσής του. Ὅπως πληροφορούμαστε, ὁ κ. ἝΕλλιοτ ἐπισκέφθηκε, ἐπίσης, χθές, τὴν περιοχὴ τοῦ λιμανιοῦ, καθὼς καὶ τὴν περιοχὴ τοῦ ποταμοῦ Γα- ρύλλη. “ο ϱΕΡΑΝΟΣ ΣΤΗ ΔΑΡΝΑΚΑ ΛΑΡΝΑΚΑ, 28 (Τοῦ ἀνταποκρι- τὴ µας) ᾿Απὸ ἔράνο διενεργηβέντα ὑπὸ τῆς ᾿Ὀργάνωσης Προοδευτικῶν ι Γυναικῶν Λάρνακας τὴν 22 τος εἰσ- πράχθηκε ποσὸν ὃ 34.18.0. Τὸ πο- σὸν τοῦτο διατέθηκε γιὰ τὴν άγο- ρὰ ὑφασμάτών γιὰ φτωχὰ κοριτσά- κια καὶ παπουτσιῶν γιὰ φτωχά παι- διά. Ηδη, δοηθήθηκαν 150 ἄπορα παιδιὰ καὶ θὰ παρασχεθεῖ ὀοήθεια καὶ σ' ἄλλα παιδιὰ ἁπόρων. Ἡ ἆᾱ- ξιέπαινη αὐτὴ ἐργασία τῆς ὌΌργά- νγωσης Προοδευτικῶν Γυναικῶν Λάρ- νακας ἐκτιμήθηκε ἀπὸ ὅλα γενικἀ τὰ στρώματα τοῦ λασοῦ τῆς πόλης μας. ο 9ο ο --υ--- ΜΙΕΡΑ ΝΕΑ Τὸ ἐφετεῖο ἄκουσε χθὲς τὴν ἔφε- ση τοῦ Μουχάµετ Ενις, ἀπὸ τὴ Λευκωσία, ἐναντίον ἀπόφασης τοῦ ἐἑ- παρκ σν δικαστηρίου, μὲ τὴν ὁ- ποία καταδικάστηκε νὰ πληρώσει στὸ Γεώργιο Λ. Λούκα, ἀπὸ τὸ Βα- ρώσι, «152 ὡς ἀγώγια γιά τὴ µε- ταφορὰ ἐμπορευμάτων. Ἰὸ ἐφετεῖο ὑποδίδασε τὸ ποσὸ σὲ 5110. --Σ ύμφωνα μὲ χθεσινὸ ἀνακοινω- θὲν τοῦ Γεωργικοῦ Τµήµατος, δόθη- καν στὶς 17 καὶ 18 τοῦ ᾿Απρίλη, σύντομα µαθήµατα γιὰ τὴν ἐκκόλα- Ψη καὶ τὴν ἐκτροφὴ τῶν ὀρνίθων. Δώδεκα πρόσωπα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα τὰ περισσότερα κατέχουν ἢ πρόκειται ν᾿ ἀγοράσουν ἐκκολαπτιχὲς μηχανὲς παρακολούθησαν τὰ µαθήµατα στὴν ἔπαυλη ᾿Αθαλάσσας. --Τὰ κυθερνητικἀἁ γραφεῖα θά κλείουν ἀπὸ τῆς 1.30 µ. µ. κάθε μέρα, ἐκτὸς τῆς Δευτέρας ὁπότε θἀ λειτουργοῦν καὶ τὸ ἀπόγευμα ἀπὸ τὶς 4 μέχρι τὶς 6 µ. µ. --Οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ Καζά- Φανι, εἰσέφεραν 13)- στὸ Ταμεῖο τοῦ Διοικητὴ Λευκωσίας, ὑπὲρ τῶν πληµ- μυροπαθῶν. --Ὁ ᾿Ανδρέας Χρίστου, ἀπὸ τὴν Ασσια, καταδικάστηκε ἀπὸ τὸ δι- καστήριο ᾽Αμμοχώστου σὲ Ε20 πρὀσ- τιµο, 534.7. Έξοδα καὶ ἀναστολὴ τῆς ἀδειάς του γιὰ 18 μῆνες, ἐπει- δὴ στὶς 20 ,τοῦ Γενάρη ἐπιθαίΐνοτας αὐτοκινήτου συγκρούσθηκε μὲ ἄλλο αὐτοκίνητο καὶ προκάλεσε σ᾿ αὐτὸ ζημιά 549.15.6. ΛΕΜΕΣΟΣ, 28 (Τοῦ ἀνταποκρι- τῃ µας) 'Ο ΠΜικόλας Χαραλάμπους Παφίτης, ἀπὸ τὸν Πύργο Λεμεσοῦ καταδικάστηκε σὲ 3 μῆνες Ῥάκιση γιατὶ κρατοῦσε μαχαίρι, ἑνῶ ὁ6ρι- σκόταν σὲ κατάσταση µέθης. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣ Η Εἰδοποιοῦνται ὅλα τὰ µέλη τὴς συντεχνίας ὑπαλλήλων κουρείων πὼς τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα μέρα τῆς ἐργατικῆς Πρωτομαγιᾶς, ὕ- στερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς ἐπιτρο- πῆς τῆς σωντεχνίας, θὰ ἀπεργή- σουν µόνο ὅση ὥρα διαρκεῖ ὁ ἑορτασμός. Καλοῦνται δὲ νὰ πα- ρευρεθοῦν ὅλοι στὴ συγκέντρωση. Πηρε ψηφῦ ΑΘΗΝΑ, 286. -- Κατὰ τὴ σηµε- ρινὴ συνεδρίαση τῆς Βουλῆς ἀπάν- τησαν οἱ Εκπρόσωποι τῆς κυθβέρνη- σης στοὺς προηγούμενους ὁμιλητές. :Ο Πλαστήρας ἀνάγγειλε τὴ συµφω- γία ὅπως ἀνταλλαγοῦν πρεσθευτὲς μεταξὺ Γιουγκοσλαξίας καὶ “Ἑλλά- δας. ᾽Ακολούθως μίλησε ὁ ὑπουργὸς Σ υντονισμοῦ, Τσουδερός, ὁ ὁποῖος κατηγόρησε τὶς προηγούμενες κυ- θερνήσεις τοῦ λαϊκοῦ κόμματος, ὅτι κατέστρεψαν οἰκονομικά τὴ χώρα. 'Ἡ προηγούµενη κυδέρνηση, εἶπε, δὲν παρέδωσε κανονικἁἀ τοὺς λογα- ριασµουὺυς τῆς χώρας. Ύστερα ἆ- πάντησε λεπτομερειακὰ ἀπὸ µέρους τῆς κυβέρνησης ὁ Παπανδρέου. ὍὉ Παπανδρέου ἀπέρριψε τὶς προτάσεις τοῦ κ. Σοφιανόπουλου γιὰ τὴν υἱο- θέτηση πολιτικῆς συνεργασίας μὲ τὴ Σοδιετικὴ Ενώση. Επίσης, ἀνα- φερόµενος στὸ ζήτημα τῆς γενικῆς ἀμνηστίας καὶ τῆς Μακρονήσου, δη. λώσε, πὼς ἡ κυδέρνηση δὲν εἶναι διατεθειµένη γ' ἀμνηστεύσει τὴν «ἢ- Ὑεσία τοῦ συμμοριτισμοῦ», οὔτε τοὺς «ἀμετανοήτους». Γενικὴ ἁμνη- στία, εἶπε, σηµαίνει ἀνασυγκρότη- ση τοῦ ἐχθροῦ καὶ σύνθημα ὁλοκλη- ρωτικῆς του ἐπίθεσης. 'Η Μακρόνη- σος, συνέχισε, πρύσηκε ὡς μµέτρον ἐπιεικείας (1). 'Ὁ σκοπός, γιὰ τὸν ὁποῖο ἱδρύθηκε δὲν ὄχει ἐκπληρωθεῖ. Στὴ Μακ νήσο, Εεἶπε, µεταφέρον- ταν ὅλοι οἱ «ἀποκτήσαντες ἐχθρικὴν συνείδησιν πρὸς τὸ ἔθνος», γιὰ νὰ «ἀναμορφωθοῦν». Οἱ τελευταῖες, ὅ- µως, ἐκλογές, συνέχισε, ἔδειξαν πὼς 0! ΨΕΣΙΝΕΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΕΣ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΡΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΨΕΥΤΟΒΟΥΛΗ ΕΝΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ μεγάλος ἀριθμὸς τῶν κρατουμένων κ ών Δημοκρατικὴ Παράτα- η. Αὐτὸ δείχνει τὴν ἐμμονὴ τῶν κρατουμένων στὶς πεποιθήσεις τους, γιὰ τὶς ὁποῖες μεταφέρθηκαν στὴ Μακρόνησο. 'Ο δασικός, λοιπόν, σκο- πὸς τῆς Μακρονήσου, πρόσθεσε ὁ Παπανδρέου, δὲν ἔχει ἐπιτευχθεῖ. 'Η Μακρόνησος θὰ διατηρηθεῖ καὶ βὰ διαλυθεῖ ἀργότερα γιὰ νὰ παύσει κιόλας ν᾿ ἀποτελεῖ «μέγα ἐπιχείρη- μα δυσφηµήσεως τῆς Ἑλλάδος», κα: τέληξε. ᾽Αναφορικά μὲ τὰ ἕκτακτα μα σσ καὶ τὰ ἕκτακτα µέτρα ὁ Παπανδρέου, δήλωσε, πὼς θά δια- τηρηθοῦν. 'Η κωδέρν ση, ὅμως, 6ρί- σκεται σ᾿ ἐπαφὴ µ' εστρατιωτικὴ ἡνεσίαν καὶ ὅταν διαθεξαιωθεῖ ὅτι αἐξέλιπε ὁ κίνδυνος κατὰ τῆς ἆ- σφαλείας τῆς Ελλάδος», θά λάδει τ ἀνάλογα µέτρα. Μετὰ τὶς ἀγορεύσεις τῶν κυδερ- γητικῶν ἐκπροσώπων διεξάχθηκε ψη- Φοφορία. Η κυβέρνηση «πῃρε 1490 ψήφους. ᾿Εναντίον της ψήφισαν 99. --᾽Απόψε ἐπέστρεψε ἡ ὑπουργικὴ ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὴ Μακρόνησο. χ Φφάσισε ν᾿ ἀπολύσει ἀπὸ τὸ ὥτο τάγμα 325 καὶ ἄλλες 303 γυναικες. Τὴν ἐρχόμενη ὄδομάδα θὰ ἑξετάσει τοὺς Φακέλλους καὶ ἄλλων ο.500 κρατουμένων. Όσοι κριθοῦν ἐπικίν- δυνοι θὰ περιορισθοῦν σὲ ξεχωριστὸ τμῆμα τῆς Μακρονήσου, ποὺ θά δι: ευθύνεται ἀπὸ τὸ υργεῖο Δημό- σιας Τάξης, ἢ τὸ ὑπουργεῖο Δικαιο- σύνης. ι Η.