Back

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 4 KPIEEIE KAI EXOAIA, | ΚΑΤΑΠΛΗΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ Στην πρὀσφατη τηλεοπτική συζήτηση γιατο θέ- μα των εκτρώσεων ομολογουμένως δεν µας εξενι- σαν τόσο οι απὀψεις των εκπροσώπων -- γυναικὠν του Οικογενειακού Προγραμματισμού κα! του σω- µατείου «᾿ἰσα δικαιώµατα -- ᾿ἴσες ευθύνες», ἀλλω- στετιςθέἐσειςτουςτις ξξραµεκα!τιςαναµέναμµε, όσο εκείνες του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Οκ.Β.Γ.Ε. µε πολλἡ ωµότητα και µετο ὕφος που του ἔδινεη θέση του υποστήριξε ὅτι η ἔγκυος γυναίκα ορίζειτο ἔμβρυσπου φὲξρει, γιατί ανήκει στον εαυτό της, και άρα, προκειµένου να το κάμει ἔκτρωση, αυτό εἶναι αναφαίρετο δικαϊωµατης. Επικαλέστηκε δεορισμὲ- νες νομοθεσὶες ἄλλων χωρών για να κατοχυρώσει την ἀποφή του. Σταπλαἰσιατου παρόντος δεν µας επιτρέπετενα αντικρούσοµετη θέση αυτή, ᾿Αλλωστεο εκπρόσω- πος του «Συνδέσμου Προστασίας του Ἀγέννητου Παιδιού», παρά το γεγονός ότι αποτελούσε τη µε!ιο- φηφούσα µονάδα στη συζήτηση, κατόρθωσε και ἔδωσε σαφείὶς και αποστομωτικὲς απαντήσεις, ὥστε οι τηλεθεατὲς να πάρουν το σωστό μήνυμα. Αυτό ὅμως που θα ρωτοῦύσαμε τον κ. Β.Γ.Ε. να µας απαντήσει εἶναι: Αν η γυναίκα ἔχει αυτό το ὅι- καίωμα, που της δΐνει, ο κ. βοηθός, τότε ο ἴδιος ως νομικός πὠς θα αντιμετώπιζε περίπτωση ανδρός του οποίου η σύζυγος θεληµατικά απέβαλε το κυο- Φορούμενα παιδί τους Κι ακόμη ας µας πει, πότε ο πατέρας αρχίζει να ἔχει δικαιοδοσία επἰτου παιδιού του Πώς δε εξηγεῖ το γεγονὸς ὅτι ο πατέρας δίδει στο παιδί του το δικό του πατρώνυµο Ειλικρινά µας εξἔεπληξε και µας απαγοήτευσεο κ. Β.Γ.Ε., τόσο για την ηθική τοποθέτησή του ἔναντι των εκτρώσεων ὅσο και για τη νοµικἠ του! ΜΕ ΠΑΡΡΗΣΙΑ Αξιος συγχαρητηρἰων εἶναι ο µαιευτήρας -- γυναικολόγος δρ Σάββας Κυριακίδης για την εκ μὲ- ρους του δημόσια καταδίκη των εκτρώὠσεων. Οκ. Κυριακίδης δημοσίευσε εκτενὲς άρθρο στο Φιλελεύ- θερο (22-24.7.88) µε τίτλο «Εκτρώσεις --Ο τρἱτος Αττίλας». Ο Σύνδεσμος Προστασίας του Αγέννητου Παι- διού εισηγήθηκε στο ΡΙΚνα καλέσει καιτον κ. Κυρι- ακίδη στην πρόσφατη τηλεοπτική συζήτηση γιατις εκτρώσεις, αλλά ὁυστυχώς το Ἵδρυμα απέρριψε την εισήγηση. Η προσωπικἠ μαρτυρἰα ενός ιατρού ο οποίος ἐγαταλείΐπει την ανάξια της αποστολἠς του αλλά πάντως κερδοφόρο επιχείρηση των ἐκτρώσε- ὧν, θα ἧταν οπωσδήποτε περισσότερο ενδιαφἒ- ρουσα απὀτις σοφιστείες που εἶπαν ορισμένοι απὀ τους συζητητές. Ελπίζουμε ὁτιτηνπαρρησία του κ. Κυριακίδη θα ακολουθήσουν και άλλοι ιατροὶ. Χάριν πληροφόρη- σης αναφέρουμε ὁτι στην Ισπανία, ὅπου εδώ και λίγο καιρό νοµιµοποιήθηκαν οἱ εκτρώσεις, εἶναι πο- λύ δύσκολο να ευρεθούν ιατροί πρόθυμοι να σκο- τώνουν τα αγἔννητα παιδιά. Επίσης υπάρχει και διε- θνής ιατρική οργάνωση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Ιατρών που σᾶβονται την Ανθρώπινη Ζωὴ {250.000 péAn oe 45 xwpes), mou σκοπὀςτης εἶναι η προώθηση της παραδοσιακής ιατρικής ηθικής ὅπως την εξέφρασε ο Ιπποκράτειος Όρκος και η Διακή- Ρυξη της Γενεύης του Παγκόσμιου Ιατρικού Συνδὲ- σµου (1948). ΠΙΟ ΠΟΛΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ Το ότι η Ελληνικἡ Τηλεόραση προ πολλοῦ ἔχει ξεπεράσει τα όρια σεβασμού των ακροατών της αυτό εἶναι γνωστόὸ. Όμως δεν σημαΐνει ὅτι θα πρέπει να προβάλλει και η δική µας Τηλεόραση καιτα υποπροῖ- ὀντατης ΕΡΤ. Βεβαιαυπάρχουν και καλἀπρογρᾶμμα- τατης ΕΡΤ και αυτά αξίζει και πρέπει νατα προβάλου- με. Ο,τι εἶναι ελληνικό δεν σημαἶνει ότι εἶναι και καλό. Μια επιλογή και περικοπή των προγραµµότων εἶναι αναγκαία. Γι’ αυτό τοΡ.[.Κ.,που ατᾶκει από πλευράς σοβαρό- τητας πιο ψηλά απὀ ἆλλους σταθμούς, οφείλει να µη δέχεται ανεξελεγκτα ὁ,τι του αποστέλλουν, ἔζαι αναφε- ρόμαστε συγκεκριµένα στην εκποµπἠ «Θξματα απὀ την Ελλάδα», ἕνα πρόγραµµα κατά τα ἆλλα σοβαρό και υπεύθυνο, γι αυτό και επικἰνδυνο. Γιατί παρενξ- Bade o napaywydc Tov omy εκπομπή της Παρασκευής Ίδης Σεπτεµβρίου σχόλιο και σκηνὲς απὀ my avai- σχυντη ταινία του διαβόητου Σκορτσἒζε βασισμένη στο ξργοτου βλάσφημου ἕλληνα λογοτέχνη Ν. Καζαν- τζάκη «Ο τελευταίος πειρασμός». Ώς µη ὤφειλε το θέµα της εν λόγω ταινίας παίρνει διαστάσεις και ασφαλώς οι «κατασκευαστξο» της επι- διώκουν να σπιλώσουν το πρόσωπο του Κυρίου, για να διαβρώὠσουν συνάμα τις συνειδήσεις των χριστια- νών. Επομένως εἶναι ανεπίτρεπτο ὅσοι τουλάχιστο φἒξ- ῥρουν το όνοµατου Χριστιανού να συντάσσονταικαινα συμμαχούν ἡ ἔστω να προάγουν τους ανίερους σκο- ποὺς των συγχρόνων αντιχρίστων, γιατί γίνονται και οι ἴδιοι αντίχριστοι.