Back

Ο ΟΣΙΟΣ ΚΑΝΑΕΑΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ Στον πολυπληθή κατά- λογο των Κυπρίων Αγίων περιλαμβάνεταικαιο ᾿Οσι- ος Κενδέας, ο οποίος στην Κυπριακή διάλεκτο ονομά- ζετα! «Αης Τζεγκιάς» και µε το ὀνομα αυτό εἶναι γνω- στός ανά το Παγκύπριο. Ο ”Αγιος Κενδξας ανἠ- κει στην τάξη των νεωτέ- ρων αγίων της Κύπρου που ελἔγοντο «Αλαμάναι». Βξ- βαια καμιά ιστορική απὀ- δειξη δεν υπάρχει που να μας δηλώνει ότι πράγματι εἶναι Γερμανικής καταγω- γής αλλά μάλλον αντίθετες αποδείξεις µας βεβαιώνουν ὅτι οι ορθόδοξοι αυτοὶ ΄Αγιοι δεν ἔχουν καμιά σχὲ- ση µετην Αλαμανία. Το χρονικὸ του Μα- χαιρά, η αρχική πηγἡ που µας πληροφορεί για τους αγίους τούτους, Αέγει: «Οταν ο! Σαρακηνοί επή- ῥραν την γην Της επαγγε- Λίας, τότε εβγήκαν οἱ πτωχοί χριστιανοί απού eyAitwoav, Kat επἠγαν όπου ηὐραν καταφὀγιν' ἦσαν αρχιεπίσκοπο!, eni- σκοποι, Γερείς κα! Λα[κοί κα επήγαν ὅπου φνάσαν: και ἧρταν και εις την πε- ρ/φημον Κύπρον µια συντροφία, ὀπου ἠσαν τ᾽ (300) ονομάτο (πρόσω- πο)...». Σ᾽ αὐτοὺς λοιπόν τους «300 ονοµότους»που ἡρ- θαν στην Κύπρο το 1187, µετά την ὅλωση της Ἱερου- σαλἠμ απὀ το Σαλλαδίν, περιλαμβάνεται και ο ἁγιος Κενδέας. Ας ὀὁούμε όμως για λίγο τη ζωή τού Οσίου πριν ἔρθει στο νησἰ µας. Δεκαοκτώ χρονών ήταν ὅταν αποφάσισε να αφήσει τα εγκόσµια και να ακολουθήσει τη μοναχική ζωή. Βρέθηκε ἔτσι σε Μο- ναστήρι στα Ιεροσόλυμα. O OCIOC KENAGAG O OX ᾿Αφησε ὅμως το κοινόβιο, για να ακολουθήσει το δύὺ- σκολο αγώνα του ερηµητι- σμοή στην ἔρημο του lop- δάνη. Εκεὶ κατοίκησε σ΄ ἑνα μικρό σπήλαιο σε τόπο κρημνώδη και ὁυσκολοπά- τητο, προσευχόµενος, νη- στεύοντας, αγρυπνώντας... «Τούτον θέλοντας να Τον ὁοξάση ο Θεός, τον εφανέρωσε οὕτω», ση- µείώνει ο συναξαριογρά- Φος του. Στα ἔρημα εκεῖνα µέρη ασκήτευε και κάποιος φημισμένος ασκητής που λεγόταν Ανανῖας. Στον Ανανία αυτόν ἔστειλε ἕνας άρχοντας το γιό του µεσυ- νοδεῖα συγγενών και υπη- ρετών, για να το θεραπεύ- σει απὀ το ακάθαρτο πνεύ- µαπου τον πείραζε. O Ava- γῖας απὀ ταπεῖνωση ὅεν τους ὄξχθηκε, αλλά τους ἔστειλε πιο βαθειά στην ἔρηµο να ζητήσουν τον ασκητή Κενδέα. Ύστερα από ταλαιπωρ]ες τον συ- νάντησαν. Του εἶπαν το λό- γα