Ε., κ. Τρίγκδε Λῆ, ἀναμένεται νὰ τάσει αὔριο (σήµερα) στὸ Παρίσι, ου θὰ τὸν ὑποδεχθεῖ ὁ κ. ιου. μάν. Σὲ συνάντη πους θὰ συζη- τ σντι γιὰ, τὴ ώς ομτικὶ καὶ τὸ, ζήτημα τῆς ἄντιπ υσης τῆς Κίνας τὸν ΟΗΕ. Ψές, ὁ κ. Τρίγκέε Λῆ συναντήθηκε μὲ τὸν ὑφυπουργὸ τῶν ᾿Εξωτερικῶν, κ. Γιάγκερ, καὶ τὸν κ. Αττλυ. «Ο κ. Λῆ δήλωσε στοὺς άντιπρο- σώπους τοῦ Τύπου, πὼς στὶς 3 ἢ 4 τοῦ Μαΐου, ϐ) ἀποφασίσει ἂν θὰ έ- πισκεφθεῖ τὴ Μόσχα. Ὅταν ἕνας δημοσιογράφος τὸ ρώτησε ἂν ὁ δυ- τικὸς κόσμος πρέπει νὰ ἑτοιμάζεται γιὰ Οργανισμὸ Ενωμένων ᾿Εθνῶν χωρὶς τὴ Ρωσσία, ἀπάντησε «Αν χ. ΛΠΛΡΛΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΄Σ0ΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΙΟΝ ΟΗΕ -------ᾱ ΛΗΛΝΕΙ 0 ΤΡΙΚΕΕ Λή ΠΑΡΙΣΙ, 28, -- Ὁ Γ.Γ. τοῦ Ο. ἡ Ρωσσία ταν ἔξω ἀπὸ τὰ ἛἜνω- μένα Εθνηὸ ΟΗΕ δὲ θἀ ἤταν ὅπως προοριζόταν νὰ εἶναι--δὲ θὰ Ίταν «Ενωμένα Ἔθνη», ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 28. -- Ὁ πρόε- ὄρος Τροῦμαν συνεχάρη σήµερα τη- Ἀλεφωνικῶς τὸν κ. Χοῦδερ γιὰ τὶς δηλώσεις του, πὼς ι ν΄ «ἀνα. διοργανωθεῖ ΟΗΕ κατὰ τρόπο, ποὺ νὰ μὴ περιλαδαίνει τὶς κομ- μουνιστικὲς χῶρες ἢ τουλάχιστο νὰ ὀργανωθεῖ νέος αυνασπισμὸς κατὰ τοῦ κομμουνισμοῦ». Ὁ Τροῦμαν στὴν Πλεφωνική του συνομιλία μὲ τὸ Χοῦδερ χαρακτήρισε τὶς δηλώ- σεις του αὑτὲς ὡς κήρυγμα γιὰ τὸ συνασπισμὸ ὅλων τῶν «ἠθικῶν δυνά- μεων» ! | ΛΟΝΔΙΝΟ, 26 (Ρ ).--Τὸ Πολιτι- κὸ Γραφεῖο τοῦ Κ.Κ. ᾽Αγγλίας, ἐ: ξέδωσε σήµερα διακήρυξη, μὲ τὴν ὁποία καλεῖ Κάθε δηµοκράτη καὶ µέλος τοῦ Ὃ ον κινήματος τῆς ᾽Αγγλίας, νὰ διαμαρτυρηθεῖ ἐναντί» ον τοῦ νομοσχεδίου τῆς αὐστραλια- νῆς κυδέρνησης γιὰ τὴν παρανομία τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Αύ- στραλίας. Τὸ Κ.Κ, Αγγλίας καλεῖ τοὺς κ, ῆς λδρος κό ζη: τήσουν ἀπὸ τὴν κυδέρνηση τὸῦ Μέν- ζις ν᾿ ἀποσύρει τὴν πρότασή της. «Τέτια ἐλεεινὴ ἐπίθεση ἐναντίον τῶν πολιτικῶν ἐλευθεριῶν --- ναφέρει ἡ διακήρυξη τοῦ Κ.Κ.Λ.--δὲν ἔχει γί- γει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ καθεστῶτος τῶν Ναζί. Εἶναι ἐπίθεση ἐνάντια στὴν ἐμπροσθοφυλακὴ τῶν δυνάµεων τῆς εἰρήνης στὴν Αὐστραλία, ποὺ κ 0 ΒΡΕΤΙΑΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΖΗΤΕΙ Ν’΄ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Τ0 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Κ. ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ διενεργεῖ ἡ κυθερνῶσα τάξη τῆς Αὐ- στραλίας. Εἶναι µέρος τῶν πολεµι- κῶν προπαρασκευῶν τῶν λακέδων τῶν πολεμµοκαπήλων τῶν Ενωμένων Ποαλιχειῶν». Όπως μεταδίδεται ἀπὸ τὴν Αὐ- στραλία, ὁ νο σρο, ς ραδιοφω- νική του ὁμιλία, ἰσχυρίστηκε, πὼς ὁ λαὸς στὶ. ελκυτώσς ἐκλογὲς τοῦ ἔδωσε σαφῆ ἐντολὴ (ἱ!} θέσει ἐκτὸς νόµου τοὺς κομμουνιστές Ε1). Οἱ κομμουνιστές, εἶπε, φροντίζουν νὰ κάµουν ἐνιαῖο μέτωπο καὶ νὰ προ μοι ἐκεῖ ποὺ κρατοῦν ἐπίκαιρες κυδερνητικὲς θέσεις νὰ θλάψουν τὰ συμφέροντα τῆς χώ- ρας (1). Τὸ ἐργατικὸ κόμμα τής Αὐστραλίας δὲν ἀποφάσισε ἀκόμα ἂν θὰ ὑποστηρίξει τὸ νομοσχέδιο τῆς κυθέρνησης. ΠΑΡΙΣΙ, 28 (Ρ.).--Τὸ γαλλικὸ ὑπουργικὸ συμθούλιο ἀποφάσισε σή- µερα ν’ ἀπολύσει τὸν κομμουνιστὴ καθηγητὴ Φρετερὶκ Ζολιὸ Κιουρὶ ἁ- πὸ τὴ θέση του ὣς προέδρου τῆς ἐ- πιτροπῆς ἀτομικῆς ἐνέργείας. Ὁ κα- θηγητὴς Κιουρὶ διορίσθηκε ὡς πρό- εδρος τῆς ἐπιτροπῆς ἀτομικῆς ἐνέρ- γείας κατὰ τὸ 1946 γιά 5 Χρόνια. Τὸν τελευταῖο καιρὸ οἱ κύκλοι τῆς δεξιάς κι’ οἱ ἀντιδραστικὲς ἐφημε- ῥρίδες ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση ἐναντίον που καὶ ζητοῦσαν τὴν ἀἁπόλυσή του. 'Ο Κιουρὶ ἐπισκέφθηκε τὸν περασµέ- νο Νοέµμθριο δν τρεῖς ὀδομάδες τὴ Μόσχα, ὡς φιλοξενούμενος τῶν Σο- Φιετικῶν ἐπιστημόνων. Ὡς γνωστό, τὸ Ἰμῆμα Μετανάστευσης τῆς ᾿Α: μερικής ἔθεσε πέρσι ὑπὸ αι τὴ σύζυγό του κ. ᾿]ρὲν Ζολιὸ Κιουρί, ὅταν ἐπισκέφθηκε τὴν ᾽Αμερικὴ γιά νὰ δώσει σειρἁ διαλέξεων. Ὁ κ, Φρέντερικ ζολιὸ Κιουρὶ δια- γράφηκε, ἐπίσης, ἀπὸ τὸν κατάλογο τῆς ἐθνικῆς ἐπιτροπῆς ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν. Ο πρωθυπουργὸς κ. Μπι- τὼ δήλωσε πὠὼς ἡ κυθέρνηση μὲ λύ- πη της (|) ἀποφάσισε νὰ στερηθεῖ τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ κ. Κιουρὶ, ἀλλὰ δρέθηκε µπ ἁ σὲ ἀδιέξοδο ὅταν κ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΕΛΥΣΕ Τ0 Ζ0ΛΙ0 ΚΙΟΥΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ὁ κ. Κιουρὶ υἱοθέτησε τὶς τελενταῖ- ες ἀποφάσεις τοῦ συνεδρίου τοῦ Κ. Κ. τῆς Γαλλίας. Ὁ ᾖΚιουρὶ εἶναι µέλος τῆς Κ.Ε. τοῦ Κ.ίς.Γ. Στὸν καθηγητὴ Κιουρὶ καὶ τὴ σὐζυγό του ἀπονεμήθηκε τὸ δραξεῖα Βόμπελ γιά τὴ νε σ. “ο Κιουρὶ ἀσχολεῖτο στὰ 1933 σὲ ἔρευνες γιὰ τὴν ἀτομικὴ ἐνέργεια μ άση τὸ θαρὺ ὕδωρ. Όταν οἱ Τε σέδαλαν τὸ 1940 Γαλλία, κατέ- λαθαν τὰ ἐργαστήριά του, ἀλλ᾽ αὖ- τὸς ἀρνήθηκε νὰ συνεχίσει τὶς ἕ- ρευνές του. Έστρεψε ὕστερα ταἷς ἔ- Ῥευνές του στὴν ἐφαρμογὴ τῶν πυ- ρηνικῶν ἀνακαλύψεων στὴ ἐιολογία. Σ τὸ συνέδβιο τοῦ Κ.Μ.Γ. κατὰ τὶς ἀρχὲς τοῦ Απρίλη. ὁ ΚΜιουρὶ δήλω- σε, ὅτι «ἀσφαλῶς ᾽Αμερικὴ δὲ Δρίσκεται πιὸ αλ αν τὴ μας τὴ ὀόμόα ὄδρο- σία ὅσον ἆφοι γόνου. Οἱ κομμουνιστὲς θουλετὲς ζήτη- σαν σήµερα ἀπὸ τὴ γαλλικὴ κυδέρ: γηση νὰ θέσει τὸ ζήτημα τοῦ κα- θηγητῃ Κιουρὶ στὴ υλὴ γιά συ» ζήτηση. Η ἀπάντηση τῆς κυδέρνη- σης θὰ η τὴν πρ. Τρίτη, --Ἡ Γαλλικὴ Ραδιοφωνικὴ ἛἜται- ρεία ἁπέλυσε χθὲς δὺὀ κομμουνιστὲς δημοσιογράφους, ποὺ ὑπηρετοῦσαν στὸ γαλλικὸ ραδιοσταθμό. ρμανοὶ εἰ- ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 28. -- Ἡ Κ.Ε, τοῦ Κ.Κ. Ελλάδας, ἔστειλε τὸν ἆ’ κόλουθο Χαιρετισμὸ π τὸ Γ.Γ, τοῦ Κ.Κ. Γαλλίας, ωρὶς ἹΤορέξ, μὲ τὴν εὐκαιρία 50 χρόνων ἀπὸ γέννησή του. . «᾿Αγαπητὲ σύντροφε, σὲ σᾶς καὶ τὸ Κ.Κ.Γ., ἀπευθύνουμε ἐκ μέρους ποῦ Κ.Κ.Ε. καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τὶς εὐχές µας γιὰ τὴν 50ή σας ἐπέ- τειο͵ Ἠέοα στὶς πιὸ δύσκολες συνθῆ- κες, πὸ Κ.Κ.Γ. ὑπὸ τὴν καθοδήγη” σή σας προχωρεῖ ἀπὸ ἐπιτυχία σ᾿ ἐπιτυχία, π τὸ σοσιαλισμό. Προ” σελκύσατε στὸ κόμμα σας τὴν πλει- ο τῆς γαλλικης ἐργατικῆς τάξης. ς Ἕνα χόµµα, ποὺ ἔχει ἡγέτες σὰν τὸν Τορὲζ δὲ μπορεῖ παρὰ νὰ θριαµ- θεύσει. Ας φωνάζουν οἱ ἐχθροὶ τοῦ λαοῦ. 'Ἡ ζωὴ τοῦ Κ.