Back

«ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ»

Ομιλία του κ. Μ. Μαραθεὔτη σε συγκέντρωση γονέων. Την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, πραγµατο- ποιήθηκε στην Ιερατική Σχολή «Απόστολος Βαρνάβας» στη Λευκωσία συγκέντρωση yove- ων των παιδιών, που µετἔχουν στην ᾿Ενωση Χριστιανών Ορθοδόξων Νέων «Ταρσίζιος»,της ἱεράς Αρχιεπισκοπής. Προηγήθηκε θεῖα Λει- τουργία, που τέλεσε ο Πα- νοσιολογιώτατος Αρχιµαν- ὁρίτης κ. Διονύσιος Κυκκώ- της Διευθωντής της ἱερατι- κἠς Σχολής. Μετά τη Θεΐα Λειτουργία προσφέρθηκε πρὀγευµα και στη συνξ- χεια, στις 10 π.µ., οπρ. Δι- ευθυντής της Παιδαγωγι- κής Ακαδημίας Κύπρου κ. Μιχαλάκης Μαραθεύτης ανάπτυξε στους γονείς το θεμα «Προβλήματα ΕφΦη- βείας». Οκ.Μαραθεύτης επεσήµανε στην ομιλία του τα κυριό- τερα προβλήµατα και τους σοβαρούς κινδύνους που ἔχει να αντιμετωπίσει ο ἔφηβος, ιδιαίτερα σήµερα, µέσα στη ραγδαία και, κατά γεωμετρική πρὀοδο, κατά την ἔκφραση του κ. Μαρα- θεύτη, αναπτυσσόμενη κοινωνία µας. Η ασύμμετρη ανάπτυξη σώματος, κατά την εφηβική ηλικία, η επι- θυµία για ανεξαρτητοποίη- ση, που αρχίζει απὀ τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και κορυφώνεται στην εφηβική ηλικία και κυρίως γύρω στο Ί9ο έτος, η γενετήσια αφύπνιση, η ἔμφυτη τάση του ανθρώ- που για αυτενέργεια και αυτοδημιουργία σε συν- δυασμό µε µια αληθινἡ µεν αλλά κακὠς, μερικές Φο- ρὲς, μεταδιδόµενη αγάπη των γονιών, που παΐρνει τη µορφή της υπερπροστασϊ- ας, ήταν μερικά and ta προβλήµατα που επεσήµα- νεοκ. Μαραθεύτης. Αλλα προβλήματα γενικότερης φύσεως, που επιδρούν στην ανάπτυξη και αγωγή του εφήβου, εἷ- ναι κατάτον κ. Μαραθεύτη: Η βιομηχανική επανάστα- ση, που άρχισε απὀ το 18ο αιώνα µε όλα τα συνεπακό- λουθά της. Η αστυφιλῖα, η εγκατάλειψη της υπαίθρου καιτων μικρών κοινοτήτων, ὀπου η αλληλογνωριμ]α και ο αμοιβαίος σεβασμός των κατοίκων ὁρούσε wes παι- δαγωγούσα κοινωνία στη θετικἠ αγωγἠ του εφήβου, η υπερβολική συγκἔντρω- ση πληθυσμού στα μεγάλα αστικἀ κἔντρα, όπου η µα- ζοποίηση και η απρόσωπη σχέση υποκαθιστούν και εξαφανἰζουν την ιδιαιτερό- τητα του προσώπου. Αλλά και η γενικότερη κρίση που διέρχεται η σηµερινή κοι- νωνῖα µας µε το υποβαθμµι- σµένο αξιολογικὸ κριτἠριὀ «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΗΒΕΙΑΣ» της, µε την αλλοπρόσαλλη εκτίµηση του ηθικού καὶ αγαθού, αφού αυτή ορίζε- ται πολλὲς φορὲς απὀ πολι- τικὲς, οικονομικὲς και άλλες σκοπιμότητες, η εσφαλμὲ- νη αντίληψη περί ὅημοκρα- τίας, που ἔχει σαν επακό- λουθο εν ονόματι της ο κα- θὲνας να κάνει ὅ,τι θέλει, ενώ θα Ίπρεπε ο καθένας να θυσιάζει το προσωπικό του συμφξρον για το κοινό καλό, όλα αυτά εἶναι προ- βλήματα που επιδρούν αλ- λά και επηρεάζουν τη δια- μόρφωση της προσωπικό- τητας του εφήβου. Απαντώντας στη συνξ- χεια σε ερωτήσεις των Υο- νιὼν οκ. Μαραθεύτης eine ότι ο ρόλος του σχολείου και των διαφόρων κοινωνι- κὠν οµάδων ιδιαιτερα των Κατηχητικὠν Σχολείων και των Χριστιανικών οµάδων εἶναι μεγάλος, αλλά ακόµα μεγαλύτερη και αναντικατά- σταση εἶναι η αγωγή που οφείλουν να divouv ota παιδιά τους οἱ γονεῖς μἔσα στην οικογένεια. Μετη σω- στἠ καθοδἠγηση, Τη διαλο- γική συζήτηση αλλά πρὠ- τιστα µε το σωστό παρά- δειγµα της ζωής τους, οἱ γονεὶς πρἔπει να εἶναι και μπορούν να γίνουν οι κύρι- οι φορεῖς αγωγής των παι- διώντους. Γι᾽ αυτό κατἔλη- ξεοκ. Μαραθεύτης, ο καθξ- νας οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Στο τέλος πολλοί γο- νεῖς εξέφρασαν την επιθυ- µία για μιά δεύτερη παρό- µοια συγκέντρωση και αυ- τή θα γίνει, αφού εκ των προτξρων οι γονεῖς υποβά- λουν γραπτώς προς το Γραφείο Θρησκευτικής Δι- αφωτίσεως της |. Αρχιεπι- σκοπἠς συγκεκριµένα προ- βλήματα - ερωτήματα πά- νω στο θἒμα. Στη συγκέντρωση ἔγι- νεκαι εξειδικευμένη ἔκθεση βιβλίου στην οποία παρου- σιάστηκαν βιβλία σχετικά µε τους νέους, τα προβλή- µατα της εφηβείας και τις σχέσεις γονιών και παιδιών. Τελος ὀόθηκε δωρέα σε κάθε οικογένεια, το βι- βλίο του Θεοφιλεστάτου Χωρεπισκόπου Σαλαμίνος κ. Βαρνάβα «Γονεὶς τα παι- διά σας».