Back

ΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ

Εἶναι λογική συνέπεια το κατάντηµά τους. Οὗὖτε και θᾳ ανἔµενε κανένας εἰι- λικρινή συμπεριφορά απὀ µὲξρουςτους. Πατέρας τους εἶναι ο αρχηγός του ψεύ- δους, κατά τη φράση του Kupiou (lw. n°, 44). Kar au- Toi, ws Téxva Tou Alapo- λου, αναπόφευκτα κινούν- ται στο ἰδιο μ᾿ εκείνο mAai- σιο. Η αἱρεση εἶναι πλάνη. Εἶναι παραποίηση της πρα- γµατικότητας. Εἶναι εγκατά- λειψη της αλήθειας. Εἶναι διαστρέβλωση της αλήθει- ας και κατ᾽ επέκταση Προ- σκόλληση και υποστήριξη και διάδοση του µη ορθού, του µη αληθινού, του ψεύ- τικου δηλαδή. ΄Ετσι η αἴ- ρεση εἶναι πλαστογράφηση της αλήθειας ἡ ορθότερα µεταλλαγή της αλήθειας και ΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ άρα διακήρυξη της Ψευτι- as. Και οι αιρετικοί εἶναι οπαδοί του ψΨεύδους, υπη- ρέτες και διδάσκαλοι του Ψεύδους, και άρα ψεύτες. Και εφόσο αρχηγός και εφευρέτης των αιρέσεων εἶναι ο διάβολος, µέσα στο ὅλο πλέγμα του ψεύδους, που ἔχει ρἶξει τους αιρετι- κούς, γιατὶ αυτοί να διστά- σουν να πουν και κάποιο Ψεματάκι (1), προκειµένου να γίνουν πιστευτοί στα θὺ- µατά τους και γιατὶ να µη ρἶξουν και λίγη λάσπη εναντίον άλλων] Ναι, ΄Ετσι κάµνουν οι αιρετικοί πεντηκοστι- ανοὶ, οπαδοἱ της Ψευ- δεκκλησίας του «θεού της προφητείας». Διαδί- συνέχεια στη σελ. 2 ΟΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΟΙ Συνἔχεια απο τη σελ. | δουν, και εν γνώσει τους ψεύδονται, προκειµένου να παρασύρουν στην πλάνη τους αθώα θύματα, ασύ- στολα ψεύδη. Προτάσ- σουν αναϊΐσχυντα επι- χειρήµατακα! συλλαμβά- νονται αδΐστακτοι. Απο- καλύπτονται όμως έτσι ότι εἶναι µια βιτρϊνα, ἕνας, κατά τη φράση του Κυρίου, «κε- κονιαµένος τάφος» (ασβε- στωμµένος τάφος), που «ἔξωθεν Φαίνονται ὠὡραῖοι, ἐνῶ ἔσωθεν» εἶναι γεμάτοι απὀ σκουλήκια, κακοσµία και κάθε ακαθαρσίαι (Ματθ. κγ΄, 27). Τί διαδίδουν Κατέχο- µε τα Ἀνόματα αυτὼν που ἡρθαν και µας τα εἶπαν. Και εἶναι ἔτοιμοι να τα καταθέ- σουν. Τι λενε οι ψευδολό- γοι, Οἱ «Φωτισμένοι» απὀ το πνεύμα του «πατρός αὑ- τῶν» εωσφόρου, οι «βρυ- χολαλούντες» ᾿Οτι θεολό- γοι και ιερείς ακόµη της Ορθόδοξης Εκκλησίας συμφωνούν (1) µαζί τους και ότι θᾳ ἠθελαν πολύ να τους ακολουθήσουν, αλλά, Φοβούνται τους άλλους! Πολύ καλά, λοιπόν! Αν ἔτσι ἔχουν τα πράγματα και αν αυτά που διακηρύττουν ἔχουν αληθείας, τότε, γι᾿ αυτό κι εμείς γράφομε το παρὀν γιανατους προκαλξέ- σοµε δημόσια, ας προβούν σεαποκαλύψειςτων ονομά- των των προσώπων, που ανώνυμα επικαλούνται. Ας πουν ποιοι εἶναι αυτοί οι «δειλοΐ» θαυμαστές και οπαδοί τους(!). Η Ορθόδο- ξη Εκκλησία διέπεται and όντως δημοκρατικούς νό- µους. Κανένα δε Φφιμώνει, οὖτε και ποτἒ στην ιστορία της στιγµατίστηκε µε ενξρ- γειες ανάλογες της ανιερης «ἱεράς ἐξέτασης». “Erol άφοβα οι οπαδοί της ψει- δεκκλησίας, ας μιλήσουν. Εἱμαστε όμως εκ των προτέρων βέβαιοι πως δεν πρὀκειται να αναφἔρουν κανένα ὀνομα, απλούστα- τα, γιατί δεν υπάρχει. Ἔτσι, λοιπόν, ας ενα- σχολούνται, οἱ αιρετικοὶ πεντηκοστιανοἰ, τα εκτρώὠ- ματα αυτά του Τόμλινσον, µετα εµέσµατατων προγό- γων τους, Λούθηρου και Καλβίνου, και ας παύσουν τις διαβολὲς, που ο οἴστρος της πλάνης τους, τους προ- καλεί, Και αυτοίθα κατατα- γούν σύντομα στον κατά- λογο απαϊσιας µνήµης, όπως ὁλοι οι αιρετικοὶ, που ἠρθαν πριν απὀ αυτούς.