Κ.Γ. εἶναι ἕνας τόμος γεμάτος ἀπὸ ὡραῖες σελίδες τῆς πάλης γιὰ τὴν εἰρήνη καὶ τὸ σοσιαλισμό. Οἱ λαοὶ σᾶς εὔχονται Χρόνια ΚΑΙΡΟ, 28 (Ρ ).--Ἡ ἐφημερί- δα «Αλ ᾿Αχράμ», γράφει, σήµερα, πὼς ἡ ᾽Αμερικὴ θ᾽ ἀκολουθῆσει τὸ παράδειγµα τῆς ᾿Αγγλίας, άναγνω- ρἰζουσα τὴν προσάρτηση τῆς ἀάνα- τολικῆς Παλαιστίνης στὴν Ιορδανία. Ἡ ἴδια πας προθλέπει, ὅτι οἱ ᾿Ενωμένες λιτεῖες θὰ συνεχί- σουν τὴν πἰεσὴ τους, ὣς ὅτου ἐπι- τευχθεῖ συμφωνία μεταξὺ Αἰγύπτου καὶ Ισραήλ, γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ ἢ στρατιωτικὴ κατάσταση τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς. 'Ἡ ᾽Αμερικὴ- γράφει ἢ ἴδια ἐφημερίδα--θέλει νὰ ἐγκαθιδρύ- σει σιδηροδρομικὴ γραμμὴ, ποὺ νὰ συνδέει τὴν Κωνσταντινούπολη, τὸ τὲλ ᾿Αξιό καὶ τὸ ΚΜάῑΐρο, καὶ νἀ κατασκευάσει νέο στρατιωτικὸ δρό- μο, ποὺ νὰ ἐνώνει αὐτὲς τὶς πόλεις. ὋὉ μερος τῆς αἰγυπτιακῆς 6ου- λῆς, Χεὐκάλ, δήλωσε, πὼς τὴ θέση τῆς ᾿Αγγλίας ἔναντι τῆς προσάρτη- σης τῆς ἀνατολικῆς Παλαιστίνης τὴν ἑρμηνεύει πὼς ἡ δρεττανικη κυθέρ- νηση ζητεῖ ὅπως «ἢ Αἴγυπτος διευ- θετήσει τὶς μας της μὲ τὸν ᾿ἰσ- ραὴλ προτοῦ ἡ ᾽Αγγλία διευθετήσει τὶς διαφορές της μὲ τὴν Αἴγυπτο. Ἡ ᾿Αγγλία, συνέχισε ὁ Χεὐκάλ, θεωρεῖ τὴ Μέση ᾿Αγατολὴ σὰν κ ἐνιαία ἐπαρχία, ποὺ ἀπειλεῖται ἀπὸ Χ. ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ κ ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΙΟΝ ΤΟΡΕΖ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΛΙΡΙΑ ΤΩΝ ΡΟΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ πολλά, ἀγαπητὲ Τορέζ. ᾿Εμεῖς, τὸ Κ.Κ.Ε. ἔχουμε ἀκόμα ἕνα λόγο νὰ σᾶς Χαιρετίσουµε. 'Ὑπὸ τὴν καθοδή- γηση τοῦ Κ.ΚΓ. ὁ γαλλικὸς λαὸς ἔδειξε πολλὲς φρρὲς ν ἀλληλενγύη του πρὸς τὸν Πνικὸ λαό. 'Ὁ λα- ὃς τῆς 'Ελλάδας σᾶς εἶναι εὐγνώ- ων», ΜΟΣΧΑ, 28. -- Ὁ στρσοτάρχης Στάλιν ἔστειλε κ πρετιστήρο τηλε- γράφηµα στὸ ΓΙ. τοῦ Κομμουνιστι- κο Κόμματος τῆς Γαλλίας, Μωρὶς Τορέζ, μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν 50 χρό- νων του. Ὁ Στάλιν συγχαίρει τὸν τορὲς καὶ τονίζει, πὼς ὅλοι οἱ λσοὶ τοῦ κόσμου ον αρ νου στὸ υπρό- σωπο τοῦ Τορὲζ τὸ κι περαέιο ἀρ- χηγὸ τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ στὸν ἀγώ- να ὑπὲρ τῆς εἰρήνης καὶ τοῦ σοσια- λισμοῦ. Ὁ Στάλιν εὔχεται στὸ τέ- λος νέες ἐπιτυχίες στοὺς ἀγῶνες τοῦ γαλλικοῦ λαοῦ. Παρόμοιο τηλε- γράφημα ἔστειλε στὸν Τορὲζ καὶ ἡ Κ.Ε. τοῦ Χ.Κ. τῆς Σοδιετικῆς Ἔνωσης. τὸν κομμουνισμό, 'Ἡ «ἑνότητα τῆς Μέσης ᾿Ανατολῆς --συνέχισε--εἶναι οὐσιώδης καὶ ἡ ᾿Αγγλία θεωρεῖ τὸν ᾿Ισραὴλ σᾶν τὸν «ἀκρογωγιαῖο λί- θο» αὐτῆς τῆς ἑνότητας». --Ἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν Ἓρυθραία, ἐξέδωσε σήµερα ἀνακοί- νωση, ἡ ὁποία ἀναφέρει, πὼς ἡ δη- µιουργία ἀνεξάρτητης ᾿Ἐρυθραίας ξὲν εἶναι πρακτικὴ λύση. ᾿Η έπιτρο- πὴ γιὰ τὴν ᾿Ερυθραία Φρονεῖ, ὅτι οἱ κεντρικὲς καὶ ἀνατολικὲς ἐέπαρ- χιες τῆς ᾿Ερυθραίας πρέπει νὰ ἐν- σωματωθοῦν στὴν Αίθιοπία. ΒΕΡΟΛΙΝΟ ὁ8 (Ρ.).-- 'Ἡ ἀνα. τολικὴ Γερμανία θὰ στείλει τὸν ἐρ: χ μενο µήνα ἐμπορικὴ ἀποστολὴ στὴν Κίνα. ΤΟΚΥΟ 26 (Ρ.).-- 'Η ἰαπωνικὴ γερουσία ἀποφάσισε σήµερα νἁ ἔα- ναρχίσει τὶς ἐμπορικὲς καὶ οἰκονομι κές της σχέσεις μὲ τὴν Μίνα, ΤΖΑΚΑΡΤΑ 28 (Ρ.).-- Ὁ άντα ποκρικὴς τῶν ἁἀμερικανικῶν έφημε- ρίδων «Τάϊντ» καὶ «Λάϊφ» στὴν ᾿Ι- άδα δολοφονήθηκε σήµερα κοντὰ στὸ Σοὐμενταγκ τῆς δυτικῆς [- άΐας. Δολοφονήθηκε ἐπίσης καὶ ὁ μμ πανεπιστημίου «Γέηλο Ράύμονι Κένετυ, 1η ΣΕΛΙΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ, 3 τοῦ ΑΠΡΙΑΗ, 1950 ο. 9... Κρίσεις καὶ Σχόλια | ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ Ἐδο δίων γιὰ ἕ χάλεσαν καὶ τρία χβόνια εἶχε ἀρχίσει ἡ σύνταξη τῶν σχε- ἕνα «γενιχὸ σύστηµα ἠλεχτρισμοῦ», ὅπως τὸ ἀπο- οἱ ἱμπεριαλιστές. Ἐπίσημα στὸ λαὸ τίποτα δὲν εἷ- παν. Στὰ χρυφὰ ἡ ἐπιτροπὴ δούλευε καὶ ἡ ὅλη δράση, τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶχε ἐξαιρετιχὰ ἐπιταχυνθεῖ. Ἡ ἐντύπωση ποὺ ἔμενε στὸ λαό ἦταν ὅτι ὁπωσδήποτε τὰ σχέδια ἁποτε- λοῦν µέρος τῶν ὅλων πολεμικῶν προπαρασχευῶν χπαὶ ὅτι αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ ἔχουν χαμμιὰ σχέση μὲ τὸν γυ- πριοσιὸ προὔπολογισμό. Χθές, ὅμως, ξέσπασε ἡ ῥόμόα στὴν ἐπίσημη ἐφημερίδα. Ἕνας νόμος ἔχει δημοσιευδεῖ, ποὺ δί- δει τὸ ἀπόλυτο δικαίωμα στὸν πυθερνήτη, ἢ τοὺς πράχτο- ρές του, νὰ 6ροῦν, καὶ νὰ συνάψουν ἕνα δάνειο 54. 500.000 για τὴν ἔναρξη τῆς ἐχτέλεσης τῶν σχεδίων, ποὺ τὸ κεφά- λαιο καὶ οἱ τόποι του δὰ πληρωθοῦν ἀπὸ τὶς γενιχὲς προ- σόδους καὶ τὰ κεφάλαια τῆς νήσον, Διαμαρτυρόμαστε καὶ ἐροντοφωνάξουμε ἐν µέρους τοῦ συνόλου τοῦ πυπριακεῦ λαεῦ. Δὲν ἔχουν τὸ δυιαίωμα οἱ μπεριαλιστὲς νὰ, συνάφουν αὐτὸ τὸ τεράστιο παὶ τροµα- χπτικὸ δάνειο, ποὺ ξεπερνᾶ τὰ χρέη τοῦ κριμαϊκοῦ δανείου. Οὔτε ἀπὸ ἕνα Κύπριο ἐργαξόμενο δὲν ἔχουν τὴν ἔξουσιο- δότητη νὰ συνάψευν δάνειο, ποὺ δὰ ἑαραΐνει κατὰ πεφαλῆ ἔχι λιγώτερο ἀπὸ τὶς Ί--δ λίρες. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ λαϊκῆ ἔγχριση γιὰ ἕνα τέτιο δάνειο. Καὶ ἐφ᾽ ὅσο ἔγχριση δὲν ὕ- πάρχει πανεὶς οὔτε φυδερνή ήτης, οὔτε αὐτοκχράτορας δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ θεσπίσει νόµο, πεὺ νὰ τὸ ἐπιθάλλει. Εἶναι ἕνα οτραγγαλιστικὸ χι) ἁπαράδεχτο δάνειο. κ. χυπριακὸς λαὸς σύσσωµος τὸ καταγγέλλει. γι) αὐτὸ κι’ ὁ νόμος πρέπει ἁμέ- σως νὰ χαταργηθεῖ ἀπὸ τὴν πρώτη μέρα τῆς γέννησής του Οὔὗτε ῥεχάρα δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ πληρώσει ὁ κυ πριακᾶς λαὺὲς γιὰ δάνεια, ποὺ πραγματοπφθιοῦν οἱ ἵμπερια λιστές. ᾿Απὸ τὰ τώρα φωνάζουµε, μμ’ ὅλη τὴ δύναμη τοῖ φορολογουμένευ λαοῦ. Σταματᾶτε. συνάφετε ἕνα δάνειο, γιὰ τὸ ὁποῖο δὲ ζητήθηκε ἡ τοῦ λαοῦ, ποὺ ᾱ πληρώσει. Μη προλωρήσεςε νὲ γνώµη ὁ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ο στρατηγὸς Μεόκοσμος ΓΡΗΥΟ- ριάδης δουλευτὴς τοῦ κόμματος πῶν ἀριστερῶν φιλελευθέρων, μιλών- τας στὴ Βουλὴ ζήτησε ἀπὸ τὴν κυ- θέρνηση νὰ ἐνεργήσει ὥστε ν᾿ ἁρ- Χίσουν ἀμέσως διαπραγματεύσεις γιὰ τὴν ἕνωση τῆς Κύπρου, τῆς Β. ᾿ΗἨπείρου καὶ τς Αν. Ρωμµιλίας μὲ τὴν Ἱ λλάδα, στρατηγὸς ΓΡΗΥΟ- ριάδης ζήτησε ἐπίσης παροχὴ γενι- κῆς ἀμνηστίας καὶ πλήρη κατάργη- ση τῆς Μακρονήσου. ᾿Αξίζει νὰ ση- μειωθεῖ ὅτι ὁ στρατηγὸς Γρηγορι- άδης ταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης, πρόεδρος τοῦ ἀρχηγείου ποῦ ΕΛΑΣ καὶ πρὀ- εδρος τῆς Λαϊκῆς ᾿Εθνοσυνέλευσης, ποὺ ἵδρυσε τὴν ΠΕΕΑ. 