Back

Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ

Το θεμα χωρὶς να υπερβάλλουμε, πραγµατι- κἁ οργιάζει στις HEPES Yas. Λξἔγονται και γράφονται τό- σα πολλά και μάλιστα and ανθρώπους ὀχι και τόσο υπεύθυνους ὥστε ο λόγος περί Αντιχρίστου ἄλλοτενα εἶναι ελλιπής και άλλοτε Φανταστικός, σε σημεῖο που να παραπληροφορεῖ και να εκφοβίζει παρά να ενημερώνει. Τοπερίἱ Αντιχρίστου ζή- τηµα που θα εκθέσοµε σε µερικές συνέχειες για µια σωστή, ὅπως πιστεύομε ενηµέρωση, απαντάται τόὸ- oo στην Αγία Γραφή όσο και στην πατερική γραµµµα- teia. Σαν τέτοιο λοιπόν ἔχει τη θέση του στη διδασκα- λία περί εσχάτων της ορθὀ- δοξης δογµατικής. Ο ερ- χομός του Αντιχρίστου εἶναι σημάδι ὅτι επίκει- ται η Β᾽ Παρουσία του Κυρίου. Παρόμοια σημά- δια, προγνωστικἁἀ της Β΄ Παρουσίας, θα εἶναι ακόμα η κήρυξη του Ευαγγελίου σε όλα τα έθνη, η επιστρο- of των Εβραίων στο Χρι- στὀ, η αποστασία πολλὼν εθνών, Φυσικές καταστρο- Φὲς και πόλεμοι, η εµφάνι- ση του Ενώὠχ και του Ηλία, που θα δώσουν τη μάχη κατά του Αντιχρίστου, κ.α. Πρέπει επίσης να διει- κρινίσουµε ὅτι υπάρχει μία διάκριση μεταξύ Αν- τιχρίστου και αντιχρι- στισμούῦ. Αντιχριστισµός εἶναι ἔνα πνευματικό φαινό- Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ µενο, το οποίο ενσαρκώ- νουν στο πρὀσωπό τους, διαβόητες προσωπικότητες της ιστορίας, οι οποίες δια- κρίνονταν για το αντίθεο πνεύμα τους την αλαζονεῖα τους τον εωσφορικὀὸ εγωῖ- σµό τους. Τέτοια πρὀσωπα υπήρξαν ο Αντιόχος Δ΄,ο Επιφανής, ο Καλιγούλας, ο Νέερωνας κ.α. Ο Αντἰχρι- στος εἶναι ἕνας και νοεί- ται ὡς συγκεκριμένο πρόσωπο και ωςιστορι- κὁὸς άνθρωπος. Οι Αντί- χριστοι ὅμως, αυτοί δηλ. που ενσαρκώὠνουν το φαινό- µενο του αντιχριστισμοῦ, εἶναι πολλοί (Α΄ ἰωά. β΄, 18). Μετά το θάνατο Tou Μ. Αλεξάνδρου το τερά- στιο κράτος του διαιρέθηκε σε τέσσερα βασίλεια: Μα- κεδονίας, Θράκης -- Μ. Ασίας, Συρίας και Αιγύ- πτου, κάτω απὀ τους τέσ- σερεις στρατηγούς του. Τον Κάσσανδρο, Λυσίμα- χο, Σἔλευκο και Πτολεμαίο. Στη σειρἁ των Σελευκιδών πρὠτοςήταν ο Σἔλευκος Α΄ οΝικάτωρ(311 - 281 π.Χ.) ενώ ὁέκατος και τελευταίος ο Αντίοχος Δ΄ ο Επιφανής. Σ᾽ αυτότον Αντίοχο Δ΄ τον Επιφανή αναφἔρονται οι τέσσερεις προφητικὲς οράσεις του προφήτη Δα- νιήλ περί Αντιχρίστου. Ο Αντίοχος θεωρείται ὡς ο σημαντικότερος ιστορικὀς πρόδρομος του Avtixpi- στου. Υπήρξε τύραννος Φοβερός και ανελξητος, δό- λιος και πλάνος, κακούργος και πανούργος. Εγωϊστής και αλαζόνας δίωξετο λαόν του Θεού κι ακόµα στρά- Φηκε εναντίον του ἴδιου του Θεού. Μόλυνε το ναὸ και εισήγαγε ειδώλολατρι- κά αγάλματα. Στα 3 1/2 χρόνια της βασιλείας του κυβἔρνησε µε ραδιουργία, δόλο και αναισχυντία. Ἠταν η βασιλεία Tou nepi- οδος αιμάτων και σκότους. Δίκαια λοιπόν ο προφἠ- της Δανιήλ, περιγρά- Φονταςτον Αντίοχο, βλξ- πει προφητικἁ στο πρὀ- σωπό του τον αρχηγό του σκότος καιτου ψεύ- δους, τον Αντἰχριστο των εσχάτων καιρών. Ο ευσεβἠς πιστός, λοι- πόὸν πρέπει να εἶναι σωστά ενημερωμὲνος και να ἔχει τη δύναμη και τη διαύγεια πνεύματος να συλλαμβάνει τα μηνύματα των καιρών. Η ἔξαρση των δυνάμεων του κακού πάνω στη γη, ο πλε- ονασμός της αμαρτίας, η σταδιακή αλλά σταθερἠ κατίσχυση του διαβόλου καιτων δυνάµεωντου σκὀό- τους ἕναντι των δυνάμεων του Φωτός ο διωγμός της Εκκλησίας, που θα εξαρθεί Ιδιαίτερα στους ἔσχατους χρόνους, και η βεβήλωση των ιερών, η κτηνώδης πίε- ση του δαιμονικού τυράν- νου καιτο αντίχριστο πνεύ- μα, που θα καταλάβει την ανθρωπότητα εἶναι μερικά γεγονότα χειροπιαστά για τον Αντἰχριστο. Γι΄ αυτό εἷ- ναι, ιδιαιτερα επἰκαιροςο λό- γος στις μξρες µας περί Αν- τιχρίστου.