Back

Κατασκήνωση Αρρένων των Κατηχητικών Σχολείων της Ι. Αρχιεπισκοπής

I Πραγµατοποιήθηκαν και φέτος από τις 4 Ιουλίου μἒχρι τις 2 Σεπτεµβρίου οι κατασκηνώσεις των Κατη- χητικὠν Σχολείων,των Χρι- στιανικών Συνδἔσµων Γυ- ναικών καιτης Χριστιανικής ΄Ἔνωσης Νεολαίας και Φοι- τητὼν στις ιδιόκτητες εγκα- ταστάσεις της Ι. Αρχιεπι- σκοπἠής, στον Αγιο Νικό- λαο της Στέγης στην Κακο- πετριά. Ιδιαἵτερα για την Κα- τασκήνωση αρρένων, ὅπως πάντα, η συμμετοχή των Στα προπύλαια της /. Αρχ)ει Κατασκήνωση Αρρένων των Κατηχητικὠν Σχολείων της ]. Αρχιεπισκοπής παιδιὼν ἦταν αθρόα και ενισχύθηκε µε νξα στελέχη. Το κατασκηνωτικό δεκα- πενθήµερο πρόσφερε σ᾿ όλους εμπειρἰες χριστιανΙ- κής αναστροφής και πνευ- µατικής οικοδομής. Το σύνθημα της Φετει- ο ae ο πισκοπής. Ο! κατασκηνω- ré¢ pati pero Maxapiuraro Aiyo mprv rn αναχώρησή τους γ/σ την Κατασκήνωση. oe Η µελέτη του λόγουτου Θεού καθημερινὸ εντρύφημα στην Κατασκήνωση. Δύναμη κ! ευλογία πολλή χάριζε το πρωινό αγιογραφικὀ ανάγνωσμα σ᾿ όλους. Παράλληλα µε τη βυζαντινή χορωδία, οργανώθηκε στην Κστασκήνωση yopwdi ia kar opxnoTpa. Η συµµε:- τοχή στο πρὀγραμματῆς τελικής γιορτής κατάθεσε Τῃ µαρτυρίατης προσπάθειαςπου γύνετα! τόσο στην Ka- τασκήνωση ὁσο κα στα Κατηχητικἁ µας. vig Κατασκήνωσης ήταν «Παρακαταθήκης Φύλα- κες». Παρουσίαζε πρωτὸ- τυπία και συνάμα ἕνα απροσµέτρητο θεολογικό βάθος. ᾿Εδωσε δε την ευ- καιρία στους οµαδάρχες να αναπτύξουν καϊριας σηµα- σίας θέµατα, όπως η Τρια- δικότητα του Θεού, η θεύ- τητα του Κυρίου και του Ἁγίου Πνεύματος, η Εκ- κλησία κλπ. Η λέξη «παρα- καταθήκη» εἶναι ἕνας ὀρος που απαντάται στην Καινή Διαθήκη και σημµαϊνει την εκκλησιολογικἠ πίστη που µας παρέδωκε ο Κύριος. Δηλώνειτην πληρότητατης ζωής της Ορθόδοξης ᾿Εκ- κλησίας µας. Εἶναιη ζωή και η εμπειρία της Εκκλησίας µας µέσα στους αιώνες. Αυτό που εἶναι αποταµιευ- μἒνο μέσα στην Αγία Γρα- φἠ κι αυτό που ζη η Εκκλη- gia µας εμπειρικἀ. Αυτή την «παρακαθήκη» ο Απ. Παύλος εντἔλλεται στο µα- θητἡ του Τιμόθεο να φι- λάττει ως κόρην οφθαλ- μού. Αυτή δε και να παρα- δώσει στους χριστιανούς. Και τούτη η «παρακαταθή- κη» σώζεται και διαφυλάγε- ται απὀ τότε αλώβητη μεχρι σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία µαςπου την ζητὀ- go γνήσια και αυθεντικά ὀσο και στους αποστολι- κοὺς χρόνους. Για να μεταδοθεῖ δε πιο πρακτικά και εποπτικἁ στους κατασκηνωτές η εν- τολἡ να εἶναι «Φύλακεςτης Παρακαταθήκης» εκδόθηκε ἕνα όμορφο βιβλιαράκι 48 σελίδων στο οποῖο περι- λαμβάνονταν τα θέµατα της «Παρακαταθήκης» τα οποία Φυσικά και ανα- πτύσσοντανστα παιδιά. Η αγωγή βέβαια που προσφέρεται στην Κατα- σκήνωση εἶναι πολύπλευ- Ρρη. τσι, η επίσκεψη στην Κατασκήνωση του καθηγή- τή Ψυχιατρικής δρ Παύλου Κυμίση και η συζήτηση µε ταπαιδιά θεμάτων πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά και εφηβικἁ προβλήματα, ἔδωσε την ευκαιρῖα για ἕνα γόνιμο και δημιουργικό διά- λογο. ἛἜνας διαγωνισμός δε εκθέσεως που ἕγινε, ἔδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να διατυπὠσουν τις σκέψεις και τα συναισθή- ματά τοις γιά το ἔργο που επιτελεῖται στην Κατασκή- νωση. Η. τελική γιορτή που ἐγινε την Κυριακή, 17 Ιου- λίου, στην παρουσία της Α.Μ. του Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου, ἔδωσε για άλλη µια Φαρά τη βε- βαιότητα για τη σοβαρότη- τα του ἔργου που επιτελε- ται στην Κατηχητική Kivn- ση της Εκκλησίας. Την πεμπτουσία του προγρᾶμματος στην Κατα- σκήνωση αποτέλεσαν οι λατρευτικές ακολουθὶες και η προσέλευση στο µιστή- Ριοτης |. Εξοµολόγησης και στο Κοινὸ Ποτήριο. Η δε κατανυκτικἡ αγρυπνία που τελέστηκε το Σάββατο, 16 Ιουλίου, σ᾿ ανάμνηση του θαύματος του Αγίου Νικο- λάου που ἔσωσε πέρσι την Κατασκἠνωσή µας απὀ τη βέβαιη καταστροφἠ απὀ τη Φωτιά, επισφράγισε την προσήλωσή και στερἐωσή μας στις ἱερὲς Παραδόσεις της ζωής της Εκκλησίας μας. «Παρακαταθήκης, λοιπόν, Φύλακες»Ι Τα νέα Βλαστάρια της Εκκλησίας μας μ᾿ αυτή την υπόσχεση και τη βεβαιότητα προχω- pouvl