'Ο στρατη- γὸς Γρηγοριάϊ ος ὅπως καὶ Χιλιά- δες ἄλλοι ἐθνικοὶ ἀγωνιστὲς ρίχτη- κε στὰ ξερονήῄσια τῆς ἐξορίας τοῦ μοναρχοφασισμοῦ καὶ δοκίµασε κι’ αὐτὸς τὴν «ἐθνικὴ ἀναμόρφωση» ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ δήµιοι τοῦ ἑλληνι- κοὈ λαοῦ στὰ γλοαμερικάνικα Νταχάου τῆς Ελλάδας. «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ΟΙ τελευταῖες ἀποκαλύψεις µας γιὰ τὰ χάλια καὶ τὰ μαλιοτραθή- γματα τῆς «ἐθνικοφροσύνης», γιὰ τὸ «διακοσμητικὸν τύπον» ποὺ λέγεται κἐθναρχικὸν συμδούλιον», γιὰ τοὺς «ἀναρμ. διους κύκλους», ποὺ µαγει- ρεύουν τὶς ἐθναρχικὲς ἀποφάσεις, γιὰ τὰ ἄφωνα ψάρια καὶ τοὺς ἐσμεν, ποὺ λέγονται «ἐθναρχοσύμ- ουλοι», ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποκαλύψεις ποὺ στηρίζονται πάνω σὲ τσιµεντω- μένες ἀσάλευτες ἀποδείξεις, προκά- εσαν τὴν ὀργὴ τοῦ ἑθναρχοσύμβου» λου Απκισαη --- τρίτου σκέλους τῆς.. Αγίας κ νιο ποὺ τ) ἄλλα δυό τῆς εἶναι Αγιος Πολύκαρπος καὶ ὁ Ὅσιος ἙἘένοφός, ᾽Αντὶ ὅμως ὁ κὺρ Δημοστένης ν΄ ἁπαντήσει στὶς ἀποκαλύψεις µας καὶ νὰ προσπαθή- εσει νὰ τὶς ἀναιρέσει, ωρα σ ἐρισιὲς ἐνάντια στὴν παράταξη µας. ροκ ρσε κι αὑτὸ τῆς ἁλή- θειας τῶν ἀποκαλύψεων μας. Γιατὶ εἶναι ἀξίωμα πὼς κεῖνος ποὺ δὲ µπο- ρεῖ νὰ τὰ ἐγάλει πέρα σὲ μιὰ συζή- αι ὅ ἀρχίζει νὰ θρίζει τὸν ἀντίπα- θέλετε νὰ δεῖτε τὰ «σοφὰ» ἐπι- Χειρήµατα τοῦ κὺρ Δημοστένη στὶς συγκεκριμένες ἀποκαλύψεις µας ᾿Ιδοὺ. Εἵμαστε -- λέει -- «οἱ ἄν- θρωποι, οἱ ὁποῖοι πατρίδα των ἕ- χουν τὴν Ρωσίαν». Εἴμαστε «Μο- σχοξιτικὴ παραφυάς». Εἴμαστε «ὲ- ριρόχρωμοι δούρειοι». Εἵμαστε αυοκίνητοι», ποὺ ΦφΦανταζόµαστε ὅτι κάτι θὰ µπορέσουµε νὰ κερδί- σουµε «ἐκ τῆς ἀσυστόλου διαθολῆς καὶ υδολογίας». ᾿Εξασκοῦμε «ᾱ- συστόλως ἀντεθνικὴν ο οήδα, Εἴ- µαστε εδείλαιοι» κτ.λ. τιλ.| Εἴδετε πῶς «εἀπαντᾶ» ὁ σσέαρός κ. Δημοστένης ὅταν χάνει τὴν ψυ- χραιµία του το ΤΡΙΟ ΤΡΕΙΣ Φφυλλάδες τοῦ «αἐθνικό- Φρονος» τύπου, ποὺ διευθύνονται ἆἁ- τρία διαμάντια τῆς κυπριακῆς δημοσιογραφίας -- Δημοστένην τὸν Λόθννα. ΒΕΙΜ τὸν Γλαυκοειδῃ καὶ ΚΑΚ τὸν Αποπειριωπῆς -- (ὁ 6ε- ὃς νἁ μᾶς τοὺς χαρίνει) «ἐνεπλή- σθησαν ἱερᾶς ἀγανακτήσεως», ιο ᾱ τὶ ὁ δήµαρχος ᾽Αμμοχώστου, φ. δάµαντος κατάγγειλε στὸ λρανν, τὴ τῆς Παιδείας τὶς διχτατορικὲς ἐνέργειες τῶν καθηγητῶν τοῦ γυ- μνασίου Ἑαρωσίων. καὶ τῆς σχολι- κῆς ᾿Εφορείας. Ποῦ ξανακούστηκε-- λένε -- νὰ ζητοῦμε τὴν ἐπέμδαση τῆς ξένης κυθέρνησης στὴν Παιδεία μας Φαίνεται πὼς ϱἱ.. διαµαντένιοι αὖ- τοὶ κοντυλοφόροι τῆς πεδία παίρ- νουν τὸν κυπριακὸ λαὸ νυιἀ απράσι- νο χαθιάρι». Οἱ άνθρωποι ποὺ δέ- Χονται καὶ ἐπιδιώκουν νἁ διορίζον- ται ἀπὸ τὴν ξένη κυθέρνηση σὰν ἕ- οφροι γιὰ νὰ διευθύνουν τὰ σχολεῖα και θεωροῦν μάλιστα «ἐθνικὴ» τι- μὴ αὐτοὺς τοὺς διορισμούς, ἔρχον- ται νὰ χαραχτηρίσουν σὰν ἀντεθνικὴ τὴν καταγγελία τῶν αὐθαιρεσιῶν τους στὸ ἀφεντικὸ ποὺ τοὺς διορί- ζει! Δὲ νιώθουν ἄραγε τὸ γελοῖο τῆς ὑπόθεσης αὐτῆς ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΤΟ κεφαλαιοκρατικὺὸ ἔντυπο «Ε- θνος Λτδ» ἔχει, ὅπως εἶναι γνωστό, ὑπεύθυνό του τὸν κ. Θ. Δέρξη, τὸν ἄνθρωπο, δηλαδή, ποὺ ὁλόκληρη ἡ πολιτική του ζωὴ στηρίζεται πάνω στοὺς κυθερνητικοὺς διορισμούς, τὸν ἄνθρωπο ποὺ παρασημοφορήθηκε καὶ πῆρε τὸν τίτλο τοῦ ἀξιωματικοῦ τῆς ἐρεττανικῆς αὐτοκρατορίας γιὰ τὶς πολίτιµες ὑπηρεσίες ποὺ πρόσφερε στὴν ξένη κυδέρνηση ἀπὸ τὶς θέσεις ὅπου αὐτὴ τὸ διορίζει. Καὶ σήµερα ἀχκόμα ὁ κ. Δέρδης εἶναι διορισµέ- γος ἀπὸ τὴν ξένη κυθέρνηση πρόε- δρος τῆς σχολικῆς ἐφορείας. Καὶ ὅμως ἡ ἐφημερίδα του ἔχει τὸ θρά- σος γὰ κατηγορήσει τὸ δήμαρχο ᾽Αμμοχώστου γιατὶ ζήτησε τὴν κυ- θερνητικἡὴ ἐπέμδαση στὶς αύθαιρε- σίες τῶν ὀργάνων της «καθ᾽ ὅν χρόνον ὁλόκληρος ὁ Ελληνικὸς λα- ὁς τῆς Νήσου µας διαμαρτύρεται κατὰ τῶν κυδερνητικῶν ἐπεμθάσε- ὧν εἰς τὴν ἐθνικήν µας ἐκπαίδευ- σιν»! 'Ἡ ἀλήθεια, ὅμως, δὲ συσκο- τίζεται μὲ τέτιες σοφιστεῖες, Δὲν εἴ- µςστε ἐμεῖς, οἱ κομμουνιστές, ποὺ ἀναγνωρίζουμε τὸ δικαίωµα στὴν ξένη κυξέρνηση νὰ ἐπεμδαίνει στὴν παιδεία µας κι’ οὔτε σμς τὴν ἐπέμόασή της. Αὐτὸ δικαίωµα τῆς ἐπέμδασης τὸ ἀναγωνρίζει ΕΜ- ΠΡ ΑΧΤΑ ἡ «ἐθνικοφροσύνη», ποὺ δέ- χΧεται τοὺς κυθερνητικοὺς διορισμοὺς στὴ θέση τῶν ἐφόρων τῶν σχολείων, ᾿Εμεῖς καταγγέλλουμε ἁπλῶς στὴν κυθέρνηση τὶς αὐθαιρεσίες τῶν διο- Ρισµένων ὀργάνων της, καὶ ζητοῦ- µε δικαιωματικἁ ἀπ' αὐτὴ νὰ δάλει στὴ θέση τους αὐτὰ τὰ ὄργανά της. Έτσι εἶναι, ὢ ἀφελὲς ἔντυπο | ΦΩΣΤΗΡΕΣ Η ΓΛΑΥΞ, ποὺ ὅπως εἶναι γνώὠστὸ μετακόμισε σὲ καινούργια Φφωληά, ολίασε χτὲς τὸ διάόθηµα τοῦ δη- παιου Αμμοχώστου γιὰ τὶς αὖθαι- ῥεσίες τοῦ καὶ ηγητικοῦ συλλόγου καὶ τῆς διορισµένης σχολικῆς Ἐ- φορείας, καὶ πρόσθεσε αὐτὰ τὰ πο- λὺ χαριτωµένα: «Τί κρῖμα ποὺ ἕ- χασε τόσον µεγάλον ἐκπαιδευτικὸν φωστῆρα, ὡς τὸν κ, ᾿Αδὰμ ᾿Αδά- µαντος, τὸ Γυμνάσιον Βαρωσίων!» Δὲν πρόκειται νὰ ὑπερασπίσουμε τὶς ἐκπαιδευτικὲς ἱκανότητες τοῦ ᾿Αδάμαντου. Πάντως ἡ ἀλήθεια εἴ- ναι, πὼς τὸ γυμνάσιο τοῦ Βαρω- σιοῦ, χάνοντας τὶς ὑπηρεσίες τοῦ «ἐκπαιδευτικοῦ φωστῆρα» φ. ᾿Αδά- µαντου, ζημιώθηκε περισσότερο ἆ- πὸ τὸ νομικὸ σῶμα τῆς Κύπρου, ποὺ ἔχασε τὶς ὑπηρεσίες τοῦ νομικοῦ Φωστήρα ΒΙΜ, τοῦ ἐπιλεγομένου Γλαῦξ]| το ΑΝΑΚΟΙΝΟΦΕΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΝ Τὸ Τμῆμα τοῦ ᾿Ελεγκτῃ τῶν Μς- ταφορῶν, μέσον τοῦ Γραφείου τῶν Δημοσίων Πληροφοριῶν, κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ Μεγάλου δίκπου τῶν ἰδιοκτητῶν αὖὐ- τοκινήτων, πρόόδαλε Χχθὲς μμ’ ἕνα µακροσκελέστατο ἀνακοινωθέν. Όμως, τὸ ἀνακοινωθὲν εἶναι τέ- τιο, ποὺ τὸ λαὸ δὲ μπορεῖ νὰ τὸν ἱκανοποιήσει. Εἶναι τὸ πιὸ ἀντιφα- πικὸ καὶ παραπλ. ικὸ ἀνακοινώ- ἐν ποὺ ἔχει ποτὲς ἐκδοθεῖ ἀπὸ κυ- θερνητικὸ τμῆμα. λέει ἀλήθειες, μὰ ἀμέσως συσκοτίζει τὰ π ματ. κι) ἀφίνει πόρτες καὶ παράθυρα γιὰ τὴν προάσπιση τῆς μιᾶς καὶ μεγάλης ἑταιρείας ποὺ ἀπορροφᾶ τοὺς ἅλ- λους, τοὺς μικρούς. ᾽Απὸ τὴ διὰ ὐὑ- πογραμμµίζει ὅτι «τὸ Τμῆμα τῶν Με- ταφορῶν ἐπιδοκιμάζει ν ἵδρυση συνδέσμων καὶ ἑταιρειῶν τῶν ἴδιο- χτητῶν», ὅτι κυθέρνησις δὲν έπι- θυμεῖ τὴν κατάργησιν τοῦ συναγω- γισμοῦ» καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, κατὰ τρόπο παράδοξο, στὸ τέλος τοῦ ἆ- νακοινωθέντος (ἐδῶ εἶναι ποὺ ἀνοί- Ύουν οἱ πόρτες γιὰ νὰ ὑποστηρι- χτοῦν τὰ οπλο τῆς ΚΕΜ) ἀάνα- φέρει τὰ πιὸ κάτω. «Τὸ γεγονὸς ὅ- τι μιὰ Εταιρεία ἀπερρόφησεν τοὺς συναγωνιστάς της δεικνύει ἁπλῶς ὅτι ἡ ποσότης καὶ ἡ φύσις τῆς συ κοινωνίας το τοιαύτη, ὥστε δὲν ἠδύνατο ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ συν- τηρῇ ἀριθμὸν συναγωνιζοµένων {- διοκτητῶν αὐτοκινήτων». Καὶ ἁμέ- σως συμπληρώνει: «Ἡ πολιτικὴ ἐν σχέσει μὲ τὴν ἔχδοσιν ἀδειῶν ἐπι- ῥατικῶν αὐτοκινήτων, οΣ ΚΑΘΟ- ΡΙΖΕΤΑΙ ΛΒΩΤΕΡΟ εἶναι ἁπλὴ καὶ σαφής». Εἶναι κατ ερο πὼς ὅλα τὰ πιὸ πάνω µόνο «ἁἀπλῆ καὶ σαφῆ» σοφι- στείαν ἀποτελοῦν. Μέσα στὸ Τμῆμα τῶν Μεταφορῶν δὲν εἶναι ὅλα καθα-΄ ῥρά. Κάτι τὸ σάπιο, τὸ στραθὸ ὁ- πάρχει., ᾿Απ΄ τὶς στῆλες τοῦ «Ν. Δη- µοκράτη» ἐπανειλημμένα ἔγινε ὑπό- δειξη γι’ αὐτὴ τὴ στραέὴ καὶ σάπια κατάσταση. Ἔπανειλημῃ ένα καλέ- σαμε γιά νὰ δοθεῖ στὸ λαὸ μιὰ κα- θαρὴ καὶ ἴσια ἀπάντηση. ᾽Αντὶ αὐ- τή, δόθηκε χτὲς -- ὕστ ερα ἀπὸ τρεῖς Θ πκαρευς ολλρας -ᾱ πιὸ πάνω σ στεία κηο τῶν διοπαλαιστ ν ο ρήτικὰ ἀναγνωρίστηκε, να οἱ πόρτες γιὰ νὰ πάρουν τὶς άδειες τους παραμένουν ἀκόμη κλειστές, ἐνῶ οἱ πόρτες γιὰ τὴν ἁµίαν ἔται- ρείαν ποὺ ἐξυπηρετεῖ τοὺς κύριους δρόμους» ἀνοίγουν ἀκόμη περισσό- τερο, γιὰ τὰ μονοπώλια της. 'Ὁπωσδήποτε οἱ ξιοπαλιστὲς [διο- χτῆτες, μὲ ὁλόκληρο τὸ λαὸ στὸ αλευρό τους δὲν πρόκειται νὰ έφησυ- Χάσουν ἂν δὲ δικαιωθοῦν. Σ ἑ καμιὰ περίπτωση καὶ σὲ καμιὰ ἑταιρεία δὲ θὰ ἐπιτρέφουν μονοπωώλιακὲς κα- ταστάσεις. Ὁ συναγωνισμὸς παντοῦ (ὄχι µόνο στοὺς ἀγροτικοὺς δρό- µους µά, καὶ πρὸ παντός, στοὺς κύ- Ρριους δρόμους) πρέπει νὰ γίνει σε- θαστός, ἐφ᾽ ὅσον καὶ «ἡ κυθέρνη- ση δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν ο ηση του». Οἱ σοφιστεῖες στὴν πάντα, καὶ οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ Τµήµατος ἃς γνωρίζουν ὅτι µήτε οἱ 6ιοπαλαιστὲς ἰδιοχτητες, µήτε ὁ λαὸς δὲ θὰ ἐπι- τρέψουν στὴν ἀδικία νὰ θιαμδεύσει, Σ ἥμερα συγκεντρώνουν ἑκατοντά- δες κι ἑκατοντάδες ὑπογραφές. Καὶ δὲν πρόκειται νὰ περιοριστοῦν µόνο σ᾿ αὐτές. Θὰ προχωρήσουν άσφα- λῶς καὶ σὲ παραπέρα ἀγώνα κάτω ἀπὸ τὸ πιὸ λογικὸ καὶ δίκαιο σύν. θηµα: ᾿Ελεύθερα καὶ παντοῦ, α᾿ ὅλους τοὺς δρόμους νὰ κυκλοφοροῦν ὅλα τὰ ἀδειοῦχα αρ τοκίνητα, Χωρὶς κα- νένα περιορισμό, γιατὶ κάθε περιορι- σμὸς καὶ ἀντιλαϊκὸς καὶ ἀνήθικος εἰ ναι, μιὰ καὶ ἡ ὅλη ἐθνική µας οἱ- κονοµία δὲν εἶναι Ὑανωμένη, μὴ κεφαλαιοκρατική, ο ναός, Τὸ Τμῆμα τῶν Μεταφορῶν σάν ἕνα πα. ρασιτικὸ καὶ ἐντελῶς ρηστο τμῆ- ία, ποὺ ἔζησε τὴν ἐποχή του νὰ κα- ταργηθεῖ καὶ ἕνας λαϊκὸς. ἔλεγχοςι νὰ διενεργηθεῖ Υιὰ τὴ µέχρι σήµερο δράση του. Σ᾽ αὐτὸ τὸν ἀγώνα |- διοχτῆτες αὐτοκινήτων καὶ λαὸς δρί- σκονται ἐνώμέγοι. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυὸ δωµάτια κατάλληλα γιὰ γραφεῖα στὸ κάέν- τρο τῆς Λευκωσίας. Τηλέφωνο ἢ χρήση τηλεφώνου γιὰ τὰ δωμάτια αὐτὰ θὰ θεωρεῖται πλ νόνπημα: ᾽Απευθύνεστε στὴ διεύθυνση: Κ. 540, Λευκωσία. ΗΌΡΡΕΙΙ, ἃ σο 4ο. Αα. οἲα αλα. ας, δα. οἈμ. αλο αλα. αἲς. οΔα. οΛα. 8ο. Δε. οΔς. δε. οἲν. δν. Δ,. δν. ο. ο. ΕΕΞΣΛΗΕΗΕΕ ΑΧ ΕΙΕΕΧΕΡΕΡΕΣΣΗΕ« ΕΔΕΕΕςΛΟΕΟΙΕΕΑΣ ᾽Αποτελουμένη ἀπὸ μιὰ ξυλοσχιστικὴ πετρελαιοµηχανἡ ό ἀλόγων, ἕνα τρυπάνι μὲ πλάνια κλπ. κλπ. λόγω ἀναχώρησης τοῦ ἰδιοκτήτη στὸ ἐξωτερικό. Τιμὴ εὐκαιρίας. ᾽Αποταθεῖτε : ΜΙΧΑΗΛ ΛΟ:ΙΖΟΥ Αθηνών 1 . ΒΑΡΩΣΙ, τν ο ον συ ουν νυν ον ορυ”'ομο” προ νρν- ορννψυ- ον νψυ τρν ουν νου που που νυν Φίλοι τῆς θάλασσας χ ου σσ σ-5υ σαν «ππνοα Γι’ αὐτὸ καὶ τὰ λεωφορεῖα ΚΕΡΑΥΝΩΥ ἀρχίζουν τὲς τακτι- κὲς γραµµές τους τὰ Σαθξατοκυρίακα ἀπὸ τὲς 29 τοῦ ᾽Α- πρίλη 1950 καὶ θὰ «φθάνουν’ ἴσαμε τὴν ἨἩσιτήοτο «»)- μθτ) ἀπιστροφήᾶς. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ : Σόθ0ῦστον Φ.έόλ μμ... Εόένρισὴ 7 π.μ. Εἰσιτήρια μπορεῖτε νὰ ἐξασφαλίσετε ἀπὸ τὰ γραφεῖα Λεωφορείων 'ΆΥ. Δομετίου, πλησίον Χ΄΄ Κυριάκου. αν ασ ας) σαν σας ον ασ. σος σα σαν. ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Ἡ ζέστη ἄρχισε. ᾽Αἴρκώτισσαν. λος (οσον) «σαν «σπιν « σσ ον τν ο ον ο ο. «Νεος αλα μοι οι Σαλ, Η ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Β΄ πελεωταζα) 11. Αἱ προτιθέµεναι ποὺ περιλαμθάνονται εἰς αν εἶναι αἱ ἀκόλουθοι .-- ΑΝΤΛΙΑΙ ἐς ΦΡΕΝΑ- ΡΟΣ. θΘὰ ἑγκατασταθῶσι 4 ἡμι- ῥυθισµέναι Ἱεκεροννηποι ἀτντλίαι εἰς τὰς διατρήσεις, 1 . ὃν 4, 6 ἁντι- στοίχως. 