της επἰσκειμής τους. Πα- ῥρόλη την ἄρνηση του, ο Κενδέας, ύστερα απὀ πολ- λές παρακλήσεις και δά- κρυα, προσευχήθηκε στο Θεό και εἶπε µε ταπεΐνωση: «Ο δούλας του Θεού Ανανίας, προστάσσει σε ὁ)᾽ εμού ακόθαρτον πνεὺύ- μα. εν τω ονόματ! /ησού Χρ/στού να ευγἠς απὀ το παιδί». Το ακάθαρτο πνεύ- μα βγήκε αμἔσως χωρίς να προξενήσει καμμιά βλάβη στο νξο. ΄Ὕστερα απὀ το θαύμα αυτό που γρήγορα ἔγινε γνωστό ο Κενδἔας πείσθηκε και χειροτονήθηκε ιερέας σε Μοναστήρι. Σε Αίγο όμως επέστρεψε και πάλιν Το ασκητήριο κα! ο τάφος του Αγίου Κενδἐα στα ΛΊο- ναστήρι του κοντά στο χωριό Αυγόρου. στην ἔρημο, για να μπορεῖ να ζη «τον ησώχιον βίον κα ερημικὀν» που τόσο αγαπούσε. Εκε) συνἔχ/σε τους πνευματικούς του αγώνες, παλεύοντας προς «τας αρ- Χχἁς κα τας εξουσίας του κοσµοκρότοροςτου αιώ- νος τοὔτου». ᾿Ἠταν γύρω στα 1187 όμως, ὅταν οἱ βάρβαροι Σαρακηνοί που κατάλαβαν την Παλαιστί- νη, διἔκοίψαν τον «ήσυχον Biov» tou Kevééa και των ἄλλων μοναχών και χριστι- ανών. Πολλοῖ απὀ αυτούς θέ- λησαν να συνεχίσουν αλ- λού τον ασκητικόν αγώνα της προσευχἠς. ΄Ετσι, ανα- θέτοντας την προστασία τους στον Ουράνιο Πατε- ρα, ἔφυγαν µε πλοῖο απὀ την Ἁγία Γη. Ἔπειτα απὀ πολυτά- ρᾳχο ταξἰδι, οι ασκητὲς ἠλ- θαν στην Κύπρο και «ό/ε- σπάρησαν εις ὑιάφοραμέ- ῥρη του νησιού», Ὁ Κενδέ- ας, βγαϊνοντας απὀ τη θά- λασσα, ναυαγὀς και αυτός, ευχαρίστησε το Θεά για τη δοκιμασία του και για το ὅτι τους διαφύλαξεν αβλαβεϊῖς και «ἐκαμε την καλύβαν του, εἰςτον εκρεµνόντου σιγισλού της Πάφου και εκατοίκα εκεί». ᾿Αρχισεπά- Aiv Tov «καλόν και ωραῖον» του αγώνα. Δεν ἄργησεῃ οσιότητἁ του να ελκύσει την προσο- χή των κατοίκων της περιο- χἠς. Καθημερινάτον επισκἒ- πτονταν, για να ακούουν από το στόμα του λόγια Θεοῦ και για να τους απα- λάσσει απὀ κάθε εἶδους ασθένεια «Ψυχής τε και σώματος». Ο Σατανάς, βλέποντας τη θεάρεστη και ευεργετικἡ του ὁράση δεν εννοούσενα τον αφήσει ἠσυχο. «Κατά την περίοδον ταύτην του βίου του ἐτυχεν !