Back

ΒΙΒΛΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

«Συ ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ». Το βιβλίο της Γενέσε- ως, που εἶναι το πρὠτο βι- βλίο της Αγίας Γραφής, εκτός απὀ τη δηµιουργία του κόσμου και του αν- θρώπου, την πτώση των πρωτοπλάστων και άλλα γεγονότα, περιέχει και τη ζωή των μεγάλων Πατρι- αρχών του περιούσιου λα- οὗ του Θεού. Ἓνας μεγάλος πρωτα- γωνιστής σ᾿᾽ auto το βιβλίο εἶναι το εκλεκτό τέκνο του Θεού ο Αρβαάμ. Eva περιστατικὀ όμως απὀ τη ζωή του Αβραάμ που εἶναι κάπως παράξενο και κρύβει, εκ πρὠτης ὀψεως, κἀποιο µυ- στἠριο, εἶναι το γεγονός της συνάντησής του µε το Μελχισεδεκ. ΄Οταν ο Αβραάμ ené- στρεφε απὀ νικηφόρα του εκστρατεία εναντίον τεσσά- ρων ισχυρὠν βασιλἕων, συνάντησε στο ὀρόμο του το Μελχισεδἔκ. Αυτός, όπως αναφερει, χαρακτη- ριστικά η Παλαιά Διαθήκη, ἦταν «Βασιλεύς Σαλήμ και ερεὺύς του Θεού του υψίστου» (Γεν. ιδ’, 18). Ο Αβραάμ όμως δεν ξαφνιάζεται και δεν απορεἰ, όταν τον συναντά. Αντίθε- τα, ο γενάρχης του ευλογη- µένου λαού του Θεού ανα- γνώρισε το Μελχισεδεκ ανώτερόὸ του, Δέχεται, χω- ρίς δισταγμό, ευλογία απὀ τα χερια του και στο τέλος του προσφέρει το ἕνα δξ- RIRNIKEC MOP@EGC Kato απὀ όλα τα λάφυρα της νίκης, που µετἔφερε μαζί του. Εκεϊνο όμως που κάνει ιδιαϊτερη εντύπωση στον αναγνώστη του περιστατι- κού αυτού, εκτός απὀ τη συμπεριφορά του Αβραάμ προς το Μελχισεδξκ, εἶναι και οι χαρακτηρισμο],πουο συγγραφέας του βιβλίου της Γενέσεως απευθύνει προς το πρόσωπο του άγνωστου αυτού βασιλιά. Αναφξρει χαρακτηριστικά πως ἦταν βασιλιάς της πό- λης Σαλήμ, δηλαδἠ βασιλι- ἁς της πόλης της ειρήνης. Γιατί η λέξη Σαλἠμ στην εβραϊκή γλὠσσα σημαίνει ειρήνη. Ακόμη τον χαρα- κτηρίζει ως βασιλέα του Θεού του υψίστου. Το δε ὀνομά του περιἔχει ιδιαίτε- ρο νόημα. Στην εβραϊκἡ yAwooa MeAxi (MéAex) on- μαΐνει βασιλιάς. Και Σεδέεκ (Σαδὠκ) σηµαίνει δικαιοσύ- νη. Βασιλιάς δικαιοσύνης λοιπόν το ὀνομα του ἁγνω- στου αυτού ἀνδρα της Πα- λαιάς Διαθήκης. Δεν εἶναι όμως τυχαῖο το γεγονός πως γύρω απὀ το πρόσωπο του Μελχισε- δἐκ κρύβεται κάποιο µυστή- ριο. Ο προφήτης Δαῦίό σε ἑνα απὀ τους Μεσσιανι- κούς ψαλμούς του ανα- γνώρισε και ανακήρυξε το Μελχισεδἐκ ὡς τύπο και προεικόνισµα του Αρχιε- ρὲα Χριστοῦ.« Ωμοσεκύ- ριος και ου µεταμεληθή- σετα!' συ ερεὺς εἰς τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ»(Ψ. 109, 4]. Θαυμάσια ὅμως εξή- γηση για το πρόσωπο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης κά- vel o θεόπνειστος συγ- γραφξέας της προς EBpai- ους επιστολἠς. Λξει σχετικά ο Απόστολος Παύλος:«Οὐ- τος ο Μελχ/σεδἐκ, βασι- λεύς Σαλήμ, ερεὺς του Θεού του υψίστου,οσυ- ναντήσας Αβραάμ υπο- στρέφοντ απὀ της κοπής των βασιλέων και ευλογή- σας αυτὀν, ως και δεκά- την απὀ πάντων ἐμέρισεν Αβραάμ» (Εβρ. ζ’, 1-3). Μας παρουσιάζει λοι- πὸν ο Απόστολος των Εθνών το πρόσωπο αυτό όχι μόνο υπέροχο, αλλά και θείο και µοναδικὀ. Τον αποκαλεὶ απάτορα, αμήτο- ρα και αγενεαλόγητο, ὀπως ακριβώς τον παρουσιάζει η Αγία Γραφή. Η οποία σκὀ- πιµα παρασιωπά τη γἔννη- ση, το γενεολογικὀ δἐνδρο και το θάνατο του ΛΊελχι- σεδέκ. Εἶναι επομένως ο Μελ- χισεδέκ τύπος, προεικὀνι- σµα καιτέλειο σύµβολοτου Χριστού. Ο Χριστός κατά την ανθρώπινη του Φύση ἦταν απάτωρ, δεν εἶχεπατἒ- ρα, αφού γεννήθηκε κατά υπερφυσικό τρόπο απὀ τη Θεοτόκο Μαρία. ᾿Ηταν ακό- µη κατά τη θεῖα του Φύση αµήτωρ, ὅεν εἶχε δηλαδἠ μητέρα, αφού γεννήθηκε «προ πάντων των σιὠ- νγων» απὀ τον Ουράνιό του Πατέρα. Επίσης ὡς Θεός ο Κύριος δεν ἔχει προγόνους και η ύπαρξη του δεν ἔχει αρχή οὖτε τᾶλος, εἶναι δη- λαδἠ αγενεαλόγητος.