'Η Ση καὶ 4πῃ θὰ ἀποδί- δουν ὃ 000 γαλόνια τὴν ὥραν ἐἑκά- στη (περὶ τοὺς 19 τόνους τὴν ὥραν κάστη). Ἡ Ίη καὶ 6η θὰ ἀποδίδουν 4, 000 πα τὴν ὥραν ἑκάστη (910 τ. κάστη) Θὰ κατασκευασθῆ δεξαμενὴ χω- ρητικότητος 3.000 γαλονίων (14 τ.) Ἐν τὸ ντεπόζιτο θὰ ἐφοδιασθῃ μὲ αὐτόματον διακ. ν. ἛῬ ρα ἀπόδοσις καὶ τῶν 4 ἀντλιῶν θὰ εἶναι, διὰ 16 ὥρας ἑρ- γασίας, 384.000 γαλόνια (11750 τόνοι). ϐ) ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΦΡΕΝΑΡΟΣ ΕΙΣ ΣΤΑΥΡΟΗ: Θὰ χρησιµοποι- ηθῶσι σωλῆνες ἀπὸ ᾽Αμίαντον. Θ᾽ ἀκολουθηθῇ γραμμὴ ἡ ὁποία θὰ δι- έρχεται διά χωραφιῶν καὶ κατὰ μῆ- κος τῶν δρόμων. Τὸ ὁλικὸν μῆκος τοῦ ἀγωγοῦ εἶναι 34.300 πόδια ἡ δἱ” μίλια. Θὰ μποροῦσε νἁ χρησιµο- κοιηθη δραχυτέρα ρακμή μέσον Φρενάρου ἀλλὰ αὐτὴ θὰ ἤτο δαπα- νηροτέρα, διότι ἀπαιτεῖται «ν᾿ ἀνε- θάζεται τὸ νερὸ εἰς µεγάλον ὕψος λόγω ὑπάρξεως ὑψηλοῦ ἐδάφους. «ΗἩ διάµετρος τοῦ σωλῆνος εἶναι 8’’ καὶ θὰ δίδη 400.000 γαλόνια (1850 τόνους) ἡμερησίως, εἲς τὴν στάθµην τοῦ ἐδάφους παρὰ τὸν Ὑ. δατόπυργον ΣΧ ταυροῦ, µικροτέραν δὲ ποσότητα εἰς τὸν ὑδατόπυργον. } ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΙΣ ΣΤΑΥ- ΡΟΝ.:. Θὰ κατασκευασθῃ δεξαµε- »ὴ 200.000 γαλον. (950 τόν.), τὸ ο. αρα ο τη ο ος. ροῆς ἀπὸ ὮὉ σκοπὸς τῆς κατα- ακευῆς εἶναι ᾿διπλοῦς: 1) Θ, ἀποθη- κεύεται ὠρισμένη ποσότης νεροῦ κα. τὰ τὴν νύκτα διὰ νὰ χρησιμοποιῆ- ται τὴν ἡμέραν κατὰ τὰς ὥρας τῆς µεγίστης καταναλώσεως καὶ 2) Θὰ Σπιτρέπη τὰς μικροεπισκευὰς εἰς τὸν ἀγωγὸν χωρὶς κίνδυνον διακοπῆς τῆς αρον ης νεροῦ. Τὸ νερὸ κανονι- θὰ τρ Ὃ εἰς τὴν δεξαμενὴν καὶ ἀπ᾿ ἐκεῖ θὰ πιέζεται πρὸς τὸν πύρ- γον, ἀπ᾿ ὅπου θὰ διανέμεται εἰς τὴν πόλιν, ᾿Εὰν ἡ δεξαμενὴ εἶναι γεμάτη τὸ γερὸ θὰ διοχετεύεται ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν ὑδατόπυργον. Ἡ κατασκευὴ τῆς δεξαμενῆς θὰ εἶναι τοιαύτη ὥστε νὰ ἐπιτρέπη µε τμ διεύρυνσιν. δ) ΕΠΙΣ ΚΕΥΑΙ ΕΙΣ ΤΟ Υ. ΔΡΑΓΩΓΕΙΟΝ αΠαναγιᾶς. Αἱ πῃη- γαὶ τῆς Παναγιᾶς ἀποδίδοὺν 75.000 ης ἡμερησίως (340 τόνους) λὰ λόγω ἀπωλειῶν τοῦ ἐκ 14 µι- λίων ἀγωγοῦ, µόνον περὶ τὰ 43 000 γαλόνια (200 τόνοι) φθάνουν εἰς ᾽Αμ)στον. Γίνεται εἰσήγησις νὰ κα- ργασίαι, κθεσιν α) ε| θαρισθοῦν, νά κτισθοῦὺν αἱ πηγαὶ καὶ ὁ ἀγωγὸς νὰ διορθωθῆ καθ’ ὅ- λον τὸ μῆκος του διὰ ἐσωτερικῆς ἐπαλείψεως ο ροση ἀσφαλτικὴν µαστί- χην. Τότε ϐ. άνη εἰς τὴν πόλιν µας ὅλη ἡ ἀπόδοσις τῶν πηγῶν, ἤ- τοι 340 ἡμερησίώς. 15. Ἡ ὁλικὴ ποσότης ποὺ παρέχε- ται ἀπὸ τὸν Δῆμον εἶναι 701.000 Ὑαλόνια ἡμερησίως (3.200 τόνοι) τν λονο μὲ στοιχεῖα ληφθέντα τὸ ᾿Απὸ αὐτὸ τα νερὸ 850 τόνοι εἷ- ναι ἀπὸ τὰς 3 διατρήσεις: τῶν τει- χῶν, 2150 τόνοι ἀπὸ τοὺς πέντε λάκκους τοῦ ροκ κα ἰ200 τόν. πα τὸ μις τῆς αγιᾶς. ἄποψίς µας εναν ως μετὰ ην συμπλήρωσιν τοῦ Σχεδίου ἀπὸ ν τὰ τείχη νὰ ἀντλῆται ποσότης 100.000 πρι, πι ρὸν 250.000, Ἡ. ὑδατοπρομήθεια τῆς πόλεως θὰ γίνεται ἀπὸ τὲς ἀκόλουθες πη- γεςς ᾿Απὸ Φρέναρος 384.000 γαλόνια ἢ 11750 τόννους ἡμερησίως. ᾿Απὸ Πα- ναγιὰν 75.000 Ὑαλόνια ἢ 340 τό- νους ἡμερησίως. ᾿Απὸ Τείχη ᾽Αμ) στου 100.000 γαλόνια ἢ 450 τόνους ἡμερησίως. ᾽Απὸ Σ ταυρὸν 250.000 γαλόνια ἢ 1140 τόνους ἡμερησίως. Σύνολον 509.000 γαλόνια ᾖ ρθο τόνους αμ ερησίως. 13. ᾿Εὰν ἡ ποσότης τοῦ νεροῦ τοῦ Σ ταυροῦ διατηρηθῆῃ ὅπως ἢῆτο τὸ 1948 καὶ ἡ ποσότης καὶ ἡ ποιότης τοῦ: νεροῦ τοῦ Φρενάρου δὲν µετα- θληθή, ἡ ὡς ἄνω ἀναλογία θὰ μάς δώση να τὸ ὁποῖον εἰς 100.000 μον. θὰ ἔχ 30---35 πα ἁλωριούχου” νατρίου (ἅ- λατος). 30--35 μον. ὁλικὴν σκληρό- τα, 70-60 µον. σύνολον διαλελυ- µένων στερεῶν οὐσιῶν. καὶ ένως θὰ ἔχωμεν ΧΗΜΙΚΩΣ Ν ΝΕ- ΡΟ ᾿Εὰν ἡ ποιότης οῦ νεροῦ τῶν λάκκων τῶν τειχῶν καὶ τοῦ Σ ταυροῦ θελτιωθῆ λόγω τῆς µικρο- τέρας ἀντλήσεως, τότε ἡ ποιόζης τοῦ νεροῦ θὰ γίνη καλυτέρα. 14. Τὰ 809.000 γαλόνια (3έ5δ0 τόνοι) ἡμερησίως, ποὺ θὰ ἐξασφα- λισθοῦν ὅταν θὰ ἔχωμεν τὸ γερὸν τοῦ Φρενάρου, θὰ ἐπαρκῃ 27 χιλ. κατοίκους, ἐὰν ἡ χρησιςς πει ο Α ται εἷς 30 Ὃλόλαχ (110 ὀκάδες κα- τὰ κεφαλὴν ἡμερησίως. ᾿Εὰν ἡ πὀό- λις χρειάζεται περισσότερον ο δν μ σος τοῦ νεροῦ τοῦ ια ἐν ὑποστεῖ ἀλλοίώσιν πρὸς τὸ Χεὶρότερον τότε δύνανται νὰ γίνουν Δ καὶ ἄλλαι διατρήσεις καὶ νὰ έγκα- πασεαθη δεύτερος ἀγωγὸς πρὸς τὴν πόλιν ΠΙΝΑΞ ΔΑΠΑΝΗΣ (Διὰ τὴν µε- αφορο τοῦ νεροῦ Φρενάρου). Διὰ ἠλεκτρικὰς θκτας (2 τῶν π ἀλόγ, καὶ 2 τῶν 85 Η.Ρ. ε 2250.0.0, 2) Πρὸς μεταφορὰν τοῦ σος ἀπὸ τὰς ἀντλίας εἴς τὴν δε- ξαμενὴν τοῦ Καμινιοῦ Ε 1776.0.0. 3} ᾿Εκσκαφὴ χανδακιῶν ἑντὸς τῆς περιοχης τῶν ἀντλιοστασίων 5 Τ43.15.0. 4} Ἠτεπόζιτο 3.000 γαλ, ἐπάνω εἰς τὸ καµίνι 5 400.0.0. 5) καὶ ἀπο ιόν Σ του-2δ50 τεμ. ύωλῆνες δ΄ ΠΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ΄. «ΕΒΕΡΙΤ» πρὸς 4 ἑκάστ ε 114900 0.9. 6) Ενώσεις σωλήνων 2700 πρὸς 12): ς 2025.0.0. Ἴ) 34300 Χανδάκι (Φρέναρος -- Βαρώσια) πρὸς 3)410 ς 6002.10.0. ϐ) ᾿Εξαρτήματα σώ, λήνων 5 300.0.0. 9) Μεταφορά σωλήνων 5 200 0.0. 10) ᾿Αντλία ἀνυψώσεως τοῦ νεροῦ πρὸς τὸν Πύρ- γον Ε 1.000.0.0. Τ1) ᾿Επίόλεψις καὶ διάφορα 5 902.0.0. 12) δΔε- ξαμενὴ εἰς τὸ ἔδαφος, διὰ 9520 τό- γους ἓ 4.000.0.0. 13) ᾿Επισκευὴ Ὑδραγωγείου Παναγιᾶς 5 7000.0.0. Σ ύνολον 5 38 000.0.0. ορ Δημοτικὸν Συμδούλιον ἔχει κρίνει τὴν ὑποθληθεῖσαν ἀπὸ υ6ερν. Ὑδραυλικὸν Εκθεσιν καὶ ήτησε ἀπὸ τὴν Κυθέρνησιν δάνει- ον 54.000 Λιρῶν, ἴτοι : α) 38.000.0.0 ὡς προνοεῖ ἡ ἔκ- θεσις τοῦ Κυδ. Ὑδραυλικοῦ. 6) 4.000.0.0 δι’ ἐπέκτασιν τοῦ ἠλεκτρι- κοῦ ος μέχρι τοῦ Φρενάρου. Υ) 2.000 δι᾽ ἁπαλλοτρίωσιν οῆς Υ . ρω ών οσα περιοχῆς. ὅὃ) 3.000.0.0 δι’ ἐπένδυσιν πε Ὁ ως διατρήσεων καὶ ἄλλα. ε) 7.600.0 δι) Ὃ πας νέου ἀγωγοῦ το ροῦ διὰ τὴν ὑδατοπρομήθειαν κ. Βαρωσίώων. ᾽Αγίου Λουκά, Λεωφό- ρου Σαλαμ. Παλαιᾶς ᾽Αμμοχώστου καὶ νο, Σ ύνολον 54.000.0.0, Τὸ Δ. Σ: ἐζήτησεν ἀπὸ τὴν ἵίυ- δέρνησιν ὅπως τὸ δάνειον εἶναι µα- κροπρόθεσµον -- 20 τοὐλάχιστον χρόνων -- καὶ μὲ τόκον 31)45ο, ὅ- πως καὶ τὸ δάνειον τῶν ἐργατικῶν Κατοικιῶν. Ἡ Κυθέρνησις, δι᾽ ἐπιστολῆς της ἡμερ. 17)4)50, ἀπήντησε εἰς τὸ . Σ. ὅτι ἀδυνατεῖ νὰ παραχωρήση ἐξ ἰδίων τὸ ζητούμενον δάνειον καὶ δηλώνει ὅτι εἶναι ἀτοίμη, προσειης. νου τὸ Δ. Σ. νὰ ἐξεύ ρη ἀπ ἄλλη: πηγἠν, να ἐγκρίνη ή νὰ ἐγγυηθῃ τὸ δάνειο (« Υστερα ἀπὸ τρία χρόνια προ: σπάθειας καὶ ἐπανειλημμένων διαδη- µάτων ὄψη τὴν ὡς ἆ ἠθέλησε ν. μᾶς Υρ' τὴν ὡς ἄνω ἐπιστολήν, προκειµένου π ον τόσον σοδαροῦ καὶ Φλέγοντος προδλήματος διὰ τὴν πό- λιν µας). Βαρώσια τῇ 21η ᾿Απριλίου, 1950. ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ π ποσο τα Ὑπὲρ τοῦ ταμείου ἐξόφλησης τοῦ οἰκήματος κςτοχκαντνα οκ Ὀβόσκε σα ΠΣΑΤ ΑΣΕ ΣΙ ΝΕΟ ΚΑΣΝ ΛΕΙΝΕΚΣΣΕΑΣ ΒΑ π σπί προς Ἡ πα στὺ ΔΕΑΛΕΙςΟΕΑΛΑ ΣΕ πιετάρτη 55) 25) ὥρ»ο Ὁ μ.μ. Μὲ τὸ ἔργο ΛΟΥΚΡΗΤΙΛ Β ΡΠΑ Ἐργάτες καὶ Ἐργαζόμενοι, Ὑποστηρίξατε μὲ φανατισμὸ τὴν Κ υοσὶ πα τῶν Συντεχνιῶν ΚΙΝΗΜΛΤΩΓΡΑΦΟΣ ΡΟΓΙΛΛ” ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 0608 ος ινηµατο- Νέος Μεγαλειώδης δρίαµθος! ΝΕΑ ΚΟΣΜΟΠΔΗΜΜΥΧΡΑ/ Νέος συναγερμός! ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ µέχρι τῆς ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Τὸ χορύφωμα τῆς ὁράσεως τῆς περιπετείας ναὶ τῆς ἀγωνίας “Ἡ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΛΙΗΛ’ (Μεγαλοπρεπᾶῶς ΕΖΞΝΧΡΟΩΜΟ Μὲ τοὺς ὑπέροχους ἀστέρες: ΤΖΕΝΕ {(2ΤΡΥ --ΓΕΚΑΟΡΙΑ ΧΕΝΡΥ ΤΖΑΙΚ ΧΩΛΤ καὶ τὸ ὑπέροχο νιαὶ ἐξαιρετικὸ ἄλογο ΤΣΑΜΠΙΟΝ. Σήµερον στὰς 5 µ. µ. 6.45 καὶ 9.30. Ἀδριον Κυριαχκὴ στὰς 12.50, 5.45, 6.45 παὶ 9.30. Δευτέραν ναὶ Ἐρίτην στᾶὰς 2.45, 6.45 νιαὶ 9.50 μ. μ. Τετάρτην, Πέμπτην ναὶ Παρασκευὴν στὰς ὁ.45 ΜΟΝΟΝ. ΜΟΛΙΣ ΕΦΘΑΣΑΝ Οἱ ΠΕΡΙΦΗΜΕΣ ΑΡΒΥΛΕΣ ΜΕ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΣΟΔΑ α ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΟΣ κα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚ«ΩΣ ΑΝΑΠΑΥΤΙΚΑΙ κ ΕΙΣ ΤΙΜΑΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΥΣ. ΠΡΟΜΗΦΕΥΦΗΤΕ ΕΓΕΔΙΡΩΣ. ἱ - ἐν πα σα παπα ΙΗΜΜΗΤΕ ΠΝΟΗ ΠΜΜΜΙΝΜΟΜΟΜΠΝΙΜΗΜΗΗΜΑΜΗΠΕΗΙΕΜΗΜΑΑΙΜΑΗΑΗΦΗΗΗΗΠΙΠΜΑΝΗΗ ΣΙ «οι σώω μαμα ισα Ισ: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΟΡΑΙ ΠΛΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΔΟΥΚΟΥΔΗΟ 3.30 µ. µ. 6.20 µ. µ. 9.00 µ. µ. 9/8) ΦΙΦΑ Φ): Ισ μμ ας να Σήµερον νης) προθάλλεται τὸ ἀριστουργηματιχώτερο ἔργο τοῦ ΣΑΜΟΥΕΑ ΓΚΟΑΤΟΥΙΝ κσῇ τη πα κα πα ἈΡΙΡατπςἩ σαν Ἁμι μι. μμ μα αμ μ μμ Εμ κ. ΙΡ . Μὲ τοὺς: ΝΤΕΙ:ΒΙΤ ΝΙΒΕΝ -- ΤΕΡΕΞΑ μπα ΑΦ) πσποςς ο ΦΙΦΣ πα Φα ΤΑΙΓΙΔΩΝ καὶ ἀνώτερο ἀπὸ ὅλα τὰ ἔργα ποὺ εἴδ τ΄ 'Αχροφασθῆτε μὲ τὴν καρδιά σας... ι) ἀχοῦστε τὴν τὸν ἑαυτό σου στὸν ἔρωτα! Γιὰ μιὰ στιγμὴ ἀμφιθολίας µ ση... ἕνα δαπόρι μπορεῖ νὰ φύγει.. ἕνας ἄνθρωπός µπορε «ΑΟΦΥΚΟΥάΔΙΟ ΚΑΕ ποπ σσε ΜΙΝΙ ΝΝΝΝΙΜΝΙΝΝΙΙΝΝΙΝΙΜΗΝΗΙΙ ΙΙ 1 ἹΝΝΗΝΙΝΗΝΝΗΝΙΗΝΜΙΝΙΝΗΝΜΙη πο ΠΛΠΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΕΡΙΜΟΝΕ ΙΠΛΝΘεῦ μμ ηον Μηχανή [ΕΙ ἰλ..... Σήµερον ΣΑΒΒΑΤΟΝ να 30, 6.3Οκαὶθ.15 μ.μ ρα 3 .30.6.30 καὶ 9. 15µ.µ ύριο ΚΥΡΙΑΚΗ ὥρα 12.30, 3.30 6.30 καὶ 9.15 μ.μ. Τὰς ἄλλας ἡμέρας 6.30 καὶ 9.5 µ.µ. χανήµατα Γουέστερν ᾿Ἠλέκτρικ. ὥρα 7 µ.µ. καθημερινῶς ΕΝΑ ΤΙΜΗΜΕΝΟ καὶ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟ ὑπερδημιούργημα ! ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΓΙΡΗ ἐποποιῖα γραμμένη μὲ αἷμα καὶ δά- κρυα! --- ΕΝΑ ΕΡΓΟ ποὺ συνετάραξε ὅλην τὴν ἀνθρωπότη- τα μὲ τὲς περιπέτειές του καὶ τὸ τρυφερὸ ρώμάντζο του ποὺ ἐγεννήθη µέσα στὴν Παραδεισένια ὠμορφιὰ μιᾶς ἐξωτικῆς «νήσου τοῦ Εἱἰρηνικοῦ Ὠκεανοῦ. ΠΑΙΓΚΟ-ΠΑίΚΟ περοδάλλεται σήμερον ΣΛΗΕΗΕΑΣΟΝ μέχρι κοὶ τῆς ἙἘἜὌ ῦΑΙΡ ΕΕΣ ΕΝΑ ΕΡΓΟ ἀφάνταστο, ἕνα ἀληθινὸ ΘΑΥΜΑ. ποὺ κάθε σκηνή του προκαλεῖ τὸν ΙΛΙΓΓΟΝ καὶ κάθε εἰκόνα του τὸν ΘΑΥΜΑΣΜΟΜ. --- ΕΝΑ ΕΡΓΟ στὸ ὁποῖον τὰ ἀνθρώπινα συναισθήµατα, ὁ ΕΡΩΣ, ἡ ΣΤΟΡΓΗ, ἡ ΖΗΛΕΙΑ, ὁ ΠΟ- ΝΟΣ καὶ ἡ ΑΓΑΠΗ γιὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ παρουσιά- ζονται μὲ τὸν πιὸ ὑπέροχο τρόπο. ΣΚΗΝΕΣ ἀγάπης τρυφερῆς. --- ΣΚΗΝΕΣ ἀπάνθρωπης μεταχειρίσεως. --- ΣΚΗΝΕΣ γεμάτες ποίηση καὶ ὤμορ- φιά. --- ΣΚΗΝΕΣ τροµακτικῆς συγκρούσεως μὲ ἄπληστους λευκούς. --- ΧΟΡΟΙ ΕΞΩΤΙΚΟΙ ἀνάμεσα σὲ μυρωμένα λου- λούδια. --- ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ἐρωτικὰ κάτω ἀπὸ τὸν ἴσκιο αἰω- νοδίων δένδρων. -- ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ γεµάτα πόθο κάτω ἀπὸ τὸ γλυκὺ φῶς τοῦ φεγγαριοῦ. --- ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ποὺ δο- νοῦν ὅλες τὲς χορδὲς τῆς ἀνθρωπίνης ψυχῆς. --- ΑΓΑΠΗ µε- γάλη καὶ ἁγνή. -- ΟΡΚΟΣ τῶν ἰθαγενῶν νὰ τιμωρήσουν αὐτοὺς ποὺ τοὺς ἐξεμεταλλεύθησαν καὶ σκόρπισαν ἈΥΣΤΥΧΙΑΝ, τὸν ΦΟΒΟΝ καὶ τὸν ΘΑΝΑΤΟ. 9. τὴν Πρωταγωνιστοῦν : ΤΖΩΝ ΧΩΛ, ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΑΡΜΕΡ ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΚΛΑΚΛΕΝ, ΟΛ ΜΠΡΑΝΤΑ λαμθάνουν µέρος χιλιάδες ἴθαγενῶν ἘΜΝΗΜΗΝΜΗΜΗΜΗΝΗΗ ΙΝ Ι. ΙΗΝΙΝΗΝΙΝΙΝΙΝΝΙΝΗΙΝΗΝΗΝΝΗΝΗΝΙΣ τε πο ΠΙΗΝΙΜΜΗΗΠΗΗΙΗΗΝΗΗΗΠΗΝΝΗΗΗΝΗΙΠΙΜΗΜΙΗΙΝΙΙ ΜΙΜΗΙΗΜΗΙΜΙΗΙΗΝΝΗΗΝΠΜΠΜΗΝΗΜΜΠΙΗΗΗΠΙΗΠΗΗΗΠΗΠΠΗΠΝΙΗ ΙΝΕ 5 ΠΕ ΗΝΝΝΝΝΝΝΗΝΝΝΙΗΗΝΝΝΙΝΝΗΗΗΙ ΙΙ ή ΙΝΗΝΝΗΝΝΝΗΗΝΜΙΝΗΝΗΝΝΝΜΝΗΝΗΗΝΙη ΠΡΟΣΟΧΗ {1 «Ὁ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΓΚ. Κ. ΤΟΥΤΕΔΛΔΙΑΝ ἤνοιξε ὑποκατάστημα ἐν (ευχωσία, γναὶ δὰ. διεξάγῃ πωλήσεις, χονδρικῶς παὶ λειανικῶς, ὑπὸ τοῦ ἄντιπρο- σώπου του χ. 9. Βεχιλιάν, εἰς τὸ Ἰατάστηµα τῆς ὅ- δοῦ πλὶι Παζάρ ἀρ. 18, παρὰ τὸ «Παλαιὸν Γυνχι- κοπάζαρον. Εἰς τὸ πατάστηµα µας πωλοῦνται χενδρικῶς καὶ λειανιχῶς τὰ καλλίτερα εἴδη ρουχισμοῦ (ἐξωτεριχκοῦ καὶ ἐσωτερικοῦ) εἰς τιμὰς ἀσυναγωνίστως χαμηλάς πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ διαπιστώσετε ὅταν ἐπισκεφθῆτε τὸ κατάστημα µας. Φεχόμέδα προθύµως οἱασδήποτε παραγγελίας ἀπὸ τοὺς πελάτας µας, Παλκιοὺς καὶ νέους, ὅλης τῆς Κύπρου. ΜΙΝΙ ΝΗΗΙΜΙΗΗΗΙήΙΗΙΙ 5 ᾽Αντιπρόσωπος Δευχωσίας ο. ΒΕΚΙΑΛΙΑΝ ᾿Οδὸς Ιπλὺι Παζάρ, ἁρ. 1δ, Ἀευχωσία. 