ὁιαζού- σης προσοχής εκ µέρους του πονηρού» (Χόκκετ - Παπαϊωάννου). Με πολλή προσπάθεια ὅμως και µετη χάρη του Θεού κατάφερε να εξξελθει νικητής. Κάποτε ο ᾿”Ωσιος άκουσε ὅτι ο συνασκητής του Ιωνάς ζούσεπροςτα μἒ- ρη της Νέας Ιουστιανής, μακρυά απὀ την Πάφο, στην επαρχία Αμμοχώ- στου. Εἶχε μεγάλη επιθυμία να πάει να το συναντήσει. ᾿Αφησε την ασκητική του καλύβα και άρχισε το ταξί- δι. Παντού απὀ ὁπου περ- νούσετον καλαδἔχονταν µε αγάπη και ἔφερναν τους αρρώστους και τοις γιά- τρευε. «Και ερχόμενος εις τόπον Λεγόμενον μάν- δρες, πλησίοντης Τραχιά- ὅος» (Τραχιά, περιοχή κον- τά στο χωριό ᾿Αχνα) βρι- σκει ἕνα σπήλαιο και αφού εκατοίκησε εκεῖ ἔβαλε όρκο να µην βγει απὀ εκεῖ πια για να πάει σ᾿ άλλο τόπο. Όμως η επιθυμία του να συναντήσειτον αγαπητό του Ιωνά παράµενε. Η Θεΐα Πρόνοια ὅμως θέλησε να εκπληρώσει την επιθυμία του Αγίου. ᾿Άγγελος Κυρί- ου σήκωσε τον ὅσιο Ιωνά απὀ το κελλἰ του ἧἡσιχα, και σεµια στιγµή τον ἔφερε και τον ἔβαλε στα σπήλαια του Κενδέα. Ασπάστηκαν συγ- κινηµένοι ο ἕνας τον ἆλλο και συνομἰίλησαν γιατΏ Θεό και τη ὀόξα Του. Ο Κενδξ- ας, αφού ευχαρίστησε το ΣΕΔΙΛΑ ἃ Θεό που τον καταξίωσε να δει τον «ποθητόν του» Ἰω- va, ξαφνικά ο Ιωνάς αρπά- κτηκεπάλιν απότον ᾿Αγγε- λο και χάθηκε απὀ μπροστά του, Τούτο τον ἔβαλε σε σκέψεις. Δεν ήθελε να πιστἒ- ψειόμως ότιήταν Φαντασῖα του. Λύνοντας λοιπόν τον ὀρκοτου βγήκε απὀ το σπἡ- λαιο και ξαναπήρε το ὁρό- μο, για να βρει το κελλῖ του αγαπημένου συνασκητή του. Αφού τον συνάντησε, ο Ἰωνὰᾶς του διηγήθηκε το θαυμαστό γεγονός. ᾿Ενιω- σαν αγαλλίαση, και ο όσιος Κενόξας ξαναγύρισε στο σπἠλαιό του. Ο Αγιος Κενδέας σε βαθειά γεράµατα παράδω- σε ειρηνικά την τίμια ψυχἠ του στον Κύριο. «Καιτινα διηγήτα! τινάᾶς' οὗτος εδίωξε κα πολλὰ ὁαιμό- ν/α απὀ τους ανθρώπους, κα εθεράπευσε κα αρ- ῥωστίαις αγιάχρευτους, ἕκαμε κα εδόθησαν και νερὁ εις ανύόρους Τοὸ- πους κα εκατέβασε και πολλαίΐς φοραῖΐς υετούὺς (βροχές) ὅνα προσευχής Tou aro Tov oupavov και ἄλλα πολλά σηµεία ἐκα- µενο Θεός διαµέσουτων ευχών του». Τα θαὐματά του συνεχίζονται μἒχρι τις Hepes as... Γι αυτό καιο λαός µας πολύ τον σέβεται και τον τιμά. Μικρή απὀδειξη τού- του οι δύο ναοί αφιερωμέ- νοι στο ὀνομά του. Ο ένας, μεγαλοπρεπής στην Πάφο και ο ἄλλος κοντά στο χω- ριό Αυγόρου, ὅπου και το Μοναστήριτου Αγίου, οτό- πος άσκησης και αγιάσµα- τὸς του. Τη µνήµη του τιμούμε στις 6 Οκτωβρίου. a