Back

Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ

«Ἀριστιανική ζωή και ψυχική υγεία» ἦταν το θεμα που απασχόλη- σε το Α΄ Συνέδριο της Ἀριστιανικὴς ᾿Ενωσης Νεολαίας και Φοιτητών (Χ.Ε.ΝΕ.Φ]. Το συνεδριο πραγµα- τοποιήθηκεστις 22 Μαρτί- ου στην αἴθουσα τελετών της Παιδαγωγικής Ακαδη- μίας και σημείωσε πλήρη επιτυχία. Τις εργασίες του συνεδρίου παρακολούὐθη- σαν κληρικοί, εκπαιδευτικαῖ Δημοτικής, Μέσης και Ανώτερης Εκπαίδευσης, γονεῖς και κυρίως νξοι και Φοιτητές Στην προσφώνηση που έγινε απὀ τον πρὀεδρο της Χ.Ε.ΝΕ.Φ. κ. Ανδρέα Περδίκη αναφέρθηκαν οι σκοποί και οι ὁραστηριότη- τες της Χ.ΕΝΕ.Φ. καθώς και ο αγώνας και η µαρτυ- ρία της στο χώρο των Φοι- τητώὠν και των νέων. Εμπεριστατωμᾶένες ει- σηγήσεις στο συνὲδριο ἔκαναν οι δόκιμοι πανεπι- στηµιακοῖ καθηγητές Ap Παύλος Κωμίσης, Νευρολό- γος--- υχίατρος, Καθηγη- τῆς του Πανεπιστηµίου του «Ὄρους Σινά» της Νέας ENS ἐνθυπαμυνσὺε ἐν Αυρίω) Υδρκῆς, Δρ Σταύρος Μπα- λογιάννης, Νειιρολόγος -- Ψυχίατρος, Καθηγητής τοιι Πανεπιστηµίου Θεσσαλο- νίκης κα κ. Αντώνης Πα- παδόπουλος, Θεολόγος Καθηγητής του Πανεπι- στημµῖου Θεσσαλονίκῃς, Οι εισηγητές ανέπτυξαν αντὶ- στοιχα την ψυχιατρική, ια- τρική και θρησκευτική πτυ- χἠ του θέματος. Παρουσί- gon των εισηγητὠν ἔγινε απά τον κ. Νίκο Ανδρέου, µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Ε.ΝΕ.Φ. Ο ἂρ Παῦλος Κυμίσης ἔδωσε µια διαγραμμµικἡ πο- ρεία Της εξἔλιξης της ψυχι- ατρικής επιστήμης, τις αμ- Φισβητήσεις καιτα προβλή- vata της και τόνισε την Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ύπαρξη θεμάτων που η επιστήµη αδυνατεί να εξη- γῆσει. Κατέληξε στη συ- νεργασία της θρησκευτικής πίστης και της Ψυχιατρικής για αρωγή του ανθρώπου. O Δρ Σταύρος Μπα- λογιάννης διέκρινε διάφο- Ρες ψυχικές ασθένειες και ἔδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευεργετική δράση της Χριστιανικἠς ζωής στην πρόὀ- Anwn αλλά και θεραπεῖα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ θές των ψυχασθενειών. Ok. Αντώνης Παπαδὸ- πουλος ανέλυσε τις διαβα- θµίσεις της Χριστιανικής ζωῆς (Φόβος - μετάνοια - απάθεια - αγάπη) καιτόνισε την τελείωση και θέωση της όλης προσωπικότητας του ανθρώπου που συντελεῖται µε τη χάρη του Θεού στο Χώρο της Εκκλησίας, Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση A BYNEAPIO XPIETANIEH Zot HAE WYRIKH YTEIA όπου οι σύνεδροι εἶχαν την ευκαιρία να υποβάλουν εν- διαφέρουσες ερωτήσεις στους εισηγητὲς Συντονι- στής της σμζήτησης ήταν ο κ. Μιχαλάκης Μαραθεύ- της, τ. Διευθυντής της Παι- δαγωγικής Ακαδημίας Κὺ- πρου Σε γενικὲς γραμμὲς τα πορίσματα του Συνς- ὁρίου ἔχουν ως εξής: 1. H Χριστιανική ζωή ὡς αρμονική σχέση Θεού και ανθρώπων κα- θώς και των ανθρώπων μεταξύ τους διαφυλάσ- σει και προάγει την ψυ- χική υγεία. 2. Η αυθεντικἠ βίω- ση τῆς Χριστιανικής ζω- ἧς προλαμβάνει αλλά και θεραπεύει τις ψυχι- κὲς ασθἑνειες. 3. H Εκκλησία, µε την αγιαστική χάρη των Μυστηρίων, αλλό καιως κοινωνία προσώπων, οδηγεῖ τον άνθρωπο στην εσωτερικἠ ελευ- θερία, τη χαράἀ και την ayann. 4. H χριστιανικἠ πίστη και η ψυχιατρική επιστήμη προχωρούν παράλληλα και συνεργά- ζονται για τη βοήθεια του ανθρώπου. 5. Ἡ Χριστιανικὴ ζωή, περα απότην ψυχι- κή υγεία, οδηγεί τον av- θρωπο στον αγιασμό και στη θέωση. Η. διοργάνωση και η επιτυχής ὀιεξαγωγήτου Α΄ Συνεδρίου της Χριστιανι- κής ᾿Ενωσης Νεολαίας και Φοιτητών εἶναι µια ακόμη κατάθεση πΠπνευματικἠς μαρτυρίας και ενδειξη ζιων- τανἠς παρουσίας του χρι- στιανικού μηνύματος στο Χώρο των νέων καιτων φοι- τητὠὼν