5 ΜΗΝ ΙΙ ΠΝΗΜΗΙΝΙΙ ΙΝΙΗΝΗΝΗΝΗΝΝΗΙΝ! “ΠΛΛΛΑΣ” - ΛΕΥΚΩΣΙΑ Σήµερον ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29), 29)4)50 μέχρι καὶ τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ 3)5)20 σὑμποριλα ἰδανομένης προθάλλεται τὸ ἀθάνατο ἀριστούργημα τοῦ ΕΜΙΛ ΖΟΛΑ ΜΤΟ ΛΝΟΡΗΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ” Μὲ τοὺς : ΖΑΝ ΓΚΑΠΕΝ -- ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΜ Ἡ ζωὴ μιᾶς λεπτῆς καὶ ὤμορφης ὑπάρξεως..... ποὺ κατήντησε κό νασις µέσα στὴν δηλητηρια- σµένην ἀνθρωπότητα Ὀσομσας στ «σπορρπσαροππσασ ασ σιος «ΛΟΥΚΟΥΔΙ» καὶ «ΑΠΟΛΛΩΝ» 4.00 µ, µ. 1.06 µ. ΕΜ. 19.00 µ. µ. ΚΑ θ ΗΜΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29)4)50 καὶ µέχρι τῆς ΤΕ ΤΑΡΊΤΗΣ (συμπεριλαμέανομέ- ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΒΕΔΙΝ ΚΙΣ ΦΑΡΑΕΥ: ΓΚΡΕΙ ΝΤΖΕΡ. Μιὰ ἱστορία φλογεροῦ ἔρωτος καὶ πονεµένης θυσίας ποὺ δὰ συγπινῆ γιὰ πάντα χόθε ἀνθρώπινη καρδιά 1 ΟΥΔΕΠΟΤΕ ἡ Οθόνη ἔφθασε σὲ τόσό δυσθεώρητα ὕφη Δραματιχοῦ ἐρωτικοῦ πάθους 1 ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ἹἙδραιότερο θιαὶ συγκινητικώτερο ἀπὸ τὸ ἀἁλησμόνητο ἕἔργο «ΠΥΡΓΟΣ Τον ΚΑ- συμέουλΗ]... «Μὴν ξεγελάσης αὐτὴν τὴν στιγµὴν...... μπορεῖ νὰ ἔχης χάσει τὸ πᾶν!» ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΜΙΟΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕέΣΣ «Απο ο δν» Σ Απο Α.Σ» διασήµου παραγωγοῦ το ΕΙ ΗΗΗ” ΜΗ ΠΠΗΗΗΗΗ η) ()) ΡΑ.Ι Τ -- ατε μέχρι σήμερον. ιὰ πόρτα μπορεῖ νὰ χλεί- ἵ νὰ πεθάνηΙ Αν χάσης ἵωκοπἳ Ἶν 18 Ἡ Ὁκο ιιμοαία [ ση νσ ο ΟΠ πο ο οσο ΕΒ «Ὁ Χορὺς” τοῦ «ΠΛΡΕΜΣΣ01» πὺ Σόθὔστον ϱ πασξέου Διὰ τραπεζάκια: Τηλ. 796, ἢἡ στὸ «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ». Α- »-«Ἡ κορυφὴ τοῦ κάθε ἆλ- Σωματεῖον --Μόλις παρελήφθησαν ΜΗΜΗΤΡ. ΤΣΙΛΟΥΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ρίαν του. ϐ) καθίσµατά του. αὐτοκινήτου. Ταχ. Κιδ. 127 το τἜ κκ Τυπώνεται ΧΑ Ἐτσεεςτα ΣΝΝΕΕΟΟΛΕΣ Ξέρετε ὅτι τὸ κάπνισμα μαυ- ρίζει καὶ καταστρέφει τὰ δόντια Διατηρεῖστε τὴν ὀμορφιά τους «πησιμοποιώντας καλῆς ποιότη- τας ΤΣΙΓΑΡΟΦΟΡΟΥΣ Μόλις παρελήφθησαν στοῦ ΔΗΜ. |. ΤΣΑΟΥΣΗ ὁδὸς Λιπέρτη δά---δ7 Λευκωσία 1.000.000 εἶδη ΠΟΔΗΑΑΤΑ ΗΕΕΟΡΙ ΕΞ Ἔφθασαν τὰ νέα ποδήλατα «ἨΠετοιμ]ες” μοντέλλο τοῦ 1950 σὲ διάφορους χρωματισμούς, Γίνονται εὐκολίες στὴν πλη- ρωμὴ μὲ 5)- ἑδδομαδισίως. ᾿Αδελφοὶ ΤΣΗ ΤΑΝΘΟΝ ἔναντι ταχυδρομείου { Λεμεσός, ' ο” ο, λα πος «8 ρα, να 4 τῷ μοποιεῖτ. εκ .ὰ απ ση - : ο ω 5 ΕµΠΟρικΗ Εἴαιρ ΑΟ Στοῦ ΔΗΜΗΤΡ. ! ΤΣΑΘΥΣΗ Λιπέρτη 84---87 1.900.000 εἴδη, Λευκωσία Γαμήλια δῶρα, ἑνοικιά- σεις διὰ Ὑάμους, µαδου- ράκια εἰς 200 χρωμαίν. σμοὺς, πιάτα πορσελάνη Τσεχοσλοδακίας κ.ἄ. Τιμαὶ ἀσυναγώνιστοι, πο ναν | Π νο ὀντοί Χ.λ.π., το Νεον ΡΕΝΩ [760 ς.ς. Πῶς ξεύρετε ὅτι ἡ μηχανὴ τοῦ ον του τούτου εὑρίσκεται εἰς τὸ πίσω µέρος Δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ξεύρετε.. Σᾶς παρέχεται εὐχαρίστως κιμῆς τοῦ μικροῦ αὐτοῦ αὐτοκι κεντρώνει τὰ πλεονεκτήματα ἑνὸς μεγάλου α) Αν δὲν καθήσετε σ᾿ αὐτὸ καὶ διαπι- στώσετε τὸ ὁμαλὸ κάτω πάτωµά του, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐντελῶς ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὸ γκήαρ-μπὸξ καὶ τὸν ἄξονα, ἀπολαμθάνοντες τὴν εὐρυχῶ- Αν δὲν καθήσετε σ᾿ αὐτὸ καὶ διαπι”' στώσετε τὴν ἀναπαυτικότητα ποὺ περιέχουν τὰ Υ) Αν δὲν καθίσετε στὸ κάθισμα τοῦ ὁδη- γοῦ του καὶ ἀντιληφθῆτε τὶ θαυµασίαν θέαν ἀφίνει τὸ ἐμπρόσθιον καὶ κυρτὸ καπώ του. ᾿Αφοῦ τὰ δοκιμάσετε ὅλα αὐτὰ καὶ θρῆτε ἐπὶ πλέον ὅτι 4 ἄτομα μποροῦν νὰ ταξιδεύσουν σ᾿ αὐτὸ μὲ κατανά- λωσιν θενζίνης ΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΓΑΛΟΝΙΟΥ ἀξίας 3)39 διὰ κάθε 50 µιλία στὴν σταθερὰν ταχύτητα τῶν 40 μιλίων καθ’ ὥραν (µέχρι τῶν 60, ὅταν θέλετε) τότε θὰ ἀντιλη- ληφθῆτε, ὅτι τὸ ΡΕΝΩ 760 6. 6. ὄχι µόνο δὲν μειονεκτεῖ μὲ τὸ νὰ ἔχει τὴν μηχανὴν στὸ πίσω µέρος ἀλλὰ καὶ πλεονεκτεῖ παντὸς ἄλλου αὐτοκινήτου ἴσης δυνάµεως. εὐκαιρία δο- του ποὺ συγ- Ἐν. 25.0. ΟΝΕ ΛΟν μὲ δερμάτινα καθέσµατα Σεορέχοντοι εὐχολέαε στὴν πληρωμὴν Γενικοὶ ἀντιπρόσωποι Δ. ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ, Μ. ΣΟΥΛΤΑΜΙΑΝ καὶ Σία. (4Ο .Μ.Σ. καὶ ΣΙΑ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ, τηλ. 220 Ὃιαστς, μονος 1 Διομήδης Γαλανός, Περικλέους, ἀριθμὸς 5. Λευκωσία, οτὰ τυπογραφεῖα Ζαδαλλη, Λήδρας 144, Λευκωσία

Title Subject Page
Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2p
Κρίσεις και Σχίλια Τοπική Αυτοδιοίκηση 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Κυπριακό#Πολιτισμός#Ναυτιλία 1p
Ο ΛΑΟΣ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΚΤΙΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 1p
Η ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΟΨΙΔΑ 1p
ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κυπριακό 1p
ΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΡΕΖ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ 50 ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ 1p
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΕΛΥΣΕ ΤΟ ΖΟΛΙΟ ΚΙΟΥΡΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1p
Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΖΗΤΕΙ Ν' ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Κ. ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 1p
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΗΕ Κυπριακό 1p
ΟΙ ΨΕΣΙΝΕΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΨΕΥΤΟΒΟΥΛΗ 1p
ΑΠΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΤΟ ΕΝΔΟΞΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1p
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΝΤΟΝΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΟΙ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥΣ Ναυτιλία 1p
ΟΙ ΟΠΑΔΟΙ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΕΘΝΑΡΧΙΑΣ 1p
ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Κυπριακό#Πολιτισμός 1p
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑΧΗ: ΖΗΤΩ Η ΕΝΩΣΗ. ΚΑΤΩ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ. -ΖΗΤΩ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1p