Back

ΜΕ ΤΟ ΦΑΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Me TO ΕΠΙΣΤΗΜΗ Συγκρούοντα!, Πολλὲς Φφορὲς ακούμε να γίνεται λὀγος για δή- θεν αντίθεση της επιστἠµμῆςπροςτη Χριστιανική ΠΙ- στη. Κι επειδή πρόβλημα δεν υπάρχει! στην πραγµα- τικότητα, αλλά συντηρείται απὀ μερικούς αμαθεἰς ἡ δηλωμὲνους άθεους, εκθέτουµε πιο κάτω μερικὲς στοιχειώδεις αλήθειες που αποδεικνύουν αστἠρι- κτο τον ισχυρισμό αυτό. 1. H εμφάνιση του προβλήματος «αντί- θεσης» Επιστήµης- Χριστιανικὴς Πίστης! Μέχρι το 17ον αιώνα κανένας δεν αμφισβητούσε την ιστορικότητα των Βι- βλικὠν αφηγήσεων. Ο κα- τακλυσμός, η κιβωτός του Νώε, ο Δανιήλ στο λάκκο των λεόντων, ο ἰωνάς στην κοιλιά του κήτους θεω- ρούνταν απ᾿ όλους εξ ίσου ιστορικά γεγονότα, ὀπως το κτίσιμο του ναού του Σο- λομώντος, οι πόλεμοι του Μ. Αλεξάνδρου κλπ. Η πρώτη σοβαρή κρἰ- ση μεταξύ των δεδοµένων της Επιστήµης και όσων δι- αβεβαιώνει η Πίστη, ξέ- σπασε µε τη γνωστή υπόὸ- θεση του Γαλιλαίου Μέχρι τον Ί14ο'αι. οἱ αστρονόμοι χρησιμοποιούσαν το σύ- στηµα του Πτολεμαίου. Σύμφωνα μ᾿ αυτὸ «η γη βρίσκεται ακίνητη στο κἔν- τροτου κόσμου». O Konep- νικοςτο 1543 πρότεινε ἕνα ἀλλο, πιο τελειοποιημένο σύστημα. Τοποθετούσε τον ἦλιο στο κέντροτου κὀ- σµου, τη δε γη να περιφξ- ρεται γύρω απὀ αυτόν. Ο Γαλιλαΐος επιβεβαίωνε oti «η γη κινεῖται». Αμέσως ἁρ- χισε ο πόλεμος µετους θε- ολόγους της ΡΚαθολικής Εκκλησίας που επικαλέ- στηκαν κείµενα της [Παλαι- ἁς Διαθήκης. Σ᾽ αυτή λέγε- ται ότι ο ήλιος ανατέλλει και δύει ((ησούς Ναυή). Στήτω ὁ ἥλιος...), ενώ η γη μένει ακίνητη: «΄Ο θεμελιῶν τήν γῆν ἐπί Τήν ἀσφόλειαν αὐτῆς...». Αιτία της διαμάχης ήταν η κατά γράμμα ερµη- veia της Π.Δ. Δεν ἔβλεπαν την ουσία, το µήνυµα της Αγ. Γραφής, και περιορὶ- ζονταν στους τύπους. Είχαν ἁδικο οι θεολό- γοιτης εποχής εκείνης. Δεν μπορούσαν νακαταλάβουν ότι οι συγγραφεἰς της Αγ. Γραφὴς χρησιμοποιούσαν τη γλὠσσα της εποχής τους. Χρησιμοποιούσαν τις σύγχρονες ιδξες, εικόνες, επιστημονικές γνώσεις. Η Άγ. Γραφή δεν ἔδινε µαθή- vata aotpovopias. Αυτά όλα, βέβαια, γἱ- νονταν στη Δύση. Η Ορθό- ὅοξη Ανατολή ζούσε τότε κάτω απὀ τη στυγνή τουρ- κική δουλεία. Παρ᾽ ὀλ᾽ αυ- τά όμως ἔδειχνεκαιστις δὺ- σκολες εκείνες στιγμές πνεύ- μα Φιλελεύθερο και ορθὸ- ΤΗΕ ENE THMHE ΠΙΣΤΗ τερης κατανόησης της Ay. Γραφής, απὀ τη Δύση. Χα- ρακτηριστικἆ λἔγεταιπωςη Ορθόδοξη Εκκλησία θεώ- ρησε την Φωτιά σαν σύμ- βολο της θεότητας και σαν µέσο επιστημονικής προὀό- δου, ουδέποτε όμως σαν μὲ- σο εξόντωσης των επιστη- µόνων. Σήµερα η πιο πάνω δυσκολία ἔχει αρθεῖ. Η Εκ- κλησία παραδέχεται πως αντίθεση Πίστης και Επιστή- µης δεν υπάρχει. Αυτό που υπήρξε πριν ἦταν αντίθεση Επιστήµης - θεολόγων που δεν αντελήἠφθησαν το ορθὀ μήνυμα της Γραφής, Η θέση της Εκκλη- σίας εἶναι τούτη: Το Ay. Πνεύμα δεν θέλει να µας μά- θει πως συγκροτείται ο ου- ρανός αλλά πως εμείς πη- γαΐνουµε στον ουρανό. Η Άγ. Γραφή Sev εἶναι εγχει- pidio Φυσικών Επιστημών. Αντικεὶϊμενό της εἶναι οἱ απαραίτητες αλήθειες για τη σωτηρία. (Συνεχίζεται)