Back

ΚΥΠΡΟΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΙ Η ΑΓΙΑ ΝΗΣΟΣ

3ο α΄ Ιστορικές και αρχαι- ολογικές μελέτες µας βεβαιώνουν ότι οι πρὠ- τοι Έλληνες κάτοικοι του νησιού ἦταν οι Αρκά- δες. Οἱ Αρκάδες που ἔφθασαν στη Κύπρο γύ- ρω στο 1400 π.Χ. δεν ἦταν οι κάτοικοι της Αρ- καδίας των ιστορικὠν χρόνων αλλά µια Αχαϊκή Φυλή, που κατοικούσε στη νότια Ηλεία, την Τριφυλία και Μεσσηνίἰα. Χαρακτηριστικὸ χάλκινο αγαλμάτιο «του κερασφόρου Θεού της γονιμότητας» (Ί2ος π.Χ. αιώνας), που βρέθηκε στην ᾿Εγκωμη (κοντά στην αρχαία Σαλαμὶνα) αναγνωρίζεται απὀ τους αρχαιολόγους ws o «Απόλλωνας ο Κεραιά- της», που λατρευόταν στην Αρκαδοµεσσηνια- κἡ περιοχἠ της Ελλάδας. Το ὁτι οι πρώτοι ἀποικοι του νησιού ἦταν οι Αρκάδες αναφἑρεται και απὀ τον Ηρόδοτο και απὀ τον Παυσανία. Επί- Ερείπια της αρχαίας ᾿ἔγκωμης (Αλάσιας) ΚΥΠΡΟΣ H EAAHNIKH ΚΙΗ ΑΓΙΑ ΝΗΣΟΣ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ σης παρουσιάζεται μεγά- λη ομοιότητα της apxai- ας Κυπριακἠς διαλέκτου προς την αρχαία Αρκα- ae δικἠ. Μαζί µε τους Αρκά- δες εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο και Κρήτες. Αλλ᾽ ὅμως η κυρίως εγ- κατάσταση των Ελλή- νων στονησἰ αρχίζει στα χρόνια 1400 π.Χ. Και τοῦτοι ἦταν οι Νιυκη- ναϊΐοι ἡ Αχαιο[. Οἱ ΄ Ελληνες Αχαιοί, ξεκινώντας απὀ τη Θεσ- σαλία, ξαπλὠθηκαν σ᾿ όλο τον Ελληνικό χώρο και ἵδρυσαν ισχυρά βα- σίλεια. Σπουδαιότερα κέντρατους ήταν η πόλη των Μυκηνών, η Πύλος και οι Θήβες. ΄Ετσι ανα- πτύχθηκε και ξαπλὠθη- κε σ᾿ ολόκληρη σχεδὀν την ηπειρωτική Ελλάδα ο λεγόμενος «Μυκηναῖ- κόὁς Πολιτισμός». Οι Μυκηναίοι - Αχαιοί ἔρχονται σε επα- nr µετο Μινωϊκό (Κρη- τικὀ) Πολιτισμό, τον οποίο κατόρθωσαν ὀχι µόνο να αφομοιώσουν αλλά και αναπτύξουν περισσότερο. ΄Ετσι, µε- Ta την κατάληψη της Κνωσσού (1400 π.Χ.], αναπτύσσεται ο «Κρη- τομυκηναϊκόὸς πολιτι- σμµός». Τότε οι Αχαιοί κυριαρχούν σ᾿ όλο το Αιγαϊΐο. Γι΄ αυτὸ λοιπόν στρέφονται και προς «Ανατολάς». Ακριβὼς την περἰο- δο αυτή εγκαθἰστανται και στην Κύπρο. Στην αρχἠ ὡς ἔμποροι και τε- χνῖτες και μετἔπειτα ως ἁἀποικοι. Η Κύπρος τους χρησίμευε για διαµετα- κοµιστικός σταθμός για τα εμπορεὐματά τους προς την Ανατολή. Οι κάτοικοι του νη- σιού μαζίµετους Μυκη- vaious ξαπλώθηκαν στα παράλια της Συρἱας και της Παλαιστίνης και διά- δωσαν και εκεἰ τον πολι- τισμὀ τους. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι για πρὠτη φορά επἔρχεται σε Κυπριακό ἔδαφος η επαφἠ Ανατολἠς και Δύ- σης. Η παράδοση λέει ότι οι Αχαιοί ἔφθασαν για πρὠτη Φορά στην Καρ- πασία, στην «᾿Αχαιῶν ᾿Ακτήν» κοντά στο τουρκοκρατούμενο σἠ- μερα χωριό Δαυλὸς. Οι νὲοι ἁποικοι ἔφε- ραν στο νησίἰ εκτὸς απὀ τα εμπορεὐματά τους και το Μυκηναϊκὸ Πολι- τισµό τους, τη γλὠσσα τους, τη θρησκεἰα τους, τα ἐθιµά τους, τους θε- σμοὺς τους, την τέχνη τους ακόµη καιτατοπω- νύμιά τους. Δείγματα αυτοῦ του µεγάλου πο- λιτισμούῦ -- που γίνεται πια ο πολιτισμός αυτού του τόπου -- συναντού- µε σ᾿ όλο το νησἰ µας, κυρίως στην ᾿Εγκωμη (Αλάσια), που ἦταν ση- μαντικὀ κέντρο εμπορὶί- ου και ὁπου ἔγινε και η πρὠτη µόνιµη εγκατά- στασητων Μυκηναίων. «Mepixad ΛΜυκη- ναϊκό αγγεία rng Ku- πρου εἶναι εξαρετης συμμετρίας κα! οµορ- Φ,/ἁς κα! σπανίζουν και σ᾿ αυτό το κέντρο του Μυκηναϊκού ΓΠΟΛΙΤι- σμού (Μυκήνες). Και µόνο αυτὸ «Κρατήρας του Δία» ΛΙυκη- ναϊκὸ αγγείο. ᾿ἔγκωμη - 14ος αιων. π.Χ. αποδεικνύει το γνήσιο αλλά κα δυναμικὸ πνεύμα των Ελλήνων κατοίκων της Κὺύ- πρου». (Συνεχίζεται)