Back

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ο ᾿ΑγιοΛὁμωναςκαι Βηχιανός Μέσα σε µια θραχώδη σπηλιά, που από την φυσική κατασκευή της δεν αφήνει κανένα περιθώριο για σωµα- τική ανάπαυση, έχει εγκατα- στήσει εδώ και χρόνια το ασκητήρι του ο Νόμωνας. Ντυμένος σ᾿ ένα τριμμένο ράσο, ξεθωριασμένο απ᾿ τον καιρό. αγωνίζεται ακατά- παυστα να ανεθεί την κλίµα- κα των αρετών. Υποθάλλε- ται µε ευχαρίστηση σε πολ- λούς και σκληρούς κόκους. για να πετύχει το σκοπό που έταξε στη ζωήτου. Νηστεύει και εγκρατεύεται. Προσεύ- χεται αδιάλειπτα στον αὖγα- πηµένο Κύριο. Δουλεύει άο- κνα, πλέκοντας καλάθια. για να εξασφαλίσει το λιτό και φτωχό φαγητό του. Ἡ πο- ρεία που εκούσια ακολουθεί είναι ένας σταυρός. Ο ὃρό- µος που πορεύεται είναι ανηφορικός και δύσκολος. (11 Δεκεμβρίου) Σιγά - σιγά η αγιασµένη και φωτισμένη µορφήτου γί- νεται μαγνήτης και πόλος έλ- Έεως. Μετά από µια πορεία αγώνα και άσκησης οι πιστοί που ζουν στις γύρω περιοχές ανακαλύπτουν στο πρόσωπό του τον απλανή οδηγό. Τον παρηχορητή που ενισχύει τους πονεµένους. Τον προσ- τάτη που δικαιώνει τους κατατρεγμένους και εγκατα- λειµµένους. Το ερημικό ασκητήρι του κατακλύζεται καθηµερινά από πλήθος ανθρώπων. Η µακριά κάτα- σπρη γενειάδα του, η φτώχι- κή και απέριττη ενδυμασία του, τα φωτεινά µάτια του, που παρακολουθούν µε αγά- πη και συμπόνοια τον πονε: µένο αδελφό, η επιθλητική παρουσία του, όλα αυτά συγκινούν και ενθουσιάξουν τους προσκυνητές. Ο άγιος αποκτά το χάρι- σµατης θεραπείας. Απαλάσ- : σει τους ασθενείς απότις 6α- ριές αρρώστειες που τους κατατρέχουν. Υψώνει τα χέ- ρια και η παράκληση του εισακούεται. Παράλληλα νουθετεί και κατευθύνει. Έτσι λοιπόν εφαρμόζει το λόγο του Χριστού και γίνε- ται πραγµατικό φώς, που ανάθει αποκλειστικά για τη δόξα Εκείνου. Το πότε έζησε, ποιοί ήταν οι γονείς του και ποια η Ία- τρίδα του, δεν το γνωρίζου- µε. Βιογραφικά στοιχεία που αναφέρονται στη ζωή του δεν έχουν διασωθεί. Ο ΄Αγιος Νεόφυτος αναφέρει πως ο Άγιος Νόμωνας µαζί µε τον ΄Αγιο Γεννάδιο ή Βη- χιανό, µετον οποίο και συν- εορτάζεται επιτελούν πλη- θώρα θαυμάτων σεόσους εκ- ζητούν µε την αναφορά του ονόματός τους τη χάρη του Θεού. To χωριό Ανάγια δί- καια σεμνύνεται, γιατί ο ΄Αγιος Νόμωνας εκεί πέρασε τα χρόνια της ασκητικής ζωής και πολιτείας του. Ἡ εκκλησία του χωριού, αφιε- ρωμένη στους Αγίους Νόμω- να και Βηχιανό,. είναι ένα µι- κρό κτίσμα που θρίσκεται στην ανατολική πλευρά, στο χώροπου και παλαιότεραθα χρησίµευε σαν κοιμητήριο. Στις 11 Δεκεμθρίου τελείται τοπική θρησκευτική πανή- γυρη. Την άγια ζωήτου αςπροσ- παθήσουµε κι εμείς µε τις πρεσθείες του να μιμηθούµε.