Μέεχριτώὠρα εξετάσαµε γενικά διάφορες, ανατολὶ- κἠς προξλευσης, μµυστικι- στικὲς αιρὲσεις. Παράλλη- λα επιχειρήσαµε µια κριτικἡ προσέγγιση σ᾿ αυτἒς, ὠστε να κατατοπισθεἰ ο φίλος αναγνώστης, και, κατά συ: νἔπεια, να εκτιμήσει ορθά την απειλητική διάσταση που προσλαμβάνει, σε κάθε µια κοινωνία, η διάδοση και ανεμπόδιστη επἔκταση τὲ- τοιὼν µυστικιστικής φύσης, αιρξσεων. Ἔτσι, σε προηγούµε- να άρθρα µας, καταπιαστή- καµε, ανάμεσα σ᾿ άλλα, µε την προσωπικότητα των γκουρού (δασκάλων), οἱ οποίοι διεκδικούν για τον εαυτὀ τους τον τίτλο του «σωτήρα» της ανθρωπότη- τας, και τονίσαµε την εξευ- τελιστική καταπίεση mov υφίστανται τα παρασυρμἔ- να και ανυποψίἰαστα θύμα: Ta GO αυτὲς τις αιρετικὲς οµάδες, µια καταπίεση που εγγίζει τα όρια της απο- προσωποποίησης του ατὀ- µου. Προκειμένου, μάλι- στα, να γίνουμε πιο αξιότι- στοι, παραθέσαµε τα συµ- περάσματα σοβαρἠς ψυχι- ατρικἠς ἔρευνας, σύµφωνα µετα οποία αρκετά συχνά η ὑγεία και ισορροπία οπα- δώὠν τέτοιων αιρέσεων δια- σαλεύεται σοβαρά και επι- κίνδυνα. Το άρθρο µας τούτο εἶναι το τελευταίο της σει- ράς. Σ᾽ αυτὸ κρίναµε σκὀ- πιµο να ακουστούν και κά- ποιες άλλες απόψεις: Εκεῖ- νες ειδικών εμπειρογνωμὀ- νων, οι οποίοι ἠρθαν στην Αθήνα το 1984 και ἔδωσαν συνέντευξη τύπου σε ἕλλη- νες δημοσιογράφους πάνω σε καυτά θΕµατα που αφο- ρούν την εσωτερικἠ οργἁ- νωση και τη δράση αυτών των αιρέσεων. Πιστεύουμε ότι το περιεχόµενο των απαντήσεων θα Φφανεὶ χρή- σιµο και στους δικοὺς µας αναγνώστες, Ερώτηση: Εἶπατε πως οι Κρίσνα μπορούν να εξελι- χθοὺν σε τροµοκρατικἡ ορ- γάνωση: ποὺ το στηρἰζετε Γκξρι Μάγιερ: Ο ἴδιος ο Πραπουπάτα (δάσκαλος των Κρίσνα) εἶπε ὅτι ο µα- θητἠς πρπει να ακολουθή- σει το δάσκαλο και στο θά- νατο ακόµη και ότι δεν επι- τρπεται να επιζήσει του δασκάλου... Επιπρόσθετα μέλη που ἔφυγαν και άλλοι οπαδοϊὶ, που βρίσκονται μὲ- σα στην κίνηση αυτή, βε- βαΐωσαν πως µε εντολή του γκουροὺ θα σκότωναν και τους γονείς τους. Αν εἶναι ἔτοιμοι να σκοτώσουν τους γονεῖς τους, τότε δεν θα δί- σταζαν να σκοτώσουν και κάθε ἄλλο Ερώτηση: Μήπως ἔχετε υπο- yn σας οποιαδήποτε στοί- χεία για παράνοµη δράση των Κρίσνα Γκὲερτι Μάγιερ: Βασικά στοιχεία ἔχουμε απὀ την Αμερική, µας εἶναι γνωστὲς περιπτώσεις εμπορίου ναρ: κωτικὠν και διάφορα εγ- ΞΕΝΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ -—— 60 — κὁς τύπος αναφἔρθηκε στο θὲμα των Κρίσνα µε adop- µή µια δίκη. Από την Αµε: ρικἠ ἔγινε πριν ἕνα χρὀνο γνωστὸ, πως ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κἔντρου των Κρίσνα επρὀκείιτο να συλληφθεί στη Μόσχα σαν πράκτορας της 61Α. Λίγο πριν, μπόρεσε να αποδρά- σει αλλά τα μἔλη της οργάἁ- νωσης στη Μόσχα συνελήἠ- Λ{αθητὲς του γκουρού ἦταν υποχρειωμἑνοιναπίνουν ΤΟ νερό µέσα στο οποίο ο γκουροῦ ἔπλενε τα πόδια του... κλήματα. Φριτς Χάακ: Πρόσθετα µε τα πιο πάνω, ας σηµειωθεὶ πως σήµερα υτιάρχουν ἓν- δεκα διάδοχοι --- γκουρού στους Χάρε -- Κρίσνα. Ἓνας απ᾿ αυτούς συνελἠ Φθη στο Μπερκλεῦ απὀ την αστυνομία. Στο αυτοκϊνητὸ του βρήκαν αυτόματα όπλα το ὀνομά του εἶναι Χανς Κάρρυ. Απὸ την οµά δα του συνελήφθησαν και καταδικάσθηκαν άτοµα για Εμπόριο ναρκωτικών και για φόνο. Σεγερμανικὀ ναό σε µια ἔρευνα που ἔγινε το 1974 βρξθηκαν στο χώρο του βωμού ὁπλα, Καιήμουν προσωπικά παρὠν σεσυζἠ- τηση στο δεύτερο πρὀ- γραµµα ΄ της αυστριακής τηλεόρασης, όπου τέθηκαν σε αντιπαράθεση οἱ γονεῖς ενός οπαδού των Κρίσνα µε τοπαιδίτους, Οταν η μητξ- ρα εἶπε στο γιό της ότι της εἶχε πει πως ακόµη και θα τους σκότωνε µε διαταγἡ του γκουρού, ο γιός της απάντησε µε το πρόσωπο στραμμὲνο προς τον τηλε: οπτικὀ φακό Ναι! Γκὲερτ Μάγιερ: Ο ελληνι- Φθησαν και Φυλαιίσθησαν. Κατηγορήθηκαν, μάλιστα, μεταξύ ἄλλων, πως εἶναι ἔνοχοι πράξεων ταπεινωτι- κὠν για την ανθρώπινη αξιοπρξπεια, ὁπως για το ὀτιήταν υποχρεωμένοινα πῖνουν το νερό µέσα στο οποίο ο γκου- ροὺ ἔπλενετα πὀδια του. Ερώτηση: Μπορεί κανείς να δει πίσω απὀ αυτὲς τις ομά δες τιολυεθνικὲς επιχειρή- σεις Κλαιρ Σαμπολλιόν: Ἠταν η πρὠτη µου διαπί- στωση, όταν ἀάρχισα va συλλέγω πληροφορίες στη Γαλλία γύρω απὀτοτί εἶναι οι Χάρε -- Κρίσνα, οΜουν κ.ο.κ. Ἔβλεπα μόνο μικρὲς ομάδες, στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού. Αλλά o1 16101 pou εἶπαν: Ω, εἶμα- στεδιεθνεὶς! Από το ενα μὲ- ρος παρουσιάζοντο ταπει- νοί «είμαστε πτωχἁ παιδιά, δεν κάνουμε τίποτε κακό», αλλά, όταν συνἔχισα τις ερωτήσεις, η ομάδα ήθελε να µε εντυπωσιόσει και εἰ- πε: «αλλά ανήκουµε σε µια πολύ Κατόπιν ἔμαθα, εἶχαν φΦί- λους στην Αμερική, στην Ιαπωνία, στην Κορξα κ.λ.π. Ρώτησα, τι κάνουν εκεί αυ- τὲς οι οµάδες, τὶ ισχυρίζον- ται γιατον εαυτό τοὺς και τὶ σκᾶπτεται κανείς Υι αυ: τοὺς. Ἔτσι πληροφορήθη- καν πως ἔχουν στην Αµερι- κἡ πολλά ακίνητα, µεγάλες εκτάσεις, ἕνα μεγάλο ναό, βιομηχανία και εμπορικὲς επιχειρήσεις ἡ ὁτιοκ. Μουν ἔχει τώρα δικό του ναυπη- γείο και µεγάλη αλιευτική επιχείρηση και θἔλει μ᾿ αυ- τό τον τρόπο να κερδίσει πολλά χρήματα. Οιεργαζό- µενοι σ᾿ αυτὲςτις επιχειρή- σεις εἶναι όλοι μἔλη της κἰ- νησης (δηλ. απλήρωτοι ερ- γάτες πλήρους απασχόλη- σης) κλπ. Κάθε παράρτημα δεν ἔχει καμιά αυτονομία. Λαμβάνει διαταγὲς απὀ ἕνα κἔντρο, κατά το πλείστον στην Αμερική, μερικές Φο- ρὲς επίσης στην Ινδία ἡ στην Κορξα. Στην πράξη το χρήμα πηγαινόερχεται, όπως πηγαινοξρχεται, ὅπως μετακινείται συνεχώς και το εργατικὀ δυναμικό. Αυτή εἶναι η πρακτική πλευρά. Ερώτηση: Αν αυτές ot ομά- δες εἶναι διεθνείς οργανώὠ- σεις, σηµαϊνει αυτό πως πρώην θύματα αντιµετωπί- ζουν προβλήματα, αν εγκα- ταλείψουν την ομάδα Φρίτς Χάακς... αλλά γνω- ρἴζουμε and ανθρώπους και ομάδες, ὁπως η Σ.ανιεν- τὀλοτζυ, πως οι άνθρωποι προγµατικἁ πρπει να Φο: βούνται για τη ζωή τους, Στην περίπτωση της «Ανάντα μάρκα» υπήρξε µια δίκη εναντίον του ἴδιου του. γκουρού, επειδή οἱ πρώτοι οπαδοί του γκου- ροῦ που εγκατλειψαν την οργάνωση βρέθηκαν σ᾿ ἕνα δάσος κατοκρεουργη- μἒνοι. Γνωρίζω. arto πείρα πως αν κόποιο µἔλος σπὀ τη μέση ιεραρχία µιας ομά- δας την εγκαταλεϊψει, για ολόκληρα χρόνια φοβάται να μιλήσει γιατα εσωτερικό της οργάνωσης, Γκερτ Μάγιερ: Αυτό εἶναι το χαρακτηριστικὀ παράἀλ- ληλο µετο οργανωμὲνο ἐγ- κληµα. Τα µέλη µιας εγ- KAnpatikiic οργάνωσης δεν μπορούν σχεδὸν ποτὲ να την εγκαταλείψουν ζων- Tavoi. Τα πιο πάνω, ας προβληµατίσουν σοβαρά τον καθὲνα, κι ας αποτελξ- σουν αφορμή για µια πιο υπεύθυνη αντιμετώπιση των αιρέσεων αυτών σπὀ µεγάλη οργάνωση». υπεύθυνους και µη, Συνέχεια απὀ τη σελ. 1 | . —_ “gs: