Back

Κατασκηνωτικὀ Τριήμερο των Χριστιανικών Συνδέσµων Γυναικών

Κατασκηνωτικὀ Τριήμερο των Χριστιανικών Συνδεσµων Tuvaikwv Με τη βοήθειατου Θε- οὐ και τις ευλογίες της Εκ- κλησίας οι Χριστιανικοί Σύνδεσμοι Γυναικών πρα- γµατοποίησαν το Β᾽ τους κατασκηνωτικὁ τριήμερο (3- 6 Αυγούστου) στον Αγ. Νικόλαο Στέγης. Στο τριήμερο πήραν μερος 250 µέλη των Χ.Σ.Γ. της Αρχιε- Ιδιαΐτερη θέση εἶχεστο τριήµερο η διάλεξη της κας Αγγελικής Οικονομίδου, Φαρμακοποιού και κυ- κλάρχισσας, που ήρθε για το σκοπό αυτό από την Ελ- λάδα. Θέμα της ήταν: «Ο ρόλος της χριστιανής συζύγου στην πνευµα- τική ζωή του συζύγου Αφορμή ὁιαίερης ευλογίας κα! χαράς υπήρξε η eni- oxewn rou Maxapiwrarou στην Κατασκήνωση των Χ. Σ. Γυναικών. πισκοπικἠς Περιφἑρειας. Μέσα στο θαυμάσιο Φυσι- κὁὀ περιβάλλον οἱ κατασκη- νώτριες εἶχαν την ευκαιρία να συμπνευματιστούν, να συμπροσευχηθούν, να συ- ζητήσουν κοινά προβλήµα- τα, να ψυχαγωγηθούν και ανανεωμὲνες να γυρίσουν στα σπἰτιατους, για να συ- νεχίσει η κάθε µια τον ατο- μικὸ και οικογενειακό της αγώνα. της», Το θέµα ἦταν πολύ ενδιαφέρο, γιατί η πνευµα- τική ζωή της συζύγου εἶναι σίγουρα ἕνας συντελεστής της πνευματικής ζωής του συζύγου. Οἱ δυο τους συµ- πορεύονται γιατη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτός εἶναι και ο σκοπός του γάμου. Μεπολλή γλαφυρότη- τα η κα Οικονομίΐδου ανα- Φἐἔρθηκε στις περιπτώσεις που ο σύζυγος εἶναι αρνη- τής, αδιάφορος ἡ ϐρη- σκευόμενος και διέγραψε τη συμπεριφορά της χρι- στιανἠς συζύγου στην κάθε περίπτωση. Τα παραδεί- γµατα από την πραγµατικό- τητα που χρησιμοποίησε και που δείχνουν πως χρι- στιανές σύζυγοι µε την προσευχόµενη υπομονή, επιμονή, αγάπη και σταθε- ρότητἁ τους, ενίσχυσαν πολύ το όλο θέµα. Οιαπορἰεςπου υπεβλή- θησαν και η συζήτηση που ακολούθησε ἔδειξαν πόσο τοθέµα αυτό απασχολεῖ σή- µερα τη χριστιανἡ γυναίκα. Ιδιαΐτερη τιµή κα! πρα- γµατικἠ ευλογία αποτέλεσε για τις κατασκηνώτριες η επίσκεψη στην κατασκή- νωση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυ- σοστόµου. ΟΙ κατασκηνώ- τριες εἶχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν απορἰες και να κάµουν εισηγήσεις πάνω σε θξεµατα, ὁπως του πολι- τικού γάμου, των αιρἔσεων, της εκκλησιαστικής περι- ουσίας κ.ά. Συζήτησαν επῖ- σης µαζίτου τρόπους καλύ- τερης οργάνωσης και πα- ρουσίας στις ενορἰες και τις κοινότητες του ἔργου των Χριστιανικών Συνδξσµων Γυναικών. Συνέχεια στη σελ. 2 Συνξἔχεια ™ GeA. 1 “Eva Tpifepo Kata- σκηνωτικἠς ζωής µετις λα- τρευτικές του εκδηλώσεις, τα αγιογραφικά του ava- γνώσματα, τις εὐκαιρίες συµπροσευχἠς και συµµε- τοχής στα μυστήρια της |ε- ράς Εξοµολόγησης και Θ. Κοινωνίας προσφἑρει οπωσδήποτε πολλά, ἰδιαί- τερα ωφξλιµο εἶναι για την πνευματική ζωή συζύγων και µμητἔρων, που µπαϊνον- τας η κάθε µια στο σπίτι της, από τη δική της θέση και ἔπαλξη καλεῖται να ευ- αγγελισθεῖ ψυχές που οθε- ὁς της εμπιστεύτηκε να αναθρἑψει. Το κατασκηνω- τικό τριήμερο σ᾿ αυτήν την προσπάθεια της Εκκλησίας Φιλοδόξησε να βοηθήσει. Πόσο το πὲ- τυχε µόνο ο Θεός ο «ετάζων νεφρούς και καρδίας» µπο- pel va to ξξρει. Κατασκηνωτικό Τριήμερο των Χριστιανικὼν Zuvééouwv Γυναικὠν Ευκαιρίες Ψυχικής ανανέωσης και πνευματικού ανε- φοόιασμού πρόσφερε το κατα